trendy technického vzdělávání - Katedra technické a informační

Transkript

trendy technického vzdělávání - Katedra technické a informační
Trendy ve vzdělávání 2014
Program
mezinárodní vědecko-odborné konference
pořádané
Katedrou technické a informační výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s partnerem:
Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci
TERMÍN:
MÍSTO:
19. - 20. června 2014
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5, Olomouc
1
Trendy ve vzdělávání 2014
Program mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání 2014
Registrace účastníků / Registration of participants
19. 6. 2014 8:00 – 10:00
Zahájení konference / Opening of the conference
19. 6. 2014 v 10:00
Plenární část konference – přednášky pozvaných přednášejících
Plenary of the conference – talk by the invited lecturers
19. 6. 2014 10:30 – 12:00
Vystoupení účastníků v paralelních sekcích
LOKACE
19. 6. 2014 14:00 – 18:00, AULA PdF, učebny N 35 a N 25
čas
Aula
PdF
čas
Učebna
N 35
čas
Učebna
N 25
19. 6.
10:30 – 12:00
19. 6.
13:30 – 17:45
PLÉNUM
Sekce S1
13:30 – 17:30
Sekce S2
13:30 – 17:45
Sekce S3
20. 6. 2014 9:30 – 12:20, učebny N 31
čas
Učebna
N 31
20. 6.
10:00 – 10:45
Sekce S1
Zakončení jednání konference.
20. 6. 2014 10:45, učebna N 31
2
Trendy ve vzdělávání 2014
PŘEDNÁŠKY POZVANÝCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
LECTURES OF INVITED SPEAKERS
AULA PDF, 19. 6. 2014, 10:30 – 12:00
Moderátor: Prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.,
Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.
10:30
SERAFÍN Čestmír, CZ
REFLEXE TECHNICKÉ VÝCHOVY V GLOBALIZUJÍCÍM SE SVĚTĚ
REFLECTION ON TECHNICAL EDUCATION IN A GLOBALIZING WORLD
11:00
BÁNESZ Gabriel, SK
ŠTUDIJNÝ PROGRAM TECHNICKÁ VÝCHOVA Z POHĽADU POTRIEB TRHU PRÁCE
THE TECHNICAL EDUCATION FROM THE LABOUR MARKET POINT OF VIEW
PROGRAM SEKCE 1
SEKCE 1: TECHNIKA A DIDAKTIKA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
SECTION 1: TECHNOLOGY AND DIDACTICS OF TECHNICAL SUBJECTS
AULA PDF, 19. 6. 2014, 13:30
Moderátor: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.,
PaedDr. Petr Mach, CSc.
13:30
FILÍPEK Josef, CZ
MODELY DVOURAMENNÝCH PÁK V ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMECH
MODELS OF TWO-ARMED LEVERS IN EQUILIBRIUM DIAGRAMS
13:45
HODAŇOVÁ Jitka – NOCAR David, CZ
GEOMETRICKÉ KŘIVKY V ROVINĚ
GEOMETRICAL CURVES IN THE PLANE
14:00
HONZÍKOVÁ Jarmila, CZ
TVOŘIVOST STUDENTŮ UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY
THE CREATIVITY OF STUDENTS STUDYING TEACHING OF TECHNICAL EDUCATION
3
Trendy ve vzdělávání 2014
14:15
KOZÍK Tomáš – PAVELKA Jozef – LUKÁČOVÁ Danka – ĎURIŠ Milan – KUZMA Jozef –
KOŽUCHOVÁ Mária, SK
POHĽAD VEREJNOSTI NA NÁVRH ZMIEN V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM
PROGRAME V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI ČLOVEK
A SVET PRÁCE
THE PUBLIC VIEW OF THE DRAFT AMENDMENTS TO THE NATIONAL EDUCATION
PROGRAMME IN THE SLOVAK REPUBLIC IN THE EDUCATIONAL AREA MAN AND THE
WORLD OF WORK
14:30
KOŽUCHOVÁ Mária, SK
RETROSPEKTÍVY A PERSPEKTÍVY KONCEPCIÍ TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA
RETROSPECTIVES AND PERSPECTIVES OF TECHNICAL EDUCATION CONCEPTIONS
14:45
KOŽUCHOVÁ Mária – UHRINOVÁ Miroslava, SK
ODKAZ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V IMPLEMENTÁCII ĽUDOVÝCH REMESIEL
DO EDUKAČNÉHO PROCESU
THE CULTURAL HERITAGE IN IMPLEMENTATION OF THE FOLK CRAFT TO THE PROCESS
OF EDUCATION
15:00
KRUPA Krzysztof – MARSZAŁEK Aleksander – BIAŁOGŁOWSKI Robert, PL
PRZEDMIOT „ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY” NA PIERWSZYM STOPNIU
STUDIÓW IŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
„SAFETY AND PROTECTION MEASURES“ – THE SUBJECT OF STUDY FOR THE SAFETY
ENGINEERING UNDERGRADUATE STUDIES
15:15
PŘESTÁVKA / BREAK – PŘEDSÁLÍ AULY PDF
15:45
MACH Petr, CZ
LOUTKY – ZDROJ TVOŘIVOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
PUPPETS – SOURCE OF CREATIVITY AT THE PRIMARY SCHOOL
16:00
MASTALERZ Elżbieta, PL
WDRAŻANIE MŁODZIEŻY DO BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH
INTRODUCING YOUNG PEOPLE TO SAFE USAGE OF TECHNICAL DEVICES
4
Trendy ve vzdělávání 2014
16:15
MIOTŁA Piotr – GŁÓD Sylwester, PL
DIAGNOZOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA ORAZ TYPOWE USTERKI
WYKRYWANE PODCZAS OKRESOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH
DIAGNOSING OF THE SUSPENSION SYSTEM AND THE TYPICAL DEFECTS DETECTABLE
DURING PARTICULAR TECHNICAL INSPECTIONS
16:30
MIOTŁA Piotr – GŁÓD Sylwester, PL
KONTROLA I KALIBRACJA TACHOGRAFU
THE INSPECTION AND THE CALIBRATION OF THE TACHOGRAPHS
16:45
MIOTŁA Piotr – GŁÓD Sylwester, PL
TYPOWE USTERKI UKŁADU HAMULCOWEGO, WYKRYWANE PODCZAS
OKRESOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH
THE TOPICAL DEFECTS OF THE BRAKING SYSTEM DETECTABLE DURING PERIODIC
TECHNICAL INSPECTIONS
17:00
MIOTŁA Piotr – GŁÓD Sylwester, PL
USTERKI UKŁADU KIEROWNICZEGO I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO
RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH
THE DEFECTS OF STEERING SYSTEM AND ITS INCLUENCE ON THE SAFETY OF THE
VEHICLES MOVEMENT ON THE ROAD
17:15
ŘIHÁKOVÁ Lenka – CHMELÍČKOVÁ Hana, CZ
MOŽNOSTI INTERAKCE LASEROVÉHO ZÁŘENÍ S NANOČÁSTICEMI
POSSIBILITIES OF LASER RADIATION INTERACTION WITH NANOPARTICLES
17:30
TOMKOVÁ Viera, SK
TECHNICKÉ MYSLENIE ŽIAKOV V KONTEXTE PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI
TECHNICAL THINKING OF PUPILS IN THE CONTEXT OF SPATIAL IMAGINATION
5
Trendy ve vzdělávání 2014
PROGRAM SEKCE 1
SEKCE 1: TECHNIKA A DIDAKTIKA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
SECTION 1: TECHNOLOGY AND DIDACTICS OF TECHNICAL SUBJECTS
UČEBNA N 31, 20. 6. 2014, 10:00
Moderátor: doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.
doc. RNDr. František, Lustig, CSc.,
10:00
ČÁSTKOVÁ Pavlína – STOLINSKÁ Dominika, CZ
SEBEREFLEXE ŽÁKA V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE
PUPIL´S SELF-REFLEXTION IN TECHNICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL
10:15
DOSTÁL Jiří – KLEMENT Milan, CZ
ODRAZ BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUKY V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH
REFLECTION OF THE INQUIRY-BASED INSTRUCTION IN THE SPECIALISED
METHODOLOGY OF TEACHING
10:30
HAVELKA Martin, CZ
VÝUKOVÝ PROJEKT PROBLÉMOVÉHO CHARAKTERU JAKO FORMA REALIZACE
BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUKY S UŽITÍM KONSTRUKČNÍ SATVEBNICE
LEGO MINDSTORMS EV3 A DOPLŇKOVÉHO SETU SPACE CHALLENGE ACTIVITY
PACK
TEACHING PROJECT OF PROBLEM NATURE AS A FORM OF IMPLEMENTING RESEARCH
ORIENTED TEACHING USING LEGO MINDSTORMS EV3 CONSTRUCTION KIT AND SPACE
CHALLENGE ACTIVITY PACK SUPPLEMENTARY SET
6
Trendy ve vzdělávání 2014
PROGRAM SEKCE 2
SEKCE 2: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE
VZDĚLÁVÁNÍ
SECTION 2: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN EDUCATION
UČEBNA N 35, 19. 6. 2014, 13:30
Moderátor: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.,
doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.,
13:30
GREGÁŇOVÁ Radomíra, SK
NIEKOĽKO POZNÁMOK K INFORMAČNÝM KOMPETENCIÁM UČITEĽOV
MATEMATIKY
SOME NOTES TO INFORMATION COMPETENCIES OF THE MATHEMATICS TEACHERS
13:45
HODIS Zdeněk – VYBÍRAL Petr – HRBÁČEK Jiří – KUČERA Martin – VINKLOVÁ Sylva, CZ
VÝUKA TECHNICKÉ GRAFIKY S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA ZŠ
EDUCATION OF TECHNICAL DESIGN USING COMPUTER TECHNOLOGY
AT THE PRIMARY SCHOOL
14:00
KLEMENT Milan, CZ
VÝSLEDKY PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ PROJEKTU „CAD“
RESULTS OF THE FIRST YEAR OF THE PROJECT "CAD"
KLEMENT Milan – KUBRICKÝ Jan, CZ
MOŽNOSTI VÝUKY SYSTÉMU AUTOCAD 2013 NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH
POSSIBILITIES OF LEARNING AUTOCAD 2013 FOR GRAMMAR SCHOOLS
14:15
KROTKÝ Jan, CZ
3D TISK V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ
3D PRINTING IN THE PREPARING OF FUTURE TEACHERS
14:30
KUBRICKÝ Jan, CZ
SOUČASNÉ NÁROKY NA UČITELE V KONTEXTU VYUŽITÍ WWW STRÁNEK PRO
VÝUKU
CURRENT DEMANDS FOR TEACHERS IN THE CONTEXT OF USING WEB PAGES
FOR TEACHING
14:45
LAVRINČÍK Jan, CZ
OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ ROBOTICKÉ KOULE ORBOTIX
SPHERO
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING ROBOTIC BALL ORBOTIX SPHERO
7
Trendy ve vzdělávání 2014
15:00
LIB Waldemar, PL
VIRTUAL TEACHER - DIAGNOSIS OF THE PROBLEM
VIRTUÁLNÍ UČITEL - DIAGNOSTIKA PROBLÉMU
15:15
PŘESTÁVKA / BREAK - PŘEDSÁLÍ AULY PDF
15:45
LUSTIG František, CZ
VZDÁLENÉ LABORATOŘE NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH
REMOTE LABORATORY IN MOBILE DEVICES
16:00
MEIER Miroslav, CZ
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO EDUKACI ŽÁKŮ
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SUITABLE FOR THE EDUCATION
OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
16:15
RUDOLF Ladislav, CZ
UŽITÍ PROSTŘEDÍ MOODLE K TVORBĚ KURZŮ A VÝUKY ODBORNÝCH
PŘEDMĚTŮ
USE OF MOODLE FOR CREATION OF COURSES AND VOCATIONAL EDUCATION
16:30
SAŁATA Elżbieta, PL
ZAPOTRZEBOWANIE NAUCZYCIELI NA DOKSZTAŁCANIE
I DOSKONALENIE W TECHNOLOGII E-LEARNING
TEACHERS' DEMAND FOR TRAINING AND PROFESSIONAL IMPROVEMENT IN THE FIELD
OF E-LEARNING TECHNOLOGY
16:45
VAŇKOVÁ Jiřina – BEDNÁŘÍKOVÁ Anna, SK
POČÍTAČ A DIEŤA S AUTIZMOM
COMPUTER AND A CHILD WITH AUTISM
17:00
WALAT Wojciech, PL
WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO ICT W SZKOLE
YESTERDAY, TODAY AND FUTURE OF ICT IN SCHOOL
17:15
WARZOCHA Tomasz, PL
ŚWIADCZENIE E-USŁUG W SEKTORZE EDUKACJI
THE PROVISION OF E-SERVICES IN THE EDUCATION SECTOR
8
Trendy ve vzdělávání 2014
PROGRAM SEKCE 3
SEKCE 3: OBECNÉ
ASPEKTY
A
SPECIFIKA
V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
SECTION 3: GENERAL AND SPECIFIC ASPECTS
IN THE INFORMATION SOCIETY
VZDĚLÁVÁNÍ
OF
EDUCATION
UČEBNA N 25, 19. 6. 2014, 13:30
Moderátor:
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.,
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.,
13:30
GŁÓD Sylwester – MIOTŁA Piotr, PL
EFEKTY EKONOMICZNE PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE
FIRMY STALMAX
ECONOMICAL EFFECTS OF CORRECT SAFETY AND HEALTH WORK
MANAGEMENT IN ORGANIZATION ON STALMAX COMPANY EXEMPLE
13:45
GŁÓD Sylwester – MIOTŁA Piotr, PL
KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
KEY ISSIUES OF ORGANIZATION MANAGEMENT
14:00
GŁÓD Sylwester – MIOTŁA Piotr, PL
MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SPOŁECZNA W UJĘCIU DEFINICJI NAUKOWYCH
THE YOUTH AS A SOCIAL GROUP IN TERMS OF THE SCIENTIFIC EFINITIONS
14:15
CHLÁDEK Petr – SMETANOVÁ Dana, CZ
ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ELEKTRONICKÉHO TESTOVÁNÍ STUDENTŮ
V MATEMATICE
USEFULNESS OF ELECTRONIC TESTING IN MATHEMATICS
14:30
CHRÁSKA Miroslav, CZ
MOŽNOSTI VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V Q-METODOLOGII
POSSIBILITIES OF CLUSTER ANALYSIS IN Q-METHODOLOGY
14:45
LUKÁČOVÁ Danka, SK
POŽIADAVKY FIRIEM NA ABSOLVENTOV
REQUIREMENTS FOR GRADUATES OF COMPANIES
9
Trendy ve vzdělávání 2014
15:00
ORSZÁGHOVÁ Dana, SR
ZISŤOVANIE VLASTNOSTÍ FUNKCIÍ EKONOMICKEJ ANALÝZY S PODPOROU
INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
THE DETECTION OF PROPERTIES OF FUNCTIONS OF ECONOMIC ANALYSIS WITH THE
SUPPORT OF INFORMATION TECHNOLOGY
15:15
PŘESTÁVKA / BREAK - PŘEDSÁLÍ AULY PDF
15:45
RIDEI Natalii – KHITRENKO Tetiana, UA
DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TERRITORIES OF AGROSPHERE: LEGAL
REGULATION
РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ АГРОСФЕРИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
16:00
RIDEI Natalia – STROKAL Vita, UA
A COMPREHENSIVE PRACTICAL TRAINING PROGRAM FOR STUDENTS IN THE
FIELD OF ECOLOGY AND ENVIRONMETNAL SCIENCES
KOMPLEXNÍ PRAKTICKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STUDENTY V OBLASTI EKOLOGIE
A ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY
16:15
SHOFOLOV Denys – RIDEY Nataliya – KLYMENKO Liudmyla – PALAMARCHUK Svitlana,
UA
MANAGEMENT OF FUTURE SPECIALISTS TRAINING PROCESS IN THE FIELD OF
ECOLOGY TO THE BALANCED NATURE MANAGEMENT
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
16:30
SMETANOVÁ Dana – CHLÁDEK Petr, CZ
JAK KONSTRUOVAT „MULTIPLE CHOICE“ ÚLOHY Z MATEMATIKY
ON THE CONSTRUCTION OF MULTIPLE CHOICE MATHEMATICAL TESTS
16:45
SOBCZYK Wiktoria, PL
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE FIELD OF UTILISING ALTERNATIVE
SOLUTIONS IN BUILDING THERMOREGULATION
EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA W DZIEDZINIE WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ W TERMOREGULACJI BUDYNKÓWV
17:00
STOFFA Ján – STOFFOVÁ Veronika, CZ
O ROZDIELOCH V PREBERANÍ ANGLICKÝCH TERMÍNOV V OBLASTI IKT MEDZI
SLOVENČINOU A ČEŠTINOU
ABOUT DIFFERENCES IN the ACCEPTANCE OF ENGLISH TERMS IN ICT BETWEEN
SLOVAK AND CZECH
10
Trendy ve vzdělávání 2014
17:15
TRUBENOVÁ Jaroslava, SK
HISTÓRIA ČÍSLA PI
HISTORY OF LUDOLPH'S NUMBER
17:30
VYBÍRAL Petr – HODIS Zdeněk, ČR
VYBRANÉ ASPEKTY MOTIVACE SENIORŮ PŘI PRÁCI S ICT
SELECTED ASPECTS OF MOTIVATION IN WORKING SENIORS WITH ICT
11
Trendy ve vzdělávání 2014
POZNÁMKY:
12

Podobné dokumenty

Výukové texty: Odborné články a statě

Výukové texty: Odborné články a statě STOFFA, J. a CHRÁSKA, M. Návod pro psaní příspěvků do sborníku z konference. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech (Sborník II). Editoři STOFFA, J.,CHRÁSKA, M.,ml., ST...

Více

Sborník abstraktů

Sborník abstraktů Sborník abstraktů V. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. Praha SDRUŽENÍ PRO VÝROBU BIONAFTY, Praha

Více

Hypergroupoids on Partially Ordered Sets

Hypergroupoids on Partially Ordered Sets [7] P. Corsiny. Prolegomena of Hypergroup Theory ,Aviani Editore, Tricestimo, 1993. [8] P. Corsiny. Hyperstructures associated with ordered sets.Proc. of the Fourth Panhellenic Conference on Algebr...

Více

Sborník

Sborník Garantem konference je: rektorka Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., děkanka fakulty pedagogické doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. a primátor města Plzně Mgr. Marti...

Více

abstrakt

abstrakt [7] CORSINY, P. Prolegomena of Hypergroup Theory , Aviani Editore, Tricestimo, 1993. [8] CORSINY, P. Hyperstructures associated with ordered sets. Proc. of the Fourth Panhellenic Conference on Alg...

Více

NHL-LG cladribine

NHL-LG cladribine Randomised comparison of cladribine alone or in combination with cyclophosphamide, and cyclophosphamide, vincristine and prednisone in previously untreated low-grade B-cell nonHodgkin lymphoma pati...

Více