Podpora pozemkových úprav

Transkript

Podpora pozemkových úprav
Podpora pozemkových úprav
Systém POZEM je aplikační nadstavba prostředí
MicroStation, určená pro podporu řešení návrhu
komplexních pozemkových úprav. Systém POZEM
využijí jak geodeti a projektanti pozemkových
úprav, tak pozemkové úřady.
Programové vybavení systému POZEM slouží ke
zpracování digitální mapy nemovitosti vstupující do
pozemkové úpravy a k tvorbě projektu nového stavu
katastrálního území, vzniklého komplexní pozemkovou
úpravou. Vytváření a využívání spojení grafických prvků
s negrafickými daty v databázích povyšuje prostředí
systému POZEM na informační systém.
POZEM obsahuje funkce pro přípravu a zpracování
grafických i databázových dat, pro výpočet nároku a pro
tvorbu projektu komplexní pozemkové úpravy v rámci
platné legislativy. Vstupem z hlediska databázových dat
jsou soubory výměnného formátu (*.VFK) informačního
systému katastru nemovitostí (VF ISKN) poskytované
katastrálními úřady. K přípravě grafických dat jsou
k dispozici funkce pro čištění kresby, automatickou
tvorbu uzavřených ploch a řešení vnořených ploch.
Pro vytvoření vazeb mezi kresbou a negrafickými
informacemi jsou v systému POZEM funkce, které
automaticky propojí grafické prvky s odpovídajícími
databázovými záznamy nebo propojí grafické prvky
s významovým kódem. Jako vstupní grafická data
tedy slouží mapy bonitovaných půdně ekologických
jednotek, mapa zaměřeného stavu a dále kresby parcel,
které jsou výchozím podkladem pro stanovení nároků
např. z map katastru nemovitostí, z map původního
(pozemkového) katastru, ve vektorovém tvaru.
Projektování pozemkové úpravy se provádí v prostředí,
kde je při umisťování parcely průběžně zobrazována
cena, výměra a podíl nové parcely na celkové
nárokované výměře v procentech. Současně s umístěním
parcely je automaticky prováděno ocenění (dle BPEJ).
K dispozici jsou dále informace o rozdělení
každé přidělené parcely na díly podle BPEJ,
přehled o dosud přidělených parcelách pro
zpracovávaný list vlastnictví, údaje o uspokojení
nároků v procentech jednotlivě za každou parcelu
i celkově za všechny přidělené parcely. Po umístění
parcely lze editovat její tvar (posun, přidání či
výmaz lomového bodu, posun strany parcely)
opět s okamžitou aktualizací ve všech sledovaných
hodnotách. Lze také převzít do projektu jako novou
parcelu již existující plochu. Pro parcelu lze graficky
určit její vzdálenost od referenčního bodu, věcné
břemeno, způsob ochrany nemovitosti. Projekt
nových parcel se provádí pro list vlastnictví. Údaje
získané v průběhu projektování jsou ukládány do
databázových tabulek, které mají stejnou základní
strukturu jako tabulky databáze katastru nemovitostí.
Tato skutečnost zaručuje snadný přístup k těmto
údajům i po schválení projektu.
V prostředí systému MicroStation lze vytvářet aktuální
přehledy jak o stavu současném, tak i o navrženém
stavu ve fázi projektování. Jsou to např. seznamy
parcel včetně informací k jednotlivé parcele,
seznam vlastníků či listů vlastnictví, opět s možností
podrobných informací k vybrané položce, kalkulace
odsouhlasení pozemkové úpravy uživateli, funkce pro
výpočet délky hranice pro vytyčení atd. Rovněž lze
v grafice vyhledávat prvky podle nejrůznějších kritérií,
např. najít všechny plochy s určitou výměrou apod.
Nástroj kresba poskytuje uživateli funkce pro snazší
vytváření prvků digitální katastrální mapy.
Pro přípravu a správu dat pro pozemkovou
úpravu má uživatel k dispozici:
dávkové načtení souborů katastru nemovitostí a jejich převod do pracovních souborů
aktualizaci dat katastru nemovitostí při získání
nového stavu katastru nemovitostí - novým VFK i změnovými větami
nástroj pro dodatečnou editaci databáze nezávislý na MS Access
aktualizaci dat katastru nemovitostí při získání nového stavu katastru nemovitostí
zpracování komplexní pozemkové úpravy
na více katastrálních územích současně, včetně zpracování vlastnických celků definovaných listy vlastnictví různých
katastrálních území
dávkové či poloautomatické připojení mapy BPEJ k tabulce obsahující kódy BPEJ
a ceny včetně kontrol
dávkové či poloautomatické propojení mapy zaměřeného stavu s kódem druhu pozemku včetně
kontrol
dávkové či poloautomatické připojení parcel k tabulce parcel katastru nemovitostí včetně kontrol
grafické vymezení území zatížených
věcným břemenem, ochranou
nemovitosti
definice solitérů
orientaci v kladu mapových listů různých
souřadnicových systémů
afinní transformaci vektorové kresby
kontrolní funkce
funkce pro přípravu, tvorbu a úpravu
grafických prvků a nástroje usnadňující tvorbu
grafických prvků
funkce pro vyhledávání informací v grafických i negrafických datech
Pro vyčíslení nároků pro pozemkovou úpravu
má uživatel k dispozici:
vyhodnocení opravného koeficientu výměr
zpracování směňovaných a nesměňovaných parcel
dávkové vyhodnocení ceny, grafické, směňované,
zahrnuté výměry parcel vstupujících do pozemkové úpravy
dávkové vyhodnocení cen trvalých porostů včetně cen solitérů
generování referenční vzdálenosti pro jednotlivé parcely
dávkové vyhodnocení druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti u parcely
možnost určení objektů společných zařízení
tvorba rozhodnutí
tvorba přehledu objektů společných zařízení
generování souřadnic lomových bodů parcel pro případné vytyčování v terénu, generování vytyčovacího náčrtu
tvorbu grafického výstupu ve zvoleném měřítku
funkce pro kresbu prvků DKM
export dat do VF ISKN - pomocí změnových vět
i tzv. pseudoexpert
export do VFK ve struktuře pro DIKAT
Rozšiřující moduly:
Modul ČIŠTĚNÍ umožňuje provést automatickou
opravu grafických dat z hlediska topologie. Součástí
modulu jsou funkce k odstranění duplicitních prvků,
odstranění křížení, odstranění úseček nulové délky
a vytváření prvků (z jednoduchých prvků se vytvářejí
uzavřené prvky typu Útvar, Uzavřený řetězec, Plocha
s otvorem).
Modul NÁSTROJE obsahuje funkce, které usnadní
a urychlí práci zpracovatelů pozemkové úpravy
z pohledu dávkového zpracování dat. Modul také
obsahuje pomocné funkce pro zjednodušení tvorby
projektu. Pro doplnění grafických informací z hlediska
prvků DKM je určena funkce Kresba. Obsahuje nástroj,
který jednoduchou volbou položky z menu vloží do
výkresu potřebný a parametry definovaný prvek.
Pro tvorbu projektu pozemkové úpravy má
uživatel k dispozici:
funkce pro návrh nových parcel
zpracování směňovaných a nesměňovaných parcel
dávkové vyhodnocení ceny, grafické a směňované výměry parcel vystupujících z pozemkové úpravy
generování referenční vzdálenosti pro jednotlivé parcely
kontroly umístění lomových bodů nově vytvořených parcel
dávkové vyhodnocení druhu pozemku a způsobu
využití nemovitosti u parcely
dávkové vyhodnocení cen trvalých porostů včetně cen solitérů
možnost určení objektů společných zařízení
přiřazení věcného břemene nově vytvořeným parcelám
definování ochrany nemovitosti pro nově
vzniklé parcely
Dostupnost produktu
Systém POZEM je k dispozici pro prostředí MicroStation
V8i (včetně SS1, SS2, SS3), Bentley PowerMap V8i
(včetně SS1), Bentley Map PowerView V8i (SS2, SS3),
Bentley Map V8i (SS2, SS3)
operační systém Windows XP, Windows Vista (pouze
v8i a vyšší), Windows 7 (pouze v8i a vyšší), Windows 8
(pouze v8i SS3 Update 1 a vyšší).
Funkce, které slouží ke generování výstupů:
tvorba bilančních listů stavu nároků
i projektu
tvorba seznamů a rejstříků
1/VII
HSI, spol. s r. o. | Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Tel.: +420 224 809 511 | Fax: +420 224 809 512 | [email protected] | www.hsi.cz
06/IV 8

Podobné dokumenty

pozem

pozem je při umisťování parcely průběžně zobrazována cena, výměra a podíl nové parcely na celkové nárokované výměře v procentech. Současně s umístěním parcely je automaticky prováděno ocenění (dle BPEJ).

Více

Rozdělení pozemků do části H Přílohy

Rozdělení pozemků do části H Přílohy Do části H výkazu příloha se sumarizují pozemky podle členění analytických účtů. V programu KEO-X – Oceňování pozemků lze vyvolat automatické začlenění pozemků do těchto

Více

Webová služba vÚGTK

Webová služba vÚGTK plán. Může pracovat se vstupními daty v editoru „kreslení GP“. V něm je nutné vytvořit kresbu nového i rušeného stavu. Tento editor respektuje strukturu geodat katastru nemovitostí společně s karto...

Více

orientační ceník geodetických prací

orientační ceník geodetických prací Inženýrská geodézie: stovky vytyčených a zaměřených rodinných domů, bytových domů, průmyslových hal, komunikací, chodníků, desítky podkladů pro projekt - polohopis, výškopis zájmového území, zaměře...

Více

Bentley Systems Bentley Systems 2013 (v regionu ČR a SR)

Bentley Systems Bentley Systems 2013 (v regionu ČR a SR) – správa velkých objemů dat z laserového skenování, ... – podpora IE (desktop/metro), Chrome, Firefox, Safari

Více

Office 365 pro vysokoškoláky Office 365 pro domácnosti Office 365

Office 365 pro vysokoškoláky Office 365 pro domácnosti Office 365 Jednotlivé služby Office 365 (možno pořídit samostatně nebo v rámci jednotlivých plánů) Office Web Apps with SharePoint Online (Plan 1)

Více