Přepěťová ochrana/Prepäťová ochrana/Ochrona - SOLIGHT E-shop

Transkript

Přepěťová ochrana/Prepäťová ochrana/Ochrona - SOLIGHT E-shop
Přepěťová ochrana/Prepäťová ochrana/Ochrona przepięciowa
Jmenovité napětí/Menovité napätie/Znamionowe napięcie:
230V
Jmenovitý proud/Menovitý prúd/Prąd znamionowy:
10A
Osvětlený kolébkový vypínač/Osvetlený kolískový
vypínač/Podświetlany wyłącznik kołyskowy
Resetovatelný elektrický jistič/Resetovateľný elektrický
istič/Zabezpieczenie elektroniczne do kasowania


Doba odezvy/Doba odozvy/Czas odpowiedzi
< 1ns
Svodový proud/Zvodový prúd/Prąd upływu
< 20µA
Ochranná úroveň/Ochranná úroveň/Poziom ochrony Up
<=1,3kV (L/N)
Jmenovitý vybíjecí proud/Menovitý vybíjací prúd/Znamionowy prąd
udarowy
1,8kA (L/N) – 8/20µs
Max. vybíjecí proud/Max. vybíjací prúd/Maks. prąd zwarciowy
6kA (L/N) – 8/20µs
CZ Garance bezpečného připojení přístroje
Upozornění: tato garance není záručním listem Vašeho výrobku firmy Solight. Pro informace o záruce na výrobky odkazujeme na záruční
podmínky firmy Solight, na platnou národní legislativu týkající se ochrany spotřebitelů a na práva spotřebitele vůči maloobchodníkovi. Záruční doba
na tento výrobek je 24 měsíců ode dne jeho zakoupení. Doklad o koupi slouží jako doklad pro uplatnění reklamace tohoto výrobku. Záruční doba
nemá vliv na zde uvedené podmínky garance bezpečného připojení.
Firma Solight poskytuje svým odběratelům garanci bezpečného připojení dle podmínek uvedených níže. Tato garance je nadstandardní službou.
Pokud v důsledcích napěťových špiček nebo úderu blesku dojde k poškození zařízení připojeného k jedné z níže uvedených přepěťových ochran
Solight, firma Solight připojenou aparaturu opraví, nahradí nebo vymění za níže uvedených podmínek. Solight vyplatí náhradu ve výši odpovídající
přiměřené tržní hodnotě, přiměřeným nákladům na opravu nebo původní hodnotě zařízení, a sice nejnižší částku z těchto možností, do maximální
výše 5000 EUR.
Seznam přepěťových ochran, na které se vztahuje garance bezpečného připojení: PO3x a PO6x ve všech barevných variacích. Písmeno „x“
zastupuje číslice „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0“.
Podmínky:
• Platí pouze v České republice, Slovenské republice a Polsku.
• Poškozené zařízení lze reklamovat pouze v případě, že bylo poškozeno napěťovými špičkami nebo úderem blesku ve chvíli, kdy bylo připojeno
k jedné z výše uvedených přepěťových ochran.
• Tato garance platí pouze pro původního majitele, který vlastní originální doklad o koupi. Bez originálního dokladu o koupi tato garance
bezpečného připojení zaniká.
• Za přiměřenou tržní hodnotu se považuje stávající maloobchodní tržní hodnota stejného nebo podobného modelu, jehož specifikace se shodují
se specifikacemi uvedenými firmou Solight ve chvíli přijetí nebo schválení reklamace.
• Veškeré reklamace, které se vztahují na tuto garanci, musí být podány do deseti dnů po dni, kdy vznikla nárokovaná škoda na připojeném
zařízení.
• Veškerá připojená zařízení musí být schválená podle platných norem CE a opatřená označením CE.
• Přepěťová ochrana Solight musí být připojena na řádně uzemněnou zásuvku s řádným elektrickým vedením. Nesmí být používány prodlužovací
kabely, adaptéry, jiné uzemňovací kabely, elektrické přípojky, proudové ochrany nebo jiné chráněné zásuvky. Obvod musí odpovídat všem
platným normám v oblasti elektřiny a bezpečnosti.
• V případě použití přepěťové ochrany s ochranou telefonní a datové linky musí být telefonní kabel také řádně připojen.
• Firma Solight si vyhrazuje právo provést inspekci nebo nechat provést inspekci poškozených připojených zařízení, jakož i místa, kde vznikla
škoda. Veškeré náklady na přepravu zařízení k firmě Solight za účelem inspekce jdou na účet majitele. Solight si vyhrazuje právo vyjednávat o
nákladech na opravu. Pokud firma Solight podle vlastního úsudku dospěje k názoru, že přepravu poškozených zařízení k firmě Solight nelze
realizovat, může Solight podle vlastního úsudku určit servisního technika, který provede inspekci dotyčného výrobku a učiní odhad nákladů na
opravu. Případné náklady na přepravu reklamovaného zařízení k opraváři a případné náklady spojené s odhadem jdou výlučně na účet
majitele.
• Poškozené výrobky musí být k dispozici pro inspekci až do úplného vyřešení reklamace.
• Škoda, vzniklá v důsledku použití výrobku firmy Solight k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen, není kryta.
• Škoda, vzniklá z jiných důvodů než napěťovými špičkami na obvodu Solight přepěťové ochrany, není kryta, s výjimkou škody v důsledku
napěťových špiček na telefonních linkách, pokud výrobek firmy Solight poskytuje ochranu proti tomuto jevu.
• Škoda, vzniklá v důsledku nehod nebo kalamit jako je požár, povodeň, zemětřesení, válka, vandalství, krádež, eroze, běžné opotřebení,
zastarávání a škoda v důsledku poruch nebo nepovolených změn v slaboproudém zařízení, není kryta.
• Tato garance bezpečného připojení zaniká v případě špatného používání, zneužívání, změně polarity, modifikace, nedbalosti nebo pokud
výrobek firmy Solight byl jakýmkoliv způsobem změněn.
• V případě zjištění nekryté škody nebo zaniklé garance bezpečného připojení může firma Solight od žadatele požadovat náhradu dosud
vynaložených nákladů.
• Firma Solight v žádném případě není zodpovědná za nahodilé, zvláštní, nepřímé, vícenásobné nebo následné škody, například za ztrátu
příjmů, zisku nebo úspor, za neprovozuschopnost zařízení, za ztrátu software nebo informací, za nároky třetích stran, za úrazy osob nebo za
následné práce na opravu škod.
Jak postupovat
•
•
•
Ujistěte se, že máte originální nákupní doklad.
Do deseti dnů se spojte s firmou Solight.
Reklamační oddělení vás bude poté informovat o dalším postupu vyřizování reklamace.
SK Garancia bezpečného pripojenia prístroja
Upozornenie: táto garancia nie je záručným listom Vášho výrobku firmy Solight. Pre informácie o záruke na výrobky odkazujeme na záručné podmienky firmy Solight, na platnú národnú legislatívu týkajúcu sa
ochrany spotrebiteľov a na práva spotrebiteľov voči maloobchodníkovi. Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia. Doklad o kúpe slúži ako doklad pre uplatnenie reklamácie tohto
výrobku. Záručná doba nemá vplyv na uvedené podmienky garancie bezpečného pripojenia.
Firma Solight poskytuje svojim odberateľom garanciu bezpečného pripojenia podľa podmienok uvedených nižšie. Táto garancia je nadštandardnou službou.
Pokiaľ v dôsledku napäťových špičiek alebo úderu blesku dôjde k poškodeniu zariadenia pripojeného k jednej z nižšie uvedených prepäťových ochrán Solight, firma Solight pripojenú aparatúru opraví, nahradí alebo
vymení za nižšie uvedených podmienok. Solight vyplatí náhradu vo výške zodpovedajúcej primeranej tržnej hodnote, primeraným nákladom na opravu alebo pôvodnú hodnotu zariadenia, a síce najnižšiu čiastku
z týchto možností, do maximálnej výšky 5000 EUR.
Zoznam prepäťových ochrán, na ktoré sa vzťahuje garancia bezpečného pripojenia: PO3x a PO6x vo všetkých farebných variáciách. Písmeno "x" zastupuje číslice "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0".
Podmienky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Platí iba v Českej republike, Slovenskej republike a Poľsku.
Poškodené zariadenie možno reklamovať iba v prípade, že bolo poškodené napäťovými špičkami alebo úderom blesku vo chvíli, kedy bolo pripojené k jednej z vyššie uvedených prepäťových ochrán.
Táto garancia platí iba pre pôvodného majiteľa, ktorý vlastní originálny doklad o kúpe. Bez originálneho dokladu o kúpe táto garancia bezpečného pripojenia zaniká.
Za primeranú tržnú hodnotu sa považuje aktuálna maloobchodná tržná hodnota rovnakého alebo podobného modelu, jeho špecifikácie sa zhodujú so špecifikáciami uvedenými firmou Solight vo chvíli
prijatia alebo schválenia reklamácie.
Všetky reklamácie, ktoré sa vzťahujú na túto garanciu, musia byť podané do desiatich dní po dni, kedy vznikla nárokovaná škoda na pripojenom zariadení.
Všetky pripojené zariadenia musia byť schválené podľa platných noriem CE a opatrené označením CE.
Prepäťová ochrana Solight musí byť pripojená na riadne uzemnenú zásuvku s riadnym elektrickým vedením. Nesmú byť používané predlžovacie káble, adaptéry, iné uzemňovacia káble, elektrické
prípojky, prúdové ochrany alebo iné chránené zásuvky. Obvod musí zodpovedať všetkým platným normám v oblasti elektriny a bezpečnosti.
V prípade použitia prepäťovej ochrany s ochranou telefónnej a dátovej linky musí byť telefónny kábel tiež riadne pripojený.
Firma Solight si vyhradzuje právo previesť inšpekciu alebo nechať previesť inšpekciu poškodených pripojených zariadení, ako i miesta, kde vznikla škoda. Všetky náklady na prepravu zariadení k firme
Solight za účelom inšpekcie idú na účet majiteľa. Solight si vyhradzuje právo vyjednávať o nákladoch na opravu. Pokiaľ firma Solight podľa vlastného úsudku dospeje k názoru, že prepravu
poškodených zariadení k firme Solight nemožno zrealizovať, môže Solight podľa vlastného úsudku určiť servisného technika, ktorý urobí inšpekciu dotyčného výrobku a učiní odhad nákladov na
opravu. Prípadné náklady na prepravu reklamovaného zariadenia k opravárovi a prípadné náklady spojené s odhadom idú výlučne na účet majiteľa.
Poškodené výrobky musia byť k dispozícii pre inšpekciu až do úplného vyriešenia reklamácie.
Škoda, vzniknutá v dôsledku použitia výrobku firmy Solight k iným účelom, než ku ktorým je výrobok určený, nie je krytá.
Škoda, vzniknutá z iných dôvodov než napäťovými špičkami na obvode Solight prepäťovej ochrany, nie je krytá, s výnimkou škody v dôsledku napäťových špičiek na telefónnych linkách, pokiaľ
výrobok firmy Solight poskytuje ochranu proti tomuto javu.
Škoda, vzniknutá v dôsledku nehôd alebo kalamít ako je požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, vandalstvo, krádež, erózie, bežné opotrebenie, a škoda v dôsledku porúch alebo nepovolených zmien
v slaboprúdom zariadení, nie je krytá.
Táto garancia bezpečného pripojenia zaniká v prípade zlého používania, zneužívania, zmene polarity, modifikácie, nedbalosti alebo pokiaľ výrobok firmy Solight bol akýmkoľvek spôsobom zmenený.
V prípade zistenia nekrytej škody alebo zaniknutej garancie bezpečného pripojenia môže firma Solight od žiadateľa požadovať náhradu dosiaľ vynaložených nákladov.
Firma Solight v žiadnom prípade nie je zodpovedná za náhodné, zvláštne, nepriame, viacnásobné alebo následné škody, napríklad za stratu príjmu, zisku alebo úspor, za neschopnosť prevádzky
zariadenia, za stratu software alebo informácií, za nároky tretých strán, za úrazy osôb alebo za následné práce na opravu škôd.
Ako postupovať
•
•
•
Uistite sa, že máte originálny nákupný doklad.
Do desiatich dní sa spojte s firmou Solight.
Reklamačné oddelenie vás bude potom informovať o ďalšom postupe vybavovania reklamácie.
PL Gwarancja bezpiecznego podłączenia urządzenia
Uwaga: niniejsza gwarancja nie jest kartą gwarancyjną zakupionego przez Państwa produktu firmy Solight. Po informacje o gwarancji na produkty odsyłamy do warunków gwarancji firmy Solight, obowiązujących
przepisów ustawodawstwa krajowego w zakresie ochrony konsumentów oraz do praw konsumenta wobec sprzedawcy detalicznego. Okres gwarancyjny dla niniejszego produktu wynosi 24 miesiące od dnia jego
zakupienia. Dokument zakupu służy jako dowód uprawniający do reklamacji niniejszego produktu. Okres gwarancyjny nie ma wpływu na podane tu warunki gwarancji bezpiecznego podłączenia.
Firma Solight zapewnia swym klientom gwarancję bezpiecznego podłączenia produktu zgodnie z przedstawionymi poniżej warunkami. Niniejsza gwarancja jest usługą ponadstandardową.
Jeśli w konsekwencji przepięcia lub uderzenia pioruna dojdzie do uszkodzenia urządzenia podłączonego do jednego z poniższych zabezpieczeń przepięciowych Solight, firma Solight naprawi lub wymieni
podłączoną aparaturę bądź wypłaci za nią odszkodowanie zgodnie z poniższymi warunkami. Solight wypłaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej adekwatnej wartości rynkowej, adekwatnym kosztom
naprawy lub pierwotnej wartości urządzenia, konkretnie najniższą kwotę spośród wymienionych możliwości, do maksymalnej wysokości 5000 EUR.
Wykaz zabezpieczeń przepięciowych, do których odnosi się gwarancja bezpiecznego podłączenia: PO3x, PO6x we wszystkich wariantach kolorowych. „x” zastepuje liczbę "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0".
Warunki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usługa obowiązuje tylko w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Polsce.
Uszkodzone urządzenia można reklamować tylko w przypadku, gdy do uszkodzenia doszło wskutek przepięcia lub uderzenia pioruna w chwili, gdy urządzenie było podłączone do jednego z
wymienionych powyżej zabezpieczeń przepięciowych.
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela, który posiada oryginalny dokument zakupu. Bez oryginalnego dokumentu zakupu niniejsza gwarancja bezpiecznego podłączenia traci
ważność.
Za adekwatną wartość rynkową uważa się aktualną detaliczną wartość rynkową takiego samego lub podobnego modelu, którego specyfikacja jest zgodna ze specyfikacją podaną przez firmę Solight w
chwili przyjęcia lub zatwierdzenia reklamacji.
Wszelkie reklamacje, które odnoszą się do niniejszej gwarancji, należy zgłaszać do 10 dni od dnia, gdy powstała zgłaszana szkoda na podłączonym urządzeniu.
Wszelkie podłączane urządzenia muszą być zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi normami CE i opatrzone symbolem CE.
Zabezpieczenie przepięciowe Solight musi być podłączone do należycie uziemionego gniazdka z odpowiednim przewodem elektrycznym.Nie można używać przedłużaczy, adapterów, innych kabli
uziemiających, przyłączy elektrycznych, zabezpieczeń prądowych czy innych zabezpieczanych wtyczek.Obwód musi spełniać wszystkie obowiązujące normy w zakresie prądu elektrycznego i
bezpieczeństwa.
W przypadku zastosowania zabezpieczenia przepięciowego z zabezpieczeniem linii telefonicznej i danych, również kabel telefoniczny musi zostać należycie podłączony
Firma Solight zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli lub zlecenia kontroli uszkodzonych urządzeń oraz miejsca, w którym powstała szkoda. Wszelkie koszty związane z transportem
urządzenia do firmy Solight w celu kontroli, ponosi właściciel.Solight zastrzega sobie prawo do negocjacji kosztów naprawy Jeśli firma Solight na podstawie własnej oceny dojdzie do wniosku, że nie
można zrealizować transportu uszkodzonych urządzeń do firmy Solight, to może zgodnie z własnym uznaniem wyznaczyć technika serwisu, który przeprowadzi kontrolę danego produktu i dokona
kalkulacji kosztów naprawy.Ewentualne koszty transportu reklamowanego urządzenia do naprawy i ewentualne koszty związane z wyceną, obciążają wyłącznie właściciela.
Uszkodzone produkty muszą być dostępne dla kontroli do momentu całkowitego załatwienia reklamacji
Szkody powstałe w konsekwencji użycia produktu firmy Solight do celów innych niż te, do których jest przeznaczony produkt, nie są pokrywane.
Szkody powstałe z powodów innych niż przepięcie na obwodzie zabezpieczenia przepięciowego Solight nie są pokrywane, za wyjątkiem szkód powstałych wskutek przepięcia na liniach telefonicznych,
o ile produkt Solight zapewnia ochronę przed takim zjawiskiem.
Szkody powstałe w konsekwencji wypadków lub katastrof takich jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, wandalizm, kradzież, erozja, zwykłe zużycie, przestarzałość i szkody na skutek awarii lub
niedopuszalnych zmian w urządzeniu niskoprądowym, nie są pokrywane.
Niniejsza gwarancja bezpiecznego podłączenia zanika w przypadku złego użytkowania, używania w niewłaściwym celu, zmiany biegunowości, modyfikacji, niedbałości lub gdy produkt firmy Solight
został w jakikolwiek sposób zmieniony.
W przypadku stwierdzenia, że szkoda nie podlega pokryciu lub że gwarancja bezpiecznego podłączenia zanikła, firma Solight może domagać się od właściciela rekompensaty za poniesione
dotychczas koszty.
Firma Solight nie jest w żadnej mierze odpowiedzialna za przypadkowe, nadzwyczajne, pośrednie czy wielokrotne późniejsze szkody, na przykład za utratę dochodów, zysku czy oszczędności, za
niezdolność do eksploatacji urządzenia, utratę oprogramowania czy informacji, za roszczenia osób trzecich, za urazy osób lub za późniejsze pracy przy naprawie szkód.
Jak postępować:
•
•
•
Prosimy sprawdzić, czy mają Państwo oryginalny dokument zakupu
W ciągu 10 dni skontaktujcie się z firmą Solight
Dział reklamacji poinformuje Państwa o dalszych procedurach związanych z rozpatrywaniem reklamacji