Výroční zpráva - Domov Sue Ryder

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Domov Sue Ryder
Výroční zpráva
Domova Sue Ryder
za rok 2012
Tiráž
Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012
Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4
Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová, Erika Barochová, Jana Hrachová, Kateřina Grušová,
Natálie Lupienská, Petr Krbec, Jan Dominik, Hana Kušková, Velena Obstová, Jana Havlenová, Michaela
Tichá, Jaroslav Pšenička, Petra Milsimerová, Radka Kulhánková, Pavla Bajerová, Lada Pallová.
Grafická úprava a sazba: Petr Zetek Grafiq | www.grafiq.org
Fotografie: archiv Domova Sue Ryder
Odpovědná redakce: Radka Kulhánková
Tisk: Zdarma pro Domov Sue Ryder vytiskla tiskárna F&F | www.tiskarna-ff.cz
Náklad: 100 ks
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Michelská 1/7, Praha 4
Tel.: +420 244 029 111
(vrátnice, služba 24 hodin denně)
E-mail: [email protected]
www.sue-ryder.cz
IČ: 26204673
DIČ: CZ26204673
Číslo účtu: 88221122/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 20240247/0100
Registrace u Městského soudu v Praze,
oddíl O, vložka 192
Úvodní slovo
4
O Domově Sue Ryder
5
Sociální a zdravotní služby - Poradenství
9
Sociální a zdravotní služby - Osobní asistence
10
Sociální a zdravotní služby - Domov pro seniory
11
Sociální a zdravotní služby - Denní stacionář
16
Sociální a zdravotní služby - Půjčovna kompenzačních pomůcek
17
Sociální podnikání Domova Sue Ryder - Dobročinné obchody
18
Sociální podnikání Domova Sue Ryder - Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz
19
Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder
20
Poděkování23
Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder
26
Komunikace a PR Domova Sue Ryder
27
Sdružení Sue Ryder
28
Investiční aktivity Domova – výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou
28
Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců Domova Sue Ryder, o.p.s.
29
Zpráva o hospodaření
30
Výrok auditora 31
Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2012 32
Náklady, výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let 33
Lidé v Domově 34
Obsah
Úv o d n í
slovo
Důstojné prožití stáří se netýká jen dříve narozených. Johann Wolfgang
von Goethe prý řekl: „Zestárnout není umění, umění je to snést.“ V
Domově Sue Ryder máme velké štěstí, že se setkáváme s těmi, kdo
své stárnutí snášejí s mimořádnou pokorou, ale i s půvabem, šarmem
a důstojností. Zároveň se setkáváme i s tím, jak je těžké snést stárnutí
blízkého člověka. V tu chvíli je velkou inspirací otevřenost, se kterou
těžké životní události a okamžiky přijímají děti. Vzhledem k tomu, že v
současné době jsou na rodičovské dovolené téměř dvě desítky kolegyň,
můžeme zažít i onu dětskou lehkost a bezprostřednost tváří v tvář stáří.
Jedna z kolegyň po návštěvě Domova se svou čtyřletou dcerkou napsala:
„Děkujeme, že jsme Vás mohly navštívit. Dcerka vyčerpáním usnula v autě, což se normálně nestává.
Po příjezdu domů mi řekla, že si budeme hrát na Sue Ryder. Ať si prý vyberu, jestli chci být Katka nebo
Natálka, což jsou naše šikovné ergoterapeutky v Denním centru. Pak si vybrala sama. Byla Natálka a
vítala virtuálního harmonikáře, vzala si notýsek a šla na: „Mami, jak se to jmenuje?“ .... Na poradu. Dnes
se u nás sešli babičky a děda. Budeme si hrát na Sue Ryder. Děda bude harmonikář, babička Katka ... Pak
vyprávěla. „Ty starý lidi, babičko, měli pomuchlaný obličej.“ Nejspíš myslela vrásky. Vypadá to, že i zítra si
budeme hrát na Sue Ryder.“
Doufejme, že hra na Sue Ryder může být lehkou předzvěstí toho, že si my sami i naši blízcí společně
osvojíme umění stáří snášet. A možná se děti hrou na Sue Ryder začínají pomalu učit stárnout.
Ing. Mgr. Matěj Lejsal
Ředitel Domova Sue Ryder
4
Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku
pomoc druhých. Usilujeme o to, aby naši klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí
přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života.
O Domově
S u e Ry d e r
Chceme být prvním místem, kam se obrací senior či jeho rodina v nové či mimořádné životní situaci,
která je spojena se změnami, jež přináší stáří. Věříme, že nutnou podmínkou pro to, abychom mohli
být modelem kvalitní péče a vícezdrojového financování, je spokojený a stabilní tým zaměstnanců.
Potřebujeme Domovu zajistit dlouhodobě stabilní a vyrovnané hospodaření a co nejvíce zdrojů
využívat na zajištění našeho hlavního úkolu - poskytování podpory a pomoci stárnoucímu člověku
a jeho blízkým. Budeme rozvíjet poradenství, službu Osobní asistence, přinášet nové přístupy v Domově
pro seniory a hledat nové cesty pomoci a podpory formou center odlehčovací péče či podporovaného
bydlení.
Příběh paní Boženky, klientky Domova Sue Ryder
Drobná, přívětivá dáma s laskavýma očima a plachým úsměvem. Pro lidi, kteří se pohybují v Domově,
známá tvář již několik let. Možná ne úplně typický klient Domova pro seniory Sue Ryder. Přesto sem paní
Boženka patří. Obývá zde jednu ze čtyř garsoniér. Po ránu ji můžete zahlédnout roznášet noviny svým
spolubydlícím v Domově pro seniory, kteří nejsou tak soběstační jako ona, a kvůli svému zdravotnímu stavu
si sami nemohou dojít na recepci. Paní Božence dělá tahle činnost velkou radost. „Nemohu si přes den jen tak
lehnout do postele. Ráda něco dělám. Pokud můžu, účastním se různých skupinových aktivit v Domově, když
mě nezlobí můj tlak.
Paní Boženka je stálicí Michle. Narodila se zde a strávila na Praze 4 celý svůj život. Jak sama říká: „Michle se
mě drží jako klíště. Chodila jsem v ulici Baarova do měšťanky, navštěvovali jsme kino JAS, které bývalo naproti
statku Michelský dvůr. Ve dvoře, kde je dnes opravený Domov Sue Ryder, bývala i výčepna, kterou provozoval
majitel našeho domu, kde jsme v Michli bydleli. Chodila jsem sem na limonádu a dnes tady bydlím. Trochu
hodně životních náhod na jeden obyčejný život, nemyslíte?“
Paní Boženka má jednoho syna. A právě on jí před několika lety našel Domov Sue Ryder. Zemřel jí manžel
a její syn ji nechtěl nechávat samotnou. Navíc se u ní projevily zdravotní problémy, které přišly v podobě
depresivního onemocnění. Stala se pravidelnou klientkou a návštěvnicí Denního stacionáře Domova Sue
Ryder. Syn ji vždy ráno přivezl a odpoledne vyzvedl. Někdy paní Boženka cestovala i sama autobusem. Pobyt
ve stacionáři, čas strávený s ostatními klienty a hlavně probíhající aktivity ji velmi těšily, strukturovaly její
dny, nutily jí k činnosti, i když třeba ráno neměla chuť vstát z postele. Časem se stala klientkou Domova pro
seniory a po několika přechodných pobytech získala trvalý pobyt v Domově, kam ji chodí navštěvovat její syn
s rodinou a třemi vnoučaty. Domov je pro paní Boženku velkou oporou a jistotou v týdnech, kdy o sobě dává
vědět její onemocnění, navíc je pod stálým dohledem ošetřujícího personálu, který dává pozor na její vysoký
krevní tlak.
„Stejně jako dříve v Denním stacionáři i dnes se nejraději účastním tréninků paměti, které máme s hodnou
paní Naďou. Někdy to mám nabité, ve stejný den, vždy jednou za 14 dní, ještě stihnu diskusní klub se
studentkami z Gymnázia Budějovická. Probíráme různá témata, např. cestování. Velmi ráda mám pečení.
Však si také výsledky našeho snažení ochutnáme při kavárničce. A nemohu ani vynechat čtení z knížek
s panem ředitelem. Naopak nemusím chodit na výtvarné aktivity. Přece jenom, celý život jsem rýsovala,
pracovala v projektovém ústavu, tak to teď nevyhledávám. To raději jedu s ostatními z Domova na výlet do
Průhonického parku nebo se jdu projít na zadní zahradu Domova. Už aby tady zase bylo jaro! Třeba letos
zase vyhraji medaili, jako loni při Nakrm tygra. Dříve jsem v Michli chodila do skautu a starala se o Světlušky,
dnes tady soutěžím sama a pomáhají mi ti mladší.“
5
Domov
Sue Ryder
představuje
jeden
z nejlepších
modelů péče
o senior y
v České
republice.
V čem je
tato péče
jedinečná?
Základní filozofie péče
Základní filozofie péče v Domově Sue Ryder vychází z celostního pojetí člověka – člověka jako jedinečné
lidské bytosti s biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními potřebami.
Rehabilitace
V Domově působí tým rehabilitačních pracovníků. Tvoří ho fyzioterapeut a asistenti rehabilitace, kteří
zajišťují individuální i skupinovou rehabilitaci, mají na starosti Půjčovnu kompenzačních pomůcek.
„Podařilo se nám rozpohybovat klienty, kterým už lékaři nedávali žádnou šanci. Přesto nyní chodí, i když
s pomocí chodítka.“
Ergoterapie
V Domově působí tým ergoterapeutů, kteří podporují prostřednictvím smysluplných aktivit soběstačnost
klientů a zajišťují individuální aktivizaci.
„Při sestavování individuálního plánu paní Jarmily jsme zjistili, že tato dáma celý svůj život milovala zahrádku
a ráda na ní pracovala. A tak má nyní v Domově Sue Ryder na starosti zalévání kytiček u sebe v pokoji, ale
také na chodbách oddělení. K této činnosti sice potřebuje dopomoc pečovatele, ale s jeho asistencí úkol
zvládá skvěle. Procvičuje jemnou motoriku rukou a cítí se potřebná. Její záliba se promítla i do dalších oblastí
péče. Při procvičování hmatu dostává voňavý pytlíček s levandulí, trénink paměti je založen na povídání
o květinách.“
Bohatá nabídka skupinových i individuálních aktivizačních programů
Pro klienty Domova nabízíme velký výběr skupinových a individuálních aktivizačních programů.
Programy jsou koncipovány tak, aby je mohli navštěvovat orientovaní klienti i klienti s demencí či
s pohybovým omezením.
„Nikdy bych nevěřila, že se budu v 80 letech učit péct!“, říká klientka, která navštěvuje jednu ze skupinových
aktivit.“
Nutriční péče
Součástí týmu Domova je i nutriční terapeutka, prošli jsme nutriční standardizací. Kvalitní výživa
je nedílnou součástí komplexní péče o lidské zdraví. V péči o naše klienty jí věnujeme zvláštní
pozornost. Správně načasovaná nutriční podpora může totiž významně pomoci v udržení kvality
života a soběstačnosti. Předchází rozvoji komplikací mnohých onemocnění, podílí se na úspěšné léčbě
a hojení, pokud již nastává situace, kdy se zdravotní stav člověka zhoršuje.
Větší počet zaměstnanců v přímé péči
Díky většímu počtu zaměstnanců, kteří působí na lůžkovém oddělení Domova pro seniory, můžeme
o klienty lépe pečovat (nacvičovat chůzi, pomáhat jim, aby se najedli sami apod.).
„Klient může na pečovatele zazvonit, kdykoliv potřebuje. Na úrovni uspokojování těch nejzákladnějších
potřeb to například znamená, že klientovi pomůžeme na toaletní křeslo tak často, jak potřebuje. Nebo
jej pečovatel doprovodí na toaletu tolikrát, kolikrát je nutné. Dokážeme tak oddálit nutnost používání
inkontinenčních pomůcek. A to je pro člověka obrovská věc.“
6
Dobrovolníci v přímé péči
Ve všech činnostech, které Domov Sue Ryder dělá, najdete dobrovolníky. Po absolvování povinného
výcviku a psychologického screeningu pomáhají i v přímé péči o klienty – vedou některé ze skupinových
aktivit, docházejí za klienty individuálně a působí jako jejich společníci. V přímé péči jich působí 40.
Spolupráce s rodinou
Do péče se snažíme zapojit i rodinu či blízké klienta. Po prvním měsíci v Domově vyhodnocujeme
společně s klientem a jeho rodinou dosavadní pobyt a navrhujeme změny a vylepšení, aby se klient u
nás cítil co nejlépe. V roce 2012 probíhala v Domově také svépomocná setkání rodin klientů.
Domov jako otevřené místo
Domov Sue Ryder je živé místo, kde se konají výstavy, kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé.
Najdete tu dobročinný obchod, knihovnu. Vše je přímo v areálu Domova, naši klienti tak nejsou odříznuti
od společenského dění. V Domově najdete i restauraci Michelský dvůr, kde naši klienti mohou obědvat
nebo zde čas od času pořádají vlastní akce. Konala se tu například diamantová svatba nebo třídní sraz
jedné naší klientky.
Pobyt v historickém Michelském dvoře
Domov Sue Ryder sídlí ve zrekonstruovaném areálu Michelského dvora. Objekt byl v roce 1964 zapsán
na seznam kulturních nemovitých památek s označením zemědělská usedlost – Univerzitní dvůr.
Klienti mají k dispozici terasu, zahradu, Kapli, Galerii, kde se pravidelně konají výstavy, a mnoho dalších
krásných míst a zákoutí.
7
Financování
Domova
Sue Ryder
Díky vícezdrojovému systému financování může Domov Sue Ryder poskytovat své služby
v rozsahu a kvalitě, která odpovídá naší představě o důstojně prožitém stáří. Tento systém
financování nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory.
Sociální
a zdravotní
služby
Domova
Sue Ryder
V roce 2012 poskytoval Domov Sue Ryder tři registrované sociální služby a dvě služby související:
Domov Sue Ryder zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z několika zdrojů – z příjmů od klientů,
z dotací a grantů, z darů od jednotlivců, společností, nadací a nadačních fondů, z benefičních akcí a také
z vlastních obchodních aktivit (např. provozování dobročinných obchodů, pronájem prostor atd).
Registrované sociální služby:
Osobní asistence – terénní služba
Domov pro seniory – dlouhodobé a přechodné pobyty
Denní stacionář – d
enní pobyty s asistencí, klubová setkání
(poskytování této služby bylo ukončeno 31. 12. 2012)
Související služby:
Poradenství
Půjčovna kompenzačních pomůcek
8
Sociální pracovnice v Domově Sue Ryder poskytují poradenství napříč celým spektrem sociálních
a zdravotních služeb, které Domov Sue Ryder nabízí svým klientům. Představují první kontakt pro
seniory či jejich blízké ve chvíli, kdy začnou hledat řešení pro životní změny, která přináší stáří. Sociální
pracovnice pak mapují aktuální potřeby klienta či žadatele a hledají optimální východisko z nastalé
situace. Prověřují možnosti péče v rámci nabídky a kapacity Domova Sue Ryder, nabízejí kontakty na
další poskytovatele sociálních služeb (např. osobní asistence, odlehčovací služby, domovy pro seniory)
nebo zařízení zdravotnická (např. centra následné péče, LDN). Dále zajišťují poradenství v oblasti dávek,
které je možné získat od státu. Dotazy se týkají zejména příspěvku na péči - jak o něj zažádat, jak probíhá
proces schvalování atd. Poradenství je poskytováno také sociálním pracovníkům z ambulantních
sociálních služeb či z úřadů v podobě informací o aktuální situaci v oblasti sociálních služeb určených
seniorům. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím
webových stránek Sue Ryder. Sociální pracovnice jsou též zodpovědné za administrativní agendu, která
souvisí s pobytem klienta v Domově pro seniory Sue Ryder, částečně mají na starosti také administrativu
spojenou s poskytováním Osobní asistence.
Sociální
a zdravotní
služby
- Poradenství
Klára Pojslová, vedoucí sociální pracovnice
9
Sociální
a zdravotní
služby
- Osobní
asistence
Osobní asistence je terénní sociální služba. Je určena klientům, kteří bydlí ve své domácnosti a potřebují
během dne pomoc jiné osoby při každodenních činnostech. Těmi, kdo chodí pomáhat, jsou osobní
asistentky a asistenti. Náplň a rozsah Osobni asistence vychází z individuálních potřeb a přání klienta
a je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách, který je pro nás závazný. V březnu 2012
jsme začali poskytovat Osobní asistenci i během víkendů a státních svátků. Organizační zajištění je v
tyto dny náročné, ale z důvodu velkého zájmu klientů toto nastavení zachováme.
S čím nejčastěji klientům pomáháme:
- S péčí o vlastní osobu (hygiena, použití WC, oblékání), při přípravě jídla i při běžné péči
o domácnost
D
okážeme také doporučit vhodnou kompenzační pomůcku nebo úpravy bytu, aby se zvýšilo bezpečí
klienta a jeho samostatnost.
- Procvičování kognitivních funkcí i fyzických schopností
Pro trénování paměti máme sadu profesionálních pomůcek, kterou využívají osobní asistenti při péči o
klienty. Naši klienti mají možnost zdarma využít konzultaci s fyzioterapeutem, který doporučí vhodné
cvičení. To může klient cvičit sám nebo s osobním asistentem.
- Doprovody při nákupech, pochůzkách (k lékařům, na úřady apod.)
Osobní asistent za klienta jeho záležitosti nevyřizuje, ale pomáhá s orientací a překonáním bariér.
- Doprovody při procházkách, na kulturní akce, možnost popovídat si
Někteří naši klienti využívají pomoc osobního asistenta při procházce po okolí nebo na místo, kde už
dlouho nebyli, nebo například do divadla. Osobní asistenti často plní funkci „naslouchajícího ucha“.
Berou to jako součást své práce s naprostým zachováním mlčenlivosti.
Pár čísel za rok 2012:
V roce 2012 jsme poskytli 14 863 hodiny Osobní asistence 57 klientům, což představuje 44,3 % nárůst
v porovnání s rokem 2011. Poskytujeme tedy službu potřebnou, o kterou je zájem, proto v roce 2013
počítáme s jejím dalším rozšířením pro více klientů.
Na konci roku 2012 jsme provedli šetření spokojenosti klientů s naší službou. Obstáli jsme na výbornou!
Petr Krbec, vedoucí Osobní asistence
10
Domov pro seniory je pobytová sociální služba, v rámci které poskytujeme péči klientům, kteří již
nemohou žít v domácím prostředí z důvodu snížené soběstačnosti nebo změny zdravotního stavu
a nemají nikoho, kdo by o ně pečoval. Naší snahou je podporovat stávající dovednosti klientů v péči
o sebe sama a udržovat všechny jejich dřívější sociální kontakty tak, aby mohli prožívat plnohodnotně
a bezpečně své seniorské životní období. Prioritou Domova pro seniory je poskytovat služby
podle individuálních potřeb klientů, za pomoci odborného a empatického přístupu všech členů
multidisciplinárního týmu, který se skládá nejen z pečovatelů a zdravotních sester, ale i z ergoterapeutů,
nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, logopeda a dalších profesionálů.
Sociální
a zdravotní
služby
- Domov
pro seniory
Domov pro seniory je prostorově rozdělen na tři oddělení, kde poskytujeme přechodné i dlouhodobé
pobyty. Kapacita Domova je 52 lůžek. V roce 2012 jsme poskytli službu 69 klientům.
Mentální stav klientů
Soběstačnost klientů
12%
23%
26%
32%
25%
26%
56%
soběstačnost
soběstačnost s asistencí
nesoběstačnost
dobrý
lehká demence
střední demence
těžká demence
Mobilita klientů
Věková struktura klientů
2% 1%
13%
52%
0%
32%
35%
30%
mobilní
mobilní s asistencí
imobilní
65 let a mladší
66 - 70 let
71 - 75 let
76 - 80 let
6%
29%
81 - 85 let
86 - 90 let
91 let a starší
11
Jak probíhala v roce 2012 činnost v jednotlivých oblastech Domova pro seniory?
Ošetřovatelská a zdravotní péče
Ošetřovatelskou péči poskytují v Domově pro seniory pracovníci v sociálních službách. Jejich pracovní
činnosti jsou zaměřeny jak na základní péči o seniory, tak na zajištění ošetřovatelských úkonů,
péči o psychiku klientů a jejich aktivizaci a kvalitní vedení sociální i ošetřovatelské dokumentace.
Ošetřovatelská základní péče je poskytována dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Všeobecné
sestry pracují metodou ošetřovatelského procesu, pracovníci v sociálních službách pak pracují
s individuálním plánem klienta. Součástí poskytované ošetřovatelské péče je i rehabilitace.
Zdravotní péče je v Domově pro seniory poskytována praktickou lékařkou MUDr. Adrianou Vokřálovou
a dalšími praktickými lékaři klientů formou návštěvní služby. Každý klient má možnost zvolit si svého
ošetřujícího lékaře. Zdravotní péče přímo v Domově je zajišťována zdravotními sestrami bez odborného
dohledu a fyzioterapeuty. Odborná léčba a péče pro naše klienty je realizována, s výjimkou péče
psychiatrického lékaře MUDr. Tomáše Turka a lékařky pro řešení nutričního stavu klientů MUDr. Dagmar
Čermákové, u ostatních specialistů po předchozím doporučení. Klienti docházejí do příslušných
ambulancí, v případě potřeby a s ohledem na aktuální stav, jsou klienti doprovázeni pečovateli do
odborných zdravotnických zařízení. Klienti mohou využít k přepravě náš vůz nebo sanitku, kterou jim
předepíše daný lékař.
Poskytované odborné výkony dle odbornosti 913 jsou vykazované zdravotním pojišťovnám, se kterými
máme uzavřenou Zvláštní smlouvu, podle níž je uskutečňována zvláštní ambulantní péče, poskytovaná
podle § 22 písm. e) platného znění zákona č. 48/1997 Sb. v pobytových zařízeních sociálních služeb
a těmi jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Oborová
zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna.
Personální zabezpečení péče
Složení a počet zaměstnanců v Domově pro seniory odpovídá potřebám klientů Domova pro seniory.
Níže uvádíme počet zaměstnanců v HPP, v případě potřeby uzavíráme i jiné formy pracovního poměru.
Vedoucí Domova pro seniory
1
Staniční sestry3
Zdravotní sestry8
Nutriční terapeutka
1
Pečovatelé12
Sanitáři11
Pracovnice kuchyňky
3
Pracovnice úklidu3
Od léta jsme v maximální míře využívali pracovníky veřejné služby přidělené Úřadem práce. Ve většině
případů se jednalo o velmi dobrou spolupráci a dámy se zapojily do aktivizace klientů na všech
odděleních. V průběhu roku 2012 docházelo k výrazným personálním obměnám. Ať již na pozici vedoucí
Domova pro seniory, tak na pozici vedoucí sociální pracovnice či nutriční terapeutky. V závěru roku se
tým personálně stabilizoval.
Nutriční terapie
Nutriční péče v Domově Sue Ryder je nedílnou součástí péče o každého z klientů. Její kvalita je určována
tzv. nutričním standardem. U klientů seniorského věku hrozí podvýživa více než u jiných věkových
skupin a její důsledky mohou být fatální. Dochází k oslabení imunitního systému, úbytku svaloviny
a mnoha dalším změnám, které vedou ke snížení mobility a soběstačnosti, zhoršení prognózy v případě
onemocnění nebo operace apod. Prostřednictvím kvalitní nutriční péče dokážeme rozvoji podvýživy
účinně předcházet, a pokud už k jejímu rozvoji z jakéhokoliv důvodu dojde, nebo klient již podvyživený
přichází, provádíme opatření k tomu, aby byly její důsledky co nejmenší a pokud je to možné, snažíme
12
se o brzké zlepšení výživového stavu. V roce 2012 se na pozici nutričních terapeutů vystřídaly dvě
kolegyně a ke konci roku byla přijata další nová nutriční terapeutka. Navzdory nestabilitě na této pozici
se podařilo vytvořit několik edukačních materiálů, které ocenily především rodiny našich klientů, jak
se ukázalo i v hodnocení kvality péče. Klienti se zapojili do stravovací komise a získali tak možnost
aktivně se podílet na jídelníčku a vznášet další podněty na téma stravování. V roce 2012 jsme revidovali
dodavatele doplňků stravy a dalších nutričních doplňků a získali nové dodavatele, kteří více vyhovují
filozofii organizace ve smyslu kvalitní péče. Na tato opatření jsme získali finanční prostředky i z benefiční
akce Čtyři dohody.
Ergoterapie
Hlavním cílem ergoterapie v Domově Sue Ryder je prostřednictvím smysluplných činností a celé řady
aktivizačních programů zachovat co nejdéle soběstačnost našich klientů.
V roce 2012 probíhaly následující aktivity: Výtvarné techniky, Trénování paměti (4 různé skupiny, dle
potřeb klientů), Smyslová stimulace, Pečení, Kavárna a kulturní odpoledne, Práce s knihou, Reminiscenční
terapie, Muzikoterapie a Canisterapie. Nově byl zaveden také program Posezení s ředitelem, kde mají
klienti možnost se na cokoliv pana ředitele zeptat a zároveň jsou seznamování s novinkami, které se
v Domově chystají.
Unikátním projektem byl Divadelní kroužek pod vedením herců z Divadla v Dlouhé (Lucie Nebeská
Trmíková, Ivana Lokajová a David Prachař), který vyvrcholil představením za účasti klientů s názvem
„Kabaret vzpomínek“. Nadále probíhala a rozvíjela se i individuální ergoterapie, která byla v roce 2012
poskytována 22 klientům. Získali jsme i pomůcky k podpoře soběstačnosti a aktivizaci, ať se již jednalo
o speciálně upravené příbory a pomůcky pro stravování, zvětšovací zařízení pro čtení či univerzální
pomůcku pro nedoslýchavé. Tým ergoterapie se také podílí na interním vzdělávání kolegů z přímé péče
a dobrovolníků.
Několik čísel za rok 2012:
V roce 2012 se uskutečnilo 464 setkání při individuální ergoterapii, 545krát se klienti setkali
s canisterapeutickými psy v rámci oficiální canisterapie a minimálně jednou tolikrát v rámci neformálního
setkávání. Zajímavostí snad může být i 957 účastí klientů na trénování paměti, které dokážeme
přizpůsobovat potřebám a schopnostem skoro všech našich klientů.
Rehabilitace
Tým rehabilitace poskytuje klientům Domova pro seniory Sue Ryder kromě individuální rehabilitace
(každému minimálně 1 až 5x týdně) také 4 typy skupinových aktivit:
- skupinové kondiční cvičení (3x týdně)
- taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence (1x týdně)
- taneční terapie pro klienty s lehkým až středně těžkým stupněm demence (1x týdně)
- zpívání pro všechny, kteří mají rádi hudbu a zpěv (1x týdně)
U mnoha klientů se nám díky rehabilitaci podařilo zlepšit jejich zdravotní stav a soběstačnost. Znovu se
naučili sedět, chodit, lépe se hýbat. U jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotního stavu
nebo zpomalení jeho zhoršování. Rehabilitační tým spolupracoval s několika dobrovolnicemi, které
pravidelně docházely za našimi klientkami a prováděly jim základní kosmetické ošetření pleti.
V roce 2012 jsme služby fyzioterapeuta poskytli také klientům Osobní asistence. Fyzioterapeut přišel
přímo za klientem, vyšetřil ho, sestavil rehabilitační plán s cvičební jednotkou, který sloužil jako podklad
při cvičení s klientem a doporučil správnou kompenzační pomůcku.
13
Sportovní a společenské události v Domově, které v roce 2012 připravil tým rehabilitace:
- Šestý ročník sportovně–zábavného odpoledne Nakrm tygra
- Osmý ročník Geriolympijských her, kterých se zúčastnili jak klienti Domova, tak klienti Osobní asistence
- Jarní a Vánoční koncert našich klientů
Několik čísel za rok 2012:
V roce 2012 jsme poskytli 4.171 jednotek individuální rehabilitace a 280 skupinových rehabilitací.
Investice v Domově pro seniory
I v roce 2012 jsme pokračovali díky pomoci našich dárců a podporovatelů v renovování některých
prostor a v obnově vybavení Domova pro seniory. Například jsme nakoupili zdravotní matrace do lůžek,
pomůcky pro polohování a zajištění bezpečnosti klientů. Co dalšího se podařilo vylepšit?
Nové vybavení jídelen – zakoupili jsme stoly vhodnější pro klienty, kteří jsou na vozíčku. Na jídelnách
vznikly díky zakoupení nových křesel oddechové koutky, kde se začali setkávat klienti na odpolední
kávě, nebo zde odpočívají či sledují TV.
Přestavba sesterny – nyní má sestra z každého oddělení své pracovní zázemí.
PC pro zaměstnance na oddělení
Zlepšení zaměstnaneckých prostor odd. B + C – vymalovali jsme, zakoupili nové nádobí, upravili
oddechové prostory zaměstnanců na oddělení.
Renovace internetové kavárny, kterou pronajímáme veřejnosti, ale zároveň je místem
multidisciplinárních setkání a dalších porad týmu.
Co dalšího se povedlo v roce 2012 v Domově pro seniory Sue Ryder?
- Větší zapojení pracovníků v sociálních službách do přímé každodenní aktivizace klientů, včetně
vytvoření pomůcek pro tuto aktivizaci – Desky aktivit.
- Zavedení „tabulek aktivizace“, které pomáhají personálu i rodinám lépe se orientovat v aktivitách, které
každý klient navštěvuje. Jsou též návodem, jaké aktivity lze s klientem provádět ve volných chvílích
(pomocník pro nové zaměstnance, brigádníky a studenty, kteří klienty tak dobře neznají).
- Nástěnky na pokoje klientů, kam si klienti mohou umístit, co si přejí – většinou to jsou fotografie
blízkých, oblíbení zpěváci, známé osobnosti apod.
- Dokončení nástěnek pro jednotlivá oddělení Domova pro seniory, které mají klientům a jejich rodinám
napovědět, kdo o ně daný den pečuje, na koho se mohou obracet. Poprvé jsme použili místo většinou
nic neříkajícího jména, fotky zaměstnanců. Každý tým si zvolil vlastní formu nástěnky (odd. A – strom,
odd. B – ryba, odd. C autobus).
- Získání kadeřnice – dobrovolnice, která dochází pečovat o vlasy klientů každých 14 dní – zvláště
u klientek měla tato novinka velmi pozitivní ohlas a naše dámy jakoby mávnutím kouzelného proutku
omládly.
- Podpořili jsme propagaci ergoterapie jako oboru nejen uvnitř Domova, ale i pomocí posteru, který
reprezentoval Českou republiku v soutěži Rady ergoterapeutů evropských zemí (COTEC).
- Začali jsme více využívat možnosti programu Cygnus.
- Rozšířily se možnosti skupinových setkání klientů vedené dobrovolníky o Hrátky s angličtinou, Diskusní
klub či cyklus setkání s psycholožkou Karolínou Pospíšilovou.
- Pracovníci se více seznámili s reminiscenčními technikami, například „vzpomínkovými kufry“, které
pomáhají i při práci s biografií klienta.
Vzdělávání
V průběhu roku 2012 bylo vzdělávání pracovníků uskutečňováno interně i externě pomocí projektu OPPA
Profík, v jehož rámci byl personál vyškolen v péči o imobilního klienta, v komunikačních a manažerských
dovednostech, tréninku paměti či ošetřovatelských činnostech (např. péče o rány, bazální stimulace,
farmakoterapie, nutriční péče, první pomoc apod.).
14
V závěru roku se staniční sestry začaly vzdělávat v poskytování péče dle nové koncepce, která nese
prvky psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma. Jeho základní myšlenkou je aktivizace
seniora s využitím biografie, tedy s jeho životním příběhem a individuální historií. Uplatnění prvků
tohoto modelu se bude prolínat veškerými činnostmi v Domově pro seniory i v letech následujících
a vzdělávání se rozšíří i na další osoby poskytující péči.
Nedílnou součástí naší činnosti je účast a spolupráce v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání
studentů a stážistů a to jak sociálních, tak i zdravotnických oborů v rámci vyššího i vysokoškolského
typu studia. Vloni jsme spolupracovali s nejméně šesti školami a stáží nebo praxí v Domově prošlo více
než 50 studentů.
Jana Hrachová, vedoucí Domova pro seniory Sue Ryder; Klára Pojslová, vedoucí sociální pracovnice;
Erika Barochová, vedoucí rehabilitace; Natálie Lupienská, ergoterapeutka a koordinátorka aktivizačních
programů pro klienty Domova pro seniory
15
Sociální
a zdravotní
služby
- Denní
stacionář
Denní stacionář poskytoval od roku 1998 služby seniorům, kteří žili ve vlastní domácnosti nebo s rodinou
a do stacionáře docházeli, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Posláním stacionáře
bylo zajistit pro klienty péči a aktivity, které zpestřily den a zároveň vedly k udržení či zlepšení jejich
fyzického a psychického stavu. Pomáhal také rodinám seniorů, které nemohly zajistit celodenní péči
o svého blízkého.
Co ještě nabízel Denní stacionář? Příležitost, jak nebýt sám, společný program a zážitky s vrstevníky,
udržování duševní kondice, potřebnou podporu, ergoterapeutické a sociální poradenství (informace
o vhodných kompenzačních pomůckách, informace o dalších sociálních službách). Zajišťoval stravu,
dopomoc při sebeobsluze, asistenci při programech. Nabízel skupinové i individuální programy pro své
klienty.
V roce 2012 Denní stacionář nově vyprofiloval své služby a začal nabízet dva typy pobytů:
- Pobyty s asistencí pro seniory se sníženou soběstačností, v rámci kterých se procvičovaly běžné
denní činnosti, trénovala se paměť atd.
- Klubová setkání pro soběstačné seniory - Kulturní klub nabízel interaktivní přednášky spojené
s promítáním a tématy z oblasti kultury, „Páteční klub“ byl zaměřen na trénování paměti.
Na konci roku 2012 byla bohužel činnost Denního stacionáře ukončena. Správní rada Domova na svém
zasedání schválila ukončení poskytování této registrované sociální služby k 31. 12. 2012. Důvodem byla
především nepříznivá finanční situace způsobená poklesem finančních prostředků, které dostáváme
z veřejných zdrojů.
Výše poskytnutých dotací - Magistrát hl. m. Prahy
Denní stacionář
2009
2010
2011
2012
150 000
157 500
781 300
322 000
Výše poskytnutých dotací - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Denní stacionář
2009
2010
2011
2012
1 100 000
1 480 000
1 110 000
0
Roční náklady na provoz Denního stacionáře v roce 2012 činily téměř 2 500 tis. Kč.
Dalšími důvody pro ukončení činnosti Denního stacionáře byl malý zájem o tuto službu ze strany klientů
a dále nedostatek návazných služeb (např. bezbariérová doprava do stacionáře apod.). Prostory Denního
stacionáře jsou nyní využívány pro individuální a především skupinové aktivity klientů Domova pro
seniory Sue Ryder.
Kateřina Grušová, vedoucí Denního stacionáře do roku 2012,
nyní ergoterapeutka v Domově Sue Ryder
16
K Domovu Sue Ryder již několik let neodmyslitelně patří i Půjčovna kompenzačních pomůcek. Pomůcky
půjčujeme nejen klientům Domova Sue Ryder, ale také zájemcům z řad veřejnosti, kterým poskytujeme
také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Nabízíme antidekubitní matrace, mechanické
vozíky, různé typy chodítek, toaletní křesla, servírovací stolky k lůžku, nástavce na WC, sedačky na vanu,
opěradla pod záda do postele, švédské podavače, francouzské, podpažní a vycházkové hole, šlapadla na
procvičení dolních končetin atd. Naše půjčovna je vyhlášená tím, že pronajímáme kvalitní a plně funkční
pomůcky za velmi přijatelné ceny. Spolupracujeme též s firmou Setrans, která pro nás zajišťuje kontrolu
a servis pomůcek.
Sociální
a zdravotní
služby
- Půjčovna
kompenzačních
pomůcek
V roce 2012 se nám podařilo pořídit několik vysokých chodítek s předloketní opěrkou, několik
antidekubitních matrací s pulsátorem, sedáky do vozíčku a nářadí na drobné opravy pomůcek.
Počet výpůjček v roce 2012:
- 50 nově uzavřených smluv, počet návštěv/kontaktů 198
Jitka Polesná, vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek
17
Sociální
podnikání
Domova
Sue Ryder
- Dobročinné
obchody
Jak si vedly dobročinné obchody Domova Sue Ryder v roce 2012? Vzrostly nám tržby i čistý zisk, který byl
ve zmiňovaném roce ekonomickým oddělením spočítán na 1 508 tisíc korun. Tato částka byla použita
na provoz Domova Sue Ryder a péči o naše klienty. Tím jsme naplnili hlavní účel existence dobročinných
obchodů. Samozřejmě jsme tu i proto, abychom plnili funkci propagační a šířili dobré jméno a pověst
naší organizace.
V roce 2012 prošel celý prodejní tým poměrně zásadní restrukturalizací. Některé členky jsme ztratili,
nové jsme našli. Většinou jsme měli šťastnou ruku, a tak jste se v našich obchodech mohli setkávat
s novými tvářemi. Doufám, že jste s nimi byli v roce 2012 spokojeni stejně jako v letech minulých.
Dalším významným počinem bylo otevření Heřmanky, našeho šestého dobročinného obchodu
v Holešovicích. Ten nám dělal od samého počátku radost - svou polohou, prostorovým uspořádáním
i dámami, které v něm pracují. Tržby tohoto obchodu měly v roce 2012 stoupající tendenci, snad mu
tento trend vydrží i do budoucna.
Přímo v Domově Sue Ryder jsme uspořádali 6 tradičních bazarů oblečení a dva bazary knižní. Příznivce
opravdu luxusního oblečení jsme potěšili hned dvakrát, když se na jaře a na podzim v kavárně Mama
Coffee konal Módní svět Lady Sue Ryder, bazar toho nejlepšího z dobročinných obchodů, který
obohatili i čeští módní návrháři a výrobci či distributoři známých oděvních značek. Závěr roku patřil
tradiční prodejní umělecké výstavě Art for Sue Ryder, kterou letos zpestřil projekt Andělé pro Domov
Sue Ryder. Díky němu se mezi prodejními exponáty objevilo i 160 ručně šitých andělů. I v roce 2012 jsme
uspořádali několik desítek firemních sbírek věcí pro naše obchody.
Celý rok jsme čile spolupracovali především s fundraisingovým oddělením a samozřejmě s oddělením
komunikace, se kterým sdílíme kancelář, na zdárném chodu celé organizace a aktivit kolem ní. Za
zmínku stojí Midnight Walk či Vánoční jarmark. Obě akce byly počinem společným. Hlavně komunikaci
jsme vděčni za to, že se naše obchody dostávají do stále většího povědomí veřejnosti.
Obchody udělaly v roce 2012 zajímavou zkušenost s veřejnou službou. Některé její „frekventantky“ se
staly našimi dobrovolnicemi. Se samotným dobrovolnictvím v obchodech prozatím dost zápasíme. Moc
se nám nedaří oslovit dámy, které by měly dlouhodobě čas nám pomáhat. Tak kdyby Vás při čtení této
výroční zprávy napadlo, že pomůžete, ozvěte se nám. Dobrovolnicím, které nám v roce 2012 pomáhaly,
patří veliké poděkování za odvedenou práci.
A nakonec poděkování našim zákazníkům. Těm stálým, které už mnohdy v daných obchodech znají
jmény, i těm „bezejmenným“. Jsme rádi, že je Vám všem myšlenka dobročinných obchodů blízká. Díky
za rok 2012 a těšíme se v tom dalším!
Jan Dominik, vedoucí dobročinných obchodů
18
Kuchyně v Domově Sue Ryder zajišťuje široké spektrum gastronomických služeb - stravování pro
klienty Domova včetně individuálních dietních programů a nově zavedené polopenze, dietní
stravování pro docházející seniory, vývoz obědů pro soukromé mateřské školy a širokou nabídku
služeb přímo v restauraci Michelský dvůr. Naše restaurace nabízí každý všední den výběr ze 4 druhů
výhodného poledního menu a jednoho minutkového pokrmu. I přes nepříznivou situaci v roce 2012
(několikaměsíční uzavření Michelské ulice z důvodu rekonstrukce) k nám stále docházeli lidé z okolních
firem i senioři, hlavně na polední menu a odpolední posezení s přáteli, dětmi, na pracovní schůzky.
Odpoledne a o víkendech slouží restaurace klientům Domova, jejich rodinám i široké veřejnosti jako
nekuřácká, bezbariérová zóna klidu s dětským koutkem a bohatým jídelním i nápojovým lístkem.
Pořádáme též taneční čaje – setkání seniorů při hudbě a tanci. V letních měsících jsme v roce 2012
nabízeli klidné posezení na naší venkovní zahrádce. Tu využili především rodiče, zatímco jejich děti
trávily čas na venkovním dětském hřišti s trampolínou a pískovištěm. Restaurace zajistila také řadu
soukromých akcí na míru a catering pro nejrůznější příležitosti.
Sociální
podnikání
Domova
Sue Ryder
- Restaurace
Michelský
dvůr a
gastroprovoz
Gastroprovoz v roce 2012:
- Pokračovali jsme ve spolupráci se středním odborným učilištěm a hotelovou školou, jejichž studenti
vypomáhají a učí se v naší kuchyni i restauraci.
- Rozváželi jsme obědy pro anglické mateřské školy a pro Eko-školku na Praze 4. Bohužel v polovině
roku jsme přišli o dvě z nich, což pro nás znamenalo úbytek cca 400 obědů týdně. Hledáme proto nové
zákazníky.
- Jednou měsíčně jsme pořádali různé kulinářské akce: Večery národních kuchyní (speciální menu
s ukázkou kultury dané země), krajové speciality, tradiční velikonoční nebo vánoční pokrmy, Martinské
husy atd.
- Nabídli jsme tematicky laděná sezónní menu (vepřové, zvěřinové či velikonoční hody, oslava dnu
Díkůvzdání apod.).
- Dvakrát do měsíce po celý rok umožňujeme setkání seniorům při tanci, občerstvení a hudbě v naší
restauraci.
- Zajišťovali jsme občerstvení na Vánočním jarmarku.
- Zavedli jsme polopenzi pro naše klienty, umožnili jsme klientům, kteří nemají žádná zdravotní omezení
týkající se stravy, výběr ze 4 druhů poledního menu a 1 minutky.
- Nabízeli jsme dietní stravování zájemcům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů stravovat
obvyklým způsobem.
- Pořádali jsme soukromé akce na míru – oslavy narozenin, promoce či svatby. Zajišťovali jsme firemní
pracovní snídaně, občerstvení na různá školení.
Velena Obstová, vedoucí gastroprovozu
19
Fundraising
Domova Sue
Ryder
Fundraising v Domově Sue Ryder pomáhá zajistit vícezdrojové financování sociálních služeb a provozu
Domova Sue Ryder. V průběhu roku 2012 jsme pokračovali v zavádění nového systému evidence darů,
abychom zjednodušili administrativu a mohli snáze zpracovávat souhrnná potvrzení o darech pro
daňové účely. V polovině roku 2012 jsme začali pracovat na fundraisingovém plánu na následující rok.
Podklady získané od vedoucích středisek byly poté využity i při sestavování rozpočtu celého Domova.
Důležitým úkolem fundraisingu bylo také zjednodušit proces darování. Pro tento účel jsme ve spolupráci
s oddělením komunikace na webových stránkách připravili jednoduchý a dobře viditelný rozcestník,
který umožňuje zvolit vhodný způsob poukázání daru. Dárci také stále častěji využívali naše vlastní
darovací tlačítko (widget) - zabezpečenou platební bránu darujme.cz přímo na webových stránkách
Domova. Ukázalo se, že nové způsoby dárcovství jsou bližší stále více lidem. V lednu byla otevřena nová
veřejná sbírka ve prospěch Domova a to pod stejným číslem účtu. Nadále jsme tak uvádění na portálu
Daruj správně jako prověřená transparentní organizace, kterou mohou lidé bez obav podpořit.
Mnohem intenzivněji jsme pracovali s individuálními dárci. Zahájili jsme činnost Klubu přátel Domova
Sue Ryder, určeného pro pravidelné podporovatele, kteří měsíčně darují minimálně 100 Kč. Jsme rádi,
že lidé projevili důvěru právě naší organizaci a do konce roku jsme v našem Klubu přivítali 32 členů, kteří
za rok přispěli celkovou částkou 78 996 Kč. Podařilo se získat také nadšené podporovatele, kteří vložili
energii do vlastních projektů a jejich realizací ve prospěch Domova zajistili dary v celkové výši 332 610
Kč. V průběhu celého roku se nám dařilo získávat množství potřebných věcí také formou věcných darů
přes nástěnku pomoci, která je pravidelnou rubrikou v našem měsíčním Zpravodaji.
V oblasti státních dotací a grantů jsme si v roce 2012 vedli následovně:
Od MPSV jsme získali celkem 5 891 000 Kč na financování provozu Domova pro seniory a Osobní
asistence, Dennímu stacionáři nebyla poprvé od jeho vzniku dotace přiznána. Od ostatních státních a
obecních institucí jsme na tyto 3 registrované sociální služby a další doplňující činnosti Domova (včetně
akreditovaného dobrovolnického programu) získali dohromady 3 722 000 Kč. Celkový podíl dotací tak
představoval 17 % z celkových příjmů Domova v roce 2012. V rámci projektu OPPA Profík, financovaného
z Evropského sociálního fondu, jsme v roce 2012 dočerpali dotaci ve výši 1 368 000 Kč.
V roce 2012 se nám dařilo rozvíjet spolupráci se subjekty spravujícími soukromé zdroje – s nadacemi,
nadačními fondy a se společnostmi udělujícími firemní granty. S úspěchem jsme realizovali 8 projektů
podpořených nadacemi a z nadačních fondů a 6 projektů z firemních charitativních fondů. Díky
těmto účelově vázaným prostředkům jsme mohli například pořídit nafukovací antidekubitní matrace,
profesionální mlýnek na úpravu stravy klientů, dokončit rekonstrukci jedné z koupelen na oddělení,
dokrýt celou finanční ztrátu sociální služby Osobní asistence, ale také uspořádat mnohé benefiční akce,
díky kterým jsme vygenerovali další prostředky pro zajištění chodu celé organizace.
Pokračovali jsme rovněž v projektu Přání financují péči. Díky tomu, že mnozí z okruhu našich
podporovatelů stále ctí tradice, si od nás v rámci projektu několik firem, ale i jednotlivců zakoupilo
novoroční přání pro své klienty a známé. Zisk činil 230 000 Kč.
Ani v roce 2012 jsme se neobešli bez pomoci firemních dobrovolníků. Sázeli kytky, opravovali a natírali
lavičky a zahradní pergolu, malovali interiér, myli okna, pomáhali s administrativou, čistili sedačky atd.
Elán, se kterým se pouštěli do práce, si zaslouží poděkování. Navíc vždy uhradili náklady na dobrovolnický
den v Domově - materiál i své občerstvení.
Pro dobročinné obchody bylo v roce 2012 uspořádáno 32 firemních sbírek oblečení a dalších věcí.
Hodnota následně prodaného zboží byla odhadnuta téměř na 374 000 Kč. Ocenění si zaslouží také tři
finanční firemní sbírky, které iniciovali zaměstnanci, zaměstnavatel následně jejich aktivitu podpořil
finančním příspěvkem.
20
V roce 2012 využilo oddělení fundraisingu a komunikace Domova mnoho příležitostí, díky kterým jsme
se mohli setkat s našimi dárci, podporovateli a sympatizanty.
Akce na podporu Domova Sue Ryder:
Soutěž CeWe fotokniha roku 2011 (březen) – Stali jsme se podpořenou organizací a získali dar ve výši
132 414 Kč.
Benefiční předpremiéra filmu Líbáš jako ďábel (květen) – Díky romanticky naladěným filmovým
fanouškům a Nadaci Divoké husy, která navýšila výtěžek o 60 000 Kč, přineslo benefiční filmové
představení 206 106 Kč.
Charity Golf Party (květen) – Jako jedna z dobročinných organizací jsme byli pozváni na 13. ročník
přátelského golfového turnaje v Golf Resortu Karlovy Vary a díky aukci uměleckých předmětů obdrželi
dar 200 000 Kč.
Diamond Jubilee Ball (červen) – Díky večeři pořádané Britskou ambasádou při příležitosti výročí
panování královny Alžběty jsme získali celkový dar 284 620 Kč.
Sue Ryder Charity Cup 2012 (září) – Proběhl 4. ročník turnaje firem v malé kopané, který představuje
největší fundraisingovou akci Domova. Akce se zúčastnil zatím nejvyšší počet týmů - rovných 30.
Rekordní byl také výtěžek ve výši 1 012 959 Kč.
Benefiční divadelní představení Čtyři dohody (říjen) – Populární představení s Jaroslavem Duškem
bylo vyprodáno během 24 hodin. Hlavně díky návštěvníkům, kteří se rozhodli nás podpořit darem
mnohem vyšším, byl výtěžek představení 155 840 Kč.
Vánoční koncert Česká mše vánoční (prosinec) – Tradiční Rybovka byla nově pojata jako poděkování
všem zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a podporovatelům, kteří tvoří živou komunitu kolem
Domova. I když byla akce poděkování a vstup byl zdarma, dobrovolnými dary se podařilo získat 14 465
Kč.
Vánoční jarmark v Michelském dvoře (prosinec) – Tradiční celodenní vánoční slavnost, která je
příležitostí, jak zažít Domov jinak, přinesla příležitost získat tržby ve výši 100 737 Kč.
Adventní kalendář (prosinec) – Kampaň na našich webových stránkách umožnila dárcům přispět na
konkrétní položky, které jsou potřeba v péči o naše klienty. Podařilo se získat 16 700 Kč.
Akce dobrovolných fundraiserů pro Domov Sue Ryder:
Bazar potřeb pro rodiny s dětmi (březen a říjen) – Nadšené maminky pod záštitou Sdružení Sue Ryder
se rozhodly podpořit Domov hned dvakrát. Prodejem dětského oblečení, hraček, sportovních potřeb,
knih a získanými dary se jim podařilo vysbírat 49 398 Kč.
Pražský maratón pro paní Dr. Miroslavu Tůmovou (květen) – MUDr. Zdeněk Gregor běžel charitativní
maratón společně se svou dcerou Millou Gregor a panem Colinem Kinlochem. Jeho podpora byla
motivována skutečností, že jeho maminka paní PhDr. Miroslava Tůmová byla dlouholetou dobrovolnicí
v Domově a v posledních letech také klientkou Domova. Převážně v Anglii, kde pan Tůma žije, se mu
podařilo vysbírat v přepočtu 83 850 Kč.
21
Charitativní projekt EAST ZŠ Jarov (květen) – Dobrovolnými fundraisery se mohou stát i děti. Žáci z
programu English Across Subjects v rámci školní charitativní akce získali 4 100 Kč.
The Prague British School – The Friends Association (červen) – žáci, studenti a rodiče v rámci školních
charitativních aktivit vysbírali částku 28 200 Kč.
Dámský charitativní projekt Midnight Walk (červen) – Organizátorky pochodu Midnight Walk Jana
Havlenová a Radka Kulhánková se rozhodly zorganizovat sportovní akci, která bude dostupná každému
bez ohledu na jeho kondici. Vybraným startovným získaly pro Domov 36 500 Kč.
Bajkazyl – party na Náplavce pro Domov (srpen) – Organizátorům Karen Davidsen a Richardovi
Valtrovi se na originální párty podařilo získat 8 200 Kč.
Aukce zaměstnanců Glaxo Smith Kline (srpen) – Zaměstnancům společnosti se v rámci charitativní
aukce podařilo mezi sebou vysbírat 50 600 Kč.
Brompton Cycle Challenge (září) – Matěj Lejsal chtěl svojí jízdou na kole Brompton na trase Londýn –
Oxford poděkovat kolegům, kteří se podílejí na každodenní péči o naše seniory. Celková získaná částka
činila 9 262 Kč.
Výstava fotografií Lucie Maršíkové na podporu Domova Sue Ryder (prosinec) – Fotografka Lucie
Maršíková se rozhodla podpořit Domov prodejní výstavou vlastních fotografií - úspěšným prodejem
získala úžasných 62 500 Kč.
22
V roce 2012 podpořili Domov Sue Ryder tyto státní a obecní instituce, nadace a nadační fondy,
soukromí dárci, firmy a organizace:
Státní a obecní instituce
Poděkování
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR,
Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 4
Nadace a nadační fondy
Nadační fond obětem holocaustu, Nadační fond Avast, Nadace Divoké husy, Nadace Taťány Kuchařové,
Nadační fond Veolia, Nadace O2, Royal Air Force Benevolent Fund, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace Auxilia
Soukromí dárci
Adámek Vladimír, Addanki Mahdu, Augustinová Šárka, Bajerová Pavla, Bambasová Helena, Baran
Richard, Baroch Michal, Barochová Erika, Bárta Jiří, Bártová Veronika, Bartůšek Stanislav, pan Bašta,
Baštář Pavel, Bauer Michal, Bečvářová Anna, Bělohlávek Jiří, Bém Patrik, Beneš Jiří, Benešová Petra,
Benešová Romana, Beran Jiří, Bočanová Martina, Bojadžijev Gregor, Bornová Kateřina, Borovec Tomáš,
Bowe Alan, Bowe Markéta, Brázdilová Jitka, Brestovanská Stanislava, Brož Jan, Brožová Andrea, Bryndová
Jana, Bříza Pavel, Burianová Radka, Bursíková Dagmar, Bušta Ondřej, Caltrová Jaruška, Cempírková
Petra, Ciganeková Marie, Císařová Lucie, Collerová Markéta, Čápová Martina, Čechová Eva, Čejková
Jitka, Černý Filip, Černý Pavel, Červenková Jana, paní Červová, Čížková Petra, Dašek Jan, Dašková Jiřina,
David Jiří, Davidová Eva, Daytner Lori, Dederová Soňa, Doležalová Antonie, Dominik Jan, Donáthová
Klára, Dostálová Marie, Dudová Jana, Dušková Kamila, Dvořák Martin, Dvořák Petr, Dvořáková Klára,
Dvořáková Šárka, Eček Jaroslav, Echavarría Ivana, Entlicherová Hana, Ertner Jindřich, Exner Pavel,
Fabiánová Andrea, Faifrová Jana, Faitová Jitka, Finková Hana, Fišer Ivan, Flégrová Dita, Folberová
Jitka, Forejt Michal, Fornůsek Dušan, Froschová Stehlíková Eliška, Gabrielová Ludmila, Gintel Allan,
Glembová Monika, Gregor Michael, Gregor Zdeněk, Gregušová Helena, Grušová Kateřina, Grušová Olga,
Guryčová Láníčková Kateřina, Hájek Jiří, Hanák Michal, Hašplová Radka, Haufová Monika, Havlenová
Jana, Havlík Josef, Havlíková Hana, Havránek Daniel, Hawk Michael, Hejdová Miloslava, Heraut Vojtěch,
Herdová Petra, Heřman Evžen, Hlaváčková Jana, Hlaváčková Jarka, Hlavatý Vladislav, Hoffmannová
Přibyslava, Holerová Dagmar, pan Holubkov, Holubová Michaela, Horníková Monika, Hrbáčková Linda,
Hronek Pavel, Hroudová Petra, Hrubeš Tomáš, Hubeňáková Eva, Hyková Jindra, Chalupová Kateřina,
Chamberlain Milana, Chlupáčová Jitka, Chrpa Stanislav, Indruchová Kateřina, Jahodová Hana, Janková
Tereza, Jarkovský Petr, Jeřábková Klára, Jiránek Václav, Jiřičná Jitka, Jurča Ivan, Jestřabíková Lenka, paní
Jindřichová, Jirutková Elen, Kamencová Svatava, Kaňoková Simona, Kapušanská Veronika, Kasan Jiří,
Kedlesová Jana, Kinská Miroslava, Kladivo Pavel, Kleckerová Edita, Klicperová Lenka, Kloub Jan, Kmoch
Vladimír, Knapová Ludmila, Kocourková Irena, Kolárský Zdeněk, Kolářová Renata, Kolářský Zdeněk,
Konderlová Radka, Kopáčová Zuzana, paní Kosová, Kostka Stanislav, Kostner Robert, Kotaška Miroslav,
Kotlínová Alena, Kotschová Lucie, Koutný Vladimír, Kovanda Jaroslav, Kovářová Irena, Kracíková Olga,
Krajník Eduard, Králiková Kateřina, Kratochvílová Lucie, Krbec Petr, Krejčí Tomáš, Krejčová Hana, Kroj Petr,
Kronďáková Ivana, Krutílek Jaromír, Kříženecká Karolína, Kučabová Petra, Kučerová Ladislava, Kudrna Jiří,
Kuchař Ondřej, Kulhánek Ota, Kulhánková Radka, Kůna Jan, Kuncek Michaela, Kunová Ivana, Kunovská
Monika, Kupšovská Barbara a Daniel, Kvasničková Iva, Langhamerová Vlasta, Lawler Dean, Ledvinová
Kateřina, Lejsal Matěj, Lejsal Ondřej, Lejsalová Alena, Lekešová Jitka, Lewis Stuart George, Levy P.,
Lorencová Ivana, Ludvíková Petra, Lukáč Michal, Lukáčová Lenka, Malinovská Kateřina, Mališková Marie,
Mališová Lucie, Málková Aneta, Maroušková Kateřina, Maršíčková Jana, Maršík Radek, Maršíková Lucie,
Martínková Ludmila, Marušiak Jiří, Marušková Veronika, Mastníková Anna, Mašín Vladimír, Mašková
Kateřina, Maxová Eva, Maxová Ivana, Medal Radek, Medřický Jiří, Mego Emil, Mehrleová Jana, Meloun
Lumír, Melounová Eva, Mihálková Jana, Michaličková Gabriela, Mikolandová Eva, Míkovec Petr, Miller
Pamela S., Minařík Petr, Mirovská Venuše, Mladičová Dagmar, Moravec Pavel, Moravec Petr, Moravec
23
Zbyněk, Mottlová Blanka, Mrázová Vlastimila, paní Muschová, Myšková Eva, Navarová Jitka, Neuwirth
Michael, Nosek Miroslav, Nováková Veronika, Novotná Romana, Nyčová Markéta, paní Opletalová,
Orendáč Milan, Orcígrová Anna, Orlovskaja Ksenie, Pacalová Jana, Paganová Zdenka, Pacholík Vladimír,
Pallová Lada, Paterová Daniela, Paulis Patrik, Pavlatová Eva, Pavlíček Michal, Pavlíčková Marie, Pavlíková
Marie, Pecič Ranko, Pecková Michaela, Pederová Soňa, Pekárek Milan, Pešek Jan, Petraňová Karolína,
Pikola Pavel, Pittlová Kateřina, Plechatá Ivana, Plíšek Jiří, Podkonický Juraj, Polák Jiří, Polanecký Josef,
Pospíšil Jan, Pospíšilová Karin, Pospíšilová Milada, Pozdnjaková Irina, Pražský Petr, Primáková Lucie,
Prokešová Kateřina, Prokop Martin, Přecechtěl Tomáš, Přeučil Roman, Psegrodska Hana, Pšenička
Jaroslav, Ptáčková Kateřina, Quirke Veronika, Radonský Petr, Radová Jaroslava, Rawlence Simon, Remrová
Zuzana, Rokos Pavel, Rosáková Alena, Rosen Jan, paní Roubíčková, paní Rožková, Rubešová Kamila,
Rybář Jiří, Rybářová Kateřina, Rybářová Petra, Řása Jaroslav, Řeháková Monika, Řepková Hana, Říhová
Judita, Římanová Gabriela, Sahánková Daniela, Sachl Jindřich, Sedlmayerová Barbora, Shea Colin James,
Schejbal Tomáš, Schejbalová Jana, Schoultz Katie Jane, Schreiber Pavel, Schweigstillová Jana, Siuda
Richard, Skálová Ivana, Slivková Katarína, Smolíková Rita, Solanesová Zuzana, Somolová Ivana, Sotola
Michal, Soukupová Lenka, Spárová Eva, Spěvák Petr, Spěváková Kateřina, Staněk Jiří, Staňková Ivana,
Staňková Jitka, Stehlíková Eva, Stolínová Jaroslava, Straka Bohumír, Stritzko Vojtěch, Světlíková Zuzana,
Svoboda Luděk, Svobodová Eva, Svobodová Lenka, Svobodová Olga, Szabó Gyöngývér, Šachlová Zora,
Šámal Martin, Šámalová Olga, Šebesťáková Halina, Šedivá Jana, Šimeček Petr, Šimková Jarmila, Šinská
Miroslava, Šípková Silva, Šmídová Kamila, Šmírová Monika, Šnajdr Stanislav, Šotolová Jitka, Špilingová
Marta, Šrámková Jarmila, Šrotová Eliška, Šrotýřová Jana, Štanglová Jitka, Štefanová Dana, Štěpánková
Helena, Šulc Jakub, Šutajová Ludmila, Švábová Hana, Švandelíková Hana, Švarcbachová Jaroslava, Tanská
Natálie, Tichý Milan, Tmějová Zdenka, Tomec Aleš, Tošovský Prokop, Trojanová Barbora, Trojanová Vlasta,
Truxová Šárka, Třísková Jarmila, Tučková Dana, Tůma Milan, Turčičová Nevena, Uhlíř David, Urbanec
Jan, Valentová Michaela, Vanišová Zuzana, Vaněk Petr, Vano Robert, Vaňková Anna, Vašina Jindřich,
Vavřínová Marie, Vazačová Arna, Vedral Jan, Vedral Jiří, Vedralová Jitka, Vejsadová Markéta, Veselý Petr,
Víchová Radka, Víchová Dana, Vincencová Petra, Vítovec Petr, Vodrážka Michal, Vojtášková Helena,
Vojtíšek Michal, Vokálková Lenka, Vokrouhlíková Kamila, Vostřáková Ludmila, Vránová Marcela, Vršecká
Kateřina, Vybořil Petr, Vyorálek Ondřej, Vyorálková Kristýna, Walderová Zuzana, Waldron Mark Ashley,
Weberová Babulíková Gabriela, Winklerová Jana, Wiseheartová Leila Marie, Wright Jana, Záhoráková
Ľubica, Zapletalová Dana, Závěská Daniela, Zeehová Eva, Zoubková Věra, Želiszewská Kateřina, Ženatá
Kamila, Žuravová Jana, Žůrek Jan, Žůrková Eva
Firmy a organizace
1. distribuční společnost s.r.o.; AC Sparta Praha fotbal; Accenture services, s. r. o.; ACNielsen Czech
Republic, s. r. o.; ADP Employer Services ČR, a.s.; Advokátní kancelář JUDr. Šárka Kincelová; Albi, a. s.;
Allen & Overy LLP, o.s.; Apatyka servis s.r.o.; Aquapalace Hotel Prague; ATAK Studio; Atelier TATIANA s.r.o.;
Author (UNIVERSE AGENCY, spol. s r. o.); AXA Česká republika s.r.o.; Balance Club Brumlovka, a.s.; BAXTER
CZECH spol. s r.o.; BH Securities a. s.; Botanicus, spol. s.r.o.; BOVA POLYGON s.r.o.; Brantl & Partners,
s. r.o.; British Embassy Prague; Britská obchodní komora v České republice; Budupomahat.cz, o.s.; Cafe
Rincon, o.p.s.; Candole Partners Czech Republic s.r.o.; Conseq Investment Management, a.s.; CTECH,
s.r.o.; Česká asociace farmaceutických firem; Česká pojišťovna a.s.; ČKD Elektrotechnika, a. s.; ČKD Group,
a. s.; ČKD PRAHA DIZ, a. s.; Česká spořitelna a. s.; ČSOB, a. s.; České centrum fundraisingu; CineStar,
s. r. o.; ČRo 1 – Radiožurnál; ČT Sport; DELA ateliér - Dagmar Laštovková; DBK Praha a.s.; Diakonie ČCE středisko Zvonek v Praze 4; DHL Česká republika; DOBRÁ VÍNA s.r.o.; Domov pro seniory Praha 4 - Háje;
DV Sport; Embassy of the United States (Prague); English Across the Subjects - ZŠ Jarov; Ernst&Young,
s.r.o.; Ernst&Young audit, s.r.o.; Exekutorský úřad Praha 5 - JUDr. Juraj Podkonický; Falcon a.s.; Fashion
Days Shopping s.r.o.; FILENO s.r.o.; Fosfa, a. s.; Fotbalová asociace ČR; FOTOLAB.cz (CeWe Color, a. s.);
Friends Association - Prague British School; GlaxoSmithKline, s.r.o.; GE Money Bank, a. s.; GE Volunteers;
Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r. o.; GRAFiQ; Hard Rock Cafe Prague; HARTMANN – RICO a.s.;
HATTRICK (MEDIABOARD.CZ, s.r.o.); Horoskop, s.r.o.; Hestia, o. s.; HSBC Bank plc – pobočka Praha; Charity
Arcade L.C.LTD; IHI Towers, s.r.o.; J.M.P., s. r. o.; Karpet, s. r. o.; SVĚTOZOR, s. r.o.; Klinická logopedie; Klub
24
Lávka; Klub Proměna; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; KPMG Česká republika; La
Femme Mimi s.r.o.; LERCH PODLAHY, s. r. o.; Lerros Fashion CZ s.r.o.; L´Oreal Česká republika, s. r. o.; Marriott
Hotel Prague; Marketing & Media (Economia a. s.) ; Marks and Spencer Services s.r.o.; Marks and Spencer
Czech Republic, a.s; mBank (BRE Bank SA); MBtech Bohemia s.r.o.; Mercer (Czech) a.s.; Michelské pekárny
a.s.; Mitom – správa nemovistostí s.r.o.; MVP agency s.r.o.; Nakladatelsví Meander; NWD Private Asset
Management a.s.; Ochranovský sbor při Československé církvi evangelické; OPTYS spol. s r. o.; Orsana,
s. r. o.; OSRAM Česká republika s.r.o.; Partners Financial Services, a.s.; Passerinvest Group, a.s.; Perfect
catering s.r.o.; PERSA a.s.; Pivovary Staropramen a.s.; Pražská plynárenská, a. s.; ProInterier s.r.o.; PRESCO
GROUP, a.s.; Retro hračky; ROBOTIK, s. r. o.; Sadovnický a zahradnický servis - Otakar Chládek; Sdružení
Sue Ryder o.s.; Skupina ČEZ; SENEEVA, s.r.o.; School restaurant & lounge; Setos, spol. s r.o.; Schlecker, a.s.;
Siemens, s. r.o.; ŠkoFIN s.r.o.; Slaměnka - PhDr. Ivo Maryška; Sodexo s.r.o.; Stavební služby Miroslav Trnka;
STUDIO FLORIAN HAIR; Magistrát hl. m. Prahy; MasterCard Europe sprl, organizační složka; mujsport
s.r.o.; Pivovar FERDINAND; T-Systems Czech Republic; TBZ Kladno, s. r. o.; Tefos Slaný spol. s r. o.; Teva
Pharmaceuticals CR, s. r. o.; TISKAP, s.r.o.; Tiskárna F+F; Tiskárna Grafico s.r.o.; T-Systems Czech Republic
a.s.; UniCredit Leasing CZ, a. s.; Union film, s. r. o.; Unipetrol, a.s.; Urocentrum Praha s.r.o.; Vlnap, a.s.; Via
Appia, s.r.o.; Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.; Vizus, s.r.o.; WMC/GREY Praha; WM Communication Prague,
a.s.; WPB Capital, spořitelní družstvo; Würth, spol. s r.o.; YVES ROCHER spol. s r.o.; Zahradnictví Roglovi
(Z. M. Trade, s.r.o.); Zátiší Catering Group, a.s.
Všem dárcům a podporovatelům děkujeme za celý Domov Sue Ryder!
25
Dobrovolnictví
v Domově
Sue Ryder
Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder oslavilo v roce 2012 svoji plnoletost. Můžeme toto slovo vzít jako
základ pro popis toho, jací naši dobrovolníci jsou. Je jich„plno“! V roce 2012 průběžně pomáhalo Domovu
89 až 99 dlouhodobých dobrovolníků, za což jsme velmi vděčni. Z hlediska let či jejich věku byste u nás
jako dobrovolníky potkali jak studenty středních a vysokých škol, tak lidi pracující i seniory. Rok 2012 byl
vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a jeho cíle pomáhá naplňovat
i náš dobrovolnický program – vytváříme prostor pro setkávání různých generací.
Dobrovolníci nám pomáhají, aby seniorům-klientům sociálních služeb Domova Sue Ryder bylo dobře.
A musíme říci, že se dobrovolníkům „dobro“ opravdu daří. Za jejich pomoc jim patří velký dík! Ať tráví čas
na informační recepci pro veřejnost, aranžují zboží v dobročinných obchodech, vypomáhají s organizací
benefičních akcí či administrativou, přešívají povlečení pro klienty či se přímo věnují seniorům žijícím
v Domově. Jsou to právě dobrovolníci, bez nichž by Domov Sue Ryder nemohl nabízet seniorům
péči v takovém rozsahu a kvalitě, v jaké ji poskytujeme a chceme nadále poskytovat. Díky pomoci
dobrovolníků mohl proběhnout např. benefiční fotbalový turnaj Sue Ryder Charity Cup 2012, bazary
dobročinných obchodů s oblečením a knihami či výlety pro klienty mimo areál Domova. Z přímé péče
lze vzpomenout na dobrovolnice, které vedly muzikoterapii či reminiscenční setkávání, dobrovolnici –
rodilou mluvčí, která docházela konverzovat s klienty v angličtině.
Dobrovolnický program v Domově Sue Ryder je akreditovaným programem Ministerstva vnitra
ČR, které jej i v roce 2012 podpořilo dotací. Díky tomu mohla dobrovolnický program nadále vést
koordinátorka dobrovolníků, mohli jsme dobrovolníkům uhradit pojištění proti úrazu a škodě utrpěné
či způsobené a dobrovolníkům v přímé péči zajistit odborně vedenou supervizi. Dále dobrovolnický
program podpořila společnost ČSOB, díky které mohl proběhnout výběr nových dobrovolníků do přímé
péče formou psychologických screeningů a zároveň jsme mohli uspořádat dvě úvodní zaškolení pro 18
nových dobrovolníků.
Za pomoc v roce 2012 jsme našim dobrovolníkům poděkovali prostřednictvím vánočního koncertu
Česká mše vánoční.
Křesadlo - cena pro dobrovolníky
K nominaci na cenu Křesadlo za rok 2012 jsme vybrali paní Naďu Mazáčovou, která nám pomáhá od
roku 2004 s vedením aktivity Trénink paměti. Paní Naďa sice cenu vzhledem k počtu nominovaných
dobrovolníků z mnoha organizací neobdržela, ale od nás jí patří za její dobrovolnickou práci velký dík.
Petra Milsimerová, koordinátorka dobrovolníků
26
Oddělení komunikace Domova Sue Ryder mělo již tradičně v roce 2012 na starosti tyto hlavní oblasti:
- Příprava a realizace komunikačních aktivit směrem k veřejnosti – zahrnovala jednotlivé benefiční,
fundrasingové a obchodní aktivity, ale také propagaci sociálních služeb a posilování značky Domov
Sue Ryder.
- Zajištění interní komunikace – tj. toku informací mezi jednotlivými odděleními Domova
- Podpora zaměstnanců Domova v jejich každodenní práci (příprava tiskovin, letáků, prezentací apod.)
Komunikace
a PR
Domova
Sue Ryder
Co konkrétního se nám podařilo v roce 2012? Od začátku roku jsme pracovali na přípravě kampaně
Máš to za pár, na které s námi spolupracovala bez nároku na honorář kreativní agentura Arnold Prague.
Evropská unie vyhlásila rok 2012 Rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Cílem této
iniciativy bylo upozornit veřejnost na přínos seniorů pro společnost. Přitom výzkumy ukázaly, že dvě
třetiny Čechů pohlížejí na starší lidi negativně. Na tento problém ve společnosti jsme chtěli poukázat
prostřednictvím této kampaně. Spuštěna byla v srpnu 2012, kdy začala běžet kompletní verze webu
www.mastozapar.cz, v srpnu se v Praze objevily první billboardy, výrazná diskuse se strhla i na sociálních
sítích a v komentářích zpravodajských serverů. Odměnou za několik měsíců práce nám bylo Žihadlo
- Cena pro nejlepší veřejně prospěšné reklamy, zvýšený pohyb nových návštěvníků na webu www.sueryder.cz i noví fanoušci na Facebooku.
I v roce 2012 se nám podařilo podpořit všechny velké i menší benefiční akce. Vedle fotbalového turnaje
Sue Ryder Charity Cup, který pravidelně spolyká mnoho času oddělení komunikace, to byla například
filmová předpremiéra filmu Líbáš jako ďábel, komunitně-fundraisingový projekt Midnight Walk,
divadelní představení Čtyři dohody či tradiční předvánoční akce – Česká mše vánoční, Art for Sue Ryder
a Vánoční Jarmark. Znovu jsme prezentovali Domov na veletrhu neziskových organizací NGO Market
2012 nebo na Veletrhu sociálních služeb Praha 4.
Několik čísel za rok 2012:
- návštěvnost našeho webu www.sue-ryder.cz vrostla o 24,8 %
- nejčtenější článek na webu: Co se děje v terénu aneb zkušenosti osobní asistentky Ireny Kovářové
- nejhledanější člověk na webu - Matěj Lejsal
- nejhledanější akce – Vánoční jarmark v Domově Sue Ryder
- Facebook Domova Sue Ryder získal 120 nových fanoušků na profilu Domov Sue Ryder a 80 nových
fanoušků na profilu Dobročinné obchody Domova Sue Ryder
Další perličky
- v roce 2012 uvedla televize největší počet reportáží o Domově Sue Ryder – v TV jsme se objevili celkem
9x, z toho dokonce 2x na ČT1 v Události, komentáře, 1x v hlavních zprávách na TV Nova (další reportáže
Sue Ryder Charity Cup na ČT Sport, držitelky Křesadla v Barvách života, reportáže na TV Noe atd.)
- díky kampani Máš to za pár jsme získali 37 mediálních výstupů v období srpen – září 2012, dostali jsme
se na titulní strany všech velkých zpravodajských serverů (novinky.cz, ihned atd.)
- pro zvýšení informovanosti zaměstnanců o Domově Sue Ryder jsme v říjnu 2012 zavedli pravidelná
vstupní školení pro nové zaměstnance a dobrovolníky
- zprovoznili jsme nové darovací nástroje na webu
- na konci roku jsme vytvořili speciální animované PF 2013, které sklidilo velký úspěch
- v souvislosti se zrušením Denního stacionáře vznikla na webu Domova Sue Ryder nová stránka, která
shrnuje, v čem je péče v Domově Sue Ryder jedinečná
V popředí veškeré komunikace znovu figuroval Domov Sue Ryder jako příklad kvalitní a inovativní péče
o seniory.
Radka Kulhánková, koordinátorka komunikace
27
Sdružení
Sue Ryder
Sdružení Sue Ryder jako jeden ze zakladatelů Domova Sue Ryder stále funguje. Zůstává jako podpůrná
organizace s členskou základnou bez zaměstnanců. Její členové jsou historicky spřízněni se vznikem
Domova či jeho dlouholetou morální i finanční pomocí. Svým zapojením vyjadřují podporu aktivitám
Domova. Někteří pomohli členským příspěvkem, další finančním darem či dobrovolnou pomocí
v Domově. Díky dvěma dědictvím, která jsme získali v minulých letech, mohlo Sdružení v roce 2012
vypomoci Domovu finanční půjčkou ve výši 1.000.000 Kč a finančním darem ve výši 100.000 Kč.
Ve Sdružení bylo k 31. 12. 2012 registrováno 85 pravidelně platících členů. Několik jedinců organizovalo
aktivity, které vedly k přímé podpoře Domova a jeho klientů. Maminky Sue Ryder v rámci Sdružení Sue
Ryder pod vedením dobrovolné spolupracovnice Barbory Fröhde začaly pravidelně (dvakrát do roka)
organizovat Bazárky potřeb pro rodiny s dětmi. Výtěžek ze dvou bazárků v roce 2012 činil 49.100 Kč
a podpořil péči o seniory v Domově Sue Ryder. V září se již počtvrté fotbalový tým Sdružení zapojil do
benefičního fotbalového turnaje Sue Ryder Charity Cup.
Pavla Bajerová, jednatelka Sdružení Sue Ryder
Investiční
aktivity
Domova
– Výstavba
centra pro
seniory trpící
Alzheimerovou
chorobou
V roce 2003 zahájený projekt výstavby specializovaného Alzheimerovského centra zůstal pozastavený.
Ač počet osob trpících touto nemocí roste, specializovaných center je naprosté minimum. Přibývá
kapacit tzv. domovů se zvláštním režimem (dle zákona o sociálních službách), ve většině případů jde
pouze o administrativně technické oddělení v rámci existujících objektů a služeb.
Česká republika se k přípravě českého „Plánu Alzheimer“ (obdoba Francouzského plánu z roku 2008)
zavázala na podzim tohoto roku s cílem předložit jej v roce 2013.
Malá provázanost priorit v oblasti sociální politiky s rozdělováním finančních prostředků představuje
zásadní bariéru v dokončení zahájeného projektu. Dva vážné zájemce o soukromé financování projektu
Alzheimerovského centra odradila vysoká míra rizika a nejistoty - nestabilní a nepředvídatelný systém
financování sociálních služeb a nedořešená oblast dlouhodobé péče, zejména provázání finančních
zdrojů na souběžně poskytovanou zdravotní a sociální péči.
Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder
28
Díky podpoře získané v rámci Operačního programu Praha - adaptabilita, financovaného ze zdrojů
Evropského sociálního fondu, mohl Domov Sue Ryder realizovat projekt „Profík“. 24 měsíců měli všichni
zaměstnanci Domova možnost absolvovat vzdělávání ve zcela mimořádném rozsahu. Na realizaci
projektu byla k dispozici částka téměř 5,5 milionu korun. Projekt nám umožnil sjednotit postupy v péči
používané v Domově a spolu s tím vyškolit několik interních lektorů pro potřebná témata (první pomoc,
nutriční péče, ergoterapie a další). Tyto interní kurzy nadále zajišťují společné základní „minimum“,
kterým postupně projde každý pracovník Domova.
Personální práce a vzdělávání pracovníků byla další oblast projektu. Revidovali jsme náplně práce
jednotlivých pozic, zpracovali popisy typových pozic, včetně očekávaných kvalit uchazečů o jednotlivé
pozice. Tento krok nám významně ulehčil výběr nových kolegů a směřování dalšího rozvoje stávajících.
Projekt
Další profesní
vzdělávání
zaměstnanců
Domova Sue
Ryder, o.p.s.
(CZ.2.17/1.1.00/32487)
Projekt byl cennou zkušeností. Nároky na administraci byly vysoké - desítky emailů, šanonů, stovky
dokumentů, stovky hodin strávených prací na monitorovacích zprávách. Zkušeností byla příležitost
a odpovědnost za plánování a realizaci svého profesního rozvoje. O přínosu vzdělávací akce nerozhoduje
pouze lektor, ale významně se na celé věci podílí zadavatel. Dát jasné zadání lektorovi je velkým úkolem.
Rozsah vzdělávání byl ambiciózní, a to jak tematicky, tak časovou náročností. Je důležité ocenit
vstřícnost všech kolegů, kteří se vzdělávacích akcí často zúčastnili ve vlastním volnu. Velký dík patří
kolegům – vedoucím, kteří v rámci plánování směn a provozu zvládali propojit potřeby klientů, provoz
služeb, potřeby kolegů a zadání koordinačního týmu projektu.
Má-li být za účastníky jmenován jediný, pak to bude úspěšný absolvent canisterapeutického výcviku –
border kolie Bernie.
Evropský sociální fond
Praha & EU
Investujeme do Vaší budoucnosti
29
Zpráva o
hospodaření
Při rozboru skutečností, které v roce 2012 nejvíce ovlivnily financování Domova a hodnocení toho, jak
jsme rok zvládli, kdy byla situace nejvíce napínavá a co se podařilo, si uvědomuji, že rok 2012 byl rokem
mnoha zvratů.
Začátek nebyl šťastný. MPSV vyloučilo službu Denní stacionář z veškeré podpory. Tím nám vypadla
podstatná část příjmu rozpočtu Denního stacionáře a o jeho osudu bylo rozhodnuto. Během roku jsme
postupně omezovali jeho provoz a k 31. 12. bylo poskytování této služby definitivně ukončeno.
Opačná situace se však odehrála ve službě Osobní asistence. Příjmy od klientů vzrostly téměř o 60 %,
a to jak zvýšením rozsahu poskytnutých hodin, tak rozšířením nabídky o možnost využívat službu
o víkendech a svátcích za příplatek. Osobní asistence v nákladech - to jsou především osobní náklady
asistentů poskytujících přímou péči. Tyto náklady na hodinu jsou vyšší než částka účtovaná klientům.
Díky tomu, že službu již několik let podporuje Nadace Taťány Kuchařové a v roce 2012 vzrostl objem
prostředků z veřejných zdrojů, podařilo se i při rychleji rostoucích přímých nákladech udržet vyrovnaný
rozpočet této služby.
V Domově pro seniory byla situace podobná jako v roce předcházejícím. Kapacita je stále naplněna
a nárůst příjmů od klientů o zhruba 5,3 % byl dosažen díky zvýšení limitu za ubytování a stravu o 30 Kč
na den. I přes to však tato cena nepokrývá náklady, proto do Domova pro seniory směřuje největší
úsilí fundraisingu a výnosů z podnikatelských aktivit. Zdroje ze státního rozpočtu, kraje a MČ nejsou
v případě pobytových služeb dostatečné a netýká se to pravděpodobně pouze našeho Domova. Velice
negativně se na udržení finanční stability projevuje také politika zdravotních pojišťoven. Jejich úhrady
opět klesly a to meziročně o třetinu. Z těchto důvodů byla klíčová již druhým rokem především finanční
podpora Nadačního fondu AVAST, ale i dalších nadací, právnických osob i jednotlivých dárců, kteří nám
poskytli jak finanční, tak materiální příspěvky a dary.
Pokud zhodnotíme naše vlastní snažení a podnikání, rostly tržby dobročinných obchodů a tržby z akcí
pořádaných obchody a to o 273 tis. Kč. Celkový zisk vzrostl mírně o 73 tis. Kč. Tržby v restauraci se
bohužel snížily. Velkou roli zde hrálo půlroční uzavření ulice Michelská. Provoz sociálních služeb se dále
snažíme dofinancovat i z pronájmů a pořádání benefičních akcí jako je např. Sue Ryder Charity Cup.
V oblasti nákladů vzrostl objem prodaného zboží, který však koresponduje na straně výnosů s položkou
hmotných darů. Jde především o zboží získané do dobročinných obchodů zdarma. Výjimku tvoří zboží
prodané v restauraci a fair trade produkty. Ostatní náklady se nám však dařilo udržet pečlivým výběrem
dodavatelů na nezvyšující se úrovni.
Celkově rok 2012 skončil se ztrátou 3 587 tis. To určitě nezní dobře, avšak pokud porovnáme výsledek
s roky předcházejícími, jedná se o meziroční snížení ztráty o 21 % a vzhledem k výši odpisů jednoznačně
pozitivní účinek na cash flow. Je to naděje do dalšího roku, skončí ekonomická krize? Uvidíme!
Lada Pallová, ekonomka
30
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov Sue Ryder, o.p.s., tj. rozvahu, výkaz zisků
a ztrát a přílohu včetně uplatnění obecných účetních zásad. Podle našeho názoru účetní závěrka ve
všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti
k 31. prosinci 2012 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice, tj. v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění (zákon o účetnictví),
vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a českými účetními standardy.
Výrok
auditora
k účetní
závěrce
Prověřili jsme (výběrovým způsobem) použití grantů a dotací. Podle našeho názoru jsou granty
a dotace účtovány a využívány v souladu s určenými tituly. Na základě naší kontrolní činnosti můžeme
konstatovat, že jsme nezjistili žádné významné. věcné nesprávnosti.
Zhotoveno dne 29. května 2013
Podpis odpovědného auditora
1%
29%
28%
2%
11%
17%
7%
2% 1% 2%
[28%] Tržby za služby klientům
[11%] Tržby za prodané zboží v dobročinných obchodech
[7%] Tržby v restauraci Michelský dvůr
[2%] Tržby z fundraisingových akcí
[1%] Výnosy z pronájmů
[2%] Příjmy od zdravotních pojišťoven
[17%] Provozní dotace a granty
[2%] Dotace na vzdělávání
[29%] Dary od fyzických a právnických osob - hmotné a finanční
[1%] Finanční a ostatní příjmy
Struktura
příjmů
Domova
Sue Ryder
v r. 2012
31
Přehled
o stavu
majetku
k 31/12 2012
(v tis. Kč)
AKTIVA
stavby - technické zhodnocení
136 835
samostatné movité věci a soubory movitých věcí
6 991
ostatní dlouhodobý hmotný majetek
4 142
umělecká díla a předměty
991
drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM)
187
software
184
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0
oprávky ke stavbám, samost. mov. věcem a DDHM
-62 757
celkem zůstatková hodnota hmot. a nehm. majetku
86 573
pořízemí hmot. majetku - pavilon
24 170
celkem investice
24 170
materiál na skladě
313
zboží na skladě
521
celkem sklad
834
peníze v pokladně
215
ceniny
57
bankovní účty
5 696
celkem peníze a ceniny
5 968
odběratelé
830
poskytnuté provozní zálohy
593
ostatní pohledávky
323
pohledávky za zaměstnanci
celkem pohledávky
náklady a příjmy příštích období a dohadné účty
CELKEM AKTIVA
-11
1 735
30
119 310
PASIVA
dodavatelé
493
přijaté zálohy
397
ostatní závazky
1 618
závazky vůči institucím soc. a zdrav. pojištění
902
závazky k odvodu daně z mezd
168
závazek k odvodu DPH a ostat. daní a poplatků
128
závazky ke státnímu rozpočtu
281
ostatní závazky
414
celkem závazky
5 369
dohadné účty pasivní
1 003
výnosy příštích období
vlastní jmění
účet výsledku hospodaření běžného roku
hosp. výsledek ve schvalovacím řízení 2011
690
120 392
-3 587
-4 557
CELKEM PASIVA
119 310
Aktiva celkem
119 310
Pasiva celkem
119 310
rozdíl aktiv a pasiv za r. 2012
32
968
závazky vůči zaměstnancům (mzdy za 12/12)
0
NÁKLADY
2008
2009
2010
2011
2012
spotřeba materiálu
4 124
5 110
5 067
5 354
5 576
spotřeba energií, vodné, stočné
2 517
2 402
2 519
2 494
2 547
celkem materiálové náklady a energie
6 641
7 512
7 586
7 848
8 123
prodané zboží
5 459
6 127
6 175
8 950
10 244
celkem materiálové náklady
5 459
6 127
6 175
8 950
10 244
služby celkem
4 641
4 605
5 209
5 414
5 703
27 451
31 145
33 807
32 289
31 574
11
5
7
6
21
ostat. provoz. náklady
1 740
1 543
1 420
1 210
1 273
odpisy IM
5 266
5 204
5 327
5 254
5 216
celkem služby, provozní náklady a odpisy
39 109
42 502
45 770
44 173
43 787
NÁKLADY CELKEM
51 209
56 141
59 531
60 971
62 154
celkové náklady bez účetních odpisů
45 943
50 937
54 204
55 717
56 938
14 261
15 693
15 428
14 039
14 783
707
640
655
350
165
osobní náklady (vč. SZP)
finanč. náklady
Náklady,
výnosy,
hospodářské
výsledky za
uplynulých
pět let
(v tis. Kč)
TRŽBY
za služby domova pro seniory
za služby den. stacionáře (vč. diet.stravování)
za služby osobní asistence
243
718
878
1 032
1 649
z obchodů (včetně jednoráz. prodej. akcí)
4 704
5 340
6 138
6 275
6 548
z restaurace (prodej služeb a zboží)
2 017
2 780
3 835
4 557
4 220
645
495
501
484
524
z fundraisingových akcí
1 913
1 186
1 087
1 100
1 038
příjmy ze zdravotních pojišťoven
2 049
2 798
1 206
1 426
1 254
26 539
29 650
29 728
29 263
30 181
185
169
366
z pronájmů
celkem vlastní tržby
finanční a ostatní výnosy
CIZÍ ZDROJE
ze státního rozpočtu (MPSV,MO,MV, MK aj.)
10 227
11 366
8 350
7 670
6 276
420
500
249
0
200
1 703
1 415
1 866
2 842
3 137
169
291
536
405
300
ostatní dary a příspěvky finanční
2 906
3 851
3 261
9 068
6 356
ostatní dary a příspěvky věcné
5 340
6 291
6 326
5 065
10 383
celkem cizí zdroje - financování sociálních služeb
20 765
23 714
20 588
25 050
26 652
CIZÍ ZDROJE - ESF, MHMP - OP Praha Adaptabilita
0
0
1 641
1 932
1 368
MČ Praha 4
Magistrát HMP
Příspěvek SRC VB
celkem cizí zdroje - vzdělávání zaměstnanců
0
0
1 641
1 932
1 368
VÝNOSY CELKEM
47 304
53 364
52 143
56 414
58 567
VÝNOSY - NÁKLADY (zisk - ztráta)
-3 905
-2 777
-7 388
-4 557
-3 587
1 361
2 427
-2 061
697
1 629
Hosp. výsledek bez odpisů
33
Lidé v Domově
Zakladatel:
Sdružení na podporu Domova Sue Ryder
ThDr. Pavel Smetana
Správní rada na základě jmenování zakladateli k 1. 1. 2012:
Předseda: Ing. Václav Rataj
Místopředseda: Ing. Mgr. Petr Jarkovský
Členové:
Ing. Ludmila Knapová
Ing. Jiří Schneider
Prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.
Mgr. Táňa Hlavatá
Dozorčí rada:
MUDr. Milena Černá
Ing. Lucie Blažková
Ing. Květuše Vašířová
Změna dosud nebyla zapsána do rejstříku o.p.s.
Správní rada dle údajů zapsaných do rejstříku o.p.s.
Správní rada:
Mgr. Robert Kaňka – předseda, RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně, Ing. Evžen Kočenda, Ing. Jiří Schneider, Ing. Jiří
Wald, John Rupert Whalley, JUDr. Petr Frischmann, Malcolm Robert Stuart, Ing. Václav Rataj
Dozorčí rada:
Mgr. Lucie Blažková, Ing. Světlana Karasová, MUDr. Milena Černá, Norbert Auerbach
Zaměstnanci Domova:
Ing. Mgr. Matěj Lejsal – ředitel a statutární zástupce Domova Sue Ryder od 1. ledna 2011
Mgr. Jana Linhartová – manažerka sociálních a zdravotních služeb
Ing. Lada Pallová – finanční manažerka
Mgr. Michaela Hronová / Mgr. Jana Hrachová – vedoucí Domova pro seniory
Bc. Marie Žižková / Mgr. Michaela Hronová - staniční sestra, lůžkové oddělení - přízemí
Mgr. Markéta Zeithámová - staniční sestra, lůžkové odd., 1. patro (B+C+G)
Mgr. Jaroslava Rúčková/ Mgr. Klára Pojslová – vedoucí sociální pracovnice
Bc. Kateřina Bláhová – sociální pracovnice
Petr Krbec, DiS. - vedoucí Osobní asistence
Bc. Kateřina Grušová - vedoucí Denního stacionáře
Bc. Erika Barochová – vedoucí rehabilitace
Kateřina Pavlatová, Jitka Polesná – vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek
Mgr. Natálie Lupienská – ergoterapeutka a koordinátorka aktivizačních programů
Ing. Jana Havlenová – vedoucí fundraisingu
Mgr. Michaela Tichá – fundraiser – dotace a granty
Jaroslav Pšenička – fundraiser – firemní dárci
Mgr. Šárka Augustinová/ Mgr. Hana Kušková – fundraiser – individuální dárci
Ing. Jan Dominik – vedoucí dobročinných obchodů
Mgr. Radka Kulhánková – koordinátor komunikace
Patrik Bém - vedoucí technické správy budov
Hana Krejčová - vedoucí účetního odd., personalistka, pokladní
Bc. Petra Milsimerová – koordinátorka dobrovolníků
Velena Obstová – vedoucí gastroprovozu
Monika Hedviková, DiS. / Monika Kosová, DiS.– nutriční terapeutka
Miroslava Havrdová, DiS. – vedoucí projektu OPPA - Profík
Simona Skořepová – manažer vzdělávacích aktivit projektu OPPA – Profík
34
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Michelská 1/7
140 00 Praha 4 - Michle
Tel.: + 420 244 029 111
www.sue-ryder.cz

Podobné dokumenty

Studie 2_ cást - Central Markets

Studie 2_ cást - Central Markets Farmář byl do přehledu zařazen po udělení jeho souhlasu, který byl získán buď přímo osobním rozhovorem na trhu, nebo telefonickou komunikací. Lze konstatovat, že většina oslovených farmářů byla och...

Více

Do Poděbrad zavanul uniformovaný šarm

Do Poděbrad zavanul uniformovaný šarm nejvíce proslavil jako lídr rockové skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005. Účinkoval i v dalších rockových formacích (Kollerband, Pusa, Žentour, Jasná Páka, Blue Effect). Spolu s Michale...

Více

2011/1 - dermanet.eu

2011/1 - dermanet.eu Víte, že americký titul Dermatological Therapy dostávali členové České akademie dermatovenerologie po dobu jednoho roku zdarma v  rámci členství v  této odborné společnosti. Po roce jsme zvážili vý...

Více