názvosloví 1

Transkript

názvosloví 1
Anorganické názvosloví
BINÁRNÍ SLOUČENINY:
OXIDY
PEROXIDY
BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI
HYDRIDY
KYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI (HYDROGEN SOLI,
HYDRÁTY SOLÍ)
THIOKYSELINY A JEJICH SOLI
IZOPOLYKYSELINY A JEJICH SOLI
HYDROXIDY
KOMPLEXNÍ SLOUČENINY
OXIDY
Kyslík v oxidech má oxidační číslo –II
Název oxidu se skládá z podstatného jména oxid a přídavného jména
dle příslušného prvku s patřičnou koncovkou dle oxidačního čísla.
Oxidační číslo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VII.
koncovka
ný
natý
itý
ičitý
ečný,
ičný
ový
istý
ičelý
Doplňte následující tabulku
Oxidační číslo
koncovka
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
ný
vzorec
Na2O
CaO
Sb2O3
CO2
P2O5 ,
V2O5 ,
SO3
Cl2O7
OsO4
název
Oxid sodný
Oxid vápenatý
Oxid antimonitý
Oxid uhličitý
Oxid fosforečný,
Oxid vanadičný
Oxid sírový
Oxid chloristý
Oxid osmičelý
vzorec
název
Li2O
Oxid zinečnatý
Al2O3
Oxid olovičitý
Mn2O5
Oxid chromový
ičelý
Al2O3
Oxid xenoničelý
Doplňte odpovědi.
Kyslík v oxidech má vždy oxidační číslo ……
Označení H2O není oxid vodný, ale ………….
Oxid uhličitý je součástí ……, vzniká při ……….., je výchozí látkou pro
foto……. Jeho vzorec je…..
OXID UHELNATÝ- vzorec……, je látka toxická neboť se váže na ……….
krvinky a znemožňuje tak, přenášení kyslíku v organizmu.
Oxidy dusíku a …… se podílejí na vzniku kyselých dešťů.
PEROXIDY
mají typickou peroxidickou vazbu - obsahují dva kyslíky a každý má oxidační
číslo – I , dohromady dva kyslíky mají –II
(O2)-II .
Všechny peroxidy jsou odvozeny od peroxidu vodíku H2O2.
Existují jen dva typy peroxidů, kde prvek tvořící peroxid je budˇ v prvním nebo
druhém oxidačním stupni.
Oxid. stupeň
I.
II.
zakončení
ný
natý
vzorec
Na2O2
BaO2
název
Peroxid sodný
Peroxid barnatý
Vytvořte vlastní tabulku:
Zajímavost:
Víte, že peroxid vodíku pomáhá při výživě a růstu rostlin?
Přidáním peroxidu do zálivky pomůžeme i dalším metabolickým procesům
rostliny: (obvyklá koncentrace je 2ml na 10 litrů zálivky)
•
•
•
•
pomáhá zoxidovat těžké kovy, které je pak rostlina schopna vstřebat
pomáhá kořenové struktuře k vývoji a výměně mrtvých kořínků za nové
pomáhá transportu látek v rostlině - pomáhá stimulovat produkci proteinů
(zlepšuje fotosyntézu)
pomáhá rozkládat sacharidy vzniklé fotosyntézou.
Zkuste vyjmenovat alespoň jeden příklad užitečné vlastnosti peroxidů.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI
Bezkyslíkaté kyseliny jsou sloučeniny prvků s vodíkem a vodík má v těchto
sloučeninách vždy oxidační číslo +I.
Kyselina
Chlorovodíková
chlorovodík
Bromovodíková
bromovodík
Sulfan
(sirovodík)
Kyanovodíková
kyanovodík
Vzorec Aniont Příklad soli
HCl
Cl-I
NaCl- chlorid sodný
chlorid
HBr
Br-I
KBr - bromid draselný
bromid
H2S
S-II
CaS – sulfid vápenatý
sulfid
HCN
CN-I
KCN – kyanid draselný
kyanid
Doplňte tabulku:
Kyselina
Vzorec
Jodovodíková ……
Jodo…….
…………… ……..
……………
Aniont Příklad soli
I-I
……………………………..
jodid
…..
……………………………..
……..
Zajímavost:
Kyanid draselný není jen známým travičským prostředkem v detektivkách
Agáty Christie, pod názvem cyankáli, ale je známý jako smrtící jed ve směsi
s kyselinou sírovou, který se používal v plynových komorách i v USA, jako
předchůdce elektrického křesla. V nacistických lágrech se používal plyn
kyanovodík adsorbovaný na granulované křemelině, ze které se samovolně
uvolňoval, jako tzv. „Cyklon B“, dodnes používaný jako fumigační prostředek
v zemědělství pod názvem „Uragan D2“.
Kyanid draselný je také známý prostředek při loužení zlatonosné rudy, kde zlato
rozpouští za tvorby kyanokomplexů.
Doplňte větu: Kyselina chlorovodíková je v 0,05 - 0,1 mol koncentraci obsažena
v ………… člověka.
HYDRIDY
jsou sloučeniny vodíku a prvků typu XH, kde vodík má vždy oxidační číslo –I.
IONTOVÉ
jsou sloučeniny vodíku s nejelektropozitivnějšími kovy- alkalické kovy- Li,Na,
K, Rb,Cs,Fr kovy alkalických zemin – Ca, Sr,Ba, Ra. Jsou to reaktivní, termicky
málo stabilní, bezbarvé krystalické látky, ve kterých má vodík rovněž oxidační
číslo -I.
Oxidační číslo Vzorec Název hybridu
I.
LiH
Hydrid lithný
II.
CaH2
Hydrid vápenatý
Hydridy s prvky III. až V. prvky
BH3 – boran, hydrid boritý
AlH3 – alan, hydrid hlinitý
SiH4 – silan, hydrid křemičitý
GeH4 – german, hydrid germaničitý
SnH4 – stannan, hydrid cíničitý
SbH3 –stiban, hydrid antimonitý
PH3 – fosfan, hydrid fosforitý
AsH3 –arsan, hydrid arsenitý
Poznamka: Častěji se používají vžité, zkrácené názvy.
Vytvořte vzorce těchto hybridů:
Hydrid sodný…………
Hydrid draselný…………
Hydrid berylnatý………..
Zajímavost: Víte, že hybridy niklu a různých kovů se vyskytují v bateriích a
v akumulátorech, nahradily kadmiové, vzhledem k toxicitě kadmia.
Realizováno v rámci projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské
fakulty MENDELU (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu; reg. číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České
republiky

Podobné dokumenty

nazvoslovi sloucenin

nazvoslovi sloucenin uhlíku) . Tvoří se od latinského názvu prvku připojením koncovky -an. AlH3 alan BH3 boran SiH4 silan H2S sulfan AsH3 arsan PH3 fosfan apod. Prvkům se formálně přisuzuje záporné oxidační číslo. S pr...

Více

Metody odměrné analýzy

Metody odměrné analýzy • v kyselém prostředí oxidace na karboxylové kyseliny (methanol na CO2) • pomalé reakce - metoda zpětné titrace • nadbytečný dvojchroman se stanoví

Více

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY Oxidační číslo – píše se římskou číslicí vpravo nahoru, může být kladné, záporné nebo nulové (pokud stojí prvek samostatně). Pravidla tvorby názvosloví (Emil Votoček): A. tvorba vzorce: 1. název je...

Více

pl_22_nazvoslovi_oxidu

pl_22_nazvoslovi_oxidu oxid dusičný oxid chlorný

Více

1/12 Názvosloví binárních sloučenin I.

1/12 Názvosloví binárních sloučenin I. ∙ binární sloučeniny (bi = 2) ⇒ dvouprvkové sloučeniny; mohou obsahovat kov s nekovem nebo 2 nekovy (v pořadí: Rn, Xe, Kr, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F - např. H2 O, NH...

Více

Názvosloví

Názvosloví jodid draselný sulfid arseničný oxid titaničitý hydroxid fosforečný oxid zinečnatý

Více

II.1.3-CHEMICKÉ VZORCE

II.1.3-CHEMICKÉ VZORCE Au2O3 oxid měďný Cr2 O3 oxid stříbrný PbO oxid olovnatý Cu2O oxid rtuťnatý TeO3 oxid chromitý HgO oxid telurový K2 O oxid zinečnatý ZnO oxid draselný Ag2O oxid uhličitý CO2 oxid zlatitý

Více

Rozšířené informace o křemelině (DE – diatomiceous earth

Rozšířené informace o křemelině (DE – diatomiceous earth Jelikož křemelina eliminuje všechny střevní červy a parazity, pokud je používána v odpovídajících denních dávkách, může pak tělo těhotné ženy vstřebávat více živin z jídla, navíc jí parazité nebudo...

Více

ke stažení - jarjurek.cz

ke stažení - jarjurek.cz kladnou hodnotu. Označujeme je římským číslem psaným u značky prvku vpravo nahoře. Kladné znaménko (plus) se nepíše, záporné znaménko (minus) se píše před římským číslem. Ve dvouprvkových sloučenin...

Více