Dodatek č 3 DSS

Komentáře

Transkript

Dodatek č 3 DSS
Dodatek
č,
3
ke smlouvě č. 2014/0062/0ZI.DZI
(č. 4/3150/2014)
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících zákona
Č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
./
Strana 1 (celkem 4)
/"'
.
Čl. I
SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel:
se sídlem orgánů:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Městská část Praha 8,
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň,
Starostou MČ Praha 8 panem Romanem Petrusem,
00063797,
CZ00063797,
Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Praha - východ,
Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 - Libeň,
27-2000881329/0800,
(dále jen "objednatel")
a
1.2
Zhotovitel:
Vedoucí společník:
se sídlem:
zastoupen/jednající:
IČ:
DIČ:
zápis v obch. rejstříku:
bankovní spojení:
číslo účtu:
společník:
se sídlem:
zastoupen/jednající:
IČ:
DIČ:
zápis v obch. rejstříku:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Společnost:"DSS-SYNERSYNER s.r.o.,
IN STALACE",
Dr. Milady Horákové 58017, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
Ing. Martin Borovička,jednatel společnosti,
Robert Špott, jednatel společnosti,
482925 16,
CZ 482925 16,
dne 25.6.1993, Krajský soud v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 5131,
Komerční banka a. s., pobočka Liberec
53001461/0100,
INSTALACE Praha, spol. s r.o.,
Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,
Ing. Jaroslav Štoček, jednatel společnosti,
45 804371,
CZ 45 8043 71,
dne 5.8.1992, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11753,
Komerční banka a. s., Praha
16008111/0100
(dále jen "zhotovitel"),
Strana 2 (celkem 4)
írají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 3, kterým se Smlouva o dílo
~za2~14/0062/0ZI.DZI uzavřená mezi nimi dne 11.03.2014, dále jen SOD, mění a doplňuje
c.
následovně:
Čl. II.
PŘEDMĚT DÍLA
Doplňuje se odst. 2.7 SOD a to takto:
2.7 Předmět díla se dodatkem Č. 3 rozsiruje o dodatečné stavební práce v celkové ceně
1.228.908,00 Kč bez DPH a méněpráce v celkové ceně 196.959,00 Kč bez DPH, které jsou
podrobně specifikovány v příloze č.I ("Změnový list Č. 11 až Č. 15") tohoto dodatku.
Čl. III.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Doplňuje se odst. 4.1.1 SOD v tomto znění:
4.1.1 v rámci Dodatku Č. 3 této SOD se mění cena za dílo takto:
Cena za dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH
1.228.908,00 Kč
Cena za méněpráce bez DPH
Celková cena víceprací
1.031.949,00 Kč
196.959,00 Kč
po odečtení
méněprací
dle Dodatku
č. 3 bez DPH
Celková cena dle SOD včetně Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH činí 111.130.596,28 Kč.
DPH bude účtováno dle platných právních předpisů. Cena je stanovena podle podrobného rozpisu
dodatečných stavebních prací a méněprací, obsažených v příloze Č. 1 ("Změnový list Č. II až Č. 15")
tohoto dodatku.
Ostatní ujednání SOD Čl. IV. ze dne 11. 3. 2014 se nemění, pouze doplňují a zůstávají v platnosti
v plném znění uvedeném v SOD.
Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1
Tento Dodatek Č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
po podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě identická vyhotovení.
Strana 3 (celkem 4)
______..-----------------,
Ostatní ujednání SOD ze dne 11. 3. 2014 se nemění a zůstávají v platnosti v plném
4.2
znění uvedeném v SOD.
4.3
Tento Dodatek Č. 3 je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá
jejich pravé a svobodné vůli.
4.4
Tento Dodatek
4.5
Nedílnou součástí tohoto Dodatku
o 5.
Č.
3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
3 je Příloha
DB. 2015
V Praze dne
.
za objednatele:
R
Č.
V Liberci dne ..
za zhotovitele:
Č.
1 ("Změnový list
~~:~:.~<'
Č.
V Praze dne
11 až
15").
Č.
~.~.~.~~r--
za zhotovitele:
an Petrus
Ing. Jaroslav Štoček
Starosta MČ Praha 8
jednatelé spol
SYNER
jednatel společnosti
INSTALACE Praha, s. r.o.
•
InSTaLaCe
~ .
PRaHa
spol
s r o
lyh~řSké 1't08/3. 110 00 Praha 1
II,... ; 4\')~04371 • DiČ; OZ4§g04371
Doložka dle § 43 zákona Č. 131/2000 ~b
o hlavnlm městě Praze,
,;, .,
ve zněnl pozděj~lch predpisů
Rozhodnuto orgánem městské části'
y)f..!!.(:~!~J.~.:~1.ýp
Správce rozpočtu
)J~/flI4 jJ
Datum jednání a číslo usn~~~~;:""""""""""
J/}·I·o!t'15~!tJ'. 1.:r~{.(
'})). tJJÚ?!."J
............................
:.~."!;.~(/. ~ .
Strana 4 (celkem 4)
~á
ZMĚNOVÝ
Stavba:
Oům sociálních služeb, OSS II
Objednatel:
Městská část Praha 8
Zhotovitel:
Sdružení: OSS - SYNER - INSTALACE
TOl:
BYRO a.s.
Projektant.
ATELIER M
LIST
Popis změny:
Oůvod změny:
PO neřešil
PO obsahuje, není v rozpočtu
požadavek fin.uživatele
Jedná se o změnu:
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
navýšení ceny díla
Způsob projekčního
řešení změny:
zápis do 50 (deníku změn)
jiné:
4~
>.
e
e
CP
Ocenění předložil
N
'e:
OClI
...
Co
CP
ou
o
CP
'iij'
"C
':::s
>0-
s::
Termín realizace změny:
.!
Vliv změny na termín dokončení díla:
'§
>.
s::
E
.CI)
Změnu odsouhlasil:
jméno
N
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
J. Jahoda
Ul
'eCP:
TOl:
Ing.T. Štainbruch
:E:
:::s
o
Projektant:
Ing. 5. Marek
"C
Objednatel:
cu
Ul
o
Příloha č.1
Příloha Č. 2
e.
Dům sociálnich
služeb (DSS ll)
50 08 Oploceni
JS!P
001
002
003
003
0062
096
711
764
var A
Popis
MJ
V~měra
Jedn. cena
Cena
Zemnipráce
Hloubenírýh šíř -zm hom 5
Ruční výkoP jam, rýh a šachet v hornině tř, 3 s použitím el. nářadí
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
Vodorovnépřem výkopku hor 5-7 -lOkm
Rozprostřeníornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1: 5
VýkOp v zemníku hor 3 sucho -1000m3
Dovoz vhodné zeminy hor 1-4 -lOkm
Kácení stromů a likvidace náletovýchstromů vč. odvozu
M3
m3
m3
M3
M2
M3
M3
hod
53,94
7,5
3,0
38,595
141,8
28,364
28,364
30,0
93,04
790,84
1180,00
87,23
45,60
64,26
173,00
235,00
Základy
základové pásy cihly bet 29cm MC15
Beton základových patek prostý B30
M3
M3
- 14,4
10,5
4354,27
2794,02
- 62 701,52
29337,2
Svislé konstrukce
Panel 20 2480*1830, oko 55*200 mm, drár pro 6mm
Panel 20 2480*1230, oko 55*200 mm, drár pro 6mm
Sloupek ZN + PVC 3800/60/630/2
Příchytky 20 r spoj mat.
Podhrabovádeska 2450/300/50+ držáky
Podhrabovádeska 2450/200/50- držáky
Podhrabovádeska 1200/200/50- držáky
Doprava
Osazovánísloupkll a vzpěr plotových ocelových v do 3,20 m
Osazenírámovéhooplocenívýšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°
OsazováníŽB desek plotových na MC 300x50x3000mm
Zám. kce přesun hmot dl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kus
m
kus
m
25,0
7,0
33,0
1,0
27,0
16,0
14,0
1,0
30,0
74,0
49,0
74,0
1990,00
1850,00
1380,00
5420,00
485,00
590,00
350,00
9450,00
435,00
285,00
316,00
110,00
49750,0
12950,0
45540,0
5420,0
13 095,0
9440,0
4900,0
9450,0
13 050,0
21090,0
15484,0
8140,0
Svislé konstrukce
Krycí desky bet +přesah t-12cm
Zdi pilířťl cih pál 29cm P25M MVC2,5
Příčky cihly 29cm plné n vošt 140mm
M2
M3
M2
- 20,0
- 14,75
- 37,74
756,42
3972,81
645,70
- 15 128,30
- 58 598,92
- 24368,63
Úpravy povrchů vnějií
Nátěr vněj stěn na sanačníomítky
Sanačníomítky vnějších stěn štukové
M2
M2
- 354,98
- 354,98
167,47
680,36
- 59449,21
- 241512,42
Bourání konstrukci
Bouránízákladů smíšeného zdiva
Bourání příček cihly pál MVC -15cm
Bourání pilířG cihelných
Bourání příček cihly pál MVC -15cm + pilíře - ruční ve svahu 1:5 vč. přesunu hmot
otluč omítek vnitř MVC stěny -100%
Vysek spár zdiva cihel mimo komínové
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládkudo 1 km se složením
Příplatekk odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebníhoodpadu z keramickýchmateriálťl na skládce (skládkovné)
M3
M2
M3
m3
M2
M2
T
T
T
14,15
98,65
6,125
4,86
- 208,2
- 208,2
51,463
991,54
51,463
480,09
83,74
930,40
3260,00
50,99
43,17
226,00
9,80
180,00
6793,2
8260,6
5698,7
15843,6
- 10615,27
- 8988,11
11630,6
9717,1
9263,3
Izolace proti vodě
Izol pr vlhk stud V nátěr penetrační
lzol pr vlhk stud S nátěr penetrační
Izol pr vlhk vodor pásy přitavením
lzol pr vlhk svislá pásy přitavením
Lak asfalt Penetral ALP A sudy
Pás těž asf Sklobit G 200 S 40
1z01 proti vodě přesun hmot výš -6m
M2
M2
M2
M2
T
M2
%
-
16,0
23,0
16,0
23,0
. 0,01
- 46,0
- 950,557
8,84
11,63
60,48
79,08
43728,80
86,06
2,84
- 141,42
- 267,49
- 967,62
- 1818,93
- 437,29
- 3 958,85
- 2 697,41
Konstrukce klempířské
Oplechováníoplocení
Klemp kce přesun hmot dl 50m,v 6m
M2
%
46,5
475,9
- 1 023,44
- 1,41
- 47 589,96
- 673,02
5018,6
5931,3
3540,0
3366,4
6466,1
1822,7
4907,0
7050,0
Vícepráce celkem
Méněpráce celkem
342955,0
-539914,0
CELKEM
-196959
Stránka 1 z 1
1
arch. Č. : 1/2011
Dům sociálních sluzeb (OSS II)
Praha8, ul. S. K. Neumanna
Č. parc. 691, k.ú. Libeň
v
DP5
F.8. 50 - 8: Oplocení pozemku C55 II
ZMĚNA OPLOCENí 50 - 8B - 07/2014
1. TECHNiCKÁ ZPRÁVA
l.f
07. 2014
Vypracoval:
Atelier M - Ing. S. Marek
2
Změna oplocení SO - 8/B před dokončením stavby.
Na kontrolních dnech v průběhu stavby byla projednána a odsouhlasena za
účasti investora, TOl, AD i zástupce stavebního úřadu MČ Praha 8 změna řešení
oplocení na západní straně areálu OSS " - .parc. 691 a sousedním sadem
č. parc. 648/1.
Odsouhlasení této změny zástupkyní stavebního úřadu MČ Prahy 8 - viz zápis
ve stavebním deníku.
Bude nezbytné rovněž provést prořez a vykácení náletových stávajících dřevin,
zástupci MČ Prahy 8 - OŽP vydali souhlasné stanovisko s tímto odstraněním
náletových dřevin dle potřeb realizace nového oplocení.
. Změna řešení tohoto oplocení byla vyvolána stavem stávajícího oplocení, které
se již nachází na pokraji své životnosti, v několika místech již původní oplocení chybí,
k devastaci oplocení došlo zejména po opuštění pozemku původními nájemníky po
již zpracované projektové dokumentaci.
č
50 - 8.8: Oplocení zděné západní strany areálu
Nový typ oplocení :
Kovové oplocení výšky 2,0 m
Stávající zděné oplocení ve svažitém terénu v délce cca 74,1 m bude
celkově odstraněno včetně odstranění základových částí pod UT. Části
oplocení jsou již odstraněny, části jsou v dezolátním stavu.
Zděné oplocení bylo realizováno jako zeď z plných cihel o tloušťce polí 150 mm,
pole o velikosti 2,6 x 2,3 m do zděných pilířů 300 x 450 mm. Jednotlivá pole jsou
výškově posunuta v návaznosti na přilehlý UT.
Základy byly realizovány rovněž z cihelného zdiva o tl. 450 a 600 mm
Je navrženo transparentní kovové oplocení systémové s povrchovou úpravou
pozinkováním a poplastováním ze svařovaných ocel. sítí realizovaných
v horizontální poloze výšky 1,63 m, typ NYLOFOR 20. Svařované sítě mají
jednoduché ortogonální členění prvků 0 6 mm. Barevnost sloupků i oplocení tmavě zelený odstín.
Osová vzdálenost sloupků 2,53 m, sloupky budou zabetonovány do betonových
základových patek ON 300 mm, hloubky 0,8 m.
Proti možnosti podhrabání pod sítěmi jsou navrženy do úrovně cca 50 - 350 mm (
dle stávajícího svahu) nad UT betonové podhrabové obrubníky uložené na
základové patky.
Pro zajištění stability konstrukce oplocení budou navrženy masivní sloupky D 60 x 60
mm, výšky 2,8 - 3,2 m.
Do oplocení bude situována vchodová dvoukřídlová branka pro pěší šířky 3,0 m o
výšce rovněž 2,0 m ze stejného materiálu. Kování vrat bude vybaveno koulí a
klikou. Branka bude rovněž ovládána na elektrosignalizaci.
Branka bude opatřena jednak mechanickým zámkem s universálním vložkovým
klíčem a také domácím vrátným el. dálkově ovládaným otevíráním a budou kromě
údržby areálu sloužit pro případný přístup imobilních osob po rampě od komunikace
Nad Rokoskou, proto bude tablo domácího vrátného situováno ve výšce cca 1,0 m
nad UT.
LEGENDA:
1 50 - 8/· .... 1 : OPLOCENIPOZEMKU AREÁLU 055 II (č.parc. 691) - výšky 2,Om - popis viz. PSTZ - DLE PŮVODNIPO
I
50 - 88/111:
NÁHRADAZDĚNNÉHOPLOTU SYSTÉMOVÝMOPLOCENIM ZE SVAŘOVANÝCHSITI VÝŠKY2,0 m - ZMĚNA OPROTI PŮVODNI PO
s
$
I ±O,OOO=218,60 I
Q
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
686
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
ZMĚNA OPLOCENí 04/2015
.
PARÉ'
ATELIER
ODPOvrn~
VYPRACOVAL:
u
průhonu 466/22 3, Praha 7, 170 04
Tel./fax.: 266 311 198
IČ: 13827561, DiČ: CZ5402191993
M
PROJEKTANT:
HLAVNI IN2E~
Ing. JIŘí LlBECAJT
+
PROJEKTU:
MČ Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 - 180 00
MISTO AKCE:
ul. S. K. NEUMANNA, Č. parc. 691 - k. Ú. Libeň, Praha 8
DŮM SOCIÁLNíCH SLUŽEB (DSS II)
SO 8 - OPLOCENí POZEMKU AREÁLU DSS II
VY'KRES:
SITUACE
STAVBA
Ing. MAREK
INVESTOR:
NÁZEV AKCE:
P~ILOHA e,
STUPEŇ:
DPS
DATUM:
04/2015
FORMÁT M :
M~ITKO :
ZAJ<. tlSLO :
1 : 500
1/2011
ocelový sloupek
60160·dl. 320m
74050
i
3500
,
oprava stávajíclho plotu
1
nové oplocení
2~
2530
l'
2530
1
cca.1900
1
2530
2530
2530
3000
2530
2530
2530
2530
f
2530
2530
2530
2530
l'
2530
l'
2530
f
2530
f
2530
l'
2530
2530
2530
ocelový sloupek
60/60 - dl. 320m
uroveň nové komunikace red stěnou
bet. zákald pro stavěč
300x300mm hl. 400mm
betonová patka
0300mm
tll.800mm
LEGENDA:
POZNÁMKA:
@ll podhrabovádeska v.3OOrnmdl.2450mm
@ 2x poclhrabová deska v.300mm dl.2450mm
poz. 1 • Nové řešení pHstupové komunikace pro pešt viz. pro}ektová dokumentace ÚCElOvA KOMUNIKACE PRO ptSI (03/2012)
®
poz. 2· přístupová rampa původní řešení z OSP (nebude rearlZovano)
@
@
lx podhrabová deska v.200mm dl.2450mm
2xpodhrabovádeskav.200mmdI.1200mm
2x poclhrabovádeska v.200mm dl.800mm
ZMĚNA OPLOCENí 04/2015
výSKOVÝ SYSTÉM· Bpv
PARIl:
ATELIER M
YfSrON<CE:
NAZfVAKCE
vIKRES,
U průhonu 466/22. Pmhc 7. 170 04
Tel/fax., 266 311 198
It: 13827561, Olt, CZ5402191993
ul. S. K. NEUMANNA, parc. 691 • k. Ú, Ubeň, Praha 8
č,
DŮM SOCIÁLNíCH SLUŽEB (DSS II)
SO 8 • OPLOCENí POZEMKU AREÁLU
SO 8B • POHLED VÝCHODNí
SIlI'B1,
STAVBA
MTlAI:
07/2014
fOIUiA.TM:
.rnm<o ,
1AK.CISlj"
1: 100
1/2011
ZMĚNOVÝ LIST Č.
Stavba:
Dům sociálních služeb, DSS II
Objednatel:
Městská část Praha 8
Zhotovitel:
Sdružení: DSS - SYNER -INSTALACE
TOl:
BYROa.s.
Projektant.
ATELlERM
Popis změny:
Důvod změny:
PO neřešil
PO obsahuje, není v rozpočtu
požadavek fin.uživatele
Jedná se o změnu:
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dtla
navýšení ceny díla
Způsob projekčního
řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)
jiné:
~
Ocenění předložll
~
'c
ěGI
oU
o
GI
'iij'
"tl
'::s
'.2!e
~
Termín realizace změny:
~
Změnu odsouhlasil:
>GI
E
N
'cGI
IQ
Vliv změny na termín dokončení díla:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
J. Jahoda
TOl:
Ing.T. $tainbruch
:c::s
Projektant:
1/1
"tl
Objednatel:
o
o
jméno
Příloha č.1
Příloha Č. 2
Dům sociálních služeb (OSS II)
Objekt
5001
t<JI'
poloíka
Popis
Konstrukce zámečnické
MJ
161
Jedn.cena
Cena
M
- 50,0
2046,88
- 102344,00
Lanové úchyty SL-600-BSR10
ks
4,0
4570,00
18280,00
Lanové úchyty TSL-600-B3
ks
3,0
3240,00
9720,00
Lanové úchyty TSL-500-B3
ks
5,0
3 130,00
15650,00
Lanové úchyty TSR-600-B3
ks
10,0
7090,00
70900,00
m
16,0
160,00
2560,00
ks
1,0
8040,00
8040,00
1,0
770,00
Manipulační madlo
23.
Výměra
M 12
Záchytný certifikovaný systém
Permanentní nerezové lano
Příslušenství: TSL -NAP6, TSL KP6
Štítek
Montáž
ks
1,0
28000,00
Revize
Celkem
ks
1,0
4800,00
Celkem bez DPH
12
ks
770,00
28000,00
4800,00
158720,00
56376 Kč
Stránka 1 z 1
~--------------------
POZN,:
SPOJOVAcí LANO Musí BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠí MOŽNOU DÉLKUI SOUČASNĚ VŠAK
JEHO DÉLKA NIKDY NESMí UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠí NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NíŽE
POLOŽENOU PŘEKÁŽKU,
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽíT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENí REVIZE SYSTÉMU A
POUŽíVAT JEJ SMí IA TUDíž I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJEI POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ
OSOBY S VHOONÝM VYBAVENíM,
PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČíSLEM INAPŘ, NA ZÁKLADNĚI PODLE DOKUMENTACE A PŘED
ZAKRYTíM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENí'
SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNíM VŽDY OVĚŘIT PŘíMO NA STAVBĚ,
U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTU JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNíM NEREZOVÝM
LANEM PROPOJIT SE STÁVAJící HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390,
U NOVOSTAVEB JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNíM NE REZOVÝM LANEM PROPOJIT
S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305,
PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMocí PEVNÝCH PROVOZNícH ŽEBŘíKU JSOU
ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLíM, POPŘ, JINÝM ZPUSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ
ZAMEZí PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY A KTERÝ NENí sOUČÁSTí TOHOTO PROJEKTU,
HRANA VÝSTUPNí ÚROVNĚ ŽEBŘíKU A PŘíSTUPOVÁ PLOŠINA Musí BÝT PO OBOU STRANÁCH
OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLíM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ
HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD
PEVNÉHO ŽEBŘíKU BYL VYLOUČEN PÁD,
LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE
-$- Ul - lanový úchyt TOPSAFE TSl-600-BSR10, délka 600 mm
-$- U2 - lanový úchyt TOPSAFE TSl-600-B3, délka 600 mm
-$- U3 - lanový úchyt TOPSAFE TSl-500-B3, délka 500 mm
-$- U5 - lanový úchyt TOPSAFE TSR-600-B3, délka 600 mm
"
",;~, ",: t
.\..
.1.', '
,
. :". ?
r,,:, '
""""
. -,':; ~.. :'
.....
~ ·..··f·
\',,,
,\
"','j"
-
. ......: .... ~ .
<>)ii®
",:
... ,.j' ••
..".
:
. ..
.. y.,
/':
.,..
~"
:",/'.' ,
.
..
'
~.
........ .
,
Lanový úchyt určený
".
Kotvení
'
i pro práci v závěsu
se předpokládá
do ŽB monolitické
Oznacení délky nerezových
Pořadové
číslo lanového
10 ks
na laně
stropní
konstrukce
Montážní lano
Permanentní nerezavé lano tl. 6 mm
DL XX
1.,2., '"
4 ks
3 ks
5 ks
16 m celkem
lan, XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m
úchytu
.....
:.'
NAVRHL
ZAKRESLIL
:~~' ~~~~~DK~i~ILHART, CSe.
ING, HANA ŠTĚPÁNKOVÁ
NÁM, VILÉMA MRŠTíKA 62
t-:O':':'BS"'A"'H:-;V';,Y""K"'R::':ES:"'U~----~-------'-==C_:_"-'----I664
81 OSTROVAČiCE, ČR
PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
111711120,
STAVBA
DATUM
DUM SOCIÁLNíCH
S, K, Neumanna
SLUŽEB (DSS II)
V Praze 8
111725089
2l/l12015
MĚŘíTKO
1150
Č,VÝKRESU
01
----------------~~---------------------------------------
ZMĚNOVÝ LIST Č.
Stavba:
Dům sociálních služeb, DSS II
Objednatel:
Městská část Praha 8
Zhotovitel:
Sdružení: DSS - SYNER -INSTALACE
TOl:
BYROa.s.
Projektant.
ATELlER M
Popis změny:
Důvod změny:
Dle PD bylo předpokládánozaložen! stěn na skalní podloží, nebo na navrže~é betonové
tpodsypy. Pro založení oplocení na východní a severní straně pozemku bylo uvažováno s
rvyužitím původnícpžel. betonových pilot oajejichž zhl(lví byly navrženyžel. betonové
řzákladové prahy propojené s pilotami. Ro odkrytí zemin v horní úróvni pozemku byl zjištěn
skutečný průběh úrovně skalního podloží v tomto prostoru, který neumožňuje realizaci
prOjektem předpokládanéhořešení. Dále byla odkopáykamizjištěna nedostatečná
! hlo
zalo
odních základoy.ýqh pilot pro
íp
ého
LNa
z
ově
• ch skutečnostíje pro přenes
níc
nezbýt
ést
úpravu gabionového systému včetně změny založení plotových stěn. Z důvodu změny
řešení oplocení na západní straně pozemku - viz ZL č: 11 je nezbytnév horní části
,pozemku doplnit bionové stělJY pro statické zajišt
ivelety přilehlého terénu.
v
•.
pO>,
'-...
".
s
PD neřešil
PD obsahuje, není v rozpočtu
požadavekfin.uživatele
změna výměry oproti PD
jiné:
Jedná se o změnu:
ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
navýšení ceny díla
Způsob projekčního
řešení změny:
zápís do SD ( deníku změn)
jiné:
~
>-
e
CI)
Oceněni předložil
N
I!!
'e
'III
.
Náklady na změnu bez DPH
Co
CI)
.u
o
Výše DPH
15%
137806 Kč
CI)
'iij'
"CI
'::::I
Náklady na změnu vč. DPH
e>-
Termín realizacezměny:
.
.Sl
'E
e>E
.CI)
Vliv změny na termin dokončeni dila:
Změnu odsouhlasil:
N
Zhotovitel (stavbyvedouci):
CI)
tl)
TOl:
'e
III
:E
::::I
Projektant:
"CI
Objednatel:
o
tl)
o
Příloha č.1
Příloha Č. 2
1056513 Kč
07/2015
ne
'
50 08 Oplocení
Zemní práce
13240-1201/00
Hloubení rýh šíř -2m horn 5
M3
141,0
264,00
37224
16270-
Vodorovné přem výkopku hor 5-7 -10km včetně uložení a poplatku za skládku
M3
141,0
345,99
48785
m3
106,4
m3
34,6
3416,84
-117027
50 8C (dle ROS širšf o 0,8m) dl. 38m
5008 A
002
* Š.
* v. 3,5m ~ 106,4 m3
* Š. 0,5m * V. 1m ~ 34,5 m3
0,8m
+ Al (dle ROS širšl o 0,5m) dl. 69m
Základy
274 32-3511/00
Základové pasy beton železový C30/37 + přísada XYPEX ADMIX C -1000
M3
27435-1215/00
M2
- 110,5
336,11
M2
- 110,5
45,47
-5025
27436-1721/00
Bednění stěn základ pásů zřízení
Bednění stěn základ pásf odstranění
Výztuž základových pásů ocel 10505
- 2,6
21492,24
-55880
213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva
764,00
37589
274 35-1216/00
0020
T
drceného frakce O až 63 mm
M3
49,2
50 08 A +Al - 69*1*0,3
ŠO - 50 08 C - 38*2,5*0,3
m3
20,7
m3
28,5
63131-1124/00
Mazanina beton prostý B20 -12cm
M3
- 8,31
2413,54
-20057
63131-1134/00
Mazanina beton prostý B20 -240m
M3
- 1,4
2413,54
-3379
631 35-1101/00
Bednění v podlahách zřízení
M2
-17,89
210,27
-3762
63135-1102/00
Bednění v podlahách odstranění
M2
- 17,89
47,08
-842
M3
115,87
4 151,91
4810B2
74,0
535,00
39590
259,0
135,00
34965
003
Svislé konstrukce
311 21-1123/00
.
\('lJ
-37 140
Úprava podloží a základové spáry
ŠO -
,;
- 34,25
9_
Gabionové zdi kotvené
Skutečnost 263,72 ms , rozpočet 147,85 m3
CELKEM 5008 - 263,72 m3 (ROS - 8A 79,83m3 + 8Al 20m3 + 8C 163,89 m3)
D+M Odvodríovací žlab z bet. žlabovky do bet. nad 50 08C, E, F
D+M Protierozní rohož nad 50 08C
M
m2
Ostatní konstrukce a práce, bourání
130901123
Bouráni základů ze ŽB - piloty pnům. 0,3S'2m - 24 ks
997013501
Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných
997013802
Poplatek za uložení stavebního železobetonovéhoodpadu na skládce (skládkovné)
Přesun hmot HSV
99815-3131/00
Zdi valy bet zděné přesun hmot v-20m
977
M3
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
4,32
4980,00
T
T
T
10,58
226,00
95,26
9,80
10,58
1 200,00
T
417,132
23,26
21514
2392
934
12701
9702
483366
50 09 Opěrné zdi
Zemní práce
001
13240-1201/00
Hloubení rýh šiř -2m horn 5
M3
167,4
264,00
44194
16270-
Vodorovné přem výkopku hor 5-7 -10km včetně uložení a poplatku za skládku
M3
167,4
345,99
57919
m3
167,4
M3
- 35,7
5009 B,
C, O, E, F, G; H (dle ROS 0,3m) dl. 186m
* Š.
* pr.
v. 3m ~
167,4 m3
27331-3511/00
Zásypy cementovápenná
17410-1102/00
50 09H: 109,5 m2 * 0,5 (šlřka zásypu) ~ 54,75 m3
Zásyp zhutněný v uzavřeném prostoru
M3
54,75
118,63
6495
167 10-1102.ROO
Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3
M3
54,75
45,59
2496
162301101.
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny
M3
54,75
202,83
11105
764,00
106578
003
stabilizace Dorosol 50 ( DRS C50 )
z horniny tř. 1 až
1295,00
-46232
Úprava podloží a základové spáry
213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce O až 63 mm
5009 B,
m3
139,5
M3
-19,0
C, O, E, F, G, H - 186m*2,5m*0,3m
63131-1134/00
Mazanina beton prostý 820 -240m
31121-1123/00
Svislé konstrukce
Gabionové zdi kotvené
099
Skutečnost 533,09 m3 r rozpočet 474,38 m3
CELKEM 53309 :R05 - 9A 63,43m3 + 9B 15,75m3
+ 9G,H 196,79m3
f
0,3m
M3
58,71
2413,54
-45857
4151,91
243759
+ 9C 36,12m3 + 90 86m3 + 9E 68 m3 + 9F 67m3
Přesun hmot HSV
99815-3131/00
Zdi valy bet zděné přesun hmot v-20m
T
211,356
23,26
4916
385372
0020
31121-1123/00
003
5001
Svislé konstrukce
Gabionové zdi kotvené
Skutečnost 32,93 ms , rozpočet 29,28 m3
M3
3,65
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce O až 63 mm
M3
14,97
SO 01 - mezi angl. Dvorky a pHstavkem pro popelnice - 9F05m*1 *OF3
drenážn/ vrstva nad základem ze ŠD dl. 49 * O,5*OF5
m3
m3
2,72
12,25
D+ M geotextilie 49*2
M2
T
9210,96
33620
Úprava podloží a základové spáry
764,00
11437
98,0
47,00
4606
13,14
23,26
306
přesun hmot HSV
099
998 15-3131/00
Zdi valy bet zděné přesun hmot v-20m
49969
Více práce celkem
Méněpráce celkem
1253907
CENA CELKEM
918707
-335199
\
o
\
\
o
\
\
\
...
,.i..,.-"
\.. ,1""""''''''''''
.
,l. .. -
.....11
-
~ Z4(~ ~
\
\
\
\
\
. .... .
\
o
\
\
\
.,,j_ ..
-"
_., ,l._ .. -........ -
\
\:
1 ...... \1
"..,
.,., 0--, ..
'~:"-'"
..,l. .. ~:.
I
__ .'
i
_
~.04
../
=.: , '
.'
I
6
,
222.
222.32
.10
1.57
220.47
220.51
\
\
\
\
\
\
\
\
220.99
\
219.83
221.03
220.40
219.54
219.58
221
221.41
219.48
9.35
,,_
219.40
-,
219.88
219.34
221.60
22·77
".\ ,
221.25
219.17
219.24
,
219.14
221.22
+-
'~,-----------------1~99~0~0-----------------------------,~,---------+
3000
3000
t 1000 t 1000 I 1000 I
3000
3000
1000 I 1000 I 1000 t 900 t
Poznámka:
Traláž je možno upravit dle skutečného sklonu svahu za
gabionovou opěrnou zdl
Tvar stávajlclho schodi§tě
a chodnlku pfed gabionovoo zdl
Tvar stávajlclho schodiMě
a chodnlku pfed gabionovou zdl
Pfedpokládaný tvar
terénu za gabionovou zdl
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
700
200
19700
S.R =215,00
ZOOP.PROJEKTANT
I VYPRACOVAL
I KONTROLOVAL
ING. CHALOUPSKÝ
I J.MARE~
IING. CHALOUPSK~
I
I
INVESTOR,
AKCE ,
SlZ s.r.o., Velké Hamry 964, 468 54, Velké Homry
li))!OJiIiI [email protected]©U~~IIDU d\!~®i§l 11i))~~ ~~~
[email protected] ®[email protected] @[email protected]©®DiIU [email protected];<®iIiI~ruJ II ~1li§[email protected]@'I7® @lPltli~lID® l:ldJU
[?Jml®~U
OBSAH,
®al!!oDoY6 led' '
~!) II
/Jl ' poIIIJ.d • 'ex
Ing. Jan CHALOUPSK'Ý'
Projekty, průzkumy o posudky st.
U +ířlště 639
Trutnov
FORMÁT
2M
OATUM
01/15
OtEL
Projekt
tIS.ZAK.
4504/15
Mt~ITKO
t.
~ d©©
WKRESU
[8l,®,
Poznámka:
Založeni gabionové opěmé zdi 08 • C bude provedet\O
min. 1.00 m pod úrove~ stávajlclho terénu do poloskalnlho podlo1\.
Upravený svah za novou gabionovou opěrnou stěnou 08 • C
doporučujeme pokrýt protieroznl rohoži zakotvenou do pilkopu
pod navržený odvodňovací žlab. V pňpadě neprovedení
žlabu a protierozní sítě bude docházek k erozi a vymílání zeminy.
Řez 1
Cl
Cl
Cl
Cl
r---
r-;
l[)
-----
l[)
Cl
Cl
Cl
CD
Cl
Cl
O"l
N
215.00
ZQDP.PROJEKTANT
ING. CHALOUPSKÝ
INVESTOR:
'KCE :
I VYPR'COV'L
I J.M'RES
I KONTROLOV'L
I ING. CH'LOUPSKÝ
I
I
Trutnov
SlZ s.r.c., Velké Hamry 964, 468 54, Velké Hamry
IWlDlmm [email protected])lll~~OIlilI tlOWJ~®1bl IIW~~ 000
so lBlo® @lJ)[email protected]@®1IiI1 1J)[email protected]:g®mmIltWJ 81 [email protected]@Y' @1J)!'~IIiI'
IJi>[email protected]!ft
OBSAH :
Ing. Jon CHAlOUPSKÝ
Projekty, průzkumy Q posudky st.
U Htj:§tě 639
~gnO" zed' ° ~() II C A,z 1
D
;[email protected]]~
FORMÁT
3M
D'TUM
01115
ÚtEL
Projekt
tis. lAK.
4504/15
M~~ITKO
Č. VÝKRESU
~ [email protected]@
~o~o
[
Poznémka:
Založeni gabionové opěrné zdi 08 • C bude provedeno
min. 1.00 m pod úroveň slévajícího terénu do poloskalního podloži.
Upravený svah za novou gabionovou opěrnou stěnou 08 • C
doporučujeme pokrýt protierozni rohoži zakotvenou do pfíkopu
pod navržený odvodňovaci žlab. V pHpadě neprovedení
žlabu a protierozní sítě bude docházek k erozi a vymnání zeminy.
Traléžvjlky1.10 m (2jb!adQ
MIésliliě 500mm +YIIiIIntrohoiě
a pftl':né vfmIhy.Je nuUIé poIiItaI
_s vodonMlousiou.
8
Řez 2
o
N
co
N
o
o
o
oo
o
o
o
r-­
r-,
t.{)
co
o
o
o
o
co
o
o
co
-é-
215.00
ZODP.PROJEKTANT
ING. CHALOUPSKÝ
INVESTOR:
AKCE :
I VYPRACOVAL
I J.MARES
I
I KONTROlOVAL
I ING. CHAlOUPSKY
I
Ing.
Jon CHALOUPSKÝ
Projekty, průzkumy o posudky st.
U Hri!tě 639
Trutnov
SlZ s.r.o., Velké Hamry 964, 468 54, Velké Hamry
@~m [email protected]@!~~UilI e~WJ~®1bl [email protected]$$ UUI
$© fii!'® @[email protected]@®UilI [email protected]<!!®m!tWJ II [email protected]@W' @~'rrUil' ?lilii
Iji)[email protected]®I!t~
FORMAT
3M
DATUM
01/15
OCEL
Projekt
CIS.ZAK.
4504/15
M(~ITKO
C. vYKRESU
OBSAH :
GMblooov' lol • ilO II C • ~.z 2
~
B
[email protected]@
[gl"~"
Poznámka:
Založeni gabionové opěmé zdi 08 - C bude provedeno
min. 1.00 m pod úroveň stávajiclho terénu do poIoska\nlho podloi\.
Upravený svah za novou gabionovou opěmou stěnou 08 - C
doporučujeme pokrýt protieroznl rohoži zakotvenou do pllkopu
pod naVlŽený odvodňovacl žlab. V plIpadě neprovedeni
žlabu a protierozní sítě bude dochézek k erozi a vymílání zeminy.
Řez 3
co
l{)
r-,
N
co
l{)
N
co
CX)
CX)
co
l{)
r--
cr>
l{)
215.00
ZODP,PROJEKTANT
I VYPRACOVAL
I KONTROLOVAL
ING. CHALOUPSKÝ
I J.MARES
IING. CHALOUPSKÝ
I
INVESTOR,
AKCE,
I
SlZ s.r.c., Velké Hamry 964, 466 54, Velké Hamry
liliiIJDIlIl e~)I~~~~Ii! [email protected]~ 11ili~~ ~~i
~(Q)
Iel°® @[email protected]« [email protected]~®DIlIlIt;II! II [email protected]@'W<6 @lPlěWlié ;!:<dJU
[fJmlltlt;~
OBSAH
,
GQlonov. ~.d' • Sll BC, ~.~ 3
Ing- Jon CHAlOUPSKÝ
Projekty, průzkumy o posudky st.
U Hriště 639
Trutnov
FORMÁT
3M
OATUM
01/15
ÚČEL
Projekt
ČIS.ZAK.
4504/15
Mt~ITKO
Č. VÝKRESU
~ d(Q)(Q)
®C~D
Řez 4
Poznémka:
Založeni gabionové opěrné zdi 08 - C bude pro'redlll\\)
min, 1,00 m pod úroveň stllvajíclho terénu do poIoska\nlno \)Od\o'i\,
Upravený svah za novou gabionovou opěrnou stěnou 08 - C
doporučujeme pokrýt protierozní rohoži zakotvenou do prlkopu
pod navržený odvodňovaci žlab, V prípadě neprovedeni
žlabu a protierozní sítě bude docházek k erozi a vymHáni zeminy,
215.00
I VYPRACOVAL
I J."ARES
I
ZODP.PROJEKTANT
ING. CHALOUPSKÝ
INVESTOR,
AKCE :
I KONTROLOVAL
I ING. CHALOUPSKÝ
I
SlZ s.r.o., Velké Hamry 964, 468 54, Velké Hamry
Iiil~Uiil [email protected]~~~Uil! [email protected]@ Iliilf§lf§l 001
@@ [email protected] @1I»[email protected]@®Uil! 1I»@i!:®UiilUm !l ;)[email protected]@'II~ @1I»~~Uil~ 7l1!ll~
1?'[email protected][email protected]
OBSAH
Ing.
Jan
CHALOUPSKÝ
Projekty, průzkumy o posudky st.
U Hrj§tě 639
Trutnov
FOR"AT
3M
OATU"
01/15
OCEL
Projekt
CIS.ZAK.
4504/15
C. VÝKRESU
"r~ITKO
,
Glb_v6 zed' ll!) 8 C
o
o
~Ol ~
~
B
[email protected]@
~/~D
Poznámka:
Založení gabionové opěrné zdi 08 • C bude \)!tNedel\l)
min. 1.00 m pod úroveň stávajicího terénu do poIosI<a\nlno poclloi.i.
Řez 5
Upravený svah za novou gabionovou opěmou stěnou 08 • C
doporučujeme poklýt protierozní rohoží zakotvenou do přikopu
pod navržený odvodňovacl žlab. V pRpadě neprovedeni
žlabu a protieroznl sltě bude docházek k erozi a vymllénl zeminy.
o
o
l.C)
00
r-c,
N
<.O
215.00
1 VYPRACOVAL
ZODP.PROJEKTANT
I J.~ARES
I
ING. CHALOUPSK'ý
INVESTOR,
AKCE:
OBSAH
SlZ
9.r.0.,
I KONTROLOVAL
I ING.
I
CHALOUPSKY
Velké Hamry 964, 468 54, Velké Hamry
Ing. Jan CHALOUPSKÝ
Projekty.
průzkumy
o posudky
U H'iště 639
Trutnov
IiiltOlmro a,g)@!iI\~iI! [email protected] ~[ij)~~ ~~J
[email protected] [email protected] @1Pl~i!))©@iI! [email protected];[email protected] I [email protected]!))w\i @1Pl~~iI® zll!
FORMÁT
3M
DATUM
01/15
OCEL
Projekt
IiilUi!))[email protected]
CIS.ZAK.
4504/15
Mt~ITKO
C. vYKRESU
,
OIbIOIiOV. ze' . !lO II C •
~81 li
~ [email protected]@
IBloU'.
st.
Poznámka:
Založení gabionové opěrné zdi 08 • C bude provedeno
min. 1.00 m pod úroveň stávajícího terénu do poIoskalního podloži.
Řez 6
Upravený svah za novou gabionovou opěrnou stěnou 08 • C
doporučujeme pokrýt protierozní rohoží zakotvenou do pfíkopu
pod navržený odvodňovacl žlab. V pRpadě neprovedeni
žlabu a protierozni srtě bude docházek k erozi a vymnáni zeminy.
"
........................
PaženAstěna
<, _-­
215.00
---_ --_
o
o
N
ZOOP.PROJEKTANT
I VYPRACOVAL
I KONTROLOVAL
ING. CHALOUPSKÝ
I J.MARES
IING. CHALOUPSKÝ
I
I
INVESTOR,
AKCE :
SlZ
5.r.0.,
Velké Hamry 964, 468 54. Velké Hamry
li))iOJUIJil [email protected])~~~OlI
[email protected]!l ili))~~
001
~IQI !!o® @Iř[email protected]©®OlI 1ř[email protected]:!!®UIJil!t1Yl II ;[email protected]@WIÍ @1řl<lírrOlIÍ ~(ij!
---------------
----
3 A4
01/15
uča,
Projekt
4504/15
VÝKRESU
Mt~ITKO
,
Glblono,' zel
FORMÁT
DATUM
tls.ZAK.
[email protected]®~d
OBSAH
Ing. Jon CHALOUPSKÝ
Projekty, průzkumy o posudky st.
U Hriště 639
Trutnov
o
!lO 8 !:
o
~'l II
~i
č.
~I!))I!))
18l.f8l.
ZMĚNOVÝ LIST
Stavba:
Dům sociálních
služeb, DSS II
Objednatel:
Městská část Praha 8
Zhotovitel:
Sdružení: DSS - SYNER - INSTALACE
TDI:
BYRD a.s.
Projektant.
Bau-projekt spol. s.r.o
Popis změny:
Důvod změny:
PD neřešil
PD obsahuje, není v rozpočtu
požadavek fin.uživatele
Jedná se o změnu:
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
navýšení ceny díla
Způsob projekčního
řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)
dodatek k PD
jiné:
{I
CI)
N
Ocenění předložil
e
'c
-Cll
...
a.
CI)
ou
o
Náklady na změnu bez DPH
Výše DPH
32543,25 Kč
Náklady na změnu vč. DPH
249 498,25 Kč
CI)
.či'
"C
':::s
>I:
'e...
Termín realizace změny:
oS
Vliv změny na termín dokončení díla:
>I:
Změnu odsouhlasil:
14)
E
0712015
ne
datum, podpis
jméno
N
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
J.Jahoda
'cCI)
1/1
TDI:
Ing.T. Štainbruch
:c:::s
Projektant:
Ing. Hyliš
1/1
"C
Objednatel:
L. Hroník
ev
o
o
Příloha č.1
Rozpočet
e,
-1
Dům sociálnich služeb (DSS II)
5010 KANALIZACE- Úpravy napojení na stoku PVK
KlP
Popis
MJ
Výměra
Jedn. cena
Cena
Zemní práce
1 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 2.,5 m za první a ZKD den zapažení
m2.
3 2.38,04
35,00
113 331 Kč
Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 2.,5 m za první a ZKD den zapažení
Skutečná doba použití od 13.4.2015 - 22.5. 2015
40 dnů (napojení PVK)
Tj. navíc
m2.
rn2
1736,00
4974,040
3238,040
2.. Zaústění stoky - Dodávka + montáž: Pražské VOdovody a kanalizace, a.s.
Úprava dna stoky dle standartů PVK, čedičové vyzdívky, odbourání zaústění šachty
kpl
1,00
89000,00
89000 Kč
3. Hloubení jam zapažených v horn. tř. 5 do 100m3
m3
4. Hloubení jam zapažených ručním nebo pneumatickým nářadím v horn. tř. 5
m3
11,00
734,00
8074 Kč
5,00
1310,00
6550 Kč
ZL Č. 7 - půvcdní předpoklad 14 dnů
12.4 m2.*14 dnů» 1736m2.
CELKEM
216955 Kč
J
Místní komqnikace ~K. N!!lJmanna_
5010- kanalizace
Název pOložky
MJ
množství
cena I MJ
celkem (Kč)
Zemní práce
Frézováni krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm
m2
10,50
99,50
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
m2
11,15
30,70
342,31
Odstraněni podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tI.20 cm
m2
21,65
37,21
805,67
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm
m2
21,65
55,82
1 208,50
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m
m2
24,05
143.00
3439,15
Pažení a rozepření stěn rýh - přiložné - hl. do 8m
m2
22,12
196.00
4335,52
Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
m2
24,05
65,80
1 582,49
Odstranění pažení stěn rýh - přlložné - hl. do 8 m
m2
22,12
89,30
1 975,32
šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3
m3
21,15
325,64
6887,29
Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3
10,55
418,68
4417,07
Hloubeni jam zapažených v ham. tř. 5 do 100m3
m3
11,00
734,00
8074,00
m3
5,00
1 310,00
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3
75,70
105.00
Nakládání výkopku z hor.1-4
m3
75,70
50,10
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t
m3
75,70
134,91
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4
m3
75,70
93,04
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m
m3
75,70
14,10
1 067,37
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do výšky 0,3m s dodáním štěrkopísku frakce O - 11 mm
m3
3,10
748,60
2320,66
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3
42,75
102,34
4375,04
Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3
64,71
316,34
20470,36
Hloubeni rýh
Hloubení jam zapažených ručním nebo pneumatickým nářadím v ham.
tř. 5
v množství nad 100 m3
1 044,75
6550,00
7948,50
3792,57
10212,69
7043,13
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 s použitím el. nářadí
m3
57,00
790,84
45077,88
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 bez použití el. nářadí
m3
14,00
883,88
12374,32
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
m3
10,00
317.00
3170,00
m2
124,35
665,00
82693,42
m2
4974,04
35,00
174091,40
Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m
Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m
š
do 2,5 m
do 2,5 m za první a ZKD den zapažení
š
Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí z kameniva těženého 16/32mm 1I.100mm
Podkladn! beton pod potrubí z betonu C 12,5
m3
1,00
m3
2,00
714,00
714,00
2480,00
4960,00
Komunikace
Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm
Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad
m2
3 m 5 cm
m2
Kladení zámkové dlažby II. Scm. Do drtě II. 5cm (bez dodávky dlažby)
m2
21,65
10,50
11,15
125,00
2706,25
333,00
3496,50
251,00
2798,65
Trubni vedení
Skruž šachetní TBS·Q 1000/250/120 SP XF4, dodávka
kus
2,00
1010,00
2020,00
kus
1,00
1 440,00
1 440,00
kus
3,00
2560,00
7680,00
kus
1,00
1 550,00
1 550,00
Deska zákrytová Přechodová skruž (konus) TBR-Q 500/1000xSOO/120 SP XF4, dodávka
kus
1,00
1 880,00
1 880,00
Deska zákrytová Přechodová skruž (konus) TBR-Q 600/1000x625/120
kus
1,00
2345,00
2345,00
kus
2,00
1 795,00
3590,00
kus
2,00
510,00
1 020,00
kus
2,00
447,00
894,00
kus
1,00
345,00
345,00
kus
2,00
9040,00
18080,00
2052,00
Šachtové dno a skruže budou zhotoveny z betonu XF4 ,A3--dn
y
JŽ!
r
-dIČ
Tl seg -,a-ty
Skruž šachetní TBS·Q 1000/500/120 SP XF4, dodávka
Šachtové dno a skruže budou zhotoveny z betonu XF4 XA3··dno vyloženo čedičovmu segmenty
Skruž šachetní TBS·Q 1000/1000/120 SP XF4, dodávka
Šachtové dno a skruže budou zl taveny z betonu XI'
ll.
Skruž šachetní TBS·Q 800/500/120 SP XF4, dodávka
Šachtové dno a skruže budou zhotoveny z betonu XF4 XA3
Šachto,
dne a skruže btx
1(1'
c,
z betor
SP XF4, dodávka
F4 A3
Deska zákrytová Přechodová skruž (kónus) TBR-Q 600/800x625/120 SP XF4, dodávka
Šachtové dne a skruže br dal Zll"
eny z beton
F
Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 120/625/120 XF4 dodávka
Šachto
doc a skružebu
zl-tf
e
Z
etoou F4 A
Prstenec vyrovn. šachetní TBW-Q 100/625/120 XF4 dodávka
Šachtccě dr
a skruže bodo, zt cto _ v z cetcn
.F4XA
Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 60/625/120 XF4 dodávka
Sao .tOVE-
sllžebd
ll"
cere-
Dno šachetní přímé TBZ·Q.PERF300-785
Šachtové
dl
Sk'L.J<.;O- bude
zho
€11'1 z beton
.F4
XF4 dodávka
~4 ·"ú
Těsnění elastom pro šach díly EMT - ON 1000 dodávka
kus
12,00
171,00
Těsnění elastom pro šach díly EMT - ON 800
kus
3,00
171,00
Zřízení šachet z dílců, montáž
kus
2,00
Poklop bez ventilace CDVT60AG bez ventilace a odvětrání, logo Prahy
kus
3,00
Spadiště kanal. z betonu jednod.,dno čedič, DN 300 s obtokem DN 400
kus
1,00
m
5,00
426,00
2130,00
kus
1,00
8000,00
5,00
2 430,00
74,39
391,00
Montáž trub kameninových,
pryž. kroužek, DN 300 třída 240, systém C
Demontáž šachty, přeložení skruží, montáž
Trouba kamenin.glazov.se spoj C d1.2500, DN 300 mm
513,00
10 700,00
21 400,00
7 640,00
22920,00
28 000,00
28000,00
8000,00
12150,00
StaveniUní přesun hmot
Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop
VRN
29088,17
kp!
1,00
30000,00
30000,00
kp!
1,00
28000,00
28000,00
ks
15,00
560,00
8400,00
ks
2,00
800,00
1 600,00
Poplatky za zábor komunikace
ks
1,00
1 000,00
1 000,00
Zaústění stoky - Dodávka + montáž: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
kp!
1,00
89000,00
89000,00
Geodetické
Vyřízení
Dopravní
Úprava
zaměřeni,Provozní
010,
vyňzování
značení
vlivy,
povolení;
- umístění
15 ks
Vytýčení
PČR,
stávajících
Správa
značek,
HMP,
pronájem
sítí
TSK
15 dní
, magistrát.
.. - Inženýrská
činnost
a doprava
2 ks stávajících značek - ( demontáž pro zprůjezdnění objízdné trasy a zpětná montáž po ukončení
pracf )
Úpravadna stoky dle standartů PVK, čedičové vyzdívky, odbouranízaústění šachty
755072 Kč
Celkem bez DPH
Celkový přehled změn na části stavby: 50 10- kanalizace
755072 Kč
Z toho již řešeno v :
ZL č,5 - Dodatek k SOD Č. 1
342609 Kč
Při zjištění neexistence spojné komory (zaústění hlavní kanalizační stoky). Bylo vypracováno nové řešní zaústění kanalizace formou nového DSP (změna stavby před jejím dokončením).
Bylo nutné na hlavni stoku osadit 2 nové kanalizační šachty a zmodernizovat stavající šachtu do které nám bylo povoleno zaústění.
Bylo nutné dále z důvodu změny sklonových poměrů potrubí osadit nátokovou hlavu (spádiště).
ZL č.7 - Dodatek k SOD Č. 2
195507 Kč
Před vlastním prováděním bylo zjištěno že stavba nemůže provádět výkop kanalizace rozpěrným pažením- bylo nutné použití pažícího boxu ( řešeno v prováděcí dokumentaci)
Byl nutný pronájem pažení na (pův uvažovaných) 14dní . A celý výkop provést ručně.
Položky strojní výkop a rozpěrné pažení které byly použity v původním rozpočtu -- byly odečteny. Dále byl odečten materiál (skruže) a montáž pro původně uvažovanou úpravu šachty.
ZBÝVÁ:
ZL Č. 14
216955 Kč
I přes jasné podmínky které vydalo PVK ( napojení nevrtévkou do stávající stoky) byl vznesen nový požadavek na obložení části stávající šachty čedičem.
Pň provádění prací byly stižené podmínky ( nečekané překážky, skalní podloží) - nebylo možné vlivem stížených podmínek a vlivem časovému prodlouženi praci PVK splnit stanovený termín.
Navíc nutno provest obložení čedičem, navýšení času pronájmu pažení (na celkem 40 dní), stižené podmínky (těžitelnost).
Dům sociálních služeb (DSS II)
5010 KANALIZACE- Úpravy napojeni na stoku PVK
Po ls
Zemní práce
MJ
Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m Š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení
ZL Č. 7 - původní
m2
V'měra
3238,04
Jedn, cena
Cena
35,00
113331 Kč
předpoklad 14 dnu
124 m2*14 dnO= 1 736m2
Příplatek
k pažicímu
boxu těžkému
hl výkopu do 6 m
š
do 2,5 m za první a ZKD den zapažení
Skutečnádoba použiti od 13.4.2015 - 22.5. 2015
Tj. navíc
40 dnů [napojen!PVK)
m2
m2
1736,00
4974,040
3238,040
Zaústění stoky - Dodávka + montáž: Pražské vodovody a kanalizace, a.s,
Úpravadna stoky dle standartu PVK, čedičové vyzdfvky, odbourán!zaústění šachty
kp!
1,00
89000,00
89000 Kč
Hloubení jam zapažených v horn. tř. S do 100m3
Hloubení jam zapažených ručním nebo pneumatickým nářadím v horn. tř. 5
m3
m3
11,00
5,00
734,00
1310,00
8074 Kč
6550 Kč
CELKEM
216955 Kč
ZMĚNOVÝ
Stavba:
Dům sociálních služeb, OSS II
Objednatel:
Městská část Praha 8
Zhotovitel:
Sdružení: OSS - SYNER -INSTALACE
TOl:
BYRO a.s.
Projektant.
ATELlER M
LIST
e,
15
Popis změny:
V realizační PD nebylouvažovános odvodemkondenzátuz VZT stoupacíchpotrubí,v PD byly
navrženypouzezáchytnéhrnce na případnýkondenzát. Investorinicioval doplněníodvodudo
kanalizace.
Důvod změny:
PO neřešil
PO obsahuje, není v rozpočtu
požadavek fin.uživatele
Jedná se o změnu:
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
navýšení ceny díla
Způsob projekčního
řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)
jiné:
~
Cll
Ocenění předložil
N
e
'e
-ca
Náklady na změnu bez DPH
...
c..
Cll
·U
o
Výše DPH
5530,50 Kč
15%
Cll
'iij'
"CI
'::I
>I:
Termín realizace změny:
.!
>I:
Vliv změny na termín dokončení díla:
'§
>Cll
E
Změnu odsouhlasil:
N
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
(I)
TOl:
'eCll
ca
:c::I
Projektant:
1/1
"CI
Objednatel:
o
o
42400,50 Kč
Náklady na změnu vč. DPH
Příloha č.1
07/2019
ne
datum, podpls
jméno
<, J. Jahoda
I
~9.T. Štainbruch
119. S. Marek
/L. Hroník
-I
~
sO 01
Měr.
Množství
-
jedno
pOIOžkv
-Odvodu kondenzátu ze stoupaček VZT
,
Celkem
cena/mi
Cena
VZT část
instalace 17 ks odvodu kondenzátu ze stoupaček
ks
17,00
460,00
ZTl část
Vsazení odboček na hotové stoupačky kanalizace, dopojení
ks
17,00
1650,00
28050,00 Kč
montážní materiál
doprava
kpl
1,00
1000,00
1000,00 Kč
Cena celkem
7820,00 Kč
36870,00

Podobné dokumenty