16. neděle v mezidobí A Duch Boží nás v naší slabosti podporuje a

Komentáře

Transkript

16. neděle v mezidobí A Duch Boží nás v naší slabosti podporuje a
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
16. neděle v mezidobí A
Duch Boží nás v naší slabosti podporuje a pomáhá nám modlit se. S důvěrou v toto
ujištění prosme za celý svět – za lidi dobré i zlé – a volejme: Pane, smiluj se. (Řím 8,26-27)
Nebo:
Bůh vyslyší naše modlitby ne proto, že jsme dobří, ale protože on sám je dobrý.
Prosme ho za všechny lidi – i za ty, které považujeme za zlé – a volejme: Pane, smiluj
se. (Mt 13,24-43)
▪ Prosme za všechny, kdo pracují na vinici Páně, a také za ty, kdo v církvi nenašli
domov a opustili ji. (Mt 13,32)
▫ Prosme za mladé lidi, aby dospěli v osobnosti pevně zakotvené ve víře, naději a
lásce.
▫ Prosme za ty, kdo v politice, hospodářství a společnosti usilují o dobro všech.
▫ Prosme za obrácení těch, kdo slouží zlu, a za pokoření těch, kdo šíří násilí a
nenávist. (Mt 13,24-32)
• Prosme za lidi, na které zlo doléhá a zabraňuje jim radovat se z nepatrných
projevů Božího království v tomto světě. (Mt 13,24-32)
• Prosme za ty, kdo v bídě bojují o své přežití, a za ty, kterým je odepřena
spravedlivá mzda.
• Prosme za ty, kdo pečují o nemocné, staré a osamocené, o sirotky a opuštěnou
mládež.
• Prosme za lidi, kteří jsou přetíženi prací a starostmi a jejich síly jsou vyčerpány.
◦ Prosme za naše nepřátele, za ty, kdo nám ublížili, za lidi, s kterými si nerozumíme,
a za ty, které odsuzujeme.
◦ Prosme za toto naše (farní) společenství a za lidi, mezi nimiž (v této obci/v tomto
městě) žijeme, abychom jim uměli zvěstovat evangelium. (Mt 13,33)
Pane, kromě tebe není boha, který se o všechno stará.
Tobě svěřujeme svůj život a k tobě se modlíme za celý svět,
neboť tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen. (Mdr 12,13)
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem na s. 27: za církev (▪), za svět (▫),
za trpící (•), za místní společenství (◦).
Podle www.liturgie.de, www.kirchenweb.at, www.bistum-trier.de, www.erzabtei-beuron.de a s přihlédnutím
k biblickým textům připravil J.R.

Podobné dokumenty

Slavnost Ježíše Krista Krále A Naše modlitba za celý svět a za

Slavnost Ježíše Krista Krále A Naše modlitba za celý svět a za ◦ Prosme za zemřelé, aby se jich náš Pán zastal před Božím soudem a navždy zničil smrt, která je přemohla. Pane, ty jako svědomitý pastýř pečuješ o všechno. Ujmi se, vysvoboď a střež všechny, za kt...

Více

S důvěrou v přebohatou dobrotu milosrdného Boha, který se pro nás

S důvěrou v přebohatou dobrotu milosrdného Boha, který se pro nás ◦ Prosme za toto město (tuto obec) a za náš národ, zvláště za lidi, kterým chybí vnitřní pokoj. Pane, vyslyš naši modlitbu: přijď a ochraňuj tento svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 80,1...

Více

Unser Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, auf den Vater im Himmel

Unser Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, auf den Vater im Himmel • Prosme za všechny, kdo musí snášet utrpení a bolest, aby měli dostatek sil a nepropadli zoufalství. ◦ Prosme za naše město (naši obec), za naše (farní) společenství a vložme do této modlitby i st...

Více

Unser Herr Jesus Christus hat durch seine Hingabe seine Macht

Unser Herr Jesus Christus hat durch seine Hingabe seine Macht • Prosme za lidi na okraji společnosti, jejichž osud nikoho příliš nezajímá. ◦ Prosme za naši obec (naše město) a náš národ, za naše (farní) společenství a za všechen Boží lid. ◦ Prosme za sebe nav...

Více

33. neděle v mezidobí A (2014) Bůh je dárce života a všech dobrých

33. neděle v mezidobí A (2014) Bůh je dárce života a všech dobrých která se ujímá nás i všech, za něž jsme prosili. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Př 31,19-20) Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat. Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přím...

Více