Živá Bečva - Unie pro řeku Moravu

Transkript

Živá Bečva - Unie pro řeku Moravu
ŽIVÁ BEČVA
samovolně zpřírodněné úseky Bečvy
Lukáš Krejčí, Unie pro řeku Moravu
UN
IE
PRO
ŘE
U
AV
R
O
KU M
Seminář „Bečva pro život“ - koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany, 3. 6. 2010, Přerov
Samovolné zpřírodnění vodních toků
ƒ Přírodní procesy, při nichž dojde ke změně koryta z
upraveného stavu do stavu více či méně přirozeného
ƒ Většinou následek velkých povodní
Destrukční účinky – rozrušení vodohospodářských staveb
Erozní účinky – břehové nátrže, nivní stupně, větvení toku, avulzní
koryta, tůně, „kaňony“
ƒ Akumulační účinky – štěrkopískové náplavy, vněkorytová
sedimentace
ƒ Sukcese břehové, doprovodné a vnitrokorytové vegetace
ƒ
ƒ
ƒ Přirozený (referenční) stav x popovodňový stav
ƒ
Černá Opava
ƒ
Opava
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Branná
Keprnický potok
BEČVA
mnohé samovolné revitalizace byly sanovány a koryta zpětně upravena
Samovolné revitalizace na Bečvě
ƒ počátky 20. století Bečva mezi Valašským Meziříčím a
soutokem s Moravou ve 100 % své délky regulována
ƒ změna z meandrujícho či rozvětveného říčního vzoru na
přímý, antropogenní držení v nepřirozeném stavu
ƒ červenec 1997, > 100letá povodeň
ƒ samorevitalizováno cca 9 km (14,8 %) v pěti
nesouvislých úsecích
ƒ úprava koryta nenávratně zničena, přeřazeno mezi
neupravené vodní toky
ƒ segmenty nesrovnatelně vyšší kvality než přilehlé okolí
Renaturalizované úseky
Geneze
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
destrukce opevnění
eroze břehu různé mocnosti a vzdálenosti
tvorba NIVNÍCH STUPŇŮ
podmínky pro erozně-akumulační procesy
Geneze
ƒ primární i sekundární
sukcese vegetace
ƒ kontinuum ekotonů
ƒ stabilizace úseků
ƒ pomístní sanace
Geneze
ƒ „břehulí“ břehy
Důsledky
ƒ
ƒ
ƒ
pestrá mozaika morfotopů a biotopů
diverzifikace proudění
kapacitní koryto
ƒ omezena četnost rozlivů
ƒ omezena komunikace s nivou
ƒ atraktivní prostředí
ƒ výzkumný potenciál
Osecká Bečva
ƒ ř. km 19,750 - 21,750
Osecká Bečva
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
zemědělská krajina
renaturalizace přinesla velkou změnu
vznik rozsáhlých nivních stupňů různých úrovní
dynamický vývoj
VVN a cyklostezka
Bečva u Familie
ƒ ř. km 31,450 - 33,450
Bečva u Familie
ƒ zemědělská krajina
ƒ rozsáhlý a pozvolný nivní stupeň
ƒ intenzivní břehová eroze
Bečva pod Miloticemi
ƒ ř. km 45,620 - 47,580
Bečva pod Miloticemi
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
obklopen lužním lesem
posuny celého koryta
říční dřevo
nepřehloubený
železnice
poldr
Bečva u Choryně
ƒ ř. km 52,710 - 55,150
Bečva u Choryně
ƒ historicky nejširší řečiště
ƒ lužní les, lavice, nivní stupně, říční dřevo
ƒ přítok Mřenka
Bečva u Lhotky
ƒ ř. km 56,610
- 57,400
Bečva u Lhotky
ƒ rozdvojení koryta, nivní stupeň
Ochrana přírody a krajiny
ƒ vědecký, ekologický a estetický význam těchto úseků
má národní měřítko
ƒ ochrana v rámci maloplošných chráněných území
NPP Osecká Bečva – v přípravě
NPP Bečva u Familie
NPR Bečva pod Miloticemi a Bečva pod Choryní (návaznost na
nivu)
ƒ PP – Bečva u Lhotky
ƒ
ƒ
ƒ
Závěry
ƒ oživení regulovaného koryta Bečvy
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
morfologicky (hydromorfologicky)
hydrologicky
vegetačně
zcela zdarma!!!
ƒ v rámci ČR významné lokality

Podobné dokumenty

na tomto odkazu. - Unie pro řeku Moravu

na tomto odkazu. - Unie pro řeku Moravu ekologického stavu či zvýšení míry protipovodňové ochrany sídel. Výtěžek sbírky bude použit na tyto účely: • financování investičních záměrů, koncepčních studií, studií proveditelnosti a projektové...

Více