Dokument PDF - Slezská univerzita v Opavě

Transkript

Dokument PDF - Slezská univerzita v Opavě
Jan
Vágner
Digitálně podepsal Jan
Vágner
DN: c=CZ, o=Slezská
univerzita v Opavě [IČ
47813059], ou=Rektorát,
ou=901022, cn=Jan Vágner,
serialNumber=P455646
Datum: 2014.09.01 13:39:05
+02'00'

Podobné dokumenty

Ballantines 0,7l GB na zip

Ballantines 0,7l GB na zip která byla vyrobena mimo území České republiky IČO, bylo-li přiděleno:

Více

zpráva zadavatele k veřejné zakázce lidar pro atmosférickou stanici

zpráva zadavatele k veřejné zakázce lidar pro atmosférickou stanici Zadavatel obdržel oznámení od vybraného uchazeče, jehož obsahem bylo sdělení informace o úmyslu nepodepsat smlouvu s nabídkou k dané zakázce, čímž došlo k neposkytnutí řádné součinnosti při podpisu...

Více