Ceník 2005

Komentáře

Transkript

Ceník 2005
Obsah
Elektrický ohøev vody
Strana 4 – 18
Pøístroje pro pøípravu horké a vaøící vody
Beztlakové zásobníkové ohøívaèe vody 5 až 15 l
4
5
Tlakové zásobníkové ohøívaèe vody 5 až 15 l
6
Tlakové prùtokové zásobníky
6
Tlakové zásobníkové ohøívaèe vody 30 až 150 l
7 –8
Prùtokové ohøívaèe
9 – 12
Malé beztlakové prùtokové ohøívaèe
13
Tlakové stojaté zásobníkové ohøívaèe vody
14
Kombinované stojaté zásobníkové ohøívaèe vody a pøíslušenství
15
Elektrické topné pøíruby STE
Dvoukohoutkové baterie
16
17 - 18
Bezpeènostní armatury
19
Elektrické vytápìní
Nástìnná akumulaèní kamna ETW 120 – 480 electronic
Strana 20 - 28
20
Akumulaèní kamna ETS.200 – 700 eletronic
21
Pøíslušenství akumulaèních kamen
22 - 23
Regulace pro akumulaèní kamna
24
Statická akumulaèní kamna ETC
25
Pøímotopné konvektory
26
Regulace ke konvektorùm CAES
26
Pøenosné konvektory, rychloohøívaèe, protizámrazové ochrany, infrazáøièe
27
Osoušeèe rukou
28
Systémová technika
Ventilaèní systémy
Strana 30 – 51
Strana 30 – 33
Ventilaèní jednotky DL 13
30
Ventilaèní jednotky LWZ 161 a LWZ 270
31
Ventilaèní jednotky LWZ 303
32
Ventilaèní jednotky LWA 303
33
Solární systémy
Plochý kolektor SOL 25 plus a pøíslušenství
Strana 34
34
Pøíslušenství solárních systémù
35 – 36
Doporuèené sestavy solárních systémù
37 – 38
Tepelná èerpadla
Tepelná èerpadla vzduch/voda WPL a pøíslušenství
Tepelná èerpadla zemì/voda WPC
Tepelná èerpadla zemì/voda WPF
Tepelná èerpadla voda/voda WPW
Pøíslušenství pro tepelná èerpadla
Regulace, dálkové ovládání
Pøíprava teplé užitkové vody
Strana 39
39 – 41
42 – 43
44 – 46
47 – 49
50 – 53
53
54 – 55
Dodávky se provádí dle našich dodacích a platebních podmínek.
Dokumentace je pøiložena ke všem výrobkùm Stiebel Eltron a obsahuje závazné pokyny
pro montហpøístroje a jeho uvedení do provozu.
Na všechny výrobky jsou vystavena prohlášení o shodì s technickými pøedpisy dle sbírky zákonù è. 22/1997.
Ceny platí až do vydání nového ceníku s výhradou zmìn kurzu EUR/Kè.
Ceny jsou uvádìny v Kè bez DPH.
Pokud není uvedeno jinak èiní sazba DPH 19%.
Tiskové chyby a technické zmìny jsou vyhrazeny
3
Pøístroje pro pøípravu horké a vaøící vody, ponorné ohøívaèe
Pøístroje pro pøípravu horké a vaøící vody
Pøístroj je urèen pro pøípravu horké až vaøící vody v domácnosti a na pracovišti. Nový plochý topný
systém discmatic s vysokou úèinností pro pøímý ohøev pitné vody s nižším vytváøením vodního kamene.
Signalizace dosažení bodu varu a vypínací automatika, okamžitý znovu ohøev na bod varu možný.
Plynule nastavitelná teplota od 35°C až do bodu varu. Signalizace ohøevu svìtelnou kontrolkou.
Vestavìný bezpeènostní termostat. Armatura s vestavìným omezovaèem prùtoku, možnost nástìnné
montáže nebo pøipojení WAS-ventilu. Plnící a odbìrová armatura a pøívodní šòùra se zástrèkou souèástí
dodávky.
Elektrické krytí IP 24 D.
EBK 5 G automatic
EBK 5 G
l
l
l
l
l
l
exluzivní design
plochý topný systém discmatic s nízkým zanášením vodním kamenem
kvalitní sklenìná nádrž
velký otvor v nádrži k pohodlnému odvápnìní
pøepadová trubka s kloubem s odstupem od stìny 210 mm
mosazná armatura s bílým plastovým krytem
obj. èíslo
typ
barva
výkon
07 42 86
EBK 5 G
bílá
2 kW/230 V ~ 325/245/242
rozmìry v mm
objem
cena v Kè
do 5 l
4 645,-
objem
cena v Kè
do 5 l
3 646,-
EBK 5 K automatic
l
l
l
l
l
l
EBK 5 K
4
exluzivní design
plochý topný systém discmatic s nízkým zanášením vodním kamenem
plastová nádrž s bílým krytem
velký otvor v nádrži k pohodlnému odvápnìní
pøepadová trubka s kloubem s odstupem od stìny 200 mm
mosazná armatura s bílým plastovým krytem
obj. èíslo
typ
barva
výkon
rozmìry v mm
07 42 88
EBK 5 K
bílá
2 kW/230 V ~ 295/325/197
Beztlakové zásobníkové ohøívaèe vody 5 až 15 l
Malé zásobníkové beztlakové ohøívaèe vody
Beztlakové ohøívaèe pro jedno odbìrové místo. Provedení SNU..S, Si pro montហpod umyvadlo,
provedení SN..S, Si pro montហnad umyvadlo. Moderní design, kryt pøístroje z bílé umìlé hmoty
s èerným ovládacím panelem. Polypropylenový zásobník vody s kvalitní izolací z pìnového polystorolu
s malými tepelnými ztrátami. Všechny materiály použité pro výrobu pøístroje jsou plnì recyklovatelné.
Obsah zásobníku je udržován trvale na nastavené teplotì. Termostat s možností plynulého nastavení
teploty od 35 do 85 °C s energeticky úsporným stupnìm. Možnost omezení maximální teploty
na 45/55/65 °C, protizámrazová ochrana. Pøístroj je sériovì vybaven pøívodní šòùrou a zástrèkou.
Elektrické krytí IP 24.
SN 5 Si
SNU 5 S(i)
SN 15 S(i)
SNU 10 Si
obj.èíslo
typ
barva
výkon
rozmìry v mm objem
v/š/h
07 35 24
SN 5 Si
bílá
2 kW/230 V ~
422/263/230
07 17 49
SNU 5 S
bílá
07 35 25
SNU 5 Si
bílá
07 39 11
SN 10 Si
bílá
2 kW/230 V ~
07 39 12
SNU 10 Si
bílá
2 kW/230 V ~
07 39 13
SN 15 Si
bílá
2 kW/230 V ~
07 17 53
SN 15 S
bílá
3,3 kW/230 V ~
cena v Kè
5l
2 462,-
1 kW/230 V ~
5l
2 556,-
2 kW/230 V ~
5l
2 462,-
10 l
3 459,-
10 l
3 242,-
15 l
4 310,-
15 l
4 390,-
503/295/275
600/316/295
Ohøívaèe je možno používat pouze ve spojení s beztlakovými bateriemi (viz str. 15 ).
Malý zásobník SNU 5 S s umyvadlovou temperaèní armaturou WST - W
Provedení a technické údaje viz. SNU 5 Si a WST - W.
obj. èíslo
typ
výkon
07 35 26
SNU 5 Si s WST- W
2 kW, 1/N/PE ~ 230 V 422/263/230
rozmìry v mm objem
v/š/h
5l
cena v Kè
3 255,-
SNU 5 Si s WST - W
5
Tlakové zásobníkové ohøívaèe vody 5 až 15 l
Malé zásobníkové ohøívaèe - s mìdìnou nádrží
Tlakové zásobníky pro zásobování více odbìrových míst. Provedení SHU..Si pro montហpod
umyvadlo, provedení SH..Si pro montហnad umyvadlo. Moderní design, kryt pøístroje z bílé umìlé
hmoty s èerným ovládacím panelem. Mìdìný zásobník vody s kvalitní izolací z pìnového polystorolu
s malými tepelnými ztrátami. Všechny materiály použité pro výrobu pøístroje jsou plnì recyklovatelné.
Obsah zásobníku je udržován trvale na nastavené teplotì. Termostat s možností plynulého nastavení
teploty od 35 do 85 °C s energeticky úsporným stupnìm. Možnost omezení maximální teploty
na 45/55/65 °C, protizámrazová ochrana. Pøístroj je sériovì vybaven pøívodní šòùrou a zástrèkou.
Elektrické krytí IP 24.
SHU 5 Si
SHU 10 Si
obj. èíslo
typ
výkon
rozmìry v mm objem
v/š/h
07 39 14
SHU 5 Si
2 kW/230 V ~
422/263/230
5l
6 930,-
07 39 15
SH 10 Si
2 kW/230 V ~
503/295/275
10 l
7 720,-
07 23 30
SHU 10 Si 2 kW/230 V ~
10 l
6 980,-
07 39 16
SH 15 Si
2 kW/230 V ~
07 17 58
SH 15 S
3,3 kW/230 V ~
600/316/295
cena v Kè
15 l
8 890,-
15 l
8 920,-
Ohøívaèe je možno používat pouze ve spojení s bezpeènostními armaturami (viz str. 17).
SH 10 Si
SH 15 S(i)
Tlakové prùtokové zásobníky
Tlakové zásobníkové ohøívaèe s kombinovaným prùtokovým ohøevem vody SHD
SHD 30 S
SHD 100 S
Tlakové zásobníkové ohøívaèe pro zásobování více odbìrových míst.
Vnìjší pl᚝ z bíle lakovaného plechu se svìtle šedým spodním a horním krytem. Ocelový zásobník je
uvnitø opatøen speciálním smaltem. Vnitøní nádoba je vybavena antikorozní tyèí, jejíž spotøebování je
signalizováno na ovládacím panelu. Kvalitní izolace s malými tepelnými ztrátami. Obsah zásobníku je
udržován trvale na nastavené teplotì. Vymìnitelná mìdìná topná pøíruba 3,5/21 kW v jednookruhovém
provedení.
Pøístroj umožòuje provozovat následující režimy:
l prùtokový zásobník: 3,5 kW/21 kW automaticky
l dvouokruhový zásobník: 3,5 kW na nízký tarif /21 kW tlaèítkem
l jednookruhový zásobník: 21 kW. Možný provoz s vodou pøedehøátou na cca 75 °C
Vybavení: Termostat s možností plynulého nastavení teploty od 35 do 85 °C s protizámrazovou
ochranou, bezpeènostní omezovaè teploty, podpìové relé, elektrické krytí IP 45.
obj. èíslo
typ
výkon
07 30 59
SHD 30 S
3,5/21 kW, 3/PE ~ 400 V
07 30 60
SHD 100 S 3,5/21 kW, 3/PE ~ 400 V
rozmìry v mm objem
v/š/h
770/410/420
30 l
1050/510/510 100 l
cena v Kè
14 925,16 470,-
Zvláštní pøíslušenství
Kryt pojistné armatury pro zásobníky SHD, SH/SHZ.
Kryt pojistné armatury
6
obj. èíslo
Popis
rozmìry v mm
v/š/h
07 41 43
kryt pojistné armatury KV 30, KV 40 vhodný pro
zásobníky SH/SHZ a SHD s obj. èíslem 07 3. .. od
roku výroby 1994
310/225/160
cena v Kè
1 120,-
Tlakové zásobníkové ohøívaèe vody 30 až 150 l
Závìsné zásobníky SHZ 30-150 LCD electronic comfort
Závìsné zásobníky pro zásobování více odbìrových míst. Plynulé nastavení teploty. Voda v nádrži
ohøívaèe je udržována trvale na nastavené teplotì. Automatická protizámrazová ochrana. Ocelový
zásobník je uvnitø opatøen speciálním pøímo nanášeným emailem anticor. Vnìjší pl᚝ z bíle lakovaného
ocelového plechu.
l exkluzivní vybavení a vzhled
l možnost tlakového provozu pro zásobování více odbìrných míst
l možnost beztlakového provozu pro jedno odbìrové místo (s beztlakovou baterií)
l možnost instalace s atestovanými plastovými rozvody
l velmi nízká tepelná ztráta díky optimální tepelné izolaci
napø. u SHZ 80 LCD jen 0,66 kWh/24 h
l pøipojení topných tìles kompletním pøírubovým konektorem
l vypouštìcí ventil s pøípojkou na hadici G 3
l elektrické krytí IP 25 D
l elektronická regulace
l plynulé nastavení teploty 20 až 85°C
l aktivní protikorozní ochrana bezúdržbovou anodou s cizím napájením
l ovládací panel s LCD displejem a funkèními tlaèítky
l Volba režimù a zobrazení:
- pøesné nastavení a zobrazení teploty
- pøesné nastavení a zobrazení omezení teploty
- zobrazení tepelného obsahu v litrech smísené vody 40°C
- ukazatel spotøeby energie na pøípravu teplé vody (kWh)
- servisní a poruchová zobrazení
- kontrolka sepnutí ohøevu
l univerzální topná pøíruba pro jedno- nebo dvouokruhový provoz (1-6 kW na 230/400 V)
l volba druhu provozu posuvným pøepínaèem
l nastavení výkonu v nízkém tarifu posuvným pøepínaèem
l možnost rychloohøevu
obj. ËÌslo
typ
v˝kon
18 54 52
SHZ 30
LCD
SHZ 50
LCD
SHZ 80
LCD
SHZ 100
LCD
SHZ 120
LCD
SHZ 150
LCD
dvouokruhový provoz
1/2 kW, 2/2 kW, 1/4 kW, 3/4 kW
1/N/PE ~ 230 V
1/4 kW, 2/4 kW, 3/4 kW
2/N/PE ~ 400 V
1/6 kW, 2/6 kW, 3/6 kW
3/N/PE ~ 400 V
jednookruhový provoz
1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW,
1/N/PE ~ 230 V
3 kW, 4 kW, 2/N/PE ~ 400 V
6 kW
3/N/PE ~ 400 V
18 54 53
18 54 54
18 54 55
18 54 56
SHZ 30 - 150 LCD
electronic comfort
18 54 57
rozmÏry v mm objem
v/ö/h
770/410/420
30 l
cena v KË
13 230,-
50 l
14 050,-
1050/510/510 80 l
15 020,-
1050/510/510 100 l
15 470,-
1210/510/510 120 l
17 250,-
1445/510/510 150 l
17 710,-
740/510/510
7
Tlakové zásobníkové ohøívaèe vody 30 - 150 l
Tlakové zásobnikové ohøívaèe vody PSH – standardní øada
Tlakové zásobníkové ohøívaèe vody pro napájení více odbìrových míst. Jednoduché vzhledové
i technické provedení.
Zásobník PSH je vybaven trubkovým topným tìlesem. Teplota je nastavitelná v rozsahu 5-70° C.
Nastavovaní teploty je možné pomocí termostatu vestavìném v rozvodné skøíòce. Obsah zásobníku
je udržován trvale na nastavené teplotì.
Ocelový zásobník je uvnitø opatøen speciálním smaltem. Vnitøní nádoba je vybavena antikorozní tyèí.
Kvalitní izolace s malými tepelnými ztrátami. Vnìjší pl᚝ z bíle lakovaného ocelového plechu. Elektrické
krytí IP 25.
PSH 50 i
objem
cena v Kè
623/338/345
30 l
3 100,-
918/338/345
50 l
3 883,-
obj. èíslo
typ
výkon
rozmìry v mm
v/š/h
07 44 78
PSH 30 i
2
kW, 1/N/PE230 V
07 44 79
PSH 50 i
2
kW, 1/N/PE230 V
07 44 80
PSH 80 i
2,2 kW, 1/N/PE230 V
780/505/529
80 l
4 151,-
07 44 81
PSH 100 i
2,2 kW, 1/N/PE230 V
910/505/529
100 l
4 398,-
07 44 82
PSH 120 i
2,2 kW, 1/N/PE230 V
1040/505/529
120 l
4 769,-
07 44 83
PSH 150 i
2,2 kW, 1/N/PE230 V
1256/505/529
150 l
5 109,-
Bezpeènostní armatury jako zvláštní pøíslušenství (viz. str. 18)
8
Prùtokové ohøívaèe
Tlakové prùtokové ohøívaèe - hydraulicky øízené
Urèené pro zásobování více odbìrových míst. V závislosti na prùtokovém množství hydraulicky
øízený pøístroj automaticky spíná polovièní èi plný pøíkon (kromì typu DHC). Požadovaná teplota se
nastaví pøímo na odbìrové armatuøe. Instalace s bìžnými tlakovými armaturami. Pøi použití
jednopákových baterií dodržujte údaje uvedené v montážním návodu.
DHB-Si
Hydraulicky øízený tlakový prùtokový ohøívaè. Topný systém s holým drátem v izolaèním bloku
(s tlakuvzdorným mìdìným pláštìm) je urèen pøedevším pro vodu s vyšší tvrdostí. Atraktivní obzvláštì
ploché provedení usnadòující umístìní pøístroje. Dvìma ovládajícími prvky je možno dosáhnout
požadovaného, energeticky úsporného nastavení. Voliè výkonu se tøemi výkonovými stupni slouží
k hrubému nastavení teploty. V každé poloze je automaticky dvoustupòovì spínán topný výkon.
Zvláštností ohøívaèe DHB je komfortní regulátor, kterým mùže být pøímo na pøístroji regulován prùtok
a tím nastavena zvolená teplota. Pøístroj je též vyvinut pro v novostavbách stále oblíbenìjší montáž
pod umyvadlo. Pùvodní el. krytí je pak sníženo z IP 25 na IP 24. Šroubovatelné pøipojení teplé
a studené vody. Vodu z topného válce nelze v zimních mìsících vypouštìt, proto je nutné zajistit
v místì instalace nezámrznou teplotu.
DHB-Si
obj. èíslo
typ
barva
výkon
rozmìry mm
v/š/h
cena v Kè
07 40 36
DHB 12-Si
bílá
11,1 kW/400 V 3 ~
470/225/110
07 40 37
DHB 18-Si
bílá
18
kW/400 V 3 ~
5 799,-
07 40 38
DHB 21-Si
bílá
21
kW/400 V 3 ~
5 861,-
07 40 39
DHB 24-Si
bílá
24
kW/400 V 3 ~
5 933,-
07 40 40
DHB 27-Si
bílá
27
kW/400 V 3 ~
6 129,-
5 758,-
DHF-C
Hydraulicky øízený tlakový prùtokový ohøívaè. Ruèním pøepínaèem je možno potlaèit sepnutí pøístroje
na plný výkon. Regulace zajišuje vyrovnávání výkyvù tlaku a tím zamezuje výkyvy teploty pøi
sprchování. Elektrické pøipojení ve spodní èásti pøístroje. Topný systém s trubkovým topným tìlesem
v tlakuvzdorné mìdìné nádrži. Elektrické krytí IP 24.
DHF-C
obj. èíslo
typ
barva
výkon
rozmìr mm
v/š/h
cena v Kè
07 43 01
DHF 13 C
bílá
13,2 kW/400 V 3 ~
370/220/130
07 43 02
DHF 15 C
bílá
15
kW/400 V 3 ~
5 552,-
07 43 03
DHF 18 C
bílá
18
kW/400 V 3 ~
5 644,-
07 43 04
DHF 21 C
bílá
21
kW/400 V 3 ~
5 727,-
07 43 05
DHF 24 C
bílá
24
kW/400 V 3 ~
5 953,-
5 500,-
Pokud není v zimì zajištìna nezámrzná teplota v místnosti instalace, je nutné vypustit z topného
válce vodu.
Šroubovatelné pøipojení teplé a studené vody (trojcestný kruhový uzávìr). Možnost pøipojení armatury
WKMD, WBMD.
DHC
Hydraulicky øízený tlakový prùtokový ohøívaè pro zásobování individuálních míst odbìru, jako jsou
napø. umyvadla na mytí rukou. Topný systém s trubkovým topným tìlesem v tlakuvzdorné mìdìné
nádrži použitelný u mìkké vody. Pøístroje jsou urèeny pro nástìnnou montហv kombinaci
s dvoukohoutkovou tlakovou armaturou. Provedení DHC..U je urèeno pod umyvadlo, provedení DHC..
nad umyvadlo. Elektrické krytí IP 24.
obj. èíslo
DHC 3 U
DHC 4
typ
barva
výkon
rozmìr mm
v/š/h
362/200/105
07 34 80
DHC 6
bílá
6,6 kW/230 V ~
07 34 79
DHC 6 U
bílá
6,6 kW/230 V ~
cena v Kè
4 069,4 501,-
07 37 15
DHC 4
bílá
4,4 kW/230 V ~
4 007,-
07 34 78
DHC 3
bílá
3 kW/230 V ~
3 966,-
07 34 77
DHC 3 U
bílá
3,5 kW/230 V ~
4 408,-
07 34 81
DHC 8
bílá
8,8 kW/230 V ~
4 460,-
Pokud není v zimì zajištìna nezámrzná teplota v místnosti instalace, je nutné vypustit z topného
válce vodu.
9
Prùtokové ohøívaèe
Plnì elektronický øízený tlakový prùtokový ohøívaè DHE SLi electronic comfort
Pro zásobování více odbìrových míst. Topný systém s holým drátem v izolaèním bloku (s tlakuvzdorným
mìdìným pláštìm) je urèen pøedevším pro vodu s vyšší tvrdostí. Pøístroj je vybaven bezpeènostním
systémem umožòujícím instalaci v kombinaci s atestovanými potrubními systémy
z umìlých hmot. Na stupeò pøesná volba teploty pomocí podsvìtleného LCD-displeje (požadovaná
hodnota) od 20°C do 60°C. Jednoduché a pøesné odeètení nastavené požadované teploty na pøístroji.
Automatické pøizpùsobování elektrického výkonu úmìrnì zvolené teplotì probíhá elektronickou regulací
v závislosti na prùtokovém množství. Mikropoèítaè ve spojení se škrtícím ventilem prùtokového množství
zabezpeèuje automatické pøizpùsobování prùtokového množství a tím tedy pøesné dodržení požadované
teploty. Ještì hospodárnìjší zacházení s energií díky systému „fuzzy logic“. Automatický obtokový
ventil mezi regulaèním blokem a topným systémem zajišuje maximální prùtokové množství, èímž se
dosáhne až 100% elektrického výkonu. Vestavìné kontrolky provozu a poruchy. Instalace s bìžnými
armaturami a jednopákovými bateriemi. Elektrické krytí IP 25.
Struènì a pøehlednì:
l exklusivní design s obzvláštì plochým krytem
l ovládací panel s 2 pamìovými tlaèítky teploty
l volnì programovatelné tlaèítko
l možnost otoèení krytu pøístroje pøi instalaci pod umyvadlo
l 4 wellness sprchovací programy
l možnost kabelového dálkového ovládání
l možnost rádiového dálkového ovládání až ze šesti míst (viz. pøíslušenství)
l díky max.teplotì vstupní vody 60°C možnost využití v kombinaci se solárními systémy
l elektronické rozpoznávání vzduchových bublin
l maximální servisní komfort díky centrálnímu upevòovacímu šroubu a integrovanému
diagnostickému systému
DHE SLi
obj. èíslo
typ
barva
výkon
rozmìr v mm
v/š/h
cena v Kè
18 97 80
DHE 18 SLi
bílá
18 kW/400 V 3 ~
470/225/110
18 97 81
DHE 21 SLi
bílá
21 kW/400 V 3 ~
19 313,-
18 97 82
DHE 24 SLi
bílá
24 kW/400 V 3 ~
19 640,-
18 97 83
DHE 27 SLi
bílá
27 kW/400 V 3 ~
19 992,-
18 962,-
Konstrukce topného tìlesa DHE SLi neumožòuje vypouštìní vody z topného válce, proto je nutné
v zimních mìsících v místì instalace zajistit nezámrznou teplotu.
Šroubovatelné pøipojení teplé a studené vody (trojcestný kulový uzávìr). Možnost použití armatury
WKMD, WBMD.
Pøíslušenství pro DHE electronic comfort*
Kabelové dálkové ovládání
FB 2
modul
FFB 1
ovladaè
obj. èíslo
typ
popis
rozmìry
v mm v/š/h
cena v Kè
15 81 16
FB 2
Sada FB 2 umožòuje ovládání ohøívaèe
DHE SLi pøímo z pøístroje a z druhého
externího místa. Externí ovládání je umístìno
v nástìnném držáku. Propojení je nutno
provést 4-žilovým øídícím vedením
(s bezpeèným napìtím).
Rozsah dodávky: vestavný modul
pøídavný ovládací panel
nástìnný držák
148/80/53
3 008,-
držák
Rádiové dálkové ovládání
obj. èíslo
typ
popis
rozmìry v mm
v/š/h
16 94 78
FFB 1
130/63/18,5
3 296,-
16 94 82
FFB 2
Sada FFB 1 umožòuje externí ovládání
prùtokového ohøívaèe DHE SLi.
Do ohøívaèe je vestavìn pøijímaè. Vysílaè
mùže být umístìn v nástìnném držáku
na libovolném místì. Je možno pøipojit
až 6 ovladaèù.
Rozsah dodávky: pøijímaè
rádiový ovládací díl
nástìnný držák
Sada FFB 2 umožòuje rozšíøení až na
6 ovládacích dílù. Vysílaè mùže být
umístìn v nástìnném držáku na
libovolném místì.
Rozsah dodávky: rádiový ovládací díl
nástìnný držák
130/63/18,5
1 885,-
FFB 2
10
cena v Kè
Poznámky
11
Prùtokové ohøívaèe
Elektronicky øízený prùtokový ohøívaè DHB-E 18,21,24,27 Si
DHB - E electronic
Tlakový pøístroj pro zásobování více odbìrných míst. Elektronickou regulací je v závislosti na
prùtokovém množství, vstupní teplotì vody a nastavené požadované teplotì automaticky spínám
potøebný výkon. Topný systém s holým drátem v izolaèním bloku (s tlakuvzdorným mìdìným pláštìm)
je urèen pøedevším pro vodu s vyšší tvrdostí.
l elektronická regulace
l možnost nastavení požadované teploty 30 - 60°C otoèným volièem
l elektronický bezpeènostní koncept
l možnost instalace s atestovanými plastovými rozvody
l elektrické pøipojení ve spodní nebo horní èásti pøístroje
l požadovaná teplota vody až do výkonových možností pøístroje
l šroubovatelné pøipojení nad i pod omítku, 3-cestný uzavírací ventil, pøípojky pro baterii nad omítku
l systém elektronického rozpoznání vzduchových bublin
l elektrické krytí IP 25
cena v Kè
obj. èíslo
typ
barva
výkon
rozmìry v mm
v/š/h
07 43 43
DHB-E 18 Si
bílá
18 kW/400 V 3 ~
470/225/110
07 43 44
DHB-E 21 Si
bílá
21 kW/400 V 3 ~
8 848,-
07 43 45
DHB-E 24 Si
bílá
24 kW/400 V 3 ~
8 951,-
07 43 46
DHB-E 27 Si
bílá
27 kW/400 V 3 ~
9 054,-
8 745,-
Zvláštní pøíslušenství
Odpojovací relé
12
obj. èíslo
typ a popis
00 17 86
LR 1-A pro prùtokové ohøívaèe od 12 do 27 kW urèené pro pøednostní
ohøev vody. Relé je vybaveno odpojovacím kontaktem.
cena v Kè
505,-
Malé beztlakové prùtokové ohøívaèe
Malý beztlakový ohøívaè DNM 3 a DNM 4
Hydraulicky øízený beztlakový prùtokový ohøívaè v exkluzivním designu je urèený pro zásobování jednoho
odbìrného místa. Univerzální montហpod i nad odbìrné místo. Topný systém s holou spirálou vhodný
pro tvrdou vodu. Pøístroj je kompletní vèetnì stìnového držáku na zadní stìnì. Pøipojovací kabel a
kovové pøípojky vody. Instalace pouze s beztlakovými bateriemi pro beztlakové prùtokové ohøívaèe.
l pro zásobování jednoho umyvadla pro mytí rukou
l topný systém s holou topnou spirálou vhodný zejména pro tvrdou vodu
l rychlá doba ohøevu
l kompaktní provedení
l univerzální montហpod i nad odbìrné místo
l pøipojovací kabel
l instalace s bateriemi pro beztlakové prùtokové ohøívaèe
l vodu spoøící rozprašovaè vodního toku
l výkon teplé vody DNM 3: 2 l/min pøi 15°C na 40°C (Dt 25 K)
l výkon teplé vody DNM 4: 2,5 l/min pøi 15°C na 40°C (Dt 25 K)
l elektrické krytí IP 25
DNM 3
obj.èíslo
18 54 11
typ
DNM 3
18 54 15
DNM 4
obj.èíslo
18 54 12
typ
DNM 3
s MAW
18 54 13
DNM 3
s MAZ
18 54 14
DNM 3
s MAE
DNM 4
popis
malý beztlakový
prùtokový ohøívaè
malý beztlakový
prùtokový ohøívaè
barva
bílá
3,5 kW/230 V 1∼
v/š/h v mm
142/191/82
cena v Kè
2 778,-
bílá
4,4 kW/230 V 1∼
142/191/82
2 862,-
popis
malý beztlakový
prùtokový ohøívaè
s nástìnnou baterií
MAW pro montáž
nad umyvadlo
malý beztlakový
prùtokový ohøívaè
s dvoukohoutkovou
umyvadlovou baterií
malý beztlakový
prùtokový ohøívaè
s pákovou
umyvadlovou
baterií
barva
bílá
výkon
3,5 kW/230 V 1∼
v/š/h v mm
142/191/82
cena v Kè
3 453,-
bílá
3,5 kW/230 V 1∼
142/191/82
3 706,-
bílá
3,5 kW/230 V 1∼
142/191/82
4 888,-
výkon
Baterie pro beztlakové prùtokové ohøívaèe DNM
MAW
obj.èíslo
18 54 74
typ
MAW
18 54 75
MAZ
18 54 76
MAE
popis
pro typ
nástìnná baterie MAW pro montហnad umyvadlo DNM 3,
DNM 4
DNM 3,
dvoukohoutková umyvadlová baterie
DNM 4
DNM 3,
páková umyvadlová baterie
DNM 4
cena v Kè
752,1 004,2 187,-
MAZ
MAE
13
Tlakové stojaté zásobníkové ohøívaèe vody
Stojaté zásobníkové ohøívaèe vody
Tlaková nádrž pro zásobování více odbìrových míst. Ocelový zásobník je uvnitø opatøen speciálním
smaltem. Vnitøní nádoba je vybavena antikorozní tyèí. Pøístroj je sériovì vybaven teplomìrem. Topná
pøíruba pro jedno- nebo dvouokruhový provoz s jednotlivì vymìnitelnými mìdìnými topnými tìlesy.
Obsah zásobníku je udržován trvale na nastavené teplotì. Termostat s možnosti plynulého nastavení
teploty od 35 do 82 °C s protizámrazovou ochranou, bezpeènostní omezovaè teploty. Bezpeènostní
armatury nejsou souèástí dodávky (viz.str.16).
Stojaté zásobníkové ohøívaèe vody SHW..S
SHW 300 S
Kvalitní tepelná izolace 50mm silná s malými ztrátami, umìlohmotný pl᚝. Univerzální topnou pøírubu
v dvouokruhovém provedení lze zapojit jako jednookruhovou. Tlaèítko pro rychloohøev.
Pøípustný provozní pøetlak 0,6MPa. Elektrické krytí IP 24.
obj. èíslo
typ
18 21 20
SHW 200 S pro SHW 200~400 S 1570/630/730 200 l
2/4 kW/1/N/PE~230 V
SHW 300 S 4/4 kW/1/N/PE~230 V 1585/700/815 300 l
2/6 kW/3/N/PE~400 V
SHW 400 S 3/6 kW/3/N/PE~400 V 1755/750/865 400 l
4/6 kW/3/N/PE~400 V
6/6 kW/3/N/PE~400 V
18 21 21
18 21 22
rozmìr v mm
v/š/h
výkon
75
pøipojení
G1
95
G1
27 850,-
126
G1
29 930,-
objem hmotnost
v kg
cena v Kè
25 430,-
Stojaté kombinované zásobníkové ohøívaèe vody SHW..WS
Popis stejný jako SHW..S. Zásobník je vybaven tepelným výmìníkem a termostatem pro øízení
obìhového èerpadla. Volba teploty do 60 °C. Pøípustný provozní pøetlak 1 MPa.
SHO AC 600
Obj. èíslo
Typ
výkon
Rozmìr v mm
v/š/h
objem
hmotnost
v kg
pøipojení
18 53 52
SHW 300
WS
viz. SHW..S
1585/700/815
300 l
120
G1
43 490,-
18 53 53
SHW 400
WS
1755/750/865
400 l
151,5
G1
45 470,-
cena v Kè
Stojaté zásobníkové ohøívaèe vody SHO..AC
Popis stejný jako SHW..S. Tepelná izolace není souèástí zásobníku. Nádrž není vybavena tepelným
výmìníkem. Pro dvouokruhové provedení tlaèítko pro rychloohøev. Pøípustný pracovní pøetlak
0,6 MPa.
obj. èíslo
typ
výkon
rozmìr v mm
v/š/h
00 14 14
SHO AC
600*
SHO AC
600**
7,5 kW/3/N/PE ~ 400 V
1685/750/1000
00 33 52
WD 611
00 14 15
00 33 53
SHO AC
1000*
SHO AC
1000**
hmot- pøipojení
nost
v kg
160
G 2/G 11/2
cena v Kè
46 650,-
6/12 kW/3/N/PE ~ 400 V 1685/750/1000
12/12 kW/3/N/PE ~ 400 V
12 kW/3/N/PE ~ 400 V
2525/750/1000
160
G 2/G 1 1/2
49 710,-
228
G 2/G 1 1/2
63 530,-
9/18 kW/3/N/PE ~ 400 V 2525/750/1000
18/18 kW/3/N/PE ~ 400 V
228
G 2/G 1 1/2
63 640,-
* jednookruhové provedení
** dvouokruhové provedení
Tepelná izolace pro SHO..AC
obj. èíslo
typ
pro pøístroje provedení
07 17 30
WD 611
SHO AC 600 - pìnová tepelná izolace s opláštìním z umìlé hmoty
cena v Kè
6 659,-
07 17 31
WD 1011
SHO AC 1000 - pìnová tepelná izolace s opláštìním z umìlé hmoty
9 095,-
Zvláštní vybavení pro stojaté zásobníkové ohøívaèe vody SHW
Regulátor teploty pro automatické zapnutí rychloohøívaèe, které závisí na spotøebì vody.
RWF 1 N - A
14
obj. èíslo
typ
popis
05 89 90
RWF 1N-A
Regulátor teploty pro automatické spínání rychloohøevu v pøípadì
potøeby. Rozsah nastavení teploty 30-90°C. Èidlo: délka 200 mm,
φ 8 mm, pøipojení G 1/2. Montហdo otvoru pro cirkulaci.
cena v Kè
1 782,-
Kombinované stojaté zásobníkové ohøívaèe vody a pøíslušenství
Kombinované stojaté zásobníkové ohøívaèe vody
Tlakový ohøívaè na teplou vodu pro zásobování více odbìrových míst jak v domácnosti, tak v prùmyslu.
Pøipojení studené vody spodem, teplé vody nahoøe. V horní èásti nádrže je šroubení pro napojení
cirkulace, pøípadnì šroubového topného tìlesa BGC. Nádrž je opatøena dvìma pøírubovými otvory,
které je nutno osadit: výmìníkem tepla (WTW), elektrickou topnou pøírubou (FCR) nebo je lze zaslepit
(B21, B28). Pøístroj je sériovì vybaven signální anodou a teplomìrem.
Kombinovaný stojatý zásobníkový ohøívaè vody SB 302 a 402 S
Ocelová nádrž se speciálním vnitøním smaltováním, antikorozní tyèí a 50 mm silnou tepelnou izolací.
Nádrž je vybavena dvìma pøírubami opatøenými ucpávkou. Pøípustnýprovozní pøetlak 1MPa.
SB 302 S
obj. èíslo
typ
18 53 54
18 53 55
SB 302 S
SB 402 S
pøírubové
otvory
vnìjší φ
2/210
2/210
max.
ponorná
hloubka
v/š/h v mm
objem
hmotnost pøipov kg
jení
530
580
1585/700
1755/750
300 l
400 l
95
126,5
G1
G1
cena v Kè
24 240,28 520,-
Kombinovaný stojatý zásobníkový ohøívaè SB 602 AC, SB 1002 AC
Popis jako u pøedcházejících pøístrojù, ale tepelná izolace je dodávána zvl᚝. Pøípustný provozní
pøetlak 1 MPa.
obj. èíslo
typ
pøírubové
otvory
vnìjší φ
07 15 54
SB 602 AC
2/280
790
1685/750/800 600 l
160
G 2 / G 1½
41 320,-
07 12 82
SB 1002 AC 2/280
790
2525/750/800 1000 l 228
G2/G1½
51 430,-
max.
v/š/h v mm
ponorná
hloubka
objem hmonost
v kg
pøipojení
cena v Kè
Tepelná izolace pro SB 602 AC, SB 1002 AC
SB 602 AC
obj. èíslo
typ
pro pøístroje provedení
07 17 32
WD 612
SB 602 AC
pìnová tepelná izolace 100 mm s opláštìním z umìlé
hmoty
cena v Kè
6 659,-
07 17 33
WD 1012
SB 1002 AC
pìnová tepelná izolace 100 mm s opláštìním z umìlé
hmoty
9 095,-
Elektrická topná pøíruba pro nádrže SB 302 - 402 S, SB 602 -1002 AC
popis viz topné pøíruby na str. 15.
Topná tìlesa šroubovací pro nádrže SB 302 - 402 S, SB 602 -1002 AC
popis viz šroubovací tìlesa na str. 15.
Zaslepovací pøíruby pro nádrže SB 302 - 402 S, SB 602 -1002 AC
Zaslepovací pøíruby druhého pøírubního otvoru, zevnitø smaltované. Tìsnìní, šrouby s izolaèními
pouzdry a tepelná izolace.
WD 612
obj. èíslo
typ
použitelné v
φ pøíruby v mm
07 61 02
B 21
SB 302 - 402 S
210
cena v Kè
1 978,-
07 61 03
B 28
SB 602 - 1002 AC
280
2 771,-
Výmìník tepla pro kombinované stojaté zásobníky SB 302 - 402 S, SB 602 - 1002 AC
Výmìník pro ohøev vody topnou vodou z kotle nebo jiného zdroje tepla. K dodávce patøí termostat
pro øízení obìhového èerpadla a tepelná izolace.
WTW
použitelné v
pøípoj
výhøevná
plocha
obj. èíslo
typ
07 60 62
WTW 21/13 SB 302 – 402 S
G1
ca. 1,3 m2 410
210
13 864,-
07 60 98
WTW 28/18 SB 602 - 1002 AC G1
280
16 686,-
07 60 99
WTW 28/23 SB 602 - 1002 AC G1
ca. 1,8 m2 440
ca. 2,3 m2 540
280
17 489,-
hloubka φ pøíruby
ponoru v mm
cena v Kè
15
Elektrické topné pøíruby
Elektrické topné pøíruby FCR 18, FCR 28 (jednookruhové provedení)
FCR 18
El. topné pøíruby pro pøípravu teplé užitkové vody v uzavøených zásobnících. Regulátor teploty lze
seøídit od 35 do 85 °C, sériovì je seøízen na 60 °C (zarážka).
Bezpeènostní termostat a ochrana pøed mrazem. Urèeny pro vodorovné zabudování do pøírub.
Zabudovaný stykaè do 27 kW topného výkonu, pøírubové tìsnìní, ochranný kryt s dvìma kabelovými
prùchodkami. Jednotlivì vymìnitelná mìdìná topná tìlesa. Max. dovolený provozní tlak 1 MPa.
Elektrické krytí IP 24.
Univerzální topná pøíruba FCR 21/FCR 28
Elektrická vytápìcí pøíruba urèená k zabudování do nádrží pro pøípravu teplé užitkové vody s rozdílnými
variantami topného výkonu, které lze použít v jednookruhovém nebo dvouokruhovém zapojení. Mìdìná
topná tìlesa se dají jednotlivì vymìnit. Regulátor teploty lze nastavit od 35 do 85 °C. Bezpeènostní
termostat a ochrana proti mrazu. Volba nabíjecí doby (4 až 8 hodin). Tlaèítko pro sepnutí rychloohøevu
u typu FCR 21/60, lze dodat též k typu FCR 28/120 a 28/180. Elektrické krytí IP 24.
FCR 28
typ
00 06 91
00 06 92
07 13 30
FCR 18/60
FCR 18/90
FCR 21/60
07 13 31
FCR 21/120 SB
302 402
07 13 32
FCR 28/120 SB
602 1002
07 13 33
FCR 28/180 SB
602 1002
00 06 94
FCR 28/120 SB
602 1002
FCR 28/180 SB
6021002
FCR 28/270 SB
602 1002
FCR 28/360 SB
602 1002
FCR 21
00 06 95
00 06 96
00 15 02
FCR 28
urèeno výkon
pro
obj. èíslo
SB
302 402
prove- nastavení ponorná
dení* teploty
hloubka
v mm
E
uvnitø
325
E
uvnitø
325
U,Z
z venku
400
φ pøíruby cena v Kè
v mm
180
180
210
10 279,12 010,10 176,-
U,E
z venku
400
210
9 703,-
U,Z
z venku
450
280
15 944,-
U,Z
z venku
320
280
17 479,-
E
uvnitø
320
280
15 275,-
18 kW 3/PE
~ 400 V
E
uvnitø
320
280
15 429,-
27 kW 3/PE
~ 400 V
E
uvnitø
320
280
18 066,-
36 kW 3/PE
~ 400 V
E
uvnitø
320
280
18 396,-
6 kW 3/PE ~ 400 V
9 kW 3/PE ~ 400 V
2/4kW 1/N/PE
~ 230 V
2/6, 3/6, 4/6 kW
3/N/PE ~ 400 V
4 kW 1/N/PE
~ 230 V
8 kW 2/N/PE
~ 400 V
12 kW 3/PE
~ 400 V
6/12 kW 3/N/PE
~ 400 V
12/12 kW 3/N/PE
~ 400 V
9/18 kW 3/N/PE
~ 400 V
18/18 kW 3/N/PE
~ 400 V
12 kW 3/PE
~ 400 V
* provedení: E = jednookruhové U = univerzální topná pøíruba (lze zapojit rùzné varianty výkonu)
Z = dvouokruhové (lze zapojit jako jednookruhové)
Protipøíruba urèená pro FCR
obj. èíslo
typ
00 16 63
00 16 64
GF 18 ocel
GF 28 ocel
φ v mm
180
280
pro topnou pøírubu
FCR 18
FCR 28
cena v Kè
2 256,2 470,-
Šroubovací topná tìlesa pro tlakové zásobníky
BGC
16
Šroubovací topná tìlesa BGC jsou vyrobena z mìdi s dlouhou životností. Sériovì jsou vybaveny
regulátorem teploty (5-85 °C) s omezovaèem na 60°C. Šroubení je zhotoveno z mosazi,
závit G 1 1/2 s tìsnìním. Bezpeènostní omezovaè teploty. Max dovolený provozní tlak 1 MPa.
Elektrické krytí IP 44.
nastavení hloubka závit
obj. èíslo typ
výkon
cena v Kè
teploty
ponoru
00 37 69
BGC 1; 2; 3; 4; 5,7 kW/230V
z venku
500
4 594,G1½
3
kW/2/PE ~ 400V
6
kW/3/PE ~ 400V
07 51 15
BGC* 1; 2; 3; 4; 5,7 kW/230V
z venku
500
4 944,G1½
3
kW/2/PE ~ 400V
6 kW/3/PE ~ 400V
*kompletní s vsuvkou G 1 1/2
Dvoukohoutkové beztlakové baterie
Pro beztlakové zásobníky na teplou vodu
Dvoukohoutkové armatury Costa mají odolný chromovaný povrch. Kompletní program pro použití pro
všechny pøístroje v koupelnách a kuchyních.
Pro umyvadlo
WST-W
WSM
obj. èíslo
typ
popis
07 44 27
WST-W
stojánková temperaèní baterie pro umyvadlo, SNU 5 S(i)
otoèná výtoková trubka, ohebné pøívodní
SNU 10 Si
trubky, vyložení výtoku 145 mm, výška 150
mm, jednodírová montáž
1 298,-
07 09 06
WST
stojánková temperaèní baterie pro umyvadlo, SNU 5 S(i)
otoèná výtoková trubka, ohebné pøívodní
SNU 10 Si
trubky, vyložení výtoku 140 mm, výška
výtoku 135 mm, jednodírová montáž
1 880,-
07 09 07
WSM
dvoukohoutková baterie pro umyvadlo,
otoèná výtoková trubka, ohebné pøívodní
trubky, vyložení výtoku 140 mm, výška
výtoku 135 mm, jednodírová montáž
SNU 5 S(i)
SNU 10 Si
1 880,-
07 09 08
WSML
stojánková mísící baterie pro umyvadlo,
otoèná výtoková trubka, vyložení výtoku
120 mm, výška výtoku 185 mm, ovládání
zátky umyvadla, jednodírová montáž
SNU 5 S(i)
SNU 10 Si
3 368,-
obj. èíslo
07 44 28
typ
WST-K
pro typ
SNU 5 S(i)
SNU 10 Si
cena v Kè
1 442,-
07 09 11
WUT
SNU 5 S(i)
SNU 10 Si
1 627,-
07 09 09
WUM
popis
temperaèní baterie pro døez s otoènou
výtokovou trubicí, vyložení 185 mm, výška
190 mm, kroužek pro pøipevnìní øetízku,
šroubení Rapid, ohebné pøívody
temperaèní baterie pro døez s otoènou
výtokovou trubicí, vyložení 185 mm, výška
výtoku 190 mm, kroužek pro pøipevnìní
øetízku, jednotlivì vymìnitelné trubky pro
pøipojení vody, jednodírová montáž
dvoukohoutková mísící baterie, popis stejný
jako u pøedchozího typu
SNU 5 S(i)
SNU 10 Si
1 936,-
popis
dvoukohoutková baterie na zeï pro použití v
kuchyni s pøívodními trubkami, vyložení 160
mm, zpìtný ventil a možnost snížení prùtoku
studené vody
pro typ
SN 5 S(i)
SN 10 Si
SN 15 S(i)
cena v Kè
2 760,-
popis
dvoukohoutková baterie pro sprchu s
kovovou sprchovou hadicí - délka 1500 mm.
Relaxa ruèní sprcha, zpìtný ventil a
možnost snížení prùtoku studené vody
pro typ
SN 15 S(i)
SH(Z)..S
v beztlak.
provozu
cena v Kè
4 285,-
WSML
pro typ
cena v Kè
Pro døez
WST-K
WUT
WUM
Do kuchynì
obj. èíslo
07 09 14
typ
WKM
WKM
Pro sprchy
obj. èíslo
07 09 15
typ
WDM
WDM
Do koupelny - pro vany
obj. èíslo
07 09 16
typ
WBM
popis
dvoukohoutková baterie pro vany s
automatickým pøepojením vana - sprcha.
Kovová hadice s Relaxa ruèní sprchou délka 1250 mm, zpìtný ventil a možnost
snížení prùtoku studené vody
pro typ
SH(Z)..S
v beztlak.
provozu
cena v Kè
4 594,-
WBM
17
Dvoukohoutkové baterie
Pro prùtokové ohøívaèe (tlakové armatury)
Dvoukohoutkové armatury Costa mají odolný chromovaný povrch. Kompletní program v jednotném
vzhledovém provedení.
WKMD
obj. èíslo
07 09 17
typ
WKMD
07 09 18
WBMD
popis
dvoukohoutková baterie na zeï s trubkami, urèená pro
pøipojení na prùtokové ohøívaèe, vyložení 160 mm.
dvoukohoutková baterie do koupelen s automatickým
pøepojením vana/sprcha, kovová hadice s Relaxa ruèní
sprchou - délka 1250 mm, pro pøipojení na prùtokové
ohøívaèe
* ve spojení s trubkovou stavební sadou pro použití na omítce
WBMD
pro typ
cena v Kè
DHB-Si
2 513,DHF, DHE
DHB-E,
DHC
stejné jako u 3 986,pøedchozího
typu
Pákové baterie Eurodisc
Pro beztlakové zásobníky na teplou vodu
Pákové baterie Eurodisc jsou úsporné a robustní. Je to moderní alternativa k dvoukohoutkovým
bateriím. Kompletní program pro všechny druhy pøístrojù a pøipojení. Keramická technologie a masivní
provedení.
Pro umyvadlo
MEW
obj. èíslo
07 24 20
typ
MEW
07 24 25
MEWArzt
popis
páková baterie pro umyvadlo, jednodírová montហs
regulátorem prùtoku a pøipojením na odpad.
páková baterie se 170 mm dlouhou ovládací pákou,
možnost regulace prùtoku, jednodírová montáž
pro typ
SNU 5 S(i)
SNU 10 S
SNU 5 S (i)
SNU 10 S
cena v Kè
3 389,-
popis
páková baterie pro døez, jednodírová montáž, ohebné
pøívody, možnost regulace prùtoku vody
páková baterie se sprchovou hlavicí
pro typ
SNU 5 S(i)
SNU 10 S
SNU 5 S(i)
SNU 10 S
cena v Kè
3 595,-
pro typ
cena v Kè
5 809,-
MEW-Arzt
Pro døez
obj. èíslo
07 24 21
typ
MES
07 40 66
MESB
8 158,-
Do kuchynì
MES
MESB
obj. èíslo
typ
popis
07 24 22
MEK
páková baterie na kuchyòskou zeï, jednodírová montáž, SN 5 S(i)
trubkové pøívody, možnost regulace prùtoku vody
SN 10, 15 S
5 747,-
Pro sprchu
obj. èíslo
07 24 23
typ
MED
popis
páková baterie na sprchovou zeï s Relaxa ruèní
sprchou (s 1500 mm dlouhou kovovou hadicí).
pro typ
SN 15 S,
SH(Z)..S
v beztlak.
provozu
cena v Kè
6 736,-
pro typ
SH(Z)..S
v beztlak.
provozu
cena v Kè
7 498,-
Do koupelny/pro vanu
MEK
MED
MEB
obj èíslo
07 24 24
typ
MEB
popis
páková baterie nad vanu s automatickým pøepojením
sprcha/vana, Relaxa ruèní sprcha s 1250 mm dlouhou
kovovou hadicí
Nekapající baterie Econom
Baterie pro beztlakové zásobníky
WAT 5
18
WAT 5 K
Nekapající speciální baterie s pøednastavením mísícího pomìru s nádržkou pro vodu expandující pøi
ohøevu. Odolný chromovaný povrch, ovládání zátky umyvadla, ohebné pøívodní trubky, jednodírová
montáž.
obj. èíslo typ
popis
pro typ
cena v Kè
4 635,07 30 30 WAT 5 nekapající baterie pro umyvadlo, otoèná výtoková
SNU 5 S(i)
trubka, vyložení výtoku 140 mm, výška výtoku 200 mm. SNU 10 S
(do 65°C
nekape)
5 140,07 31 31 WAT 5 K nekapající baterie pro døez, otoèná výtoková trubka,
SNU 5 S(i)
vyložení výtoku 185 mm, výška výtoku 210 mm.
SNU 10 S
(do 65°C
nekape)
Bezpeènostní armatury
Pro tlakové zásobnikové ohøívaèe teplé užitkové vody typu SHU
obj. èíslo
07 34 99
SVMT
07 05 58
typ
popis
SVMT bezpeènostní armatura G 1/2 pro
tlakové zásobníky na teplou vodu s
membránovým pojistným ventilem
(do 0,7 MPa) s odtokovou nádobkou
T-kus T-kus pro pøipojení druhého vývodu,
dodávají se 2 ks
T-kus
pro typ
SHU 5 Si
SHU 10 Si
SHU 5 Si,
SHU 10 Si
ve spojení s SVMT
cena v Kè
2 771,-
502,-
Pro tlakové zásobníkové ohøívaèe vody 5 - 150 l
obj. èíslo
00 08 26
00 07 57
00 08 28
KV 30
KV 307
07 39 46
07 39 45
KV 40
typ
KV 30 (do 0,48 MPa na pøípojce vody,
spouštìcí pøetlak 0,6 MPa) bezpeènostní
skupina s výlevkou bez redukèního ventilu
KV 307 (0,7 MPa) s výlevkou
KV 40 s výlevkou, bezpeènostní skupina s
redukèním ventilem
SV EX ¾“ pojistný ventil (do 0,6 MPa)
pøípojka G ¾“
SV EX ½“ pojistný ventil (do 0,6 MPa)
pøípojka G ½“
pro typ
SHZ 30 LCD –
SHZ 150 LCD,
SHD..S
SH 10 Si, SH 15 S(i)
SHZ 30 LCD SHZ 150 LCD,
SHD..S
PSH 80 – 150 i
PSH 30 – 50 i
cena v Kè
1 586,-
1 615,2 565,-
298,287,-
Bezpeènostní armatury pro stojaté nádrže na TUV (200 - 1000 l)
Kompletní sestava skládající se z vymìnitelného pojistného ventilu pro provozní tlak 0,6 MPa odtokové
nádobky, zpìtné klapky, 2 ks uzavíracího ventilu a pøipojení na manometr
DMV/ZH 1
obj. èíslo
07 43 70
07 43 71
typ
ZH 1 surová mosaz
DMV/ZH 1 redukèní ventil pro ZH 1
pro typ
stojaté zásobníky do 1000 l
cena v Kè
2 637,1 658,-
Pøíslušenství baterií
obj. èíslo
06 90 24
06 90 25
07 41 43
typ
popis
otoèná výtoková trubka s vyložením 200 mm
a regulátorem výtoku vody
otoèná výtoková trubka s vyložením 300 mm
a regulátorem výtoku vody
kryt KV 30, 40 pro SHZ, SHD
pro typ
WKM, WKMD
cena v Kè
500,-
WKM, WKMD
593,-
KV 30, KV 40
1 120,-
19
Nástìnná akumulaèní kamna ETW 120-480 electronic
Nástìnná plochá akumulaèní kamna s elektronickou regulací nabíjení a sériovì
vestavìnými topnými tìlesy
Úroveò nabití 4-stupòovì volitelná (100/90/80/70%), dva øídící vstupy pro stejnosmìrné (0,91-1,43 V)
a støídavé (230 V) øídící signály. Støídavý øídící signál pøepínatelný od 80% na 68/72% a 37/40% doby
plného sepnutí. Pokud bude signál LF nebo SH (regulace nabíjení) pøiveden pøímo na regulátor nabíjení,
mùže být upuštìno od instalace stykaèe vytápìní nebo od 3-pólového termorelé pro režim uvolnìní
nízkého tarifu. Signalizace poruchy nebo odpojení èidla teploty ve vyzdívce nebo volièe regulátoru
nabíjení pomocí svìtelných diod. Vysoce kvalitní tepelná vícevrstvá izolace "thermosolid". Speciální
vyzdívka. Obzvláštì tichý tangenciální ventilátor. Møížka pro dodržení minimálního odstupu od stìny.
Vybíjení je možno øídit buï nástìnným nebo vestavným prostorovým termostatem. Vestavìná nabíjecí
regulace plynule nastavitelná ruènì nebo nabíjecí automatikou. Barva kamen èistì bílá, RAL 9010,
emailový lak. Møížka výstupního vzduchu je z bronzovì eloxovaného hliníku. Instalace na stìnu pomocí
sériovì dodávaných konzolí (u dostateènì nosných zdí) nebo na podlahu. Topná tìlesa jsou zhotovena
z žáruvzdorné oceli s nástrèným pøipojením. Jmenovitý pøipojovací výkon je možno vnitøním
prosvorkováním snížit na 91,6; 83,3 a 75 %. El. pøipojení 3/N/PE~ 400 V. ETW 120 a 180 možno
prosvorkovat na 1/N/PE~230 V.
ETW 120
ETW 180
l
l
l
l
l
l
l
l
l
odpovídá nové normì EN 60335
zvýšená bezpeènost díky bezpeènostnímu termostatu bez automatického resetu
pouze jeden typ vyzdívky
univerzální AC/DC regulátor nabíjení
u støídavého signálu nabíjení 3 volitelné systémy
samostatný vstup pro stejnosmìrný øídící signál (0,91-1,43 V)
nejsou nutné žádné sady topných tìles
topná tìlesa sériovì zapojena
sériovì vestavìné protiprachové sítko
skøíò
obj. èíslo
typ
07 43 91
ETW 120 17 22 93
6 Pk.
546/578/197
73,5
jmen. pøepojitelné
akum. na kW
výkon
v kW
1,20
1,10
1,00
0,90
07 43 92
ETW 180 17 22 93
9 Pk.
546/739/197
106
1,80
ETW 240 17 22 93
12 Pk.
546/900/197
ETW 300 17 22 93
15 Pk.
546/1061/197
ETW 360 17 22 93
18 Pk.
546/1222/197
ETW 420 17 22 93
21 Pk.
546/1383/197
ETW 480 17 22 93
24 Pk.
546/1544/197
vyzdívka * v/š/h v mm
obj. èíslo
hmotnost
v kg
ETW 300
07 43 94
07 43 95
137,5
15 720,-
2,40
17 580,2,20
2,00
1,80
169
3,00
19 070,2,75
2,50
2,25
201
3,60
21 540,3,30
3,00
2,70
ETW 360
07 43 96
13 430,-
1,65
1,50
1,35
ETW 240
07 43 93
cena v Kè
232,5
4,20
25 140,3,85
3,50
3,15
ETW 420
07 43 97
ETW 480
20
* Je dodávána automaticky s akumulaèními kamny
264,5
4,80
26 310,4,40
4,00
3,60
Akumulaèní kamna ETS 200-700 electronic
Akumulaèní kamna standardní série s elektronickou regulací nabíjení a sériovì
vestavìnými topnými tìlesy
Úroveò nabití 4-stupòovì volitelná (100/90/80/70%), dva øídící vstupy pro stejnosmìrné (0,91-1,43
V) a støídavé (230 V) øídící signály. Støídavý øídící signál pøepínatelný od 80% na 68/72% a 37/40%
doby plného sepnutí. Pokud bude signál LF nebo SH (regulace nabíjení) pøiveden pøímo na regulátor
nabíjení, mùže být upuštìno od instalace stykaèe vytápìní nebo od 3-pólového termorelé pro režim
uvolnìní nízkého tarifu. Signalizace poruchy nebo odpojení èidla teploty ve vyzdívce nebo volièe
regulátoru nabíjení pomocí svìtelných diod.
Vysoce kvalitní tepelná vícevrstvá izolace "thermosolid". Speciální vyzdívka.
Obzvláštì tichý tangenciální ventilátor. Møížka pro dodržení minimálního odstupu od stìny.
Vybíjení je možno øídit buï nástìnným nebo vestavným prostorovým termostatem. Vestavìná nabíjecí
regulace plynule nastavitelná ruènì nebo nabíjecí automatikou. Barva kamen èistì bílá, RAL 9010,
emailový lak. Møížka výstupního vzduchu je z bronzovì eloxovaného hliníku. Topná tìlesa jsou
zhotovena z žáruvzdorné oceli s nástrèným pøipojením. Jmenovitý pøipojovací výkon je možno vnitøním
prosvorkováním snížit na 91,6; 83,3 a 75 %. El.pøipojení 3/N/PE~ 400 V.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
odpovídá nové normì EN 60335
zvýšená bezpeènost díky bezpeènostnímu termostatu bez automatického resetu
pouze jeden typ vyzdívky
univerzální AC/DC regulátor nabíjení
u støídavého signálu nabíjení 3 volitelné systémy
samostatný vstup pro stejnosmìrný øídící signál (0,91-1,43 V)
nejsou nutné žádné sady topných tìles
topná tìlesa sériovì zapojena
sériovì vestavìné protiprachové sítko
07 44 84 ETS 200 17 22 92
6 Pk.
650/605/245
118
jmen. akum. pøepojitelné
výkon
na kW
v kW
2,00
1,83
1,67
1,50
07 44 85 ETS 300 17 22 92
9 Pk.
650/780/245
169
3,00
07 44 86 ETS 400 17 22 92
12 Pk.
650/955/245
07 44 87 ETS 500 17 22 92
15 Pk.
650/1130/245 271
07 44 88 ETS 600 17 22 92
18 Pk.
650/1305/245 322
ETS 600
07 44 89 ETS 700 17 22 92
21 Pk.
650/1480/245 373
ETS 700
* Je dodávána automaticky s akumulaèními kamny
skøíò
typ
obj. èíslo
ETS 200
ETS 300
vyzdívka * v/š/h v mm
obj. èíslo
hmotnost
v kg
14 240,-
16 040,2,75
2,50
2,25
220
4,00
18 180,3,66
3,33
3,00
ETS 400
ETS 500
cena v Kè
5,00
20 330,4,58
4,17
3,75
6,00
23 900,5,50
5,00
4,50
7,00
26 320,6,41
5,83
5,25
21
Zvláštní pøíslušenství akumulaèních kamen ETW a ETS
Vestavný elektronický 2-bodový prostorový termostat pro akum.kamna ETW 120480, ETS 200-700
obj.èíslo
18 20 26
Typ
RTI-E3
Popis
elektronický 2-bodový prostorový termostat pro vestavbu
do spínací skøíòky kamen, pøepínaè VYP/ZAP, spínací
diference ≤1 K, spínací proud pro pøímotop.vytápìní 10
A, 230 V. Noèní útlum cca. 4 K.
cena v Kè
1 298,-
obj.èíslo
18 20 27
Typ
RTI-EP2
popis
elektronický proporcionální 2-bodový prostorový
termostat pro vestavbu do spínací skøíòky kamen,
pøepínaè VYP/ZAP, øídící výkon 100 VA, spínací proud
pro pøímotop.vytápìní 10 A, 230 V.
Noèní útlum cca. 4 K.
cena v Kè
2 029,-
RTI-E3
RTI-EP2
Pøímotopná tìlesa pro akumulaèní kamna ETW,ETS.
Sada obsahuje topné tìleso, vypínaè, regulátor teploty, a pøipevòující materiál.
pøímotopné tìleso
obj.èíslo
18 21 03
18 21 04
18 21 05
18 21 06
18 21 07
18 21 08
18 52 76
18 21 09
pro typ
ETW 120, ETS 200
ETW 180, ETS 300
ETW 240, ETS 400
ETW 300, ETS 500
ETW 360, ETS 600
ETS 700
ETW 420
ETW 480
el. pøíkon v kW
0,35
0,5
0,8
1
1,2
1,5
1,5
1,7
cena v Kè
1 833,1 844,1 854,1 875,2 184,2 215,2 215,2 225,-
Vario-konzola pro akumulaèní kamna ETW 120-480
obj.èíslo
popis
18 21 02
sada pro instalaci pøístroje nad podlahou (100 mm), výškovì
seøíditelné
cena v Kè
1 009,-
Podpìrná konzola pro akumulaèní kamna ETW 120-480
vario konzola
obj.èíslo
popis
18 21 01
sada pro instalaci pøístroje nad podlahou u stìn s nedostateènou
nosností
cena v Kè
597,-
Vario-konzola pro akumulaèní kamna ETS 200-700
obj.èíslo
popis
18 20 28
sada pro instalaci pøístroje nad podlahou (100 mm), výškovì
seøiditelné
podpìrná konzola
cena v Kè
1 082,-
Krytka pro ETW 120-480, ETS 200-700
22
obj.èíslo
popis
17 13 62
krytka (záslepka) pro regulátor nabíjení nebo prostor.termostat
cena v Kè
13,-
Zvláštní pøíslušenství akumulaèních kamen ETS
Sada akumulaèních topných tìles pro akum. kamna ETS
Pro doby nabíjení < 8 hodin
Sériovì dodáváné topné tìleso musí být vymìnìno.
Obj.èíslo
18 21 10
18 21 11
18 21 12
18 21 13
18 21 14
18 21 15
pro typ
ETS 200
ETS 300
ETS 400
ETS 500
ETS 600
ETS 700
pøipojovací výkon v kW
2,7
4,1
5,5
6,5
8,1
9
cena v Kè
999,1 040,1 215,1 360,1 473,1 648,-
23
Regulace pro akumulaèní kamna
Nabíjecí automatiky pro akumulaèní kamna
obj. èíslo typ
18 79 01 EAS 4
EAS 4
18 79 02
ZSE 4
provedení
Nabíjecí automatika bez èasového èlánku
Elektronická nabíjecí automatika kompletní s venkovním
èidlem. Øídící výkon 300 W.
• napìový øídící systém 80 % doby plného sepnutí
(ED)
• útlumové nabíjení s pøídavnými hodinami možné
• snadná montហna spodní kryt
Skupinový øídící pøístroj
• individuálnì nastavitelný od -36% do +12%
• øídící výkon max. 300 W
• použitelné ve spojení s EC.., EM3, EMZR.. a EA..
cena v Kè
3 123,-
2 843,-
ZSE 4
Regulátory teploty místnosti
RTA - S
obj. èíslo
typ
provedení
07 34 91
RTA-S
07 41 98
RTA 3000
07 34 92
RTNZ-S
07 34 93
RTU-S
07 34 94
RTP-S
07 34 95
RTPZ-S
prostorový termostat se zpìtnou
vazbou nastavení 5 - 35°C, citlivost
+/- 0,5 °C 10A/250 V, s vypínaèem
stejné jako RTA-S,ale bez spínaèe,
spínací výkon 3 kW, 250 V 50/60 Hz
stejné jako RTA-S s vypínaèem
pøídavného topení
prostorový termostat se zabudovaným
èasovým spínaèem. Pro denní a noèní
provoz (noèní snížení o 2 - 10°C)
možnost nastavení 5 - 30°C
proporcionální regulátor teploty v
místnosti s vypínaèem. Elektronická
regulace, která podle teplotního rozdílu
reguluje otáèky ventilátoru, øídí výkon
max. 180 W
stejné jako RTP-S s vypínaèem pro
noèní snížení a spínaèem pøídavného
topení 16 A 220 V
RTNZ - S
RTU - S
Barva: RAL 9010
RTP - S
RTPZ - S
24
rozmìry v mm
v/š/h
73/73/23
cena v Kè
510,-
73/73/23
536,-
73/73/23
659,-
79/147/33
1 803,-
79/147/27
2 009,-
79/147/27
2 163,-
Statická akumulaèní kamna ETC
Statická akumulaèní kamna
Nástìnná statická akumulaèní kamna s akumulaèní èástí použitelnou pro 7 hodinovou nabíjecí dobu.
Kvalitní tepelná izolace umožòuje postupné uvolòování tepla bìhem dne. Kamna jsou vybavena
speciální vysoce kvalitní vyzdívkou. Pøístroj je vybaven bezpeènostním termostatem. Nabíjecí regulace
a prostorový termostat jsou vestavìny v pøístroji ( s vyjímkou ETC 85 M ). Kryt kamen je vyroben
z ocelového plechu opatøeného perlovì bílým emailovým lakem (RAL 9001). Møížka výstupního
vzduchu je z bronzovì eloxovaného hliníku.
Elektrické pøipojení 1/N/PE~230 V.
obj. èíslo
typ
obj. è.
vyzdívky
18 20 59
ETC 85 M
2 x 18 73 72 700/355/170
14/45
0,85
IP 2X
7 070,-
18 20 63
ETC 170 A
4 x 18 73 72 700/585/170
20/82
1,7
IP 2X
9 320,-
18 20 64
ETC 255 A
6 x 18 73 72 700/815/170
28/121
2,55
IP 2X
12 040,-
18 20 65
ETC 340 A
8 x 18 73 72 700/1045/170 41/165
3,4
IP 2X
13 020,-
rozmìry v mm hmotnost
v/š/h
* kg
topný el. krytí
výkon
kW
cena v Kè
* bez vyzdívky/s vyzdívkou
25
Pøímotopné konvektory
Konvektory CON..S
Pøístroje pro trvalé vytápìní místností. Konvektory pracují rychle a bezhluènì. Vestavìný
elektromechanický termostat a vypínaè. Provedení CON..ZS má vestavìny spínací hodiny na 24
hodin. Pøístroj má bílou, møížka antracitovou barvu. Kompaktní topná vložka se zvýšenou životností.
Termostat s protizámrazou polohou (+ 7°C).
Elektrické krytí - IP 24.
CON 10 ZS
CON 15 ZS
CON 20 ZS
obj. èíslo
07 18 15
07 18 16
07 18 17
07 18 18
typ
CON 10 S
CON 15 S
CON 20 S
CON 30 S
výkon
1,0 kW/230 V ~
1,5 kW/230 V ~
2,0 kW/230 V ~
3,0 kW/230 V ~
v/š/h v mm
460/430/123
460/585/123
460/740/123
460/1050/123
hmotnost v kg
4,8
6,5
8,3
11,3
cena v Kè
2 833,3 080,3 327,4 110,-
hmotnost v kg
4,8
6,5
8,3
11,3
cena v Kè
3 420,3 790,3 945,4 717,-
CON® - ZS s 24 - hodinovými spínacími hodinami
obj. èíslo
07 18 19
07 18 20
07 18 21
07 18 22
typ
CON 10 ZS
CON 15 ZS
CON 20 ZS
CON 30 ZS
výkon
1,0 kW/230 V ~
1,5 kW/230 V ~
2,0 kW/230 V ~
3,0 kW/230 V ~
v/š/h v mm
460/430/123
460/585/123
460/740/123
460/1050/123
Zvláštní doplòky - držák ruèníkù
obj. èíslo
07 24 64
07 24 65
07 24 66
cena v Kè
1 040,1 082,1 123,-
typ
pro CON 15 S/ZS
pro CON 20 S/ZS
pro CON 30 S/ZS
držák ruèníkù
Konvektory CAES
Pøístroje pro trvalé vytápìní místností nebo také pro vytápìní v pøechodném období. Konvektory
vytopí místnost tiše a rovnomìrnì konstantní teplotou, regulovanou vestavìným elektronickým
termostatem s protizámrazovou polohou a noèním útlumem. Pøístroj je vybaven øídícím vodièem,
kterým je možno z externí regulace ovládat funkce: noèní útlum, protizámrazová ochrana a provozní
vypnutí a normální provoz. Vestavìným vypínaèem je možno pøístroj vypnout. Kompaktní topná vložka
se zvýšenou životností. Pøístroj je bílý. Jednoduchá montហspeciální konzolí se zámkem na zeï.
Odbìr øídícího vodièe 1 konvektoru je 2 mA. Elektrické krytí - IP 24.
obj. èíslo
15 33 46
15 33 47
15 33 48
15 33 49
15 33 50
15 33 51
15 33 52
typ
CAES 500
CAES 750
CAES 1000
CAES 1250
CAES 1500
CAES 1750
CAES 2000
výkon
0,5 kW/230 V
0,75 kW/230 V
1,0 kW/230 V
1,25 kW/230 V
1,5 kW/230 V
1,75 kW/230 V
2,0 kW/230 V
v/š/h v mm
440/384/80
440/384/80
440/456/80
440/528/80
440/600/80
440/672/80
440/744/80
cena v Kè
1 689,1 772,1 864,1 906,1 998,2 081,2 204,-
CAES
Regulace ke konvektorùm CAES
Programmer II
Programátor pro vytápìní pøímotopnými konvektory s øídícím vodièem pro dvì zóny. Regulace má
digitální hodiny s týdenním cyklem. Nastavení pøepínání mezi komfortní a redukovanou teplotou (noèní
útlum). Napájení z el. sítì 230 V ~. Elektrické krytí IP 30.
obj. èíslo
03 07 29
Programer II
26
typ
PR II
výstup
8 vodièù
rezerva chodu
72 hodin
el. pøíkon
0,5 VA
výstupy/øídící vodièe
0,5 A
cena v Kè
4 223,-
Pøenosné konvektory, rychloohøívaèe, protizámrazové ochrany, infrazáøièe
Konvektor CS 20
Lehce pøenosný konvektor obzvláštì vhodný pro pøechodné období. Tepelná pojistka proti pøehøátí.
Tøi volitelné výkonové stupnì (750/1250/2000 W). Protizámrazová poloha termostatu. Spínaèe
s vestavìnými kontrolkami. Plynule nastavitelná teplota. Pøístroj je bílý s šedými výstupními møížkami.
CS 20
obj. èíslo
typ
barva
pøíkon v kW
v/š/h v mm
07 43 76
CS 20
bílá
0,75/1,25/2 kW/220-230 V~
390/600/100
cena v Kè
1 764,-
Konvektor CS 20 SL
Provedení stejné jako CS 20 S, navíc vestavìný ventilátor. Ventilátor mùže být zapnut pøi každém
výkonovém stupni. Rychlý rovnomìrný ohøev vzduchu v místnosti. Pøístroj umožòuje režim pøístroje
jako ventilátoru studeného vzduchu.
CS 20 L
obj. èíslo
typ
barva
pøíkon v kW
v/š/h v mm
07 43 77
CS 20 L
bílá
0,75/1,25/2 kW/220-230 V~
390/710/100
cena v Kè
2 101,-
Rychloohøívaèe
Rychloohøívaèe CK-S
CK 20 S
Vyhøívají rychle prostory, které mají být vytápìny jen obèas. Teplotu lze øídít plynule u všech typù. Typ
CKZ 20 S má vestavìny spínací hodiny na 24 hodin. Pøístroj je možno zapnout na trvalý provoz.
Pøístroj má bílou, møížka antracitovou barvu.
Elektrické krytí - IP 13 B.
obj. èíslo
typ
výkon
v/š/h v mm
hmotnost v kg
07 17 93
CK 20 S
2,0 kW/230 V ~
460/335/123
4,4
cena v Kè
2 492,-
CKZ-S s 24 - hodinovými spínacími hodinami
CKZ 20 S
Provedení stejné jako u CK 20 S, navíc zabudovány 24 - hodinové spínací hodiny. Základní topný
výkon je 1 kW, èasovým spínaèem je možno zapnout rychloohøev 2 kW.
obj. èíslo
typ
07 17 94
CKZ 20 S 2,0 kW/230 V ~
výkon
v/š/h v mm
hmotnost v kg
460/335/123
4,4
cena v Kè
3 584,-
Protizámrazová ochrana, infrazáøièe
Nástìnný záøiè - ochrana proti mrazu
Nástìnný záøiè CFK 5 chrání malé místnosti pøed mrazem. Udržuje pøíjemnou základní teplotu. Topné
tìleso z nerezové oceli se zapíná pomocí regulátoru teploty. El. krytí - IP x 3.
obj. èíslo
typ
barva
výkon
07 36 85
CFK 5
bílá
0,5 kW/230 V 387/170/110
v/š/h v mm
hmotnost v kg
0,8
cena v Kè
814,-
CFK 5
Infraèervený záøiè
IW 20
IW je infraèervený záøiè, jehož zrcadlovì lesklý reflektor s topnými tìlesy z køemièité keramiky je
možno naklápìt o 40 stupòù. Upevòuje se na zeï a vyzaøuje pøíjemné teplo, aniž by zpùsobil prùvan.
Doporuèuje se použít pøedevším v koupelnách, na verandách nebo terasách.
Elektrické krytí - IP x 4.
obj. èíslo
typ
výkon
v/š/h v mm
cena v Kè
07 05 81
IW 12
1,2 kW/220 V
91/746/41
1 803,-
07 05 25
IW 20
2 kW/220 V, 3 stupòové zapínání
stejné jako IW 12
2 297,-
0,85/1,2/2 kW
27
Osoušeèe rukou HTE electronic
Osoušeè rukou HTE 4 electronic s plastovým krytem
Hygienický a hospodárný provoz díky spínání infraèervenou detekèní elektronikou. HTE osouší ruce
rychle a bezhluènì. Pøi návrhu nového designu byl kladen dùraz na odolnost proti pøípadným nárazùm
i UV záøení. Osoušeè je sériovì vybaven osvìžovaèem vzduchu (držák a 2 náplnì).
Elektrické krytí IP 23.
obj. èíslo
typ
barva
výkon
v/š/h v mm
07 30 07
HTE 4
bílá
1,8 kW/230 V ~
250/238/230 2,5
hmotn. v kg
cena v Kè
4 779,-
HTE 4
Osoušeè rukou HTE 5 electronic s litinovým krytem
Funkce shodná s osoušeèem HTE 4. Litinový kryt vyvinutý pro prostory, v kterých hrozí mechanické
poškození. Elektrické krytí IP 23.
obj. èíslo
typ
barva
výkon
v/š/h v mm
07 30 08
HTE 5
bílá
1,8 kW/230 V ~
266/257/230 4
hmotn. v kg
cena v Kè
5 438,-
HTE 5
Osoušeèe rukou HTT turbotronic
Osoušeè rukou HTT 4 WS s plastovým krytem
Výkonovì silnìjší osoušeè urèený pro místa s vysokými nároky na sanitární prostory v gastronomii a
provozech. Vyšší množství vzduchu umožòuje obzvláštì krátké èasy osoušení. Hygienický a hospodárný
provoz díky spínání infraèervenou detekèní elektronikou. Osoušeè je sériovì vybaven osvìžovaèem
vzduchu (držák a 2 náplnì).
HTT 5 WS
obj. èíslo
typ
07 44 64
HTT 4 WS bílá
barva
výkon
v/š/h v mm
hmotn. v kg
2,6 kW/220 - 240 V ~
250/238/230 2,7
cena v Kè
5 783,-
Osoušeè rukou HTT 5 s litinovým krytem
Funkce shodná s osoušeèem HTT 4. Litinový kryt vyvinutý pro prostory, v kterých hrozí mechanické
poškození.
obj. èíslo
typ
barva
výkon
v/š/h v mm
hmotn.
cena v Kè
v kg
HTT 5 AM
07 44 65
HTT 5 WS bílá
2,6 kW/220 - 240 V ~
266/257/230 4,2
6 911,-
18 20 52
HTT 5 AM antracit. kov 2,6 kW/220 - 240 V ~
266/257/230 4,2
7 622,-
18 20 53
HTT 5 SM støíbrný kov
266/257/230 4,2
7 622,-
2,6 kW/220 - 240 V ~
HTT 5 SM
Pøíslušenství osoušeèù rukou
Náhradní balení osvìžovaèe vzduchu.
obj. èíslo
typ
popis
16 82 13
DPS 1
sada 5 náplní osvìžovaèe vzduchu (tyèinek) a jednoho
cena v Kè
74,-
držáku pro pøipevnìní do osoušeèe HTE 4 a HTT 4
16 82 14
DPS 2
sada 5 náplní osvìžovaèe vzduchu (tyèinek) a jednoho
držáku pro pøipevnìní do osoušeèe HTE 5 a HTT 5
28
74,-
Systémová technika
Strana
Ventilaèní systémy
30
Solární systémy
34
Tepelná èerpadla
39
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu tepelného èerpadla WPL, WPF nebo vìtrací jednotky LWZ 303 je souèástí základní ceny, vèetnì cestovních výloh do výše
nákladù za 500 km jízdy. Uvedení do provozu smí provést pouze autorizovaný servisní pracovník podle „Podmínek pro uvedení tepelného èerpadla do
provozu“. Uvedením námi dodaného pøístroje do provozu osobou bez platného oprávnìní, vydaného spoleèností Stiebel Eltron Praha, nebudou
naplnìny podmínky pro pøiznání záruky.
29
Ventilaèní jednotky s rekuperací tepla
Zdravé klima s vysoce efektivní,
decentralizovanou ventilaèní
jednotkou s rekuperací tepla
DL 13 eurovent
Decentralizovaná ventilaèní jednotka je ideální
øešení pro ty co chtìjí šetøit energii na vytápìní.
Vysoce efektivní køížový protiproudý výmìník
zajišuje optimální využití energie. Teplo
z odpadního vzduchu se pøedá až z 90 %
pøivádìnému èerstvému vzduchu. To šetøí
náklady na vytápìní. Prach a kvìtinové pyly jsou
spolehlivì filtrovány a alergici si tak mohou
oddechnout. Také se zmenšilo obtìžování
hlukem z venku, protože díky automatické
ventilaci mohou zùstat okna zavøená. Pøístroj je
použitelný k vìtrání i v kombinaci s jinými
vytápìcími systémy. Pro místnosti s krátkodobou
potøebou tepla je možno použít ventilaènívytápìcí pøístroj s potøebným topením 0,8 kW
i pro samostatné vytápìní. Stabilní rámová
DL 13 eurovent
konstrukce se skøíní z ocelového plechu s
práškovým nástøikem krémovì bílé barvy RAL
9001. Møížka výstupu vzduchu bronzovì hnìdá.
Vedení pøivádìného a odpadního vzduchu
stìnou. Ovládací prvky pohodlnì pøístupné
zepøedu. Sériovì s nástìnnou konzolí pro
montហnad podlahou na nosné stìnì.
l rekuperace tepla až 90 %
l není zapotøebí dodateèné dohøívání
pøivádìného venkovního vzduchu
l provozní spínaè ZAP/ VYP
l 4-stupòový spínaè pro objemový prùchod
vzduchu, 20/ 40/ 60 m3/hod a „volné letní
chlazení“
l indikace pro výmìnu filtru
l indikace pro kondenzát
l potøebné topení 0,8 k|W
l sériovì s integrovaným regulátorem teploty
místnosti
obj. èíslo
typ
pøípojky vzduchu
rozmìr v/š/h
v mm
hmotn. v kg
potøeba tepla W
07 40 75
DL 13
φ 150 mm
546/870/217
26,5
800
obj. èíslo
typ
popis
07 40 81
RKL
Kruhový kanál
cena v Kè
29 460,-
cena v Kè
1 051,-
Souprava kruhového kanálu „Systém 100“ pro krátký, horizontální otvor pøivádìného a
odpadního vzduchu.
2 kusy kruhové trubky po 0,5 m a 2 ks ochranná møížka proti pùsobení vlivù povìtrnosti se
zpìtnými klapkami.
07 40 82
FKL
Plochý kanál
1 164,-
Souprava plochého kanálu „Systém 100“ pro krátký, horizontální otvor pøivádìného a odpadního
vzduchu.
2 kusy ploché kanálové trubky po 0,5 m a 2 kusy zpìtné klapky se
2 kusy ochranné møížky proti pùsobení vlivù povìtrnosti.
07 40 83
FKL 1
Doplòková souprava plochého kanálu
906,-
Doplòková souprava plochého kanálu „Systém 100“ pro vedení vzduchového kanálu až po
parapet venkovního okna. Souprava sestává ze 4 obloukù ploché trubky a 2 ks plochých kanálù
po 0,5 m
07 43 66
ABL
Kryt na venkovní stìnu
1 257,-
Hliníkový kryt pro zakrytí prùrazu stìnou pro venkovní vzduch a odvìtrávaný vzduch. Kryt je
možno pøiøíznout na místì na potøebnou délkovou míru. Je možný nátìr pøíslušnou barvou
fasády. Na bocích dvì hliníkové krytky. Rozmìry D/V/H=1600/160/56 mm.
07 40 84
SKL
Opìrná konzola
07 40 85
BKL
Opìrná konzola
474,-
Použitelná ve spojení se sériovou konzolou u omezenì nosných stìn.
1 143,-
Instalace nad zemí u nedostateènì nosných stìn.
07 40 80
FL
Vzduchový filtr
237,-
Filtraèní souprava, sestávající vždy z 5 kusù mikrofiltrù pro pøivádìný vzduch a pro odpadní
vzduch
16 53 25
MS-DL
Montážní a vrtací šablona
Šablona pro vzduchové kanály a upevòovací otvory.
30
-
Ventilaèní jednotky s rekuperací tepla
Centrální ventilaèní jednotka s
rekuperací tepla LWZ 161´a LWZ 270
Kompaktní pøístroj pro výmìnu vzduchu v bytech
a rodinných domech; zpìtné získávání tepla
pomocí køížového protiproudého výmìníku ze
vzduchu odèerpávaného z místností; snadno
vymìnitelný filtr (pylová kategorie G3); pøípojky
vzduchu s bøitovým tìsnìním na horní stranì
pøístroje; objemový tok vzduchu volitelný ve
3 tupních; instalace na podlahu nebo nástìnné
konzole; kryt z pozinkovaného ocelového plechu
opatøeného plastovým práškem.
l
l
l
l
vysoké zpìtné získání tepla až 90%
stejnosmìrné ventilátory a tím nízký pøíkon
nízká hluènost
konstantní prùtok vzduchu
LWZ 161
obj. èíslo
typ
pøíkon
objem prùtok. vzduchu pøípojky vzduchu rozmìr v/š/h
v mm
07 43 67
LWZ 161
16-120 W
225 m 3/h pøi 160 Pa
φ 150 mm
600/675/460
31
36 565,-
20-205 W
350 m /h pøi 160 Pa
φ 160 mm
600/675/460
35
48 680,-
18 98 12
LWZ 270
3
hmotn. v kg
cena v Kè
Pøíslušenství pro LWZ 161 a 270
obj. èíslo
popis
cena v Kè
16 09 50
sada filtrù pro (5 ks)
16 25 51
3-stupòový pøepínaè
505,-
07 42 49
binární výstup BA 4,6
8 374,-
17 01 98
bypass modul *1
7 179,-
16 86 83
letní kazeta *2
2 946,-
18 53 58
FEZ - dálkové ovládání s hodinami
3 275,-
18 98 00
Senzor kvality vzduchu FEQ pro automatické a ruèní øízení otáèek ventilátoru a zobrazení nutnosti výmìny
filtrù podle provozních hodin
3 431,-
350,-
*1 - vynechává výmìník v teplém období - pøímý pøívod èerstvého vzduchu pøes filtr
*2 - jako bypass modul, ale bez automatiky
odvìtrávaný
vzduch
pøivádìný
vzduch
odvìtrávaný
vzduch
ventilátor
pøivádìného
vzduch
èerstvý
vzduch
filtr
tepelný výmìník
s køížovým
protiproudem
øízení
filtr
ventilátor
odvìtrávaného
vzduch
protizámrazová
ochrana
princip LWZ 161 (270)
31
Ventilaèní jednotky s rekuperací tepla
Centrální ventilaèní jednotka
s rekuperací tepla, tepelným èerpadlem
a pøídavným vytápìním LWZ 303 Integral,
LWZ 303 SOL a LWZ 403 SOL
Kompletní pøístroj pro centrální výmìnu vzduchu
v bytech a rodinných domech, pro pøípravu teplé
užitkové vody a pro vytápìní. Zpìtné získávání
tepla pomocí køížového protiproudého výmìníku
ze vzduchu odèerpávaného z místností a
tepelného èerpadla vzduch/voda. Dodateèné
získávání tepla z venkovního vzduchu. Pøivádìní
zpìtnì získaného tepla v pøívodu èerstvého
vzduchu do místností, do ohøívaèe vody a do
vytápìní. Elektrický dohøev pro pokrytí výkonu pøi
vyšší potøebì.
l kompaktní pøístroj s funkcemi:
- ventilace
- vytápìní
- ohøev vody
l snadná instalace a obsluha
l centrální ventilace
l vysoké zpìtné získání tepla až 90%
l chladivo R 407C
l vestavìný 200 l ohøívaè teplé vody
l individuální programování
l vestavìná regulace použitelná jako
dálkové ovládání
l u verze LWZ 303/403 SOL vestavìný
výmìník pro pøipojení okruhu solárních
kolektorù (použijí se 2 ks SOL 27 plus)
LWZ 303 Integral
obj. èíslo
typ
pøípojky vzduchu
výkon
max. objem prùtok.
vzduchu
rozmìr v/š/h
v mm
hmotnost bez
vody v kg
cena v Kè
07 43 60
LWZ 303
Integral
4x 160 mm /
TÈ + zpìtné získání tepla
(A2/W35) 4,2 kW + pøídavné
el. tìleso až 8,8 kW
230 m3/h pøi 100 Pa
1870/1320/770
cca 351
(2 transport.
jednotky)
239 887,-
LWZ 303
SOL
4x 160 mm /
TÈ + zpìtné získání tepla
(A2/W35) 4,2 kW + pøídavné
el. tìleso až 8,8 kW
230 m3/h pøi 100 Pa
1870/1320/770
cca 376
(2 transport.
jednotky)
261 043,-
LWZ 403
SOL
4x 160 mm /
TÈ + zpìtné získání tepla
(A2/W35) 6 kW + pøídavné
el. tìleso až 8,8 kW
280 m3/h pøi 100 Pa
1870/1320/770
cca 391
(2 transport.
jednotky)
283 630,-
18 52 81
22 04 66
2x (410x155) mm
2x (410x155) mm
2x (410x155) mm
obj. èíslo
16 71 45
16 80 84
16 65 19
07 43 12
17 00 18
32
popis
sada filtrù pro LWZ 303/403 (5 ks)
tepelnì izolovaná vzduch. hadice, délka 4m φ 315 mm
stìnová prùchodka s venkovní nástìnnou møížkou
vodící kryt
tlumiè chvìní DN 315
cena v Kè
309,3 811,8 384,4 038,2 256,-
Ventilaèní jednotky s rekuperací tepla
Centrální ventilaèní jednotka s rekuperací tepla, tepelným èerpadlem
a pøídavným vytápìním LWA 303, LWA 303 SOL
Integrální systém pro centrální výmìnu vzduchu v bytech a rodinných domech, pro pøípravu
teplé vody a pro vytápìní. Decentrálnì pøivádìný vzduch; plynule volitelné množství vzduchu.
Zpìtné získání tepla ze vzduchu odèerpávaného z místností pomocí tepelného èerpadla.
Akumulace získaného tepla v zásobníku teplé užitkové vody a v topné soustavì. Elektrický
dohøev pro pokrytí výkonu pøi vyšší potøebì. Varianta LWA 303 SOL se solárním výmìníkem a
integrovanou solární regulací.
• kompaktní pøístroj s funkcemi: - vìtrání
- vytápìní
- pøíprava teplé vody
• malá zastavìná plocha
• ekvitermní regulace pro 2 topné okruhy
• snadná instalace a obsluha
• chladivo R134a
• vestavìný ohøívaè teplé vody 300 l
• teplota teplé vody až 60°C pomocí tepelného èerpadla
• individuální volba programu: 2 topné programy, program vìtrání, program teplé vody
• integrovaná solární regulace (u provedení SOL)
LWA 303
obj.èíslo
typ
objem.prùtok
vzduchu
pøípojky
vzduchu
výkon
rozmìr v/š/h
v mm
Hmotnost
v kg
cena v Kè
074261
LWA 303
250m3/h pøi
270 hPa
Ö160 mm
tepelné èerpadlo 2,1kW
pøídavné el. tìleso 6,6kW
1980/660/690
190
114 800,-
074263
LWA 303
SOL
250m3/h pøi
270 hPa
Ö160 mm
tepelné èerpadlo 2,1kW
pøídavné el. tìleso 6,6kW
1980/660/690
215
119 600,-
princip LWA 303
Pøíslušenství
Ventily pøívodního vzduchu z plastu s pøívodní trubkou, venkovní møížka vè. filtru pro montហna
vnìjší stìnu.
obj. èíslo
typ
technické údaje / rozmìry
07 31 84
ventil 80
prùtok vzduchu 16 m /h pøi 6 Pa, hluènost RW = 35 dB,
min. prùchodka 86 mm, max. tlouška stìny 360 mm
1 350,-
07 35 17
ventil 90
prùtok vzduchu 20 m3/h pøi 5 Pa, hluènost RW = 35 dB,
min. prùchodka 99 mm, max. tlouška stìny 360 mm
1 310,-
18 98 13
ALD
prùtok vzduchu 13 m3/h pøi 4 Pa, 21 m3/h pøi 8 Pa,
nutné pøíslušenství: montážní trubka obj. è. 18 98 16
1 990,-
18 98 16
3
montážní trubka pro ADL
cena v Kè
280,-
33
Solární systémy
Plochý kolektor SOL 27 plus
Kolektor využívá vysoce selektivní celoplošný absorbér s vrstvou oxidu a nitridu titanu. Díky pøípojkám
v horní èásti kolektoru je možná montហvíce kolektorù vedle sebe s malými nároky na plochu.
Naletované pøipojovací vsuvky 3/4“ umožòují rychlé a bezpeèné hydraulické pøipojení. Kolektor chrání
4 mm silné rastrové bezpeènostní sklo. Ve spojení s odpovídajícím pøipevòovacím materiálem je možná
instalace jednotlivých nebo nìkolika vedle sebe uložených kolektorù. Provoz kolektorù s již pøipravenou
smìsí H-30 L (SOLAREN) zajišuje nezámrznost systému i provozní ostavení pøi pøehøátí. Kryt kolektoru
je zhotoven z hliníku odolného moøské vodì.
Celková plocha
2,63 m2
pøípojky
G¾
Aperturní plocha
2,41 m2
pøípustný provozní pøetlak
0,6 MPa
Výkonové možnosti kolektoru*
0-2 kW
jmenovitý objem. tok
50-300 l/h
210°C
úhel sklonu
20-90°
1,72 l
tlak. ztráta pøi 200 l/h cca. 8 mbar
klidová teplota pøi 1 kW/m
2
Objem
pøi 20°C smìsi
*Z køivky úèinnosti je možno stanovit výkonové údaje, které budou zohlednìny v nomogramu pro
dimenzování.
SOL 27 plus
obj. èíslo
popis
rozmìry v mm v/š/h
hmotnost v kg
22 04 55
plochý kolektor SOL 27
2205/1195/106
48
cena v Kè
18 990,-
plus
Upevòovací sady SOL 25 plus výška montáže 0-20 m
Montážní rámy R1 a R2 umožòují uspoøát kolektory na výšku. Možno spojovat se sadami BP, BW a BF
pro taškovou , vlnitou nebo plochou støechu popø. nástìnnou montáž.
obj. èíslo
popis
22 04 56
R1 montážní rám pro 1 kolektor svisle
cena v Kè
1 530,-
22 04 57
R2 montážní rám pro 2 kolektory svisle nebo 1 vodorovnì
3 130,-
18 56 61
RA podpìra rámu 15 až 30°
1 329,-
Pro spojení více kolektorù nebo dvojic kolektorù do jedné kolektorové øady (viz. doporuèené
sestavy ).
R2
obj. èíslo
popis
22 06 16
RV-W sada na propojení rámu – vodorovná montáž
cena v Kè
1 483,-
Upevòovací sada na taškovou støechu BP výška montáže do 20 m
Sada umožòuje ve spojení s montážními rámy R1 a R2 instalaci kolektorù na taškovou støechu.
(viz. doporuèené sestavy).
obj. èíslo
popis
18 55 44
BP upevòovací sada støešních hákù pro montហkolektorù na taškovou
støechu, 2 ks
BP
cena v Kè
1 483,-
Upevòovací sada na vlnitou støechu BW výška montáže do 20 m
Sada umožòuje ve spojení s montážními rámy R1 a R2 instalaci kolektorù na vlnitou støechu.
obj. èíslo
popis
18 56 59
BW upevòovací sada pro montហkolektorù na vlnitou støechu, 2 ks
cena v Kè
1 906,-
Upevòovací sada na plochou støechu BF výška montáže do 20 m
BW
Sada umožòuje ve spojení s montážními rámy R1 a R2 instalaci kolektorù na plochou støechu.
(viz. doporuèené sestavy).
obj. èíslo
popis
07 43 24
BF W upevòovací sada pro vodorovnou montហkolektorù na plochou
cena v Kè
2 153,-
støechu, 2 ks
18 55 43
BF S upevòovací sada pro svislou montហkolektorù na plochou
2 750,-
støechu, 2 ks
BF
34
Kompenzátor
obj. èíslo
popis
17 08 04
Kompenzátor pro propojení 2 ks SOL 27 plus
cena v Kè
810,-
Pøíslušenství SOL 27 plus
Kompaktní solární instalace SOKI plus / SOKI 6 plus / SOKI 7 plus
Tepelnì izolovaná kompaktní solární instalace v jednovìtvovém provedení s integrovaným
odvzdušòováním systému pro jednoduchou montហkompletního zaøízení. Sada je uzpùsobena pro
nástìnnou montហnebo pøi použití sady SOKI SAS pro montហna solární zásobníky SBB.. plus.
Velmi kvalitní tepelná izolace minimalizuje tepelnou ztrátu.
Vybavení: 3-stupòové obìhové èerpadlo s odvzdušnìním systému, optický mìøiè prùtoku, pojistný
ventil 0,6 MPa, manometr, teplomìr na zpìtné stranì, samostatný teplomìr s pøipojkou pro topnou
stranu, zpìtný ventil s možností odblokování, uzavírací ventily pøed a za èerpadlem, plnící a vypouštìcí
ventil, pøípojka pro expanzní nádrž na zpìtné stranì, nástìnný držák.
SOKI plus
obìhové èerpadlo typ
pøíkon èerpadla
W
vestavìná regulace
odvzdušnìní systému
mìøení tepla
SOKI plus
ST 20/6-3
44/63/82
-
SOKI 6 plus
ST 20/6-3
44/63/82
SOM 6 plus
ano
-
SOKI 7 plus
ST 20/6-3
44/63/82
SOM 6 plus
ano
ano
obj.èíslo
typ
rozmìry v/š/h mm
hmotnost bez obalu kg
22 04 58
SOKI plus
550/200/180
5,1
cena v Kè
6 290,-
22 04 59
SOKI 6 plus
500/285/162
5,9
10 970,-
22 04 60
SOKI 7 plus
500/285/162
5,9
13 060,-
Solární regulace SOM 6 plus
SOKI 7 plus
Solární regulace SOM 6 plus je urèena pro tepelné standardní solární systémy s jedním odbìrem.
Multifunkèní kombinovaný displej umožòuje snadnou obsluhu. Pøístroj umožòuje následující funkce:
poèítadlo provozních hodin solárního systému, ruèní režim, max. teplotu zásobníku, funkci chlazení
kolektoru, funkci trubkové kolektory, nouzové vypnutí kolektorù. Obsahuje 2 èidla teploty PT 1000.
Solární regulace SOM 7 plus
Solární regulace SOM 7 plus je urèena pro tepelné standardní solární systémy s dvìma odbìry
(pøíprava teplé vody a podpora vytápìní). Multifunkèní kombinovaný displej umožòuje snadnou
obsluhu. Pøístroj umožòuje následující funkce: poèítadlo provozních hodin solárního systému, ruèní
režim, max. teplotu zásobníku, funkci chlazení kolektoru, funkci trubkové kolektory, nouzové vypnutí
kolektorù, regulace otáèek a mìøení tepla. Obsahuje 3 èidla teploty PT 1000.
SOM 7 plus
Solární regulace SOM 8
Solární regulace SOM 8 je urèena pro tepelné standardní solární systémy až s tøemi odbìry.
Multifunkèní kombinovaný displej umožòuje snadnou obsluhu. Pøístroj umožòuje následující funkce:
poèítadlo provozních hodin solárního systému, ruèní režim, max. teplotu zásobníku, funkci chlazení
kolektoru, funkci trubkové kolektory, nouzové vypnutí kolektorù. Obsahuje 4 èidla teploty PT 1000 a
2 mìøièe tepla.
obj.èíslo
typ
rozmìry
v/š/h mm
22 04 62
SOM 6 plus
102/150/52 230 V/50 Hz
max. 4 A
IP 20
22 04 61
SOM 7 plus
102/150/52 230 V/50 Hz
max. 4 A
IP 20
5 760,-
07 43 50
SOM 8
260/216/64 230 V/50 Hz
max. 6,3 A
IP 40
13 524,-
el.napájení
spínací výkon el.krytí
cena v Kè
3 810,-
electronic
SOM 8
comfort
18 53 07
jímka kolektoru, závit 3/4 vnìjší, pro každou regulaci je nutná jedna
361,-
jímka, vnitøní φ 6,5 mm
Souèástí dodávky jsou dvì teplotní èidla PT 1000 φ 6 mm pro mìøení teploty kolektoru a zásobníku.
Jímku èidla do kolektoru je nutno samostatnì objednat.
35
Pøíslušenství SOL 27 plus / SOL 20 plus
Tepelnì izolovaná ocelová vlnovcová trubka pro prùchod støechou
Izolace odolná teplotnì i proti UV-záøení zhotovená z EPDM-hadice.
pøípustný
pøetlak
obj.èíslo
popis
07 34 69
pružná tepelnì
0,6 MPa
izolovaná ocelová vlnitá
hadice pro pøipojení
kolektorù 2 ks
tlouška pøipojení
rozmìr
izolace
délka/DN/
vnìjší φ mm
800/20/65
20 mm G 3/4
cena v Kè
1 586,-
Membránová expanzní nádrž vhodné pro kapalinu H-30 L
obj.èíslo
typ
popis
pøedtlak
07 40 29
AG 12
objem 12 l
0,3
MPa
1,0
pøípust.pøetlak MPa
cena v Kè
1 576,-
07 40 30
AG 18
objem 18 l
0,3
0,8
1 772,-
07 40 31
AG 25
objem 25 l
0,3
0,7
2 184,-
18 78 68
AG 50
objem 50 l
0,3
1,0
4 160,-
Solární stojaté zásobníky pro teplou vodu
Dva vestavìné tepelné výmìníky (spodní pro solární systém, horní pro doohøev). Ocelová nádrž
s dvojitou vrstvou speciálního emailu vybavená ochrannou anodou, teplomìrem, zaslepovací pøírubou
(revizní otvor). Tepelná izolace z PU, 75 mm silná.
obj. èíslo
typ
pøírubové
otvory
vnìjší φ
v mm
18 78 73
SBB 300
plus
SBB 400
plus
SBB 600
plus
18 78 74
18 78 75
pøíruba
pro
šroub.
topné
tìleso
G1½
v/φ
v mm
objem
Hmot- pøipojení
nost
studená
v kg
/teplá voda
210
plocha
horního/
dolního
výmìníku
2
m
1,1/1,5
1665/710
305
162
G1A/G1
37 020,-
210
1,3/1,7
G1½
1873/760
410
197
G1A/G1
39 720,-
210
1,5/2
G1½
1760/920
615
260
G1A/G1A
55 250,-
cena v Kè
Solární zásobník je možno doplnit elektrickým topným tìlesem (FCR nebo BGC - viz. str. 15) nebo
dalším tepelným výmìníkem (WTW - viz. str. 14)
Jímka kolektorového èidla
36
obj. èíslo
popis
18 53 07
jímka pro pøipojení kolektorového èidla, regulace se šroubem pro
odvzdušnìní solárního okruhu
cena v Kè
361,-
Kompletní solární sada pro pøípravu teplé užitkové vody
SADA 1
2 kusy plochého kolektoru SOL 27 plus: pøíprava TUV pro domácnost do 7 osob* vè. solárního zásobníku
Kromì kolektoru obsahuje i montážní rámy pro taškovou støechu, montážní sady pro rychlé propojení kolektorù, tepelnì izolované vlnité hadice pro
snadný prostup støechou, tepelnì izolovanou kompaktní instalaci s 3-stupòovým obìhovým èerpadlem (s integrovaným odvzdušnìním systému),
pojistným ventilem 0,6 MPa, manometr, plnící pøípojku, pøípojku pro expanzní nádrž, regulaci s èidly, jímku pro èidlo kolektoru, teplonosnou kapalinu
H-30 L, expanzní nádrž vhodnou pro H-30 L, 300-litrový solární zásobník SBB 300 plus.
cena v Kè
poz.
ks
obj.èíslo
1
2
22 04 55
popis
SOL 27 plus vysoce výkonný plochý kolektor s absorpèní plocha 2,5 m2 s celomìdìným
absorbérem selektivnì vrstveným, okolo tepelnì zaizolovaný, nasunuté bezpeènostní sklo
s vysokou transparencí
2
2
18 55 44
BP sada upevòovacích støešních hákù pro montហna taškovou šikmou støechu
1 483,-
3
1
07 34 69
tepelnì izolovaná ocelová vlnitá trubka pro prùchod støechou
1 586,-
4
1
22 04 57
R2 montážní rám pro dva kolektory
3 130,-
5
1
22 04 58
SOKI plus kompaktní solární instalace
6 290,-
6
1
22 04 62
teplotnì-diferenèní regulace SOM 6 plus se 2 teplotními èidly
3 810,-
18 990,-
7
1
18 53 07
ponorná jímka kolektoru
8
1
07 40 30
expanzní nádrž , 18 l, do 1 MPa, odolná proti H-30 L
361,-
9
1
07 32 21
teplonosná kapalina H-30 L, 10 l
917,-
10
1
07 32 22
teplonosná kapalina H-30 L, 20 l
1 741,-
11
1
18 78 73
SBB 300 plus - solární stojatý zásobník 300 l
37 020,-
1 772,-
* Standardní zaøízení pro 7 osob s denní spotøebou 40 l vody o teplotì 45°C na den a osobu. Klimatická zóna III, jižní orientace,sklon støechy 45°,
žádné zastínìní, jednoduché 10 m dlouhé vedení,
37
Solární kolektory SOL 27 plus - doporuèené sestavy
s materiálovou specifikací
popis
SOL 27 plus - solární plochý kolektor
svislá montáž
R 1 - rám pro 1 kolektor
R 2 - rám pro 2 kolektory
RV - sada na propojení rámù
tašková šikmá støecha do 20 m výšky budovy
BP - upevòovací sada pomocí støešních hákù na taškovou
•
šikmou støechu
obj. èíslo
22 04 55
množství
1
2
3
4
5
6
8
22 04 56
22 04 57
18 56 60
1
-
1
-
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
4
3
1 530,3 130,1 483,-
18 55 44
2
2
3
4
5
6
8
1 483,-
°
RA - podpìra rámu 15° až 30°
vlnitá støecha do 20 m výšky budovy
BW - upevòovací sada pomocí støešních hákù na vlnitou
•
støechu
18 56 61
2
2
3
4
5
6
8
1 329,-
18 56 59
2
2
3
4
5
6
8
1 906,-
°
RA - podpìra rámu 15° až 30°
°
kolektorová lišta
plochá støecha a nástìnná montហdo 20 m výšky budovy
BF - S upevòovací sada na plochou støechu nebo na stìnu
vodorovná montហvedle sebe
R 2 - rám pro 1 kolektor
RV* sada na propojení rámù
•
°
kompenzátor
tašková šikmá støecha do 20 m výšky budovy
BP - upevòovací sada pomocí støešních hákù na taškovou
•
šikmou støechu
°
RA - podpìra rámu 15° až 30°
vlnitá støecha do 20 m výšky budovy
BW - upevòovací sada pomocí støešních hákù na vlnitou
•
støechu
°
RA - podpìra rámu 15° až 30°
cena Kè/ks
18 990,-
18 56 61
2
2
3
4
5
6
8
1 329,-
22 01 94
2
2
3
4
5
6
8
1 030,-
18 55 43
2
2
3
4
5
6
8
2 750,-
22 04 57
18 56 60
17 08 04
1
-
2
1
3
2
4
5
6
3
4
5
podle poètu skupin
8
7
3 130,1 483,-
18 55 44
2
4
6
8
10
12
16
1 483,-
18 56 61
2
4
6
8
10
12
16
1 329,-
18 56 59
2
4
6
8
10
12
16
1 906,-
18 56 61
2
4
6
8
10
12
16
1 329,-
°
kolektorová lišta
plochá støecha a nástìnná montហdo 20 m výšky budovy
22 01 94
2
2
3
4
5
6
8
1 030,-
BF W – upevòovací sada na plochou støechu nebo na stìnu
•
vodorovná montហnad sebou (jen u taškové støechy)
R2 – rám pro 1 kolektor
BP – upevòovací sada pomocí støešních hákù
RV-W – sada na vodorovné propojení rámù
vlnová hadice pro prùchod støechou (tepelnì izolovaná 2 ks)
SOKI plus - kompaktní solární instalace
07 43 24
2
4
6
8
10
12
16
2 153,-
1
2
1
1
-
2
3
1
1
1
-
3
4
2
1
1
-
4
5
3
1
1
-
5
6
4
1
1
-
6
7
5
1
1
1
8
9
7
1
1
1
3 130,1 483,1 483,1 586,6 290,10 970,-
SOKI 6 plus - kompaktní solár. instalace s SOM 6
°
22 04 57
18 55 44
22 06 16
07 34 69
22 04 58
22 04 59
SOKI 7 plus – kompakt. solár. instalace s SOM 7
°
22 04 60
1
1
1
1
1
1
1
13 060,-
SAS SOKI sada pro montហSOKI
°
22 04 63
1
1
1
1
1
1
1
1 690,-
SOM 6 - solární regulace pro 1 odbìr
•
22 04 62
1
1
1
1
1
1
1
3 810,-
SOM 7 - solární regulace pro 2 odbìry
•
22 04 61
1
1
1
1
1
1
1
5 760,-
SOM 8 electronic comfort
◊
07 43 50
1
1
1
1
1
1
1
13 524,-
ponorná jímka pro teplotní èidlo
expanzní nádrž 18 l, do 8 bar, odolná H-30 L
expanzní nádrž 25 l, do 7 bar, odolná H-30 L
expanzní nádrž 50 l, do 10 bar, odolná H-30 L
teplonosná kapalina H-30 L, 10 l
teplonosné kapalina H-30 L, 20 l
°
18 53 07
1
1
1
1
1
1
1
361,-
absorpèní odvzdušòovaè
°
07 40 30
07 40 31
18 78 68
07 32 21
07 32 22
07 17 68
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1 772,2 184,4 160,917,1 741,1 960,-
mìøiè prùtoku pro SOM 8
SBB 300 plus - solární zásobník 300 l
SBB 400 plus - solární zásobník 400 l
SBB 600 plus - solární zásobník 600 l
•
• alternativnì
38
° jen je-li tøeba
17 04 97
1
1
1
1
1
1
1
5 110,-
18 78 73
18 78 74
18 78 75
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
-
37 020,39 720,55 250,-
◊ pouze pøi více odbìrech (napø. ohøev vody a bazén)
Tepelná èerpadla vzduch/voda WPL 13/18/23/33
Kompaktní pøístroj vhodný jak pro vnitøní tak i
pro vnìjší instalaci. Kovový kryt s perlovì bílým
vypalovaným lakem (RAL 9001). Všechny
souèásti venkovního provedení vystavené pøímo
povìtrnostním vlivùm jsou opatøeny kvalitním
antikorozním povrchem.
Jednoduchá a rychlá montហdíky optimálnì
pøizpùsobenému pøíslušenství pro celý systém
s tepelným èerpadlem. Kompletní pøístroj se
všemi bezpeènostními prvky a s omezením
rozbìhového proudu.
Pøístroj je øízen externím ekvitermním
regulátorem WPM propojeným sbìrnicí.
WPL 13/18/23
Typ
obj. èíslo
rozmìry v/š/h v mm
zákl. pøístroj
venk.provedení
vnitøní provedení
hmotnost zákl.pøístroje
kg
použití pøi teplotì venk. vzduchu
objem. prùtok vzduchu
°C
3
m /h
max.teplota výstupní vody
objem.tok v top.okruhu
pøipojení top.okruhu
použité chladivo
rozbìhový proud
užitné vlastnosti
°C
3
m /h
A
W PL 13
07 44 10
W PL 18
07 44 11
1116 x 1182 x 784
1434 x 1241 x 1280
1182 x 1240 x 800
210
-20 až +30
1116 x 1182 x 784
1434 x 1241 x 1280
1182 x 1240 x 800
220
-20 až +30
3500
+60
3500
+60
1
G 1 ¼" vnìjší
R 407C
< 30
1,2
G 1 ¼" vnìjší
R 407C
< 30
teplota vzduchu
°C
+10
teplota výstupní vody
topný výkon
el.pøíkon
°C
kW
kW
+35
výkonové èíslo ε
ÄT pøi o A2/W 35
K
Typ
obj. èíslo
rozmìry v/š/h v mm
zákl. pøístroj
venkovní provedení
vnitøní provedení
Hmotnost
(základního pøístroje)
kg
použití pøi teplotì vzduchu
objemový prùtok vzduchu
°C
m 3/h
max.teplota výstupní vody
objemový tok v topném okruhu
pøipojení topného okruhu
použité chladivo
rozbìhový proud
užitné vlastnosti
°C
m 3/h
+2
+50
+35
11,3 10,5 8
2,8 3,3 2,5
4,1 3,2 3,3
-7
-15
+10
+2
+35
+50
+35
+50
+35
7,7
3
2,6
6,6
2,4
2,8
6,7
3
2,2
4,6
2,2
2,1
4,8
2,9
1,7
14,8 14,6 11,6 11,2 9,7
3,7 4,8 3,4 4,4 3,3
4
3
3,4 2,5 2,9
6,7
+50
+35
-7
+50
+50
-15
+50
+35
+50
10
4,5
2,2
6,9
3,1
2,2
7,4
4,1
1,8
7,5
W PL 23
18 21 33
W PL 33
18 53 48
1116 x 1182 x 784
1434 x 1241 x 1280
1182 x 1240 x 800
225
1116 x 1332 x 784
1434 x 1390 x 1280
1182 x 1390 x 800
260
-20 až +30
-20 až +30
3500
+60
3500
+60
A
1,4
G 1 ¼" vnìjší
R 407C
< 30
1,4
G 1 ¼" vnìjší
R 407C
< 30
teplota vzduchu
°C
+10
teplota výstupní vody
topný výkon *
el.pøíkon *
výkonové èíslo ε *
ÄT pøi o A2/W35
°C
kW
kW
+35
K
+35
+2
+50
17,5 17
4,3 5,5
4
3,1
+35
-7
+50
+35
-15
+50
+35
12,5 12,5 10,8 11,4 8,4
3,8 4,9 3,6 5,1 3,4
3,3 2,6 3
2,2 2,4
+10
+2
+35
-7
+50
+35
-15
+50
+35
+50
+50
+35
8,8
4,6
1,9
23
6,2
3,7
21,5 20,1 18,8 17,9 16,1 15,1 13,2
8,1 6,1 8,1 6
8
5,8 7,9
2,6 3,3 2,3 3
2
2,6 1,7
+50
7,5
* výkonové údaje pro WPL 33 jsou pøi chodu obou kompresorù
39
Doporuèené sestavy
WPL 13
p.è.
1
popis
tepelné èerpadlo WPL 13
2
tepelné èerpadlo WPL 13
3
4
5
vzduchová hadice* 3 m
deska pro pøipojení vzduch.hadic
nabíjecí zásobník 200 l, vè.tep.izolace
a krytu
6
kompaktní instalace obìžné èerpadlo
UP 25-60 s pøíslušenstvím
7
tlumiè chvìní 1m, DN 25
8
ekvitermní regulace
Celková cena v Kè
typ
zákl.pøístroj
pøíslušenství
zákl.pøístroj
pøíslušenství
SBP 200 E
WPKI 5
SD 25-1
WPMW II
obj.èíslo
07 44 10
07 44 13
07 44 10
07 44 12
16 80 80
00 34 78
18 54 58
ks
1
1
1
16 590,-
22 08 30
07 43 25
07 44 15
18 54 50
1
1
2
1
8 940,3 574,2 596,13 215,274 646,-
WPL 18
p.è.
1
popis
tepelné èerpadlo WPL 18
2
tepelné èerpadlo WPL 18
3
4
5
vzduchová hadice* 3 m
deska pro pøipojení vzduch.hadic
nabíjecí zásobník 700 l, vè.tep.izolace
a krytu
6
kompaktní instalace obìžné èerpadlo
UP 25-60 s pøíslušenstvím
7
tlumiè chvìní 1m, DN 32
8
ekvitermní regulace
Celková cena v Kè
popis
tepelné èerpadlo WPL 23
2
tepelné èerpadlo WPL 23
3
4
5
vzduchová hadice* 3 m
deska pro pøipojení vzduch.hadic
nabíjecí zásobník 700 l, vè.tep.izolace
a krytu
6
kompaktní instalace
obìžné èerpadlo UP 25-80
s pøíslušenstvím
7
tlumiè chvìní 1m, DN 32
8
ekvitermní regulace
Celková cena v Kè
typ
zákl.pøístroj
pøíslušenství
zákl.pøístroj
pøíslušenství
SBP 700 E
WPKI 5
SD 32-1
WPMW II
ks
1
1
popis
tepelné èerpadlo WPL 33
2
tepelné èerpadlo WPL 33
3
4
5
vzduchová hadice* 3 m
deska pro pøipojení vzduch.hadic
nabíjecí zásobník 700 l, vè.tep.izolace
a krytu
6
kompaktní instalace
obìžné èerpadlo UP 25-80
s pøíslušenstvím
7
tlumiè chvìní 1m, DN 32
8
ekvitermní regulace
Celková cena v Kè
1
30 660,-
22 08 30
07 43 25
07 44 14
18 54 50
1
1
2
1
8 940,3 574,3 255,13 215,296 688,-
obj.èíslo
18 21 33
07 44 13
18 21 33
07 44 12
16 80 80
00 34 78
18 54 59
ks
1
1
1
WPKI 5
22 08 30
07 43 16
SD 32-1
WPMW II
07 44 14
18 54 50
SBP 700 E
182 454,23 752,8 858,12 113,16 590,-
1
1
2
1
8 940,3 574,2 596,13 215,272 092,-
ks
cena v Kè
1
1
2
2
1
189 767,23 752,8 858,12 113,30 660,-
1
1
2
1
8 940,3 574,3 255,13 215,294 134,-
cena v Kè
193 115,47 277,-
ks
cena v Kè
30 660,-
193 115,23 752,8 858,12 113,30 660,-
1
1
8 940,5 531,-
1
1
8 940,5 531,-
2
1
3 255,13 215,301 993,-
2
1
3 255,13 215,299 439,-
ks
1
1
1
WPKI 5
22 08 30
07 43 16
SD 32-1
WPMW II
07 44 14
18 54 50
SBP 700 E
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
obj.èíslo
18 53 48
18 53 69
18 53 48
18 53 68
16 80 80
00 34 78
18 54 59
typ
zákl.pøístroj
pøíslušenství
zákl.pøístroj
pøíslušenství
cena v Kè
vnitøní
vnitøní
venkovní
* alternativnì též ve 4 m provedení, obj. è. 16 80 81 (str. 46).
40
cena v Kè
189 767,47 277,-
venkovní
typ
zákl.pøístroj
pøíslušenství
zákl.pøístroj
pøíslušenství
ks
vnitøní
obj.èíslo
07 44 11
07 44 13
07 44 11
07 44 12
16 80 80
00 34 78
15 54 59
WPL 33
p.è.
1
cena v Kè
182 454,47 277,-
venkovní
WPL 23
p.è.
1
vnitøní
venkovní
cena v Kè
225 457,47 277,-
ks
cena v Kè
30 660,-
1
1
2
2
1
225 457,23 752,8 858,12 113,30 660,-
1
1
8 940,5 531,-
1
1
8 940,5 531,-
2
1
3 255,13 215,334 335,-
2
1
3 255,13 215,331 781,-
Doporuèené sestavy
WPL s WP-IC a pøípravou TUV
p.è.
popis
typ
obj. èíslo
1
tepelné èerpadlo
základní pøístroj
07 44 10
07 44 11
18 21 33
18 79 09
18 54 58
18 54 59
22 08 31
07 44 15
07 44 14
18 55 20
18 55 21
2
3
kompaktní jednotka
nbíjecí zásobník
4
5
6
7
kompakt. instalace
tlumiè chvìní DN 25, 1 m
tlumiè chvìní DN 32, 1 m
zásobníkový ohøívaè
WPIC
SBP 200 E
SBP 700 E
WPKI 6
SD 25-1
SD 32-1
SBB 300 WP
SBB 400 WP SOL
WPL 13
ks
cena v Kè
1
182 454,-
1
1
89 023,16 590,-
1
4
4 532,5 192,-
1
31 710,-
WPL 18
ks
cena v Kè
1
189 767
1
89 023
1
1
193 115,89 023,-
1
1
30 660,4 532,-
1
1
30 660,4 532,-
4
6 508,-
1
39 090,362 928,-
4
Celková cena v Kè
WPL 23
ks
cena v Kè
6 508,39 090,-
1
329 501,-
359 580,-
WPL - pøíprava teplé vody
obj. èíslo
22 08 32
07 43 16
18 55 20
18 55 21
Celková cena v Kè
typ
BBI 5
UP 25-80
SBB 300 WP
SBB 400 WP SOL
WPL 13
6 293,5 531,31 710,43 534,-
WPL 18
6 293,5 531,-
WPL 23
6 293,5 531,-
WPL 33
6 293,5 531,-
39 090,50 914,-
39 090,50 914,-
39 090,50 914,-
41
Kompaktní tepelné èerpadlo zemì/voda
WPC 5/7/10/13
Kompaktní tepelné èerpadlo pro vytápìní v provedení pro vnitøní instalaci s vestavìným zásobníkem
teplé užitkové vody. Vestavìná ekvitermní regulace pro øízení tepelného èerpadla, vytápìní a
pøípravu teplé vody. Agregát tepelného èerpadla s jedním plnì hermetickým kompresorem (Scroll),
s rozbìhovým zaøízením, kondenzátorem, výparníkem, vnitøním bezpeènostním zaøízením
sestávajícím z: vysokotlakého a nízkotlakého presostatu a protizámrazové ochrany. Tepelné èerpadlo
je plnìno ekologickým chladivem R410a. Vysoce hospodárný povoz díky vestavìné ekvitermní
regulaci WPM II.
• snadná instalace a obsluha
• kompaktní pøístroj s funkcemi: - vytápìní
- pøíprava teplé vody
• vestavìný ohøívaè teplé vody o objemu 162 l (netto)
• krátké doby ohøevu vody (u WPC 13 z 15 na 50°C za 0,8 hodiny)
• bezfreonová tepelná izolace s malou tepelnou ztrátou
• vestavìný ekvitermní regulátor
• vestavìný trojstupòový elektrokotel 8,8 kW
• souèástí dodávky jsou:
- tlakové hadice pro pøipojení primární i sekundární strany
- pojistné skupiny primární (vrty) a sekundární (topná soustava)
WPC
typ
objednací èíslo zákl.pøístroje
cena v Kè
rozmìry v x š x h
hmotnost
rozsah použití zdroje tepla
max.teplota topné vody
objemový prùtok, zdroj tepla
tlakový rozdíl, zdroj tepla
objemový prùtok, topná strana
tlakový rozdíl, topná strana
zásobník TUV
netto
chladivo
rozbìhový proud
výkonová data
teplota zdroje
teplota topné vody vody
topný výkon
el. pøíkon
výkonové èíslo ε
výkon vestavìného elektrokotle
WPC 5
22 02 51
182 200,mm 2100x600x650
kg
275
°C -5 až +20(40*)
°C 60
m3/h 1,4
hPa 420
m3/h 0,5
WPC 7
22 02 52
194 800,2100x600x650
285
-5 až 20(40*)
60
1,9
WPC 10
22 02 53
203 600,2100x600x650
295
-5 až 20(40*)
60
2,3
WPC 13
22 02 54
209 700,2100x600x650
305
-5 až 20(40*)
60
3,1
360
0,7
310
0,9
230
1,2
hPa
l
280
162
R410A
< 30
280
162
R410A
< 30
280
162
R410A
< 30
280
162
R410A
A < 30
°C
°C
kW
kW
kW
0
+35
5,8
1,3
4,3
8,8
+50
5,5
2
2,8
0
+35
7,8
1,8
4,4
8,8
+50
7,3
2,5
2,9
0
+35
9,9
2,2
4,5
8,8
+50
9,5
3,1
3
0
+35
13,4
3,1
4,4
8,8
+50
12,7
4,3
3
* krátkodobì (max. 30 min) pøípustná teplota až 40°C
Pozn. Expanzní nádrž pro primární a sekundární stranu není souèástí dodávky
Expanzní nádrž pro primární okruh
obj.èíslo
popis
objem
cena v Kè
18 99 81
expanzní nádrž pro primární okruh vèetnì stìnového držáku
12 l
1 080,-
42
Kompaktní tepelné èerpadlo zemì/voda
WPC 5/7/10/13 cool
Kompaktní tepelné èerpadlo pro vytápìní a pasivní chlazení v provedení pro vnitøní instalaci
s vestavìným zásobníkem teplé užitkové vody. Vestavìná ekvitermní regulace pro øízení tepelného
èerpadla, vytápìní, chlazení a pøípravu teplé vody. Agregát tepelného èerpadla s jedním plnì
hermetickým kompresorem (Scroll), s rozbìhovým zaøízením, kondenzátorem, výparníkem, vnitøním
bezpeènostním zaøízením sestávajícím z: vysokotlakého a nízkotlakého presostatu a protizámrazové
ochrany. Tepelné èerpadlo je pro funkci chlazení vybaveno pøídavným výmìníkem a 3-cestným
pøepínacím ventilem. Tepelné èerpadlo je plnìno ekologickým chladivem R410a. Vysoce hospodárný
povoz díky vestavìné ekvitermní regulaci WPMi.
• snadná instalace a obsluha
• kompaktní pøístroj s funkcemi: - vytápìní
- pasivní chlazení
- pøíprava teplé vody
• vestavìný ohøívaè teplé vody o objemu 162 l (netto)
• krátké doby ohøevu vody (u WPC 13 z 15 na 50°C za 0,8 hodiny)
• bezfreonová tepelná izolace s malou tepelnou ztrátou
• vestavìný ekvitermní regulátor
• vestavìný trojstupòový elektrokotel 8,8 kW
• souèástí dodávky jsou:
- tlakové hadice pro pøipojení primární i sekundární strany
- pojistné skupiny primární (vrty) a sekundární (topná soustava)
WPC cool
typ
objednací èíslo zákl.pøístroje
cena v Kè
rozmìry v x š x h
hmotnost
rozsah použití zdroje tepla
max.teplota topné vody
objemový prùtok, zdroj tepla
tlakový rozdíl, zdroj tepla
mm
kg
°C
°C
m3/h
hPa
objemový prùtok, topná strana
m3/h
tlakový rozdíl, topná strana
hPa
zásobník TUV
netto l
chladivo
rozbìhový proud
A
výkonová data
°C
teplota zdroje
°C
teplota topné vody vody
topný výkon
kW
chladící výkon **
kW
el. pøíkon
kW
výkonové èíslo ε
výkon vestavìného elektrokotle kW
WPC 5 cool
22 02 55
203 400,2100x600x650
275
-5 až +20(40*)
60
1,4
WPC 7 cool
22 02 56
209 500,2100x600x650
285
-5 až 20(40*)
60
1,9
WPC 10 cool
22 02 57
218 800,2100x600x650
295
-5 až 20(40*)
60
2,3
WPC 13 cool
22 02 58
227 700,2100x600x650
305
-5 až 20(40*)
60
3,1
420
0,5
360
0,7
310
0,9
230
1,2
280
162
R410A
< 30
280
162
R410A
< 30
280
162
R410A
< 30
280
162
R410A
< 30
0
+35
5,8
0
+35
7,8
0
+35
9,9
1,3
4,3
8,8
+50
5,5
3,8
2
2,8
1,8
4,4
8,8
+50
7,3
5,2
2,5
2,9
+50
9,5
0
+35
13,4
6
2,2
4,5
8,8
3,1
3
3,1
4,4
8,8
+50
12,7
8,5
4,3
3
* krátkodobì (max. 30 min) pøípustná teplota až 40°C
** pøi jmen. prùtoku 15°C výstup nemrz. smìsi, 23°C vratná teplota chladicí okruh
Pozn. Expanzní nádrž pro primární a sekundární stranu není souèástí dodávky (obj. è. viz. pøedchozí strana)
43
Tepelné èerpadlo zemì/voda WPF 5/7/10/13/16
Tepelné èerpadlo pro vytápìní v provedení pro vnitøní instalaci s vestavìnou regulací, obìhovým
èerpadlem, pojistným ventilem, elektrokotlem 8,8 kW a pøepínacím ventilem pro pøípravu teplé užitkové
vody. Jednoduchá a rychlá montហdíky optimálnì pøizpùsobenému pøíslušenství pro celý systém
s tepelným èerpadlem.
Agregát tepelného èerpadla s jedním plnì hermeticky uzavøeným kompresorem (Scroll),
s rozbìhovým zaøízením, kondenzátorem, výparníkem, vnitøním bezpeènostním zaøízením sestávajícím
z: vysokotlakého a nízkotlakého presostatu a protizámrazové ochrany. Tepelné èerpadlo je plnìno
ekologickým chladivem R 410a.
Vysoce hospodárný provoz díky vestavìné ekvitermní regulaci.
WPF 5/7/10/13/16
typ
objednací èíslo
cena v Kè
rozmìry v x š x h v mm
hmotnost
kg
teplota zdroje energie zemì/voda
°C
max.teplota výstupní vody
°C
objem. tok na stranì zdroje tepla
m3/h
tlaková diference v TÈ
hPa
objem. tok v topném okruhu
m3/h
dosažitelná ext. tlak. diference TÈ
hPa
pøipojení topného okruhu a okruhu zdroje tepla
použité chladivo
rozbìhový proud
A
užitné vlastnosti
teplota zdroje
°C
teplota výstupní vody
°C
topný výkon
kW
el.pøíkon
kW
ε
výkonové èíslo
WPF 5
07 42 94
143 170,-
WPF 7
07 42 95
150 380,-
120
-5 až 20 (40∗)
+60
1,4
100
0,5
280
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
0
+35
5,8
1,3
4,3
+50
5,5
2
2,8
WPF 13
07 42 97
167 890,-
WPF 16
22 08 18
176 980,-
130
-5 až 20 (40∗)
+60
1,9
110
0,7
280
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
WPF 10
07 42 96
161 710,945 x 510 x 620
140
-5 až 20 (40∗)
+60
2,3
120
0,9
280
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
150
-5 až 20 (40∗)
+60
3,1
230
1,2
280
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
160
-5 až 20 (40∗)
+60
4,1
250
1,4
100
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
0
+35
7,8
1,8
4,4
0
+35
9,9
2,2
4,5
0
+35
13,4
3,1
4,4
0
+35
16,1
3,6
4,5
+50
7,3
2,5
2,9
+50
9,5
3,1
3
+50
12,7
4,3
3
+50
15,1
5
3
∗ krátkodobì (max. 30 min) pøípustná teplota až 40 °C
Doporuèená sestava tepelného èerpadla WPF
p.è.
popis
1
tepelné èerpadlo
2
3
obj. èíslo WPF 5
WPF 7
ks cena v Kè ks cena v Kè
WPF 5
07 42 94 1 143 170,WPF 7
07 42 95
1 150 380,WPF 10 07 42 96
WPF 13 07 42 97
WPF 16 22 08 18
SBP 100 07 42 50 1
11 350,- 1
11 350,WPKI-V 07 43 47 1
4 027,- 1
4 027,WPKI-H 07 43 14 1
4 841,- 1
4 841,07 43 25 1
3 574,- 1
3 574,-
WPF 10
ks cena v Kè
1
1
1
1
11 350,4 027,4 841,3 574,-
SO 25-1
SD 32-1
2
2
2 596,3 254,191 352,-
typ
akumulaèní zásobník 100 l
pøipojovací sada pro WPF
obìžné èerpadlo UP 25-60
UP 25-80
5
tlumiè chvìní 1 m, DN 25
6
tlumiè chvìní 1 m, DN 32
Celková cena v Kè
4
07 44 15
07 44 14
4
5 192,-
2
2
172 154,-
2 596,3 254,180 022,-
1
WPF 13
ks cena v Kè
WPF 16
ks cena v Kè
161 710,1
167 890,-
1
1
1
1
11 350,4 027,4 841,3 574,-
4
6 510,198 190,-
1
1
1
1
176 980,11 350,4 027,4 841,-
1
5 531,-
4
6 510,209 239,-
WPF pøíprava teplé vody
obj. èíslo
07 44 15
07 44 14
18 55 20
18 55 21
Celková cena v Kè
44
typ
tlaková hadice DN 25, 1 m
tlaková hadice DN 32, 1 m
zásobník SBB 300 WP
SBB 400 WP SOL
WPF 5
1 298,-
WPF 7
1 298,-
WPF 10
1 298,-
31 710,33 008,-
31 710,33 008,-
31 710,33 008,-
WPF 13
1 627,31 710,33 337,-
WPF 16
1 627,39 090,40 717,-
Modulové tepelné èerpadlo zemì/voda WPF 10/13/16 M
Tepelné èerpadlo pro vytápìní v provedení pro vnitøní instalaci vhodné pro kaskádové zapojení.
Jednoduchá a rychlá montហdíky optimálnì pøizpùsobenému pøíslušenství pro celý systém s tepelným
èerpadlem.
Agregát tepelného èerpadla s jedním plnì hermeticky uzavøeným kompresorem Scroll, s rozbìhovým
zaøízením, kondenzátorem, výparníkem, vnitøním bezpeènostním zaøízením sestávajícím z: vysokotlakého
a nízkotlakého presostatu a protizámrazové ochrany. Tepelné èerpadlo je plnìno ekologiickým
chladivem R 410a. Obìhové èerpadlo, pøepínací ventil ohøevu TUV, elektrokotel a regulace nejsou
souèástí základní dodávky.
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu tepelného èerpadla WPL, WPF, WPC nebo vìtracích jednotek LWA 203, LWA 303
a LWZ 303 je souèástí základní ceny, vèetnì cestovních výloh do výše nákladù za 500 km jízdy.
Uvedení do provozu smí provést pouze autorizovaný servisní pracovník podle „Podmínek pro uvedení
tepelného èerpadla do provozu“. Uvedením námi dodaného pøístroje do provozu osobou bez platného
oprávnìní, vydaného spoleèností Stiebel Eltron Praha, nebudou naplnìny podmínky pro pøiznání
záruky.
WPF 10/13/18 M
Použití v systému zemì/voda
typ
objednací èíslo
cena v Kè
rozmìry v x š x h
hmotnost
teplota zdroje energie min./max.
teplota topné vody min./max.
mm
kg
°C
°C
m3/h
objemový tok v topném okruhu
diference tlaku v tepel.èerpadle
hPa
m3/h
objem. tok na stranì zdroje tepla
tlaková diference v tepel.èerpadle
hPa
pøipojení topného okruhu a okruhu zdroje tepla
použité chladivo
rozbìhový proud
A
užitné vlastnosti
teplota vstupní strana
°C
teplota výstupní vody
°C
topný výkon
kW
el.pøíkon
kW
výkonové èíslo ε
* krátkodobì pøípustná teplota až 40°C
WPF 10 M
18 53 49
127 720,970 x 510 x 640
110
-5/20 (40*)
15/60
0,9
100
WPF 13 M
18 21 35
148 083,970 x 510 x 640
120
-5/20 (40*)
15/60
1,2
100
WPF 16 M
22 08 94
165 655,970 x 510 x 640
125
-5/20 (40*)
15/60
1,4
100
2,2
120
3,1
230
4,1
250
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
0
+35
13,4
3,1
4,4
0
+35
16,3
3,5
4,7
0
+35
9,9
2,2
4,5
+50
9,5
3,1
3
+50
12,7
4,4
2,9
+50
15,3
4,8
3,2
Doporuèená sestava tepelného èerpadla
WPF 10 M
WPF 13 M
p.è.
popis
typ
obj. èíslo
ks
cena v Kè
1
tepelné èerpadlo
WPF 10 M
WPF 13 M
WPF 16 M
18 53 49
18 21 35
22 08 94
1
127 720,-
WPF 16 M
ks
cena v Kè
1
148 083,-
ks
cena v Kè
1
165 655,-
2
akumulaèní zásobník 200 l
SBP 200 E
18 54 58
1
16 590,-
1
16 590,-
1
16 590,-
3
kompaktní instalace
WPKI-5
22 08 30
1
8 940,-
1
8 940,-
1
8 940,-
4
obìžné èerpadlo UP 25-60
obìžné èerpadlo UP 25-80
07 43 25
07 43 16
1
3 574,-
1
3 574,1
5 531,-
5
tlumiè chvìní 1 m, DN 25
SD 25-1
07 44 15
2
2 596,-
6
tlumiè chvìní 1 m, DN 32
SD 32-1
07 44 14
2
3 255,-
4
6 510,-
4
6 510,-
7
regulace TÈ
WPMW II
18 54 50
1
13 215,-
1
13 215,-
1
13 215,-
Celková cena v Kè
175 890,-
194 460,-
216 441,-
WPF..M pøíprava teplé vody
obj. èíslo
22 08 32
07 43 16
18 55 20
18 55 21
07 51 15
Celková cena v Kè
typ
BBI 5 instalaèní sada
UP 25-80
SBB 300 WP
SBB 400 WP SOL
BGC
WPF 10 M
6 293,5 531,31 710,4 944,48 478,-
WPF 13 M
6 293,5 531,31 710,4 944,48 478,-
WPF 16 M
6 293,5 531,39 090,4 944,55 858,-
45
Sestavy pro nejvyšší výkon WPF 20/23/26/29/32 SET
Systém zemì/voda
Pro domy s velkou tepelnou ztrátou nabízíme modulární sestavy. Rozmanité kombinace umožòují
výbìr jemnì dìlených výkonù kaskád. Tak je i v pøechodném období možno pøesnì pøiøadit
výkon kaskády tepelné ztrátì a dosahovat stálého vysokého tepelného faktoru.
Díky jednotnému konstrukènímu uspoøádáni øady WPF. .M nejsou kombinace žádný problém.
Základní vlastnosti
l 3 základní pøístroje umožòují 5 sestav se shodným pøipojením
l vhodné pro systém zemì/voda
l široká paleta topných výkonù do 33 kW
Sada obsahuje:
l
l
l
l
WPF..SET
typ
objednací èíslo
cena v Kè
WPF 10 M
WPF 13 M
WPF 16 M
rozmìry v x š x h (sestava)
hmotnost
teplota zdroje energie min./max.
teplota topné vody min./max.
objemový tok v topném okruhu
diference tlaku v tepel. èerpadle
objemový tok na stranì zdroje
diference tlaku v tepel. èerpadle
pøipojení topné a zdrojové strany
použité chladivo
užitné vlastnosti
teplota vstupní strany
teplota výstupní vody
topný výkon
el.pøíkon
2 tepelná èerpadla WPF..M
ekv. regulaci WPMW II
2 obìhová èerpadla UPS 25-60 (sekundární strana)
kompaktní instalaèní sadu pro propojení 2 vedle sebe stojících tepelných èerpadel
WPF 20 SET
18 53 65
276 040,ll
WPF 23 SET
18 53 66
280 160,l
l
WPF 26 SET
18 21 39
285 310,-
WPF 32 SET
22 08 97
302 820,-
ll
970x1240x640
125x2
-5/20 (40*)
15/60
2,8
240
8,2
250
G 1¼“ vnìj.
R410a
0
+35
32,6
7
4,7
mm
kg
°C
°C
3
m /h
hPa
3
m /h
hPa
970x1240x640
110x2
-5/20 (40*)
15/60
1,8
280
4,4
120
G 1¼“ vnìj.
R410a
970x1240x640
110+120
-5/20 (40*)
15/60
2,1
280
5,4
230
G 1¼“ vnìj.
R410a
970x1240x640
120x2
-5/20 (40*)
15/60
2,4
280
6,2
230
G 1¼“ vnìj.
R410a
l
l
970x1240x640
125+130
-5/20 (40*)
15/60
2,6
240
7,2
250
G 1¼“ vnìj.
R410a
°C
°C
kW
kW
0
+35
19,8
4,4
4,5
0
+35
23,3
5,3
4,4
0
+35
26,8
6,2
4,4
0
+35
29,7
6,6
4,5
výkonové èíslo ε
* krátkodobì pøípustná teplota až 40°C
ll
WPF 29 SET
22 08 96
294 580,-
Doporuèená sestava WPF..SET
obj. èíslo
typ
WPF.. SET
SBP 700 E akumulaèní nádrž 700 l
SD 32-1 tlak. hadice DN 32
SD 50-1 tlak. hadice DN 50
18 54 59
07 44 14
18 52 79
cena v Kè
viz výše
30 660,3 254,7 374,-
ks
1
1
2
2
WPF..SET pøíprava teplé vody
obj. èíslo
typ
07 44 14
tlak. hadice DN 32, 1 m
07 43 16
UP 25-80 èerpadlo
16 53 41
èidlo AVF 6
18 55 20
zásobník SBB 300 WP*
18 55 21
zásobník SBB 400 WP*
07 51 15
BGC topné tìleso
Celková cena v Kè
WPF 20 SET
WPF 23 SET
WPF 26 SET
WPF 29 SET
ks
ks
ks
ks
2
3 254,- 2
3 254,- 2
3 254,- 2
3 254,1
5 531,- 1
5 531,- 1
5 531,- 1
5 531,1
299,- 1
299,- 1
299,- 1
299,1
31 710,- 1
31 710,- 1
31 710,- 1
31 710,1
* pøíprava teplé vody menším tepelným èerpadlem
46
4 944,45 738,-
1
4 944,45 738,-
1
4 944,45 738,-
1
WPF 32 SET
ks
2
3 254,1
5 531,1
299,-
1
4 944,- 1
45 738,-
39 090,4 944,53 118,-
Tepelné èerpadlo voda/voda WPW 7/10/13/18
Tepelné èerpadlo pro vytápìní v provedení pro vnitøní instalaci s vestavìnou regulací, obìhovým
èerpadlem, pojistným ventilem, elektrokotlem 8,8 kW a pøepínacím ventilem pro pøípravu teplé užitkové
vody. Jednoduchá a rychlá montហdíky optimálnì pøizpùsobenému pøíslušenství pro celý systém
s tepelným èerpadlem.
Agregát tepelného èerpadla s jedním plnì hermeticky uzavøeným kompresorem (Scroll),
s rozbìhovým zaøízením, kondenzátorem, výparníkem, vnitøním bezpeènostním zaøízením sestávajícím
z: vysokotlakého a nízkotlakého presostatu a protizámrazové ochrany. Tepelné èerpadlo je plnìno
ekologickým chladivem R 410a.
Vysoce hospodárný provoz díky vestavìné ekvitermní regulaci.
WPW 7/10/13/18
typ
objednací èíslo
cena v Kè
rozmìry v x š x h v mm
hmotnost
kg
teplota zdroje energie zemì/voda
°C
max.teplota výstupní vody
°C
objem. tok na stranì zdroje tepla
m 3/h
tlaková diference v TÈ
hPa
objem. tok v topném okruhu
m 3/h
dosažitelná ext. tlak. diference TÈ
hPa
pøipojení topného okruhu a okruhu zdroje tepla
použité chladivo
rozbìhový proud
A
užitné vlastnosti
teplota zdroje
°C
teplota výstupní vody
°C
topný výkon
kW
el.pøíkon
kW
ε
výkonové èíslo
WPW 7
18 97 93
147 500,-
WPW 10
18 97 94
157 000,-
120
+7 až 20 (40∗)
+60
1,5
90
0,6
280
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
WPW 13
18 97 95
165 700,960 x 510 x 680
130
140
+7 až 20 (40∗)
+7 až 20 (40∗)
+60
+60
2,1
2,6
100
110
0,8
1,1
280
280
G1 1/4" vnìjší
G1 1/4" vnìjší
R410a
R410a
< 30
< 30
150
+7 až 20 (40∗)
+60
3,4
200
1,4
280
G1 1/4" vnìjší
R410a
< 30
10
+35
7,2
1,3
5,4
10
+35
10
1,8
5,6
10
+35
17,1
3
5,6
+50
6,7
1,9
3,6
+50
9,4
2,6
3,7
10
+35
12,5
2,3
5,5
WPW 18
18 97 96
171 630,-
+50
12,2
3,2
3,8
+50
16.1
4,3
3,8
∗ krátkodobì (max. 30 min) pøípustná teplota až 40 °C
Doporuèená sestava tepelného èerpadla WPW
p.è.
popis
typ
obj. èíslo
1
tepelné èerpadlo
WPW 7
WPW 10
WPW 13
WPW 18
SBP 100
WPKI-V
WPKI-H
18 97 93
18 97 94
18 97 95
18 97 96
07 42 50
07 43 47
07 43 14
07 43 25
SD 32-1
07 44 14
2
3
akumulaèní zásobník 100 l
pøipojovací sada pro WPF
obìžné èerpadlo UP 25-60
s pøíslušenstvím
5
tlumiè chvìní 1 m, DN 25
6
tlumiè chvìní 1 m, DN 32
Celková cena v Kè
4
WPW 7
ks
cena v Kè
1
147 500,-
WPW 10
ks
cena v Kè
1
WPW 13
ks
cena v Kè
157 000,1
165 700,-
1
1
1
1
11 350,4 027,4 841,3 574,-
1
1
1
1
11 350,4 027,4 841,3 574,-
1
1
1
1
11 350,4 027,4 841,3 574,-
4
5 192,-
2
2
2 596,3 254,186 642,-
2
2
2 596,3 254,195 342,-
176 484,-
WPW 18
ks
cena v Kè
1
1
1
1
1
171 630,11 350,4 027,4 841,3 574,-
4
6 510,201 932,-
WPW pøíprava teplé vody
obj. èíslo
07 44 15
07 44 14
18 55 20
Celková cena v Kè
typ
tlaková hadice DN 25, 1 m
tlaková hadice DN 32, 1 m
zásobník SBB 300 WP
WPW 7
1 298,-
WPW 10
1 298,-
WPW 13
1 298,-
31 710,33 008,-
31 710,33 008,-
31 710,33 008,-
WPW 18
1 627,31 710,33 337,-
47
Modulové tepelné èerpadlo zemì/voda WPW 13/18/22 M
Tepelné èerpadlo pro vytápìní v provedení pro vnitøní instalaci vhodné pro kaskádové zapojení.
Jednoduchá a rychlá montហdíky optimálnì pøizpùsobenému pøíslušenství pro celý systém s tepelným
èerpadlem.
Agregát tepelného èerpadla s jedním plnì hermeticky uzavøeným kompresorem Scroll s rozbìhovým
zaøízením, kondenzátorem, výparníkem, vnitøním bezpeènostním zaøízením sestávajícím z: vysokotlakého
a nízkotlakého presostatu a protizámrazové ochrany. Tepelné èerpadlo je plnìno ekologiickým
chladivem R 410a. Obìhové èerpadlo, pøepínací ventil ohøevu TUV, elektrokotel a regulace nejsou
souèástí základní dodávky.
WPW 13/18/22 M
typ
objednací èíslo
cena v Kè
rozm ìry v x š x h
hm otnost
teplota zdroje energie m in./m ax.
teplota topné vody m in./m ax.
mm
kg
°C
°C
m 3 /h
objem ový tok v topném okruhu
diference tlaku v tepel.èerpadle
hP a
objem . tok na stranì zdroje tepla
m 3 /h
tlaková diference v tepel.èerpadle
hP a
pøipojení topného okruhu a okruhu zdroje tepla
použité chladivo
rozbìhový proud
A
užitné vlastnosti
teplota vstupní strana
°C
teplota výstupní vody
°C
topný výkon
kW
el.pøíkon
kW
výkonové èíslo ε
* krátkodobì pøípustná teplota až 40°C
W P W 13 M
18 97 97
134 640,970 x 510 x 640
120
+7/20 (40*)
15/60
1,1
110
W P W 18 M
18 97 98
141 240,970 x 510 x 640
130
+7/20 (40*)
15/60
1,4
110
W P W 22 M
18 97 99
153 670,970 x 510 x 640
135
+7/20 (40*)
15/60
1,5
110
2,6
110
3,4
200
4,4
230
G 1 1/4" vnìjší
R 410a
< 30
G 1 1/4" vnìjší
R 410a
< 30
G 1 1/4" vnìjší
R 410a
< 30
+10
+35
17,1
3
5,6
+10
+35
21,7
3,8
6,1
+10
+35
12,5
2,3
5,5
+50
12,2
3,2
3.8
+50
16,1
4,3
3,8
+50
20,2
4,8
4,2
Doporuèená sestava tepelného èerpadla
W P W 13 M
W P W 18 M
p.è.
popis
typ
obj. èíslo
ks
cena v K è
1
tepelné èerpadlo
W P W 13 M
W P W 18 M
W P W 22 M
18 97 97
18 97 98
18 97 99
1
134 640,-
W P W 24 M
ks
cena v K è
1
141 240,-
ks
cena v K è
1
153 670,-
2
akum ulaèní zásobník 200 l
S B P 200 E
18 54 58
1
16 590,-
1
16 590,-
1
16 590,-
3
kom paktní instalace
W P K I-5
22 08 30
1
8 940,-
1
8 940,-
1
8 940,-
4
obìžné èerpadlo U P 25-60
obìžné èerpadlo U P 25-80
07 43 25
07 43 16
1
3 574,-
1
3 574,1
5 531,-
5
tlum iè chvìní 1 m , D N 25
S D 25-1
07 44 15
2
2 596,-
6
tlum iè chvìní 1 m , D N 32
S D 32-1
07 44 14
3 254,-
2
3 254,-
7
tlak. tlum iè chvìní
15 42 72
1
3 605,-
1
3 605,-
1
3 605,-
8
regulace TÈ
W P M W II
18 54 50
1
13 215,-
1
13 215,-
1
13 215,-
2
C elk ová cena v K è
183 160,-
190 418,-
204 805,-
WPW..M pøíprava teplé vody
obj. èíslo
22 08 32
07 43 16
18 55 20
18 55 21
07 51 15
Celková cena v Kè
typ
BBI 5
UP 25-80-180
SBB 300 W P
SBB 400 W P SOL
BGC
W PW 13 M
ks
1
1
1
1
W PW 18 M
6 293,5 531,31 710,4 944,48 478,-
ks
1
1
1
1
W PW 22 M
6 293,5 531,39 090,4 944,55 858,-
ks
1
1
2
1
6 293,5 531,63 420,4 944,80 188,-
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu tepelného èerpadla WPL, WPF, WPC nebo vìtracích jednotek LWA 203, LWA 303 a LWZ 303 je souèástí základní ceny, vèetnì
cestovních výloh do výše nákladù za 500 km jízdy. Uvedení do provozu smí provést pouze autorizovaný servisní pracovník podle „Podmínek pro
uvedení tepelného èerpadla do provozu“. Uvedením námi dodaného pøístroje do provozu osobou bez platného oprávnìní, vydaného spoleèností
Stiebel Eltron Praha, nebudou naplnìny podmínky pro pøiznání záruky.
48
Sestavy pro nejvyšší výkon WPW 26/31/36/40/44 SET
Systém voda/voda
Pro domy s velkou tepelnou ztrátou nabízíme modulární sestavy. Rozmanité kombinace umožòují výbìr jemnì dìlených výkonù kaskád.
Tak je i v pøechodném období možno pøesnì pøiøadit výkon kaskády tepelné ztrátì a dosahovat stálého vysokého tepelného faktoru.
Díky jednotnému konstrukènímu uspoøádáni øady WPW. .M nejsou kombinace žádný problém.
Základní vlastnosti
l 3 základní pøístroje umožòují 5 sestav se shodným pøipojením
l vhodné pro systém voda/voda
l široká paleta topných výkonù do 47 kW
Sada obsahuje:
l
l
l
l
2 tepelná èerpadla WPW..M
ekv. regulaci WPMW II
2 obìhová èerpadla UPS 25-60 (sekundární strana)
kompaktní instalaèní sadu pro propojení 2 vedle sebe stojících tepelných èerpadel
typ
objednací èíslo
cena v Kè
WPW 13 M
WPW 18 M
WPW 22 M
rozmìry v x š x h (sestava)
hmotnost
teplota zdroje energie min./max.
teplota topné vody min./max.
objemový tok v topném okruhu
diference tlaku v tepel. èerpadle
objemový tok na stranì zdroje
diference tlaku v tepel. èerpadle
pøipojení topné a zdrojové strany
použité chladivo
užitné vlastnosti
teplota vstupní strana
teplota výstupní vody
topný výkon
el.pøíkon
WPW 26 SET
22 01 33
298 730,ll
WPW 31 SET
22 01 34
309 290,l
l
WPW 36 SET
22 01 35
316 850,-
WPW 44 SET
22 08 99
336 490,-
ll
970x1240x640
125x2
+7/20 (40*)
15/60
3
240
8,8
230
G 1¼“ vnìj.
R410a
+10
+35
43,4
7,6
6,1
mm
kg
°C
°C
m3/h
hPa
m3/h
hPa
970x1240x640
120x2
+7/20 (40*)
15/60
2,2
280
5,2
110
G 1¼“ vnìj.
R410a
970x1240x640
130+120
+7/20 (40*)
15/60
2,5
280
6
200
G 1¼“ vnìj.
R410a
970x1240x640
130x2
+7/20 (40*)
15/60
2,8
280
6,8
200
G 1¼“ vnìj.
R410a
l
l
970x1240x640
130+125
+7/20 (40*)
15/60
2,9
240
7,8
230
G 1¼“ vnìj.
R410a
°C
°C
kW
kW
+10
+35
25
4,6
5,5
+10
+35
29,6
5,3
5,5
+10
+35
34,2
6
5,6
+10
+35
38,8
6,8
5,9
výkonové èíslo ε
* krátkodobì pøípustná teplota až 40°C
ll
WPW 40 SET
22 08 98
326 200,-
WPW..SET pøíprava teplé vody
obj. èíslo
typ
WPW 26 SET
WPW 31 SET
WPW 36 SET
WPW 40 SET
WPW 44 SET
ks
ks
ks
ks
ks
07 43 16
UP 25-80
1
5 531,- 1
5 531,- 1
5 531,- 1
5 531,- 1
5 531,16 53 41
AVF 6
1
299,- 1
299,- 1
299,- 1
299,- 1
299,18 55 20
SBB 300 WP*
1
31 710,- 1
31 710,- 1
1
1
18 55 21
SBB 400 WP SOL*
1
39 090,- 1
39 090,- 2
78 180,07 51 15
BGC
1
4 944,- 1
4 944,- 1
4 944,- 1
4 944,- 1
4 944,Celková cena v Kè
42 484,42 484,49 864,49 864,88 954,* pøíprava teplé vody menším tepelným èerpadlem
49
Pøíslušenství tepelných èerpadel
Sada WPSB pro pøipojení primárního okruhu WPF systému zemì/voda
obj. èíslo typ
07 42 01 WPSB 307
07 42 02
WPSB 310
07 42 03
WPSB 407
popis
Sada pro pøipojení primárního okruhu systému
zemì/voda sestávající z:obìhového èerpadla
TOP S 30/7, uzavíracích kohoutù a stìnového držáku.
Dále obsahuje expanzní nádrž 12-l se stìn.držákem,
pojist.ventilem, plnícím a vypouštìcím kohoutem.
Sada pro pøipojení primárního okruhu systému
zemì/voda sestávající z:obìhového èerpadla
TOP S 30/10, uzavíracích kohoutù a stìnového držáku.
Dále obsahuje expanzní nádrž 12-l se stìn.držákem,
pojist.ventilem, plnícím a vypouštìcím kohoutem.
Sada pro pøipojení primárního okruhu systému
zemì/voda sestávající z:obìhového èerpadla
TOP S 40/7, uzavíracích kohoutù a stìnového držáku.
Dále obsahuje expanzní nádrž 12-l se stìn.držákem,
pojist.ventilem, plnícím a vypouštìcím kohoutem.
cena v Kè
15 780,-
18 859,-
26 739,-
WPSB
Rozdìlovaè a sbìraè WPSV pro pøipojení prim. okruhu zemì/voda
WPSV
obj. èíslo
18 22 52
typ
WPSV 25-4
18 22 53
WPSV 32-4
18 22 54
WPSV 25-6
18 22 55
WPSV 32-6
popis
Kompletní rozdìlovaè a sbìraè z plastu pro 4 okruhy.
Každý okruh uzavíratelný kulovým ventilem a
s pøevleènou matkou DN20. Pøípojky pro topnou a
vratnou stranu R 1 1/4 vnitøní, vè. stìnových držákù a
autom.odvzdušòovacích ventilù
Kompletní rozdìlovaè a sbìraè z plastu pro 4 okruhy.
Každý okruh uzavíratelný kulovým ventilem a
s pøevleènou matkou DN25. Pøípojky pro topnou a
vratnou stranu R 1 1/4 vnitøní, vè. stìnových držákù a
autom.odvzdušòovacích ventilù
Kompletní rozdìlovaè a sbìraè z plastu pro 6 okruhù.
Každý okruh uzavíratelný kulovým ventilem a
s pøevleènou matkou DN20. Pøípojky pro topnou a
vratnou stranu R 1 1/4 vnitøní, vè. stìnových držákù a
autom.odvzdušòovacích ventilù
Kompletní rozdìlovaè a sbìraè z plastu pro 6 okruhù.
Každý okruh uzavíratelný kulovým ventilem a
s pøevleènou matkou DN25. Pøípojky pro topnou a
vratnou stranu R 1 1/4 vnitøní, vè. stìnových držákù a
autom.odvzdušòovacích ventilù
cena v Kè
13 802,-
14 317,-
18 746,-
21 321,-
Èerpadlo pro odvod kondenzátu – pro vnitøní tepelná èerpadla systému vzduch/voda
obj. èíslo popis
cena v Kè
18 21 38
èerpadlo pro odvod kondenzátu PK 9 s hadicovou pøípojkou
Vzduchové hadice – pro vnitøní tepelná èerpadla systému vzduch/voda
obj. èíslo popis
cena v Kè
16 80 80
tepelnì izolovaná vzduchová hadice, délka 3m, ∅ i 560 mm
16 80 81
tepelnì izolovaná vzduchová hadice, délka 4m, ∅ i 560 mm
5 902,-
00 34 78
deska pro pøipojení vzduchové hadice, vnìjší rozmìr 1200 x 800 mm
s oválným otvorem 690 x 300 mm
6 056,-
Kompaktní jednotka pro vnitøní tepelná èerpadla systému vzduch/voda
obj. èíslo popis
18 79 09
WP-IC nástavba tepelného èerpadla vè. kompletnì vystrojených
vzduchových hadic a opláštìní zákl. pøístroje. Uvnitø krytu jsou
obsaženy: regulátor tepelného èerpadla WPM II, nabíjecí obìhové
èerpadlo, obìhové èerpadlo
TUV, tlumièe chvìní, pojistný ventil s rychloodvzdušòovaèem a
teplomìrem, 2 ponorná èidla teploty a jedno venkovní èidlo teploty.
Vzduchový kanál - pro vnìjší tepelná èerpadla systému vzduch/voda
obj. èíslo popis
50
4 542,-
4 429,-
cena v Kè
89 023,-
cena v Kè
18 53 25
vzduchové kanály KSD pro snížení hluènosti tepelných èerpadel WPL
13/18/23 o cca. 5 dB(A)
19 539,-
18 53 70
vzduch. kanály KSD pro snížení hluènosti tepel. èerpadla WPL 33
18 970,-
Pøíslušenství tepelných èerpadel
Akumulaèní zásobník 100 l
Tlakový závìsný 100-litrový zásobník s ocelovou nádrží s tepelnou izolací z PU-pìny. Zásobník je
urèen pro akumulaci pro tepelná èerpadla a je vybaven otvorem pro vestavbu elektrického topného
tìlesa (SBP-HF). Provozní pøetlak – max. 0,3 MPa. Pøípojky: 4 x G 1 1/4 pro tepelné èerpadlo
a topnou soustavu a 1 x G 1/2 pro odvzdušnìní.
obj.èíslo
07 42 50
typ
SBP 100
popis
závìsný akumulaèní zásobník 100 l s tepelnou
izolací
cena v Kè
11 350,-
Elektrické topné tìleso pro SBP 100
obj.èíslo
07 42 52
typ
SBP-HF
SBP 100
popis
el. topné tìleso pro vestavbu do SBP 100, pøíkon
2;4 nebo 6 kW
cena v Kè
5 335,-
Kompaktní instalaèní sady pro akumulaèní zásobník SBP 100
Kompaktní instalaèní sady se všemi potøebnými souèástmi (bez obìhových èerpadel) pro pøipojení
topné strany tepelného èerpadla a topného systému na akumulaèní zásobník SBP 100. Podle druhu
zaøízení a typu tepelného èerpadla je nutno zvolit odpovídající obìhové èerpadlo.
Kompaktní instalace WPKI-V jen pro tepelná èerpadla WPF
obj.èíslo
07 43 47
typ
WPKI-V
popis
sada pro pøipojení SBP 100 k tepelnému èerpadlu
WPF
cena v Kè
4 027,-
Kompaktní instalace WPKI-P pro tepelná èerpadla (není pro WPF)
obj.èíslo
07 42 51
typ
WPKI-P
popis
sada pro pøipojení SBP 100 k tepelnému èerpadlu
cena v Kè
7 262,-
Kompaktní instalace WPKI-W pro pøípravu TUV (není pro WPF)
obj.èíslo
07 43 15
typ
WPKI-W
popis
sada pro pøípravu TUV – pøipojení TÈ WPWE
k instalaèní sadì WPKI-P
cena v Kè
4 182,-
Kompaktní instalace WPKI-H pro topný okruh
obj.èíslo
07 43 14
typ
WPKI-H
popis
sada pro pøipojení SBP 100 k topnému okruhu
bez smìšovaèe
cena v Kè
4 841,-
Obìhová èerpadla pro kompaktní instalace
obj.èíslo
07 43 25
07 43 16
typ
UP 25-60
UP 25-80
popis
obìh. èerpadlo pro SBP 100 s pøíslušenstvím
obìh. èerpadlo pro SBP 100 s pøíslušenstvím
cena v Kè
3 574,5 531,-
51
Pøíslušenství tepelných èerpadel
Akumulaèní zásobníky SBP 200/700
obj. èíslo
18 54 58
typ
SBP 200 E
18 54 59
SBP 700 E
18 54 60
SBP 700 E
SOL
popis
Nádrž (200 l) pro oddìlení zdrojového a topného okruhu.
Tepelná izolace z 50 mm silné vrstvy PUR.
Pøipojení:4 x G2, 1x topné tìleso x G1 ½, 2 x èidlo G ½
(dole s vestavìnou ochranou trubkou), rozmìry v/∅ mm
1335/630
Nádrž (700 l) pro oddìlení zdrojového a topného okruhu.
Tepelná izolace z 50 mm silné vrstvy PUR.
Pøipojení:4 x G2, 4 x topné tìleso G1 ½, 2 x èidlo G ½,
dole s vestavìnou ochranou trubkou. rozmìry v/∅ mm
1890/910
viz. SBP 700 E navíc vestavìný výmìník 2 m2
4 ks šroubovací vsuvky s vnitøním závitem G1 1/4 pro
instalaci pøípojek zásobníku
00 37 11
cena v Kè
16 590,-
30 660,-
32 230,670,-
SBP 700 E SOL
Šroubovací elektrické topné tìleso pro zásobníky SBP 200/700
BGC
obj. èíslo
typ
07 51 15
BGC*
vè.
vsuvky
výkon
nastavení hloubka
teploty
ponoru v mm
z venku
455
1,2,3,4 a 5,7 kW
1/N/PE∼230 V
3 kW 2/PE∼400 V
6 kW 3/PE∼400 V
* kompletní vè. vsuvky G 1 ½ pro prostup tepelnou izolací
závit
G 1 1/2
cena v Kè
4 944,-
Trubková sada pro elektrický dohøev
obj. èíslo
07 42 33
typ
WPRB
popis
trubková sada pro zapojení BGC do top. soustavy
cena v Kè
1 470,-
Kompaktní instalaèní sada WPKI 5 (není pro TÈ WPF/WPW)
Kompaktní instalaèní sada WPKI 3 je urèena výhradnì pro pøipojení k nabíjecím zásobníkùm SBP 200/
700.Pøi montáži je nutno instalaci doplnit obìhovým èerpadlem vybraným dle níže uvedené tabulky.
Sada obsahuje všechny potøebné èásti jako: bezpeènostní ventil, teplomìr, manometr,uzavírací ventily,
zpìtný ventil a pøipojná místa pro expanzní nádrž a sadu BBI pro pøípravu TUV.
obj. èíslo
22 08 30
typ
WPKI 5
popis
kompaktní instalace pro tepelná èerpadla s nabíjecím
zásobníkem 200 nebo 700 l (bez obìhového èerpadla),
viz tab. dole
cena v Kè
8 940,-
Obìhová èerpadla viz. „Obìhová èerpadla pro kompaktní instalaci“ str. 51.
Kompaktní instalaèní sada WPKI 6
Kompaktní instalaèní sada WPKI 6 je urèena pro pøipojení topné strany akumulaèních zásobníkù SBP
200/700 ve spojení s TÈ typu WPF. Sada obsahuje 3 kuželové kohouty a køížový kus s vestavìným
kuželovým kohoutem.
52
obj. èíslo
typ
popis
22 08 31
WPKI 6
kompaktní instalace pro tepelná èerpadla WPF
s akumulaèním zásobníkem 200 a 700 l
cena v Kè
4 532,-
Pøíslušenství tepelných èerpadel
Tlakové hadice pro výstupní a vratné vedení topné vody (s tepelnou izolací)
obj.èíslo
07 44 15
07 44 16
07 44 17
07 44 18
00 37 13
07 44 14
18 20 19
18 20 20
07 06 92
18 52 79
popis
tlaková hadice s tep. izolací, 1 m, DN 25, pøipojení G 1 ¼
tlaková hadice s tep. izolací, 2 m, DN 25, pøipojení G 1 ¼
tlaková hadice s tep. izolací, 5 m, DN 25, pøipojení G 1 ¼
tlaková hadice s tep. izolací, 10 m, DN 25, pøipojení G 1 ¼
hadicové šroubení DN 25, 2 ks v balení, pøipojení G 1 popø. G 1 1/4, nutné pro oddìlení hadice
tlaková hadice s tep. izolací, 1 m, DN 32, pøipojení G 1 ¼
tlaková hadice s tep. izolací, 2 m, DN 32, pøipojení G 1 ¼
tlaková hadice s tep. izolací, 5 m, DN 32, pøipojení G 1 ¼
hadicové šroubení pro tlakovou hadici, DN 32, pøipojení G 1 ¼, s tep. izolací, 2 ks
tlaková hadice s tep. izolací, 1 m, DN 50, pøipojení G 2
cena v Kè
1 298,1 833,3 255,5 634,1 627,1 627,2 297,4 450,1 576,3 687,-
Tlumièe chvìní (bez tepelné izolace)
obj.èíslo
popis
15 42 72
vakuovaný tlumiè chvìní pro studny o hloubce > 8 m, délka 0,65 m, DN 32, pøipojení G 1 1/4. Pouze pro systém
voda/voda, 2 ks.
cena v Kè
3 605,-
Tlumící podložka
obj.èíslo
popis
00 36 72
sada tlumièù hluku – protihluková podložka
cena v Kè
4 017,-
Regulace, dálkové ovládání
Regulace
obj.èíslo
18 54 50
18 54 51
typ
popis
WPMW II Regulace WPM øídí teplotní i èasové programy pro dva
WPMS II topné okruhy a pro pøípravu TUV vè. øízení jednoho
smìšovacího ventilu a øízení bivalentního zdroje vytápìní.
Regulátor obsahuje intergrované rozhraní RS 232 a
umožòuje dálkové ovládání a poruchovou diagnostiku.
Pøístroj je dodáván ve dvou provedeních: pøedem
propojeném nástìnném WPMW a pro vestavbu do
rozvadìèe vè. konektoru WPMS. Obì provedení obsahují
v dodávce venkovní, pøíložné a ponorné èidlo.
cena v Kè
13 215,9 548,-
obj.èíslo
07 45 19
07 45 18
typ
MSMW
MSMS
cena v Kè
11 330,7 066,-
WPMW II
MSMW
WPMS II
MSMS
popis
Smìšovací modul MSM rozšiøuje možnosti regulace
WPM v pøípadì øízení více než dvou tepelných èerpadel.
Umožòuje tak øízení dalších ètyø jednokompresorových
tepel.èerpadel nebo jednoho dvoukompresorového
tepel.èerpadla a pøídavného druhého smìšovacího
ventilu s nastavením topných a útlumových èasù.
Možnost regulace okruhu s bazénem. Pøístroj je dodáván
ve dvou provedeních: pøedem propojeném nástìnném
MSMW a pro vestavbu do rozvadìèe vè. konektoru
MSMS. Obì provedení obsahují v dodávce venkovní a
pøíložné èidlo.
Pøídavná èidla pro tepelná èerpadla
obj.èíslo
typ
popis
16 53 41
16 53 42
AVF 6
TF 6 A
pøíložné èidlo
ponorné èidlo (s 1 m kabelem)
cena v Kè
299,319,-
Dálkové ovládání
FE 7
obj.èíslo
typ
popis
18 55 79
FE 7
22 01 93
FEK
Dálkové ovládání s èidlem teploty prostoru. Slouží ke
zmìnì požadované teploty v místnosti o +/- 5 K a druhù
provozu: trvalý denní, trvalý útlumový a programový.
Dálkové ovládání s èidlem teploty a vlhkosti prostoru.
Nutno použít pro plošné vytápìní využívané pro tepelné
èerpadlo WPC cool.
cena v Kè
618,-
2 920,-
53
Pøíslušenství tepelných èerpadel
Pøíprava teplé užitkové vody
Závìsný zásobník teplé užitkové vody SBB 150 WPF
Ohøívaè o objemu 150 l je urèený pro pøípravu TUV tepelnými èerpadly WPF 5, WPF 7 a WPF 10
(u WPF 10 pouze v systému zemì/voda).
obj. èíslo
18 22 06
typ
popis
cena v Kè
SBB 150 Zásobníkový ohøívaè vody pro tepelná èerpadla WPF.
21 380,WPF
Vestavìný smaltovaný trubkový tepelný výmìník s vyšší dolností
proti zavápnìní. Sériovì vestavìná magnezitová ochranná noda
proti optimální ochranu proti korozi a zaslepovací pøíruba. Pøímo
nanášená PU tepelná izolace zajišující nízké tepelné ztráty
opatøená plechovým pláštìm. Pro montហSBB 150 WPF je
nezbytná pøipojovcí sada SAS.
Technické údaje
objem
l
150
2
plocha výmìníku
m
1,9
pøípojky vody
½“
rozmìr v x š x h
mm
1280 x 510 x 500
hmotnost vè. vody
kg
203
obj. èíslo
18 53 06
typ
SAS
popis
Sada obsahuje nástìnný držák, pøipojovací a pøíslušenství
nezbytné pro insatalaci SBB 150 WPF hadice a další
cena v Kè
7 365,-
Stojatý zásobník teplé užitkové vody SBB 300 WP
Ohøívaè o objemu 300 l s vestavìným trubkovým tepelným výmìníkem je urèený pro pøípravu TUV
tepelnými èerpadly.
obj. èíslo
18 55 20
typ
popis
SBB 300 Zásobníkový ohøívaè vody pro tepelná èerpadla. Sériobì
WP
vestavìné teplotní PTC-èidlo, teplomìr, signální a ochranná
magneziová anoda pro optimální antikorozní ochranu a
zaslepovací pøíruba. Pøímo nanášená PU tepelná izolace
zajišující nízké tepelné ztráty opatøená kvalitním plastovým
pláštìm.
Technické údaje
objem
l
290
výška
mm
1307
prùmìr
mm
690
hmotnost
kg
130
pøípojky vody
1“
pøípojky výmìníku
1 ¼“
2
plocha výmìníku
m
3,2
možnost použití el. topného tìlesa
1xG1½
cena v Kè
31 710,-
Stojatý zásobník teplé užitkové vody SBB 400 WP SOL
Ohøívaè o objemu 400 l pro pøípravu TUV tepelnými èerpadly a solárním zaøízením. Pøi použití obou
výmìníkù je možno pøipojit i tepelné èerpadlo vyššího výkonu. Oba vestavìné trubkové tepelné
výmìníky jsou emailovány a omezují zavápnìní.
obj. èíslo
18 55 21
typ
popis
cena v Kè
SBB 400 Zásobníkový ohøívaè vody pro tepelná èerpadla v kombinaci se
39 090,WP SOL solárním systémem. Sériobì vestavìné teplotní PTC-èidlo,
teplomìr, signální a ochranná magneziová anoda pro optimální
antikorozní ochranu a zaslepovací pøíruba. Pøímo nanášená PU
tepelná izolace zajišující nízké tepelné ztráty opatøená kvalitním
plastovým pláštìm.
Technické údaje
objem
l
360
výška
mm
1604
prùmìr
mm
690
hmotnost
kg
145
pøípojky vody
1“
pøípojky výmìníku
1 ¼“
plocha výmìníku TÈ
m2
3,8
2
plocha výmìníku solár
m
1,4
možnost použití el. topného tìlesa
1xG1½
54
Pøíslušenství tepelných èerpadel
Pøíprava teplé užitkové vody
Sada BBI 5 pro interní pøípravu TUV
Sada BBI je ve spojení se sadou WPKI 5 urèena pro interní pøípravu TUV tepelnými èerpadly. Jako
zásobník TUV je použit solární zásobník SBB. Sadu je nutno doplnit obìhovým èerpadlem UP 25-60
nebo 25-80 (str. 48).
obj. èíslo
22 08 32
typ
BBI 5
cena v Kè
6 293,-
popis
-
Sada pro pøipojení SHW, SHO
cena v Kè
obj. èíslo
popis
07 29 97
sada pro pøipojení SHW 200/300/400 S pro externí pøípravu TUV
pomocí TÈ
2 266,-
07 29 98
sada pro pøipojení SHO AC 600 a SHO AC 1000 pro externí pøípravu
TUV pomocí TÈ
3 172,-
Deskový výmìník tepla s tepelnou izolací pro pøípravu TUV
obj.èíslo
typ
°C
prim.
°C
sek.
07 06 33
07 06 34
07 10 91
WT 10
WT 20
WT 30
55>45
55>45
55>45
35<30 70
35<30 100
35<30 90
∆p prim.
hPa
∆p sek.
hPa
V prim.
3
m /h
V sek.
3
m /h
250
500
250
1,1
2,3
3,2
1,7
3
4
výkon
kW
15
30
40
Deskový výmìník sestávající z více natvrdo letovaných desek z ušlechtilé oceli,
s tepelnou izolací. Je urèen pro pøípravu teplé vody.
obj.èíslo
typ
v/š/h v mm
hmotnost kg
07 06 33
07 06 34
07 10 91
WT 10
WT 20
WT 30
304/105/65
304/103/102
304/103/140
2,8
4,4
6
cena v Kè
13 950,13 990,23 400,-
55
Poznámky
56

Podobné dokumenty

PŘEHLED VÝROBKŮ 2007

PŘEHLED VÝROBKŮ 2007 ohřívače je udržována trvale na nastavené teplotě. Automatická protizámrazová ochrana. Ocelový zásobník je uvnitř opatřen speciálním přímo nanášeným emailem anticor. Vnější plášť z bíle lakovaného ...

Více

Technicke informace TC 2009.indd

Technicke informace TC 2009.indd WPF 5/7/10 SPODPOROU PASIVNÍHO AAKTIVNÍHO CHLAZENÍ SAKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ SBP ... COOL APŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY Hydraulické zapojení

Více

Cenik SE 2012 komplet.indd

Cenik SE 2012 komplet.indd Obnovitelné zdroje energie

Více

STIEBEL ELTRON - Ceník

STIEBEL ELTRON - Ceník Elektrické přídavné topení

Více

Farní zpravodaj 2013/2 - Farnost Nový Hrozenkov

Farní zpravodaj 2013/2 - Farnost Nový Hrozenkov S napìtím jsme oèekávali až omítkáøi odkryjí strop kostela a zda pod vrstvou malby naleznou stropní malby, které byly souèástí výzdoby hrozenkovského kostela z roku 1931. Onen den nastal 3. èervna,...

Více

Ceník STIEBEL ELTRON

Ceník STIEBEL ELTRON prvky, příslušenství a doplňkové příslušenství, které nepatří k sériovému rozsahu dodávky. Omyl a technické změny vyhrazeny. Dodávky se provádí dle našich dodacích a platebních podmínek. Dokumentac...

Více

Ceník STIEBEL ELTRON_tepelná čerpadla_2013/14 - Prima

Ceník STIEBEL ELTRON_tepelná čerpadla_2013/14 - Prima instalace se vhodným příslušenstvím. Regulace ventilátoru a obou invertorových kompresorů umožňuje dosažení snížené hladiny akustického výkonu. Kovová skříň je chráněna proti korozi a je vyrobena z...

Více