Tisková zpráva Kulatý stůl na téma: Implementace reformy péče o

Komentáře

Transkript

Tisková zpráva Kulatý stůl na téma: Implementace reformy péče o
25. 11. 2015
Tisková zpráva
Kulatý stůl na téma: Implementace reformy
péče o duševní zdraví
Dne 23. listopadu 2015 se ve spolupráci s Kanceláří WHO v České republice
uskutečnil Kulatý stůl k problematice implementace Reformy péče o duševní zdraví.
Akce se konala u příležitosti vstupu do realizační fáze Reformy péče o duševní zdraví,
(jejíž vznik se datuje do roku 2013) a cílem Kulatého stolu bylo informovat všechny
zainteresované strany nejenom o tom, jakým směrem se Reforma ubírá a co vše bylo
již během příprav uskutečněno, ale především představit další kroky, které již brzy
povedou ke konkrétním výstupům Reformy. Rok 2016 odstartuje etapu hmatatelných
projektů, jež položí základ celé nové struktuře péče o duševní zdraví.
Kulatý stůl byl rozdělen do dvou částí. První se věnovala představení Reformy a výchozí
situace v kontextu mezinárodního srovnání, druhá se soustředila na předání zkušeností
s transformacemi psychiatrických institucí a na zdůraznění rolí místních samospráv při
deinstitucionalizaci psychiatrické péče.
Setkání zahájila náměstkyně ministra zdravotnictví pro strategie, Mgr. Lenka Ptáčková
Melicharová, MBA, která poděkovala Světové zdravotnické organizaci za podporu
a spolupráci, stejně jako autorům Strategie reformy psychiatrické péče za odvedenou práci či
odboru koncepcí a strategií, který pod jejím vedením připravuje implementaci Reformy na
Ministerstvu zdravotnictví. Účastníky Kulatého stolu krátce pozdravila i MUDr. Alena
Šteflová, Ph.D., MPH, vedoucí kanceláře WHO v České republice. Připomněla úzkou
participaci WHO při přípravě nejenom Reformy jako celku, ale i řady dílčích souvisejících
projektů, např. destigmatizačních, kvality života, vzdělávacích programů pro psychiatrické
sestry apod.
V prvním bloku vystoupil (z tuzemských mluvčích) jako první MUDr. Martin Hollý, ředitel
Psychiatrické nemocnice Bohnice, předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a současně
i člen řady pracovních skupin tvořících Reformu. Mimo jiné vyzdvihl dopady Reformy
v podobě zkvalitňování péče prostřednictvím významného posílení komunitní péče.
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
V souvislosti s rozšiřováním akutních lůžek v rámci všeobecných nemocnic také připomněl
dílčí efekt, kterým je i tolik potřebná emancipace oboru psychiatrie v rámci medicínských
oborů.
MUDr. Erik Herman promluvil za sekci ambulantních psychiatrů o spolupráci se zdravotními
pojišťovnami a optimalizaci rozmístění úvazků v rámci České republiky a PhDr. Petr Winkler
za Národní ústav duševního zdraví připomněl možnosti dat, analýz a expertíz, která je NÚDZ
připraven předat či vytvořit.
Spolu s tuzemskými prezentujícím uvedli Reformu péče o duševní zdraví do mezinárodního
kontextu i zahraniční hosté, konkrétně Dr. Matt Muijen z Regionální kanceláře WHO
a profesor Martin Brown, který vedl útvar politiky duševního zdraví na Ministerstvu
zdravotnictví Velké Británie právě v době realizace reformy. Zatímco doktor Muijen
prezentoval změny péče o duševní zdraví se zřetelem na kvalitu péče, lidská práva
a poskytované služby (zdůraznil důležitost propracování návrhu optimálního „proplutí“
pacienta systémem), profesor Brown prezentoval zkušenosti spolupráce zdravotní péče
a sociálních služeb, dále pak i význam široké diskuze o psychiatrii a Reformě napříč
společností.
Zdroj: foto MZd
Druhý panel byl zaměřen na předání zkušeností s transformacemi psychiatrických institucí
a na zdůraznění rolí místních samospráv při deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Zajímavý
pohled na reformu psychiatrické péče ve Velké Británii z hlediska implementace
v psychiatrických nemocnicích nabídl Stuart Bell, CBE z Oxford Health NHS Foundation
Trust. Ředitel oxfordského centra „The Whitleaf Centre“, www.oxfordhealth.nhs.uk/whiteleaf,
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
představil nejenom fungování centra jako místa k setkávání, ale i řadu dílčích komponentů,
které mohou být prospěšné i v rámci Reformy péče o duševní zdraví v našem regionu. Jedná
se například o klíčové posílení adiktologie, sdílení elektronických záznamů, periodické
sdružování pracovníků z terénu – sdílení zkušeností s podporou z MZd, důraz na
multidisciplinární služby apod. Dále také apeloval na brzkou intervenci ve smyslu podchycení
projevů propukající nemoci u dětí a dospívajících.
Definici nového standardu akutních lůžek ve všeobecných nemocnicích představil
doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Konkrétní zkušenosti s komunitní péčí v rámci
Pardubického kraje pak prezentovali Ing. Miroslav Gregor z Krajského úřadu Pardubického
kraje a MUDr. Petr Hejzlar, ředitel občanského sdružení Péče o duševní zdraví. V rámci
spolupráce kraje a komunitních služeb jsou regionálními vodítkem příkladu dobré
spolupráce. Na jejich pojetí navázal i MUDr. Jan Stuchlík, ředitel Rehabilitačního
a organizačního centra Fokus Mladá Boleslav, který na konkrétním meziročním propadu
dotací na financování sociálních služeb poukazoval na důležitost zajištění udržitelného
a stabilního financování nově vznikajícího pilíře komunitní péče v podobě Center duševního
zdraví.
Konec druhé části patřil prezentaci Ing. Olgy Laaksonen z odboru evropských fondů
Ministerstva zdravotnictví ČR, která představila možnosti financování implementačních aktivit
prostřednictvím Evropských strukturálních fondů a MUDr. Pavlovi Frňkovi, DMS, jenž za
Svaz zdravotních pojišťoven upřesnil zapojení zdravotních pojišťoven do Reformy péče
o duševní zdraví.
Ke kulatému stolu byli do auditoria pozváni zástupci všech zainteresovaných stran.
Psychiatrických i všeobecných nemocnic, odborných asociací, center a společností, které se
věnují péči o psychicky nemocné pacienty, charitativních společností, ale zároveň i zástupci
z řad pacientů či ostatních resortů jako jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce
a sociálních věcí apod.
Diskuse přinesla mnoho dalších podnětů s důrazem na další propojení všech
zainteresovaných stran, zvláště pak silnější zapojení pacientských a neziskových
organizací do procesu implementace či hodnocení míry úspěšnosti a v neposlední
řadě i apel na posílení meziresortní spolupráce, zvláště pak s Ministerstvem práce
a
sociálních
věcí.
Více
informací
o
Reformě
péče
www.reformapsychiatrie.cz.
Vanda Horná, odbor koncepcí a strategií
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, email: [email protected], www.mzcr.cz
o
duševní
zdraví
na

Podobné dokumenty

Leden - Fokus Mladá Boleslav

Leden - Fokus Mladá Boleslav Ve včerejším e-mailu mi předseda NRZP ČR, p. Krása sděloval, že do Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením do roku 2020 bude zařazen i plán péče o osoby s duševním onemocněním. Dobrá zpr...

Více

zde

zde vycházet, nebo je nezbytné začít zcela nově a jinak?“

Více

XY2CH13250H29

XY2CH13250H29 Připojení - svorky

Více

stáhnout - Buddhistické meditacní centrum Bodhipala

stáhnout - Buddhistické meditacní centrum Bodhipala také zvládli. Velmi nápomocná nám při tom může být řada cvičení indo-tibetské buddhistické tradice, která meditujícího krok za krokem připravuje k integraci Dharmy do každodenního života, které se ...

Více

ZDE

ZDE 3. Prezentace analýzy počtu zdravotnických pracovníků (AS) o Zdroje z ÚZISu o Bylo navrženo porovnat počet pracovníků v psychiatrii (lékaři, sestry, nemocnice, amb.) – počet smluv s pojišťovnami x ...

Více

Zobrazovací genetika u schizofrenie

Zobrazovací genetika u schizofrenie FOXP2 (rs2396753 A>C). VBM: SZ (n=40) vs. zdravé kontroly (n=36)

Více

2006 - CMHCD

2006 - CMHCD Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné (První optimální model transformace psychiatrické léčebny) (2006–2007) Obsahem projekt...

Více