Příloha č. 4 SEH 800 - Regionální rada regionu soudržnosti

Komentáře

Transkript

Příloha č. 4 SEH 800 - Regionální rada regionu soudržnosti
STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU
„Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé
muzejní expozice“
Zpracovatel: Centrum evropského projektování a.s.
Ing. Iva Krunčíková, ředitelka
Počet stran: 64
Žadatel: Město Rokytnice v Orlických horách
Datum: 26.1.2010
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Obsah
2.
3.
4.
5.
Úvodní informace ........................................................................................................................... 3
2.1
Účel projektu ........................................................................................................................... 3
2.2
Identifikační údaje o zadavateli a zpracovateli ....................................................................... 4
Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb ....................................................................................... 7
3.1
Stručný popis projektu ............................................................................................................ 7
3.2
Základní údaje ......................................................................................................................... 8
3.3
Historie a současný stav .......................................................................................................... 9
3.4
Budoucí stav .......................................................................................................................... 10
3.5
Cílová skupina projektu ......................................................................................................... 13
3.6
Analýza poptávky................................................................................................................... 14
3.7
Možnost alternativní nabídky................................................................................................ 16
3.8
Marketingová strategie ......................................................................................................... 17
3.9
Integrovaný přístup, vazba projektu na jiné aktivity ............................................................. 20
3.10
Soulad s rozvojovými strategiemi.......................................................................................... 22
3.11
Vliv projektu na rovné příležitosti ......................................................................................... 23
3.12
Znaky veřejné podpory .......................................................................................................... 24
Technické a technologické aspekty projektu................................................................................ 26
4.1
Základní informace o stavbě ................................................................................................. 26
4.2
Výchozí stav ........................................................................................................................... 26
4.3
Stav po realizaci projektu ...................................................................................................... 27
4.4
Stavební technologie ............................................................................................................. 28
4.5
Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích .................................................... 35
4.6
Bezbariérové řešení stavby ................................................................................................... 35
4.7
Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.......................................................... 36
4.8
Výrobní a logistický proces .................................................................................................... 36
4.9
Technologie použitá k likvidaci projektu ............................................................................... 36
4.10
Výše investičních nákladů...................................................................................................... 37
4.11
Harmonogram prací .............................................................................................................. 37
Potřeba zajištění oběžného a investičního majetku ..................................................................... 39
5.1
6.
Celková struktura pořizovaného majetku ............................................................................. 40
Finanční plán ................................................................................................................................. 41
6.1
Finanční plán ......................................................................................................................... 41
6.2
Fáze investičního projektu..................................................................................................... 42
1
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
6.3
Plán průběhu nákladů a výnosů ............................................................................................ 43
6.4
Plánované stavy majetku a zdrojů krytí ................................................................................ 43
6.5
Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) ............................................................................. 46
7.
Popis očekávaného společenského přínosu ................................................................................. 47
8.
Řízení rizik ..................................................................................................................................... 50
9.
Management projektu a řízení lidských zdrojů ............................................................................ 53
9.1
Projektový tým ...................................................................................................................... 53
10.
Podrobné závěrečné hodnocení projektu ................................................................................. 58
11.
Přílohy........................................................................................................................................ 62
12.
Seznam tabulek ......................................................................................................................... 63
2
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
2. Úvodní informace
2.1 Účel projektu
NÁZEV PROJEKTU:
„Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé
muzejní expozice“
PROGRAM:
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
PRIORITNÍ OSA:
3 Cestovní ruch
OBLAST PODPORY:
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu
TYP OSNOVY:
typ B
Tato studie ekonomického hodnocení projektu (dále jen „Studie“) je vypracována jako povinná
příloha k žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
(dále jen „ROP“). Předkladatelem projektu je Město Rokytnice v Orlických horách, které splňuje
definici oprávného žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 14. Zaměření projektu je v souladu s prioritní
osou 3 Cestovní ruch a s oblastí podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu.
Studie popisuje investiční záměr projektu Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro
umístění stálé muzejní expozice ve všech fázích realizace. Jejím hlavním cílem je popsat současný
stav, který vedl k vypracování projektu, popsat cíl projektu včetně jeho dopadů a stanovit kroky a
aktivity, kterými bude žádaného stavu dosaženo s přihlédnutím k vlivům, které na projekt působí.
Pro vypracování studie byly použity následující zdroje a analýzy:
•
dokumentace pro stavební řízení
•
informace z webové stránky www.kr-kralovehradecky.cz
•
informace z webové stránky www.rokytnice.cz
•
informace poskytnuté Městem Rokytnice v Orlických horách
•
informace z Českého statistického úřadu, www.czso.cz
•
informace z webové stránky http://www.cot.cz/zobrazcl.php?id=3134
•
informace z webové stránky www.monitoring-czechtourism.cz
•
informace z webové stránky www.orlickehory.ochranaprirody.cz
•
informace z veřejně přístupných zdrojů na internetu
•
další.
Studie byla zpracována ke dni 26. ledna 2010.
3
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
2.2 Identifikační údaje o zadavateli a zpracovateli
Zadavatel
Město Rokytnice v Orlických horách
Statutární zástupce: Petr Hudousek, starosta města
Adresa: nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 00 27 53 01
Telefon: 494 379 021
e-mail: [email protected]
web: http://www.rokytnice.cz/
Zkušenosti zadavatele s realizací projektů
Město Rokytnice v Orlických horách má zkušenosti s přípravou, realizací a provozem následujících
projektů:
Název projektu/akce
Rekonstrukce a dostavba
školského areálu
Rozšíření teplofikace města
z centrálního zdroje tepla
Rokytnice – vstupní brána
Orlických hor
Umělé zasněžování Farského
kopce
Oranžové hřiště Nadace ČEZ
Celkové výdaje
164 937 697 Kč
11 446 000 Kč
21 783 382 Kč
1 240 000 Kč
1 075 000 Kč
Období realizace
Zdroje financování
2002 - 2005 Ministerstvo financí
Ministerstvo životního
prostředí
Ministerstvo pro místní
2006
rozvoj - NP Phare 2003
Ministerstvo
2006
zemědělství - Leader
2009 Nadace ČEZ
2003
V přípravné fázi zajišťoval žadatel kompletní projektovou přípravu a výběr dodavatele, při realizaci
kompletně zajišťoval technický dohled investora, účastnil se kontrolních dnů, projednával
s dodavatelem navržené změny oproti projektu, zajišťoval průběžné zprávy pro poskytovatele dotace.
Po dokončení realizace projektu zajišťuje žadatel kontroly záruční kvality předaného díla a hradí
běžný provoz.
4
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Zpracovatel projektu
Centrum evropského projektování a.s.
Adresa: Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Iva Krunčíková, ředitelka
IČO: 275 29 576
telefon: 495 817 802
e-mail: [email protected]
kontaktní osoba: Ing. Lucie Štanclová DiS.
telefon: 495 817 810, 724 540 547
e-mail: [email protected]
Centrum evropského projektování (příprava projektu), akciová společnost Královéhradeckého kraje,
je založena za účelem vytváření, koordinace a zajišťování komplexní nabídky služeb k všestrannému
a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje v souladu s jeho Programem rozvoje kraje formou
prosazování regionálních podnikatelských aktivit v rámci tuzemské a zahraniční spolupráce,
získáváním kontaktů se zeměmi EU, spoluprací s regionálním zastoupením CzechInvestu, a další
spoluprací s tuzemskými i zahraničními agenturami, zabývajícími se podobnou činností.
Činnosti CEP
•
poskytování poradenských, organizačních a expertních činností při tvorbě a koordinaci
regionálních rozvojových projektů, rozvojových analýz, studií a plánů pro veřejný i soukromý
sektor,
•
příprava a podpora programů pro zajištění hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje,
zlepšování životního prostředí a propagace cestovního ruchu kraje,
•
poskytování informací o finančních příležitostech v krajských, národních, evropských
a mezinárodních fondech,
•
spolupráce se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami,
právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje a vzdělávacími institucemi za účelem
rozvoje regionu,
•
zvyšování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje,
•
organizování odborných akcí, přednášek, seminářů,
•
investiční a ekonomické poradenství, organizování veřejných soutěží a výběrových řízení,
informatiky, regionálního programování a vzdělávání,
•
podpora podnikání a přílivu zahraničních investic ve spolupráci s dalšími právnickými osobami.
5
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Certifikace projektových manažerů IPMA
Zaměstnanci CEP jsou soustavně vzděláváni v oblasti projektového řízení a postupně certifikováni
Společností pro projektové řízení, která je členem mezinárodní společnosti INTERNATIONAL PROJECT
MANAGEMENT ASSOCIATION (IPMA).
Přínosů certifikace je celá řada:
•
u pracovníků týmu řízení projektu se jedná o mezinárodně uznávaný certifikát jejich
kvalifikace a způsobilosti,
•
u dodavatelů služeb v rámci řízení projektu jde o demonstraci profesní kvalifikovanosti
a způsobilosti jejich zaměstnanců,
•
u zákazníků potvrzuje získání špičkových profesionálních služeb v rámci řízení projektu.
Zkušenosti zpracovatele s přípravou a realizací projektů
Zpracovatel má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a realizací dotačních i nedotačních projektů
Královéhradeckého kraje a ostatních subjektů. Jeho významná úloha spočívá v koordinaci
projektových aktivit a v dohledu nad dodržením programových podmínek.
Zkušenosti s kontrolou grantových schémat SROP
Úlohou zpracovatele v oblasti grantových schémat Společného regionálního operačního programu
byla kontrola projektů (akcí) schválených zastupitelstvem kraje a na území kraje realizovaných.
Kontrola spočívala v ověření dodržení podmínek smlouvy o financování akce a v ověření skutečného
stavu se stavem deklarovaným v projektové žádosti. Na kontrole se podíleli projektoví a finanční
manažeři CEP.
Spolupráce s regionálními subjekty
Zpracovatel intenzivně spolupracuje s regionálními subjekty. Stálou podporu poskytuje městům Jičín,
Špindlerův Mlýn, Hořice a Třebechovice pod Orebem. Průběžně informuje o možnostech dotací
a metodicky podporuje při zpracování žádostí a řízení projektů. Se subjekty Královéhradeckého kraje
rozvíjí partnerství a vytváří rozvojové strategie.
6
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
3. Analýza trhu a odhad poptávky a potřeb
Cílem následující kapitoly je vymezení cílové skupiny projektu ve vztahu k jejich potřebám, jež
předložený projekt řeší. Za tímto účelem byla zmapována poptávka i nabídka obdobných služeb
v regionu. Záměr projektu byl porovnáván se strategickými dokumenty, resp. zjišťováno do jaké míry
je s nimi v souladu. Řešeno bylo i vyloučení veřejné podpory.
3.1 Stručný popis projektu
Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vybudování prostor pro novou stálou expozici s vazbou na místní historii,
zajímavosti, přírodu, kulturní a umělecké aktivity - zřízení Muzea Orlických hor ve městě Rokytnice
v Orlických horách jako pobočky Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Aby nově
vybudované muzeum splňovalo nároky na stálou expozici v současnosti, bylo dispoziční uspořádání a
obsahová náplň expozic muzea navrženo v souladu se zkušenostmi s chováním návštěvníků. V muzeu
budou nabízeny informace, zábava i všestranné vjemy, trochu nadčasová i tradiční expozice, v níž by
každý měl najít něco pro sebe, podívanou, která s návštěvníkem komunikuje a vede jej k aktivnímu
přístupu. Projekt vhodným způsobem spojuje historicky významný prostor (historický objekt) s místní
tradicí, atraktivní pro cestovní ruch.
Specifické cíle:
•
Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu na území Orlických hor
•
Vybudovat prostory pro Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách
•
Přesunout expozici Muzea a galerie Orlických hor pod názvem Muzeum Orlických hor
z Rychnova nad Kněžnou blíže do Orlických hor
•
Obnova objektu bývalé sýpky v centru města Rokytnice v Orlických horách – situovaného
v Městské památkové zóně
Výstupy:
•
Otevřené muzeum na prahu CHKO Orlické hory
•
Zrekonstruovaná budova bývalé sýpky
Aktivity projektu:
1.
2.
3.
4.
Příprava projektu
Výběr generálního dodavatele stavebních prací, výběr dodavatele vnitřního vybavení
Obnova objektu bývalé sýpky
Přesunutí části muzea z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice v Orlických horách
7
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
5. Revitalizace veřejných prostor v okolí (chodníky, přístupové cesty)
6. Propagace projektu (informační billboardy, informační materiály).
Z hlediska ROP SV je hlavním cílem projektu napomoci realizací projektu k udržitelné přeměně a
rozvoji Královéhradeckého regionu tak, aby byla přitažlivým místem pro všechny návštěvníky. Projekt
využívá potenciálu území Orlických hor a využívá tak příležitost ke zvýšení efektivnosti využití
přírodního a kulturního potenciálu.
Projekt svými dopady zlepší kvalitu nabídky produktů cestovního ruchu.
3.2 Základní údaje
Projekt bude realizován ve Městě Rokytnice v Orlických horách, které leží na prahu Chráněné
krajinné oblasti Orlické hory. Město leží 18 km od Rychnova nad Kněžnou, 57 km od Hradce Králové
a 167 km od hlavního města Prahy.
8
Studie ekonomického
onomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
expozice
Z dochovaných archivních pramenů nelze dnes přesně určit vznik Rokytnice v Orlických horách.
horách Její
počátky lze datovat na přelom 13. a 14. století, kdy tehdejší vlastníci tohoto panství – Páni z
Rychnova začali kolonizovat toto území, bohaté na zásoby dřeva. První zmínka o tehdy uhlířské osadě
je datována k roku 1318.
Projekt bude realizován na prahu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.
Rozloha: 204 km2
Geografická orientace:
50° 07´ - 50° 23´ N, 16° 18´- 16° 36´ E
Nadmořská výška: od 416 m (na řece Bělé) do
1115 m (Velká Deštná)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 16368/1969
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
•
2 národní přírodní rezervace
•
13 přírodních rezervací
•
6 přírodních památek.
Orlické hory jsou chráněnou krajinnou
k
oblastí
vyhlášenou 28. 12. 1969. Oblast zahrnuje 19
maloplošných, zvláště chráněných území o celkové
rozloze 415 hektarů. Horský masiv vytváří součást
horské hradby, lemující přirozené hranice české
česk
kotliny. Dělí se do tří částí – Deštenská hornatina,
Mladkovská hornatina a Bukovohorská hornatina.
3.3 Historie a současný
časný stav
Projekt bude realizován v objektu bývalé sýpky v centru města. Jedná se o třípodlažní objekt
vybudovaný v polovině 19. století jako
jako sklad obilovin, slámy a sena. Tuto funkci plnil až do konce
2. světové války. Po válce sloužil jako skladiště. Počátkem 60. let 20. století převzal stodolu tehdejší
Okresní stavební podnik, který interiér částečně přebudoval na odloučené pracoviště včetně skladu
stavebního materiálu. Po celou dobu byl objekt
objek využíván pouze z části. Po r. 1989 byl objekt
převeden do majetku Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou, který jej po neúspěšné privatizaci
převedl do majetku města Rokytnice v Orlických horách. Nyní je objekt využíván pouze z malé části
jako sklad a hledá své další využití.
9
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
3.4 Budoucí stav
Město Rokytnice v souladu se zákonem o obcích zveřejní záměr pronájmu majetku (objektu bývalé
sýpky) předem známému zájemci, kterým je Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou. Současně bude tento záměr zveřejněn na úřední desce města v zákonem stanovené lhůtě.
Provozovatelem Muzea Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách bude Muzeum a galerie
Orlických hor se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Muzeum je odborné pracoviště zkoumající a
dokumentující region Orlických hor. Jeho zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Předchůdcem muzea
byl "Musejní spolek Pelcl v Rychnově nad Kněžnou", který začal se sběrem prvních starožitných
předmětů již na konci 19. století. Dnes muzeum ve svých depozitářích uchovává na 70.000 sbírkových
předmětů většinou etnografického charakteru, ale zastoupena je i archeologie, výtvarné umění i
přírodovědecké sbírky.
Rekonstrukce bývalé sýpky nabízí citlivé architektonické řešení, navracející této stavbě původní
stylově čistý vzhled. Nejen, pokud jde o vnější podobu hospodářského stavení, ale také co do
vnitřního pojetí prostor, používaných materiálů, při zachování neutrální atmosféry interiéru sýpky.
Architekt pracoval při přípravě obnovy budovy se zadáním přizpůsobit vnitřní dispozici 4 podlažního
objektu pro účely muzejní a výstavní, včetně dostatečného obslužného zázemí pro návštěvníky a
personál. Na stavební projekt bude následně navazovat projekt interiérů expozic i ostatních prostor
obsahující také projekt AV techniky a scénického osvětlení tak, aby v rámci stavebních prací bylo včas
pamatováno na potřebné úpravy pro realizaci expozice a jejího oživení AV technikou.
Předkladatelé návrhu na expoziční řešení a uspořádání muzea vycházeli z obsahového zadání a
představ budoucích provozovatelů a na základě jejich informací vytvořili koncepci, která v základních
rysech prezentuje možnost dispozičního a obsahového uspořádání Muzea, nesoucího znaky moderní,
živé a komunikativní výstavní instituce.
3.4.1 Návrh nové expozice
1.NP – Technické zázemí
V přízemí budou umístěny prostory pro personál a toalety event. šatna pro návštěvníky.
2.NP –Vstupní hala a prostor pro temporální výstavy
Druhé nadzemní podlaží je určeno logicky jako vstupní prostor pro návštěvníky, shromažďovací a
informační místo. Kromě recepčního pultu, u něhož se bude sbíhat ovládání (řídící systém) celého
domu a u něhož obsluha bude prodávat vstupenky, suvenýry, tiskoviny (malý Muzeum Shop včetně
zázemí – skladový prostor), by měla být vstupní hala vybavena také sezením pro čekající,
internetovým koutem se 2-3 internetovými stolky a dále možností se pomocí podrobnější databáze
10
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
v samostatném infokiosku dozvědět více o historii domu, jeho expozici, získat informace o městě,
kraji, Orlicku, možnostech turistických, sportovních apod.
Výstavní prostor určený k dočasným výstavám v 2.NP, je vymezen „přirozeně“, neboť v objektu
zůstane betonové vyvýšené polopatro (rampa) přístupné po schůdcích. Tento prostor si vyžádá
kvalitní výstavní osvětlení a instalaci multifunkčního výstavního závěsného systému, doplněného
sadou kliprámů, jednoduchých výstavních panelů a event. i několika skleněných vitrín vysokých i
nízkých pro případné prezentace vzácných kusů.
3.NP – Výstavní plocha pro stálou expozici
Plocha 3. NP představuje výstavní prostor o rozloze zhruba 200 m². Vstupem do tohoto podlaží by se
měl návštěvník stát aktivním účastníkem, vstoupit do našeho příběhu, jehož hlavními aktéry jsou, jak
již bylo řečeno, Příroda a člověk. Tady by v celé ploše i v jednotlivostech měl potkávat pomocí
velkoformátových fotografií, grafiky, skutečných exponátů, replik a modelů, mozaiky, z níž se příroda
Orlicka sestává. Expozici bude řešena jako ucelený příběh s hlavní dějovou linkou po obvodu, se
zákoutími pro jednotlivé oblasti prezentace, vytvořenými pomocí výstavního fundusu v různých
úhlech do prostoru. Jak scény po obvodu, tak i fundus do prostoru umožní několik plánů, prezentace,
pocit hloubky, možnost odhalování skrytých míst (okénka, dvířka), střídání statické krajiny vytvořené
precizní velkoplošnou fotkou s pohybem projekce, která se rozběhne na fotobuňku při přiblížení.
Zásadní náplní této části expozice je příroda, tedy:
•
flóra Orlicka (botanika) vyjádřená obrazem (fotka, projekce), 3D exponáty, herbáře, k listování
a to jak kusy originálními, tak replikami, hrou mechanickou (lisování kytek), soutěžení na
obrazovce skryté v pozadí fotky apod. Zde se budou nádherně vyjímat také makrofotky detailů
kytek, nebo části pod lupou
•
fauna, zejména ptactvo (Plachetkova sbírka), prezentací do prostoru za sklem (vitrína)
s originály, modelem, který zpívá a lze se jej dotknout, hrou na poznávání hlasů, interaktivní
stěna s možností virtuálního kreslení „sprejem“.
•
geologie, mineralogie – představena velkými kusy v prostoru, jakoby „vypadlými“ z pozadí
fotografie, tak sbírkami ve vitríně do prostoru
Plocha 3.NP je stavebně oživená skleněným obdélníkem v podlaze, jehož efektu lze použít i pro
expozici. Je navrženo, aby byl pojat jako projekční plocha (projekce louky v létě, v zimě údolí apod.),
níž se obrazy objevují jen při určité intenzitě světla v expozici. To znamená, že by byla celá expozice
programována ve světelných režimech (pocit odpoledního přítmí v zimě), letní slunce při západu
apod.).
Současně ovšem velikost této expozice umožňuje umístění klasické projekce AV programu, ve 3D
formě (s použitím papírových brýlí, které se půjčují a vracejí). Sezení pro diváka (stohovatelná
11
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
polokřesla) by bylo rozmístěno v prostoru mimo sklo v podlaze. AV show k tématům Přírody Orlicka
by neměla přesáhnout 5 minut a jejím cílem by měla být pozvánka do přírody, navození pocitu,
zvědavosti.
4.NP - řemesla
Obživa člověka v Orlických horách, založená na řemeslech a přírodních možnostech Orlicka, by do
značné míry, ač jde o „druhé dějství“ jednoho příběhu, mohla být výtvarným pojetím a
architektonickým řešením odlišná. Zůstal by společný jmenovatel v podobě místa, přírody a člověka,
ale na rozdíl od „měkké“ a poetické křivky prezentace ve 3.NP, by zde bylo pracováno s více
„technicistním“ designem a prostředím, do něhož jsou výsledky lidského konání a umu zasazeny.
Prostor 4. NP je opět cca 200 m² plochy, s dubovou podlahou, tak jako ve 3. NP a pochozím
skleněným obdélníkem uprostřed. Jde však již o podkroví, kde prostor omezují ve větší míře dřevěné
trámové konstrukce. Půdnímu prostoru dodává atmosféru prosklený světlík v hřebenu sedlové
střechy. Instalace expozice s tématikou řemesla by měla mít tedy industriálnější charakter, pracovala
by s velkoplošnou fotkou v sepii, grafikou lineárnějšího pojetí, s velkou dávkou 3D mechanických
modelů a replik, prezentací 3D exponátů (vzácných) v obchozích kulatých vitrínách reagujících na
sloupoví a také s hloubkou zkoseného prostoru po obvodu, kam již divák nemá přístup. Taková místa
umožňují 3D instalace interaktivního typu, vytvořením scén majících hloubku (např. pomocí zrcadel
atp.). Tímto způsobem by mohly být instalovány hlavní dominanty této expozice, tkalcovna, sklářská
pec, výroba voskových produktů, vše pojato jako 3D předměty, které jsou zasazeny do pozadí a okolí
tvořícího celek pomocí grafiky, fotky, projekce apod. každé řemeslo nabídne komunikaci
mechanickou, možnost ovládat „model“, rozhýbat jej, nebo i „virtuálně“ vyfouknout sklenici, odnést
si kus svíčky …
Vzácným kouskům, které budou k dispozici, bude poskytnuta ochrana v kulatých vitrínách, detail,
který lze pokládat za pozoruhodný, bude umocněn lupou. Celou náladu jakési dobové manufaktury
mnoha řemesel by doplnil hrací kout věnovaný dovednostem rukou, trpělivosti, ale také soutěživosti
(PC hry, testy apod.). Umístěním hracího koutu, s předpokladem sezení na podlaze i za stolkem,
s možností využití nižší výšky pro prolézačku apod., musí odpovídat nárokům na bezpečnost (měkká
podlaha, žádné ostré hrany a rohy, nezávadné materiály …). Projekce v této expozici by měla být
spíše ilustrativní, s přesahem do historie, srovnáváním se současným stavem.
12
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
3.5 Cílová skupina projektu
Abychom mohli projekt posoudit ze všech hledisek, je třeba si nejprve definovat cílovou skupinu,
která se stane uživateli výstupů projektu a kvůli kterým se Město Rokytnice v Orlických horách
rozhodlo záměr realizovat.
Cílovou skupinou projektu „Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé
muzejní expozice“ je široká veřejnost – obyvatelé Královéhradeckého kraje, ale i domácí a zahraniční
návštěvníci regionu a turisté.
Turisté z České republiky, Polska a dalších zemí přijíždějí do Orlických hor za poznáním, za sportem
v průběhu celého roku. Navštěvují toto území pro jeho přírodní krásy, blízkost Orlických hor a vnímají
danou lokalitu jako místo vhodné k poznávání vlastních dějin, k poznávání vlastních tradic či k
relaxaci, ať již aktivní, či pasivní.
Městem Rokytnice v Orlických horách prochází cyklotrasy č. 4070 Žamberk - Rokytnice v Orlických
horách a č. 4076 Julinčino Údolí – Adam, turistické trasy pro pěší, dále město nabízí podmínky pro
návštěvníky v zimních měsících, čímž do regionu ročně přilákají několik desítek tisíc turistů.
Osloveny budou všechny věkové kategorie obyvatel bez rozdílu věku, turisti z domova i ciziny,
návštěvníci bez rozdílu národnosti, účastníci zájezdů i individuální návštěvníci.
Projekt bude mít i pozitivní vliv na skupiny občanů, hlavně mládeže, ohrožených sociální exkluzí.
Těmto skupinám obyvatel nabízí místo možnosti trávení volného času, protože realizovaný projekt
vhodným a nenásilným způsobem kombinuje poznávání přírodních krás a kulturních tradic
s možností trávení volného času (odpočinku).
13
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
3.6 Analýza poptávky
Cílem návštěvníků Královéhradeckého kraje je především turistika, poznání a sportovní aktivity.
Služby nabízené Muzeem Orlických hor zcela jasně odpovídají struktuře této poptávky. Rokytnice
v Orlických horách leží v Orlických horách a celou oblast Orlických hor lze považovat v tomto smyslu
za vysoce atraktivní a turisticky vyhledávanou oblast. Ke stanovení výše poptávky bylo využito
výsledků a závěrů ze statistických šetření provedených Českým statistickým úřadem a agenturou
CzechTourism.
Tabulka 1 – Důvod návštěvy v Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj
procento
ČR
Turistika a sport
26,94%
16,77%
Poznání
25,85%
28,71%
Relaxace
18,93%
15,81%
Návštěvy příbuzných nebo známých
8,17%
9,86%
Práce
6,96%
9,40%
Zábava
5,15%
6,37%
Nákupy
2,68%
4,42%
Zdraví
2,67%
4,79%
Tranzit
2,50%
3,73%
Celkem
99,85%
99,86%
14
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Tabulka 2 – Důvod návštěvy v turisticky významné oblasti Orlické hory a Poorlicko
Orlické hory a Podorlicko
Východní
Čechy
procento
ČR
Turistika a sport
30,60%
17,01%
16,77%
Poznání
21,01%
29,14%
28,71%
Relaxace
15,95%
16,05%
15,81%
Návštěvy příbuzných nebo známých
10,93%
11,19%
9,86%
Práce
7,30%
10,22%
9,40%
Zábava
7,26%
5,94%
6,37%
Nákupy
3,02%
3,33%
4,42%
Tranzit
2,90%
3,23%
3,73%
Zdraví
0,94%
3,72%
4,79%
Celkem
99,91%
99,83%
99,86%
Tabulka 3 – Nejlákavější aktivity v regionu
Královéhradecký kraj
procento
ČR
Pěší turistika
49,84%
40,22%
Poznávací turistika
34,03%
45,09%
Lyžování, zimní sporty
25,99%
12,83%
Cykloturistika, horská cyklistika
21,35%
20,81%
Společenský život a zábava
18,32%
22,42%
Koupání, vodní sporty
12,80%
14,51%
Návštěvy kulturních akcí
11,75%
16,22%
Péče o fyzickou a duševní kondici
6,35%
9,20%
Jiný aktivní sport, který provozujete
6,25%
4,98%
Venkovská turistika
5,19%
5,63%
Církevní turistika
4,00%
6,46%
Návštěvy sportovních akcí
4,00%
5,18%
Celkem
199,87%
203,55%
Poznámka: Respondent mohl vybírat až 3 aktivity. Součet proto dává více než 100 %
Zdroj: http://monitoring.czechtourism.cz
Barevně označené jsou segmenty turistů, na které město - muzeum zaměřuje svoji marketingovou
strategii.
Výše uvedené údaje jasně naznačují důvody, proč návštěvníci přijíždějí do regionu a jaké činnosti a
aktivity je lákají. Pokud budeme analyzovat pouze tu část turistů, kteří přijedou do regionu ve svém
volném čase (např. na dovolenou, na neformální návštěvu apod.) zjistíme, že nejoblíbenějšími
aktivitami jsou pro návštěvníky Královéhradeckého kraje pěší a poznávací turistika, lyžování a
cyklistika.
15
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice bude
znamenat velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v Orlických horách, resp. v Královéhradeckém
kraji.
Počet turistů, kteří navštívili současnou expozici spojenou s Orlickou galerií a Hladíkovou síň sídlící
v Rychnově nad Kněžnou, jsme porovnali s počtem turistů, kteří navštívili Muzeum – pevnost Hanička
nedaleko Rokytnice v Orlických horách. Z údajů jasně vyplývá, že návštěvnost přímo v Rokytnici je
vyšší. Lze tedy předpokládat, že přesunutím expozice Orlických hor z Rychnova nad Kněžnou blíže do
Orlických hor dojde k nárůstu návštěvníků v Muzeu Orlických hor. Návštěvu muzea v převážné
většině realizují turisté, kteří přijeli do Orlických hor, resp. Rokytnice v Orlických horách, na
několikadenní dovolenou. Prohlídku muzeí mohou absolvovat v kterémkoli ročním období. Proto
nově zvolená poloha umístění muzea v Rokytnici je výhodná pro turisty, kteří sem přijeli jak za zimní
tak i za letní dovolenou.
Tabulka 4 – Počet turistů v muzeu v Rychnově n. K. a v pevnosti Hanička
2006
2007
2008
2009
Muzeum v
Rychnově n. K.
pevnost Hanička
11 181
10 887
10 791
10 218
43 077
17 356
17 512
17 204
16 600
68 672
Zdroj: Muzeum Orlických hor, Turistické informační centrum Rokytnice v O.h.
3.7 Možnost alternativní nabídky
Na území a v blízkosti Orlických hor se nachází několik muzeí, ty jsou však zaměřeny specializovaně.
Z následující tabulky vyplývá, že na území Orlických hor neexistuje podobně zaměřená nabídka, která
vznikne realizací projektu. Muzeum a galerie Orlických hor a jeho další expozice - Orlická galerie s
Hladíkovou síní, i Památník Karla Poláčka v synagoze - jsou v současnosti umístěny v Rychnově nad
Kněžnou. Strategické a zároveň výjimečné bude přesunutí části sbírek muzea do Rokytnice
v Orlických horách do blízkosti Orlických hor (lyžařské a turisticky atraktivní lokality) a celého systému
naučných stezek a cyklotras.
Tabulka 5 – Muzea v Orlických horách
název
zaměření
Městské muzeum Dobruška
Muzeum a galerie Orlických hor
(MGOH)
Expozice „Židé v dějinách Dobrušky“.
Dobruška
Malíři Orlických hor. Hladíkova síň - stálá
expozice, muzeum Orlických hor
Rychnov nad Kněžnou
Kousky ze světa hraček přiblížují život dětí v
letech 1880-1960
Rychnov nad Kněžnou
Muzeum hraček
město
16
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Muzeum krajky
Muzeum zimních sportů, turistiky
a řemesel
Muzeum železářské výroby
Pevnost Hanička
Villa Nova Uhřínov – Muzeum
experimentální archeologie
Židovské muzeum Podorlicka
Historie i současnost ručně paličkované
krajky (pobočka MGOH)
Historie Deštného a okolí s některými
řemesly, která zde byla provozována např.
sklářství
Expozice dokumentující vývoj železářské
výroby v této části Orlických hor
Vamberk
Deštné v Orlických horách
Skuhrov nad Bělou
Muzeum s vojenskou tématikou
Rokytnice v Orlických horách
Expozice o životě, práci a víře středověkého
člověka
Uhřínov
Expozice judaismu v Podorlicku a Památník
Karla Poláčka – expozice MGOH
Rychnov nad Kněžnou
3.8 Marketingová strategie
Marketingovou strategií Města Rokytnice v Orlických horách, které je investorem projektu, je
nabídnout ojedinělou expozici s tematikou Orlických hor (přírody, historie, řemesel atd.), kvalitní a
moderní zázemí pro návštěvníky, odpovídající šíři a kvalitu služeb a příjemné prostředí celé vysoce
atraktivní lokality. Cílem je přilákat na území Orlických hor návštěvníky, širokou veřejnost, turisty a
školy. Dlouhodobým cílem je také dosáhnout toho, aby se návštěvníci do místa, potažmo regionu,
vraceli a aby se svým sdíleným pozitivním dojmem z návštěvy také nepřímo podíleli na propagaci
regionu.
3.8.1 Marketingový mix
Cílem marketingového mixu je vymezení významných marketingových aspektů pomocí tzv. 4P
(produktu - Product, ceny a cenové politiky - Price, propagace - Promotion a distribučních cest –
Place).
Produkt
Hlavním produktem (výstupem projektu) je moderní muzeum s expozicí, využívající nejmodernější
dostupné technologie pro zlepšení a zatraktivnění prezentace vystavovaných předmětů a prezentace
lokální historie.
V muzeu budou mít návštěvníci k dispozici následující služby (produkty):
•
infokiosek – možnost dozvědět se více o historii objektu, jeho expozici, získat informace
o městě, kraji, Orlicku
•
expozice PŘÍRODA – flora, fauna, geologie, mineralogie
•
expozice ŘEMESLA
•
kvalitní výstavní osvětlení
•
multifunkční výstavní závěsný systém
•
3D exponáty
17
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
•
mechanické hry
•
interaktivní stěna s možností virtuálního kreslení „sprejem“
•
projekční plochy
•
audiovizuální program v 3D formě (pro hluchoněmé návštěvníky s titulky)
•
3D mechanické modely a repliky
•
jednotná barevnost informačního systému, popisků a orientace v objektu
•
Popisky a texty (Č, A, N, Braillovo písmo)
•
Přístup pro pohybově handikepované
•
prodej suvenýrů, tiskovin.
Cena (PRICE)
Za vstup do muzea bude vybíráno vstupné ve výši 50 Kč dospělí, 30 Kč zlevněné, ale toto vstupné
zdaleka nepokryje provozní a investiční náklady projektu. Projekt sice generuje drobný příjem, ale
cena za vstupné nikdy nemůže být v té výši, aby pokryla vynaložené náklady na investici a provoz.
Proto je ztrátovost tohoto projektu vyvážena jeho vysokou socioekonomickou hodnotou a kulturněhistorickým posláním, které má za úkol informovat širokou veřejnost o lokální historii a přírodě a
zachovat povědomí o kultuře a tradicích regionu a České republiky.
Místo, distribuční cesta (PLACE)
Objekt bývalé sýpky – budoucího muzea se nachází uprostřed Města Rokytnice v Orlických horách. Je
dobře dostupný pěšky, na kole či automobilem, v jakémkoli ročním období. Budova muzea bude
otevřena celoročně.
Na jižní straně objektu před hlavním vstupem bude vytvořena zpevněná plocha pro vstup do objektu,
která navazuje na již dříve rekonstruované zpevněné plochy v okolí objektu. V předprostoru jsou již
vybudovaná parkovací stání, jako další budou využívána stání na parkovišti u objektu a u nákupního
střediska, kde jsou také situována parkovací stání rezervovaná pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace.
V rámci projektu bude vytvořen informační materiál muzea, který bude obsahovat informace pro
turisty a návštěvníky o sbírkových předmětech, o městě Rokytnici, o Orlicku a také o zdrojích
financování realizace projektu. Tento materiál bude distribuován všem návštěvníkům muzea zdarma.
Propagace (PROMOTION)
Město Rokytnice v O.h. se rozhodlo pro následující prostředky zajištění publicity, jako nejlépe
odpovídající záměru a potřebám projektu:
18
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Ve výzvách zadávacího řízení bude dodavatel informován o charakteru projektu a jeho předložení
formou žádosti o poskytnutí dotace. Budoucí smlouvy s dodavateli budou obsahovat informaci
o spolufinancování projektu z EU a budou dodavatele zavazovat k archivaci dokladů týkajících se
zakázky a ke strpění kontroly ze strany kontrolních orgánů po dobu min 10 let od ukončení
financování projektu.
Velkoplošný reklamní panel (billboard) bude umístěn bezprostředně po zahájení fyzické realizace
projektu. Panel bude zachován po celou dobu realizace projektu. Billboard bude proveden
z trvanlivého materiálu ve formě plachty, která bude upevněna k lešení.
Prostředkem publicity budou internetové stránky projektu. Na webu města (www.rokytnice.cz) bude
samostatná záložka, která bude obsahovat aktuální informace o postupu realizace projektu
a fotografie mapující postup prací v objektu bývalé sýpky. Záložka bude informovat čitatele o
spolufinancování projektu z EU a bude splňovat náležitosti předepsané Pravidly pro publicitu ROP SV.
Na webových stránkách se ve fázi provozní budou objevovat informace o plánovaných akcích v
muzeu. Další informace o projektu a aktivitách budou pravidelně zveřejňovány na webu muzea
(www.moh.cz). I v provozní fázi budou stránky obsahovat informaci o spolufinancování projektu z EU.
Po ukončení každé etapy bude pořízena fotodokumentace objektu a předložena řídícímu orgánu.
Při slavnostním otevření budovy muzea bude veřejnost informována o finanční podpoře z ROP SV
ústní formou. Při této příležitosti bude také odhalena pamětní deska, která bude umístněna u vchodu
do MUZEA a bude informovat návštěvníky o zdroji financování.
V průběhu realizace projektu bude veřejnost informována o postupu prací a zdrojích financování
v regionálním měsíčníku pro Rokytnicko a okolí „Horský kurýr“ a v regionálních periodicích
Rychnovský deník, Orlický týdeník, Hradecký deník. Dale budou informace o projektu zveřejněny v
týdeníku Euroregio Glacensis (http://www.euroglas.ng.pl/). Důvodem je zaměření projektu mimo jiné
na turisty a návštěvníky z Polska, kteří se řadí mezi významně se rozvíjející se klientelu turistů
v Orlických horách.
V druhé polovině realizace projektu bude vytvořen informační materiál muzea, který bude obsahovat
informace pro turisty a návštěvníky o sbírkových předmětech, o městě Rokytnici, o Orlicku a také
o zdrojích financování realizace projektu. Tento materiál bude distribuován všem návštěvníkům
muzea zdarma.
Celková částka na propagaci projektu bude činit v rámci celé hodnoty projektu 0,5% a dosáhne
hodnoty 230 000 Kč (položkami jsou informační billboard 10 000 Kč, pamětní deska 20 000 Kč,
informační materiál 200 000 Kč).
19
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
3.9 Integrovaný přístup, vazba projektu na jiné aktivity
Projekt „Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
zahrnuje několik vzájemně provázaných aktivit.
•
Rekonstrukce objektu bývalé sýpky
•
Vybudování prostor pro muzeum využívajících moderních technologií
•
Revitalizace veřejných prostor v okolí sýpky, budoucího muzea.
Aktivity projektu navazují na další aktivity v území:
•
Město Rokytnice v Orlických horách provozuje Muzeum - Dělostřelecká tvrz Hanička.
Přesunutím Muzea Orlických hor, bude na území města, resp. Orlických hor pro návštěvníky
připravena ucelená nabídka pro poznání, pro relaxaci při dovolené.
•
Městem Rokytnice v Orlických horách prochází cyklotrasy č. 4070 Žamberk - Rokytnice v
Orlických horách a č. 4076 Julinčino Údolí – Adam, turistické trasy pro pěší, dále města nabízí
podmínky pro návštěvníky v zimních měsících, čímž do regionu ročně přilákají několik desítek
tisíc turistů.
•
V provozní fázi projektu proběhne druhá etapa projektu – doplnění specifických exponátů do
muzea. Bližší popis je uveden níže.
Muzeum pevnost Hanička
Město Rokytnice resp. Turistické informační centrum provozuje Muzeum - Dělostřelecká tvrz
Hanička, ta patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve třicátých letech minulého
století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. Muzeum Pevnost Hanička se leží zhruba 5
kilometrů vzdušnou čarou od Rokytnice v Orlických horách, nedaleko státní hranice s Polskem, ovšem
v roce 1938 zde byla hranice s tehdejším Německem. Zřízením Muzea Orlických hor ve městě dojde
k logickému doplnění aktivit pro podporu cestovního ruchu na orlicku. Turista tak bude mít možnost
navštívit dvě místa, kde získá ucelené informace o území od historie, vojenské historie, přírody atd.
Specifické a interaktivní exponáty instalované v Muzeu Orlických hor
•
3D modely - herbáře pro listování, velký "faksimile" dle předlohy, s dosazováním názvů kytek
na výběr (kontrola správnosti z druhé strany),
•
3 modely ptáků ke hraní (repliky stylizované), kombinace kov, dřevo, umělé prvky,
mechanicky pohyblivé části (zobák, ocas, křídla), ozvučené dvě z nich
•
klasické sbírky motýlů, brouků, hmyzu typických pro biosféru Orlických hor, ukryté pod sklem
v zásuvkách, pod lupou v oknech fundusu, za sklem ve vitrínách na podložkách. Kolekce nutno
z velké části vytvořit, shromáždit, budou využity pro získání makrofotek detailů pro grafiku
•
oživení modelů - audio oživení 2 modelů ptáků zvuky (zpěv, cvrlikání) na fotobuňku, smyčka mechanika pohybová pro křídlo, zobák, ocas
20
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
•
zajištění geologických exponátů - výběr, svoz vhodných ukázek geologických hornin od malých
až po velké kusy, včetně dopravy a ošetření (předpoklad svozu z okruhu do 30 km)
•
zajištění botanických sbírek a instalace - shromáždění existujících sbírek ze zdrojů vlastních,
obstarání dalších dle možností u jiných doporučených zdrojů, repase, nebo výroba
prezentačních prostředků pro sbírky (podložky, krabice, pořadače, alba) a práce spojené s
instalací sbírek
•
instalace exponátů klasických ve vlastnictví zadavatele - úprava, oprava podstavců,
prezentačních prostředků a práce spojené s instalací
•
PC hry - tematické hry pro mládež vytvořené speciálně pro expozici, s náměty týkajícími se
tématu Přírody orlicka a obsahu expoziční části. Součástí realizace je scénář, grafické
zpracování i výroba her, včetně textů a pokynů, ozvučení a oživení. Témata pro hry přiřazování hlasů ptáků k obrázkům / fotkám za určitý časový limit, hra na dovednost virtuálně "najít" správnou rostlinu na louce, usušit, vylisovat, vyrobit herbář a správně popsat,
nebo hra geografická - dosazovat do mapy správně města, místa, přiřadit k nim ukázku stavby,
památky, významné osobnosti apod. (zaměřeno na lokalitu)
•
repliky ke hraní, modely strojů - pro oživení instalací pol. 65, výroba 6 sad různých řemeslných
nástrojů a strojů pro použití:
o mobilní keramická a sklářská pec, půdorys 1,1 x 1,1 m, sušárna (stylizovaný model 1,3 x
0,5, profil v=1 m, délka 1 m)
o sklářská píšťala, kleště, sklářská forma
o nástroje pro ruční výrobu svící - stáčení svící ze včelího vosku, knoty, předlohy - obrázky k
řezání svíček z parafínu
o funkční kolovrátek, rám / bubínek na vyšívání s bavlnkou, vzory, kanava
o stylizovaný model tkalcovského stavu, půdorys 1x1 m
o oživení - zvuk, pohyb, efekty světelné pro model skleněné pece, sušárna, doplnění zvuky,
mechanikou tkalcovského stavu
•
PC hry k tématu expozice:
o virtuální vyfoukání skla dle předlohy
o virtuální soutěž- závody, jak přenést hořící svíci trasou z místa A do místa B, aniž zhasne,
vytvoření nástrah, jímž je třeba se vyhýbat (vítr, déšť), několik kol se stupňováním
obtížnosti
o virtuální závody v přišívání knoflíků na šatstvo v časovém intervalu, knoflíky s různým
počtem dírek, různě veliké, virtuální jehla a nit
•
PC hry jsou tématicky určeny pro různé věkové kategorie dětí, směřují opět ke zkoušce
trpělivosti a dovednosti:
o závody na běžkách zasněženou krajinou, v několika etapách a stupních obtížnosti
"Rokytnická padesátka"
o virtuální puzzle - skládačka budovy Muzea a galerie Orlických hor "Postav si dům"
o soutěž test - "Co sis zapamatoval z prohlídky Muzea", doplňování správných odpovědí na
otázky, týkající se exponátů či fotografie z expozic ve 3. A 4.NP
•
"Paper ghoast efekty" - Projekce 3D postavy (objektu) do reálného prostředí s interakcí 3D
postavy na reálnu scénu - systém klíčování postavy a videoprocessingu.
21
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Z výše uvedeného vyplývá, že projekt je v souladu s cíly oblasti podpory ROP SV 3.1:
•
Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.
•
Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch na území regionu.
• Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů cestovního ruchu.
Realizace projektu proběhne v rámci oprávněných aktivit oblasti podpory ROP SV 3.1:
•
Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch.
•
Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem atraktivitu území z
hlediska CR.
•
Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit.
3.10 Soulad s rozvojovými strategiemi
Projekt je v souladu s následujícími strategickými dokumenty (bližší informace jsou uvedeny v příloze
č. 13 žádosti).
Národní rozvojový plán
Prioritní osa - Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky
Prioritní cíl: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013
Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu
Strategický cíl: Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu
Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu
Strategický cíl: Rekonstrukce kulturněhistorických památek a zachování přírodních lokalit využívaných
pro cestovní ruch
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015
Priorita: Cestovní ruch
Prioritní oblast 1: Podnikání a zaměstnanost
Strategický cíl: Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu
Prioritní oblast 3: Venkov a zemědělství
Strategický cíl: Zvýšení využití potenciálu venkovských oblastí pro cestovní ruch prostřednictvím
propagace a marketingu regionálního rozvoje
Prioritní oblast 4: Infrastruktura
Strategický cíl: Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního ruchu
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010
Priorita: Podnikání a zaměstnanost
Strategický cíl: Zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu
22
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Priorita: Infrastruktura
Strategický cíl: Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního ruchu
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na období 2007-2013
Obecný cíl: Podpora zvýšení konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu na území
Královéhradeckého kraje efektivním využitím kulturního i přírodního potenciálu
Priorita 1:
Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace základní a doprovodné turistické
infrastruktury
Strategický cíl 2: Zachování přírodních i kulturních hodnot regionu, zlepšení životního prostředí a
udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Strategie rozvoje mikroregionu Rychnovsko
Globální cíl: Trvale udržitelný rozvoj území regionu ve všech oblastech lidské činnosti a života
obyvatelstva
Priorita E: Cestovní ruch
Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis
Strategický cíl: využití všech možností regionu pro rozvoj cestovního ruchu tak, aby se stal významnou
složkou hospodářství regionu.
3.11 Vliv projektu na rovné příležitosti
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. a č. 492/2006 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Přístup do veřejně přístupných prostor je řešen bezbariérově. Přístup do objektu je bezbariérově
zajištěn sklony v komunikacích, pohyb v objektu pomocí šikmých ramp a výtahu. V objektu je
situováno WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na parkovišti u nákupního
střediska jsou situována parkovací stání rezervovaná pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.
•
Bezbariérový přístup a pohyb
•
Bezbariérové WC
•
Parkovací místo pro pohybově postižené
•
AV technika pro hluchoněmé
•
Popisky exponátů v Braillově písmě.
Plánovaná obnova a zpřístupnění objektu přispívá k prosazování rovnosti příležitostí a nediskriminaci
všech cílových osob projektu. Cílem v tomto směru je, aby každý měl stejnou šanci rozvíjet svůj
potenciál bez ohledu na svoji sociální situaci a místo bydliště. Projekt tak navazuje na snahy Evropské
23
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Komise i vlády o rovné příležitosti pro všechny, směrem ke spravedlivé společnosti bez rasových,
sociálních a etnických předsudků. Muzeum bude přístupné všem návštěvníkům jiného než českého
původu, ze všech sociálních vrstev, z jakéhokoli místa bydliště, jakéhokoli náboženského vyznání,
každého věku, pohlaví, vzdělání i případného tělesného nebo psychického postižení. Diskriminace
jakékoli skupiny ohrožené sociální exkluzí je naprosto vyloučena.
3.12 Znaky veřejné podpory
Z hlediska zda projekt zakládá či nezakládá nedovolenou veřejnou podporu je nutné vyhodnotit, zda
realizace projektu současně naplňuje 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem:
znak veřejné podpory
naplňuje/nenaplňuje
poskytování veřejných prostředků
ANO
zvýhodňování podnikání či odvětví výroby
NE
narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže
NE
ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU
NE
Investor se domnívá, že projekt nezakládá nedovolenou veřejnou podporu a že jeho realizace je
slučitelná se společným trhem.
Předmětem projektu je příprava prostor pro muzejní potřeby a přestěhování částí expozice Muzea a
galerie Orlických hor z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice v Orlických horách.
Muzeum a galerie Orlických hor v současné době sídlí v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o odborné
pracoviště zkoumající a dokumentující region Orlických hor. Zřizovatelem muzea je Královéhradecký
kraj. Předchůdcem muzea byl "Musejní spolek Pelcl v Rychnově nad Kněžnou", který začal se sběrem
prvních starožitných předmětů již na konci 19. století. Dnes muzeum ve svých depozitářích uchovává
na 70.000 sbírkových předmětů většinou etnografického charakteru, ale zastoupena je i archeologie,
výtvarné umění i přírodovědecké sbírky. Jedná se o ojedinělé muzeum, věnující se prezentaci
lokálního života Orlických hor.
Město Rokytnice v Orlických horách vlastní objekt bývalé sýpky z 90. let 19. století. Předmětem
projektu je rekonstrukce bývalé sýpky pro umístění stálé muzejní expozice. Po rekonstrukci sýpky, by
byly některé muzejní sbírky přestěhovány z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice v Orlických horách,
tj. blíže do Orlických hor, blíže turistům navštěvujícím Orlické hory. Návrh přestěhování muzea vzešel
z Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Královéhradeckého kraje.
24
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Objekt sýpky, kam by se muzeum přestěhovalo, by byl stále ve vlastnictví města Rokytnice v Orlických
horách, Muzeum by bylo v nájmu. Příjmem žadatele (Města Rokytnice v O.h.) by bylo nájemné,
příjmem pro provozovatele (Muzea) by bylo vstupné, tržby z prodeje suvenýrů apod.
Tento projekt zahrnuje ekonomickou činnost, tj. nabídku služeb na trhu. Výsledky celého projektu
„Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“ a tedy
poskytnuté veřejné prostředky, ale budou bez omezení plně sloužit k využívání široké veřejnosti,
dojde k rozvoji doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch zaměřené na rozvoj poznávací turistiky a
zajištění dostupnosti turistických atraktivit. Nájemné bude ve výši, kdy bude pokrývat náklady
spojené se zajištěním provozu budovy tj. elektřiny, vody apod. pro město Rokytnice v Orlických
horách se nebude jednat o ziskovou aktivitu, ale o podporu zatraktivnění území a přesun muzea do
Orlických hor samotných. Vstup do muzea bude pouze symbolicky zpoplatněn. Muzeum Orlických
hor je ojedinělá, lokální záležitost, nenarušující trh. K žádnému zvýhodňování podnikání ani
k narušení hospodářské soutěže tedy nedojde, projekt není postaven na ziskovém principu. Projekt
ze své podstaty nabízí služby obecného hospodářského zájmu, realizace projektu nemůže ohrozit
konkurenční soutěžitele, v dané lokalitě se nenachází alternativní zázemí, které by mohlo nabídnout
srovnatelný typ služeb.
Projekt nenaplňuje všechny znaky veřejné podpory. Z výše uvedených důvodů se domníváme, že se
nejedná o projekt zakládající veřejnou podporu.
25
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
4. Technické a technologické aspekty projektu
4.1 Základní informace o stavbě
NÁZEV STAVBY: Adaptace bývalé sýpky č.p. 174 na stavební parcele č. 124/2 k.ú.
Rokytnice v Orlických horách na muzejní expozici
INVESTOR: Město Rokytnice v Orlických horách
REALIZACE: Dodavatelsky
NUTS II:
KRAJ:
OKRES:
ORP:
OBEC:
POČET OBYVATEL:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
PARCELNÍ ČÍSLO:
Severovýchod
Královéhradecký
Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou
Rokytnice v Orlických horách
2 313 (k 31.12.2008) dle ČSÚ
Rokytnice v Orlických horách
st.124/2, 236/1, 239, 953/1, 953/11
4.2 Výchozí stav
K realizaci záměru byl zvolen objekt bývalé sýpky v centru Města Rokytnice v Orlických horách, který
bude stavebně upraven. Stavba je napojitelná na stávající komunikace a vedení stávající technické
infrastruktury. Stavba se nachází v centru města, jako parkovací plochu bude využívat stávající
parkoviště u nákupního střediska.
Pozemky určené pro stavbu jsou částečně zastavěné (objekt bývalé sýpky), nezasažené vzrostlou
zelení. Stavba je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru města Rokytnice v O.h.
Územní plán byl schválen v roce 1993 a upraven Změnami I. z roku 2006, které vyvolala nutnost
změny funkčního využití několika lokalit.
26
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
4.3 Stav po realizaci projektu
Budova bývalé sýpky je zrekonstruována v souladu s požadavky úřadů památkové péče. Je zde
vybudován nový moderní prostor pro umístění expozice Muzea Orlických hor.
Základní údaje o kapacitě stavby:
Zastavěná plocha - muzeum
257 m2.
Obestavěný prostor – muzeum
2 400 m3.
Zpevněné plochy – pěší (dlažba)
55 m2.
27
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
4.4 Stavební technologie
4.4.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby
Muzeum je navrženo v souladu s podmínkami pro výstavbu. Stavba je v souladu s územně plánovací
dokumentací.
Stávající objekt bývalé sýpky bude stavebně upraven na objekt s univerzálně využitelnými výstavními
prostory.
Zásady urbanistického řešení:
Hmota stávajícího objektu je jak z hlediska proporcí, tak z hlediska členění, důsledně zachovávána.
Na jižní straně objektu před hlavním vstupem bude vytvořena zpevněná plocha pro vstup do objektu,
která navazuje na již dříve rekonstruované zpevněné plochy v okolí objektu. V předprostoru jsou již
vybudovaná parkovací stání, jako další budou využívána stání na parkovišti u objektu a u nákupního
střediska.
Předpokládá se budoucí úprava přilehlých městských ploch na severní a východní straně pro účely
venkovní expozice a relaxace.
Zásady architektonického řešení:
•
využita a respektována stávající hmota objektu - třípodlažní hmota s podkrovním podlažím
v půdním prostoru sedlové střechy – vzhledem k prostorovým požadavkům pro obsluhu
objektu bude 1.NP rozšířeno pod větší část půdorysu.
•
z hlediska hmoty se jedná o obdélníkový půdorys s tradičně tvarovanými fasádami a se
sedlovou střechou, do které je v hřebeni nově střechy situován světlík
•
z hlediska dispozičního řešení se jedná o maximální přizpůsobení půdorysu pro muzejní účely maximalizovány prostory pro expozici, minimalizovány komunikace, technické prostory,
vytvořeny dostatečně kapacitní prostory pro zázemí návštěvníků (hygienické zázemí)
a pracovníků muzea (hygienické zázemí, kancelář, přípravna expozice, pokladna…)
•
z hlediska materiálového řešení je maximální snaha o zachování původního rázu objektu – tzn.
na soklu, vnějších obvodových stěnách a štítech použito vyspravené a doplněné stávající
kamenné zdivo omítnuté. Sendvič obvodové konstrukce bude doplněn z vnitřní strany
obvodových stěn předstěnou z kompaktních panelů z lisovaných vláken s tepelnou izolací a s
odvětrávanou dutinou. Vnitřní příčky 1.NP budou tvořeny keramickými tvárnicemi, v ostatních
podlažích z kompaktních panelů z lisovaných vláken. Střecha bude tvořena stávajícím
zesíleným krovem se záklopem a jako střešní krytina bude použita břidlice s měděným
oplechováním.
28
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
4.4.2 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení
vnějších ploch
Stavebně technické řešení stavby
Základy jsou tvořeny základovými pasy z kamenné opukové rovnaniny. Nosná konstrukce je stávající
kamenné zdivo místy prokládané plnými pálenými cihlami tl. 775 – 1000 mm, štítové stěny z plných
pálených cihel tl. 300 mm, strop dřevěný trámový zesílený ocelovou konstrukcí, výtahová šachta
železobetonová.
Obvodový plášť bude sendvičová konstrukce ve skladbě: stávající obvodové kamenné zdivo –
částečně provětrávaná dutina – minerální tepelná izolace vkládaná do dřevěného nosného roštu –
parozábrana – panely na bázi přírodních vláken a stébelnin kotvených k dřevěné nosné konstrukci s
povrchovou úpravou – stěrkový cementový tmel s výztužnou síťovinou. Střecha je sedlová ve
skladbě: sádrokartonový podhled – minerální tepelná izolace – krokve, minerální tepelná izolace mezi
krokvemi – bednění – pojistná hydroizolace – provětrávaná mezera – bednění – střešní krytina
(břidlice)+oplechování (měděný plech).
Komín je třísložkový komínový systém s keramickou vložkou a víceúčelovou šachtou.
Schody jsou železobetonové monolitické schodiště s dřevěným obkladem v hlavním komunikačním
prostoru, železobetonové monolitické schodiště v prostoru chráněné únikové cesty.
Příčky v 1. NP jsou cihelné z keramických bloků, v ostatních NP lehké montované příčky ze
sádrokartonu nebo panelů na bázi přírodních vláken.
Podlahy jsou těžké betonové plovoucí na terénu s tepelnou izolací v 1. NP, v ostatních NP lehká
plovoucí podlaha s tepelnou minerální izolací a deskovou roznášecí vrstvou. Nášlapné vrstvy podlah
jsou dřevěné fošny, keramická dlažba včetně případné hydroizolační stěrky, cementový potěr
s ochranným nátěrem.
Vstupní dveře a okna jsou z hliníkové konstrukce se stříbrným nátěrem, vnitřní dveře jsou dřevěné
s dřevěnou obložkovou zárubní.
Venkovní povrchy jsou v úpravě kamenné zdivo, tenkovrstvá omítka, vnitřní povrchy stěrkový tmel
s výztužnou síťovinou, nátěr.
Dispoziční řešení stavby
Objekt je dispozičně maximálně přizpůsoben funkci muzea, minimalizovány komunikace a technické
prostory.
29
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
1.NP – v podlaží jsou umístěny technické prostory muzea (strojovna VZT, kotelna), dílna včetně
zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení pro návštěvníky muzea
2.NP – v podlaží jsou umístěny výstavní prostory včetně pokladny, skladu a zázemí pro zaměstnance
3.NP – v podlaží jsou umístěny výstavní prostory
4.NP – v podlaží jsou umístěny výstavní prostory
Řešení technického zařízení budov
Zdravotní technika
Vnitřní vodovod
Na stávající vodovodní řad se napojí nová vodovodní přípojka. Vodoměr bude osazen v v 1. NP v nice
za obvodovou zdí a zabezpečen proti zámrzu. Za vodoměrem bude domovní rozvod včetně požárního
rozvodu do hydrantové skříně, osazené dle požadavku požární zprávy. Rozvod pitné vody bude
proveden ve zdech, podhledu a podlaze a bude izolován pěnovou izolací z PE. Rozvod vody je navržen
z plastového potrubí PPR PN 20. Teplá voda bude připravována lokálně v samostatných elektrických
ohřívačích.
Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660, 75 5455, ČSN EN 806-1,2 a dalšími
souvisejícími normami a předpisy. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou
splňovat podmínky uvedené v § 5 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.
Vnitřní kanalizace
Z objektu je vedena splašková kanalizace do šachty před objektem. Do této šachty se napojí i
bezpečnostní přepady ze vsakovacích šachet.
Vnitřní kanalizace bude odvětrána osazením větrací hlavice. Kanalizace ležatá bude z potrubí
plastového KG, odpadní a připojovací potrubí bude z trub HT. Na odpadech budou osazeny čistící
kusy s dvířky a přivzdušňovací ventily.
Zařizovací předměty v objektu budou standardní se standardním připojením. Výběr zařizovacích
předmětů bude odsouhlasen investorem.
Výstavba kanalizace bude probíhat dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich
zkoušení. Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 – 5. Po
hrubé montáži rozvodů kanalizace bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 75 6760.
Vytápění
Objekt bude zásobován teplem z nového zdroje tepla umístěného v kotelně 1.NP. V kotelně bude
osazen teplovodní kotel na pelety s odkouřením do nového komínového tělesa. Zásobník na palivo
30
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
(pelety) bude umístěn ve venkovním prostoru. Z kotle bude teplo vedeno do dvou akumulačních
zásobníků, odkud bude dále přes rozdělovač a sběrač distribuováno do větví vzduchotechniky a
topení. Větší část objektu bude vytápěna vzduchotechnikou, pouze v části 2.NP a v celém 1.NP bude
proveden teplovodní rozvod radiátorový.
Teplá vody bude připravována decentralizovaně elektricky v místech odběru teplé vody. Horizontální
rozvody budou vedeny v 1. a 2.NP v konstrukci podlahy. Otopná plocha bude sestavena z ocelových
deskových radiátorů.
Regulace topení vzduchotechnikou je řešena v části VZT. Regulace radiátorového topného systému
bude ekvitermní s pomocí venkovního čidla teploty a prostorového termostatu. Doregulování
otopného systému bude provedeno termostatickými hlavicemi na jednotlivých radiátorových
ventilech.
Zařízení ÚT je zpracováno pro teplotní oblast – 18°C, nechráněnou polohu objektu, provoz ÚT
nepřerušovaný. Tepelná ztráta objektu činí 20,8 kW.
Elektrorozvody
Napěťová soustava 3 PEN AC 50 Hz, 400 V, TN-C-S, místem rozdělení soustavy TN-C na TN-S je
rozvaděč RH.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-441ed.2,t=0,4 s (vnitřní prostory), ochrana zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a proudovými
chrániči o Idn=30 mA dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, t = 0,4 s (jednofázové zásuvkové vývody do 20 A
včetně a třífázových zásuvkových vývodů do 32 A včetně), ochrana automatickým odpojením od
zdroje proudovým chráničem o Idn=300 mA dle ČSN 33 2000-4-482 (hořlavé hmoty).
Bude provedena kompletní ochrana silnoproudých zařízení svodiči přepětí. Na vstup rozvaděče „R1"
se osadí 1. a 2. stupeň (B+C) přepěťové ochrany. Pro napojení PC a elektroniky budou použity
chráněné zásuvky se svodiči třídy D.
Hlavní rozváděč objektu RH bude umístěn v technické části objektu v 1.NP a bude napájen
z elektroměrového rozváděče ER. Z RH budou jištěny jednotlivé vývody pro světla, jednofázové
zásuvky, třífázové vývody a spotřebiče. V RH budou dále jištěny jednotlivé motorové vývody, VZT a
výtah. Napájení sdělovacích obvodů je navrženo přes sdělovací rozváděč, který bude umístěn
v kanceláři-pokladně. Zde budou napájeny zvlášť systémy EPS, EZS, CCTV, audio a videosystém včetně
vnitřních kamer.
Světelná el. instalace bude provedena kabely CYKY o průřezu 1,5-2,5 mm2 při jištění LSN 10B/1.
Spínání svítidel je provedeno spínači, které jsou umístěny na vhodných místech u vstupů do místností
31
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
a prostorů. Osvětlenost v prostorách expozice muzea musí být řešena s ohledem na prezentaci,
přičemž přednostní je ochrana exponátů před degradačním zářením. Systém osvětlení je řešen
osvětlovacími tělesy po obvodu prosklených částí stropu doplněnými o světelné lišty (5 vodičů), na
kterých budou posuvné halogenové reflektory do 50 W. Pro kancelář jsou volena svítidla s
parabolickou mřížkou a elektronickými předřadníky. V prostoru objektu budou osazena nouzová
svítidla s dobou dosvitu min. 1 hod. Východ bude označen nouzovými svítidly s autonomním zdrojem
doplněným výraznými piktogramy. Venkovní osvětlení bude řešeno svítidly na obvodovém zdivu
objektu.
Zásuvkový rozvod bude proveden kabely CYKY 3Cx2,5. Na jeden zásuvkový okruh může být připojeno
maximálně 10 zásuvek. Pro spotřebiče náchylné na přepětí (např. PC, elektronika) budou instalovány
zásuvky s přepěťovou ochranou „D“.
Budou instalovány trasy datové sítě v ohebných trubkách PVC pro možné vytvoření strukturované
kabeláže. Případný vnitřní televizní rozvod, audio, EPS a EZS - CCTV jsou řešeny zvlášť.
Objekt bude vybaven pasivním hromosvodem dle ČSN EN 62305-1 až4 a ČSN 33 2000-5-54. Na střeše
objektu se zřídí jímací vedení FeZn pr. 8 mm na normalizovaných podpěrách s jímacími tyčemi 1 a 2
m a doplní se 4 svody v místech s vyvedenými zemniči. Provede se uzemnění všech svodů na
zemniče, které budou vyvedeny na vnější straně objektu. V místech vývodů strojených zemničů
budou osazeny měřící svorky ZS s mechanickou ochranou trubkami. Zemniče budou tvořeny
jednotlivými tyčovými zemniči, které budou vyvedeny drátem FeZn 10. Všechny spoje v zemi musí
být opatřeny důslednou ochranou proti korozi. V zemi budou pro propojení se svody použity vždy
dvojice normalizovaných hromosvodných svorek.
Vzduchotechnika
Základní technické údaje:
Prostorová teplota výstavní plochy ti = +19 ± 1°C, vlhkost ϕ = 50 ± 5 %
Dle účelu a uspořádání jsou navržená vzduchotechnická zařízení rozdělena a označena takto:
Zařízení č.1, 2 - výstavní plochy (2.NP-4.NP)
V těchto prostorech zajišťuje vzduchotechnické zařízení nucené, mírně přetlakové větrání. Větrací
jednotka bude pracovat s minimálním podílem čerstvého vzduchu 15% a bude zajišťovat větrání,
vytápění a udržování potřebné vlhkosti ve výstavních prostorách. Vzduchotechnická jednotka bude
umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.NP.
Zařízení č.3 - sociální zařízení, sklady, úklid (1.NP-4.NP)
32
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
U těchto přirozeně nevětratelných místností (soc. zařízení, sklady, úklid) zajistí vzduchotechnické
zařízení nucené, podtlakové větrání s náhradou odsátého vzduchu vlivem podtlaku z okolních
prostor, s nimiž budou větrané místnosti spojeny instalovanými větracími mřížkami či podříznutými
dveřmi (zajistí stavba).
Zařízení č.4 - letní větrání
Pro odvod tepelné zátěže v hřebeni střechy je navrženo podtlakové větrání. Za tím účelem bude
v nejvyšším místě podkroví osazen axiální ventilátor odvádějící oteplený vzduch do venkovního
prostoru přes protidešťovou žaluzii osazenou ve štítové zdi. Přívod vzduchu bude zajištěn vytvářeným
podtlakem otvorem v obvodové stěně opatřeným protidešťovou žaluzií a uzavírací klapkou se
servopohonem.
Měření a regulace
Projekt měření a regulace řeší automatický provoz řízení technologie určené pro vytápění, chlazení,
větrání a klimatizaci muzea. Je řešen pomocí řídicího systému, perferií, rozvaděče MaR a silové
kabeláže a kabeláže pro MaR.
Základní funkcí MaR je monitorování autonomního zdroje tepla včetně zajištění veškerých havarijních
stavů, příprava TV pro ÚT a VZT, povolení provozu zdroje chladu, zabezpečení vzduchotechnických
jednotek nasávajících venkovní vzduch proti mrazu, ovládání jednotlivých vzduchotechnických
jednotek dle časového programu, volba různých provozních režimů pro den a noc a ekonomický
provoz vzduchotechnických jednotek.
Ke standardům systému MaR patří snímání zanesení filtrů a chodu ventilátorů diferenčními
manostaty. Pro regulaci teploty a průtoku topného média budou použity výhradně spojitě
regulovatelné ventily s rovnoprocentní charakteristikou. Pohony klapek na přívodech vzduchu do VZT
jednotek budou s havarijní funkcí. Protimrazová ochrana výměníků ve VZT jednotkách bude zajištěna
pomocí termostatu s min. 6 m dlouhou kapilárou na vzduchu a teploměrů na vodě. Pro měření teplot
v potrubí DN32 a výše budou použity ponorné snímače teploty. Veškeré použité periferie měření a
regulace budou jednotlivě zapojeny na vstupy a výstupy DCC podstanic. Obsluze bude umožněno
komunikovat se systémem MaR pomocí přenosného ovládacího panelu.
4.4.3 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Prostor pro výstavbu je napojen stávající místní komunikací na komunikační síť vyššího stupně –
silnice II.třídy č.319 Rokytnice v O.h. - Bartošovice v O.h. Technická infrastruktura je v navazujícím
území připravena.
33
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
4.4.4 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu,
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a
svážném území
Kanalizace
Z objektu je vedena splašková kanalizace do šachty před objektem. Do této šachty se napojí i
bezpečnostní přepady ze vsakovacích šachet a přípojka DN 200 bude vedena přes zahradu a lomovou
šachtu v chodníku do stávající šachty na kanalizaci. Dešťové vody ze střech budou svedeny do 3
vsakovacích šachet, ze kterých bude veden bezpečnostní přepad do revizní šachty na kanalizační
přípojce. Do vsakovacích šachet bude napojen betonový žlab vedený podél chodníku u objektu a
vpust před vstupem do kotelny v 1.NP. Na potrubí od vpusti bude osazena zpětná klapka.
Potrubí kanalizace bude z trub kanalizačních PP Ultra Ribb 2 (DIN 16961) DN 150 a DN 200, uložených
na pískové lože tl. 10 cm s obsypem pískem 30 cm nad vrchol potrubí pískem. Revizní šachta bude
typová Ø1000 mm, dno monolitické. Bude osazena prefabrikovanými betonovými dílci. Uložení na
štěrkové lože, poklop na zatížení D 400, ostatní šachty plastové Ø500 mm. Vsakovací šachty budou
provedeny jako kanalizační šachta Ø1000 mm bez dnového kusu, ve dně bude drenážní vrstva ze
štěrku tl. 50 cm.
Vodovod
V daném území je dnes veden stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 200 z litiny v kraji silnice.
Vodovod je ve správě „Rokytnická voda s.r.o.“. Na tento řad se navrtacím pasem napojí nová
vodovodní přípojka ø 40 mm pro budoucí objekt muzea. Potrubí přípojky bude z HDPE ø 40 mm,
položené na pískové lože a obsypané pískem 30 cm nad vrchol potrubí. Napojení bude na stávající
vodovod DN 200 v kraji komunikace. Vodoměr bude osazen v v 1. NP v nice za obvodovou zdí a
zabezpečen proti zámrzu.
Dopravní infrastruktura včetně dopravy v klidu
Zpevněné plochy pro přístup k objektu muzea budou navazovat na již dříve rekonstruované zpevněné
plochy v okolí objektu. V předprostoru jsou již vybudovaná parkovací stání, jako další budou
využívána stání na parkovišti u nákupního střediska, nepředpokládá budování nových parkovacích
ploch.
34
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
4.5 Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích
Parcelní číslo
Výměra
Druh využití
Vlastník
st.124/2
740m2
zastavěná plocha a nádvoří
Město Rokytnice v Orlických horách
236/1
845m2
zahrada
Město Rokytnice v Orlických horách
239
1757m2
trvalý travní porost
Město Rokytnice v Orlických horách
953/1
8005m2
ostatní plocha
Královéhradecký kraj
953/11
754m2
ostatní plocha
Královéhradecký kraj
4.6 Bezbariérové řešení stavby
Objekt je navržen pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup do veřejně
přístupných prostor je řešen bezbariérově. Přístup do objektu je bezbariérově zajištěn sklony
v komunikacích, pohyb v objektu pomocí šikmých ramp a výtahu. V objektu je situováno WC pro
35
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na parkovišti u nákupního střediska jsou situována
parkovací stání rezervovaná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
4.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Není uvažováno s likvidací stávajících dřevin a křovin. Nekácené dřeviny a křoviny zhotovitel zajistí
proti poškození. Navrhovaná stavba vzhledem k svému charakteru nebude mít vliv na životní
prostředí.
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy budou odpovídat platným předpisům a
jejich vlastnosti budou ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů.
Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona
100/2001 Sb.
Odpady komunálního charakteru budou ukládány do popelnic umístěných na hranici pozemku.
Nebezpečný odpad bude separován a likvidován podle souhlasu dle §16 odst. 3 zákona č.185/2001
Sb. o odpadech k nakládání s nebezpečnými odpady.
Z hlediska škodlivin se jedná o stavbu neznečisťující životní prostředí. Zdrojem pro vytápění jsou
pelety.
4.8 Výrobní a logistický proces
V investiční fázi budou veškeré výrobní a logistické procesy zajišťovány dodavatelem stavebních
prací, který bude plně odpovídat za jejich kvalitu, ekonomičnost, efektivnost a v neposlední řadě
rovněž za šetrnost k životnímu prostředí.
Popis procesu výstavby detailně řeší projektová stavební dokumentace. Její součástí je i plán
organizace výstavby.
Zásobování materiálem po dobu stavebních prací bude záležet na harmonogramu stavebních prací.
V průběhu stavby bude postupně navážen stavební materiál, který bude skladován v areálu, tak aby
co nejméně omezoval probíhající práce a pohyb osob a stavební techniky.
Stavební práce budou prováděny s vyloučením pohybu třetích osob. Staveniště bude oploceno.
4.9 Technologie použitá k likvidaci projektu
Likvidace nově zrekonstruovaného objektu se v rámci projektu nepředpokládá, pokud by k ní přeci
jen došlo, pak by demolice objektu probíhala běžnými mechanickými prostředky (jeřáby, nákladní
auta, speciální technika) a s využitím obvyklých profesí. Demolice by proběhla v souladu s demoličním
výměrem, který vydává příslušný stavební úřad.
36
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
4.10 Výše investičních nákladů
Název výdaje
Výdaj celkem
Hlavní výdaje
41 646 679,00
Nákup služeb - projektová dokumentace
Stavební a technologická část stavby
1 746 722,00
17 769 120,00
Technická zařízení
9 184 426,00
Základní vybavení
2 545 630,00
Pořízení strojů a zařízení
3 366 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
100 000,00
DPH
6 934 781,00
Vedlejší výdaje (do 5% CZV)
1 095 601,00
Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity
230 000,00
Finanční výdaje
6 000,00
Nákup služeb
678 000,00
DPH
181 601,00
Nezpůsobilé výdaje celkem
Celkové výdaje projektu
4 284 958,00
46 487 238,00
4.11 Harmonogram prací
Datum zahájení projektu: 1.7.2009
Datum ukončení projektu: 30.03.2013
Doba trvání projektu v měsících: 45 měsíců
Datum zahájení fyzické realizace: 01.12.2010
Datum ukončení fyzické realizace: 28.2.2013
Doba trvání jednotlivých aktivit je podrobně uvedena ve webové žádosti Benefit, v záložce
Harmonogram projektu. Po stránce finanční je harmonogram popsán v následujících kapitolách.
Investiční fáze projektu sestává ze sedmi etap:
I. etapa – 1.8.2010 – 28.2.2011
II. etapa – 1.3.2011 – 31.5.2011
III. etapa – 1.6.2011 – 31.8.2011
IV. etapa – 1.9.2011 – 31.12.2011
V. etapa – 1.1.2012 – 31.3.2012
VI. etapa – 1.4.2012 – 30.6.2012
VII. etapa – 1.7.2012 – 28.2.2013.
37
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
0. et.
1. etapa
8/10 - 2/11
2.
etapa
3.
etapa
6 - 8/11
2010
12
4. etapa
9 - 12/11
5.
etapa
1 - 3/12
6.
etapa
4 - 6/12
1
4
2011
1
2
3
4
5
6
7
7. etapa
7/12 - 2/13
2012
8
9
stavební práce
objekt
interiér
projektové práce
příprava projekt.
dokumentace
příprava žádosti vč.
příloh
publicita
řízení projektu
výběrové řízení
TDI, autorský dozor,
BOZP
slavnostní otevření
38
10
11
12
2
3
5
6
7
2013
8
9
10
11
12
1
2
3
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
5. Potřeba zajištění oběžného a investičního majetku
Tato kapitola vymezuje strukturu pořizovaného investičního a neinvestičního majetku. Majetek
pořizovaný v projektu je majetkem nezbytným pro plynulý a efektivní provoz výstupů projektu.
Majetek bude pořízen v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek vydanými Řídícím orgánem
programu a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podrobný popis průběhu
zadávacího řízení je uveden v elektronické žádosti Benefit. Veškerý majetek bude neprodleně po jeho
pořízení řádně pojištěn proti sdruženému živlu, včetně pojištění movitých věcí vlastních i cizích po
dobu udržitelnosti projektu a déle.
Struktura investičního a oběžného majetku v celkové výši 46 487 tis. Kč a zdroje jeho krytí jsou
uvedeny v tabulkových přílohách uvedených v rámci kapitoly 6. Finanční plán, a to v jednotlivých
letech.
Způsobilé investiční náklady projektu činí 42 202 tis. Kč, způsobilé neinvestiční náklady činí 1 676 tis.
Kč, nezpůsobilé náklady projektu činí 4 284 tis. Kč.
Pořizovaný investiční majetek je dlouhodobé povahy a žadateli bude sloužit déle než 1 rok. Při
používání neztrácí svou původní formu, nespotřebovává se, jeho hodnota se postupně snižuje –
opotřebovává se.
Oběžný majetek je majetek, který se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává,
rychle mění svou formu a během krátkého období se obrací. V investiční (realizační) fázi projektu je
oběžný majetek plánován ve výši 1 676 tis. Kč. Dalš oběžný majetek bude předmětem provozní fáze
projektu a zajistí jej provozovatel formou:
•
zásob (suroviny, provozní látky, náhradní díly),
•
pohledávek (odběratelům, zaměstnancům, vlastníkovi, finančnímu úřadu apod.),
• finančního oběžného majetku (peníze nebo cenné papíry).
Spotřeba energií, mzdové výdaje a další provozní náklady jsou uvedeny v tabulkové příloze č. 2
Průběh nákladů a výnosů – v přípravné, investiční a provozní fázi, a to jak z pohledu investora, tak
z pohledu provozovatele.
Účetnictví projektu bude řešeno v rámci účetnictví Města, pro projekt bude zřízeno zvláštní středisko
v účetnictví a zvláštní bankovní účet. Bankovní účet se střediskem projektu v účetnictví budou spolu
provázány.
39
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
5.1 Celková struktura pořizovaného majetku
Následující přehled poskytuje informaci o celkové struktuře pořizovaného majetku v investiční fázi
projektu, který má charakter pouze způsobilých výdajů projektu.
Podrobný položkový rozpočet projektu v členění do jednotlivých etap a s návazností na kódy
požadované Žádostí je uveden v příloze č. 1 Podrobný položkový rozpočet projektu (druhové
členění). Technický popis a podrobná specifikace pořizovaného majetku je uvedena v kapitole 4. této
studie proveditelnosti, v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení a příloze č. 3 žádosti –
Podrobný položkový rozpočet projektu.
Kód
Název výdaje
Výdaj celkem
01 Hlavní výdaje
01.01 Nákup služeb - projektová dokumentace
01.03 Stavební a technologická část stavby
neinvestiční
celkem
41 646 679,00
1 394 856,00
1 746 722,00
0,00
17 769 120,00
0,00
01.04 Technická zařízení
8 734 426,00
0,00
01.05 Základní vybavení
2 545 630,00
1 106 380,00
01.06 Pořízení strojů a zařízení
3 366 000,00
56 000,00
01.07 Dlouhodobý nehmotný majetek
01.08
DPH
02 Vedlejší výdaje (do 5% CZV)
02.01 Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity
02.02 Finanční výdaje
02.03 Nákup služeb
02.06 DPH
03 Způsobilé výdaje celkem
04 Nezpůsobilé výdaje celkem
05 Celkové výdaje projektu
100 000,00
0,00
6 934 781,00
232 476,00
1 095 601,00
282 000,00
230 000,00
230 000,00
6 000,00
6 000,00
678 000,00
0,00
181 601,00
46 000,00
42 202 280,00
1 676 856,00
4 284 958,00
0,00
46 487 238,00
1 676 856,00
Pořizovací cena majetku je cena předpokládaná a je cenou obvyklou na trhu. K ocenění stavebních
prácí je pak použito stavebních rozpočtů vypracovaných v rámci stavební dokumentace.
Pokud v průběhu realizace projektu vznikne potřeba pořídit majetek neplánovaný, avšak související s
předmětem projektového záměru, bude pořízen z vlastních finančních zdrojů žadatele a bude mít
charakter nezpůsobilých výdajů projektu.
Struktura aktiv bude záviset od rozhodnutí majitele o zařazení investičního majetku do jednotlivých
položek aktiv. Toto zařazení bude vycházet z vnitřních účetních směrnic města.
40
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
6. Finanční plán
6.1 Finanční plán
Finanční plán zahrnující plánovanou investici, resp. její objem a finanční zdroje na jejich úhradu
v příslušné výši, struktuře a času je obsažen v přehledu cash-flow projektu. Příjmy a výdaje jsou
členěny podle investiční a provozní fáze a plánovány s časovým výhledem do roku 2020. Mezi
důležité předpoklady, které byly vzaty v úvahu ještě před provedením finanční analýzy, patří:
Ve finančním plánu jsou uvedeny pouze finanční toky vztahující se k projektu, není zde hodnocena
finanční pozice investora.
Rekonstrukce sýpky, včetně souvisejících výdajů, proběhne z hlediska objemu vynaložených
prostředků v rámci sedmi etap v letech 2010 až 2013. V roce 2009 byla zpracována projektová
dokumentace ke stavebnímu řízení, následně na přelomu roků 2009 a 2010 byla zpracována žádost o
dotaci v rámci ROP SV. V rámci první etapy (v druhé polovině roku 2010) je plánováno zpracování
prováděcí dokumentace stavby a projektu interiéru, následně bude realizováno výběrové řízení na
dodavatele stavby. V roce 2011 budou práce realizovány v rámci čtyř etap, jejíž stavební část, včetně
technického zařízení bude představovat hodnotu 24 744 tis. Kč, v rámci ní bude také realizováno
výběrové řízení na dodavatele interieru. V roce 2012 budou práce realizovány v rámci tří etap, jejíž
stavební část, včetně technického zařízení, bude představovat hodnotu 13 951 tis. Kč, dále bude
pořízena pamětní deska.
Fakturace za dodávky prací a služeb a navazující platby probíhají ve stejném roce, kdy jsou práce a
služby dodány.
Zahájení provozu Muzea je plánováno na jaro 2013.
Finanční plán a propočty se vztahují k období 2009 – 2020.
Majetek a zdroje financování vycházejí z časového harmonogramu projektu, rozpočtu projektu
a dohodnutých zdrojů financování projektu a samotného předpokládaného provozu muzea.
Veškeré výdaje jsou uvedeny s DPH, protože žadatel není plátcem DPH v souvislosti s projektem.
Projekt má celkové náklady nižší než 90 milionů Kč a nezakládá veřejnou podporu. Projekt generuje
příjmy, které však nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů (tj. na projekt se nevztahuje článek 55
Obecného nařízení č. 1083/2006).
41
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
6.2 Fáze investičního projektu
Přípravná fáze
Byl rozmyšlen projektový záměr - adaptace objektu bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách,
započala jednání o budoucím provozovateli muzea.
Byl vytvořen tým pro přípravnou, investiční a provozní fázi projektu.
Byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
Byla vypracována projektová dokumentace pro stavební řízení.
Bylo vydáno pravomocné stavební povolení.
Byl zvolen způsob financování průběhu realizace projektu. Finanční krytí průběhu realizace projektu
bude zajištěno bankovním úvěrem v maximální výši 15 000 tis. Kč a vlastními zdroji žadatele. Příjem
z dotace, který se očekává v 8 splátkách, bude použit na úhradu úvěrových nákladů bance (tj. 1. ŽoP
po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a následně v rámci 7 etap).
Byla vypracovaná žádost o dotaci, do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,
včetně všech povinných příloh.
Investiční fáze
Realizaci projektu v investiční fázi bude řídit projektový tým, který bude dohlížet na kvalitu
realizovaného díla a na dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace.
Výběrové řízení na dodavatele stavby a dodavatele vnitřního vybavení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle podmínek Regionálního operačního
programu SV, bude zajišťovat žadatel ve spolupráci se specializovanou firmou.
Vítězové výběrových řízení budou realizovat stavební práce a dodávku vnitřního vybavení v průběhu
prosince 2010 až února roku 2013. Provoz muzea bude zahájen na jaře roku 2013.
Za účasti zástupců dodavatele, projektového týmu a pozvaných zástupců ÚRR budou prováděny
kontrolní dny.
Po celou dobu realizace projektu bude probíhat marketing a propagace projektu nejen na
billboardech a webových stránkách města, ale i v rámci dalších prostředků k medializaci výstupů
projektu. Po kolaudaci stavby a jejím uvedení do provozu bude odhalena pamětní deska s informací
o spolufinancování projektu Evropskou Unií.
Projekt je rozčleněn na sedm etap (jednotlivé etapy jsou popsány výše).
42
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Provozní fáze
Provozní faze spočívá v samotném provozu muzea. Do plného provozu bude muzeum uvedeno na
jaře 2013.
Finanční stránka provozní fáze je popsána v tabulkové příloze zachycující cash flow projektu, a to
z pohledu investora i provozovatele.
Všechny řešené aspekty jako marketing, management, technické a technologické aspekty,
dodavatelsko odběratelské vztahy, vliv na životní prostředí, řízení pracovního kapitálu jsou popsány
v dalších částech studie.
6.3 Plán průběhu nákladů a výnosů
V rámci plánování nákladů a výnosů byly vyčísleny jednotlivé druhy nákladových položek pro
jednotlivé etapy projektu, průběh nákladů a výnosů ve všech fázích projektu je uveden v příloze č. 2.
Jednotlivé položky rozpočtu týkající se stavebních činností vycházejí z vypracovaných stavebních
rozpočtů. Hospodářský výsledek je záporný v investiční i provozní fázi projektu, ten bude vyrovnáván
z rozpočtu žadatele – investora, resp. prozovatele.
Hospodářský výsledek
projektu
Investiční fáze
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodářský výsledek
I. etapa
II. etapa
III. etapa
IV. etapa
V. etapa
VI. etapa
VII. etapa
0
0
0
0
0
0
0
31 251,06
86 302,52
131 568,19
118 167,70
709 875,92
700 313,17
579 034,11
-31 251,26
-86 302,52
-131 568,19
-118 167,70
-709 875,92
-700 313,17
-579 034,11
Údaje jsou počítány z pohledu investora.
Stanovení provozních nákladů a výnosů bylo provedeno na základě zkušeností s obdobným provozem
v Muzeu v Rychnově nad Kněžnou a ve spolupráci s odborníky z projekce, kteří stanovili spotřebu
energií v rekonstruovaném objektu s odlišnými tepelně izolačními vlastnostmi, moderním způsobem
vytápění, než objekt původní. Hodnoty jsou uvedeny ve stálých cenách (tzn. není zohledněna
meziroční inflace, ale pouze meziroční nárůst provozních nákladů i výnosů).
6.4 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí
Výše a struktura potřebného majetku vloženého do projektu a využívaného k realizaci projektu
v obou fázích projektu (tj. investiční i provozní), jakož i odpovídající výše a struktura jemu
odpovídajících pasiv je uvedena v příloze č. 3 – Stavy aktiv a pasiv ke konci období.
Investiční fáze
Aktiva projektu v letech 2009 – 2013 zahrnují stavební část investice (sýpky - muzeum, vybavení,
apod.).
43
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Pasiva projektu v investiční fázi tvoří zejména vlastní zdroje žadatele a úvěr (propočet čerpání
a splácení úvěru je uveden v příloze č. 5 – Propočet úvěru). Finanční prostředky, zaslané na základě
předkládaných žádostí o platbu z rozpočtu Regionální rady je počítáno v roce 2010 ve výši 836 tis. Kč
(na základě žádostí o platby za č. 1), v roce 2011 ve výši 14 665 tis. Kč (na základě žádostí o platby č. 2
– 3), v roce 2012 ve výši 17 799 tis. Kč (na základě žádostí o platbu č. 3 – 5) a v roce 2013 ve výši
5 735 tis. Kč (na základě žádostí o platbu č. 6 – 7), budou použity k průběžnému splácení úvěru.
Harmonogram financování projektu
0. etapa projektu - 16.9.2009 – 31.7.2010
Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, zpracování žádosti o dotaci.
I. etapa projektu - 1.8.2010 – 28.2.2011
Vypracování prováděcí projektové dokumentace, projektu interiéru, pořízení billboardu, realizace
výběrového řízení na dodavatele stavby, stavební práce na objektu, TDI, autorský dozor, apod.
Po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena 1. Žádost o platbu.
Je předpoklad, že žadatel obdrží finanční prostředky vyplývající z 1. Žádosti o platbu do 31.12.2010 na
bankovní účet projektu.
II. etapa projektu - 1.3.2011 – 31.5.2011
Stavební práce na objektu, TDI, autorský dozor, apod.
Bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 2. etapová zpráva s žádostí
o platbu z prostředků Evropské unie.
III. etapa projektu – 1.6.2011 – 31.8.2011
Stavební práce na objektu, TDI, autorský dozor, apod.
Bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 3. etapová zpráva s žádostí
o platbu z prostředků Evropské unie.
Do 30.6.2011 je předpoklad obdržení dotačních prostředků II. etapy projektu na bankovní účet
projektu.
IV. etapa projektu - 1.9.2011 – 31.12.2011
Stavební práce na objektu, TDI, autorský dozor, apod.
Bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 4. etapová zpráva s žádostí
o platbu z prostředků Evropské unie.
Do 30.9.2011 je předpoklad obdržení dotačních prostředků III. etapy projektu na bankovní účet
projektu.
44
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
V. etapa projektu - 1.1.2012 – 31.3.2012
Stavební práce související s montáží vnitřního vybavení, dodávka vnitřního vybavení, TDI, autorský
dozor, apod.
Bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 5. etapová zpráva s žádostí
o platbu z prostředků Evropské unie.
Do 31.1.2012 je předpoklad obdržení dotačních prostředků IV. etapy projektu na bankovní účet
projektu.
VI. etapa projektu - 1.4.2012 – 30.6.2012
Stavební práce související s montáží vnitřního vybavení, dodávka vnitřního vybavení, TDI, autorský
dozor, apod.
Bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 5. etapová zpráva s žádostí
o platbu z prostředků Evropské unie.
Do 31.1.2012 je předpoklad obdržení dotačních prostředků IV. etapy projektu na bankovní účet
projektu.
VII. etapa projektu - 31.7.2012 – 28.2.2013
Stavební práce související s montáží vnitřního vybavení, dodávka vnitřního vybavení, TDI, autorský
dozor, apod.
Bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 5. etapová zpráva s žádostí
o platbu z prostředků Evropské unie.
Do 31.1.2012 je předpoklad obdržení dotačních prostředků IV. etapy projektu na bankovní účet
projektu.
Provozní fáze
Žadatel – investor počítá s průběžnými opravami majetku. Pro případnou reinvestici v muzeu bude
v rámci nákladových položek počítáno s tvorbou „rezerv na generální opravy“ tohoto majetku.
V provozní fázi bude objekt bývalé sýpky pronajat provozovateli, který zde zřídí Muzeum Orlických
hor. Tabulky nákladů a výnosů v provozní fázi a Plán průběhu cash-flow jsou z výše uvedeného
důvodu počítány jak z pohledu investora, tak z pohledu provozovatele.
45
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
6.5 Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)
Plán průběhu příjmů a výdajů peněžních prostředků ve finančním vyjádření - cash flow je pro
investiční i provozní fázi vyjádřen v příloze č. 4 – Plán průběhu cash-flow. Je zde propočten čistý
hotovostní tok (tzn. rozdíl kladných a záporných hotovostních toků) i kumulované CF.
Průběh nákladů a výnosů je vypracován na období 10 let od finančního ukončení projektu.
V investiční fázi budou náklady projektu hrazeny z investičního úvěru, který bude postupně splácen
obdrženými platbami z fondu EU, a z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách.
Prostředky Města spolu s příslibem úvěru ve výši 15 000 tis. Kč jsou dostatečné pro profinancování
projektu v investiční fázi. Finanční udržitelnost projektu se jednoznačně odvíjí od výše a správného
načasování zdrojů financování. Finanční zdroje a toky uvedené výše jsou dostatečné a odpovídají
v časové struktuře potřebám financování. Projekt je finančně udržitelný.
Dotace z v rámci Regionálního operačního programu bude inkasována v průběhu realizace projektu
na základě žadatelem předkládaných etapových zpráv s žádostí o platbu.
Z plánu průběhu Cash Flow je zřejmé, že projekt má pro provozovatele neziskový charakter. Trvalá
ztrátovost bude vyrovnávána z rozpočtu Muzea, resp. jeho zřizovatele, Královéhradeckého kraje.
Provozní výdaje projektu (včetně úroku z úvěru) budou hrazeny z provozních příjmů projektu
(nájemné) a prostředků města, které budou vyrovnávat hospodářský výsledek projektu. Provozní fáze
projektu představuje fázi po zprovoznění investice v roce 2013.
Údržbu a provoz Muzeum Orlických hor bude zajišťovat žadatel.
46
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
7. Popis očekávaného společenského přínosu
Regionální politika EU počítá s principy tzv. endogenních přístupů ve svých rozvojových aktivitách.
Dojde k podpoře rozvoje města při využití místního potenciálu, resp. jeho hmotných zdrojů (v případě
tohoto projektu objektu situovaného v městské památkové zóně), iniciativou místních aktérů
s jednotným motivem jednání (předkládaný projekt), při koordinaci kolektivního jednání založeném
na sociálním kapitálu (vysoké nasazení zainteresovaných se společným sledováním cílů projektu).
Dle principu lokalizačního došlo k rozhodnutí realizovat projekt nejen ze strany Města Rokytnice
v Orlických horách, ale také snahou krajských organizací a také přímo Královéhradeckého kraje, kteří
mají zájem o využití nevyužívaného historického objektu v centru města, které leží v Orlických horách
na prahu Chráněnéh krajinné oblasti Orlické hory. Pro město, i Královéhradecký kraje, je realizace
tohoto projektu prioritou. Zastupitelé města Rokytnice v Orlických horách, zástupci Euroregionu
Glacensis, DSO Mikroregionu Rychnovsko, Královéhradecký kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny,
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Orlické hory a Poorlicko, zájmové sdružení
právnických osob, vyslovili podporu tohoto projektu. Podporou projektu, resp. rozhodnutím
Regionální rady o finanční podpoře z prostředků EU, by došlo k propojení požadavků a potřeb
stakeholders s prioritami shareholders (resp. programu ROP SV). Prvotní využití místních zdrojů
(pozemek, lidské zdroje, finance Města) a následně k nim přidaných vnějších zdrojů (prostředky EU),
přičemž by všechny tyto složky byly v souladu s projektovým záměrem, by naplnily podstatu
udržitelného projektu (realizace demokraticky v souladu s představami cílových skupin, ne nařízením
„shora“ bez znalosti místních jedinečností).
Pro návštěvníky bude mít realizace projektu následující socioekonomický přínos:
•
Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu – zřízení Muzea Orlických hor
•
Rozšíření doprovodné infrastruktury – propojení více aktivit cestovního ruchu v regionu cyklotrasy, muzeum, pevnost Hanička
•
Možnost kvalitního trávení volného času v rámci turismu a cestovního ruchu
•
Široká paleta nabízených služeb
Pro žadatele bude mít realizace projektu následující socioekonomický přínos:
•
Zvýšení kvality infrastruktury pro cestovní ruch
•
Rozšíření nabídky služeb poskytovaných městem
•
Zhodnocení majetku
•
Revitalizace nevyužívaného objektu v centru města
•
Ušetřené prostředky za investici
47
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
•
Zvýšení estetické úrovně prostoru v centru města
•
Vyšší úroveň zázemí nabízeného návštěvníkům
•
Zvýšení prestiže města
•
Zvýšení tržeb místních poskytovatelů doprovodných služeb
•
Rozvoj udržitelného a šetrného využívání přírodního a kulturního bohatství
•
Snížení negativních patologických jevů v oblasti
Újmy
• zhoršení ukazatele dluhové služby vzhledem k čerpání úvěru
•
delší doba návratnosti vložených prostředků
•
Újmy – zhoršené prostředí oblasti v průběhu stavby
Pro Královéhradecký kraj bude mít realizace projektu následující socioekonomický přínos:
•
Zvýšení efektivnosti využití přírodního potenciálu regionu
•
Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a zvýšení atraktivity regionu pro investice,
podnikání a život obyvatel
•
Dobrá dostupnost atraktivity – podpora rozvoje cestovního ruchu
•
Ucelení a zajištění provázanosti stávajících cyklotras v oblasti
•
Zajištění nezbytného zázemí pro návštěvníky region.
Pro stát bude mít realizace projektu následující socioekonomický přínos:
•
Rozvoj cestovního ruchu
•
Zvýšení atraktivity i méně navštěvovaných míst, rozložení zájmu mimo největší střediska
•
Šetrné a udržitelné využití přírodního a kulturního bohatství
•
Zvýšený zájem obyvatel o aktivní trávení volného času
•
Daňové příjmy s činností navázaných na cestovní ruch
•
Podpora vzniku pracovních míst v cestovním ruchu
Pro osoby s omezenou schopností pohybu bude mít realizace projektu následující socioekonomický
přínos:
•
Infrastruktura umožní zapojení těchto osob do společenského života – bezbariérový přístup
do výstavních prostorů.
Příspěvek projektu ke zlepšení životního prostředí
•
Technologie vytápění – pelety
•
separace odpadu vzniklého při provozu, recyklace
•
celková revitalizace v současné době zanedbané budovy.
Dílčí cíle projektu:
•
Rozšířit současnou nabídku služeb v cestovním ruchu, přispět k rozšíření nabídky v CR
v Královéhradeckém kraji
48
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
•
Zvýšit kvalitu a rozšířit doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu v atraktivní lokalitě
•
Nabídnout kvalitní zázemí pro návštěvníky oblasti
•
Podpořit rozvoj cykloturismu
•
Podpořit rozvoj udržitelného a šetrného využívání přírodního dědictví
•
Rozšířit možnosti aktivního trávení volného času celoročně pro návštěvníky města
•
Přispět k rozvoji města investicí do doprovodné infrastruktury pro CR
•
Podnítit zájem o aktivní trávení volného času v rámci CR
Po shrnutí jednotlivých přínosů lze tvrdit, že projekt má vysoký společenský přínos, žádné negativní
jevy spojené s tímto projektem nebyly zaznamenány.
49
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
8. Řízení rizik
Analýza rizik se věnuje popisu hlavních rizik projektu a způsobům jejich minimalizace (eliminace).
Projekt s sebou nese určitá rizika, která je možné kategorizovat jako rizika:
•
Obecná
•
Technická
•
Provozní
• Finanční
Procesem vyhodnocení dopadu a pravděpodobnosti identifikovaných rizik se zabývá kvalitativní
analýza rizik. Konkrétním nástrojem (technikou) analýzy rizik je matice, která hodnotí
pravděpodobnost výskytu rizika a intenzitu jeho dopadu (negativního vlivu). Pravděpodobnost rizika
se přirozeně pohybuje v intervalu od 0,0 (žádná pravděpodobnost) do 1,0 (jistota). Lze použít
logickou váhu ilustrující hodnoty pravděpodobnosti od velké pravděpodobnosti až po skoro jistotu.
Intenzita dopadu (negativního vlivu) rizika reflektuje závažnost jeho účinku na cíl projektu.
Riziko
název
Intenzita dopadu
(negativního vlivu)
Pravděpodobnost
výskytu
Rizikový faktor
součin kritérií
(1-10)
(0-1)
(0-10)
Pořadí rizik dle
závažnosti
Obecná rizika
Poškození, ztráta
pořízeného investičního
majetku, úmyslná škoda
6
0,2
1,2
1
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Budova bude opatřena zabezpečovacím systémem. Majetek
pořízený prostřednictvím dotace bude neprodleně pojištěn proti jeho poškození, ztrátě a škodě po dobu
udržitelnosti projektu a déle. Vznik pojistné události bude okamžitě oznámen Řídícímu orgánu programu.
Neúspěšnost při řízení
projektu
10
0,1
1
2
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Řízení projektu bude zajištěno regionální rozvojovou agenturou
Královéhradeckého kraje, která má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a řízením investičních a neinvestičních
projektů. Dodavatel kvalitně zajistí řízení projektu a veškeré aktivity s ním spojené dle podmínek ROP NUTS II
Severovýchod.
Změna projektového
týmu
7
0,1
0,7
3
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Vynucená změna projektového týmu by značně ovlivnila průběh
projektu z důvodu specializace členů a orientace v dané problematice. Je nezbytné nominovat a zasvětit
zástupný projektový tým.
Technická rizika
Metodicky nesprávně
provedený výběr
10
0,3
50
3
1
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
dodavatelů
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Zadávací řízení na dodávku stavebních prací a vnitřního vybavení
bude provedeno dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Organizaci zadávacího řízení zajistí investor ve spolupráci s odbornou firmou.
Pozdržení termínu
předání díla investorovi
10
0,3
3
1
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Přesně stanovený termín ve Smlouvě o dílo a v žádosti o
poskytnutí dotace ponechána časová rezerva pro termín ukončení projektu. Stavební technik zajistí dohled
nad realizací díla a případné časové prodlevy bude včas hlásit. Veškeré změny v projektu se budou konzultovat
s Úřadem regionální rady.
Nekvalitně provedené
technické řešení
(závadnost,
poruchovost)
9
0,2
1,8
2
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Postup dle předložené projektové dokumentace, autorský dozor.
Smlouva o dílo bude ukládat smluvním stranám povinnosti a práva při řešení závad a poruch díla včetně
způsobu jejich odstranění. Smlouva o dílo bude vycházet z podmínek zadávacího řízení. Eliminováno
výběrovým řízením při výběru dodavatele stavby a vnitřního vybavení s důrazem na zkušenosti s realizací
obdobných projektů.
Nekvalitně provedený
výběr dodavatele
stavebních prací
8
0,2
1,6
3
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Zadávací řízení na dodávku stavebních prací bude jasně
specifikovat požadavky na dodavatele, na prokázání základních, profesních, ekonomických a technických
kvalifikačních požadavků včetně doložení seznamu vykonaných zakázek obdobného charakteru a referencí.
Dodavatel v nabídce uvede délku záruční doby, servisní podmínky, platební podmínky a způsob řešení závad.
Formálně nesprávné
náležitosti technických
podkladů
7
0,2
1,4
4
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Dodavatel služby, který zajistí dotační dohled, bude pravidelně
kontrolovat náležitostí technických podkladů (zápisy z kontrolních dnů, stavební deník) tak, aby byly
srozumitelné pro Řídící orgán programu a byl z nich zřejmý průběh realizace díla.
Provozní rizika
Nízký zájem cílových
skupin o nabízené služby
10
0,2
2
1
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Důkladná analýza potřeb cílových skupin (konečných uživatelů) již
v přípravné fázi. Důkladné využití informačních kanálů a propagace pro informování cílových skupin o
možnostech a podmínkách provozu výstupů projektu.
Finanční rizika
Neproplacení veškerých
způsobilých výdajů
7
0,1
0,7
1
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Průběžná kontrola náležitostí účetních dokladů a úhrad, průběžný
dotační dohled nad splněním veškerých podmínek programu. Finanční rezerva ve vlastních zdrojích žadatele.
Růst investičních výdajů
v investiční fázi projektu
6
0,1
51
0,6
2
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Výdaje na investici se mohou během realizace zvýšit jako důsledek
víceprací dodavatele, a to v souvislosti s událostmi, které není možné předvídat. Tyto nepředvídatelné výdaje
by byly financovány nad rámec způsobilých výdajů a byly by eventuelně plně v režii žadatele o podporu.
Podmínky zadávacího řízení a Smlouva o dílo musí zajistit maximálně možné % růstu investičních výdajů nad
rámec vítězné nabídkové ceny. Nepředvídatelné práce, které vzniknou v průběhu realizace projektu, budou
uhrazeny z vlastních finančních zdrojů žadatele.
Neposkytnutí finančních
prostředků na plynulé
financování projektu
5
0,1
0,5
3
Opatření pro minimalizaci (eliminaci) rizika: Projekt je pro žadatele značně finančně náročný. Investor si proto
zajistil prostředky pro realizaci investice ze svého rozpočtu a prostřednictvím úvěru. Kvalitně zpracovaná
žádost o poskytnutí dotace zvýší pravděpodobnost úspěchu při hodnocení projektu a možného kofinancování,
jehož potvrzení je podmínkou pro poskytnutí bankovního úvěru. Riziko lze eliminovat vlastními finančními
prostředky žadatele a kvalitou předkládané žádosti.
Závěrem je možné konstatovat, že na úspěch projektu má vliv celá řada faktorů, které mohou
významným způsobem ovlivnit úspěšnost jeho realizace a dokončení. Intenzita dopadu většiny rizik je
střední až vysoká, jejich reálný dopad na projekt je však minimální. Rizikovost úspěšné realizace
projektu je díky dobré přípravě a kvalitnímu projektovému týmu projektu poměrně nízká.
52
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
9. Management projektu a řízení lidských zdrojů
9.1 Projektový tým
Kvalitní projektový tým je základem pro úspěšný management projektu. S ohledem na charakter
tohoto projektu je tým navržen ze zástupců Města Rokytnice v Orlických horách a Centra evropského
projektování (CEP), kteří se na přípravě, realizaci a zajištění udržitelnosti projektu společně budou
podílet.
Členové projektového týmu z CEP koordinují jednotlivé členy týmu, sledují podmínky dané pokyny
Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (RR) a zajišťují komunikaci nejen v rámci týmu,
ale i s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR) a dalších institucí.
Zástupce Města zajišťuje především agendu spojenou s projektem, zajišťuje financování projektu
a jeho zavedení do majetku, dohled nad realizací projektu v místě.
V rámci sestaveného projektového týmu nelze nastavit komplexní motivační systém, který by
motivoval nebo případně postihoval všechny členy týmu, proto je tato odpovědnost ponechána
v pravomoci každé organizace zastoupené v projektovém týmu.
9.1.1 Aktivity členů projektového týmu v jednotlivých fázích projektu
Jednotlivé fáze projektu jsou pro účely tohoto přehledu charakterizovány takto:
•
Přípravná fáze projektu – období, které předchází podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
•
Realizační fáze projektu – období od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do finančního
ukončení projektu (do připsání poslední platby z účtu RR).
•
Provozní fáze – doba udržitelnosti.
Hlavní kontaktní osoba projektu, projektový manažer – Ing. Lucie Štanclová DiS.
Zapojení člena v přípravné fázi
Zapojení člena v realizační fázi
Zapojení člena v provozní fázi
1) Koordinace schůzek město CEP. Komunikace s ÚRR,
konzultace přípravy projektu a
jeho specifik. Návrhy na řešení
vzniklých problémů,
komunikace s výše uvedenými
a dalšími subjekty.
2) Koordinace schůzek členů
projektového týmu,
1) Komunikace s URR, návrhy na
řešení vzniklých problémů.
2) Komunikace s Městem: Zprostředkování informací o
specifických podmínkách pro
realizaci projektů spolufinancovaných prostřednictvím ROP NUTS II SV.
- Získávání podkladů pro
1) Příprava a předkládání zpráv
o udržitelnosti projektu,
zajištění podkladů
k monitorovacím zprávám
2) Spolupráce a konzultace se
svým zástupcem provozní
fázi projektu, předávání
informací zástupci.
53
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
koordinace týmu při přípravě
žádosti a podkladů potřebných
pro přípravu žádosti a jejich
příloh.
3) Vypořádání připomínek v rámci
kontroly přijatelnosti projektu
a formálních náležitostí
projektu, zajištění součinnosti
a účast při ex-Ante kontrolách.
4) Zajištění povinných příloh
požadovaných k podpisu
Smlouvy o poskytnutí dotace
5) Spolupracuje a konzultuje se
svým zástupcem přípravnou
fázi projektu, předává mu
informace
přípravu etapových zpráv a
vyúčtování projektu.
3) Příprava, zpracování a
předkládání oznámení o
změnách v projektu a
podkladů k nim.
4) Příprava a předkládání
monitorovacích průběžných,
etapových, závěrečných zpráv
a žádostí o platbu a
požadovaných příloh, vč.
vypořádání připomínek ze
strany pracovníků ÚRR.
5) Spolupracuje a konzultuje se
svým zástupcem realizační fázi
projektu, předává mu
informace.
Relevantní zkušenosti s projekty:
•
Zkušenosti s kontrolou neinvestičních projektů GS SROP, podopatření 4.1.2
•
Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 2.3, 2.2, 3.1, 4.2;
do FM EHP Norska; do Programu rozvoje venkova ČR opatření III.2.1.1, III.2.1.2, III.2.2
•
Řízení projektů schválených k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, opatření
III.2.1.1, III.2.1.2, III.2.2
•
Finanční řízení projektů SROP 3.3 (Evropské projektové centrum – budování regionálního
partnerství, Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II.)
Zástup hlavní kontaktní osoby, projektový manažer – Mgr. Michal Pokorák
Zapojení člena v přípravné fázi
Zapojení člena v realizační fázi
Zapojení člena v provozní fázi
1) Zastupuje hlavní kontaktní
osobu.
2) Spolupracuje a konzultuje
s hlavní kontaktní osobou
všechny úkony v přípravné
fázi projektu.
1) Zastupuje hlavní kontaktní
osobu.
2) Spolupracuje a konzultuje
s hlavní kontaktní osobou
všechny úkony v realizační fázi
projektu.
1) Zastupuje hlavní kontaktní
osobu.
2) Spolupracuje a konzultuje
s hlavní kontaktní osobou
všechny úkony v provozní
fázi projektu.
Relevantní zkušenosti s projekty:
•
•
•
Administrativní řízení Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové ´´Centrum
města = pól růstu a rozvoje města´´.
Příprava projektové žádosti ´´Příprava a řízení IPRM´´ v rámci 2.1 ROP SV
Garant části projektu realizovaného pro MZE ČR: Zpracování monitorovacích indikátorů
„Hrubý počet vytvořených pracovních míst” a „Dodatečný počet turistů”
54
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
•
•
Člen zpracovatelského týmu projektu ´´Závěrečná evaluace operačních programů RLZ a JPD 3
v programovacím období 2004 – 06´´
Člen zpracovatelského týmu projektu DG Regio v rámci České republiky ´´Evaluace dopadů
ERDF dle operačních programů v programovacím období 2004 – 2006´´.
Člen týmu – hlavní koordinátor projektu, statutární zástupce – Petr Hudousek
Zapojení člena v přípravné fázi
1) Dohled nad přípravou
projektu.
2) Příprava podkladů pro
zpracování žádosti.
3) Jednání se odbornými
pracovníky muzea v
Rychnově.
4) Zajištění finančních
prostředků na profinancování
realizace projektu.
5) Klíčová a strategická
rozhodování v projektu.
Zapojení člena v realizační fázi
Zapojení člena v provozní fázi
1)
2)
3)
4)
5)
1) Dohled nad provozní fází.
2) Zajištění publicity projektu.
3) Zajištění udržitelnosti
projektu.
Koordinace projektu.
Dohled nad realizací projektu
Příkazce operací k projektu
Zajištění publicity projektu.
Klíčová a strategická
rozhodování v projektu
Schvalovací funkce u podstatných, složitějších a nestandardních situací.
Relevantní zkušenosti s projekty:
•
Zkušenosti s přípravou a realizací investičních projektů Města
•
Zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z grantů MMR ČR, MF ČR, MŽP ČR, MZE ČR,
nadací apod.
Člen týmu – hlavní ekonom projektu – Jaroslava Jehličková
Zapojení člena v přípravné fázi
1) Konzultuje s hlavní kontaktní
osobou a hlavním
koordinátorem zpracování
rozpočtu projektu (v souladu
s vnitřními předpisy Města).
Zapojení člena v realizační fázi
1) Vedení odděleného účetnictví
projektu, přidělení org pro
projekt.
2) Příprava a podání příkazů k
úhradě faktur ze zvláštního
účtu pro projekt
3) Zajištění výpisů ze zvláštního
účtu pro projekt
4) Příprava sestav o vedení
účetnictví projektu a jeho
zařazení do majetku příjemce.
5) Sledování cash-flow projektu.
6) Kontrola ekonomických
činností
55
Zapojení člena v provozní fázi
1) Příprava ekonomických
podkladů k monitorovacím
zprávám o udržitelnosti
projektu.
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Relevantní zkušenosti s projekty:
•
Dlouholeté zkušenosti v rozpočtování a vedení účetní evidence.
•
Účtování a administrace dotací přidělených Městu
•
Zkušenosti s vyúčtováním finančních prostředků z grantů MMR ČR, MF ČR, MŽP ČR, MZE ČR,
nadací apod.
Člen týmu – hlavní projektant – Ing. arch Petr Šuda
Zapojení člena v přípravné fázi
Zapojení člena v realizační fázi
Zapojení člena v provozní fázi
NE
NE
1) Zpracování projektové
dokumentace pro stavební
řízení.
Relevantní zkušenosti s projekty:
•
Dlouholeté zkušenosti v projekci.
Člen týmu – Mgr. Irena Krejčí (ředitelka Muzea a galerie Orlických hor)
Zapojení člena v přípravné fázi
Zapojení člena v realizační fázi
Zapojení člena v provozní fázi
1) Stanovení požadavků na vnitřní
uspořádání objektu pro potřeby
muzea.
1) Kontrola realizace stavby a
zajištění vnitřního
vybavení dle požadavků
současných trendů
v provozu muzeí –
z pohledu budoucího
provozovatele.
1) Zajištění provozu muzea.
2) Koordinace odborných
aktivit v muzeu.
3) Koordinace výstav,
nových expozic,
plánování sezónních akcí
pro návštěvníky a turisty.
Relevantní zkušenosti:
•
dlouholetá zkušenost v oboru muzejnictví
•
odborná způsobilost při zajištění provozu muzea
56
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Člen týmu – stavební dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP – služby těchto profesí budou
vybrány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek
ROP SV.
Zapojení člena v přípravné fázi
NE
Zapojení člena v realizační fázi
1) Zajištění autorského dozoru
2) Zajištění stavebního dozoru
3) Koordinátor BOZP
Zapojení člena v provozní fázi
NE
Relevantní zkušenosti s projekty:
•
Dlouholeté zkušenosti v dozorování staveb
•
Odborná způsobilost – koordinátor BOZP.
U všech členů projektového týmu musí být zajištěna jejich zastupitelnost. V případě krátkodobých
a mimořádných událostí je vhodné člena zastoupit dalším členem projektového týmu, s ohledem na
vytížení jednotlivých členů. V případě dlouhodobé zastupitelnosti člena projektového týmu musí být
zastupitelnost zajištěna v rámci organizace, ze které člen pochází, tak, aby náhrada člena byla
neméně kvalifikovaným členem pro dané aktivity. Zástupce jmenuje vedení dané organizace.
V přípravné fázi se projektový tým schází operativně, jsou svolávány hlavním koordinátorem projektu
zpravidla jednou za čtrnáct dní.
V realizační fázi se projektový tým schází pravidelně jednou za týden na městském úřadě v Rokytnici
v O.h., nebo operativně na staveništi. Úkolem týmu je připravit podklady potřebné pro podepsání
Smlouvy o poskytnutí dotace a následně koordinovat stavební práce na adaptaci objektu, v souladu
s platnou legislativou, až po kolaudaci a uvedení do provozu.
V provozní fázi se projektový tým schází operativně např. v době příprav muzejních akcí, výstav apod.
Dále budou probíhat schůzky týmu, na kterých bude hodnocen přínos realizace projektu, provozní
záležitosti apod.
57
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
10. Podrobné závěrečné hodnocení projektu
Záměr doplnění nabídky produktů cestovního ruchu v Orlických horách vzešel ze současného stavu.
Cílem je vyřešit tento neuspokojivý stav infrastruktury a nabídnout návštěvníkům širší nabídku služeb
a odpovídající infrastrukturu pro turistiku a cestovní ruch obecně. Nezbytným předpokladem
spokojenosti návštěvníků je vybavenost a dostatečná nabídka produktů a službami v oblasti
cykloturistiky, pěší turistiky, dobré dostupnosti a celkového zázemí pro trávení volného času. Kvalita
poskytovaných služeb a infrastruktury významně ovlivňuje úroveň trávení volného času návštěvníků i
jejich zájem vracet se opakovaně do oblasti. Ani město s atraktivním přírodním a historickým
potenciálem si nemůže dovolit zanedbat investice do infrastruktury sloužící cestovnímu ruchu.
Dosavadní šíře služeb však zatím není na úrovni, která by odpovídala nárokům, které místo s takovým
potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu má.
Hlavním cílem projektu je vybudování prostor pro novou stálou expozici s vazbou na místní historii,
zajímavosti, přírodu, kulturní a umělecké aktivity - zřízení Muzea Orlických hor ve městě Rokytnice
v Orlických horách jako pobočky Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Projekt
vhodným způsobem spojuje historicky významný prostor (historický objekt) s místní tradicí, atraktivní
pro cestovní ruch.
Specifické cíle:
•
Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu na území Orlických hor
•
Vybudovat prostory pro Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách
•
Přesunout expozici Muzea a galerie Orlických hor pod názvem Muzeum Orlických hor
z Rychnova nad Kněžnou blíže do Orlických hor
•
Adaptace objektu bývalé sýpky v centru města Rokytnice v Orlických horách – situovaného
v Městské památkové zóně
Výstupy:
•
Otevřené muzeum na prahu CHKO Orlické hory
•
Zrekonstruovaná budova bývalé sýpky
Aktivity projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
Příprava projektu
Výběr generálního dodavatele stavebních prací, výběr dodavatele vnitřního vybavení
Adaptace objektu bývalé sýpky
Přesunutí části muzea z Rychnova nad Kněžnou do Rokytnice v Orlických horách
Revitalizace veřejných prostor v okolí (chodníky, přístupové cesty)
58
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
6. Propagace projektu (informační billboardy, informační materiály).
Z hlediska ROP SV je hlavním cílem projektu napomoci realizací projektu k udržitelné přeměně a
rozvoji Královéhradeckého regionu tak, aby byla přitažlivým místem pro všechny návštěvníky. Projekt
využívá potenciálu území Orlických hor a využívá tak příležitost ke zvýšení efektivnosti využití
přírodního a kulturního potenciálu. Projekt svými dopady zlepší kvalitu nabídky produktů cestovního
ruchu.
Projekt nezakládá veřejnou podporu.
Projekt je v souladu s těmito rozvojovými dokumenty:
•
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015
•
Strategie regionálního rozvoje ČR
•
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013
•
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010
•
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na období 2007-2013
•
Strategie rozvoje mikroregionu Rychnovsko
•
Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis.
Realizace projektu je podporována řadou organizací - města Rokytnice v Orlických horách, Euroregion
Glacensis, DSO Mikroregion Rychnovsko, Královéhradecký kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny,
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Orlické hory a Poorlicko, zájmové sdružení
právnických osob.
Beneficientům přinese realizace projektu pouze pozitiva.
Na úspěch projektu má vliv celá řada faktorů, které mohou významným způsobem ovlivnit úspěšnost
jeho realizace a provozu, investor má k dispozici nástroje na jejich eliminaci. Intenzita dopadu většiny
rizik je střední až vysoká, jejich reálný dopad na projekt je však minimální. Rizikovost úspěšné
realizace projektu je poměrně nízká.
Projektový tým je sestavený z odborníků různého zaměření, má značnou zkušenost s přípravou
a realizací projektů veřejných subjektů.
Vlastník a provozovatel projektu
Vlastníkem projektu je Město Rokytnice v Orlických horách, která zajistí institucionální a finanční
udržitelnost výstupů projektu v nezměněné podobě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu a
déle. K zajištění udržitelnosti projektu žadatel uzavřel partnerskou smlouvu s Královéhradeckým
krajem, zřizovatelem Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Provozovatelem
59
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
výstupů projektu bude Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Muzeum přesune
část svých sbírek z Rychnova nad Kněžnou a zřídí tak novou expozici přímo v Orlických horách, blíže
návštěvníkům a turistům. Udržitelnost výstupů projektu bude město každoročně deklarovat
prostřednictvím monitorovacích zpráv o udržitelnosti. Předkladatel projektu naplňuje definici
příjemce oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu.
Harmonogram projektu
Datum zahájení projektu
1.7.2009
Datum zahájení fyzické realizace
1.12.2010
Datum ukončení fyzické realizace
28.2.2013
Datum ukončení projektu
30.3.2013
Projekt navazuje na úspěšné investiční aktivity města v oblasti městské. Podrobně jsou investiční
akce a zkušenosti s nimi uvedeny v Žádosti Benefit, záložka Zkušenosti žadatele.
Celkové výdaje projektu činí 45 947 238,- Kč (včetně DPH). Předpokládaná životnost výstupů projektu
je při pravidelné údržbě 50 let.
Město je připraveno finančně i provozně zabezpečit provoz výstupů projektu. Projekt je neziskový,
jeho hodnotou je především socioekonomický přínos a příspěvek k rozvoji cestovního ruchu.
Investorovi, kterým je město, nevznikne realizací žádný finanční zisk. Projekt má však velmi významné
přínosy pro rozvoj města a celé turistické oblasti Orlické hory i Poorlicko.
Hodnocený investiční projekt nemá návratný charakter, jeho cena spočívá ve vysokém
socioekonomickém přínosu. Rozšířením nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu projekt
přispěje ke zvýšení zájmu návštěvníků o tuto oblasti i k jejich opakovanému návratu do oblasti.
Projekt přispívá k rozvoji cestovního ruchu. Zvyšuje atraktivitu regionu pro návštěvníky i investory,
přispívá k hospodářské obnově a konkurenceschopnosti. Jak v realizační fázi, tak v provozu budou
uplatněny principy udržitelného rozvoje a budou použity ekologicky šetrné technologie a postupy.
60
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
Struktura financování celkových výdajů projektu
Struktura financování celkových nákladů projektu
Způsobilé výdaje
0. – 7. etapa
42 202 280,00
Nezpůsobilé výdaje
4 284 958,00
Celkové výdaje projektu
46 487 238,00
DOTACE RR (92,5%)
39 037 108,86
Finanční prostředky EU (85%)
35 871 937,87
Vlastní zdroje žadatele (7,5%)
3 165 171,14
Cílem studie ekonomického hodnocení bylo zhodnotit projekt s názvem „OBNOVA BÝVALÉ SÝPKY
V ROKYTNICI
V ORLICKÝCH
HORÁCH
PRO
UMÍSTĚNÍ
STÁLÉ
MUZEJNÍ
EXPOZICE“
z hlediska finančního,
institucionálního, z hlediska jeho udržitelnosti a možných rizik. Dále z pohledu jeho přínosů pro
společnost a z pohledu naplnění požadavků Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod pro období 2007 – 2013.
Po zhodnocení projektu ze všech metodikou požadovaných hledisek lze konstatovat,
že projekt je projektem plně realizovatelným
a vhodným pro financování z ROP NUTS II Severovýchod.
Podmínkou úspěšného zvládnutí projektu je maximální pracovní nasazení všech zainteresovaných
osob a subjektů v celém průběhu realizace.
61
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
11. Přílohy
Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet projektu (druhové členění)
Příloha č. 2 – Průběh nákladů a výnosů – v přípravné, investiční a provozní fázi
Příloha č. 3 – Stavy aktiv a pasiv ke konci období
Příloha č. 4 – Plán průběhu cash-flow
Příloha č. 5 – Propočet úvěru
62
Studie ekonomického hodnocení projektu
“Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“
12. Seznam tabulek
Tabulka 1 – Důvod návštěvy v Královéhradeckém kraji ........................................................................ 14
Tabulka 2 – Důvod návštěvy v turisticky významné oblasti Orlické hory a Poorlicko ........................... 15
Tabulka 3 – Nejlákavější aktivity v regionu ........................................................................................... 15
Tabulka 4 – Počet turistů v muzeu v Rychnově n. K. a v pevnosti Hanička ........................................... 16
Tabulka 5 – Muzea v Orlických horách .................................................................................................. 16
63

Podobné dokumenty

Metodika Lucanus cervus 30XII2015 _1

Metodika Lucanus cervus 30XII2015 _1 udržují rozvolněný korunový zápoj, místy jsou lesy aktivně prořeďovány s cílem vytvořit pastevní les pro zvěř. Obora je tedy optimálním způsobem péče o lokality organismů závislých na starých strom...

Více

Akademický bulletin, rok 2012, číslo 11

Akademický bulletin, rok 2012, číslo 11 rozhledem přesahujícím hranice jednotlivých oborů. RVVI s novým mandátem, zbavená administrativní zátěže mikrořízení, by se mohla podílet pouze na určování strategického směřování systému VaVaI v Č...

Více

Důlní noviny ročník XVIII číslo 5

Důlní noviny ročník XVIII číslo 5 lindušek rychle mizí, v Dánsku evidují posledních několik párů. „S trochou nadsázky by se tak dalo říct, že lindušky u nás přežívají hlavně díky šachtám, které jsou pro ornitology téměř rájem na ze...

Více

Kriminalistická fotografie jako inspirace od roku 1945 v modě a

Kriminalistická fotografie jako inspirace od roku 1945 v modě a se převážně na americkou a evropskou fotografii, kde byla smrt zobrazována zřejmě nejrazantnějším způsobem. V první části se věnuji otázce možného sociologického dopadu tohoto tématu na společnost,...

Více

Říčky - Ritschka - Říčky v Orlických horách

Říčky - Ritschka - Říčky v Orlických horách nebyl ovšem jediný. Zajel jsem do archivu v Rychnově nad Kněžnou, příliš jsem tam toho však nezískal. Ve státním archivu v Zámrsku (Říčky patřily dlouhou dobu pod okres Žamberk, toto město ale dnes...

Více

Stáhnout ve formátu

Stáhnout ve formátu – zajistit společnosti nejen produkci dřeva, ale i potřebné lesnické služby, protože samovolné účinky lesů už nedostačují. K čemu se dospělo, o tom cituji ze stanoviska Ústavního soudu SRN z května...

Více