J - elmag.org

Transkript

J - elmag.org
X17NKA
Elektromagnetické modelování
vyzařujících struktur
Pavel Hazdra
[email protected]
http://hazdra.elmag.org
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
1
CEM - Computational Electromagnetics
• teorie EM pole
• numerické metody
Full-wave CEM
• algoritmy, visualizace
• numerická řešení MXR bez jakékoli
úvodní fyzikální aproximace
• FDTD, MoM, FEM
„static“, „quasi-static“ CEM
• ustálené náboje (vč. přidružených
elektrických polí)
• ustálené proudy (vč. přidružených
magnetických polí)
Analytické metody
• přímá integrace PDE
+ okrajové podmínky
Asymptotic CEM
• asymptotické techniky
• rozvoj v mody
• zásadní aproximace MXR
• separace proměnných
• Cavity Model, PO, GO, UTD
• konformní zobrazení
• velká vazba na charakter problému
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
2
Objemové / povrchové metody
FDTD / FEM
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
MoM
3
Simulační SW
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
4
Zdroje chyb
( modelling error )
konečná hustota mříže
Další implementační
faktory
prvotní fyzikální
aproximace
(nekonečná vodivost…)
původní problém
(koaxiální průchodka)
diskretizovaný problém
diskrétní operátor LФ=g
spojitý operátor LФ=g
L … soustava rovnic
(matice…)
konečná přesnost
výpočtu
numerická metoda
Ф=L-1g
aproximace
numerické chyby (cond A)
( round-off error )
řešení Ф
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
5
Výběr vhodného simulátoru
Existuje velké množství profesionálního software, spíše je důležité vědět:
• Jaký typ software je vhodný pro mé aplikace (antény, rezonátory, elektricky
velké struktury, planární struktury, mikrovlnné obvody, interakce EM pole s
biologickou tkání…)
• Jak je daný program vstřícný k uživateli
• Možnosti importu různých formátů geometrie a modelovacích schopností
• Snadný export dat (hodnoty polí, vyzařovací charakteristiky) pro další
zpracování
• Reference (kdo daný program používá a s jakými výsledky)
• Cena
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
6
Finite Difference Time Domain
FDTD
• Yee (1966)
•Jedna z nejpopulárnějších metod pro řešení EM polí
• Základním principem je diskretizace (v prostoru i čase) Maxwellových rovnic v
diferenciálním tvaru
+ Výpočetně velmi robustní a stabilní, relativně jednoduchý algoritmus
+ Zdroje chyb jsou dobře známy
+ Paměťově (RAM) efektivní, RAM ~ N (počtu buněk struktury)
+ Počítá přirozeným způsobem impulsní odezvu struktury (časová oblast)
+ Modelování struktury se redukuje na tvorbu mříže (žádné Greenovy fce apod.)
+ Možnost sledovat pole ve struktuře již v průběhu výpočtu
+ Simulace plně 3D struktur s libovolně orientovanými dielektriky
+ Možnost parelelizace výpočtu
+ Anizotropní, gyrotropické, ztrátové, nelineární materiály
- Problematické pro struktury s vysokým Q (rezonátory, velmi úzké patch antény..)
- Musíme diskretizovat celý prostor s modelem + jeho okolí pokud počítáme antény
CST Microwave Studio (FIT), SEMCAD, EMPIRE, REMCOM XFDTD,…
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
7
Finite Difference Time Domain
Yee cell
bod mřížky:
1. derivace obecné funkce F podle x a t (centrální aproximace)
∆t… časový krok (!!stabilita algoritmu!!)
i,j,k… uzly sítě
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
Faradayův a Ampérův zákon
8
Finite Difference Time Domain
Podmínka stability algoritmu: vhodně zvolený časový krok ∆t (aby se vlna diagonálou buňky nešířila rychlostí > c0
Courant-Friedrich-Levy
Souvisí s krokem mřížky ∆x ∆y ∆z
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
9
Finite Difference Time Domain
Nedisperzní prostředí:
1D FDTD:
Disperzní rovnice: ω  k
2D FDTD:
3D FDTD:
Numeriská anizotropie: Vlna se v diagonálním směru šíří rychleji
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
10
Finite Integration Technique
FIT
- diskretizace MXWR v integrálním tvaru

 
  

(Faradayův zákon)
E
r
,
t

ds


B
r
,
t

dA




A
A t

e x  i, j , k  
A  3

b z  i, j , k  
d 




e x  i, j , k   e y  i  1, j, k   e x  i, j  1, k   e y  i, j , k    b z  i, j , k 
dt

 en1 
 
  
 
  
  

  en2 
d   







1
1
1
1





 bn  .

  
dt  


  
  

  en3 





C
 
b
 en 
4 


e

 
B  dA
Az  i , j , k 
Maxwellovy mřížové rovnice (MGE)
(Faradayův zákon pro plochu buňky)
Faradaův zákon pro všechny buňky v daném systému:
 xi1 , y j , zk  

 E  ds
 xi , y j , zk 
d 

Ce   b,
dt
rot

Sb  0,

 
  d d+ j
Ch
dt

 =q
Sd
div
Matice C obsahuje pouze topologickou informaci o vzájemném vztahu
hran buněk uvnitř G a jejich prostorové orientaci. Matice C představuje
diskrétní podobu vektorového operátoru rotace na mříži G.
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
11
CST MWS (FIT) – zobrazení mříže
Prostorová diskretizace > 10cells / λ !
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
12
FDTD,FIT – konformní techniky
FDTD vs. konformní FDTD
Vliv kvality sítě na výpočet char. impedance koaxiálního vedení
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
13
CST MWS – okrajové podmínky / symetrie
Symetrie
( 80dB )
PML: Perfectly Matched Layer
PEC: En, Ht
PMC: Hn, Et
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
14
CST MWS – buzení struktury
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
15
CST MWS – buzení struktury
Jak FDTD simulátor budí strukturu vlnovodným portem:
• extra 2D modální řešič vypočte vybuditelné vidy na daném vedení (TEM, Q-TEM, TE, TM,
hybridní)
• vypočtený tvar pole (vid, mod) je pak modulován v čase podle příslušného budicího
impulsu
• v případě nejednoznačnosti musíme vybrat, který vid na vedení požadujeme
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
16
CST MWS – buzení struktury
Rozložení pole na portu je v čase
modulováno signálem s příslušným
frekvenčním spektrem
střední frekvence
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
šířka pásma
17
CST MWS – buzení struktury
Koaxiální
port
budicí signál
modul činitele odrazu
odražený signál
FTR
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
18
CST MWS – buzení struktury
time domain signals
frequency domain
input signal
response affected by
sin x/x
reflected signal
reflection
coefficient
time window
energy in
structure
excitation
phase
truncation
error
transient
phase
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
19
CST MWS - farfield
Ekvivalentní zdroje
Bezodrazná stěna
„bounding box“
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
20
Metoda momentů
Et = 0 = Ei+Es
Es
Et=0
1
d
J
L J  Ei
LJ   jA(J)  
EFIE
H  L MFIE  J 
Ei=U/d
3
2
E  L EFIE J 
4
5
L J    E s
J   an f n
n
L(J) má rozměr impedance
Greenova funkce
Lineární operátor
a
a
n
L fn  Ei
fn … bázové funkce
n
n
wm , L f n  wm , E
i
wm … testovací funkce
n
Z mn a n  E mi
Z mn  wm , L f n
1
a n  Z mn
E mi
E mi  wm , E i
f , g   f  g * d 
f=w  GALERKINOVA METODA
Z .. symetrická (m=n)
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
21
Modální metody
• Simulace kompletní struktury včetně buzení – „tradiční“ simulátory (IE3D, CST….)
• Modální metody – množina vybuditelných rezonančních stavů bez přítomnosti buzení
operátor L
vlastní rovnice
un
Vlastní funkce operátoru (mody, vidy)
Spektrum (diskrétní)  vlastní frekvence
př. operátor derivace
f1
f2
f3
f4
λn
Připojením buzení dojde k superpozici modů – „kolaps vlnové funkce“
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
22
Modální metody – dutinový model
Dutinový model
H<<λ  Ez, Hx, Hy
L
Přesnost dutinového modelu
• H0
• Zanedbání vazeb uvnitř struktury
• Kvalita diskretizační mříže (FEM)
Ez
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
J
23
Teorie charakteristických modů
E
Ettot = Ets + Eti = 0
s
PEC
LJ   jA(J)  
L(J) … operator (EFIE)
Ets = L(J)
J
“napětí”
S (V)
“proud”
impedance
ZJ   LJ  tan
Ei
Numerické řešení – diskretizace operátoru L
free-space
Green’s function
Momentová impedanční matice [Z] = [R]+j[X]
<J, RJ> .. Vyzářený výkon
<J, XJ> .. Reaktivní výkon
“vnitřní produkt”
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
Variační interpretace F(J)
24
Teorie charakteristických modů
F (J ) 
J , XJ
J , RJ

power stored
power radiated
XJ n  n RJ n
F(J) = min. Pr = max, J maximalizuje vyzářený výkon
(externí rezonance – charakteristické mody)
EFIE core
Charakteristické proudy Jn
LJ   jA(J )  
• vlastní funkce Eulerovy rovnice XJn=λnRJn
• maximalizují výkon vyzářený strukturou
structure input
MoM
• orthogonální
modal decomposition
XJ n   n RJ n
Z   R  jX 
• záleží jen na tvaru a frekvenci, nikoli na buzení
excitation
Vlastní čísla λn
Ei
• reálná čísla asociovaná ke každému modu
• indikují množství reaktivního výkonu. if λn = 0 (αn=180°)  n-tý mod je v
rezonanci
J  Z 1Ei
• λn < 0 kapacitní charakter (αn>180°)
• λn > 0 induktivní charakter (αn<180°)
N
JZ E 
1
i
n 1
i
Jn, Jn i N Jn,E
E 
Jn
1  j n
n 1 1  jn
spektrální tvar Z-1
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
λn
N
Jn, Jn
n 1
1  j n
J
Ei
modal superposition
• informace o rezonanci a vyzařovacích vlastnostech (Q) modů
přímá maticová inverze (“klasická” MoM)
Jn
 
J n , Ei  J n   Ei
1
1  j n
*
míra excitace n-tého modu buzením Ei
modální amplituda n-tého modu
25
Charakteristické mody dipólu
10
0
mode 2
-10
mode 3
n
mode 1
mode 4
-20
-30
mode 1
mode 2
mode 3
mode 4
-40
-50
1
2
3
4
5
6
f [GHz]
7
8
9
9
x 10
260
240
mode 1
mode 2
mode 3
mode 4
220
n
200
180
160
140
120
100
26
www.elmag.org
Czech
University
1
2Technical
3
4
5
6in Prague
7
f [GHz]
Department of Electromagnetic
Field
8
9
9
x 10
Charakteristické mody Franklinovy antény
λ/4
λ/4
λ/4
mode 1
mode 2
mode 3
mode 4
mode 5
mode 6
mode 7
260
λ/4
240
λ/2
λ/2
λ/2
220
n
200
180
160
140
120
100
J5 – kolineární mód @ 2.45GHz
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
1
1.5
2
2.5
3
f [GHz]
3.5
4
4.5
5
9
x 10
27
Charakteristické mody na plošné anténě
Obdélníkový patch
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
Obdélníkový patch s poruchou (štěrbiny)
28
Rozbor modů dipólu
Středové
napájení
Buzení
rovinnou vlnou
První 4 charakteristické proudy (normalizované na vyzářený výkon 1W) @ 300MHz
f = 300 MHz
2L = 2m
 2λ dipól
Mod #3
• Mody #1,#4 mají uprostřed nulovou
amplitudu – nemohou být vybuzeny
středovým napájením
• <J1,Ei> = <J4,Ei> = 0 díky symetrii
• Mezi prvními 4mi mody pouze J2 a J3
jsou významné
• rozdílné napájení dipólu ovlivňuje
hlavně J3 (změna znaménka)
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
29
Rozbor modů dipólu
modální superpozice
J   an J n  
n
n
J n , Ei
1  jn
Jn
Mod #3
středové napájení, celkový proud
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
ozáření rovinnou vlnou, celkový proud
30
Charakteristické mody - implementace
• Import fraktální geometrie ve formátu FRC
• Comsol Multiphysics / PDETOOLbox import
•Greenova funkce pro nekonečnou zem
• Multicore / distributed solver
• Různé možnosti třídění modů
•Makarov, S., Antenna and EM Modeling with
Matlab, Wiley, New York, 2002
• RWG basis functions
• MATLAB: Miloslav Capek
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
31
Charakteristické mody - implementace
Expansion
coefficients + Q
Farfields
Not finished yet
Not finished yet
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
32
Aplikace – Dual PIFA
Cyril Luxey, UNICE, France
char. úhly
1
260
PCB 100 x 40 mm
240
PIFA 2
PIFA 1
1
200
2
180
3
160
4
140
5
short 2
Amp1
Amp2
0.6
Amp3
Amp4
0.4
Amp5
0.2
120
feed 2
1
1  jn
0.8
220
Modal amplitude (-)
x
n ()
y
modální amplitudy
100
short 1
0.75
feed 1
Dual PIFA antenna 1.92 - 2.17 GHz (UMTS)
1
1.25
1.5
1.75
f (GHz)
2
2.25
2.5
0
0.75
1
uvažováno prvních 5 modů
1.25
1,5
1.75
f (GHz)
2
2.25
2,5
střední frekvence
Charakteristické proudy
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
33
Aplikace – Dual PIFA
V
H
V
H
V
H
V
H
V
H
Y- J1, J3 and J4 budí vertikální komponentu vyzářeného pole – in-phase excitation
X- J2, and J5 budí horizontální komponentu vyzářeného pole – out-of phase excitation
PCB 100 x 40 mm
y
x
PIFA 2
PIFA 1
feed 2
short 2
směrovost
Ludwig 3 (kartézské H/V složky)
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
short 1
feed 1
34
Aplikace – Dual PIFA
Jin = a1
+ a3
V
+ a4
H
J in  a1 J 1  a3 J 3  a 4 J 4
-30o
0o10 dB
CST - YZ plane
TCM - YZ plane
CST - XZ plane
TCM - XZ plane
30o
0
-60o
60o
-10
-20
Jout = a2
V
+ a5
-90o
90o
-20
-10
-120o
120o
0
H
-150o
10 dB
150o
180o
CST and TCM - Vertical polarization
@ 2 GHz
o
J out  a 2 J 2  a5 J 5
-30o
0 10 dB
CST - YZ plane
TCM - YZ plane
CST - XZ plane
TCM - XZ plane
30o
0
Polarizační diversita!
-60o
60o
-10
-20
-90o
90o
-20
-10
-120o
120o
0
-150o
10 dB
180o
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
150o
CST and TCM - Horizontal polarization @ 2 GHz
35
Aplikace – Rezonanční frekvence patche
Nekonečná zemní rovina – zrcadlení el. proudů
Rectangular patch L=46mm, W=31mm, různé výšky
f1 
PEC
c0
2 Leff  reff
Leff  L  2L
3.4
3.3
R46x31
closed form
3.2
3.1
L  0.412h
3
2.9

reff

reff
W

 0.3  0.264 
H

W

 0.258  0.8 
H

Prodloužení způsobené rozptylovým polem
2.7
1
f [GHz]
2.8
2.6
2.5
Vyzařovací Q (TCM, dλ/dω)
TCM
2.4
2.3
2.2
2.1
2
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.24 0.25
H/
H
QR
BW
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
36
Aplikace – Rezonanční frekvence patche
L=45mm
W=30mm
h ∞
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
37
Širokopásmové patch antény
• Výška nad zemní rovinou H
• Nízké εr (air)
• Kombinace rezonancí
L-probe
(proximity feed)
Wong, K.: Compact and Broadband Microstrip Antennas, Wiley, 2002
U-štěrbina
weak EM coupling
Lp
D
Lh
(xf, yf)
Wp
H
Lv
D
Žádné povrchové vlny  ηrad > 90%
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
38
Modální analýza patche napájeného lomenou sondou
Patch L=56 mm, W=37 mm, Lv=15 mm, Lh=22.5 mm
and H=22.5 mm nad konečnou zemí 130x130 mm
TM01
TM10
TM11
• mody patch nad nekonečnou zemí
• A – mody zemní roviny
• B – mody zemní roviny + L-probe
• C – mody zemní roviny + patche
• D – mody zemní roviny + L-probe + patch
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
39
Kruhově polarizovaný širokopásmový patch
1
1
260
2
0.9
240
0.8
220
Normalized amplitude [-]
0.7
 n []
200
180
90 deg
160
0.6
0.5
0.4
Amp1
0.3
140
Amp2
0.2
120
0.1
100
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
0
1.2
f [GHz]
fázový rozdíl 90º
podmínky CP
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
f [GHz]
stejné amplitudy
První 2 mody zodpovědné za kruhovou polarizaci
www.elmag.org
Czech Technical University in Prague
Department of Electromagnetic Field
40
Vyzařovací Q
Harrington Q [1]
1
BW 
Q
dX
J
 d J
QH 
2 J T RJ
T
special case:
Qn 
 dn
2 d
Foster Q [2]
 d X in

 X in 
d

QF  
2 Rin

Impedance Q [3]
d Z in
d
QZ  
2 Rin
Vandenbosch Q [4]
QJ 
 W J 
Pr  J 
[1] Harrington, Mautz: Radar Scattering by Reactive Loading, T-AP, Vol.20, No.4, 1972
41
[2] Geyi et al: Foster Reactance Theorem for Antennas and Radiation Q, T-AP, Vol.48, No.3, 2000
[3] Yaghjian, Best: Impedance, Bandwidth and Q of Antennas, T-AP, Vol.53, No.4, 2005
Czech Technical University in Prague
[4] Vandenbosch:Reactive Energies, Impedance and Q Factor of Radiating Structures, T-AP, Vol.58, No.4, 2010
Department of Electromagnetic Field
www.elmag.org

Podobné dokumenty

ke stažení zde

ke stažení zde pro dráty o průměru 4 – 14mm. Slouží pro vlastní výrobu lanových ok, spojování lan, zkracování lan a výrobu zvedacích lan s kladivem 5 nebo 10kg nebo s vlastním lisem na stavbě nebo v dílně. Účinky...

Více

elmag.org - Katedra elektromagnetického pole

elmag.org - Katedra elektromagnetického pole Generation of Fractals for its Usage in the Antenna Area Těžištěm práce bude vývoj algoritmu pro flexibilní tvorbu fraktálové geometrie s možností exportu struktur do simulátoru elektromagnetického...

Více

diplomov´a pr´ace - Katedra elektromagnetického pole

diplomov´a pr´ace - Katedra elektromagnetického pole Diplomová práce shrnuje zı́skané poznatky v oblasti fraktálnı́ch antén a optimalizace. V mnoha ohledech rozvádı́ závěry bakalářské práce. Text je tematicky rozdělen na několik částı...

Více

Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem

Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem Rád bych poděkoval panu Ing. Pavlu Hazdrovi, Ph. D. za jeho pečlivé vedení mé bakalářské práce a za jeho velice vstřícný a přátelský přístup, se kterým mi pomáhal řešit všechny problémy, které se v...

Více

Marriott - Dream job

Marriott - Dream job Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 ,...

Více

Diplomová práce

Diplomová práce Dodatek A: Pseudokódy k SOMA strategiím .................................................... 83 Dodatek B: Výsledky testů ostatních strategií SOMA ....................................... 86 Dodatek...

Více

OK QRP INFO - OK QRP KLUB

OK QRP INFO - OK QRP KLUB pětipásmové quad antény Chybovat je lidské Vícepásmová OCF anténa Zkušenosti z dětského radiokroužku Unikátní přijímač majáků satelitu AlphaSat Výroba MLA-E MLA teorie/praxe/výroba

Více