POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ

Transkript

POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ
POKROKVLÉČBĚVZÁCNÝCH
ONEMOCNĚNÍ
25.února2016
STATISTICKÁDATA
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Celosvětově350mil.pacientů
Pos;hují5z10000obyvatel.
Způsobují8%všechúmrDvEU.
Celkemexistujecca7000druhů,
polovinaznichpos;hujedě;
95%vzácnýchonemocněnínemá
zaDmléčbu
Zcelkověschválenéhopočtu41
novýchlékůbylo17proléčbu
vzácnýchonemocnění
VZÁCNÁONEMOCNĚNÍ
• 
• 
• 
• 
• 
80%mágene;ckýpůvod.
75%pacientůjsoudě;.
30%pacientůumírápředdosažením
5.rokuživota
Na95%onemocněníneexistujelék
Kon;nuálnívýzkumgenů,kteréjsou
zodpovědnézavznikvzácných
onemocněníjedobudoucnanutnosD
POČTYPACIENTŮSEVZÁCNÝM
ONEMOCNĚNÍM
Českárepublika 20bsíc
Evropa 30milionů
Celosvětově
350milionů
Zdroj:ÚZISČR
LÉČBAVZÁCNÝCHONEMOCNĚNÍ
Aktuálněvevývoji450lékůprovzácná
onemocnění.
Zaposledních10letvyvinuto230léků.
Překážkyvýzkumu
•  Nedostatekinformacíopříčiněa
progresinemocí.
•  Nízkýpočetpacientůvhodnýchpro
klinickéstudie.
•  Finančnínáročnost.
VÝVOJLÉKŮ
41lékůschváleno
EMAvroce2014
34léků
vroce2013
VYVÍJENÉLÉKY
Terapeu;ckéoblas;:
Onkologie3,070
Diabetes281
Neurologie610
Psychiatrie240
Imunologie298
HIV/AIDS185
Kardiovaskulární450
Celkem5134léků.
KLINICKÉSTUDIEVČR
Celkemročně317realizovanýchklinickýchstudií.
Ztoho20%navzácnáonemocnění.
17%
25,2%
Imunologie/Infekční
onemocnění
Onkologie
8,5%Endokrinologie
10,7%
Neurologie
6,6%
…
6,9%Kardiologie
avaskulárníonem.
Plicníarespirační
onem.
7,3%Revmatologie
17,7%Ostatní
Zdroj:KlinickéstudierealizovanéspolečnostmiAIFPvroce2014vČRdleindikací(dledatzprůzkumuAIFP)
KLINICKÉSTUDIEVČR
1818studijníchtýmů
317vedenýchstudií
každýjedenstudijnítýmsemohl
účastnitvevíceklinických
studiích
62%studiírealizovaly
společnos;přímo
35%–CRO
3%–neznáme
71%studiíveIII.fázi
8%–IV.fáze
19%–II.fáze
1%–I.fáze
8959nově
zařazenýchpacientů
KLINICKÉ
STUDIE
vdanémroce
168studiívnejčastějších
indikacích
80studiíonkologie
54imunologické/infekční
34neurologie
DNESJEDOSTUPNÉMNOHEMVÍCE
PERSONALIZOVANÉLÉČBYNEŽKDYKOLIV
VMINULOSTI
*AsofMarch27,2015
COJEPERSONALIZOVANÁMEDICÍNA?
Personalizovanámedicínabýváněkdyoznačovanájako
zacílenáneboindividualizovanámedicína
Jednáseooblastmedicíny,kterávyužívádiagnos;cké
nástrojeproiden;fikacispecifickýchgene;ckýchmarkerů
azacíleníléčbyprokonkrétníhopacienta
PERSONALIZOVANÁMEDICÍNASLIBUJE
LEPŠÍVÝSLEDKYVLÉČBĚPACIENTA
Zvýšenášance
proprevenci
nemocí
Rychlejší
přímývýběr
op;mální
terapie
Lepšímetody
administrace
Zvýšená
kvalitaživotav
nemoci
Většívýběr
možnos;
léčby
Výhodypropacienta
PERSONALIZOVANÁMEDICÍNAZEFEKTIVŇUJE
CELÝSYSTÉMZDRAVOTNICTVÍ
Přesné
množství
medikace
Prevence
neočekávaných
příhod
Zacílenína
prevencia
včasnáléčba
Rychlejšía
zacílenější
léčba
Výhodyprosystém
zdravotnictví
Dostupnější
zapojenípacienta
doprocesu
klinických
hodnocení
POKROKVPERSONALIZOVANÉMEDICÍNĚ
ZLEPŠUJEVÝHLEDYVLÉČBĚRAKOVINYKRVE
PODÍLINOVATIVNÍCHLÉČIVNA
PRODLOUŽENÍPRŮMĚRNÉDÉLKYŽIVOTA
-
Zdroj: Lichtenberg, F: Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing OECD and high-income countries, 2000-2009, 2012
VÝZNAMDIAGNOSTIKY
Správněstanovenádiagnózajeprvnímkrokemklepšípéčipro
pacientyijejichrodiny
Častojecestakfinálnídiagnózedlouháanáročnájakpro
pacientatakiprolékaře
PacientnavšDvívprůměru7lékařůpředstanovenímdiagnózy
Průměrnádobastanovenídiagnózyodprvníchsymptomů
je5let.
VÝZNAMDIAGNOSTIKY
Špatněstanovenádiagnózanebovůbecnestanovenádiagnóza
snižujekvalituživotapacientů(ijejichrodin)sevzácným
onemocněním.
Pozděstanovenádiagnózazhoršujezdravotnístavpacienta,
vedeknesprávnémedikaciapsychickézátěži.
MUDR.KATEŘINAKUBÁČKOVÁ
Zástupcepřednosty
prověduavýzkum
Onkologickáklinika
2.LFUKaFNMotol
PHDR.PAVLAPOLÁKOVÁ
Klubnemocnýchcysbckoufibrózou
Vedoucíodbornéhosociálníhoporadenství
Vedoucíterapeubckýchtýmů
DĚKUJEMEZAPOZORNOST

Podobné dokumenty

Lokman_A Vision on the Future of Mobility

Lokman_A Vision on the Future of Mobility applicable law. All recipients of this document are notified that the information contained herein includes proprietary and confidential information of Uber, and recipient may not make use of, diss...

Více

Znám své léky

Znám své léky zvýšit účinky jednotlivých léků X zcela je potlačit.

Více

ke stažení

ke stažení Kromě toho se mohou tito rodiče utěšovat tím, že konec konců za obtížnější povahu svého dítěte nemohou-i když mohou svým přístupem obtížné reakce buď zeslabit nebo zesílit.Kdo se dokáže dobře vyrov...

Více

Slovenska CF konferencia-Zbornik prednasok

Slovenska CF konferencia-Zbornik prednasok Prajem vám príjemné čítanie. Katarína Štěpánková predsedkyňa Slovenskej CF Asociácie

Více

Geofyzika as

Geofyzika as 4. Jak dlouho se zkoušený tlakoměr udržuje pod tlakem po dosažení horní meze měřicího rozsahu a) 5 minut b) 1 minutu c) neudržuje se pod tlakem vymezený čas 5. Chyba reverzibility (hystereze) je a)...

Více