zpr-83 pdf

Komentáře

Transkript

zpr-83 pdf
Obsah
Úvod pfiedsedy KDO .................................................................................................. 2
Îivotní jubilea v r. 2012 .............................................................................................. 4
Nekrolog ..................................................................................................................... 6
Hospodafiení KDO v roce 2011 ................................................................................ 7
âlenská základna KDO v roce 2011 .......................................................................... 8
Pozvánka na schÛze ãlenÛ ve spádov˘ch oblastech v r. 2012 ................................. 9
Klubové zkou‰ky z v˘konu 2012 .............................................................................. 10
Klubové v˘stavy 2012 ............................................................................................... 12
Plán v˘stav 2012 v âR a zahraniãí ........................................................................... 17
Zkou‰ky z v˘konu 2011
Klubové MVZ 2011 .............................................................................................. 19
Memoriál Richarda Knolla ................................................................................... 26
Memoriál Karla Podhajského .............................................................................. 28
VZ – Memoriál Franti‰ka Horela ......................................................................... 30
Svody 2011 ............................................................................................................... 37
V˘stavy psÛ 2011
Speciální v˘stava Zákupy ................................................................................... 45
MVP âeské Budûjovice ...................................................................................... 46
Vyhodnocení chovné sezóny 2011 .......................................................................... 47
Vyhodnocení DKK za uplynulé období .................................................................... 51
Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2012 ................................................. 64
Feny novû zafiazené do chovu ................................................................................. 69
Doplnûk seznamu chovatelsk˘ch stanic .................................................................. 70
V˘bûr do chovu v roce 2012 .................................................................................... 71
Jak správnû fotografovat psa? ................................................................................. 71
Dogtrekking .............................................................................................................. 73
Dítû a pes .................................................................................................................. 75
Pomáháme si ........................................................................................................... .76
V˘bor a dozorãí rada KDO ....................................................................................... 79
Poradci chovu KDO .................................................................................................. 80
Foto na titulní stranû: DO Ulja LH od Hanusky, maj.: L. Kramlová, MVZ III.c., 405 b.
1
VáÏení pfiátelé dlouhosrst˘ch ohafiÛ,
dovolte mi pfiipomenout
klubové akce, které probûhly v druhé polovinû uplynulého roku a zároveÀ klubové
akce plánovanéna pfií‰tí rok.
V sobotu 4. 6. 2011 se konala v baÏantnici Luhy v˘roãní schÛze V˘chodoãeské poboãky KDO s doprovodn˘mi
programy - Minipfiehlídkou
a SoutûÏí Petra Valera. Probûhl také nácvik lesních disciplín. Na této akci ãlenové
V˘chodoãeské poboãky Klubu dlouhosrst˘ch ohafiÛ pfiedveli 20 pejskÛ plemen DO,
VMO a MMO. Dûkujeme panu
Franti‰ku Kerdovi za krásné
zpracování videa a paní Evû
Pavlíkové za jeho poskytnutí
na klubové webové stránky.
SdruÏená v˘stava ohafiÛ
a souãasnû Klubová v˘stava se zadáváním titulu CAC probûhla 17. 7. 2011
v Zákupech. Ve dnech 3. aÏ 4. 9. 2011 se konal jiÏ 37. roãník Memoriálu Richarda
Knolla. Blahopfiejeme panu Václavu Hejnovi s DO Erny ze Zlatého kouta, kter˘ se
umístil na krásném 4. místû v I. cenû s 481 body. Ve dnech 17. a 18. záfií se konaly
43. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO a 42. CACIT Klubová soutûÏ –
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO, MMO a VMO. Blahopfiejeme panu Bohuslavu MuÏákovi s jeho VMO Moriz Svatoborsk˘ revír ke skvûlému v˘konu a umístûní.
Získal 482 bodÛ a jako nejlep‰í vÛdce – ãlen KDO a obdrÏel titul Klubov˘ v‰estrann˘ vítûz KDO 2011. Dûkujeme panu Václavu Hejnovi za reprezentaci Klubu
dlouhosrst˘ch ohafiÛ na Memoriálu Karla Podhajského, bohuÏel na jeho stranû
nestálo to správné zkou‰kové ‰tûstí a Erny se neumístil v cenû.
Na v˘borové schÛzi 28. 10. 2011 byly odsouhlaseny klubové akce v roce 2012.
Hlavní klubovou akcí budou 10. Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ a 43. Klubová soutûÏ, mezinárodní v‰estranné zkou‰ky budou na
okrese Brno-venkov ve dnech 15. 9. – 16. 9. 2012. Memoriál Doktora Soukupa ZV se
uskuteãní 28. 4. 2012 v Libovicích okres Kladno. Memoriál Miroslava Nûmce ZV budou dne 5. 5. 2012 v Kfienovicích, okres Vy‰kov. Západoãeská poboãka zajistila novû
pofiádání Lesních zkou‰ek ohafiÛ CACT 28. 7. 2012 a Speciální zkou‰ky z vodní
práce CACT 29. 7. 2012, obojí v Libovicích, okres Kladno. Dne 19. 5. 2012 se uskuteãní Klubová v˘stava se zadáváním titulÛ Klubov˘ vítûz a CAC opût v penzionu Artemis, Netfieba – ÚÏice. Speciální v˘stava se zadáváním titulÛ Vítûz speciální v˘stavy
2
a CAC bude dne 9. 6. 2012 v Olomouci. Klubová v˘stava se zadáváním titulu CAC je
naplánována do Zákup na 11. 8. 2012.
Vyz˘vám ãleny klubu k úãasti na tûchto akcích. Podrobnosti o nich naleznete na
stránkách tohoto Zpravodaje. Dûkuji v‰em sponzorÛm a pfiíznivcÛm za jejich finanãní
a materiální podporu klubov˘ch akcí.
Pfiijmûte jménem m˘m a v˘boru KDO podûkování za vykonanou práci ve prospûch klubu.
V‰em pfiíznivcÛm a ãlenÛm KDO pfieji do nového roku pevné zdraví, potfiebné
‰tûstí, osobní pohodu a mnoho kynologick˘ch úspûchÛ.
Ing. Jifií Kec
pfiedseda KDO
3
Îivotní jubilea ãlenÛ v roce 2012
60 let
Vopálka Josef
Janeãek Pavel
·lapansk˘ Lubo‰, MVDr.
Kune‰ Emil
Novák Otakar
·korpík Pavel
Volenec Jifií
Zázvorka Jaromír
Hork˘ Eduard
Bárta Franti‰ek
Shejbal Josef
Filinger Miroslav
Hudeãek Josef, Dipl. Ing.
âíÏek Du‰an, Ing.
Vlãek Vlastimil
Hlinsk˘ Miroslav
Doma‰ín
Sedlec-Prãice
Budkovice
Tetãice
Ronov n. Doubravou
Kolín
Vlkaneã
Chrastava
Zliã
Nymburk
âelákovice
Klecany
Davle
Vik˘fiovice
Jandov
Ratibofi
70 let
Hartman Jaroslav
Pfiíhoda Vladimír
Skopal Jaroslav
Merta Antonín
Zeman Josef
Hajník Jaroslav
Vitha Jan, Ing.
Kratochvíl Jifií, Ing.
Laiblová Eva
·panûl Karel
Kováfi Josef
Hlu‰iãky
Dfieve‰
Velk˘ T˘nec
Markvartovice
Sopfieã
RoÏmitál p.Tfiem‰ínem
Tábor
Chotoviny
Teplice
Mar‰ov u Úpice
Hovûzí
75 let
Opic Václav
Kabilka Josef
âíÏkov
Litobratfiice
80 let
Gröhling Jan
Görnerová Vlasta
Kroulík Jifií
Trãka Franti‰ek, Ing.
Hybrálec
âesk˘ Brod
Skofienice
Suky
82 let
Lidinsk˘ Josef
N˘vltová Marie
Bernartice
Praha 6
4
Na‰i jubilanti
65 let
Job Franti‰ek
Burian Jaroslav
Síkora Jifií
Fiala Josef
Ka‰par Franti‰ek
Smetana Ladislav
Havlíãek Václav
Vrzal Jifií
Lux Jaromír
Hru‰ka Josef
Hlávka Miroslav
Janota Ladislav
·rámek Otakar, Ing.
Lingr Franti‰ek
Souãek Josef
Boudn˘ Antonín
Vaculík Václav
Vaculíková Irena
Brno
Velké Nûmãice
Trhové Sviny
Hroznová Lhota
Sobotka
âeské Velenice
Stod
Bezvûrov
Praha 9
·tifiín
Pfierov
Slabce
Borohrádek
Solnice
Îir. PodstráÀ
Tfiebíã
Zlín
Zlín
83 let
Souãek Marcel
Luka nad Jihlavou
84 let
Ott Jaroslav
Láník Josef
Mûstec
Bransouze
85 let
Pfeifer Karel
Doksy
86 let
Petrásek Vladimír
N˘vlt Karel, JUDr.
Uhlífiské Janovice
Praha 6
90 let
Du‰ek Jaroslav
MimoÀ
92 let
Valenta Ladislav, st.
Trutnov
Petr Buba je ãlenem KDO jiÏ od roku 1968.
Je majitelem chovné stanice Eben-Ezer, ve
které chová jezevãíky a malé münsterlandské
ohafie. Je dlouholet˘m úspû‰n˘m chovatelem
a neúnavn˘m propagátorem malého münsterlandského ohafie.
Titul klubového vítûze získal jiÏ v roce 1975
se psem Aron Eben-Ezer, dále v roce 1988
s fenou Casa vom Banzgau a v roce 1999 s
fenou Elsa Buremi. Klub KDO a MMO reprezentuje nejen na v˘stavách, ale hlavnû na klubov˘ch v‰estrann˘ch zkou‰kách v âechách
i v zahraniãí – Vítûz KSVZ 1988 s fenou Casa
vom Banzgau. Jeho nejúspû‰nûj‰í psi byli Elf
a Uran Eben-Ezer, ktefií úspû‰nû absolvovali
MRK. KSVZ se také úãastnil v roce 1991
v Hradci u Opavy a 1998 v Kladrubech. Jako
ãesk˘ zástupce se zúãastnil i mezinárodních
zkou‰ek MMO v Rakousku a v Nûmecku.
Od roku 1983 pracuje ve v˘boru KDO, nejdfiíve jako matrikáfi a v souãasné dobû
jako místopfiedseda a hlavnû odpovûdn˘ redaktor na‰eho krásného Zpravodaje.
Od zaloÏení Mezinárodního svazu MMO je i zástupcem KDO v této mezinárodní
organizaci. Petr je rozhodãím exteriéru a v˘konu tj. loveck˘ch plemen.
Korunou jeho lásky k MMO je i Petrova kníÏka Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi, která
vy‰la v roce 2000 v edici Monografie psích plemen.
Mil˘ Petfie pfiejeme ti k tv˘m 60. narozeninám hodnû zdraví a energie do dal‰í
práce v klubu a hodnû radosti a úspûchÛ s tv˘mi jezevãíky a mal˘mi münsterlandy.
V˘bor KDO
5
Hospodafiení KDO k 31. fiíjnu 2011
Ode‰el z na‰ich fiad
Koncem roku 2011 nás opusti
90let˘ kolega, lesník, myslivec, rozhodãí pro v˘kon i exterier, chovatel MMO a hlavnû dobr˘ ãlovûk
a kamarád pan Václav Zeman.
Narodil se v malé vesniãce Malechov u Klatov. Také jeho chovatelská stanice mûla název „Z Malechova“ Bylo v ní odchováno mnoho kvalitních vrhÛ MMO. Vût‰inu
svého Ïivota proÏil Václav jako lesník v Javorné na ·umavû. MMO
choval jiÏ od roku 1950. Byl jedním z nejstar‰ích ãlenÛ KDO. Vykonával funkci poradce chovu
pro tehdej‰í Západoãesk˘ kraj. Za svou dlouholetou ãinnost ve v˘boru KDO
a neúnavnou chovatelskou ãinnost byl klubem DO krom jin˘ch vyznamenání odmûnûn i zlat˘m ãestn˘m klubov˘m odznakem.
i
âest jeho památce.
V˘bor KDO
Hospodafiení klubu za 10 mûsícÛ t. r. vykazuje zisk 82 tisíc korun, ov‰em do konce roku budou je‰tû vynaloÏeny prostfiedky v souvislosti s ãinností klubu, pfiedev‰ím na tisk a rozeslání klubového Zpravodaje ã. 83. Pfiedpokládám koneãn˘ zisk
cca 35 000 Kã.
Nejvût‰ím zdrojem pfiíjmÛ klubu jsou platby ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, do konce fiíjna
bylo vybráno 185 100 Kã. Dal‰í v˘znamné poloÏky pfiíjmÛ v roce 2011 je pfiíspûvek
od âMKJ ve v˘‰i 30 600 Kã za odchovaná ‰tûÀata, dále poplatky za krytí a v˘bûry do
chovu vybrané do konce fiíjna ãiní 12 700 Kã.
Na zisk mají vliv v˘sledky jednotliv˘ch akcí uspofiádan˘ch klubem:
Zkou‰ky vloh uspofiádané v Libovicích – Memoriál MVDr. Soukupa a memoriál Miroslava Nûmce v Kfienovicích u Slavkova byly ziskové. Zisk z obou akcí ãinil 6 676 Kã.
Klubová v˘stava uspofiádaná v Netfiebû 30. kvûtna byla rovnûÏ zisková. Zisk z této
akce ãinil 12 667 Kã, kdyÏ v˘‰e v˘stavních poplatkÛ, vstupného a prodeje katalogÛ
ãinila 25 258 Kã,náklady na poháry, tisk diplomÛ, katalogÛ a obãerstvení rozhodãích
ãinily celkem 12 591Kã.
V leto‰ním roce byla uspofiádána sdruÏená v˘stava tfií chovatelsk˘ch klubÛ
v Zákupech, ze které klub obdrÏel podíl na zisku ve v˘‰i 5 289 Kã. V˘‰e podílu se
odvíjela od poãtu vystavovan˘ch psÛ na‰eho klubu.
Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO a klubová soutûÏ MVZ v Libûjovicích dne
17. a 18. záfií vykázaly ztrátu 57 779 Kã, ov‰em tato ztráta se nijak nevymyká
z prÛmûru minul˘ch let. Je tfieba pfiipomenout, Ïe startovné na Mezinárodní zkou‰ky nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ nemusí platit úãastníci 4ãlenn˘ch druÏstev
z Nûmecka a Rakouska. Od ostatních úãastníkÛ obou zkou‰ek se vybralo na startovném 18 003 Kã. V˘daje pfiedev‰ím na cestovné, ubytování a odmûny rozhodãích, za pronájem honitby, na poskytnuté ceny ãinily 75 782 Kã.
Vydávání a rozesílání klubov˘ch ZpravodajÛ stojí klub roãnû cca 90 000 Kã. Zatím
bylo vynaloÏeno 44 078 Kã na vydání a rozeslání ZpravodajÛ ã. 82. Zpravodaj ã. 83,
kter˘ právû ãtete, bude do hospodafiení klubu teprve zahrnut.
Stejnû jako v minul˘ch letech klub zaplatil pfiíspûvek âMKJ 6 420 Kã (10 Kã na
ãlena klubu) a pfiíspûvek mezinárodní organizaci MMO 6 848 Kã (1Euro na ãlena
KDO - chovatele MMO).
Placení pfiíspûvkÛ v roce 2012
Souãasnû se Zpravodajem jsou doruãeny sloÏenky na zaplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2012. SloÏenka nebude zaslána ãestn˘m ãlenÛm a tûm ãlenÛm, ktefií
mají pfiíspûvek na rok 2012 jiÏ uhrazen. V˘‰e pfiíspûvku se nemûní, ãiní 300 Kã na rok.
Termín pro zaplacení je 31. bfiezen 2012 a prosíme pokud moÏno o dodrÏení termínu. Kromû sloÏenky mÛÏete platit pfievodem z úãtu na úãet nebo v hotovosti pfii
spádov˘ch schÛzích.
Îádám ãleny, aby vãas informovali o zmûnû adresy.
6
7
SchÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech v r. 2012
âlenská základna
Klub má k 31. 10. 2011 628 ãlenÛ, z toho 12 ãestn˘ch. Novû je registrováno
34 ãlenÛ, naopak 6 ãlenÛ poÏádalo o zru‰ení ãlenství, 37 ãlenÛm bylo ãlenství zru‰eno pro nezaplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2011, zaregistrovali jsme úmrtí
5 ãlenÛ.
V leto‰ním roce do‰ly na úãet klubu 2 pfiíspûvky zápisného, vãetnû ãlensk˘ch
pfiíspûvkÛ, ov‰em neobdrÏeli jsme jejich pfiihlá‰ky. Známe pouze jména plátcÛ bez
dal‰ích údajÛ a nelze je zaregistrovat.
Kritéria pro udûlení ãestného ãlenství splÀují tito ãlenové:
Grohling Jan, ãlen klubu od r. 1973
Lidinsk˘ Josef, ãlen klubu od r. 1973
Kroulík Jifií, ãlen klubu od r. 1969
Trãka Franti‰ek Ing., ãlen klubu od r. 1974
V˘bor KDO svolává schÛze ãlenÛ KDO ve spádov˘ch oblastech s následujícím
programem:
1. Zpráva o ãinnosti KDO:
- chovatelství a v˘cvik,
- ãinnost v˘boru a hospodafiení KDO,
- klubov˘ Zpravodaj a internetové stránky KDO
2. Zpráva dozorãí rady
3. Diskuse
4. RÛzné
5. Usnesení
Termíny a místa konání ãlensk˘ch schÛzí KDO ve spádov˘ch oblastech:
Ladislav Hubata
Ekonom a matrikáfi KDO
Stfiední a severní âechy (hl. m. Praha, kraje Stfiedoãesk˘, Libereck˘ a Ústeck˘)
- v sobotu 18. 2. 2012 v 9.00 hodin penzion Artemis - Netfieba. Gestofii P. Buba
a K. Pfeifer. Doprava v propozicích XIV. Samostatné klubové v˘stavy v tomto Zpravodaji.
JiÏní âechy (kraj Jihoãesk˘ a západní ãást kraje Vysoãina)
- v sobotu 25. 2. 2012 v 10.00 hodin v Pelhfiimovû na stálém místû v restauraci
„Popovice” u autobusového nádraÏí. Gestor Ladislav Hubata.
Západní âechy (kraje PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘)
- v sobotu 3. 3. 2012 v 10.00 hodin v restauraci „Merlin” v Plzni, ·pálova ulice. Restaurace se nachází na staré v˘padovce z Plznû na Karlovy Vary proti ãerpací stanici Benzina. Gestor ing. Jifií Kec.
V˘chodní âechy (Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj)
- v nedûli 11. 3. 2012 v 10.00 hodin v „Pohostinství” ve Hvozdnici u Hradce
Králové. Gestor Josef Jeník.
JiÏní Morava (kraj Jihomoravsk˘ a v˘chodní ãást kraje Vysoãina)
- v nedûli 19. 2. 2012 v 10.00 hod. v restauraci na hfii‰ti Sparty Brno v BrnûKomárovû, koneãná stanice tramvají ã. 9 a 12. Gestor MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘.
Severní Morava (kraje Olomouck˘, Moravskoslezsk˘ a Zlínsk˘)
- v nedûli 19. 2. 2012. v 10.00 hod. v restauraci „U Jelena” v Olomouci, Hodolanská 28. Gestor MVDr. Miroslav Kalich.
âlenské schÛze budou fiídit gestofii urãeni v˘borem KDO. Do 15 dnÛ po schÛzi
za‰lou pfiedsedovi KDO zápis o prÛbûhu schÛze s usnesením a prezenãní listinou.
Mimo program bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu. Nutno s sebou mít psa,
prÛkaz pÛvodu a v˘stavní posudek. Z organizaãních dÛvodÛ musí na tento poÏadavek majitel psa ãi feny pfiedem upozornit gestora ãlenské schÛze.
âlenové klubu mají podle Stanov KDO právo zúãastÀovat se akcí pofiádan˘ch
klubem, podávat orgánÛm klubu (ãlenské schÛzi, konferenci, v˘boru klubu, chovatelské radû a dozorãí radû) návrhy, podnûty, dotazy a stíÏnosti. Îádáme proto v‰echny
ãleny klubu, aby se schÛzí ve spádov˘ch oblastech zúãastnili a sv˘m aktivním
pfiístupem pfiispûli k jejich zdárnému prÛbûhu.
Ing. Jifií Kec, pfiedseda KDO
8
9
Klubové zkou‰ky z v˘konu 2012
V. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV KDO CACT
termín:
sobota 28. dubna 2012
místo:
Libovice u Kladna
uzávûrka pfiihlá‰ek:
10. dubna 2012
startovné:
250 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 500 Kã
pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: [email protected]
PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 280412
Pfiednostnû budou pfiijímáni mladí psi narozeni v pfiedcházejícím roce zkou‰ek a narozeni v posledních tfiech mûsících roku pfiede‰lého, pak psi star‰í – DO, MMO a VMO.
V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit
dal‰ími plemeny.
III. Memoriál Miroslava Nûmce - ZV KDO CACT
termín:
sobota 5. kvûtna 2012
místo:
Vy‰kov, MS Kfienovice
uzávûrka pfiihlá‰ek:
16. dubna 2012
startovné:
250 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 500 Kã
pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: [email protected]
PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):
10
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 050512
Pfiednostnû budou pfiijímáni mladí psi narozeni v pfiedcházejícím roce zkou‰ek
a narozeni v posledních tfiech mûsících roku pfiede‰lého, pak psi star‰í – DO, MMO
a VMO.
V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit
dal‰ími plemeny.
10. CACIT Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky MMO
a 43. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky
termín:
místo:
uzávûrka pfiihlá‰ek:
pfiihlá‰ky pfiijímá:
15. aÏ 16. záfií 2012
Brno - venkov
31. srpna 2012
MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: [email protected]
PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.
Lesní zkou‰ky CACT + Speciální zkou‰ky z vodní práce CACT
termín:
LZ sobota 28. ãervence 2012
SZVP nedûle 29. ãervence 2012
místo:
Libovice u Kladna
uzávûrka pfiihlá‰ek:
13. ãervence 2012
startovné:
500 Kã pro ãleny KDO, neãlenové 700 Kã
pfiihlá‰ky posílejte na adresu v˘cvikáfie KDO: MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ - 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
e-mail: [email protected]
PouÏijte pfiihlá‰ku na zkou‰ky.
K pfiihlá‰ce doloÏte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho úãet:
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
ãíslo úãtu KDO: 165240379/0800
variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 280712
Psy lze pfiihlásit i jen na jeden druh zkou‰ek. Z úãastníkÛ obou zkou‰ek bude po
ukonãení vyhlá‰en vítûz LZ + SZVP.
V pfiípadû nedostatku psÛ plemen KDO bude moÏno poãet startujících doplnit
dal‰ími plemeny.
11
Klubové v˘stavy roku 2012
XIV. Samostatná klubová v˘stava KDO a pfiehlídka chovn˘ch psÛ a fen
termín:
místo:
zadávání titulÛ:
sobota 19. kvûtna 2012
Penzion Artemis - Netfieba - ÚÏice
CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Klubov˘ vítûz,
Nejkrásnûj‰í jedinec v˘stavy (BIS)
uzávûrka pfiihlá‰ek:
2. kvûtna 2012
pfiihlá‰ky pfiijímá:
Dana Hájková
PoleÀ - Ml˘nec 16, 339 01 Klatovy
e-mail: [email protected]
Podrobnûj‰í informace jsou uvedeny v propozicích v˘stavy.
âeskomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
pofiádají
XIV. Samostatnou klubovou v˘stavu
v sobotu 19. kvûtna 2012
a
pfiehlídku chovn˘ch psÛ a fen
Speciální v˘stava KDO pfii oblastní v˘stavû v Olomouci – Námû‰È na Hané
termín:
místo:
zadávání titulÛ:
rozhodãí:
sobota 9.ãervna 2012
Námû‰È na Hané
CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, Vítûz speciální v˘stavy
MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘
Ve‰keré bliωí informace najdete na stránkách OMS âMMJ Olomouc
http://www.myslivost.cz/OMS/olomouc/Oblastni-vystava-psu-2010/Prihlaska-a-propozice.aspx
Klubová v˘stava KDO pfii sdruÏené v˘stavû tfií chovatelsk˘ch klubÛ – Zákupy
termín:
místo:
zadávání titulÛ:
rozhodãí:
pfiihlá‰ky zasílejte:
sobota 11. srpna 2012
areál Státního zámku Zákupy (okr. âeská Lípa)
CAJC, CAC, Res. CAC, BOB,
Petr Buba
Lucie Svobodová
·vestková 235, CZ - 460 01 Liberec 32
tel. +420 737 372 489
e-mail: [email protected]
Bliωí informace vyhledejte na www.vystava.danitty.com
Penzion Artemis – Netfieba – ÚÏice
se zadáním titulÛ: CAJC, CAC, BOB, Klubov˘ vítûz 2011
a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy 2011
V˘stavní poplatek: za 1. psa
za 2. psa
tfiída dorostu
tfiída veteránÛ
tfiída „ãestná“ (vysvûtlení viz níÏe)
svod chovn˘ch psÛ a fen
Uzávûrka pfiihlá‰ek: 2. kvûtna 2012
Program:
8:30 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 - 13:30
13:30 hod
14:00 hod
Pfiejímka psÛ
Zahájení
Pfiehlídka a pfiedstavení chovn˘ch psÛ a fen
Posuzování v kruzích
SoutûÏe
Pfiehlídka vítûzÛ a vyhlá‰ení nejkrásnûj‰ího psa v˘stavy
Na v˘stavû bude proveden v˘bûr kandidátÛ chovu.
Pfied zahájením posuzování v kruzích budou pfiedstaveni jednotliví chovní jedinci.
Tfiídy:
tfiída dorostu
tfiída mlad˘ch
mezitfiída
12
400,- Kã
350,- Kã
100,- Kã
100,- Kã
100,- Kã
bez poplatku
stáfií 6 – 9 mûsícÛ
stáfií 9 – 18 mûsícÛ
stáfií 15 – 24 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny bez ohledu na vykonané zkou‰ky a získaná ocenûní
13
tfiída otevfiená
tfiída pracovní
tfiída vítûzÛ
tfiída veteránÛ
tfiída „ãestná“
od 15 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny bez ohledu na vykonané
zkou‰ky a získaná ocenûní
od 15 mûsícÛ pro v‰echny psy a feny s uznanou zkou‰kou
z v˘konu doloÏenou pfiedepsan˘m certifikátem âMKJ
od 15 mûsícÛ pro psy a feny s uznan˘m titulem mezinárodní ãi
národní ‰ampión, klubov˘ vítûz, národní vítûz nebo vítûz speciální
v˘stavy. Uvedené tituly musí b˘t získány v konkurenci dospûl˘ch
pro psy a feny star‰í 8 let
zde je moÏné pfiedstavit psy bez nároku na ocenûní, kvalifikaci
a pofiadí – vhodné pro pfiedstavení chovn˘ch jedincÛ. Tfiída není
omezena vûkem
SoutûÏe:
Chovatelské skupiny – do této soutûÏe nastupují minimálnû tfii jedinci z vlastního
chovu, ktefií pocházejí z rÛzn˘ch spojení (minimálnû od dvou rÛzn˘ch otcÛ nebo
matek) a jsou uvedení v katalogu. Psi nemusí b˘t v majetku chovatele. Pfiihlá‰ky se
pfiijímají v den v˘stavy ve v˘stavní kanceláfii od 10.00 do 11.00 hodin.
SoutûÏ „Dítû a pes“
1. skupina – dûti do 10 let
2. skupina – dûti od 10 do 15 let
se psy uveden˘mi v katalogu
Pfiihlá‰ky se pfiijímají v den v˘stavy ve v˘stavní kanceláfii od 10.00 do 11.00 hodin.
Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy – do této soutûÏe nastupují drÏitelé titulÛ BOB.
Pfiihlá‰ka a pfiílohy
Pro zafiazení psa do tfiídy je rozhodující jeho vûk v den konání v˘stavy
(tj. v den posouzení psa na v˘stavû), ostatní podmínky musí b˘t splnûny v den
podání pfiihlá‰ky. Pro zafiazení do tfiídy pracovní je nutné k pfiihlá‰ce pfiiloÏit
certifikát o vykonané zkou‰ce (vydává âMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha
1). K zafiazení do tfiídy pracovní staãí u ohafiÛ absolvování zkou‰ek vloh (ZV).
Pro zafiazení do tfiídy vítûzÛ pfiiloÏte kopii diplomu Mezinárodního nebo Národního ‰ampiona. Tituly Klubov˘ vítûz, Národní vítûz nebo Vítûz speciální v˘stavy doloÏte kopií PP s ãiteln˘m zápisem nebo kopií v˘stavního posudku.
K pfiihlá‰ce na v˘stavu musí b˘t pfiiloÏena úplná a ãitelná fotokopie obou stran
prÛkazu pÛvodu hlá‰eného jedince. V pfiípadû, Ïe získané tituly opravÀující pro zafiazení do tfiídy ‰ampiónÛ (vítûzÛ) nebo certifikát o absolvování pfiedepsané zkou‰ky
pro tfiídu pracovní nejsou fiádnû doloÏeny, je pofiadatel povinen zafiadit psa do tfiídy
otevfiené.
Doklady v den úãasti na v˘stavû
PrÛkaz pÛvodu psa nebo potvrzení plemenné knihy, Ïe prÛkaz bude vydán, oãkovací
prÛkaz s platn˘m oãkováním.
Z úãasti na v˘stavû budou vylouãeni:
a) psi, ktefií nejsou uvedeni ve v˘stavním katalogu;
b) psi nemocní, podezfielí z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovinû bfiezosti, feny
háravé a feny kojící;
c) psi v majetku osob, kter˘m bylo odÀato právo vystavovat;
d) psi nebezpeãní – kousaví a agresivní vÛãi lidem a psÛm.
14
Veterinární podmínky:
Psi musí mít platné oãkování proti vzteklinû a psinkovému komplexu v ãasovém
rozmezí ne dfiíve neÏ jeden mûsíc a ne déle neÏ jeden rok pfied v˘stavou.
V‰eobecná ustanovení:
1. Pro v˘stavu platí V˘stavní fiád a ¤ád ochrany zvífiat pfii vefiejném vystoupení nebo
svodu zvífiat a pfii chovu (¤ád pro pofiádání kynologick˘ch akcí) âMKU.
2. Pofiadatel neodpovídá za ‰kody zpÛsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn, úraz, onemocnûní ãi ztrátu psa. Volné pobíhání psÛ není dovoleno.
3. Pfiijetí psa bude potvrzeno nejpozdûji do deseti dnÛ pfied v˘stavou.
4. V˘stavní poplatek
- nejlépe bankovním pfievodem na úãet KDO ã. 165240379/0800,
- variabilní symbol (nesmí chybût!):
- ãlenové KDO pouÏijí svÛj VS ze sloÏenky na úhradu ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
- neãlenové pouÏijí VS 190512 - nebo za‰lou penûÏní poukázkou typu C
(k dostání na po‰tû) nejpozdûji do 2.kvûtna 2012 na adresu:
Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
5) Pfiihlá‰ku vãetnû v‰ech pfiíloh uveden˘ch v˘‰e a kopii potvrzení o úhradû v˘stavního poplatku za‰lete nejpozdûji do 2.kvûtna 2012 na adresu:
Dana Hájková
Ml˘nec 16, 339 01 Klatovy
e-mail: [email protected]
Rozhodãí na v˘stavû:
DO
Ladislav Hubata, CZ
MMO Bernd-Dieter Jesinghausen, D
VMO
JUDr. Karel N˘vlt, CZ
Penzion Artemis se nachází v obci Netfieba u ÚÏic. Z Prahy po E55 - D8 smûr Teplice,
odboãit na sjezdu Kralupy. Podrobnûj‰í informace vyhledejte na www.rezidence-artemis.cz.
V˘stava KCHHMO, KKO a KDO Zákupy 2012
SdruÏená klubová v˘stava tfií chovatelsk˘ch klubÛ se uskuteãní
11. 8. 2012
v areálu Státního zámku Zákupy (okr. âeská Lípa)
Uzávûrka pfiihlá‰ek:
Kontakt:
8. 7. 2012
Lucie Svobodová, ·vestková 235, 460 01 Liberec 32
Tel: 737 372 489
e-mail: [email protected]
Pfiihlá‰ku si spolu s propozicemi mÛÏete stáhnout na webové stránce v˘stavy,
ãi poÏádat o její zaslání (viz kontakt v˘‰e).
Ve‰keré informace o v˘stavû naleznete také na webov˘ch stránkách:
www.vystava.danitty.com
15
Pozvánka na pfiehlídku chovn˘ch psÛ a fen
Plán v˘stav psÛ pro rok 2012
pfii XIV. Samostatné klubové v˘stavû dne 19. kvûtna 2012
Netfieba
VáÏení majitelé chovn˘ch psÛ a fen DO, MMO a VMO
Dovolte mi, abych vás pozvala na pfiehlídku chovn˘ch jedincÛ, která se bude
konat pfii pfiíleÏitosti XIV. Samostatné klubové v˘stavy. Pfiedvedení a pfiedstavení chovn˘ch jedincÛ bude pfied zahájením posuzování jednotliv˘ch plemen v kruzích. ZároveÀ s nimi budou pfiedvedeni i jejich potomci pfiihlá‰ení na v˘stavu.
K pfiihlá‰ení na pfiehlídku chovn˘ch psÛ a fen vyuÏijte samostatnou pfiihlá‰ku
vloÏenou do zpravodaje.
Pfiihlá‰ení na pfiehlídku a zvefiejnûní v katalogu v˘stavy je zdarma.
Doufám, Ïe v hojném poãtu vyuÏijete této moÏnosti pfiedstavení va‰ich psích svûfiencÛ ‰iroké chovatelské vefiejnosti, která se pfii pfiíleÏitosti samostatné v˘stavy vÏdy
sejde.
Ing. Lenka Fialová
Jednatelka KDO
16
17
Vybrané v˘stavy v sousedních zemích
43. CACIT MVZ nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ
18
Leto‰ní 43. roãník Mezinárodních v‰estrann˘ch zkou‰ek dlouhosrst˘ch ohafiÛ
z Nûmecka, Rakouska a âeské republiky uspofiádal Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ ve spolupráci s OMS Strakonice pod zá‰titou âMKJ a âMKU v Mysliveckém sdruÏení Libûjovice.
V pátek 16. 9. 2011 se shromáÏdili v restauraci U KiewegÛ organizátofii, rozhodãí, psovodi a poãetná korona k zahájení MVZ DO. K prezentaci se dostavilo v‰ech 12 pfiihlá‰en˘ch psÛ, ktefií pro‰li bez problémÛ veterinární kontrolou. Nûmecko, Rakousko i âeskou
republiku reprezentovali vÏdy ãtyfii soutûÏící psi. Po krátkém pfiivítání probûhlo pfiedstavení
sboru rozhodãích a startujících. V‰ichni byli seznámeni s programem následujících dvou
dnÛ. Hlavní rozhodãí MVDr. Miroslav Kalich pfiedstavil startující vÛdce a jejich psy podle
vylosovan˘ch ãísel, sbor rozhodãích a seznámil s rozdûlením do jednotliv˘ch disciplín.
Oficiální zahájení soutûÏe se konalo v sobotu 17. záfií v nedalekém zámeckém
parku za zvukÛ mysliveck˘ch fanfár. ¤editel soutûÏe Ing. Viktor Bla‰ãák a pfiedseda
KDO Ing. Jifií Kec pfiivítali v‰echny pfiítomné. Po slavnostním zahájení nastoupili v‰ichni
DO k práci v lese. Zahajovací disciplína pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku pfiipravila nûkolik pfiekvapení. Poté se na barvy odebrali soutûÏící s ãísly losu 1- 4, kde posuzovali
rozhodãí Petr Buba, Bfietislav Uchytil, Zdenûk Horák a Libor Nehyba. SoutûÏící s losy
5 – 8 zaãínali drobn˘mi disciplínami, které posuzovali Martina Schulz a Jan Pikula.
Startovní ãísla 9 – 12 zaãínala vleãkami, kde posuzovali MVDr. Marie ·erá a Miloslav
Pazderka. Poãasí soutûÏícím pfiálo, bylo oblaãno s mírn˘m vûtrem, ideální pro práci
psÛ. Chování na stanovi‰ti ukonãilo první den zkou‰ek.
Veãer pfii spoleãenském posezení bylo o ãem diskutovat. Lesní práci ukonãilo
5 psÛ v I. cenû, jeden v II. cenû, 3 v III. cenû. Tfii psi nesplnili nûkterou z disciplín.
Do druhého dne nastupovalo opût v‰ech 12 psÛ. Byli rozdûleni do skupin, a to startovní ãísla 1 – 4 na velké pole, kde posuzovali Petr Buba, Bfietislav Uchytil, Zdenûk Horák
a Libor Nehyba, ãísla losu 5 – 8 na malé pole, posuzovali MVDr. Marie ·erá a Miloslav
Pazderka a losy 9 – 12 na práci u vody, posuzovali Martina Schulz a Jan Pikula.
Odpoledne po splnûní v‰ech disciplín nastalo velké poãítání. V˘sledky byly následující: z 12 soutûÏících se umístili v I. cenû 3, ve II. cenû jeden, ve III. cenû 5 a 3 dlouhosrstí
ohafii neobstáli. V soutûÏi druÏstev bylo nejúspû‰nûj‰í druÏstvo Nûmecka s 1 851 body,
druhá âR nasbírala 1 762 bodÛ a tfietí Rakousko mûlo 1 623 bodÛ. Absolutním vítûzem
43. MVZ DO s poãtem bodÛ 480 v I. cenû se stala fena Ella v.d. Königsfilzen, vÛdkynû
Ursula Schneider z Nûmecka, která získala tituly CACIT a CACT a byla rovnûÏ vyhodnocena za nejlep‰í práci v poli. Erny ze Zlatého kouta veden˘ p. Václavem Hejnou
získal rovnûÏ 480 bodÛ v I. cenû. Získal titul Res.CACIT a Res.CACT a byl vyhodnocen
jako nejlep‰í pes na lesních disciplínách. Na 2. místo ho odsunulo dfiívûj‰í datum narození. 3. místo obsadil Idar z Krásného Hru‰ova veden˘ p. Franti‰kem Chvojkou. Nejlep‰í
práci na vodû pfiedvedla fena Tara v.d. Hafkesdell nûmecké vÛdkynû Carmen Röttgen.
(Dal‰í umístûní viz v˘sledková tabulka.)
Podûkování za skvûlé uspofiádání a zaji‰tûní soutûÏe patfií v‰em pofiadatelÛm v ãele
s p. Karlem Kiewegem, vÛdcÛm, ktefií vûnovali velké úsilí pfiípravû sv˘ch psÛ, ale i
sboru rozhodãích, ktefií nestrannû a citlivû posuzovali práci vÛdcÛ a psÛ. Na shledanou v záfií 2012 v okrese Brno – venkov.
MVDr. Miroslav Kalich, v˘cvikáfi KDO
19
Momentky z MVZ Libûjovice 2011
20
Momentky z MVZ Libûjovice 2011
21
22
23
24
25
XLII. CACIT Kl. soutûÏ – MVZ DO, MMO a VMO
Memoriál Richarda Knolla 2011
Ve dnech 17. a 18. záfií se konaly XLII. CACIT Klubová soutûÏ – Mezinárodní v‰estranné zkou‰ky DO, MMO a VMO v jiÏních âechách v Libûjovicích.
Ráno 17.záfií probûhlo slavnostní zahájení na fotbalovém hfii‰ti v Libûjovicích,
kterému pfiedcházelo je‰tû páteãní rozlosování. Po úvodních projevech pfievzal slovo vrchní rozhodãí pan MVDr. Franti‰ek ·imek, kter˘ pfiedstavil jednotlivé rozhodãí
- pana Franti‰ka Bártu ml, Franti‰ka Bártu st., JUDr. Karla N˘vlta, Michala Proseka,
Stanislava Kostku, Arno‰ta Vodiãku, Aloise Grmolenského a Milana Kandu ze Slovenska, a zasvûtil nás do dal‰ích organizaãních vûcí. Poté jsme se my nervózní
vÛdci, spolu s koronou a rozhodãími, odebrali do honitby.
První den se zkou‰ely disciplíny z polní a vodní práce. V‰e bylo velmi dobfie pfiipraveno, v poli se skoro kaÏd˘ pes dostal do kontaktu s pernatou i srstnatou zvûfií.
U rybníka, na kterém se zkou‰ela vodní práce, byl postaven stánek s obãerstvením,
ve kterém se o nás cel˘ den starala milá obsluha. První den zkou‰ek byl zakonãen
tradiãnû spoleãensk˘m veãerem s hudbou, kter˘ se konal v hospodû u KiewegÛ.
V nedûli ráno opût probûhlo uÏ jen krátké zahájení s následn˘m odjezdem honitby. Jako první disciplína se zkou‰ela „ohrádka“ Pfiiná‰ení li‰ky pfies pfiekáÏku,
které podle slov pana vrchního rozhodãího, mûla nejvy‰‰í úroveÀ, jakou kdy vidûl. Ze
14 pfiedveden˘ch v˘konÛ byly jen dva hodnoceny známkou jinou neÏ 4, a to je‰tû jen
kvÛli drobn˘m chybkám. Poté se odehrála je‰tû spoleãná disciplína klid na stanovi‰ti, po které uÏ se kaÏd˘ sám vydal podle ãísla losu vstfiíc svému zkou‰kovému osudu.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhlo opût v hospodû u KiewegÛ. Na prvním místû se
umístil dlouhosrst˘ ohafi Coach vom Ziegelweiher veden˘ panem Winfriedem Edelmannem, tento pes získal tituly CACIT, CACT a Vítûz lesa. Na druhém místû se
umístil velk˘ münsterlandsk˘ ohafi Moriz Svatoborsk˘ revír veden˘ Bohuslavem
MuÏákem. Tento pes mûl nejlep‰í v˘sledek z ãesk˘ch psÛ z obou MVZ a stal se
tedy Klubov˘m v‰estrann˘m vítûzem KDO 2011, získal také tituly res.CACIT, CACT
a Vítûz vody. Na tfietím místû s tituly res.CACT a Vítûz pole byl opût velk˘ münsterlandsk˘ ohafi fena Mona Svatoborsk˘ revír vedená panem Miroslavem KÛsem. Titul
CACT získala také fena malého münsterlandského ohafie-Utta z Otmického polesí
vedená Stanislavem ·imberou, titul res.CACT pes MMO-Barny vom Untersberg veden˘ Du‰anem Kindlem a dal‰í titul res.CACT dlouhosrst˘ ohafi-Xaver vom Poppenforst veden˘ Hansem Sämmerem.
Závûrem bych chtûla podûkovat v‰em, ktefií se na prÛbûhu celé této organizaãnû
velmi nároãné akce jakkoliv podíleli. Nejvût‰í dík ale bezesporu patfií panu Karlu
Kiewegovi, dûkujeme!
Zuzana Fialová
V leto‰ním roce jsem se se sv˘m nûmeck˘m dlouhosrst˘m ohafiem Ernym ze Zlatého
kouta zúãastnil 37. roãníku Memoriálu Richarda Knolla, kter˘ se konal ve dnech 3. - 4. záfií.
Spoleãnû s Ernym se memoriálu úãastnilo 12
nûmeck˘ch krátkosrst˘ch ohafiÛ, 5 ãesk˘ch
fouskÛ, 1 nûmeck˘ drátosrst˘ ohafi a 1 pointr.
Organizací byl tentokrát povûfien Okresní mysliveck˘ spolek v Trutnovû.
Po slavnostním zahájení v krásném prostfiedí Hospitalu Kuks se v‰ech 20 vÛdcÛ se psy
rozjelo do honiteb. Na‰ím vylosovan˘m ãíslem
byla 5, ãekala nás tedy nejprve voda, a potom
malé a velké pole. JiÏ po pfiíjezdu na stanovi‰tû vody nás pfiekvapilo velké mnoÏství zvûfie,
kachny byly prakticky v‰ude. Na‰e obavy se
v‰ak nakonec ukázaly jako zbyteãné, Erny
pfiedvedl pûknou práci a od vody jsme odjíÏdûli s pln˘m poãtem bodÛ.
Bez problémÛ probûhlo také malé pole,
Erny pfiedvedl pûknou nosovou práci
a odjíÏdûli jsme opût se sam˘mi 4. Na velké pole se pfiejíÏdûlo do baÏantnice Mochov.
Mûli jsme smÛlu, Ïe na nás vy‰lo velké pole aÏ odpoledne, horké poãasí a 30 minut
hledání se na Ernym tro‰ku podepsalo – za 3 z rychlosti a vytrvalosti, ale jinak samé
4. Po prvním dnu jsme sice spokojení, ale zároveÀ máme obavy – je vidût, Ïe pes
toho má opravdu dost. VydrÏí je‰tû v plné kondici i druh˘ den?
V nedûli jsme se probudili snad je‰tû do vût‰ího horka. Díky chápajícím organizátorÛm se po rychlém nástupu bez zbyteãn˘ch prodlev odjíÏdûlo do honiteb. Nás ãekal
les. Na pro nás nejménû obávané ohrádce Erny nemûl svÛj den a dostal za 3. Následovaly vleãky, kde nás ãekaly opravdu perné chvilky. Rozhodãí nasadili vysokou laÈku,
posuzovali velmi pfiísnû, ale spravedlivû. KaÏdá sebemen‰í chyba znamenala ztrátu.
O to více si ceníme v˘sledn˘ch známek – za 3 z vleãky se zajícem, jinak samé 4.
Odmûnou pro nás byl Ernyho v˘kon na barvách, kde Erny pfiedvedl naprosto
bezchybn˘ v˘kon, neomylnû nás bez jakéhokoli zaváhání vedl na fiemenu pfies loÏe
aÏ k srnci, a to nám barvu kfiíÏily dvû cesty a potok a barva byla 3 hodiny stará.
Na drobn˘ch disciplínách se jiÏ hodnû projevuje únava, na‰tûstí se Erny je‰tû
dokázal vybiãovat k bezchybnému v˘konu, opût samé 4.
Celkovû na 37. roãníku MRK uspûlo 16 psÛ, z toho v I. cenû 9 psÛ, ve II. cenû
4 psi a ve III. cenû 3 psi. Erny ze Zlatého kouta obsadil krásné 4. místo a díky
nûmu je pro mû 37. roãník MRK pûknou vzpomínkou a zúroãením na‰í dosavadní
práce.
„Dlouhosrst˘m ohafiÛm zdar!“
Václav Hejna
26
27
73. Memoriál Karla Podhajského
73. roãník Memoriálu Karla Podhajského se konal od pátku 30. záfií do nedûle
2. fiíjna 2011 v Mladé Boleslavi. Centrum dûní se odehrávalo v Nepfievázce. Zde
také probûhlo v sobotu ráno slavnostní zahájení na hfii‰ti. Zahájení se zúãastnili v˘znamné osobnosti ãeské kynologie, zástupci âMMJ, âMKJ, âMKU a Ministerstva
zemûdûlství.
K zahájení nastoupilo 20 ohafiÛ, z toho 13 ohafiÛ z âeské republiky a 7 ohafiÛ ze
Slovenska. Startovalo 14 KO, 4 âF, jeden POI a jeden DO. Nበklub zde reprezentoval DO Erny ze Zlatého kouta s vÛdcem Václavem Hejnou.
Sbor rozhodãích byl také mezinárodní. Posuzovali rozhodãí z âeské republiky,
ze Slovenska a z Nûmecka.
Poãasí po oba dva dny nároãné soutûÏe bylo pfiíjemné a na roãní období i pomûrnû teplé. Lesní práce probíhaly v pomûrnû nenároãn˘ch terénech. Pfiesto zde nûkolik psÛ nedobrovolnû ukonãilo memoriálové soutûÏení.
Disciplíny na velkém poli byly zkou‰eny nedaleko Nepfievázky. Bylo zde dostatek
zajícÛ, ale hor‰í to bylo se zvûfií pernatou. Rozhodãí z velkého pole pfii‰li po oba dva dny
memoriálu vÏdy aÏ témûfi za tmy.
To se stalo osudné i Ernymu
s Václavem Hejnou, ktefií nastupovali na velké pole jako tfietí skupina v sobotu pozdû odpoledne. Pfii
samostatném hledání bohuÏel pomocn˘ stfielec ne‰Èastnû postfielil
baÏantí slepici, která je‰tû zapadla
do místa, kde Erny pfii dohledávání vystavil dal‰í dva kusy zdravé
zvûfie pernaté a postfielen˘ kus
bohuÏel v limitu nedohledal. I kdyÏ
ostatní disciplíny jak z vody, malého pole a i velkého pole mûl v˘bornû hodnocené, dohledávka postfielené zvûfie pernaté ukonãila
jeho nadûje na umístûní.
Terén pro disciplíny vodní práce byl vybrán velmi dobfie a prostfiedí bylo pfiíjemné. Pfiesto i zde
nûkteré udûlené známky v˘raznû
zamíchaly pofiadím.
Celkovû z 20 ohafiÛ uspûlo 11,
z toho bylo 5 ohafiÛ v I. cenû,
3 ohafii v II. cenû a 3 ohafii ve III.
cenû.
Vítûzem 73. Memoriálu Karla
Podhajského se stal KO Eron od
28
Blavy, veden˘ slovensk˘m vÛdcem Vlastimilem Polakoviãem. Druhé místo s rozdílem
pouhého jednoho bodu patfiilo KO Britovi ze ·urianského kopce, kterého vedl nestor
slovenské kynologie Otto Banás, kter˘ v leto‰ním roce oslaví jiÏ 84. narozeniny. Na
tfietím místû se umístil Otto Banás ml. s fenkou KO Basty ze ·urianského kopce.
Jako ãtvrtá, ale zároveÀ první ãesk˘ pes, se umístila fenka âF Alma z Lovãick˘ch
tarasÛ vedená ing. Jaroslavem Novotn˘m. A jako pátá v I. cenû memoriál dokonãila
její sestra Asta z Lovãick˘ch tarasÛ vedená Jaroslavem Novotn˘m.
Je‰tû jednou bych zde chtûla podûkovat Václavu Hejnovi za reprezentaci DO na
této vrcholné soutûÏi v âeské republice. Pfiíprava psa na MKP je velmi dlouhá a nejen ãasovû, ale dnes i finanãnû nároãná. Pes, kter˘ startuje na MKP, se nejprve musí
v roce pfiede‰lém zúãastnit VZ a tzv. nabodovat, poté musí úspû‰nû na jafie následujícího roku absolvovat Nominaãní soutûÏ na MRK, a pak v záfií opût úspû‰nû absolvovat MRK. UdrÏet psa ve vrcholné formû nûkolik let není vÛbec jednoduché.
V roce 2012 se bude konat jiÏ 74. Memoriál Karla Podhajského v Plzni.
Ing. Lenka Fialová
29
VZ – Memoriál Franti‰ka Horela
Îlutice u Karlov˘ch VarÛ 22. – 23. 10. 2011
Koncem mûsíce fiíjna, v dobû kdy ráno byla jiÏ jinovatka a na rybníku slab˘ led, se
konaly VZ - Memoriál Fr. Horela v západních âechách ve Îluticích u Karlov˘ch VarÛ.
Pejskové to nemûli vzhledem k chladnému poãasí vÛbec jednoduché. Obstáli jen ti
nejlépe pfiipravení a hlavnû otuÏilí. Bylo jich jen 7 z 16 startujících.. Vítûzem tûchto VZ
se stal pes MOK Or Kajan z Ba‰tin, kterého vedla velmi mladá, ale zku‰ená a sympatická vÛdkynû Zuzka Veselá z Kladna. 480 b. I.c. CACT a vítûz lesa.
Druhá v pofiadí byla fena NKO Aida z Krzáku vedená zku‰en˘m Edou Martínkem
z Dobfian, 477b. I.c. CACT a nejlep‰í pole.
No a tfietí v pofiadí byl reprezentant KDO, DO Yeli vom Sämmenhof, se zku‰en˘m
vÛdcem Jardou Bejdou z Manûtína, 469b.I.c. CACT a vítûz na vodû.
Upfiímnû blahopfiejeme a dûkujeme za reprezentaci sv˘ch plemen ve znaãnû nároãn˘ch podmínkách. Tyto VZ MFH byly dobfie pfiipraveny a vedeny jak ze strany
OMS K. Vary a SL· Îlutice, tak hlavním rozhodãím Otakarem Novákem z Chebu.
V˘stavy v roce 2011
Pfiehled vystaven˘ch psÛ a fen na‰ich plemen je sestaven z dostupn˘ch podkladÛ, které jsou dostupné kompletnû z klubov˘ch v˘stav a z v˘stav, kde posuzovali ãlenové na‰eho klubu, a také z posudkÛ, které dodali sami majitelé psÛ. Zkratky ve 2. sloupci tabulky oznaãují jednotlivé v˘stavy: Br I – MVP Brno 5. 2. 2011
rozhodãí Ing. L. Fialová, Klub – XII. samostatná klubová v˘stava 28. 5. 2011 Netfieba u ÚÏic (DO Ursula Schneider, MMO dr. L. ·lapansk˘, VMO Ing L. Fialová), CB I
- MVP â. Budûjovice 23. 4. 2011 Ing. V. Vlasák, CB II – MVP â. Budûjovice 8. 10. 2011
Ing. L. Fialová, Klat – NVP Klatovy 4. 6. Ing. L. Fialová, UH – oblastní v˘stava Uherské Hradi‰tû dr. M. Kalich, Zak – speciální v˘stava KDO Zákupy 13. 8. 2011 P. Buba.
Vzhledem k poãtÛm pfiedvádûn˘ch jedincÛ, jejich úrovni a kvalitû posuzování
pfiedstavuje klubová v˘stava se zadáváním titulÛ Klubov˘ vítûz zásadní akci KDO.
MVDr. L. ·lapansk˘
hl. poradce chovu KDO
Petr Buba
30
31
32
33
34
35
Svody 2011
36
37
]
38
39
40
41
42
43
Speciální klubová v˘stava 13. srpna 2011
,
Druhou srpnovou sobotu se konala sdruÏená v˘stava tfií chovatelsk˘ch klubÛ
KCHHMO, KKO a KDO v anglickém parku státního zámku Zákupy. Zpoãátku stfiídavé prÛtrÏe mraãen s letními paprsky komplikovaly prÛbûh v˘stavy, nicménû v druhé
pÛlce v˘stavy se poãasí umoudfiilo a zÛstalo jiÏ bez jediné kapky de‰tû. Pfiihlá‰eno
bylo 16 MMO, 5 DO a 4 VMO, ktefií obsadili kruh ã.1 a byli posuzováni zku‰en˘m
domácím rozhodãím p. Petrem Bubou.
V zastoupení psÛ MMO byla úãast velmi nízká, nastoupili pouze 3 psi, z nichÏ
pes ve tfiídû otevfiené Brix z Horova Dvora majitelky Radany ·tûpánkové získal ocenûní V1, CAC. Úãast fen byla poãetnûj‰í, nastoupilo 11 fen. Ve tfiídû mlad˘ch bylo
doporuãeno odstoupení dvûma mlad˘m fenkám, které nebyly zcela vyspûlé a pfiipravené k pfiedvádûní na v˘stavû. V mezitfiídû byla ocenûna fena Klára z Vlasteckého
vrchu majitele Jana Tomka V1, CAC a Daisy z Prosecké stránû majitele Jaromíra
Luxe V2, Res. CAC, ve tfiídû otevfiené Bessy Buremi majitele Jifiího Drábka V1, CAC.
Úãast plemene DO byla nastoupena v poãtu 2 psÛ a 2 fen. Ve tfiídû otevfiené byl
ocenûn pes Tim z Mechova majitele Jaroslava Hajníka V1, CAC a ve tfiídû vítûzÛ
Grim od Paletky majitele Ladislava Koprnického V1, CAC.
Zastoupení psÛ VMO bylo s poãtem 2 psÛ a 2 fen, z nichÏ jedna fenka ve tfiídû
otevfiené nebyla nakonec posuzována. Ve tfiídû otevfiené získal ocenûní pes Erdo
vom Lohner Forst majitele ZdeÀka Pilafie V1, CAC.
Tím bylo ukonãeno dopolední posuzování v kruhu. Vystavovatelé i pofiadatelé se
postupnû odebírali ke stánku s obãerstvením a k pfiípravám na závûreãné soutûÏe.
V pauze pfied závûreãn˘m posuzováním nûktefií úãastníci absolvovali prohlídku zámku
Zákupy, v jehoÏ zámeckém pfiíkopu bylo moÏné zahlédnout medvûda hnûdého zvaného Medou‰ek nebo se jen procházet anglick˘m parkem, kter˘ je po nároãné rekonstrukci zpfiístupnûn od roku 2001.
Odpoledne bylo zahájeno posuzování v hlavním kruhu soutûÏemi. Vyhla‰ování
vítûze speciální v˘stavy (psa, feny) + BOB bylo opût pod odborn˘m posudkem
p. Petra Buby. Z plemene MMO získal ocenûní vítûze v˘stavy pes Brix z Horova
44
Vítûzové SKV Zákupy 2011
45
Dvora, kter˘ následnû v závûreãném kole posuzování získal také titul BOB nad fenou Klárou z Vlasteckého vrchu s ocenûním vítûze v˘stavy za feny MMO.
Vítûzem v˘stavy a ocenûní BOB získal za plemeno DO Grim od Paletky, za plemeno VMO byl ocenûn pes Erdo vom Lohner Forst vítûzem v˘stavy a titulem BOB.
Závûr v˘stavního dne byl ukonãen pfiedvedením v‰ech nejkrásnûj‰ích psÛ a fen
zastoupen˘ch chovatelsk˘ch klubÛ a vyhlá‰ení Best in Show, kter˘m se stal pes NKO.
V‰em vítûzÛm dodateãnû srdeãnû blahopfieji k v˘stavním úspûchÛm a pfieji mnoho dal‰ích v˘stavních, na zkou‰kách i pfii lovu! Podûkování také patfií pofiadatelÛm
v˘stavy a rozhodãím za jejich odborné posudky!
Ing. arch. Lucie Hrubá
Mezinárodní v˘stava psÛ âeské Budûjovice
8. – 9. 10. 2011
Leto‰ní podzimní v˘stavy v krásném prostfiedí v˘stavního areálu v âesk˘ch Budûjovicích se zúãastnilo 15 MMO z toho 8 psÛ a 7 fen, 3 DO – l pes, 2 feny a 2 VMO –
1 pes a 1 fenka. Plemena KDO posuzovala zku‰ená rozhodãí ing. Lenka Fialová.
U mal˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ byl zadán titul CAC v mezitfiídû psu Nero
z Táborsk˘ch struh, majitelky J. Petrovové, titul res. CAC psu Dar z Prosecké stránû,
majitel pan J. Pokorn˘. Ve tfiídû otevfiené obdrÏel pes Jas z Florianova dvora, majitel
Ing. Hlaváãek, titul CAC, CACIB, BOB, a tím se stal vítûzem MMO této v˘stavy. Titul
res. CAC získal pes Zak od PstruÏí fiíãky, majitel R. Florus.
Ve tfiídû pracovní získal titul CAC, res. CACIB pes Kid Reflex Bohemia, majitel
R. Vet˘‰ka. U fen v mezitfiídû získala titul CAC, res. CACIB fenka Daisy z Prosecké
stránû, majitel. J. Lux a titul res. CAC získala fenka Lyra z Florianova dvora, majitel
MVDr. L. ·lapansk˘. Ve tfiídû ‰ampionÛ fenka Dessy z Lhotecké ka‰tanky, majitel
J. Lux, získala ocenûní CAC, CACIB.
V soutûÏi nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch ohafiÛ získal titul CAC, CACIB, BOB pes
ve tfiídû otevfiené Ugo vom Sämmenhof, majitel ing. J. Kec. Fenka ve tfiídû otevfiené
Chelsea z PánÛ louky, majitel M. Vladyka, získala ocenûní CAC, CACIB.
U velk˘ch münsterlandsk˘ch ohafiÛ získal titul velmi nadûjn˘ pejsek ve tfiídû
mlad˘ch Denny od Dvou ofie‰ákÛ, majitelka A. Gösslová.
Pfiejeme v‰em zúãastnûn˘m pejskÛm a fenkám i jejich majitelÛm mnoho dal‰ích
úspûchÛ.
D. Luxová
Vyhodnocení chovné sezóny 2011
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Chovn˘ pes
I. linie
Erik z Netíkova dvora
Hubert z Pfiedních hájÛ
V. linie
Alan z Chotutického údolí
Reno LH od Hanusky
Sendy LH od Hanusky
VII. linie
Dasti ¤íjof
Grim od Paletky
Endy ze Zlatého kouta
Endy z Budi‰ovské doliny
Fous z Budi‰ovské doliny
Chris z Dorytky
Chor z Krásného Hru‰ova
Idar z Krásného Hru‰ova
Iran z Krásného Hru‰ova
Kar z Mechova
Ken z Mechova
Kim z Mechova
Max z Mechova
Rim z Mechova
Bez linie
Ogar z Grygovsk˘ch skal
Rolf od Smolenské pfiehrady
Ugo v. Sämmenhof
Uran v. Sämmenhof
Xari v. Minatal
CELKEM
Dopor.
1
3
2
3
1
poãet
Krytí VrhÛ
vrÏeno
PsÛ Fen
ponecháno
PsÛ Fen
3
3
9
10
4
7
1
1
8
3
5
3
2
3
1
3
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
9
10
6
9
1
1
1
N
1
1
1
1
1
N
1
1
4
1
1
2
2
10
6
9
6
1
12
1
10
6
43
4
34
5
30
4
30
V chovné sezónû 2011 bylo k dispozici 24 chovn˘ch psÛ, z toho jeden zahraniãní,
a 32 chovn˘ch fen. Bylo vystaveno 16 doporuãení ke krytí, ze kter˘ch se uskuteãnilo
12. Dvû feny nezabfiezly a ve zb˘vajících deseti vrzích se narodilo 77 ‰tûÀat, coÏ je
prÛmûrnû 7,7 ‰tûÀat na vrh. Zapsáno bylo 60 ‰tûÀat, tedy v prÛmûru 6 ‰tûÀat ve vrhu.
Do chovné sezóny 2012 pfieji v‰em chovatelÛm zdravé a poãetné odchovy a hodnû zájemcÛ o ‰tûÀata.
MVDr. Miroslav Kalich
poradce chovu DO
46
47
Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Chovn˘ pes
I. linie
Alan z Dianina údolí
Bad z Dianina údolí
Vir z Florianova dvora
II. linie
Bred z Doleãkova dvora
Sent z Florianova dvora
Jas z Florianova dvora
Guro ze Záhumenice
Gino ze Skalné plánû
Tar z Lúckého bofií
IV. linie
Cyrus z Hamru
VI. linie
Aran z Písecké Ameriky
Cyr z Rasetova dvora
Cent Eben-Ezer
Cyril Eben-Ezer
Igor z Hatného
VII. linie
Sir Andûlsk˘ hrad
Alan z Lhotecké ka‰tanky
Brit z Lhotecké ka‰tanky
Farad z Rozbornu
Dor Ulja - Morava
Oro Buremi
Omar Buremi
Bez linie
Marko Eben-Ezer
Mick Eben-Ezer
Barny vom Untersberg
Art z Horomyslic
Cirk z Lhotecké ka‰tanky
Zak Andûlsk˘ hrad
Zip Andûlsk˘ hrad
CELKEM
Dopor.
poãet
Krytí VrhÛ
vrÏeno
PsÛ Fen
ponecháno
PsÛ Fen
2
3
11
1
1
2
1
1
2
1
4
7
4
6
4
1
4
7
4
6
4
8
3
4
9
11
3
3
2
1
3
2
2
1
1
10
2
2
2
15
4
6
6
7
1
2
2
11
4
6
6
5
3
1
1
3
7
3
5
8
14
1
6
4
14
20
14
19
1
3
1
1
2
4
11
4
4
5
4
46
2
1
5
3
5
3
3
1
4
4
3
4
3
3
2
34
2
1
1
21
8
3
3
68
5
4
7
95
6
0
3
58
3
3
7
85
Tzv. neviditelná ruka trhu zafungovala pfiímo exemplárnû i ve statistice chovu MMO.
Po rekordním poãtu odchovan˘ch ‰tûÀat v roce 2010, kdy v letní ãásti chovatelské
sezony mûlo více chovatelÛ starosti s prodejem ‰tûÀat, nûktefií radûji svoje feny
v následujícím roce nenakryli a zv˘‰ilo se i procento nezabfiezl˘ch, zde máme propad o polovinu ‰tûÀat. Vydáno bylo 46 doporuãení ke krytí, nakryto 34 fen a ve 21 vr48
zích se narodilo 163 ‰tûÀat, z nich bylo zapsáno 143 do plemenné knihy. Tento pokles je znát, o ãemÏ svûdãí mnoÏící se dotazy na ‰tûÀata.
Pro chovnou sezonu 2012, do které vstupuje zhruba 71 chovn˘ch fen, je k dispozici
27 chovn˘ch psÛ, pfiípadnû dal‰í za hranicemi na‰í zemû. Hlavním cílem na‰eho
chovatelského klubu je kvalita odchovan˘ch jedincÛ, pfiesto bychom nemûli opou‰tût jiÏ jednou získané pozice v konkurenci ostatních plemen ohafiÛ a pro zájemce
o malé münsterlandské ohafie odchovat optimální mnoÏství ‰tûÀat.
Stále se opakují chyby pfii pouÏívání zkratek pro plemena psÛ, zvl. v inzerci: oficiální
zkratka pro malé münsterlandské ohafie je MMO.
MVDr. L. ·lapansk˘
hl. poradce chovu KDO
Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Chovn˘ pes
I. linie
Car z T˘necké kovárny
Char z Jano‰ovy louky
Avar Suchá Dora
Fox z Mûstce
II.linie
Akim od Danãí ohrady
III.linie
Brit od ¤eháãka Dukátníka
Berry Vanessa Atalanta
Dan z Úboãe
Dag z JabloÀové zahrady
Kirki Ciperro
Gal od Nezdického potoka
Leo od Nezdického potoka
Leonardo Svatoborsk˘ revír
Bez linie
Alan z Dûjkova
Andy od Funbergu
Dan od Kaltouzu
Herodes Jr. od Nezd. potoka
King Jr. od Nezd. potoka
Milan Jr. od Nezd. potoka
Moriz Svatoborsk˘ revír
Zir od Nezdického potoka
Nugát Jr. od Nezd. potoka
Arthus v. Rittersberg
CELKEM:
Dopor.
7
3
3
1
poãet
Krytí VrhÛ
5
2-1xN
vrÏeno
PsÛ Fen
ponecháno
PsÛ Fen
6
9
6
9
3
2
1
2
1
2
1
1
3
2
1
1
2
1
6
6
2
1
2
1
7
1
6
4
7
1
6
4
1
1
12
1
8
8
27
6
27
6
22
4
24
3
3
NE – nezabfiezla
49
V sezónû 2011 bylo vystaveno 16 doporuãení ke krytí. Celkem bylo uskuteãnûno
12 krytí. Jedna fenka nezabfiezla, tfii krytí byla uskuteãnûna koncem sezony 2011.
Uskuteãnilo se jedno úspû‰né zahraniãní krytí psem Arthus v. Rittersberg. Z 8 vrhÛ
se narodilo celkem 54 ‰tûÀat, ponecháno bylo 46 ‰tûÀat.
Do nadcházející chovné sezony je uchovnûno 26 fen.
Ing. Lenka Fialová
poradce chovu VMO
Vyhodnocení DKK za uplynulé období
k 15. 11. 2011
DO
Aida z Roudenské doliny
Meta Argaj Doksy
Mila Argaj Doksy
Nixe von der Riedleite
8441
8323
8321
8505
1/1
0/0
0/0
0/0
104/105
108/111
109/108
104/102
10000
9954
9951
9994
9870
9512
1033
9904
9807
9899
9612
10113
9937
9938
9689
9694
10058
9029
9722
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/1
0/0
1/1
0/0
2/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/3
0/0
108/108
103/102
105/107
109/104
106/105
93/101
112/112
97/100
104/104
97/101
107/108
100/104
110/103
100/98
108/105
107/105
105/105
110/87
110/114
1647
1627
1495
1642
1643
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
105/106
100/100
103/104
112/110
111/111
MMO
Dag z Prosecké stránû
Marko z Florianova dvora
Lyra z Florianova dvora
Ned z Florianova dvora
Chér Laval Val
Gabi ze Záhumenice
Nord z Táborsk˘ch struh
Arka ze ·vábensk˘ch strání
Ikar ze Skalné plánû
Anabel Locus Perennis
Aura od Juliany
Cedric z Horova dvora
Heda z Bílé Telãe
Hiki z Bílé Telãe
Kid Reflex Bohemia
Kara Reflex Bohemia
Lia Reflex Bohemia
Frida z Rozbornu
Mara Eben-Ezer
VMO
Qanda od Nezdického potoka
Phantom Junior od Nezdic.potoka
Dak z Úboãe
Darco von der Waldschnepfe
Don von der Waldschnepfe
50
51
Seznam chovn˘ch psÛ pro chovnou sezónu 2012
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
I. linie
Erik z Netíkova dvora, âLP/DO/7919/04, vr. 18. 2. 2002, DKK 0/0
Exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAJC
V˘kon:
ZV I. c.,VP II. c., PZ I. c., LZ II. c., nos 4
Otec:
Cvik z Netíkova dvora, âLP/DO/6816/97
Matka:
Faty z Dorytky, âLP/DO/7526/02
Majitel:
Milan Petfiíãek, 592 22 VojnÛv Mûstec 291
Hubert z Pfiedních hájÛ, âLP/DO/8072/06, vr. 26. 6. 2004, DKK 1/1
Exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘, CAJC, CAC
V˘kon:
ZV, LZ, PZ I.c., SZVP II.c., nos 4
Otec:
César od Jestfiebské skály
Matka:
Aida z Mechova
Majitel:
Ondfiej Toman, Sam‰ín 2, 395 01 Pacov
602 352 424, 777 089 739; [email protected]
V. linie
Reno LH od Hanusky, âLP/DO/7887/05, vr. 5. 1. 2002, DKK 0/0
Exteriér: hnûdák, 62 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV, PZ , LZ, VP I. c., VZ II. c., nos 4, hlas. oznamovaã
Otec:
Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
Matka:
Nyka od Hanusky, âLP/DO/7595/02
Majitel:
Roman Kleãka, 378 42 Tchofiovice 108, tel. 737 073 271
Sendy LH od Hanusky, 7983/06, vr. 19. 1. 2003, DKK 0/0
Exteriér: hnûdák, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born˘, 3x CAC, 2x CACIB, 2x BOB,
Klubov˘ vítûz 2006, âesk˘ ‰ampion
V˘kon:
PZ, SZVP, LZ, VZ I.c., MVZ II.c., VGP II.c., vítûz pole, nos 4, hlasiã, 2x CACT
Otec:
Olaf z KromûfiíÏské, âLP/DO/7107/98
Matka:
Nyka od Hanusky, âLP/DO/7595/02
Majitel:
Jaroslav Hajník, Zalánská 405, 262 42 RoÏmitál pod Tfiem‰ínem
VII. linie
Dasti ¤íjof, âLP/DO/8169/08, vr.10. 2. 2006, DKK 1/1
Exteriér: hnûdák, v˘‰ka 67 cm, oko sv.hnûdé, v˘born˘, CAC
V˘kon:
ZV, LZ, SVP, PZ, VZ I.c. nos 4
Otec:
Dar z Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
Matka:
Gira z Mechova, âLP/DO/7862/04
Majitel:
Marek HrÛza, 588 65 Nová ¤í‰e 300, tel. 724 249 035
52
Endy z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8033/05, vr. 3. 5. 2004, DKK 1/1
Exteriér: sv. bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
V˘kon:
ZV, PZ, VP, LZ, VZ I. c., nos 4, R. CACT, hlasiã
5. místo MRK, 5. místo MKP
Otec:
Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
Matka:
Drina z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/7490/04
Majitel:
Jaroslav Veãefia, 675 03 Budi‰ov 208, tel. 605 519 979
Fous z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8246/09, vr. 11. 3. 2007, DKK 0/0
Exteriér: sv. bûlou‰ s plotnami, 65 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB, BOB
V˘kon:
PZ, LZ I. c., VZ II. c., MZV Rakousko II.c., nos 4
Otec:
Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
Matka:
Era z Budi‰ovské doliny, âLP/DO/8035/07
Majitel:
Milan DoleÏal, 675 03 Budi‰ov 35,
tel. 603 145 666
Endy ze Zlatého kouta, âLP/DO/8197/10, vr.14. 4. 2006, DKK 0/0
Exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB, BOB
V˘kon:
ZV I.c., LZ II.c., SZVP I.c., PZ I.c., VZ I.c., CACT, nos 4
Otec:
Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7638/01
Matka:
Dina z Dálky, âLP/DO/7776/06
Majitel:
Anna Bfiezinová, Chabrovice 16, 390 01 Sobûslav,
tel.: 775 376 751, e-mail: [email protected]
Grim od Paletky, âLP/DO/8303/10, vr. 8. 2. 2008, DKK 0/0
Exteriér: svûtl˘ bûlou‰, 67 cm, oko svûtle hnûdé, v˘born˘, CAJC, 2x CAC,
Klubov˘ vítûz 2010, âesk˘ ‰ampion
V˘kon:
ZV I.c., SZVP I.c., PZ I.c., LZ II.c., VZ II.c., nos 4
Otec:
Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00
Matka:
Iris od Devíti lip, âLP/DO/8080/07
Majitel:
Ladislav Koprnick˘, U NádraÏí 41, 294 02 KnûÏmost
Chris z Dorytky, âLP/DO/7954/04, vr. 11. 4. 2002, DKK 0/0
Exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
PZ I. c., LZ I. c., SVP II. c., nos 4
Otec:
Job od Rychliãek, âLP/DO/7576/00
Matka:
Hesi z Dorytky, âLP/DO/7687/02
Majitel:
Zbynûk Tepl˘, Skochovice 74, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,
tel. 607 680 057
Chor z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8219/09, vr. 27. 5. 2006, DKK 0/0
Exteriér: bûlou‰ s plotnami, 66 cm, oko tm. hnûdé, v˘born˘, R. CAC, CAC, CACIB,
BOB
V˘kon:
PZ, LZ , VZ I. c., MVZ Rakousko III.c., nos 4
Otec:
Dar Ka–Mir, âLP/DO/7542/01
Matka:
Kity z Mechova, CLP/DO/8012/06
Majitel:
Jaromír Stanûk, Brtnice 66, 251 69 Velké Popovice
tel. 724 287 011
53
Idar z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8325/09, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
Exteriér: hnûdák, 62 cm, oko sv.hnûdé, v˘born˘, 2x CAC, CACIB, BOB.
V˘kon:
ZV I.c. - CACT, PZ I.c., VZ II.c., MVZ I.c., nos 4
Otec:
Dar Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
Matka:
Kity z Mechova, âLP/DO/8012/06
Majitel:
Franti‰ek Chvojka, Tylova 99, Pfiedhradí, 289 41 PÀov
Iran z Krásného Hru‰ova, âLP/DO/8326/11, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
Exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘, CAC
V˘kon:
ZV, PZ, LZ, VZ I.c., MVZ II.c., nos 4, hlasiã
Otec:
Dar z Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
Matka:
Kity z Mechova, âLP/DO/8012/06
Majitel:
Milan Kvíz, Kostelní Lhota 146, 289 12 Sadská, tel. 606 898 330
Kar z Mechova, âLP/DO/8006/06, vr. 11. 11. 2003, DKK 1/2
Exteriér: sv. bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘, Obl. vítûz
V˘kon:
ZV, LZ, PZ, VZ
I.c., MVZ DO II.c., VGP II. c., Vítûz pole, daviã, nos 4
Otec:
Dyk ze Zlatého kouta
Matka:
Faty z Mechova
Majitel:
Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec,
tel. 724 524 253
Ken z Mechova, âLP/DO/8008/08, vr. 11. 11. 2003, DKK 0/0
Exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘, Obl. vítûz, CAC, Res. CACIB
V˘kon:
ZV, LZ, SVP, PZ, VZ I.c., nos 4
Otec:
Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
Matka:
Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
Majitel:
LESY STEINSK¯CH, spol. s.r.o., Na stráÏi 351, 252 28 âerno‰ice
Kim z Mechova, âLP/DO/8009/08, vr. 11. 11. 2003, DKK 0/0
Exteriér: hnûdák, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born˘, obl. vítûz,
2x CAC, Res.CACIB, CACIB, BOB
V˘kon:
ZV, LZ, SZVP, PZ I.c., nos 4
Otec:
Dyk ze Zlatého kouta, âLP/DO/7635/01
Matka:
Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
Majitel:
Vladimír Li‰ka, Nová HuÈ 56, 330 02 D˘‰ina, tel.: 723 535 717
Max z Mechova, âLP/DO/8131/08, vr. 1. 3. 2005, DKK 1/0
Exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘,
CAC, CACIB, Klubov˘ vítûz 2007, âesk˘ ‰ampion
V˘kon:
PZ, LZ, SVP I.c., nos 4
Otec:
Dar z Ka-Mir, âLP/DO/7542/01
Matka:
Faty z Mechova, âLP/DO/7769/02
Majitel:
Jifií Janda, Lubská 268, 339 01 Klatovy, tel. 376 315 840, 732 243 392
54
Rim z Mechova, âLP/DO/8253/08, vr. 19. 3. 2007, DKK 1/1
Exteriér: bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko sv. hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV, LZ, PZ, MVZ I. c., Res.CACT, MVZ Rakousko II.c., nos 4, daviã
Otec:
Eben z Mechova, âLP/DO/7751/03
Matka:
Kisi z Mechova, âLP/DO/8011/07
Majitel:
Ing. Ludûk JirkÛ, U BaÏantnice 306, 538 03 HefimanÛv Mûstec,
tel. 724 524 253
Bez linie
Ogar z Grygovsk˘ch skal, âLP/DO/8100/09, vr. 18. 12. 2004, DKK 0/1
Exteriér: tmav˘ bûlou‰ s plotnami, 67 cm, oko hnûdé, v˘born˘
V˘kon:
PZ, LZ, SVP
I. c., VZ II. c., nos 4
Otec:
Andy z Mechova, âLP/DO/7368/99
Matka:
Hajdy z Molví, âLP/DO/7719/02
Majitel:
Ivan Svoboda, Nivy 1496, 765 02 Otrokovice
Rolf od Smolenské pfiehrady, âLP/DO/8216/08, vr. 17. 4. 2006, DKK 2/1
Exteriér: hnûdák s náprsenkou, 64 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘, CAJC
V˘kon:
ZV, PZ, SVP, LZ I.c., MVZ III.c., nos 4, oznamovaã
Otec:
Edgar Ka-Mir, âLP/DO/7607/03
Matka:
Ora LH od Hanusky, âLP/DO/7723/02
Majitel:
Zdenûk Horák, Roosveltova 131/III, 503 01 Chlumec nad Cidlinou
Ugo vom Sämmenhof, âLP/DO/8308/09, vr. 19. 4. 2007, DKK 1/1
Exteriér: hnûdák, 65 cm, oko hnûdé, v˘born˘, Res.CAC, 2x CAC, 2x CACIB, 2x BOB
V˘kon:
ZV, LZ, PZ I.c., CACT, KVZ I.c., nos 4
Otec:
Racker vom Sämmenhof, 600/02A DGStB 54226
Matka:
Bea v d Schorlemerschen Rentei, 194/05 DGStB 56492
Majitel:
Ing. Jifií Kec, 341 94, Srní 170 , tel.: 376 599 318, 731 530 235
Uran vom Sämmenhof, âLP/DO/8299/10, vr. 19. 4. 2007, DKK 0/0
Exteriér: hnûdák, 66 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAJC, BOB
V˘kon:
PZ I.c., LZ II.c., SZVP I.c., nos 4
Otec:
Racker vom Sämmenhof, 600/02 A DGStB 554226
Matka:
Bea v.d. Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
Majitel:
Alois Grmolensk˘, 783073 Grygov 9
Yeli vom Sämmenhof, âLP/DO/8450/11, vr. 6. 9. 2010, DKK 0/0
Exteriér: tmav˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko sv.hnûdé, v˘born˘, CAC
V˘kon:
ZV I.c., CACT, PZ I.c., SZVP I.c., LZ I.c., VZ- MFH I.c., CACT, nos 4
Otec:
Arras vom Seulingswald, 84/6 A DGStB 58851
Matka:
Bea v d Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
Majitel:
Jaroslav Bejda, Mladotice 18, 331 41 Kralovice, tel. 602 876 250
55
Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
I. linie
Alan z Dianina údolí, âLP/MMO/8721/07, vr. 29. 4. 2003, DKK 2/2
Exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko tmavohnûdé, v˘born˘, CAC, Res. CACIB
V˘kon:
ZV, PZ, LZ, VP, VZ I.c., CACT, nos 4
Otec:
Car z Prosecké stránû, âLP/MMO/7343/98
Matka:
Nessy Buremi, âLP/MMO/8474/03
Majitel:
MUDr. Vladimír Kubíãek, CSc., Hrdûjovice, OkruÏní 296,
370 01 âeské Budûjovice, tel. 386 358 413, 602 186 907,
fax 386 359 722, e-mail: [email protected]
Bad z Dianina údolí, MMO/9066/08, vr. 29. 6. 2005, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, oko sv. hnûdé, 55 cm, v˘born˘, CAC
V˘kon:
ZV, LZ VP, BZ, I.c., PZ, MVZ, Int. VGP II.c., nos 4
Otec:
Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
Matka:
Nessy Buremi, âLP/MMO/ 8474/03
Majitel:
Nikola R˘dl, U Marily 572, 338 28 Radnice, tel. 775 687 005
Dar z Dianina údolí, âLP/MMO/9483/11, vr. 11. 3. 2008, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 56 cm, oko sv.hnûdé, v˘born˘, Res.CAC, CAC, Res.CACIB
V˘kon:
ZV I.c., PZ I.c., SZVP I.c., LZ I.c., nos 4
Otec:
Vir z Florianova dvora, âLP/MMO/8455/04
Matka:
Nessy Buremi, âLP/MMO/8474/03
Majitel:
Jakub Umprecht, Máchovo údolí 403, 349 01 Stfiíbro
tel. 776 030 225, e-mail: [email protected]
II. linie
Bred z Doleãkova dvora, âLP/MMO/9062/09, vr. 23.7.2005, DKK 1/1
Exteriér: hnûdobíl˘, 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, BOB
V˘kon:
PZ, LZ, SZVP CACT, VZ I.c., nos 4
Otec:
Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
Matka:
Ara z Nivského dvora, âLP/MMO/8201/04
Majitel:
Karel ÎÛrek, Sazovice 104, 763 01 Mysloãovice,
tel.: 724 229 727, e–mail: [email protected]
Gino ze Skalné plánû, âLP/MMO/9172/10, vr. 2. 4. 2006, DKK 1/1
Exteriér: hnûdobíl˘, 56 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
BZ I.c., LZ I.c., SZVP I.c., PZ I.c., nos 4
Otec:
Nord Eben-Ezer, âLP/MMO/8153/01
Matka:
Tera Eben-Ezer, âLP/MMO/8323/03
Majitel:
Vojtûch Kuthejl, sídl. Hájky 428, 384 22 Vlachovo Bfiezí, tel. 607 963 772
56
Guro ze Záhumenice, âLP/MMO/9507/10, vr. 19. 3. 2008, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, 57 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, BOB
V˘kon:
PZ, BZ, SZVP, LZ I.c., nos 4
Otec:
Sent z Florianova dvora, âLP/MMO/8216/03
Matka:
Asta z Mafietínka, âLP/MMO/8905/06
Majitel:
Jakub Capl, K Leváãku 1037, 374 01 Trhové Sviny, tel. 733 231 066
Jas z Florianova dvora, âLP/MMO/9580/10, vr. 11. 4. 2008, DKK 1/1
Exteriér: hnûdobíl˘, 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘, res. CACIB
V˘kon:
ZV I.c., CACT, PZ, LZ, SZVP I.c., nos 4
Otec:
Jas z Grygovsk˘ch skal, âLP/MMO/8074/02
Matka:
Adra z Florianova dvora, âLP/MMO/8773/06
Majitel:
Ing. Jaroslav Hlaváãek, Kameniãka 66, 588 22 Luka nad Jihlavou,
tel. 604 203 206
Tar z Lúckého bofií, âLP/MMO/9523/10, vr. 7. 4. 2008, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, 56 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB,BOB
V˘kon:
ZV, LZ, PZ, SZVP I.c., nos 4
Otec:
Tref Eben-Ezer, âLP/MMO/8321/02
Matka:
Zina z Florianova dvora, âLP/MMO/8595/07
Majitel:
Miloslav Burda, 394 56 SenoÏaty 102, tel.: 724 151 643
IV. linie
Cyrus z Hamru, âLP/MMO/8507/03, vr. 5. 3. 2002, DKK 1/2
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 55 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘, CAJC
V˘kon:
ZV, SVP, PZ, VZ I. c., nos 4, vodiã, ZO 4
Otec:
Jas z Otmického polesí, âLP/MMO/7274/97
Matka:
Arina z Hamru, âLP/MMO/8017/02
Majitel:
Karel Svûtlík, Stvolová – Vlkov 9, 679 61 Letovice, tel. 603 148 660
VI. linie
Aran z Písecké Ameriky, âLP/MMO/8752/07, vr. 25. 4. 2003, DKK 1/1
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 55 cm, oko svûtlehnûdé, v˘born˘, CAJC
V˘kon:
ZV II. c., LZ II. c., VP II. c., PZ I. c., nos 3, hlasit˘ na vidûnou
Otec:
Mark Buremi, âLP/MMO/8202/02
Matka:
Alfa z Rasetova dvora, âLP/MMO/8195/03
Majitel:
Lukበ·irer, Pohorovice 60, 389 01 VodÀany, okr. Strakonice, tel.
777 031 367
Cent Eben–Ezer, âLP/MMO/8801/06, vr. 15. 12. 2003, DKK 2/2
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘
V˘kon:
ZV, SVP, PZ, LZ, MVZ I.c., CACT, nos 4
Otec:
Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
Matka:
Stela Eben–Ezer, âLP/MMO/8316/03
Majitel:
Bedfiich Darda, Pozorka 12, 362 21 Nejdek
57
Cyril Eben–Ezer, âLP/MMO/8805/07, vr. 15. 12. 2003, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV, PZ I.c., LZ, VZ II.c., nos 4, hlasit˘ na stopû, daviã
Otec:
Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
Matka:
Stela Eben–Ezer, âLP/MMO/ 8316/03
Majitel:
Petr Zimmermann, Ole‰nice 62, 580 01 HavlíãkÛv Brod, tel. 602 227 608
Igor z Hatného, âLP/MMO/8716/10, vr. 5. 4. 2003, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘
V˘kon:
PZ, SZVP, LZ I.c., nos 4
Otec:
Argo z Andûlského ml˘na, âLP/MMO/7478/97
Matka:
Golda z Táborsk˘ch struh, âLP/MMO/7685/98
Majitel:
Ladislav Petreck˘, Pivovarská 104, 789 83 Lo‰tice, tel. 604 435 582
Ikar ze Skalné plánû, âLP/MMO/9807/11, vr. 14. 6. 2009, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB
V˘kon:
ZV I.c., PZ I.c., LZ I.c., SZVP I.c., nos 4
Otec:
Mark Buremi, âLP/MMO/8202/01
Matka:
Fessy ze Skalné plánû, âLP/MMO/8968/08
Majitel:
Roman Koufiim, Novosedly 146, 387 16 Volenice, tel. 603 844 330
VII. linie
Brit z LhOtecké ka‰tanky, âLP/MMO/8615/04, vr. 19. 7. 2002, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 58 cm, oko svûtle hnûdé, v˘born˘, CAC, R. CACIB
V˘kon:
ZV, LZ, SVP, PZ, VZ - I.c., ZO 4, nos 4
Otec:
Eros von der Mooshex; âLP/MMO/8342/00
Matka:
Asta od Oupofiského potoka, âLP/MMO/7980/01
Majitel:
Josef La‰tovka, Jaroslav 1, 534 01 Holice
tel. 466 673 439, 606 708 104, e-mail [email protected]
Dor Ulja–Morava, âLP/MMO/8923/05, vr. 20. 6. 2004, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, 55 cm,
oko hnûdé, v˘born˘, CAJC
V˘kon:
LZ I.c., VP I.c., PZ I.c., MVZ I.c., CACT, CACIT, KV 2006,
Memoriál S. Hloucha (VZ) – III. c., nos 4
Otec:
Ikar z Florianova dvora, âLP/MMO/7324/97
Matka:
Nancy Buremi, âLP/MMO/8472/04
Majitel:
Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice
tel. 544 223 278, 724 209 718
Farad z Rozbornu, âLP/MMO/9026/08, vr. 1. 6. 2005, DKK 2/2
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 54 cm, oko sv.hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV, PZ, SVP, LZ, BZ, MVZ – KKO I.c., CACT, MRK III.c., nos 4, oznamovaã
Otec:
Eros von der Mooshex; âLP/MMO/8342/00
Matka:
Iris Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/7952/03
Majitel:
Michal Bene‰, LumiérÛ 12, 152 00 Praha, tel. 251 811 573, 721 636 028
e-mail: [email protected]
58
Omar Buremi, âLP/MMO/8536/04, vr. 10. 5. 2002, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV, PZ, LZ, VZ I. c., nos 4
Otec:
Eros von der Mooshex; âLP/MMO/8342/00
Matka:
Erika Buremi, âLP/MMO/7564/99
Majitel:
Zdenûk ·ubrt, Sobû‰ovice 10, 257 44 Netvofiice,
tel. 317 789 813, 724 523 378
Oro Buremi, âLP/MMO/8538/0/, vr. 10. 5. 2002, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 54 cm, oko tm. hnûdé, v˘born˘, CAC
V˘kon:
PZ, SVP I.c, nos 3, LZ II.c.
Otec:
Eros von der Mooshex; âLP/MMO/8342/00
Matka:
Erika Buremi, âLP/MMO/7564/99
Majitel:
Dita âábelová, Branná 48, 379 01 TfieboÀ
Sir Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8737/06, vr. 10. 5. 2003, DKK 1/1
Exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB
V˘kon:
PZ, SVP, LZ I.c., MVZ III.c., nos 4
Otec:
Eros von der Mooshex; âLP/MMO/8342/00
Matka:
Kety od PstruÏí fiíãky, âLP/MMO/7867/03
Majitel:
Petr Topka, 270 64 M‰ec 80
Bez linie
Art z Horomyslic, âLP/MMO/8797/07, vr. 11. 9. 2003, DKK 2/2
Exteriér: hnûd˘ bûlou‰, v˘‰ka 56 cm, oko tm. hnûdé, v˘born˘
10x CAC, 4x CACIB, 4x BOB, âesk˘ ‰ampion, âesk˘ grand‰ampion,
Národní vítûz, Klubov˘ vítûz 2007, Vítûz speciální v˘stavy 2008
V˘kon:
ZV, PZ - CACT, LZ, VP, BZ - I. c., VZ – II. c.,
Memoriál Josefa Kobzy – II.c., vítûz lesa, nos 4
Otec:
Sandor Eben-Ezer, âLP/MMO/8309/02
Matka:
Deny z Tû‰enovsk˘ch lesÛ, âLP/MMO/7633/99
Majitel:
Ing. Marek KÛs, Vlk˘‰ská 354, 330 33 Mûsto Tou‰kov, tel. 603 818 165
Barny vom Untersberg, âLP/MMO/9650/09, vr. 16.2.2008, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, 56 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAJC, CAC, CACIB
V˘kon:
SZVP, PZ, LZ I.c. MVZ I.c. R.CACT, nos 4
Otec:
Athos vom Heiligwassergraben, ÖHZB 7753
Matka:
Arina vom Wonnenberg, 03-0942
Majitel:
Du‰an Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Pfie‰tice, tel.: 604 244 460
Cirk z Lhotecké ka‰tanky, âLP/MMO/9263/09, vr. 15. 7. 2006, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, 55 cm, oko hnûdé, v˘born˘,
9xCAC, 9xCACIB, 8xBOB, Klub. vítûz 2008 (BIS), 2009, Svût. vítûz 2009
V˘kon:
ZV, PZ I.c., SZVP, LZ, VZ II.c., nos 4
Otec:
Sir Eben-Ezer, âLP/MMO/8310/04
Matka:
Bessy z LhOtecké ka‰tanky, âLP/MMO/8618/06
Majitel:
Pavel ·tiller, Slovenského národního povstání 2063, 440 01 Louny
tel. 603 524 849, SMS 725 552 122;
http://www.cirkzlhOteckekastanky.estranky.cz
59
Marko Eben – Ezer, âLP/MMO/9718/11, vr. 15. 2. 2009, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 54 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC
V˘kon:
ZV, LZ, SZVP, PZ I.c., CACT, MVZ I.c., nos 4
Otec:
Urian vom Blütengrund, KLMZB 00-0760
Matka:
Diana Eben-Ezer
Majitel:
Jaroslav ·limar, Havlíãkova 549, 683 52 Kfienovice, tel. 724 209 718
Mick Eben-Ezer, âLP/MMO/9720/10, vr. 15. 2. 2009, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘ s plá‰tûm, v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV, PZ I.c., VZ II.c., CACT, nos 4
Otec:
Urian vom Blütengrund, KLMZB 00-0760
Matka:
Diana Eben-Ezer, âLP/MMO/8837/07
Majitel:
Zdenûk ·ubrt, Sobû‰ovice 10, 257 44 Netvofiice
Zak Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9220/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 54 cm, oko sv. hnûdé, v˘born˘
V˘kon:
ZV, PZ SVP, MVZ I.c., nos 4
Otec:
Birko vom Achental, ZB-Nr. 01-0970
Matka:
Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
Majitel:
Jindfiich Pospí‰il, Májová 941/15, 361 01 Ostrov nad Ohfií
Zip Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9222/08, vr. 12. 6. 2006, DKK 0/0
Exteriér: hnûdobíl˘, v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB, BOB
V˘kon:
ZV, PZ, SVP, LZ, MVZ I.c., Res. CACT, nos 4
Otec:
Birko vom Achental, ZB-Nr.01-0970
Matka:
Sita Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/8741/06
Majitel:
Milou‰ VejraÏka, 362 36 Pernink, tel. 777 736 367
Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
I. linie
Avar Suchá Dora, âLP/VMO/1587/11, vr. 13. 5. 2009, DKK 1/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 65 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV, PZ, LZ I.c., SZVP II.c., nos 4
Otec:
Car z T˘necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
Matka:
Anny Vítkovsk˘ les, âLP/VMO/1210/09
Majitel:
Josef Bednarski, 753 53 Horní Tû‰ice 35, tel. 736 204 489
Car z T˘necké kovárny, âLP/VMO/1113/05, vr. 22. 3. 2003, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB, BOB
V˘kon:
ZV, PZ, VP, VZ – v‰e I. c., LZ III. c., nos 4, vodiã
Otec:
Cento Krásn˘ les, âLP/VMO/587/98
Matka:
Grey z Bfiezensk˘ch revírÛ, âLP/VMO/928/03
Majitel:
Mgr. Josef Balcárek, NasobÛrky 38, 783 21 Chudobín
tel. 723 638 141
60
Fox z Mûstce, âLP/VMO/1540/11, vr. 20. 2. 2009, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘, oblastní vítûz
V˘kon:
PZ I.c., LZ I.c., SZVP I.c., nos 4
Otec:
Car z T˘necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
Matka:
Dina z Mûstce, âLP/VMO/1250/09
Majitel:
Josef Balcárek, 784 01 Nové Zámky 4, mob. 725 019 265,
tel. zamûs.: 585 155 833
Char z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/1411/10, vr. 30. 4. 2007, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 62 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAJC, 2x CAC, BOB
V˘kon:
ZV, PZ, LZ, SZVP I.c., nos 4
Otec:
Car z T˘necké kovárny, âLP/VMO/1113/05
Matka:
Conny od Hofienické tvrze, âLP/VMO/1110/07
Majitel:
Petr Pospí‰il, U Kaple 45, Vsisko, 783 72 Velk˘ T˘nec
tel. 737 587 254
II. linie
Akim od Danãí ohrady, âLP/VMO/1510/10, vr. 8. 7. 2008, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
ZV III.c., PZ, LZ, SZVP I.c., MVZ II.c., nos 4
Otec:
Cvik od Kaltouzu, âLP/VMO/905/06
Matka:
Cilka z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1260/08
Majitel:
Jan Svoboda, Chacholice 59, 538 51 Chrast
III. linie
Brit od ¤eháãka Dukátníka, âLP/VMO/1356/08, vr. 25. 4. 2006, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘, 2x CAC, CACIB, BOB
V˘kon:
ZV, PZ, LZ, SVP I.c., nos 4
Otec:
Berry Vanessa Atlanta, âLP/VMO/986/04
Matka:
Ajka z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1045/05
Majitel:
Josef Schejbal, Kostelní 45, 250 88 âelákovice
Dag z JabloÀové zahrady, âLP/VMO/1349/08, vr. 22. 3. 2006, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born˘,
CAJC, CAC, CACIB, BOB, KV 2008, Vítûz speciální v˘stavy 2008,
Speciální v˘stava KDO 2008 - BIG
V˘kon:
PZ, SZVP I.c, LZ II.c., MVZ III.c., nos 4
Otec:
Kid Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/881/01
Matka:
Gira z Jano‰ovy louky, âLP/VMO/850/02
Majitel:
Franti‰ek Prá‰il, 503 64 Mûník 96, tel. 776 020 175
Gal od Nezdického potoka, âLP/VMO/1299/07, vr. 1. 7. 2005, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 62 cm, oko hnûdé, v˘born˘, 2x CAC, Res. CACIB
V˘kon:
ZV, PZ, VP, VZ I. c., nos 4
Otec:
Dexter Ciperro, VDH/ZGM 337/96
Matka:
Yasmina vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/835/00
Majitel:
Martin Reisinger, NalÏovské Hory 55/I, 340 01 HoraÏìovice
61
Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06, vr. 29. 1. 2005, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko tm. hnûdé
v˘born˘, 2x CAJC, 15x CAC, 6x CACIB, 9x BOB, BOG, BIS KV 2007,
Klubov˘ vítûz 2006 a 2007, Vítûz speciální v˘stavy 2008, Evropsk˘ vítûz
2008, Národní vítûz, Inter‰ampion, âesk˘ Grand‰ampion, âesk˘ ‰ampion, ·ampion Montenegro, Slovensk˘ ‰ampion
V˘kon:
âesk˘ ‰ampion práce, PZ I.c., SZVP I.c., LZ II.c., VZ I. c. 472 b., BZ - I.c.,
PZ KKO - I.c. 297 b., CACT, VJP, stopa zajíce 9, HZP - slídûní za Ïivou
kachnou 10, Btr., Vítûz Klubové soutûÏe – MVZ I.c. 485 b.,V‰estrann˘ klubov˘ vítûz 2007, CACIT, 4x CACT, Nejlep‰í voda, Vítûz PZ CACT, Memoriál
Václava Vanãury I.c. CACT, Memoriál Milana Novotného I.c. CACT, nos 4
Otec:
Aron von Grinzing
Matka:
Paula vom Anzenthal
Majitel:
Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 N˘rsko,
tel. 376 571 110, 602 134 057, e-mail: [email protected]
Leo od Nezdického potoka, âLP/VMO/1454/10, vr. 4. 6. 2010, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko tmavohnûdé, v˘born˘
V˘kon:
ZV I.c., PZ I.c., LZ II.c., SZVP I.c., nos 4
Otec:
Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
Matka:
Yasmina vom Hubertus Bründl, âLP/VMO/835/00
Majitel:
Jan Pikula, 756 41 Jasenice 31, tel. 604 152 864
Leonardo Svatoborsk˘ revír, âLP/VMO/1464/10, vr. 15. 12. 2007, DKK 1/2
exterier: ãern˘ bûlou‰, 65 cm, oko tmavohnûdé, v˘born˘, CAC, Klub.vítûz 2009,
2010
V˘kon:
ZV-MVS I.c., CACT, SZVP I.c., PZ I.c., CACT, LZ I.c., nos 4
Otec:
Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
Matka:
Chera ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
Majitel:
Franti‰ek ·kopek, Dreyerova 59, 152 00 Praha 5, tel. 608 713 179
e-mail: [email protected]
Ozar od Nezdického potoka, âLP/VMO/1548/11, vr. 7. 2. 2009, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAJC, BOB
V˘kon:
Klub. ZV I.c., CACT, PZ I.c., CACT, SZVP I.c., LZ I.c., nos 4
Otec:
Kirki Ciperro, âLP/VMO/1309/06
Matka:
Chery od Nezdického potoka, âLP/VMO/1345/08
Majitel:
Ing. Katefiina Svobodová, 798 47 Horní ·tûpánov 148, tel. 777 904 687
Bez linie
Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05, vr. 30. 5. 2002, DKK 1/0
Exteriér: ãernobíl˘, 66 cm, oko hnûdé
V˘kon:
LZ II. c., VP, PZ, MVZ I. c., CACT, CACIT, nos 4
Otec:
Gonzo vom Freihof, âLP/VMO/738/97
Matka:
Ajda ze Sionsk˘ch lesÛ, âLP/VMO/912/02
Majitel:
Karel Kieweg, Libûjovice 21, 389 01 VodÀany, tel. 383 382 772
62
Herodes Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1334/08, vr. 5. 3. 2006, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 66 cm, oko hnûdé, v˘born˘,
Res. CAC, 2x CAC, CACIB, âesk˘ ‰ampion
V˘kon:
ZV, LZ, SVP, PZ I.c., nos 4
Otec:
Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05
Matka:
Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
Majitel:
Franti‰ek Trhlík, Pole 17, 388 01 Blatná
tel. 383 491 005 - veãer, 602 449 536 King Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1440/10, vr. 13. 5. 2007, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 61 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAC, CACIB
V˘kon:
LZ, SZVP, PZ I.c., Mistr. ·umavy I.c., CACT, nos 4
Otec:
Andy od Funbergu, âLP/VMO/1440/10
Matka:
Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
Majitel:
Ing. Jifií Opekar, Todnû 19, 374 01 Trhové Sviny
Milan Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1473/11, vr. 2. 1. 2008, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, v˘‰ka 64 cm, oko hnûdé, v˘born˘, CAJC
V˘kon:
ZV, PZ, LZ I.c., SZVP II.c., nos 4
Otec:
Andy od Funbergu, âLP/VMO/1083/05
Matka:
Vanda od Nezdického potoka, âLP/VMO/1068/06
Majitel:
Jifií ·kramlík, Mraã 231, 257 21 Pofiíãí nad Sázavou, tel: 777 968 102
Moriz Svatoborsk˘ revír, 1565/10, vr. 2. 3. 2009, DKK 1/1
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 63 cm, oko hnûdé, v˘born˘
V˘kon:
ZV I.c.,CACT, PZ, SZVP, LZ, VZ I.c. MVZ I.c. R.CACIT, CACT, nos 4
Otec:
Mirko von den Reithkampen, ZGM 190/02
Matka:
Chera ze Selmického revíru, âLP/VMO/1103/07
Majitel:
Bohuslav MuÏák, Dfiínov 146, 277 45 ÚÏice
Nugát Junior od Nezdického potoka, âLP/VMO/1530, vr. 2. 10. 2008. DKK 0/0
exterier : ãern˘ bûlou‰, 61 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon : ZV. LZ, PZ, SZVP I.c., nos 4, hlasit˘ na vidûnou
Otec :
Lord II von der Langen Weide, VDH/ZGM 65/05
Matka : Gabriela od Nezdického potoka, âLP/VMO/1300/07
Majitel : Karel Petrmichl, Luby 233, 339 01 Klatovy, tel. 737 000 541
Zir od Nezdického potoka, âLP/VMO/1095/06, vr. 18. 12. 2002, DKK 0/0
Exteriér: ãern˘ bûlou‰, 64 cm, oko hnûdé, velmi dobr˘
V˘kon:
PZ, SZVP I.c., VZ II.c., nos 4
Otec:
Cir od Staré vsi
Matka:
Gary ze Selmického revíru
Majitel:
Petr Zdenûk, Hlinûn˘ Újezd 33, 341 01 HoraÏìovice, tel. 602 364 351
63
Rodokmeny nov˘ch chovn˘ch psÛ
64
65
66
67
Feny novû zafiazené do chovu
DO
Mila Argaj Doksy
âLP/DO/8321, vr. 21. 04. 2008, DKK 0/0
hnûdá, V, oko SH, 59 cm, PZ I.c., SZVP I.c, nos 4
O: Reno LH od Hanusky
M: Jaga Argaj Doksy
Maj.: Tepl˘ Zbynûk., Skochovice 74, 50351 Nov˘ BydÏov
Meta Argaj Doksy
âLP/DO/8323, vr. 21. 04. 2008, DKK 0/0
hnûdá, V, oko SH, 59 cm, PZ I.c., nos 4
O: Reno LH od Hanusky
M: Jaga Argaj Doksy
Maj.: Tepl˘ Zbynûk., Skochovice 74, 50351 Nov˘ BydÏov
Frea z Ka-Mir Bohemia
âLP/DO/8316, vr. 16. 02. 2008, DKK 2/2
Hnûdá, V CAJC, oko H, 62 cm, ZV res. CACT,
PZ I.c., nos 4
O: Boss vom Maderberg
M: Linda z Ka-Mir Bohemia
Maj.: MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí
MMO
Asta Andûlsk˘ hrad, âLP/MMO/9503, vr. 15. 3. 2008, DKK0/0
hnûdobílá, V, CAC, oko H, 51 cm, ZV I.c., PZ I.c., nos 4
O: Birko vom Achental
M: Sita Andûlsk˘ hrad
Maj.: Jana Dejmková, U Hfibitova 56, 362 63 Dalovice
Sandra z Bijadel, âLP/MMO/9559, vr. 29. 4. 2008, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAJC, oko Th, 52 cm, Klub.ZV I.c., PZ I.c., nos 4
o:. Sir Eben-Ezer
M.: Nora z Bijadel
Maj.: Pavel Cieslar, Spojovací 138, 252 62 Horomûfiice
Jorka z Florianova dvora, âLP/MMO/9586, vr. 11. 4. 2008, DKK 2/2
hnûdobílá, V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 53 cm, Klub.ZV I.c., Res.CACT, PZ I.c., nos 4
O.: Jas z Grygovsk˘ch skal
M.: Adra z Florianova dvora
Maj.: Markéta Szolárová, Vodová 16, 612 00 Brno
Lyra z Florianova dvora, âLP/MMO/9951, vr. 16. 3. 2010, DKK 0/0
hnûdobílá, V, Res.CAC, oko H, 50 cm, PZ II.c., nos 4
O.: Sent z Florianova dvora
M.: Dara z Florianova dvora
Maj.: MVDr.Lubo‰ ·lapansk˘, Budkovice 63, 664 91 Ivanãice
Utta z Otmického polesí, âLP/MMO/9342, vr. 6. 3. 2007, DKK 0/0
hnûdobílá, V, CAC,CACIB, BOB, oko H, 53 cm, PZ I.c., MVZ I.c., CACT, nos 4
O.: Kastor Eben-Ezer
M.: Bela z Bílé Telãe
Maj.: Stanislav ·imbera, Kostelní 424, 691 85 Dolní Dunajovice
68
69
V˘bûry kandidátÛ chovu v roce 2012
VMO
Nura Svatoborsk˘ revír
âLP/VMO/1622, vr. 2. 10. 2010, DKK 0/0
V, 2 x CAC, KV, NV, oko TH, 61 cm, ZV I.c., PZ I.c. , nos 4
O: Kirki Ciperro
M: Chera ze Selmického revíru
Maj.: Jan Horsk˘, 34021 Janovice nad Úhlavou 272
Nové chovatelské stanice
V roce 2012 se budou provádût v˘bûry kandidátÛ chovu na v‰ech klubov˘ch
v˘stavách:
Klubová v˘stava
Speciální v˘stava
Klubová v˘stava
Oblastní v˘stava
Mezinárodní v˘stava
19. 5. 2012
9. 6. 2012
11. 8. 2012
6. 10. 2012
13. 10. 2012
V˘bûry lze provádût také na spádov˘ch schÛzích v jednotliv˘ch oblastech a na
klubov˘ch VZ. Zámûr pfiedvést psa na tûchto akcích je tfieba pfiedem ohlásit garantovi schÛze nebo poradci chovu pro zaji‰tûní pfiítomnosti kvalifikovaného rozhodãího.
MVDr. L. ·lapansk˘
hl. poradce vhovu KDO
DO
z Hanáckého království
z Vyhnanic
z Ostfie‰anské cihelny
z Mraãské tvrze
z Horního Plechhamru
ze StfiípkÛ
Miroslav Fukan, V˘stavní 20, 783 35 OlomoucChomoutice
Jindfiich ¤ehák, Vyhnanice 7, 517 24 T˘ni‰tû n. Orlicí
Ale‰ Imramovsk˘, 530 02 Ostfie‰any 299
Milo‰ Dvofiák, Mraã 107, 257 21 Pofiíãí nad Sázavou
Lubo‰ KfiíÏ, Fáberova 346, Bechynû
David Pelikovsk˘, Buda 45, 294 01 Bakov nad Jizerou
MMO
od Debefiského potoka
z Peyersfeldu
od Císafie Leopolda
ze Zástavnic (obnovení aktivity)
od Nimrodské boudy
ze Îirecké podstránû
Stanislav ·tálík, Hfiivãice 20, 440 01 Louny
TomበPeyerfeld, Moskevská 15, 360 01 K. Vary
Jifiina Rube‰ová, Leopoldova 1682/25, Praha 4
Marcel Souãek, Riegrova 3, 586 01 Jihlava
Frant. Dûdek, 543 62 Dolní Branná 25
Josef Souãek, Îirecká PodstráÀ 49,
544 01 DvÛr Králové nad Labem
Milaba
Milan Brtník, Npr. Krále 28, 683 01 Rousínov
z Osady Svatojánské proudy Pavel Cieslar, Spojovací 138, 252 62 Horomûfiice
z Ra‰kov˘ch kotlÛ
Ing. Radek Burcin, 671 01 Citonice 208
VMO
ze ·trochanova
od Spálené skály
PiÀsk˘ palouk
z Bobrovského údolí
70
Jifií Vokurka, Jetfiichovice 64, Pacov
Jaromír Merta, Brumov 88, 679 23 Lomnice u Ti‰nova
Ing. Michal Pernica, Pínû 384, 271 01 Lány
Du‰an Zalaba, 592 55 Bobrová
Netfieba – ÚÏice
Námû‰È na Hané
Zákupy
Praha - DÏbán
âeské Budûjovice
Jak správnû vyfotografovat psa v postoji?
Touto tématikou se zab˘val jiÏ ãlánek ing. Michaely PfiibáÀové ve Zpravodaji KDO
ã. 61/2000, ale pfii pohledu na mnohé snímky mlad˘ch chovn˘ch jedincÛ, které majitelé posílají ke zvefiejnûní, a ty jsou pak umístûny ve Zpravodaji KDO nebo na klubov˘ch webov˘ch stránkách, jsme se rozhodli se tomuto vûnovat znovu a apelovat tak
na v‰echny majitele, aby zv˘‰ili kvalitu dokumentace jejich svûfiencÛ – fotografie
v postoji. Nemám teì na mysli, jak˘m pfiístrojem fotografii pofiizujeme, ale o to, jak
psa vyfotíme. Nejde o Ïádnou vûdu, je nutné se drÏet alespoÀ nûkolika pravidel.
Pro názornost jsem se rozhodla k ãlánku pfiipojit fotografie, na nichÏ je moÏné
vizuálnû ukázat, jak vypadají ‰patné a správná snímky. Abych se nikoho nedotkla,
byly vytvofieny fotografie speciálnû pro tento ãlánek. Zobrazují nejãastûji se vyskytující ‰patné snímky – fotky v ãernobílém provedení a poslední fotografie – barevná –
je správnû vyfocen˘ pes v reprezentativním postoji. Pes na fotkách je Brix s Horova
dvora, tímto dûkuji majitelce Radanû ·tûpánkové za ochotu a spolupráci!
Jaké je správné postavení psa?
Hlava: Pfii postoji má mít pes hlavu vzpfiímenou – ani sklopenou dolÛ, ani pfiíli‰
zaklonûnou. Pes hledí pfied sebe. Vynikne linie krku.
Pfiední bûhy: Kolmo k zemi – pozor na pfiedkroãené (pak pes vypadá jako houpací koník) – vynikne pfiedhrudí.
Zadní bûhy: Mírnû pokrãené a nataÏené dozadu, rozkroãené – vynikne jejich zaúhlení a v kombinaci se správnou polohou pfiedních bûhÛ a hlavy podpofiíme Ïádan˘ spád hfibetu.
OháÀka: Mûla by b˘t pfiirozenû volnû (ne napfi. bojácnû staÏená).
Co je‰tû dodrÏet?
Pes stojí na rovném terénu, za psem se nevyskytuje nic v˘razného, co by ru‰ilo
jeho siluetu. Fotografii pofiizujeme venku za denního svûtla, ideálnû za sluneãního
71
svitu, na nûmÏ vynikne prokreslení svalÛ psa. Slunce máme vÏdy za zády (jinak nám
ze psa na fotografii zbude jen tmav˘ obrys). Focen˘ pes je bez obojku, aby nebyla
opticky ru‰ena linie krku (pokud nemáme nacviãen voln˘ postoj psa, musíme ho
podrÏet na vodítku, ale tak aby na‰e postava byla mimo snímek).
Dogtrekking Stopou strejdy ·eráka
aneb vyuÏití münsterlandÛ trochu jinak
Chyby?
Dogtrekking je extrémním kynologick˘m vytrvalostním sportem, pfii nûmÏ jsou
pfiekonávány mimofiádné vzdálenosti v ãasovém limitu. Psovod je se psem pfii dogtrekkingu spojen buì postrojem a vodítkem pfiipjat˘m k bedernímu pásu nebo vede
psa pouze na vodítku (ãi stfiídáním obou variant). Akce jsou obvykle pofiádány na 100
a více kilometrÛ. Za nejkrat‰í dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Dogtrekking je kynologick˘m outdoorov˘m sportem, kter˘ vede úãastníky k samostatnému
rozvíjení fyzick˘ch a mentálních (napfi. orientaãních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení ãlovûka a psa.
Ve ãtvrtek 21. ãervence 2011 jsme vyrazily, já a moje spolubojovnice Lucka Hrubá, na na‰i první spoleãnou akci takového kalibru. Celé léto jsme poctivû trénovaly,
jak sebe tak na‰e psy v rychlosti a hlavnû vytrvalosti. Já velkou münsterlandku Ninu
Junior od Nezdického potoka a Lucka malou münsterlandku Imy z Vlasteckého vrchu. Na‰emu odjezdu do Jeseníku, kde jsme mûly vyzkou‰et, co v nás je, pfiedcházely hlavnû Lucãinou zásluhou velké, av‰ak nutné, pfiípravy.
Ve ãtvrtek odpoledne jsme bez problémÛ na‰ly kemp Borovník v Jeseníku, kde
jsme se po krátkém zamy‰lení ubytovaly v poslední volné chatce. Podle úsudku na‰eho i milého chlapce na recepci, bychom ve stanu pfies noc kvÛli de‰ti, kter˘ neustával uÏ nûkolik dní, odpluly do Polska, coÏ se nám nechtûlo riskovat… Staãilo pfiece, Ïe riskujeme své zdraví i zdraví na‰ich psÛ pfiihlá‰ením na tento závod. Kter˘
blázen by ‰el dobrovolnû 96 km a je‰tû by za to platil? Po krátkém zabydlení se
v chatce jsme naskákaly do auta a rozjely se vstfiíc svému osudu k chatû Miroslav,
kde se byla prezence závodníkÛ. Zde jsme potvrdily svou úãast a získaly itineráfi,
podle kterého jsme se pak plahoãily rÛzn˘mi pustinami.
Po „brzkém ranním“ vstávání a nezbytn˘ch pfiípravách jsme naskákaly do auta
a „hurá“ na start. Po 6. hodinû jsme absolvovaly povinnou veterinární pfiejímku a
nedoãkavû jsme ãekaly, co se bude dít v 7 hodin, kdy mûl závod odstartovat. Mezitím se kolem nás míhali závodníci rÛzn˘ch typÛ, nûkter˘ch si opravdu ne‰lo nev‰imnout…byli to: ,,bûÏci,,. Identifikaãní znamení pro nû byl velmi mal˘ batÛÏek, bûÏecké
boty, vûtrovka, tfiíãtvrteãní elasÈáky a po boku nûjak˘ ten namakan˘ taÏn˘ pes, popfiípadû více. Pak tu byli turisti zku‰enûj‰í a turisti zaãáteãníci, do kter˘ch jsem po krátké
úvaze, zafiadila i nás. Jednotlivé kategorie turistÛ se od sebe vût‰inou neli‰ily vzhledem nebo vybavením, rozdíl byl v‰ak v rychlosti, kterou se po trati pohybovaly. Pfiesnû v 7 hodin vykfiikl jak˘si ãlovûk dlouze od pódia „STAAART“ a závod byl zapoãat.
Dogtrekkafii ale nejsou Ïádní pla‰ani, nûktefií po vykfiiknutí onoho slova na traÈ sice
vyrazili, ale takov˘m spí‰e procházkov˘m tempem, pár bûÏcÛ vybûhlo, jiní si je‰tû
ãistili zuby. Po chvilce pozorování tohoto konání ostatních závodníkÛ jsme s Luckou
také vyrazily vstfiíc svému dogtrekkafiskému osudu. Mimochodem pofiád pr‰elo.
Po cestû jsme mûly projít okolo 7 kontrolních bodÛ a u kaÏdého si pfiíslu‰n˘m
razítkem potvrdit do kartiãky, Ïe jsme tam opravdu byly. První vrchol, kter˘ jsme zdolaly, byl, jak jinak, ·erák. Zde jsme je‰tû pfiekypovaly dobrou náladou, psi byli natû‰ení a táhli nás do kopce jak o Ïivot. Po v˘‰lapu na ·erák a následném se‰upu dolÛ,
VÛbec nejãastûj‰í chybou b˘vá ‰patn˘ úhel snímání psa. Psa je potfieba fotit
pfiímo, to znamená, Ïe fotoaparát pfii focení máme ve v˘‰ce psa (ne podhled, ne
nadhled) a stejnû dÛleÏité je, abychom fotili psa s „namífiením“ na stfied jeho tûla
(ne pohled ‰ikmo zepfiedu ani zezadu).
Fotografie chovn˘ch jedincÛ – potenciálních krycích psÛ - jsou pro chovatele velmi dÛleÏité. ProtoÏe je v âR velká konkurence v kvalitních lovecky upotfiebiteln˘ch
psech s v˘born˘mi v˘sledky na zkou‰kách z v˘konu, a stejnû tak ve v˘stavních kruzích, majitelé chovn˘ch fen se rozhodují podle toho, jak se jim doporuãení psi líbí.
ProtoÏe není moÏné si psy osobnû objíÏdût a prohlíÏet, fotografie se tak stává jedinou moÏností,
jak psa vidût. Zbyteãn˘m „odfláknutím“ fotky tak
i kvalitní chovn˘ pes mÛÏe vypadat jako „vofiech“
a chovatel si radûji vybere psa na reprezentativní
fotografii.
Katefiina Kuná‰ková
SoutûÏ
A
Jaké chyby mají Brixovy fotografie A-C? Své odpovûdi a fotografii Va‰eho psa ve v˘stavním postoji
posílejte na mail [email protected]
První tfii úãastníci získají chutn˘ dárek pro svého psa
z internetového obchodu www.peslovec.cz.
B
C
72
73
kdy se lesní pû‰ina podobala spí‰e potoku, jsme
do‰ly k druhému kontrolnímu bodu do OstruÏné.
Pofiadatelé nás evidentnû
ze zaãátku chtûli navnadit
smû‰n˘mi vzdálenostmi
k poãáteãním kontrolním
bodÛm. Dal‰ím zdolan˘m
vrcholem byl vrch, na kterém stál Smrk hraniãník
sousedící s Polskem, zde
jsme je‰tû potkávaly plno
na‰ich spolubojovníkÛ
dogtrekkafiÛ, ktefií ‰li hrdû
dál, ale i takov˘ch, ktefií se
vraceli ke kontrolnímu
bodu a závod tímto ukonãovali. To byli ti rozumní. První den jsme nezakonãily pfiíli‰
pozitivnû, padly jsme za vlast uÏ na 36 km.
Ráno jsme vyrazily brzy, okolo 3:00 hod., zapfiáhly jsme na‰e fenky, na kter˘ch uÏ
byla únava také znát, nasadily ãelovky a vy‰ly odhodlanû dál. Pozitivní zprávou byla
vymetená obloha a po de‰ti ani památky! TûÏko fiíct jak, ale okolo 16:00 hod. jsme
do‰ly k poslednímu kontrolnímu bodu k rozcestí Pod Velk˘m Bradlem. Zde nastala
krize. Bylo více neÏ nutné si dát del‰í pauzu a doplnit energii. Psi se hned stoãili do
klubíãka a spali, já jsem oblepovala náplastmi dal‰í a dal‰í místa na chodidlech, Lucka vybalila spacák.
Za dvû hodinky jsme se zvedly, s díky odmítly pozvání dvou mlad˘ch turistÛ na
fazole s chlebem a vínko, a ‰ly dál. Spí‰ jsme se jen tak ‰ouraly, nohy nám totiÏ celé
zatuhly, Lucka nemohla jednu skoro nadzvednout a mû pro zmûnu zradila kolena.
Jestli jsme si myslely, Ïe Pod Velk˘m Bradlem jsme mûly krizi, bylo to jen neznalostí
vûcí pfií‰tích. Zb˘valo nám posledních 21km. Pomalu se setmûlo a ochladilo, tak jsme
opût vytáhly mikiny a ãelovky a pokraãovaly uÏ jen silou vÛle dál. TûÏko fiíct jak, ale
okolo 1:00 hod. jsme se dostaly do cíle k pódiu u chaty Miroslav. Dopajdaly jsme se
tam obû, zmoÏené tím v‰ím, nechaly si zapsat pfiíchod, pfiekontrolovat povinnou v˘bavu a „odcupitaly“ k na‰emu milovanému autíãku.
Úplnû do zpûvu nám nûkolik dní po „·eráku“ je‰tû nebylo, uÏ tehdy jsme v‰ak
zaãaly plánovat na‰i dal‰í spoleãnou akci a to Dogtrekking krajem Oty Pavla. Jak
spoleãnû fiíkáme: „·erák“ posunul na‰e hranice odolnosti a vytrvalosti, byl to krásn˘
a zároveÀ krut˘ záÏitek, kter˘ nás motivoval do dal‰ích.“
A co dodat na závûr? Pochválit na‰e holky münsterlandky, jmenovitû Imy a Ninu,
Ïe to v‰echno vytrpûly, neodmlouvaly a je‰tû mûli radost, Ïe s námi mÛÏou b˘t. Nejlep‰í na v‰ech psech totiÏ je, Ïe i kdyÏ se ãlovûk chová jako naprost˘ blázen, nejen
Ïe ho nepokárají, ale dokonce se k nûmu radostnû pfiidají a u tûch na‰ich to evidentnû platí dvojnásob!!!
Zuzana Fialová
74
Dítû a pes
75
Pomáháme si
DO
Prodám vrh ‰tûÀat DO „LH od Hanusky“
Opakované osvûdãené spojení - bûlou‰i
Matka: Terka LH od Hanusky
Otec:
Hubert z Pfiedních hájÛ
Kontakt: Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
tel.: 565 394 115, mobil: 728 914 725, e-mail: [email protected]
Prodám ‰tûÀata DO „Ka-Mir Bohemia“
Matka: Frea z Ka-Mir Bohemia po rakouském otci, v˘borná CAJC,
ZV - Res.CACT, PZ - 300 bodÛ.
Otec:
Uran vom Sammenhof, import z Nûmecka
Odbûr: 10. - 15. 2. 2012
Kontakt: MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793, 757 01 Vala‰ské Mezifiíãí,
tel.: 571 624 513; 777 887 942, e-mail: [email protected]
Prodám ‰tûÀata DO chov. st. Od Paletky.
Matka: Iris od devíti lip - bûlka, SVP.PZ,I.c. LZ.II.c VZ III.c v˘b.CAJC nos 4 v.59, oko
sv.h, DKK 0/0
Otec:
Kim z mechova - hnûdák, v 66, oko hnûdé, ZV,SVP,PZ I.c. MVZ II.c. v˘b,
CACIB, BOB, obl. vítûz, DKK 0/0
Odbûr: 1. t˘den v bfieznu 2012 K.Konopík Hol˘‰ov 179 tel.: 737624266
www. dlouhosrsty -ohar.ic.cz
MMO
Prodám 4letou fenu MMO (rodinné dÛvody – dûdictví)
Otec:
Tref Eben-Ezer
Matka: Hany Reflex Bohemia
V˘kon: ZV, PZ, LZ, VP - I. cena, nos 4
V˘stava: klubová - ocenûní VD
Kontakt: K. Krejãová, Olbramkostel, tel. 776 657 816
Prodám 1roãního psa MMO
Otec:
Alan z Dianina údolí v˘kon (ZV, PZ, LZ, VP, VZ I.c, CACT, nos 4)
Matka: Hany Reflex Bohemia - ZV, PZ - I.cena, LZ, VZ III.cena, nos 4
Kontakt: Jan Dvofiák, Olbramkostel 130, tel. 728 512 673
Zadám jarní vrh ‰tûÀat MMO
Otec:
dle poradce chovu
Matka: Kelly Eben Ezer, hnûd˘ bûlou‰, oko hnûdé, velmi dobrá, ZV, PZ, MVZ, nos 4
Kontakt: Vopálka Josef, Doma‰ín 252, 25801 Vla‰im,
mob. 732668669, e-mail: [email protected]
76
Chovatelská stanice z Prosecké stránû zadá ‰tûÀata
Otec:
Vir z Florianova dvora, v˘born˘, 2xCAC, KV2005,BOB
ZV, PZ, SVP I.c., LZ II.c. DKK 1/1
Matka: Dessy z Lhotecké ka‰tanky, v˘borná, KV 2008 a 2009, 7xCAC,4xCACIB,
2xBOB, âesk˘ ‰ampion. ZV, PZ, LZ - I.c. SVP - II.c., DKK 0/0
Odbûr: bfiezen 2012
Kontakt: Drahomíra Luxová, Prosecká 87, 190 00 Praha 9
mob.: 775 982 657, e-mail: [email protected]
Prodám ‰tûÀata MMO
Otec:
Xantos v.d. Fischerpoint
hnûdobíl˘, v˘‰ka 56 cm, oko tmavohnûdé, v˘born˘, CAC, Klub.vítûz 2010
VGP I.c., DKK 0/0
Matka: Lyra z Florianova dvora, v˘‰ka 52 cm, oko hnûdé, v˘borná, Res.CAC.
PZ II.c., nos 4, DKK 0/0
Odbûr: duben 2012
Kontakt: MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘, Budkovice 63, 664 91 Ivanãice
546 451 898, 606 928 747, [email protected]
Zadám ‰tûÀata MMO
Otec:
Cirk z Lhotecké ka‰tánky DKK 0/0
9xCAC, 9xCACIB 8xBOB, Klub. vítûz 2008, BIS 2009, Svût. vítûz 2009
ZV, PZ I.c, SZVP, LZ, VZ II.c, nos 4
Matka: Netty Eben - Ezer, v˘borná DKK 0/0, ZV, LZ, SZVP, VZ I.c - vítûzka CACT, nos 4
Odbûr: bfiezen 2012
Kontakt: Jan Nûmec, Kladruby n. Labem - Komárov 36, tel.: 737 215 962
email: [email protected]
VMO
CHS Svatoborsk˘ revír nabízí ‰tûÀata VMO ze zahraniãního krytí
Otec:
Arthus v. Rittersberg
sg/v, VJP 64 b., Stopa zajíce 9,HZP 189 b., slídûní za Ïivou kachnou 11,
VGP 309 b. , II c..,
Matka: Leont˘nka od Nezdického potoka
Inter. ‰ampión, âesk˘ ‰ampión, Klubov˘ vítûz, Evropsk˘ vítûz, 3 x BIG 3, sg/v,
âesk˘ ‰ampión práce, MVZ - Klubov˘ v‰estrann˘ vítûz 2009, CACIT
ZV, VP, PZ, LZ, VZ; VJP,HZP, stopa zajíce 10, slídûní za Ïivou kachnou 10
Odbûr: ·tûÀata jsou jiÏ k odbûru.
Kontakt: Lenka Fialová, Milence 64, 34022 N˘rsko, tel.: 602 134 057
[email protected] , www.svatoborsky-revir.webnode.cz
77
CHS „od Nezdického potoka“ zadá jarní vrh ‰tûÀat VMO – Oba rodiãe DKK 0/0
Otec:
Kirki Ciperro – Inter. ‰ampión, âesk˘ a Slovensk˘ ‰ampión, 2 x Klubov˘
vítûz, Svûtov˘ a evropsk˘ vítûz, sg/v, âesk˘ ‰ampión práce, Kl. v‰estrann˘
vítûz, CACIT, MVZ, VZ, MMN, MVV, LZ, PZ,VP,BZ,ZV,VJP, HZP
Matka: Chery od Nezdického potoka – v˘borná,CAC,CACIB,BOB, âesk˘ ‰ampión
práce, Klubov˘ v‰estrann˘ vítûz , MVZ, LZ, VP, PZ, ZV
Odbûr: únor 2012
Kontakt: ing. Milan Polák, Osvobození 922, Su‰ice, tel.: 607 511 775
www.odnezdickehopotoka.webnode.cz
V¯BOR KDO
CHS od Nezdického potoka zadá jarní vrh VMO
Otec:
zahraniãní krytí
Matka: Gabriela od Nezdického potoka:
V˘kon: ZV I.c. 199bodÛ, PZ I.c. 297bodÛ- VÍTùZ, 293bodÛ- r.CACT , SVP I.c.
100bodÛ, LZ I.c. 234bodÛ, BZ I.c. 106bodÛ, VZ II.c. 451 bodÛ, MVZ II.c.
440bodÛ, VJP 74bodÛ-stopa zajíce 10, HZP 161bodÛ-stopa Ïivé kachny 10
Exteriér: âesk˘ junior ‰ampion, âesk˘ ‰ampion, Slovensk˘ ‰ampion, ·ampion âerné
Hory(Montenegro), âesk˘ grand‰ampion, Inter‰ampion, Mezinárodní
v˘stavní ‰ampion, Klubov˘ vítûz 2007, 5x CAJC , 11x CAC, 4x CACIB, 5x
BOB, Vítûz skupiny BOG, Zuchtschau Straubing sg/sg, Zuchtschan
Oberschneiding sg/sg, Beste Hundin, World dog show 2009 Bratislava- V1,
CAC,CACIB, World Winner, BOB-Best of Breed.
Fena je v˘borná aportérka, hlasitá a ostrá na ‰kodnou a ãernou zvûfi.
Jedná se o poslední vrh této feny.
Kontakt: Zuzana Fialová, 721741791
[email protected], www.junior-odnezdickehopotoka.webnode.cz
Pfiedseda:
Ing. Jifií Kec, 341 94 Srní 170
tel.: +420 376 599 318, +420 731 530 235
e-mail: [email protected]
Místopfiedseda:
Petr Buba, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel.: 606 265 615
e-mail: [email protected]
Hlavní poradce chovu:
MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘, Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel.: 546 451 898
e-mail: [email protected]
Jednatel:
Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
340 22 N˘rsko, tel.: 376 571 110; 602 134 057
e-mail: [email protected]
Ekonom-matrikáfi:
Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
tel.: 565 394 115
e-mail: [email protected]
V˘cvikáfi:
MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,
757 01 Val. Mezifiíãí, tel.: 571 624 513; 777 887 942
e-mail: [email protected]
âlen v˘boru:
Josef Jeník, Nerudova 618,
533 04 Sezemice, tel.: 466 931 195, 724 339 152
e-mail: [email protected]
Kronikáfi KDO
Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, tel.: 775 982 657
e-mail: [email protected]
DOZORâÍ RADA KDO
Pfiedseda:
Ing. Ladislav Ml˘nek
251 64 Mnichovice 737, tel., fax, zázn. 323 642 119
e-mail: [email protected]
âlenové:
Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
190 00 Praha 9, tel.: 775 982 657
e-mail: [email protected]
Karel Pfeifer, Lidická 610,
472 01 Doksy, tel.: 487 872 867
[email protected]
Klubové stránky na internetu: http://www.ohardlouhosrsty.ic.cz
78
79
PORADCI CHOVU
Hlavní poradce chovu
Nûmeck˘ dlouhosrst˘ ohafi
Poradce chovu
Mal˘ münsterlandsk˘ ohafi
Poradce chovu
Velk˘ münsterlandsk˘ ohafi
Poradce chovu
MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘, Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel.: 546 451 898
e-mail: [email protected]
MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,
757 01 Val. Mezifiíãí, tel.: 571 624 513; 777 887 942
e-mail: [email protected]
MVDr. Lubo‰ ·lapansk˘, Budkovice 63,
664 91 Ivanãice, tel.: 546 451 898
e-mail: [email protected]
Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
340 22 N˘rsko, tel.: 376 571 110; 602 134 057
e-mail: [email protected]
Zpravodaj ã. 83/2011 vychází 20. prosince 2011.
Uzávûrka pfií‰tího Zpravodaje ã. 84/2012 je 15. kvûtna 2012.
Vyti‰tûno jen pro vnitfiní potfiebu, vychází 2x roãnû, zdarma pro ãleny klubu.
Vydává:
Klub dlouhosrst˘ch ohafiÛ
394 15 Nová Cerekev 187
e-mail: ladis[email protected]
ã. úãtu KDO je 165240379/0800
âeská spofiitelna Pelhfiimov
IBAN
CZ93 0800 0000 0001 6524 0379
BIC
GIBACZPX
(náklady hradí odesilatel)
Odpovûdn˘ redaktor:
Petr Buba, Ole‰ná 183,
269 01 Rakovník, tel.: 606 265 615
e-mail: [email protected]
âlenové redakãní rady:
Dr. Jifií Tesafi, Vidovská 138,
370 07 Roudné, tel.: 774 510 280
e-mail: [email protected]
Katefiina Kuná‰ková, Myslivecká 106
439 49 StaÀkovice, tel.: 721 470 132
e-mail: [email protected]
Grafická úprava:
Karel Novotn˘, Hufivinská 676, 269 01 Rakovník
Tisk a distribuce:
Tiskárna Tuãek, Dukelsk˘ch hrdinÛ 62,
269 01 Rakovník
80
81
82
83
84

Podobné dokumenty

zpr-78 pdf

zpr-78 pdf Vrcholné zkou‰ky z v˘konu – MRK a MKP ............................................................. 60 35. roãník Memoriálu Richarda Knolla – propozice ................................................

Více

KDO 75 - Webnode

KDO 75 - Webnode V leto‰ním roce nás potû‰ila neb˘vale velká úãast na IX. Samostatné klubové v˘stavû v Praze - 103 pfiihlá‰en˘ch zástupcÛ klubem zastfie‰en˘ch plemen je do dal‰í ãinnosti zavazující. Svûdãí o vzrÛstaj...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Martinem RÛÏiãkou - besedy zamûfiené na ‰iroké spektrum rizikového chování: Drogy, Alkohol a koufiení, Pfiíbûhy bezpráví, Vztahy v kolektivu a prevence ‰ikany, Sekty a kfiesÈanství, Dospívání a vztahy ...

Více

neprodejné - OMS Karlovy Vary

neprodejné - OMS Karlovy Vary součástí našeho kraje, to znamená karlovarského, sokolovského a chebského. Více už přečtete v příspěvku od současného předsedy této KMRKK Ing. Petra Černíka. Vzhledem k blížící se zimní plesové sez...

Více

K¤IVOKLÁTSKÉ LISTY

K¤IVOKLÁTSKÉ LISTY Nádhera. Koupání fantazie, lidí bys napoãítal na prstech jedné ruky, boÏské ticho a klid. Bylo tam jak v ráji. âas se naplnil a my musíme zpátky. Stoupáme smûrem do míst, kde máme auto, tû‰íme se n...

Více

2008-10 zpravodaj rijen

2008-10 zpravodaj rijen panenky ke druhé, ale také si v‰ímali star˘ch fiemesln˘ch nástrojÛ a na nás bylo, abychom vysvûtlily, k ãemu slouÏily. Vûfite, Ïe to nebylo vÛbec lehké, neboÈ mnoho fiemesel uÏ upadlo v zapomnûní a dn...

Více