TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro

Transkript

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro
CZ
1
MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO TURN ECO vč. RJ 14 ECO
Elektromechanický pohon pro otočné brány
-
provozní napětí 230V,50Hz
max.hmotnost křídla 250kg
samosvorné vřeteno
provozní zatížení cca 20 cyklů/den
rychlá montáž
Přehled dodávaných modelů
Typ
Napájení
TURN ECO
230V+/-10%
50Hz
Jmenovitý
Proud
1,5A
Kondenzátor
Max.síla
8 μF
2000 N
Ver. TURN ECO 13/08
Rychlost
zdvihu
18,5mm/sec
Max.zdvih
310mm
Max.šířka
křídla
2,5m
Blokování
zavřeného stavu
Ano
www.pohonservis.cz
CZ
2
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a
obsluze, bez písemného souhlasu dodavatele a výrobce. Překlad do
dalších jazyků celku nebo částí návodu je bez písemného souhlasu a
schválení zakázáno. Všechna práva tohoto dokumentu jsou rezervovaná.
Výrobce a dodavatel nenese odpovědnost za poškození nebo špatnou
funkci, způsobené nesprávnou instalací nebo nevhodným použitím
produktu. Doporučujeme uživatelům podrobně pročíst tuto příručku.
Výrobce a dodavatel nepřijme odpovědnost za poškození nebo špatnou
funkci, způsobené použitím společně se zařízením ostatních výrobců.
V tomto případě je záruka neplatná.
Výrobce a dodavatel nepřijme odpovědnost za škody nebo zranění, pokud
nebudou přesně dodržena pravidla instalace, provozu a údržby, tak jak jsou
popsána v této příručce, a pravidla bezpečného provozu, tak jak jsou
popsána v kapitole BEZPEČNOSTNÍ POKYNYÍ.
S cílem zlepšování produktů si výrobce a dodavatel ponechává právo
kdykoli provést změny v návodu, bez předcházejícího varování. Tento
dokument se přizpůsobí inovacím zařízení v okamžiku, kdy bude nový
model dán do prodeje.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tyto obecná pravidla musí být vždy respektována během
instalace, připojení, testování, zkušebního chodu, provozu a
údržby zařízení.
Výrobce a dodavatel nepřebírá odpovědnost za poškození
nebo zranění způsobené špatnou instalací, neshodující se
s tímto montážním návodem.
Veškeré úkony spojené s instalací a údržbou zařízení smí
provádět
pouze
osoba
kvalifikovaná,
s patřičným
oprávněním a znalostí bezpečnostních předpisů.
Instalace zařízení vyžaduje praktickou a teoretickou znalost
mechanismů, elektroniky, příslušných norem a zákonů.
Amatérská instalace je striktně zakázaná, pokud se
neprokáže patřičné oprávnění
Nepokračujte v instalaci nebo provozu v případě jakékoliv
známky nestandartního chodu nebo chování zařízení
Pečlivě prostudujte tuto příručku před vlastní instalací, a
v případě nejasností nebo nesouladu kontaktujte odbornou
firmu
Neprovádějte upravení nastavitelných hodnot v případě, že
jste neporozuměli procedurám popsaných v této příručce
Během instalace, připojování, v době zkušebního chodu a
v provozu dodržujte platnou preventivní ochranu a
bezpečnostní předpisy
Uschovejte tuto příručku na bezpečném a dostupném místě
V zájmu bezpečného a optimálního chodu zařízení používejte
pouze originální náhradní díly,doplňky, bezpečnostní a ovládací
prvky
Neprovádějte změny nebo úpravy na žádném z komponentů
!!
•
•
•
systému. Tyto zásahy mohou způsobit špatnou funkci zařízení.
Výrobce a dodavatel nepřebírá odpovědnost za následky
takového jednání.
Zařízení nesmí být používáno, jestliže nebyla ukončena veškerá
nastavovací a seřizovací procedura, a pokud nebylo zařízení
řádně vyzkoušeno.
Pokud vnikne kapalina do prostoru zařízení, odpojte přívod
proudu a neprodleně kontaktujte servis. Použití zařízení
v takovýchto podmínkách můře způsobit riskantní a nebezpečné
situace.
V případě chyb nebo nejasností v této příručce nesmí být zařízení
použito. V tomto případě ihned kontaktujte dodavatele.
SKLADOVACÍ INSTRUKCE
Výrobce a dodavatel nepřebírá odpovědnost za poškození zařízení
způsobené nesprávným skladováním nebo manipulací, a v případě, že
nebudou dodrženy následující podmínky:
•
Zařízení skladujte v zavřených a suchých prostorách,
o
v teplotách mezi –20 až +70 C
•
Neskladujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů a přímých
plamenů
•
Skladujte zařízení v horizontální poloze, ale ne na zemi.
DŮLEŽITÉ ZÁSADY A POKYNY PŘED VLASTNÍ INSTALACÍ
!!
Zkontrolujte funkčnost brány. Před instalací zařízení musí být brána plně funkční. Instalované zařízení je určeno pouze pro pohyb brány. Zařízení
nesmí sloužit jako nosný prvek.
Odstraňte případné nadměrné tření systému brány.
Brána se musí v celém pracovním prostoru pohybovat se stejnoměrným odporem.
Zkontrolujte, zda během pohybu brány nedochází ke stranovým výkyvům. Tyto výkyvy jsou pro montáž zařízení nepřípustné.
Zkontrolujte, zda jsou instalované koncové mechanické dorazy brány pro polohu zavřeno.
Zařízení je určeno pouze pro provoz brány v horizontální poloze, a nesmí se instalovat (bez použití dalších přídavných bezpečnostních prvků) na
brány s horizontální odchylkou (šikmé).
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
3
Všeobecné informace
Při použití pohonu TURN jednoduše a rychle zautomatizujete nové i stávající jednokřídlé brány do 2,5m, dvoukřídlé brány s průjezdem do 5m.
Motor je umístěn v hliníkovém pouzdře, ze kterého se vysouvá samosvorné ocelové vřeteno v nerezové pístnici.
Pohon je díky samosvornému vřetenu blokován při zastavení v jakékoli poloze.
Při dodržení doporučené délky křídla není nutno instalovat elektrozámek.
Nouzové otevření v případě výpadku proudu je umožněno klíčem pro odblokování pohonu.
!!!!!!!!!!! POZOR !!!!!!!!!!
Součástí pohonu je plastový kryt nouzového odblokování. Bez něj nelze zařízení provozovat. Pokud nebude nasazen kryt, hrozí zatečení
dešťové vody do zařízení, a tím zničení motoru pohonu. V takovém případě nelze uplatnit záruku!
Montážní postup
Výchozím bodem pro úspěšnou montáž a bezporuchový provoz pohonu (1 obr.1) je osa (pantu obr.1 bod X) otáčení brány, od kterého se měří
umístění zadního montážního úchytu pohonu (2 obr. 1) a předního montážního úchytu pohonu (3 obr.1).
Rozměry jsou uvedeny v tabulce č.1.
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
4
Rozměry v tabulce jsou uváděny v mm
Tabulka 1
TURN ECO
Úhel otevření
A
B
C
Max.šířka křídla
95°
140
140
935
2,5m
Rozměr A + B je nutné měřit vždy od osy pantu brány viz. Obr.2
Obr.2
Montážní body zadního úchytu
Po stanovení bodu otáčení pohonu (dle tabulky) upevněte v určené pozici zadní úchyt.
Pro zvýšení pevnosti úchytů je doporučujeme vyztužit vzpěrou umístěnou tak,aby působila ve směru tlaku a tahu pohonu.
Úchyty které jsou součástí dodávky je nutno upravit dle potřeby v místě montáže.
POZN.: při otevírání ven si vyžádejte nákres uchycení. POZOR jsou nutné mechanické dorazy pro otevřený stav!
Obr.3
Při montáži pohonu na větší sloupek (obr.3) je pro dodržení montážních rozměrů nutno ve sloupku udělat kapsu dle obrázku č.4
Obr.4
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
5
Montáž předního úchytu pohonu
Po dokončení montáže zadního úchytu namontujte pohon (1 obr.5) pomocí přiložených komponentů.
Stranu pohonu s motorem nasuňte na zadní úchyt motoru (2 obr.5), do otvoru zasuňte čep(zasuňte jej tak,aby vnitřní závit v čepu směřoval
ven).Poté zajistěte čep imbus-šroubem M14/5.
Stejný postup užijte i pro upevnění přední části pohonu.
Pohon odblokujte a zasuňte pístnici na doraz do pouzdra pohonu. Na pohon namontujte přední úchyt (3 obr.5)
Otevřete bránu do požadované pozice max.otevření (úhel otevření 90 – 95°) a pomocí zámečnické svěrky připevněte přední úchyt na křídlo
brány a zavřete bránu. Zkontrolujte výsuv pístu pohonu, pokud není vysunut na maximum, jsou montážní rozměry v pořádku a připevněte přední
úchyt pohonu natrvalo. Vyzkoušejte pohyb křídla s odblokovaným pohonem v celé dráze pohybu křídla (pohybujte pomalu). Pohony (úchyty)
namontujte vodorovně.
Důležité upozornění!
Brána musí mít vždy zemní doraz v zavřeném stavu, aby píst nikdy nedosáhl svého maximálního výsuvu !
Obr.5
Při montáži na dřevěné a tenkostěnné materiály je nutno podložit úchyty ocelovou pásovinou .
Nouzové odblokování při výpadku proudu
Sejměte plastový kryt nouzového odblokování. Odblokovacím klíčem proveďte cca ½ otáčky (na doraz) proti směru hodinových ručiček (viz obrázek 6).
Obr.6
Nyní můžete bránou pohybovat ručně ( stejnou rychlostí jako při normálním provozu).
Pro obnovení motorového provozu otáčejte odblokovacím klíčem ve směru pohybu hodinových ručiček na doraz.
Poté posuňte bránou tak,aby spojka vřetena slyšitelně zapadla.
!!!!!!!!!!!! POZOR !!!!!!!!!!!
Vždy nasaďte zpět plastový kryt nouzového odblokování. Pokud nebude plastový kryt nasazen, může dojít ke zničení zařízení!
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
6
Zapojení
Zapojení pohonu proveďte dle montážního návodu řídící jednotky. Ze spodní strany pohonu – statoru je vyveden čtyř žilný kabel s délkou
cca. 0,5m. Tento kabel je pro zapojení barevně rozlišen: - šedý (modrý)
- N - ( nula )
- černý
- F - ( fáze pro jeden směr )
- hnědý
- F - ( fáze pro druhý směr )
- žluto-zelený
- Z - ( uzemnění )
Kondenzátor slouží k rozběhu pohonu, a musí být vždy zapojen mezi fáze, tzn. mezi černý a hnědý vodič.
Konstrukční rozměry TURN ECO
Rozměry jsou uvedeny v mm a v závorkách pro vyšší řadu pohonů
Obr.7
Konstrukční rozměry pro ÚCHYTY
Rozměry jsou uvedeny v mm
Přední úchyt (držák vůči křídlu)
Zadní úchyt (držák vůči sloupku)
průměr 10mm
57mm
60mm
30mm
90mm
průměr 12mm
průměr 12mm
35mm
115mm
průměr 10mm
50mm
90mm
40mm
5mm
Úchyty jsou vhodné jak pro šroubování, tak pro navaření a jsou obsahem dodávky.
Jsou možné úpravy úchytů pro přivaření na základnu apod. (max. délka úbytku materiálu 40mm).
Úchyty jsou pozinkovány.
Změny technických údajů vyhrazeny.
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
7
Kabelové rozvody pro montáž TURN ECO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pohon TURN 100 ECO
Řídící elektronika vč. BOX IP55 (vývodky nejsou součástí)
Fotobuňka vnější (S-Vysílač,E-Přijímač)
Fotobuňka vnitřní (S-Vysílač,E-Přijímač) / volitelné příslušenství / pro automatický provoz nutné!
Tlačítko-impuls / volitelné příslušenství
Klíčový spínač-impuls / volitelné příslušenství
Signální světlo
Externí přijímač D.O. (nyní již integrován v řídící elektronice)
Anténa (nyní již integrována v řídící jednotce). Možnost externí antény / volitelné příslušenství
Hlavní vypínač s jištěním 6A – není součástí
Kontaktní lišta / volitelné příslušenství
Kontaktní lišta – elektronická část / volitelné příslušenství
Elektrozámek / volitelné příslušenství, k použití nad 3m šířky křídla
Mechanická západka / volitelné příslušenství, k použití nad 3m šířky křídla
Zemní doraz křídla / NUTNÉ POUZE PRO ZAVŘENÝ STAV – není součástí
Připojovací krabice pro motory – není součástí
obr.8
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
8.
POPIS FUNKCÍ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY RJ 14 ECO
Konektor
s přijímačem
RX - DPS
Svorkovnice 19-20
P1 (T630mA)
Trimry
T4 T5
z leva
Trimry
T1 T2 T3
z leva
DIP1,2,3,4
z leva
LED 4
LED 5 - 9
LED 1 - 3
P2 (T4A)
Svorkovnicové pole 1 – 6 a 7 – 18
Pojistky
P1- Obvodová T 630 mA
P2- Přívodní T 4 A
Trimry
T1- Zpoždění křídla - 0-20sec.
T2- Automatika (pausa) 0-120sec. (nastavení času pausy před aut. zavřením)
T3- Doba chodu max.- 0-100sec. (nastavení času chodu pro otevřít/zavřít společně) POZOR! do ¼ max.čas!
T4- Proudové omezení / síla – 2sec. rozběh (nastavení síly rozběhu)
T5- Proudové omezení / síla – chod (nastavení síly chodu )
Dipswitchs
DIP 1 – ON – speciální impuls pří chodu způsobí okamžitou reverzaci brány.
OF – speciální impuls vypnut (STANDARDNÍ NASTAVENÍ)
DIP 2 – ON – nastavení automatického zavírání – pausy T2 (pouze s použitím fotobuněk)
OF – nastavení impulsního provozu – bez pausy (STANDARDNÍ NASTAVENÍ)
DIP 3 – ON – zapnutí blikání majáku (STANDARDNÍ NASTAVENÍ)
OF – zapnutí osvětlení vjezdu s pevným nastavením délky času svícení 3min. od posledního pohybu
DIP 4 – ON – nastavení okamžitého automatického zavření po přerušení fotobuněk FOTO1 (pouze když je DIP 2
na ON) OF – nastavení okamžitého automatického zavření (STANDARDNÍ NASTAVENÍ)
Led-diody
L1- FOTO – rozpínací kontakt (červená led)
L2- Provoz – otevření obou křídel (zelená led)
L3- Provoz – otevření jednoho křídla (zelená led)
L4- Rozběh motorů – viz.nastavení T4 (červená led)
L5+7 - Motor 1+2 otevírá (zelená led)
L6+8 – Motor´1+2 zavírá (červená led)
L9 - Provoz maják nebo osvětlení (žlutá led)
Svorkovnice
1-20 - Zapojení svorkovnic (Viz. detailní nákres zapojení)
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
9.
Svorkovnice – schéma zapojení RJ 14 ECO
ZAPOJENÍ SVORKOVNIC
Zapojení smí provádět pouze osoba s elektrotechnickým vzděláním a platnou vyhláškou 50/1978 Sb.
Pro první nastavení chodu motorů je zapotřebí připojit pouze motory s kondenzátory a takto uvést zařízení do
provozu. Přídavné prvky jako fotobuňky, tlačítka aj. připojujte postupně až po nastavení chodu motorů.
VYSVĚTLIVKY - NÍZKONAPĚŤOVÁ SVORKOVNICE:
1-2 napájení 24 V DC 1– / 2+
3-4 (rozpínací smyčka) bezpečnostní fotozávora FOTO, blokuje v klidové poloze otevření nebo
zavření, při otevírání neaktivní , při zavírání přerušením zastaví a otevře (pokud nepoužijeme musí zůstat
propojeny můstkem, LED svítí)
4-5 (spínací smyčka) otevření obou křídel (auta)
4-6 (spínací smyčka) otevření jednoho křídla (pěší )
19 - anténa vestavěná 17,4 cm (nebo externí pro zvýšení dosahu)
20 – příp. externí anténa (zemění)
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
10.
VYSVĚTLIVKY - VYSOKONAPĚŤOVÁ SVORKOVNICE:
Napájení 230 V 50Hz
18 - L
17 - N
16 - PE
15 - PE motory
14 - L máják/světlo
13 - N máják/světlo
12 - L motor 2 zavírá (+kondenzátor 2. pro motor 2)
11 - N motor 2
10 - L motor 2 otevírá (+kondenzátor 2. pro motor 2)
9 - L motor 1 zavírá (+kondenzátor 1. pro motor 1)
8 - N motor 1
7 - L motor 1otevírá první (klapačka / zámek) (+kondenzátor 1. pro motor 1)
UVEDENÍ DO PROVOZU - NASTAVENÍ
Přepínače logiky DIP musí být nastaveny 1OFF / 2OFF / 3ON / 4OFF
Trimry časovačů T1 T2 T3 do polohy 1/3
Trimry nastavení síly T4 T5 do polohy 1/2 při větší bráně i více
Při nastavování spouštějte vstupem nebo ovladačem (nutné naladit) pro otevření obou křídel!
Vstup pro otevření jednoho křídla lze použít pouze z polohy brána zavřena a je určen pro otevření a stop, zavření
jednoho křídla lze pouze vstupem pro dvě křídla!
Po připojení napájení řídící jednotka 2x blikne majákem (DIP3ON signalizace obnovení napájení po výpadku
nebo odpojení). Křídla zavřete a zajistěte v poloze zavřeno (výchozí poloha 0 pro nastavení časovače).
Spusťte impulsem, obě křídla musí otevírat (pokud ne odpojte napájení a zaměňte fáze příslušného motoru.
Připojte napájení a prvním spuštěním (otevírá) nezastavujte a nechte proběhnout čas chodu až dokonce
(řídící jednotka sama vypne). Zavřete (upravte délku času dle polohy brány) a znovu zkontrolujte.
Čas upravujte pouze v poloze zavřeno, když elektronika sama vypne (časovač je v 0).
Motory musí po dosažení krajní polohy ještě cca 2-3sec. běžet.
NALADĚNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ TX 4k / TXM 4k - ROLLING CODE 433,92MHz (výtažek z návodu RX – TX)
Ovládání pracuje na principu plovoucího kódu, to znamená, že při každému přenosu je použit jiný šifrovaný kód,
který se neopakuje. Přijímač do řídící jednotky je 2 kanálový s pamětí na 200 ovladačů vybavený násuvným
konektorem pro snadné a rychlé připojení.
Tlačítko mazání/učení ovladačů (pro učení stiskněte krátce tlačítko přijímače a potom ovladače (krátce - nedržet,
červená LED zabliká a tím je ovladač uložen v paměti.
DIP 1 volba otevření jednoho křídla dle volby tlačítko na ovladači 1 - 4 nebo vypnutí funkce OFF
DIP 2 volba otevření obou křídel dle volby tlačítko na ovladači 1 - 4 nebo vypnutí funkce OFF
Nastavení na obou DIP nesmí být shodné.
LED červená mazání ovladačů, tlačítko stiskněte a držte dokud led svítí a po 8 sec pohasne uvolněte dále svítí, až
zhasne jsou všechny ovladače vymazány.
LED zelená signalizuje naučený ovladač (zapsaný v paměti).
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz
CZ
11.
OSTATNÍ ZAPOJENÍ
-
Nezapomeňte připojit kondenzátory (pokud se nejedná o pohony s vestavěnými kondenzátory).
Dodržujte zapojení směru otáčení pohonů tak, aby po výpadku proudu brána otevírala.
Při správném zapojení, fotobuňky FOTO reaguje pouze při zavírání.
V případě nutnosti instalace KOAXIALové antény k přijímači, tato se připojuje přímo na svorkovnice 19+20.
MONTÁŽ - ZPROVOZNĚNÍ
Před montáží je nutná stavební připravenost.
Přívod napájení 230 V 50 Hz ( 3Cx1,5 CYKY jištěno samostatným jističem, dle příkonu motoru) a další kabely pro
ovládací tlačítko nebo klíčový spínač a fotobuňky.Všechny kabely by měli být vyvedeny v místě umístění skříňky
řídící elektroniky. Ideální umístění je co nejblíže samotné bráně, v místě s minimálním stíněním a odrazem
radiového signálu přijímače ( co nejvýše nad zemí a co nejdále od kovových prvků). Připevněte plastovou skříňku a
připojte vodiče dle schématu zapojení (viz. montážní návod pohonů).
Upevněte pohony a příslušenství dle jednotlivých návodů a připojte vodiče. Bránu zavřete do polohy zavřeno
a postupujte dle kapitoly NASTAVENÍ – UVEDENÍ DO PROVOZU.
POZOR!!!!!!!!!!!!!!! Nikdy Potenciometry „T1“ a „T2“ nedávejte na maximum!
Po prvním připojení napájení a stisknutím tlačítka musí pohon vždy otevírat!
Pokud ano, máte správně připojeny motory. Pokud ne, přepojte fázové vodiče motoru mezi sebou.
Při prvním zapnutí mějte na paměti, že není nastaven přesný čas chodu pohonu k dorazům.
Nastavte tlačnou sílu pohonů tak, aby brána při najetí na překážku netlačila zbytečně velkou silou, max.15kg.
Je zapotřebí se proti chodu brány rukou opřít, aby se vyzkoušelo to nejvhodnější nastavení.
Malé nastavení síly může způsobit to, že v zimních obdobích, při vyšší tuhosti materiálu, pohon nebude schopen
bránu otevřít. Dále nastavte jednotlivé další nastavení dle popisů funkcí tak, aby jste docílili optimálního chodu brány.
Fotobuňky je nejlépe zprovoznit až na konec montáže, aby při seřizování času chodu nedocházelo k neúmyslnému
přerušení paprsku a tím nežádoucího reversu.
SERVIS
Záruční servis mohou provádět odborné firmy,které uváděly zařízení do provozu nebo firmy odborně školené
výrobcem.Totéž platí i pro pozáruční servis.
Pokud byste při provozu RJ 14 ECO narazili na jakýkoli problém,obraťte se na servisní službu montážní firmy nebo
výrobce. Odborně vyškolený personál vám pomůže a komplexně poradí. Adresu najdete ve vyplněném záručním listě.
IDENTIFIKACE
Každá elektronická řídící jednotka je označena identifikačním štítkem výrobce,typem výrobku a výrobním číslem.
Na víku skříňky elektroniky je též umístěno schéma zapojení s popisem nastavovacích prvků, jištění a svorkovnic
řídící elektronické jednotky.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Pokud zacházíte s výrobky, které ke svému napájení používají elektrický proud, je nutné dodržovat platné předpisy
stanovené vyhláškou 50/1978.
Před otevřením přístroje je nutné ho odpojit od zdroje proudu.
Přístroj smí být uveden do provozu pouze v případě, že byl před tím bezpečně upevněn v ochranném pouzdře. Během
upevňování nesmí být přístroj pod napětím. Dotýkat se otevřeného přístroje je možné pouze pomocí izolovaných nástrojů
a to pouze v případě, že byly vybity všechny kondenzátory a jiné součástky, které by mohli obsahovat elektrický náboj. Při
výměně pojistek a elektrických součástí je třeba dbát všech hodnot týkajících se napětí a proudu, které jsou na nich
uvedeny.
DBEJTE BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ!!!
Ver. TURN ECO 13/08
www.pohonservis.cz