Září 2008 - Smržovka

Komentáře

Transkript

Září 2008 - Smržovka
Smrž
zpravodaj
o
vský
měsíčník, cena 8 Kč, www.smrzovka.cz
Z obsahu:
Radnice informuje
2-4
Smržovské spolky
5
Rozhovor s J. Gahlerem
8-9
Z kroniky
10
140. výročí hasičů
11
Rozhovor s M. Jakubíkem 12 - 13
Setkání s Klárou
14
Košíková ve Smržovce
20 - 22
Kultura v kostce
23 - 35
Křížovka
27
Eurion 2008 - sobota 16. srpna
Eurion 2008 - neděle 17. srpna
září
2008
radnice informuje
Hotovky z radniční kuchyně
Q Nová Smržovka - pokračují práce na
zasíťování území – budování dešťové
a splaškové kanalizace. Byly zahájeny
práce na plynofikaci, elektrifikaci území. Budou pokládány telekomunikační
kabely. Aktuální informace o celém projektu na – www.novasmrzovka.cz.
Q Dětská hřiště - od 1. září si děti
mohou vyzkoušet nově vybudovaná dětská hřiště u MŠ v Havlíčkově ulici a u ZŠ
ve Školní ulici. Chtěl bych na tomto místě
ještě jednou poděkovat Libereckému
kraji, obzvlášť náměstkovi hejtmana
panu Radimu Zikovi, za poskytnutí milionové dotace na rekonstrukci obou hřišť.
Q Rekonstrukce - byla dokončena
I. etapa rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku od Lidického náměstí ke
křižovatce s ulicí Školní (u studánky).
Pokračuje II. a III. etapa od Sklářské
ulice kolem pošty k benzinové pumpě až
po křižovatku se Školní ulicí. V následujících týdnech dojde k odfrézování pravé
strany vozovky (ve směru na Tanvald)
a pokládce provizorního povrchu v celé
délce rekonstruovaného úseku, tj. od
Lidického náměstí ke křižovatce se Školní ulicí. V této fázi také dojde k rozšíření
zálivu před pekárnou, aby byla zlepšena
průjezdnost městem. Práce by měly
skončit dle harmonogramu na konci
měsíce října.
Q Tělocvična v ZŠ - probíhá rekonstrukce a přístavba. Přístavba je téměř
hotova. Pokračují práce na zateplování
střechy a výměna střešní krytiny. Byla
dokončena vzduchotechnika, topení
a vyměněna okna. V nejbližší době se
bude pokládat nová podlaha. Staré,
místy popraskané a vzedmuté parkety
nahradí podlaha podobná podlaze ve
sportovní hale. Při rekonstrukci byly
zjištěny větší závady na fasádě, než bylo
původně předpokládáno, a proto jsme
zažádali o dotaci na novou zateplenou
fasádu na celé tělocvičně. Termín ukončení je stanoven na 30. 9. 2008.
Q Zastávky - s projektem obnovy zastávek ČSAD a výstavby zastávky ČD Luční
a s projektem na dopravní terminály
Smržovka a Dolní Smržovka jsme se
dostali do další fáze administrace, tj.
oba projekty prošly po formální stránce
a o jejich dalším osudu budou rozhodovat experti a regionální rada. To, zda
jsme uspěli či nikoliv, se dozvíme na
přelomu září a října 2008.
Q Eurion 2008 – děkuji všem, kdo
se na přípravách a průběhu letošního
ročníku podíleli, za jejich práci a přístup. Bylo to pro všechny, vzhledem
k nepřízni počasí, psychicky i fyzicky
náročnější, ale vydrželi jsme a odměnou
nám byla počasím i programem krásná
neděle. Ještě jednou děkuji všem, kteří
nás svou přítomností, hlavně v sobotním
promáčeném dni, podpořili a ocenili tak
spoustu práce, která za zorganizováním
celé akce stojí.
Q Došlo do redakce - ve Smržovce se
rodí hodně nových občánků a také
se sem stěhují nové mladé rodiny. Podle projektů města a nových
výstaveb (Nová Smržovka a Luční)
má o toto rozšiřování město zájem
a proto nás zajímá, jak se město jako
zřizovatel mateřské školky o toto
zajímá, a jak pracuje na dostatečném rozšíření míst v mateřské školce? Současný stav je nedostačující a rodiče se právem začínají bát
o umístění svých dětí.
Myslím si, že do této doby bylo míst
v MŠ dostatek a byly přijaty všechny
děti, které měly dle Pravidel pro umisťování dětí do MŠ na pobyt nárok. Jistě se
objeví matky, které mají jiné představy,
ale musíme ctít legislativu a vycházíme
z principu, že děti by měly být co nejvíce
s rodiči. Snažíme se samozřejmě maximálně vyjít vstříc pracujícím matkám,
Pozvánka na zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva
města Smržovky se koná
v úterý dne 23. září
v zasedací místnosti MěÚ
ve 3. patře.
Jednání zastupitelstva je veřejné
a všichni občané jsou srdečně zváni.
ale pokud to nelze našimi kapacitami
vyřešit, lze po domluvě využít volná místa v okolních MŠ. Co se týká výstavby
Nové Smržovky a populační smržovské
„exploze“, chceme zřídit ještě jednu třídu MŠ (předběžně uvažujeme o prostoru stávající městské knihovny, pro kterou
zároveň hledáme vhodné místo).
Při umisťování do mateřské školky
mají přednost vždy smržovské děti?
V každém případě je trvalý pobyt ve
Smržovce prioritou.
Mgr. Marek Hotovec
starosta města
Bude se v mateřské školce prodlužovat odpolední doba pobytu dětí? Ze
Smržovky se musí za prací dojíždět
a dnešní uzavírací doba v 16 hodin
je silně nedostačující. Proč je mateřská školka o prázdninách uzavřená
na tak dlouhou dobu?
Redakce: Na tyto otázky odpovídala
Dagmar Laštovičková, ředitelka MŠ v SZ
11/2007. Vzhledem k tomu, že se otázky
stále opakují, dáme znovu prostor paní
ředitelce v příštím čísle SZ. V tu dobu
bude již bezezbytku známa situace ve
školce na začátku tohoto školního roku
a všichni rodiče, kterých se požadavek
umístění dítěte týká, budou vědět, jak se
jejich požadavek vyřešil či řeší.
Uzávěrka
Smržovského zpravodaje
Uzávěrka říjnového čísla SZ je v úterý 16. září do 10 hodin (i pro příspěvky v elektronické podobě).
Respektujte prosím tento termín. Příspěvky, které do redakce dojdou po
tomto datu, najdete ve Smržovském
zpravodaji Listopad 2008 – děkujeme za pochopení. Budeme rádi za
vaše příspěvky, náměty, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit. Za věcnou správnost
odpovídají jednotliví autoři.
Příspěvky do SZ posílejte na:
[email protected]
Smržovský zpravodaj vydává město Smržovka IČO: 0026 25 79. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10455. Náklad 950 ks. Vychází k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Adresa redakce: Kulturní středisko, náměstí T. G. Masaryka 1, 468 51 Smržovka, telefon: 483 369 325,
e-mail: [email protected] (kulturní středisko), [email protected] (sekretariát MěÚ), www.smrzovka.cz. Odpovědná
redaktorka: Karolína Peroutková DiS. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
Sazba a tisk: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, www.tiskareklama.cz.
2
Smržovský zpravodaj
září 2008
radnice informuje
Odpadové hospodářství
Na MěÚ ve Smržovce jsou zdarma
k vyzvednutí žluté odpadové pytle na
ostatní plasty z domácnosti (ne na PET
lahve) a oranžové pytle na sběr použitých
nápojových kartonů. Svoz zavázaných
žlutých a oranžových pytlů proběhne
v úterý 2. září, další svoz se uskuteční
v úterý 7. října. Prosíme o přistavení
pytlů nejdéle do 7 hodin ráno v den
svozu! Děkujeme za pochopení.
Př ipomínáme, že pro jednoduš ší a dostupnější třídění v ysloužilého
elektrozařízení byly umístěny v prodejně potravin, na městském úřadě na
náměstí T. G. Masaryka a v prodejně
nábytku v bývalé Sebě 06 sběrné
nádoby na drobné elektrospotřebiče:
telefon, MP3 přehrávač, fén, holicí
strojek, kalkulačka, drobné počítačové
vybavení, walkman a pod.
Pro jednodušší a dostupnější třídění
»suchých« přenosných baterií byly rozmístěny zelené plastové E – boxy na
městském úřadě v kanceláři v I. patře,
v samoobsluze na náměstí T. G. Masaryka, v základní škole na I. i II. stupni,
v prodejně nábytku Bílý mlýn, v nábytku
v bývalé Sebě 06 a na sběrném dvoře.
Do boxů patří knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké
monočlánky, ploché i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů,
notebooků nebo ručního nářadí.
Zároveň je možné pro sběr nepotřebného elektrozařízení využít sběrný dvůr,
kam patří veškerý elektroodpad včetně
mrazáků, ledniček, televizí, monitorů
a pod.
Připomínáme: svoz popelnic se zelenou nálepkou probíhá každý týden,
svoz popelnic se žlutou nálepkou probíhá 1 x za 14 dní v lichý týden, popelnice s červenou nálepkou jsou do
31. 10. vyváženy 1 x za 14 dní v lichý
týden.
Svoz probíhá v době od 4 do 24 hodin,
případné nevyvezení popelnice hlaste
hned další den, aby mohla být sjednána
náprava. Děkujeme.
Víte, co se dál děje například
s mobilním telefonem?
Podle odhadů se počítá s tím, že
v roce 2009 bude na Zemi přibližně
2,7 miliardy starých mobilních telefonů. Pokud není vytříděn a ekologicky
zlikvidován, ale je odhozen do popelnizáří 2008
ce spolu ze zbytkem od večeře, mobil
skončí na skládce, kde se po pár dnech
nebo týdnech rozdrtí při hutnění skládky
a postupně se z něho začnou uvolňovat
toxické látky – nikl z baterií, rtuť z osvětlovacích trubic pod displejem a bromované zpomalovače hoření. Tyto sloučeniny postupně pronikají do spodních
vod, mohou je spořádat ptáci nebo další
zvířata, která skládku obývají. Postupně
se nám tak může část našeho mobilu
vrátit potravním řetězcem a může škodit
našemu zdraví.
Tříděné mobily se roztřídí, funkční
ještě poslouží a začnou svůj druhý život
v rukou sociálně potřebných. Nefunkční, poničené, opotřebované či jinak
nepoužitelné mobily jdou na demontáž, poté dochází k drcení a separaci.
Oddělují se od sebe drobné kusy plastu
a kovy. Kovy musejí projít ještě hutní či
chemickou separací, kde se od sebe
oddělí jednotlivé prvky – stříbro, zlato,
palladium, měď, kobalt, arsen, kadmium, nikl, olovo a další. Ty jsou pak ve
formě druhotných surovin předávány
k dalšímu zpracování – například znovu výrobci elektrotechniky nebo také
k výrobě šperků.
Mobilní telefon je složen z 56% plastů,
13% měďi, 5% železa, 2% hliníku.
Zdroj: časopis Zpětný odběr,
ASEKOL
Třídění textilu
Rozmístění kontejnerů na textil přijali občané Smržovky vesměs kladně,
o čemž svědčí téměř 8 t vytříděného
textilu v době od ledna do poloviny srpna. Kontejnery rozmístila firma Dimatex,
která provádí ve 14denních intervalech
svoz, textil dále třídí a zpracovává. Textil, který je možné dále využít k nošení,
odevzdává do Diakonie Broumov pro
sociálně slabé spoluobčany. Bohužel
jsme nyní od firmy Dimatex obdrželi
připomínku ke kontejneru umístěnému ve střední Smržovce. Tento
kontejner bývá často naplněn odpadky
a různým nepořádkem, byl už taky »navštíven« – byl vybrakován a okolo zůstalo
rozházené oblečení a něco, co se jen
těžko dá nazvat nepořádkem. V případě
opakujících se incidentů budeme nuceni kontejner přestěhovat jinam. Téměř
nevyužíván je kontejner u sběrného dvora, zatím se bráníme jeho přestěhování
Smržovský zpravodaj
nebo zrušení a sledujeme spolu s Dimatexem jeho vytíženost.
Celkově roste množství vytříděných
odpadů v nádobách na třídění – ve žlutých a modrých kontejnerech a v zelených a bílých zvonech na sklo. Bohužel
se zhoršuje kvalita – často jsou v nádobách odpadky jako v popelnici nebo
v odpadkovém koši. Občas se v kontejnerech na PETky objevují i směsné plasty – záleží vždy na systému obce, někde
opravdu třídí všechny plasty dohromady.
U nás třídíme do žlutých nádob jenom
PET, směsný plast patří do žlutého pytle. Kvalita odpadů vytříděných doma do
žlutých a oranžových pytlů je vynikající
– náhodně se v pytli sice vyskytne např.
novodur, ale spíše z neznalosti než úmyslně. Pytle na třídění jsou vydávány na
MěÚ zdarma, ale ne všichni občané je
využívají k danému účelu. Je škoda, že
pár nepoctivých jedinců dokáže hatit
snahu ostatních, kterým není lhostejný
svět okolo nás.
Děkujeme tímto všem, kteří třídí
odpad, podporují jeho další využití
a chrání naše životní prostředí.
Ing. Jarmila Kašparová
odbor rozvoje města
Profesní
řidičské průkazy
Všichni profesionální řidiči si již mohou
na dopravním odboru MěÚ Tanvald
podávat žádost o vydání nových Průkazů
profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ).
Profesní řidičské průkazy mají podobu
plastové kartičky a nahrazují osvědčení,
která byla vydávána do dubna letošního
roku. Odbornou způsobilost řidiče, tedy
průkaz (PPZŘ) mají mít od 1. dubna
2008 řidiči, kteří řídí auta nad 3,5 t.
K podání žádosti o PPZŘ je třeba si
přinést jednu fotografii. Na místě je pak
účtován správní poplatek 200 Kč.
-red3
radnice informuje
Měření radonu v bytech a rodinných domech
Věděli jste, že největší ozáření obyvatel je způsobeno přírodní radioaktivitou,
zejména radonem v ovzduší budov?
Radon a jeho produkty v ovzduší bytů,
školských zařízení a pracovišť mají na
svědomí více než 70% veškeré dávky
ozáření. Ozáření radonem může v krajním případě způsobit i rakovinu plic.
Výskyt radonu v budovách je možné
v ýrazně eliminovat. K tomu je nutné
nejprve vyhledat objekty se zvýšeným
výskytem radonu. To je hlavním úkolem Radonového programu ČR, který
ve spolupráci se Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost realizují jednotlivé
krajské úřady.
Měření koncentrace radonu je dobrovolné a bezplatné a nenarušuje běžný
chod domácnosti. Měření se provádí
v bytech v rodinných nebo bytových
domech, dětských, předškolních a školských zařízení, která byla zkolaudována
před rokem 1991. V bytových domech
se detektory umisťují do bytů v prvním
nadzemním podlaží, případně v suterénu.
Měření trvá jeden rok a poté je vyhodnoceno Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost. Při zjištění, že koncentrace
radonu v obydlí převyšuje doporučené
hodnoty, je majitel objektu informován
o možných opatřeních vedoucích ke
snížení koncentrace radonu na únosnou
míru. V případě splnění závazných podmínek je možné na tato ozdravná opatření
získat příspěvek ze státního rozpočtu až
do výše 150 000 Kč. Vzhledem k tomu, že
Radonový program v jeho stávající podobě potrvá do konce roku 2009, doporučujeme všem případným zájemcům,
aby si detektory vyzvedli co nejdříve.
Informace a detektory na měření radonu získáte u M. Podsedníkové na Krajském úřadě Libereckého kraje, odbor
regionálního roz voje a evropsk ých
projektů, U Jezu 642/2a, Liberec 2,
[email protected] - lbc.cz,
tel. 485 226 416.
-red-
z knihovny
Knižní novinky v září
Hrůzová, Barbora: Keltská kletba.
Hrdinka románu pracuje v archeologickém ústavu. Na výzkumu na Berounsku
se jí zjeví keltská bohyně Epona a poradí
jí, jak zabránit blížícímu se zlu a neštěstí.
Brandejsová, Irena: Láska je fata
morgána. Markéta, šťastně vdaná matka dvou dětí, na bláznivé zamilování už
dávno nevěří. Jenže přijde den, kdy se
před ní nečekaně objeví ON.
Gear, Michael W. a Gear, Kathleen:
Temné dědictví. Sci-fi román - autoři
v románu rozvíjejí možnosti, které poskytuje současná biologie a antropologie.
Toufar, Pavel: Utajený vesmír.
V archivech konstrukčních kanceláří
jsou dodnes ukryty nejrůznější projekty,
které měly být navždy utajeny.
Thompson, Leroy: Manuál bodyguarda. Vojenské zásahy proti útočníkům a teroristickým skupinám nejsou
v současnosti žádnou zvláštností a pro
média představují vděčné téma. Méně
informací je už o lidech, kteří jsou pro
obranné útoky cvičeni.
Babická, Helena: Jeden okamžik
v čase. Kdo by se nechtěl stát romantickým hrdinou dobrodružných příběhů
statečných a krásných žen? To vše nadělí osud mladé studentce francouzštiny.
Čejka, Jaroslav: Lásky z internetu.
Kniha přináší jedenadvacet povídek
o lidech, jejichž milostný život ovlivnil
internet.
Z nabídek pro děti a mládež
Březinová, Ivona: Báro nebreč
4
Aroldová, Marliese:
Zmatek kolem Samiry
Francková, Zuzana:
Letím ke hvězdám
Müllerová, Karin: Nebezpečná hra
Müllerová, Karin: Riskantní nasazení
Havel, Jiří:
Kdo má smysl pro nesmysl
Shawová, Mary:
Ríša a brankář na útěku
Představujeme autory:
Čejka, Jaroslav - český spisovatel. Vystudoval stavební fakultu ČVUT
a poznal více než patnáct profesí. Byl
průvodcem na hradě, projektantem,
kulisákem, redaktorem, knihkupcem.
V současné době se věnuje pouze literatuře.
Adlová, Věra - česká spisovatelka,
kterou řada čtenářek zná z knih pro
dívky, vstoupila do literatury v roce 1946
románem Vestonie, kter ý v ydala ve
svých 27 letech. Potom se v tvorbě pro
dospělé odmlčela a psala výhradně pro
děti. Padesátá léta, svazující spisovatele
svými ideologickými pravidly, jí zřejmě
nikterak nevyhovovala. Další romány
pro dospělé vydala až v roce 1966.
Knihy v našem fondu: Vestonie, Trpká
vůně podzimu, Má drahá …, Safari styl
- román pro dívky.
Cimický, Jan - český spisovatel,
lékař. Narodil se v Praze. V roce 1972
dokončil studia medicíny a o pět let
později obhájil doktorát na univerzitě
v Paříži. V roce 1996 otevřel Centrum
Smržovský zpravodaj
duševní pohody Modrá laguna, kde
působí dodnes. Z lékařské praxe psychiatra čerpají jeho četné prozaické příběhy. Knihy v našem fondu: Cizí světy,
Mansarda v podkroví, Srdce a skalpel,
Oběti života a další.
Knihovna je otevřena každé úter ý
a čtvrtek od 10 do 11.30 a od 12 do 18
hodin. Výpůjční doba je jeden měsíc,
dobu lze 2x prodloužit o 30 dní. Registrační poplatek pro dospělé činí 100 Kč
a pro děti, studenty a důchodce 50 Kč
na rok.
Tel.: 483 382 286, e-mail: knihovna.
[email protected] Internet přístupný
veřejnosti bezplatně, max. 1 hod. v průběhu výpůjční doby.
Knihovna nabízí široký výběr časopisů, knih a rovněž využívá meziknihovní
výpůjční služby.
Květa Tvarohová
knihovnice
Vážená redakce, dovolte mi, abych
prostřednictvím zpravodaje vyjádřil
velké poděkování paní Květě Tvarohové, knihovnici Městské knihovny za
její působení. Velice ochotně pomáhá
vyhledávat knihy zejména v počítači, kde zjistí, zda je požadovaná kniha majetkem knihovny. Pokud není,
objedná její výpůjčku z knihoven nejen
Libereckého kraje, ale i vzdálenějších
(např. Kladno) a e-mailem informuje
čtenáře o možnosti vyzvednutí knihy.
Děkuji Emil Kasal
září 2008
smržovské spolky
Zpráva o výsledku veřejné sbírky pořádané o.s. Michael ve Smržovce
V obodbí od června 2005 do května
2008 probíhala veřejná sbírka, která
se konala za účelem shromažďování
finančních prostředků na rekonstrukci
kostela sv. Archanděla Michaela ve
Smržovce. O výsledcích a využití získaných peněžních prostředků jsme vás
průběžně informovali.
V čer venci t. r. jsme v souladu se
zákonem č. 117/2001 Sb. předložili
konečné vyúčtování sbírky správnímu
odboru Krajského úřadu Libereckého
kraje, který po kontrole všech údajů
potvrdil, že veškerý výtěžek sbírky byl
použit v souladu s vypsaným účelem,
neshledal žádné nedostatky a celkové
vyúčtování sbírky schválil.
Pro informaci uvádíme:
Při této příležitosti ještě jednou děkujeme všem dárcům ze Smržovky i všem
ostatním a velmi děkujeme za větší
finanční příspěvky našim partnerům
z Německa - Rammenau.
Informace o zahá jení druhé
veřejné sbírky
Se zřetelem ke kladnému hodnocení
první veřejné sbírky a na základě našeho
oznámení o konání nové veřejné sbírky
za účelem shromažďování finančních
prostředků »Pro rekonstrukci kostela
sv. Archanděla Michaela ve Smržovce«
vydal Krajský úřad Libereckého kraje
osvědčení, že datem přijetí příslušného
oznámení o konání nové veřejné sbírky
je 1. srpen 2008. Dle výše uvedeného
zákona o veřejných sbírkách lze zahájit
celkový čistý výtěžek za dobu trvání sbírky činil
207 387 Kč
použití: oprava podlahy a zábradlí na balkoně v celém kostele
148 000 Kč
postavení skříně varhan
10 000 Kč
truhlářské práce na hlavním oltáři, příspěvek na opravu okna
10 000 Kč
schody na balkon a schody na věž
37 387 Kč
zábradlí ve věži
2 500 Kč
Pozvánka na koncert SoliDeo
v rámci Svatomichalské poutní slavnosti
sbírku nejdříve po uplynutí třicátého
dne ode dne uvedeného v osvědčení,
v našem případě tedy byla zahájena
dne 31. srpna 2008.
Finanční dary mohou být zasílány na
bankovní konto č. 196568545/0300,
dá le pak v loženy do pok ladničk y
v sekretariátu starosty města Smržovky,
do pokladničky v cukrárně U Hájků na
náměstí T. G. Masaryka a do přenosné
pokladničky u jednatelky o.s. Michael
Věry Koulové.
Ještě je potřeba v kostele mnoho
udělat, a proto doufáme a věříme, že
i nadále budete pomáhat.
Děkujeme.
Věra Koulová
ZAČALA NOVÁ SBÍRKA
na rekonstrukci
kostela sv. Archanděla Michaela,
kterou pořádá
občanské sdružení Michael.
Finanční dary můžete poukázat
na účet č. 196568545/0300
nebo složit do pokladniček,
z nichž jedna je umístěna
v sekretariátu starosty města Smržovky a druhá v cukrárně U Hájků
na náměstí T. G. Masaryka.
Kostel sv. Archanděla Michaela
Pátek 26. září od 18 hodin
Soubor je instrumentálně vokálním
kvartetem pro duchovní hudbu středověku. Členové souboru chtějí svým uměním oživovat kulturně duchovní dědictví
našich předků. SoliDeo hraje hudbu
12. – 18. století, tedy skladby z období
gotiky, renesance a baroka. Nedílnou
součástí vystoupení je představení velmi zajímavých, zapomenutých hudebních nástrojů z bohatého instrumentáře.
Během koncertu jich posluchači uslyší
a uvidí kolem pětadvaceti – flétny dřevěné i kostěné, rohy beraní, mufloní, kamzičí, kozlí, středověké dudy, psalterium,
niněru, šalmaj a další. Celý koncert je
provázen slovem.
Cílem našeho souboru je přinášet
krásnou hudbu a nevšední koncerty
i do menších měst a obcí. Těšíme se
na setkání i s těmi, kteří běžně kostel
září 2008
nenavštěvují. Nabídneme vám seznámení s krásným duchovním odkazem
v umění našich předků.
Smržovský zpravodaj
5
škola, školka
ZUŠ Tanvald
ZUŠ v Tanvaldě,
pobočka ve Smržovce zahajuje školní rok 2008/2009 v pondělí 8. září
v hudební třídě dolní školy (1. stupeň)
v 16 hodin.
Prosíme všechny naše žáky hudebního i tanečního oboru, aby si v tomto
termínu přišli domluvit rozvrh.
Současně zveme k zápisu nové děti
ze Smržovky, které by se chtěly naučit
hrát na klavír, kytaru, zobcovou nebo
příčnou flétnu, anebo navštěvovat taneční obor.
Doufáme, že jste si všichni hezky
užili prázdniny a těšíme se na setkání
v novém školním roce!
Za všechny učitele smržovské
pobočky ZUŠ Jana Hanischová
Letos se v červnu v Zámečku slavnostně rozloučilo s mateřskou školou 24 dětí.
Přejeme jim správné vykročení do školy a hodně radosti z učení.
kolektiv MŠ
společenská kronika
V měsíci září 2008 oslaví významné životní jubileum
Milada Vitvarová
Zdeněk Černý
Olga Hlavatá
Josef Matura
Marie Zachovalová
Josef Klikorka
Miroslav Tůma
Miloslav Šlambora
Karel Gabriel
Stříbrnou svatbu oslaví
Blanka a Michal Hotovcovi
Jubilanty, kteří si nepřejí být na stránkách Smržovského zpravodaje zveřejněni, prosíme, aby se
ozvali osobně či telefonicky - Kulturní středisko ve
Smržovce (tel. č.: 483 369 325).
6
Děkuji všem za milá přání a dárky k mým
narozeninám a také moc děkuji za vřelé
reakce na článek, který o mně vyšel
v srpnovém čísle Smržovského zpravodaje.
Anna Nesvadbová
Děkuji za krásný den paní Kupkové z naší
pošty. V polední přestávce mi vlastním
trábošem přivezla pilný balík se slovy:
»Lidi si musí pomáhat.« Paní Kupková ze
Zlaté Olešnice, díky!
J. Šilhánová
Děkuji paní Janě Šilhánové a MěÚ za
dárek a milou společnost u příležitosti
mých 85. narozenin.
Marie Parasičová
Děkuji MěÚ za dárek k mým 75. narozeninám a paní Janě Šilhánové za milé
předání a návštěvu.
Josef Klaban
Děkujeme MěÚ a KS za blahopřání
k naší zlaté svatbě, kterou jsme oslavili
7. 6. 2008.
manželé Neumannovi
Ráda bych poděkovala paní Šilhánové
za gratulaci a předání dárku k mým 75.
narozeninám.
V. Maturová
Děkuji KS a MěÚ za blahopřání k mým
80. narozeninám.
Anna Pospíšilová
Děkuji paní Kobrové za předání dárku
k mým osmdesátinám.
Anna Bílková
Chtěl bych poděkovat MěÚ a KS za pěkné blahopřání k mým 75. narozeninám
a zároveň i dárek a gratulaci k naší zlaté
svatbě.
Jaroslava a Horst Steckerovi
Touto cestou chci poděkovat paní učitelce Rykrové, která mimo jiné pracuje pro
Jazykové a vzdělávací centrum Slunce
v Tanvaldu, za přípravu směřující ke
složení certifikátu z německého jazyka.
Na hodiny s ní jsem se vždy těšil, byly
přínosné a pohodové.
Jiří Brabec
Paní Olze Hlavaté přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví k životnímu jubileu.
děti s rodinami
Smržovský zpravodaj
září 2008
pro každého něco
Co v učebnici dějepisu nenajdete
ČČK
aneb Prakticky i vesele z historie
všedních dnů
Muzeum místní historie má ve svém
archívu nejen materiály týkající se historie Smržovky, ale samozřejmě i dílka
a předměty z praktického života českých
domácností let dávno minulých. A právě
takové našla Marcela Müllerová na půdě
rodinného domu, kouzelné čtivo, které si zaslouží větší pozornost. Během
následujícího školního roku bychom
vám chtěli nabídnout praktické rady pro
všední dny, kterými se řídili naši prarodiče, protože vás určitě poučí a hlavně
pobaví. Budeme listovat a citovat z knihy
»Chutně – levně – zdravotně - kuchařské předpisy a rozpočty« z roku 1948.
Ze stejného období pochází i »Horoskop narození v odznaku«, přičemž jak
je uvedeno na zadní straně příručky:
„kompletní kazetu odznaků znamení je
možno objednati u Městského národního výboru v Olomouci, odbor finanční“. Nebudou chybět ani rady duchovní
z »Českého kancionálu svatováclavského« vydaného v roce 1947. Tak jdeme
na to. Pokud i vy vlastníte nějaké takové
zajímavůstky, určitě budeme rádi, když
se s námi o ně podělíte.
OS ČČK
Jablonec n. N.
pořádá kurzy
první pomoci
Praktické rady na měsíc září
Znamení PANNA
Panna vládne od 23. srpna do 23.
září a chráněncům sv ým propůjčuje
stud. Muži jsou pěkně rostlí, spravedliví,
rozumní, duchaplní a ctižádostiví, bývají
snadno okradeni a obyčejně sami na
zloději se mstí. Tajemství není radno jim
svěřovati, bývají ctnostní, hodní, majíce
dosti soucitu pro cizí utrpení i pro své
nepřátele – Panna činí ženy stydlivé,
spravedlivé, nevinné, prozřetelné, velice
duchaplné, dobročinné a mnohomluvné, v nebezpečích, které je potkají,
osvědčí bystrý rozum a rozvahu.
Jídelníček pro čtyři roční období
– PODZIM
Pondělí: Oběd: polévka květáková,
paprika plněná zbytky masa od neděle
s bramborem nebo rýží či dušenými
kroupami. Večeře: žemlovka s jablky
(připravena v poledne), šípkový čaj.
Úterý: Oběd: hovězí polévka se svítkem, hovězí maso obložené bruk ví
a bramborem. Večeře: švestkové knedlíky z vařeného těsta.
Středa: Oběd: kapustová polévka,
září 2008
vepřové kotlety s bramborem a zelím.
Večeře: bramborové nudle (šlejšky) se
smaženou žemlí a sýrem, salát, čaj.
(Nudle uvařeny v poledne).
Čtvrtek: Oběd: polévka špenátová,
čočka na kyselo s bramborem, pro mls
buď jablkový kompot nebo pěna. Část
čočky, než jí okyselíme, necháme na
polévku pro následující den. Večeře:
telecí kořínek s bramborem, rajčata
s cibulí.
Pátek: Oběd: čočková polévka, bramborový lepenec, jablkový závin. Večeře:
Strouhanková kaše se zapečeným kabanosem a salát, čaj s citrónem. Strouhanková kaše (upečená v poledne).
S o b ot a: O b ě d: p o l év k a hov ě z í
s nudličkami, svíčková sekaná pečeně
(upotřebeno maso vařené na polívku),
s bramborem a kompotem. Večeře:
bramborové taštičky (brambory uvařeny
v poledne).
Neděle: Oběd: polévka hovězí s krupičkou, hovězí podle Stroganova s bramborem, závin od pátku (nutno jej zahřáti
v páře). Večeře: mléčná kyselá polévka
s brambory neb zapečené brambory se
sardelemi neb slanečkem a salát (připraveno v poledne, ohřívá se buď v páře
neb s podlitím trochy horké polévky).
Dobrá hospodyně má vždy v zásobě
nějakou sušenku či řez, který předloží,
když pozoruje, že členové rodiny nejsou zcela uspokojeni. Sušenky doplníme některým z krémů, neb v omáčníku
podáme k nim trochu vlahou vodou rozředěné zavařeniny. Pro výlety platí, co již
uvedeno, leda, že přichází v tuto dobu
v úvahu kousek pečené husy neb vepřová kotleta. Tyto jísti studené může se
však odvážiti jen velmi dobrý žaludek.
Svatá zpověď – Příprava pro děti
(pozn. autora článku: začíná školní rok,
tak se rodičům a učitelům možná bude
tato rada hodit)
VYZNEJ HŘÍCHY KNĚZI
Než odejdeš do kostela, odpros rodiče. Musíš-li u zpovědnice čekat, než
na tebe dojde řada, netlač se, nešeptej, nýbrž modli se. Když přiklekneš ke
zpovědnici, udělej kříž a řekni, kdy ses
naposledy zpovídal.
Za muzejníky IU
Smržovský zpravodaj
I v měsíci září jsme pro vás připravili
kurzy první pomoci.
Termíny kurzů a další informace naleznete na našich webových stránkách:
www.cck-jablonec.cz
Nebo na tel.: 483 356 216
mobil: 602 458 088
Na všechny kurzy je nutné přihlásit se
minimálně týden před zahájením kurzu.
Budeme se na vás těšit!
Smržovské
obchody
– co je nového?
• Prodejna galanterie na náměstí
T. G. Masaryka k 1. srpnu ukončila provoz. Informační centrum dále funguje
v prodejně SKLO-PORCEL ÁN u paní
Jany Kotrbancové.
• Prodejna řeznictví v objektu prodejny POMI Market též ukončila provoz
a je k pronájmu. Informace u pí Kittelové,
tel. 483 382 289.
• Zrekonstruovaná večerka (u Černého koně) naopak zahájila pravidelný
provoz. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.30 do 12, od 14 do 21 hodin,
v sobotu a v neděli od 14 do 21 hodin.
• 8. září bude v Husově ulici otevřeno
Bistro »U Bastiena«.
Úřední hodiny
Městského úřadu
Pondělí + středa
7.00 – 11.30, 12.15 – 17.00
Úterý + čtvrtek
7.00 – 11.30, 12.15 – 15.15
Pátek
7.00 – 11.30, 12.00 – 14.00
7
pro každého něco
„Po českém chlebu se mi kroutila huba”
říká o misi v Afghánistánu milovník psů a koní Honza Gahler.
H o n z a G a h l e r j e n e n á p a d ný
a skromný kluk ze Smržovky, který si
v dětství představoval, že svůj život
zasvětí koním někde v koutku tiché
přírody. Ale znáte to – člověk míní
a osud mění. Náhody a především
pracovitost a poctivost v tom, co
dělá, Honzu dovedly úplně jinam.
Jako vojáka až do ohniska světových
mocenských svárů, do Afghánistánu,
což by si tenkrát, ještě na základní
škole ve Smržovce, nedovedl představit ani v nejodvážnějším snu.
Od druhé třídy jsem byl rozhodnutý,
že budu u koní, jenže v době, kdy jsem
měl vyplňovat přihlášku na střední školu, bylo čerstvě po Sametové revoluci
a hřebčíny a statky v České republice
krachovaly. Vyučil jsem se klempířem
a dokončil stavební školu v Liberci s tím,
že se budu věnovat řemeslu. Nakonec to
nedopadlo. Rok jsem pracoval ve firmě
na výrobu svíček a pak jsem musel na
tehdy ještě povinnou vojnu. Dostal jsem
se na Grabštejn, od čtrnácti let jsem se
totiž věnoval pejskařině. Před civilem
mi nabízeli místo u vojenské posádky. V té době jsem vojákem z povolání
nechtěl být ani náhodou. Nakonec jsem
na Grabštejně stejně skončil. Rok jsem
pracoval ve slévárně hliníku, když mi
ale z Grabštejna zavolali, že se uvolnilo
místo, tak jsem se rozhodl a vojákem
z povolání jsem už devět let.
Není pejskař jako pejskař. Znalostmi a zkušenostmi se určitě hodně
liší...
Na smržovský cvičák jsem se dostal
díky Milanu Kultovi. Potřeboval jsem psa,
aby hlídal dům. On měl tehdy vynikajícího německého ovčáka Zora, který měl
štěně s fenou Britou Vlastíka Bystrého.
Tak jsem získal svého prvního psa Skina
i prvního učitele. Když zmiňuji první učitele, nesmím zapomenout na Láďu Zoula a Janu Šilhánovou. Pejskařině jsem
věnoval hodně času, postupně jsem
získal se psy mnoho zkoušek a několik
větších i menších ocenění a koníček je
teď mým povoláním.
Vycvičit psa ale není asi vůbec
jednoduché?
Na Grabštejně jsem připravoval ročně jako instruktor zhruba 120 psovodů
a psů ke zkouškám. Pes musí projít
8
Jan Gahler
• třicetiletý rodák a občan Smržovky
• narozen ve znamení Berana ve
stejný den jako jeho sestra Irena,
jen o šest let dříve
• povoláním voják z povolání – psovod, instruktor výcviku
• během deseti let na Grabštejně
vycvičil a připravil ke zkouškám
stovky psů
• jeho láskou jsou nejen psi, ale
i koně a také jeho dívka Lucie
• Skin, Bak, Saron, Rex, Ben, Nero,
Andy, Alby, Laila, Bak II., Rex II.,
Ares – to byli a jsou všichni Honzovi psi
• nejtěžší životní zkušenost – vojenská mise v Afghánistánu v roce
2006
• největší popularitu získal po vystoupení v pořadu Jana Krause »Uvolněte se, prosím«
veterinou, musí mít výcvik a zkoušky
srovnatelné s vyššími stupni zkoušek
národního zkušebního řádu. Počty psů
se samozřejmě s profesionalizací armády snížily. Bývaly doby, kdy jich armáda
měla mnoho set. Výhodou teď je, že
člověk dostane ročního psa a slouží
s ním 8 let, předtím se psovodi měnili
s odchodem z povinné základní služby. Podstatou práce vojenského psa
je strážní služba, tedy ochrana osob
a majetku. Policie má své vlastní výcvikáře a psy. Využívá pachových stop, pes
je i po několika letech schopný identifi kovat pachatele na základě pachového
vjemu. Česká republika oproti jiným
státům neuznává psa jako plnohodnotný
důkaz, je jenom důkazem pomocným.
Grabštejn je jediná výcviková základna
u nás svého druhu, kde probíhá výcvik
vojenských psů. Sám jsem se přes čtyři
roky věnoval výcviku strážních a hlídkových psů. Když jsem dostal od bývalého
Smržovský zpravodaj
velitele základny, plukovníka Růžičky,
možnost začít cvičit záchranáře, měl
jsem velkou radost.
Už ve filmu Angelika mi učaroval pes
plemene francouzský Beauceron, teď
jsem ho měl a mohl cvičit. Alby - zástupce tohoto plemene, byl původně můj.
Grabštejn ho ode mě koupil, abych
s ním mohl cvičit pro potřeby armády.
Získal jsem s ním několik zkoušek, ale
nakonec se pes zranil a špatně chodil,
odkoupil jsem ho proto zpátky, aby dožil
u mě doma. Bylo to moc smutné, když
mi usnul v náručí.
Právě tento moment je důležitý.
Já, jako majitelka hýčkaných psů
a koček, si vůbec nedovedu představit, že bych svoje zvíře posílala
do nebezpečí. Jak se s tímto pocitem dá vyrovnat?
Psi jsou jako moje děti. Každého
svého psa jsem obrečel, když odešel.
Choval jsem ho v náručí, když přišel
čas na poslední službu. Už to mám
v sobě srovnaný, Afghánistán mi v tomhle hodně pomohl. Psovod, který cvičí
psa na vyhledávání výbušnin, ho posílá vlastně vždycky na možnou smrt.
Výbušnináři jsou proto jediní psovodi,
kteří netouží mít pozitivní nález. Sám
nyní dělám instruktora pro výcvik psů na
vyhledání výbušnin. Před pěti lety se na
Grabštejně změnil velitel a přišly nové
specializace výcviku - právě výbušniny. Nyní již mám jen dva služební psy,
německého ovčáka Rexe a labradorku
Lailu. Pokud voják cvičí psy v dobách
míru, nemá na území České republiky
možnost otestovat si svoji práci v praxi,
jedinou možností jsou výjezdy na mise.
Původně jsem se připravoval na výjezd
do Kosova. Čtrnáct dní před odletem se
situace změnila. A já se ocitnul v Afghánistánu.
Asi to nebylo příjemné sdělení
hlavně pro rodiče a blízké.
Máma nespala už kvůli Kosovu, nemohl jsem jim to říct. Sám jsem nevěděl, co
mě čeká, o těch pocitech se nedá moc
mluvit. Není to strach, že se to nezvládne,
ale spíš obava, co tam bude. Doma jsem
nic neřekl, ani svojí přítelkyni. Všichni
si, po celých skoro pět měsíců, mysleli,
že jsem v Kosovu. Dozvěděli se to až ve
chvíli, když jsem po návratu seděl doma
u stolu. V tu chvíli se mísil pocit úlevy, že
jsem zpět, s překvapením, kde jsem byl,
září 2008
pro každého něco
a následně děs z toho, co se mi mohlo
stát.
Jaké to v Afghánistánu bylo?
Všechno byla nová zkušenost. Pobýval jsem tam od července do prosince
2006. Byl jsem překvapený, jak se psi
rychle aklimatizovali, během 3 až 4 dnů.
Mně trvala adaptace 14 dní. Během léta
bylo běžně 55 stupňů přes den, v noci
kolem 25. V prosinci bylo ve dne 20
až 25 stupňů, v noci –15. V noci také
napadl sníh, který přes den roztál. Všude bylo bláto a my chodili v tričkách. Je
tam šílené sucho. Sloužil jsem v Kábulu
na letišti, které leží v nadmořské výšce
přes 2 200 metrů. Začátek mise byl pro
mě jednodušší v tom, že jsem tam měl tři
týdny kolegu z Grabštejna, který mě do
všeho zasvětil, než odjel. Stejně tak jsem
předával zkušenosti dalšímu psovodovi,
než jsem odjížděl domů já. Člověk nikdy
neví, kdy poletí, odlety a přílety se zpožďují i o měsíc. V Afghánistánu jsem si
ověřil, že moje práce má smysl a psi
v neznámém a nebezpečném prostředí
obstojí. Zabezpečovali jsme veškerý
vstup do základny, prověřovali jsme vozidla, zavazadla vojáků, veškeré zásobování i humanitární pomoc a prověřovali
jsme na území Kábulu a okolí podezřelé
předměty. Každodenně jsem tím se
svými psy chránil civilní obyvatelstvo
a 1 200 životů lidí na základně. Každý
víkend se prověřoval bazar, na kterém
prověření místní obyvatelé prodávali.
Účastnili jsme se VIP procedur, jistili
jsme například Tonyho Blaira, Condollizzu Riceovou a nejčastěji prezidenta
Kaddáfího. V misi jsou jiné podmínky,
jiný způsob života, po návratu se těžko
zvyká, asi měsíc mi trvalo, než jsem
se srovnal. Úplně se vám změní životní
hodnoty, až tam získávají na ceně věci,
jež vám doma přijdou naprosto samozřejmé a všední. Jsou to nesdělitelné
pocity. Člověk tam přemýšlí o spoustě
věcí…. Válka? To je prostě špatná věc.
Ale byli jsme v misi dobrá parta a já jsem
nebyl sám. Byli se mnou moji psi, ti mě
nenechali propadat špatným myšlenkám. Přinášeli dobrou náladu i ostatním.
Byl jsem rád, že jsme to zvládli.
Ale Afghánistán je i země obyčejných lidí, kteří mají své životy. Jací
jsou?
Lidi tam jsou nesmírně hrdí, úžasně milí, veselí a manuálně zruční, jsou
schopni v yrobit falzifikát čehokoli.
Sošky Budhů (vládl zde určitou dobu
září 2008
budhismus), repliky nožů, mečů. Co
prodávají? Na bazaru všechno – od
děravých ponožek až po dělo. Všem
svým »ženám« jsem přivezl šátky (šamaky), hodně se kupovaly kožené bundy
s beranem a drahé kameny, v horách
se nalézá spousta nerostů, nejvíc jaspis
a lazurit, vyrábí z nich šperky, šachy,
nádobí, co se dá. Afghánistán má nádhernou přírodu, hory, je velká škoda,
že pro turisty je všechno utajené a asi
ještě dlouho bude. Samozřejmě jsem
fotil, abych aspoň část té přírodní krásy
přivezl ukázat.
Na misi vzpomínání pozitivní?
Mám spoustu emotivních zážitků,
negativních i pozitivních. O špatných
mluvit nechci. Velice mě zasáhly vlajky
států, které tady, u základny KAIA, měly
své mise. Proč? Pokud zemřel nějaký
voják, byla vlajka na půl žerdi. Stávalo
se, že někdy vlajky lítaly jen nahoru
a dolů. To byl tísnivý pocit. Člověk si pak
uvědomí, jak je smrti blízko. Všude jsou
nastraženy miny, hrozí sebevražedné
atentáty. Psovod a jeho pes má tady
velkou vážnost, ačkoliv jeho vojenská
hodnost je nízká. Za svou práci byli moji
psi oceněni v Afghánistánu medajlí. Ve
světě jsou statečná zvířata oceňována,
dostávají vyznamenání, v Čechách se
tento kult nepěstuje, což není dobře.
Jediného statečného psa najdete vycpaného v Policejním muzeu. Ministryně
Parkanová vlastně poprvé u nás ocenila
psí vojáky. Sice jen věncem buřtů, ale
i to je první vlašťovka.
Ano, už se z Kábulu dostáváme
do Prahy do televizního vysílání. Jak
ses dostal do pořadu Jana Krause?
Dostali jsme do Grabštejna pozvání
pro jednoho z oceněných psů. Nikdo
se ke Krausovi nehrnul, nakonec vybral
velitel základny mě. Jen jsem se dozvě-
děl, že jdu do televize. Asi hodinu jsem
se bavil s režisérem panem Nouzákem,
který získal pro pana Krause informace.
V divadle jsem si s Janem Krausem povídal asi 40 minut, ale do vysílání se vejde
jen krátký sestřih. Pan Kraus byl velice
milý, protože moje profese je vážné
téma, o kterém se příliš žertovat nedá.
Vzápětí jsem byl pozván do Historického
magazínu vysílaného na ČT 24 a někdy
spolupracuji i s časopisy, které se zabývají psy.
Vůbec se nedivím, že Honzu do
médií zvou. Je výborným vypravěčem, který ví, o čem mluví a hlavně
z něho sálá upřímnost a oddanost
své práci.
Koně a psi jsou můj úděl. Dělám to, co
mě baví. Koníček se mi stal povoláním
a naopak. To je k nezaplacení. Přijedu
domů od psů z Grabštejna a už na mě
čekají další pes a koně, hucul-gurdul
Tornádo a exmoorský pony Janek. Mám
je pro radost. I táta ode mě dostal koně,
haflinga. Ve Smržovce jsem rád, a proto
raději na Grabštejn dojíždím, ačkoli jsem
tam chvíli bydlel. Hory, zvířata a příroda,
to vše je pevně spjato s mým životem.
Honzo, díky, ať se ti daří a psi i koně
ti stále přinášejí radost. Samozřejmě nejen oni! A někdy příště určitě
nashledanou.
IU
Afghánistán
– výstava fotografií
Připravujeme v ýstavu
snímků Honzy Gahlera.
Nenechte si v listopadu
ujít v Zámečku přehlídk u u n i ká t n í c h b a r ev ných fotografií, postřehů
a komentářů z Afghánistánu. Setkání s Honzou,
ať osobní či prostřednictvím jeho fotografií stojí
opravdu zato.
Smržovský zpravodaj
9
zeradnice
smržovské
informuje
kroniky
Nahlédnutí do kroniky roku 1988
Dvacátého třetího září 1868 byl
ve Smržovce založen hasičský sbor.
Smržovští hasiči nás tedy ochraňují,
zachraňují, ale také baví již celých 140
let. V knize Otto Wilhelma Feixe »Čtyři
století Smržovky« se dozvídáme, že
se již v roce 1867 sešlo několik mužů
v »hoření krčmě« na Horní vsi (dnes
penzion Červená Karkulka), a to Karel
Roigk, Josef Staffen, Anton Posselt,
Fabian Staffen, Heinrich Zenkner, Wilhelm Fischer a Josef Ullmann s usnesením založit ve Smržovce hasičský
sbor. Vypracovali stanovy a po jejich
schválení v příštím roce, tedy v r. 1868,
založili spolek. Vedení převzal Karl
Roigk.
Co si o historii smržovsk ých
hasičů přečteme v kronice z roku
1988, kdy slavili 120. výročí?
Hasičský sbor byl založen 23. září
1868. V překvapivě krátké době se
podařilo zakladatelům získat mnoho
nových členů. Četné žádosti o finanční
pomoc, adresované obecní radě, byly
však zamítnuty s odůvodněním, že nový
spolek není potřebný. Bylo proto nutné
zajistit si veškeré hasičské vybavení dobrovolnými příspěvky, pořádáním loterií,
plesů a podobně. Nemálo občanů se na
vybavení sboru podílelo dary. Na stavbu
zbrojnice přispěl i bývalý majitel panství,
který hasičům věnoval stavební materiál.
A nakonec uvolnila prostředky i obecní
rada. Z významných událostí této éry je
možno jmenovat sjezd „Liberecké župy
hasičské“ v roce 1878, jehož hostitelem byla Smržovka. S nárůstem členské
základny i s pozdějším uznáním nutnosti
hasičského sboru ze strany obce, mohlo
postupně docházet k lepšímu hasebnímu vybavení. V roce 1886 bylo možno
zakoupit čtyřkolovou stříkačku a další
nezbytné prostředky. Hasiči místo plátěných obleků dostali nové soukenné
bundy.
Hasičský sbor svou činnost neomezoval jen na střed města, ale postupně
zřizoval vedlejší zbrojnice, například na
Horní vsi, v Dolní Smržovce, Jelením
Koutě, Jiřetíně pod Bukovou, Údolní
ulici a ve Střední Smržovce. Zakládající
spolek se však roku 1887 osamostatnil
a byl ustaven samostatný sbor. V dubnu
1905 byla zakoupena tehdy nejmodernější parní stříkačka a 27. srpna byla
slavnostně předána do užívání nová
10
požární zbrojnice v Luční ulici. Současně se zbrojnicí byla postavena kovová
lezecká věž, která byla odstraněna až při
zahájení stavby nových bytových domů
v roce 1969.
V roce 1908 oslavil sbor 40. výročí založení a tehdejší císař věnoval
zakládajícím členům pamětní medaile.
Dostupné materiály dokládají, že v tomto
období hasičský sbor zasahoval u 62
požárů, vykonal 21 námětových a 490
jiných nácviků, dále provedl 160 cvičení
lezců, uskutečnil 32 výborových a 234
členských schůzí.
Během 1. světové války pouze hrstka
obětav ých funkcionářů zachovávala
akceschopnost sboru. Základní kádr
sboru v té době trpěl v zákopech na
všech frontách. Až příliš mnoho mladých mužů se do hasičského sboru již
nevrátilo.
Po skončení války se znovu rozběhla
pravidelná činnost hasičů. Postupně se
přikročilo k modernizaci výzbroje a také
výstroje. Hlavní zbrojnice získala nákladní auto Chevrolet a tři motorové stříkačky, nové vybavení a již dva pojízdné
žebříky. Kompletně byly vybaveny zbrojnice na Horní vsi a Jelením Koutě. Dolní
Smržovka měla dvě motorové stříkačky,
Jiřetín pod Bukovou jednu a také zbrojnice v Údolní ulici měla jednu motorovou
stříkačku. Střední Smržovka měla v té
době motorové stříkačky dvě. Ke konci
první světové války vznikl při hasičském
sboru samaritánský sbor, přejmenovaný
později na Dobrovolnou záchrannou
společnost. Společnost vlastnila dva
sanitní vozy a pracovala prakticky vždy
v součinnosti s výjezdy hasičů. Byla
zároveň součástí Červeného kříže.
V roce 1938 se Smržovka stala součástí Německa. Okupace a následující
světová válka opět ochromily činnost
hasičského sboru. Brzy po osvobození
se však našli noví obětaví občané, kteří
již v červenci 1945 svolali přípravnou
schůzi k obnovení činnosti sboru. Byl
získán zánovní vůz zn. Mercedes z roku
1938 a ten sloužil až do roku 1974.
V roce 1971 byl sbor posílen o nový cisternový vůz ZIL a zastaralý Mercedes byl
v roce 1974 nahrazen speciálním vozidlem AVIA 30. Vozový park v roce 1988
tvořila vozidla Š 706, cisterna z roku
1984 a speciální vůz AVIA 31 z roku
1986. V roce 1988, v roce oslav 120.
výročí, byl předsedou sboru Oldřich
Kothera, velitelem Bedřich Kuhn, referentem politickovýchovné práce František Černý, preventistou Adolf Štekr, jednatelem Hugo Dubský, hospodářem Jiří
Kolář, organizačním referentem Milan
Kult, referentem MTZ Jan Blažek st.,
referentem CO Karel Štěpař st., členem
výboru Stanislav Novák, revizory Jiří Lejsek a Jaromír Hron.
Vybrala M. Ledecká, kronikářka
Zakládající členové smržovského hasičského sboru, r. 1868
Smržovský zpravodaj
září 2008
pro každého něco
POZVÁNKA PRO VÁS OD NÁS
Oslava 140. výročí založení SDH Smržovka
sobota 20. září
PROGRAM:
10:00 - zahájení a slavnostní průvod všech členů hasičského sboru od hasičské
zbrojnice na náměstí T. G. Masaryka, kde bude vystavena technika
našeho i okolních sborů a je také počítáno s účastí Českého červeného
kříže a IZS
11:30 - nástup na místním kluzišti – proběhne předávání vyznamenání za dlouholetou činnost a odznaků zdatnosti pro mládež, po přestávce možnost
prohlídky hasičského vybavení a techniky
13:00 – 13:40 - ukázka vyprošťování osob z havarovaného automobilu
14:00 – 18:40 - Memoriál Bedřicha Kuhna – hasičská soutěž
• ukázka dětského požárního útoku
• soutěž dospělých družstev - požární útok s dojezdem
20:00 – Parkhotel
• promítání filmu o hasičích ve Smržovce
• volná zábava s kapelou Kontakt a občerstvením
Bavit se budeme až do rána!
Občerstvení pro vás zajistí hasiči a Patrik Bonnan.
září 2008
Smržovský zpravodaj
11
pro každého něco
Judo je můj svět
Míro, jak bys laikovi vysvětlil, co je
judo, kde vzniklo, o čem tento sport
vlastně je?
Je to bojový sport založený na technice chvatů, kdy není důležitá síla, ale
rychlost a také obratnost. Bojuje se
pomocí hodů, škrcení a páčení. Cílem
je, aby soupeř zaplácal (o sebe, o zem)
nebo aby zvolal »maita« – vzdávám
se. Vzniklo v Japonsku asi v 19. století
a jeho zakladatelem je Jigoro Kanno.
Nevím, zda to uvedu přesně, ale Jigoro nebyl zcela zdravý, myslím, že měl
obrnu, chyběla mu tedy stabilita, a tak
vlastně vymyslel chvaty, kdy se slabší
může ubránit silnějšímu. Jinak judo patří
mezi »novější« sporty.
Jak probíhají závody?
Jsme rozděleni dle váhové kategorie. U zápasu jsou vždy tři rozhodčí a ti
sledují provedení chvatů – po chvatu pak následuje hod. Za provedení
dostáváme čtyři typy bodů podle toho,
jak se nám chvat/hod povedl – »koka«
– to je ušmudlaný hod, »yuko« – lepší
hod, »wazari« – dobr ý hod a »ipon«
– to je hod na čistá záda a když se
tohle podaří, tak je dotyčný rovnou
prohlášen za vítěze. Také když se 2x
podaří »wazari«, tak rozhodčí vyhlásí
»ipon«.
Takže divák se musí v těchto chvatech orientovat, aby měl přehled, jak
zápas probíhá?
Vlastně ani ne. Právě kvůli divákům se
vše trochu zjednodušilo, během zápasu
sledují diváci tabulku, kam rozhodčí vpisují body za provedené chvaty a tabulka
je rozdělena na ty čtyři typy bodů. Takže
hned všichni vidí, jaký chvat/hod byl
proveden.
Jak dlouho trvá zápas a kolik jich
judista v soutěžní den absolvuje?
Naše dorostenecké trvají 4 minuty
čistého času, dospělí mají 5 minut. Přerušuje se třeba ve chvíli, kdy jsou zápasníci na zemi v pozici, ze které už nelze
nic provést, když jsou zablokovaní, nebo
když rozhodčí chce, abychom si upravili
kimono. Ukončení před časovým limitem je ve chvíli, kdy se povede »ipon«,
2x »wazari« nebo když soupeř zaplácá.
V Česku jsou obvyklé 3 - 4 zápasy, ale
třeba v Německu na mezinárodních
závodech jsem absolvoval 9 zápasů, to
už bylo hodně, ale nakonec jsem byl
třetí.
12
Míra Jakubík je – dnes již bývalý – žák ZŠ Smržovka, který se už
osm let věnuje judu a dosahuje
v něm velkých úspěchů.
V letošním roce má za sebou
nejen několik úspěšných závo dů, ale také přijímací zkoušky na
střední školu (Střední odborná
škola Na Bojišti, Liberec – obor
mechatronik) a do budoucna přání
být v reprezentaci republiky.
Co to všechno obnáší se vám
pokusíme přiblížit v následujícím
rozhovoru.
Jak probíhá tvoje příprava před
zápasem?
Pár dní před soutěží omezuji jídlo a pití,
abych shodil zhruba 2 - 3 kg a dostal se
tak do nižší váhové kategorie. Ráno
v den zápasu mi bývá dost zle, zřejmě
od ner vů, tak jenom piju neperlivou
vodu. Musím se rozcvičit, rozhýbat,
takže běhám, protahuju se, dáváme si
cvičné zápasy proti sobě. Psychicky nás
připraví trenér – řve na nás, hecuje nebo
nás i profackuje, aby nás »nabudil«. To
hodně pomáhá.
Takže jestli tomu rozumím, jdeš
do zápasu naštvaný, abys podal co
nejlepší výkon – i tak se soustředíš
na chvaty a nepoužiješ sílu?
Smržovský zpravodaj
No, ona se pak při zápasech ta síla
trochu používá, bez ní by to nešlo.
Patří k judu nějaké rituály?
Určitě. Tak předně je to už oblečení –
zápasí se pouze v kimonu a samozřejmě
spodním prádle, ale třeba při tréninku,
když vstoupíme do haly, tak se ukloníme,
při odchodu také, při závodech se ukloníme rozhodčímu i soupeři, vyjadřujeme
tím úctu. Při vstupu na tatami (speciální
žíněnky, kterými se vyrovná zápasiště
kvůli pádům) jsme bosí, musíme mít čisté nohy, ostříhané nehty a nemít na sobě
nic kovového.
Jak ses k tomuto sportu dostal?
Jak často trénuješ a kde?
Judo dělala mamka, a protože já žádný sport nedělal, tak mne v sedmi letech
přivedla do dětského oddílu a mne to
začalo bavit. Tréninky jsou 3x týdně dvě
hodiny povinné a čtvrtý trénink je dobrovolný. Trénujeme v Jablonci na Střelnici
pod vedením Pavla Hrubého.
Měl jsi někdy krizi, chtěl jsi toho
nechat?
Jasně, že měl. Trvalo to dva měsíce,
ale nebylo to ani tak kvůli judu jako takovému, ale nesedl mi jeden trenér. Hodně
mi tenkrát pomohli rodiče, nechtěl jsem
vůbec chodit na tréninky, ale nakonec
jsem to překonal – vlastně oba jsme to
překonali, trenér i já jsme změnili přístup
a už to bylo dobrý.
Trénink 4x týdně – to je časově
docela náročné. Máš i jiné zájmy?
Stíháš i něco jiného?
Když to jde, tak se o víkendech věnuju airsoftu, začíná se nám tu tvořit tým
– prostě pořádáme bitvy s replikami
pravých zbraní a jsme v lese. To mne
taky hodně baví, ale judo bude vždy
přednější.
Dodržuješ speciální životosprávu?
Vůbec ne. V tom se asi odlišuju od
ostatních. Jím všechno, piju všechno,
jen před závody se omezuju. Ale jsou
i tací, co na výživu hodně dbají, jedí různé vitamíny, mechy a tak.
A teď k tvým úspěchům – jakého si vážíš nejvíce? Čeho bys chtěl
dosáhnout?
Určitě 3. místa na mezinárodních
závodech v Německu v Erfurtu v roce
2007. Také se mi podařilo být dvakrát
za sebou první v jednotlivých soutěžích
Grand Prix, v roce 2007 i 2008. Samozřejmě bych chtěl vyhrát celé Grand
Prix, celou soutěž (jedná se o celorepublikové závody pro dorostence)
září 2008
pro každého něco
a kvalifikovat se do reprezentace. Tam
ještě nejsem, ale už jsem byl dvakrát
přizván na jejich soustředění, to mi
udělalo radost.
Máš nějaký vzor?
Nemám, to ne. Ale zajímalo by mne,
jak trénují Francouzi – jsou v judu nejlepší a nikdo neví proč. Asi mají nějaké
speciální tréninky.
S judem jsou určitě spjata zdravotní rizika – co ty a zdraví?
Jsou, ale to je u všech sportů. U juda
máme vždy spálené nohy, to se stane
tahem po »tatami«. Je to proto, že neposkakujeme, ale šmajdáme, aby se nám
soupeř nedostal pod nohy. Taky hrozí
křivé prsty, to je zas tím, že když držíme
soupeře za kimono, tak on sebou škube
– a dobré kimono je dost tvrdé. Posledním rizikem jsou boule na uších, to jsou
boule vyplněné krví, které vznikají, když
jste se soupeřem na zemi a on vám pěstí
přejede přes bolestivé části hlavy. Buď
se to pak samo ztratí, nebo to lékař
vytáhne jehlou.
Ty sám jsi byl zraněn?
Jednou jsem měl náběh na tu bouli na
uchu, ale naštěstí se to samo vstřebalo.
Spálené nohy nepovažuju za zranění. To
mne spíš letos trápila záda, přišlo se na
to, že mám skoliózu, tak mám teď speciální podložky a snažím se pravidelně
cvičit.
Je judo finančně náročný sport?
Jednou za půl roku platíme příspěvky
2 500 Kč, z toho se hradí pronájem
haly, cestovné na závody a startovné.
A pak už je potřeba jenom kimono.
Já už potřebuju to lepší, tvrdší, aby
se soupeř nemohl chytit a to stojí tak
3 000 Kč. No ale jsou i kimona třeba za
8 000 Kč.
Co bys doporučoval zájemcům
o tento sport?
Hlavně aby vydrželi. Trpělivost! Protože základem juda je naučit se pády
a to trvá dost dlouho, dost zájemců to
odradí. Jenže jinak to nejde, umět dobře
spadnout je fakt důležité.
Nějaké slovo na závěr?
Určitě – chtěl bych moc poděkovat
našim, že mne podporují a také za to,
že mi pomohli překonávat krize. Velké poděkování patří i Pavlu Hrubému
– mému trenérovi.
Míro, díky za rozhovor, přeji splněný sportovní sen a šťastný vstup do
nové školy.
L. Spálenská
září 2008
Mníšek se potkal se Smržovkou
Mníšek se potkal se Smržovkou na
vernisáži výstavy manželů Procházkových v barokním areálu Skalka
v Mníšku pod Brdy.
Zde byly až do 31. července vystaveny fotografie Hany Procházkové pod
názvem »Skleněná fantazie« a snímky
Jaroslava Procházky »Podivní tvorové
Jizerských hor«. Kolekce paní Hany
zve do světa křehké krásy, pan Jaroslav představuje výsledky pátrání po
tajemných bytostech obývajících jizerskohorské paseky a pláně (těm, kdo se
po jejich zhlédnutí bojí do hor vkročit,
vzkazuje, že tito tvorové jsou neškodní,
pokud se k nim a k okolní přírodě chováte s náležitým respektem).
Výstava, kterou zhlédli i návštěvníci
tradiční Skalecké pouti a koncertu v sále
kláštera, se setkala s velkým ohlasem.
Hana Prochá zková v y práv í: „ Již
v pokročilém věku jsme se přestěhovali z Kolína do Smržovky, blíž krásné přírodě Jizerských hor. Fotografovat jsem
začala až ve svých třiapadesáti letech
- jen tak pro potěšení. Ve skalách a balvanech milovaných Jizerek jsem nalézala různé výrazy – pojmenovala jsem
je »Skalníci«. Před pěti lety jsem onemocněla a v důsledku toho nesmím
vykonávat řadu činností. Po čase jsem
objevila práci s počítačem, která se mi
postupně stala velkou zálibou. Vytvá-
Manželé Procházkovi s vedoucí mníšeckého kulturního střediska
ření »nefotografovaných fotografií« má
i blahodárný terapeutický účinek.
Skleněnou fantazii jsem v roce 2006
vystavovala v Praze v Martinickém
paláci na Hradčanském náměstí. Mám
radost, že jedna z fotografií je dnes
až v Kalifornii. Obdržela jsem také
pozvání k vystavování ve Vídni. Na
Hradčanech vystavoval i můj manžel
Jaroslav a také jeho fotografie se velmi
líbily. V Mníšku jsme se ocitli díky panu
Minaříkovi, který na nás upozornil místní kulturní středisko. A pak už byl jen
krok k tomu, aby se výstava v krásném
prostředí kláštera na Skalce mohla
uskutečnit...“
Za MKS Mníšek pod Brdy
Jarmila Balková
WorldFest 2008, 5. – 7. září, hrad Grabštejn
www.worldfest.cz
Pátek 5. září od 19 hodin
»Magické komnaty«
Sestry Steinovy / Divadlo dno – Lapohádky
neboli Ledové techno - představení s živou
hudbou a loutkami ze samorostů, na motivy
laponských mýtů / Marta Svobodová + Martin
E. Kyšperský - dvě nejvýznamnější osobnosti
brněnské alternativní scény v ojedinělém společném koncertu / Rada synergica (D) / Ondřej
Smeykal – didgeridoo / Irish parta – irský
noční jam session
Sobota 6. září od 11 hodin
Lakomá Barka – loutkové představení / Karel
Babuljak – citera / O zamilované ježibabě –
pohádkový muzikál s loutkami / Síla - tři ženy
+ jeden / Divadlo Mimotaurus – Hrozné příběhy - kramářské šansony neboli loutkový punk
Smržovský zpravodaj
z doby národního obrození / L‘arrache-coeur
– experimentální pojetí world music a jazzu /
Bran (F/CZ) – mystické i taneční pojetí bretaňské hudby / Divadlo Krepsko – Nejmenší žena
na světě* veselo-smutné a poeticko-morbidní
představení o velké neobvyklé lásce / Vladimír
Mišík, Jan Hrubý a Pavel Skála / Vobezdud
– houpavý dívčí smyslbeat / Neočekávaný
dýchánek – hudebně-dramatické písně / Budoár staré dámy – divoká hudba / Balamuna (D)
– bubenická horda valící se z Žitavy
Neděle 7. září od 11 hodin
Divadlo Máry Sýkory – Šlaposlav a Balzamína
– loutkové drama ze života českých cyklistek
/ Pohromadě na přehradě – liberecká legenda
/ Huso - Hubáček a Soldán opět útočí
13
setkání s Klárou
Lesní divadlo
B
yla zamžená adventní sobota.
Zlatavou krajinu sežehnutou mrazem
svátečně vyzdobila jinovatka. Šli jsme
parkem Hrádku u Nechanic. Ze zámecké kuchyně voněl vánoční punč, lidé
měli ve tvářích něžné úsměvy a v rukou
větvičky jmelí. Právě když mi v hlavě
zazněly první nádherné Ortenovy verše:
„Byl štědrý prosinec, na zasněžené
pláni s paletou v ruce kdosi stál…“ a já
se chystala zaslzet, pravila tehdy asi
sedmiletá Mirka po mém boku:
„Copak Zlatovláska, ale jmelí!“
Protože určitě neplatí, co Čech to
cimrmanolog, pokusím se tedy nezasvěceným vysvětlit, co poznámka mé dcery
znamenala.
Český genius Jára Cimrman se mimo
jiné uplatnil i jako divadelní autor, ředitel,
režisér a herec. Jako takový pak měl
časté zkušenosti nejen s pamětí herců,
kterým sem tam vypadl text, ale i s nepozorností nápovědy, který ve své budce
někdy přestával sledovat hru a usnul.
Proto napsal scénku, použitelnou na
jakémkoli místě jakékoli hry, která měla
nápovědu vzbudit a donutit napovídat,
jak bylo jeho úkolem.
Abyste byli v obraze, uvedu právě
onen příklad, který citovala Mirka.
Princ Jasoň: „Přišel jsem se ucházet
o princeznu Zlatovlásku.“
Král (nemůže si vzpomenout na text
hry): „Copak Zlatovláska, ale jmelí!“
Kdokoli na scéně: „Všimli jste si, co
se letos urodilo jmelí? V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.“
Načež jednotliví herci pomocí výkřiků
a jiných zvukových efektů popisovali
sklizeň jmelí, dokud se tím rambajsem
nápověda nevzbudil.
U
znávám a ctím Cimrmanovu genialitu, ale jeho pokračovatelé by měli
vědět a pokud to vědí, měli by přiznat,
že na tuto myšlenku nepřišel Cimrman
jako první. Že ji možná přivedl k dokonalosti, ale každopádně ji převzal od
pana Jaroslava Svárovského, majitele
hostince »Na Podvoznici« a předního
herce ochotnického divadelního spolku
na Hamrskách. Buď byl sám přítomný
slavné »kuřácké scéně« a nebo se o ní
dozvěděl z doslechu. Každopádně to
jako první byl Jaroslav Svárovský, který
ve chvíli, kdy kandrdase na scéně zmoh14
la tréma a on zapomněl roli a jen zmateně koktal, neztratil hlavu, vytáhl z kapsy
doutníky, zničenému kolegovi nabídl
a pravil: „Sedněme chvilku a zakuřme
si.“ Pak řekl ještě několikrát „jo, jo“,
nováček se uklidnil a hrálo se dál.
A třeba to možná ani nebyl jako první
pan Svárovský, třeba i on tuhle fintu od
někoho okoukal, protože tady u nás
pod horama se hrálo divadlo odedávna
skoro všude. A že to lidé dělali z lásky
ke kumštu a ne z touhy po slávě, neřkuli
bohatství, to je pravda taky. Nebyla tenkrát ani televize, dokonce ani kino ne
a přece se občas hrávalo před prázdným hledištěm.
D
okladem toho je představení pořádané koncem XIX. století, tak jak jej ve
svých pamětech zaznamenala dělnická
novinářka Jitka Končinská.
Členové místní Národní jednoty severočeské hrávali vždycky na podzim divadlo v hostinci U Nepasických v Hořením
Hamře. Jeden rok vybrali hru »Karel
z Möhru« a při druhé zkoušce je napadlo,
že v Tanvaldě působí lékař, který se taky
jmenuje Karel Möhr, tak jestli by nebylo
dobře ho pozvat, třeba je ta hra o někom
z jeho příbuzenstva.
Jak řekli, udělali. Dva pečlivě vybraní
delegáti pak pana doktora moc chválili,
že se na ně celou dobu mile usmíval,
poděkoval za pozvání, účast slíbil, ale
… Pan doktor má podmínku. Přijde, ale
musí se hrát, kdyby čert na koze jezdil.
Ne že mu pak řeknou, že se nehraje,
protože chybí obecenstvo. Tak to snad
abychom dali na modlení …
Modlili se asi málo, protože první listopadovou neděli, v den premiéry, lilo jako
z konve a vítr řádil jako pominutý. V půl
sedmé byl sice přítomný celý divadelní
soubor a muzikanti, ale divák ani jeden.
Všichni byli nešťastní jako šafářův dvoreček a v tomhle rozpoložení je v sedm
hodin našel doktor Möhr. Těžko říct,
jestli měl vztek, protože byl na dnešek
pozvaný do pivovaru na vepřové hody
a jako člověk znalý cti šel do divadla,
protože slib je slib, nebo jestli mu přišlo
líto houfu zmoklých slepic. Zkrátka pan
doktor se rozhodl, že tenhle večer se
bude hrát v jeho režii.
Poručil hostinskému rozsvítit všechna
světla na sále a muzikantům hrát, seč
jim síly stačily. Ochotníkům oznámil,
že budou hrát, i když bude v sále sám
a hned za všechny prázdné židle zaplatil
Smržovský zpravodaj
vstupné. Pak si poručil párek s křenem
a čaj s rumem, všechno čistě ze zdravotních důvodů proti nachlazení. Mobily
tenkrát nebyly, ale přeci šel hned Hamrem jeden hlas, co se to U Nepasických
koná. Brzy se začali trousit diváci, v osm
hodin byl sál skoro plný a hrálo se.
Doktor byl vzorný divák, prožíval celý
děj spolu s herci, někdy jej i hlasitě
komentoval, o přestávce rokoval se
sousedy, stanovil několik diagnóz a jako
honorář přijmul pivo a preclík. Když
odcházel, pošeptal paní hostinské, kterou pro ten večer učinil paní svého srdce: „Byl to krásný večer, milostivá paní,
ale za ty peníze bychom mohli spolu jet
do Národního. Ale zase bych nevěděl,
kdo byl Karel z Möhru.“
Doktor Möhr si však tímto skutkem
nevysloužil pověst ochotnického mecenáše, ale spíš člověka chabého na
duchu, tedy pitomce, protože při nejbližší příležitosti se předseda Národní
jednoty severočeské nechal slyšet, že
pan doktor přijel až z Tanvaldu, ačkoliv
byl zván do pivovaru na zabijačku, kdežto
místním bylo zatěžko ujít pět minut cesty
a že by sousedům jen prospělo, kdyby
ten dvacetník dali radši za vstupné, než
za kořalku. Načež povstaly místní ženy
jako jeden muž a potleskem doprovodily
svoje volání: „Pravdu máte, pane předsedo!“ Čímž to pan doktor v Hamrech
u mužských definitivně prohrál.
Klára Hoffmanová
- pokračování příště Slavnosti města Desná
7. září
areál Riedlovy hrobky od 14 hodin
Desenské setkání k významným výročím města. Tradiční společensko
zábavné odpoledne v duchu oslav
95. výročí povýšení Desné na městys
a 40. v ýročí pov ýšení na město.
Těšit se můžete na Josefa Švejka
a c.k. ŠRAML, Bílkovo kratochvilné divadlo, DS Vojan, Sbor dobrovolných muzikantů z Desné a další.
Doprovodný program:
• Výstava historických dokumentů
a fotografií v Riedlově hrobce
• Jízda ve voze taženém koňmi
• Jízda na koni v sedle
• Trampolína pro nejmenší
• Lukostřelba
• Tradiční dobová tržnice
• Občerstvení zajištěno
• Vstupné dobrovolné
září 2008
pro každého něco
U Urbanů se slavilo
Manželé Petr a Inka Urbanovi si 1. srpna 2008 zopakovali svůj svatební den po
25 letech a v méně vážném tónu. Obřad
proběhl dle platných regulí, na zahradě a za asistence několika družiček
z řad rodinných členek a kamarádek,
které se svého úkolu zhostily skutečně
s vervou a plným nasazením. Nevěsta
si oblékla své původní svatební šaty, jež
jí ale byly trochu velké, aby měla něco
nového, vypůjčila si navíc závoj. Ženich
se k obřadu dostavil oblečen tak, jak
se svojí budoucí chotí kdysi »randil«,
takže svetr i kalhoty byly památeční. Po
připomenutí manželského slibu došlo
na výměnu prstýnků, »stříbrný« polibek
a rozbalování svatebních dárků. Pak
už se jenom slavilo a také vzpomínalo,
jakých bylo těch 25 let a také se plánovalo, jakých bude dalších 25 let. Přejeme hodně lásky, porozumění a radosti!
L. Spálenská
Foto vpravo:
stříbrní manželé Urbanovi
Dole:
společné foto svatebčanů
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
OBVODNÍ ODDĚLENÍ
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 730
SMRŽOVKA
nabízí
uplatnění a zajímavou práci
u pořádkové a dopravní policie
ČR v rámci Okresního ředitelství
Jablonec nad Nisou i možnost
kariérního postupu, tj. zařazení
v rámci specializovaných pracovišť, např. u služby kriminální
policie a vyšetřování.
Podmínky pro přijetí k Policii České republiky jsou dány zákonem
o služebním poměru příslušníků
PČR. Po přijetí do služebního poměru je poskytována základní odborná
příprava, včetně vyplácení platu,
zabezpečení bezplatného ubytování
a stravování po celou dobu studia.
Při dodržování základních povinností policisty ve smyslu služebního
zákona lze získat možnost trvalého
zaměstnání se zajištěním odpovídajícího příjmu a tím i pevnou sociální
jistotu.
V případě zájmu o bližší informace
týkající se podmínek pro přijetí do
služebního poměru kontaktujte:
Policie České republiky
Obvodní oddělení Smržovka
Lidické náměstí 730
468 51 Smržovka
telefon: 974 474 731, 483 382 158
Jak dopadl malý letní dotazník?
V srpnovém čísle SZ zastupitelé města tipovali, jaké počasí a kolik stupňů
bude v sobotu 16. 8. 2008 ve 14 hodin
během letní slavnosti Eurion. Všichni
všem přáli, aby se 17. ročník smržovské tradice povedl po všech stránkách,
tedy především počasím. Střízlivější
v odhadu záludného jizerskohorského
počasí byli jen Věra Volechová a Vladimír Hejral. Kdo z nich si ale zaslouží titul
»Smržovské rosničky«? Posuďte sami:
září 2008
Vladimír tipoval dobré počasí za 3 s 18
stupni, Věra odhadovala sice 20 stupňů,
ale ošklivo a déšť. Vzhledem k tomu,
že celou sobotu prakticky pršelo, bylo
ošklivo a teplota stoupla z ranních 11
na odpoledních 14 stupňů, nedá se říci,
že počasí bylo dobré, prostě lilo a bylo
nevlídno, takže právě proto se titulem
»Smržovská rosnička 2008« může pyšnit paní Věra Volechová. Blahopřejeme!
IU
Smržovský zpravodaj
MOBILNÍ REVOLUCE
Volání v síti U:fon ZDARMA
U:fonův NONSTOP mobil
U:fonův MOBILNÍ fofr internet
U:fonův TELEFON s internetem
U:fonův ÚSPORNÝ telefon pro seniory
Prodejna FOTOS (u odbočky k PENNY )
Tanvald
15
pro každého něco
Květinky
a bylinky
tety Lucinky
Září, čas
kdy se ještě můžeme nechat
pohladit paprsky slunce, které zdánlivě hřeje jako v létě, ale už je cítit, že jen
chvilku. Čas, kdy vzduch voní pronikavě hořce a zprůzrační. Kdy se jen tak
zastavíme, jak nás chytí červeň jeřabin proti neuvěřitelně modrému nebi.
Ale taky čas, kdy dozrává spousta
plodů a semen – na stráni najdeme »kuličky« lopuchu. Na obrázku n a ho ř e je l o p u c h p l s t na t ý
(Arctium tomentosum), jinak existují ještě další – třeba větší nebo
hajní. Léčivé účinky mají všechny.
Nikdy by mne jako dítě nenapadlo,
že tahle rostlina by mohla být dobrá
také k něčemu jinému než pro zábavu. Ale je, patří mezi jednu z nejvíce
detoxikujících bylin. Nejhodnotnější
je kořen, sbíraný buď u jednoletých
ještě nekvetoucích rostlin na podzim
nebo u dvouletých na jaře. Ale používá se i list a semeno. Zevně lze použít
šťávu z kořene na potírání akné, pak
se opláchne čajem z lopuchu. Je
schopen povzbudit látkovou výměnu,
zlepšuje činnost jater a žlučníku, zvyšuje schopnost organismu vylučovat
z těla škodlivé látky a to se následně
projeví i na zlepšení problémů s kůží.
A ještě něco – odvar z kořene se
používá jako prostředek na posílení
růstu vlasů.
Jako druhou rostlinu jsem vybrala vřes obecný
(Calluna vulgaris). Určitě jste
na jeho drobné
k vítk y narazili
v některých čajích – zejména
pokud vás trápily
led v iny, močové
cesty či v čaji čistícím. Vřes obsahuje
sloučeniny působící antimikrobiálně,
močopudně, pro jeho odvodňovací
účinek se jej používá i při otocích.
Používá se i při revmatismu a dně.
A ještě něco – ve středověku se
používal při výrobě piva – dříve než
se přišlo na chmel.
Ing. Lucie Holasová
16
Soutěž
Dvanáct oříšků pro jizerskohorského turistu
aneb Co je v nohách, je i v hlavě
V červencovém kole se jednalo o rozhlednu Nisanka a v srpnovém o Kozákov.
Průběžné hodnocení:
Drahomíra Hásková, Hřbitovní ul. 8 bodů
Zdeněk Ondřich, Smetanova ul. 6 bodů
Jiří Brabec, Údolní ulice
8 bodů
Klaus Preissler, Horní Polubný 8 bodů
Petr Rolenec, Hlavní ulice
8 bodů
Jana Jakouběová, nám T. G. M. 8 bodů
Honza Hujer, Luční ulice
7 bodů
Petr Novotný, Dolní Č. Studnice 8 bodů
Milan Duštíra, Luční ulice
8 bodů
Božena Zaplatílková, Tanvald
8 bodů
Anna Dumková, Jiřetín p. B.
7 bodů
Jan Kobr, Chomutov
8 bodů
Hádej, kdo jsem!
Roku 1889 mě nechal postavit Německý Horský spolek jako 16 metrů vysokou
dřevěnou rozhlednu. V roce 1892 byla
přistavena chata, která zde stojí dodnes.
Můj příběh ale netrval dlouho. Několikrát
jsem byla silně poškozena a vzhledem
k nedostatečným prostředkům na moji
pravidelnou údržbu jsem brzy zůstala
uzavřena.
Autorem mé současné podoby je
Robert Hemmrich, podle jehož návrhu
jsem byla roku 1912 postavena. Jsem
robustní žulovou stavbou vysokou 21
metrů a díky své konstrukci přečkávám
rozmary jizerskohorského podnebí bez
nutnosti větších oprav. Na můj ochoz
ve výšce 18,5 metrů vede 96 schodů. Z tohoto místa lze spatřit nádherné
výhledy na Černostudniční a Prosečský
hřeben, Krkonoše, masiv Ještědu a částečně na Lužické hory. Vidět bývá například Sněžka, Černá hora či Bezděz.
Tvoje rozhledna
JABLONEC NAD NISOU
13. 9. 2008
Památky jsou otevřeny zdarma
včetně doprovodného programu
v době 9 - 18 hodin.
Trasa pro děti - start na Petříně. Děti
budou putovat po jabloneckých památkách
a po splnění všech úkolů dostanou
bohaté odměny.
Doprovodný program: otevřena budova ZUŠ,
Podhorská 47, 9 - 16 hodin.
Smržovský zpravodaj
Nisanka
Kozákov
Z programu:
Kostel sv. Anny: mše svatá/vernisáž výstavy
Marie Hybnerové/koncert Františka Lamače
Městské divadlo: prohlídka divadla/vernisáž
výstavy Věry Klucké
Muzeum skla a bižuterie + Galerie Belveder:
celý den zdarma zpřístupněna expozice muzea
Městská knihovna: celý den - promítání filmu
o Jablonci/beseda s Václavem Vostřákem
Nová radnice: otevřena celý den radniční věž
Mírové náměstí před radnicí: open air opera A.
Dvořák - Rusalka
Kostel dr. Farského: komorní orchestry/varhanní koncert/pěvecký sbor
Kostel Nejsv. srdce Páně: koncert Petr Hostinský /Pavel Herzog/koncert SPS Janáček
Kostel Povýšení sv. Kříže: koncert Jablonecká
píšťalka
září 2008
pro každého něco
Výsledky běhu Smržovská pětka 16. srpna 2008
žáci
1. Michal Bartůněk
2. Ladislav Špát
3. Lukáš Bartůněk
4. Filip Sekanina
5. Tomáš Veselouš
6. Jakub Patrman
7. Tomáš Tokár
8. Tomáš Mizera
žákyně
1. Kateřina Mizerová
junioři
1. Matěj Kvíčala
1. Jaromír Kudera
juniorky
1. Jeniffer Flintová
muži
1. Jan Balcar
2. Lukáš Brož
3. Břetislav Skrbek
4. Jiří Vaner
5. Jakub Hyman
5. Antonín Brož
7. Tomáš Drobník
8. Horst Urban
9. Marek Hotovec
ženy
1. Martina Lukešová
Běh Smržovská pětka
0:31:12
0:32:40
0:33:49
0:34:47
0:56:32
0:56:44
0:56:57
1:25:09
1:25:09
0:41:35
0:41:35
0:43:41
0:26:53
0:31:33
0:34:13
0:35:20
0:47:12
0:47:12
0:54:37
0:54:59
odstoupil
0:41:49
Placená inzerce
září 2008
Smržovský zpravodaj
17
placená inzertní strana
ŘÁDKOVÁ INZERCE
4
URGENTNĚ HLEDÁM DOMEČEK
nebo chalupu, vhodnou k trvalému bydlení nebo rekreaci. Možné
i zbořeniště. Možno nabídnout i větší
pozemky. Preferuji platbu v hotovosti.
Tel.: 775 311 505.
4
KOUPÍM CHALUPU, NEBO DOMEK.
Stav ani cena nerozhoduje. Případně
je možno nabídnout i hezký pozemek.
Rychlé jednání!
Tel: 737 544 461.
4
PRODÁM
• stolovou okružní pilu, kotouč průměr
400 mm • garážová vrata
tel.: 723 498 676
4
HLEDÁM DLOUHODOBÝ PODNÁJEM
bytu ve Smržovce.
Tel.: 604 431 992
od 9 do 17 hodin i tel.: 483 382 154.
4
PRODÁM ZASÍŤOVANÉ POZEMKY
na Dolní Černé Studnici s asfaltovou příjezdovou cestou. Výměra:
1000–2500 m2; Cena: 600 Kč/m2
Kontakt: 721 686 497
4
Nevařte! Přijďte k Bastienovi!
Zveme vás do nově otevřeného Bistra „U Bastiena“
(Smržovka, Husova 779, vedle prodejny „vše za 39“)
otevřeno od 8. září 2008 7.00–20.00
snídaně: teplá i studená kuchyně
obědy: saláty, výhodné menu
večeře: steaky na mnoho způsobů
Po celý den
speciality kuchaře
„kuchařská show“
Těšíme se na vás.
telefon 724 271 144
vše je k dostání také zabalené s sebou
DÁMSKÉ
KREJČOVSTVÍ
A OPRAVY ODĚVŮ
Hana Kokšalová
Jana Švermy 1036,
Smržovka
Tel.: 483 322 044
Mob.: 728 181 671
[email protected]
Provozní doba:
PO–ÚT ZAVŘENO
ST–NE 15.00–19.00
Nabízím individuální
výuku angličtiny
****
pro jednotlivce, dvojice a trojice
pro začátečníky i pokročilé
****
od 7.30 do 19.30 hodin
ve Sportovní ulici č. 1296
****
tempo výuky je přizpůsobeno
požadavkům studentů
****
bližší informace: Ing. Z. Vetlá
telefon: 483 382 378
18
Volejte kdykoli za lokání sazbu
Smržovský zpravodaj
září 2008
pro každého něco
Andělíčku můj strážníčku
Víra v anděly je prastará, Abrahámův
kmen ji získal v Sumerské říši a odnesl si
ji s sebou při svém exodu do Palestiny.
Při výzkumech ve 20. století byly v základech sumerských měst z 3. tisíciletí
před Kristem nalezeny hliněné destičky
popsané básněmi chválícími anděly. Slovem archanděl, řecky »hlavní anděl«, se
označují hlavní andělé. Čtyři nejznámější
jsou: Auriel, Gabriel, Michael a Rafael.
Každý z nich prý vládne jednomu ze čtyř
elementů: Auriel zemi, Gabriel vodě,
Michael ohni a Rafael vzduchu. V katolickém kalendáři jsou uváděni pouze tři
z nich a mají svátek 29. září.
Přestože Michael, Gabriel a Rafael
byli andělé a ne lidé, byli zařazeni mezi
světce. Nejpopulárnější z nich je sv.
Michael (též Michal). Zřejmě proto,
že se podle tradice jako první postavil
na odpor Luciferovi, revoltujícímu proti
Bohu. Je tedy bojovným archandělem.
Malíři ho zobrazují v brnění a s rytířskou
zbrojí, s pozdviženým mečem, bojujícího
s ďábly, démony nebo draky. Je symbo-
lem boje Dobra se Zlem a je považován
za orodovníka umírajících a průvodce duší přicházejících na soud boží.
Na obrazech, zpodobňujících Poslední
soud, okřídlený archanděl v brnění drží
váhy, na kterých váží duše. Spravedlivá
duše je obv ykle těžší. Posléze bý vá
odváděna anděly do nebeského ráje,
zatímco duše zatracenců jsou snášeny
do pekla na křídlech démonů.
Lidé se domnívali, že „Je-li svatý
Michal jasný a krásný, bude tak ještě
po čtyři neděle“ nebo že „Padají-li
před Michalem žaludy, bude brzo
tuhá zima“. Chlad čiší i z pranostiky „Když mrazy časně před svatým
Michalem (29. 9.) přicházejí, tedy
se po svatém Matěji (24. 2.) zdlouha
zase navracejí“.
Gabriel se v biblických příbězích
objevuje jako důležitý posel, vídáme
ho především na obrazech Zvěstování.
Právě on zvěstoval Zachariášovi narození sv. Jana Křtitele a Panně Marii
narození Ježíše. Varoval Josefa před
zlými úmysly Herodese a přikázal Svaté
rodině, aby utekla do Egypta a zase se
vrátila zpět. Proto papež v roce 1951
prohlásil sv. Gabriela za patrona všech
zařízení, sloužících k přenosu informací
(telefon, telegraf, rádio, televize – a dnes
i internet?).
Třetí archanděl, Rafael, je proti předchozím jakoby ve stínu. Ve Starém zákoně je však o něm půvabné vyprávění, jak
inkognito doprovázel mladého Tobiáše,
vyslaného rodiči na dalekou cestu do
Persie a chránil ho ode všech nebezpečí. Je tedy představitelem i strážných
andělů. Uzdravil také Tobiášova otce
a Sáru a stal se andělem – uzdravovatelem.
Svatému Archandělu Michaelovi je
zasvěcen kostel ve Smržovce. Byl postaven v letech 1765-1781 A. Schmidtem
a patří k nejhodnotnějším církevním
stavbám v oblasti. Je jedním z nejkrásnějších a nejlépe situovaných kostelů
v kraji.
LiN
krátce z kulturního střediska
Náměstí T. G. Masaryka 1 – Zámeček
tel.: 483 369 325
e-mail: [email protected]
Q Eurion – Eurion 2008 je za námi.
Jestli se vám líbil, řekněte to prosím
svým přátelům, kamarádům a známým
a přijďte společně i příští rok. Pokud
se vám něco nelíbilo, řekněte to prosím
nám v kulturním středisku, abychom
mohli zajistit nápravu. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou v srpnu
2009. O letošním Eurionu si přečtete
v příštím čísle Smržovského zpravodaje.
Děkujeme za pochopení.
Q Důchodový dýchánek. Sejdeme se
v pondělí 29. září ve 14 hodin v Zámečku.
Q Přání. Dětem přejeme příjemný
a pohodový nástup do školy, rodičům
a především učitelům pevné nervy ve
školím roce 2008/2009.
Q Muzeum místní historie – nová
expozice je přístupná od 16. srpna,
k dispozici jsou nové materiály vydané
u příležitosti 5. výročí otevření muzea
– soubor historických fotografií a CD
září 2008
s prezentací historických fotografií a ilustrací.
Q Putování pohádkovým krajem –
stolní kalendář na rok 2009 s dobovými
pohlednicemi a texty Kláry Hoffmannové je k dostání v kulturním středisku za
85 Kč.
Q Ukliďme Jizerky. Společnost pro
Jizerské hory, o.p.s. pořádá úklid ve
dnech 20. a 21. září. Pytle na odpad
z hor možno vyzvednout: Infocentrum
Tanvald, Infocentrum Jablonec nad Nisou, Infocentrum Fr ýdlant, kancelář
Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
(Liberec) - týden před konáním úklidového víkendu. Občerstvení pro účastníky
úklidu zajištěno: Prezidentská chata
(Bedřichov), Chata Pešákovna (Jizerka),
Chata YETTI (Maxov). Více informací na
www.projizerky.cz; tel.: 602 111 752
Martin Jaroušek.
Q Poděkování – všem, kdo nám jakkoli
pomáhali s přípravou a zajištěním Eurionu po celý víkend – více v SZ 10/09.
Q Citát na září – „Učit se znamená
objevovat to, co už víš. Konat znamená
demonstroval, že to víš. Učit druhé znaSmržovský zpravodaj
mená připomínat jim, že to vědí stejně
dobře jako ty. Všichni jste zároveň žáci,
praktikanti i učitelé.“
Richard Bach, ILUZE
-IH-
V příštím čísle SZ
naleznete:
Q
Jaký byl Eurion 2008
Q
Zpráva z místního oddělení policie
Q
Oddíl TJ Spartak
Q
Rozhovoz s klempířkou
– lisařkou – truhlářkou
Q
Co se děje v tzv.
»novém závodě Lustrového skla«
19
sport ve Smržovce
Basketbal/košíková
Vážení čtenáři,
tímto číslem zpravodaje začíná seriál o sportech ve Smržovce, respektive pravidelné rozhovory s lidmi, kteří se delší dobu věnují nějakému
sportu. Cílem je nejenom daný sport a jeho vyznavače představit, ale
i rozšířit řady sportovních nadšenců či jejich fanoušků.
Jako první se představí smržovští hráči basketbalu/košíkové, se
kterými jsem se sešla po tréninku
ve chvíli, kdy doplňovali tekutiny
vypocené při hře. Basketbalisté si
vybrali zástupce, kteří »hovořili za
všechny«, což byla Jana Mikulo vá jako jediná žena v týmu, Vláďa
Kahánek jako nestor smržovského
basketu, Přemek Lankaš jako hráč
i trenér žactva a Pavel Černý nejen
jako velký vyznavač basketu, ale
i jako otec, který k tomuto sportu
přivedl své syny.
Vláďo, jak jste se dali dohromady,
kolik let se věnuješ basketbalu?
Vláďa: Ve Smržovce se, budeme-li
mluvit o současnosti, začal basket hrát
ve chvíli, kdy byl zpevněn povrch na
kluzišti a daly se tam koše. Možná to už
bude 15 let, ale já nejsem ten klasický
hráč, co začal už v dětství. Hrál jsem
roky házenou, basket jsem hrál jednu
sezónu ještě v Praze (pražský přebor
dorostu), po přistěhování do Smržovky
jsem se snažil v házené pokračovat, ale
už jsem měl špatné rameno, nešlo to.
Potom mne MUDr. Šnajdr pozval, ať si
jdu zahrát basket do Jablonce za Kajmany, a tak jsem se vlastně k basketu
vrátil. Jezdil jsem do Jablonce, ale taky
jsem oslovoval a vyzýval Smržováky, že
bychom si mohli chodit zahrát tady, a tak
jsme se vlastně dali do kupy. Někteří se
mnou začali jezdit do Jablonce, někdo
časem odpadl, přišli noví.
Kdo s tebou začínal a kdo je ve
vašem týmu nyní?
Vláďa: Předně chci upřesnit, že nejsme žádná organizace či registrovaný
oddíl, prostě se scházíme, protože nás
to baví. Ještě na kluzáku jsme se scházeli v sestavě: Zdeněk Ledecký, Marek
Ledecký, Ivan Šípek, Miloš Kašpar, rodina Čechova, později i Pavel Černý a z žen
přece ty (Lucka) a Iveta Hotovcová.
Nyní je nás víc a máme nejširší mládežnickou základnu! Pavel Černý,
Přemek Lankaš, Tomáš Kobr, Pavel
Šikola, Robert Budínský, Miloš Kašpar,
z »mladých« David Peterka, Pepa Kahá20
nek, Kuba Bartel a Kuba Černý, z žáků
Jonáš Fidler, Zdeněk Haba, Jára Lipský,
teď i Jirka Praus. Ženu máme jedinou
– Janu Mikulovou. A taky si jezdí zahrát
Tanvalďáci, s kterými jsme se spojili do
soutěže. Pokud se k nám někdo chce
přidat – budeme jen rádi. Stačí prostě
přijít!
Jak se staráte o „doplnění“ týmu,
o nábor dalších hráčů, novou generaci?
Vláďa: Pr vní začal s trénováním
malých hráčů Martin Šípek. Jmenovali
se Lonely Stars Smržovka - měli tenkrát
parádní trika - a začali vyhrávat různé
školní soutěže v rámci okresu, byly to
turnaje spolupořádané ARXem a později
V.E.D.E.S. liga. A pak jste pokračovali
vy, Pavle, ne?
Pavel: Ano, v druhém kole jsem trénoval děti ze základky já a Miloš Kašpar.
Vedli jsme basketbalový kroužek 2 roky,
po nás to převzal Přemek.
Přemek: Vedu kroužky pořád. Takže
celkem šest let. Mám dva, 3. - 5. třídu
a 6. - 9. třídu, smíšené. Ale přihlásit se
může kdokoliv, nemusí to být výhradně
žák naší základky. Naším největším
úspěchem bylo 7. místo v republikovém
finále Nestle basket.
Všichni: Je potřeba říct, že naši žáci/žákyně všude všechno v yhrávali,
fakt. A máme velkou radost z toho, jak
se to »okotilo«, je bezva, když to ty děti
nadchne a vydrží u toho – třeba Lenka Mitlehnerová hrála pak za Bižuterii,
Jonáš Fidler (žák 9. tř.) bude hrát už extraligu za liberecké Kondory, mají zájem
i o Zdeňka Habu a Járu Lipského – kategorie starší žáci, současní šesťáci Lukáš
Bartel, Martin Briestenský a David Černý hrají za Kondory krajský přebor, do
Liberce začal jezdit i Jirka Praus (8. tř.)
– to je prostě paráda, fakt.
Přemek: Hloupý je, že u nás na okrese nejsou žádné žákovské soutěže,
takže nejbližší je právě Liberec – Kondoři. Tím pádem je to pro hodně dětí/rodičů časově i finančně náročné.
Vy, dospěláci, se nějakých soutěží
účastníte?
Smržovský zpravodaj
Pavel: Účastníme se Jizerské basketbalové ligy, ta se hraje od podzimu do
jara 1x týdně. Je to ale výhradně mužská
soutěž, takže se Jana, k naší škodě,
nemůže účastnit. V sezóně 07/08 jsme
skončili čtvrtí z deseti.
Pod jakým názvem se soutěže
účastníte? Jak si vlastně říkáte?
Vláďa, Pavel: Do roku 2007 jsme byli
Kajmani, protože jsme stále jezdili hrát
do Jablonce, samozřejmě kromě tréninků tady a spolu s Jablonečáky jsme tedy
i soutěžili. Jenže pak už nás bylo víc než
jich. Tedy stále nás bylo hodně na hru,
ale ne zase tolik na soutěž, Jablonečáků
stále ubývalo a podobný problém řešil
i Tanvald – hodně nadšenců, ale také
ne dost hráčů do soutěže, tak jsme se
dohodli s nimi. Svou roli hrálo i to, že
Tanvalďáci hradí halu (20 tisíc Kč) a rozhodčí (15 tisíc Kč), dokonce i startovné
– je to tam jiné, my jsme tady ve Smržovce vlastně soukromé osoby. Název je
tedy TJ Seba Tanvald.
Jak často trénujete (chodíte si
zahrát) a kde?
Jana: Od chvíle, kdy se dá hrát venku,
což je tak od konce dubna, tak na umělce tady ve Smržovce úterý, pátek, neděle 18 – 19 hodin. V zimě potom v úterý
a v neděli ve smržovské hale a v pátek
v Tanvaldě. Jak to bude letos v zimě
ještě nevíme, záleží, jak se dohodneme
s Tanvaldem a jak bude volná hala tady.
J e b a s ke t f i n a n č n ě n á r o č ný
sport?
Pavel: Když budeme mluvit o nás, tak
my platíme 1 500 Kč na rok, to je vlastně
na halu, studenti/žáci platí půlku. Potom
už stačí jen sportovní oblečení a dobré
boty.
Přemek: Finančně náročnější to je
při účasti v různých soutěžích tady nám
právě hodně pomohl Tanvald.
Ty, Přemku, vedeš basketbalové
kroužky, máš i licenci C jako rozhodčí košíkové, jsi tělocvikář. Kdy by
dítě s basketem mělo začít, chce-li
být hodně dobré?
Přemek: Ideální je to tak v deseti,
jedenácti letech, aby se návyky získaly
do těch šestnácti let. Nebude potom
dělat základní chyby ve 40!!! (Následuje vzrušenější debata o tom, jak kdo
ze zúčastněných hraje.) Je ale škoda, že nejbližší profesionální týmy jsou
až v Liberci, ti Kondoři. Je to časová
i finanční zátěž a smekám před rodiči,
kteří do toho jdou.
září 2008
sport ve Smržovce
Hádáte se na hřišti?
Vláďa: Někdy, ale jakmile sejdeme
z hřiště, plácnem si a vše je OK, prostě
klasika.
Jana tiše: Mělo by to tak být, ale
někdy to malinko pokračuje i po tréninku.
Jak zakončujete trénink?
Všichni: Pitným režimem a rozborem
herních situací.
Nyní něco málo k pravidlům a také
jaký je rozdíl mezi basketbalem
a street basketbalem?
Vláďa, Pavel: Street – to hrají 3 hráči
proti 3 na jeden koš, klasický basket
je 5 na 5, dva koše. Dospělí hrají 4x10
minut, mladší 4x8 minut. Cílem je nastřílet co nejvíce košů soupeři a ubránit svůj
koš. Je přesně určeno, kolik kroků se
smí udělat s míčem v ruce, při obraně
není povoleno soupeře fyzicky atakovat.
Jaké je nejčastější zranění u tohoto sportu?
Všichni: Jednoznačně výron, všichni
jsme jej měli a to několikrát.
Jano, jsi jediná žena v týmu, mohla
by ses více představit? Třeba – čím
jsi, jak dlouho zde bydlíš, jak ses
dostala k basketu … A samozřejmě bych se zeptala také na to, zda
pociťuješ nějaká privilegia jako jediná žena mezi samými muži?
Jana: Jee, to toho chceš teda moc!
Takže postupně: pracuji jako zubařka
v Liberci, na Smržovce bydlím třetím
rokem. Zašla jsem tu párkrát na volejbal,
ale protože basket je mi bližší, tak jsem
neváhala a šla se na chlapy podívat,
Vláďa se zeptal, zda si chci zahrát a bylo
to. Rozhodně nelituji, navíc jsem se díky
volejbalu a basketbalu seznámila se
spoustou Smržováků. Basketu se věnuju od šesti let, hrála jsem v České Lípě
v 2. lize (pocházím odtud), pokračovala
jsem i v Praze na studiích. A privilegia?
Ze začátku mne šetřili … Přemek: Jenže
rychle jsme zjistili, že je dobrá a už nebyl
důvod ji šetřit!
Jana: Je to v pohodě, jen mne nebaví,
když se na hřišti někdo začne hádat kvůli
kravině – tak je seřvu a je klid (směje se).
Pavle, Přemku – jak vy jste se
dostali k basketu?
Pavel: Já byl nadějný fotbalový brankář, chytal jsem za Albrechtice a JBC,
ale pak mne chytla spíše muzika. V pětadvaceti jsem měl poměrně velký úraz
a do třiceti jsem se žádnému sportu
nevěnoval, pauzíroval jsem - a pak mne
oslovil Vláďa, takže jsem vlastně samouk
září 2008
pod jeho vedením. Basketu jsem propadnul, hrozně mne to nadchlo, takže
jsem k němu přivedl i své kluky (výše
zmiňovaní Kuba a David). S Vláďou jsem
začal hrát i za Kajmany, i když jsem se
tenkrát ocitnul na soupisce, aniž bych
o tom věděl!
Přemek: Začal jsem vlastně taky
docela pozdě, až ve čtvrťáku na gymplu.
Na fakultě jsem potom hrál 2. a 1. krajský přebor Ústí n. L. Když jsem začal
učit v Tanvaldě, tak jsem tam s Vláďou
Vyhnálkem vedl kroužek a sám hrál za
Tanvald, po přechodu do Smržovky
jsem kroužky začal vést tady a přidal se
ke smržovským basketbalistům.
Sledujete basket v TV, máte nějaké
vzory?
Jana: Nesleduji, hráče vlastně ani
neznám. Dříve byl můj vzor Michael
Jordan. Vláďa: V TV sleduji, to je jasné.
Mým vzorem je Pavel Černý, je to mé
basketbalové dítě! Přemek: Sleduju ho
pravidelně na netu – www.nba.com,
mými vzory jsou Allen Iverson a Jason
Kid. Pavel: Na TV koukám občas, když
je prostě čas. Vzorem mi je Vláďa Kahánek – můj učitel a metodik.
Myslíte, že už je to všechno? Chtěli
byste ještě něco dodat?
Pavel: Já bych toho využil! Rád bych
pozval všechny Smržováky na 1. Všesportovní ples, který se bude konat 31.
ledna 2009 v Parkhotelu. Hrát bude
Big Band Marka Otla (je to soubor 25
hudebníků) a lístky budou volně k pro-
Smržovský zpravodaj
deji. Podrobnosti uveřejníme ve zpravodaji.
Všesportovní ples? Tak to jistě
všichni uvítají, plesů je tu poměrně
málo. Jak jste na to přišli?
Pavel: Přišel na to Tomáš Kobr, vymyslel i název. Měl by to být ples tradiční,
protože Smržováci jsou velice dobří
tanečníci, a tak jim chceme dopřát více
tanců, jako je cha-cha, rumba apod.
Výtěžek plesu půjde na podporu sportovních aktivit ve Smržovce, proto ten
název.
Děkuji vám za rozhovor, bylo to
milé a živelné! Ať vám to střílí!
Pokud jste rozhovor se smržovskými
basketbalisty četli pozorně, neměl by
pro vás být problém uhádnout, ke kterému hráči patří daná charakteristika –
buď ji sami při našem povídání vyslovili
a nebo tak zhodnotili své spoluhráče
– řešení najdete na straně 26.
A Jana, B Vláďa, C Pavel Č., D Přemek,
E Tomáš K., F Robert B., G Pavel Š.
1. Ještě jsem nevyskočil na obroučku!
2. Jsem nejklidnější a dávám koše z půlky!
3. Levá ruka, to je moje!
4. Pořežu, co mohu, klidně svoji nohu!
5. Jsem nejvyšší a hraji na »pivotu«!
(pozn. pivot je podkošový hráč)
6. Jsem nejzkušenější, jsem metodik!
7. Na kurtu nejlíp střílím, nejlíp útočím,
nejlíp hraji a nejlíp pískám!
L. Spálenská
21
sport ve Smržovce
Basketbal ve Smržovce
z pohledu historického
První doložená zmínka o basketbalu
ve Smržovce je z roku 1906. Obchodní
cestující v bižuterii (a první smržovský
dovozce automobilů Ford) pan Klaus
Kleinemann po návratu z obchodní cesty do Detroitu (USA) nadšeně referoval sv ým přátelům o novém sportu,
který měl možnost v zámoří zhlédnout.
Uchvácen přesností, s jakou se univerzitní studenti trefovali v plném běhu do
malých, vysoko umístěných obrouček
za povzbuzování značného počtu přihlížejících, rozhodl se založit oddíl košíkové ve Smržovce. Slovo dalo slovo a
31. 3. 1906 byl založen v salonku hotelu
Parkhotel Die Erste Korbballspielverein
Morchenstern (1. KVM). První a zároveň
poslední vystoupení tohoto jistě skvělého týmu se uskutečnilo hned druhý den
tedy 1. 4. 1906. Die Erste Korbballspilelverein nastoupil na dnešním náměstí
T. G. Masaryka proti týmu Smržovských
Samaritánů. Slavnému vítězství 1. KVM
9 : 4 tehdy přihlíželo 9 neplatících diváků. Je asi namístě vysvětlit tento, z dnešního pohledu, nebasketbalový výsledek.
Ačkoliv pan Kleinmann obětavě zakoupil
příručku s pravidly nové míčové hry za
2 $, tehdejší velmi špatná strava na zaoceánských lodích a ne příliš klidný Atlantický oceán způsobily, že příručku musel
použít jinak, než ke studiu pravidel hry.
Toto použití bylo nevratné. Negativně
se to projevilo již při přípravě hřiště.
Koše byly umístěny ve výšce zhruba 8 m
(oproti standardním 305 cm) a když se
po 14ti minutách hry poprvé trefi l pan
Horst Herrmann, obchodní příručí fy
Kohn und Kohn, přesně do obroučky,
zjistilo se, že její průměr je menší průměru míče a že tedy ke kýženému propadnutí obroučkou nemůže dojít. Vše
naštěstí zachránil přihlížející chlapec
Georg Nowitzki (ano, skutečně předek
dnešní hvězdy NBA), který mrštně vyšplhal na konstrukci koše a obroučku upravil. Přes protesty borců z řad Samaritánů
rozhodčí, pplk. Horan, body uznal. Skóre postupně narůstalo na obou stranách
a jenom husté sněžení přinutilo soudce
zápas ukončit. Zúčastnění sportovci
i hrstka přihlížejících diváků se následně
shodli, že se jedná o »der Schwachsinnigesport« - a to byl na následujících 90 let
konec basketbalu ve Smržovce.
Vladimír Kahánek
22
TJ Saně Smržovka
Q Dne 27. června se na sáňkařské dráze
ve Smržovce uskutečnilo Mistrovství
ČR žáků v jízdě na kolečkových
saních pod záštitou Českého klubu
olympioniků severočeského regionu.
Výsledky:
Žáci starší: 1. místo Nitsche Kristián,
2. místo Mizera Tomáš, 3. místo Tokár
Tomáš - všichni TJ Saně Smržovka
Žáci mladší: 1. místo Veselouš Tomáš
- TJ Saně Smržovka, 2. místo Liška
Marek - TJ Sokol Staré Hamry, 3. místo
Purtík Adrian - TJ Saně Smržovka
Žákyně starší: 1. místo Flintová Jeniffer, 2. místo Kotenová Vendula - obě TJ
Saně Smržovka, 3. místo Baránková
Lucie - TJ Sokol Oldřichov v Hájích.
Žákyně mladší: 1. místo Čumpelíková
Vendula, 2. místo Mizerová Kateřina obě TJ Saně Smržovka
Poháry pro první místa kategorie starších žáků a žákyň dodal Český klub
olympioniků severočeského regionu
a předával je bývalý reprezentant ČR
v běhu na lyžích Pavel Benc.
Q Ve dnech 28. – 29. června se uskutečnil závod na kolečkov ých saních
O Pohár starosty města Smržovky
v kategorii dospělých a dorostu.
Výsledky:
Muži: 1. místo Hyman Jakub, 2. místo
Brož Lukáš - oba TJ Saně Smržovka,
3. místo Říha Radek - TJ Dukla Liberec
Ženy: 1. místo Lukešová Mar tina,
2. místo Kaprasová Petra - obě TJ Saně
Smržovka
Junioři: 1. místo Kvíčala Matěj - TJ Saně
Smržovka, 2. místo Jíra Luboš, 3. místo
Hianc Jan - oba SK Reál Klášterec nad
Ohří
Juniorky: 1. místo Pillerová Klára,
2. místo Revajová Tereza - obě TJ Saně
Smržovka
medaile Františku Bímovi z Liberce.
Paní Vlasta Vavrušková byla hlasováním
schválena jako členka revizní komise
FIL.
V měsících červenci a srpnu se konaly na sáňkařské dráze ve Smržovce
výcvikové tábory české reprezentace, SCM, družstva sáňkařů z Drážďan,
Polska a ze Slovenska.
Q
Ve dnech 6. - 7. září se uskuteční
na sáňkařské dráze ve Smržovce Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových
saních juniorů a dospělých, start
závodu po oba dny je v 9 hodin.
Q
V souvislosti s konanými akcemi děkujeme sponzorům za dar y, které byly
použity jako ceny při vyhlašování vítězů:
Město Smržovka, EURO CAR Vik, s.r.o.
Lučany n. N., Eleven Jablonec n. N.,
Lepidla OCI, Ferona a.s., Liberec, vydavatel Jan Kohoutek, Železářství u Blacka
Smržovka, ROTO Praha, Pivovar Svijany
a.s., DOMAIN Jablonec n. N., Stavební
hmoty Tomeš Smržovka, Kovovýroba
Halama Nová Ves n. N., OPÁL Nová Ves
n. N., Pneuservis Hnídek Jablonec n.
N., Sklářská výroba Morávek Jiří.
V. Vavrušková
Mladí sáňkaři
Ve dnech 27. - 28. června se uskutečnil 56. kongres Mezinárodní
sáňkařské federace FIL v kanadském Calgary. ČMSA na tomto kongresu
reprezentovali předseda ČMSA Drahoslav Hušek a sekretářka svazu Vlasta
Vavrušková, která zároveň kandidovala
do revizní komise Mezinárodní sáňkařské federace. Na tomto slavnostním
zasedání byla předána ocenění za práci
v sáňkařském sportu, a to bronzová
medaile Drahoslavu Huškovi a stříbrná
Q
Smržovský zpravodaj
září 2008
smržovské akce
Úterý 2. září
Pondělí 29. září
Hovory nad otevřenou biblí
Víra, neděje, láska
Důchodový dýchánek
Posezení v Zámečku od 14 hodin.
Výstavní síň v Zámečku od 17 hodin.
Sobota 6. září
Wood-cross marathon
každý čtvrtek
Bohoslužba
Více na straně 26.
Kostel sv. Archanděla Michaela
od 18 hodin.
Sobota – neděle
6. – 7. září
pátek, sobota
Mistrovství ČR v jízdě
na kolečkových saních
Kinoklub od 21 hodin.
Více na www.kinoklub.eu.
Diskotéka
Závody na sáňkařské dráze od 9 hodin.
Sobota 20. září
Oslava 140 let od
založení dobrovolných
hasičů ve Smržovce
Více na straně 11.
Čtvrtek 25. září
Zájezd do Komárna
Pořádá Partnerský spolek Smržovka,
informace podá Alena Černá na tel.:
483 369 331. Zájezd trvá do neděle
28. září.
Muzeum místní
historie a výstavní síň
Otevřeno:
Středa od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin.
Sobota a neděle
od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Po dohodě je možné v ýstavní síň
i muzeum navštívit po celou pracovní dobu kulturního střediska – telefon
483 369 325.
Muzeum přírodovědy
Otevřeno:
Úter ý a ž sobota od 9 do 16 hodin
s polední přestávkou.
Telefon 483 369 341.
Pátek 26. září
Koncert sboru SoliDeo
Koncert barokní a renesanční hudby na
dobové nástroje v podání děčínského
tělesa od 18 hodin v kostele sv. Archanděla Michaela. Více na straně 5.
Informační centrum
náměstí T. G. Masaryka 23
Otevřeno:
Pondělí až pátek od 9 do 12 a od 12.30
do 16 hodin.
Sobota od 9 do 12 hodin.
Telefon: 720 513 147.
Neděle 28. září
Svatomichalská
poutní slavnost
Do vašich kalendářů:
Slavnostní mše svatá od 9 hodin.
Prohlídka kostela s výkladem
od 10 do 11. 30 hodin.
Oblíbené pouťové koláčky a jiné dobroty
budou připraveny pro dospělé a pro
děti. Jako každý rok navíc »štěstíčka«
s překvapením. Těšíme se na vás.
4. 11.
Svatomichalský pétanque u kostela
prezentace od 13.30 hodin.
Více na straně 26.
září 2008
Slet bubeníků
28. 11. Poslední leč
29. 11. Den boje proti AIDS
30. 11. Rozsvícení
vánočního stromu
5. 12.
Mikulajda
21. 12. Vánoční pohoda
Smržovský zpravodaj
Pozvánka
TANVALDSKÉ SLAVNOSTI
2008
Pátek 12. září
Otevření pivního stanu (provoz do 22 hodin),
pouťové atrakce, stánkový prodej.
Sobota 13. září
9.00 13. ročník soutěže v požárním útoku
9:30 Basketbalový turnaj mužů na hřišti
s umělým povrchem u ZŠ Výšina
Sportovní hala Výšina – moderuje D. Jelínek
13:00 Zveme vás na Tanvaldské slavnosti
Hraje Domestic/Taneční vystoupení
dětí ZUŠ Tanvald.
14:00 Dětský zábavný pořad Rozpustilá
olympiádička. Písničky, hry a soutěže.
15:00 Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše
16:00 Koncert kapely Ponožky pana Semtamťuka. Směs folku, jazzu a hospodského šramlu.
17:30 Zábavné odpoledne. Účinkují : tanečně – iluzionistické a kostýmové Trio
Dance Magic, trio Mr. Popelino &
Ecology Cool a Domestic.
20:00 – 22:00 Taneční večer s hudební
skupinou Hollywood Show Band.
Ojedinělý pestrý program sestavený
z komických imitací a parodií na
umělce světových jmen.
21:00 Velký ohňostroj s hudbou na fotbalovém stadionu u sportovní haly
Výšina.
Neděle 14. září 2008
Sportovní hala Výšina – moderuje D. Jelínek
10:30 Dobré dopoledne s Domesticem.
11:00 Pohádkový pořad pro děti Látané
příběhy krejčíka Honzy.
12:00 Zábavný pořad Točte se pardálové.
Oblíbené staropražské písničky.
13:00 Koncert country skupiny BG Bazar.
14:30 Módní přehlídka agentury M.U.K. &
Petra Models.
15:00 Vystoupení orchestru Tam – Tam
Batucada. Strhující bubenická show
v kostýmech v rytmech brazilské
samby a rytmů Afriky a Kuby.
16:00 Koncert kapely Péro za kloboukem.
Autentický pouliční šramlband, hrající s nebývalým nasazením letité
evergreeny, písně lidové či zlidovělé.
Jako host kejklíř a žonglér Vojta
Vrtek.
17:30 Koncertní vystoupení seskupení Ivan
Hlas trio. Účinkují Ivan Hlas, Jaroslav
Olin Nejezchleba a Norbi Kovács.
23
kam vyrazit
za zábavou
na koncert
do divadla
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
13. 9., od 9 do 18 hodin
Den památek. Den otevřených dveří do
historických objektů. Více na straně 16.
20. 9., Klub Na Rampě od 21 hodin
Back In Time Vol. VIII. Taneční večer
s anglo-americkou hudbou 60. – 80. let
pouštěnou z černých vinylů.
23. 9., Klub Na Rampě od 20 hodin
2 měsíce v oblacích aneb 2x 8000
během 20 dnů. O letošní expedici na
Dhaulagiri a Makalu vypráví a promítá
Radek Jaroš.
26. – 27. 9., Jablonec od 9 hodin
Jablonecké podzimní slavnosti
Tradiční svatováclavské slavnosti s kulturním programem, sportovními aktivitami a stylovým trhem.
29. 9., Klub Na Rampě od 19 hodin
Toulky jabloneckou historií. Téma:
Historie jabloneckých trhů a obchodů.
Uvádí Václav Vostřák.
30. 9. – 3. 10. Jablonec
Týden seniorů. Osmý ročník společensko-kulturní akce u příležitosti 1. října
– Mezinárodního dne seniorů.
5. 9., Klub Na Rampě od 21 hodin
Znouzecnost
Koncert punkové kapely.
6. 9., Klub Na Rampě od 15 hodin
Kurnik Koncertowy Indoor Fest No. IV
Punkový festiválek.
12. 9., Klub Na Rampě od 21 hodin
Tleskač. Plzeňský ska orchestr.
13. 9., Klub Na Rampě od 18 hodin
Djembe No.1
Aneb World And Etno Jablonec 2008
Koncert významných bubeníků a skupin,
spojený s výukou afrických rytmů.
14. 9., Eurocentrum od 14 hodin
Jilemničanka. Taneční odpoledne
s dechovým orchestrem.
17. 9., Eurocentrum od 19 hodin
Večer operních árií. Mozart, Rossini,
Dvořák, aj.
22. 9., Městské divadlo Jablonec od 19 h.
Karel Plíhal. Koncert oblíbeného
písničkáře.
25. 9., Kostel Nejsvětějšího srdce Páně
Improvizace. Koncert Jiřího Stivína
a Iuventus, gaude!. Od 18 hodin.
26. 9., Klub Na Rampě od 21 hodin
Taking Over Mars
www.takingovermars.com
30. 9., Klub Na Rampě od 20 hodin
Rampa Free pro každou kapelu
I začínající si může vyzkoušet »prkna«
Rampy s dobr ým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát.
2. 10., Eurocentrum od 17 hodin
SPS Janáček. Koncert jabloneckého
pěveckého sboru.
2. 10., Eurocentrum od 8 a 10 hodin
Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání
– Zkoušení. Nejzábavnější vyučovací
hodina na světě.
Městské divadlo Jablonec n. N.
www.divadlojablonec.cz
tel.: 483 320 595
8. 9. od 18 hodin
Setkání
Taneční představení, o.s. Parallelus.
11. 9. od 19 hodin
Pro dámu na balkoně
Autorské představení Bolka Polívky
nejen o lásce a životě. Divadlo Bolka
Polívky.
13. 9., Mírové nám. v Jbc od 20 hodin
Rusalka
Divadlo F. X. Šaldy Liberec. V případě
špatného počasí bude představení odehráno v Městském divadle.
17. 9. od 19 hodin
Hráči
Mistrná komedie N. V. Gogola. Divadlo
Rokoko Praha.
21. 9. od 15 hodin
O popelce
Divadlo Aha! Praha
25. 9. od 19 hodin
Milostná tajemství
Tři jednoaktové hry, které spojuje lidská
touha stát se alespoň na chvíli někým
jiným, v jiném čase. Hrají Ljuba Skořepová a další. Divadlo U Valšů Praha.
28. 9. od 19 hodin
Kumšt
Hrají Jan Tříska, Jan Hrušínský, Jan
Kačer. Divadlo Na Jezerce Praha.
8. 10. od 19 hodin
Muži v ofsidu
Hudební komedie v režii Ondřeje Havelky. Městské divadlo Mladá Boleslav.
Tanvald
4. 9., Městské kino Jas od 19 hodin
Perla Baleárských ostrovů – Menorca
Cestopisná přednáška L. Buriánkové.
12. – 14. 9.
Tanvaldské slavnosti 2008
15. ročník. Více na straně 23.
20. 9., nádraží ČD Tanvald
Vlakem na Mělnické vinobraní
Desná
Kulturní dům Sklář, Desná
Taneční kurzy 2008
Zahájení 12. září.
7. 9., areál Riedlovy hrobky od 14 hodin
Slavnosti města Desná
Více na straně 14.
Kristiánov
6. 9. Kristiánov
Mariánská sklářská pouť
hrad Grabštejn
5. – 7. 9.
WorldFest 2008
Více na straně 13. www.worldfest.cz
Uveřejněné akce jsou bez záruky!
24
Desná
6. 9., zahrada Riedlovy vily od 13 hodin
Desenská dechovka. XVI. ročník festivalu amatérských dechových hudeb.
Turnov
20. 9., Chrám Narození Panny Marie
Štěpán Rak – Biblické písně
Kytarový koncert od 18 hodin.
6. 10., Městské divadlo od 19 hodin
Hana Hegerová
Smržovský zpravodaj
Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz, tel.: 485 100 500
Od 16. 9., každé úterý od 17.30 hodin
Divadelní dílna se Slaměnkou
Hodiny nejen herecké průpravy.
25. 9. od 20 hodin
Karkulka, markýza andělů
Krátké a úderné divadlo Liberec,
www.kud-liberec.cz.
Desná
5. 10., Riedlova vila od 15 hodin
O přátelství
Pohádka z autorské dílny býv. člena královéhradeckého divadla Drak L. Peřiny.
září 2008
kam vyrazit
do kina
Jablonec nad Nisou
Kino Radnice 70
tel.: 483 311 446, vstupné 80 Kč
rezervace vstupenek na www.disdata.cz
28. 8. - 3. 9. od 18 hodin
Máj. Česká klasika v obrazech doprovázených hudbou Support Lesbiens
v novém projektu F. A. Brabce.
28. 8. - 3. 9. od 20 hodin
Temný rytíř. Batman jako Temný rytíř se
pouští boje. Film USA.
4. - 10. 9. od 17.30 hodin
Vall-i. Robotická love story o osamělém
robůtkovi.
4. - 10. 9. od 20 hodin
Bathory. Historický velkofi lm J. Jakubiska přivádí k životu krvavou legendu
o Čachtické paní.
11. - 17. 9. od 17.30 a 20 hodin
Tobruk. Dramatický příběh z 2. světové
války v režii Václava Marhoula.
18. - 24. 9. od 17.30 a 20 hodin
Mamma Mia! Divadelní muzikálová
show jako film s hvězdným obsazením.
25.9. - 1. 10. od 17.30 hodin
Star Wars: Klonové války. Star Wars
v úžasném provedení 3 D animace.
25. - 28. 9. od 20 hodin
Rolling Stones. Kouzlo, talent a ohromnou energii Rolling Stones zachy til
M. Scorsese spolu s desítkou elitních
kameramanů během turné v roce 2006.
29. 9. - 1. 10. od 20 hodin
Neuvěřitelný Hulk. Zfilmovaný komiks
o muži, který se stal obětí vojenských
pokusů a jako zelené monstrum je
postrachem okolí.
Víkendová promítání pro děti
6. - 7. 9. od 15.30 hodin
A zase ta Žofka. Pásmo animovaných
pohádek a příběhů o opičce Žofce,
krtečkovi a dalších.
13. - 14. 9. od 15.30 hodin
(Ne)šťastně až na věky. Čaroděj chránící vyváženost mezi dobrem a zlem
odjel na dovolenou a Popelčin příběh se
proto začne odehrávat úplně jinak, než
jsme zvyklí.
20. - 21. 9. od 15.30 hodin
Impyho zázračný ostrov
Roztomilý dinosaurus Impy se spolu
s kamarády musí bránit před bohatým
lovcem trofejí.
září 2008
27. - 28. 9. od 15.30 hodin
Pane, k princeznám se nečuchá.
Pásmo animovaných pohádek a příběhů
o dvou nezbedných medvídcích.
Kino Junior
tel.: 483 710 960, vstupné 70 Kč
1. - 3. 9. od 17.30 a 20 hodin
Sissi a Yetti. Animovaná dobrodružná
komedie.
4. - 7. 9. od 20 hodin
Venkovský učitel. Nejnovější snímek
režiséra Bohdana Slámy s Pavlem Liškou v hlavní roli.
8. - 10. 9. od 20 hodin
V údolí Elah. Temná kritická detektivní
reflexe války v Iráku.
11. - 12. 9. od 20 hodin
Hank a Mike. Ulítlý nezávislý kanadský
snímek o nezaměstnaných růžov ých
velikonočních zajíčcích.
13. - 14. 9. od 20 hodin
René. Celovečerní dokumentární film
Heleny Třeštíkové o 20 letech autentického osudu českého kriminálníka.
15. - 17. 9. od 20 hodin
Sirotčinec. Mysteriózní španělský horor
v produkci o starém sirotčinci v jehož
zdech se skrývá dávné zlo.
18. - 21. 9. od 20 hodin
Paříž. Příběhová mozaika skládaná
napříč rozmanitými osudy, povahami
a sociálními třídami v režii mága evropského filmu C. Klapische.
22. - 24. 9. od 20 hodin
U mě dobrý. Napětí, humor a trocha
romantiky v komedii Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského na motivy povídek Petra Šabacha.
25. - 28. 9. od 20 hodin
Funny Games USA. Psychologický
thriller zkoumající dnešní brutální společnost a vliv násilí na naši kulturu.
29. 9. - 1. 10. od 20 hodin
Karamazovi. Originální a silně pocitový pohled na Dostojevského, v němž
nechybí humor, nadsázka a mystifikace.
Tanvald
Městské kino Jas Tanvald
tel.: 483 394 324, vstupné 60 – 75 Kč
3. 9. od 19 hodin
Smutek paní Šnajderové. Nová česká
milostná romance.
5. 9. od 19 hodin
Kopačky
Americká romantická komedie.
Smržovský zpravodaj
8. 9. od 19 hodin
Paříži, miluji Tě. Jak vidí Paříž slavní
režiséři v krátkých epizodách.
10. 9. od 17 hodin
Kung Fu Panda
Americký animovaný rodinný film.
12. 9. od 19 hodin
Neuvěřitelný Hulk
Americký akční komiksový film.
15. 9. od 19 hodin
16. 9. od 17 hodin
Bathory. Historický film J. Jakubiska.
17. 9. od 19 hodin
Wanted. Americký akční film.
19. 9. od 19 hodin
Temný rytíř
Americký akční komiksový film.
22. 9. od 19 hodin
Soudný den. Britský akční sci-fi film.
Smrtící vir útočí.
24. 9. od 17 hodin
Lovci draků
Francouzský animovaný rodinný film.
26. 9. od 19 hodin
Hancock. Americká akční komedie.
29. 9. od 19 hodin
Akta X : Chci uvěřit. Sci-fi thriller.
Desná
Kino Alfa Desná
tel.: 483 382 132, vstupné 50 Kč
17. 9. od 19 hodin
Mamma Mia! Divadelní muzikálová
show jako celovečerní film s hvězdným
obsazením.
24. 9. od 19 hodin
Bathory. Nový historický velkofilm Juraje Jakubiska.
na výstavu
Smržovka
30. 8. – 28. 9., Zámeček
Jizerky mi píšou psaní
Výstava fotografií pražské autorky Marty Valentové, která doufá a věří, že si
s Jizerkami přestane psát a bude s nimi
mluvit.
Desná
2. – 30. 9., Riedlova vila
Jizerkám k narozeninám
Výstava vybraných prací z fotografické
soutěže »Jizerkám k narozeninám«.
25
sport
pétanque
Líšný Open 2008
Namlsáni loňským úspěchem (2. a 4.
místo z 32 týmů) vyrazila v sobotu 9. srpna k obhajobě tohoto triumfu reprezentovat Smržovku dvě družstva: Smržovka+1
(Tereza Hujerová, Martin Šavolt a Jakub
Čáň z Pardubic) a Hotovci (Marek,
Matěj, Šimon a Terezka Hotovcovi).
Letos se prezentovalo 36 mužstev, která
byla rozlosována do 6 skupin po šesti.
Ve skupinách se hrálo systémem každý
s každým, přičemž vítězové skupin sehráli finále o 1. až 6. místo. Zbytek mančaftů dohrával o další umístění dle chuti.
Vzhledem k nízkému věkovému průměru
našich borců a malým zkušenostem
jsme stříbro sice neobhájili, nicméně
některé smržovské mrsky, vyrážečky
či dohozy nám mohli závidět i ostřílení
závodníci. Dolíčky na líšeňském pétanque plácku i v našich tvářích vydržely
po celou pohodovou sobotu a věřím,
že příště to bude opět o něco lepší.
Marek Hotovec
Neděle 28. září
Za kostelem sv. Archanděla Michaela
Zahrajte si s námi
svatomichalský pétanque
Sraz před kostelem ve 13.15 hodin.
Přijďte, nebojte se, hraje každý příchozí
(může přijít i jednotlivec, družstva sestavíme). Registrace soutěžících předem
není nutná, ale uvítáme ji, abychom mohli zodpovědně připravit ceny. Děkujeme
za pochopení. Prezentace ve 13.30,
seznámení s pravidly; pokud možno
– vlastní pétanque koule s sebou, ale
není podmínkou. Ve 14 hodin zahájení.
Pořádá o.s. Michael Smržovka
Info: Věra Koulová, tel. 603 743 968 nebo
e-mail: [email protected]
Pokud nepřijdete hrát, přijďte fandit.
Řešení ze str. 21: 1E, 2A, 3G, 4F, 5C, 6B, 7D
26
běh
VI. ročník smržovského
Wood-cross maratonu
6. září 2008 - Smržovka
Lesopark u Parkhotelu
Trasa povede po lesních stezkách, na
okruhu dlouhém cca 2 100 m. Vedle
klasického maratonu o délce 42,195 km
(20 kol) bude připraven i půlmaraton (10
kol) a čtvrtmaraton (5 kol). Zúčastnit se
mohou i děti, které poběží závod dlouhý
jeden okruh.
Prezentace: 8 – 9 hodin
Start dětského závodu: 9 hodin
Start hlavního závodu: 10 hodin
Startovné dospělí: 100 Kč
Ředitelka závodu a hlavní rozhodčí: Dana Spálenská
Přihlášky a bližší informace:
MUDr. Tomáš Drobník
Tyršova 1340
468 51 Smržovka
[email protected]
Aktuální informace: www.beh.cz
Těšíme se na všechny diváky a účastníky!
23. 9., Jablonecká přehrada – „u prutu“
Běh Terryho Foxe
13. ročník, tel.: 608 728 529
www.jpproduction.cz.
fotbal
Okresní přebor mužů - II.třída
Fotbalové hřiště ve Sportovní ulici
Sobota 13. 9. 2008 od 17 hodin
Spartak Smržovka
– TJ Sokol Rádlo A
Okresní přebor mladších žáků
Fotbalové hřiště ve Sportovní ulici
Sobota 6. 9. od 14.30 hodin
Spartak Smržovka
– Jiskra Tanvald
Sobota 20. 9. od 14 hodin
Spartak Smržovka
– Lučany n.Nisou
Středa 1. 10. od 16 hodin
Spartak Smržovka
– Sokol Držkov
Cvičení pro ženy začne ve středu
1. 10. v hale od 18 hod. Těší se Jarča
Uveřejněné akce jsou bez záruky!
Smržovský zpravodaj
atletika
5. 9. od 17 do 19 hodin
Jablonec nad Nisou
Jablonecký oštěp
Závod za účasti Barbor y Špotákové
a světových oštěpařských špiček.
střelba
Vystřel si ze svého starosty
Sportovně střelecký klub mládeže LOYD
Jablonec n. N. uspořádal druhý ročník
soutěže ve střelbě z pistole »Vystřel si ze
svého starosty« v rámci Eurionu 2008.
Vítězem se stal Martin Steklý z Jablonce.
Při této soutěži proběhla i soutěž z malorážné pušky 20 ran vleže.
Výsledky : 1. místo Paprocký Aleš - 41
bodů / 2. místo Krejčík Michal - 38 bodů
/ 3. místo Urbanová Markéta - 36 bodů
4. místo Brož Lukáš - 35 bodů / 5. místo
Steklá Hana - 31 bodů
saně
Ve dnech 6. - 7. září se uskuteční na sáňkařské dráze ve Smržovce Mistrovství
ČR v jízdě na kolečkových saních
juniorů a dospělých, start závodu po
oba dny je v 9 hodin.
turistika
20. 9. od 9 hodin,
Nové město pod Smrkem, Mírové nám.
Výstup na Smrk
Druhý ročník výstupu na rozhlednu na
Smrku k 5. výročí předání rozhledny do
užívání. Délka 15 km, cíl na Smrku ve 14
hodin. Tel.: 721 935 321.
20. 9. od 9 do 17 hodin
Prohlídka lehkého opevnění
Tesařov – Štěpánka
Pořádá Klub vojenské historie Praha,
tel.: 737 376 238.
21. 9. od 8.45 hodin
Šmajdání po objektech lehkého
opevnění na pomezí Jizerek a Krkonoš. Sraz na kořenovském vlakovém
nádraží v 8.45 hodin, trasa 12 km.
Tel.: 737 376 238.
září 2008
křížovka
Tajenka z červencového čísla: „Ale spěchám rychle domů, než začne účinkovat ten rum.“
Výhercem se stává pan Milan Duštíra ze Smržovky.
Tajenka ze srpnového čísla: „Naše děti i s rodinami už bydlí v nových domech.“
Výherkyní se stává paní Hladíková z Občanské ulice ve Smržovce.
Blahopřejeme a výherce prosíme, aby si výhru vyzvedli v kulturním středisku – Zámečku. Na vyluštěnou tajenku z tohoto čísla
čekáme v redakci do 16. září 2008. Výherce se může těšit na Kitl Šláftruňk, který věnovala firma Kitl s.r.o. Jablonec nad Nisou.
září 2008
Smržovský zpravodaj
27
J & VC Slunce
Jungmannova 855/7 tel./fax: 483 300 702
466 01 Jablonec n. N. e-mail:
www.realityolymp.cz [email protected]
Tel.: 603 316 157, 483 394 498, e-mail: [email protected]
VÝUKA V JABLONCI N. N., LIBERCI, TANVALDU
Nabídněte našim klientům nemovitosti v okolí Smržovky. Za naše klienty děkujeme.
Koupím chalupu
Koupím dům nebo chalupu
Koupím byt
ve Smržovce
a okolí 10 km
i v horším stavu
do 1,2 mil. Kč.
ve Smržovce,
Albrechticích v Jiz. h.,
Lučanech, Nové Vsi nebo
v Tanvaldě do 2,5 mil. Kč.
ve Smržovce, Tanvaldě,
Jiřetíně p. Bukovou.
nebo i v Jablonci n. N.
do 1,5 mil. Kč.
Tel. 604 287 347
Tel. 604 278 285
Tel. 603 212 891
RK Olymp nabízí k prodeji:
RD větších rozměrů
Lučany u Jablonce n. N.
Byt 3+1 v OV
Smržovka, ul. Luční
Cena: 2,35 mil. Kč
Cena: 1,2 mil. Kč (k jednání,
PLATBA V HOTOVOSTI)
Cena: slunné
2,35 mil.
Kč
hezké,
místo,
hrubá stavba – možno
vybudovat až 5 byt.
jednotek, poz. 846 m2,
variabilní využití
(byt. dům, penzion,
restaurace, podnikání)
Tel.: 602 274 095
Pozemek na stavbu – Jiřetín
p. B. – Albrechtice v J. h.
Cena: 590 tis. Kč
zast. pl. 78 m2, pěkný byt
v pův. stavu, 3. NP ve
3. podl. zděném domě,
zd. jádro, ÚT dálkové,
platby 5.500 Kč/měs.
klidné místo, výhled,
rozloha 2.544 m2
včetně zbořeniště,
elektřina 30 m od hranic
pozemku, vhodné na
stavbu chalupy
Tel.: 603 103 929
Tel.: 603 277 527
2 angličtina 2němčina 2
2 francouzština 2 italština 2 čeština 2 matematika
2 všechny věkové kategorie, nejstarší student u nás oslavil své 74 narozeniny
2 zajišťuje se výuka v mateřských školách, návaznost je zajištěna v Centru Slunce
2 je zajišťena příprava výuky směřující ke složení certifikátů z anglického, německého
a francouzského jazyka, dále výuka pro úplné začátečníky
2 maximálně 4 jedinci na hodině
Cena od 3.500 Kč na rok
Vzhledem k individuálnímu přístupu, kdy přesný čas není předem pevně určen,
je vhodné kontaktovat Centrum a navrhnout časové alternativy před zápisem,
který se bude konat v Jablonci n. N. 8. a 9. 9 ve Spolkovém domě – Floriánova
ulice od 14.00 do 17.00 a v Tanvaldu dne 10. a 11. 9. ulice Slunná 496.
pod jednou střechou
Nábytek Arnoštová – Smržovka, Havlíčkova 878 (u kina)
SPOŘENÍ + POJIŠTĚNÍ + HYPOTÉKA
Moderní finanční služby pro moderního člověka
• kuchyně na míru – PC návrh
a zaměření zdarma • vestavné
skříně – dle Vašeho rozměru •
dětské pokoje v mnoha barvách •
sedací soupravy – velikost na přání •
skříně, stoly a židle, komody a další •
Děláme i z lana!
Potřebujete opravit dům zvenčí
nebo zevnitř? Vaše střecha by
potřebovala spravit či natřít?
Pak
neváhejte
a volejte:
777 020 872
nebo
724 089 182
Rudolf Čarný
Vše od českých výrobců!!!
Tel.: 483 382 900
721 209 207
[email protected]
stavební parcely
ve Smržovce
ve Zvonkové ulici
klidné místo
s výhledem
cena 590 Kč/m2
Tel.: 602 489 270
775 65 65 32
Kvalitní česká krbová kamna i v provedení
s teplovodním výměníkem za výjimečnou cenu
Prodej kouřovodů a příslušenství
a
8. 9. – zápis na kojenecké plavání
(nutné info)
Studio Beruška s.r.o.
Vrchlického Sady 2953/5
466 01 Jablonec n.N.
Tel.: 602 653 287
Tel. recepce: 602 143 585
www.studioberuska.cz
[email protected]
24. 9. – kurz „znaková řeč, pro slyšící batolata“.
Kojenecké cvičení od 3 měsíců (k permanentce dárek)
GRAVIDJOGA
KROUŽKY (pro děti od 3 let): angličtina, předškolička, dramatáček.
Více info tel. 602 653 287, www.studioberuska.cz
Do provozovny v areálu Smržovka/Nová Ves přijmeme
pracovníky do dvou a třísměnného provozu na místa:
KRBOVÁ KAMNA
ze Smržovky
kamen
Wüstenrot-stavební spořitelna a.s.
Jungmannova 8, 466 01 Jablonec nad Nisou
STUDIO BERUŠKA
PRODÁM
Možnost zakázkové výroby
vložek, montáže výměníků
Zuzana Dohnalová
krbových
Ke každým kamnům doprava, nebo dárek zdarma
Vzorkovna v Komenského ul. „MINIMARKET“,
prodej v Rašelinové 1231
tel.: 774 419 630, 603 278 299,
e-mail.: [email protected]
www.kamna-smrzovka.cz
OBRABĚČ KOVŮ
SEŘIZOVAČ CNC
FRÉZOVACÍCH CENTER
Nabízíme
práci v čistém prostředí, dovoz obědů,
perspektivní dlouhodobé zaměstnání.
Zájemci se mohou
hlásit osobně
na adrese firmy:
ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ
SEŘIZOVAČ CNC
SOUSTRUHU
Očekáváme
profesionální a loajální
přístup k práci.
PEUKER Strojírna, s.r.o.
Jana Švermy 1391, 468 51 Smržovka
Tel.: 483 346 090, 483 346 092

Podobné dokumenty

Seznam všech knih Dobřany 2015_web

Seznam všech knih Dobřany 2015_web Už se o mě neboj O půlnoci tancoval Kočicí pyžamo Zbavme se Constance Síla vůle Tři týdny v Paříži Vše na dosah Kruhy v písku Holky to chtělj jinak Jako Romeo a Julie Jedna letní láska Láska - návo...

Více

2007 ČEKÁ NÁS LÉTO A NOVÝ KNĚZ

2007 ČEKÁ NÁS LÉTO A NOVÝ KNĚZ poznal nejrůznější kořeny, zařízení, oblíbil si okolí, měl blízko do práce … I ten dvougenerační byt byl moc hezký, jenže příliš drahý. Co Tvá rodina a víra? Vzpomínám, jak před lety tví synci sbír...

Více

DOVOLENA

DOVOLENA 'ouze louze nutná nutná ošetrení ošetrení uMUDr. u MUDr MUDr.Martincové MUDr.Martincové FrVdlant. Novomestská

Více

LISTOPAD 2008 ROČNÍK 10 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA

LISTOPAD 2008 ROČNÍK 10 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA dovolte mi, abych reagovala na Vበnázor zaslan˘ redakci Novin Prahy 2. Rekonstrukce budovy úfiadu Mâ Praha 2 byla dokonãena v roce 2005, tedy v minulém volebním období. Hlavním a zcela zásadním

Více