nabídka studentĥm - PREZENTUJTESE.cz

Transkript

nabídka studentĥm - PREZENTUJTESE.cz
N$%Ì'.$678'(17Ĥ0
6H]QDPVSROHÿQRVWtNWHUpVHSRGtOHO\QDY\GiQtWpWREURæXU\
$/)$YêUREDMHGQR~þHORYêFKVWURMĤVUR3tVHN
%(17(/(5ý5VUR
%26$XWRPRWLYH3URGXFWV&=VUR.OiãWHUHFQDG2KĜt
&RQVWHOOLXP([WUXVLRQV'ČþtQVUR
&RQWLQHQWDO$XWRPRWLYH&]HFK5HSXEOLFVUR7UXWQRY
)DXUHFLD*URXS
.1255-%5(06(6\VWpP\SURXåLWNRYiYR]LGODý5VUR6WUiåQDG1LVRX
02'(/È51$/,$=VSROVUR/LEHUHF
02152(&=(&+,$VUR+RGNRYLFHQDG0RKHONRX
1HPDN&]HFK5HSXEOLFVUR0RVW
35(&,26$DV-DEORQHFQDG1LVRX
3URWRROVURýHVNi/tSD
6DXHUäDQGRYDVäDQGRY
6./23$1/,%(5(&DV
6NXSLQDý(=
â.2'$$872DV0ODGi%ROHVODY
9Ò76DV/LEHUHF
:,77(1HMGHNVSROVUR
SystémovápodporaspoluprácezamĢstnavatelƽ
avysokýchškolvoblastiodborných
studentskýchpraxí(CZ.1.07/2.4.00/17.0108)
Cíle projektu
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské republiky
a naplĖován partnery, kterými jsou Technická univerzita v Liberci, Institut svazu prĤmyslu ýR (ISP ýR)
a ŠKODA AUTO, a.s. Jeho hlavním cílem je vytvoĜení internetového Registru praxí s celorepublikovou
pĤsobností a s všestrannou podporou pĜi výbČru, realizaci a ukonþení odborných praxí studentĤ.
Registr praxí
x Slouží k párování nabídky ze strany poskytovatele praxí (firem, organizací a institucí)
a poptávky ze strany studentĤ vysokých škol v ýeské republice.
x Párování je provádČno na základČ kompetence, kterou lze absolvováním praxe získat
a dalších kritérií, která zadávají poskytovatelé a studenti (termín, délka, teritorium, specifické
faktory atd.).
x KOMPETENCE jsou dovednosti, které poptává student a nabízí poskytovatel odborné
praxe. Jsou hlavním „klíþovým slovem“ párování. Kompetence tvoĜí pro jednotlivé praxe tzv.
kompetenþní modely.
x Registr praxí je uþen všem uživatelĤm v ýR, po dobu trvání projektu (do dubna 2014)
s výjimkou Prahy.
Proþ využívat Registr praxí
x ěeší komplexnČ požadavek vysokých škol a firem na lepší pĜípravu absolventĤ vysokých
škol na budoucí povolání
x Neklade žádná omezení a pĜekážky v nabídce a poptávce odborných praxí. NevytváĜí
otevĜenČ ani skrytČ další závazky, vložené údaje slouží pouze
pro splnČní cíle – odborné praxe
x Má celorepublikovou pĤsobnost a bude poskytovat služby i po
skonþení projektu
x Má široké podpĤrné zázemí
x Bude neustále rozvíjen a zlepšován tak, jak budou chtít jeho
uživatelé
DĤležité kontakty:
doc. Dr. Ing. Pavel NČmeþek (TU v Liberci)
Ing. Rostislav ěepka (ISP ýR)
Ing. Martin Štorkán (ISP ýR)
Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D. (ŠKODA AUTO a.s.)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Více informací a vstup do Registru praxí na:
www.studentske-praxe.cz
VÝROBA JEDNOÚýELOVÝCH STROJģ s.r.o.
O SPOLEýNOSTI:
Firma ALFA provádí kompletní konstrukþní návrhy, výrobu zaĜízení, tvorbu
software a servis ke spokojenosti zákazníka.
ZaĜízením je od poþáteþního návrhu až po pĜedání finálního zaĜízení vČnována
maximální péþe.
Veškeré konstrukþní návrhy jsou vytváĜeny na základČ dlouholetých zkušeností v
oblasti prĤmyslové automatizace.
V souþasné dobČ se firma zabývá pĜedevším výrobou montážních automatĤ a
poloautomatĤ pro automobilový prĤmysl. Mezi její pĜední zákazníky patĜí
spoleþnosti Robert Bosch ýeské BudČjovice (Ĝada poloautomatických pracovišĢ,
ale i plnČ automatizovaných zaĜízení pro montáž a kontrolu dílĤ urþených pro
automobilový prĤmysl), IACGroup, Schneider Electric (Ĝada poloautomatických
pracovišĢ, ale i plnČ automatizovaných zaĜízení pro montáž a kontrolu komponent
urþených pro elektrotechnický prĤmysl), Mubea a Kostal.
UKÁZKOVÝ PROJEKT:
Montážní linka na žebĜíky
PlnČ automatické montážní zaĜízení o ploše 20 x 15 m.
Výrobní linka umožĖuje zpracování cca 90 typových
variant žebĜíkĤ.
ZaĜízení dle typové varianty 30 - 50 sec/ks: pĜes 250
pohybových jednotek, 24 servopohonĤ, kamerové
inspekþní systémy, vizualizaþní panel pro Ĝízení
provozu linky
NABÍDKA PRO STUDENTY:
StudentĤm strojního inženýrství nabízíme stáž ve firmČ s možností budoucího
uplatnČní na pozici konstruktér strojních zaĜízení. Poskytujeme také možnost
vedení bakaláĜské práce.
KONTAKT:
HradištČ 374, Písek 397 01, tel.: 382 20 60 33, e-mail: [email protected]
internetové stránky: www.alfak.cz
6SROHÃQRVW %HQWHOHU $XWRPRWLYH MH YØ]QDPQØP GRGDYDWHOHP
SRGYR]NRYØFK D EH]SHÃQRVWQÈFK GÈOÔ SUR SÓHGQÈ YØUREFH
RVREQÈFK DXWRPRELOÔ 1DwLPL ]¼ND]QÈN\ MVRX iNRGD $XWR 9:
%0:9ROYR$XGL'DLPOHU6X]XNL2SHO)RUG/DQFLD3HXJHRW
3RUVFKHDPQRKRGDOwÈFK
9\U¼EÈPH EH]SHÃQRVWQÈ GÈO\ YØ]WXK\ SDOXEQÈFK GHVHN
YØ]WXK\ VORXSNÔ NDURVHULH YØ]WXK\ GYHÓÈ D Q¼UD]QÈNÔ
GÈO\ SRGYR]NRYÄ ]DGQÈ Q¼SUDY\ VSRGQÈ UDPHQD GU{¼N\
WOXPLÃÔ DOH L PRWRF\NORYÄ U¼P\ SUR %0: 2G URNX VH ]DEØY¼PH ]SUDFRY¼QÈP KOLQÈNRYØFK GÈOÔ D OLVRY¼QÈP
RFHORYØFKNRPSRQHQWQDKOLQÈNRYÄQ¼UD]QÈN\
9QDwLFKVSROHÃQRVWHFK%HQWHOHU£5VURVH]¼YRG\YH6WU¼{LQDG1LVRX-DEORQFLQDG1LVRX
D &KUDVWDYÇ %HQWHOHU $XWRPRWLYH 5XPEXUN V U R VH ]¼YRGHP Y 5XPEXUNX D %HQWHOHU
$XWRPRWLYH 6. V U R VH ]¼YRGHP YH VORYHQVNØFK 0DODFN¼FK MVPH NH NRQFL URNX ]DPÇVWQ¼YDOLFHONHP]DPÇVWQDQFÔ1¼wREUDW]DURNÃLQLOPOG.Ã
/LEHUHF
&KUDVWDYD
-DEORQHF
5XPEXUN
0DODFN\
%HQWHOHU£5VURiNROQÈ&KUDVWDYD7HOID[
%HQWHOHU$XWRPRWLYH5XPEXUNVUR%HQWHOHURYD5XPEXUN7HOID[
%HQWHOHU$XWRPRWLYH6.VUR3ULHP\VHOQ¼0DODFN\7HOID[
ZZZEHQWHOHUMREVF]HPDLOSHUVRQDO#EHQWHOHUF]
BOS Automotive Products CZ s.r.o.
Nabídka pro studenty
PĜedstavení spoleþnosti
Dynamicky se rozvíjející dceĜinná
spoleþnost nČmeckého koncernu
>
pĤsobícího od roku 1910 v odvČtví
automobilového prĤmyslu
Výrobce interiérového vybavení
pĜispívajícího k bezpeþnosti a pohodlí
do vozidel všech významných svČtových
znaþek
Podnik zamČstnávající pĜes 3500
> zamČstnancĤ po celém svČtČ, v ýR více
než 250 zamČstnancĤ v Klášterci nad
OhĜí
>
Pracovní podmínky pro studenty
>
výborné pracovní podmínky pro studenty (úhrada mzdy, stravy,
cestovného atd.)
> možnost vycestovat k našim zákazníkĤm a do závodĤ BOS skupiny
> témata pro spolupráci, diplomové práce, semestrální práce:
o prezentaci již zavedených projektĤ, o prĤmyslovém
inženýrstvím, výrobních systémech, logistice, kvalitČ nebo
bezpeþnosti vozu
Firma hledá
Firma BOS Automotive Products CZ hledá aktivní a motivované zamČstnance. Absolventi vysokých škol a univerzit jsou
u nás vždy vítáni. Pomáháme rozvoji absolventĤ a diplomantĤ. V soucasné dobČ máme tyto otevĜené tyto pozice:
> prĤmyslový inženýr
> inženýr kvality
> specialista interní logistiky
> výrobní manažer
Aktuální nabídku volných pracovních míst najdete na http://bos.jobs.cz
Kontakty:
BOS Automotive Products CZ s.r.o.
U Porcelánky 786
431 51 Klášterec nad OhĜí
Telefon:
Fax:
Internet:
E-mail:
+420 474 351 181
+420 474 351 189
www.bos.de
[email protected]
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
je přední evropský integrovaný výrobce
lisovaných produktů z tvrdých
a měkkých slitin hliníku
100 let zkušeností, 600 pracovníků, roční výroba více jak
50 tisíc tun hliníkových polotovarů ve formě trubek, tyčí
a profilů, roční tržby přesahují 4 mld. Kč.
Constellium je globální sektorový lídr ve zpracování hliníku a integruje tři obchodní jednotky:
Aerospace and Transportation - výroba válcovaných
a lisovaných polotovarů a přesných odlitků pro letectví, dopravní
prostředky a všeobecné strojírenství.
Packaging and Automotive Rolled Products
- válcované polotovary pro výrobu nápojových obalových
materiálů, konstrukčních prvků pro výrobu automobilů
a tepelných výměníků.
Automotive Structures and Industry
- lisované polotovary pro automobilový
průmysl, výrobu dopravních prostředků
a všeobecné strojírenství.
Detailní informace o závodě v Děčíně,
který je součástí poslední zmíněné
skupiny naleznete na našich
internetových stránkách
www.constellium.com
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Ústecká 751/37
405 02 Děčín V - Rozbělesy
Tel.: 412 508 211
www.constellium.com
Kdo jsme?
Jsme Continental Automotive Czech Republic s.r.o.,
závod Trutnov. Jsme þlenem koncernu Continental
AG a jedním z pĜedních dodavatelĤ v automobilovém
prĤmyslu. Jako vedoucí partner mezinárodního
automobilového prĤmyslu celosvČtovČ pĜispíváme k
bezpeþnČjší a pohodlnČjší mobilitČ každého z nás.
Díky
naší
kvalifikaci,
výrobkĤm
a
službám
zlepšujeme bezpeþnost, pohodlí a požitek z jízdy.
Dodávka vysoce výkonných výrobkĤ a služeb našim
zákazníkĤm je to, co nás motivuje ve všech
oblastech podnikání. Kombinace technologických,
ekologických, ekonomických a personálních aspektĤ
naší práce je to, þím se Continental odlišuje – výkon
je naší vášní.
Se studenty vysokých škol spolupracujeme v rámci
TRAINEE PROGRAMU. Co to znamená?
x UplatnČní teoretických znalostí ze školy v praxi
x Možnost psaní bakaláĜské / diplomové práce na
praktické téma
x Dlouhodobá spolupráce formou dohody o pracovní
Závod Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Trutnov se ve svých výrobních divizích zabývá
výrobou dieselových a benzínových systémĤ, ventilĤ
pro
Jak vypadá spolupráce s námi?
recirkulaci
výfukových
plynĤ
a
elektromechanických akþních þlenĤ.
þinnosti
x Užití znalostí cizího jazyka v praxi
x Po úspČšném zakonþení studií možnost nástupu na
hlavní pracovní pomČr
Možnosti
uplatnČní
u
nás
najdou
i
šikovní
ABSOLVENTI VŠ a to na pozicích typu quality
Proþ Continental Automotive?
engineer, manufacturing planner, logistician, controller
Našim zamČstnancĤm nabízíme zázemí úspČšné nadnárodní spoleþnosti, moderní pracovní prostĜedí,
atp. Pokud jste týmoví hráþi, proaktivní, máte
Našim
zamČstnancĤm
zázemí
možnost
osobního inabízíme
kari érního
rĤstu, úspČšné
motivující systém odmČĖování a benefitĤ a mnohem mnohem víc!
podnikatelský pĜístup, neváhejte nám zaslat svĤj
nadnárodní
spoleþnosti,
moderní
pracovní
profesní životopis. StaĖte se þlenem našeho týmu!
prostĜedí, možnost osobního i kariérního rĤstu,
motivující
systém
odmČĖování
a
benefitĤ
a
mnohem mnohem víc!
StaĖte se þlenem našeho týmu a podniknČte první krok - kontaktujte nás!
Continetal Automotive Czech Republic s.r.o.
541 01 Trutnov, Volanovská 518
[email protected], www.continental.jobs.cz
Bakov nad Jizerou
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Plzeň
Písek
Pardubice
.RQFHUQ .1255-%5(06( MH SĜHGQtP VYČWRYêP GRGDYDWHOHP EU]GRYêFK V\VWpPĤ SUR NROHMRYi
D XåLWNRYi YR]LGOD -DNR WHFKQRORJLFNê SUĤNRSQtN VH SRGQLN MLå YtFH QHå OHW ]DEêYi UR]YRMHP
YêURERX D GLVWULEXFt QHMPRGHUQČMãtFK EU]GRYêFK V\VWpPĤ 0H]L GDOãt ĜDGX YêURENĤ SDWĜt GYHĜQt
V\VWpP\ SUR NROHMRYi YR]LGOD D WRU]Qt WOXPLþH NPLWĤ .RQFHUQ .1255-%5(06( ]DPČVWQiYi
Y60ORNDOLWiFK ]HPt YtFH QHå 19.1 SUDFRYQtNĤ 7DNp Y SĜHGFKR]tP REFKRGQtP URFH SRGQLN
SRNUDþRYDOYHVYpPUĤVWXDMHKRREUDW]DURNþLQLOFFDPLOLDUG\€.
792ě7(69ċ702%,/,7<
61È0,
3ĜLSRMWHVHNWêPXPH]LQiURGQČ~VSČãQpVSROHþQRVWL
1DEtGNDSURVWXGHQW\
ƒ 0RåQRVW ]tVNDW SĜHGVWDYX R VYp EXGRXFt SUiFL
SURVWĜHGQLFWYtP VWiåH / SUD[H EČKHP VWXGLD QHER
]SUDFRYiQt]iYČUHþQpSUiFH
NaãHVSROHþQRVWY/LEHUFL
YREFKRGQtPURFHGRViKOD
V]DPČVWQDQFLREUDWX
WpPČĜPLOLDUG\.þ
1DãHRþHNiYiQtRGVWXGHQWĤ
ƒ 1H]DXMDWp LQYHQþQt P\ãOHQt D SUDNWLFNê / DSOLNRYDWHOQê
SĜtQRVSĜLĜHãHQtY\EUDQêFKSUREOpPĤ
1DEtGNDSURDEVROYHQW\
ƒ =i]HPtSHUVSHNWLYQtPH]LQiURGQtVSROHþQRVWL
ƒ 0RåQRVWRVREQtKRLSURIHVQtKRUĤVWX
ƒ 0RåQRVWGDOãtKRY]GČOiYiQt
ƒ 0RåQRVWY\XåtW]QDORVWLFL]tFKMD]\NĤ– $-D1-
ƒ 2GSRYtGDMtFtILQDQþQtRKRGQRFHQt
ƒ =DPČVWQDQHFNpEHQHILW\
.1255-%5(06(
6\VWpP\SURuåLWNRYi
YR]LGODý5VUR
3HUVRQiOQtRGGČOHQt
6YiURYVNi 3UĤP\VORYi]yQD/LEHUHF– 6HYHU
6WUiåQDG1LVRX
7HO
)D[
1DãHRþHNiYiQtRGDEVROYHQWĤ
ƒ 9âY]GČOiQtWHFKQLFNpKR]DPČĜHQt
ƒ .RPXQLNDWLYQt]QDORVW$-SĜtSDGQČ1-
ƒ =QDORVWSUiFHQD3&
ƒ .RPXQLNDWLYQRVWVFKRSQRVWSUiFHY WêPX
DOH L VDPRVWDWQČRUJDQL]DþQtDSUH]HQWDþQtGRYHGQRVWL
ƒ &KXĢDQDGãHQtGRSUiFHRGSRYČGQêSĜtVWXSN SUiFL
482 363 482 363 KUOLEHUHF#NQRUU-EUHPVHFRP
Firma patří mezi přední dodavatele v oblasti výroby nástrojů
a přípravků pro automobilový průmysl.
Konstruuje a vyrábí:
Formy pro PUR pěny, RIM, ROM, WST a spray technologii,
enkapsulační formy,TPE a PVC formy.
Nástroje pro obkladové díly automobilových interiérů.
Cubingy a kontrolní přípravky pro automobilové díly,
data kontrol modely.
Modely pro slévárenství, formy pro polystyrénové
a EPP díly, polystyrénové modely.
Díly pro letectví a závodní automobily.
Tvarové složité díly pro energetiku, stavebnictví,
design a architektury.
Nabízíme absolventům
Velmi zajímavou práci na vysoké technické úrovni
s renomovanými zákazníky, dlouhodobou perspektivu,
profesní růst, dobré platové ohodnocení.
Práci se špičkovými strojírenskými technologiemi.
Hledáme absolventy
strojírenských oborů, kteří ovládají anglický nebo
německý jazyk a mají zájem pracovat v oblasti
přípravy výroby, konstrukce nebo obchodu
Od absolventů očekáváme:
Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost,
nasazení, technické myšlení
Kontakt:
Modelárna LIAZ spol. s r.o.
Ing. Julianna Pražmová
Kamenická 743, 460 06 Liberec mobil: 777 236 573
Tel.: +420 485 130 448
e-mail: [email protected]
Fax: +420 485 134 177
Kdo jsme?
Jsme významnou souþástí nadnárodní spoleþnosti Tenneco
Inc. Vyrábíme tlumiþové a výfukové systémy pro
automobilový prĤmysl. Z Monroe Czechia distribuujeme OEM
díly pro automobilky Škoda, VW, Audi, Seat, Ford, Mazda,
Volvo, Opel, Saab, Dacia, Renault, Suzuki a PSA. Náš tým
v souþasné dobČ tvoĜí 640 zamČstnancĤ a každý den
vyrobíme až 36 000 tlumiþĤ a 2 700 výfukĤ.
Koho hledáme?
ŠIKOVNÉ STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ TECHNICKÉHO ZAMċěENÍ
Od kandidátĤ požadujeme pĜedevším zájem o obor, aktivní pĜístup k práci, inovativní myšlení,
znalost práce na PC a komunikativní znalost AJ.
Obsazujeme následující pozice:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Design & Development Engineer
CAD Design Engineer
Testing Engineer
Trainee
Technolog
Inženýr kvality
Bližší informace: http://monroeczechia.jobs.cz/
StudentĤm a absolventĤm nabízíme
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Praxe, stáže a trainee programy
Témata pro zpracování bakaláĜských a diplomových prací
UplatnČní pro absolventy oboru strojírenství, strojního inženýrství, strojírenské
technologie, ale i ekonomických smČrĤ
UplatnČní v oblasti výroby, kvality, technologie, vývoje,
logistiky, financí, HR
Možnost dalšího odborného rĤstu a rozvoje praktických
dovedností
Práci v mezinárodním týmu
Využití jazykových znalostí a možnost dalšího rozvoje
Kontakt
Monroe Czechia s. r. o. Hodkovice nad Mohelkou
Tel: +420 485 237 048, +420 485 237 403, e-mail: [email protected]
http://www.tenneco.com/
56
$
7
8
!"#$##
$"9"9
9
$"6$"#56$"
&$-%
$$"$0,,)#
&:$7-$$7-;#
- =$
- "62-2
- $
- 7$7
- >
- $97
>
$
!"#$##%&$'()*%+)++,-%
.,/.),/,0%*)*0))*11%
222##%3$#4#
Jsme
me svČtový
ový
ý výrobce
výr
ý ob
obce sklenČných
skl
klen
enČ
Čných bižuterních
bižutern
kamenĤ a perlí, šperkových kamenĤ,
klasických
sických
ých i moderních
moder
erní
ních
ch dekorativních
dekorativních svítidel,
svítid kĜišĢálových dárkových pĜedmČtĤ, trofejí,
exkluzivní bižuterie a sklenČných zátek Vino-Lok.
Nabízíme spolupráci
studentĤm a absolventĤm
škol technického smČru
Ɣ TRAINEE programy pro absolventy VŠ
Ɣ SoutČže Preciosa Crystal Challenge pro studenty TUL
Ɣ Stipendijní programy Nadace Preciosa
Ɣ Praxe a stáže
Ɣ VČdecko-výzkumné úkoly
V pĜípadČ zájmu nás kontaktujte:
Preciosa, a.s., Opletalova 3197, 466 67 Jablonec nad Nisou
Jana ŠĢastná, HR specialista pro Nábor & VýbČr
[email protected]
Telefon: 488 115 314
VÍCE INFORMACÍ
www.preciosa.com
com
Pojďte s námi krášlit svět
3(563(.7,91Ë
%8'28&1267
1DãtQHMYČWãtSĜHGQRVWtMHQHVSRNRMHQRVW
0RåQiSUiYČSURWRMHWDN]DMtPDYp
SUDFRYDWXQiV
7767RROWHFKQLF6\VWHPVMHSRMPHPSURPH]LQiURGQČ~VSČãQpSURGXNW\
DSRUDGHQVWYtSUpPLRYpNYDOLW\SĜLþHPåXQiVSODWtQHSVDQê]iNRQ
QHGČOiPHQLFFRQHXPtPHOpSHQHåYãLFKQLRVWDWQt3ULQFLSNWHUêQHþLQt
PRåQiQDãtSUiFLYåG\XVSRNRMLYRXWtPYtFHMLRYãHPþLQt]DMtPDYRX
1DSĜtNODGLQRYDFHDG\QDPLNDSDWĜtNHNDåGRGHQQtPþLQQRVWHP
-VPHGRSURYi]HQLWUYDOêP~VSČFKHP]DNWHUê]RGSRYtGiSĜHGHYãtP
QDãLFKVSROXSUDFRYQtNĤ
9SRGQLNRYpNXOWXĜHNWHUiMHXWYiĜHQDQHMY\ããtPQiURNHPQDNYDOLWX
QDEt]HMtFtYROQêSURVWRUD]RGSRYČGQRVWSRGSRUXMtFtYêNRQDDQJDåRYD
QRVWRGPČĖXMHPHYODVWQtLQLFLDWLYXVNYČOêPLãDQFHPLYNDULpUQtPUĤVWX
$ĢHNRQRPRYpQHERVWURMDĜLQHXVWiOHKOHGiPHVWXGHQW\N\
DDEVROYHQW\N\SURYêUREQt]iYRGYýHVNp/tSČ
3ĜLUR]HQČMVPHVSRNRMHQLWHSUYHSRWpNG\åQDOH]QHPHW\QHMOHSãt
9tWHMWHXQiV
ZZZSURWRROF]
ZZZIHVWRROF]
KDO JSME MY?
Zavedená strojírenská firma s 23 letou tradicí ve vývoji a výrobČ
technologických celkĤ na klíþ, speciálního náĜadí, forem a maket pro
automobilový a skláĜský prĤmysl s pĤsobností na svČtových trzích.
NABÍDKA STUDENTģM
- praxe, témata bakaláĜských a diplomových prací
NABÍDKA ABSOLVENTģM
- perspektivní a stabilní zamČstnání v oblasti konstrukce a servisu, kontakt se
špiþkovými technologiemi (CNC obrábČní, 3D mČĜení), spolupráce na
vývoji nových výrobkĤ
- práce s progresivními informaþními technologiemi, práce na PC a v CAD
CO OýEKÁVÁME OD STUDENTģ?
- aktivní pĜístup pĜi spolupráci, zodpovČdnost, spolehlivost, loajalitu
CO OýEKÁVÁME OD ABSOLVENTģ?
- aktivní znalost anglického jazyka (další svČtový jazyk výhodou)
- samostatnost, spolehlivost, zodpovČdnost, loajalitu
- týmovou spolupráci
- þasovou nezávislost
- ěP
KONTAKT
SKLOPAN LIBEREC, a.s.
pí Jaroslava Havlíková
personální Ĝeditelka
Zahradní 445
460 01 Liberec 11
tel.: +420 482 429 424
fax: +420 482 429 481
e-mail: [email protected]
www.sklopan.cz
VÚTS, a.s.
VÚTS, a.s. se v posledních letech vypracovala do pozice jedné z nejvČtších, samostatnČ pĤsobících
výzkumnČ vývojových základen pro oblast inovací, výzkumu, vývoje a realizace speciálních strojĤ
a zaĜízení Ĝady oborĤ zpracovatelského prĤmyslu v ýR. VýzkumnČ vývojový potenciál naší
spoleþnosti využívají zejména výrobci strojĤ a zaĜízení z oblasti textilního, polygrafického,
potravináĜského, skláĜského a bižuterního prĤmyslu, dále pak subdodavatelé automobilového
prĤmyslu, výrobci obrábČcích strojĤ a zdravotní techniky.
Naše souþasné postavení a vize budoucího rozvoje spoleþnosti vychází z historického vývoje, kdy
se naše spoleþnost více jak 40 let úspČšnČ vČnovala rozvoji textilní techniky. Poþátkem 90. let
minulého století došlo k transformaci spoleþnosti a postupné zmČnČ jejího oborového zamČĜení,
pĜiþemž v posledním desetiletí pĜevažuje orientace na strojírenský výzkum a vývoj.
Strategie realizace rozvoje teoretických poznatkĤ a jejich multioborová aplikace ve strojírenství
byla výchozím podnČtem pro realizaci projektĤ:
„Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec“ je zamČĜené na realizaci špiþkového
výzkumu, vývoje a rozvoje nových progresivních technologií v oblasti stĜedního a pĜesného
strojírenství.
„Aplikaþní centrum laserových obrábČcích zaĜízení“ je orientováno na rozvoj aplikaþních
možností moderních laserových technologií ve strojírenství, zejména pĜi obrábČní a tepelném
zpracování kovĤ, plastĤ, kompozitĤ a dalších materiálĤ.
VÚTS, a.s. díky tČmto centrĤm získal areál, který dosahuje špiþkové evropské úrovnČ pro realizaci
výzkumnČ vývojových þinností. ObČ centra disponují exluzivním vybavením, technikou a Ĝadou
nových specializovaných pracovišĢ (napĜ. laboratoĜe pro analýzu hluku, vibrací, dynamických
vlastností strojĤ a zaĜízení), která pokryjí všechny oblasti související s návrhem a konstrukcí strojĤ
a zaĜízení.
Naše hlavní aktivity: návrh a konstrukce strojĤ a strojních zaĜízení, mechatronické systémy a
aplikace, automatizace výrobních procesĤ, realizace funkþních modelĤ a prototypĤ, matematické
výpoþty a modelování, mČĜení technických parametrĤ strojĤ, testování a validace.
NABÍDKA ABSOLVENTģM
x
x
x
zajímavá a perspektivní práce spojená s odpovídajícím finanþním ohodnocením
možnost dalšího osobního vzdČlávání a rĤstu vþetnČ sociálních výhod
prostor pro tvĤrþí práci, nápady a iniciativu
KONTAKT
VÚTS, a.s.
Svárovská 619, Liberec XI-RĤžodol I, 460 01 Liberec
Ing. Milan HOLUBEC - vedoucí personálního útvaru
tel. 485 302 483, fax: 485 302 417
e-mail:[email protected]
http://www.vuts.cz

Podobné dokumenty

Civik Zink - Lugerex.sk

Civik Zink - Lugerex.sk 8PRçğXMH]PHQåLWSURVWRUPH]L VORXSN\D]DEUiQLWSiGXGĕWtGROĭ

Více

Radnice 16/2016

Radnice 16/2016 z Mgr. Martina Jelínková – soukromá praxe se zaměřením: speciální pedagog, logoped, terapeut EFT (energetická psychologie) na poliklinice I., Jeronýmova ul. v HK. Pouze na telefonické objednání. Te...

Více

Chci si přečíst toto číslo

Chci si přečíst toto číslo 7R MVRX QHME åQ Mãt ~Y U\ DOH MH PRåQp ]tVNDW L ~Y U QD  PLOLRQ  QD MHGQRKR

Více

nový domov nový domov

nový domov nový domov NXSĜ]GUDYê]SĤVREåLYRWDSRVWDYH Qt PODGêFK OLGt Y QDãLFK NR PXQLWiFK YþHWQČ PODGêFK h3

Více

NP8 - Naše Praha 8

NP8 - Naše Praha 8 Kobylisy/Troja — Pro seniory Prahy 8 se od začátku září otvírají i cvičebny a bazény pro zdravotní a kondiční cvičení. Zároveň jsou připraveny i učebny pro zájmové vzdělávání a aktivity pohodové tě...

Více

5. Teorie nových sociálních hnutí

5. Teorie nových sociálních hnutí 1. Od „starých“ k „novým“ sociálním hnutím Pro levicové osvojení pojmu „obþanská spoleþnost“ v 80. a 90. letech byla klíþovou reflexe nových sociálních hnutí 60. a 70. let – hnutí ekologického, mír...

Více

kalendář turistických akcí - kct

kalendář turistických akcí - kct lesa, studánek, rybníků, příprava a realizace naučných stezek, sběr odpadových materiálů, opravy křížů a kapliček, opravy turistických zařízení v přírodě aj.). B. Obnova a údržba turistických cest ...

Více

vytápění rodinných domů - V

vytápění rodinných domů - V údržba, servis a pravidelné revize topného systému (jsou-li třeba) náklady na likvidaci odpadu (popel z uhlí) životnost systému (nebo záruky, záruční a pozáruční servis) životnost zdroje na vytápěn...

Více