Návod k montáži a obsluze krbové vložky Napoleon EPI3

Transkript

Návod k montáži a obsluze krbové vložky Napoleon EPI3
1
Návod k montáži a obsluze krbové vložky
Napoleon EPI3
Výrobce:
Typ spotřebiče:
Účel použití:
Druh paliva:
Wolf Steel Ltd
Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
dvouplášťová krbová vložka na pevná paliva se systémem dvoustupňového
bezroštového spalování a airw ash systémem (samovolné omývání čelního
skla horkým vzduchem)
vhodné pro lokální vytápění obytných objektů, chat a chalup s možností
teplovzdušných rozvodů
dřevo, popř.dřevěné brikety lisované z pilin nebo z kůry
Tepelný výkon:
Nominální výkon v kW
Hmotnost v kg
Záruční opravny:
výhradní dovozce pro ČR a SR
EPI3C
10-16 kW
218 kg
DRAGON JH s.r.o., Jarošovská 840, CZ-377 01 Jindřichův Hradec
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
2
Údaje o bezpečnostních opatřeních z hlediska požární
ochrany dle ČSN 06 1008:97
Při instalaci a užívání spotřebiče m usí být dodrženy následující pokyny dle ČSN 06 1008 čl. 12.2.
• Spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze.
• Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby.
• Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-3 při
změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu
(např. při lepení linolea, PVC, při práci s nátěrovými hmotami apod.) musí být spotřebič včas před
vznikem nebezpečí vyřazen z provozu).
• Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být provedeno dle ČSN 73 4201.
• Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahující půdorys
spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách.
• Spotřebič vyžaduje občasnou obsluhu a dozor.
• Spotřebič je zakázáno jakkoliv přetěžovat.
• Při odstraňování popela zvláště horkého dbejte zvýšené opatrnosti.
• Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být kladeny
předměty z hořlavých hmot.
• Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot
• Jakékoli úpravy spotřebiče jsou nepřípustné
Stupeň hořlavosti stavebních
hmot a výrobků:
A ............ nehořlavé
Stavební hm oty zařazené do
do stupně hořlavosti:
žula, pískovec, betony, těžké pórovité cihly, keramické
obkladačky, speciální omítky
B ............ nesnadno hořlavé
akumín, heraklit, lihnos, itavér
C1 .......... těžce hořlavé
dřevo listnaté, překližka, sirkolit, tvrzený papír, umakart
C2 .......... středně hořlavé
dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny
C3 .......... lehce hořlavé
dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan, PVC lehčený
Děkujeme V ám za nákup NAPOLEON EPI3C
Váš nový spotřebič byl vyroben v maximální kvalitě a prošel přísnými zkouškami bezpečnosti a
kvality, aby zajistil mnoho let bezproblémového provozu. Přesto Vás prosíme, abyste se důkladně seznámil
s tímto návodem k montáži a obsluze. Je zde podrobný popis vlastností Vašich vložky Hampton a tipy pro
údržbu a provoz, které Vašemu spotřebiči pomohou dosáhnout optimální výkonnosti.
Gratulujeme Vám k Vašemu novému nákupu.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
3
Specifikace krbových vložek
Specifikace EPI3
KOMORA (H.Š.V): 349.3mm x 530.3mm x 292.1mm
KAPACITA: 0.05 m 3
PŘIBLIŽNÝ PROSTOR OHŘEVU**: 139.4 m 2
VÝHŘEVNOST (HIGH BURN) ***: 55,000 BTU resp. dle ČSN 10-16 kW pro 90-180 m2
DOBA HOŘENÍ**: 8 hodin
HMOTNOST kompletní: 181.4 kg
HMOTNOST cihlové výplně: 36.3 kg
HMOTNOST bez oplechováním, bez výplně a dveří: 113.4 kg
**Hodnoty se mohou značně lišit s jednotlivými podmínkami.
*** Ltd odhaduje reálný BTU / hod s protokoly cordwood a pravidelné doplňování paliva za provozu.
Bezpečnostní pokyny
Před instalací a použitím tohoto zařízení pozorně
prostudujte všechny instrukce.
P ři instalaci je nutno dodržet všechny místní předpisy včetně předpisů, které se týkají
národních a evropských norem zejména ČSN 734201, ČSN 061008
Doporučujeme nainstalování kouřových detektorů. P okud tyto detektory byly instalovány
již dříve, možná zjistíte, že pracují častěji. T o může být v důsledku vysoušení barvy krbových
kamen nebo kouře z náhodně nedovřených krbových dvířek. Neodpojujte detektory. Je-li to
nutné, přemístěte je dále od krbu, aby se tak snížila jejich citlivost.
P řed každou sezónou doporučujeme pravidelnou údržbu odpovědným technikem.
Komíny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva je nutno vymetat
6x ročně dle vyhlášky Min.Vnitra č.111/82Sb).
Běžným provozem, zejména vlhkým palivem dochází k usazování sazí a dehtu
v komíně.Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku
požáru v komíně. V tomto případě postupujte následovně:
1. V žádném případě nehaste vodou
2. Zavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je to možné, přiklopte komín
3. Kontaktujte kominickou službu a posouzení stavu komína po požáru
4. Kontaktujte výhradního dovozce
BEZP EČNOSTNÍ POZNÁMKA: Nejsou-li tato kamna řádně instalována, mohou způsobit požár
domu. Z důvodu bezpečnosti postupujte podle instalačních pokynů.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
4
T oto zařízení potřebuje čerstvý vzduch pro dokonalé využití všech jeho možností a pro
dokonalé spalování a používání druhé komory. Nedostatek vzduchu nebo námraza na komíně
může být následkem špatného hoření.
P oznámka: Odsávače vzduchu, které pracují ve stejné místnosti, jako spotřebič mohou způsobit
problémy při hoření.
Při provozu je nutno zajistit přivádění spal ovacího vzduchu a vzduchu k větrání místnosti,
zejména při současné provozu s jiným tepel ným zařízením
DOMÁCÍ INSTALACE
1) Prosím, přečtěte si celou tuto příručku před instalací a použitím této vložky. Nedodržení pokynů může
vést k poškození majetku, úrazu nebo dokonce smrti. Místní zákony a předpisy mohou změnit některé
položky v návodu, proto se informujte u místního inspektora.
2) Vyberte místo pro vložku, zajištěte stanovené minimální vzdálenosti a nastavte vložku na tomto místě.
3) Spotřebič může být instalován pouze na podlahách s dostatečnou nosností.
4) Vložka musí být umí stěna tak, aby byl zajištěn přiměřený přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a
komína.
5) Vložka je určena pro obestavbu.
6) Chcete-li zajistit svislost, zavěste olovnici na strop tak, aby směřovala přesně do středu kouřovodu a
místo kde je olovnice zavěšena označte jako střed komína.
7) Zkontrolujte konstrukci stropu, zda je možné do ní řezat. A znovu se ujistěte předepsaných mezí.
8) Nainstalujte komín přesně podle pokynů výrobce. Výkon Vašich kamen do značné části závisí na
návrhu a provedení komína. Krátký komín může způsobit problémy při zapalování, špinavé sklo, kouření
při otevřených dvířkách a dokonce i snížený tepelný výkon. Příliš dlouhý komín může mít za následek
tvorbu přebytečného tepla. Při snižování přebytečného tepla je užitečná klapka kouřovodu.
UPO ZO RNĚNÍ: Komín by měl mít stejný průměr jako výstup na kamnech. Komín musí být označen jako
vhodný pro tuhá paliva.
9) NEPŘIPOJUJT E T YT O KAMNA NA KOM ÍN, SLOUŽÍCÍ JINÝM ZAŘÍZENÍM .
VZDUCH V M ÍST NOST I – DŮLEŽIT É
Tato vložka má možnost připojení externího vzduchu. Čerstvý vzduch je důležitý – pokud nebude dostatek
čerstvého vzduchu, přístroj nemusí pracovat správně.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
5
Provozování spotřebiče
Používání přístroje můžete zahájit
pouze, když je správně nainstalován
a je zajištěna bezpečnost. Před
prvním použitím je důležité, abyste
porozuměli provozu vašeho přístroje.
Vložka nesmí být připojena ke
společnému komínu.
Průměrná teplota spalin přímo za
hrdlem pro odvod spalin, při
podmínkách jmenovitého výkonu
dosahuje 350°C.
VAROVÁNÍ
Přístroj byste měli používat jen se
zavřenými dvířky, kterými je vložka
vybavena. Pokud jsou dvířka
otevřena, může unikat z přístroje
kouř a oheň, který by mohl způsobit
požár.
Ovládání
Tah je síla, která umožňuje odvést
spaliny komínem.
V návrhu vašeho komína záleží na
délce, zatáčkách a dalších faktorech.
Špatný návrh může zapříčinit vysoké
teploty a poškození nebo
nedostatečné odvádění spalin.
Minimální tah komína je pro daný
spotřebič 12 Pa. Provozní tah komína
je 12 -20 Pa a nepřekročitelný tah
komína je 30 Pa. V případě přesažení
této hodnoty je nutno instalovat do
komína odtahovou klapku.
Varování:
Spotřebič nesmí být používán ke
spalování odpadků. Je možno
používat pouze vhodná a doporučená
paliva, což je dřevo.
Ve spotřebiči nesmí být používána
kapalná paliva.
Varování:
Budete-li tyto informace ignorovat,
může dojít k poškození přístroje a
propadnutí záruky!
4.
UPOZORNĚNÍ
Některé vnější části vložky jsou při
provozu horké. Pro obsluhu
používejte rukavice přiložené jako
příslušenství.
6.
První oheň
UPOZORNĚNÍ
Nikdy nenechávejte přístroj bez
dozoru, pokud jsou dvířka otevřena
1. Před uzavřením dvířek
vytvořte vrstvu popela.
2. Teplota ve spalovací komoře
musí být mezi 280°C a
380°C, aby začala pyrolitická
činnost.
UPOZORNĚNÍ
Vždy vaší vložku zahřívejte pomalu
3. Během několika prvních
použití, udržujte rychlost
spalování na střední úrovni.
Teprve po pěti až šesti
takových cyklech můžete
využít kamna na max. výkon.
Odpopel nění:
Pro odpopelnění spotřebiče používejte
nářadí, které je dodáváno jako
příslušenství.
Vane llus Canadian Products
Inserts
5.
7.
8.
Po dobu prvních dnů bude
z kamen cítit nátěr, to je
nutno očekávat. Po tuto
dobu by mělo být zajištěno
dostatečné větrání
v místnosti, ve které je
přístroj umístěn.
Během procesu vytvrzování
nátěru nic nepokládejte na
povrch kamen, mohlo by to
zapříčinit poškození
povrchové úpravy.
Během prvních dnů může
být podpal obtížnější, ale to
jen po dobu dokud
nevyschnou cihly.
U jednotek ve větších
nadmořských výškách
můžou vznikat problémy.
Popřípadě se obraťte na
svého prodejce.
Při ohřevu se může ozývat
praskání. Až přístroj dosáhne
optimální teploty, zvuky se
minimalizují.
9.
Hoření potřebuje kyslík, při
provozu je důležitý přívod
vzduchu do přístroje. Pro
tento účel stačí pootevřené
okno nebo přísun
venkovního vzduchu přímo
do topné jednotky.
UPOZORNĚNÍ
Pokud se přístroj nebo jeho části
zbarví do ruda, tak je přístroj
přehřátý. V tomto případě
nepřikládejte a vyčkejte.
10. Topení čerstvým nebo
vlhkým dřevem se
nedoporučuje z důvodu
špatného hoření kamen.
11. Pro zajištění spalování při
minimálním příkonu je, při
řádném rozhoření paliva,
nutno nastavení přívodu
primárního vzduchu na 1/3.
12. Při sezónním používání, nebo
při špatných tahových
podmínkách může dojít k
úniku spalin do místnosti. Z
tohoto důvodu doporučujeme
pravidelnou kontrolu komína
kominickou firmou dle
normy ČSN a pravidelné
provádění údržby topidla.
Napoleon Fire place s
6
Údržba
Upoz ornění: Při opravách a výměnách náhradních dílů je povoleno používat pouze díly doporučené výrobcem.
Údržba
Velmi důležité při údržbě je spalování suchého dřeva a
čistý komínový systém. Komín vyčistěte před sezónou
a během sezóny podle potřeby. Usazeniny se mohou
tvořit rychle. Pohyblivé části kamen nepotřebují
mazání.
4.Slabý oheň doutná a zvyšuje tvorbu usazenin.
5. Komín a komínová přípojka by měly být kontrolovány
nejméně jednou za dva měsíce.
6.Komínový systém
nahromaděnými usazeninami by měl být vyčištěn
kominíkem nejméně jednou za rok.
Nastavení dvířek
Pomalé spalování dřeva vytváří dehet, který ve spojení
s vlhkostí vytváří usazeniny. Spaliny kondenzují
v chladném komínovém průduchu a usazují se. Pokud
se usazeniny vznítí, může dojít k velmi nebezpečnému
požáru.Komínová přípojka by měla být během topné
sezóny kontrolována nejméně 2x za měsíc. Pokud se
usazeniny nahromadí, měly by být odstraněny pro
snížení rizika požáru.
VAROVÁNÍ:
V případě komínového požáru si zapamatujte:
1. zavřete všechny otvory
2. zavolejte hasiče
Dvířka mohou vyžadovat úpravu těsnění po několika
použitích. Odstranění podložek umožní posunout
západku blíž k dvířkům pro lepší utěsnění.
Těsnění dvířek
Pokud je nutné vyměnit těsnění,musí být použit správný
materiál. Používá se těsnění16mm (část 936-060).
Případně se obraťte na prodejce.
Údržba skla
Způsoby jak udržet topnou jednotku bez usazenin:
1. Během topné sezóny rozpalujeme kamna po
dobu 10-15 min s přiotevřenými dvířky.
2. To umo žňuje snadnější spalování dřeva a tím
snižuje tvorbu usazenin.
Topte pouze vyschlým dřevem, které je suché nejméně
jeden rok.
Na vašem přístroji je použito 5 mm Neoceram keramické
sklo, které vydrží největší teplotu. Pokud sklo rozbijete,
kupte si náhradní pouze u
autorizovaného prodejce a při montáži postupujte krok
po kroku podle návodu.Před čištěním skla nechte kamna
vychladnout.
Nečistěte
sklo, pokud
je
horké.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, stačí vlhký
hadřík a čistič skel.
Skladování dřeva
Dřevo musí být skladováno v úkrytu, například v kůlně
nebo pod plachtou. Nesprávně skladované dřevo může
absorbovat vodu a nesprávně hořet.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
7
Jak pochopit a provozovat Vaši vložku Napoleon
Výrobní řada vložek značky Napoleon je vrcholem mnoha let výzkumu a vývoje. Svou
účinností, čistým spalováním a uživatelskou pohodlností Vám tato vložka poskytne mnoho let
skvělých služeb. Provozovatel, znalý problematiky, je však stále tím nejvýznamnějším faktorem pro
maximální výkon a součástí toho všeho je pochopení základních konstrukčních funkcí.
Tento systém má dvě zásadní konstrukční vlastnosti:
1. Přidávání druhotného vzduchu do ohně:
dutý „vzduchový ventil “ vhání předehřátý druhotný vzduch přímo nad hořícím obsahem
vložky. Pokud má vložka správnou provozní teplotu, vytváří se tím druhotný plamen, který
vydrží hořet asi 1/3 z celkové doby spalování.
2. Vysoká hmotnost a tepelná izolace:
vysoká hmotnost (váha) se chová jako zásobárna tepla a tepelná izolace udržuje spalovací
prostor horký. Během fáze spalování probíhá aktivní hoření. Během této fáze se teplo
uchovává ve hmotě vložky a je později zvolna a stejnoměrně uvolňováno. Jak dřevo uhelnatí,
aktivní hoření klesá. Tato fáze čistého uhelnatého spalování trvá značnou dobu, a dokud se
vrstva uhlíků výrazně nezmenší, nemělo by se přikládat.
Nastavení přívodu vzduchu
O ptimální komínový tah je jedna z nejdůležitějších podmínek pro kvalitní spalování. Výše
komínového tahu je závislá na spoustě aspektů jako například čistota komína, jeho izolace,
výška, průměr, umístění objektu a v neposlední řadě i geografická poloha domu.
Nastavení přívodu vzduchu je hodně závislé na těchto aspektech.
Nastavením přívodu vzduchu si regulujete poměr výkonu a dobu hoření. Pokud chcete
nejvyšší výkon a krátkou dobu hoření je potřeba nechat otevřenou klapku na maximální
hodnotu tzn. 1. V tu chvíli vložka hoří krátce, palivo se rychle spotřebuje, ale máte dosažen
maximální výkon a rychlé dosažení provozní teploty. V případě nočního provozu
doporučujeme namíchat tvrdé dřevo s briketami a po nakládce do topeniště po cca 5 min
provozu uzavřít přísun vzduchu na minimum.
Kreosot
Jak se tvoří a kdy se odstraňuje
Při pomalém spalování dřeva se tvoří dehet a různé organické výpary, které se míchají s
vylučovanou vlhkostí za vzniku kreosotu. Kreosotové páry se srážejí v relativně chladném
kouřovodu, kdy je oheň mírný. Důsledkem toho je akumulace zbytků kreosotu uvnitř roury. Při
vznícení hoří kreosot mimořádně silným plamenem. Komín by měl podléhat pravidelné kontrole v
průběhu topné sezóny, zda se tvoří kreosot. Jestliže se kreosot vytvořil ve vrstvě 3 mm a ví ce, měl by
se odstranit, aby se snížilo riziko vzniku ohně v komínu.
1. Nejhustší kouř vzniká v pří padě přiložení velkého množství dřeva na vrstvu horkých uhlíků
a uzavření průduchů. Spalováním dřeva vzniká kouř, ale bez dostatku vzduchu nemůže shořet. Pro
dokonalé spalování bez kouře jsou třeba malé dávky paliva, dvě až tři polena nebo 1/4 až 1/2 dávky
paliva za určitý časový interval a otevření průduchu poměrně hodně dokořán, zvláště během prvních
10 až 30 minut po každém přiložení, kdy probíhá většina reakcí, při nichž vzniká kouř. Asi po 30
minutách lze průduchy uzavřít více bez nadměrné tvorby kouře. Dřevěné uhlíky vytváří velice málo
kouře, z něhož vzniká kreosot.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
8
2. Čím chladnější je povrch, po kterém prochází kouř z hořícího dřeva, tím více kreosotu se
sráží. Nevyzrálé či vlhké dřevo významně přispívá ke vzniku kreosotu tím, jak nadměrná vlhkost,
která se odpařuje, chladí oheň, který hůře spaluje dehty a plyny, a tím vytváří hustý kouř a špatné
spalování. Tento vlhkostí ztěžklý kouř chladí komín, a celý problém se komplikuje ještě víc tím, že
kouř má optimální místo ke kondenzaci. Stručně řečeno, určitému množství kreosotu se nevyhneme
a musíme si na něj zvyknout. Řešením je pravidelná kontrola a čištění. Jeho tvorbu lze omezit
používáním suchého vyzrálého dřeva a dostatku spalovacího vzduchu.
Jak zabránit požáru komína
Jsou dvě možnosti, jak zabránit požárům komína:
1. Nedopusťte, aby se kreosot vytvořil v takovém množství, aby to umožnilo vznik požáru.
2. Neumožňujte takové spalování, při kterém může dojít k požárům komína. Jedná se o
spalování při vysokých teplotách, jako pálení kuchyňských odpadků, lepenky, vánočních
stromků, či dokonce běžného dřevěného otopu (tj. při plném naložení na vrstvu žhavých
uhlíků a při extrémně otevřeném průduchu).
Provozní tipy
1. Vždy používejte suché, vyzrálé palivové dřevo do délky 46 cm. Přikládejte ho podélně, jako
směs větších a menších kousků, na vrstvu žhavého popela alespoň 2,5 cm vysokou.
2. Používejte při provozu nastavení na střední až vysoké hodnoty po 1 hodinu od zapálení
ohně (při vychladlých kamnech). Po počáteční žhavé fázi přiložte a ponechejte nastavení
přívodu vzduchu na středních hodnotách asi 5 – 10 minut a pak nastavte přívod vzduchu na
potřebnou hodnotu.
(přívod)
(odvod)
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
9
3.0 Příprava před montáží
Odstraňte veškerý popel z vnitřku zařízení a ujistěte se, že komín a zařízení nejsou popraskané, narušené, ucpané a
zda jsou čisté od usazenin a dalších nečistot. Je-li to nutné, obstarejte před instalací zařízení opravu kvalifikovaným
pracovníkem.
Dodržujte minimální vzdálenosti jak je znázorněno na obrázcích.
Hořlavá římsa = Combustible Mantel
Nehořlavé obložení = Non-Combustible Facing
Boční zeď = Sidewall
Nehořlavý obklad a tepelná ochrana podlahy = Non-Combustible Hearth and Thermal Floor Protector
3..1. Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů
Minimální vzdálenosti
A
od boční zdi
B
od římsy
C
od horního obložení
D
od bočního obložení
E
od ohniště (zepředu)
F
od ohniště (z boku)
G
od přední části vložky
304,8 mm
406,4 mm
406,4 mm
152,4 mm
457,2 mm
203,2 mm
1219,2 mm
Parametry okolo zařízení
H
šířka zadní části
I
šířka přední části
J
výška v přední části
K
výška v zadní části
L
hloubka
M
hloubka vnějšího obkladu
N
šířka vnějšího obkladu
O
šířka obložení
P
výška obložení
Q
římsa od země
584,2 mm
711,2 mm
558,8 mm
482,6 mm
457,2 mm
457,2 mm
1168,4 mm
1371,6 mm
1168,4 mm
1168,4 mm
Rozšíření ohniště (vnější obklad před vložkou) / ochrana podlahy: musí být z nehořlavého materiálu a musí pokrývat
prostor 203,2 mm od přední strany vložky na obou stranách s minimální tloušťkou 12,7 mm, s tepelným vodivým
faktorem (K) 0,84 a hodnotou odporu (R) 0,59.
4.2 INSTALACE VLOŽKY EPI 3
A. Orientace prstence kouřovodu
Je-li to možné, před instalací rozhodněte o způsobu umístění prstence kouřovodu tak, aby nejlépe vyhovovala Vaším
podmínkám.
Orientace prstence může být vertikální nebo můžete také zvolit třicetistupňové naklonění tak, že v horní části otočíte
prstenec o 180°.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
10
Až budete rozhodovat o metodách čištění komína, doporučujeme čištění svrchu dolů. Hrdlo kouřovodu na vložce je
opatřeno středovou lištou, která zabraňuje proniknutí štětky do vložky (do šamotu). Nicméně, pokud musí být čistění
prováděno z vnitřku vložky, musí být odříznut kus této lišty pilkou na železo.
B. Instalace větracího systému
Doporučujeme, aby montáž vložky nebo komínové vložky byla dokončena před dalším postupem, nicméně i to se
může lišit zařízení od zařízení. Prohlédněte si schéma 1 týkající se komponentů k větracímu systému.
•
•
•
•
•
K získání přístupu k vláknité mezistěně vyjměte přední vzduchovou trubici, pak vyjměte mezistěnu.
Vyjměte železný prstenec kouřovodu ze zařízení. Ujistěte se, že ventilové těsnění je v pořádku a na správném
místě.
Vyvrtejte 3 díry do tvarovky nebo komínové vložky a využijte děr v redukci kouřovodu jako šablony.
Připevněte tvarovku nebo komínovou vložku k prstenci kouřovodu. Zajistěte, aby otvory na prstenci
kouřovodu byly správně zarovnány k jejich patřičným otvorům na vložce.
Za využití uvedené metody připevněte ohebnou rouru k tvarovce.
Konečná výška od prostoru ohniště po lištu kouřovodu by měla být 482,6 mm. Pro podrobné informace o
instalaci spojovací trubky nebo vložky si prohlédněte schéma 2. To umožňuje snadné připojení, jakmile je
zařízení na místě.
PRUŽNÁ KOMÍNOVÁ VLOŽKA – Flexible Flue Liner
REDUKCE (JE-LI POT ŘEBA) - Adapter
NASTAVITELNÝ (NA 30° NEBO VERTIKÁLNĚ) PRSTENEC KOUŘOVODU se zabud ovanou lištou – Draw-Down Bar
VRCH VLOŽKY OKOLO KOMÍN OVÉHO OTVORU – Top of Insert
TĚSNĚNÍ (PODLOŽKY) O P RŮMĚRU 6,4 MM - Washers
¼ – 20 ŠESTIHRANNÝCH MATEK
4.3. Při instalaci vložky do průmyslově stavěných krbů na spalování pevných paliv musí být dodržovány následující
požadavky:
A. Průmyslově stavěný krb musí být zaznamenán podle UL 127 nebo ULC S610 standardů.
B. Vzdálenosti od hořlavých materiálů v okolí této vložky musí být dodržovány tak, jak jsou určeny. Tyto vzdálenostní
požadavky anulují předtím existující vzdálenosti obkladových materiálů, které byly určené pro průmyslově stavěný
krb.
C. Instalace musí zahrnovat celé výše uvedené požadavky HT (1149°C), jak je požadováno v UL 1777 (USA) nebo ULC
S635 (Kanada). Vložka musí být bezpečně připevněna k prstenci kouřovodu a k hlavě komínu.
D. Musí se zabránit proudění vzduchu místností do komínové dutiny krbu. Tomu lze zabránit utěsněním kouřového
prostoru kolem komínové vložky nebo utěsněním přední strany zařízení.
E. Vzduch proudící uvnitř a kolem zařízení nesmí být při instalaci vložky změněn (tzn. žádné žaluzie, přívody
studeného vzduchu nebo uzavřené vývody vzduchu), pokud tak není výslovně doporučeno pro určitý průmyslově
stavěný krb a nebo modelovou řadu. POZNÁMKA: Používání čelní desky (rámu) se žaluziemi vyhovuje těmto
požadavkům.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
11
F. Změna zařízení jakýmkoliv způsobem není dovolena.
G. Proudění vzduchu v komoře (v komoře s ocelovým obložením nebo kovovým tepelným čerpadlem) nesmí být
blokováno.
H. Kvůli potřebě čištění komína, musí být k dispozici prostředky k vyjmutí vložky.
I. Vložka, která vybíhá do přední části krbu, musí být dodána s potřebnými podpůrnými prostředky.
J. Odolný kovový štítek s varováním, že kamna musí být uvedeny do původního stavu pro bezpečné užití bez vložky,
musí být upevněn na zadní straně kamen.
5.0 Závěrečné úpravy
5.1 Trubice pro druhotné proudění vzduchu
A. Začněte vzadu s nejkratší trubicí a pokračujte vpřed. Instalujte trubice pro druhotný vzduch tak, že nejprve vložíte
trubici do otvoru na levé straně kamen a pak do příslušného otvoru na pravé straně. Uchyťte do otvoru a zasuňte
doprava, jak ukazuje schéma 1.
B. Vložte závlačku a zajistěte trubici na místě, jak ukazuje schéma 2.
POZNÁMKA: Doporučujeme nechat přední trubici vyndanou, dokud není nainstalovaná horní deska.
5.2 Montáž šamotových cihel a tepelně odolných desek
VAROVÁNÍ
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ BEZ TEPELNĚ ODOLNÝCH DESEK MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK NADMĚRNÉ
TEPLOT Y, KT ERÉ MOHOU POŠKODIT ZAŘÍZENÍ, KOMÍN I OKOLÍ.
Po dokončené instalaci komína a zařízení, přesuňte cihly na místo, jak je zobrazeno na obrázku níže. Před dalšími
kroky se ujistěte, že je izolace kamen v pořádku.
A. Upevněte 2 boční cihly (W090-0191 & W090-0192) po stranách kamen, zajistěte je pomocí záchytek.
B. Upevněte zadní cihlu (W090-0190) zasunutím pod a za zadní trubky pro druhotný přívod vzduchu, zajistěte pomocí
záchytek.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
12
C. Upevněte 2 spodní cihly (W090-0193 & W090-0194).
D. Položte přední cihlu (W090-0196) na místo před spodní cihlu, aby úhlová hrana seděla v rovině se spodními
cihlami.
E. Upevněte přední okrajovou cihlu (W090-0195), aby zářezy navazovaly na otvory krbového roštu.
F. Upevněte tepelně odolnou vláknitou desku (W018-0133) nad trubky pro druhotný přívod vzduchu a zasuňte ji celou
až k zadní části krbu.T ip: Pravděpodobně bude potřeba trubky pro druhotný přívod vzduchu vyjmout.
5.3. Instalace rámu, tradiční konstrukce
A. Umístěte 2 postranní oplechování a vrchní oplechování vrchem dolů na chráněnou plochu a smontujte kousky tak,
jak je zobrazeno na schématu 1.
B. Spojte otvory oplechování dle obrázku 1 dohromady pomocí osmi šroubů. Upevněte oplechování spojkou s dvěma
šrouby, jak poukazuje schéma 1.
C. Volně upevněte 2 šrouby do otvorů na bočním oplechování jako na schématu 1. opakujte na druhé straně.
D. Pomocí osmi šroubů zajistěte na místo 4 záchytné držáky podle schématu 2.
E. Zvedněte oplechování a umístěte 4 šrouby do záchytných držáků a pevně je utáhněte, viz. Schéma 2.
POZNÁMKA: Aby byly spoje v jedné rovině, bude je potřeba pravděpodobně upravit. Chcete-li upravit lité části,
uvolněte šrouby a zarovnejte oplechování do správné polohy.
5.4 Instalace rámu, současná konstrukce
A. Propojte 3 otvory na pravém záchytném držáku s příslušnými otvory na pravé straně zařízení. Přišroubujte 1/4-20
šrouby s šestihrannou hlavou, jak je předvedeno. Opakujte tento postup na levé straně zařízení.
B. Užijte šrouby s kulatou hlavou 1/4-20 a prostrčte je přibližně do poloviny jejich délky do již připevněného držáku (2
na každou stranu).
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
13
C. Umístěte oplechování vrchní stranou dolů na chráněnou plochu a smontujte tak, jak je ukázáno. Připevněte
zajišťovací držáky.
D. Připevněte rohové držáky na místo po obou stranách oplechování, jak je znázorněno na obrázku.
E. Zvedněte oplechování a umístěte ho na místo a utáhněte klíčem na kulaté šrouby.
POZNÁMKA: Aby byly spoje v jedné rovině, bude je potřeba pravděpodobně upravit. Chcete-li upravit lité části,
uvolněte šrouby a zarovnejte oplechování do správné polohy.
6.0 OBSLUHA
VAROVÁNÍ!
Během topení mějte dvířka vždy zavřená a zajištěná, otevírejte je pouze při podpalování a přikládání. Vždy no ste
rukavice, abyste zabránili poraněním. Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru, pokud nejsou dvířka zavřená – ho řící
dřevo by mohlo vypadnout z ohniště a způsobit nebezpečí požáru ve Vašem domě.
Nikdy nenechávejte kolem hořích kamen děti bez dozoru.
K podpalu nebo k obnovení uhasínajícího ohně nikdy nepoužívejte benzín, podpalovače na bázi benzínu, petrolej,
dřevěné uhlí, tekuté podpalovače nebo podobné tekutiny. Takové látky udržujte během hoření v dostatečné
vzdálenosti.
Předměty nacházející se před přední částí kamen udržujte nejlépe v minimální vzdálenosti 1219,2 mm od kamen.
Jakékoliv změny, které nebyly písemně schváleny zkušebním orgánem jsou považovány za porušení.
Před otevřením dvířek během hoření otevřete regulaci vzduchu.
Dokud jsou kamna stále horká udržujte děti, oblečení a nábytek v dostatečné vzdálenosti. Bližší kontakt může
způsobit popáleniny. Noste při obsluze rukavice.
Hoření kamen s otevřenými nebo pootevřenými dvířky může mít za následek nebezpečí požáru v domě nebo komíně.
Vaše zařízení NAPOLEON EPA bylo vyvinuto za užití nejpokročilejších technologií.
Během několika prvních hoření mohou být výkon a účinnost kamen nižší z důvodu vypalování šamotových desek. Pro
vypálení, správný výkon a účinnost kamen, nechte kamna hořet prvních 30 – 40 hodin při teplotách v rozmezí 112°C
– 932°C. Během vypalovací etapy (první 2 – 3 ohně) zapalujte pouze menší ohně za užití třísek; to pomůže šamotu
zbavit se vlhkosti. Nelekejte se, pokud se v šamotu začnou objevovat malé praskliny. To je normální jev a
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
14
nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Během prvních hoření a vysychání může i nátěr uvolňovat zápach; v
takovém případě otevřete okno či dveře k vyvětrání.
K podpálení použijte jemně zmačkaný papír a umístěte ho do spodní části komory, přikryjte ho třískami. Zcela
otevřete přívody vzduchu posunutím regulace vzduchu doprava. Zapalte papír a nechte dvířka kamen mírně
pootevřené (ne více než 25,4 mm), dokud všechny třísky nezačnou hořet.
Pomalu přidávejte větší kusy dříví. Přiložte 2 kusy dříví podélně z jedné strany na druhou a nechte mezi nimi malý
prostor; ten napomůže lepšímu proudění primárního vzduchu a lepšímu vzplanutí přiloženého dříví. Až bude oheň
maximálně rozhořelý, můžete přidat ještě větší kusy dříví. Jakmile další přiložená polena vzplanou, zavřete dvířka.
(Při příliš rychlém zavírání dvířek po přikládání klesá teplota v komoře a tím vzniká nedokonalé hoření.) Pamatujte, že
častější přikládání středních kusů dříví je mnohem účinnější a efektivnější než nechat kamna naplněné velkými kusy –
to způsobuje doutnání, menší účinnost hoření a znečištění skla.
Jakmile zavřete dvířka, pozorujte změny plamenů. Plameny se stanou menšími a línějšími, protože se do spalovací
komory bude dostávat menší množství vzduchu. Nicméně plameny budou mnohem účinnější. Plameny zůstanou
pomalejší, ale budou se postupně znovu zvětšovat, jakmile se zcela prohřejí šamotové desky a komín, což zajistí
plynulé proudění vzduchu. V této fázi topení omezte dobu otevírání dvířek, zamezíte tím zbytečnému odvodu
teplého vzduchu z místnosti do komína.
Nyní můžete přidávat ještě větší kusy dříví a obsluhovat kamna běžným způsobem. Ve chvíli, kdy jsou kamna zcela
rozpálené, budou hořet velmi účinně a budou produkovat málo kouře. Na dně komory se začnou vytvářet
rozžhavené uhlíky a pod horními přepážkami se začnou mihotat druhotné plameny. Můžete bezpečně naplnit
spalovací komoru po vršek dvířek a dosáhnete nejlepšího hoření, pokud budete udržovat teplotu na povrchu kamen
v rozmezí 260°C – 315°C.
Nemáte-li teploměr určený pro Vaše zařízení, pracujete naslepo a nemůžete mít přehled o tom, jak zařízení pracuje!
Teploměr nabízí pomoc ke kvalitní obsluze kamen.
Nelze oheň rozdělat? Použijte více třísek a papíru. Za předpokladu, že komín a otvor jsou navrženy správně a je zde
dostatek vzduchu pro hoření, problémem bude pravděpodobně nedostatek malých suchých třísek. Tloušťka palce je
dobrým pomocníkem pro správnou velikost třísek.
Zařízení nevydává teplo? Tento problém mohou zapříčinit dvě věci. Dvířka kamen mohou být zavřená předčasně a
samotná kamna ještě nedosáhly dostatečné teploty. Abyste podnítili hoření, znovu tedy otevřete dvířka a/nebo
regulaci vzduchu. Druhou příčinou může být používání vlhkého dříví. Typickým znakem je syčení (praskání) a vlhkost
vycházející z dříví.
6.1 Regulace vzduchu
Průvan je síla, s jejíž pomocí se vzduch z komory dostává vzhůru do komína a skrz něj ven. Množství proudícího
vzduchu ve Vašem komíně závisí na jeho délce a průměru, na zeměpisné poloze, blízkých překážkách a na dalších
faktorech. Používání regulace vzduchu je nejlepší způsob, jak zmírňovat teplotu. Proudění vzduchu může být
regulováno od nízkého po vysoké pohyblivou kličkou zprava do leva. Neadekvátní průchod vzduchu může způsobit
kouření do místnosti a skrz komínovou vložku, a může zapříčinit ucpání komína. Příliš velké množství průchozího
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
15
vzduchu může způsobit nadměrné teploty v zařízení, rozpálení některých částí kamen nebo komínové vložky do
červena nebo nekontrolované hoření, které by mohlo vyústit v požár komína nebo v trvalé poškození zařízení.
Nenechávejte tedy kamna hořet se zcela otevřenou regulací vzduchu déle než 30 minut.
6.2 Hasící přístroje a detektory kouře
Všechny domácnosti s kamny na pevné palivo by měly mít minimálně jeden hasící přístroj a minimálně jeden kouřový
detektor v místnosti, kde se kamna nacházejí. Pokud se detektor rozezní, odstraňte příčinu, ale nedeaktivujte ho ani
nepřesunujte do jiné místnosti.
6.3 Palivo
VAROVÁNÍ!
Neskladujte palivo v blízkosti hořlavých materiálů ani v prostorách pro přikládání nebo vyjímání popela.
Hoření vlhkého a syrového dříví může způsobit hromadění chemických usazenin. Pokud začnou hořet, mohou
způsobit požár komína nebo domu.
Pro maximální účinnost, když jsou kamna řádně horká, naplňte kamna po vrch dvířek a nechte hořet s nastavením na
polovinu. Maxima tepla z minimálního množství paliva dosáhnete, když povrch kamen bude mít teplotu mezi 260°C –
315°C. Šamotové desky budou téměř celé bílé a sklo téměř čisté. Bělost desek a čistota skla jsou pozitivním
ukazatelem správné a efektivní obsluhy. Pokud hoří pouze jeden nebo dva kusy dříví, nebo dříví nehoří celé, může
zařízení vydávat méně tepla. Jsou potřeba minimálně 3 kusy dříví, aby byly obložené horké uhlíky, které živí oheň.
POZNÁMKA: Když plníte kamna, snažte se palivo přikládat s dál od skla. Pokud je dříví situováno na přední hraně
komory, mohlo by v případě otevřených dvířek vypadnout.
Volně naskládané dříví hoří lépe než pevně na sebe usazené. Dřevo hoří v jednotlivých cyklech a nehoří stále
rovnoměrně. Je dobré mít délku cyklů na vědomí, abyste znovu naplnili kamna dokud je v komoře dostatek žhavého.
Večer naplňte kamna minimálně půl hodiny před spaním, abyste se mohli jistit, že kamna hoří správně. Pokud hoří
příliš, zavřete přes noc přívod vzduchu.
Spalujte pouze suché uleželé dříví. Vzniká tak více tepla a méně sazí a usazenin. Nepalte v kamnech dříví z pobřeží
oceánů. Sůl v něm obsažená může produkovat kyseliny kovů. Při přikládání otvírejte dvířka pomalu, abyste zabránili
unikání kouře. K přikládání používejte rukavice. Mějte v blízkosti k dispozici ocelovou lopatku na popel či prohrábnutí
uhlíků. Neskladujte dříví v blízkosti do 1m od kamen.
6.4 Zapalování ohně
POZNÁMKA: Během prvního zapalování může zařízení kouřit, ale to se stává nejčastěji, když je v kamnech nedostatek
proudícího vzduchu. Abyste tomu zabránili, mírně přiotevřete dvířka, přibližně o 50,8 mm.
6.4.1 Okamžitý oheň
Okamžitý oheň je malý oheň, který hoří rychle, když nepotřebujete příliš tepla. Když třísky začnou hořet, volně
přiložte minimálně 3 kusy dříví. Topte se zcela otevřenými nebo mírně přiotevřenými přívody vzduchu.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
16
6.4.2 Vytrvalý oheň
Přidejte větší kusy dříví tak, aby na sobě byly dostatečně přitištěné, aby se zabránilo úplnému pronikání plamenů.
Pak, přibližně po 30 minutách (záleží na velikosti dříví), úplně zavřete přívod vzduchu a ujistěte se, zda se tím oheň
neuhasil.
NEPŘEHŘEJTE ZAŘÍZENÍ!
To může nastat:
A. Při pálení velkého množství malých kousků dřeva jako například odřezků nábytku, rámů nebo ošetřeného dřeva.
B. Při hoření velkých kusů dříví se zcela otevřeným přívodem vzduchu po dlouhou dobu (1-2 hodiny).
C. Při používání zařízení s otevřenými dvířky u násypky na popel nebo při špatném těsnění dvířek.
6.5 KOUŘENÍ
Správně nainstalované zařízení by nemělo kouřit. Pokud se tak děje, zkontrolujte následující:
1. Měl komín dost času na zahřátí?
2. Není průchod kouře někde v zařízení, komínové vložce nebo komíně blokovaný?
3. Není místnost příliš vzduchotěsná nebo není přerušen přívod vzduchu do místnosti? Zkuste mírně otevřít
okno.
4. Nebrání proudění kouře příliš dlouhá vodorovná vývodní trubka nebo příliš klikatá?
5. Není špatné proudění vzduchu způsobeno děravým, studeným, příliš širokým nebo příliš úzkým komínem?
Nezaclání komínu nějaké stromy nebo vyšší střecha?
6.6 Obsluha ventilátoru
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí požáru a elektrického šoku.
Před obsluhou zařízení vypněte přívod elektřiny.
S tímto zařízením používejte pouze schválené ocelové příslušenství a náhradní součásti. Používání nevedeného
příslušenství (ventilátor, dvířka, mřížky ad.) může zapříčinit bezpečnostní riziko a povede ke zrušení záruky a
certifikace.
Ujistěte se, že napájecí šňůra dmychadla není v kontaktu s povrchem zařízení, aby se zabránilo elektrickému výboji
nebo poničení ohněm. Neprostrkávejte napájecí kabel pod zařízením.
Je potřeba dbát na to, aby se prach nedostával do ložisek ventilátoru, což by mohlo způsobit nenapravitelné škody.
Jakékoliv poškození způsobené touto okolností není kryto zárukou.
Používání ventilátoru zvyšuje tepelný výkon.
Zamezte hromadění popela před ventilátorem.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
17
Toto zařízení je vybaveno mikro (tlakovým) vypínačem, který zastaví ventilátor, pokud jsou dvířka kamen otevřená.
To pomáhá redukovat kouř, který by mohl proudit do místnosti. Ventilátor může pracovat pouze se zavřenými dvířky
a když tepelný spínač dosáhne teploty (přibližně 15-30 minut, záleží však na intenzitě ohně).
A. Otevřete dvířka a nastavte regulátor otáček ventilátoru na požadovanou rychlost. (To je důležité pro stlačování
mikro vypínače.)
POZNÁMKA: Pro vyšší účinnost, neobsluhujte ventilátor, pokud je vzduchová regulace nastavena na nejnižší
nastavení. Pokud je přívod vzduchu otevřený méně než 9.5 mm od nejnižší polohy, používejte ventilátor na pomalejší
rychlost. Nepoužívejte žádnou rychlost, je-li regulátor vzduchu na jiné nastavení. Když je zařízení studené, vysajte
popel z okolí ventilátoru pro lepší výkon a delší životnost.
POZNÁMKA: Tento ventilátor má ochranu proti přehřátí. Pro optimální výkon používejte ventilátor pokaždé, když
kamna hoří, mimo chvíle, kdy je přívod vzduchu na nejnižší nastavení.
MIKROVYPÍNAČ – Micro Switch
REGULÁTOR OTÁČEK – Variable Speed Switch
7.0 Údržba
VAROVÁNÍ!
Před prováděním údržby vypněte napájení.
Zařízení může být horké, neopravujte ho tedy, dokud nebude chladné.
Nepoužívejte čističe na bázi písku.
Každý týden kontrolujte Váš komín a komínovou vložku, zda v nich nejsou nahromaděné saze a kreozot (chemické
usazeniny).
Je-li hromadění nadměrné, odpojte zařízení a vyčistěte jak komín, tak zařízení. Popřípadě můžete zavolat na čištění
kominíka. Zařízení i komín by měly být čištěny minimálně jednou ročně nebo tak často, jak je potřeba.
Jednou ročně vyjměte horní tepelně odrazovou desku z kamen a vyčistěte prostor nad ní. Je-li třeba, vyměňte
popraskané šamotové desky.
7.1 Postupy při vyjímání popela
VAROVÁNÍ!
Nesprávná likvidace popela může mít za následek požár. Nesypte popel do lepenkových krabic, na skládky za
domem, ani ho neskladujte v garáži.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
18
Používáte-li k čištění kamen vysavač, ujistěte se, že je popel zcela chladný. Při vysátí teplého či horkého popela by
mohlo dojít k požáru uvnitř vysavače.
Nechte popel ve Vašich kamnech hromadit do výšky 50,8 – 76,2 mm; popel má tendenci ještě jednou prohořet. Když
oheň dohoří a kamna vychladnou, odstraňte přebytečný popel, ale nechte na dně kamen přibližně 25,4 mm vrstvu
jako podklad, který pak lépe udržuje teplo.
POZNÁMKA: Přesto udržujte hloubku vrstvy popela co nejnižší, abyste zabránily vypadávání žhavých uhlíků z kamen
ven.
LIKVIDACE POPELA: Popel byste měli uchovávat v kovové nádobě s těsně přiléhavým víkem. Nádobu byste pak měli
až do úplné likvidace popela umístit na nehořlavou podlahu nebo zem, nejlépe dál od hořlavých materiálů. Pokud se
rozhodnete popel zahrabat do půdy nebo jinak lokálně rozptýlit, uchovávejte ho v kovové nádobě až do jeho
úplného vychladnutí.
7.2 Tvorba kreozotu a jeho odstraňování
Když dřevo hoří pomalu, vytváří se dehet a jiné organické výpary, které se v kombinaci s vlhkostí přeměňují v
kreozot. Tyto výpary kondenzují v relativně chladném komínovém průduchu při pomalu hořícím ohni. Následkem je
usazování kreozotu na vnitřních stranách komína. Při hoření kreozotu vzniká extrémně horký oheň.
Aby se extrémnímu hromadění kreozotu zabránilo, měly by být komínová vložka a komín během topné sezóny
kontrolovány každé dva měsíce.
Pokud na nahromaděný kreozot narazíte, odstraňte ho, abyste zabránili nebezpečí požáru komína.
7.3 Požár komína
VAROVÁNÍ!
Požár komína může zcela poničit celý komínový systém. Škody pak mohou být odstraněny pouze výměnou
poničených částí. Takové škody nekryje doživotní záruka.
Příčiny:
•
•
•
•
Používání nevhodného paliva nebo pálení malých kousků dřeva, které by byly běžně užity jako třísky.
Ponechání otevřených dvířek příliš dlouhou dobu. Neustálým prouděním vzduchu se pak vytváří příliš vysoká
teplota.
Nesprávně upevněné nebo opotřebované těsnění.
Usazeniny kreozotu v komíně.
Řešení:
•
•
•
Nepalte ošetřené nebo již upravované dříví, uhlí, barevný papír nebo kartony.
Dávejte pozor, abyste kamna nepřehřáli tím, že necháte dvířka příliš dlouho po zapálení otevřená.
Nápomocné je mít teploměr pro krbovou vložku nebo povrch zařízení.
Vyměňte opotřebované, vysušené (neohebné) těsnění.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
19
•
Nechte pravidelně čistit komín.
V případě hoření komína:
•
•
•
•
Mějte dobře promyšlený plán pro evakuaci osob.
Zavřete přívod vzduchu u kamen.
Zavolejte na požární stanici. Mějte po ruce hasící přístroj.
Po uhašení požáru a před dalším zapálením kamen komín vyčistěte a řádně zkontrolujte jeho stav. Také
zkontrolujte hořlavé materiály okolo komína a na střeše.
7.4 Čištění komína
Komín i Vaše kamna musí být kontrolované a čištěné každý rok minimálně jednou. Čištění komína musí být
prováděno podle potřeby, aby se zamezilo požáru komína, a aby se podpořilo správné hoření uvnitř kamen. Větrací
systémy pro podporu hoření by měly být čištěny aspoň jednou měsíčně. Vše ovšem záleží na zvycích topení a obsluze
jednotlivých zařízení. Například je dokonce možné ucpat komín zařízení během pár dnů tím, že se bude topit
pomalým, doutnajícím ohněm bez řádně ohřátého komína.
POZNÁMKA: Topení rovnoměrným a tepelně nevydatným způsobem zvyšuje pravděpodobnost hromadění usazenin
v komíně.
Některé body důležité k čištění komína:
1.
2.
3.
4.
Měly by být užity správné nástroje, včetně speciálního kartáče určeného přímo na komíny.
Komínovou vložku a tlumič (zvlhčovač) je třeba čistit stejně jako komín.
Komora zařízení a její obložení by mělo být čištěno podle potřeby.
Komín by měl být kontrolován a opravován kvalifikovanou osobou.
7.5 Vyjímání dvířek
VAROVÁNÍ!
Hoření kamen s otevřenými nebo přiotevřenými dvířky může způsobit nebezpečí požáru domu nebo komína.
Nikdy s dvířky nebouchejte.
Nikdy nevyjímejte dvířka, jsou-li kamna ještě horká.
A: K vyjmutí dvířek odstraňte 2 šrouby
s horním i spodním závěsu (jak je znázorněno na obrázku).
VAROVÁNÍ: Vzhledem k hmotnosti dvířek doporučujeme tuto činnost pro dvě osoby.
7.6 Výměna uzavíracího mechanismu
VAROVÁNÍ!
Hoření kamen s otevřenými nebo přiotevřenými dvířky může způsobit nebezpečí požáru domu nebo komína.
Nikdy s dvířky nebouchejte.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
20
Nikdy nevyjímejte dvířka, jsou-li kamna ještě horká.
A. Vyjměte dva šrouby držící západkový mechanismus ve dveřích.
B. Zatáhněte za rukojeť směrem k vnitřní straně dveří a odstraňte součástky, pak vyjměte západkový blok a kliku.
C. K znovu nainstalování kliky vezměte západkový blok a kliku a srovnejte horní a spodní otvor na šrouby tak, aby
korespondovaly s otvory na dvířkách, jak je zobrazeno na obrázku.
D. Lehce utáhněte horní šroub a zapojte kolíky (nýty) tak, jak je zobrazeno na obrázku.
E. Pružinu prostrčte do spodní části západkového bloku a pak upevněte šrouby. Před zapojením kolíků a pružiny
použijte malé množství maziva odolného vysokým teplotám. RADA: Použijte ke stlačení pružiny uvnitř bloku
šroubovák, jak naznačuje obrázek. Umožní to snadnější připevnění šroubů.
F. Abyste zajistili správnou instalaci, klika by měla mít možnost zůstat v horní pozici. Nakonec by měla klika plynule
zaklapnout ke konstrukci kamen.
G. Rukojeť kliky může být trvale upevněna, pokud se tak rozhodnete, použijte vysokým teplotám odolný silikon,
aplikujte ho do vnitřku rukojeti a upevněte na místo. Pak nechte působit 24 hodin.
H. Nastavte západkový blok nahoru nebo dolů uvedením kliky do pozice pryč od dveří v zavřené pozici.
Shora zasuňte rukojeť na kliku.
7.7 Výměna skla / těsnění dvířek
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte neoriginální materiály.
Sklo může být horké, nedotýkejte se ho,
dokud nebude zcela chladné.
Při vyjímání a oddělování poškozeného skla nebo součástek dbejte opatrnosti. Před znovupoužitím zařízení se
ujistěte, že byly z vnitřku odstraněny střepy.
S dvířky nebouchejte a snažte se nepoškrábat sklo. Nepoužívejte kamna, když je sklo vyjmuté, prasklé, rozbité nebo
poškrábané.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
21
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že záchytka skla má jamku směrem navrch tak, jak je na obrázku.
A. Když je zařízení chladné, vyjměte dvířka a položte je přední částí dolů na bezpečný povrch. Buďte opatrní, ať
neodřete nátěr.
B. Vyjměte vnější těsnění, pak vyjměte 9 šroubů (4 vrchní a 5 spodních) na tradiční sestavě, nebo 6 šroubů na
moderní soustavě, které přidržují záchytky skla.
C. Opatrně vyjměte sklo a vnitřní těsnění vespod.
D. Naneste malou vrstvu silikonu do drážky na těsnění.
E. Umístěte 6,4 milimetrový (průměr) pruh těsnění do drážky přímo na silikon.
F. Položte sklo na dvířka a znovu připevněte záchytky skla.
G. Naneste malou vrstvu silikonu do drážky vnějšího těsnění a přiložte na něj 12,7 milimetrový (průměr) pruh
těsnění.
H. Na konci každé topné sezóny zkontrolujte těsnění a ujistěte se, že je bezpečné. Je-li to nutné, můžete jej nahradit
těsněním ze skelného vlákna s větší hustotou a průměrem 12,7 mm.
POZNÁMKA: Pro výměnu velikosti, tloušťky a dalších parametrů skla, si prohlédněte oddíl „Náhradní díly“.
7.8 Péče o sklo
Za normálních okolností oheň sklo čistí. Nejčastější příčinou znečištěného skla jsou: používání nedostatku paliva k
rozehřátí kamen, používání syrového nebo vlhkého dříví, přílišné přivírání přívod vzduchu – vzniká nedostatek
vzduchu k hoření.
Pokud je nutné sklo vyčistit, vyleštěte ho jemně suchou látkou nebo neabrazivním čističem.
NEČISTĚTE SKLO, KDYŽ JE HORKÉ! Čistěte sklo po prvních deseti hodinách po používání.
Sklo je sice silné, ale nenechávejte palivo dotýkat se ho a zavírejte dvířka jemně.
NIKDY NEZAVÍREJTE SILOU!
Když sklo praskne nebo se rozbije během hoření, neotevírejte dvířka, dokud oheň nedohoří a nepoužívejte zařízení
znovu, dokud sklo nevyměníte - k dispozici u Vašeho autorizovaného dodavatele. POUŽÍVEJTE ORIGINÁLNÍ DÍLY!
7.9 Péče o pochromované (pozlacené, niklované) části
Pokud je Vaše zařízení vybaveno takovými částmi, musíte před prvním požitím z jejich povrchů očistit otisky prstů
nebo jiné otisky. Použijte čistič na sklo nebo vinný ocet a vyleštěte hadříkem. Když otisky nejsou před prvním
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
22
použitím umyty, mohou na povrchu zůstat trvale. Po setření by otisky neměly mít vliv na povrch, přesto jej podle
potřeby čistěte. Příliš dlouhotrvající vysoká teplota hoření s otevřenými dvířky kamen může způsobit odbarvovaní
těchto povrchů.
POZNÁMKA: Ochranný obal těchto dílů je dobré odstranit, až když je sestava při pokojové teplotě, ale toho můžete
dosáhnout užitím vysoušeče vlasů nebo podobného zdroje tepla.
7.10 Údržba nebo výměna ventilátoru
A.
B.
C.
D.
E.
Vypněte přívod elektřiny do zařízení.
Vyjměte 4 postranní šrouby z krytu ventilátoru a vysuňte celou sestavu ventilátoru dopředu.
Odšroubujte 2 prostřední šrouby krytu a oddělte jej od ventilátoru.
Při opětovném připojení elektrického proudu se ujistěte, že je vše upevněné.
Pokud chcete sestavu ventilátoru znovu nainstalovat, postupujte obráceně.
TEPELNÝ SNÍMAČ = Thermal Disc
REGULÁTOR OTÁČEK = Variable Speed Switch
MIKRO SPÍNAČ = Micro Switch
VENTILÁTOR = Blower
KRYT VENTILÁTORU = Blower Cover
TLAKOVÝ SPÍNAČ = Pressure Switch
TEPELNÝ SNÍMAČ = Thermodisc
SÍŤOVÝ KABEL = Power Cord
REGULÁTOR OTÁČEK = Fan-Speed Control
VENTILÁTOR = Fan
8.0 Náhradní díly
Pro informace o cenách náhradních dílů kontaktujte Vašeho dodavatele nebo podnik. Díly by měly být běžně
dostupné přes Vašeho dodavatele.
K OPRÁVNĚNÉMU NÁROKU NA ZÁRUKU NÁHRADNÍCH DÍLŮ BUDE VYŽADOVÁNA KOPIE PŮVODNÍHO DOKLADU.
Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte tyto informace:
1.
2.
3.
4.
5.
model a sériové číslo zařízení
datum instalace zařízení
číslo dílu
popis dílu
typ povrchu
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
23
VAROVÁNÍ!
NEUMÍSTĚTÍ DÍLŮ V SOULADU S TÍMTO MANUÁLEM NEBO NEPOUŽÍVÁNÍ SCHVÁLENÝCH DÍLŮ MŮŽE VYÚSTIT
NEBEZPEČÍ ŠKOD NEBO ZRANĚNÍ.
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
24
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
25
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
26
ZAŘÍZENÍ VENTILÁTORU (W010-2882)
POLOŽKY NEMUSÍ BÝT ZCELA STEJNÉ JAKO NA OBRÁZKU.
REF. Č. ČÍSLO DÍLU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
POPIS
W500-0719
W450-0231
W290-0229
W660-0083
W380-0026
W450-0023
W105-0002
W750-0264
W062-0049
W660-0019
W105-0001
W350-0689
W690-0002
PODLOŽKA VENTILÁTORU
PRUŽINOVÁ MATKA
VIBRAČNĚ-TLUMÍCÍ TĚSNĚNÍ
MIKRO SPÍNAČ
OTOČNÝ KNOFLÍK VENTILÁTORU
MATKA
PROFILOVÁ PRŮCHODKA
SPOJOVACÍ DRÁT
VENTILÁTOR
REGULÁTOR OTÁČEK
PRŮCHODKA
ELEKTRICKÁ SKŘÍŇKA
TEPELNÝ SNÍMAČ
EPI3C PŘEHLED
POLOŽKY NEMUSÍ BÝT ST EJNÉ JAKO NA OBRÁZKU
REF.Č.
ČÍSLO DÍLU
POPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
W135-0489
W080-1234
W655-0427
W500-0665
W135-0490
W500-0642
W010-2855
W190-0053
W385-0678
W200-0356
W010-2882
W135-0488
W500-0639
W570-0031
W715-0916
W485-0047
W720-0161
W720-0162
W720-0163
W720-0164
W135-0485
W090-0195
W090-0196
W090-0191
W090-0194
W090-0193
W090-0190
W090-0192
W018-0133
PŘEDNÍ BOČNÍ OBLOŽENÍ (2x)
DRŽÁK OBLOŽENÍ (2x)
PODLOŽKA OBLOŽENÍ (2x )
(LEVÁ) PODPĚRA OBLOŽENÍ
VRCHNÍ PŘEDNÍ OBLOŽENÍ
(PRAVÁ) PODPĚRA OBLOŽENÍ
KONSTRUKCE DVÍŘEK
PŘÍVOD VZDUCHU
ZÁTĚŽOVÁ DESKA
KRYT VENTILÁTORU
ZAŘÍZENÍ VENTILÁTORU
EPI3C PŘEDNÍ
PODPĚRA OPLECHOVÁNÍ (2x)
NIVELAČNÍ ŠROUBY (2x)
ZÁBRANA NA POLENA
ZÁVLAČKY (4x)
TRUBICE PRO DRUHOTNÝ VZDUCH #1
TRUBICE PRO DRUHOTNÝ VZDUCH #2
TRUBICE PRO DRUHOTNÝ VZDUCH #3
TRUBICE PRO DRUHOTNÝ VZDUCH #4
PRSTENEC KOUŘOVODU
PŘEDNÍ OKRAJOVÁ CIHLA
PŘEDNÍ CIHLA
LEVÁ BOČNÍ CIHLA
SPODNÍ CIHLA (LEVÁ)
SPODNÍ CIHLA (PRAVÁ)
ZADNÍ CIHLA
PRAVÁ BOČNÍ CIHLA
TEPELNĚ ODRAZOVÁ DESKA
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s
27
30
31
W361-0189
W720-0165
IZOLACE BEDNY KAMEN
VODÍCÍ TRUBICE
9.0 Řešení problémů
VAROVÁNÍ!
Před údržbou zařízení odpojte přívod elektrické energie.
Zařízení může být horké, počkejte dokud nebude zařízení chladné.
Nepoužívejte čistící přípravky na bázi písku.
Při kontrole spojů, instalaci propojovacího drátu (pouze pro zkušební účely) nebo při výměně dílů odpojte topení od
zásuvky, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Kamna nechtějí hořet.
Nedostatek třísek / papíru? Přidejte více.
1. Nedostatek vzduchu? Ujistěte se, že jsou přívody vzduchu zcela otevřené a nejsou
ucpané.
2. Studený vzduch? Zapalte menší kusy papíru k ustálení průvanu.
3. Užívejte suché, odleželé dříví.
4. Ucpání komína? Zkontrolujte komín.
Kamna kouří, když jsou dvířka otevřená.
Studený vzduch? Zapalte menší kusy papíru k ustálení
průvanu.
•
•
•
•
Nedostatečný průvan? Přidejte další potrubí.
Než otevřete dvířka, nechte vzduch uvnitř ustálit.
Ujistěte se, že horní odrazová deska je umístěna dobře.
Špatný tlak? Otevřete okno poblíž zařízení.
Zařízení vydává zápach.Konzervační nátěr. Nahlédněte do sekce „Obecné informace“.
Kamna nevydávají dost tepla
Dříví je příliš vlhké.
•
•
Dřevo hoří příliš rychle
Znečištěné sklo.
Vane llus Canadian Products
Nedostatečný průvan. Přidejte další potrubí.
Nedostatek vzduchu? Ujistěte se, že jsou přívody vzduchu zcela otevřené a
nejsou ucpané.
Přívod vzduchu je potřeba nastavit na nižší stupeň.
−
−
−
Ujistěte se, že kotlík na popel je dobře upevněn (je-li ve výbavě).
Ujistěte se, zda těsnění dvířek dostatečně přiléhá.
Dřevo může být příliš vyschlé.
Přívod vzduchu je příliš dlouhou dobu zavřený.
−
Hoření příliš horkými, malými plamínky.
Inserts
Napoleon Fire place s
28
−
Ventilátor nefunguje.
Užívejte dobře uleželé dříví.
Zařízení nesmí přesáhnout teplotu.
−
−
−
Ujistěte se, že má ventilátor přívod elektrické energie.
Tepelná ochrana proti přetížení vypnula.
Zchlaďtě zařízení, aby se tepelná ochrana resetovala.
Západkový mechanismus drhne / skřípá.
Vyjměte západkový mechanismus a promažte pružinu a kolíky,
nahlédněte do sekce „Výměna uzavíracího mechanismu“.
Dovozce a distributor:
DRAGO N JH s.r.o.
Jarošovská 840
CZ – 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 46683631
www.vanellus.eu
www.krbova-kamna.cz
[email protected]
Vane llus Canadian Products
Inserts
Napoleon Fire place s

Podobné dokumenty

Návod k montáži a obsluze krbové vložky NEO 2.5 Insert

Návod k montáži a obsluze krbové vložky NEO 2.5 Insert ochrany dle ČSN 06 1008:97 Při instalaci a užívání spotřebiče musí být dodrženy následující pokyny dle ČSN 06 1008 čl. 12.2. 1* Spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze. 2* Obsluhu spotře...

Více

Návod k montáži a obsluze krbové vložky NEO 1.6 Insert

Návod k montáži a obsluze krbové vložky NEO 1.6 Insert ochrany dle ČSN 06 1008:97 Při instalaci a užívání spotřebiče m usí být dodrženy následující pokyny dle ČSN 06 1008 čl. 12.2. • Spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze. • Obsluhu spotřeb...

Více

ukazka_ROBBY CESTOVATEL I. - FOTO

ukazka_ROBBY CESTOVATEL I. - FOTO Největší záhadou zůstávají ale slavné Velké pyramidy v Gíze, postavené za vlády panovníků Chufua, Rachefa a Menkaurea. Je pro nás nepředstavitelné, že takové stavby postavila před pěti tisíci lety ...

Více

CHEMICKY PODMÍNĚNÉ ZHOUBNÉ NÁDORY Z POVOLÁNI U

CHEMICKY PODMÍNĚNÉ ZHOUBNÉ NÁDORY Z POVOLÁNI U • vzniku rakoviny zde není přesně znám,, je nutno myslit i na jeho fotosensitivní schopnosti, na možnost vazby s bílkovinnou molekulou a alergisujícím účinem. b) Účin ledku. Tato rakovina je známa ...

Více

naleznete ZDE.

naleznete ZDE. prevenci. Kontaktní centrum plus, které patří pod Charitu a sídlí v kroměřížské Ztracené ulici, letos nezískalo důležitý grant od ministerstva zdravotnictví na zdravotnický materiál. A vzhledem k t...

Více

drogová závislost - K

drogová závislost - K stát závislými, je mnohem víc - když to pak s nadužíváním něčeho takového „přestřelíte“, můžete dopadnout podobně jako člověk dlouhodobě závislý třeba na heroinu. Dá se říci, že člověk má od přírod...

Více

Full text

Full text konzumována. Výsledky testů ekotoxicity mohou velice dobře posloužit k hodnocení vlivu pevných matric s kontaminací na rostliny a půdní organismy, pokud jsou aplikovány v kontaktním uspořádání. S v...

Více