rodinný gril Tefal pro dokonalý požitek z grilování

Transkript

rodinný gril Tefal pro dokonalý požitek z grilování
60x
rodinný gril Tefal pro dokonalý požitek z grilování
Kupte alespoň 1 výrobek z řady Sedlčanský Na gril nebo Liptov na gril.
V informačním centru Globus obdržíte po předložení kupónu z účtenky soutěžní kartu,
kterou po vyplnění vhoďte do soutěžního boxu. Každý týden na každém hypermarketu
vybere porota 1 soutěžícího, který získá deskový gril TEFAL Plancha Malaga.
Ostatní soutěžící získají poukaz na nákup grilu Tefal se slevou 35 %.
Soutěž probíhá od 23. 6. 2016 do 20. 7. 2016 ve všech hypermarketech Globus.
Více informací najdete na www.sedlcansky.cz nebo www.nasliptov.sk
Podrobná pravidla soutěže
„Vyhrajte Gril TEFAL!“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhraj Gril TEFAL!“ (dále jen „soutěž“). Tento
statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech
určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost The RightOne s.r.o., se sídlem Zlonínská 579, 250 65 Bašť, IČ: 016 083 63, DIČ: CZ016
083 63, zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209083(dále jen „pořadatel“).
2. Partner soutěže
Partnerem soutěže je společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., se sídlem Velkomoravská 2714/28, 695 19
Hodonín, IČO: 44965117, DIČ: CZ44965117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 7441 (dále jen „partner“).
3. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat na území České republiky v období od 23.6.2016 do 20.7.2016 výhradně prostřednictvím jednotlivých
15 hypermarketů „Globus“ provozovaných společností Globus ČR, k. s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9, IČ:
63473291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16077, na území České
republiky (dále jen „Globus“) (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).
4. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České
republiky, která splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společností pořadatele, partnera soutěže, Globus k. s. a všech osob
spolupracujících na této soutěži a osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako
„osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká,
výhra se nepředá.
5. Soutěžní výrobek:
Soutěž se vztahuje na všechny zde uvedené výrobky značky Liptov na gril a Sedlčanský na gril (dále jen „soutěžní výrobek“):
6. Princip a podmínky soutěže
Účastník se do soutěže zapojí tak, že v místě konání a době konání soutěže:
a)
v libovolném hypermarketu Globus uskuteční jednorázový nákup alespoň 1 kusu jakéhokoliv soutěžního
výrobku značky „Liptov Pološtiepok na gril anebo Sedčanský na gril“ (dále jen „soutěžní nákup“);
b)
za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce elektronický daňový doklad resp. účtenku (dále jen
„soutěžní účtenka“) obsahující i soutěžní kupón (dále jen „soutěžní kupón“), prostřednictvím nějž se může zapojit
do soutěže; účastník následně
c)
v době konání soutěže předloží soutěžní kupón v informačním centru Globus, ve kterém soutěžní nákup
uskutečnil. Jestliže pracovník informačního centra Globus soutěžní kupón vyhodnotí tak, že splňuje pravidla této
soutěže, předá oproti soutěžnímu kupónu (který si ponechává) účastníkovi soutěžní kartu, s níž se může zapojit do
soutěže (dále jen „soutěžní karta“); a účastník následně
d)
úplně a správné vyplní obdrženou soutěžní kartu, a to tak, že zde uvede své kontaktní údaje:
své jméno, příjmení;
mailovou adresu;
své telefonní číslo;
svou korespondenční adresu;
místo nákupu, den nákupu a čas nákupu uvedený na soutěžní účtence;
a dále kreativní text na téma „sýr“ (max. 200 znaků – kreativní vzkaz, slogan nebo tip na grilování apod.)
vyhovující těmto pravidlům (dále jen Text);.
e) soutěžní kartu po vyplnění vlastnoručně podepíše a kdykoliv v době konání soutěže vhodí tuto řádně a úplně
vyplněnou soutěžní kartu do soutěžního boxu umístěného v příslušném informačním centru hypermarketu Globus,
ve kterém provedl soutěžní nákup. Odevzdáním vyplněné a podepsané soutěžní karty vyjadřuje soutěžící svůj
souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v
rozsahu stanoveném těmito pravidly).
Nevyplněné nebo částečně vyplněné soutěžní karty nebudou zařazeny do soutěže.
Text nesmí odporovat právním předpisům České republiky ani obecně přijímaným etickým normám, zejména nesmí obsahovat
pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou diskriminaci apod. Text nevyhovující těmto požadavkům nebude do soutěže zařazen
resp. z ní bude vyloučen.
Originál soutěžní účtenky je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro
prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.
Soutěžní účtenka musí být vystavena elektronicky (nelze uznat ručně vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné
informace spočívající v datu a času uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích
prodávajícího a provozovny Globus (ve které byl soutěžní nákup uskutečněn), a číslu účtenky.
Každý soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem a soutěžní kartou. Každý
soutěžící však může vyhrát maximálně jednou.
Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před vhozením soutěžní karty do soutěžního boxu, a to v době trvání soutěže a v
místě konání soutěže resp. výhradně v hypermarketu Globus, za nějž je losováno a jeho čas musí být v souladu s časem
uskutečněného soutěžního nákupu uvedeného na účtence a v soutěžní kartě.
Za každý jednorázový soutěžní nákup alespoň dvou soutěžních výrobků lze získat maximálně 1 soutěžní kupón a tím i jen
jednu soutěžní kartu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní karta (bez ohledu na to, o kolik kusů soutěžní nákup překročil
minimální hranici nákupu).
7. Výhra v soutěži, určení výherce
Pořadatel vložil do soutěže celkem 60 výher – gril Tefal Plancha Malaga v hodnotě 2100 Kč (dále jen „výhra“), přičemž pro
každý jeden z celkem 15 hypermarketů Globus na území České republiky jsou určeny celkem 4 výhry s tím, že v každém
jednotlivém hypermarketu Globus je soutěž vyhodnocována samostatně.
Výhru v příslušném hypermarketu Globus získavají vždy 4 soutěžící, kteří zcela splnili podmínky této soutěže a byli v
souladu s pravidly této soutěže po ukončení soutěže vybráni soutěžní porotou ze všech platných soutěžních karet v příslušném
hypermarketu Globus, jako výherci.
Vyhodnocení soutěže provede porota složená se zástupců partnera, případně organizátora soutěže, a to každý týden na
každém hypermarketu Globus. Výhercem se stává soutěžící, jehož text shledá porota jako nejkreativnější. Ostatní účastníci
získávají slevu ve výši 35% na výrobky TEFAL na adrese www. homeandcook.cz. Seznam výherců bude zveřejněn
nejpozději do 7 dní od vyhodnocení každého kola na internetových stránkách pořadatele a partnera soutěže.
8. Předání výhry
Výherci budou kontaktováni zástupcem pořadatele či partnera telefonicky na čísle uvedeném v soutěžní kartě,
se kterou se
zapojili do soutěže a to do 14 dnů po ukončení soutěže za účelem oznámení výhry, a pro dohodnutí veškerých detailů
spojených s předáním výhry.
Předání výher se uskuteční nejpozději do 14 dní po ukončení soutěže v rámci každého hypermarketu Globus formou osobního
předání za přítomnosti zaměstnance pořadatele, nedohodnou-li se výherce a pořadatel/partner jinak. Výhra bude výherci
předána v dohodnutém termínu a místě oproti podpisu předávacího protokolu a prokázání se příslušnou soutěžní účtenkou, s
kterou se zapojil do soutěže. Při podpisu předávacího protokolu je pořadatel/partner prostřednictvím svého zástupce oprávněn
ověřit identitu výherce a jeho nárok na výhru. Odmítnutím podpisu předávacího protokolu ztrácí výherce na výhru nárok.
Pokud výherce na výzvu pořadatele nepředloží soutěžní účtenku, jeho nárok na výhru zaniká a porotou bude vybrán jiný
soutěžící
z příslušného hypermarketu.
V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat na jím zadaných kontaktních údajích a tento výherce nekontaktuje
pořadatele/partnera soutěže nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dní od prvního pokusu kontaktu pořadatele, ztrácí výherce
nárok na výhru a na jeho místo nastupuje další soutěžící, který bude vylosován
z příslušného soutěžního boxu daného
hypermarketu Globus. Tento postup bude opakován maximálně 3krát, poté soutěžící ztrácí nárok na příslušnou výhru, a výhra
propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže.
9.
Ostatní ujednání
Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoliv od jakéhokoliv účastníka (i který se nestal výhercem v soutěži) požadovat předložení
všech soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do soutěže. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál
účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění
soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.
Podpisem soutěžní karty uděluje soutěžící pořadateli soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas
se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa za
účelem vyhodnocení soutěže resp. za účelem ověření platné a řádné účasti účastníka v soutěži, předání výhry v soutěži a
dalších jednání nutných k realizaci soutěže v souladu s právními předpisy a to na dobu do 31. 7. 2016. Souhlas může soutěžící
kdykoliv písemně odvolat na adrese pořadatele. Odvolá-li soutěžící souhlas, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.
Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Údaje účastníků budou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je
pořadatel. Údaje mohou zpracovávat vedle pořadatele další osoby, jimž údaje předá, způsoby běžnými v marketingu a k
účelům výše uvedeným. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a další práva dle § 21 zákona
č.101/2000 Sb.
Účastníci soutěže podpisem soutěžní karty výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít (zejm. zveřejnit a
šířit)v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v
médiích (včetně internetu) při propagaci a reklamě v souvislosti s touto soutěží a/nebo se službami pořadatele a/nebo partnera
soutěže . Účastník soutěže souhlasí rovněž s tím, že mohou být bezplatně pořizovány , zveřejňovány, šířeny a užity k výše
uvedeným účelům a výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže. Souhlasy dle
tohoto odstavce uděluje účastník soutěže na dobu soutěže a dále 10 let od jejího ukončení, pro území celého světa a bez
omezení množství.
Soutěžící podpisem soutěžní karty potvrzuje, že:
je výhradním autorem Textu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů Textu;
má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných nehmotných
statků zachycených v Textu ;
to vše k užití Textu v souladu s těmito pravidly.
Soutěžící podpisem soutěžní karty poskytuje pořadateli a partneru bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít Text ke
všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti
apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, způsobem dle volby
pořadatele a/nebo partnera, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo partnera
soutěže.
Účastník se zavazuje odškodnit pořadatele nebo partnera v případě jakékoliv újmy ( včetně nemajetkové) jim způsobené v
důsledku užití Textu v rozporu s těmito pravidly.
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže
přípustné pouze za písemného souhlasu pořadateli soutěže.
Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za
nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny nebo z
ní budou vyloučeny. V případě, že takové osobě vznikne nárok na výhru v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací,
které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je
oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v
případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru u pořadatele reklamovat. Za vady
výhry a následky užívání výhry odpovídá dodavatel výhry (nikoliv pořadatel). Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční
protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání
výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly
soutěže.
Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. V
případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem, je účastník povinen pořadateli prokázat splnění
jednotlivých podmínek.
Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří z jiného důvodu rozdělit, odevzdat či doručit na
výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich
dalším použití.
V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu
Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži.
Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá. Pořadatel si vyhrazuje právo s
konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel má právo výsledného posouzení
splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží
důkazní povinnost na soutěžícím.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit,
přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže,
bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové
stránce www.sedlcansky.cz a www.nasliptov.sk .

Podobné dokumenty

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže koloběžku Yedoo!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Ten...

Více

Praha 2013 - Sphere card

Praha 2013 - Sphere card Návštěvníky Squashcentra Strahov čeká přátelská atmosféra, možnost se účastnit klubových turnajů, či jiných akcí, které jsou pravidelně pořádány. Pro zdokonalení hry je příležitost najmout si špičk...

Více

SOUTĚŽ S UNIVERSAL CHANNEL A FILMEM RYCHLE A ZBĚSILE

SOUTĚŽ S UNIVERSAL CHANNEL A FILMEM RYCHLE A ZBĚSILE uvedených v jakékoli komunikaci související s touto Soutěží, či jeho zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci či osoby blízké. V žádném případě nemá žádná z osob uvedených v tomto odstavci nárok na ...

Více

„Coop Morava – Kup 6 x Radegast Premium a vyhraj pivo na rok

„Coop Morava – Kup 6 x Radegast Premium a vyhraj pivo na rok j) Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výh...

Více

Pasivní RD Most ul. Na Ovčíně

Pasivní RD Most ul. Na Ovčíně zahrady. Komín je k otevřenému krbu, který je ve sklepě, který se do EPD nezapočítává.

Více

Podrobná pravidla soutěže „KUP 3 PRODUKTY HEINZ A VYHRAJ 1

Podrobná pravidla soutěže „KUP 3 PRODUKTY HEINZ A VYHRAJ 1 na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v příp...

Více