Podzim 2013 - Černochov.cz

Transkript

Podzim 2013 - Černochov.cz
1
Několik slov úvodem….
3
Jednání rady Městyse Peruc
4
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu – podzim 2013
6
Podpora zaměstnanosti
7
Šesté dožínky v Peruci. A zase byly výborné !
8
4.soukromá výstava chovatelské stanice morčat „LUNA“
9
Obsáhlejší vzpomínka na Radonická jubilea 2013
11
A co se dělo v Radonicích o prázdninách 2013…
18
Spaní neboli jak to nazýváme ,,CHRÁPANDO,,
19
Zprávy ze Stradonic
21
Mateřská škola informuje
23
Základní škola Peruc informuje…
24
Rekonstrukce nové budovy základní školy
25
Konečně v novém ….
26
Žijí mezi námi
28
Origami v knihovně
30
„Hvězda svítí nad Betlémem...“
32
Zprávy z Království hudby
33
Adventní koncert a živý betlém
34
Ohlédnutí za dožínkami…
35
Tenisový turnaj
36
Pozvánky na akce Sokola Peruc
39
Nezapomínejme na herecké legendy
40
Tajemné kruhy v trávě
42
Afričtí Pygmy ježci
43
Program kina na říjen - prosinec 2013
44
Společenská kronika
46
Redakční rada, kontakty
47
2
…tak už tu máme zase podzim. Dny se
kvapem krátí, příroda se barví do pestré palety. Ráno se
objevují první mrazíky. Chtělo by se říci „Už zase, ještě jsme si ani pořádně
neužili léta a už je tu zase podzim“. Navíc ten „letošní způsob léta, zdál se být
poněkud nešťastným“. Své by mohli povyprávět především zemědělci – ještě se
ani pořádně nevzpamatovali z období dešťů, jaké snad nepamatujeme, které
vystřídalo dlouhé období naprostého sucha a velkých veder. O to větší úctu si naši
zemědělci zaslouží, že se s nepřízní počasí porvali a i v těch nepříznivých
podmínkách nás zásobili tím nejdůležitějším.
A stejně jako zemědělci s nepřízní počasí, jsem se já musel vypořádat s tím,
že mé volání po nových přispěvatelích našlo jen malou odezvu. I tak jsem za to
málo rád – mezi fotografie našich vesnic přispěla hezkou fotografií Pavlína
Traxlová z Telec, s několika články přišla za knihovnu a své „Království hudby a
veselých písniček na Peruci“ i Pavla Čandrlová, jeden článek, i když ne zrovna
optimistický, přišel od Daniely Pletichové…. Všechny nové přispěvatele srdečně
vítám a doufám, že v dalším (zimním) čísle Vám budu moci na dlouhé zimní
večery předložit spoustu nového i od dalších pisatelů…
Co Vás dnes v novém čísle čeká? Kromě obvyklých upoutávek hodnocení
proběhnuvších akcí, můžete znovu prožít 100-leté výročí radonického Sokola ve
velmi podrobném článku, který jsme slibovali v letním čísle a ohlédnout se za
letošními úspěšnými dožínkami a dozvědět se mnoho zajímavého například o tom
kolik nových občánků posílilo řady našeho regionu.
Nezbývá než Vám popřát dobrou zábavu a těm ochotným i hodně dobrých
nápadů při psaní článečků do dalšího zpravodaje…
Mgr.Drahomír Zrůst
3
- ze dne 2.9.2013
Rada schvaluje žádost firmy
Veřejné stravování Kučera a Dlouhý s.r.o. Peruc o zřízení věcného břemene na
pozemcích městyse Peruc č. 411/2 a č. 943/1 v k.ú. Peruc pro vedení přípojky
kNN do nově budované vývařovny na pozemku č. 444/236 v k.ú. Peruc.
Na akci „Dožínky“ byla schválena cena za poskytnutí reklamního místa pro
zemědělskou techniku do 150 m2 5.000,-- Kč bez DPH a nad 150 m2 cena 10.000,- Kč bez DPH.
Rada projednala žádosti o přidělení bytů v rekonstruované (oprava
dokončena na začátku roku 2014) nemovitosti Pátek čp. 84 a zařadila uchazeče
do seznamu na přidělení bytu.
V současné době probíhá v místních částech městyse Peruce digitalizace, u
některých nemovitostí bylo zjištěno, že části staveb, garáže, dvory či zahrádky
jsou na pozemcích v majetku obce. Rada postupně projednává žádosti majitelů
těchto nemovitostí, kde byly zjištěny nesrovnalosti a v případě že na pozemku
nejsou vedeny inženýrské sítě, jsou tyto části pozemků na základě vyhotovených
geometrických plánů prodány majitelům, za ceny stanovené zastupitelstvem
městyse.
- ze dne 23.9.2013
Rada schválila prodeje pozemků, kde byly zjištěny nesrovnalosti během
prováděné digitalizace a to:
- pozemku č. 186/2 o výměře 17m2 a dále pak nově vzniklých pozemků č. 1/23 o
výměře 16m2 a č.st. 249 o výměře 11m2 oddělených z pozemku č. 1/1 v k.ú.
Stradonice pro pana Luboše Formánka za cenu 200,-- Kč/m2.
- pozemku č.st. 159/2 o výměře 24m2 v k.ú. Černochov pro pana Ing. Františka
Fidlera za cenu 50,-- Kč/m2.
4
- nově vzniklých pozemků č. 1344/10 o výměře 12m2 a č. 1344/11 o výměře 4m2
z pozemku č. 1344/8 v k.ú. Radonice nad Ohří pro paní Marii Smolíkovou za cenu
200,-- Kč/m2.
Starosta seznámil Radu se zněním dopisu, který byl zaslán na Ministerstvo
dopravy ČR Praha, k rukám ministra v demisi Bc. Zdeňka Žáka s nesouhlasným
stanoviskem ke specifickému způsobu odbavení cestující na železniční trati
Louny – Kralupy nad Vltavou, kde od 15.12.2013
budou vlaky na této trati bez průvodčího. Městys
Peruc žádá o přehodnocení situace v zájmu
bezpečnosti dětí a ostatních cestujících.
Mateřská škola Peruc požádala o navýšení
rozpočtu pro letošní rok z důvodu nedoplatku
plynu ve výši 20.165,-- Kč, rozpočet byl o tuto
částku navýšen.
TJ Sokol Peruc pozval zastupitele na akce pořádané dne 4.října od 17,00
hod. na hřišti FK Peruc pod názvem „Drakiáda“ a na akci pořádanou pro děti i
dospělé 30. listopadu od 15,00 hod. pod názvem „Vánoční show aneb prima
Mikulášská“.
Šárka Křepčíková
místostarostka
5
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu
Podzim r. 2013
Termíny svozových dnů:
7. 10. 2013 Pondělí
Peruc
14. 10. 2013 Pondělí
Černochov
19. 10. 2013 Sobota
Pátek, Radonice, Stradonice
21. 10. 2013 Pondělí
Telce
4. 11. 2013 Pondělí
Hřivčice, Débeř, Chrastín
Nebezpečný a objemný odpad odložte před svou nemovitost večer
Před svozovým dnem.
Do objemného odpadu nepatří suť!
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu se
nebude provádět od podnikatelů!!!
6
Městys Peruc v tomto roce zaměstnal 5 pracovníků
z úřadu práce na vykonávání veřejně prospěšných prací a od
dubna 2013 se zapojil do projektu, „Mobilní poradenská a
informační centra“ (dále jen MPIC), který provádí vzdělávací
firma SELLI s. r. o., se sídlem v Žatci.
Tento projekt je určen mladistvým do 18 let a mladým lidem do 25 let s nízkou
úrovní kvalifikace a lidem nad 50 let, kteří jsou nezaměstnaní a hledají již delší
dobu vhodné pracovní místo. Mají možnost se ho účastnit nezaměstnaní občané
Městysu Peruc včetně přilehlých částí Černochov, Hřivčice, Chrastín, Pátek,
Radonice nad Ohří, Stradonice, Telce. Ukončení prvního cyklu bude k 31. 10.
2013.
Do projektu vstoupilo celkem 7 frekventantů. K datu 31. 8. 2013 se podařilo
přímo zaměstnat jednoho účastníka projektu MPIC do pracovního poměru. Další
účastník byl, po realizaci schvalovacího procesu ze strany MPSV, úspěšně
zaměstnán na takzvaném dotovaném místě, a to po dobu 6 měsíců. I nadále
pracujeme na konkrétním vyhledávání zaměstnavatelů a nabízených možných
pracovních uplatnění.
Pro účastníky projektu a také všechny zájemce z řad široké veřejnosti jsou
neustále k dispozici 2 dny v týdnu, vždy v úterý a čtvrtek od 8:00 hod. do 14:00
hod., poradenské a informační centrum, kde je účastníkům projektu a všem kdo
mají zájem, poskytnuto sociální, právní i profesní poradenství. Primárním cílem
je odstranit bariéry při vstupu na trh práce a napomoci při zprostředkování
zaměstnání.
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
Antonín Lanc
starosta městyse Peruc
7
Tradičně vynikající počasí téměř na sklonku léta, dobře zvládnutá organizace,
docela poutavý program pro všechny kategorie návštěvníků, krátké a výstižné
zdravice hostů a pořadatelů i hodnotné doprovodné akce – to je v kostce sobota 7.
září v městysi Peruci. Uskutečnily se zde už šesté Celokrajské dožínkové slavnosti
Ústeckého kraje.
Několik tisícovek návštěvníků z Lounska i odjinud z regionu zhlédlo slavnostní
průvod s vlajkami Ústeckého kraje, České republiky i Peruci, kočáry s hosty
dožínek a také řadu zemědělské techniky hlavně z hloubi dvacátého století.
Dožínkové věnce a kytice dostali na pódiu na náměstí Emila Filly hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ministr zemědělství v demisi Miroslav
Toman, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, krajský radní Arno Fišera nebo
starosta Peruce Antonín Lanc, zástupci Krajské a okresní agrární komory, Svazu
zemědělců ČR a také Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS, s.r.o., která u
nás staví plynovody a je významným donátorem akcí v ústeckém regionu.
Dožínky v Peruci jsou nejen oslavou ukončení sklizně obilí, ale rovněž holdem
práce všech ostatních zemědělců pracujících v rostlinné i živočišné výrobě, stejně
jako poděkováním vinařům, ovocnářům, pěstitelům chmele či zeleniny a všem
ostatním. Však také hejtman Oldřich Bubeníček zdůraznil ve svém úvodním slovu
vysokou kvalitu výrobků a výpěstků českých zemědělců. Nakupující v naší zemi
se vracejí k českým potravinám, ovoci a zelenině a to je dobře pro ekonomiku
společnosti i zaměstnanost.
Kromě přehlídky zemědělské techniky patřila Peruc také výstavám připraveným
chovateli domácího zvířectva, zahrádkáři, řemeslníky i expozicím staré a
současné techniky. Prostor měli v zámecké zahradě i na dalších místech městyse
všichni, kdo se hodlali dobře bavit a prožít „výstavní“ sobotu. Nabízeli se jim po
8
celý den kapely (Maxim Turbulenc, Rodáci aj.), komici (Josef A. Náhlovský),
dechovky, divadla, sokolníci nebo drezúry šelem.
Při premiéře Dožínek Ústeckého kraje v roce 2008 se uvažovalo o tom, že
hostitelské obce se budou střídat. Jenže nakonec si je vybojovala, zdá se, že
nastálo, Peruc. A je to dobře.
Zleva jsou vedle mládí s dožínkovými věnci hejtman Oldřich Bubeníček,
ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman a starosta Peruce Antonín Lanc.
Antonín Lanc
starosta městyse Peruc
9
I my jsme se snažili přispět svou troškou do mlýna a protože jsme chtěli udělat den ještě o něco málo
zajímavější, uspořádali jsme 4.soukromou výstavu
morčat.
Naše chovatelská stanice funguje již pátým rokem
a v České republice už nejsme pojem zcela neznámý,
přesto se stále najdou místní či obyvatelé nedalekého
okolí, kteří udiveně prohlašují „ my jsme netušili, že tu něco
takového je…“ I proto jsme opět - jako každoročně touto dobou
- otevřeli dveře a všichni, koho to zajímalo, se mohli u nás podívat na morčata
různých plemen, která chováme, ale i jiná zvířátka, které máme jako mazlíčky. A
protože si velmi dobře pamatuji, že když jsme měli děti ještě malé a byli jsme na
nějaké výstavě zvířátek, jak nám bylo líto, že jsme si je nemohli ani pohladit, u
nás tu možnost všichni dostali. Morčátka si mohli všichni - nejen děti - pohladit i
pochovat, pomazlit, případně i fotografovat. A také každý dostal odpověď na
jakýkoli dotaz týkající se zvířátek. Přiznám se, že zájem nás opravdu těšil! Dveře
se tu netrhly, lidé chodili pořád a nepřetržitě – první zájemce se k nám dobýval
už před 11 hodinou a poslední návštěvníci odešli pár minut po šesté…
K vidění byla zhruba stovka morčátek různých plemen – dlouhosrstí
coroneti, sheltie, peruánci i kadeřavé alpaky či merina, krátkosrstí ježatí US teddy
(jako živí plyšáci ) i bezsrstá morčátka–skinníci. Z ostatních zvířátek letos naše
návštěvníky zaujali především afričtí pygmy ježci, zatím mezi lidmi málo známí
( ač je to pro mnohé k nevíře, dali se i pohladit ). No a pak stejně jako loni a
předloni a předpředloni….. - ostatní zvířátka – z těch „exotičtějších“ zmíním
achatiny reticulaty a imaculaty ( velcí afričtí šneci ), dále tu byli dva mazlíci –
zvědaví potkánci, králíci, andulky, zebřičky i
koťata. ( Rybičky jsme ven nestěhovali ). Letos
ovšem naší výstavu korunoval
„samozvaný
výstavní
exponát“ nádherný čistokrevný
mainský mývalí kocour rodiny Šimákových Oldřich, námi zvaný „Chlupajda“ – který se přišel
vystavit sám a dobrovolně a ochotně se nechal
hladit a obdivovat všemi, kdož k nám zavítal…
10
Návštěvníci naší výstavy měli také možnost občerstvení a ochutnali
domácí koláče, bramboráček „Kantoráček“ a jiné dobrůtky…
Na jeden z dotazů ale musím odpovědět veřejně.
Prostý a poněkud nechápavý“ – zněl : „ Víte, je to dobrý
nápad a moc se nám tu líbí, ale – proč to děláte, když
z toho nic nemáte ? “ Budete se asi divit – ale máme !
Možnost podělit se o hezké chvíle s našimi zvířátky. O
poznatky získané jejich chovem. A především radost z
upřímného zájmu návštěvníků, jiskřiček nadšení v očích
dětí ( nejen těch, které se „nakvartýrovaly“ do ohrádek
s morčátky a odmítaly vylézt ) … Jsou to prostě hezké chvíle, které zanechají
v člověku dobrý pocit… A tou největší odměnou pro nás byla upřímně míněná
věta pronesená téměř až v závěru výstavy – „Tohle bylo nejhezčí z celých
dožínek“… Tak samozřejmě víme, že nemáme šanci ( a ani to nebyl cíl ) jakkoli
konkurovat velkolepým akcím sponzorovaným krajem, a rozhodně se s nikým
neměříme. A nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele. Ale lhala bych, kdybych
tvrdila, že to nepotěšilo…
Jsme rádi, že jsme mohli ukázat, že morče
není jen jeden druh - ten , co zná většina lidí
z králíkáren našich babiček. Jsme rádi, že jsme
mohli přispět k pohodě tohoto slavnostního dne.
A pokud od nás odcházeli lidé opravdu spokojení
a s dobrou náladou, naše akce směla smysl a
splnila svůj cíl…
Hana Zrůstová
Pro ty, kteří u nás sice o
dožínkách nebyli, ale přesto by je náš
chov či naše morčátka ev. zajímala –
odkaz na naše webové stránky
www.chs-luna.cz
11
V minulém čísle jsme slíbili našim čtenářům podrobnější popis oslav
Radonických jubileí. Bylo nám dopřáno, být přímo ve víru událostí a tak se s
námi přeneste na III. setkání rodáků a přátel obce Radonice , součástí bylo kromě
oslav 870 let od vzniku obce, 100 let od založení Sokola a 200 let od narození
kněze a básníka Boleslava Jablonského.
Myšlenka vhodně využít končící ,,3“ v letopočtech dějin obce Radonice nad
Ohří přivedla 7mi členný výbor oslav k realizaci nesnadného úkolu – sejít se
s občany ve třetím týdnu června na prostranství sokolské zahrady a zavzpomínat
na minulost i přítomnost. Hlavnímu programu (sobota 22. června 2013)
předcházely i doprovodné akce.
V pátek 22.června v podvečer divadelní soubor Třetího věku Městské
knihovny Louny sehrál v sokolovně představení ,,Včera se mi zdálo, aneb život
ženy ve 20 minutách ,,.Byla to pro nás vzpomínka na 10-ti leté působení našeho
ochotnického souboru (v období let 1950-1960 sehráno 14 představení a k tomu
ještě pět dětských).
Kolem 19.30 hodin se vydal průvod se Svatováclavským a CyriloMetodějským praporem na Kněžský vrch (směr na Slavětín), kde byla slavnostně
otevřena vyhlídka ,,U křížku“. Událost budou připomínat dva stromky –
symbolicky pojmenované – Radoníček a Sokolík, které až své koruny spojí,
vytvoří bránu-portu k pohledu na malebnou obec. K poučení zde najdete siluety
Českého středohoří (vytvořeno L.Lůžkem z Obory s pomocí manželů
Dvořákových ze Stradonic ) a tak přijměte pozvánku k návštěvě a pozastavení.
Díky Městysu Peruc tak vzniklo další hezké místo našeho regionu. Po promluvě
faráře Ivo Šimůnka a Jiřího Ditricha byla zapálena malá vatra na opékání vuřtů a
poblíž se zapojila se zájmem a chutí do univerzálních tanců míru hlavně mladší
generace – naše budoucnost. A tak účast zhruba 60 občanů nelitovala procházky
v hezký podvečer.
Je sobota 22.června 2013, sluncem zalité Radonice se připravují na svůj
velký den. Vesele vyzdobená sokolská zahrada, stolová úprava, ozvučení, nově
upravený altán pro hudbu, zajištěné občerstvení, úklid dvorany sokolovny za to
vše patří dík realizačnímu týmu žen pod vedením M.Pražákové.
Pietní akt položení kytice s poděkováním a vzpomínkou na naše občany
proběhl na novém hřbitově u Pátku.
12
Nemálo důležitou součástí oslav bylo i otevření výstavy v prostorách školy a
sokolovny. Autoři jednotlivých panelů chtěli na dokumentech ukázat vznik
sokolské myšlenky v Radonicích, činnost jednotlivých odborů - hudebního, bio kino(za 67 let nepřetržitého promítání sokolovnu navštívilo 1.004.592 diváků),
loutkářského, sportovního(hokej, kopaná, tenis), pěveckého, ale i každodenního
cvičení Sokola. Dokumenty je zachyceno úsilí ke stavbě sokolovny, přes dary,
úpisy i materiální pomoc občanů z obce i okolí, až po poslední splátku dluhu
v roce 1949 (půjčka 140 000 Kč narostla za 25 let na 600 861,80 Kč), ale i
proměny Sokola až po dnešek. (Autoři J. Ditrich a L.Ditrichová ).Panel věnovaný
B. Jablonskému zachytil životní cesty básníka, jeho podíl a vliv na kulturní život
obce, setkání s velikány naší obrozenecké doby (Fr.Palacký, J.K.Tyl…). (Autor
J.Ditrich).
Panely – Radonice v proměnách času - fotografiemi z I. a II. setkání,
zachycují rozhodující okamžiky v historii obce, ale i působení živlů (velká voda
Ohře apod…). Autor J.Štrympl přiblížil i historii jednotlivých popisných čísel
obydlených budov s dobovými fotografiemi, staré pohlednice připomněly tvář
měnící se obce. (Autoři M.Aulický, A.Gruntová). MS Pátek výstavkou exponátů
úlovků, velkoplošnými fotografiemi nás přiblížil k přírodě a jejím plodům.
(Autoři J.Pražák, P.Kubec, J.Civín, J.Tůma). Přítomnost sokolovny, činnosti
v jejich prostorách, práce s dětmi zachytila výstavka v sokolovně. Autorka
M.Pražáková tak představuje dění tady a teď. Celková výstava měla kladnou
odezvu, těšila se velkému zájmu a za dohledu D. Taláckové se individuálně
otevřela ještě i v pondělí.
Kolem poledne přicházejí na cvičiště první diváci a účastníci jubileí. U
prezentace jsou požádáni o zápis, je jim nabídnut zdarma Almanach 100 let TJ
Sokol (1913-2013), dále pak leporelo s fotografiemi různých pohledů na Radonice
dříve a nyní (fotografické zpracování Petra Todtová z Hřivčic, text Ivo Šimůnek),
pohledy a objednávka DVD z oslav, ale i možnost finančního příspěvku. Byl to
pro pracovnice informačního centra L. Ditrichovou a M. Nimsovou maratón.
Sokolský areál všechny vítá hudbou, po celý den mohly děti využít atrakce
kolotočů, nafukovací hrad a pod…
Blíží se 13. hodina a pořadatelé zvou přítomné do průvodu. Úderem 13.
hodiny na věžních hodinách (jsou po generální opravě - nové ciferníky, seřízen
chod a bicí ústrojí - vše za pomoci a díky sponzorům –T- mobile, Městys Peruc,
drobní dárci) se vydává slavnostní průvod na cestu po obci.
13
V čele průvodu
jede na koni p.
Mgr.Tůma , ředitel
školy ze Zlonic a nese
státní vlajku (mimochodem jel ze stáje
p.Nováka z Horní
Kamenice u Vraného 3
hodiny, tam i zpět). Pro
zajímavost v roce 1925
při otevření sokolovny
čelo čítalo 20 koní
s jezdci v sokolském
oblečení. Za ním se řadí
uniformovaní, představitelé obce, spolků s prapory – je nesen sokolský ,hasičský,
obecní. Před hudbou cvičí mažoretky za ZUŠ Louny. Uprostřed této části průvodu
vyhrává do pochodu dechová hudba pod vedením J. Laksy. Krojovanou část pak
tvoří sokolové (v počtu cca 30 ze župy Sladkovského ve cvičebním úboru - Věrná
garda), taneční škola
Luna-školáci, předškoláci.
Následují místní korporace – myslivci, hasiči, ženy
v krojích a závěr tvoří
občané. Celý průvod se na
cestě jedenkráte zastavil,
to aby představitelé obce p. starosta A. Lanc s 2
občany položili kytici
k pomníku padlých a
zástupci občanů položili
věnec pod pamětní desku
B. Jablonského. Vše se
odehrávalo za zvuku fanfár. Průvod prošel obcí zhruba za jednu hodinu. Všichni
se již těšili na hlavní program.
Po příchodu na sokolskou zahradu zahrála hudba 3 skladby (pauza na
občerstvení a dopřevlečení cvičenců a pod..). Na stoly přináší obsluha v krojích
pečivo z domácí produkce (zhruba 22 občanů darovalo různé dobroty).
14
Nejsložitější úkol čeká Ivo Šimůnka, který bude nejenom celý program
moderovat, ale také si zacvičí. Lounské mažoretky zahajují pestrý program
krásného odpoledne. Pěkné vystoupení navozuje atmosféru pohody. Moderátor
bere mikrofon do ruky, zahajuje odpoledne, vítá všechny přítomné, zvláště pak
hosty. Jako první je přednesena zdravice starosty Městyse Peruc A. Lance
s myšlenkou, mimo jiné, že je dobře mít rodiště, domov a tam se vracet. Starosta
Kardašovy Řečice (malé městečko v Jižních Čechách-rodiště B.Jablonského)
prostřednictvím paní místostarostky Městyse Peruc Š. Křepčíkové posílá
pozdrav všem občanům a přeje úspěšný průběh celé akce. Město zastupuje na
oslavách paní Zdeňka Maršíková, jinak autorka knihy o B. Jablonském ,,Těžko
jest slavíku“. Ujímá se slova a připomíná blahodárný vliv pobytu v Radonicích na
tvůrčí básnickou tvorbu B.Jablonského.
Zástupci naší obce jsou zváni na 11.srpna do Kardašovy Řečice na oslavy
nám společného básníka. Poslední z hostů promlouvá za župu Sladkovského
br.Květoslav Razim, také další ze cvičících. Připomíná slavná období vzniku
sokolské myšlenky, dnů Všesokolských sletů a obnovu Sokola před 20ti lety. Po
delší době tak zaznívá na cvičišti sokolský pozdrav ,,NAZDAR“.
Povídání ukončuje orchestrální skladba (je vždy vložena mezi jednotlivá
vystoupení ).Cvičiště se rozveselí účinkujícími předškoláky taneční školy - Luna
(p. Stehlíková), následují školáci pod stejným vedením i ze stejné taneční školy.
Rodiče, známí i diváci vstávají ,v rukou fotoaparáty a potleskem nešetří za
krásnou podívanou. Po orchestrální skladbě začíná recitace dětí z Radoníčku pod
vedením Anny Gruntové z Radonic. Je to připomenutí básní B.Jablonského ve
vztahu k našemu okolí (Radonické zvony, Pátek nad Ohří, Oharka...). Odpoledne
vrcholí – nastupují cvičenci (muži a ženy), aby nám připomněli vystoupení
ve skladbě z XV. Všesokolského sletu v roce 2012 ,, Jen pro ten dnešní den“
na hudbu z prvorepublikových filmů. Potleskem je doprovázeno nejenom cvičení,
ale také odchod při živém pochodu. Máváním se loučí sokolové. Důstojná tečka
ke 100 letům činnosti TJ Sokol Radonice. Něco málo hudby Rodáků.
O slovo před závěrem se ještě přihlásil (za výbor pro oslavy) Jiří Ditrich
vyhlašuje :
Nejstaršího žijícího rodáka Františka Kašpárka (letos slaví 86 let) .
Nejstaršího občana trvale žijícího v obci Miroslava Vondráčka
(letos oslaví 86let) … blahopřání a malá kytička …
15
K výročí 100 let TJ Sokol uděluje Pamětní list :
Jiřině Aulické - za aktivní činnost a dlouholeté členství
Aleně Holé – za dlouholeté členství
Jarmile Vondráčkové – za dlouholeté členství
Zvelebovací spolek B.Jablonského uděluje Pamětní list :
Marii Pražákové – za obětavou činnost při oslavě jubileí
Josefu Štrymplovi- za obětavou činnost při oslavě
Ivovi Šimůnkovi - uděluje poděkování
Závěr moderátora I. Šimůnka – poděkování všem mecenášům,
na prvním místě zastupitelstvu Městyse Peruc – jmenovitě starostovi
A.Lancovi, místostarostce Š. Křepčíkové, ZD Peruc, Agroteamu Pátek ,
Nejmenovaným členům přípravného výboru, kteří se více jak půl roku
scházeli k přípravě těchto dnů.
Orchestr Rodáci pak vyhrává do 18 hodin a od 19.30 hodin následuje taneční
zábava, kde k poslechu a tanci hraje skupina Promile z Mostu.
Na nedělní dopoledne 23.června - v 9 hodin
je připravena sváteční bohoslužba, kterou
v kostele Povýšení sv .kříže vedl zdejší kněz
Církve československé husitské Ivo Šimůnek,
jako vzpomínku na všechny rodáky a přátele.
Bylo to velmi emotivní vystoupení , nesené
v kontextu jeho kázání ..NEZAPOMÍNEJTE….
,,Přivřené oči, kdy vzpomíná na jména osob zde
žijících podle popisných čísel, s nimiž se i potkával, jim také patří jako občanům
poděkování za to, co zanechali z minulosti nám“.
Tolik z III. setkání rodáků a přátel obce Radonice nad Ohří. Všichni jsme
se rozcházeli s dobrým pocitem, kdy se nám podařilo naplnit sokolské heslo
,,NI ZISK – NI SLÁVU“.
Určitě čtenáři na závěr přijmou několik čísel: Účast na oslavě 300 návštěvníků (zaregistrovaných ), vlastní přípravu akce zabezpečovalo 63 občanů, DVD
záznam zpracovalo studio J.France z Loun (rodák z Volenic), kameramani
J.Salavec a J.Stříbrný z Loun. Bylo dle objednávky předáno 60ks DVD.
16
Zajímavost - nejvzdálenějším účastníkem byli občané (manželé) z USA, kdy
profesor z Univerzity Ohio – hostující na Zemědělské Univerzitě v Praze, si přál
vidět pravou českou vesnickou slavnost. Přijeli, viděli a jeho manželka si i
zatancovala. Oba byli nadšeni.
Za výbor oslav
Jiří Ditrich, Marie Pražáková
P.S. Dne 26.června bylo zasedání zastupitelstva na Peruci. Výbor oslav se
rozhodl vyslat 2 své zástupce na jednání a pověřil je veřejně poděkovat
zastupitelstvu za sponzorství při těchto oslavách, vyslovit i poděkování čelním
představitelům Městyse Peruc, pracovníkům technického zázemí za úpravu celé
obce a péči o nově upravenou vyhlídku ,,U křížku“.
A JEŠTĚ ÚPLNĚ NA ZÁVĚR – několik slov I. ŠIMŮNKA
Dne 11.srpna 2013 vyvrcholila v Kardašově Řečici oslava 200.výročí narození B.Jablonského. Za náš region se zúčastnili V.Skálová, M.Nimsová, I.Šimůnek, L.Petruk a A.Gruntová. V tento den bylo p. Adámkem, současným majitelem
rodného mlýna oslavence, otevřeno muzeum, jehož jsme byli prvními návštěvníky. Účastnili jsme se mše v kostele sv. Jana Křtitele, kterou celebroval opat
Strahovského kláštera M.Pojezdný. Byli jsme srdečně přijati p.starostou P.Nekutem a pozváni na vernisáž rodáka. Po té následoval sváteční oběd, po němž jsme
se sešli na náměstí, kde začala vlastní oslava. Skladba ,,Čechy krásné, Čechy mé,“
v podání místního dechového orchestru, doprovázela položení květin k pomníku
básníka a kněze. Další program se vrátil před budovu radnice, ve kterém mimo
jiné zástupci naší delegace přednesli zdravici p.starosty A.Lance (M.Nimsová),
I. Šimůnek oslovil přítomné vzpomínkou na Jablonského pobyt v Radonicích.
Následně byly předány upomínkové předměty z naší oblasti panu starostovi a
Z.Maršíkové.
Dobré pocity a milé zážitky, to byla pomyslná tečka za letošními Radonickými
jubilei mezi něž narození B.Jablonského patřilo.
17
Počasí bylo
krásné přes celé
prázdniny.
Naplánovali jsme
výlet do ZOO
v Praze a děti byly
unešené.
Z vyhlídkového
vláčku
nadšeně
ukazovaly
na
každé zvíře a na
vše, co se kolem
dělo. Jako na každém správném výletě nesměl chybět ani vydatný oběd
zakončený lahodnou zmrzlinou.
Moc se nám to všem líbilo a určitě další podobný den zopakujem
18
na naší sokolovně, to je akcička, která
nesmí o prázdninách chybět, jako loni
a nejvíce se na ní těší…
Nadšeně
si
připravovaly
ohniště aby mohly opékat
své
oblíbené pochoutky. Připravily si i
svůj program a všechny nás
překvapily svojí šikovností ..Večer u
táboráku se objevila i strašidla a
naháněla nezbedy do pelechu …
Ke konci srpna jsme s dětmi
i když už bez spaní sešli a opekli
vuřtíky ,rozloučili se s prázdninami
a ,, hola škola volá,,.. Škoda, že
nám prázdniny utekly jako voda.
Ale máme už se zase na co
těšit , protože za chvíli je tady
Halloween, na který vás všechny
také srdečně zveme… ale to je ještě
času dost!!!
19
Ale ani dospělí
nezaháleli a pěkně si
léto užívali. Jeden
víkend jsme si opekli
pochoutku a všichni se
po té laskomině ještě
hodně dlouho olizovali.
A ještě bych se chtěla zmínit několika slovy i obrazem ze soutěží našich
dobrovolných hasičů v Radonicích, kteří se výborně umístili a za jejich výkony
jim gratulujeme…
20
24.8.2013 jsme oslavili za krásného
počasí konec prázdnin.
Dětí
se
sešlo
absolvovaly
kolem
třiceti,
překážkovou
dráhu,
cvičení na kladině, házení na cíl,
poznávání
zvěře
podle
obrázků,
cvičení se švihadlem...
Byly
odměněny
pamlsky,
pastelkami a dalšími drobnostmi. Na
závěr si všichni pochutnali na
buřtech.
Za KŽ Stradonice
Hana Dvořáková
21
Dne 7.12.2013 v 17.00 hodin
Na sále hostince Pod Rozhlednou
ve Stradonicích
Od 16.00 hodin příjem balíčků
pořádá Klub žen Stradonice
Přijďte si rozsvítit
dne 30.11.2013 v 17.00 hodin
před hostincem Pod Rozhlednou
ve Stradonicích
Novoroční oheň (už 5.!)
Sraz: 1.1.2014 ve 14.00 hodin
před hostincem Pod Rozhlednou ve Stradonicích
22
2.září 2013 začal nový školní
rok i v naší školičce. Ve třech
třídách je zapsáno 65 dětí od 2,5 let
do 6 let. Všechny tři třídy pracují
podle Školního vzdělávacího programu „Putování s Dubínkem“,
který je rozdělen do pěti
integrovaných bloků.
Během podzimních měsíců
přijedou do naší školky divadélka
z Prahy, Kladna. Děti uvidí
loutkové, maňáskové pohádky
jako např. ,,O rybce Šupince,
Míček
Flíček,
Budulínek,
Pozdvižení v rybníce.“
Zapojíme
se do výukového
programu o zdravé výživě
,,Zpívánky Zdravé Pětky“.Děti se
přihlásily
do
kreslířské
soutěže,kterou pro mateřské školy
připravil Rytíř z Nosu.
V prosinci se těšíme na společný
výlet do Prahy,do Divadla
Spejbla a Hurvínka na pohádku
,,Hurvínkův Mikuláš“.K nám do
školky však přijde Mikuláš
společně s Inkou Rybářou a
s Rybičkou.Krásný podzim přeje
mateřská škola.
Jana Kučerová, ředitelka MŠ
23
Školní rok 2013/2014 zahájilo v pondělí 2.
září 2013 v Základní škole Peruc celkem 148 žáků,
z toho 96 žáků v I.-V. třídě a 52 žáků v VI.-IX.
třídě. V ZŠ Peruc je celkem devět tříd a dvě
oddělení školní družiny. Ve školní družině je
zapsáno 60 žáků.
V Základní škole Peruc je zaměstnáno 14 pedagogických pracovníků, 3
provozní zaměstnankyně a 4 pracovnice školní jídelny.
- podzimní ozdravný pobyt žáků 1. stupně ZŠ
- zimní ozdravný pobyt žáků 2. stupně ZŠ
- vánoční vystoupení pro veřejnost
- mikulášskou nadílku
- školní akademii
- základní a zdokonalovací plavecký výcvik pro žáky III. a IV. třídy
- dětský den
- školní sportovní olympiádu
Mgr.Traxlová Jaroslava
ředitelka ZŠ Peruc
24
Z operačního programu životního prostředí městys Peruc obdržel dotaci na
„Zateplení a výměnu oken ZŠ“ Jedná se o novější budovu včetně tělocvičny.
V současné době probíhá výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách.
Vše bude předložené Fondu pro další administraci.
Akce za 9 – 10 mil. Kč bude podle aktuálních potřeb financování rozložena na
konec roku 2013 až začátek roku 2014.
Podpora z FS a SFŽP vzhledem k značným nezpůsobilým výdajům (špatný
plášť budovy) bude činit jen asi 50 % – 60 %. Ostatní finanční prostředky půjdou
z vlastních zdrojů žadatele.
Antonín Lanc
starosta městyse Peruc
25
…. Po dlouhých letech přebíhání mezi budovami a
výuky v nevýhodně uspořádané učebně s malou
kapacitou jsme se dočkali. Díky investici úřadu
městyse byla přepažena učebna fyziky a chemie,
která díky původním rozměrům měla velmi špatnou
akustiku i nevhodné uspořádání lavic. A v nově
vzniklé místnosti byla vybudována specializovaná
učebna výpočetní techniky. Dne 24.září 2013 byla
pokřtěna první hodinou Semináře z informatiky
v 9.třídě. Malé zpoždění měly na svědomí přírodní
živly, díky úderu blesku během prázdnin jsme přišli
prakticky o všechny síťové prvky a bylo třeba síť nejprve obnovit.
V rámci projektu „EU peníze
školám“ bylo dokoupeno 7
repasovaných počítačů DELL tak,
aby byla splněna norma MŠMT na
počet žákovských stanic vzhledem
k počtu žáků, učebna byla
vybavena novou keramickou tabulí,
na kterou je promítán obraz
z datového projektoru. Učebna má i
nové velmi pěkné zatemnění, které
umožňuje žákům sledovat obraz
bez nepříjemných odlesků.
Jedinou malou vadou na kráse je užití starého pojízdného stolku pod
projektor (není možné projektor
umístit na rameno nad tabuli,
protože neumožňuje ultrakrátkou
projekci), ale jak se říká „Praha
taky nebyla postavena ze dne na
den“. Třeba se mezi Vámi najde
ochotný sponzor, který dětem na
nový projektor přispěje nebo na
něj škola snad časem získá
prostředky jinde.
A s čím tedy budou žáci pracovat? Mají k dispozici celkem 16 počítačů
firmy DELL vybavených procesory Pentium IV. s frekvencí 2.8GHz, 2GB paměti
26
RAM. Na nich je nainstalován nejnovější software firmy Microsoft – operační
systém WINDOWS 8 Pro, MS OFFICE 2013 PRO PLUS, dále nový Zoner Photo
Studio 15 pro úpravu grafických prací a fotografií a samozřejmě mnoho dalších
programů pro český jazyk, matematiku, cizí jazyky, fyziku, chemii, zeměpis …
Jak na změnu reagují
žáci? Zatím velmi pozitivně – každý má počítač jen
pro sebe a nemusí se o něj
dělit jako v minulé učebně,
navíc pro ně odpadlo
nepříjemné přebíhání do
druhé budovy, které jim
zkracovalo
přestávku.
Velmi rovněž oceňují nový
software,
s
pro
ně
atraktivním
intuitivním
ovládáním.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří odvedli na uvedení učebny do
provozu kus poctivé práce. Nešlo by to bez peněz úřadu městyse - vybudování
speciální příčky nebylo levnou záležitostí, další práce provedly firmy Elektro
Nejedlý, Truhlářství Folauf, PERFLIX a GRAPE SC, někdy i za cenu materiálu.
Vše v průběhu prázdnin koordinoval zástupce ředitelky školy Mgr.Lukáš Valda.
Mgr.Drahomír Zrůst
27
Místní
skupina
ČČK spolu s úřadem
Městyse
Peruc
uspořádaly
18.9.2013
v restauraci HOTELU
OLDŘICHŮV
DUB
posezení s dobrovolnými
dárci krve, které v naší
obci máme a jsou pro
naši veřejnost tak trochu
anonymní.
Někteří
z těchto dárců již získali
i zlatou medaili Prof.
MUDr. Jana Jánského.
Ne každý z nás je ochotný se dobrovolným dárcem krve stát. Někdo
nemůže ze zdravotních důvodů, protože stát se dárcem si vyžaduje především
dobrý zdravotní stav. Jiní lidé také jen proto, že to nepovažují za důležité a už
vůbec ne za nutné. Ano, dárce krve je dárcem dobrovolným. Je proto velmi
záslužné, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni tuto vzácnou tekutinu darovat
a tím zachránit druhému život.
Určitě Vás bude zajímat, kteří naši spoluobčané byli pozváni na toto setkání.
Zlatou medaili Prof. MUDr.Jánského / 40 odběrů/ již získali :
Milan Cimrman
Pavla Čandrlová
Ing Zdeněk Černý
Helena Halamová
František Hájek
Venuše Nováková
Karla Vitnerová
28
Stříbrnou medaili Prof. MUDr.Jánského / 20 odběrů/ získali:
Martin Hájek
Vladimír Halama ml.
Miluše Koutníková
Václav Mýtina st.
Tomáš Sailer
Václav Šíma
Bronzovou medaili Prof. MUDr.Jánského / 10 odběrů/ získali :
Zdeněk Folauf
Pavel Kunc
Liběna Mýtinová
Leona Nejedlá
Co napsat na závěr ?
Myslím si, že je na místě těmto lidem poděkovat a to i za ty, kteří tuto krev
potřebovali ke svému životu
Poděkování také patří i ÚŘADU MĚSTYSE PERUC za podporu této akce.
Předsedkyně MS ČČK v Peruci Drahuše Ždímalová
Základní škola Peruc informuje….
Blíží se konec školního roku 2012/2013.
Žáci i zaměstnanci školy hodnotí výsledky své práce za toto uplynulé období a toužebně
očekávají hlavní prázdniny.
Školní rok 2012/2013 ukončí na naší škole 136 žáků, z toho 83 žáků v 1.-5. ročníku a
53 žáků v 6.-9. ročníku. Na střední školy odejde 6 vystupujících žáků, na střední odborná
učiliště 5 vystupujících žáků, na osmileté gymnázium 2 žákyně z V. třídy.
Během školního roku se naši žáci zúčastnili 34 různých soutěží, z toho 18 školních, 6
oblastních, 6 okresních, 3 celostátních a 1 mezinárodní.
29
Sobotní odpoledne
v druhé půlce září bylo
poněkud
pošmourné.
Toho využilo několik
šikovných tvořilů, kteří
se sešli v perucké
knihovně, aby se pod
vedením
p.
Noriko
Čechové seznámili se
základy
techniky
„origami“.
Přeložit papír v
půli či úhlopříčně, to
ještě nebyl problém. Ale
pak vytvořit střechu či
menší čtverec, to už
chtělo trochu zručnosti a
důvtipu. Nejvíce jsme se zapotili u závěrečných fází.
Ovšem
kdo
vydrží a nevzdá to, bývá
odměněn.
Odměněni
jsme
byli
všichni.
Nafukovacím
balónkem, hvězdicí a
jeřábem.
Odpoledne
s
česko-japonskou
rodinou se povedlo,
proto si to v listopadu
rádi zopakujeme.
Pavla Čandrlová
30
Místní knihovna v Peruci
vás srdečně zve na další kurz
,
který se koná v sobotu 16. listopadu 2013
ve 14.00 v perucké knihovně.
Lektorkou bude p. Noriko Čechová z Japonska.
Cena na osobu je 50,- Kč.
31
Království hudby a Spolek na záchranu kostela
v Peruci opět připravují výstavu v kostele sv. Petra a
Pavla, tentokrát pod názvem „Hvězda svítí nad
Betlémem“. Jak již z názvu vyplývá, předmětem
výstavy budou hvězdy a hvězdičky různého
provedení, velikosti i materiálu.
Výstava bude opět soutěžní, zúčastnit se jí
může každý, kdo vlastnoručně vyrobí hvězdu či kometu a přinese ji k vystavení.
Soutěžit se bude ve čtyřech věkových kategoriích: 0 – 6 let, 7 – 11 let, 12 –
15 let, 15 – 120 let.
Exponáty na výstavu můžete přinášet v týdnu od 24. do 29. listopadu
na faru na náměstí Emila Filly 11.
Výstava bude zahájena 1. prosince 2013 v 18.30 (po rozsvícení vánočního
stromu) a potrvá do 12. ledna 2014, kdy budou ve 12.00 po mši svaté vyhlášeny
výsledky soutěže.
Pavla Čandrlová
32
V Království hudby a veselých písniček na Peruci školní rok už také začal. Jaké
kroužky jsou nabízeny letos?
Broučci (0 – 6 let) – zpěv, pohyb, výtvarné hrátky
Dětský sbor (5 – 14 let) zpěv písní různých žánrů
Divadlo (4 – 120 let) divadelní hrátky
Flétna (5 – 120 let) základy hry na nástroj
Kytara akordy (10 – 120 let) doprovod písní
Kytara klasická (11 – 10 let) hra z not
Piáno (5 – 120 let) základy hry na nástroj
Základy šití (5 – 120 let) cesta od uzlíku k oblečení
Základy křesťanství a etiky (1. – 9. třída) výuka probíhá ve škole
v pondělí od 12.15 – 13.00
Sbor LP x-tet (10 – 120 let) – sborový zpěv pro převážně dospělé
Do skupinových kroužků je možné se ještě přihlásit.
Více informací naleznete na www.kralovstviperuc.cz
Pavla Čandrlová
33
Království hudby a veselých písniček na Peruci
vás zve na
který se koná
v neděli 8. prosince v 18.00 hod.
v peruckém kině.
Vstupné dobrovolné.
Království hudby a veselých písniček na Peruci
a
Spolek na záchranu kostela
vás zvou na tradiční
který se odehraje
v neděli 5. ledna 2014v 17.00
hod.
na peruckém náměstí u zámku.
34
Krajské dožínky v Peruci jsou již fenoménem a těžko bychom v Peruci
hledali někoho, koho tato událost nechá lhostejným. I ona má však bohužel vadu
na kráse.
Jako členové Spolku na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Peruci při této
příležitosti rádi otevřeme návštěvníkům i náš kostel. Vždyť naši předkové
v minulosti nejen slavili skončení sklizně, ale také děkovali Bohu za úrodu. Bez
jeho přispění by veškeré lidské snažení bylo marné. Málo platné – poručíme větru,
dešti opravdu nefunguje.
Letos poprvé jsme se však rozhodli při této příležitosti neotevřít
zrekonstruovaný starý hřbitov v sousedství kostela. Proč? Důvod je jednoduchý.
Mnozí návštěvníci dožínkových slavností si ho v minulosti pletli s WC (v obci
byly k dispozici mobilní toalety!) a bez uzardění konali svou potřebu tam, kde
předtím členové spolku s láskou vysázeli keříky levandule.
Velice nás proto mrzí, že když letos tito „hosté“ našli hřbitovní bránu
zavřenou, neváhali si ulevit přímo u čelní zdi kostela, případně u vrat fary.
Neodradilo
je
ani
výslovné upozornění
členů spolku, kteří se
snažili chrám – dominantu Peruce – pochopitelně chránit. Nejbolestnější pro nás ovšem
je, že mezi více než
stovkou těch, kdo
během slavnostního dne
přišli močit ke kostelní
zdi, byli i obyvatelé
Peruce.
Můžeme si jen klást otázku, jaký vztah mají tito lidé ke své obci, k jejím
hodnotám a k předkům, kteří je vybudovali. (Případně jak by se tvářili, kdyby
někdo něco podobného vykonal na prahu jejich domu.)
Za Spolek na záchranu kostela v Peruci Daniela Pletichová
35
Dne 14.9.2013 se na Tyršáku uskutečnil již
osmý ročník tenisového turnaje ASFALT Cup ve
čtyřhře. Pěkné počasí, kvalitní hra a výborné
občerstvení znamenalo pro dvanáct účastníků
pěkně strávené odpoledne. Vítězem letošního ročníku se stala dvojice Vítek Pácha
a Pavel Novák.
R.Bláha
36
T. J. SOKOL PERUC
Vás srdečně zve na
Kdy? V pátek 4.10.2013
SRAZ: v 17,00 hodin na Tyršově cvičišti
Nezapomeň si vzít draka, špekáček na opékání a bubáka z dýně.
37
T. J. SOKOL PERUC VÁS SRDEČNĚ ZVE
Můžete se těšit na zábavný program hudebního divadla Hnedle vedle písničky, soutěže s vánoční tématikou, mikulášská diskotéka a nebude
chybět ani čert s Mikulášem a andělem.
Děkujeme OÚ Městyse Peruc za finanční podporu.
38
T. J. Sokol Peruc
Vás zve na
Sraz účastníků je 1. ledna 2014 ve 13:30 hodin
u Tyršova cvičiště.
Na Krásné vyhlídce budou podávány teplé nápoje.
39
Budiž pochváleno, že na televizní obrazovce se častěji zařazují „starší“ české
filmy, jež mají své obdivovatele, ale i odpůrce. Zdá se mi, že těch prvních je o
trochu víc. Je dobře, že si jimi připomínáme naše filmové a divadelní umělce,
kteří už nežijí. Při promítání starších filmů se u diváků objeví pousmání, dojetí i
slzy smíchu, zejména při veselohrách s králem komiků Vlastou Burianem. Smích
je nejkrásnějším lidským projevem, pod jehož působením se život stává
příjemnějším, radostnějším. Po shlédnutí
filmů si uvědomujeme, že život stojí za to,
aby byl plně prožíván s úsměvem, zejména
při konfrontaci se spousty kriminálních
filmů promítaných v televizi. Rozdávat
radost a smích je uměním vzácným a
jedinečným,
ale
nebývá
dostatečně
doceňováno. Při mnohých filmech si také tak
trochu povzdechneme nad dobou, ve které
jsme chodívali do „biografu“ na filmy
s
Jindřichem
Plachtou,
Jaroslavem
Marvanem, Oldřichem Novým, Josefem
Kemrem, Ladislavem Peškem, Jaroslavem Vojtou, Františkem Filipovským,
Vlastou Matulovou, Natašou Golovou, Hanou Vítovou a dalšími. Radost je však
prchavá a vděčnost také. Ponechme stranou nevděk, který světem vládne. Neměli
bychom však zapomínat na umělce, kteří vytvářeli českou kinematografii a
věnovali nám své uměné pro radost a obohacení života. Osobně jim projevuji úctu
a obdiv tím, že kreslím jejich karikatury, spíše „podoby“ tváří a využívám je
k výstavám. U příležitosti oslav stého výročí otevření divadla na Vinohradech
v Praze, byla v jeho foyer zařazena výstava karikatur herců vytvořených Pavlem
40
Hanákem, Josefem Poláčkem, Milošem Nesvadbou, Vladimírem Bičíkem a
Janem Vobrem.
Konat výstavu v centru hlavního města se
nepodaří kdekomu, je to úspěchem. Nakreslil
jsem stovku tváří, podob herců, zpěváků,
malířů, s nimiž jsem se setkal nejen při uvádění
uměleckých pořadů a při uvádění uměleckých
pořadů a při vernisážích výstav výtvarného
umění, ale i coby s chalupáři Miroslavem
Horníčkem, Martinem Růžkem, Gabrielou
Vránovou. V bytě nebo na chalupě v Lesné pod
zříceninou hradu Tolštejn v Lužických horách
s Jaroslavem Vojtou, Marií Podvalovou, Hanou
Hegerovou, Adolfem Hoffmeistrem, Vladimírem Pecharem, Vlastou Matulovou, Ivo Žídkem a s dalšími. O setkáních píši
paměti JAK JSEM JE ZNAL. Ve třech svazcích připomínám devadesát osobností
(Werich, Marvan, Pešek, Hoger, Komárek, Křížek, Medřická, Kemr, Zrzavý…).
Při každé vzpomínce v duchu každému přikládám kytičku, jako projev úcty
k jejich umění a za přátelství.
Josef Poláček
grafik – výtvarník
člen České unie karikaturistů
41
Tajemné kruhy v trávě
Tajemných věcí se lidé odjakživa báli, ale zároveň je přitahovaly. Snažili se je při tom
pochopit nebo si je po svém způsobu vysvětlit. Mezi takové fenomény o kterých se v posledních
letech často hovoří jsou například záhadné kruhy v obilí. Názory na původ těchto kruhů se však
rozchází. Místy se objevují i „čarovné“ kruhy hub, ale v tomto případě se o tom jak vznikají ví.
Původcem těchto čarodějných kruhů jsou samy houby, respektive jejich podhoubí. Růst
houbového mycelia ovlivňují hormony, které mycelium vytváří a živiny obsažené v půdě. U
některých druhů hub vytvářejících takovýto kruh se dá po dlouholetém sledování zjistit rychlost
růstu hub a vypočítat tak i stáří kruhu. U známé špičky travní je to 15 – 20 cm za rok a zastavuje
se při průměru kruhu 4-5
m, což odpovídá stáří 2025 let. U Černčic jsem
sledoval
kruh
těchto
špiček až do průměru 2
m. To dopovídá stáří 10
let.
Tendence vytvářet takovéto kruhy mají hlavně čirůvky. V drůbežárně v Černčicích jsem zaznamenal kruh čirůvky
dvoubarevné, které měl průměr asi 15 m a podobně velký kruh jsem nalezl i na louce u Obory.
Stejně velký kruh jsem nalezl i u čirůvky fialové u Nové Vsi a u čirůvky topolové u rybníka
v Dobroměřicích. Ještě větší kruh však nalezl přítel pan Houda v roce 2009 u čirůvky zemní na
hřbitově v Lounech.
Největší čarovné kruhy však podle mykologů vytváří strmělka velká. Ten největší kruh může
mít průměr 200m a stáří 700 let. Na Peruci jsem nalezl kruh této čirůvky o průměru asi 20 m
což by podle rychlosti růstu odpovídalo stáří 70 let. Bohužel v roce 2010 se zde už strmělky
vůbec neobjevily.
V menší míře podobné kruhy vytvářejí i další druhy hub a to i hadovka smrdutá. Zvětšováním
těchto kruhů si regulují samy houby rostoucí pouze při okraji těchto kruhů. Mycelium hub totiž
nevylučuje pouze růstové hormony, ale i toxiny a antibiotika, která směrem os středu kruhu ničí
rostlinný pokryv. Houby tak rostou pouze při okraji a postupně i zde po určité době mizí.
Herbert Tichý
42
Afričtí Pygmy ježci
Protože jsem se na naší výstavě morčat setkala s docela
velkým zájmem o tento druh mazlíků, rozhodla jsem se zde
napsat alespoň pár informací. Základní údaje jsou převzaté
z internetu, zbytek je vlastní zkušenost či postřehy…
Ježek bělobřichý – neboli africký trpasličí ježek - je výsledek
křížení dvou podobných afrických druhů – ježka
ovšem pro
bělobřichého a ježka alžírského.Ve volné přírodě jej nenajdete,
celkem nenáročný chov a možnost snadného ochočení mláďat se stal oblíbeným domácím
mazlíčkem po celém světě. V České republice je to stále zatím ještě mazlíček neobvyklý,
nicméně velmi rychle začíná nabývat na oblibě. Jedná se o afrického příbuzného bodlináčů,
které potkáváme na svých zahradách a bohužel i silnicích. Oproti „našim českým “ ježkům je
však mnohem menší (váha se pohybuje v rozmezí 300-700 gramů, délka 18-23 centimetrů) a
vyskytuje se v mnoha barevných varietách. Potřebuje být neustále v teple (20°C a více) a co je
velkou výhodou – v zimě nehibernuje - neukládá se ke
spánku. Délka života v zajetí bývá obvykle 5-8 let stejně
jako u morčat..
Chová se v plastboxech velikosti minimálně 70x40x30
cm. Potřebuje i domeček, ve kterém spí. Jako podestýlka
se používá Asan, rozhodně ne prašné hobliny, ani seno,
ani sláma ! Hadřík také není vhodný, zamotává se do něj.
Ježek je hmyzožravec, proto se majitel musí smířit s tím,
že mu alespoň ob den musí dopřát výživnou pochoutku
v podobě moučných červíků (dají se zakoupit normálně ve zverimexech), jinak se krmí
kočičími granulkami, kapsičkami, konzervičkami. Někdy se snažíme přilepšit i nějakou
zeleninkou nebo ovocem, na to se však tito naši mazlíci
příliš
nadšeně
netváří…
Vodu pije z keramické mističky.
Na závěr odpovědi na nejčastější otázky.
Ježek nedupe, ježek funí…
Ježek nemá pachové žlázky, čili nezapáchá.
A blechy? Kde by je ježeček narozený a odchovaný
v chovatelských stanicích asi tak vzal ?
A ježek NENÍ vhodný pro alergiky a astmatiky !
Koho to zajímá více, může si počkat na druhou část článku do příštího zpravodaje nebo si najít
informace na internetu. Nejlépe na stránkách nejlepší české chovatelské stanice, odkud čerpám
informace i já - http://www.hedgehog.cz
A kdo by chtěl takového ježečka vidět, není nic jednoduššího než se u nás zastavit.
Hana Zrůstová
43
5.10. Líbáš jako ďábel
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli,
kdy staré manželské svazky jsou minulostí. Stále je tu však vaše rodina, vaše okolí
a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně patří. Český film.
12.10. Tísňová linka
Tísňová linka je bravurně natočený napínavý thriller s okouzlující Halle Berry v
hlavní roli. Její Jordan je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život
volání zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu.
19.10. Pravidla mlčení
Jim Grant je právník a osamělý otec, který vychovává svou dceru v poklidném městě
Albany. Když ale reportér Ben Shepard odhalí Grantovu skutečnou identitu, život,
jaký posledních více než třicet let znal, vezme za své.
26.10. Čtyřlístek ve službách krále
Dětské představení
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání. Velké dobrodružství
Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka.
2.11. Babovřesky
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, sleduje kupící se
nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům.
9.11. Pan Včelka
Dětské představení
Barry B. Benson (Jerry Seinfeld) je včela, která studuje na vysoké škole a jeho
osamocený život se řídí jediným heslem: med je to nejdůležitější. Jednoho dne se
však rozhodne utéct a navštíví vnější úl.
44
16.11. Před půlnocí
Jesse a Celine jsou manželé a vychovávají dvě dcery. Oba jsou starší, moudřejší,
ale také ztracenější. Společně tráví letní dovolenou v prosluněném Řecku. Jesse tu
hledá inspiraci pro další psaní, ale Celine již unavuje být mu stále svůdnou
francouzskou múzou.
23.11. Ženy sobě
Smolařka Annie (Wiig) je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští
nedůstojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je, takže nad ní
permanentně visí hrozba vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím životě představuje
kamarádka Lillian (Maya Rudolph). Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat….
30.11. Nevědomí
Jacka (Tom Cruise), kterého na Zemi baví především hledání artefaktů zanikající
lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny dvě události. Tou první je nouzové
přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky (Olga Kurylenko) tvrdí, že ji s
Jackem pojí společná minulost…….
V prosinci kino nehraje.
Začátky dětských představení jsou v 17.30 hod. a představení pro dospělé v 19.30 hod..
Pokladna je otevřena půl hodiny před začátkem představení.
Ceny vstupného jsou 70 Kč a na dětská představení 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
Eliška Nováková, vedoucí kina
45
Marie Janečková
Magdaléna Jará
Emma Ingeborg Wik
Tereza Jedličková
Jáchym Keesmaat
Jan Leška
Významné životní jubileum oslavili naši spoluobčané:
paní Ludmila Erbanová z Telec
pan Miroslav Střeska z Peruce
pan Jaroslav Rubeš z Peruce
Srdečně blahopřejeme!
Miluše Koutníková
46
Perucký zpravodaj vydává Úřad městyse Peruc.
Odpovědný pracovník Šárka Křepčíková
Adresa redakce: Oldřichova 49, Peruc, PSČ 43907, tel.: 415697049
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Šárka Křepčíková, Mgr.Drahomír Zrůst
Uzávěrka dalšího čísla 15.prosince 2013
Náklad: 650 výtisků. Cena 10.- Kč
47
48

Podobné dokumenty

Jaro 2014

Jaro 2014 Rada schvaluje prodej části pozemku č. 811/1 v k.ú. Telce manželům Tylečkovým, bytem Telce (pozemek je již zaplocen, nenacházejí se zde inženýrské sítě a leží mezi objekty v majetku žadatele). Žádo...

Více

Zima 2013

Zima 2013 energie a využití odpadního tepla na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ v městysi Peruc“a zplnomocňuje starostu k podpisu této smlouvy. Finanční úřad Louny provedl kontrolu poskytnutých investičních ...

Více