Reklamní akce Elseve Luminizer

Transkript

Reklamní akce Elseve Luminizer
Reklamní akce Elseve Luminizer - “Oslň svými vlasy”
1. Pravidla soutěže
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní
akce L’Oréal Elseve Luminizer “Oslň svými vlasy” (dále jen “soutěž”). Účastníci soutěže (dále jen
„soutěžící“) svou účastí v soutěži automaticky přijímají pravidla a podmínky, které jsou
uvedené v tomto dokumentu. Soutěžící budou pravidla považovat za závazná a pokud budou
konat v nesouladu s nimi, budou ze hry vyřazení. Tato pravidla jsou jediným dokumentem,
který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených
spotřebitelům.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její
pravidla. Pravidla mohou být změněna pouze písemnými dodatky, které se vztahují k tomuto
dokumentu, a zveřejněna stejnými způsobem jako aktuální dokumentu.
2. Organizátor a pořadatel soutěže:
Organizátorem soutěže je
Next Wave Europe Kft.
Csaba utca 24/a
1122 Budapešť, Maďarsko
Registrace: 01-06-415607 (dále jen „Organizátor”)
Pořadatelem soutěže je
L’ORÉAL Česká republika s.r.o.
Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5
IČ: 60491850
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731 (dále jen „Pořadatel“)
Organizátor nenese odpovědnost za otázky týkající se účasti v soutěži.
3. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 18. 1. 2016 do 29. 2. 2016 na území České republiky (dále jen
“doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). Výběr výherců a jejich uvědomění se bude
konat v termínu od 1. 3. 2016 do 6. 3. 2016. Organizátor zveřejní seznam výherců (včetně jejich
uživatelských jmen na sítích Facebook nebo Instagram) na Oficiální Facebookové stránce pro
fanoušky L’Oréal Paris (CZ) dne 7. 3. 2016, včetně jejich fotografií a videí (publikací na
Facebooku), které soutěžící uveřejnil během soutěže.
Pokud bude třeba vybrat náhradní výherce během výběru výherců (viz článek 6.3.), zveřejnění
výherců se může opozdit o nezbytně nutnou dobu. .
4. Kritéria pro účast v soutěži
4.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba která:
- je starší 15 let
- má doručovací adresu na území České republiky
- má profil na síti Facebook a nebo Instagram, který může být jasně a prokazatelně spojen
s touto osobou
- zveřejní alespoň jednu fotografii nebo jedno video na zdi Facebookové stránky L'Oréal Paris
CZ, na svém Instagramu nebo na zeď Facebookové stránky soutěžícího (tak, aby fotografie nebo
video byly veřejně dostupné), a to vždy s hashtagem #oslnsvymivlasy (jak je stanoveno
v článku 5.1.)
- přijme pravidla a podmínky Soutěže a bude je považovat pro sebe za závazné
4.2. K účasti v soutěži není třeba registrace. Soutěžící se automaticky stává účastníkem soutěže
se zveřejněním nejméně jedné fotografie nebo jednoho videa, jak je popsáno v tomto
dokumentu (detailně v článku 5.), a s tímto zároveň přijímá pravidla.
Jeden soutěžící se může soutěže účastnit pouze s jedním Facebookovým a nebo Instagramovým
profilem.
V případě, že se soutěžící účastní soutěže s oběma profily na Facebooku i Instagramu (zveřejní
příspěvek na obou platformách), je osobní povinností soutěžícího, aby tyty odlišné profily byly
rozlišeny.
Účastí v soutěži soutěžící automaticky dává svolení k následujícímu:
- jeho nebo její Facebookový nebo Instagramový profil bude zveřejněn Organizátorem během
soutěže ve veřejné galerii na webové stránce (www.oslnsvymivlasy.cz),
- V případě výhry mohou být fotografie nebo videa zveřejněny Organizátorem na oficiální
fanouškovské stránce L'Oréal Paris CZ nebo na webové stránce soutěže, včetně jména
soutěžícího (Facebookové nebo Instagramové profilové jméno použité soutěžícím během účasti
na soutěži).
5. Průběh soutěže (jak se soutěže účastnit)
5.1. Hlavní body soutěže:
- K účasti na soutěži musí soutěžící vytvořit svou fotografii či fotografie (selfie) nebo
video obsahující soutěžícího s jeho/jejími krásnými vlasy, nahrát je na zeď oficiální
Facebookové stránky L’Oréal Paris (CZ), na zeď Facebooko vé stránky soutěžícího
s hashtagem #oslnsvymivlasy tak, aby fotografie nebo video byly veřejně dostupné
(public), a nebo na Instagramovou stránku soutěžícího s hashtagem #oslnsvymivlasy.
S těmito nahranými fotografiemi nebo videi může soutěžící sbírat body a tyto body pak dále
násobit podle kritérií definovaných v tomto dokumentu. Tyto fotografie nebo videa a k nim
přiřazené body mohou být veřejně viditelné a sledovatelné kýmkoliv, protože budou
zveřejněna na webové stránce soutěže. Detaily ohledně zveřejnění a moderování obsahu jsou
popsány v článku 5.4. tohoto dokumentu.
Prvních 50 soutěžících, kteří mají nejvyšší počet bodů na konci soutěže (tedy ti, kteří mají
nejvyšší počet bodů, které se ukazují na webové stránce v momentu uzavření soutěže) se
dostanou do finále, kde porota složená ze zástupců Pořadatele vybere tři výherce dle originality
fotografie nebo videa, kteří vyhrají pořízení fotografií s časopisem (photo shooting), (viz 6.1.)
5.2. Požadovaný obsah fotografií:
Soutěžící musejí zveřejnit selfie nebo video s jedním tématem (nebo oběma tématy):
Témata jsou:
a) krásné vlasy
- b)- vlasy v pohybu
Relevance (relevantní spojení s daným tématem) bude individuálně posouzena Pořadatelem. K
těm fotografiím nebo videím (příspěvkům), které nebudou dostatečně spojené s tématem nebo
tématy, nebude během soutěže Pořadatel přihlížet.
Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie a videa, která obsahují následující hashtag:
- #oslnsvymivlasy
Akceptována bude pouze následující forma hashtagu:
# (dvojitý kříž) následovaný klíčovým slovem (oslnsvymivlasy)
Tento hashtag může být napsán pouze do políčka postu. Hashtagy s překlepy nebo vložené do
políčka pro komentáře pod políčko pro post nemusejí být přijaty do soutěže.
5.3. Získávání bodů:
Soutěžící získá automaticky bod za každou fotografii nebo video(příspěvek), který splňuje
požadavky současné úpravy pravidel (obsahuje správně napsaný hashtag, vytvořená
s relevancí pro dané téma, správně nahraná na oficiální Facebookovou stránku L’Oréal Paris CZ
atd..). (1 fotografie=1 bod)
Soutěžící se mohou soutěže účastnit s pouze jedním Facebookovým nebo Instagramovým
profilem, ale mohou nahrát neomezené množství fotografií nebo videí na obě témata.
Každá nová fotografie nebo video znamená dodatečný bod. Body budou automaticky sčítány.
Po schválení post factum bude každá správně vytvořená a nahraná fotografie nebo video
automaticky zveřejněny v galerii na webové stránce (www.oslnsvymivlasy.cz), kde budou
zveřejněny v chronologickém pořadí, včetně aktuálního bodového skóre a Facebookového a
nebo Instagramového profilového jména soutěžícího.
Cílem soutěže je získat co nejvíce bodů.
5.4. Dodatečné body (extra body) a násobitelé bodů:
K bodům přiděleným za nahrané fotografie (selfie) nebo videa mohou být přičteny následující
body a tyto body mohou být také vynásobeny. Fotografie automaticky získají body za
následující:
- pokud fotografie nebo video získá „like“ od ostatních (1 like = 1 bod navíc)
- pokud je fotografie nebo video sdíleno ostatními (1 sdílení = 5 bodů navíc)
Body navíc budou přičteny k danému příspěvku (fotografii nebo videu). Následující bodové
skóre může být vynásobeno činiteli:
- pokud je na fotografii nebo videu produkt řady Elseve Nutri-Gloss Luminizer (nejméně
jeden produktu) tak, aby byla zřetelně rozpoznatelná (x2 = body vynásobeny 2)
- pokud bude dominantní část fotografie nebo videa v barvě značky/produktu (růžová)
(x1,5 = body vynásobeny 1,5)
Body navíc jsou přičítány automaticky (pokud příspěvek splňuje podmínky stanovené tímto
dokumentem) a automaticky jsou zveřejněny v galerii selfie na webové stránce.. Násobitelé
jsou přiřazeny během moderace post factum. Organizátor si vyhrazuje právo na subjektivní
zhodnocení ohledně obsahu jednotlivých fotografií nebo videí, aby stanovil násobitele.
V případě přiřazení obou násobitelů (fotografie obsahuje barvy produktu i samotný produkt),
systém bude brát v úvahu pouze vyšší násobitel. To znamená, že základní body budou
vynásobeny jen jedním násobitelem. Základní body jsou ty, které jsou automaticky uděleny
fotografii nebo videu samotnému, za jeho like a sdílení, které získá během soutěže.
Jeden soutěžící může zveřejnit neomezené množství fotografií nebo videí na jakékoliv téma, ale
jedna fotografie nebo video se soutěže účastní jen jednou.
Kumulované počty bodů soutěžících, které jsou zveřejněné na webové stránce, jsou celkovými
počty, které jsou za dobu soutěže získané, i když všechny zveřejněné fotografie nebo videa jsou
zobrazované zvlášť, v chronologickém pořadí jejich nahrání.
Skutečné skóre se může lišit od skóre zveřejněné na stránkách, protože moderování post
factum se odehrává denně (jednou za 24 hodin).
Body nejsou přičítány za like a sdílení vlastní fotografie nebo videa (když soutěžící dá like nebo
sdílí svůj příspěvek).
5.5. Moderování:
Předběžné moderování:
Fotografie nebo vida zveřejněná na Facebookovou stránku L’Oréal Paris (CZ) jsou předmětem
průběžného moderování během soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo smazat neslušný a
nepřípustný obsah z Facebookové stránky/webové stránky, zejména takový, který může
napadnout jiné osoby, zejména s ohledem na otázky etnicity, sexuální orientace, politických
názorů, víry, příslušnosti k subkultuře, sociálního postavení nebo handicapu.
Kromě vymazání tohoto obsahu si Organizátor vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, v případě
podobného chování, ze samotné soutěže.
Organizátor si dále vyhrazuje právo posoudit, zda zveřejněný obsah splňuje podmínky tohoto
dokumentu.
Jedna fotografie nebo jedno video se může účastnit soutěže jen jednou.
Body budou konečně připsány, až bude příspěvek zveřejněn v galerii na webové stránce (poté,
co proběhne moderace post factum a shledá jej vyhovujícím).
Dodatečné moderování (post factum)
Fotografie nebo videa nahraná soutěžícími během soutěže budou posléze moderovány
Organizátorem, který posoudí jejich splnění podmínek daných pravidly. Organizátor provádí
moderaci post factum – včetně fotografií, videí, bodů a případných násobitelů – v 24hodinových
intervalech, během pracovních dní. Účastí na soutěži souhlasí soutěžící s tím, že mezi
publikováním fotografie nebo videa na Facebookové stránce L’Oréal Paris a jeho zveřejněním
na webové stránce může být prodleva v trvání maximálně 24 hodin. V případě nahrání
fotografie nebo videa během víkendu se tato prodleva může prodloužit až na 72 hodin.
5.6. Závěrečné sečtení bodů, určení výherců:
Body získané během hry (včetně extra bodů a násobitelů pro všechny zveřejněné příspěvky)
budou sečteny a kumulování, jak je popsáno výše. O umístění soutěžícího rozhoduje toto
celkové skóre.
Na závěr soutěže Organizátor sečte body. Prvních padesát soutěžících, kteří získali nejvíce
bodů, se automaticky účastní finále, ve kterém porota složená ze zástupců Pořadatele vybere 3
výherce, jejichž fotografie nebo videa nejoriginálněji vyjádřila témata uvedená v tomto
dokumentu. V případě nerozhodného výsledku bude výsledné pořadí záviset na čase
posledního zveřejněného příspěvku (soutěžící, který svou poslední fotografii nebo video dříve
než druhý, se dostane do 50 soutěžících, kteří se zúčastní finále).
Soutěžící, který se dostane do finále, bude vyrozuměn.
Během hodnocení příspěvků v průběhu finále bude přihlíženo zejména k tomu, jak fotografie
nebo video odpovídá duchu značky Elseve a životního stylu, který představuje.
6. Ceny v soutěži a jejich přiřazení
6.1.Během soutěže může soutěžící získat tyto ceny:
Tři výherci (vybraní v procesu popsaném v článku 5.) vyhrají pořízení fotografií pro časopis.
Fotografie budou zveřejněny v časopise Cosmopolitan.
Organizátor upřesní detaily o pořízení fotografií v osobní konverzaci (konání fotografování,
způsob a místo).
6.2. Vyhlášení vítězů a jejich vyrozumění:
Součástí vyhlášení vítězů budou zveřejněny fotografie nebo videa vytvořené výherci pro
soutěž. Fotografie budou zveřejněny Organizátorem po soutěži na Facebookových stránkách
L’Oréal Paris CZ. K těmto fotografiím nebo videím budou doplněna jména výherců. Výherci
budou požádáni o to, aby kontaktovali Organizátora v časovém rozmezí a způsobem, který
bude popsán v komentáři pod vítěznými fotografiemi nebo videi na Instagramu a Facebooku.
Povinností výherce je kontaktovat Organizátora danou formou a do určeného času a
poskytnout mu požadované informace. Výherci mají 10 dní na to, aby po zveřejnění výherců
Organizátora kontaktovali a to pouze uvedeným způsobem. Pokud výherce do této lhůty
Organizátora nekontaktuje, bude vyloučen jako výherce a místo něj bude vybrán náhradní
výherce podle článku 6.3. Organizátor není povinen ověřit platnost Facebookového nebo
Instagramového profilu výherců ani copyright fotografií během jejich výběru a oznámení.
Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv související právní nároky, stížnosti nebo další
otázky.
6.3. Výběr náhradních výherců
K třem hlavním výhercům vybere Organizátor během procesu výběru výherců další 3 a 3
výherce, celkem tedy 9. Organizátor předem určí pořadí náhradních výherců pro každého
jednotlivého výherce. Pokud původně vybraný výherce poruší tato pravidla nebo jejich část,
automaticky bude nahrazen svým náhradníkem. Náhradní výherce bude kontaktován podle
článku 6.2 tohoto dokumentu. Pokud první náhradní výherce také nesplní podmínky stanovené
v tomto dokumentu nebo jejich část, bude nahrazen druhým náhradním výhercem. Druhý
náhradní výherce bude kontaktován stejným způsobem jako první výherce. Pokud druhý
náhradní výherce také nesplní podmínky stanovené v tomto dokumentu nebo jejich část, bude
nahrazen třetím náhradním výhercem. Třetí náhradní výherce bude kontaktován stejným
způsobem jako první výherce. Pokud třetí náhradní výherce nesplní podmínky stanovené
v tomto dokumentu, Organizátor si vyhrazuje právo cenu neudělit.
6. Závěrečná ustanovení:
6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat
prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, za problému nebo
poruchy Facebookového a Instagramového profilu soutěžícího. Organizátor není zodpovědný
pokud Facebookový nebo Instagramový profil soutěžícího byl použitý neoprávněnou třetí
osobou a nenese žádné právní důsledky.
6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží,
která nejsou upravená v těchto pravidlech se řídí právními předpisy České republiky.
6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé
výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech
soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a
zveřejněno na soutěžních stránkách.
6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není
možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat
nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž
neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo
prostřednictvím získané výhry.
6.5 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být
pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve
sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže nebo Organizátora
spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude
mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním
obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli
finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.
6.6 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých osobních údajů v
rozsahu uvedeném v registraci a v případě výhry též údajů o této výhře a její hodnotě, adrese
výherce, na kterou má být výhra doručena, obrazových či audiovizuálních záznamů výherce,
které Pořadatel získá od soutěžícího v průběhu nebo po skončení soutěže (dále jen „osobní
údaje“) Pořadatelem jakožto správcem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím
zpracovatele, kterým je Organizátor soutěže, pro účely pořádání této soutěže a v případě výhry
soutěžícího pro účely správy daní a zveřejnění výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a
v propagačních materiálech Pořadatele nebo Organizátora, a to na dobu jednoho roku od
ukončení soutěže a vypořádání nároků ze soutěže. Rovněž souhlasí s použitím osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, adresa (včetně kontaktní e-mailové adresy) pro účely nabízení
obchodu nebo služeb, pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších předpisů, jakož i s jejich předáváním osobám propojeným s Pořadatelem pro účely
uvedené v této větě výše, a to na dobu 5 let od ukončení této soutěže.
6.7 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere
na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s
jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele, jakéhokoli budoucího
správce nebo Organizátora odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou
příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým
osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých
dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování
nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování
osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v
rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele, jakéhokoli budoucího správce nebo
Organizátora o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6.8 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, fyzické osoby jinak
spolupracující s Pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám
blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení
může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k
jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.
6.9 Výherci udělují okamžikem odeslání fotografií či jiných děl dle zákona Pořadateli bezplatný
souhlas s jejich užitím pro všechny účely, pro které byly
vytvořeny, zejména pro obchodní a marketingové účely Pořadateli, a to bez časového a
místního omezení.
6.10 Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook a Instagram jsou zcela osvobozeny od
jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že
tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována
společnostmi Facebook a Instagram nijak s ní nesouvisí.
6.11 Tato úplná pravidla budou odeslána osloveným soutěžícím. V případě rozporu mezi
textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto
soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato
úplná pravidla.
V Praze dne 4. 1. 2016
L´ORÉAL Česká republika s.r.o.

Podobné dokumenty

Pravidla soutěže: „Naomi Campbell Bohemian Garden" Tato

Pravidla soutěže: „Naomi Campbell Bohemian Garden" Tato 6.6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podm...

Více

prohlednout nové číslo

prohlednout nové číslo “Fofrem Tlačenku a Pivo!” navazoval s ním v takových případech komunikaci. Tak se zrodila zkratka FTP. (Domněnka, že mistr holdoval rybímu filé a FTP je tedy zkratkou pro Filé Transfer Protocol, se...

Více

99 - Teta

99 - Teta PONONR VhnyKvýU LE robky WEsleBvaO na všec

Více

SOUTĚŽ S UNIVERSAL CHANNEL A FILMEM RYCHLE A ZBĚSILE

SOUTĚŽ S UNIVERSAL CHANNEL A FILMEM RYCHLE A ZBĚSILE Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající vliv na kvalitu či způsob do...

Více