informace pro uživatele vozidla

Transkript

informace pro uživatele vozidla
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE VOZIDLA
JAK VYUŽÍT SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
OBSAH:
Na úvod .......................................................................................................................
2
Předání vozidla ............................................................................................................
2
Naše služby .................................................................................................................
2
Technický servis ......................................................................................................
2
Pneuservis ..............................................................................................................
4
Pick up & Delivery ...................................................................................................
5
Asistenční služby .....................................................................................................
5
Silniční daň / Zákonné poplatky / Dálniční kupon ....................................................
5
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla .............................
6
Postup při řešení pojistné události z pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla ........................................................
6
Havarijní pojištění ...................................................................................................... 7
Postup při řešení pojistné události z havarijního pojištění .................................. 7
Doplňková pojištění ................................................................................................... 9
Náhradní vozidlo ...................................................................................................... 10
Tankovací servis ....................................................................................................... 11
Pobyt v zahraničí ..................................................................................................... 12
Dodatečné vestavby a úpravy vozu ............................................................................. 12
Vrácení vozu, resp. ukončení leasingové smlouvy ......................................................... 12
ALD Automotive kontaktní údaje ................................................................................... 13
ALD Automotive Hotline ................................................................................................ 13
-1-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
Gratulujeme Vám k novému automobilu. Věříme, že budete spokojeni nejen
s vozem, ale také se službami, které Vám od této chvíle budeme v ALD Automotive s radostí poskytovat.
NA ÚVOD
asistenční kartu*
servisní kartu*
seznam smluvních pneuservisů a autoservisů ALD Automotive
formuláře pojišťovny
Přečtení následujících řádků Vám umožní bez
problémů využívat služeb spojených s provozem vozidla, které Vám zaručuje smlouva uzavřená mezi ALD Automotive a Vaším zaměstnavatelem.
!*Při
Žádáme Vás o důsledné dodržování instrukcí
a pokynů, které jsou uvedeny v těchto „Informacích pro uživatele vozidla“, resp. v uživatelské
příručce dodané výrobcem, abyste tak předešli
možným nedorozuměním či případným škodám.
NAŠE SLUŽBY
vrácení vozidla (po ukončení platnosti
leasingové smlouvy) budete muset dokumenty označené hvězdičkou* odevzdat,
proto Vás žádáme o jejich pečlivé uschování.
Technický servis
(prohlídky, údržby,
opravy)
Respektujte prosím, že jako řidič máte povinnost zachovat vůz ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení a splňujícím veškeré technické
a právní podmínky provozu.
V rámci služby Full-service přebírá ALD Automotive veškeré náklady na pravidelné servisní prohlídky, údržbu a opravy spojené s běžným opotřebením vozu. Rozsah služeb a úkonů zahrnutých
do technického servisu je specifikován v leasingové smlouvě. Zahrnuje veškerou péči o vozidlo
v rámci běžného provozu, údržby a oprav.
PŘEDÁNÍ VOZIDLA
Při předání vozidla obdržíte:
protokol o předání a převzetí předmětu
leasingu
osvědčení o technickém průkazu
příručku k obsluze a údržbě vozidla
servisní knížku
klíče od vozidla
povinnou výbavu vozidla (lékárnička, trojúhelník, sada žárovek)
ALD Automotive je majitelem a správcem
vozidla, proto prosím dbejte na následující
požadavky:
Žádáme Vás, abyste pečlivě dodržovali intervaly servisních prohlídek a zároveň dle
vyhlášky o provozu motorových vozidel
pravidelně kontrolovali stav automobilu před
jízdou.
Doporučujeme pravidelně kontrolovat hladinu všech provozních kapalin a funkčnost
osvětlení vozidla (postup kontroly je v návodu k obsluze vozidla).
Veškeré údržby a opravy vozidla provádějte výhradně ve smluvních autoservisech.
Seznam smluvních autoservisů je uveden v Dokumentaci pro uživatele vozidla.
Naleznete jej také na stránkách http://
servis.aldautomotive.cz nebo v mobilní verzi
na http://m.ald.cz.
!Před podepsáním protokolu o předání a převzetí předmětu leasingu zkontrolujte, zda
jste obdrželi všechny vyjmenované položky
a zda předávané vozidlo nemá závady nebo
poškození. Pokud závady nemohou být odstraněny, prosím ihned informujte ALD Automotive a vozidlo nepřebírejte.
Dle smluvně sjednaného rozsahu služeb dále
obdržíte následující podklady:
mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu (zelená karta)*
dálniční kupon
tankovací kartu Shell/OMV/CCS/Benzina
(pokud je součástí smlouvy)*
-2-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
Není dovoleno provádět jakýkoli zásah
na vozidle bez písemného souhlasu ALD
Automotive.
Poruchu ukazatele rychlosti nebo počítače
kilometrů prosím ihned hlaste technickému oddělení ALD Automotive na infolince
955 525 000. Zároveň neprodleně zažádejte
smluvní autoservis o provedení opravy.
Termín opravy si u příslušných smluvních autoservisů objednáváte telefonicky sami.
Pokud nebudete dodržovat intervaly povinné údržby, technické kontroly nebo zákonné
požadavky, ALD Automotive nenese odpovědnost za případný špatný stav Vašeho vozidla. Důsledkem může být i ztráta záruky.
Při každém opuštění vozidla jste povinni aktivovat všechny bezpečnostní systémy automobilu.
Jakoukoli ztrátu dokumentů nebo tankovacích karet prosím ihned nahlaste ALD Automotive na telefonním čísle 955 525 000.
Při krádeži nebo ztrátě registrační značky
(SPZ) Vás žádáme o doručení písemné informace, policejního protokolu o odcizení,
osvědčení o technickém průkazu a mezinárodní automobilové pojistné karty (tzv. zelená
karta). V případě ztráty nebo krádeže pouze
jedné registrační značky (SPZ) je nutné druhou značku vrátit, ALD Automotive zajistí
vystavení nových. Po výměně registrační
značky (SPZ) ALD Automotive zajistí výměnu
tankovací a servisní karty (pokud byly zahrnuty ve smlouvě).
Řidič ani smluvní autoservis není oprávněn
k výměně podložky pod registrační značkou
(SPZ), ta je majetkem ALD Automotive.
Výdaje nezahrnuté do technického servisu
Následující úkony nejsou zahrnuty do služby
technického servisu a ALD Automotive je následně na Vás nebo Vašeho zaměstnavatele
přefakturuje:
doplňování oleje mezi pravidelnými servisními prohlídkami (1 l oleje navíc před první pravidelnou servisní kontrolou je akceptován)
mytí, čištění a péče o lak vozu
mytí motoru
veškeré úpravy vozu a následné dovýbavy
odstranění škod na laku (škody po nárazu
kamene, škody způsobené korozí), pokud
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
není hrazeno pojišťovnou nebo provedeno
na záruku
výměna skel, světlometů a zpětných zrcátek, pokud není hrazena pojišťovnou
náklady spojené se ztrátou dokumentů, klíčů, karet, dálkového ovládání atd.
Jak používat službu „Technický servis“?
1. Vyberte si ze seznamu ALD smluvních servisních míst servis, který Vám nejvíce vyhovuje.
Aktuální přehled naleznete on-line na stránkách http://servis.aldautomotive.cz nebo
v mobilní verzi na http://m.ald.cz.
2.Domluvte si termín návštěvy, a pokud si
přejete, dohodněte si zároveň se servisem
přistavení náhradního vozidla. Pokud není
v leasingové smlouvě ujednáno jinak, náklady náhradního vozidla budou přefakturovány
na Vás či Vašeho zaměstnavatele.
3. Přistavte vozidlo do servisu v domluvený termín.
4.Informujte servis, že vozidlo je majetkem
ALD Automotive, prokažte se Servisní kartou, kterou naleznete v Dokumentaci pro
uživatele vozidla. Povinností servisu je následně kontaktovat ALD Automotive a požádat o schválení zásahu. Povinností servisu je
také stanovit předpokládanou cenu a termín
dokončení opravy.
Důležité!
Při návštěvě servisu mějte s sebou vždy
servisní knížku a dbejte na to, aby ji servis
správně vyplnil.
Veškeré údržby a opravy vozidla provádějte
výhradně ve smluvních autoservisech. Seznam smluvních autoservisů je uveden v Dokumentaci pro uživatele vozidla a na stránkách http://servis.aldautomotive.cz nebo
v mobilní verzi na http://m.ald.cz.
Za servisní zásah neplaťte, faktura je vystavena a poslána na ALD Automotive.
U nových vozidel doporučujeme navštívit
servisní středisko ještě před první pravidelnou servisní kontrolou a požádat o 1 l oleje
(součást uzavřené kalkulace), který si ponechte v kufru vozidla a v případě potřeby
dolévejte do motoru automobilu. V případě,
že si olej koupíte na čerpací stanici prostřednictvím tankovací karty, nelze tento náklad
na ALD Automotive nárokovat.
-3-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
Co dělat v případě defektu pneumatik?
Pneuservis
Volejte ALD Asistence (+420 848 455 555)
a požádejte o pomoc nebo si poškozenou
pneumatiku vyměňte svépomocí.
Po výměně pneumatiky si domluvte výměnu
za řádnou pneumatiku v jednom ze smluvních pneuservisů ALD Automotive, jejichž
seznam naleznete v Dokumentaci pro uživatele vozidla, případně on-line na stránkách
http://servis.aldautomotive.cz nebo v mobilní verzi na http://m.ald.cz.
V rámci této služby přebírá ALD Automotive náklady spojené s výměnou a skladováním pneumatik.
Žádáme Vás, abyste při výměnách dodrželi
předepsanou kategorii pneumatik (economy,
standard, premium) nebo předepsaný rozměr
a značku, které naleznete v Dokumentaci
pro uživatele vozidla. V případě, že požadujete pneumatiky jiné, pošlete písemnou žádost na technické oddělení ALD Automotive:
[email protected].
Veškeré servisní práce provádějte pouze
u smluvních pneu partnerů ALD Automotive. Seznam smluvních pneuservisů je uveden v Dokumentaci pro uživatele vozidla
a na stánkách http://servis.aldautomotive.cz
nebo v mobilní verzi na http://m.ald.cz.
Nechte prosím provést výměnu pneumatik
ihned, jakmile zjistíte, že hloubka dezénu nedosahuje požadovaného rozměru (minimální
zákonný limit je 1,6 mm u letních pneumatik
a 4 mm u zimních). V období od 1. listopadu
do 31. března mají všechna motorová vozidla
povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky,
a to za předpokladu, že je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, nebo
v případě, kdy je možné dle počasí tuto situaci
předpokládat. Termín u příslušných smluvních
pneuservisů si objednáváte telefonicky sami.
Doporučujeme používání zimních pneumatik
od 15. října, nejpozději však od 1. listopadu,
a letních pneumatik od 31. března.
V případě nouze můžete v zájmu minimalizace
škod samozřejmě navštívit nejbližší pneuservis.
Jak používat službu „Pneuservis“?
1. Vyberte si ze seznamu pneuservisních míst
Vámi preferovaného poskytovatele této služby. Přehled pneuservisů máte k dispozici
v Dokumentaci pro uživatele vozidla a také
na stránkách http://servis.aldautomotive.cz
nebo v mobilní verzi na http://m.ald.cz.
2. Domluvte si termín návštěvy.
3. Přistavte vozidlo do pneuservisu v domluvený termín.
4. Informujte pneuservis, že vozidlo je majetkem ALD Automotive, prokažte se servisní
kartou. Povinností pneuservisu je následně
kontaktovat ALD Automotive a požádat
o schválení zásahu.
5. Stávající pneumatiky Vám budou uskladněny v daném pneuservisu. Obdržíte skladniční
list, který prosím pečlivě uschovejte. Budete
ho po sezóně potřebovat opět k vyzvednutí
Vašich pneumatik.
6. Po sezóně kontaktujte stejné pneuservisní
středisko a domluvte si výměnu. V případě
sítě BestDrive je možné požádat o vyskladnění v jiné pobočce BestDrive. V rámci Prahy je toto vyskladnění zdarma, mimo Prahu
může být zpoplatněno.
Výdaje nezahrnuté do pneuservisu
Rozsah služeb a úkonů zahrnutých do pneuservisu je specifikován v leasingové smlouvě. Následující úkony nejsou zahrnuty do služby pneuservis a ALD Automotive je následně na Vás či
Vašeho zaměstnavatele přefakturuje:
Nezapomeňte!
Nezapomeňte pečlivě uschovat skladniční
list. Po sezóně ho budete potřebovat.
V případě, že budete během doby leasingu vracet automobil svému zaměstnavateli
např. z důvodu ukončení pracovního poměru nebo výměny za automobil jiný, nezapomeňte vrátit spolu s vozidlem a dalšími
doklady také skladniční list, aby si nový řidič
mohl Vámi uskladněné pneumatiky vyzvednout.
výměna pneumatik před stanoveným limitem opotřebení
opravy pneumatik (píchnutí, proražení, vytržení ventilku), pokud nejsou kryty zárukou
nebo hrazeny pojišťovnou
čerpání pneumatik nad rámec stanovený
v leasingové smlouvě.
-4-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
Nezapomeňte vzít s sebou na přezutí pneumatik adaptér bezpečnostních šroubů, které
můžete mít na svých hliníkových ráfcích.
Důležité!
Veškeré servisní práce provádějte pouze u smluvních partnerů ALD Automotive.
Seznam smluvních pneuservisů je uveden
v Dokumentaci pro uživatele vozidla a on-line na stránkách http://servis.aldautomotive.
cz nebo v mobilní verzi na http://m.ald.cz.
Za pneuservisní zásah neplatíte, faktura je
vystavena a poslána na ALD Automotive.
Nezapomeňte se objednat u smluvních pneuservisů minimálně 14 dnů před požadovanou výměnou!
Pick up & Delivery
V rámci této služby (pokud je sjednána
ve smlouvě) má nájemce možnost využít odvozu pojízdného vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu (autoopravny) nebo pneuservisu
od místa, kde se bude vozidlo v době požadovaného odvozu nacházet. Přistavení vozidla
po opravě nebo výměně pneumatik proběhne
na totéž místo.
Jak používat službu „Pick up & Delivery“?
Tuto službu můžete objednat na lince ALD
Asistence (+420 848 455 555) v následujících
případech (s uvedenou maximální četností):
sezónní výměna pneumatik (maximálně 2x
ročně)
servisní úkony (maximálně 2x ročně).
Službu objednávejte nejpozději 24 hodin před
požadovanou dobou úkonu. Tato služba je poskytována jen na území České republiky.
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
tenčních služeb. Seznamte se podrobně s jejich
obsahem, v případě nouzové situace bude záležet především na Vás, jak využijete těchto služeb. Při každém jednání s asistenční službou se
vždy prokazujte asistenční kartou a postupujte
podle přiložených pokynů. Náklady převyšující
poskytované limity jednotlivých služeb hradí Váš
zaměstnavatel.
Vaše vozidlo může být opraveno na místě nebo
dopraveno do nejbližšího smluvního servisu ALD
Automotive. Dále můžete mít nárok na:
ubytování v hotelu, nebo
dopravení do cílové stanice, nebo
náhradní vozidlo zdarma, a to po dobu
opravy, nejdéle však na smluvně ujednanou
dobu, je-li tak smluvně ujednáno.
Důležité!
Více informací o asistenční službě ALD je
k dispozici v Dokumentaci pro uživatele vozidla (brožura „Rozsah asistenčních služeb“).
Prosím seznamte se důkladně s jejím obsahem.
Náklady vzniklé v důsledku nedbalosti řidiče
nebo nesprávným používáním vozidla nebudou kryty službami ALD Asistence a budou
na Vás či Vašeho zaměstnavatele přefakturovány.
Služba ALD Asistence nezahrnuje provozní
náklady (náklady na pohonné hmoty, maziva
atd.).
Silniční daň /
zákonné poplatky /
dálniční kupon
Pokud je tak smluvně ujednáno, ALD Automotive hradí:
silniční daň
zákonné poplatky za rádio
dálniční kupon
Asistenční služby
!Dálniční kupon pro provoz v ČR prosím nekupujte, obdržíte jej od svého zaměstnavatele nebo přímo od ALD Automotive vždy
před daným obdobím platnosti. Období
platnosti dálničního kuponu je od 1. prosince
předcházejícího roku do 31. ledna následujícího roku.
ALD Asistence je Vám k dispozici v případě
technické poruchy 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Volejte ALD Assistance (+420 848 455 555).
Pokud je tak smluvně ujednáno, obdržíte s novým vozidlem asistenční kartu a pokyny asis-5-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou
provozem vozidla
3. ALD Automotive následně jedná se smluvní
pojišťovnou.
Důležité!
(tzv. „povinné ručení“ a „zelená karta“)
Pojištění platí ve státech uvedených na zelené
kartě.
Formulář „Záznam o dopravní nehodě“ musí
být vyplněn ve všech bodech a podepsán
všemi účastníky dopravní nehody!
Doporučujeme do „Záznamu o dopravní nehodě“ označit k podpisu zúčastněných viníka nehody.
V případě, že jste viníkem nehody, poskytněte třetí straně kontaktní údaje Vaší pojišťovny, tj. dodavatelskou linku ALD Automotive:
955 525 082. Je povinností třetí strany požadovat po pojišťovně viníka náhradu škody.
V případě, že nejste viníkem nehody, nezapomeňte požádat o kontaktní údaje pojišťovny viníka a kontaktovat oddělení pojištění
ALD Automotive na infolince 955 525 000.
V případě, že daná pojistná událost nebyla
vyšetřena Policií ČR, nebyl sepsán „Záznam o dopravní nehodě“ nebo událost
nebyla v předepsané lhůtě čtyř pracovních
dnů oznámena ALD Automotive (resp. pojišťovně), může pojišťovna vymáhat náhradu
nákladů způsobených takovýmto porušením uvedených podmínek, a to až do výše
poskytnutého plnění. ALD Automotive pak
bude nucena tuto částku jednorázově přefakturovat. Upozorňujeme, že uvedený postup je třeba dodržet i u takové události, jako
je např. poškození čelního skla jiného vozidla
kamínkem, který odlétne od Vašeho automobilu.
Škodu pojišťovna uhradí poškozenému
vždy, ale pokud jste například řídili pod
vlivem alkoholu nebo drog, vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu, měli
jste zákaz řízení nebo jste škodu způsobili
úmyslně, bude na Vás pojišťovna (ALD Automotive) vyplacenou částku vymáhat.
Pro Vaši informaci:
V případě, že nejste viníkem nehody, máte nárok na úhradu nákladů na náhradní vozidlo pojišťovnou viníka. Prosím berte v úvahu, že tyto
náklady musíte nejprve uhradit sami a teprve
pak nárokovat na pojišťovně viníka. Pojišťovna si
z pojistného plnění vyplaceného za úhradu nákladů na náhradní vozidlo odečítá amortizaci vozidla v dané sazbě na 1 km. Na takové náhradní
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla je stanoveno zákonem, je povinné a kryje škody, které způsobíte na cestách
jiným osobám.
Pojišťovna uhradí škody na zdraví (včetně úmrtí)
i majetku (ať už na automobilu nebo na čemkoli jiném), stejně jako další škody vyjmenované
v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel). Pojistná ochrana se vztahuje
nejen na Vás, ale i kohokoli dalšího, komu jste
vozidlo (v souladu s interními směrnicemi Vašeho zaměstnavatele) zapůjčili.
Postup při řešení pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla:
1. Způsobíte-li provozem vozidla škodu, jste
v případě, že škoda poškozeného vozidla:
− převyšuje částku 100 000 Kč, nebo se
jedná o škodu na majetku třetí osoby (např.
poškození domu, sloupu veřejného osvětlení apod.), povinen oznámit tuto skutečnost
neprodleně Policii ČR, nechat událost protokolárně vyšetřit a zajistit kopii policejního
protokolu nebo alespoň jeho číslo jednací
a přesnou adresu složky Policie ČR, která
danou pojistnou událost vyšetřovala.
− nepřevyšuje částku 100 000 Kč, povinen vyplnit a podepsat dokument „Záznam
o dopravní nehodě“, kde je jednoznačně
určen viník dopravní nehody. Poté, co oba
řidiči formulář podepíšou, by si měl každý
z nich vzít jednu kopii záznamu v odpovídající jazykové mutaci.
2. Pak je nutno co nejdříve (nejpozději však
do 4 pracovních dnů) zaslat na adresu
[email protected] kompletně vyplněný „Záznam o dopravní nehodě“ nebo
policejní protokol. K tomuto účelu můžete
rovněž využít on-line formulář na stránkách
http://pojisteni.aldautomotive.cz.
-6-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
vozidlo máte nárok pouze po dobu opravy Vašeho automobilu. Pokud budete užívat vozidlo
déle, užíváte ho neoprávněně a pojišťovna bude
krátit pojistné plnění spojené se zapůjčením vozidla nebo nebude plnit vůbec.
ného osvětlení, dopravního značení, závor
apod.).
Vždy, když dojde k poškození nebo zničení
součásti či příslušenství pozemní komunikace.
Vždy, když dojde k poškození na zdraví;
v tomto případě volejte další složky záchranného systému (150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 – Policie ČR, případně jednotné číslo tísňového volání 112).
Vždy, když účastníci dopravní nehody nemohou sami zabezpečit obnovení plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.
Vždy, když není možné se dohodnout
na tom, kdo nehodu zavinil.
Vždy, když máte podezření, že je třetí osoba
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek (drogy apod.).
Vždy, když je vozidlo poškozeno trestnou
činností.
! Dbejte na to, abyste měli ve voze vždy minimálně jeden nepoužitý formulář „Záznam
o dopravní nehodě“. Formuláře jsou volně
k dispozici na jakékoli pobočce kterékoli pojišťovny, na oddělení pojištění ALD Automotive nebo ke stažení na internetu.
Havarijní pojištění
vozidel
(proti havárii, živlu, odcizení)
Havarijní připojištění řeší jen škodu na vozidle,
které je proti havárii připojištěno, nikoli na vozidle takovým vozidlem poškozeném. Kryty jsou
škody při havárii, poškození neznámým pachatelem, odcizení automobilu, vloupání, vandalismu. U škod z havarijního připojištění se poškozený podílí na odstranění škody sjednanou
spoluúčastí.
Spoluúčast je stanovena v leasingové smlouvě
a může být buď 5 % z pojistného plnění, minimálně však 5 000 Kč, nebo 10 % z pojistného
plnění, minimálně však 10 000 Kč, či jiná. Pojištění platí na území ČR i Evropy, není-li stanoveno ve smlouvě jinak.
Pojistná ochrana se vztahuje nejen na Vás, ale
i kohokoli dalšího, komu jste vozidlo (v souladu
s interními směrnicemi Vašeho zaměstnavatele)
zapůjčili.
Postup při řešení pojistné události z havarijního pojištění
I. Co dělat v případě dopravní nehody?
Posuďte, zda volat k nehodě policii.
Policii volejte, pokud:
Škoda poškozeného vozidla převyšuje částku 100 000 Kč.
V případě, kdy škoda poškozeného vozidla
nepřevyšuje částku 100 000 Kč a třetí osoba
odmítne vyplnit „Záznam o dopravní nehodě“.
Vždy, když dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (poškození svodidel, veřej-
Pokud voláte Policii ČR:
1. V případě, že je Vaše vozidlo nepojízdné,
volejte asistenci pojišťovny (u které je Vaše
vozidlo pojištěno – viz „zelená karta“ nebo
asistenční karta pojišťovny). Je-li vozidlo
pojištěno u pojišťovny Kooperativa volejte
841 105 105 (ze zahraničí +420 12 20).
2. Nikdy nevyužívejte pomoc jiných asistenčních služeb. Jiné asistenční služby – kromě
služeb asistence „Vaší“ pojišťovny nebo ALD
Asistence – pojišťovna neproplácí!
3. Zavolejte další složky záchranného systému
(150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 –
Policie ČR, případně jednotné číslo 112), je-li
třeba.
4. Tuto skutečnost neprodleně ohlaste Policii
ČR a nechte vše protokolárně vyšetřit. Zajistěte kopii policejního protokolu nebo alespoň
jeho číslo jednací a přesnou adresu složky
Policie ČR, která pojistnou událost vyšetřovala.
5. Asistence (nebo Vy, pokud je vozidlo pojízdné) odveze Vaše vozidlo do nejbližšího
smluvního servisu ALD. Aktuální seznam
smluvních servisů najdete na stránkách
http://servis.aldautomotive.cz nebo v mobilní verzi na http://m.ald.cz Servis poté kontaktuje ALD Automotive, oddělení pojištění,
a domluví další postup.
6. Asistence Vám může zajistit další mobilitu,
a to v rozsahu, který nabízí.
-7-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
7. Kontaktujte nejpozději do 4 dnů ALD
Automotive, oddělení pojištění. Využít můžete webový formulář na stránkách http://
pojisteni.aldautomotive.cz nebo e-mailovou
adresu [email protected].
III. Jak postupovat v případě vandalismu
(vloupání)?
1. Tuto skutečnost neprodleně ohlaste Policii
ČR a nechte vše protokolárně vyšetřit. Zajistěte kopii daného protokolu nebo alespoň
jeho číslo jednací a přesnou adresu složky
Policie ČR, která pojistnou událost vyšetřovala, a odešlete protokol faxem do ALD.
2. Kontaktujte nejpozději do 4 dnů ALD Automotive na infolince 955 525 000.
Pokud nevoláte policii:
1.Vyplňte společně s protistranou formulář
„Záznam o dopravní nehodě“. Poté jejco nejdříve (nejpozději však do 4 pracovních dnů) zašlete e-mailem na pojisteni@
aldautomotive.com nebo využijte webový formulář na stránkách http://pojisteni.
aldautomotive.cz. Formulář musí být vyplněn ve všech bodech a podepsán všemi
účastníky dopravní nehody, včetně jejich
kontaktních informací, jména, čísla „zelené karty“, jednoznačného vyjádření o tom,
kdo je za nehodu vinen, a popisu nehody.
Po podpisu formuláře oběma řidiči by si měl
každý vzít jednu kopii záznamu v odpovídající jazykové mutaci.
2.Odvezte vozidlo do smluvního servisu
ALD Automotive. Aktuální seznam smluvních servisů najdete na stránkách http://
servis.aldautomotive.cz nebo v mobilní
verzi na http://m.ald.cz Informujte smluvní
servis o tom, že má kontaktovat dodavatelskou linku ALD Automotive (telefonní číslo
955 525 082).
3. Servisní středisko domluví s ALD Automotive
vše potřebné ohledně opravy.
Důležité!
K vandalismu a vloupání volejte policii
v každém případě, i když škoda nedosáhla
100 000 Kč. Pokud nebude policie zavolána k dopravní nehodě dle platných předpisů
ČR, nebude pojišťovnou škoda proplacena.
Vandalismem je myšleno jakékoli úmyslné
poškození vozidla třetí stranou (např. poškození laku klíčem, promáčknutá kapota aj.).
IV. Jak postupovat v případě střetu se zvěří?
1. Pokud škoda nepřesáhne 100 000 Kč, nemusíte volat policii. V opačném případě skutečnost neprodleně ohlaste Policii ČR a nechte vše protokolárně vyšetřit. Zajistěte kopii
daného protokolu nebo alespoň jeho číslo
jednací a přesnou adresu složky Policie ČR,
která pojistnou událost vyšetřovala, a odešlete protokol na [email protected],
případně využijte webový formulář na stránkách http://pojisteni.aldautomotive.cz.
2. V případě, že je tělo zvířete na silnici, zavolejte policii a nahlaste událost. Je povinností
policie (popř. jiných orgánů) zajistit odstranění těla ze silnice.
3. Je-li Vaše vozidlo provozuschopné, můžete (po nahlášení výše uvedeného) z místa
odjet. Navštivte smluvní servis ALD a požádejte o opravu vozidla. Instruujte servis,
aby kontaktoval dodavatelskou linku ALD
Automotive (telefonní číslo 955 525 082).
Aktuální přehled smluvních servisů najdete
na stránkách http://servis.aldautomotive.cz
nebo v mobilní verzi na http://m.ald.cz.
4. Není-li Vaše vozidlo provozuschopné, kontaktujte asistenci pojišťovny (u které je Vaše
vozidlo pojištěno – viz „zelená karta“ nebo
asistenční karta pojišťovny) a požádejte
o pomoc. Je-li vozidlo pojištěno u pojišťovny
Důležité!
Formulář musí být vyplněn ve všech bodech
a podepsán všemi účastníky dopravní nehody!
II. Jak postupovat v případě krádeže vozu?
1.Tuto skutečnost neprodleně ohlaste Policii ČR a nechte vše protokolárně vyšetřit.
Zajistěte kopii daného protokolu nebo alespoň jeho číslo jednací a přesnou adresu
složky Policie ČR, která pojistnou událost
vyšetřovala, a odešlete protokol emailem na
[email protected] nebo faxem
na 955 525 170.
2. Kontaktujte nejpozději do 4 dnů ALD Automotive na infolince 955 525 000.
-8-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
Kooperativa volejte 841 105 105 (ze zahraničí +420 12 20).
5. Kontaktujte nejpozději do 4 dnů ALD Automotive na infolince 955 525 000, případně na webových stránkách http://pojisteni.
aldautomotive.cz.
Kontakty na ALD Automotive,
oddělení pojištění:
http://pojisteni.aldautomotive.cz
Seznam informací a dokumentů požadovaných ALD Automotive při hlášení pojistné
události:
1. datum události
2. místo události
3. popis události, určení viníka, rozsah poškození
4. číslo jednací policejního protokolu
5. registrační značka vozidla
6. Vaše jméno a kontaktní telefon
7. název a adresa servisního místa, kde je vozidlo.
Infolinka: 955 525 000
Mimo pracovní dobu, která je od 8 do 17
hodin, se dovoláte na Hotline technické
podpory.
V případě, že se nehody účastnila i třetí strana:
1. registrační značka vozidla třetí strany
2. jméno a kontaktní údaje třetí strany
3. číslo zelené karty.
Důležité!
Pokud si nejste jisti rozsahem škody, případně je škoda na hranici limitu 100 000 Kč, policii volejte. Předejdete tak případným sankcím ze strany pojišťovny.
Nehody nahlášené pozdě na oddělení pojištění ALD Automotive mohou být vyloučeny
z pojistného plnění. Dodržujte prosím termín
4 dnů pro ohlášení nehody na ALD Automotive.
Poškození, která jsou důsledkem více nehod, musí být řešena individuálně.
Řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (drog apod.) vede k odepření
pojistného plnění.
Nenechávejte nikdy klíče, tankovací karty,
doklady ani osobní věci uvnitř vozidla, minimalizujete tak riziko krádeže. V opačném
případě by bylo Vaše jednání ze strany pojišťovny chápáno jako nedbalé a pojišťovna
může odmítnout pojistné plnění.
Havarijní pojištění nekryje defekty pneumatik, odcizené předměty z nezajištěného
(neuzamčeného) vozidla nebo poškození
vzniklé nezajištěním vozidla proti samovolnému rozjetí.
[email protected]
Doplňková pojištění
Ve smlouvě může být sjednáno také některé
z těchto doplňkových pojištění.
I. Úrazové pojištění přepravovaných osob
Přepravované osoby (kromě řidiče) jsou také
kryty pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Toto doplňkové pojištění kryje všechny osoby, a to včetně řidiče.
II. Pojištění skla/skel
Co dělat v případě poškození skla?
1. Kontaktujte nejpozději do 4 dnů ALD Automotive na infolince 955 525 000.
2. Navštivte smluvní servis ALD a požádejte
o opravu vozidla. Aktuální přehled smluvních servisů najdete na stránkách http://
servis.aldautomotive.cz nebo v mobilní verzi
http://m.ald.cz) Instruujte servis, aby kontaktoval dodavatelskou linku ALD Automotive (telefonní číslo 955 525 082).
3. Servisní středisko domluví s ALD Automotive
vše potřebné ohledně opravy.
4. Nemusíte volat policii (předpokládá se, že
škoda nepřesáhne 100 000 Kč).
III. Pojištění zavazadel
Pojištění je sjednáno pro případ ztráty, poškození nebo zničení zavazadel v důsledku:
živelní události, kdy současně došlo ke škodě na vozidle
havárie
odcizení
-9-
V případě odcizení zavazadel odmítne pojišťovna (dle Všeobecných pojistných pod-
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
mínek) vyplatit pojistné plnění, jestliže zavazadla budou z vozidla odcizena mezi 22:00
– 6:00 hodinou. Pojišťovna dále odmítne
vyplatit pojistné plnění, jestliže zavazadla
nebudou umístěna v zavazadlovém prostoru
vozidla mezi 6:00 – 22:00 hodinou.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na:
audiovizuální a výpočetní technice
uměleckých dílech
jízdenkách, letenkách, osobních dokladech
ceninách, písemnostech
bankovkách, mincích aj.
Pojistná událost je likvidována spolu s pojistnou
událostí havárie, odcizení nebo živelní událostí. Ve všech případech, kdy požadujete plnění
v rámci pojištění zavazadel, je třeba zajistit policejní protokol.
IV. Připojištění náhradního vozidla
Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů
na nájemné za náhradní vozidlo pronajaté v důsledku poškození pojištěného vozidla havárií.
Pojistné plnění bude poskytnuto za následujících předpokladů:
Doba opravy překročí 1 den.
Vozidlo bylo opraveno v autorizovaném servisu.
Doba opravy se prokáže fakturou za opravu
vozidla.
Výše nákladů na pronájem náhradního vozidla se prokáže fakturou.
Náhradní vozidlo je zapůjčeno na území ČR.
Náhradní vozidlo musí být stejné nebo nižší kategorie, než je pojištěné vozidlo. Nárok na náhradní vozidlo vzniká tehdy, pokud bylo vozidlo
poškozeno v důsledku dopravní nehody (šetřené Policí ČR) a doba opravy přesahuje 8 normohodin. Náhradní vozidlo musí být zapůjčeno
na území ČR. Limit pojistného plnění pro zapůjčení náhradního vozidla je 1 300 Kč vč. DPH
za den.
Důležité!
Více informací o jednotlivých pojištěních je
k dispozici v pojistných podmínkách, které
jste dostali spolu s dokumentací k vozidlu.
Přečtěte si je pečlivě a seznamte se i s dalšími důležitými pojistnými podmínkami.
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
Náhradní vozidlo
Může nastat více situací, kdy budete potřebovat
náhradní vozidlo. Seznamte se s jednotlivými situacemi a svými možnostmi:
I. Vaše vozidlo je na pravidelné servisní kontrole
Pokud si přejete po dobu, kdy máte svůj vůz
v servisu, používat náhradní vozidlo a je-li toto
smluvně ujednáno, požádejte o ně, už když se
objednáváte na servisní prohlídku. Servis Vám
náhradní vůz zajistí a přistaví v dobu, kdy svůj
vůz do servisu přivezete. Náklady na náhradní
vozidlo budou na Vás či Vašeho zaměstnavatele
přefakturovány, pokud není v leasingové smlouvě stanoveno jinak.
II. Vaše vozidlo je nepojízdné z důvodu dopravní nehody
1. V rámci služeb pojistné asistence můžete mít nárok na náhradní vozidlo. Zavolejte
asistenci Vaší pojišťovny a informujte se
na možnosti, které máte. Je-li vozidlo pojištěno u pojišťovny Kooperativa volejte
841 105 105 (ze zahraničí +420 12 20).
2. Je-li tato služba smluvně ujednána, můžete
si objednat náhradní vozidlo přes technické
oddělení ALD Automotive.
3. Pokud se nehoda stala Vaším zaviněním,
můžete požadovat náhradní vozidlo, máte-li
sjednané doplňkové připojištění náhradního
vozidla. Více informací o této možnosti naleznete v sekci „Doplňková pojištění“.
4. Pokud se nehoda nestala Vaším zaviněním,
můžete požadovat úhradu nákladů na nájemné náhradního vozidla po pojišťovně viníka. Více informací o této možnosti naleznete
v sekci „Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla“.
III. Vaše vozidlo je nepojízdné z důvodu technické poruchy, nebo nehody
Volejte ALD Asistence (+420 848 455 555) a je-li tak smluvně ujednáno, požádejte o náhradní
vozidlo zdarma po dobu opravy, nejdéle však
na smluvně ujednanou dobu.
IV. Vaše vozidlo je ještě ve výrobě, čekáte
na nový vůz a potřebujete již jezdit?
Domluvte se se svým leasingovým konzultantem na možnostech zápůjčky.
- 10 -
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
V. Ostatní případy
V ostatních případech, kdy je Vaše vozidlo nepojízdné, máte možnost, je-li tato služba smluvně ujednána, objednat náhradní vozidlo přes
technické oddělení ALD Automotive.
Objednání náhradního vozidla
přes technické oddělení ALD Automotive
Jestliže máte smluvně ujednanou službu
náhradního vozidla, můžete si toto vozidlo
v případě potřeby objednat prostřednictvím
technického oddělení ALD Automotive.
Jestliže jste měli s náhradním vozidlem nehodu, bude tato záležitost řešena individuálně s pronajímatelem vozidla.
Není-li smluvně ujednáno jinak, budou náklady na náhradní vozidlo sjednané přes
ALD Automotive na Vás či Vašeho zaměstnavatele přefakturovány.
! O rezervaci náhradního vozu přes technické
oddělení ALD Automotive zažádejte písemně na [email protected].
Důležité!
Pokud je to možné, objednávejte náhradní vůz
alespoň 24 hodin před termínem přistavení.
Pokud není stanoveno jinak, vraťte náhradní
vůz s dotankovanou nádrží. V opačném případě může být Vám nebo Vašemu zaměstnavateli dodatečně fakturováno dotankování
PHM.
Při přebírání vozidla se ujistěte, že je k dispozici platný dálniční kupon.
Veškeré pokuty včetně administrativních poplatků budou na Vás či Vašeho zaměstnavatele přefakturovány.
Při přebírání a vracení vozidla budete podepisovat předávací protokol nebo protokol
o vrácení vozidla. Doporučujeme zkontrolovat, co na protokolu podepisujete. Veškerá
v protokolu uvedená a Vámi podepsaná
poškození, znečištění nebo jiné nedostatky
zjištěné na vozidle budou na Vás či Vašeho
zaměstnavatele přefakturovány.
Tankovací servis
Podle smluvního ujednání můžete obdržet některé z těchto tankovacích karet:
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
euroShell
ÖMV Routex
CCS
UTA/CCS platí také pro vybrané
stanice Benzina
platí také pro Avanti
univerzální karta platná v ČR
mezinárodní univerzální
karta Benzina a další
S těmito tankovacími kartami můžete bezhotovostně čerpat PHM, olej a využívat mytí vozu.
Prosím ihned po natankování sdělte obsluze, že
jste držitelem tankovací karty. Vzniklé náklady
zúčtuje příslušná čerpací stanice přímo s ALD
Automotive.
! Při zadávání svého PIN kódu do elektronického pokladního systému zadejte také aktuální stav kilometrů!
Ve výjimečných případech, kdy bylo potřeba
uhradit PHM v hotovosti, zašlete kopii účtenky
označené registrační značkou (SPZ) a číslem
leasingové smlouvy s uvedením aktuálního stavu km nejpozději do osmého dne následujícího
měsíce technickému oddělení ALD Automotive
na adresu [email protected].
Jestliže chcete provést tankování do náhradního vozidla, nepoužívejte v žádném případě
za tímto účelem tankovací karty, ale zaplaťte
vše hotově. Náklady vyúčtujte Vaší společnosti.
V případě ztráty neprodleně zablokujte tankovací karty u společnosti, které je vydaly:
euroShell
ÖMV
CCS
Benzina
tel.: 244 025 222
fax: 244 025 776
tel.: 800 100 010
nebo 261 392 222
tel.: 266 108 108
fax: 266 108 588
tel.: 296 529 652
fax: 284 012 385
Současně informujte telefonicky nebo faxem
technické oddělení ALD Automotive tak, aby
mohla být vystavena karta nová. Poškozené
tankovací karty budou vyměněny prostřednictvím technického oddělení ALD Automotive
(+420 955 525 000, [email protected]). Náklady spojené s blokací a vydáním nových karet Vám budou přefakturovány.
- 11 -
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
Pobyt v zahraničí
Opravy: Mohou nastat případy, kdy budete
muset nechat provést opravu. Je-li to možné,
proveďte opravu v autorizovaném servisu. Pokud budete muset vynaložit finanční prostředky, vždy si vyžádejte originální daňový doklad.
Využijte prosím maximálně asistenčních služeb
(opravu na místě, odtah, ubytování atd.).
Odtažení: Naše společnost nehradí výdaje
na případné odtažení vozu. Tyto náklady mohou
být uhrazeny pouze asistenční službou nebo
z havarijního pojištění vozidla.
Pojištění: Platnost uzavřeného pojištění je omezena na území Evropy, není-li ujednáno jinak.
Jestliže nebyla smluvně rozšířena platnost pojištění, neexistuje žádná ochrana v mimoevropských zemích, jako např. v asijské části Turecka. Kromě toho se náhrady nevztahují na škody
způsobené povstáním, vnitřními nepokoji v zemi,
válečnými událostmi, zemětřesením apod.
Škody vzniklé při nehodě se řídí právem příslušné země. Systémy pojištění se od sebe podstatně odlišují v závislosti na zemi. Zákony a postupy při škodním řízení v ČR nemusí souhlasit se
zákony a postupy příslušné země, a tudíž byste
nemuseli mít právo na odškodnění. Toto platí
obzvláště pro náhradní vozidlo, náklady spojené
s prací znalců a pro náhradu za ušlou mzdu.
Čerpání PHM: V některých zemích můžete
také čerpat PHM bez použití hotovosti. Pokud
toto není možné, plaťte prosím hotově v příslušné měně a zašlete kopii účtenky označené
registrační značkou (SPZ) a číslem leasingové
smlouvy s uvedením aktuálního stavu km nejpozději do osmého dne následujícího měsíce
technickému oddělení ALD Automotive na adresu [email protected].
DODATEČNÉ
VESTAVBY, DOVÝBAVY
A ÚPRAVY VOZU
Předtím, než provedete jakékoli technické změny nebo budete instalovat doplňky do vozidla,
spojte se prosím s naším technickým oddělením
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
([email protected]) a nechte
si tyto úpravy písemně potvrdit. Úpravy, které provedete bez souhlasu ALD Automotive,
přecházejí bez nároku na náhradu do majetku
ALD Automotive. Případná poškození Vám mohou být po vrácení vozidla přefakturována.
Před vrácením vozu demontujte veškeré dodatečné příslušenství, které není obsaženo
v leasingové smlouvě, a vůz uveďte do původního stavu.
Při odstraňování dodatečných doplňků dbejte
na to, aby na voze nevznikly ani nezůstaly žádné škody. Jestliže zůstane dodatečné vybavení
v automobilu i po vrácení vozu, přechází vlastnická práva na ALD Automotive.
VRÁCENÍ VOZU
PŘI UKONČENÍ
LEASINGOVÉ
SMLOUVY
Po skončení smluvní doby vraťte prosím vůz zpět
do sídla společnosti ALD Automotive. Případně
můžete využít služby Vrácení vozu mimo sídla ALD
Automotive, která je zpoplatněna. Cenová kalkulace závisí na vzdálenosti místa převzetí vozu.
Sjednejte si datum a čas vrácení vozidla, a toalespoň jeden měsíc před ukončením doby
leasingu. Ohledně sjednání termínu, případně dalších služeb, kontaktujte technické oddělení ALD Automotive na telefonním čísle
955 525 000 nebo e-mailem na vracenivozu@
aldautomotive.com.
Ve spolupráci s Vámi bude vystaven protokol
o vrácení vozidla, v němž bude zachycen i vizuální a technický stav. V této souvislosti Vás
žádáme, aby vozidlo bylo čisté. Před vrácením
vozidla nechte odstranit veškeré škody (prasklé
čelní sklo, rozbitá zrcátka, mlhovky, promáčknutí, škrábance – viz brožura „Celkové přiměřené opotřebení“) a uplatněte je na pojišťovně.
V opačném případě Vám nebo Vašemu zaměstnavateli budou tyto škody přefakturovány.
Při předání vozidla nezapomeňte vrátit následující dokumenty:
- 12 -
JAK VYUŽÍT
SLUŽEB SPOJENÝCH
S PROVOZEM VOZIDLA
kompletní sadu klíčů včetně náhradních
(včetně výrobního kódu)
řádně vyplněnou a orazítkovanou servisní
knížku
tankovací karty, asistenční kartu, servisní
kartu ALD
malý technický průkaz, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu (zelená karta),
dálniční kupon
kompletní povinnou výbavu, funkční rezervní
kolo s nářadím
INFORMACE
PRO UŽIVATELE
VOZIDLA
výbavu, která byla součástí vozu (střešní nosič, hands-free, CD changer apod.)
kód na autorádio, příručku k obsluze a údržbě vozidla
skladniční list nebo sadu pneumatik včetně
disků (pokud byly zahrnuty ve smlouvě).
Důležité!
Doporučujeme pečlivě pročíst brožuru „Celkové přiměřené opotřebení“, která je součástí Dokumentace pro uživatele vozidla!
ALD AUTOMOTIVE KONTAKTNÍ ÚDAJE
Infolinka:
+420 955 525 000
www.aldautomotive.cz
[email protected]
ALD Automotive asistenční služba
pro případ technické poruchy i nehody: +420 848 455 555
ALD AUTOMOTIVE HOTLINE
Jsme přesvědčeni, že využívání vozidla bude pro Vás příjemnou
záležitostí. Může se však vyskytnout problém, při jehož řešení budete
potřebovat naši pomoc. V takových případech se neváhejte obrátit
na naši nonstop linku – technické oddělení ALD Automotive.
Hotline: +420 955 525 000
http://dokumenty.aldautomotive.cz/cz/inf
- 13 -

Podobné dokumenty

Toyota RAV4 - ALD Automotive

Toyota RAV4 - ALD Automotive Ceníková cena s DPH: 709 900 Kč. Doba trvání leasingu: 36 měsíců. Celkový nájezd: 90 000 km.

Více

Porsche Panamera 3,6 V6, 228 kW

Porsche Panamera 3,6 V6, 228 kW kožené čalounění přírodní kůží, PCM (Porsche Communication Management) včetně navigačního modulu, 20" kolo Panamera Sport. Ceníková cena vozu bez DPH: 2 355 565 Kč Doba leasingu: 48 měsíců Celkový ...

Více

P R O P O Z I C E

P R O P O Z I C E 2) výsledkové listiny všech župních závodů, zpracované dle počítačového programu hodnocení (verze 2016). Vyřizuje Martin Sobota – vedoucí sportovnětechnické komise OV ČOS: [email protected] 3) závazné p...

Více

VW Passat VIII 2,0 TDI, 110kW, BMT Comfortline 4

VW Passat VIII 2,0 TDI, 110kW, BMT Comfortline 4 systém rekuperace kinetické energie při brždění u vozů s ozn. BMT, temp. včetně omezovače. Ceníková cena vozu bez DPH: 604 164 Kč Doba leasingu: 48 měsíců Celkový nájezd: 120 000 km

Více

pro vaše parkoviště

pro vaše parkoviště a Rozšiřte okruh svých zákazníků Platba kartou je v dnešní době již běžnou záležitostí a stále více zákazníků preferuje tento způsob placení i na takových místech, jako jsou parkoviště. Proto jsme ...

Více

Kompletní pravidla naleznete zde

Kompletní pravidla naleznete zde Organizátora nejpozději do 7 (slovem: sedmi) dní ode dne ukončení Marketingové akce. Rozhoduje datum poštovního razítka. Organizátor odešle odpověď v termínu do 14 (slovem: čtrnácti) dní na adresu ...

Více

Číslo protokolu: arval3−cr−8523 DEKRA CZ as Türkova 1001, 149

Číslo protokolu: arval3−cr−8523 DEKRA CZ as Türkova 1001, 149 Vozidlo s odpočtem DPH Stav tachometru: Stav oleje: Servisní knížka k dispozici:

Více