Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství

Transkript

Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství
Farní exercicie 2013: Poklad víry v nádobě hliněné
zpracováno podle Christian A. Schwarz: The 3 Colors of Community (www.3colorsofcommunity.org)
První týden postní: Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství
První týden postní
Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství
Dt 26,4-10; Lk 4,1-13
Ve světle biblických textů 1. neděle postní: V „koši vděčnosti“ (viz Dt 26,4-10) můžeme
Bohu přinášet nejen „prvotiny“ dobrého ovoce našeho života, ale také negativní věci, které
náš život zatěžují. Ve světle evangelia (Lk 4,1-13) můžeme mít odvahu na naší Duchem
vedené cestě pouští (na určitém stupni duchovní zralosti) ve společenství s Ježíšem navázat
rozhovor s temnými myšlenkami („pokušeními“, „logismoi“, „nemocemi duše“ – viz níže),
který nás vede k osvobozujícímu a uzdravujícímu setkání s Ježíšem.
Sedm hlavních hříchů v dějinách spirituality



Evagrios Pontský (345 – 399), učitel kontemplativního života žijící
s pouštními otci v Egyptě, vytvořil seznam „osmi nečistých myšlenek“
(„logismoi“ – zvrácených myšlenek a tužeb srdce), které chápe jako osm
ohnisek, ze kterých ostatní zlé myšlenky vyrůstají. Evagrios zde píše: "Je osm
zdrojových (genikótatoi) logismoi, jež všechny ostatní zahrnují: první je
obžerství (gastrimargia), pak následuje smilstvo (porneia), třetí je lakomství
(filargyria), čtvrtý smutek (lýpé), pátá hněvivost (orgé), šestá lenost (akédia),
sedmá marná sláva (kenodoxia), osmá pýcha (hyperéfania).“ Duchovní život
(praktiké) je pak úsilím o jejich likvidaci, terapií lidského srdce od těchto
ohniskových nemocí.
Přes Jana Kasiána (360 – 435), Evagriova žáka, který seznam osmi
nečistých myšlenek přenesl do západní církve, a sv. Benedikta (480 – 547)
se dostala k papeži Řehoři Velikému (540 – 604), který ji přesadil z čistě
mnišského prostoru do celocírkevního, přeskupil pořadí, redukoval počet na
sedm (sloučil smutek s leností, marnivost s pýchou a přidal závist) a vytvořil
tak základ pro tzv. sedm hlavních hříchů, jež dodnes uvádí Katechismus
katolické církve jako součást nauky, jež ovlivňuje etiku církví na Západě (viz
KKC 1866). Řehoř Veliký také identifikoval pýchu jako kořen všech ostatních
šesti hlavních hříchů. Později bylo toto schéma dále teologizováno a přejato
Tomášem Akvinským (1225 – 1274) do jeho Summa Theologica.
Katechismus katolické církve (1866): Neřesti mohou být seřazeny souběžně
s ctnostmi, jejichž jsou opakem, nebo mohou být spojeny s hlavními hříchy,
které křesťanská zkušenost rozlišuje podle Jana Kassiána a svatého Řehoře
Velikého. Nazývají se hlavní, protože plodí jiné hříchy, jiné neřesti. Jsou to:
pýcha (superbia), lakomství (avaritia), závist (invidia), hněvivost (ira), smilstvo
(luxuria), nestřídmost (gula), lenivost (acedia).
Typologický charakter sedmi hlavních hříchů
Přestože tento seznam „sedmi hlavních hříchů“ nenajdeme takto společně v bibli, je
hluboce biblický. Je to výsledek přístupu, který se snaží odkrýt, organizovat a
aplikovat biblickou pravdu systematickým způsobem ve světle aktuální situace.
Tento po staletí prohlubovaný přístup poskytuje hluboký vhled do lidského srdce a
prezentuje základní oblasti lidské zranitelnosti, které dnes někteří psychologové
nazývají „negativními archetypy lidského charakteru“ či „nemocemi duše“.
1
Farní exercicie 2013: Poklad víry v nádobě hliněné
zpracováno podle Christian A. Schwarz: The 3 Colors of Community (www.3colorsofcommunity.org)
První týden postní: Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství







pýcha (touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní: přílišné
sebevědomí, arogance, sebechvála, holedbání, marnivost, zpupnost, ješitnost,
domýšlivost, nadutost, vyvýšenost, nadřazenost)
nestřídmost (přespřílišné požívání jakýchkoli požitků, tradičně nápojů a
potravin, ale i např. televize, her, zážitků jakéhokoli druhu: poživačnost,
obžerství, přejídání, nenasytnost, žravost, hltavost, závislosti všeho druhu)
závist (vášnivá touha po majetku nebo vlastnostech druhé osoby:
nepřejícnost, užírání se úspěchem, majetkem či krásou druhého)
lakomství (touha samoúčelně navyšovat majetek a realizování této touhy:
lakota, hrabivost, hamižnost, sobecké shromažďování)
hněvivost (nekontrolovatelné pocity zlosti, naštvanosti či nenávisti vůči
druhému či vůči sobě, které nás sžírají a vytvářejí bariéry)
lenivost (celková malomyslnost či vnitřní znechucenost: absence snahy
cokoliv zlepšit, nezájem svoje dobré úmysly uskutečnit, zahálčivost, apatie,
netečnost, strnulost, zbabělost, sklíčenost, skleslost, chorobně smutná nálada,
„mouchy snězte si mě“)
smilstvo (zraňující a na sebe zaměřená touha po sexuálním či erotickém
uspokojení: nečistota, žádostivost, chlípnost, vilnost, nezdravá smyslnost)
Kořeny, větve a ovoce
Pojmem hlavní hřích se nemyslí hřích, který je před Bohem nejvážnější, nejtěžší či
„nejsmrtelnější“. Hlavní znamená, že hřích vychází z hlavy (lat. caput), proto se v
jiných jazycích nazývají „kapitální hříchy“. Podobně kardinální hřích (lat. cardo =
pant) znamená stavy mysli, okolo kterých se „otáčí“ celá hříšnost člověka, či
„kořenový hřích“, ze kterého ostatní hříchy vyrůstají jako z kořene. Jde tedy o hříchy
a lidské slabosti, ze kterých vychází další hříšné činy.
Od středověku se pro ilustraci „sedmi hlavních hříchů“ používá obraz stromu, který
má kořeny (pýcha) a větve (šest ostatních hlavních hříchů), ze kterých pak roste listí
a ovoce (jednotlivých aktuálních hříchů). Právě Řehoř Veliký identifikoval pýchu jako
„kořenový hřích“, ze kterého vyrůstají všechny ostatní hlavní hříchy (srov. Gn 3:
„Budete jako Bůh“).
„Sedm hlavních hříchů“ tedy nelze zaměňovat za hříchy „smrtelné“ (smrtelný hřích je
definován jako svobodné a dobrovolné přestoupení Božího zákona v závažné věci),
ale každý aktuální hřích lze chápat jako „ovoce“ vyrůstající z těchto sedmi (často
působících v různé kombinaci). Řehoř Veliký: „Ze závisti vyrůstá nenávist, pomluvy,
zveličování chyb druhých a zlehčování jejich dobrých vlastností. Z hněvivosti pak
vyrůstají spory, potyčky, války, naštvanost, urážky, nevole či rouhání.“
2
Farní exercicie 2013: Poklad víry v nádobě hliněné
zpracováno podle Christian A. Schwarz: The 3 Colors of Community (www.3colorsofcommunity.org)
První týden postní: Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství
Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství
Pokud vyjdeme z předpokladu, že každý
hřích je porušením trojjediného vztahu,
trojjediného
společenství
s Bohem,
s druhými a se sebou samotným (viz
úvodní týden), pak i každý ze „sedmi
hlavních hříchů“ je možné chápat jako
nepřítomnost
odpovídající
kvality
křesťanského společenství (viz podzimní
seminář):
zelená
zelená
 Pýcha vyplývá z absence „zmocňujícího
vedení“ ve společenství. Společenství
ničící motto pýchy zní: Jsem lepší, než
ostatní. Naopak komunitotvorným
mottem zmocňujícího vedení je:
modrá
červená
Vytvářej prostor pro růst druhých a
podporuj je v tomto růstu.
 Nestřídmost vyplývá z absence
„účinných podpůrných struktur“ ve společenství. Společenství ničící motto
nestřídmosti zní: Musím nasytit sám sebe. Naopak komunitotvorným mottem
efektivních struktur je: Žij ve svobodné vyváženosti.
 Závist vyplývá z absence „na darech založené služby“ ve společenství.
Společenství ničící motto závisti zní: Musím mít totéž, co ostatní. Naopak
komunitotvorným mottem na darech založené služby je:
Buď odkázaný na druhé a spolupracuj s jejich dary.
 Lakomství vyplývá z absence „na potřeby zaměřeného svědectví“ ve
společenství. Společenství ničící motto lakomství zní: Potřebuji pro sebe víc a
více. Naopak komunitotvorným mottem na potřeby zaměřené evangelizace je:
Sdílej s druhými to, co jsi přijal, a to i uprostřed nedostatku.
 Hněvivost vyplývá z absence „láskyplných vztahů“ ve společenství. Společenství
ničící motto hněvivosti zní: Nenávidím toho, kdo mi ublížil či kdo ublížil druhému.
Naopak komunitotvorným mottem láskyplných vztahů je: Odstraň bariéry, které tě
oddělují od druhých.
 Lenivost vyplývá z absence „vášnivé
zelená
zelená
osobní spirituality“ ve společenství.
Společenství ničící motto lenivosti zní: O
nic se nestarám. Naopak
komunitotvorným mottem vášnivé
spirituality je: Miluj Boha celým svým
srdcem, myslí a duší.
 Smilstvo vyplývá z absence „inspirujícího
společného uctívání“ ve společenství.
Společenství ničící motto smilstva zní:
Využívám druhé pro své potěšení.
Naopak komunitotvorným mottem
modrá
inspirujícího uctívání je:
červená
Spolu s druhými uctívej Boha.
3
Farní exercicie 2013: Poklad víry v nádobě hliněné
zpracováno podle Christian A. Schwarz: The 3 Colors of Community (www.3colorsofcommunity.org)
První týden postní: Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství
Podněty k osobní reflexi
Žalm týdne: Žalm 6
 Neděle: Dnes uvažuj, jaké místo má ve tvém životě pýcha a ve světle evangelia
Mk 10,35-45 vnímej, jak se uprostřed tohoto svého hříchu můžeš setkat
s Ježíšem. Ježíš neodsuzuje touhu být velkým. Spíše říká: Chceš být velkým? Jdi
tedy za tímto svým cílem tak, že budeš sloužit druhým a dáš jim prostor k růstu.
 Pondělí: Dnes uvažuj, jaké místo má ve tvém životě nestřídmost a ve světle
textu 1 Kor 10,23-33 vnímej, jak se uprostřed tohoto svého hříchu můžeš hledat
„Boží slávu“. Vše, co je spojeno s přijímáním čehokoli, má být spojeno s vděčností
(v. 30) a může tak být zaměřeno k Boží slávě (v. 31) a „společnému růstu“ (v. 23).
 Úterý: Dnes uvažuj, jaké místo má ve tvém životě závist a ve světle Pavlova
slova 1 Kor 12,12-27 vnímej, jak se uprostřed tohoto svého hříchu můžeš setkat
s Ježíšem, který z nás tvoří navzájem si sloužící „údy“ jedno „těla“ (v. 12-13), ve
kterém „dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním“ (v. 26).
 Středa: Dnes uvažuj, jaké místo má ve tvém životě lakomství a ve světle textu
Mk 6,32-44 vnímej, jak se uprostřed tohoto svého hříchu můžeš setkat s Ježíšem,
který tě uprostřed nedostatku vede ke sdílení darů s ostatními (v. 37), která
nakonec ústí v přemíru bohatství pro všechny (v. 43).
 Čtvrtek: Dnes uvažuj, jaké místo má ve tvém životě hněvivost a ve světle textu
Jan 2,13-17 vnímej, jak se uprostřed tohoto svého hříchu můžeš setkat s Ježíšem,
který v tomto příběhu nedává průchod své hněvivosti, ale své horlivosti pro Boží
dům (v. 17), se kterou odstraňuje bariéry bránící láskyplným vztahům (v. 15).
 Pátek: Dnes uvažuj, jaké místo má ve tvém životě lenivost a ve světle evangelia
Mt 11,28-30 vnímej, jak se uprostřed tohoto svého hříchu můžeš setkat s Ježíšem,
který tě zve k pravému odpočinku a obnově sil ve společenství s ním samotným
(v. 28), z něhož můžeš čerpat síly pro své poslání (viz obraz „jha“, v. 29-30).
 Sobota: Dnes uvažuj, jaké místo má ve tvém životě smilstvo a ve světle
evangelia Lk 7,36-39 vnímej, jak se uprostřed tohoto svého hříchu můžeš setkat
s Ježíšem, který tě vede k plné oddanosti především jemu samotnému, která ti
pak také osvobozuje k žití a rozvíjení zdravé a hluboké intimity s druhými.
Podněty ke společné reflexi
Společný rozhovor a modlitbu mohou tento týden obohatit následující podněty:
1. Jak chápete doslovný překlad 2 Kor 5,21 (druhé čtení z Popeleční středy), kde
je řeč o tom, že Bůh Ježíše pro nás „učinil hříchem“, abychom v něm byli
„učiněni Boží spravedlností“?
2. Nalezli jste během úvodního týdne nějaké praktické příklady „modlitby“,
„almužny“ a „postu“ vztažené k porušení našeho vztahu s Bohem, s druhými a
se sebou samotnými?
3. Jakým konkrétním způsobem bude vypadat tvé společenství, ve kterém bys
měl(a) možnost během postní doby sdílet svoji cestu s druhými?
4. Pokuste se najít nějaké ilustrace toho, jak konkrétní hříchy vyrůstají
z některých hlavních hříchů.
Doporučená literatura: Graham Tomlin: Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat
Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2009
4