Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí

Komentáře

Transkript

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí
5 HD200
SEMINÁŘ
Francie v raném kapitalismu
www.wikipedia.org
2
FRANCOUZSKÁ MARNOTRATNOST
• Vysoký státní dluh
• Vysoké daňové zatížení brzdí hospodářský rozvoj
• Absence nezávislé, politicky vlivné, obchodnické vrstvy
http://www.costumes.org/history/racinet/2/17thfrench1.jpg
• Stát utrácí za dvůr a apanáže pro vysokou šlechtu
3
POLITIKA STÁTU I
• Financuje nákladné války, sám není schopen
koncentrovat dostatek finančního kapitálu pro investice
do hospodářství
• Těžkopádnost, nejsou schopni konkurovat Anglii v oblasti
obchodu a mají slabé námořnictvo
• Chybí podnikatelský duch, nadšení vládní vrstvy,
nezajímají se o zámoří
• Druhá největší hospodářská velmoc, vysoký počet
obyvatel, zajištěné hranice, velký počet kolonií
4
POLITIKA STÁTU II
• Panovníkem Ludvík XIV. - vrchol absolutismu
• Úředníci byli plně odpovědni králi - „L’état c’est moi“
„Stát jsem já“
• Z podílu na moci vyloučil majetnou šlechtu a jmenoval
úředníky (ministry) z řad střední šlechty → vznikla
dvorská šlechta závislá na panovníkovi
• Využíval opory úřednictva (byrokracie) a armády (výdaje
tvoří 3/4 státních příjmů)
5
POLITIKA STÁTU III
• Stát musí mít jedny zákony,
jednoho krále a jednu víru =
katolickou
• Privilegovaná vrstva
(duchovenstvo, šlechta)
neplatí daně
• Daně odvádí: Měšťané, městská chudina, buržoazie, dělníci
v manufakturách, poddaní
6
http://kuala06skylab.blogspot.com/2009/05/blog-post_7595.html
• Duchovenstvo vlastnilo
přibližně 1/5 všech pozemků
EDIKT NANTSKÝ
• 13. 4. 1598
• francouzský král Jindřich IV. zaručoval francouzským
protestantům (hugenotům) stejná práva, která platila
pro katolíky
• Měl ukončit dlouhotrvající náboženské války ve Francii
• Jindřich IV. byl původem protestant (ke vzniku ediktu i
osobní důvody)
• po čtyřech letech skutečně nastolil mír a přispěl k
upevnění jednoty Francie
7
EDIKT Z FONTAINEBLEAU
• 1685 - Ludvík XIV. Zrušil edikt nantský
• Prohlásil protestantské náboženství za ilegální
• Protestanti se stali předmětem perzekucí,
pronásledování a teroru
• Emigrace do Anglie, Německa a Holandska
• Ludvík XIV. Byl ideologickým nepřítelem protestantské
Evropy
• Odliv mnoha schopných lidí
8
NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ TEORIE
• Colbertismus: bohatství země je určováno množstvím
drahých kovů v zemi
• Udělování monopolů na určité podnikání, vydávání
ochranných cel
• Výbojné války Ludvíka XIV. – cílem bylo zabezpečit hranice
Francie a rozšířit její území, ukázat bohatství a sílu Francie
• od Anglie odkoupila přístavní město Dunkerque
• získala do 12 Flanderských měst
• útok proti severnímu Nizozemí – snaha zničit konkurenci,
náboženské důvody
9
JEAN BAPTIST COLBERT
• 29. srpna 1619 – 6. září 1683
• 1665-1683 generální kontrolor (ministr)
financí
• Colbertismus - zvláštní forma
francouzského merkantilismu a etatismu
• Zásahy státu do ekonomiky, velmi
propracovaný fiskální systém, systém daní
www.wikipedia.org
• Snaha zkvalitnit pozemní a vodní cesty –
kanál Midi (spojoval Rhonu a Seinu) hlavní
dopravní tepna (80. léta 17. století)
• Zakládal královské manufaktury
10
•
5. září 1638 – 1. září 1715
•
Bourbon, vládl: 1643–1715
•
Absolutistický politický systém s oporou
v církvi
•
Moc vynucována byrokratickým aparátem a
moderní armádou
•
Dlouhé a zbytečné války
•
Rozmařilý dvůr a luxus
•
Ediktem z Fontainebleau zrušil Edikt
nantský
•
Zakládal manufactures royales = královské
manufaktury
www.wikipedia.org
LUDVÍK XIV.
11
COLBERTISMUS
• Moc a síla státu se odvíjí od toho, kolik je drahých kovů
v pokladně
• Protekcionistický charakter daní a cel (především
nepřímé daně)
• Investice do obchodu a zakládání manufaktur
• Rozvoj francouzské vědy, reforma daňové soustavy
• Reforma daňové soustavy
• Cílem obchodu je aktivní obchodní bilance
12
COLBERTOVA EKONOMICKÁ OPATŘENÍ
• 1664 soustava ochranářských cel –jednotný vnitřní
bezcelní systém
• cla na zahraniční výrobky
• směrnice pro výrobu řady výrobků
• K výrobě další administrativní aparát - kontrolní komise
→ kontrolovala výrobu
• 1664 Francouzská východoindická a západoindická
společnost
• Západoindická obchodovala s Kanadou a obchodem
s indiány s kožešinami a kořalkou
13
TAILLE
• Přímá daň z pozemku, kterou museli platit francouzští
rolníci
• Daň byla uložena na každou domácnost ne základě toho,
kolik půdy držela
• Původně výjimečná daň, kterou panovník ukládal v
době nouze
• V roce 1439 se stala trvalou daní
• Osvobozeny od daně bylo duchovenstvo a šlechta]
14
GABELLE
• Velice nepopulární daň ze soli, která byla ve Francii vybírána
před rokem 1790
• Gabelle pochází z italského gabella (daň)
• Termín gabelle byl původně používán na všechny komodit, ale
byl postupně omezen na zdanění soli
• Zrušen v roce 1790
• Znovu jej zavedl Napoleon v roce 1806
• Zrušen krátce za druhé francouzské republiky
• Zrušen natrvalo v roce 1945
15
ROZVOJ SPOLEČNOSTI
• Snížení nákladů při vybudování husté dopravní sítě
• Colbert anektoval část dnešní Kanady (zahraniční
kolonie) → rozvoj manufaktur
• Zakládal královské manufaktury (manufactures royales)
• 1685 zrušen edikt nantský
• Sepsán Jindřichem IV. 13. dubna 1598
• Protestanti (hugenoti) a katolíci mají stejná práva
16
FRANCOUZSKÉ KOLONIE
• Francie se rozrostla o část Indie, ostrovy v Karibském
moři, Guyanu, západní pobřeží Afriky, Severní Ameriku
(1682 založili Louisianu)
POPIS MAPY:
Světle modrá – První francouzská koloniální říše 16. – 18. stol.
Tmavě modrá - Druhá francouzská koloniální říše 19. – 20. stol.
17
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anachronous_map_of_the_All_French_Empire_(1534_-1970).png
18
FINANČNÍ INSTITUCE
• 1716 - soukromá cedulová banka (John Law - Skot)
• Později se z ní stala státní banka po vzoru Bank of
England – správa nad emisí francouzské měny
• John Law spojil východo a západoindickou společnost,
která převzala státní dluhy a začala obchodovat se
státními dluhopisy
• 1720 finanční krize, spekulace a pád zlatem nekrytých
akcií
• Zhroucení finančního sektoru, zhroucení papírové měny
a nedůvěra v banky
19
FYZIOKRATISMUS
• Fr. Quesnay, A.R.J. Turgot (ministr financí
Ludvíka XVI)
• Snaha o reformy, ale neúspěšně → odpor šlechty
• pouze jediná daň – daň z pozemku
• ostatní daně zrušit
• odbourat celní systém
• vytvořit vnitřní, tak zahraniční volné zóny,
• podporovat zemědělství
• zrušit poddanství a cechy
A.R.J. Turgot
Fr. Quesnay
www.wikipedia.org
• Opatření se prosadila až po Velké francouzské
revoluci
20
VIDEA
http://www.youtube.com/watch?v=QajCT-7vkUw
http://www.youtube.com/watch?v=5ecuk-qHZxg
21
Prusko v raném kapitalismu
www.wikipedia.org
22
POSTAVENÍ PRUSKA
• Hlavním rivalem Rakouska
• Bylo jedním z největších států ve Svaté Říši Římské
Národa Německého
• Po roce 1648 roztříštěna – Habsburkové ji nesjednotili a
neovládli
• Existence relativně samostatných států – vedly
samostatnou zahraniční politiku
• Prusko, Braniborsko, Sasko a Bavorsko
23
FRIDRICH VILÉM
• 14. srpen 1688 – 31. květen 1740
• 1713 do roku 1740 pruským králem,
www.wikipedia.org
braniborským kurfiřtem a
neuchâtelským knížetem
• Jako braniborský kurfiřt vládl pod
jménem Fridrich Vilém II
• Absolutista, spořivý, náladový, hrubý,
přesný a vychovaný v kalvinistickém a
merkantilistickém duchu
24
POLITIKA STÁTU I
• Fridrich Vilém - začal vytvářet pruský absolutismus
• Vzdělával se v ekonomii a snažil se naučit náboženské
toleranci
• Upevnil vnitřní a zahraniční politiku
• Budoval silnou armádu, silnice, kanály, přístavy a
poštovní systém
• Uskutečnil byrokratickou centralizaci
• Merkantilistická politika (zrušil dovoz ze zahraničí, zavedl
vysoké daně), podporoval manufakturní výrobu
25
POSTUPIMSKÝ EDIKT = TOLERANČNÍ EDIKT
•
8.11.1685
•
Výnos braniborského a pruského vévody Friedricha Viléma
•
Povolil ve všech svých zemích přijímání francouzských hugenotů
•
Mohli se volně usazovat, získávat pozemky, svobodně vyznávat svoji víru
•
Měli i daňové úlevy a v omezené míře směli vykonávat vlastní soudnictví
•
Šlechta přicházející z Francie byla zrovnoprávněna s domácí šlechtou
•
Edikt byl vydán tři týdny po zrušení ediktu nantského Ludvíkem XIV. = po
zákazu protestantství ve Francii
•
Počátek přílivu hugenotů, který pokračoval i za nástupce "Velkého kurfiřta"
Friedricha III.
•
Celkem z Francie přicestovalo 20 000 hugenotů (ekonomický přínos)
26
POLITIKA STÁTU II
• Absolutismus, jednotný centrálně spravovaný stát,
budování silné armády, využívání vlastních zdrojů
• Fridrich II. Veliký
• Získal Slezsko a polská území, věnoval se rozsáhlé kultivaci
půdy, zlepšení situace rolníků, budování školství a odstranil
mučení
• Pruská správa i vojenské řády vzorem pro řadu
panovníků
27
AKCÍZ
• Původně trhové poplatky a mýto
• Nepřímá daň (např. daň ze soli, tabáku, z lihu, mýdla
atd.) = hojně používáno
• Předchůdce spotřební daně
• Přeměněno ve všeobecné zdanění zboží osobní
spotřeby, hl. potravin
• Později se tak označovaly daně z dovozu potravin do
velkých měst
• V každém státu odlišné podmínky
28
CECH
• Středověké a raně novověké řemeslnické sdružení
• Hájilo práva a zájmy svých členů
• Dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu
učedníků a skládání mistrovských zkoušek
• Funkce reprezentativní, náboženské a sociální
• Rušeny ve druhé polovině 18. století a v 19. století =
bránily vytváření konkurenčního prostředí a
technologickému rozvoji
29
FRIDRICH II. VELIKÝ
• 24. ledna 1712– 17. srpna 1786
• 1740–1786 pruský král, braniborský
kurfiřt a neuchâtelský kníže
• Hohenzollern
• Jeden z největších vojevůdců 18. st.
• Pozvedl Prusko na úroveň velmoci
www.wikipedia.org
• Rozšířil državy svého rodu, zejména
na úkor Rakouska (Slezsko)
• Jako braniborský kurfiřt vládl jako
Fridrich IV.
30
OTÁZKY K TEXTU
1.
2.
3.
4.
5.
Jakou literaturu autor využívá? Stanovuje v úvodu nějaká
metodologická východiska?
Definujte na základě poznatků z textu, jakým způsobem
colbertismus bránil rozvoji kapitalistické moderní výroby, a
pokuste se tyto znaky položit do kontrastu s liberálními zásadami.
Popište stručně systém manufakturní výroby ve Francii v 18.
století (s důrazem na složitý systém regulací, ktetrý bránil rozvoji
svobodného podnikání).
Jakým způsobem Colbert (a po něm ostatní) ospravedlňovali tento
systém regulací? Vyvraťte tento názor podle principů liberalismu.
Jaká východiska z článku ,,Colbertism Continued“? vyvozujete pro
dnešní ekonomický systém?
Zdroje: STELLNER, F. 2006, Hospodářské dějiny (16.-20. století); JAKUBEC, I. 2008, Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992; CAMERON, R. 1996, Stručné
ekonomické dějiny světa: od doby kamenné do současnosti
31

Podobné dokumenty

Základy společenských věd

Základy společenských věd  ritualizace jednání  socializační činitelé 6. Člověk ve společnosti  rodina a její problémy  sociální struktura  sociální skupiny  společnost a její vrstvy (třídy, vrstvy, rasy, etnika)  ku...

Více

Dějiny ekonomického myšlení

Dějiny ekonomického myšlení pás, programy progresivní a degenerativní.

Více

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí I ekologická katastrofa se dá použít v pop kultuře - moderní hudební klip na dně Aralského moře:

Více

Martin Luther:

Martin Luther: Vyjmenuj 2 společné znaky nových církví: __________________________________________ Reformace B Jméno: 1. Přiřaď pojmy k příslušnému jménu: Jindřich VIII.: _____________________________ Jan Kalvín:...

Více

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí • 1889 – zavedeno starobní a invalidní pojištění

Více