Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí

Transkript

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111
Č.j. : ŽP/291/05- Ku
Ukl. zn.: 231/2
Skart. zn.: A/5
Vyřizuje
ing. Kunertová
V Rychnově n. Kn.
7. dubna 2005
Rozdělovník:
Účastníci řízení :
1. Obec Lično
2. ZVHS, Hlinky 60, Brno ( doručuje se dle pověření na adresu - ZVHS, Oblast Povodí
Labe, Územní prac. RK – p. Holubář, Jiráskova 1320, Rychnov n. Kn).
3. Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 485, 500 04 Hradec Králové
4. ČESKÝ TELECOM, a.s., Martin Košťál, Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice –
Zelené Předměstí
Vlastníci (správci) pozemků přímo dotčeni navrhovanou stavbou:
5. Kopecká Božena, Lično č.p. 5, 517 35
6. Kopecký Jan, Černíkovice č.p. 30, 517 04
7. Kopecký Pavel, Černíkovice č.p. 123, 517 04
8. Ing. Josef Falta, Lično č.p. 4, 517 35
9. Josef Falta, Lično č.p. 4, 517 35
10. Jaroslav Votroubek, Lično č.p.31, 517 35
11. Jana Votroubková, Lično č.p.31, 517 35
12. Petr Dokulil, Lično č.p.114, 517 35
13. Hana Dokulilová, Lično č.p.114, 517 35
14. Stanislav Tomeš, Lično č.p. 4, 517 35
15. Dagmar Tomešová, Lično č.p. 4, 517 35
Vlastníci (správci) sousedních pozemků, kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou
stavbou:
Kopecká Božena, Lično č.p. 5, 517 35
Kopecký Jan, Černíkovice č.p. 30, 517 04
Kopecký Pavel, Černíkovice č.p. 123, 517 04
Jaroslav Votroubek, Lično č.p.31, 517 35
Jana Votroubková, Lično č.p.31, 517 35
Ing. Josef Falta, Lično č.p. 4, 517 35
Josef Falta, Lično č.p. 4, 517 35
Petr Dokulil, Lično č.p. 114, 517 35
Hana Dokulilová, Lično č.p. 114, 517 35
Stanislav Tomeš, Lično č.p. 4, 517 35
Dagmar Tomešová, Lično č.p.4, 517 35
16. Jaklová Radka, Lično č.p. 32, 517 35
-1-
17. Tomešová Miroslava, Lično č.p. 144, 517 35
Vlastníci pozemků dotčených zátopou při využití funkce poldru:
Kopecká Božena, Lično č.p. 5, 517 35
Kopecký Jan, Černíkovice č.p. 30, 517 04
Kopecký Pavel, Černíkovice č.p. 123, 517 04
18. Novák Pavel, Jaroslav č.p.3, Javornice 517 11
19. Jandová Irena, Olšina č.p. 770, Tyniště nad Orlicí 517 21
20. Matičková Marie, U Dubu č.p. 951, Tyniště nad Orlicí 517 21
Jaroslav Votroubek, Lično č.p.31, 517 35
Jana Votroubková, Lično č.p. 31, 517 35
Dotčené orgány státní správy:
21. OÚ Lično
22. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP - orgán ochrany přírody
– orgán ochrany ZPF
23. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, stavební úřad
24. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou- odbor kultury
25. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Kolowratská 862, Rychnov nad Kněžnou
26. Vojenská ubytovací a stavební správa, 530 02 Pardubice
Povolení stavby vodního díla „Přítok Divoké Orlice – Poldr Lično“ v kat.
území Lično a povolení k nakládání s vodami – vzdouvání a akumulace
povrchové vody pro nádrž poldru.
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadateli
Zemědělská vodohospodářská správa
Hlinky 60, 603 00 Brno
( zastoupená vedoucím Pracoviště Zemědělské vodohospodářské správy ,Oblast
povodí Labe, Rychnov nad Kněžnou)
IČO 00 02 04 51
-2-
I. vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání
s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci pro vodní nádrž „poldr Lično“,
na pravostranném přítoku Olešnického potoku, č.h.p. 1-02-01-085, v kraji Královéhradeckém,
okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Lično, katastrálním území Lično, v tomto rozsahu:
zátopa při využití funkce retenčního objemu nádrže – při max. nadržení bude zasahovat na
tyto pozemky: č.parc. dle KN 158/2, 159/2, 159/1, 170/14, 162 a dle PK (162), (166)
v k.ú. Lično.
Úroveň max. hladiny zadržené vody
Zatopená plocha
Objem akumulované vody
315,90 m.n.m.
4 300 m2
9 200 m3
Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Vodní značka (cejch) …………..………… NE
Účel akumulované vody ………………….. protipovodňová funkce
Doba platnosti povolení k nakládání s vodami se v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, časově omezuje do 30.4. 2035.
II. vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k
provedení stavby vodního díla ”Přítoky Divoké Orlice – Poldr Lično“, v kraji
Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Lično, na pozemcích č.parc. dle KN
158/2, 159/1, 159/2, 162, 131, 149/3, 165 dle PK (166), (162), (159), (149), (155) v k.ú.
Lično, na pravostranném přítoku Olešnického potoku, č.h.p. 1-02-01-085, podle projektové
dokumentace stavby „Přítoky Divoké Orlice – Poldr Lično“ vypracované projekcí ATELIER
FONTES, s.r.o., Veveří 109, Brno, v prosinci 2004 pod č. zak. 03038,
v členění na tyto stavební objekty:
stavební objekt:
SO 01 – hráz
typ: homogenní sypaná hutněná
základní parametry: max. výška hráze 5,04 m, délka 74,47 m,
šířka koruny hráze 4,2 m, sklon vzdušného líce 1:2,5
sklon návodního líce 1:4
kóta koruny hráze 316,40 m.n.m.
-3-
SO 02 – sdružený objekt
monolitická betonová konstrukce
výpust - v čelní, návodní stěně objektu bude škrtící vtokový otvor (světlost 400 x
450 mm) opatřený česlemi
bezpečnostní přeliv – šachtový, obdélníkového půdorysu s přelivnou hranou ze tří
stran o celk. délce 11,3 m
kóta bezpečnostního přelivu: 315,40 m.n.m.
propojení objektů - potrubím DN 800 o délce 5 m ze 2 ks trub TZH –Q 800/2500
odpad - z 22 ks rámových propustí IZX o světlosti 2 x 1,5 m (š x v)
celková délka objektu - včetně opevnění dna 47,67 m, sklon nivelety dna 2,5 %.
SO 03 – vegetační úpravy
( zahrnuje kácení a odstranění pařezů, zatravnění, v okolí hráze výsadbu dřevin a
přesazení některých stávajících dřevin z břehů vodoteče v oblasti zemníku)
zemník – součástí bude průtočný mokřad o hloubce vody cca 0,4 m a ploše hladiny
175 m2.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Zdroj vody – povrchová voda z vodního toku
Manipulační řád - ANO
Ověřovací (zkušební) provoz ……………………………………... NE
Projektové řešení:
Jedná se o stavbu poldru na pravostranném přítoku Olešnického potoka, jehož účelem
bude ochrana obce Lično proti povodním. Výstavbou poldru bude transformována desetiletá
povodňová vlna na neškodný odtok 1,1 m3/s a zajištěno bezpečné převedení stoleté
povodňové vlny. Vlastní stavba je rozdělena do stavebních objektů: SO 01 – Hráz. K její
výstavbě bude využit zemník o ploše 2676 m2 v místě budoucí zátopy, kde v nejnižším místě
zemníku vznikne mokřad o ploše 145 m2. Po koruně hráze bude vedena zpevněná polní cesta
kategorie P 4/30 o celk. tl. vozovky 0,47 m a šířkou zpevněného povrchu 3,5 m. SO 02 –
sdružený objekt – bude plnit funkci výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Oblast
vtoku i výtoku bude zavázána do hráze křídly a koryto vodoteče bude plynule navázáno. SO
03 – Vegetační úpravy, zahrnují kácení, zatravnění, novou výsadbu a přesazování.
Účel užívání povolené stavby vodního díla:
protipovodňová funkce
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Před zahájením zemních a stavebních prací bude ověřena platnost vyjádření o
existenci podzemních sítí v prostoru staveniště a případné inženýrské sítě
-4-
budou před zahájením zemních prací vytyčeny. Zemní práce budou
provedeny dle technických dispozic správců podzemních sítí. V projektové
dokumentaci je údaj o existenci podzemního vedení telekomunikační sítě
(dále PVTS), STL plynovodu ve vedlejší příjezdové cestě na staveniště.
2. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní
vedení telekomunikační sítě ( dále jen PVTS) je investor povinen na základě
vyjádření Českého Telecomu, a.s., (správce telekomunikačních sítí) vydaného
pod č.j. 0003988/04/CRK/MM0 ze dne 10.9.2005 učinit veškerá opatření, aby
nedošlo k poškození PVTS stavebními pracemi. Jedná se zejména o zajištění
těchto podmínek:
a) Nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem zahájení prací uvědomit
písemně ČESKÝ TELECOM, a.s., Pracoviště ochrany sítě (dále PS) SOS
Královéhradecký kraj – Palachova 1741, 547 01 Náchod o zahájení prací.
b) Ve smyslu § 18 vyhlášky č. 324/1990 Sb. před započetím zemních prací
zajistit vytyčení a vyznačení trasy PVTS na terénu a s její polohou
prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce.
c) Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku +- 30
cm uloženého vedení od polohy uvedené ve výkresové dokumentaci.
d) Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně
vyznačené trasy vedení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a dbali
při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné
nářadí.
e) Odkryté podzemní telekomunikační vedení zabezpečit proti poškození.
f) Nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud
nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození a dodržet
zákaz budování zařízení, která by omezovala přístup k PVTS.
g) Při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedením a vyzvat
prostřednictvím pracoviště POS příslušnou organizační složku ČESKÉHO
TELECOMU,a.s., k provedení kontroly vedení před zakrytím vedení, zda
není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené
podmínky.
h) Neprodleně oznámit každé poškození PVTS Poruchové službě Českého
Telecomu, a.s., na telefonní číslo 13129.
i) Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVTS ČESKÉHO
TELECOMU,a.s., dodržovat ČSN 73 6005 “Prostorová úprava vedení
technického vybavení“ v platném znění a související normy. Předložit ke
schválení případné změny polohy telekomunikačního vedení.
j) Správce vedení neodpovídá za změny jeho prostorového umístění
provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění vedení
sondami.
k) Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání telekomunikačních vedení (ČSN 73
30 50), pokud nebylo s provozovatelem dohodnuto jinak.
l) Při práci v blízkosti PVTS je nutno dodržovat ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění
a ochranné vodiče.
m) Při výstavbě a rekonstrukci energetických vedení a zařízení VN,VVN,
ZVN, el. trakce je třeba pracovníkům ochrany telekomunikační sítě
předložit projektovou dokumentaci těchto staveb se zakreslenými trasami
telekomunikačního vedení ke kontrole z hlediska řešení nebezpečných a
rušivých vlivů trojfázových vedení (podle ČSN 33 2160).
n) Vyskytne-li se na staveništi telekomunikační zařízení, které by bránilo
realizaci stavby, je nutné toto projednat a v případě přeložky postupovat ve
smyslu § 91 odst. 7 z.č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších
zákonů ( stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního
-5-
o) Při zjištění PVTS nezakresleného v projektové dokumentaci zhotovitel
zastaví další práce a pokračuje v nich až po projednání a písemném
vyjádření DLSS, totéž učiní v případě, že se ve vyznačené trase PVTS
nenachází.
p) Je-li PVTS chráněno ochranným pásmem, je nutné dodržovat povinnosti a
zákazy stanovené pro toto pásmo právními předpisy tak, aby nedošlo
k poškození PVTS.
q) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní
lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.),
které jsou součástí kabelové trasy, nesmějí být bez vědomí provozovatele
PVTS dotčena ani přemístěna.
r) Je zakázáno nad trasou PVTS (včetně ochranného pásma) měnit rozsah
zpevněných ploch (komunikace, parkoviště, vjezdy…) a vysazovat trvalou
zeleň bez předchozího projednání s pracovníkem ochrany sítí.
s) Ukončení stavby písemně nahlásit pracovišti POS.
3. Bude provedena ochrana telekomunikačního zařízení uloženého v příjezdové
cestě na staveniště položením silničních panelů na pískové lože s min. bočním
přesahem panelu 1 m. Po provedení této ochrany a před zahájením provozu na
této cestě bude přizván ke kontrole zástupce Českého Telecomu, a .s., POS – p.
Martin Košťál (tel. 466 802 424, 602 218 221).
4. Při realizaci povolované stavby jste povinni na základě vyjádření VČP, a.s.,
provozní středisko Hradec Králové zn. VY/03/00343/5 ze dne 11.2.2005,
dodržet následující podmínky:
a) při provádění jakékoli stavební činnosti , popř. úprav terénu v ochranném
pásmu plynárenského zařízení viz. § 68 zákonů č. 458/2000 Sb. a č.
670/2004 Sb., nesmí dojít k přerušení tohoto plynárenského zařízení. Dotyk
na tato zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům , zejména ČSN EN
12007 – 1/2/3/4, TPG 702 04 a ČSN 73 6005.
b) stavební objekty (např.budovy, kalníky, vzdušníky, sloupy osvětlení apod.)
musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném
území obce v min. vzdálenosti 1 m a v nezastavěném území 4 m od okraje
plynovodu měřeno kolmo na obrys. Pokud je sloup uzemněn, musí být
zemnící vodič uložen na opačnou stranu než je plynovod.
c) před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma o vytyčení
polohy plyn. zařízení. Při objednání bude uvedena zn. vyjádření, jméno a
tel. č. osoby, která převezme na místě vytyčovací protokol.
d) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl. 54-57.
e) požadujeme zachovat stávající krytí plynovodu.
f) uvědomit naše regionální centrum o zahájení stavebních prací 7 dní předem
(tel. č. 495060190).
g) pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně
seznámeni s polohou plyn. zařízení.
h) zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být
prováděny výhradně ručním způsobem.
i) každé případné poškození plyn. zařízení je třeba neprodleně ohlásit na tel. č.
1239 (dispečink VČP, a.s., Hradec Králové)
j) před záhozem výkopu musí být zástupce provozního střediska – tel. č.
495060190 přizván ke kontrole, zda nebylo viditelně poškozeno plyn.
zařízení a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Tato povinnost se
vztahuje i na případ, že zařízení nebylo odhaleno. O provedené kontrole
-6-
musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při
kolaudačním řízení.
k) při každé změně projektu (zejména trasy navrhovaných ing. sítí) je nutné
požádat o nové vyjádření k této změně.
l) nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební
činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení považována dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č.
458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu.
m) po dokončení stavby musí investor vyzvat VČP, a.s., ke kontrole
signalizačního vodiče. O provedené kontrole bude proveden zápis.
n) Kopii tohoto vyjádření požadujeme předat zhotoviteli stavby.
5. Stávající polní cesta (vedlejší příjezd na staveniště) nemůže být využívána a
zatěžována těžkotonážními nákladními vozidly. Po dokončení stavby nutno
cestu s uložením STL plynovodu zkontrolovat, zda nedošlo k porušení
plynovodu (PORTAFID) – p. Hovorka, a.s., Kostelec n. Orl.
6. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené ve
vodoprávním řízení právnickou osobou oprávněnou k provedení stavebních
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
7. Příprava stavby bude oznámena subjektu, který má oprávnění provádět
archeolog. práce dle § 22, odst. 2) zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči,
v úplném znění pozdějších předpisů, tzn. archeologickému pracovišti. Zde
bude sdělen termín zahájení stavby, započetí zemních výkopových prací cca 3
týdny před termínem.
8. Bude umožněno provedení záchranného archeolog. výzkumu, či dozoru při
provádění zemních a výkopových prací. Na tyto práce bude dle zákona č.
20/87 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, uzavřena smlouva
o provedení archeologických zásahů.
9. Národnímu památkovému ústavu Pardubice bude investorem předána situace
s vyznačením zástavby (v M 1:1000, 1:2880) a bude rovněž oznámen
předběžný termín realizace zemních prací. Všechna práva a povinnosti
v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude
uzavřena smlouva o jeho provedení.
10. Případné archeologické nálezy v průběhu stavby budou ohlášeny příslušnému
archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče –
odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Rychnov n. Kn. Nález i
naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. , ve znění
pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a
dokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.
11. Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř.
potvrzení o provedení ZAV) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu
a to zástupcům státní správy při kolaudačním řízení, popřípadě při předání
stavby.
12. Zahájení prací bude v dostatečném předstihu (minimálně 14 dnů předem)
oznámeno všem majitelům stavbou dotčených pozemků a dohodnut s nimi
stav pozemku pro předání při dokončení stavby.
13. Vlastník č. parc. 149/3 v k.ú. Lično a sousedících objektů (močůvková jímka,
vodovodní přípojka, manipulační šachta) bude přizván před provedením
zpevňovacích prací na příjezdové cestě k upřesnění uložení přípojky. Současně
bude v předávacím protokolu zdokumentován stav těchto objektů.
-7-
14. Bude vyznačena hranice odsouhlaseného trvalého záboru v terénu a zajištěno
její nepřekročení. Současně budou seznámeni všichni uživatelé s hranicemi
trvalého záboru.
15. V dostatečném časovém předstihu bude investor informovat všechny uživatele
a vlastníky pozemků s termínem zahájení prací a vstupem na pozemky.
16. Před zahájením prací provést na určené ploše tj. 0,4482 ha skrývku kulturních
vrstev půdy do hloubky 30 cm, tj. cca 1345 m3.
17. U deponie ornice dočasně umístěné v okolí stavby je nutno zajistit, aby
nedocházelo ke ztrátám či újmě na kvalitě. Založení deponie a péče o ni bude
v souladu s příslušnými předpisy.
18. Ornice v celém objemu 1345 m3 bude po skončení stavby využita
k ohumusování svahů tělesa hráze, na ploše vzniklého zemníku, nově
vzniklých svahů napojovaných koryt nad a pod hrází poldru a plochy
zasypaného stávajícího koryta tak, jak je uvedeno v předložené bilanci.
19. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění
pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
20. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické
požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební
konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
21. V průběhu provádění stavebních prací, sypání a hutnění hrází budou prováděny
kontrolní zkoušky z místa těžby zeminy, kontrolní zkoušky zhutnění a
ověřovací kontrolní zkoušky po skončení stavby hráze dle ustanovení
příslušných norem (ČSN 73 68 50 „Navrhování a kontrola provádění
sypaných hrází“). Tyto doklady budou předloženy ke kolaudačnímu řízení.
22. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.6.2007.
23. Ke kolaudaci bude předložen ke schválení návrh Manipulačního řádu pro poldr
Lično obsahující podrobné zásady nakládání s vodami (i způsob sledování
dosažených hladin) včetně souvisejících náležitostí.
24. Stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.
3. r o z h o d u j e
podle § 61, odst. 5, zák. č. 254/01 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, o zařazení stavby vodního díla „Poldr Lično“ do IV. kategorie
z hlediska technickobezpečnostního dohledu
s přihlédnutím k Posudku odborně
způsobilé osoby podle § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k zařazení vodního díla do kategorie a
o potřebě a návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD)
vypracovaného Vodními díly – TBD, a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 ze dne 28.5.
2004.
-8-
Odůvodnění:
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, Brno zastoupená dle pověření panem
Jiřím Holubářem, vedoucím Pracoviště Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí
Labe, Rychnov nad Kněžnou požádala Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního
prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o vydání stavebního povolení ke
stavbě vodního díla – Přítoky Divoké Orlice – Poldr Lično v k.ú. Lično na pozemcích č.parc.
dle KN 158/2, 159/1, 159/2, 162, 131, 149/3, 165 dle PK (166), (162), (159), (149), (155).
Současně bylo požádáno u povolované stavby o vydání povolení k nakládání s povrchovými
vodami dle § 8, odst. 1, písm. a), bod 2. – k jejich vzdouvání a akumulaci, kdy zátopa při
využití funkce poldru bude zasahovat na pozemky č.parc. dle KN 158/2, 159/2, 159/1, 170/14,
162 a dle PK (162), (166) v k.ú. Lično.
Jedná se o stavbu poldru na pravostranném přítoku Olešnického potoku, jehož účelem
bude ochrana obce Lično proti povodním. Výstavbou poldru bude transformována desetiletá
povodňová vlna na neškodný odtok 1,1 m3/s a zajištěno bezpečné převedení stoleté
povodňové vlny. Vlastní stavba je rozdělena do stavebních objektů SO 01 – hráz, SO 02 –
sdružený objekt, SO 03 – vegetační úpravy. Povolení k nakládání s vodami – pro vzdouvání a
akumulaci povrchové vody je žádáno při využití retenční funkce poldru na kótu úrovně
max. hladiny 315,90 m.n.m., při zadrženém objemu 9 200 m3 a odpovídající zatopené ploše
4 300 m2, při které budou dočasně zatopeny výše uvedené pozemky v k.ú. Lično.
K žádosti byla doložena příslušná projektová dokumentace stavby „Přítoky Divoké
Orlice – Poldr Lično“ vypracovaná projekcí ATELIER FONTES, s.r.o., Veveří 109, Brno,
v prosinci 2004 pod č. zak. 03038, dále posudek k zařazení vodního díla - poldr Lično do IV.
kategorie z hlediska TBD, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s realizací stavby
a s vydáním stavebního povolení, souhlasy vlastníků pozemků v zátopě poldru k jejich
omezenému užívání při využití funkce poldru a ostatními potřebnými doklady k vydání
povolení k nakládání s vodami – vzdouvání a akumulaci povrchových vod a povolení stavby
vodního díla.
Podle ustanovení § 115, odst. 8), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších
předpisů, oznámil u povolované stavby a projednávaného povolení k nakládání s vodami
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i
dotčeným správním úřadům Oznámení o zahájení řízení – pozvánka k ústnímu jednání č.j.:
ŽP/291/05-Ku ze dne 18.3.2005, kterou bylo stanoveno ústní jednání na den 4.4.2005 s
upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude
možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.
Účastníci jednání byli na základě předložené projektové dokumentace „Přítoky Divoké
Orlice – poldr Lično“ seznámeni s připravovaným záměrem investora stavby – Zemědělské
vodohospodářské správy. Následně byly zodpovězeny doplňující otázky a upřesněny některé
záležitosti, týkající se zpracované projektové dokumentace pro stavební řízení, vlastního
provádění stavby i jejího provozování. U vydávaného povolení k nakládání s vodami byl
projednán jeho rozsah a časové omezení platnosti. Současně bylo dohodnuto jako podmínka
-9-
rozhodnutí předložit ke kolaudaci stavby zpracovaný návrh manipulačního řádu poldr Lično.
Ten bude ve svém obsahu zahrnovat případné podmínky manipulace, způsob sledování
dosažených úrovní hladin vzduté vody, zapojení využití funkce poldru do povodňového plánu
obce Lično, provádění TBD, určení osoby manipulanta a další.
Připomínky p. Tomeše
k zajištění dostatečné stability příjezdové cesty jsou
projektantem řešeny v PD, rozsah zpevňovacích prací na této cestě bude upřesněn vzájemným
jednáním s investorem (případně dodavatelem) stavby ve smyslu podmínky č. 13. Požadavek
na osazení panelů i v sousedství močůvkové jímky byl dle vyjádření do protokolu ze dne
4.4.2005 investorem stavby akceptován. Požadavek náhrady případné škody je záležitostí
občansko právního charakteru, k jejímuž řešení by byl příslušný soud.
Vlastníci vedlejší přístupové cesty byli pozváni v rámci vedeného řízení k ústnímu
jednání, aby mohli být seznámeni s rozsahem a způsobem jejího využití. Nebyli z jejich
strany uplatněny žádné připomínky. Cesta bude řešena v rámci plánovaných pozemkových
úprav v k.ú. obce Lično tak, aby navazovala na zpevněnou polní cestu umístěnou na koruně
hráze.
V průběhu vodoprávního řízení byla přezkoumána projektová dokumentace s
požadavky, které vyplývají z ustanovení § 62 stavebního zákona. K předložené dokumentaci
stavby byly doloženy i potřebné doklady – Územní rozhodnutí č.j. Výst.999/2004-Sy ze dne
26.10.2004, souhlas MěÚ RK, odboru ŽP – orgánu ochrany ZPF s trvalým odnětím ze ZPF
č.j. ŽP 814/2/04-Sy ze dne 19.10.2004, souhlas se změnou k vydanému souhlasu vydaný pod
č.j. ŽP 262/05-Sy ze dne 16.3.2005, rozhodnutí MěÚ Rychnov n. Kn., odboru ŽP – orgánu
ochrany přírody a krajiny o Souhlasném závazném stanovisku k zásahu do VKP vodního toku
– pravostranného přítoku Olešnického potoka č.j. ŽP/814/2004-La ze dne 25.3.2005,
vyjádření dotč. orgánů státní správy – MěÚ Rychnov n. Kn., odboru ŠKMT č.j.
OŠKMT/1612/04/Chov ze dne 8.10.2004, HZS Královéhradeckého kraje, úz. odboru RK,
stanovisko správce povodí - Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ke stavbě z hlediska plánování
v oblasti vod, vyjádření správců ing. sítí (ČESKÝ TELECOM č.j. 0003988/04/CRK/MM0 ze
dne 10.9.2005) atd. Souhlas k povolení stavby dle § 120 stav. zákona vydal MěÚ – odbor
výstavby Rychnov nad Kněžnou dne 18.3.2005 pod č.j. Výst. 253/2005 – Du.
Dokumentace stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle
vyhl. č. 137/1998 Sb. Pokud nebude stavba do dvou let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí zahájena, pozbývá toto povolení platnosti podle § 67 zák.č. 50/76 Sb. , o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Dokončenou stavbu je možno užívat
pouze na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí. Žádost o kolaudaci obsahuje náležitosti
dle § 30 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, při
kolaudaci stavby se dále předloží náležitosti dle § 31 vyhl. č. 132/1998 Sb., zejména
geometrický plán skutečného provedení stavby, včetně dokladů dle podmínek tohoto
rozhodnutí.
V prostoru stavby v lokalitě k.ú. Lično se nachází podzemní vedení telekomunikační sítě.
Vytyčení a podmínky pro provádění stavby jsou v souladu s ustanovením zák. č. 151/2000
Sb. ( zákon o telekomunikacích) a dalších předpisů stanoveny podmínkou č. 1, 2, 3 tohoto
rozhodnutí.
Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že zemní zásahy v rámci zemních prací
mohou narušit archeologické situace. Kromě podmínek uvedených v rozhodnutí je v této
souvislosti také poukazováno na § 127, zák. č. 50/1976 Sb., stavebního řádu, v platném
znění.
- 10 -
Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno výše uvedené povolení
k nakládání s vodami, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele,
případně uživatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost příslušnému
vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné závažné připomínky ani námitky,
proto bylo rozhodnuto žádosti vyhovět a stavbu vodního díla i povolení k nakládání s vodami
za výše uvedených podmínek povolit.
Správní poplatek za povolení stavby vodního díla stanovený podle zák. č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve výši 3000,- Kč byl stavebníkem uhrazen.
Poučení o odvolání:
Podle §§ 53, 54 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, je možné se proti tomuto
rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u MěÚ Rychnov nad
Kněžnou, odboru životního prostředí.
Ing. Luboš Meloun
vedoucí odboru ŽP
Přílohy pro stavebníka:
1.Ověřená projektová dokumentace „Přítoky Divoké Orlice – Poldr Lično“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Přílohy pro OÚ Lično:
1.Ověřená projektová dokumentace „Přítoky Divoké Orlice – Poldr Lično“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- 11 -
Na vědomí:
1. ATELIER FONTES, s.r.o., Veveří 109, Brno 616 00
2. Český Telecom , a.s., Poláčkovo náměstí 1434, 516 01 Rychnov n. Kn.
3. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe, Kancelář Hradec Králové,
Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové
4. MZe Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
5. MO ČRS Lípa nad Orlicí
6. Ministerstvo Zemědělství, Praha
7. VODNÍ DÍLA –TBD, a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1
8. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové (evidence – po nabytí právní moci)
Vlastníci pozemku č.parc. 167 v PK (ostatní komunikace) přítomni při ústním jednání:
9. Kerhartová Růžena, Okružní č.p. 922, Tyniště nad Orlicí 517 21
10. Valášková Helena, Okružní č.p. 524, Solnice 517 01
11. Čekanová Lenka, Lično č.p. 44, 517 35 Lično
- 12 -

Podobné dokumenty

Různé slovní úlohy a. - Gkvr-ms2

Různé slovní úlohy a. - Gkvr-ms2 45. Předloni se výstavy Autosalon zúčastnilo o pětinu vystavovatelů méně než vloni, letos se zúčastnilo o pětinu více než vloni, tedy 150 vystavovatelů. Kolik vystavovatelů se zúčastnilo autosalonu...

Více

Hodnocení kvality izolačních povlaků potrubí před a

Hodnocení kvality izolačních povlaků potrubí před a Hodnocení nalezené vady v izola ním povlaku potrubí provádíme sou asn s jejím nalezením. Je logické, že vadu prakticky okamžit vytý íme systémem GPS a sou adnice zaznamenáme. M žeme také provést ne...

Více

Na slavnosti se opet vrátil do rodného mesta polárník

Na slavnosti se opet vrátil do rodného mesta polárník probíhá jedenkrát za 14 dní od 15.00 do 18.00 hodin v prostorách střední školy EDUCA na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně. Roční poplatek činí 2 500,- Kč (pro občany města Nový Jičín 1 000,- K...

Více

Ukázka krokových příkladů HTML

Ukázka krokových příkladů HTML ETKA – Použití informačních V a MSP-stránek katalogu ETKA

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdě...

Více