VZ_SLOT Game 2005.indd

Transkript

VZ_SLOT Game 2005.indd
Výroční
�����
����� ���
zpráva
SLOT Game, a. s.
2005
����
výroční
Obsah
zprávy
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Orgány společnosti a její management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Přehled vybraných výsledků roku 2004 a 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti SLOT Game a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Údaje o předpokládaném vývoji společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Cash flow – přehled o peněžních tocích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Zpráva o smluvních vztazích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Vztahy mezi propojenými osobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Zpráva o odvodech na VPÚ (veřejně prospěšné účely) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Příloha
Ověření výroční zprávy auditorem
Obsah výroční zprávy
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
3
Úvod
Akciová společnost SLOT Game, a. s., IČ: 263 44 378, vznikla na základě zakladatelské listiny sepsané
formou notářského zápisu dne 21.01.2002 a dne 29.03.2002 byla zapsána do Obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 987.
Obchodní společnost i nadále sídlí v Karlových Varech, Jáchymovská 142, PSČ: 360 04.
Základní kapitál společnosti tvoří 100 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě
1.000.000,- Kč za jednu akcii. V průběhu roku 2005 nedošlo k žádným změnám ve výši základního
jmění. Jediným akcionářem společnosti zůstává společnost SLOT, s.r.o., IČ: 62741560, se sídlem:
Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary.
Statutárním orgánem společnosti je čtyřčlenné představenstvo, přičemž jménem společnosti samostatně jedná předseda představenstva pan Milutin Perič. Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná
dozorčí rada.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je i nadále provozování loterií a jiných podobných her dle
zákona 202/1990 Sb., a to zejména provozování sázkových her na elektromechanických ruletách dle
§ 50, odstavec 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
V roce 2005 proběhly přípravné činnosti vztahující se k rozšíření předmětu podnikání, změnám ve
složení představenstva a dozorčí rady, a k navýšení základního kapitálu ve vztahu k doplnění dalšího předmětu podnikání o provozování sázkových her prostřednictvím nedělitelného technického
zařízení videoloterijního terminálového systému „Pro Link“ dle § 50, odstavec 3 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách. Tímto se akciová společnost snaží přizpůsobit současným trendům v loterijním průmyslu.
Obsah výroční zprávy
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
5
společnosti
management
Orgány
a její
Představenstvo – statutární orgán
Předseda:
Pan Milutin Perič
Členové:
Pan Jan Tůma
Pan Karel Hamr
Pan Jiří Frančík
Dozorčí rada – kontrolní orgán
Předseda:
Paní Aida Peričová
Členové:
Paní Veronika Vojtěchová
Pan Siniša Burlica
Výkonný management
Pan Jan Tůma – ředitel společnosti
Pan Jaromír Urbánek – vedoucí provozu
6
Orgány společnosti a její management
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
výsledků
2004 a 2005
Přehled vybraných
roku
Náklady v tis. Kč
2004
2005
Výnosy v tis. Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží
0
0
Výkonová spotřeba
98 404 122 986
Osobní náklady
3 005
6 777
Daně a poplatky
40 487 82 201
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
14 064 29 864
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku
a materiálu
14 370
5 764
Změna stavu rezerv, opravných
položek v provozní oblasti a
kompenzace nákladů v provozní
oblasti
0
0
Ostatní provozní náklady
2 896
1 058
Převod provozních nákladů
0
0
Provozní náklady
celkem
173 226 248 650
Tržby za prodej zboží
Výkony
Prodané CP a podíly
Náklady z finančního majetku
0
0
0
0
Náklady z přecenění CP a derivátů
0
0
Změna stavu rezerv a opravných položek
ve finanční oblasti
Nákladové úroky
Ostatní finanční náklady
Převod finančníchnákladů
Finanční náklady
celkem
0
0
1
3 194
0
3
2 624
0
3 195
2 627
Tržby z prodeje
dlouhodobéhomajetku
a materiálu
2004
2005
0
0
287 423 300 747
15 416
3 779
Ostatní provozní výnosy
415
1 298
Převod provozních výnosů
0
0
Provozní výnosy
celkem 303 254 305 824
Provozní VH (zisk)
130 028
57 174
Tržby z prodeje CP a podílů
Výnosy z dlouhodobého
finančního majetku
Výnosy z krátkodobého
finančního majetku
0
0
0
0
0
0
Výnosy z přecenění CP
a derivátů
Výnosové úroky
Ostatní finanční výnosy
Převod finančních výnosů
Finanční výnosy
celkem
0
2 740
4 231
0
0
3 729
1 415
0
6 971
5 144
Finanční VH (zisk)
3 776
2 517
Celkový VH (zisk) před zdaněním 133 804
Celkový VH (zisk) po zdanění 132 468
59 691
59 691
Přehled vybraných výsledků roku 2004 a 2005
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
7
Zpráva o podnikatelské
a stavu majetku k
činnosti
31. 12. 2005
Společnost SLOT Game, a. s. nadále vykonává podnikatelskou činnost na základě povolení vydaných MF ČR podle § 50, ods. 3 zákona číslo 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Její
hlavní činností je provoz sázkových zařízení - elektromechanických rulet.
Rok 2005 byl pro společnost rokem optimalizace jejích aktivit. V hlavní provozní činnosti společnosti, tj. provozu loterií a jiných podobných her, došlo k nárůstu tržeb z 287 mil. na 301 mil. Kč,
co představuje meziroční nárůst o necelých 5 %. Výrazně ovšem v tomto roce vzrostly provozní
náklady. Největší položku v provozních nákladech tvořily odpisy majetku (zvýšení o 16 mil. Kč)
a daně a poplatky (dodatečný výměr správních poplatků za rok 2004 byl 18 mil. Kč a výměr za rok
2005 dle nové metodiky MF ČR byl vyšší o 20 mil. Kč).
Vyšší výkonová spotřeba (nárůst o 25 mil. Kč) se projevila zejména díky zvyšující se konkurenci
na loterijním trhu, reprezentující bohužel i vyšší náklady spojené s provozem sázkových zařízení.
Uvedené skutečnosti se výrazně promítly i ve výši výsledku hospodaření společnosti (zisku), který
byl proti roku předcházejícímu o 73 mil. Kč nižší.
8
Celkové výnosy v tis. Kč
- provozní
- finanční
2004
303 254
6 971
2005
305 824
5 144
Meziroční porovnání v tis. Kč
nárůst o 1 %
pokles o 26 %
Celkové náklady v tis. Kč
- provozní
- finanční
173 226
3 195
248 650
2 627
nárůst o 44 %
pokles o 18 %
Provozní VH v tis. Kč
Finanční VH v tis. Kč
VH po zdanění v tis. Kč
130 028
3 776
132 468
57 174
2 517
59 691
pokles o 56 %
pokles o 33 %
pokles o 55 %
Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31. 12. 2005
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
Během tohoto roku společnost zprovoznila již 168. herní středisko, což v meziročním srovnání roků
2004 a 2005 znamená nárůst o 34 %.
V následujícím roce činnosti očekáváme v provozu sázkových zařízení další pokles tržeb, a proto se
v této činnosti zaměříme zejména na optimalizaci provozních nákladů.
V průběhu měsíce prosince 2005 postupně došlo k přípravám na rozšíření okruhu činností společnosti o provozování videoloterijního terminálového systému „Pro Link“ dle ustanovení § 50
odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., jehož testovací provoz by měl být spuštěn v průběhu 2. čtvrtletí roku
2006.
Společnost SLOT Game, a.s. evidovala ve svém účetnictví k 31.12.2005 dlouhodobý hmotný majetek
i dlouhodobý nehmotný majetek.
Dlouhodobý nehmotný majetek v souhrnné výši 90,0 mil. Kč zahrnuje z největší části softwarová
vybavení k elektromechanickým ruletám. Dále společnost eviduje v nehmotném majetku zřizovací
výdaje související se založením a vznikem účetní jednotky a nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek ve výši 6,8 mil. Kč představující nezařazené softwarové vybavení k ruletám.
Dlouhodobý hmotný majetek v souhrnné výši 140,6 mil. Kč tvoří zejména pozemky, budovy a stavby
v hodnotě 17,1 mil. Kč, reprezentující kanceláře v Praze – Holešovicích, a dále samostatné movité věci
a soubory movitých věcí a poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Movité věci představují sázková zařízení, dopravní prostředky a ostatní majetek v souhrnné hodnotě 116,9 mil. Kč.
Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek byly poskytnuty v celkové výši 6,6 mil. Kč.
V oblasti finančního majetku společnosti, v průběhu roku 2005, jsou i nadále v evidenci 32 %
obchodní podíl v polské společnosti SLOT sp. z.o.o., v celkové výši 2,0 mil. Kč, dále poskytnutá záloha
na odkup 26 % obchodního podílu ve společnosti Borov Gaj, d.o.o., Tolmin, Slovinsko, v celkové výši
3,2 mil. Kč a poskytnutá půjčka polské společnosti SLOT sp. z o.o., ve výši 3,8 mil. Kč.
Oproti roku 2004 však došlo k navýšení finančního majetku celkem na částku 17,5 mil. Kč, a to založením slovenské společnosti SLOT Slovakia, a.s., úpisem akcií ve výši 7,7 mil. Kč a zaplacením vkladu
do rezervního fondu této společnosti ve výši 0,8 mil. Kč.
Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31. 12. 2005
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
9
10
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti SLOT Game a.s.
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti SLOT Game a.s.
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
11
předpokládaném
společnosti
Údaje o
vývoji
Společnost SLOT Game, a.s. očekává v účetním období roku 2006 snížení obratu z provozu
loterií, avšak lepší výnosnosti chce docílit zejména optimalizací a lepším sledováním provozních
nákladů.
Co se týče okruhů činností, management plánuje rozšíření o provoz sázkových her prostřednictví
nedělitelného technického zařízení „videoloterijních terminálů“, a to podle § 50, odst. 3, zákona
č. 202/1990 Sb., na základě čehož se předpokládá zlepšení současného postavení společnosti na
trhu v oblasti zábavního průmyslu, které se ale nejspíše projeví až v roce 2007.
Cílem společnosti pro rok 2006 je zvýšení provozního výsledku hospodaření v porovnání
s rokem 2005. Tohoto chceme dosáhnout zejména pravidelným sledováním a kontrolou
jednotlivých ekonomických ukazatelů nákladových účtů a samozřejmě získáváním nových
smluvních partnerů ve stávajících regionech působnosti, jakož i budováním nových herních středisek ve stávajících i nových oblastech v rámci celého území České republiky.
V návaznosti na plánovaný vývoj aktivit v roce 2006 se předpokládají další investice do hmotného a nehmotného majetku společnosti v objemech zhruba na úrovni 20,0 až 40,0 mil. Kč.
Ve složení výkonných a kontrolních orgánů se předpokládají změny z hlediska personálního
obsazení, a to konkrétně v představenstvu nahrazením dosavadního člena pana Jiřího Frančíka panem Jaromírem Urbánkem, v dozorčí radě výměnou dosavadních členů paní Veroniky
Vojtěchové a pana Siniši Burlici za paní Jaroslavu Bartoňovou a paní Lenku Nádvorníkovou.
12
Údaje o předpokládaném vývoji společnosti
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
Rozvaha
rozvaha je vyčíslena v tis. Kč a je uvedena ve zkrácené podobě k 31.12.2004 a k 31.12.2005
AKTIVA
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rez.fondy, neděl.fond a os.fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běž.úč.období (+/-)
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
PASIVA CELKEM
Netto v tis. Kč 2004
0
82 251
86 644
5 224
0
21 326
34 592
137 233
845
368 115
Netto v tis. Kč 2005
0
71 176
114 784
17 499
308
20 303
68 918
103 902
419
397 309
100 000
0
2 148
39 772
132 468
0
0
93 727
0
0
368 115
100 000
0
8 771
154 616
59 691
0
0
74 231
0
0
397 309
Z hlediska meziročního porovnání roků 2004 a 2005 došlo k pohybům, jak je vidět z výše uvedené rozvahy,
a to na těchto majetkových účtech:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
pokles o 11,0 mil Kč
nárůst o 28,1 mil. Kč
nárůst o 12,2 mil. Kč
nárůst o 308 tis. Kč
pokles o 1,0 mil. Kč
nárůst o 34,3 mil Kč
pokles o 33,3 mil. Kč
Rez.fondy,neděl.fondy a os.fondy ze zisku
Krátkodobé závazky
nárůst o 6,6 mil. Kč
pokles o 19,4 mil. Kč
Rozvaha
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
13
�����������������������
�������
�������
�������
�������
������
������
������
������
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��� ����
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
�� ���
��
��
��
��
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
��
���
��
���
��
��
���
��
��
��
��
��
��
��
��
���
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
��
�
�
����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
�� ��
����
��
����
�
��
���
�
��
�
��
���
���
�
��
��
Cash Flow
přehled o peněžních
tocích
Přehled je uveden ve zkrácené podobě v tis. Kč k 31.12.2004 a k 31.12.2005
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Čistý pen.tok z prov.činn.před změnami prac.kapitálu
Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Celkové zvýšení resp.snížení peněžních prostředků
Stav finančního majetku na konci období
14
Cash flow – přehled o peněžních tocích
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
2004
114 669
133 804
145 436
185 218
187 288
-164 724
0
22 564
137 233
2005
137 233
59 691
87 835
36 106
37 856
-57 352
-13 835
-33 331
103 902
smluvních
Zpráva o
vztazích
Od začátku roku 2005 společnost uzavřela značné množství smluvních vztahů souvisejících s rozvojem činnosti společnosti. Jedná se zejména o smluvní vztahy související se zřízením herních středisek
a dále pak z oblasti bankovnictví (bankovní služby), pojišťovnictví a dalších oblastí služeb zajišťujících
činnosti SLOT Game, a.s.
Smluvní partneři:
ACI D.D. Opatija Marina, Umag, Chorvatsko
Asociace poškozených, s.r.o., Sokolov
Austrian Gaming Industrie GmbH, Rakousko
Borov Gaj, Tolmin, Slovinsko
Česká pojišťovna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
Chu Hai An, Aš
Komerční banka,a.s., Praha
Manh Cao Van, Třinec
Marina Portorož, Slovinsko
Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D., nezávislá auditorka
Pražská energetika, Praha
Pražské vodovody a kanalizace
Premik Net, Nova Gorila, Slovinsko
Slot Omega, s.r.o.
SLOT Ltd., Warszawa, Polsko
Slot Zeta, s.r.o.
Slot, s.r.o.
TK IDEN, a.s., Praha 7
Zpráva o smluvních vztazích
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
15
propojenými
Vztahy mezi
osobami
Společnost SLOT, s.r.o., IČ: 62741560, se sídlem: Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary, je
k 31. 12. 2005 nadále jediným akcionářem společnosti SLOT Game, a.s.
Stav závazků a pohledávek mezi ovládanou a ovládající společností k 31.12.2005:
- v průběhu roku došlo ke splacení půjčky ve výši 6 mil. Kč (z titulu půjčky společnosti
SLOT, s.r.o. v roce 2004)
- závazek vůči společnosti SLOT, s.r.o. ve výši 51 tis. Kč z titulu obchodního styku
V průběhu roku 2005 společnost SLOT Game, a.s. založila dceřinou společnost SLOT
Slovakia, a.s., IČ: 35951486, se sídlem: Nevädzová 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,
se základním kapitálem 10.000.000,- Sk, ve které vlastní akcie ve výši 100 %.
16
Vztahy mezi propojenými osobami
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
odvodech na VPÚ
účely)
Zpráva o
(veřejně prospěšné
Akciová společnost SLOT Game, a.s. se v rámci odvodů na VPÚ, dle § 4, zákona č. 202/1990 Sb.
o loteriích a jiných podobných hrách zaměřuje na různé oblasti, přičemž hlavní důraz klade na
sportovní, sociální, kulturní oblast a v neposlední řadě na oblast školství.
Veškeré darovací smlouvy jsou uzavírány na základě projektů předkládaných jednotlivými neziskovými organizacemi, které pečlivě posuzuje samostatné oddělení společnosti a následně schvaluje představenstvo na svých pravidelných zasedáních.
Z tržeb roku 2005 bylo v rámci VPÚ na darech vyplaceno 24.766.269,- Kč , a to do těchto oblastí:
Sociální oblast
- tuto oblast společnost finančně podporuje prakticky od svého vzniku, přičemž se zaměřuje na
projekty směřující k dětem, sociálně odkázaným skupinám občanů a tělesně postiženým občanům
a k jejich rovnocennému začlenění se do současné společnosti
Lions Club Karlovy Vary
Občanské sdružení Člověk a kultura
Občanské sdružení Gnóssis
Občanské sdružení Lážov
Občanské sdružení Zapomenuté světlo
Obecně prospěšná společnosti FORTE
Ústav sociální péče Rudné u Nejdku
Zdravotnictví
- se zaměřením na podporu nestátních a příspěvkových organizací zajišťujících speciální péči
v oblasti léčby a rehabilitace
Hipocentrum PÁ-JA
Občanské sdružení Aragonit
Občanské sdružení Nejste sami
Svaz tělesně postižených
Sport
- s orientací na finanční pomoc a podporu jednoho z nejdůležitějších veřejných zájmů a zejména
mladým lidem nabízí kvalitní náplň volného času a vytvářeí tak podmínky pro jejich zdravý rozvoj.
Rovněž tak sportovní vyžití střední a starší generace je žádoucí z hlediska předcházení civilizačním
nemocem.
AC START Karlovy Vary - oddíl stolního tenisu
FB Hurrican
Golf & Racing Club Karlovy Vary
Golf Club Karlovy Vary
Zpráva o odvodech na VPÚ
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
17
HC Baník Sokolov
Hockey Club Karlovy Vary
Lyžařský klub Abertamy
Lyžařský klub Pernink
Maria Theresia Golf Club
Město Ostrov
Občanské sdružení BCM Sokolov
Občanské sdružení Juniorský aerobik
Občanské sdružení První táborová
POWER GYM Plzeň
RAPprezent Karlovy Vary
SK HBC C.S.K.A. Karlovy Vary
Spolek přátel sportů, turistiky a kultury
Sportovní klub Fitness Club Imperial
Sportovní klub krasobruslení Příbram
Sportovní klub Spinning Club Imperial Karlovy Vary
TC Gejzírpark Karlovy Vary
Tělocvičná jednota Sokol Terezín
Tělovýchovná jednota Sokol Drmoul
Těvýchovná jednota Domu dětí a mládeže K. Vary - Stará Role
TJ Baník Sokolov
TJ Lokomotiva Karlovy Vary - oddíl šermu
TJ Slavia Karlovy Vary
TJ Sokol Blovice - oddíl kopané
TJ Sokol Dobřichovice
TJ Sokol Toužim
TJ Tatran Neurazy
VHC Hokejový klub AH Cheb
Ekologie
- se specializací na pomoc při zlepšování životního prostředí a ochranu zajímavých přírodních útvarů
a lokalit na Karlovarsku
Občanské sdružení Rosnatka Boží Dar
OS Babiččin dvoreček
Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit
Kultura
- jedná se o podporu a zlepšení kulturní úrovně života společnosti jak v rámci podpory konkrétních
kulturních akcí tak v oblasti pomoci jednotlivým neziskovým subjektům
Česko-německá kulturní aliance
Divadelní spolek Voskar
Horácká Galerie v Novém Městě na Moravě
Občanské sdružení Človek a kultura
Občanské sdružení Drahomíra
Občanské sdružení Lážov
Občanské sdružení Zapomenuté světlo
Obecně prospěšná společnosti FORTE
Pěvecké sdružení Šumavan
Spolek pro obnovu historické budovy Lázní III Karlovy Vary
Svaz Mažoretek České republiky
18
Zpráva o odvodech na VPÚ
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
Obce
- oblast jednoznačně zaměřená na specifické projekty zpracované pro města a obce týkající se zkvalitňování života občanů
Město Karlovy Vary
Město Ostrov
Město Teplá
Město Ústí nad Orlicí
Občanské sdružení Český hasič
Obec Dobřichovice
Obec Mlýnské Struhadlo
Sportovní klub Městské policie Karlovy Vary
Statutární město Pardubice
Nadace
- v této oblasti byly finanční prostředky poskytnuté specifickým institucím zaměřeným na veřejně
prospěšnou činnost ve všech oblastech života, a to za účelem financování konkrétních projektů
Nadace Archa Chantal
Nadace Film Festival Karlovy Vary
Nadace Terezy Maxové
Školství
- se zaměřením na zlepšení technické podpory kvality výukového procesu
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského
Gymnázium a Střední odborná škola Nový Jičín
Soukromá vyšší odborná škola územně-správní a střední hotelová škola, s.r.o.
Společnost pro vzdělání a výchovu při Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech, o.p.s.
Základní škola jazyků Karlovy Vary
Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25
ZŠ Kynšperk nad Ohří
Zpráva o odvodech na VPÚ
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
19
osobách odpovědných
zprávu
Údaje o
za výroční
Čestné prohlášení
Údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti SLOT Game, a.s. za rok 2005 odpovídají
skutečnosti a mezi rozvahovým dnem a datem vydání výroční zprávy nenastaly žádné
významné skutečnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení hospodářských
výsledků a majetku akciové společnosti SLOT Game, a.s.
Společnost prozatím nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
V Karlových Varech dne 30. 06. 2006
Jan Tůma
ředitel společnosti
SLOT Game, a.s.
20
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
Závěr
Zpracování zprávy ke dni 31. 12. 2005 bylo zajištěno statutárním orgánem SLOT Game, a.s.
Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných
z dostupných dokumentů a podkladů a s vynaložením maximálního úsilí.
Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své stanovisko přednese na valné
hromadě společnosti a zároveň auditoru společnosti, který tuto zprávu ověřil.
V Karlových Varech dne 30. 06. 2006
Milutin Perič
předseda představenstva
SLOT Game, a. s.
Závěr
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
21
22
Příloha
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
Příloha
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva
23
24
Příloha
SLOT Game a. s. | Výroční zpráva

Podobné dokumenty