letecký předpis l15 o letecké informační službě

Transkript

letecký předpis l15 o letecké informační službě
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
Zpracovatel:
Úřad pro civilní letectví
LETECKÝ PŘEDPIS
L15
O LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ
Uveřejněno pod číslem jednacím:
51/2007-910-ILD/6
KONTROLNÍ SEZNAM STRAN
PŘEDPIS O LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ (L 15)
Strana
Datum
Strana
Datum
I až ii
22.11.2007
Změna č. 34
Dopl. 1 - 1 až Dopl. 1 - 5
18.11.2010
Změna č. 36
iii až iv
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 1 - 6
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
1-1
19.11.2009
Změna č. 35
Dopl. 1 - 7 až Dopl. 1 - 10
18.11.2010
Změna č. 36
2-1
19.11.2009
Změna č. 35
Dopl. 1 - 11
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
2-2
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 1 - 12 až Dopl. 1 - 18
18.11.2010
Změna č. 36
2 - 3 až 2 - 5
19.11.2009
Změna č. 35
Dopl. 2 - 1 až Dopl. 2 - 3
22.11.2007
Změna č. 34
3 - 1 až 3 - 4
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 3 - 1 až Dopl. 3 - 3
22.11.2007
Změna č. 34
3-5
18.11.2010
Změna č. 36
Změna č. 1/ČR
Dopl. 4 - 1
18.11.2010
Změna č. 36
4-1
19.11.2009
Změna č. 35
Dopl. 5 - 1
22.11.2007
Změna č. 34
4 - 2 až 4 - 3
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 6 - 1
22.11.2007
Změna č. 34
5 - 1 až 5 - 3
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 6 - 2 až Dopl. 6 - 3
18.11.2010
Změna č. 36
6-1
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 7 - 1
18.11.2010
Změna č. 36
7-1/7-2
22.11.2007
Změna č. 34
Dopl. 7 - 2
19.11.2009
Změna č. 35
8-1/8-2
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 7 - 3 až Dopl. 7 - 4
22.11.2007
Změna č. 34
9-1
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 8 - 1 až Dopl. 8 - 7
18.11.2010
Změna č. 36
10 - 1 až 10 - 3
18.11.2010
Změna č. 36
Dod. N - 1 až Dod. N - 18
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
ÚVODNÍ ČÁST
PŘEDPIS L 15
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení § 102 zákona č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký:
PŘEDPIS O LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ
L15
1.
V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:
Annex 15, Aeronautical Information Services
Ministerstvo dopravy provedlo redakci shora uvedeného dokumentu tak, aby jednotlivé části textu na sebe
plynule a systematicky navazovaly.
2.
Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů
pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. Rovněž
v případech, kdy se to jeví žádoucím, je vlastní text leteckého předpisu opatřen dalším textem.
3.
Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných
právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Datum účinnosti tohoto předpisu je:
22.11.2007.
Datem účinnosti tohoto předpisu se zrušuje, včetně pozdějších změn a oprav, předpis L15 – O letecké
informační službě, který byl schválen opatřením Ministerstva dopravy č.j. 208/2005-220-SP/4 ze dne 19.4.2005.
i
22.11.2007
Změna č. 34
PŘEDPIS L 15
ÚVODNÍ ČÁST
ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV
Změny
Opravy
Číslo
změny
Datum účinnosti
Datum záznamu
a podpis
1-34
22.11.2007
zapracováno
35
19.11.2009
36
1/ČR
18.11.2010
2/ČR
8.3.2012
Číslo
opravy
ii
Datum účinnosti
Datum záznamu
a podpis
ÚVODNÍ ČÁST
PŘEDPIS L 15
OBSAH
KONTROLNÍ SEZNAM STRAN
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
i
ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV
ii
OBSAH
iii
ČÁST I
Hlava 1
Úvod
1-1
Hlava 2
Definice
2-1
Hlava 3
Všeobecná ustanovení
3-1
Hlava 4
Hlava 5
Hlava 6
Hlava 7
Hlava 8
3.1
Odpovědnost a výkon funkce
3-1
3.2
Systém managementu jakosti
3-1
3.3
Výměna leteckých informací
3-3
3.4
Autorské právo
3-3
3.5
Náhrada nákladů
3-3
3.6
Všeobecné zásady
3-3
3.7
Jednotné referenční systémy používané v letectví
3-4
3.8
Metadata
3-5
Letecká informační příručka (AIP)
4-1
4.1
Obsah
4-1
4.2
Všeobecné zásady
4-1
4.3
Specifikace pro AIP Amendment
4-2
4.4
Specifikace pro AIP Supplement
4-2
4.5
Distribuce
4-2
4.6
Elektronická verze AIP (eAIP)
4-2
NOTAM
5-1
5.1
Vydávání
5-1
5.2
Všeobecné zásady
5-2
5.3
Rozesílání
5-3
Regulovaný systém řízení leteckých informací (AIRAC)
6.1
Všeobecné specifikace
6-1
6.2
Poskytování informací v papírové formě
6-1
6.3
Poskytování informací v elektronické formě
6-1
Letecké informační oběžníky (AIC)
7-1
7.1
Vydávání
7-1
7.2
Všeobecné zásady
7-2
7.3
Rozesílání
7-2
Předletové a poletové informace/data
8-1
8.1
Předletové informace
8-1
8.2
Automatizované systémy leteckých informací
8-1
8.3
Poletové informace
8-2
Hlava 9
Požadavky na spojení
Hlava 10
Elektronická data terénu a překážek
18.11.2010
Změna č. 36
6-1
9-1
10-1
10.1
Prostory krytí a požadavky na poskytování dat
10-1
10.2
Datová sada terénu – obsah, numerické specifikace a struktura
10-2
10.3
Datová sada překážek – obsah, numerické specifikace a struktura
10-2
10.4
Specifikace datového produktu pro terén a překážky
10-2
iii
PŘEDPIS L 15
Doplněk 1
ÚVODNÍ ČÁST
Obsah letecké informační příručky (AIP)
Dopl. 1-1
Část 1
Dopl. 1-1
Část 2
Část 3
Všeobecné údaje (GEN)
GEN 1
Národní pravidla a požadavky
Dopl. 1-1
GEN 2
Tabulky a kódy
Dopl. 1-2
GEN 3
Služby
Dopl. 1-3
GEN 4
Poplatky za použití letišť/heliportů a za letové navigační
služby
Dopl. 1-6
Traťová (ENR)
Dopl. 1-6
ENR 1
Všeobecná pravidla a postupy
Dopl. 1-6
ENR 2
Vzdušný prostor letových provozních služeb
Dopl. 1-7
ENR 3
Tratě letových provozních služeb
Dopl. 1-8
ENR 4
Radionavigační zařízení/systémy
Dopl. 1-9
ENR 5
Navigační výstrahy
Dopl. 1-10
ENR 6
Traťové mapy
Dopl. 1-11
Letiště (AD)
Dopl. 1-11
AD 0
Obsah části 3
Dopl. 1-11
AD 1
Letiště/heliporty - úvod
Dopl. 1-11
AD 2
Letiště
Dopl. 1-11
AD 3
Heliporty
Dopl. 1-15
Doplněk 2
Formulář SNOWTAM
Dopl. 2-1
Doplněk 3
Formulář ASHTAM
Dopl. 3-1
Doplněk 4
Informace, které musí být zveřejněny systémem AIRAC
Dopl. 4-1
Doplněk 5
Systém předem určeného rozesílání zpráv NOTAM
Dopl. 5-1
Doplněk 6
Formulář NOTAM
Dopl. 6-1
Doplněk 7
Požadavky na jakost leteckých dat
Dopl. 7-1
Doplněk 8
Požadavky na data terénu a překážek
Dopl. 8-1
Požadavky na předávání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích
Letecké informační služby
Dod. N-1
1
Zkratky
Dod. N-1
2
Přehled subjektů zodpovědných za aktualizaci informací uvedených
v AIP
Dod. N-1
3
Úvod
Dod. N-1
4
Všeobecné požadavky na aktualizací informací publikovaných LIS
Dod. N-2
5
Podklady pro NOTAM
Dod. N-3
6
Zveřejňování informací o leteckých dnech a soutěžích a jiných
akcích
Dod. N-4
7
Výsadky
Dod. N-4
8
Zveřejnění informace o postavení, odstranění nebo změně letecké
překážky
Dod. N-4
Příloha 1
Obsah AIP
Příloha 2
Formulář pro předání podkladů pro
v publikacích Letecké informační služby
ČR:
Dodatek N
Dod. N-6
iv
zveřejnění
informací
Dod. N-17
18.11.2010
Změna č. 36
HLAVA 1
PŘEDPIS L15
HLAVA 1 - ÚVOD
Cílem letecké informační služby je zajištění toku
informací/dat potřebných pro bezpečnost, pravidelnost
a hospodárnost mezinárodního letectví. Úloha
a důležitost leteckých informací/dat se významně
změnila zavedením prostorové navigace (RNAV),
navigace založené na výkonnosti (PBN), palubních
počítačových navigačních systémů a systémů
využívajících datové spoje. Neúplné nebo chybné
letecké informace/data mohou ovlivnit bezpečnost
letectví.
ve vzdušném prostoru České republiky a pro orgány
poskytující příslušné služby. Je rovněž závazný pro ty
orgány, pro něž, na základě jeho ustanovení, vzniká
povinnost poskytovat letecké informace.
Předpis musí znát pracovníci letecké informační
služby v plném rozsahu, posádky letadel a pracovníci
letových provozních služeb a provozovatelé, jejichž
činnost souvisí s prováděním a řízením letového
provozu, v rozsahu potřebném pro výkon jejich služby.
Aby se při poskytování leteckých informací/dat
zabezpečila jejich jednotnost a celistvost požadovaná
pro jejich provozní využití počítačovými navigačními
systémy, musí se, pokud je to možné, používat
mezinárodně uznávané standardy a postupy.
Některá ustanovení Předpisu o letecké informační
službě vyžadují, aby byla aplikována spolu
s předpisem Zkratky a kódy (L8400).
Tento předpis je závazný pro všechny subjekty
zúčastněné na organizování, řízení a provádění letů
Pokyny pro letecké informační služby jsou uvedeny
v dokumentu ICAO Aeronautical Information Services
Manual (Doc 8126).
1-1
19.11.2009
Změna č. 35
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
HLAVA 2
PŘEDPIS L 15
HLAVA 2 - DEFINICE
Výrazy použité v předpisu L15 mají následující
význam:
AIP Amendment (AIP Amendment)
Trvalé změny informací uvedených v AIP.
AIP Supplement (AIP Supplement)
Dočasné změny informací uvedených v AIP, které
jsou publikovány na zvláštních stránkách.
AIRAC (AIRAC)
Regulovaný systém řízení leteckých informací, jehož
účelem je v časovém předstihu informovat
o událostech
způsobujících
význačné
změny
v provozní praxi. Tyto informace vstupují v platnost ve
stanovených datech.
Aplikace (Application)
Manipulace a zpracování dat/údajů na podporu
požadavků uživatele (ISO 19104*).
ASHTAM (ASHTAM)
NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou
provozně význačné změny vulkanické aktivity,
vulkanické erupce a/nebo oblaku tvořeného
vulkanickým popelem.
Automatický závislý přehledový systém - vysílání
(ADS-B) (Automatic dependent surveillance –
broadcast (ADS–B))
Prostředek, kterým letadla, letištní mobilní prostředky a
další objekty mohou automaticky vysílat a/nebo přijímat
údaje, jako jsou identifikace, poloha a další, podle
vhodnosti, ve vysílacím módu pomocí datového spoje.
Data/údaj (Datum)
Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako
základ pro výpočet dalších veličin (ISO 19104*).
Databáze (Database)
Jeden nebo více souborů dat strukturovaných tak, že
příslušné aplikace z nich mohou vybírat a aktualizovat
je.
Poznámka: Týká se hlavně dat v elektronické
podobě přístupných přes počítač než souborů
v papírové formě.
Datová sada (Data set)
Identifikovatelný soubor dat (ČSN ISO 19101*).
Datový produkt (Data product)
Datová sada nebo řada datových sad, která vyhovuje
specifikaci datového produktu (ČSN EN ISO 19131∗).
Atribut vzhledu jevu (Feature attribute)
Charakteristika vzhledu jevu (ČSN ISO 19101*).
Poznámka: Atribut vzhledu jevu má jméno, datový
typ a obor hodnot, jakých může dosahovat.
Deklinace zařízení (Station declination)
Odchylka mezi nultým stupněm radiálu VOR
a zeměpisným severem, určeným v okamžiku
kalibrace stanice VOR.
Automatická informační služba v koncové řízené
oblasti (ATIS) (Automatic terminal information
service (ATIS))
Automatické poskytování platných běžných informací
přilétávajícím a odlétávajícím letadlům nepřetržitě
nebo v určeném časovém intervalu:
Digitální výškový model (DEM) (Digital elevation
model (DEM))
•
•
Automatická informační služba v koncové řízené
oblasti datovým spojem (D-ATIS) (Data link
automatic terminal information service (D-ATIS))
Poskytování ATIS prostřednictvím datového spoje.
Automatická hlasová informační služba v koncové
řízené oblasti (Hlasový ATIS) (Automatic voice
terminal information service (Voice ATIS))
Poskytování ATIS prostřednictvím nepřetržitého
a opakovaného hlasového rozhlasového vysílání.
Automatický závislý přehledový systém - kontrakt
(ADS-C) (Automatic dependent surveillance –
contract (ADS–C))
Prostředek, kterým budou pomocí datového spoje
vyměňovány položky ADS-C dohody mezi pozemním
systémem a letadlem, určující, za jakých podmínek by
měla být zahájena hlášení ADS–C a jaké údaje by
tato hlášení měla obsahovat.
Poznámka:
Zkrácený výraz „ADS kontrakt“ je
běžně užíván při odkazu na ADS kontrakt událost,
ADS kontrakt požadavek, ADS periodický kontrakt
nebo na nouzový mód.
Znázornění souvislé plochy terénu pomocí interpolace
hodnot výšek nad mořem ve všech průsečících
stanovené mřížky, vztažených ke společnému
počátku.
Poznámka: Digitální terénní model (DTM) se někdy
nazývá DEM.
Elipsoidická/Geodetická výška (Ellipsoid/Geodetic
height)
Výška vztažená k referenčnímu elipsoidu, měřená
podél vnější normály procházející daným bodem.
Etapa letu (Route stage)
Let nebo část letu vykonaná bez mezipřistání.
Geodetická/vzdálenost (Geodesic distance)
Nejkratší vzdálenost mezi jakýmikoliv dvěma body na
matematicky definovaném povrchu elipsoidu.
Geodetický údaj (Geodetic datum)
Nejmenší soubor parametrů umožňující transformaci
místního referenčního systému do světového
referenčního systému.
∗
Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na
konci této Hlavy.
2-1
19.11.2009
Změna č. 35
PŘEDPIS L 15
HLAVA 2
Geoid (Geoid)
Ekvipotenciální plocha gravitačního pole Země, která
je shodná s nenarušenou střední hladinou moře
(MSL) procházející spojitě kontinenty.
Poznámka: Geoid má nepravidelný tvar, protože
lokální gravitační odchylky (příliv, vítr, slanost, proud,
apod.) a směr gravitace jsou kolmé ke geoidu
v každém bodě.
Grafické zobrazení (Portrayal)
Prezentace grafické informace pro potřebu lidí (ČSN
ISO 19117*).
Gregoriánský kalendář (Gregorian calendar)
Všeobecně používaný kalendář, který byl poprvé
zaveden v roce 1582 za účelem definovat rok, který
více odpovídá tropickému roku než Juliánský kalendář
(ČSN ISO 19108*).
Poznámka: V gregoriánském kalendáři má běžný
rok 365 dní a přestupný 366 dní rozdělených do
dvanácti po sobě jdoucích měsíců.
Jakost dat (Data quality)
Stupeň nebo úroveň jistoty, že poskytovaná data
splňují požadavky uživatele vyjádřené přesností,
rozlišením a integritou.
Kalendář (Calendar)
Samostatný časový referenční systém, který slouží
jako základ pro stanovení časového okamžiku
s přesností na jeden den (ČSN ISO 19108*).
Komunikace datovým spojem mezi řídícím a
pilotem (CPDLC) (Controller – pilot data link
communications (CPDLC))
Způsob spojení mezi řídícím a pilotem, používající
datový spoj pro ATC komunikaci.
Kontrola
cyklickým
kódem
(CRC)
(Cyclic
redundancy check (CRC))
Matematický algoritmus aplikovaný na číslicově
vyjádřené údaje, stanovující úroveň jistoty, že nedojde
ke ztrátě nebo pozměnění dat.
Heliport (Heliport)
Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci, určená
zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby
vrtulníků.
Letecká data (Aeronautical data)
Skutečnosti, pojmy nebo instrukce týkající se letectví
prezentované v jednotné formě vhodné pro
komunikaci, výklad nebo zpracování.
Holá Země (Bare Earth)
Zemský povrch zahrnující masy vod, oblasti věčného
ledu a sněhu, s výjimkou vegetace a uměle
vytvořených objektů.
Letecká informační příručka (AIP) (Aeronautical
Information Publication (AIP))
Příručka vydaná Státem nebo pověřenou organizací,
která obsahuje letecké informace trvalého charakteru
důležité pro letecký provoz.
Identifikační pásmo protivzdušné obrany (ADIZ)
(Air Defence Identification Zone (ADIZ))
Zvláštní vymezený vzdušný prostor stanovených
rozměrů, uvnitř kterého musí letadla dodržovat
zvláštní identifikační a/nebo ohlašovací postupy navíc
k těm, které se týkají poskytování letových provozních
služeb (ATS).
Integrita (letecká data) (Integrity (aeronautical
data))
Stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění
leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku
nebo schválené změny.
Integrovaný
soubor
leteckých
informací
(Integrated Aeronautical Information Package)
Soubor, který se skládá z následujících částí:
− AIP včetně změnové služby;
− AIP Supplement;
− NOTAM a PIB;
− AIC a
− číselný kontrolní seznam platných NOTAM
a seznam platných NOTAM v otevřené řeči.
Jakost (Quality)
Stupeň splnění požadavků souborem inherentních
charakteristik (ČSN EN ISO 9000*).
Poznámka 1: Termín „jakost“ se může používat
s přívlastky, např. špatná, dobrá nebo vynikající.
Poznámka 2:
„Inherentní“ na rozdíl od „přiřazený“
znamená existující v něčem, zejména jako trvalá
charakteristika.
Letecká informační služba (AIS) (Aeronautical
Information Service (AIS))
Služba zřízená pro daný prostor působnosti, která je
odpovědná za poskytování leteckých informací/dat
potřebných
pro
bezpečnost,
pravidelnost
a hospodárnost letového provozu.
Letecké informace (Aeronautical information)
Informace vyplývající ze shromažďování, analýzy
a formátování leteckých dat.
Letecký informační oběžník (AIC) (Aeronautical
Information Circular (AIC))
Oznámení obsahující informace, které neodpovídají
podmínkám pro vydání NOTAM nebo publikování
v Letecké informační příručce (AIP), ale vztahují se
k bezpečnosti letů, letovému provozu nebo se týkají
otázek technických, administrativních nebo právních.
Letiště (Aerodrome)
Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně
budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo
zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.
Management jakosti (Quality management)
Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace
pokud se týče jakosti (ČSN EN ISO 9000*).
Metadata (Metadata)
Data o datech (ČSN ISO 19115∗).
Poznámka: Data, která popisují a dokumentují data.
∗
Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na konci
této Hlavy.
18.11.2010
Změna č. 36
2-2
HLAVA 2
PŘEDPIS L 15
Mezinárodní kancelář NOTAM (NOF) (International
NOTAM office (NOF))
Kancelář určená Státem pro mezinárodní výměnu
NOTAM.
Mezinárodní letiště (International airport)
Letiště vyhlášené leteckým úřadem smluvního státu,
na jehož území se letiště nachází, sloužící jako letiště
vstupu a odletu pro mezinárodní letový provoz, a na
kterém je poskytováno celní a pasové odbavení,
zdravotnická pomoc a karanténa pro živočichy a
rostliny apod.
Minimální bezpečná nadmořská výška nad
překážkami (MOCA) (Minimum obstacle clearance
altitude (MOCA))
Minimální nadmořská výška pro definovaný úsek,
která zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad
překážkami.
Minimální nadmořská výška na trati (MEA)
(Minimum en-route altitude (MEA))
Nadmořská výška pro úsek na trati, která zaručuje
adekvátní příjem příslušných navigačních zařízení
a ATS spojení, vyhovuje struktuře vzdušného prostoru
a zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad
překážkami.
Míra přesnosti (Precision)
Nejmenší rozdíl, který lze spolehlivě měřením rozlišit.
Poznámka: Pokud jde o zaměřování v terénu, míra
přesnosti představuje stupeň pečlivosti při zaměřování
nebo úroveň přesnosti přístrojů a metod používaných
při zaměřování.
Navigační specifikace (Navigation specification)
Soubor požadavků pro letadlo a letovou posádku
nezbytných k podpoře provozu s navigací založenou
na výkonnosti ve stanoveném vzdušném prostoru.
Existují dva druhy navigačních specifikací:
Specifikace požadované navigační výkonnosti (RNP).
Navigační specifikace založená na prostorové
navigaci, která zahrnuje požadavky na sledování
výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNP,
např. RNP 4, RNP APCH.
Specifikace prostorové navigace (RNAV). Navigační
specifikace založená na prostorové navigaci, která
nezahrnuje požadavky na sledování výkonnosti a
varování, označovaná zkratkou RNAV, např. RNAV 5,
RNAV 1.
Poznámka 1: Performance-based navigation (PBN)
Manual (Doc 9613), Volume II obsahuje podrobný
návod pro navigační specifikace.
Poznámka 2: Výraz RNP, který byl dříve definován
jako „vyhlášení navigační výkonnosti nezbytné pro
provoz v definovaném vzdušném prostoru“ byl
z tohoto předpisu odstraněn, jelikož byl koncept RNP
nahrazen konceptem PBN. Výraz RNP je nyní v tomto
předpisu
používán
výhradně
v souvislosti
s navigačními specifikacemi, které vyžadují sledování
výkonnosti a varování. Např. RNP 4 se vztahuje
k letadlu a provozním požadavkům, které obsahují
požadavek na výkonnost v příčném směru 4 NM
s palubním sledováním výkonnosti a varováním, které
jsou podrobně popsány v PBN Manual (Doc 9613).
Navigace založená na výkonnosti (PBN)
(Performance-based navigation)
Prostorová navigace založená na výkonnostních
požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS,
na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve
stanoveném vzdušném prostoru.
Poznámka: Výkonnostní požadavky jsou vyjádřeny
navigačními specifikacemi (specifikace RNAV,
specifikace RNP) ve vztahu k přesnosti, integritě,
spojitosti, dostupnosti a funkčnosti, nezbytné pro
navrhovaný provoz v souvislosti s příslušným
konceptem vzdušného prostoru.
Nebezpečný prostor (Danger area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém
mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné
pro let letadla.
NOTAM (NOTAM)
Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky
obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně
kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů,
nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná
pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem.
Omezený prostor (Restricted area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními
prostory nebo teritoriálními vodami státu, ve kterém je
let letadla omezen v souladu se stanovenými
podmínkami.
Opatření
přímého
tranzitu
(Direct
transit
arrangements)
Zvláštní opatření schválená příslušnými státními
úřady týkající se krátkodobého přistání letadel při
průletu uvedeným smluvním státem, kdy letadlo i
náklad mohou zůstat pod jejich přímým řízením.
Operace se vzhledem jevu (Feature operation)
Operace, kterou je možné provést na každé instanci
vzhledu jevu daného typu (ČSN ISO 19110*).
Poznámka: Operací
na
vzhledu
jevu
typu
„přehrada“ je zvýšení přehrady. Výsledkem této
operace je zvýšení vodní hladiny v nádrži.
Ortometrická výška (Orthometric height)
Výška bodu vztažená ke geoidu, obecně vyjadřovaná
jako výška nad střední hladinou moře (MSL elevation).
Ověřování (Verification)
Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních
důkazů, že specifikované požadavky byly splněny
(ČSN EN ISO 9000*).
Poznámka 1: Termín „ověřený“ se používá k označení
odpovídajícího stavu.
Poznámka 2: Potvrzení může zahrnovat tyto činnosti:
- provedení alternativních výpočtů;
- porovnání specifikace nového návrhu s podobnou
osvědčenou specifikací návrhu;
- provedení zkoušek a prokazování; a
- přezkoumání dokumentů před jejich vydáním.
Plocha pro sběr dat o překážkách/terénu
(Obstacle/terrain data collection surface)
Definovaná plocha zamýšlená pro shromažďování dat
o překážkách/terénu.
2-3
19.11.2009
Změna č. 35
PŘEDPIS L 15
HLAVA 2
Pohybová plocha (Movement area)
Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění
letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací
plochy (ploch).
Poloha (zeměpisná) (Position (geographical))
Soubor souřadnic (zeměpisná šířka a délka)
vztažených k matematickému referenčnímu elipsoidu,
které definují polohu bodu na povrchu země.
Potvrzení platnosti (Validation)
Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivního
důkazu, že požadavky na specifické zamýšlené
použití nebo uplatnění jsou splněny (ČSN EN ISO
9000∗).
Požadavek (Requirement)
Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny,
obecně se předpokládají nebo jsou závazné (ČSN EN
ISO 9000*).
Poznámka 1: „Obecně předpokládaný“ znamená, že
se jedná o zvyklost nebo běžnou praxi organizace,
jejích zákazníků a jiných zainteresovaných stran a že
se uvažovaná potřeba nebo očekávání předpokládají.
Poznámka 2: K
označení
specifického
druhu
požadavku se může použít rozlišující přívlastek, např.
požadavek na produkt, požadavek na management
jakosti, požadavek zákazníka.
Poznámka 3: Specifikovaný
požadavek
je
požadavek, který je stanoven, například v dokumentu.
Poznámka 4: Požadavky mohou být vytvářeny
různými zainteresovanými stranami.
Produkt letecké informační služby (AIS product)
Letecké informace poskytované ve formě částí
integrovaného
souboru
leteckých
informací
(s výjimkou NOTAM a PIB) včetně leteckých map
nebo ve vhodné elektronické formě.
Prokazování jakosti (Quality assurance)
Část managementu jakosti zaměřená na poskytování
důvěry, že požadavky na jakost budou splněny (ČSN
EN ISO 9000*).
Prostorová navigace (RNAV)
Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let
po jakékoliv požadované letové dráze, v dosahu
odpovídajícího navigačního zařízení nebo v rozsahu
možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací
obojího.
Poznámka: Prostorová navigace zahrnuje navigaci
založenou na výkonnosti, stejně tak jako jiné činnosti,
které nesplňují definici navigace založené na
výkonnosti.
Přehledová služba ATS (ATS surveillance service)
Výraz používaný k označení služby poskytované
prostřednictvím přehledového systému ATS.
Přehledový systém ATS (ATS surveilance system)
Všeobecný výraz s různým významem, buď ADS-B,
PSR, SSR nebo jiný srovnatelný pozemní systém,
který umožňuje identifikaci letadel.
Poznámka: Srovnatelný pozemní systém je takový
systém, u kterého bylo srovnávacím posudkem nebo
jinou metodikou prokázáno, že vykazuje stejnou nebo
vyšší úroveň bezpečnosti a výkonnosti než
monopulzní SSR.
Překážka (Obstacle)
Jakýkoliv pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt
nebo jeho část, která
a) je umístěná na ploše určené pro pozemní pohyby
letadel; nebo
b) zasahuje nad stanovenou plochu určenou k
ochraně letadel za letu; nebo
c) je umístěná vně těchto stanovených ploch a byla
vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký
provoz..
Přesnost (Accuracy)
Stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou
hodnotou a hodnotou skutečnou.
Poznámka: Přesnost se obvykle vyjadřuje pro
měřená data polohy od hlášené polohy, v nichž leží
s definovanou jistotou správná poloha.
Přihlašovací adresa (Logon address)
Specifický kód používaný pro přihlášení datového
spoje ke stanovišti ATS.
Radionavigační služba (Radionavigation service)
Služba poskytující informace pro vedení nebo údaje o
poloze pro efektivní a bezpečný provoz letadel pomocí
jednoho nebo více radionavigačních zařízení.
Reliéf (Relief)
Znázornění
terénních
tvarů
povrchu
země
zobrazených na leteckých mapách vrstevnicemi,
hypsometrickým
tónováním,
stínováním
nebo
výškovými kótami.
Rozlišení (Resolution)
Počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření
měřených nebo vypočítaných hodnot.
Rozteč míst (Post spacing)
Úhlová nebo lineární vzdálenost
sousedními výškovými kótami.
mezi
dvěma
Provozní plocha (Manoeuvring area)
Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění
letadel s výjimkou odbavovacích ploch.
Řada datových sad (Data set series)
Soubor datových sad sdílejících stejnou specifikaci
produktu (ČSN ISO 19115*).
Předletový informační bulletin (PIB) (Pre-flight
information bulletin (PIB))
Přehled informací provozního významu připravený
před letem z platných NOTAM.
Řízení jakosti (Quality control)
Část managementu jakosti zaměřená na plnění
požadavků na jakost (ČSN EN ISO 9000*).
∗
Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na konci
této Hlavy.
19.11.2009
Změna č. 35
2-4
HLAVA 2
PŘEDPIS L 15
Shromažďování (Assemble)
Proces slučování dat z různých zdrojů v databázi
a stanovení výchozí pozice pro jejich následné
zpracování.
Poznámka: Fáze shromažďování zahrnuje kontrolu
dat a zajištění nápravy zjištěných chyb a vynechávek.
Sledovatelnost (Traceability)
Schopnost zpětně vysledovat historii, použití nebo
umístění toho, co je předmětem úvah (ČSN EN ISO
9000*).
Poznámka: Z
hlediska
produktu
se
může
sledovatelnost vztahovat k:
- původu materiálů a částí;
- průběhu zpracování a
- distribuci a umístění produktu po dodání.
Vazby vzhledu jevu (Feature relationship)
Vazby, které spojují instanci jednoho typu vzhledu
jevu s instancí stejného nebo jiného typu vzhledu jevu
(ČSN ISO 19101*).
Vegetační pokryv (Canopy)
Holá Země doplněná o výšku vegetace.
VOLMET (VOLMET)
Meteorologické informace pro letadlo za letu.
Datový spoj – VOLMET (D-VOLMET) (Data link –
VOLMET (D-VOLMET))
Poskytování aktuálních pravidelných letištních zpráv
(METAR) a zvláštních letištních zpráv (SPECI),
předpovědí (TAF), informací SIGMET, mimořádných
hlášení z letadel na základě kterých nebyla vydána
informace SIGMET a, kde jsou dostupné, informací
AIRMET prostřednictvím datového spoje.
VOLMET vysílání (VOLMET broadcast)
Poskytování příslušných aktuálních zpráv METAR,
SPECI, předpovědí TAF a informací SIGMET
prostřednictvím
nepřetržitého
opakovaného
rozhlasového vysílání.
SNOWTAM (SNOWTAM)
NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou
nebezpečné podmínky na pohybové ploše způsobené
sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou
původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo
jejich odstranění.
Specifikace datového produktu (Data product
specification)
Podrobný popis datové sady nebo řady datových sad
spolu s doplňující informací, která umožní vytváření,
doplňování a použití někým jiným (ČSN EN ISO
19131*).
Poznámka: Specifikace
datového
produktu
poskytuje popis univerza diskurzu a specifikaci pro
mapování univerza diskurzu do datové sady. Lze ji
použít pro výrobu, prodej, koncové využití nebo
k jinému účelu.
Terén (Terrain)
Zemský povrch obsahující přirozeně se vyskytující
vzhledy jevů jako hory, kopce, horské hřebeny, údolí,
masy vod, oblasti věčného ledu a sněhu s výjimkou
překážek.
Poznámka: V praxi, podle použité metody sběru
dat, terén představuje spojitý povrch holé Země,
povrch vegetačního pokryvu, nebo něco mezi těmito
dvěma vrstvami, označované také jako „první vnímaný
povrch“.
Typ vzhledu jevu (Feature type)
Třída vzhledu jevu reálného světa se shodnými
vlastnostmi (ČSN ISO 19110∗).
Poznámka: V katalogu vzhledů jevů je typ vzhledu
jevu základní úrovní třídění.
Výška (Height)
Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu
považovaného za bod, měřená od stanovené roviny.
Vzhled jevu (Feature)
Abstrakce jevů reálného světa (ČSN ISO 19101*).
Zakázaný prostor (Prohibited area)
Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními
prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve
kterém jsou lety letadel zakázány.
Zásady
lidských
činitelů
(Human
factors
principles)
Zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci,
certifikaci, výcvik, provoz a údržbu a které se snaží
nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními
systémovými složkami správným zvážením lidské
výkonnosti.
Zvlnění geoidu (Geoid undulation)
Vzdálenost geoidu nad (pozitivní) nebo pod
(negativní) matematickým referenčním elipsoidem.
Poznámka: V případě Světového Geodetického
Systému - 1984 (WGS 84) rozdíl mezi elipsoidickou
výškou (elipsoid WGS 84) a ortometrickou výškou
reprezentuje zvlnění geoidu.
Seznam norem ISO, resp. ČSN ISO:
Umělé objekty (Culture)
Všechny vzhledy jevů vybudované na povrchu Země
člověkem jako jsou města, železnice a průplavy.
Validace (Validation)
Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních
důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené
použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny
(ČSN EN ISO 9000∗).
ČSN EN ISO 9000: - Systémy managementu kvality – Základní
principy a slovník
ČSN ISO 19101 – Geografická informace – Referenční model
ISO 19104 – Geographic information — Terminology
ČSN ISO 19108 – Geografická informace – Časové schéma
ČSN ISO 19109 – Geografická informace – Pravidla pro
aplikační schéma
ČSN ISO 19110 – Geografická informace – Metodologie
katalogizace vzhledů jevů
ČSN ISO 19115 - Geografická informace – Metadata
ČSN ISO 19117 - Geografická informace – Zobrazení
ČSN EN ISO 19131 - Geografická informace — Data
specifikace produktu
∗
Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na konci
této Hlavy.
2-5
19.11.2009
Změna č. 35
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
HLAVA 3
PŘEDPIS L 15
HLAVA 3 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
3.1
Odpovědnost a výkon funkce
3.1.1
Letecká
informační
služba
je
zajišťována pro celé území ČR v rozsahu uvedeném
v ustanovení tohoto Předpisu.
a) Leteckou informační službu poskytuje pro celé
území ČR v rozsahu ust. 3.1.1.1 se souhlasem
Úřadu pro civilní letectví Řízení letového provozu
ČR, s.p.
b) Poskytováním letecké informační služby pro území
jiného státu v rozsahu ust. 3.1.1.1 může pověřit
Řízení letového provozu ČR, s.p. pouze Úřad pro
civilní letectví. Úřad pro civilní letectví může
dohodnout s příslušnou autoritou jiného státu/států
společné poskytování letecké informační služby,
c) Přenesení oprávnění k částečnému poskytování
letecké informační služby na jinou organizaci
může provést pouze Úřad pro civilní letectví na
základě získání potřebných znalostí o kvalifikaci
žadatele a na základě písemné dohody mezi
žadatelem a Řízením letového provozu ČR, s.p. ,
d) Vydáváním informací o vzniku a pominutí
nebezpečných podmínek způsobených sněhem,
ledem nebo vodou původem ze sněhu na
pohybových plochách letišť formou SNOWTAM
pověřuje Úřad pro civilní letectví provozovatele
letišť. Ti jsou povinni předat SNOWTAM,
zpracovaný podle Doplňku 2 tohoto Předpisu, jako
zprávu pro AFTN k dopravě příslušné podací
stanici AFTN Řízení letového provozu ČR, s.p.,
která je rozešle na adresy stanovené střediskem
Letecké informační služby.
Poznámka:
Uvedené
informace
budou
zveřejňovány formou SNOWTAM v zimním období, t.j.
od 1.11. do 30.4. Pokud uvedené podmínky nastanou
blízko těchto dat, bude zahájeno vydávání SNOWTAM
nebo bude v jejich vydávání pokračováno.
3.1.1.1
Ministerstvo dopravy ČR je odpovědné
za vydávané informace. Letecké informace vydávané
pro stát nebo v jeho zastoupení musí být jasně
označené, že jsou vydávané z pověření státu.
3.1.1.2
Ministerstvo dopravy ČR musí učinit
všechna potřebná opatření k zajištění, že letecké
informace/data, které poskytuje z území ČR jsou
přiměřené, včasné a v požadované jakosti. Ta musí
zároveň upravovat, že letecká informační služba
dostane včas požadované informace/data od všech
služeb podílejících se na provozu letadel.
3.1.1.3
Tam, kde není zajištěna letecká
informační služba po dobu 24 hodin, musí být tato
služba zajištěna po celou dobu letu letadla v prostoru
působnosti letecké informační služby, prodloužená o
období nejméně dvou hodin před a po této době. Tato
služba musí také být k dispozici v čase vyžádaném
příslušnou pozemní službou.
3.1.2
Letecká informační služba je povinna
přijmout informace pro poskytování předletové
informační služby a informací potřebných za letu:
a) od leteckých informačních služeb jiných států, a
b) z jiných zdrojů, které mohou být k dispozici.
Poznámka:
Jeden z takových zdrojů je uveden
v ust. 8.3 tohoto Předpisu.
3.1.3
Letecké informace obdržené podle
ust. 3.1.2 a) jsou-li dále rozesílány, musí být jasně
označeny svým původem.
3.1.4
Letecké informace/data získané podle
ust. 3.1.2 b) musí být, je-li to možné, před rozesíláním
ověřeny, pokud je nelze ověřit a budou rozesílány,
musí být označeny jako neověřené.
3.1.5
Letecká informační služba je povinna
dávat urychleně k dispozici leteckým informačním
službám ostatních států jakékoliv informace/data
potřebné
pro
bezpečnost,
pravidelnost
a hospodárnost letového provozu, které si tyto služby,
pro zajištění požadavku ust. 3.1.6 níže, vyžádají.
3.1.6
Letecká informační služba musí
zajistit, aby letecké informace/data nutné pro
bezpečnost, pravidelnost nebo hospodárnost letového
provozu byly dány k dispozici ve formě vyhovující
provozním požadavkům:
a) osobám, které se účastní letového provozu včetně
letových posádek, plánování letů a letových
simulátorů,
b) stanovišť letových provozních služeb odpovědných
za letovou informační službu a služby odpovědné
za předletové informace.
3.1.7
Letecká informační služba je povinna
získávat a/nebo být původcem, soustřeďovat nebo
shromažďovat, editovat, formátovat, vydávat/ukládat a
rozesílat letecké informace/data z celého území státu
stejně tak z oblastí mimo území státu, kde je stát
odpovědný za poskytování letových provozních
služeb. Letecké informace musí být publikovány jako
Integrovaný soubor leteckých informací.
3.2
Systém managementu jakosti
3.2.1
Musí být zaveden a udržován systém
managementu jakosti, který zahrnuje všechny funkce
letecké informační služby, uvedené v ust. 3.1.7.
Vykonávání systému managementu jakosti musí být
prokazatelné v každé fázi činnosti, kdykoliv to bude
požadováno.
3.2.2
Management jakosti by měl být
uplatňován na celý datový řetězec leteckých informací
od jejich vzniku až po jejich rozesílání dalšímu
3-1
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
HLAVA 3
zamýšlenému uživateli s přihlédnutím k jejich
zamýšlenému použití.
Poznámka 1:
Management jakosti může být
zajišťován
jediným
nebo
několika
systémy
managementu jakosti.
Poznámka 2:
Pro
řízení
datového
řetězce
leteckých informací mezi zdrojem a distributorem a
mezi distributorem a dalším zamýšleným uživatelem
může být použita písemná dohoda zahrnující jakost
dat.
3.2.3
V zájmu zachování bezpečnosti je
žádoucí, aby systém managementu jakosti zavedený
v souladu s ust. 3.2.1 byl v souladu s normami
zabezpečování jakosti série 9000 dle Mezinárodní
organizace pro standardizaci (ISO) a certifikovaný
oprávněnou organizací.
Poznámka 1:
Certifikát
ISO
9001
vydaný
organizací oprávněnou k certifikaci by mohl být
považován za přijatelný způsob průkazu.
Poznámka2:
Standardy zabezpečování jakosti
série 9000 Mezinárodní organizace pro standardizaci
(ISO) poskytují základní rámec pro rozvoj programu
zabezpečování jakosti a definují výraz „organizace
oprávněná k certifikaci“. Ministerstvo dopravy ČR má
formulovat podrobnosti úspěšného programu a ve
většině případů je jedinečný pro danou státní
organizaci.
Poznámka 3:
Podpůrný
materiál
týkající
se
zpracování leteckých dat je uveden v dokumentu
RTCA DO-200A a EUROCAE ED-76 – Standards for
Processing Aeronautical Data. Tyto standardy
podporují vývoj a využití databází leteckých dat.
3.2.4
V souvislosti se zavedením systému
managementu jakosti musí být pro každou funkci
stanoveny požadované dovednosti a znalosti.
Personál určený k vykonávání těchto funkcí musí
projít odpovídajícím výcvikem. Letecká informační
služba musí zajistit, aby personál měl požadované
dovednosti a způsobilost nutné pro výkon daných
funkcí a vést příslušné záznamy tak, aby kvalifikaci
personálu bylo možné doložit. Musí být zavedeno
počáteční a periodické hodnocení, při kterém by
personál
prokázal
požadované
dovednosti
a způsobilost. Periodické hodnocení personálu musí
být použito jako prostředek k zjištění a nápravě
nedostatků.
3.2.5
Každý systém managementu jakosti
musí obsahovat nezbytnou politiku přístupu, procesy
a postupy, včetně postupů pro použití metadat, které
zajistí a ověří dohledatelnost leteckých dat v datovém
řetězci leteckých informací a umožní tak odhalení
hlavní příčiny zjištěných odchylek nebo chyb, jejich
opravení a informování dotčených uživatelů.
3.2.6
Stanovený systém managementu
jakosti musí uživatelům poskytnout potřebné ujištění a
důvěru, že rozesílané letecké informace/data vyhovují
požadavkům na jakost leteckých dat (přesnost,
rozlišení a integritu) uvedených v Doplňku 7 a
požadavkům na dohledatelnost dat při stanovování
příslušných metadat uvedených v ust. 3.8.1. Tento
systém musí také dát ujištění, že budou dodrženy jak
intervaly pro zavádění při zamýšleném využívání
leteckých dat, tak odsouhlasené termíny rozesílání.
18.11.2010
Změna č. 36
3.2.7
Musí být přijata všechna nezbytná
opatření pro sledování souladu se systémem
managementu jakosti.
3.2.8
Řád přesnosti leteckých dat založený
na 95% úrovni věrohodnosti musí být v souladu
s Předpisy L 11 Hlava 2, L 14 a L 14H, Hlava 2.
S ohledem na to musí být rozlišovány tři typy
polohových dat: topografické body (prahy RWY,
polohy navigačních zařízení, atd.), vypočítané body
(matematické výpočty bodů v prostoru ze známých
poloh topografických bodů, fixů) a vyhlášené body
(např. body hranic letových informačních oblastí).
3.2.9
Přesnost leteckých dat předávaných
AIS musí být v souladu s Doplňkem 1 a 7. AIS
zodpovídá za jejich nezměněnou publikaci.
3.2.10
Integrita leteckých dat musí být
zajištěna
v průběhu
zpracování
dat
od
zaměření/zdroje
po
rozesílání
k dalšímu
zamýšlenému uživateli (subjekt, který obdrží leteckou
informaci od poskytovatele letecké informační služby).
Požadavky na integritu leteckých dat musí být
založeny na možném nebezpečí vyplývajícím ze
zkreslení dat a na použití, k němuž jsou data určena.
V důsledku toho musí být použita tato klasifikace a
úroveň integrity dat:
-8
a) kritická data, úroveň integrity 1 x 10 ; je zde
vysoká
pravděpodobnost,
že
při
použití
zkomoleného
kritického
data
může
dojít
k vážnému
ohrožení
bezpečnosti
letu
či
bezpečného přistání letadla, s možností katastrofy.
-5
b) význačná data, úroveň integrity 1 x 10 ; je zde
malá
pravděpodobnost,
že
při
použití
zkomoleného význačného data může dojít
k vážnému
ohrožení
bezpečnosti
letu
či
bezpečného přistání letadla, s možností katastrofy.
-3
c) běžná data, úroveň integrity 1 x 10 ; je zde velmi
malá
pravděpodobnost,
že
při
použití
zkomoleného běžného data může dojít k vážnému
ohrožení bezpečnosti letu či bezpečného přistání
letadla, s možností katastrofy.
Poznámka 1:
Distribuce dalšímu zamýšlenému
uživateli se může lišit dle použitých metod doručování,
které mohou představovat buď:
Fyzickou distribuci. Ta zahrnuje prostředky,
kterými je distribuce leteckých informací/dat dosaženo
doručováním fyzických zásilek prostřednictvím
poštovních služeb.
nebo
Přímou elektronickou distribuci. Ta zahrnuje
prostředky,
kterými
je
distribuce
leteckých
informací/dat dosaženo automaticky prostřednictvím
přímého elektronického spojení mezi leteckou
informační službou a dalším zamýšleným uživatelem.
Poznámka 2:
Rozdílné metody doručování a různé
typy datových médií mohou vyžadovat rozdílné
postupy pro zajištění jakosti dat.
3.2.11
Požadavky na jakost leteckých dat
pokud jde o jejich klasifikaci a integritu musí být
v souladu s Tabulkami 7 - 1 až 7 - 5 v Doplňku 7.
3-2
HLAVA 3
PŘEDPIS L 15
3.2.12
Sady elektronických leteckých dat
musí být chráněny 32-bitovou kontrolou cyklickým
kódem (CRC), zavedenou pomocí dedikované
aplikace. To platí pro ochranu všech úrovní integrity
datových sad stanovených v ust. 3.2.10.
Poznámka 1:
Tento požadavek se neuplatňuje
v komunikačních systémech používaných pro přenos
datových sad.
Poznámka 2:
Návod na použití 32-bitového CRC
algoritmu pro zavedení ochrany sad elektronických
leteckých dat je uveden v dokumentu ICAO
Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126).
3.2.13
Materiál, který má být vydán jako
součást Integrovaného souboru leteckých informací,
musí být před předáním letecké informační službě
důkladně prověřen a zkoordinován s příslušnou
odpovědnou službou, aby se získalo ujištění, ještě
před distribucí, že obsahuje všechny potřebné
informace a že ty jsou v podrobnostech správné. Musí
se stanovit postupy na potvrzení platnosti a ověřování,
což zajistí, že bude vyhověno požadavkům na jakost
(přesnost, rozlišení, integritu) a možnost zpětného
sledování.
Poznámka:
Pokyny pojednávající o vztazích
k ostatním službám jsou uvedeny v dokumentu ICAO
v Aeronautical Information Services Manual (Doc
8126).
3.2.14
Prokázání souladu s aplikovaným
systémem
managementu
jakosti
musí
být
prostřednictvím auditu. Je-li zjištěna neshoda, musí se
určit postup k nápravě nesouladu nebo jeho příčiny.
Všechna zjištění auditu a kroky k nápravě musí být
evidovány a vhodně zdokumentovány.
Poznámka:
Pokyny týkající se požadavků na
jakost leteckých dat (přesnost, rozlišení, integritu,
ochranu a sledovatelnost) jsou uvedeny v dokumentu
ICAO World Geodetic System-1984 (WGS 84) Manual
(Doc 9674). Podpůrný materiál, pokud jde o
ustanovení Doplňku 1 a 7 týkající se rozlišení a
integrity leteckých dat, je uveden v dokumentu RTCA
Document DO-201A a European Organization for Civil
Aviation Equipment (EUROCAE) Document ED-77
Industry Requirements for Aeronautical Information.
3.3
Výměna leteckých informací
3.3.1
Všechny části Integrovaného souboru
leteckých informací vydávaných jinými státy jsou
zasílány Řízení letového provozu ČR, s.p., Letecké
informační službě. Ta je rovněž oprávněná
projednávat a vyřizovat žádosti o poskytování
leteckých informací/dat vydaných jinými státy.
3.3.2
Působnost Řízení letového provozu
ČR, s.p., Letecké informační služby a Mezinárodní
kanceláře NOTAM je pro celé území České republiky.
3.3.3
Letecká informační služba musí
uspořádat vydávání a příjem NOTAM tak, aby
vyhovovalo provozním požadavkům distribuce po
telekomunikační síti.
3.3.5
Řízení letového provozu ČR, s.p.,
Letecká informační služba musí dát k dispozici jeden
výtisk každé části Integrovaného souboru leteckých
informací papírové a/nebo elektronické formě, podle
požadavku letecké informační služby smluvního státu
ICAO, ve vzájemně dohodnuté formě bez poplatku i v
případě, že byla vydáváním/ukládáním a distribucí
státem pověřena komerční organizace.
3.3.6
V zájmu zachování bezpečnosti je
žádoucí, aby výměna více než jednoho výtisku
jednotlivých částí Integrovaného souboru leteckých
informací a jiných leteckých dokumentů včetně těch,
které obsahují letecké zákony a předpisy, v papírové
a/nebo elektronické formě, se řídila dvoustrannými
dohodami uzavřenými mezi smluvními státy ICAO.
3.3.7
Získání leteckých informací/dat včetně
částí Integrovaného souboru leteckých informací
a dalších leteckých dokumentů včetně leteckých
zákonů a předpisů, v papírové a/nebo elektronické
formě státem, který není smluvním státem ICAO nebo
jinou organizací/osobou by mělo být upraveno
samostatnou dohodou s Řízením letového provozu
ČR, s.p., Leteckou informační službou.
3.4
Autorské právo
Poznámka:
Z důvodu ochrany investic jakož i k
zajištění lepšího řízení jejich využívání, může AIS
uplatnit autorské právo na své produkty v souladu s
národními zákony.
Jakýkoliv produkt letecké informační služby jiného
státu, získaný dle ust. 3.3, který je chráněn autorským
právem daného státu, a vydávající letecká informační
služba tento produkt takto označila, nesmí AIS
poskytnout třetí straně bez upozornění, že produkt je
chráněn autorským právem.
3.5
Náhrada nákladů
Režijní náklady na shromažďování a zpracování
leteckých informací/dat jsou zahrnuty do nákladové
báze letištních poplatků a poplatků za letové
navigační služby v souladu s principy uvedenými
v dokumentu ICAO´s Policies on Charges for Airports
and Air Navigation Services (Doc 9082).
Poznámka:
Cena pro individuálního zákazníka
jednotlivých produktů AIS buď v papírové nebo
elektronické formě je založena na nákladech za tisk
papírových kopií nebo na výrobu elektronického
media a nákladů na distribuci.
3.6
Všeobecné zásady
3.6.1
Každá část Integrovaného souboru
leteckých informací určená pro mezinárodní rozesílání
musí obsahovat anglický text těch částí, které jsou
v otevřené řeči.
3.6.2
Názvy míst musí být vyjádřeny
v souladu s národními názvy, převedenými do latinky.
3.6.3
Měřicí
jednotky
používané
v rozesílaných leteckých informacích/datech musí být
v souladu s Předpisem L 5.
3.3.4
Pro usnadnění mezinárodní výměny
leteckých informací/dat se zavádí, podle možností,
přímé spojení mezi leteckými informačními službami.
3-3
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
HLAVA 3
3.6.4
Používání zkratek ICAO
Zkratky ICAO se musí v letecké informační službě
používat kdykoliv je to vhodné a jejich užití usnadní
rozesílání informací/dat.
3.6.5
Použití automatizace
Cílem zavádění automatizace umožňující výměnu
digitálních dat je zvýšení rychlosti, jakosti, výkonnosti
a finanční efektivnosti letecké informační služby.
Poznámka:
Návod obsahující letecký koncepční
model a model výměny dat pro vývoj databází a
zřízení služby pro
výměnu informací je uveden
v ICAO Doc 8126.
3.6.6
Označování a vyhlašování zakázaných, omezených a nebezpečných prostorů
3.6.6.1
Každý vyhlášený zakázaný, omezený
nebo nebezpečný prostor musí být označen a
informace o něm zveřejněny podle Doplňku 1,
ENR 5.1.
3.6.6.2
Stanovená označení se musí používat
ve všech dalších informacích týkajících se příslušného
prostoru.
3.6.6.3
Označení
písmen a čísel:
se
skládá
ze
skupiny
a) první dvě písmena příslušné směrovací značky
místa, která patří státu nebo území, jež hodlá
vyhlásit tento prostor, pro Českou republiku je to
LK,
b) písmene P pro zakázaný, písmene R pro omezený
a písmene D pro nebezpečný prostor,
c) čísla příslušného prostoru, které se na území státu
neopakuje.
Poznámka:
Písmena
označující
stát
jsou
uvedena v dokumentu ICAO Location Indicators (Doc
7910).
3.6.6.4
Pro vyloučení omylů se číselné
označení určitého prostoru provedené podle ust.
3.6.6.3 nesmí po jeho zrušení znovu použít po dobu
jednoho roku.
3.6.6.5
Vyhlašované zakázané, omezené
nebo nebezpečné prostory musí mít co nejmenší
rozměry a pro usnadnění zobrazení musí mít co
nejjednodušší geometrické tvary. Horizontální hranice
těchto prostorů musí být vymezena názvy míst, které
jsou uvedeny v letecké mapě ICAO 1 : 500 000 nebo
vyjádřeny zeměpisnými souřadnicemi s přesností na
jednu vteřinu. Totéž platí pro případy, kdy jsou
vyhlašovány jednotlivé zákazy nebo omezení letového
provozu či výstrahy na činnost nebezpečnou pro
letový provoz.
3.6.7
Principy zohledňující lidské činitele
3.6.7.1
Organizace leteckých informačních
služeb stejně jako forma, obsah, zpracování a
distribuce leteckých informací/dat musí brát v úvahu
principy zohledňující lidské činitele, které usnadní
jejich optimální využití.
3.6.7.2
V případě, že je požadována
vzájemná lidská vazba, musí být věnována náležitá
18.11.2010
Změna č. 36
pozornost integritě informací a v případě, že jsou
zjištěna rizika, jsou přijaty kroky, které je zmírňují.
Poznámka:
Toho
může
být
dosaženo
prostřednictvím návrhu systémů, provozními postupy
nebo zlepšením provozního prostředí.
3.7
Jednotné
používané v letectví
3.7.1
referenční
systémy
Horizontální referenční systém
3.7.1.1
Světový geodetický systém – 1984 (WGS
84) musí být používán jako horizontální (geodetický)
referenční
systém
pro
mezinárodní
letectví.
Publikované
letecké
zeměpisné
souřadnice
(označující zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku)
musí být vyjádřeny v geodetickém referenčním
systému WGS 84.
Poznámka 1:
Návod na používání WGS 84 je
uveden v dokumentu ICAO World Geodetic System –
1984 (WGS 84) Manual (Doc 9674).
Poznámka 2:
Specifikace, kterými se řídí určování
a hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita dat)
souřadnic zeměpisných poloh vztažených k WGS 84,
stanovených letovými provozními službami, jsou
uvedeny v Předpisu L 11, Hlava 2 a Doplňku 5,
Tabulka 1, a pro polohy vztažené k letišti/heliportu
v Předpisu L 14, Hlava 2, Tabulka 1 v Doplňku 5 a
Předpisu L 14H, Hlava 2 a Tabulka 1 v Doplňku 1.
3.7.1.2
V přesných
geodetických
aplikacích
a některých leteckých aplikacích by měly být
modelovány a počítány dočasné změny pohybu
tektonických desek a vliv slapových sil na zemskou
kůru. K vyjádření dočasného jevu by měla být
s jakoukoli sadou absolutních souřadnic stanic
uvedena epocha.
Poznámka 1:
Epocha referenčního rámce WGS 84
(G873) je 1997.0, zatímco epocha posledního
aktualizovaného referenčního rámce WGS 84
(G1150), zahrnujícího model pohybu desek, je 2001.0
(G znamená, že souřadnice byly získány technologií
GPS a číslo za G znamená, který GPS týden byly tyto
souřadnice zapracovány národní agenturou USA pro
výzkum Země z vesmíru (NGA) do procesu přesného
výpočtu efemerid).
Poznámka 2:
Soubor
zeměpisných
souřadnic
globálně rozmístěných stálých GPS sledovacích
stanic pro nejposlednější stanovení WGS 84
referenčního rámce (WGS 84 (G1150)) je obsažen
v Doc 9674. Pro každou stálou GPS sledovací stanici
je přesnost individuálně vypočítané polohy ve
WGS 84 (G1150) v řádu 1 cm (1 σ ).
Poznámka 3:
Dalším
přesným
celosvětovým
systémem zeměpisných souřadnic je International
Earth Rotation Service (IERS) Terrestrial Reference
System (ITRS). Realizace ITRS je v IERS Terrestrial
Reference Frame (ITRF). Pokyny k používání ITRS
jsou v Appendix C Doc 9674. Aktuální zobrazení
WGS 84 (G1150) je vztaženo k epoše ITRF 2000.
WGS 84 (G1150) je v souladu s ITRF 2000 a
v praktickém zobrazení je rozdíl mezi těmito dvěma
systémy celosvětově od jednoho do dvou centimetrů,
což znamená, že WGS 84 (G1150) a ETRF 2000 jsou
v podstatě identické.
3-4
HLAVA 3
PŘEDPIS L 15
3.7.1.3
Zeměpisné
souřadnice,
které
byly
transformovány do souřadnic WGS 84, ale jejichž
přesnost
původního
zaměření
nevyhovuje
požadavkům uvedeným v Předpisech L 11, Hlava 2,
L 14 a L 14H, Hlava 2, musí být označeny hvězdičkou.
3.7.1.4
Řád rozlišení publikovaných zeměpisných
souřadnic musí být v souladu s Doplňkem 1 a
Tabulkou 7-1 Doplňku 7 tohoto Předpisu, zatímco řád
rozlišení zeměpisných souřadnic zobrazených na
mapách musí být v souladu s Předpisem L 4, Doplněk
6, Tabulkou 1.
3.7.2
Vertikální referenční systém
3.7.2.1
V ČR
je
vertikálním
referenčním
systémem Výškový systém Baltský – po vyrovnání
(Bpv), který udává vztah výšky měřené podél svislice
ke kvazigeoidu CR 2000.
Poznámka 1: Model kvazigeoidu CR 2000 je
gravimetrickým modelem kvazigeoidu, rektifikovaným
pomocí GPS/nivelace v referenčním rámci ETRF2000
(European Terestrial Reference Frame 2000). Je
popsán diskrétními hodnotami odlehlostí (výškových
anomálií) od referenčního elipsoidu GRS80.
Poznámka 2: Výšky (výšky nad mořem) Bpv jsou
normální Moloděnského výšky.
3.7.2.2
Výškový systém Bpv je určen výchozím
výškovým bodem, kterým je nula stupnice vodočtu
v Kronštadtu. Je souborem normálních výšek
z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí.
3.7.2.3
V ČR se na rozdíl od vertikálního
referenčního systému EGM 96, požadovaného ICAO,
používá výškový systém Bpv. Odchylky Bpv od EGM
96 na celém území ČR nepřesahují v 99 % 0,5 m.
Poznámka: Specifikace, kterými se řídí určování
a hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita dat)
výšek nad mořem a zvlnění geoidu v určených
polohách na letištích/heliportech, jsou v Předpisu
L 14, Hlavě 2, Tabulce 2 v Doplňku 5; a Předpisu
L 14H, Hlavě 2 a Tabulce 2 v Doplňku 1.
3.7.2.4
Pro civilní letiště s provozem IFR musí být
specifikované zaměřené pozemní polohy uvedené
v Doplňku 1 spolu s výškou nad mořem vztaženou
k MSL (kvazigeoid CR 2000) také publikováno zvlnění
geoidu (odvozené od WGS-84 elipsoidu).
3.7.2.5
Řád rozlišení publikovaných výšek nad
mořem a zvlnění geoidu musí být v souladu
s Doplňkem 1 a Tabulkou 7-2 Doplňku 7 tohoto
Předpisu, zatímco řád rozlišení výšek nad mořem
a zvlnění kvazigeoidu CR 2000 zobrazených na
mapách musí být v souladu s Předpisem L 4,
Doplňkem 6, Tabulkou 2.
3.7.3
Časový referenční systém
3.7.3.1
V mezinárodním civilním letectví musí být
používán jako časový referenční systém gregoriánský
kalendář a světový koordinovaný čas (UTC).
Poznámka 1:
Hodnota v doméně času je časová
poloha měřená ve vztahu k časovému referenčnímu
systému.
Poznámka 2:
Světový koordinovaný čas je časové
měřítko udržované Bureau International de l´Heure
(BIH) a IERS a slouží jako základ pro koordinované
rozesílání standardních frekvencí a časových signálů.
Poznámka 3:
Používání UTC – viz Dodatek D
Předpisu L 5.
Poznámka 4:
Norma ČSN ISO 8601 specifikuje
používání gregoriánského kalendáře a 24 hodinový
místní čas nebo UTC pro vzájemnou výměnu
informací, zatímco norma ČSN ISO 19108 určuje
gregoriánský kalendář a UTC jako primární referenční
časový systém používaný spolu se zeměpisnými
informacemi.
3.7.3.2
Je-li při některých aplikacích používán
odlišný časový referenční systém, katalog vzhledů
jevů nebo metadata spojená s aplikačním schématem
nebo datovou sadou musí, dle vhodnosti, obsahovat
buď popis tohoto systému nebo označení dokumentu
popisujícího tento časový referenční systém.
Poznámka:
Norma ČSN ISO 19108, příloha D
popisuje některé aspekty kalendářů, které lze pro
takový popis vzít v úvahu.
3.8
Metadata
3.8.1
Metadata musí být shromažďována kvůli
zpracování leteckých dat a jejich výměně.
Shromážděná metadata musí být používána
v datovém
řetězci
leteckých
informací,
od
zdroje/vzniku po distribuci dalšímu zamýšlenému
uživateli.
3.8.2
Shromažďovaná
obsahovat minimálně:
metadata
musí
a) název organizace nebo subjektu vykonávající
funkci;
b) vykonávanou funkci; a
c) datum a čas daného úkonu.
Poznámka:
Vykonávaná
funkce
znamená
jakoukoliv
činnost
související
s vytvářením,
předáváním nebo zpracováním dat.
3-5
18.11.2010
Změna č. 36
Změna č. 1/ČR
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
HLAVA 4
PŘEDPIS L 15
HLAVA 4 - LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP)
Poznámka 1:
AIP je především určen pro
uspokojení mezinárodních požadavků na výměnu
leteckých informací dlouhodobého charakteru, které
jsou důležité pro letový provoz. Ukáže-li se výhodným,
může být forma zveřejnění upravena tak, aby
dokumenty Letecké informační služby byly použitelné
i na palubě letadla.
Poznámka 2:
AIP tvoří základní zdroj trvalých
informací a dočasných změn dlouhodobějšího
charakteru.
4.1
Obsah
4.1.1
Letecká informační příručka musí
obsahovat platné informace vztahující se k subjektům
a seřazené podle subjektů vyjmenovaných v Doplňku
1, tištěných kolmým písmem, s výjimkou případu, kdy
AIP nebo jeho díl je zpracován přímo pro usnadnění
provozního využívání za letu. Uspořádány jsou ve
třech částech, oddílech a pododdílech s jednotným
způsobem odvolávek, aby bylo možné elektronické
ukládání a vyhledávání informací. Přesný formát
a uspořádání je na uvážení Letecké informační služby
se souhlasem Úřadu pro civilní letectví za
předpokladu, že příručka obsahuje příslušný přehled
o obsahu.
4.1.1.1
AIP může navíc obsahovat platné
informace,
které
se
vztahují
k
subjektům
vyjmenovaným v Doplňku 1, které jsou vytištěny
kurzívou.
f) Mapa minimálních nadmořských výšek pro
radarové vektorování
g) Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO
h) Terénní mapa pro přesné přiblížení - ICAO
i) Mapa standardních přístrojových příletů (STAR) ICAO
j) Mapa standardních přístrojových odletů (SID) ICAO
k) Mapa příletů a odletů za VFR
l) Mapa přiblížení okruhem.
m) Výskyt ptactva v blízkosti letiště
n) Monitorování hluku
Poznámka:
Letištní terénní a překážková mapa –
ICAO (elektronická) na odpovídajícím elektronickém
médiu může být do AIP vložena pomocí stránky
s kapsou.
4.1.4
Map, schémat nebo diagramů musí
být použito vždy, kdy je to vhodné pro doplnění nebo
nahrazení tabulek nebo textu Letecké informační
příručky.
Poznámka:
Je-li to vhodné, mohou být pro
splnění tohoto požadavku použity mapy vytvořené
v souladu s Předpisem L4 - Letecké mapy. Pokyny
pro stanovení indexů map a diagramů zavedených
v Letecké informační příručce jsou uvedeny
v dokumentu ICAO Aeronautical Information Services
Manual (Doc 8126).
4.2
4.1.2
Letecká informační příručka
zahrnovat v Části 1 - Všeobecně (GEN):
a) název úřadu, odpovídajícího za letecká zařízení,
služby a postupy, které jsou v Letecké informační
příručce uvedeny,
b) všeobecné podmínky, za kterých služby nebo
zařízení jsou použitelné,
c) přehled význačných rozdílů mezi národními
předpisy a postupy používanými v ČR a standardy
a doporučenými postupy Mezinárodní organizace
civilního letectví uspořádaný tak, aby umožnil
uživateli snadné rozlišení,
d) způsob aplikace postupů v každém případě, kdy
mezinárodní standardy, doporučení a postupy
umožňují výběr.
4.1.3
Dále uvedené letecké mapy, jsou-li
k dispozici pro určená mezinárodní letiště/heliporty,
musí být součástí AIP nebo musí být rozesílány
samostatně příjemcům AIP:
a)
b)
c)
d)
Všeobecné zásady
musí
Mapa letiště/heliportu - ICAO
Letištní mapa pro pojíždění - ICAO
Letištní překážková mapa - ICAO - typ A
Letištní terénní a překážková mapa - ICAO
(elektronická)
e) Mapa stání/zajíždění letadel - ICAO
4.2.1
Každá část Letecké informační
příručky musí tvořit celek a musí zahrnovat stranu
(strany) s obsahem.
Poznámka:
Pokud je to nutné z důvodu
obsažnosti nebo snazšího používání, může se
Letecká informační příručka vydat ve dvou nebo více
částech nebo dílech. V každém z nich se uvede, že
zbývající informace se nacházejí v další části
(částech) nebo v dalším díle (dílech).
4.2.1.1
V AIP obsažené informace nesmí být
zdvojovány informacemi získanými z jiného zdroje.
4.2.1.2
Dohodnou-li se dva nebo více států na
vydání společného AIP, musí to být jasně vyznačeno
v názvu a v obsahu.
4.2.2
Letecká informační příručka se vydává
formou samostatných výměnných listů.
4.2.3
V Letecké informační příručce musí
být každá stránka opatřena datem. Datum, skládající
se ze dne, měsíce (slovy) a roku, musí být buď datem
vydání nebo datem vstupu dané informace v platnost.
4.2.4
Kontrolní seznam stran obsahující
datum posledního vydání každé stránky Letecké
informační příručky musí být vydáván průběžně. Číslo
4-1
19.11.2009
Změna č. 35
PŘEDPIS L 15
HLAVA 4
stránky/název mapy a datum kontrolního seznamu
musí být uvedeno i na kontrolním seznamu.
4.2.5
Na každé Letecké informační příručce
vydávané ve vázané podobě i na každé stránce
Letecké
informační
příručky
vydané
formou
samostatných výměnných listů musí být jasně
uvedeno:
a) název Letecké informační příručky;
b) teritoriální pokrytí, v případě nezbytnosti část
teritoria;
c) název státu a organizace (úřadu) vydávající
publikaci;
d) číslo stránky/název mapy;
e) stupeň hodnověrnosti, pokud informace není
ověřena.
4.2.6
Rozměr listu nesmí být větší než
formát 210 x 297 mm. Je-li použito většího formátu,
musí být složen do odpovídající velikosti.
4.2.7
Všechny změny do AIP nebo nové
informace na převydané stránce musí být označeny
rozlišujícím symbolem nebo poznámkou.
4.2.8
Význačné
změny
provozního
charakteru musí být publikovány v souladu s postupy
systému AIRAC a označují se AIRAC.
4.2.9
Letecká informační příručka musí být
změnována v takových pravidelných intervalech, aby
mohla být udržována v aktuálním stavu. Použití
ručních oprav nebo vysvětlivek musí být omezeno na
minimum. Běžný způsob oprav je prováděn výměnou
listů.
4.2.9.1
Pravidelný časový interval podle
ust. 4.2.9 musí být uveden v AIP, Část 1 - Všeobecně
(GEN).
Poznámka:
Návod pro stanovení intervalů mezi
daty vydání AIP Amendment je obsažen v dokumentu
Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126).
4.3
Specifikace pro AIP Amendment
4.3.1
Trvalé změny musí být publikovány
jako AIP Amendment.
4.3.2
Každá změna (AIP Amendment) musí
mít přiděleno pořadové číslo nepřerušené řady.
4.3.3
Každá stránka AIP Amendment včetně
průvodního listu musí mít uvedeno datum vydání.
4.3.4
Každá
stránka
AIRAC
AIP
Amendment včetně průvodního listu musí mít
uvedeno datum vstupu v platnost (effective date).
Pokud je použit jiný čas vstupu v platnost než 0000
UTC, musí být čas vstupu v platnost také uveden
v průvodním listu.
4.3.5
Pokud byly do AIP Amendment
zapracovány nějaké části Integrovaného souboru
leteckých informací, musí obsahovat odvolávky na
jejich pořadová čísla.
18.11.2010
Změna č. 36
4.3.6
Na průvodním listu AIP Amendment
musí být uveden stručný popis předmětu, kterého se
změna týká.
4.3.7
Nebude-li publikován AIP Amendment
ve stanoveném intervalu nebo datu publikace, vydává
a rozesílá se oznámení NIL prostřednictvím NOTAM.
4.4
Specifikace pro AIP Supplement
4.4.1
Dočasné změny časově delšího
charakteru (tři měsíce nebo déle) a informace s kratší
dobou platnosti, jež obsahují rozsáhlý text a/nebo
grafické znázornění, musí být vydávány jako AIP
Supplement.
Poznámka:
Návod k používání AIP Supplementu
spolu
s
příklady
je
uveden
v dokumentu Aeronautical Information Services
Manual (Doc 8126).
4.4.2
Každý AIP Supplement musí mít
pořadové číslo nepřerušené řady v kalendářním roce.
4.4.3
Stránky AIP Supplement musí být
v AIP ponechány po takovou dobu, pokud jejich obsah
nebo část obsahu zůstává v platnosti.
4.4.4
Pokud se v AIP Supplement vyskytne
chyba nebo je jeho doba platnosti změněna, musí být
vydány změnové listy.
Poznámka:
Požadavky
pro
NOTAM
platí
v případě, že časové omezení neumožňuje včasnou
distribuci AIP Supplement.
4.4.5
Je-li AIP Supplement rozesílán jako
náhrada NOTAM, musí se uvést odvolání na
pořadové číslo NOTAM.
4.4.6
Kontrolní seznam platných AIP
Supplement musí být vydáván v intervalech
nepřekračujících jeden měsíc na průvodním listě
běžných AIP Amendment a u číselného kontrolního
seznamu platných NOTAM.
4.4.7
Stránky AIP Supplement by měly být
pro snadnou rozlišitelnost natištěny na žlutém papíru.
4.4.8
Stránky AIP Supplement by měly být
zařazeny v AIP jako první položka.
4.5
Distribuce
V ČR jsou AIP, AIP Amendment a AIP Supplement
rozesílány poštou.
4.6
Elektronická verze AIP (eAIP)
4.6.1
AIP, AIP Amendment, AIP Supplement
a AIC by měly být vydávány také ve formátu, který
umožňuje jejich zobrazení na monitoru počítače nebo
vytištění na tiskárně.
Poznámka 1:
Tento složený elektronický dokument
se nazývá „Elektronická verze AIP“ (eAIP) a je založen
na formátu, který umožňuje výměnu elektronických
dat.
Poznámka 2:
Návod pro vytvoření a poskytování
eAIP je uveden v dokumentu Doc 8126.
4-2
HLAVA 4
PŘEDPIS L 15
4.6.2
Pokud je eAIP poskytován, musí jeho
informační obsah a struktura částí, oddílů a pododdílů
odpovídat obsahu a struktuře papírové verze AIP.
eAIP musí obsahovat soubory, které umožní vytištění
papírové verze AIP.
fyzickou distribuci (CD, DVD, atd.) a/nebo přímo
prostřednictvím internetu.
Poznámka:
Návod na používání internetu je
uveden v dokumentu Use of the Public Internet for
Aeronautical Applications (Doc 9855).
4.6.3
Pokud je eAIP poskytován, měl by být
dostupný prostřednictvím média, které umožňuje
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
4-3
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
HLAVA 5
PŘEDPIS L 15
HLAVA 5 - NOTAM
5.1
Vydávání
5.1.1
NOTAM musí být sestaven a vydán
bez prodlení, kdykoliv informace určená k rozesílání je
dočasného charakteru a krátké časové účinnosti nebo
jsou-li provozně význačné stálé změny nebo dočasné
změny delšího trvání oznamovány v krátkém časovém
předstihu, s výjimkou, jde-li o rozsáhlý text a/nebo
grafické znázornění.
Poznámka 1:
Provozně význačné změny týkající se
okolností uvedených v Doplňku 4, část 1 jsou
vydávány podle Regulovaného systému leteckých
informací (AIRAC) popsaném v Hlavě 6.
Poznámka 2:
Krátkodobé informace, které mají
rozsáhlý text a/nebo grafické znázornění, se vydávají
jako AIP Supplement (viz Hlava 4, ust. 4.4).
5.1.1.1
NOTAM musí být sestaven a vydán,
pokud se jedná o následující informace:
a) zřízení, uzavření nebo význačné změny v provozu
letiště/heliportu nebo drah,
b) zřízení, zrušení a význačné změny v provozu
leteckých služeb (AGA, AIS, ATS, CNS, MET,
SAR, atd.),
c) zřízení,
zrušení
a
význačné
změny
v
provozuschopnosti radionavigačních služeb a
služeb pro spojení letadlo-země. Toto zahrnuje:
přerušení provozu nebo opětné uvedení do
provozu, změny kmitočtů, změna zveřejněné
provozní doby služby, změna volací značky,
změna orientace (prostředky pro určení směru),
změna polohy, zvýšení nebo snížení výkonu o 50
procent nebo více, změna v době rozhlasového
vysílání nebo jeho obsahu, nepravidelnost nebo
nespolehlivost jakékoliv radionavigační služby a
služby pro spojení letadlo-země,
d) zřízení, zrušení nebo význačné změny vizuálních
zabezpečovacích zařízení,
e) přerušení provozu nebo opětné uvedení do
provozu hlavních částí letištních světelných
systémů,
f) zřízení, zrušení nebo význačné změny postupů
pro letové provozní služby,
g) výskyt nebo opravy důležitých nedostatků nebo
závad v prostorech provozní plochy,
h) změny nebo omezení výdeje paliva, oleje nebo
kyslíku, které jsou k dispozici,
i) důležité změny zařízení a výkonu služby pátrání
a záchrany,
j) zřízení, výpadek nebo opětné uvedení do provozu
výstražných majáků označujících překážky pro
letový provoz,
k) změny pravidel vyžadující okamžité zahájení
činnosti, například zakázané prostory pro akce
SAR,
l) výskyt nebezpečí, které může mít vliv na letový
provoz (včetně překážek, vojenských cvičení,
přehlídek, závodů a větších akcí parašutismu
mimo vyhlášené prostory),
m) postavení, odstranění nebo změny v překážkách
ovlivňujících
letový
provoz
v
prostorech
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
vzletu/stoupání, nezdařeného přiblížení, prostoru
přiblížení a dráhového pásu,
vyhlášení nebo zrušení (včetně aktivace nebo
deaktivace), podle vhodnosti, změny ve statusu
zakázaných, omezených nebo nebezpečných
prostorů,
vyhlášení nebo zrušení prostorů nebo tratí ATS
nebo jejich částí, ve kterých může dojít
k zakročování proti letadlům, a kde je požadováno
zajistit stálý odposlech nouzového kmitočtu
121,5 MHz,
přidělení, zrušení nebo změny u směrovací
značky,
význačné
změny
v
úrovni
záchranného
a protipožárního zabezpečení, které je běžně
k dispozici pro dané letiště/heliport. NOTAM musí
být vydán pouze tehdy, jestliže se mění kategorie
a tato změna kategorie musí být jasně stanovena
(viz Předpis L14, Hlava 9 a Dodatek A),
výskyt nebo odstranění nebo význačná změna
nebezpečných podmínek způsobených sněhem,
rozbředlým
sněhem,
ledem,
radioaktivním
materiálem, toxickými látkami, usazováním
vulkanického popela nebo vodou na pohybové
ploše,
vypuknutí epidemií vyžadujících změny ve
zveřejněných
požadavcích
na
očkování
a karanténní opatření,
předpovědi sluneční kosmické radiace, je-li
poskytována,
provozně význačná změna vulkanické aktivity,
místo, datum a čas erupce a/nebo horizontální
a vertikální rozsah oblaku tvořeného vulkanickým
popelem včetně směru jeho pohybu, letové hladiny
a tratí nebo jejich částí, které by mohly být
zasaženy.
únik radioaktivních materiálů nebo toxických
chemikálií do atmosféry následkem nehody
nukleárních nebo chemických zařízení, s určením
místa a času nehody, letových hladin, tratí ATS
nebo jejich částí, které by mohly být zasaženy,
a směr pohybu.
činnost humanitárních misí jako jsou ty pod
záštitou OSN, spolu s postupy a/nebo omezeními,
které mají vliv na letový provoz, a
zavedení krátkodobých nouzových opatření
v případě narušení nebo částečného narušení
letových provozních služeb a s nimi souvisejících
podpůrných služeb.
Poznámka: Viz Předpis L 11, ust. 2.28 a Dodatek D.
5.1.1.2
V zájmu zachování bezpečnosti je
žádoucí, aby nezbytnost vydání NOTAM byla zvážena
při jakýchkoli jiných okolnostech, které by mohly
ovlivnit provoz letadel.
5.1.1.3
Následující
informace
nejsou
vydávány jako NOTAM:
a) běžné údržbové práce na odbavovací ploše
a pojezdových drahách, které nemají vliv na
bezpečné pojíždění letadel,
5-1
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
HLAVA 5
b) práce při značení dráhy, může-li být provoz letadel
bezpečně prováděn na jiných drahách nebo
používané zařízení může být podle potřeby
odstraněno,
c) dočasné překážky v blízkosti letišť/heliportu, které
nemají vliv na bezpečný provoz letadel,
d) částečný
výpadek
světelných
prostředků
letiště/heliportu, jestliže tento výpadek nemá přímý
vliv na provoz letadel,
e) částečná dočasná závada ve spojení letadlozemě, jestliže náhradní kmitočty jsou v provozu
a je známo, že jsou k dispozici,
f) nedostatečná služba pro předávání návěstí
pilotům na odbavovací ploše a pro řízení letadel
na zemi,
g) nezpůsobilost označení místa, směru a dalších
příkazových znaků na letištní pohybové ploše,
h) paraseskoky za VFR v neřízeném vzdušném
prostoru (viz ust. 5.1.1.1, písm. l)), ve vyhlášených
místech nebo uvnitř nebezpečných/zakázaných
prostorů za předpokladu, že seskoky jsou řízeny,
i) jiné
informace
obdobného
krátkodobého
charakteru.
5.1.1.4
Informace o aktivaci vyhlášených
nebezpečných,
omezených
nebo
zakázaných
prostorů, jakož i informace o takových činnostech, jež
si vyžádají dočasné omezení ve využívání vzdušného
prostoru, musí být zveřejněny nejméně 7 dnů předem,
pokud se nejedná o nouzové operace.
5.1.1.4.1
Je žádoucí, aby v nejkratší možné
době byly zveřejněny informace, jimiž se ruší dříve
vyhlášená omezení nebo se zkracuje doba aktivace
nebo se zmenšují rozměry prostoru, v němž dochází k
omezení.
Poznámka:
Tam, kde je to možné, je žádoucí,
aby podobná informace byla zveřejněna nejméně
24 hodin předem, aby bylo možno včas ukončit
notifikační činnosti a usnadnit plánování využití
vzdušného prostoru.
5.1.1.5
V NOTAM, který oznamuje uvedení
radionavigačních zařízení nebo zařízení spojovacích
služeb mimo provoz, se musí uvést předpokládaná
doba mimo provoz nebo čas, kdy se očekává, že
služba bude obnovena.
5.1.1.6
Je-li AIP Amendment nebo AIP
Supplement publikován podle postupů AIRAC, musí
být vydán NOTAM s krátkým popisem obsahu, datem
a časem vstupu v platnost a s odvolávkou na
pořadové číslo Amendment nebo Supplement. Datum
a čas vstupu v platnost tohoto NOTAMu se musí
shodovat s datem účinnosti Amendment nebo
Supplement a musí zůstat v platnosti v předletovém
informačním bulletinu po dobu 14 dnů.
Poznámka:
Pokyny na sestavení NOTAM
oznamujícího vydání AIRAC AIP Amendment nebo
AIP Supplement („Trigger NOTAM“) jsou uvedeny
v dokumentu ICAO AIS Manual (Doc 8126).
5.2
Všeobecné zásady
5.2.1
S výjimkou ust. 5.2.3 a 5.2.4 musí text
každého NOTAM obsahovat informace uspořádané
podle Doplňku 6 tohoto Předpisu.
18.11.2010
Změna č. 36
5.2.2
Text NOTAM musí být sestaven
z přesně vymezujících výrazů/jednotné zkrácené
frazeologie patřící k NOTAM kódům doplněné
zkratkami ICAO, označeními, znaky, názvy, volacími
znaky, kmitočty, číselnými daty a textem v otevřené
řeči.
Poznámka:
Podrobný návod obsahující vydávání
NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM a PIB je uveden
v dokumentu ICAO Doc 8126.
5.2.2.1
Pokud je NOTAM určený pro
mezinárodní distribuci, musí obsahovat anglický text
těch částí, které jsou v otevřené řeči.
Poznámka:
ICAO NOTAM kód spolu s přesně
vymezujícími výrazy/jednotnou zkrácenou frazeologií
a ICAO zkratky jsou obsaženy v Předpisu L 8400.
5.2.3
Informace
o
výskytu
sněhu,
rozbředlého sněhu, ledu a stojící vody na ploše
letiště/heliportu prostřednictvím SNOWTAM musí
obsahovat informace uspořádané do formátu
SNOWTAM podle Doplňku 2 tohoto Předpisu.
5.2.4
Vzhledem k tomu, že na území ČR se
činné sopky nevyskytují, nepředpokládá se vydávání
ASHTAM. V případě pohybu oblaku tvořeného
vulkanickým popelem ve FIR Praha bude tato
skutečnost oznámena prostřednictvím NOTAM
v souladu s ust. 5.1.1.1, písm. u). Případné ASHTAM
jiných států podané ve formátu dle Doplňku 3 budou
upraveny do formátu NOTAM.
5.2.5
Vydavatel NOTAM musí přidělit
každému NOTAM sérii označenou písmenem
a čtyřmístným číslem, za nímž následuje lomítko
a dvojmístné číslo označující rok. Čtyřmístné číslo
musí být v nepřerušené číselné řadě v průběhu
jednoho kalendářního roku.
Poznámka:
Na označení série NOTAM lze použít
písmena od A po Z vyjma písmen S a T.
5.2.6
Vyskytne-li se ve vydaném NOTAM
chyba, musí se vydat NOTAM s novým číslem
nahrazující chybný NOTAM nebo musí být chybný
NOTAM zrušen a vydán nový.
5.2.7
Je-li vydáván NOTAM, který ruší nebo
nahrazuje dříve vydaný NOTAM, musí být uvedena
série a pořadové číslo tohoto NOTAM. Série,
směrovací značka a předmět obou NOTAM musí být
stejný. Pouze jeden NOTAM smí být rušen nebo
nahrazován jiným NOTAM.
5.2.8
Jednotlivý NOTAM musí pojednávat
pouze o jednom subjektu a jednom stavu tohoto
subjektu.
Poznámka:
Pokyny pro kombinaci subjektu
a stavu tohoto subjektu v souladu s NOTAM Selection
Criteria jsou uvedeny v dokumentu ICAO AIS Manual
(Doc 8126).
5.2.9
Každý NOTAM musí být pokud možno
co nejstručnější a formulován takovým způsobem, aby
jeho smysl byl jasný bez nutnosti použít nějaký další
dokument.
5-2
HLAVA 5
PŘEDPIS L 15
5.2.10
Každý NOTAM musí být vydán jako
samostatná telekomunikační zpráva.
5.2.11
NOTAM obsahující trvalé nebo
dočasné informace delšího trvání musí obsahovat
odvolávky na příslušnou část AIP nebo AIP
Supplement.
5.2.12
Směrovací značky obsažené v textu
NOTAM musí být ty, které jsou uvedené v dokumentu
ICAO Location Indicators (Doc 7910).
5.2.12.1
Zkrácená forma směrovacích značek
nesmí být v žádném případě použita.
5.2.12.2
Jestliže místo nemá přidělenou ICAO
směrovací značku, uvede se jeho název v otevřené
řeči podle ust. 3.6.2.
5.2.13
Kontrolní seznam platných NOTAM
musí být vydán jako NOTAM prostřednictvím letecké
pevné služby (AFS) v intervalech nepřekračujících
jeden měsíc, ve formátu NOTAM dle Doplňku 6. Pro
každou sérii musí být vydán jeden NOTAM.
Poznámka:
Vynechání NOTAM v kontrolním
seznamu platných NOTAM neznamená jeho zrušení.
5.2.13.1
Kontrolní seznam platných NOTAM
musí obsahovat odvolávky na poslední AIP
Amendment, AIP Supplement a alespoň na
mezinárodně rozesílané AIC.
5.2.13.2
Kontrolní seznam platných NOTAM
musí být distribuován stejným způsobem jako NOTAM
dané série, ke kterým se vztahuje, a musí být zřetelně
označen jako kontrolní seznam platných NOTAM.
5.2.13.3
Měsíční tištěný souhrn platných
NOTAM v otevřené řeči se v ČR nevydává. Aktuální
seznam platných NOTAM v otevřené řeči je
k dispozici na vyžádání nebo na webové adrese
Řízení letového provozu ČR, s.p., Letecké informační
služby (http://lis.rlp.cz).
5.3
Rozesílání
5.3.1
žádosti.
NOTAM musí být rozesílán na základě
5.3.2
s příslušnými
postupů.
NOTAM
musí
být
v souladu
ustanoveními ICAO komunikačních
5.3.2.1
Letecká pevná služba (AFS) musí být
využita pro rozesílání NOTAM kdykoliv je to vhodné.
5.3.2.2
Je-li
NOTAM
rozesílán
podle
ustanovení 5.3.4 jiným prostředkem než Leteckou
pevnou službu (AFS), před textem se uvede skupina
šesti čísel, vyjadřující datum a čas vydání a označení
zpracovatele NOTAM.
5.3.3
Řízení letového provozu ČR, s.p.,
Letecká informační služba provádí výběr NOTAM,
které budou rozesílány mezinárodně.
5.3.3.1
Je-li to možné, použije se seznam
výběru k rozeslání.
Poznámka:
Účelem těchto seznamů je zabránit
nárůstu informací. Pokyny k tomuto tématu jsou
uvedeny v dokumentu ICAO AIS Manual (Doc 8126).
5.3.4
Mezinárodní výměna NOTAM se
provádí pouze na základě vzájemné dohody mezi
mezinárodními kancelářemi NOTAM. Mezinárodní
výměna ASHTAM (viz ust. 5.2.4) a NOTAM, které
Státy používají k rozesílání informací o vulkanické
činnosti, musí zahrnovat poradenská centra pro
vulkanický popel a centra stanovená regionálními
postupy ICAO pro provoz satelitních distribučních
systémů AFS (satelitní systém pro šíření informací
vztahujících se k letectví (SADIS) a mezinárodní
satelitní komunikační systém (ISCS)) a musí vzít
v úvahu požadavky dálkových letů.
Poznámka:
Mezi letišti/heliporty mohou být
uzavřeny dohody o přímé výměně SNOWTAM (viz
Doplněk 2 tohoto Předpisu).
5.3.4.1
Výměna NOTAM mezi mezinárodními
kancelářemi NOTAM se omezuje, pokud je to vhodné,
požadavky zainteresovaných států na vybrané série
NOTAM zajišťující alespoň mezinárodní a vnitrostátní
lety.
5.3.4.2
Kdykoliv je to možné, musí být použito
předem určené rozesílání NOTAM prostřednictvím
Letecké pevné služby (AFS) v souladu s Doplňkem 5
tohoto Předpisu a při splnění požadavků ust. 5.3.4.
5-3
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
HLAVA 6
PŘEDPIS L 15
HLAVA 6 - REGULOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ LETECKÝCH INFORMACÍ
(AIRAC)
6.1
rozeslány Leteckou informační službou alespoň
42 dní před datem účinnosti s tím, že příjemce je
obdrží alespoň 28 dní před datem účinnosti.
Všeobecné specifikace
6.1.1
Informace, týkající se okolností uvedených
v Doplňku 4, Část 1, musí být rozesílány
Regulovaným systémem řízení leteckých informací
(AIRAC), t. j. zřízení, zrušení nebo význačné změny
založené na sérii shodných dat účinnosti v intervalech
28 dní včetně 14. ledna 2010. Informace v něm
obsažené nesmějí být změněny dalších alespoň
28 dní po vstupu v účinnost, pokud oznámená
skutečnost není dočasného charakteru a nebude trvat
po celou dobu cyklu.
Poznámka:
Pokyny o postupech platných pro
AIRAC jsou obsaženy v Aeronautical Information
Services Manual (Doc 8126).
6.1.2
Regulovaný systém (AIRAC) se používá také
pro poskytování informací vztahujících se ke zřízení,
zrušení a předem plánovaným význačným změnám
okolností uvedených v Doplňku 4, Část 2.
6.1.3
Pokud k datu AIRAC nebyla zveřejněna
žádná informace, musí být vydáno oznámení NIL
a rozesláno NOTAM nebo jiným vhodným způsobem,
nejpozději jeden cyklus AIRAC před příslušným datem
účinnosti.
6.1.4
Předem plánované provozně významné
změny, vyžadující kartografické zpracování a/nebo
aktualizaci navigačních databází, se nesmí vydávat
mimo vyhlášené termíny AIRAC.
6.1.5
V cyklu AIRAC se k vyhlášení data účinnosti
význačných změn nedoporučuje používat období mezi
21. prosincem až 17. lednem včetně.
6.2
Poskytování informací v papírové formě
6.2.1 Informace poskytované podle systému AIRAC
musí být vždy vydány v papírové formě a musí být
6.2.2 V případě plánovaných význačných změn, kdy
je vhodné a žádoucí oznámení ve větším předstihu,
by měly být informace vydávané v papírové formě
rozesílány stanovištěm AIS alespoň 56 dní před
datem účinnosti. Stejný postup by měl být použit
v případech uvedených v Doplňku 4, Část 3
a u předem plánovaných význačných změn, u jiných
význačných změn dle uvážení.
Poznámka: Vysvětlení pojmu „význačná změna“ je
uvedeno v Doc 8126.
6.3
Poskytování informací v elektronické formě
6.3.1 Pokud jde o skutečnosti vyjmenované v
Doplňku 4, Část 1, musí být při aktualizaci obsahu
databází leteckých dat zajištěno, že datum účinnosti
těchto dat je shodné s datem účinnosti AIRAC
použitým pro poskytování informací v papírové formě.
6.3.2 Informace poskytované v elektronické formě,
týkající se skutečností uvedených v Doplňku 4, Části
1,
musí
být
Leteckou
informační
službou
distribuovány/zpřístupněny tak, aby je příjemce
obdržel alespoň 28 dní před datem účinnosti AIRAC.
6.3.3 V případech plánovaných význačných změn,
kdy je vhodné a žádoucí oznámení ve větším
předstihu, informace poskytované v elektronické
formě by měly být distribuovány/zpřístupněny alespoň
56 dní před datem účinnosti. Stejný postup by měl být
použit v případech uvedených v Doplňku 4, Část 3 a
u předem plánovaných význačných změn, u jiných
význačných změn dle uvážení.
Poznámka: Vysvětlení pojmu „význačná změna“ je
uvedeno v Doc 8126.
6-1
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
HLAVA 7
PŘEDPIS L15
HLAVA 7 - LETECKÉ INFORMAČNÍ OBĚŽNÍKY (AIC)
14)
návody k použití a údržbě specifických druhů
zařízení,
7.1.1
Letecký informační oběžník se vydává
vždy, je-li třeba rozšířit letecké informace, které nejsou
vymezeny:
15)
skutečná nebo plánovaná nabídka nových
nebo revidovaných vydání leteckých map,
16)
vybavení letadel komunikačními zařízeními,
a) podle specifik uvedených v ust. 4.1 pro zařazení
do AIP, nebo
17)
vysvětlující informace týkající se snížení hluku,
18)
vybrané
příkazy
způsobilosti,
19)
změny v sériích NOTAM nebo jejich distribuci,
nové vydání AIP, důležité změny jeho obsahu
nebo formátu,
7.1
Vydávání
b) podle specifik uvedených v ust. 5.1 pro vydání
NOTAM.
7.1.1.1
Letecký informační oběžník se vydává,
je-li třeba rozšířit:
k zachování
letové
20)
a) informace o předpokládaných dlouhodobých
změnách v právních předpisech, pravidlech, postupech nebo zařízeních,
předběžné informace o Sněhovém plánu viz
ust. 7.1.1.2,
21)
jiné informace obdobného charakteru.
b) informace čistě vysvětlujícího nebo konzultativního
charakteru, které se dotýkají bezpečnosti letového
provozu,
Poznámka:
Publikování informací v leteckém
informačním
oběžníku
nenahrazuje
povinnosti
stanovené v Hlavě 4 a 5 tohoto předpisu.
c) informace nebo oznámení vysvětlujícího nebo
konzultativního charakteru, které se týkají
technických, právních nebo čistě administrativních
záležitostí.
Mezi výše uvedené patří:
1)
předpokládané důležité změny v letových
postupech,
poskytovaných
službách
a provozovaných zařízeních,
2)
předpokládané zavedení nových navigačních
systémů,
3)
důležité informace vyplývající z odborného
zjišťování leteckých nehod a incidentů, které
mají vztah k bezpečnosti letového provozu,
4)
informace o opatřeních ve vztahu k ochraně
mezinárodního
civilního
letectví
před
protiprávními činy,
5)
zprávy
o
zdravotnických
týkajících se pilotů,
6)
varování pro piloty, která se týkají vyhýbání se
fyzickému nebezpečí,
7)
účinek určitých
provoz letadel,
8)
informace o nových rizicích, které mají vliv na
způsob odbavování letadel,
9)
pravidla
týkající
se
letecké
nebezpečného druhu zboží,
10)
odvolávky na požadavky a publikování změn
národních předpisů,
11)
uspořádání vydávání
leteckému personálu,
12)
výcvik leteckého personálu,
13)
aplikace nebo výjimky z národních leteckých
předpisů,
∗ b)
informace vydávané centrem stanoveným za
účelem vydávání koordinovaných informací
o postupu prací při odklízení sněhu na dráhách,
přilehlých pojezdových dráhách a odbavovacích
plochách
c)
rozdělení letišť/heliportů do seznamu distribuce
SNOWTAM za účelem regulace přílišné
distribuce NOTAM,
∗ d)
označení, je-li to nezbytné, menších změn ve
sněhovém plánu,
∗ e)
popisný seznam vybavení pro odklízení,
∗ f)
oznámení, co bude považováno za minimální
kritický sněhový val vyhlašovaný na každém
letišti/heliportu, o kterém bude zahájeno
vydávání zpráv.
záležitostech
meteorologických
průkazů
7.1.1.2
Sněhový plán publikovaný podle
Doplňku 1, AD 1.2.2 musí být doplněn informací
sezónního charakteru a vydán s dostatečným
předstihem před počátkem zimního období (ne později
než jeden měsíc před obvyklým nástupem zimních
podmínek) a musí obsahovat dále uvedené informace:
a) seznam letišť/heliportů, na kterých se předpokládá
odklízení sněhu v průběhu nastávající zimy:
∗ 1) podle dráhového systému a pojížděcího
systému, nebo
∗ 2) plánované odklízení sněhu odchylující se od
dráhového systému (délky, šířky, a označení
drah a odbavovacích ploch nebo částí, kterých
se to týká),
jevů
na
přepravy
způsobilosti
___________________________
∗
7-1
Tato informace, nebo její část může být podle uvážení
zařazena do AIP.
22.11.2007
Změna č. 34
PŘEDPIS L15
7.2
HLAVA 7
Všeobecné zásady
7.2.1
AIC musí být vydán v tištěné formě.
Poznámka:
Do oběžníku mohou být zahrnuty jak
texty tak diagramy.
7.2.1.1
Řízení letového provozu ČR, s.p.,
Letecká informační služba musí vybrat AIC, které
budou rozesílány mezinárodně.
7.2.1.2
Každému AIC musí být přiděleno
pořadové číslo, číslování musí být nepřetržité v rámci
jednoho kalendářního roku.
7.2.1.3
Je-li AIC vydáván ve více jak jedné
sérii, musí být každá série rozlišena pomocí písmene.
7.2.1.4
Rozlišení a určení témat obsažených
v AIC použitím barevného kódování může být použito
v tom případě, jestliže počet platných AIC si vyžádá
rozlišení tímto způsobem.
Poznámka:
Pokyny pro barevné kódování AIC
podle subjektů lze nalézt v Aeronautical Information
Services Manual (Doc 8126).
7.2.2
Seznam platných AIC musí být vydán
nejméně jednou za rok a je rozesílán jako AIC.
7.3
Řízení letového provozu ČR s.p., Letecká informační
služba musí rozesílat AIC určené pro mezinárodní
distribuci stejným způsobem jako AIP.
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
22.11.2007
Změna č. 34
Rozesílání
7-2
HLAVA 8
PŘEDPIS L 15
HLAVA 8 - PŘEDLETOVÉ A POLETOVÉ INFORMACE / DATA
8.1
pozorovacího systému dráhové dohlednosti RVR a
náhradního zdroje dodávky elektrické energie a
Předletové informace
8.1.1
Na každém letišti/heliportu běžně
využívaném pro mezinárodní letecký provoz musí být
dány k dispozici leteckému provoznímu personálu
včetně letových posádek a službám odpovědným za
předletové informace, veškeré informace, které jsou
podstatné
pro
bezpečnost,
pravidelnost
a hospodárnost letového provozu, vztahující se
k úsekům tratí počínajících na tomto letišti/heliportu.
8.1.2
Letecké informace poskytované pro
účely předletového plánování na letištích uvedených
v ust. 8.1.1 musí zahrnovat:
a) jednotlivé části Integrovaného souboru leteckých
informací,
b) nákresy a mapy.
Poznámka:
Dokumentace uvedená v bodech a)
a b) může být omezena na národní a, kde je to
vhodné, na dokumentaci sousedících států za
předpokladu, že na centrálním místě je k dispozici
kompletní knihovna leteckých informací, která je
přístupná prostřednictvím komunikačních prostředků
z letištních stanovišť AIS.
8.1.2.1
Dodatečné informace, které se
vztahují k letišti odletu, musí obsahovat následující
údaje o:
a) stavebních nebo udržovacích pracích
pohybových plochách nebo v jejich blízkosti,
na
b) nerovných úsecích jakékoliv části pohybové
plochy, označených nebo neoznačených, např.
popraskaných
částech
povrchu
RWY
a
pojezdových drah,
c) výskytu a hloubce sněhu, ledu nebo vody na RWY
a pojezdových drahách, včetně jejich vlivu na
brzdící účinky,
d) navátém nebo nahromaděném sněhu na RWY
nebo pojezdových drahách a v jejich blízkosti,
e) parkujících letadlech nebo jiných předmětech na/v
těsné blízkosti pojezdových drah,
f) výskytu jakéhokoliv dočasného nebezpečí,
g) výskytu ptactva představujícímu možné nebezpečí
pro provoz letadel,
h) závadách nebo nepravidelnostech provozu části
nebo celého světelného systému letiště, včetně
přibližovacích,
prahových,
dráhových,
pojezdových, překážkových návěstidel, světelných
zařízení a návěstidel na provozní ploše,
označujících její neprovozuschopnost a v dodávce
elektrické energie pro letiště,
i)
závadách nebo nepravidelnostech provozu
a změnách v provozním stavu radionavigačních
služeb,
VKV
kanálů
pohyblivé
služby,
j)
přítomnost a činnost humanitárních misí jako jsou
ty pod záštitou OSN spolu s jakýmikoli příslušnými
postupy a/nebo omezeními z toho plynoucími.
8.1.3
Letovým
posádkám
musí
být
k dispozici přehled platných NOTAM a jiné nutné
informace ve formě předletových informačních
bulletinů (PIB) v otevřené řeči.
Poznámka:
Pokyny pro přípravu PIB jsou
uvedeny v dokumentu ICAO Aeronautical Information
Services Manual (Doc 8126).
8.2
informací
Automatizované systémy leteckých
8.2.1
Organizace pověřené Úřadem pro
civilní letectví poskytovat službu dle ust. 3.1.1, musí
používat automatizované systémy předletových
informací pro poskytování leteckých informací/dat
provoznímu personálu včetně členů letových posádek
pro samostatnou přípravu na let (self-briefing),
plánování letů a letovou informační službu. Dostupné
informace/data musí být poskytovány(a) v souladu
s ust. 8.1.2 a 8.1.3.
8.2.2
Zařízení pro samostatnou přípravu na
let automatizovaných systémů předletových informací
musí umožnit provoznímu personálu včetně členů
letových posádek a dalšímu leteckému personálu,
jehož se to týká, v případě potřeby konzultace
s leteckou informační službou po telefonu nebo jiným
vhodným komunikačním prostředkem. Rozhraní
člověk/stroj musí umožnit snadný přístup krok za
krokem ke všem potřebným informacím/datům.
8.2.3
Automatizované systémy předletových
informací poskytující letecké informace/data pro
samostatnou přípravu na let, plánování letů a letovou
informační službu musí:
a) umožňovat průběžnou a včasnou aktualizaci
databáze systému a sledování platnosti a jakosti
uložených leteckých dat,
b) vhodnými komunikačními prostředky umožnit
přístup provoznímu personálu včetně členů
letových posádek, leteckému personálu, jehož se
to týká, a ostatním uživatelům,
c) dle požadavků poskytnout papírovou kopii
získaných leteckých informací/dat,
d) používat přístupové a dotazovací postupy
založené dle vhodnosti na zkratkách otevřené řeči,
ICAO směrovacích značkách míst nebo založené
na propojení uživatele přes nabídku (menu) či na
jiném mechanismu dohodnutém mezi Úřadem pro
civilní letectví a příslušným provozovatelem,
e) umožnit rychlou odezvu na požadavky uživatele na
informace.
Poznámka:
ICAO zkratky a kódy jsou uvedeny
v Předpisu Zkratky a kódy (L 8400) a směrovací
8-1
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
HLAVA 8
značky jsou uvedeny v dokumentu ICAO Location
Indicators (Doc 7910).
8.2.4
Automatizované systémy předletových
informací poskytující provoznímu personálu, včetně
členů letových posádek a dalšímu leteckému
personálu, jehož se to týká, jednotný harmonizovaný
přístup k leteckým informacím v souladu s ust. 8.2.1
a meteorologickým informacím v souladu s ust. 9.5.1
Předpisu L 3, by měly být zřízeny na základě dohody
mezi Úřadem pro civilní letectví nebo organizacemi
pověřenými poskytovat služby dle ust. 3.1.1, písm. c)
a organizací pověřenou poskytováním letecké
meteorologické služby - Českým hydrometeorologickým ústavem.
8.2.5
Kde se pro jednotný harmonizovaný
přístup provozního personálu včetně členů letových
posádek a dalšího leteckého personálu, jehož se to
týká, k leteckým informacím/datům a meteorologickým informacím používají automatizované
systémy předletových informací, Úřad pro civilní
letectví nebo organizace pověřené poskytovat služby
dle ust. 3.1.1, písm. c) jsou odpovědné za jakost a
včasnost leteckých informací/dat poskytovaných
prostřednictvím takového systému.
Poznámka:
Organizace pověřená poskytováním
letecké
meteorologické
služby
Český
hydrometeorologický ústav zůstává odpovědná za
jakost meteorologických informací poskytovaných
prostřednictvím
takového
systému
v souladu
s ust. 9.5.1 Předpisu L 3.
8.3
8.3.1
Úřad pro civilní letectví musí učinit taková
opatření, aby na letištích/heliportech mohly být
přijímány informace týkající se stavu a provozu
leteckých zařízení nebo letových provozních služeb
podaných posádkami letadel a musí zajistit, že tyto
informace budou dány k dispozici Letecké informační
službě k takovému způsobu distribuce, jaký si
okolnosti vyžádají.
8.3.2
Úřad pro civilní letectví musí učinit taková
opatření, aby na letištích/heliportech mohly být
přijímány informace týkající se výskytu ptactva
pozorovaného posádkami letadel a musí zajistit, že
tyto informace budou dány k dispozici Letecké
informační službě k takovému způsobu distribuce,
jaký si okolnosti vyžádají.
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
18.11.2010
Změna č. 36
Poletové informace
8-2
HLAVA 9
PŘEDPIS L 15
HLAVA 9 - POŽADAVKY NA SPOJENÍ
9.1
Mezinárodní kancelář NOTAM musí být
napojena na leteckou pevnou službu (AFS).
9.1.1
Připojení musí umožňovat tištěný výstup.
9.2
Mezinárodní kancelář NOTAM musí být
spojena prostřednictvím letecké pevné služby (AFS)
s následujícími místy na území, ve kterém poskytuje
službu:
a) oblastními
středisky,
středisky
a
letovými
informačními
9.3
S ohledem na dostupnost, uspokojivost
provozu a vzhledem k dvoustranným/vícestranným
dohodám uzavřeným mezi smluvními státy ICAO
a/nebo v souladu s regionálními postupy ICAO, by
mělo být použití veřejného internetu povoleno pro
výměnu časově nekritických leteckých informací.
Poznámka:
Návod
vztahující
se k časově
nekritickým leteckým informacím a k příslušným
aspektům veřejného internetu je uveden v dokumentu
Guidelines on the Use of the Public Internet for
Aeronautical Applications (Doc 9855).
b) letišti/heliporty, na kterých je ustanovena
informační služba v souladu s požadavky Hlavy 8
tohoto Předpisu.
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
9-1
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
HLAVA 10
PŘEDPIS L 15
HLAVA 10 - ELEKTRONICKÁ DATA TERÉNU A PŘEKÁŽEK
Poznámka:
Elektronická
data
terénu
a překážek jsou určena pro použití v následujících
leteckých aplikacích:
a) výstražný systém blízkosti země s funkcí vyhnutí
se terénu a systém výstrahy minimální bezpečné
nadmořské výšky (MSAW);
b) stanovení postupů pro řešení nenadálých situací
použitelných
v případě
nouze v průběhu
nezdařeného přiblížení nebo vzletu;
c) analýza provozních omezení letadel;
d) návrh přístrojových postupů (včetně postupu
přiblížení okruhem);
e) stanovení postupu „snosu“ (drift-down) na trati
a místo přistání v případě nouze na trati;
f) systém řízení a vedení na ploše (A-SMGCS);
g) výroba leteckých map a palubních databází;
Data mohou být také použita v jiných aplikacích, např.
v letovém simulátoru, syntetických systémech vidění a
mohou pomáhat při určování výškových omezení
nebo při odstraňování překážek, které mohou ohrozit
letový provoz.
10.1
Prostory
poskytování dat
krytí
a
požadavky
na
10.1.2
Pokud je terén ve vzdálenosti větší
než 900 m (3 000 ft) od prahu dráhy hornatý nebo
jinak význačný měla by být délka Prostoru 4
prodloužena na vzdálenost nepřesahující 2000 m
(6 500 ft) od prahu dráhy.
10.1.3
Elektronická data terénu musí být
poskytována pro Prostor 1. Data překážek musí být
poskytována pro překážky vyšší než 100 m nad zemí
v Prostoru 1.
10.1.4
Od 12. listopadu 2015 musí být
poskytována elektronická data překážek na letištích
s pravidelným mezinárodním civilním provozem pro
všechny překážky v Prostoru 2, které byly posouzeny
jako potenciálně nebezpečné pro letový provoz.
10.1.5
Od 12. listopadu 2015 musí být
poskytována elektronická data terénu a překážek na
letištích
s pravidelným
mezinárodním
civilním
provozem pro:
a) Prostor 2a, pro překážky, které protínají plochu
pro sběr dat překážek uvedenou v Doplňku 8;
b) překážky protínající plochu, která identifikuje
překážky v prostoru trajektorie vzletu; a
c) překážky protínající letištní překážkové plochy.
10.1.1
Prostory krytí sad elektronických dat
terénu a překážek jsou určeny takto:
-
Prostor 1:
území celého státu;
Prostor 2:
prostor v blízkosti letiště, který se
dále dělí na:
Prostor 2a: obdélníkový prostor okolo dráhy,
který zahrnuje dráhový pás a předpolí, pokud je
zřízeno;
Poznámka: Viz rozměry dráhového
uvedené v Předpisu L 14, Hlava 3.
pásu
Prostor 2b: prostor, který je veden od konce
Prostoru 2a ve směru odletu do vzdálenosti
10 km a rozevírá se o 15 % na každou stranu;
Prostor 2c: prostor, který je veden od vnějšího
okraje Prostoru 2a a Prostoru 2b do vzdálenosti
max. 10 km od hranice Prostoru 2a; a
Prostor 2d: prostor, který je veden od vnějšího
okraje prostorů 2a, 2b a 2c až do vzdálenosti
45 km od vztažného bodu letiště nebo až
k hranici TMA, podle toho, která je blíže;
Prostor 3:
prostor přiléhající k pohybové ploše
letiště, který je veden horizontálně od kraje dráhy
do vzdálenosti 90 m od osy dráhy a 50 m od kraje
všech ostatních částí pohybové plochy letiště; a
Prostor 4:
prostor sahající do vzdálenosti
900 m před prahem dráhy a 60 m na každou
stranu od prodloužené osy dráhy ve směru
přiblížení na dráhu pro přesné přiblížení II. nebo
III. kategorie.
Poznámka:
Grafické
znázornění
a
popis
stanovených prostorů krytí – viz Doplněk 8.
-
Poznámka:
Plochy, které identifikují překážky
v prostoru trajektorie vzletu jsou uvedeny v Předpisu
L 4 ust. 3.8.2.1. Letištní překážkové plochy jsou
uvedeny v Předpisu L 14, Hlava 4.
10.1.6
Elektronická data terénu a překážek
by měla být poskytována na letištích s pravidelným
mezinárodním civilním provozem pro Prostory 2b, 2c
a 2d pro překážky a terén, které protínají plochu pro
sběr dat překážek uvedených v Doplňku 8, s výjimkou
dat, která nemusí být shromažďována pro překážky,
jejichž výška nad zemí je nižší než 3 m v Prostoru 2b
a nižší než 15 m v Prostoru 2c.
10.1.7
Elektronická data terénu a překážek
by měla být poskytována na letištích s pravidelným
mezinárodním civilním provozem pro Prostor 3 pro
překážky a terén, které protínají plochu pro sběr dat
překážek uvedenou v Doplňku 8.
10.1.8
Na letištích s běžným mezinárodním
civilním provozem, musí být poskytována elektronická
data terénu a překážek pro Prostor 4 pro překážky a
terén, které pronikají odpovídající plochou pro sběr
dat překážek popsanou v Doplňku 8, pro všechny
dráhy, kde byla zkonstruována přesná přiblížení
kategorie II nebo III a kde jsou detailní terénní
informace požadovány od provozovatelů pro
posouzení vlivu terénu na určení výšky rozhodnutí při
použití radiovýškoměrů.
Poznámka:
Data terénu v Prostoru 4 a data
překážek v Prostoru 2 jsou běžně dostačující pro
10 - 1
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
HLAVA 10
vytváření Terénní mapy pro přesné přiblížení – ICAO.
Pokud jsou požadována podrobnější data překážek
pro Prostor 4, mohou být poskytována v souladu
s požadavky na data překážek Prostoru 4 uvedenými
v Doplňku 8, Tabulka 8-2. Návod týkající se
příslušných překážek zobrazených na této mapě je
uveden v dokumentu Aeronautical Chart Manual (Doc
8697).
10.1.9
Pokud jsou shromažďována doplňující
elektronická data terénu a překážek, aby byly splněny
další letecké požadavky, mohou být sady dat terénu a
překážek o tato data rozšířeny.
10.1.10
V případě, že se Prostory krytí dvou
sousedících letišť překrývají, měly by být uzavřeny
dohody o spolupráci při poskytování elektronických
dat terénu a překážek Prostoru 2, které zajistí, že jsou
data pro stejnou překážku nebo terén správná.
10.1.11
V případě letišť, která jsou umístěna
blízko státních hranic, by měly být mezi dotčenými
Státy uzavřeny dohody o sdílení elektronických dat
terénu a překážek Prostoru 2.
10.2
Datová sada terénu
numerické specifikace a struktura
–
obsah,
10.2.1
Datová sada terénu musí obsahovat
digitální soubory dat reprezentující povrch terénu ve
formě průběžných hodnot výšky nad mořem na všech
kříženích (bodech) definované sítě vztažené ke
společnému systému. Terénní síť musí být buď úhlová
nebo lineární a má buď pravidelný nebo nepravidelný
tvar.
Poznámka:
V oblastech s vyšší zeměpisnou
šířkou lze upravit mezery sítě, aby se dodržela
konstantní lineární hustota měřicích bodů.
10.2.2
Sady elektronických dat terénu musí
obsahovat prostorové (poloha a výška nad mořem),
tématické a časové aspekty povrchu. Země obsahující
přirozeně se vyskytující vzhledy jevů jako jsou hory,
kopce, pohoří, údolí, vodní plochy a oblasti věčného
ledu a sněhu, s výjimkou překážek. V praxi, podle
výsledků použité metody sběru dat, terén představuje
spojitý povrch holé Země, povrch vegetačního
pokryvu nebo něco mezi těmito vrstvami, co je také
označováno jako „první vnímaný povrch“).
10.2.3
V datových sadách terénu musí být
poskytován pouze jeden typ vzhledu jevu, tzn. terén.
Atributy vzhledu jevu popisující terén musí být stejné
jako atributy uvedené v Tabulce 8-3. Atributy vzhledu
jevu terénu uvedené v Tabulce 8-3 reprezentují
minimální soubor atributů. Ty, které jsou označeny
jako povinné, musí být zaznamenány v datové sadě
terénu.
10.2.4
Elektronická data terénu pro každý
prostor musí odpovídat příslušným numerickým
požadavkům uvedeným v Doplňku 8, Tabulka 8-1.
18.11.2010
Změna č. 36
10.3
Datová sada překážek – obsah,
numerické specifikace a struktura
10.3.1
Data
překážek
musí
zahrnovat
digitální reprezentaci vertikálního a horizontálního
rozsahu překážky. Překážky nesmějí být zahrnuty do
datových sad terénu. Překážky jsou vzhledy jevů,
které musí být v datové sadě zastoupeny body,
čarami nebo polygony.
10.3.2
Všechny definované typy vzhledů jevů
musí být uvedeny v datové sadě překážek a každý
z nich musí být popsán v souladu se seznamem
povinných
atributů
uvedených
v Doplňku
8,
Tabulka 8-4.
Poznámka:
Podle definice mohou být překážky
pevné (stálé nebo dočasné) nebo mobilní. Zvláštní
atributy spojené s mobilními (provozní charakteristiky)
a dočasnými typy překážek jsou uvedeny v Doplňku 8,
Tabulce 8-4 jako volitelné atributy. Pokud se mají
v datové sadě uvést i takovéto typy překážek, jsou
požadovány i příslušné atributy popisující tyto
překážky.
10.3.3
Elektronická data překážek pro každý
prostor musí odpovídat příslušným numerickým
požadavkům uvedeným v Doplňku 8, Tabulka 8-2.
10.4
Specifikace datového produktu pro
terén a překážky
10.4.1
K zajištění a podpoře vzájemné
výměny a využití sad elektronických dat terénu
a překážek mezi různými poskytovateli a uživateli dat,
se musí použít série norem o zeměpisných
informacích ISO 19100 jako všeobecný rámec
modelování dat.
10.4.2
Komplexní prohlášení o datových
sadách elektronických dat terénu a překážek, které
jsou k dispozici, musí být poskytnuto formou
specifikace datového produktu pro terén a překážky,
na jehož základě budou uživatelé moci vyhodnotit
dané produkty a určit, zda vyhovují požadavkům na
jejich zamýšlené užití (aplikaci).
Poznámka:
Norma
ISO
19131
vymezuje
požadavky a formu specifikace datového produktu pro
zeměpisné informace.
10.4.3
Každá specifikace datového produktu
pro terén musí zahrnovat přehled a rozsah
specifikace, identifikaci datového produktu, obsah
a strukturu dat, referenční systém, jakost dat, sběr
dat, údržbu dat, grafické zobrazení dat, dodání
datového produktu, dodatečné informace a metadata.
10.4.4
Přehled
specifikace
datového
produktu pro terén nebo specifikace datového
produktu pro překážky musí poskytnout věcný popis
produktu a musí obsahovat všeobecné informace
o produktu. Specifikace datového produktu pro terén
nemusí být v celém produktu homogenní, ale může se
v různých částech datových sad lišit. U každého
takového podsouboru dat musí být vyznačen jeho
přesný rozsah. Identifikační informace týkající se jak
produktu dat terénu tak dat překážek musí obsahovat
název produktu, stručný popis obsahu, účel
a prostorové rozlišení, dle vhodnosti (všeobecné
10 - 2
HLAVA 10
PŘEDPIS L 15
prohlášení o hustotě prostorových dat); zeměpisnou
oblast pokrytí v tomto produktu a doplňující informace.
10.4.5
Informace o obsahu datových sad pro
terén nebo datových sad pro překážky založených na
vzhledech jevů musí být popsány v termínech
aplikačního schématu a katalogu vzhledů jevů.
Aplikační schéma musí poskytovat formální popis
struktury dat a obsah datové sady, zatímco katalog
vzhledů jevů musí poskytovat významy všech typů
vzhledu jevů spolu s jejich atributy a doménami
hodnot atributů, typy asociací mezi typy vzhledu jevů
a chováním vzhledu jevu, vztahy odkazů a omezení.
Pokrytí je považováno za subtyp vzhledu jevu a lze ho
odvodit ze souboru vzhledu jevů, které mají společné
atributy. Specifikace datového produktu pro terén i
datového produktu pro překážky musí jasně
označovat pokrytí a/nebo zobrazování, které obsahují,
a musí obsahovat jejich popis.
Poznámka 1:
Norma ČSN EN ISO 19109 obsahuje
pravidla pro aplikační schéma zatímco norma ČSN
ISO 19110 popisuje metodologii na katalogizaci
vzhledů jevů pro zeměpisné informace.
Poznámka 2:
Norma ČSN ISO 19123 obsahuje
schéma pro geometrii pokrytí a funkce.
10.4.6
Specifikace datového produktu pro
terén i specifikace datového produktu pro překážky
musí obsahovat informaci, která identifikuje referenční
systém použitý v datovém produktu. To musí
obsahovat prostorový referenční systém a časový
referenční systém. Obě specifikace dat musí
identifikovat požadavky na jakost pro každý datový
produkt. To musí zahrnovat prohlášení o úrovni jakosti
přijatelné shody a odpovídající opatření na jakost dat.
Toto prohlášení se musí týkat všech prvků jakosti dat
a podprvků jakosti dat, i kdyby mělo jen prohlašovat,
že nějaký specifický prvek nebo podprvek jakosti dat
není aplikován.
Poznámka:
Norma ČSN ISO 19113 obsahuje
principy jakosti zeměpisných informací, zatímco
norma
ČSN
ISO
19114
pokrývá
postupy
vyhodnocování jakosti.
aplikovaných pro sběr dat terénu. Zásady a kritéria
aplikovaná při udržování datových sad pro terén
a datových sad pro překážky, včetně toho, jak často
jsou datové produkty aktualizovány, musí být uvedeny
u specifikace dat. Zvlášť důležité je udržování
informací o datových sadách pro překážky a označení
zásad, metod a kritérií aplikovaných při udržování dat
o překážkách.
10.4.8
Specifikace datového produktu pro
terén musí obsahovat informace o tom, jak jsou data
uchovávaná v datových sadách předkládána, tj.
grafický výstup, jako dvojrozměrné zobrazení nebo
obraz. Specifikace produktu pro terén i překážky musí
také obsahovat informace o dodání produktu, které
musí zahrnovat informaci o tom, v jakém formátu a na
jakém médiu jsou dodávány.
Poznámka:
Norma ČSN ISO 19117 obsahuje
definici schématu popisující zobrazování zeměpisných
informací včetně metodologie pro popisování symbolů
a mapování schématu na aplikační schéma.
10.4.9
Základní
prvky
metadat
terénu
a překážek musí být uvedeny ve specifikaci produktu.
Je-li vyžadováno poskytnutí jakýchkoli dodatečných
metadat, musí se to uvést u každé specifikace
produktu spolu s formátem a kódováním těchto
metadat.
Poznámka:
Norma ČSN ISO 19115 specifikuje
požadavky na metadata zeměpisných informací.
10.4.10
Specifikace datového produktu pro
překážky, podpořená geografickými souřadnicemi pro
všechna letiště uvedená v datové sadě, musí popsat
následující prostory:
- Prostor 2a, 2b, 2c, 2d;
- prostor trajektorie vzletu; a
- překážkové plochy.
10.4.7
Specifikace datového produktu pro
terén musí obsahovat prohlášení o sběru dat, které
musí být všeobecným popisem zdrojů a postupů
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
10 - 3
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1 - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY (AIP)
(viz Hlava 4)
AIP ČR je vydáván ve třech svazcích. První a druhý
svazek mají společnou změnovou službu (AMDT
a SUP). V prvním svazku je zařazena úvodní část,
záznam o změnách (AMDT) a doplňcích (SUP),
kontrolní seznam platných stran a seznam platných
ručních oprav. V druhém svazku jsou publikována
v souladu se standardy ICAO letiště s mezinárodním
IFR provozem. Letiště s VFR provozem jsou
publikována jako AD 4 ve formě, která neodpovídá
standardu ICAO, ve zvláštním svazku III formátu A5.
Tento svazek má samostatnou změnovou službu
(AMDT a SUP) včetně záznamů o změnách (AMDT),
doplňcích (SUP), kontrolní seznam platných stran
a seznam platných ručních oprav.
Část 1 - Všeobecné údaje (GEN)
GEN 0.1
Úvod
Krátký popis Letecké informační příručky zahrnující:
1) název úřadu - instituce, která AIP vydává;
2) příslušné dokumenty ICAO;
3) rozdělení Letecké informační příručky a stanovené
intervaly pravidelných změn;
4) na koho se obrátit v případě zjištěných chyb
a nedostatků.
GEN 0.2
Záznam o AIP AMDT
Záznam o změnách a změnách publikovaných
v systému regulovaných informací (AIRAC AMDT),
který obsahuje:
1) číslo změny;
2) datum vydání;
GEN 0.5
Seznam ručních oprav Letecké
informační příručky
Seznam platných ručních oprav Letecké informační
příručky, který obsahuje:
1) stránku - stránky, kterých se týká;
2) text změny; a
3) číslo změny Letecké informační příručky, která
ruční opravu obsahovala.
GEN 0.6
Obsah první části
Seznam oddílů a pododdílů obsažených v části 1 Všeobecné informace (GEN).
Poznámka:
Pododdíly mohou být vyjmenovány
v abecedním pořadí.
GEN 1
Národní pravidla a požadavky
GEN 1.1
Pověřené úřady/organizace
Adresy pověřených úřadů/organizací, které se
zabývají usnadňováním mezinárodní letecké dopravy
(civilní letectví, meteorologie, celní, pasové,
zdravotnické, navigační poplatky, poplatky za použití
letišť/heliportů, karanténní opatření pro rostliny
a zvířata, vyšetřování leteckých nehod), které
obsahují pro každý orgán/organizaci:
1) příslušný úřad/organizace;
2) název úřadu/organizace;
3) poštovní adresu;
4) telefonní číslo;
5) faxové číslo;
6) e-mailovou adresu;
3) datum zařazení změny (u AIRAC AMDT datum
účinnosti); a
7) adresu letecké pevné služby (AFS); a
4) iniciály toho, kdo změnu zapracoval do příručky.
8) adresu internetových
vytvořeny.
GEN 0.3
Záznam o AIP SUP
Záznam vydaných AIP Supplement, který obsahuje:
1) číslo AIP SUP;
2) čeho se AIP SUP týká;
3) ke kterým částem Letecké informační příručky se
vztahuje;
4) platnost od - do; a
5) záznam o zrušení.
GEN 0.4
Kontrolní seznam platných stran
Letecké informační příručky
Kontrolní seznam platných stran, který obsahuje:
1) číslo stránky/název mapy; a
2) datum vydání nebo datum vstupu v platnost (den,
měsíc slovy a rok) příslušné letecké informace.
stránek,
pokud
jsou
GEN 1.2
Vstup, tranzit a výstup letadla
Pravidla a požadavky pro oznámení v předstihu
a žádosti o povolení, které se týkají vstupu, tranzitu
a výstupu letadla při mezinárodním letu.
GEN 1.3
Vstup, tranzit a výstup cestujících
a posádky
Pravidla (včetně celního a pasového odbavení,
karanténního opatření a požadavky na oznámení
v předstihu a žádosti o povolení), která se týkají
vstupu, tranzitu a výstupu cestujících a posádek.
GEN 1.4
Vstup, tranzit a výstup nákladu
Pravidla (včetně celních, a požadavky na oznámení
v předstihu a žádosti o povolení), která se týkají
vstupu, tranzitu a výstupu nákladu.
Poznámka:
Opatření na usnadnění vstupu
a výstupu
pro
pátrání,
záchranu,
repatriaci,
Dopl. 1 - 1
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
vyšetřování,
opravu
nebo
záchranné
práce
v souvislosti se zničeným či poškozeným letadlem
jsou podrobně uvedena v oddílu GEN 3.6 Pátrání
a záchrana.
GEN 1.5
Palubní přístroje, vybavení a letová
dokumentace
Stručný popis palubních přístrojů, vybavení a letové
dokumentace obsahující:
1) přístroje, vybavení (zahrnující palubní spojovací,
navigační a přehledové vybavení) a letovou
dokumentaci, která má být na palubě, včetně
jakéhokoli zvláštního požadavku doplňujícího
opatření uvedená v Předpisu L 6/I, Hlava 6 a 7; a
2) polohový maják nehody (ELT), signalizační
zařízení a vybavení pro záchranu života, jak je
uvedeno v Předpisu L 6/i, a v L 6/II Hlava 6, kde
toto bylo ustanoveno na základě regionálních
setkání, která se zabývala letectvím, pro lety nad
příslušnými oblastmi.
GEN 1.6
Souhrn
národních
pravidel
a mezinárodních dohod/úmluv
Seznam názvů a odvolávek a tam, kde je to vhodné,
souhrn národních pravidel, která se týkají letectví,
spolu se seznamem mezinárodních dohod/úmluv,
které ten který stát ratifikoval.
GEN 1.7
Rozdíly
od
ICAO
Standardů
a doporučených postupů
Seznam význačných rozdílů mezi národními pravidly
a postupy a příslušnými opatřeními ICAO, který
obsahuje:
1) opatření, kterého se to týká (Annex, číslo vydání,
odstavec); a
2) úplné znění odlišného textu.
Všechny významné rozdíly musí být uvedeny v tomto
pododdílu.
Všechny Annex musí být uvedeny v číselném sledu,
i když v některém žádný rozdíl není; v tom případě se
uvede označení NIL.
Národní rozdíly nebo míra nesouladu regionálních
doplňkových postupů (SUPPS) musí být uvedeny
okamžitě za příslušným Annex, ke kterému se
doplňující postupy vztahují.
GEN 2
Tabulky a kódy
GEN 2.1
svátky
Měřicí systém, označení letadel,
GEN 2.1.1
Měřicí jednotky
Popis použitých měřicích jednotek včetně jejich
tabulek.
GEN 2.1.2
Časový referenční systém
Popis použitého referenčního systému (kalendáře
a časového systému) včetně uvedení, je-li zaveden
letní čas nebo nikoliv, a jak je v Letecké informační
příručce časový referenční systém uváděn.
GEN 2.1.3
Horizontální referenční systém
Stručný popis použitého horizontálního referenčního
systému, který obsahuje:
1) název/označení referenčního systému;
18.11.2010
Změna č. 36
2)
3)
4)
5)
6)
označení projekce;
označení použitého elipsoidu;
označení použitého systému;
oblasti použití; a
vysvětlení, je-li to vhodné, pomocí hvězdičky
použité k označení těch souřadnic, které
nevyhovují požadavkům Předpisů L 11 a L 14 na
přesnost.
GEN 2.1.4
Vertikální referenční systém
Stručný popis použitého referenčního systému, který
obsahuje:
1) název/označení referenčního systému;
2) popis použitého modelu geoidu včetně parametrů
požadovaných pro převod výšky mezi použitým
modelem a EGM 96; a
3) vysvětlení, dle vhodnosti, pomocí hvězdičky
použité k označení těch výšek nad mořem/zvlnění
geoidu, které nevyhovují požadavkům Předpisu
L 14 na přesnost.
GEN 2.1.5
Státní
příslušnost
letadla
a rejstříkové značky
Označení státní příslušnosti letadla a rejstříkových
značek přijatých v České republice.
GEN 2.1.6
Státní svátky
Seznam státních svátků s
(poskytované) služby ovlivňují.
označením,
které
GEN 2.2
Zkratky používané v publikacích
letecké informační služby
Abecední seznam zkratek a jejich významů
používaných v Letecké informační příručce a při
distribuci leteckých informací/dat, s vhodnou anotací u
těch národních zkratek, které se liší od těch
uvedených v Předpisu L 8400 Zkratky a kódy.
Poznámka:
Lze připojit i abecední seznam
definic a slovník užitých termínů.
GEN 2.3
Mapové symboly (značky)
Seznam mapových značek seřazených podle druhů
map, kde jsou značky použity.
GEN 2.4
Směrovací značky
Abecední seznam směrovacích značek přidělených
místům s leteckou pevnou stanicí, které jsou
používány pro kódování a dekódování. Místa, která
nejsou napojena na Leteckou pevnou službu (AFS),
musí být označena.
GEN 2.5
Seznam radionavigačních zařízení
Abecední seznam radionavigačních zařízení, který
obsahuje:
1) identifikační označení;
2) jméno zařízení;
3) druh zařízení; a
4) označení, zda zařízení slouží traťovému (E),
letištnímu (A) nebo obojímu (AE) účelu.
GEN 2.6
Převodní tabulky
Převodní tabulky mezi:
1) námořními mílemi a kilometry a naopak;
2) stopami a metry a naopak;
Dopl. 1 - 2
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
3) desetinami obloukových minut
vteřiny a naopak; a
4) další vhodné převodní tabulky.
na
obloukové
GEN 2.7
Tabulky východů/západů Slunce
Stručný popis kritérií, jež byla použita při určení časů
východů a západů Slunce uvedených v tabulkách
spolu s abecedním seznamem míst, pro které
příslušný čas platí (s odvolávkou na příslušnou
stránku tabulek), a tabulky východů a západů Slunce
pro vybrané stanice/místa, které obsahují:
1) název stanice;
2) ICAO směrovací značku;
3) zeměpisné souřadnice ve stupních a minutách;
4) datum/data, ke kterým jsou časy uvedeny;
5) čas začátku občanského svítání;
6) čas východu Slunce;
7) čas západu Slunce; a
8) čas konce občanského soumraku.
GEN 3
Služby
GEN 3.1
Letecké informační služby
GEN 3.1.1
Odpovědná služba
Popis poskytované letecké informační služby
(AIS)a jejích hlavních součástí, obsahující:
1) název služby/stanoviště;
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby (AFS);
7) adresu internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny;
8) prohlášení, které se týká ICAO dokumentů, na
jejichž základě je služba poskytována, a odvolávku
na místo v Letecké informační příručce, kde jsou
uvedeny rozdíly, pokud existují; a
9) vyznačení, pokud služba není H24.
GEN 3.1.2
Prostor
informační služby
působnosti
Letecké
GEN 3.1.3
Letecké publikace
Popis jednotlivých částí Integrovaného souboru
leteckých informací, který obsahuje:
1) Leteckou informační příručku (AIP) a příslušnou
změnovou službu;
2) AIP Supplement (AIP SUP);
3) Letecké informační oběžníky (AIC);
4) NOTAM a Předletové informační bulletiny (PIB);
5) kontrolní seznamy platných NOTAM a souborů
platných NOTAM; a
6) jak je lze získat.
Pokud se ceny publikací oznamují AIC, musí to být
uvedeno v této části Letecké informační příručky.
GEN 3.1.4
Systém AIRAC
Stručný popis systému AIRAC.
GEN 3.1.5
Předletová informační služba na
letištích/heliportech
Seznam letišť/heliportů, na kterých jsou běžně k
dispozici předletové informace včetně označení
příslušných:
1) částí Integrovaného souboru leteckých informací k
dispozici;
2) map, které jsou k dispozici;
3) oblastí, ze kterých jsou údaje k dispozici.
GEN 3.1.6
Elektronická data terénu a překážek
Podrobnosti, jak lze získat elektronická data terénu
a překážek, obsahující:
1) jméno odpovědné osoby, název služby nebo
organizace;
2) poštovní adresu, e-mail odpovědné osoby, služby
nebo organizace;
3) faxové číslo odpovědné osoby, služby nebo
organizace;
4) kontaktní telefonní číslo odpovědné osoby, služby
nebo organizace;
5) provozní dobu (časové období zahrnující časové
pásmo, kdy lze navázat spojení);
6) on-line informaci, kterou lze použít ke spojení
s dotyčnou osobou, službou nebo organizací; a
7) doplňující informace, je-li potřebné, jak a kdy
kontaktovat dotyčnou osobu, službu nebo
organizaci.
GEN 3.2
Letecké mapy
GEN 3.2.1
Odpovědná služba/služby
Popis služby/služeb, které jsou odpovědné za
vydávání leteckých map, který obsahuje:
1) název služby;
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby (AFS);
7) adresu internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny;
8) prohlášení, které se týká ICAO dokumentů, na
jejichž základě je služba poskytována, a odvolávku
na místo v Letecké informační příručce, kde jsou
uvedeny rozdíly, pokud existují; a
9) vyznačení, pokud služba není H24.
GEN 3.2.2
Udržování map
Stručný
popis
jak
jsou
mapy
a doplňovány.
opravovány
GEN 3.2.3
Úprava prodeje
Podrobnosti jak lze mapy získat, obsahující:
1) službu/prodejce;
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby (AFS); a
7) adresu internetových stránek, pokud
vytvořeny.
Dopl. 1 - 3
jsou
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
GEN 3.2.4
Mapové řady k dispozici
Seznam mapových řad k dispozici následovaný
všeobecným popisem příslušné řady a označení
zamýšleného použití.
GEN 3.2.5
Seznam leteckých map k dispozici
Seznam leteckých map, které jsou k dispozici,
zahrnující:
1) název mapové řady;
2) měřítko;
3) název a/nebo číslo příslušné mapy nebo listu v
řadě;
4) cena za list; a
5) datum posledního ověření dat.
GEN 3.2.6
Rejstřík k Letecké mapě světa
(WAC) - ICAO 1:1 000 000
Rejstříková mapa ukazující krytí a klad listů na
Letecké mapě světa WAC 1:1 000 000 vydané
příslušným státem.
Je-li Letecká mapa ICAO 1:500 000 vydávána místo
Letecké mapy WAC 1:1 000 000, rejstříkové mapy
musí být použity na vyznačení krytí a kladu listů na
Letecké mapě ICAO 1:500 000.
V ČR se neaplikuje.
GEN 3.2.7
Topografické mapy
Podrobnosti, jak lze získat topografické mapy,
obsahující:
1) název služby/jméno prodejce (prodejců);
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby (AFS); a
7) adresu internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny.
GEN 3.2.8
Opravy map, které nejsou součástí
Letecké informační příručky
Seznam oprav leteckých map, jež nejsou součástí
Letecké informační příručky, nebo údaj, kde lze
příslušné informace získat.
GEN 3.3
Letové provozní služby
GEN 3.3.1
Odpovědná služba
Popis letové provozní služby a jejích hlavních složek,
včetně:
1) názvu služby;
2) poštovní adresy;
3) telefonního čísla;
4) faxového čísla;
5) e-mailové adresy;
6) adresy letecké pevné služby (AFS);
7) adresy internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny;
8) prohlášení, které se týká ICAO dokumentů, na
jejichž základě je služba poskytována, a odvolávku
na místo v Letecké informační příručce, kde jsou
uvedeny rozdíly, pokud existují; a
9) označení, pokud služba není H24.
18.11.2010
Změna č. 36
GEN 3.3.2
Oblast odpovědnosti
Stručný popis oblasti odpovědnosti, v rámci které jsou
letové provozní služby poskytovány.
GEN 3.3.3
Druhy služeb
Stručný popis hlavních druhů poskytovaných letových
provozních služeb.
GEN 3.3.4
Koordinace mezi provozovatelem
a letovou provozní službou
Všeobecné podmínky, za kterých se uskutečňuje
spolupráce mezi provozovatelem a letovými
provozními službami.
GEN 3.3.5
Minimální letová výška
Kritéria pro stanovení minimálních letových výšek.
GEN 3.3.6
Seznam adres stanovišť letových
provozních služeb
Abecední seznam stanovišť letových provozních
služeb a jejich adres, obsahující:
1) název stanoviště;
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby (AFS); a
7) adresu internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny.
GEN 3.4
Spojovací služby
GEN 3.4.1
Odpovědná služba
Popis
služby
odpovědné
za
zajištění
telekomunikačních a navigačních zařízení obsahující:
1) název služby;
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby;
7) adresu internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny;
8) prohlášení, které se týká ICAO dokumentů, na
jejichž základě je služba poskytována, a odvolávka
na místo v Letecké informační příručce, kde jsou
uvedeny rozdíly, pokud existují; a
9) vyznačení, pokud služba není H24.
GEN 3.4.2
Oblast odpovědnosti
Stručný popis oblasti odpovědnosti, ve které jsou
telekomunikační služby poskytovány.
GEN 3.4.3
Druhy služeb
Stručný popis hlavních druhů služeb a zařízení
k dispozici, obsahující:
1) radionavigační služby;
2) hlasové služby a/nebo služby využívající datového
spoje;
3) služby rozhlasového vysílání;
4) používaný jazyk(-y); a
5) vyznačení, kde lze získat podrobné informace.
Dopl. 1 - 4
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
GEN 3.4.4
Požadavky a podmínky
Stručný popis požadavků a podmínek, za kterých je
spojovací služba k dispozici.
GEN 3.5.6
Hlášení z letadla
Požadavky meteorologického úřadu na sestavování
a vysílání hlášení z letadel, je-li třeba.
Meteorologické služby
GEN 3.5.7
Služba VOLMET
Popis služby VOLMET a/nebo D-VOLMET, obsahující:
1) název vysílací stanice;
2) volací znak nebo identifikaci a zkratku typu
vysílání;
3) kmitočet nebo kmitočty používané pro vysílání;
4) dobu vysílání jednotlivých relací;
5) provozní dobu;
6) seznam letišť/heliportů, pro která jsou zahrnuta
hlášení a/nebo předpovědi ;
7) hlášení, předpovědi a informace SIGMET, které
jsou zahrnuty, a poznámky.
GEN 3.5
GEN 3.5.1
Odpovědná služba
Stručný popis meteorologické služby odpovědné za
poskytování meteorologických informací, obsahující:
1) název služby;
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby (AFS);
7) adresu internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny;
8) prohlášení, které se týká ICAO dokumentů, na
jejichž základě je služba poskytována, a odvolávku
na místo v Letecké informační příručce, kde jsou
uvedeny rozdíly, pokud existují; a
9) vyznačení, pokud služba není H24.
GEN 3.5.2
Oblast odpovědnosti
Stručný popis oblasti a/nebo tratí, pro které je
meteorologická služba poskytována.
GEN 3.5.3
Meteorologická
pozorování
a hlášení
Podrobný
popis
meteorologických
pozorování
a hlášení poskytovaných mezinárodnímu letectví,
obsahující:
1) název stanice a ICAO směrovací značku místa;
2) druh a četnost pozorování včetně označení
automatického pozorovacího zařízení;
3) druhy meteorologických zpráv (např. METAR)
a dostupnost předpovědi typu trend;
4) specifikace pozorovacího systému a počet
pozorovacích míst používaných k pozorování
a hlášení přízemního větru, dohlednosti, dráhové
dohlednosti, základny oblačnosti, teploty a, kde je
to vhodné, střihu větru (např. anemometr u křížení
RWY, transmisometr u zóny dotyku, atd.);
5) provozní dobu; a
6) dostupné letecké klimatologické informace.
GEN 3.5.4
Druhy služeb
Stručný popis hlavních druhů poskytovaných služeb
včetně podrobností o briefingu, konzultacích,
zobrazení meteorologických informací, dostupné
letové meteorologické dokumentaci k dispozici pro
provozovatele
a
členy
letových
posádek,
a o metodách a prostředcích používaných pro
dodávání meteorologických informací.
GEN 3.5.5
Oznámení
požadované
od
provozovatelů
Požadavky meteorologického úřadu na provozovatele
týkající se minimálního předstihu, s jakým lze vznášet
požadavky
na
briefing,
konzultaci,
letovou
dokumentaci a další meteorologické informace nebo
změny.
GEN 3.5.8
Výstražná
služba
(SIGMET
a AIRMET)
Popis meteorologické výstražné služby poskytované
uvnitř letových informačních oblastí nebo řízených
oblastí, ve kterých se poskytují letové provozní služby,
včetně seznamu služeb obsahujícího:
1) název příslušné meteorologické výstražné služby,
ICAO směrovací značku místa;
2) provozní dobu;
3) letové informační oblasti a řízené oblasti, kterým je
služba poskytována;
4) období platnosti informací SIGMET
5) specifické postupy aplikované na informace
SIGMET (např. vulkanický popel, tropické
cyklóny);
6) postupy aplikované na informace AIRMET
(v souladu s příslušnými regionálními dohodami
o letectví);
7) stanoviště letových provozních služeb, kterým jsou
informace SIGMET a AIRMET poskytovány; a
8) dodatečné informace (např. týkající se omezení
služby apod.)
GEN 3.5.9
Jiné automatizované meteorologické služby
Popis automatizovaných služeb, které jsou k dispozici
pro poskytování meteorologických informací (např.
automatizovaná
předletová
informační
služba
dosažitelná
telefonem
a/nebo
počítačovým
modemem), obsahující:
1) název služby;
2) dostupné informace;
3) oblasti, tratě a letiště pokryté touto službou; a
4) čísla telefonu, a faxu, e-mailovou adresu a adresu
internetových stránek, pokud jsou vytvořeny.
GEN 3.6
Pátrání a záchrana
GEN 3.6.1
Odpovědná služba (služby)
Stručný popis služby (služeb) odpovědných
poskytování pátrání a záchrany (SAR) obsahující:
1) název služby/stanoviště;
2) poštovní adresu;
3) telefonní číslo;
4) faxové číslo;
Dopl. 1 - 5
za
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
5) e-mailovou adresu;
6) adresu letecké pevné služby (AFS);
7) adresu internetových stránek, pokud jsou
vytvořeny;
8) prohlášení, týkající se ICAO dokumentů, na jejichž
základě je služba poskytována, a odvolávku na
místo v Letecké informační příručce, kde jsou
uvedeny změny, pokud existují.
GEN 4.2
Poplatky za letové navigační služby
Stručný popis poplatků, které mohou připadat
v úvahu za poskytování navigačních služeb
mezinárodnímu provozu, včetně poplatků za:
1)
2)
3)
4)
přibližovací službu;
lety po tratích letových provozních služeb;
základní navigační poplatek, výjimky/slevy; a
způsoby úhrady.
GEN 3.6.2
Oblast odpovědnosti
Stručný popis oblasti odpovědnosti, uvnitř které jsou
služby pátrání a záchrany poskytovány.
GEN 3.6.3
Druhy služeb
Stručný popis a grafické zobrazení zeměpisných
informací, kde je to vhodné, druhu služby a zařízení
včetně uvedení, kde pátrání a záchrana vedená ze
vzduchu závisí na rozsáhlém nasazení letadel.
GEN 3.6.4
Dohody o pátrání a záchraně
Stručný popis platných dohod upravujících akce
pátrání a záchrany včetně ustanovení o usnadnění
vstupu a výstupu letadel jiných států podílejících se na
akcích pátrání a záchrany, repatriace, oprav nebo
záchranných prací v souvislosti se zničeným či
poškozeným letadlem, na základě buď oznámení
z paluby letadla nebo formou letového plánu.
GEN 3.6.5
Podmínky, za kterých jsou služby
SAR k dispozici
Stručný popis opatření pro pátrání a záchranu včetně
všeobecných podmínek, za kterých jsou služba
a zařízení k dispozici pro mezinárodní použití, včetně
uvedení, je-li příslušné zařízení přímo určeno pro
účely pátrání a záchrany, nebo je-li užíváno pro jiné
účely a pro SAR upraveno buď vybavením nebo
výcvikem, či je-li pouze příležitostně k dispozici
a nemá žádný zvláštní výcvik nebo přípravu pro práci
při pátrání a záchraně.
GEN 3.6.6
Použité postupy a signály
Stručný popis postupů a signálů používaných
záchrannými letadly a tabulka se signály, které
používají osoby, které přežijí nehodu.
GEN 4
Poplatky za použití letišť/heliportů
a za letecké navigační služby
Odvolávka, kde lze nalézt podrobnosti o platných
sazbách poplatků, pokud nejsou uvedeny v této
kapitole.
GEN 4.1
Poplatky za použití letišť/heliportů
Stručný popis druhů poplatků, které mohou připadat
v úvahu na letištích/heliportech používaných pro
mezinárodní provoz, včetně:
1) přistávacích;
2) parkovacích, stání v hangáru nebo na odstavné
ploše;
3) za použití letišť cestujícími;
4) zajištění bezpečnosti;
5) vztažené k úrovni hluku;
6) a jiné (celní, pasové, zdravotní, atd.);
7) výjimky/slevy; a
8) způsoby úhrady.
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Část 2 - Traťová (ENR)
V příslušném pododdíle musí být provedena
odvolávka, ve které je uvedeno, jsou-li rozdíly mezi
národními pravidly a ICAO Standardy a doporučenými
postupy, a že jsou podrobně uvedeny v části GEN 1.7.
ENR 0.6
Obsah části 2
Seznam oddílů a pododdílů obsažených v části 2 Tratě (ENR).
Poznámka:
Pododdíly mohou být uvedeny
v abecedním pořadí.
ENR 1
Všeobecná pravidla a postupy
ENR 1.1
Všeobecná pravidla
Zde se publikují všeobecná pravidla, která jsou
uplatňována.
ENR 1.2
Pravidla pro let za viditelnosti
(VFR)
Zde se publikují pravidla pro let za viditelnosti (VFR),
která jsou uplatňována.
ENR 1.3
Pravidla pro let podle přístrojů (IFR)
Zde se publikují pravidla pro let podle přístrojů (IFR),
která jsou uplatňována.
ENR 1.4
Klasifikace vzdušného prostoru
ATS
Popis tříd vzdušného prostoru ATS ve formě tabulky
klasifikace vzdušného prostoru ATS v Předpisu L 11,
Doplněk 4, vhodně upravené tak, aby bylo zřejmé,
které třídy vzdušného prostoru se v České republice
neaplikují.
ENR 1.5
a odlet
Postupy pro vyčkávání, přiblížení
ENR 1.5.1
Všeobecně
Specifikace obsahující kritéria použitá pro stanovení
postupů pro vyčkávání, přiblížení a odlet. Pokud se
liší od ustanovení ICAO, je třeba je uvést ve formě
tabulky.
ENR 1.5.2
Přílety
Je požadováno uvést postupy pro přilétávající letadla
(konvenční nebo s použitím prostorové navigace, či
obojí), které jsou společné pro lety do nebo uvnitř
stejného druhu prostoru. Pokud se uplatňují odlišné
postupy uvnitř prostoru koncové řízené oblasti,
poznámka o tom musí být uvedena spolu
s odvolávkou na místo, kde lze najít popis zvláštního
postupu.
Dopl. 1 - 6
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
ENR 1.5.3
Odlety
Je požadováno uvést postupy (konvenční nebo
s použitím prostorové navigace či obojí) pro
odlétávající letadla, které jsou společné pro odlety
z kteréhokoli letiště/heliportu.
ENR 1.6
Přehledové služby a postupy ATS
ENR 1.6.1
Primární radar
Popis služeb a postupů při použití primárního radaru,
včetně:
1) doplňkových služeb;
2) uplatňování služby radarového řízení;
3) postupů při ztrátě spojení „letadlo – země“
a výpadku radaru;
4) požadavků na hlášení poloh hlasem a CPDLC; a
5) grafického zobrazení prostoru radarového krytí.
ENR 1.6.2
Sekundární přehledový radar (SSR)
Popis
provozních
postupů
sekundárního
přehledového radaru (SSR) včetně:
1) nouzových postupů;
2) postupů při ztrátě spojení „letadlo – země“
a nezákonném zásahu;
3) systému přidělování SSR kódů;
4) požadavků na hlášení poloh hlasem a CPDLC;
5) grafického zobrazení prostoru krytí sekundárním
přehledovým radarem.
Poznámka:
Popis SSR je zvlášť důležitý
v prostorech nebo na tratích, kde existuje možnost
zakročení proti letadlům.
ENR 1.6.3
Automatický závislý přehledový
systém - vysílání (ADS-B)
Popis provozních postupů pro vysílání pomocí
automatického závislého přehledového systému
(ADS-B), zahrnující:
1) nouzové postupy
2) postupy při ztrátě spojení „letadlo – země“
a protiprávním činu;
3) požadavky na identifikaci letadla
4) požadavky na hlášení poloh hlasem a CPDLC;
5) grafické zobrazení prostoru pokrytého ADS-B.
Poznámka:
Popis ADS-B je zvlášť důležitý
v prostorech nebo na tratích, kde existuje možnost
zakročení proti letadlům.
ENR 1.7
Postupy pro nastavení výškoměru
Je třeba uvést používané postupy pro nastavení
výškoměru, které obsahují:
1) stručný úvod s prohlášením, které se týká toho,
jaké ICAO dokumenty byly použity při stanovení
postupů, včetně rozdílů od ICAO ustanovení,
pokud nějaké jsou;
2) postupy pro základní nastavení výškoměru;
3) popis prostoru/ů pro nastavení výškoměru;
4) postupy, které se vztahují na provozovatele
(včetně pilotů); a
5) tabulku cestovních hladin.
ENR 1.8 Regionální doplňkové postupy
Je požadováno uvést regionální doplňkové postupy
(SUPPS), které mají vliv na celý prostor působnosti, s
vhodně označenými národními rozdíly, pokud nějaké
jsou.
ENR 1.9
Uspořádání toku letového provozu
(ATFM)
Stručný popis systému uspořádání toku letového
provozu, zahrnující:
1) strukturu uspořádání toku letového provozu,
poskytované
služby,
rozmístění
stanoviště
(stanovišť) a provozní dobu;
2) druhy zpráv uspořádání toku a popisy jejich
formátů; a
3) postupy, které se aplikují pro odlétávající letadla,
obsahující:
a) která služba zodpovídá za poskytování
informací o zavedených opatřeních uspořádání
toku let. provozu (ATFM);
b) požadavky na letový plán; a
c) přidělení časové mezery.
ENR 1.10
Plánování letů
Je požadováno uvést jakékoliv omezení, limity nebo
poradní informace, které se vztahují k fázi plánování
letů, jež by mohly uživateli pomoci při předkládání
plánů zamýšlených letů, zahrnující:
1) postupy pro podávání letového plánu;
2) systém stálých letových plánů (RPL); a
3) změny podaného letového plánu.
ENR 1.11
Adresování zpráv letového plánu
Je požadováno uvést ve formě tabulky adresy
přidělené k letovým plánům uvádějící:
1) druh letu (IFR, VFR nebo obojí);
2) trať letu (do nebo přelet FIR a/nebo TMA); a
3) adresu zprávy.
ENR 1.12
Zakročování proti civilním letadlům
Je požadováno uvést úplné znění postupů při
zakročování a používané vizuální signály, spolu
s jasným vyjádřením, uplatňují-li se ICAO ustanovení,
a pokud tomu tak není, úplné uvedení rozdílů.
ENR 1.13
Protiprávní čin
Je požadováno uvést příslušné postupy uplatňované
v případě protiprávního činu.
ENR 1.14
Incidenty v letovém provozu
Popis způsobu hlášení incidentů, včetně:
1) definice incidentů v letovém provozu;
2) použití formuláře "Hlášení incidentů v letovém
provozu";
3) postupy hlášení incidentu (včetně hlášení za letu);
a
4) účel hlášení a zacházení s formulářem.
ENR 2
Vzdušný
provozních služeb
prostor
letových
ENR 2.1
FIR, UIR, CTA, TMA, MTMA, MCTR
Podrobný popis letových informačních oblastí (FIR),
horních letových informačních oblastí (UIR), řízených
Dopl. 1 - 7
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
oblastí (CTA), koncových řízených oblastí (TMA),
vojenských koncových řízených oblastí (MTMA) a
vojenských řízených okrsků (MTCR) obsahující:
1) název, zeměpisné souřadnice horizontálních
hranic FIR/UIR ve stupních a minutách,
horizontální hranice CTA, TMA, MTMA a MTCR ve
stupních, minutách a vteřinách, vertikální hranice a
označení třídy prostoru;
2) označení stanoviště, které poskytuje příslušnou
službu;
3) volací znak stanice daného stanoviště a používaný
jazyk(-y) s upřesněním, v jakém prostoru a za
jakých podmínek, kdy a kde se mají použít, je-li to
vhodné;
4) kmitočty doplněné označením pro zvláštní použití;
a
5) poznámky.
Řízené okrsky vojenských leteckých základen, které
nejsou jinak popsány v AIP, musí být zahrnuty do
tohoto pododdílu.
Kde se požadavky obsažené v Předpisu L2 týkající se
letových plánů, oboustranného spojení a hlášení
o poloze, týkají všech letů za účelem vyloučení nebo
snížení potřeby zakročení proti letadlům a/nebo kde je
pravděpodobnost zakročení a vyžaduje se poslech
nouzového VHF kmitočtu 121,5 MHz, prohlášení
v tomto smyslu musí být zahrnuto u příslušného
prostoru(-ů) nebo jeho části(-í).
Popis určených prostorů, nad kterými se vyžaduje,
aby letadlo mělo na palubě polohový maják nehody
(ELT), a kde by musí nepřetržitě odposlouchávat VHF
nouzový kmitočet 121,5 MHz, s výjimkou, kdy
korespondují na jiných VHF kmitočtech nebo mají na
palubě omezené přístrojové vybavení či povinnosti
v kabině posádky nedovolují současné sledování
dvou kmitočtů.
Poznámka:
Jiné druhy vzdušného prostoru okolo
civilních letišť/heliportů jako jsou např. řízené okrsky
a letištní provozní zóny (ATZ) jsou popsány v
příslušné části letiště nebo heliportu.
ENR 2.2
Ostatní řízené vzdušné prostory
Kde je stanoveno, podrobný popis ostatních druhů
regulovaných prostorů a jejich klasifikace.
1) označení trati, označení navigační specifikace
(navigačních specifikací) uplatňované na daném
úseku (daných úsecích), názvy, kódová označení
nebo kódové názvy a zeměpisné souřadnice ve
stupních, minutách a vteřinách všech význačných
bodů určujících danou trať včetně povinných
a nepovinných hlásných bodů;
2) tratě nebo radiály VOR na celý stupeň,
ortodromickou vzdálenost na desetinu kilometru
nebo desetinu námořní míle mezi po sobě
jdoucími
stanovenými
význačnými
body,
a v případě radiálů VOR body přechodu;
3) horní a spodní hranice nebo minimální nadmořské
výšky na trati na nejbližších 50 m nebo 100 stop zaokrouhleno nahoru - a klasifikaci vzdušného
prostoru;
4) šířka a minimální bezpečné nadmořské výšky nad
překážkami;
5) směr cestovních hladin; a
6) poznámky týkající se označení stanoviště řízení,
jeho provozního kanálu a, je-li to vhodné, jeho
přihlašovací adresu a omezení jakékoliv navigační
specifikace (navigačních specifikací).
Poznámka:
Na
základě
Předpisu
L
11,
Doplněk 1, a pro účely plánování letů, se uvedená
navigační specifikace nepovažuje za nedílnou součást
označení příslušné tratě.
ENR 3.2
Tratě letových provozních služeb
horní vzdušný prostor
Podrobný popis tratí letových provozních služeb
v horním vzdušném prostoru, který obsahuje:
1) označení trati, označení navigační specifikace
(navigačních specifikací) uplatňované na daném
úseku (daných úsecích), názvy, kódová označení
nebo kódové názvy a zeměpisné souřadnice ve
stupních, minutách a vteřinách všech význačných
bodů určujících danou trať včetně povinných nebo
nepovinných hlásných bodů;
2) tratě nebo radiály VOR na celý stupeň,
ortodromickou vzdálenost na desetinu kilometru
nebo desetinu námořní míle mezi po sobě
jdoucími
stanovenými
význačnými
body,
a v případě radiálů VOR body přechodu;
ENR 3.
Tratě letových provozních služeb
Poznámka 1:
Směrníky, tratě a radiály jsou běžně
magnetické. V oblastech vysokých zeměpisných
šířek, kde příslušný úřad určil, že vztažení hodnot
k magnetickému severu je nepraktické, může být
použita jiná vztažná hodnota (např. zeměpisný sever
nebo síťový sever).
Poznámka 2:
Body
přechodu
stanovené
v polovině vzdálenosti mezi dvěma radionavigačními
zařízeními nebo na průsečíku těchto dvou radiálů
v případě že jde o trať, jež mění směr mezi těmito
navigačními zařízeními, nemusí být vyznačeny pro
každý úsek tratě, je-li zveřejněno všeobecné
prohlášení o jejich existenci.
3) horní a spodní hranici a klasifikaci vzdušného
prostoru;
ENR 3.1
Tratě letových provozních služeb
spodní vzdušný prostor
Podrobný popis tratí letových provozních služeb ve
spodním vzdušném prostoru, který obsahuje:
ENR 3.3
Tratě prostorové navigace
Podrobný popis tratí prostorové navigace (RNAV),
který obsahuje:
1) označení trati, označení navigační specifikace
(navigačních specifikací) uplatňované na daném
úseku/daných úsecích, názvy, kódová označení
18.11.2010
Změna č. 36
4) šířka;
5) směr cestovních hladin; a
6) poznámky týkající se označení stanoviště řízení,
jeho provozního kanálu a, je-li to vhodné, jeho
přihlašovací adresu a omezení jakékoliv navigační
specifikace (navigačních specifikací).
Poznámka:
Na základě Předpisu L 11, Doplněk
1, a pro účely plánování letů, se uvedená navigační
specifikace nepovažuje za nedílnou součást označení
příslušné tratě.
Dopl. 1 - 8
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
nebo kódové názvy a zeměpisné souřadnice ve
stupních, minutách a vteřinách všech význačných
bodů určujících danou trať včetně povinných nebo
nepovinných hlásných bodů;
2) s ohledem na body na trati vymezující VOR/DME
trať prostorové navigace dodatečně:
a) identifikační značku příslušného VOR/DME;
b) směrník zaokrouhlený na nejbližší celý stupeň
a vzdálenost na nejbližší desetinu námořní
míle od příslušného VOR/DME pokud příslušný
bod na trati není na stejném místě;
c) výšku nad mořem vysílací antény DME
zaokrouhlenou na nejbližších 30 metrů
(100 stop);
3) ortodromickou vzdálenost na nejbližší desetinu
kilometru nebo desetinu námořní míle mezi
koncovými body a vzdálenost mezi dvěma po sobě
jdoucími určenými význačnými body;
4) horní a spodní hranice a klasifikace vzdušného
prostoru;
5) směr cestovních hladin; a
6) poznámky týkající se označení stanoviště řízení,
jeho provozního kanálu a, je-li to vhodné, jeho
přihlašovací adresu a omezení jakékoliv navigační
specifikace (navigačních specifikací).
Poznámka:
Na základě Předpisu L 11, Doplněk
1, a pro účely plánování letů, se uvedená navigační
specifikace nepovažuje za nedílnou součást označení
příslušné tratě.
ENR 3.4
Vrtulníkové tratě
Podrobný popis vrtulníkových tratí, který obsahuje:
1) označení trati, označení navigační specifikace
(navigačních specifikací) uplatňované na daném
úseku (daných úsecích), názvy, kódová označení
nebo kódové názvy a zeměpisné souřadnice ve
stupních, minutách a vteřinách všech význačných
bodů určujících danou trať včetně povinných nebo
nepovinných hlásných bodů;
2) tratě nebo radiály VOR na celý stupeň,
ortodromickou vzdálenost na desetinu kilometru
nebo desetinu námořní míle mezi po sobě
jdoucími
stanovenými
význačnými
body,
a v případě radiálů VOR body přechodu;
3) horní a spodní hranici a klasifikaci vzdušného
prostoru;
4) minimální letovou výšku na nejbližších 50 m nebo
100 stop - zaokrouhleno nahoru;
5) poznámky týkající se označení stanoviště řízení
a jeho provozního kmitočtu a omezení jakékoliv
navigační specifikace (navigačních specifikací).
Poznámka:
Na základě Předpisu L 11, Doplněk
1, a pro účely plánování letů, se uvedená navigační
specifikace nepovažuje za nedílnou součást označení
příslušné tratě.
V ČR se neaplikuje.
ENR 3.5
Ostatní tratě
Je požadováno popsat ostatní zvláště určené tratě,
které jsou povinné uvnitř dané oblasti (daných
oblastí).
Poznámka:
Příletové, odletové a tranzitní tratě,
které jsou blíže určeny ve spojení s postupy pro
provoz na a z letiště/heliportu, nemusí zde být
popsány, jelikož jsou popsány v příslušném oddíle
části 3 - Letiště.
ENR 3.6
Vyčkávání na trati
Je požadováno podrobně popsat postupy pro
vyčkávání na trati, které obsahují:
1) označení vyčkávání (pokud je) a vyčkávací fix
(navigační zařízení) nebo bod na trati se
zeměpisnými souřadnicemi ve stupních, minutách
a vteřinách;
2) příletovou trať;
3) směr předpisové zatáčky;
4) maximální indikovanou vzdušnou rychlost;
5) minimální a maximální hladinu vyčkávání;
6) čas/vzdálenost na odletu; a
7) označení stanoviště řízení a jeho provozní
kmitočet.
Poznámka:
Kritéria pro stanovení výšek nad
překážkami pro stanovení postupů pro vyčkávání jsou
obsažena v Předpisu Provoz letadel – letové postupy
L 8168.
ENR 4
Radionavigační zařízení/systémy
ENR 4.1
Radionavigační zařízení - traťová
Seznam zařízení poskytujících radionavigační služby
pro traťové účely uspořádaný abecedně podle názvu
zařízení, který obsahuje:
1) název zařízení a magnetickou odchylku na
nejbližší stupeň a v případě VOR deklinaci
zařízení na nejbližší stupeň, použitý pro technické
seřízení zařízení,
2) označení;
3) kmitočet/kanál každé složky;
4) provozní dobu;
5) zeměpisné souřadnice polohy vysílací antény ve
stupních, minutách a vteřinách;
6) výšku nad mořem vysílací antény DME
zaokrouhlenou na nejbližších 30 m (100 stop); a
7) poznámky.
Pokud provozovatelem zařízení je někdo jiný než
státem pověřená organizace, jméno provozovatele
musí být uvedeno v kolonce poznámky. Dosah
zařízení musí být uveden v kolonce poznámky.
ENR 4.2
Speciální navigační systémy
Popis stanic zvláštních navigačních systémů (DECCA,
LORAN, atd.), který obsahuje:
1) název stanice nebo řetězu;
2) druh služby k dispozici (řídící signál, pomocný
signál, barva);
3) kmitočet (číslo kanálu, základní rozsah impulsu,
doznívání, podle vhodnosti);
4) provozní doba;
5) zeměpisné souřadnice polohy vysílací stanice ve
stupních, minutách a vteřinách; a
6) poznámky.
Dopl. 1 - 9
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
Pokud provozovatelem zařízení je někdo jiný než
státem pověřená organizace, jméno provozovatele
musí být uvedeno v kolonce poznámky. Dosah
zařízení musí být uveden v kolonce poznámky.
ENR 4.3
Globální navigační satelitní systém
(GNSS)
Seznam a popis částí globálního navigačního
satelitního systému (GNSS) poskytující navigační
služby stanovené pro tratě, a abecedně uspořádané
názvy částí, obsahující:
1) název části GNSS (GPS, GLONASS, EGNOS,
MSAS, WAAS, atd.);
2) kmitočet (kmitočty), dle vhodnosti;
3) zeměpisné souřadnice ve stupních, minutách
a vteřinách nominální obsluhované oblasti pokrytí;
a
4) poznámky.
Jestliže provozovatel zařízení je jiný než státem
pověřená organizace, jméno provozovatele musí být
uvedeno ve sloupci poznámky.
ENR 4.4
Kódové názvy označení význačných
bodů
Abecední seznam kódových názvů označení (pěti
písmenných označení) stanovených pro význačné
body na polohách, které nejsou vyznačeny místem
radionavigačního zařízení, který obsahuje:
1) kódový název označení;
2) zeměpisné souřadnice polohy ve stupních,
minutách a vteřinách; a
3) odvolávka na trať letových provozních služeb nebo
jinou trať, na které je bod umístěn.
ENR 4.5
Letecká pozemní návěstidla –
traťová
Seznam leteckých pozemních návěstidel a jiných
světelných majáků určujících zeměpisné polohy
vybrané státem jako význačné, který obsahuje:
1) název města nebo jiné označení majáku;
2) druh majáku a intenzita světla v tisícovkách
kandel;
3) charakteristika signálu;
4) provozní doba; a
5) poznámky.
V ČR se neaplikuje.
ENR 5
Navigační výstrahy
ENR 5.1
Zakázané, omezené a nebezpečné
prostory
Popis, doplněný dle vhodnosti grafickým zobrazením,
zakázaných, omezených a nebezpečných prostorů
spolu s informací o jejich zřízení a aktivaci, který
obsahuje:
1) označení, název a zeměpisné souřadnice
horizontálních hranic ve stupních, minutách
a vteřinách, pokud prostor je uvnitř, ve stupních
a minutách, pokud je vně hranic řízených
oblastí/řízených okrsků;
2) horní a spodní hranice; a
18.11.2010
Změna č. 36
3) poznámky, včetně časů aktivace.
V kolonce poznámky musí být uveden druh omezení
nebo nebezpečí a riziko zakročení proti letadlu
v případě vniknutí do prostoru.
ENR 5.2
Prostory pro vojenský výcvik a
cvičení a identifikační pásmo protivzdušné obrany
(ADIZ)
Popis, doplněný dle vhodnosti grafickým zobrazením
stanovených
vojenských
výcvikových
prostorů
a vojenských cvičení, které se konají v pravidelných
intervalech, a stanovené identifikační pásmo
protivzdušné obrany (ADIZ), obsahující:
1) zeměpisné souřadnice horizontálních hranic ve
stupních, minutách a vteřinách, pokud je prostor
uvnitř, ve stupních a minutách, pokud je vně hranic
řízených oblastí/řízených okrsků;
2) horní a spodní hranice, systém a způsob
oznámení činnosti spolu s informacemi pro civilní
lety a příslušné postupy ADIZ;
3) poznámky, včetně času aktivace a rizika zakročení
v případě narušení ADIZ.
ENR 5.3
Jiné činnosti nebezpečné povahy
a jiná možná nebezpečí
ENR 5.3.1
Jiné činnosti nebezpečné povahy
Popis činností, které by mohly mít nějaký vliv na lety,
doplněný dle vhodnosti mapami, obsahující:
1) zeměpisné souřadnice ve stupních a minutách
středu oblasti a dosah vlivu;
2) vertikální hranice;
3) poradní ustanovení;
4) úřad zodpovědný za poskytování informací; a
5) poznámky, včetně času činnosti.
ENR 5.3.2
Jiná možná nebezpečí
Popis jiných možných nebezpečí, které by mohly mít
nějaký vliv na lety, doplněný dle vhodnosti mapami
(např. činné sopky, atomové elektrárny, atd.)
obsahující:
1) zeměpisné souřadnice místa možného nebezpečí
ve stupních a minutách,
2) vertikální hranice,
3) poradní ustanovení,
4) úřad zodpovědný za poskytování informací, a
5) poznámky.
ENR 5.4
Letecké překážky
Seznam překážek ovlivňujících letový provoz
v Prostoru 1 (celé území státu), včetně:
1) identifikace nebo označení překážky;
2) druhu překážky;
3) polohy
překážky
vyjádřené
zeměpisnými
souřadnicemi ve stupních, minutách a vteřinách;
4) výšky dané překážky nad mořem a výšky nad
zemí zaokrouhlené na celý metr nebo stopu; a
5) druhu a barvy osvětlení překážky (je-li); a
6) oznámení, dle vhodnosti, že seznam překážek je
k dispozici v elektronické podobě a odvolávku na
GEN 3.1.6.
Dopl. 1 - 10
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
Poznámka 1:
Překážka, jejíž výška nad zemí je
100 m a více, je pro Prostor 1 považována za
překážku.
Poznámka 2:
Specifikace, kterými se řídí určování
a hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita dat)
poloh (zeměpisná šířka a délka) a výšek nad
mořem/výšek nad zemí překážek v Prostoru 1 jsou
uvedené v Předpisu L 11, Doplňku 5, tabulce 1 a 2.
5) zařízení používaná k měření brzdicího účinku
a mezní hodnoty tření, kdy při zjištění nižšího
koeficientu je příslušná dráha státem prohlášena
za kluzkou za mokra; a
6) další informace podobného typu.
ENR 5.5
Letecké sportovní a rekreační
činnosti
Stručný popis, doplněný dle vhodnosti grafickým
zobrazením, častých leteckých sportovních a
rekreačních činností, spolu s podmínkami, za kterých
probíhají, včetně:
1) označení a zeměpisných souřadnic horizontálních
hranic ve stupních, minutách a vteřinách, pokud
jsou uvnitř hranic, ve stupních a minutách, pokud
jsou vně hranic řízených oblastí/řízených okrsků;
2) vertikálních hranic;
3) telefonního čísla provozovatele/uživatele; a
4) poznámek, včetně času činnosti.
Poznámka:
Tento odstavec může být dále
rozdělen na části pro různé druhy činností, s tím, že
v každém
případě
jsou
uvedeny
příslušné
podrobnosti.
AD 1.2.1
Záchranné a požární služby
Stručný popis pravidel, kterými se řídí založení
záchranné a požární služby na letištích a heliportech,
která slouží veřejnému provozu, spolu s označením
kategorií letiště pro účely záchranné a požární služby.
ENR 5.6
Migrace ptactva a oblasti s citlivou
faunou
Popis, doplněný dle vhodnosti mapami výskytu
ptactva v závislosti na jejich migraci, včetně tras tahů
a trvalých hnízdišť, a oblastí výskytu citlivé fauny.
ENR 6
Traťové mapy
V této části mají být zařazeny traťová mapa ICAO
a rejstříkové mapy.
Část 3 - Letiště (AD)
AD 0.6
Obsah části 3
Seznam oddílů a pododdílů obsažených v části 3 Letiště (AD).
Poznámka:
Pododdíly mohou být uvedeny
v abecedním pořadí.
AD 1
Letiště/heliporty - úvod
AD 1.1
Všeobecné podmínky pro využívání
letišt’/heliportů
Stručný popis podmínek státem určeného úřadu, který
je zodpovědný za letiště/heliporty, zahrnující:
1) všeobecné
podmínky,
za
kterých
jsou
letiště/heliporty a s nimi spojená zařízení
k dispozici;
2) prohlášení o aplikovaných ICAO dokumentech, na
základě kterých jsou služby poskytovány
a odvolávka na místo v AIP, kde jsou uvedeny
rozdíly, pokud existují;
3) pravidla, pokud jsou, týkající se civilního využití
vojenských leteckých základen;
4) všeobecné podmínky, za kterých se na letištích
uplatňují postupy za nízké dohlednosti, pro provoz
CAT II/III, jsou-li nějaké;
AD 1.2
Záchranné
a sněhový plán
a
požární
služby
AD 1.2.2
Sněhový plán
Stručný popis všeobecného sněhového plánu pro
letiště/heliporty určené pro veřejný provoz, na kterých
lze očekávat sněhové srážky, zahrnující:
1) organizaci zimní služby;
2) sledování stavu pohybových ploch;
3) způsoby měření a jaká měření jsou prováděna;
4) jakými způsoby se udržuje provozuschopnost
pohybových ploch;
5) systém a způsoby hlášení;
6) případy uzavření dráhy; a
7) rozesílání informací o sněhových podmínkách.
Poznámka:
Tam, kde pro letiště/heliporty existují
odlišné sněhové plány, tento pododstavec může být
dále rozdělen odpovídajícím způsobem.
AD 1.3
Přehled letišť a heliportů
Seznam letišť a heliportů na území České republiky,
doplněný grafickým zobrazením jejich rozmístění,
obsahující:
1) název letiště/heliportu a ICAO směrovací značku
místa;
2) povolený druh provozu na letišti/heliportu
(mezinárodní/národní,
IFR/VFR,
pravidelný/
nepravidelný, soukromý);
3) odvolávku na pododdíl části 3, kde jsou uvedeny
podrobnosti daného letiště/heliportu; a
ČR:
4) kódové značení letiště.
AD 1.4
Rozdělení letišť/heliportů do skupin
Stručný popis kritérií, na základě kterých Úřad pro
civilní letectví seskupil letiště/heliporty za účelem
vydávání, rozšiřování, poskytování informací o daných
letištích (např. mezinárodní/národní, hlavní/záložní,
civilní/ vojenské, atd.).
AD 1.5
Stav osvědčení letišť
Seznam letišť v ČR s označením stavu osvědčení,
zahrnující:
1) název letiště a označení místa dle ICAO;
2) datum vydání a je-li to možné i dobu platnosti
osvědčení;
3) poznámky, jsou-li nějaké.
AD 2
Letiště
Poznámka:
++++ má být nahrazeno příslušnou
ICAO směrovací značkou.
Dopl. 1 - 11
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
++++AD 2.1 Směrovací značka a název letiště
Je třeba uvádět ICAO směrovací značku přidělenou
příslušnému letišti a název letiště. ICAO směrovací
značka musí být nedílnou součástí systému
odvolávek ve všech pododdílech AD 2.
++++AD 2.2 Zeměpisné a administrativní údaje
o letišti
Uvést se mají zeměpisné a administrativní údaje,
obsahující:
1) vztažný bod letiště (zeměpisné souřadnice ve
stupních, minutách a vteřinách) a jeho umístění;
2) směr a vzdálenost vztažného bodu letiště od
středu města, pro které je letiště určeno;
3) výšku letiště nad mořem zaokrouhlenou na
nejbližší metr nebo stopu a vztažnou teplotu;
4) zvlnění geoidu v poloze výšky letiště nad mořem
zaokrouhlenou na nejbližší metr nebo stopu;
5) magnetickou deklinaci zaokrouhlenou na nejbližší
stupeň, datum informace a roční změnu;
6) jméno (název) provozovatele letiště, adresu, čísla
telefonu, faxu, e-mailovou adresu, adresu letecké
pevné služby (AFS) a adresu internetových
stránek, pokud jsou vytvořeny;
7) povolený druh provozu na letišti (IFR/VFR); a
8) poznámky.
++++AD 2.3 Provozní doby
Podrobný popis provozní doby služeb na letišti,
včetně:
1) provozovatele letiště;
2) celní a pasové služby;
3) zdravotní a sanitární služby;
4) letištní letecké informační služby;
5) ohlašovny letových provozních služeb (ARO);
6) meteorologické služebny;
7) letové provozní služby;
8) plnění LPH;
9) odbavení letů (handling);
10) bezpečnostních složek,
11) odmrazování; a
12) poznámky.
++++AD 2.4 Služby a zařízení pro pozemní
odbavení letadel
Podrobný popis služeb a zařízení pro pozemní
odbavení k dispozici na letišti, obsahující:
1) zařízení pro odbavení nákladu;
2) druhy paliv a olejů;
3) zařízení pro plnění palivem a jeho kapacita;
4) zařízení pro odmrazování;
5) hangárovací prostor pro cizí letadla;
6) opravářské služby pro cizí letadla; a
7) poznámky.
++++AD 2.5 Zařízení pro cestující
Stručný popis zařízení sloužící cestujícím, které je
k dispozici na letišti, obsahující:
1) hotel(-y) na letišti nebo v jeho blízkosti;
2) restauraci(-e) na letišti nebo v jeho blízkosti;
18.11.2010
Změna č. 36
3) dopravní prostředky k dispozici;
4) zdravotní služby;
5) úřadovny bank a pošty na letišti nebo v jeho
blízkosti;
6) cestovní kanceláře; a
7) poznámky.
++++AD 2.6 Záchranné a požární služby
Podrobný popis záchranné a požární služby na letišti
a jaké vybavení má k dispozici, obsahující:
1) kategorie letiště pro účely záchranné a požární
služby;
2) záchranné vybavení;
3) možnosti pro odstraňování nezpůsobilých letadel;
a
4) poznámky.
++++AD 2.7 Sezónní použitelnost - čištění
Podrobný popis prostředků sloužících k úklidu
letištních pohybových ploch a stanovený postup dle
provozní důležitosti, obsahující:
1) druh (druhy) úklidových prostředků;
2) pořadí očišťování a
3) poznámky.
++++AD 2.8 Údaje o odbavovacích plochách,
pojezdových drahách a umístění kontrolních bodů
Podrobnosti o fyzikálních vlastnostech odbavovacích
ploch, pojezdových drah a umístění stanovených
kontrolních bodů obsahující:
1) povrch a únosnost odbavovacích ploch;
2) šířku, povrch a únosnost pojezdových drah;
3) umístění a výšku nad mořem na nejbližší metr
nebo stopu míst pro seřízení výškoměru;
4) umístění kontrolních bodů VOR;
5) polohu kontrolních bodů inerčního navigačního
systému (INS) ve stupních, minutách, vteřinách
a setinách vteřiny;
6) poznámky.
Pokud jsou umístění/polohy kontrolních bodů
vyznačeny na mapě letiště, musí to být uvedeno pod
tímto pododdílem.
++++AD 2.9 Vedení pojíždění, řídící systém
a značení
Stručný popis vedení pojíždění, řídícího systému
a značení RWY a pojezdových drah obsahující:
1) použití vyznačení stání letadel, pojezdové vodící
značky
a
informační
znaky,
vizuální
naváděcí/parkovací systém pro jednotlivá stání
letadel;
2) RWY a TWY značení a návěstidla ;
3) stop příčky (jsou-li); a
4) poznámky.
++++AD 2.10 Překážky v blízkosti letiště
Podrobný popis překážek, obsahující:
1) překážky v Prostoru 2:
Dopl. 1 - 12
a) identifikaci nebo označení překážky;
b) druh překážky;
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
c) polohu překážky vyjádřenou zeměpisnými
souřadnicemi ve stupních, minutách, vteřinách
a desetinách vteřiny;
d) výšku dané překážky nad mořem a nad zemí
zaokrouhlenou na nejbližší metr nebo stopu;
e) označení překážky, druh a barvu osvětlení
překážky (je-li);
f) oznámení, dle vhodnosti, že seznam překážek
je
k dispozici
v elektronické
podobě
a odvolávku na GEN 3.1.6; a
g) označení NIL, je-li vhodné;
Poznámka 1:
Hlava 10, ust. 10.1.1 uvádí popis
Prostoru 2, zatímco Doplněk 8, obr. 8-2 obsahuje
grafické znázornění souhrnu údajů o překážkových
rovinách a kritériích pro určení překážek v Prostoru 2.
Poznámka 2:
Specifikace, kterými se řídí určování
a hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita dat)
poloh (zeměpisná šířka a délka) a výšek překážek nad
mořem v Prostoru 2, jsou uvedeny v Předpisu L 11,
Doplňku 5, tabulce 1 a 2 a v Předpisu L 14, Doplňku
5, tabulce 1 a 2.
2)
nedostupnost datové sady pro Prostor 2 letiště
musí být zřetelně uvedená a data překážek musí
být zajištěna pro:
a) překážky, protínající překážkové plochy;
b) překážky protínající plochu, která identifikuje
překážky v prostoru trajektorie vzletu; a
c) ostatní překážky posouzené jako potenciálně
nebezpečné pro letový provoz.
3)
oznámení, že nejsou poskytovány informace o
překážkách v Prostoru 3. Pokud jsou informace
poskytovány, pak:
a) identifikaci nebo označení překážky;
b) druh překážky;
c) polohu překážky vyjádřenou zeměpisnými
souřadnicemi ve stupních, minutách, vteřinách
a desetinách vteřiny;
d) výšku dané překážky nad mořem a nad zemí
zaokrouhlenou na nejbližší metr nebo stopu;
e) označení překážky, druh a barvu osvětlení
překážky (je-li);
f) oznámení, dle vhodnosti, že seznam
překážek je k dispozici v elektronické podobě
a odvolávku ne GEN 3.1.6; a
g) označení NIL, je-li vhodné;
Poznámka 1:
Hlava 10, ust. 10.1.1 uvádí popis
Prostoru 3, zatímco Doplněk 8, obr. 8-3 obsahuje
znázornění souhrnu údajů o překážkových rovinách
a kritériích pro určení překážek v Prostoru 3.
Poznámka 2:
Specifikace, kterými se řídí určování
a hlášení (přesnost terénního zaměření a integrita dat)
poloh (zeměpisná šířka a délka) a výšek překážek nad
mořem v Prostoru 3, jsou uvedeny v Předpisu L 14,
Doplňku 5, tabulce 1 a 2.
++++AD 2.11 Poskytované
meteorologické
informace
Podrobný
popis
meteorologických
informací
poskytovaných na letišti, označení meteorologické
služebny, která je odpovědná za poskytování
vyjmenovaných služeb, obsahující:
1) název příslušné meteorologické služebny;
2) provozní dobu, a kde je to vhodné, určení
příslušné meteorologické služebny poskytující
informace mimo provozní dobu;
3) služebnu odpovědnou za přípravu předpovědí
TAF, období jejich platnosti a interval vydávání;
4) dostupnost předpovědí trend pro dané letiště
a intervaly vydávání;
5) informace o tom, jakým způsobem se poskytuje
briefing a/nebo konzultace;
6) letovou dokumentaci a používaný(é) jazyk(-y);
7) mapy a další informace vystavené nebo dostupné
pro briefing nebo konzultaci;
8) doplňující vybavení pro poskytování informací
o meteorologických
podmínkách,
např.
meteorologický radar a přijímač snímků z meteo
družic.
9) stanoviště služeb řízení letového provozu, kterým
jsou meteorologické informace poskytovány; a
10) doplňující informace (např. týkající se jakéhokoli
omezení služeb, atd.).
++++AD 2.12 Fyzikální vlastnosti RWY
Podrobný popis fyzikálních vlastností, pro každou
RWY, obsahující:
1) označení;
2) zeměpisný směrník na setinu stupně;
3) rozměry drah na nejbližší metr nebo stopu;
4) únosnost povrchu (PCN a doplňující údaje)
a povrch každé RWY a příslušných dojezdových
drah;
5) zeměpisné souřadnice každého prahu a konce
RWY ve stupních, minutách, vteřinách a setinách
vteřiny a zvlnění geoidu pro:
prahy dráhy pro nepřesné přístrojové
přiblížení zaokrouhlené na nejbližší metr
nebo stopu; a
prahy
dráhy
pro
přesné
přiblížení
zaokrouhlené na nejbližší desetinu metru
nebo desetinu stopy;
6) výšku nad mořem:
prahů dráhy pro nepřesné přístrojové
přiblížení zaokrouhlenou na nejbližší metr
nebo stopu
prahů a nejvyšší výšku nad mořem dotykové
zóny
dráhy
pro
přesné
přiblížení
zaokrouhlenou na nejbližší desetinu metru
nebo desetinu stopy;
7) sklony každé dráhy a příslušných dojezdových
drah;
8) rozměry dojezdových drah (jsou-li), na nejbližší
metr nebo stopu;
9) rozměry předpolí (jsou-li), na nejbližší metr nebo
stopu;
10) rozměry dráhových pásů;
11) existence bezpřekážkového prostoru; a
12) poznámky.
++++AD 2.13 Vyhlášené délky
Podrobný popis vyhlášených délek pro každý směr
každé dráhy, zaokrouhlené na nejbližší metr nebo
stopu, obsahující:
1) označení RWY;
2) použitelnou délku rozjezdu;
Dopl. 1 - 13
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
3) použitelnou délku vzletu;
4) použitelnou délku přerušeného vzletu;
5) použitelnou délku přistání; a
6) poznámky.
Nelze-li některý směr RWY použít pro vzlet nebo pro
přistání, či obojí, protože to je z provozních důvodů
zakázáno, toto musí být výslovně uvedeno použitím
výrazu "nepoužitelný" nebo zkratky "NU" (not usable)
(Předpis L14, Dodatek A, část 3).
++++AD 2.14 Přibližovací a dráhová světelná
soustava
Podrobný popis přibližovací a dráhové světelné
soustavy obsahující:
1) označení RWY;
2) druh, délku a svítivost přibližovací světelné
soustavy;
3) prahová návěstidla, barvu a vnější prahové
polopříčky;
4) druh světelné sestupové soustavy pro vizuální
přiblížení;
5) délku návěstidel dotykové zóny RWY;
6) délku, rozestupy návěstidel, barvu a svítivost
osových návěstidel RWY;
7) délku, rozestupy návěstidel, barvu a svítivost
postranních dráhových návěstidel;
8) barvu koncových návěstidel RWY a vnějších
prahových polopříček;
9) délku a barvu návěstidel dojezdové dráhy; a
10) poznámky.
++++AD 2.15 Ostatní osvětlení, náhradní zdroj el.
energie
Popis dalších světelných zařízení a náhradního
zdroje, který obsahuje:
1) umístění, charakteristiku a provozní dobu
letištního majáku/identifikačního majáku (pokud
existuje);
2) umístění a osvětlení (je-li) anemometru/ukazatele
směru přistání;
3) postranní a osová návěstidla pojezdové dráhy;
4) náhradní zdroj el. energie včetně doby potřebné
na přepnutí; a
5) poznámky.
++++AD 2.16 Přistávací plocha pro vrtulníky
Podrobný popis plochy určené pro přistání vrtulníků
na daném letišti, obsahující:
1) zeměpisné souřadnice ve stupních, minutách,
vteřinách a setinách vteřiny a zvlnění geoidu
geometrického středu prostoru dotyku a odpoutání
vrtulníku (TLOF) nebo každé plochy konečného
přiblížení a vzletu (FATO) (dle vhodnosti):
- pro nepřesné přístrojové přiblížení zaokrouhlené
na nejbližší metr nebo stopu; a
- pro přesné přiblížení zaokrouhlené na nejbližší
desetinu metru nebo desetinu stopy;
2) výšku prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku
(TLOF) nad mořem a/nebo plochy konečného
přiblížení a vzletu (FATO);

pro nepřesná přiblížení
nejbližší metr nebo stopu,
18.11.2010
Změna č. 36
s
přesností
na

3)
4)
5)
6)
7)
pro přesná přiblížení na nejbližší desetinu
metru nebo desetinu stopy,
rozměry prostoru TLOF a FATO na nejbližší metr
nebo stopu, povrch, únosnost a značení;
zeměpisný směrník na setinu stupně plochy
FATO;
vyhlášené délky k dispozici na nejbližší metr nebo
stopu;
systém osvětlení pro přiblížení a FATO;
poznámky.
++++AD 2.17 Vzdušný
prostor
letových
provozních služeb
Podrobný popis vzdušného prostoru letových
provozních služeb (ATS) zavedeného na letišti,
obsahující:
1) určení vzdušného prostoru a zeměpisné
souřadnice jeho horizontálních hranic ve stupních,
minutách a vteřinách;
2) vertikální hranice;
3) klasifikaci vzdušného prostoru;
4) volací znak a jazyk(-y) používané stanovištěm
poskytujícím letové provozní služby;
5) převodní nadmořskou výšku; a
6) poznámky.
++++AD 2.18 Spojovací
zařízení
letových
provozních služeb
Podrobný popis spojovacího zařízení letových
provozních služeb na letišti, obsahující:
1) určení služby;
2) volací znak;
3) kanál(-y);
4) přihlašovací adresu, dle vhodnosti;
5) provozní dobu; a
6) poznámky.
++++AD 2.19 Radionavigační a přistávací zařízení
Podrobný popis radionavigačních a přistávacích
zařízení spojených s přiblížením podle přístrojů
a s postupy v koncové řízené oblasti letiště,
obsahující:
1) druh zařízení, magnetickou odchylku na nejbližší
stupeň dle vhodnosti a kategorii ILS/MLS, základní
GNSS, SBAS a GBAS a pro VOR/ILS/MLS také
deklinaci zařízení na nejbližší stupeň použitý při
technickém seřízení zařízení;
2) identifikaci, je li požadováno;
3) kmitočet(-y), dle vhodnosti;
4) provozní dobu, dle vhodnosti;
5) zeměpisné souřadnice polohy vysílací antény ve
stupních, minutách, vteřinách a desetinách vteřiny,
dle vhodnosti;
6) výšku vysílací antény DME nad mořem
zaokrouhlenou na nejbližších 30 m (100 ft)
a DME/P na nejbližší 3 m (10 ft); a
7) poznámky.
Je-li stejné zařízení používáno jak pro traťové, tak
letištní účely, popis musí být uveden též v části
ENR 4. Pokud systém GBAS slouží pro více než
jedno letiště, popis zařízení musí být uveden u
každého letiště. Pokud provozovatelem zařízení je
Dopl. 1 - 14
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
někdo jiný než státem pověřená organizace, jméno
provozovatele musí být uvedeno v kolonce poznámky.
Dosah zařízení musí být též uveden v kolonce
poznámky.
Poznámka:
Letištní terénní a překážková mapa –
ICAO (elektronická) na odpovídajícím elektronickém
médiu může být do AIP vložena pomocí stránky
s kapsou.
++++AD 2.20 Pravidla pro místní provoz
Podrobný popis pravidel, kterými se řídí provoz na
letišti, včetně standardních tratí pro pojíždění letadel,
parkování, školní a výcvikové lety a podobné, ovšem
s výjimkou letových postupů.
AD 3
++++AD 2.21 Postupy pro omezení hluku
Podrobný popis postupů pro omezení
stanovených pro letiště.
Pokud je přistávací plocha vrtulníku součástí letiště,
musí být příslušné údaje uvedeny dle ust. ++++ AD
2.16.
hluku
++++AD 2.22 Letové postupy
Podrobný popis podmínek a letových postupů, včetně
radarových a/nebo ADS-B postupů stanovených na
základě organizace vzdušného prostoru na letišti.
Pokud jsou stanoveny, podrobný popis postupů za
nízké dohlednosti na letišti, obsahující:
1) RWY a příslušná zařízení schválená k použití při
postupech za nízké dohlednosti;
2) stanovení meteorologických podmínek, za kterých
by byly postupy za nízké dohlednosti zahajovány,
používány a ukončovány; a
3) popis pozemního značení/osvětlení při použití
postupů za nízké dohlednosti.
++++AD 2.23 Doplňující informace
Doplňující informace o letišti, jako např. místa výskytu
ptactva spolu s uvedením význačných přesunů
v průběhu dne z hnízdišť na jiná místa, ve vhodném
rozsahu.
++++AD 2.24
Mapy vztahující se k letišti
Mapy vztahující se k letišti, musí být vloženy
a seřazeny v následujícím pořadí:
1) Mapa letiště/heliportu - ICAO;
2) Mapa stání/zajíždění letadel - ICAO;
3) Letištní mapa pro pojíždění - ICAO;
4) Letištní překážková mapa - ICAO, Typ A (pro
každou RWY);
5) Letištní terénní a překážková mapa - ICAO
(elektronická)
6) Terénní mapa pro přesné přiblížení - ICAO; (RWY
pro přesné přiblížení II. a III. kategorie);
7) Mapa standardních přístrojových odletů (SID) ICAO;
8) Mapa standardních přístrojových příletů (STAR) ICAO;
9) Mapa přiblížení podle přístrojů – ICAO (pro
každou RWY a každý druh přiblížení);
10) Mapa příletů a odletů za VFR;
11) Mapa přiblížení okruhem;
12) Výskyt ptactva v blízkosti letiště;
13) Mapa minimálních nadmořských výšek pro
radarové vektorování;
14) Monitorování hluku.
Pokud některé druhy z těchto map nejsou vydávány,
prohlášení v tomto smyslu musí být uvedeno
v pododdíle GEN 3.2 - Letecké mapy.
Heliporty
Heliporty jsou publikovány v této části, ve formátu,
který neodpovídá standardu ICAO, s omezeným
množstvím informací viz Dodatek N.
Poznámka:
++++ má být nahrazeno příslušnou
ICAO směrovací značkou.
++++AD 3.0
Neveřejné vnitrostátní heliporty
++++AD 3.0.1
Heliporty
záchrannou službu
pro
leteckou
++++AD 3.1
Směřovací
značka
a
název
heliportu
Vždy se musí se uvádět směrovací značka ICAO
přidělená příslušnému heliportu a název heliportu.
Směrovací značka ICAO musí být nedílnou součástí
systému odvolávek ve všech pododdílech AD 3.
++++AD 3.2
Zeměpisné a adminstrativní údaje
o heliportu
Uvést se mají zeměpisné a administrativní údaje,
obsahující:
1) vztažný bod heliportu (zeměpisné souřadnice ve
stupních, minutách a vteřinách) a jeho umístění;
2) směr a vzdálenost vztažného bodu heliportu od
středu města, pro které je heliport určen;
3) výšku heliportu nad mořem na zaokrouhlenou na
nejbližší metr nebo stopu a vztažnou teplotu;
4) zvlnění geoidu v poloze výšky heliportu nad
mořem zaokrouhlenou na nejbližší metr nebo
stopu;
5) magnetickou deklinaci zaokrouhlenou na nejbližší
stupeň, datum informace a roční změnu;
6) jméno (název) provozovatele heliportu, adresu,
čísla telefonu, faxu e-mailovou adresu, adresu
letecké pevné služby (AFS) a adresu internetových
stránek, pokud jsou vytvořeny;
7) povolený druh provozu na heliportu (IFR/VFR); a
8) poznámky.
++++AD 3.3
Provozní doby
Podrobný popis provozní doby služeb na heliportu,
včetně:
1) provozovatele heliportu;
2) celní a pasové služby;
3) zdravotní a sanitární služby;
4) letištní letecké informační služby;
5) ohlašovny letových provozních služeb (ARO);
6) meteorologické služebny;
7) letové provozní služby;
8) plnění LPH;
9) odbavení letů (handling);
Dopl. 1 - 15
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
10) bezpečnostních složek,
11) odmrazování; a
12) poznámky.
6) polohu kontrolních bodů inerčního navigačního
systému (INS) ve stupních, minutách, vteřinách
a setinách vteřiny;
7) poznámky.
++++AD 3.4
Služby a zařízení pro pozemní
odbavení vrtulníků
Podrobný popis služeb a zařízení pro pozemní
odbavení k dispozici na heliportu, obsahující:
1) zařízení pro odbavení nákladu;
2) druhy paliv a olejů;
3) zařízení pro plnění palivem a jeho kapacita;
4) zařízení pro odmrazování;
5) hangárovací prostor pro cizí vrtulníky;
6) opravářské služby pro cizí vrtulníky; a
7) poznámky.
++++AD 3.5
Zařízení pro cestující
Stručný popis zařízení sloužící cestujícím, které je
k dispozici na heliportu, obsahující:
1) hotel(-y) na heliportu nebo v jeho blízkosti;
2) restauraci(-e) na heliportu nebo v jeho blízkosti;
3) dopravní prostředky k dispozici;
4) zdravotní služby;
5) úřadovny bank a pošty na heliportu nebo v jeho
blízkosti;
6) cestovní kanceláře; a
7) poznámky.
++++AD 3.6
Záchranné a požární služby
Podrobný popis záchranné a požární služby na
heliportu a jaké vybavení má k dispozici, obsahující:
1) kategorie heliportu pro účely záchranné a požární
služby;
2) záchranné vybavení;
3) možnosti
pro
odstraňování
nezpůsobilých
vrtulníků; a
4) poznámky.
++++AD 3.7
Sezónní použitelnost – čištění
Podrobný popis prostředků sloužících k úklidu
pohybových ploch heliportu a stanovený postup dle
provozní důležitosti, obsahující:
4) druh (druhy) úklidových prostředků;
5) pořadí očišťování a
6) poznámky.
++++AD 3.8
Údaje o odbavovacích plochách,
pojezdových drahách a umístění kontrolních bodů
Podrobnosti o fyzikálních vlastnostech odbavovacích
ploch, pojezdových drah a umístění stanovených
kontrolních bodů obsahující:
1) povrch a únosnost odbavovacích ploch, stání
vrtulníku;
2) šířku, typ povrchu a označení pozemních
pojezdových drah pro vrtulníky;
3) šířku a označení drah pro pojíždění vrtulníků za
letu a přeletové tratě
4) umístění a výšku nad mořem zaokrouhlenou na
nejbližší metr nebo stopu míst pro seřízení
výškoměru;
5) umístění kontrolních bodů VOR;
18.11.2010
Změna č. 36
Pokud jsou umístění/polohy kontrolních bodů
vyznačeny na mapě heliportu, musí to být uvedeno
pod tímto pododdílem.
++++AD 3.9
Značení a značky
Stručný popis plochy konečného přiblížení a vzletu a
značení pojezdových drah a značek obsahující:
1) značení konečného přiblížení a vzletu;
2) značení pojezdových drah, značky drah pro
pojíždění vrtulníků za letu a značky přeletových
tratí;
3) poznámky.
++++AD 3.10
Překážky v blízkosti heliportu
Podrobný popis překážek, obsahující:
a) identifikaci nebo označení překážky;
b) druh překážky;
c)
polohu překážky vyjádřenou zeměpisnými
souřadnicemi ve stupních, minutách, vteřinách a
desetinách vteřiny;
d) výšku dané překážky nad mořem a nad zemí
zaokrouhlenou na nejbližší metr nebo stopu;
e) označení překážky, druh a barvu osvětlení
překážky (je-li);
f)
oznámení, dle vhodnosti, že seznam
překážek je k dispozici v elektronické podobě
a odvolávku ne GEN 3.1.6; a
g) označení NIL, je-li vhodné;
++++AD 3.11
Poskytované
meteorologické
informace
Podrobný
popis
meteorologických
informací
poskytovaných na heliportu, označení meteorologické
služebny, která je odpovědná za poskytování
vyjmenovaných služeb, obsahující:
1) název příslušné meteorologické služebny;
2) provozní dobu, a kde je to vhodné, určení
příslušné meteorologické služebny poskytující
informace mimo provozní dobu;
3) služebnu odpovědnou za přípravu předpovědí
TAF, období jejich platnosti;
4) dostupnost předpovědí trend pro daný heliport
a intervaly vydávání;
5) informace o tom, jakým způsobem se poskytuje
briefing a/nebo konzultace;
6) letovou dokumentaci a používaný(é) jazyk(-y);
7) mapy a další informace vystavené nebo dostupné
pro briefing nebo konzultaci;
8) doplňující vybavení pro poskytování informací
o meteorologických
podmínkách,
např.
meteorologický radar a přijímač snímků z meteo
družic.
9) stanoviště služeb řízení letového provozu, kterým
jsou meteorologické informace poskytovány; a
Dopl. 1 - 16
DOPLNĚK 1
PŘEDPIS L 15
10) doplňující informace (např. týkající se jakéhokoli
omezení služeb, atd.).
++++AD 3.12
Údaje o heliportu
Podrobný popis rozměrů heliportu a souvisejících
informací, obsahující:
1) typ heliportu – úrovňový; vyvýšený nebo helidek;
2) rozměry prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku
(TLOF) na nejbližší metr nebo stopu;
3) zeměpisný směrník plochy konečného přiblížení a
vzletu (FATO) zaokrouhlený na jednu setinu
stupně;
4) rozměry plochy konečného přiblížení a vzletu
(FATO) zaokrouhlený na jednu setinu stupně a
druh povrchu;
5) druh povrchu, únosnost v tunách (1000 kg)
prostoru dotyku a odpoutání vrtulníku (TLOF) :
6) zeměpisné souřadnice ve stupních, minutách,
vteřinách a setinách vteřiny a zvlnění geoidu
geometrického středu TLOF nebo pro každý práh
FATO (je-li to možné):

pro
nepřesné
přístrojové
přiblížení
zaokrouhlené na nejbližší metr nebo stopu; a

pro přesné přiblížení zaokrouhlené na
nejbližší desetinu metru nebo desetinu stopy;
7) sklon a výšku TLOF a FATO nad mořem:

pro
nepřesné
přístrojové
přiblížení
zaokrouhlenou na nejbližší metr nebo stopu;

pro přesné přiblížení zaokrouhlenou na
nejbližší desetinu metru nebo desetinu stopy;
8) rozměry bezpečnostní plochy;
9) rozměry předpolí heliportu zaokrouhlené na
nejbližší metr nebo stopu;
10) existence bezpřekážkového prostoru; a
11) poznámky.
++++AD 3.13
Vyhlášené délky
Podrobný popis vyhlášených délek, vztahujících se
k heliportu, zaokrouhlené na nejbližší metr nebo
stopu, obsahující:
1) použitelnou délku vzletu;
2) použitelnou délku přerušeného vzletu;
3) použitelnou délku přistání; a
4) poznámky.
++++AD 3.14
Přibližovací světelná soustava a
osvětlení plochy konečného přiblížení a vzletu
(FATO)
Podrobný popis přibližovací světelné soustavy a
osvětlení FATO obsahující:
1) druh, délku a svítivost přibližovací světelné
soustavy;
2) druh světelné sestupové soustavy pro vizuální
přiblížení;
3) charakteristiku a umístění návěstidel plochy
konečného přiblížení a vzletu (FATO);
4) charakteristiku
a
umístění
návěstidel
zaměřovacích bodů;
5) charakteristiku a umístění světelné soustavy
(TLOF); a
6) poznámky.
++++AD 3.15
Ostatní osvětlení, náhradní zdroj
el. energie
Popis dalších světelných zařízení a náhradního
zdroje, který obsahuje:
1) umístění, charakteristiku a provozní dobu majáku
heliportu;
2) umístění a osvětlení ukazatele směru větru (WDI);
3) postranní a osová návěstidla pojezdové dráhy;
4) náhradní zdroj el. energie včetně doby potřebné
na přepnutí; a
5) poznámky.
++++AD 3.16
Vzdušný
prostor
letových
provozních služeb
Podrobný popis vzdušného prostoru letových
provozních služeb (ATS) zavedeného na heliportu,
obsahující:
1) určení vzdušného prostoru a zeměpisné
souřadnice jeho horizontálních hranic ve stupních,
minutách a vteřinách;
2) vertikální hranice;
3) klasifikaci vzdušného prostoru;
4) volací znak a jazyk(-y) používané stanovištěm
poskytujícím letové provozní služby;
5) převodní nadmořskou výšku; a
6) poznámky.
++++AD 3.17
Komunikační zařízení letových
provozních služeb
Podrobný popis komunikačního zařízení letových
provozních služeb na heliportu, obsahující:
1) určení služby;
2) volací znak;
3) kmitočet(-y);
4) provozní dobu; a
5) poznámky.
++++AD 3.18
Radionavigační
a
přistávací
zařízení
Podrobný popis radionavigačních a přistávacích
zařízení spojených s přiblížením podle přístrojů
a s postupy v koncové řízené oblasti na heliportu,
obsahující:
1) druh zařízení, magnetickou odchylku (pro VOR,
deklinaci zařízení použitou při technickém seřízení
zařízení) zaokrouhlenou na nejbližší stupeň a
kategorii ILS/MLS, základní GNSS, SBAS a
GBAS;
2) identifikaci, je li požadováno;
3) kmitočet(-y), dle vhodnosti;
4) provozní dobu, dle vhodnosti;
5) zeměpisné souřadnice polohy vysílací antény ve
stupních, minutách, vteřinách a desetinách vteřiny,
dle vhodnosti;
6) výšku vysílací antény DME nad mořem
zaokrouhlenou na nejbližších 30 m (100 ft) a
DME/P na nejbližší 3 m (10 ft); a
7) poznámky.
Je-li stejné zařízení používáno jak pro traťové, tak
účely heliportu, popis musí být uveden též v části
ENR 4. Pokud systém GBAS slouží pro více než
jeden heliport, popis zařízení musí být uveden u
Dopl. 1 - 17
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 1
každého heliportu. Pokud provozovatelem zařízení je
někdo jiný než státem pověřená organizace, jméno
provozovatele musí být uvedeno v kolonce poznámky.
Dosah zařízení musí být též uveden v kolonce
poznámky.
++++AD 3.19
Pravidla pro místní provoz
Podrobný popis pravidel, kterými se řídí provoz na
heliportu, včetně standardních tratí pro pojíždění
vrtulníků, parkování, školní a výcvikové lety a
podobné, ovšem s výjimkou letových postupů.
++++AD 3.20
Postupy pro omezení hluku
Podrobný popis postupů
stanovených pro heliport.
pro
omezení
hluku
++++AD 3.21
Letové postupy
Podrobný popis podmínek a letových postupů, včetně
radarových a/nebo ADS-B postupů stanovených na
základě organizace vzdušného prostoru na heliportu.
Pokud jsou stanoveny, podrobný popis postupů za
nízké dohlednosti na heliportu, obsahující:
1) prostor dotyku a odpoutání vrtulníku (TLOF)
a příslušná zařízení schválená k použití při
postupech za nízké dohlednosti;
2) stanovení meteorologických podmínek, za kterých
by byly postupy za nízké dohlednosti zahajovány,
používány a ukončovány; a
3) popis pozemního značení/osvětlení při použití
postupů za nízké dohlednosti.
++++AD 3.22
Doplňující informace
Doplňující informace o heliportu, jako např. místa
výskytu ptactva spolu s uvedením význačných
přesunů v průběhu dne z hnízdišť na jiná místa, ve
vhodném rozsahu.
++++AD 3.23
Mapy vztahující se k heliportu
Mapy vztahující se k heliportu musí být vloženy
a seřazeny v následujícím pořadí:
1) Mapa letiště/heliportu - ICAO;
2) Oblastní mapa ICAO (tranzitní a odletové tratě);
3) Mapa standardních přístrojových odletů (SID) ICAO;
4) Oblastní mapa ICAO (tranzitní a příletové tratě);
5) Mapa standardních přístrojových příletů (STAR) ICAO;
6) Mapa minimálních nadmořských výšek pro použití
přehledovými prostředky ATC - ICAO;
7) Mapa přiblížení podle přístrojů – ICAO (pro
každou RWY a každý druh přiblížení);
8) Vizuální přibližovací mapa - ICAO.
9) Výskyt ptactva v blízkosti heliportu.
Pokud některé druhy z těchto map nejsou vydávány,
prohlášení v tomto smyslu musí být uvedeno
v pododdíle GEN 3.2 - Letecké mapy.
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 1 - 18
PŘEDPIS L15
DOPLNĚK 2
DOPLNĚK 2 - FORMULÁŘ SNOWTAM
(viz Hlava 5, ust. 5.2.3)
(COM
záhlaví)
(Zkrácené
záhlaví)
(PŘEDNOSTNÍ ZNAČKA)
(OZNAČENÍ ADRESÁTA/ů)
<< ≡
(DATUM A ČAS PODÁNÍ)
(OZNAČENÍ ODESÍLATELE)
<< ≡
(SWAA* poř.č.)
S
W
*
(Směrovací
značka)
DATUM/ČAS MĚŘENÍ
(VOLITELNÁ SKUPINA)
<< ≡ (
*
SNOWTAM
(Poř.číslo)
(SMĚROVACÍ ZNAČKA LETIŠTĚ)
A)
(DATUM/ČAS POZOROVÁNÍ čas dokončení měření v UTC)
B)
(OZNAČENÍ RWY)
C)
(DÉLKA OČIŠTĚNÉ RWY, je-li menší než zveřejněná /m/)
D)
(ŠÍŘKA OČIŠTĚNÉ RWY, je-li menší než zveřejněná, je-li očištěná část posunuta vpravo nebo vlevo od osy,
uveďte "R" nebo "L".)
E)
(NÁNOSY PO CELÉ DÉLCE RWY, pozorováno na každé třetině dráhy v pořadí od prahu nižšího čísla RWY.
F)
NIL -
ČISTÁ A SUCHÁ
5 - MOKRÝ SNÍH
1 - VLHKÁ
6 - ROZBŘEDLÝ SNÍH
2 - MOKRÁ nebo mokré pásy
7 - LED
3 - POKRYTÁ JÍNÍM NEBO NÁMRAZOU
8 - ZTVRDLÝ A UJEŽDĚNÝ SNÍH
(tloušťka vrstvy menší než 1 mm)
9 - ZMRZLÉ KOLEJE )
4 - SUCHÝ SNÍH
(PRŮMĚRNÁ TLOUŠTKA NÁNOSU (mm) V KAŽDÉ TŘETINĚ DRÁHY)
G)
(MĚŘENÍ BRZDÍCÍHO ÚČINKU NA KAŽDÉ TŘETINĚ RWY A ZNAČKA POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ
H)
Naměřený nebo vypočtený koeficient
nebo
Odhadnutý koeficient
0,40 a více
DOBRÝ
5
0,39 do 0,36
STŘEDNÍ/DOBRÝ
4
0,35 do 0,30
STŘEDNÍ
3
0,29 do 0,26
STŘEDNÍ/ŠPATNÝ
2
0,25 a méně
ŠPATNÝ
1
9 - nejistý
NEJISTÝ
9
(Pro naměřený nebo vypočtený koeficient použít dvě čísla doplněná zkratkou použitého zařízení, pro
odhadnutý koeficient použít jedno číslo.)
(KRITICKÉ SNĚHOVÉ VALY, při výskytu udejte výšku v (cm) a vzdálenost od okraje RWY (m), doplňte podle
potřeby "L" "R" nebo "LR")
J)
(DRÁHOVÁ NÁVĚSTIDLA, jsou-li zakryta uveďte "YES" plus symboly "L" "R" neb o "LR")
K)
(DALŠÍ ČIŠTĚNÍ, bude-li prováděno uveďte do jaké délky (m), šířky (m) nebo v celé délce a šířce "TOTAL")
L)
(DALŠÍ ČIŠTĚNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ UKONČIT: ......... UTC)
M)
(POJEZDOVÉ DRÁHY, není-li žádná k dispozici uveďte "NO")
N)
(POJEZDOVÉ DRÁHY - VÝŠKA SNĚHOVÝCH VALŮ NA TWY, jsou-li vyšší než 60 cm napište "YES" a
dopište data o vzdálenosti mezi nimi (m))
P)
(ODBAVOVACÍ PLOCHA, není-li použitelná uveďte "NO")
R)
(DALŠÍ POZOROVÁNÍ/MĚŘENÍ) se plánuje provést v měsíc/den/hodina .... UTC
S)
(POZNÁMKY V OTEVŘENÉ ŘEČI, provozně významné informace, např. posyp pískem, odmrazování atd.)
T)
)
<< ≡
POZNÁMKY:
1.
*Uvést značku zkratky státu dle ICAO Doc 7910, Part 2
2.
Informace pro další dráhu opakovat od C do P
3.
Slova v závorkách se nevysílají ( )
Podpis původce (nevysílá se)
Dopl. 2 - 1
22.11.2007
Změna č. 34
PŘEDPIS L15
DOPLNĚK 2
NÁVOD NA VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE SNOWTAM
1.
VŠEOBECNĚ
a) Hlášení o více než jedné dráze, zopakujte položky
od C do P včetně.
b) Nejsou-li k dispozici informace pro určitou položku,
pak se tato ve SNOWTAM neuvádí.
c) Musí být použity pouze metrické jednotky, jejichž
značky se však neuvádějí.
d) Maximální délka platnosti SNOWTAM je 24 hodin.
Nový SNOWTAM musí být vydán vždy, když dojde
k význačné změně podmínek. Za význačné změny
se považují:
1) změna koeficientu tření o hodnotu 0,05,
2) změna tloušťky vrstvy nánosu větší než 20 mm
u suchého sněhu, 10 mm u mokrého, 3 mm
u tajícího nebo rozbředlého sněhu,
3) změna délky nebo šířky RWY, jež je
k dispozici, pokud tato změna představuje 10
a více procent od publikovaných rozměrů,
4) jakákoliv změna podmínek na RWY, která
vyžaduje, aby byla provedena reklasifikace
informací v položkách F nebo T,
5) při výskytu kritických sněhových valů na jedné
nebo obou stranách RWY, jakákoliv změna
jejich výšky nebo vzdálenosti od osy,
6) jakákoliv změna ve viditelnosti dráhových
návěstidel, k níž došlo zakrytím návěstidel
sněhem,
(BBB)
=
volitelná skupina pro opravu zprávy
SNOWTAM rozšířené se stejným
pořadovým číslem = COR.
Poznámka:
Závorky u (BBB) značí, že je tato
skupina volitelná.
Příklad:
Zkrácené záhlaví zprávy SNOWTAM
č.149 z Curychu měření/pozorování 7 NOV v 0620
UTC, SWLS0149 LSZH 11070620.
2.
Položka
(čtyřpísmenná).
A
-
Směrovací
značka
letiště
3.
Položka B - Uvádí se osmimístná časová
skupina - času pozorování v pořadí měsíc, den, hodina
a minuty v UTC, tato položka musí být vždy úplně
vyplněna.
4.
Položka C - Uvádí se nižší číslo RWY.
5.
Položka D - Délka očištěné dráhy v metrech,
je-li menší než zveřejněná (viz položka T - hlášení
délky části RWY, která není očištěna).
6.
Položka E - Šířka očištěné dráhy v metrech,
je-li menší než zveřejněná. Je-li očištěná část
posunuta vlevo nebo vpravo, uvede se "L" nebo "R"
z pohledu od prahu nižšího čísla RWY.
7) jakékoliv jiné známé podmínky, jež jsou
významné z hlediska zkušeností nebo místních
okolností.
e) Zkrácené záhlaví "TTAAiiii CCCC MMYYGGgg
(BBB)" je předáváno k usnadnění automatického
zpracování zprávy SNOWTAM v počítačových
databázích.
7.
Položka F - Nánosy po celé délce dráhy, jak
je vysvětleno ve formuláři SNOWTAM. Vhodné
kombinace těchto čísel lze použít k označení
rozdílných podmínek na jednotlivých částech RWY.
Vyskytuje-li se v téže části RWY více vrstev, označují
se v pořadí shora směrem k povrchu RWY. Závěje,
tloušťky vrstev, které značně přesahují průměrné
hodnoty a jejich význačné vlastnosti, se uvádějí pod
písmenem T v otevřené řeči.
Vysvětlivky symbolů:
Poznámka:
Definice různých druhů sněhu jsou
uvedeny na konci tohoto Doplňku.
TT
AA
=
=
iiii
=
CCCC
=
MMYYGGgg =
MM
YY
GGgg
22.11.2007
Změna č. 34
=
=
=
označení pro SNOWTAM - SW,
zeměpisné označení státu, např. LK
ČESKÁ
REPUBLIKA
(viz.
Location Indicators (Doc 7910), Part
2, Index to Nationality Letters for
Location Indicators),
SNOWTAM
číslo
serie
ve
čtyřmístném pořadovém čísle,
čtyřpísmenná směrovací značka
letiště, jehož se SNOWTAM týká
(viz. Location Indicators (Doc
7910)),
Datum/Čas
pozorování/měření,
KDE:
měsíc, např. JAN = 01, DEC = 12,
den v měsíci,
čas v hodinách (GG) a minutách
(gg) UTC,
8.
Položka G - Průměrná tloušťka vrstvy v mm
na každé třetině dráhy, nebo jestliže není měřitelná
nebo provozně význačná uvede se XX.
Měření je třeba provést s přesností do
20 mm u suchého sněhu
10 mm u mokrého sněhu a
3 mm u rozbředlého sněhu.
9.
Položka H - Podmínky brzdění a použité
měřící zařízení na každé třetině dráhy. Naměřený
nebo vypočtený koeficient (dvě číslice) nebo, není-li to
možné, odhadnuté podmínky brzdění (jedna číslice)
vždy od prahu nižšího čísla RWY. Číslice 9 se uvede,
jestliže podmínky na povrchu RWY nebo měřící
zařízení, jež je k dispozici nedovoluje, aby mohlo být
provedeno spolehlivé měření. K označení typu
použitého zařízení mohou být použity jen tyto zkratky:
Dopl. 2 - 2
PŘEDPIS L15
DOPLNĚK 2
BRD Brakemeter-Dynometer
GRT Grip Tester
MUM Mu-meter
RFT Runway friction tester
SFH Surface friction tester (s vysokotlak. pneumat.)
SFL Surface friction tester (s nízkotlak. pneumatikami)
SKH Skiddometer (s vysokotlak. pneumatikami)
TAP Tapley meter
Bylo-li použito jiné zařízení, uveďte v otevřené řeči.
10.
Položka J - Kritické sněhové valy. Vyskytují-li
se, uveďte výšku v cm a vzdálenost od okraje dráhy
v m, doplněné o vlevo "L" nebo vpravo "R" nebo na
obou stranách "LR", z pohledu od prahu nižšího čísla
RWY.
11.
Položka K - Jsou-li dráhová návěstidla
zakryta sněhem, uveďte "YES", následuje "L", "R"
nebo na obou stranách "LR", z pohledu od prahu
nižšího čísla RWY.
12.
Položka L - Předpokládá-li se, že bude
pokračováno v čištění, uveďte délku, šířku RWY nebo
"TOTAL", bude-li RWY očištěna v celém rozměru.
13.
Položka M - Předpokládaný čas ukončení
čištění v UTC.
14.
Položka N - Pro popsání podmínek na TWY
lze použít kódu a zásad podle položky F. Není-li žádná
k dispozici, uvede se "NO".
15.
Položka P - Je-li vhodné, uveďte "YES"
s uvedením vzdálenosti v metrech.
16.
Položka R - Pro popsání podmínek na
odbavovací ploše lze použít kódu a zásad podle
položky F, není-li odbavovací plocha použitelná,
uveďte "NO".
17.
Položka S - Uvést čas dalšího pozorování/
měření v UTC.
18.
Položka T - Otevřenou řečí popište jakoukoliv
provozně významnou informaci, ale vždy uveďte délku
neočištěné RWY (položka D) a rozsah znečištění
(položka F) pro každou třetinu RWY (je-li to možné)
podle této stupnice:
Znečištění -- 10% -- jestliže méně než 10% je
znečištěno
Znečištění -- 25% -- je znečištěno 11 - 25%
Znečištění -- 50% -- je znečištěno 26 - 50%
Znečištění --100% -- je znečištěno 51 - 100%
Příklad úplného SNOWTAMu
GGEHAMZQZX EDDFZQZX EKCHZQZX
070645 LSZHYNYX
SWLS0149 LSZH 11070620
SNOWTAM 0149
A) LSZH B) 11070620 C) 02 D) ..
C) 09 D)
C) 12 D)
R) NO
S) 11070920 T) DEICING.
P)
P)
P)
Definice různých druhů sněhu:
Rozbředlý sníh
Sníh nasycený vodou tak, že se při dupnutí nohou
rozstříkne. Hustota je 0,5 až 0,8 kg/dm3.
Poznámka:
Při současném výskytu ledu a sněhu
nebo vrstvy vody mohou zejména při dešti, sněžení
nebo dešti se sněhem vzniknout hmoty s hustotou
3
větší než 0,8 kg/dm . Tyto hmoty jsou vlivem vysokého
obsahu vody průsvitnější a při své vyšší hustotě jsou
snadno odlišitelné od rozbředlého sněhu.
Sníh (na zemi)
a) Suchý sníh - sníh, který, je-li sypký, se může
navát nebo byl-li stlačen rukou, se po uvolnění
opět rozpadne. Hustota je až do (nikoliv včetně)
0,35 kg/dm3.
b) Mokrý sníh - sníh, který byl-li stlačen rukou, drží
pohromadě a je možno z něho vytvořit kouli.
Hustota je od 0,35 kg/dm3 až do (nikoliv včetně)
0,5 kg/dm3.
c) Zhutněný sníh - sníh, který je zhutněn v pevnou
hmotu vzdorující dalšímu stlačování a je-li odtržen,
drží pohromadě nebo se rozpadne na kusy.
Hustota je 0,5 kg/dm3 a větší.
Dopl. 2 - 3
22.11.2007
Změna č. 34
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
DOPLNĚK 3
PŘEDPIS L15
DOPLNĚK 3 - Formulář ASHTAM
(viz. Hlava 5, ust. 5.2.4)
(COM
záhlaví)
(PŘEDNOSTNÍ ZNAČKA)
(OZNAČENÍ ADRESÁTA/ů)1
(DATUM A ČAS PODÁNÍ)
(VA*2 POŘADOVÉ ČÍSLO)
(Zkrácené
záhlaví)
V
A
2
*
(OZNAČENÍ ODESÍLATELE/ů)
(SMĚROVACÍ
ZNAČKA)
DATUM/ČAS VYDÁNÍ
(VOLITELNÁ
SKUPINA)
*2
ASHTAM
(POŘADOVÉ ČÍSLO)
(ZASAŽENÁ LETOVÁ INFORMAČNÍ OBLAST)
A)
(DATUM/ČAS (UTC) ERUPCE)
B)
(JMÉNO SOPKY A ČÍSLO) 130
C)
(ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA/DÉLKA SOPKY NEBO RADIÁL A VZDÁLENOST OD NAVIGAČNÍHO ZAŘÍZENÍ)
D)
(BAREVNÝ VÝSTRAŽNÝ KÓD, VČETNĚ PŘEDCHOZÍHO)
3
E)
(VÝSKYT A HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ DOSAH OBLAKU TVOŘENÉHO VULKANICKÝM POPELEM)
4
F)
(SMĚR POHYBU OBLAKU TVOŘENÉHO VULKANICKÝM POPELEM)
G)
(ZASAŽENÉ TRATĚ ATS NEBO JEJICH ČÁSTI A LETOVÉ HLADINY)
H)
(UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU A/NEBO TRATÍ ATS NEBO JEJICH ČÁSTÍ A NÁHRADNÍ TRATĚ ATS)
I)
(ZDROJ INFORMACÍ)
J)
(POZNÁMKY V OTEVŘENÉ ŘEČI)
K)
POZNÁMKY:
1.
Viz Doplněk 5 označení adresátů v předem určeném rozesílání
2.
*Uvést značku zkratky státu dle ICAO Doc 7910, Part 2
3.
Viz ust. 3.5
4.
Údaje o výskytu, rozsahu a pohybu oblaku vulkanického popelu G) a H) lze získat od Poradenského centra pro
vulkanický popel odpovědného za příslušný FIR.
5.
Slova v závorkách se nevysílají ( )
PODPIS PŮVODCE (nevysílá se)
Dopl. 3 - 1
22.11.2007
Změna č. 34
PŘEDPIS L15
DOPLNĚK 3
Návod na vyplnění formuláře ASHTAM
1.
Všeobecně
1.1
ASHTAM podává informace o stavu
vulkanické aktivity, dojde-li k nebo je-li očekávána její
provozně význačná změna. Při předávání těchto
informací se používá barevný kód úrovně varovného
signálu uvedený v 3.5 níže.
1.2
Pokud oblaka tvořená vulkanickým
popelem při vulkanické erupci jsou provozně
význačná, ASHTAM zároveň podává informace o
jejich poloze, rozsahu a pohybu a o zasažených
letových cestách a letových hladinách.
1.3
Vydání ASHTAM o vulkanické erupci,
v souladu s bodem 3 níže, by nemělo být odkládáno
dokud nejsou k dispozici úplné údaje v poli A) až K),
ale měl by se vydat okamžitě po obdržení zprávy o
erupci nebo očekávané erupci nebo o provozně
význačné změně aktivity, ke které došlo nebo se
očekává, nebo pokud byla hlášena oblaka tvořená
vulkanickým popelem. V případě očekávané erupce
a tudíž žádného zjevného oblaku vulkanického popela
v té době, pole A až E by měla být vyplněna a pole F
až I označené „neaplikuje se“. Podobně, pokud jsou
hlášena oblaka tvořená vulkanickým popelem, např.
hlášením z letadla, ale sopka – její zdroj není v té
době znám, ASHTAM by měl být vydán s tím, že pole
A až E budou označena jako „neznámý" a pole F až
K podle potřeby vyplněna podle hlášení z letadla
v závislosti na obdržení dalších informací. V ostatních
případech, nejsou-li k dispozici údaje pro pole A až K,
se použije výraz „NIL“.
1.4
ASHTAM platí maximálně 24 hodin.
Nový ASHTAM musí být vydán kdykoliv dojde ke
změně úrovně varovného signálu.
2.
Zkrácené záhlaví
2.1
Za běžným záhlavím zpráv AFTN
následuje zkrácené záhlaví „TT AAiiii CCCC
MMYYGGgg (BBB), které usnadňuje automatické
zpracování
zpráv
ASHTAM
v počítačových
databázích.
Vysvětlivky symbolů:
TT
AA
22.11.2007
Změna č. 34
=
=
označení pro ASHTAM - VA,
zeměpisné označení státu, např.
NZ = Nový Zéland (viz Location
Indicators (Doc 7910), Part 2, Index
to Nationality Letters for Location
Indicators),
iiii
=
CCCC
=
MMYYGGgg
MM
YY
GGgg
=
=
=
=
(BBB)
=
čtyřmístné
pořadové
číslo,
ASHTAM,
čtyřpísmenná směrovací značka
místa pro letovou informační oblast,
které se zpráva týká (viz. Location
Indicators (Doc. 7910), Part 5,
adresses of centres in charge of
FIR/UIR),
Datum/Čas hlášení, kde:
měsíc, např. JAN = 01, DEC = 12,
den v měsíci,
čas v hodinách (GG) a minutách
(gg) UTC,
volitelná skupina pro opravu zprávy
ASHTAM rozšířené se stejným
pořadovým číslem = COR,
Poznámka:
Závorky u (BBB) značí, že je tato
skupina volitelná.
Příklad:
Zkrácené záhlaví ASHTAM pro
oceánskou letovou informační oblast Auckland, zpráva
ze 7. listopadu 06.20 UTC:
VANZ0001 NZZO 11070620
3.
Obsah ASHTAM
3.1
Pole A - zasažená letová informační
oblast, ekvivalent směrovací značky místa uvedené
v záhlaví v otevřené řeči, v našem případě Auckland
oceánská FIR,
3.2
erupce,
Pole B -
datum a čas (UTC) první
3.3
Pole C - jméno sopky a číslo sopky
podle seznamu ICAO. (Manual on Volcanic Ash,
Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds (Doc
9691), Appendix H a World Map of Volcanoes and
Principal Aeronautical Features),
3.4
Pole D – zeměpisná šířka/délka sopky
v celých stupních nebo radiál a vzdálenost sopky od
radionavigačního zařízení (jak uvedeno v ICAO
příručce (Manual on Volcanic Ash, Radioactive
Material and Toxic Chemical Clouds (Doc 9691),
Appendix H a World Map of Volcanoes and Principal
Aeronautical Features),
3.5
Pole E – barva úrovně varovného
signálu označující vulkanickou aktivitu, včetně jakékoli
předchozí úrovně varovného signálu, následovně:
Dopl. 3 - 2
DOPLNĚK 3
PŘEDPIS L15
Barva úrovně
varovného signálu
Stav činnosti sopky
ZELENÝ VAROVNÝ SOPKA JE V NORMÁLNÍM, NEAKTIVNÍM STAVU.
SIGNÁL
NEBO, PO ZMĚNĚ Z VYŠŠÍ ÚROVNĚ VAROVNÉHO SIGNÁLU:
VULKANICKÁ AKTIVITA USTALA A SOPKA SE VRÁTILA DO SVÉHO NORMÁLNÍHO
NEAKTIVNÍHO STAVU.
ŽLUTÝ VAROVNÝ
SIGNÁL
SOPKA VYKAZUJE ZNÁMKY ZVÝŠENÉHO NEKLIDU MIMO RÁMEC ZNÁMÝCH
PŘIROZENÝCH PROJEVŮ.
NEBO, PO ZMĚNĚ Z VYŠŠÍ ÚROVNĚ VAROVNÉHO SIGNÁLU:
VULKANICKÁ AKTIVITA VÝZNAČNĚ POKLESLA ALE JE NADÁLE PODROBNĚ
SLEDOVÁNA Z DŮVODU MOŽNÉHO OPĚTOVNÉHO VZESTUPU.
ORANŽOVÝ
VAROVNÝ SIGNÁL
SOPKA JEVÍ ZVÝŠENÝ NEKLID SE ZVÝŠENOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ ERUPCE.
NEBO
PROBÍHÁ
ERUPCE
SOPKY,
EMISE
VULKANICKÉHO
POPELU
JSOU
ZANEDBATELNÉ NEBO ŽÁDNÉ (SPECIFIKUJTE VÝŠKU VLEČKY TVOŘENÉ
VULKANICKÝM POPELEM, JE-LI TO MOŽNÉ).
ČERVENÝ
VAROVNÝ SIGNÁL
JE
PŘEDPOVÍDÁNO
BEZPROSTŘEDNÍ
NEBEZPEČÍ
ERUPCE
S PRAVDĚPODOBNÝMI VÝZNAČNÝMI EMISEMI VULKANICKÉHO POPELU DO
ATMOSFÉRY
NEBO
PROBÍHÁ ERUPCE SOPKY S VÝZNAČNÝMI EMISEMI VULKANICKÉHO POPELU DO
ATMOSFÉRY (SPECIFIKUJTE VÝŠKU VLEČKY TVOŘENÉ VULKANICKÝM
POPELEM, JE-LI TO MOŽNÉ).
Poznámka. – Barva úrovně varovného signálu, označující stav vulkanické aktivity a jakákoliv změna od
předchozího stavu aktivity by měly být poskytovány oblastnímu středisku řízení odpovědnou vulkanologickou
agenturou státu, kterého se to týká. Např. „ČERVENÝ VAROVNÝ SIGNÁL NÁSLEDUJÍCÍ ZA ŽLUTÝM“ NEBO
„ZELENÝ VAROVNÝ SIGNÁL NÁSLEDUJÍCÍ ZA ORANŽOVÝM“.
3.6
Pole F – Je-li hlášen provozně
význačný oblak tvořený vulkanickým popelem, uveďte
horizontální rozsah a základnu/vrchol oblaku
tvořeného vulkanickým popelem s použitím zeměpisné
šířky/délky (v celých stupních) a nadmořské výšky
v tisících metrů (stop) a/nebo radiál a vzdálenost od
zdroje (sopky). Zpočátku může zpráva vycházet pouze
z mimořádného hlášení z letadla, ale následující
informace mohou být podrobnější v závislosti na
oznámení od příslušné výstražné meteorologické
služby a/nebo poradenského centra pro vulkanický
popel.
3.7
Pole G – Uveďte předpokládaný směr
pohybu oblaku tvořeného vulkanickým popelem ve
vybraných hladinách podle oznámení příslušné
výstražné
meteorologické
služby
a/nebo
poradenského centra pro vulkanický popel.
3.8
Pole H – Uveďte tratě ATS nebo jejich
části a letové hladiny, které jsou zasažené, nebo u
kterých se očekává, že budou zasažené.
3.9
Pole I – Uveďte uzavření vzdušného
prostoru, tratí ATS nebo jejich částí, a náhradní tratě
ATS, které jsou k dispozici.
3.10
Pole J – Zdroj informací, např.
„mimořádné hlášení z letadla“ nebo „vulkanologická
služba“ atd. Zdroj informací by měl být vždy uveden,
ať už k erupci došlo nebo byla hlášena oblaka tvořená
vulkanickým popelem, nebo ne.
3.11
Pole K – Doplňte v otevřené řeči
jakékoli další provozně význačné informace.
Dopl. 3 - 3
22.11.2007
Změna č. 34
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
DOPLNĚK 4
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 4 - INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT ZVEŘEJNĚNY SYSTÉMEM AIRAC
(Viz Hlava 6, ust. 6.1.1 a 6.1.1.2)
Část 1
Část 2
1.
Informace o zřízení, zrušení a předem
uvažovaných význačných změnách včetně provozních
zkoušek, které se týkají:
2.
Informace o zřízení, zrušení
uvažovaných význačných změnách:
a
předem
2.1
Polohy, výšky a osvětlení leteckých překážek.
b) řízenými oblastmi,
2.2
Provozní doby letišť, zařízení a služeb.
c) řízenými okrsky,
2.3
Celních, pasových a zdravotnických služeb.
1.1
Hranic (horizontálních a vertikálních), předpisů
a postupů, jež souvisí s:
a) letovými informačními oblastmi,
d) poradními prostory,
e) tratěmi letových provozních služeb,
f) stálými nebezpečnými, zakázanými a omezenými
prostory (včetně druhu a doby jejich činnosti, je-li
známo) a identifikačními pásmy protivzdušné
obrany (ADIZ),
g) stálými prostory nebo tratěmi nebo jejich částmi,
ve kterých existuje možnost zakročování proti
letadlům.
1.2
Poloh, kmitočtů, volacích znaků, označení,
známých
nepravidelností
a
doby
údržby
radionavigačních, spojovacích
a
přehledových
zařízení.
1.3
Vyčkávacích
a
přibližovacích
postupů,
příletových a odletových postupů, postupů pro
omezení hluku a jakýchkoliv dalších postupů letových
provozních služeb.
1.4
Převodních hladin, převodních nadmořských
výšek a minimálních sektorových nadmořských výšek.
1.5
Meteorologických zařízení a postupů (včetně
rozhlasového vysílání).
1.6
Drah a dojezdových drah.
1.7
Pojezdových drah a odbavovacích ploch.
1.8
Postupů pro pozemní provoz na letišti (včetně
postupů při nízké dohlednosti).
1.9
2.4
Dočasně
nebezpečných,
zakázaných
a omezených prostorů a navigačních výstrah,
vojenských cvičení a hromadných pohybů letadel.
2.5
Dočasných prostorů nebo tratí, nebo jejich
částí, ve kterých existuje možnost zakročování proti
letadlům.
Část 3
3.
Informace o zřízení a předem uvažovaných
význačných změnách, které se týkají:
3.1
Nových letišť pro mezinárodní provoz dle
pravidel IFR.
3.2
Nových drah pro provoz dle pravidel IFR na
mezinárodních letištích.
3.3
Návrhu a konstrukce
provozních služeb.
sítě
tratí
letových
3.4
Návrhu a konstrukce souboru koncových
postupů (včetně změny zaměření směrníků kvůli
změně magnetické deklinace).
3.5
Okolností uvedených v Části 1, které ovlivňují
celý stát nebo jeho významnou část, nebo je
požadována přeshraniční spolupráce.
Přibližovacích a dráhových světelných soustav.
1.10 Letištních provozních
Státem publikovány.
minim,
pokud
jsou
Dopl. 4 - 1
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
PŘEDPIS L15
DOPLNĚK 5
DOPLNĚK 5 - SYSTÉM PŘEDEM URČENÉHO ROZESÍLÁNÍ ZPRÁV NOTAM
(Viz Hlava 5, ust. 5.3.4.2 a L 10/II, Hlava 4, 4.4.14)
4)
1.
Systém předem určeného rozesílání umožňuje
u přicházejících NOTAM (včetně SNOWTAM
a ASHTAM) jejich distribuci prostřednictvím Letecké
pevné telekomunikační sítě (AFTN) přímo na určené
adresáty předem stanovené přijímající zemí, přičemž
jsou současně směrovány mezinárodní kanceláři
NOTAM pro ověřovací a kontrolní účely.
2.
Adresní označení pro určené adresáty jsou
sestavována následujícím způsobem:
1)
5)
První a druhé písmeno:
Třetí a čtvrté písmeno:
Písmena "ZZ" označující požadavek na zvláštní
rozesílání.
3)
Osmé písmeno:
Osmým písmenem je "X",
8-písmenný index adresáta.
První dvě písmena s označením místa AFTN
spojovacího střediska spojeného s příslušnou
mezinárodní kanceláří NOTAM přijímací země.
2)
Šesté a sedmé písmeno:
Šesté a sedmé písmeno vybrané ze série
písmen od A do Z označující seznam národního
a/nebo mezi-národního rozesílání, kterého má
použít přijímací AFTN spojovací středisko.
Poznámka: Páté, šesté a sedmé písmeno
nahrazuje třípísmenné označení "YNY", které
v normálním systému rozesílání označuje
mezinárodní kancelář NOTAM.
které
uzavírá
3.
Mezinárodní kancelář NOTAM informuje ty
státy, od nichž přijímá NOTAM, o tom, jaké písmeno
se má použít za různých podmínek jako sedmé
a osmé, aby bylo zaručeno správné směrování.
Páté písmeno:
Páté písmeno označuje rozdíl mezi NOTAM
(písmeno "N") a SNOWTAM (písmeno "S")
a ASHTAM (písmeno"V").
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
Dopl. 5 - 1
22.11.2007
Změna č. 34
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
DOPLNĚK 6
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 6 - FORMULÁŘ NOTAM
(Viz Hlava 5, ust. 5.2.1)
Přednostní značka
Adresát
<< ≡
Datum a čas podání
<< ≡ (
Označení odesílatele
Série, číslo a N, R, C
NOTAM obsahující nové
informace
.........................................................
NOTAMN
(série a číslo/rok)
NOTAM nahrazující předešlý
NOTAM
.........................................................
(série a číslo/rok nahrazovaného NOTAMu)
(série a číslo/rok)
NOTAM rušící předešlý
NOTAM
NOTAMR .......................................
.........................................................
NOTAMC .......................................
<< ≡
(série a číslo/rok rušeného NOTAMu)
(série a číslo/rok)
Kvalifikace
FIR
Q
NOTAM KÓD
/
Q
/
PROVOZ
/
ÚČEL
/
ROZSAH
SPODNÍ
LIMIT
/
/
HORNÍ
LIMIT
SOUŘADNICE/POLOMĚR
<< ≡
/
ICAO směrovací značka, kde se zařízení, vzdušný prostor nebo vyhlašované podmínky nacházejí
A)
Doba platnosti
Od (datum čas.skupiny)
B)
Do (PERM nebo datum
čas.skupiny)
C)
Časový rozvrh (je-li dán)
D)
EST*
<< ≡
PERM*
<< ≡
Text NOTAM v otevřené řeči (s použitím ICAO zkratek)
E)
<< ≡
Spodní hranice
F)
Horní hranice
G)
)<< ≡
Podpis
Dopl. 6 - 1
22.11.2007
Změna č. 34
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 6
NÁVOD NA VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE NOTAM
1.
Všeobecně
Systémový řádek Q a všechna označení (položka A
až G včetně) každá následována uzavírající závorkou,
tak jak je znázorněno ve formuláři, musí být vyslány
kromě případů, kdy se u příslušného označení žádný
údaj neuvádí.
2.
Číslování NOTAM
Každý NOTAM musí mít přidělenu sérii označenou
písmenem a čtyřmístné číslo, za kterým následuje
lomítko a dvoumístné číslo označující rok (např.
A0023/03). Každá série musí začínat 1. ledna
s číslem 0001.
3.
Kvalifikace (položka Q)
Položka Q je rozdělena do osmi polí, každé oddělené
lomítkem. Všechna pole musí být vyplněna. Příklady
na vyplňování jednotlivých polí jsou uvedeny v AIS
Manual (Doc 8126). Definice daných polí jsou
následující:
1) FIR
a) Pokud je předmět informace geograficky umístěn
uvnitř jedné FIR, musí ICAO směrovací značka
odpovídat dotčené FIR. Pokud je letiště umístěno
uvnitř překryvné FIR jiného státu, musí první pole
položky Q obsahovat kód překryvné FIR (např.
Q/LFRR/…A) EGJJ);
nebo,
pokud je předmět informace geograficky umístěn
ve více než jedné FIR, musí pole FIR obsahovat
první dvě písmena ICAO směrovací značky státu
vydávajícího NOTAM, po kterých následuje „XX“.
(Směrovací značky překryvné UIR nesmí být
použity.) ICAO směrovací značky příslušných FIR
musí být vyjmenovány v poli A), nebo označení
státu nebo nevládní organizace odpovědné za
poskytování navigační služby ve více než jednom
státu;
b) pokud nějaký stát vydává NOTAM týkající se FIR
v několika státech, první dvě písmena ICAO
směrovací značky státu vydávajícího NOTAM
a „XX“ musí být uvedeno. Směrovací značky
příslušných FIR musí být vyjmenovány v poli A),
nebo označení státu nebo nevládní organizace
odpovědné za poskytování navigační služby ve
více než jednom státu.
2) NOTAM kód
Všechny skupiny NOTAM kódu mají dohromady pět
písmen a první písmeno je vždy písmeno Q. Druhé
a třetí písmeno označuje předmět a čtvrté a páté
písmeno udává provozní status předmětu nebo
podmínky, kterých se NOTAM týká. Dvoupísmenný
kód pro předměty a podmínky jsou uvedeny
v Předpise L 8400. Kombinace druhého a třetího a
čtvrtého a pátého písmene vyplňte podle NOTAM
Selection Criteria obsažených v Doc 8126 nebo
uveďte jednu z následujících kombinací, dle
vhodnosti.
18.11.2010
Změna č. 36
a) pokud předmět není v seznamu NOTAM kódů
(Předpis L 8400) ani v NOTAM Selection Criteria
(Doc 8126), vyplňte „XX“ jako druhé a třetí
písmeno (např. QXXAK),
b) pokud provozní status předmětu není uveden mezi
NOTAM kódy (Předpis L 8400) ani v NOTAM
Selection Criteria (Doc 8126), vyplňte „XX“ jako
čtvrté a páté písmeno (např. QFAXX),
c) pokud je NOTAM obsahující provozně významné
informace vydáván v souladu s Doplňkem 4
a Hlavou 6 a používá se k oznámení AIRAC AIP
AMDT nebo AIP SUP, vyplňte „TT“ jako čtvrté
a páté písmeno NOTAM kódu.
d) pokud NOTAM obsahuje kontrolní seznam
platných NOTAM, vyplňte „KKKK“ jako druhé, třetí,
čtvrté a páté písmeno, a
e) následující čtvrtá a pátá písmena NOTAM kódu
musí být použita v rušícím NOTAM:
AK:
AL:
AO:
CC:
CN:
HV:
XX:
znovu zahájen normální provoz
v provozu (nebo znovu v provozu) dle
podmínek/omezení již dříve zveřejněných
provozuschopný
dokončeno
zrušeno
práce skončeny
otevřená řeč
3) PROVOZ
I = IFR
V = VFR
K = NOTAM je kontrolní seznam platných NOTAM
Poznámka: V závislosti na předmětu NOTAM a jeho
obsahu, v poli PROVOZ může být kombinace těchto
písmen. Návod obsahující kombinace písmen v poli
PROVOZ společně s předmětem a podmínkami
v souladu s NOTAM Selection Criteria je uveden v
Doc 8126.
4) ÚČEL
N = NOTAM určený
provozovatelů letadel,
k
okamžité
pozornosti
B = NOTAM určený pro PIB,
O = NOTAM týkající se provozu letů,
M = Různé NOTAM, které nejsou nezbytné pro
předletovou přípravu, k dispozici na vyžádání.
K = NOTAM je kontrolní seznam platných NOTAM.
Poznámka: V závislosti na subjektu NOTAM a jeho
obsahu, v poli ÚČEL může být kombinace písmen BO
nebo NBO. Návod obsahující kombinace písmen
v poli ÚČEL společně s předmětem a podmínkami
v souladu s NOTAM Selection Criteria je uveden Doc
8126.
Dopl. 6 - 2
DOPLNĚK 6
PŘEDPIS L 15
5) ROZSAH
A = Letiště
E = Na trati
W = Navigační výstraha
K = NOTAM je kontrolní seznam platných NOTAM.
Poznámka:
V závislosti na subjektu NOTAM
a jeho obsahu, v poli ROZSAH může být kombinace
písmen. Návod obsahující kombinace písmen v poli
ROZSAH společně s předmětem a podmínkami
v souladu s NOTAM Selection Criteria je uveden v
Doc 8126. Pokud je předmět kvalifikován písmeny AE,
musí být uvedena směrovací značka letiště v položce
A).
6) a 7)
SPODNÍ/HORNÍ hranice
SPODNÍ a HORNÍ vymezení musí být vyjádřeno
v letových hladinách (FL) a musí vyjadřovat aktuální
vertikální omezení dotyčného prostoru bez přidání
nárazníkových prostorů. Jedná-li se o navigační
výstrahy nebo zábor vzdušného prostoru, uvedené
hodnoty musejí být v souladu s hodnotami uvedenými
v polích F) a G). Pokud k subjektu nenáleží údaj o
výšce, uveďte „000“ pro SPODNÍ a „999“ pro horní
jako náhradní hodnoty.
8)
ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE, RÁDIUS
Údaje zeměpisné šířky a délky se uvádějí s přesností
na jednu minutu a rovněž třímístný číselný údaj
poloměru v NM (např. 4700N01140E043). Zeměpisné
souřadnice udávají přibližný střed kružnice, jejíž
poloměr zahrnuje celý vztažný prostor a pokud se
NOTAM vztahuje na celý FIR/UIR nebo víc než jeden
FIR/UIR, uveďte náhradní hodnotu rádiusu „999“.
4.
Položka A)
Podle ICAO Doc 7910 se uvede směrovací značka
letiště nebo FIR, ve kterém jsou zařízení, vzdušný
prostor nebo vyhlášené podmínky umístěny. Je-li to
nezbytné, může být uveden více než jeden FIR/UIR.
Není-li známa ICAO směrovací značka, uvede se
ICAO zkratka státu podle Doc 7910 Část 2 plus XX a
v položce E) se uvede jméno v otevřené řeči.
Pokud se informace týká GNSS, uvede se příslušná
ICAO směrovací značka přidělené části GNSS nebo
společná směrovací značka přidělená všem částem
GNSS (s výjimkou GBAS).
Poznámka:
V případě GNSS směrovací značku
lze použít k označení výpadku části GNSS (např.
KNMH pro výpadek satelitu GPS).
5.
Položka B)
Pro skupinu datum/čas se použije desetimístná
číselná skupina uvádějící rok, měsíc, den, hodiny
a minuty v UTC. Tato informace je datum-čas, kdy
NOTAM N vstupuje v účinnost. V případě NOTAM R a
NOTAM C představuje skupina datum-čas aktuální
datum a čas začátku platnosti NOTAM. Začátek dne
musí být označen „0000“.
6.
Položka C)
S výjimkou NOTAM C, musí být uvedena skupina
datum-čas (desetimístná skupina udávající rok,
měsíc, den, hodiny a minuty v UTC) znamenající
trvání informace. Jde-li o informaci trvalou, uvede se
místo toho zkratka „PERM“. Konec dne musí být
označen jako „2359“ (tzn. nepoužívat „2400“).Pokud
informace o čase není známa přesně, musí se uvést
přibližná doba trvání následovaná zkratkou „EST“.
Kterýkoli NOTAM označený „EST“ musí být zrušen
nebo nahrazen před uplynutím času, který je uveden
v položce C) na základě podkladu od odpovědného
subjektu - dodavatele podkladu (viz Dodatek N).
V případě, že LIS neobdrží včas podklad, bude
odpovědný subjekt urgován a NOTAM zůstane platit i
po uvedeném datu do doby dodání příslušného
podkladu.
7.
Položka D)
Jestliže vyhlašované nebezpečí, provozuschopnost
nebo stav zařízení bude aktivováno podle časového
rozvrhu v rozmezí časů uvedených v položce B) a C),
uveďte tuto informaci v položce D). Pokud položka D)
přesáhne 200 znaků, musí se zvážit uvedení této
informace v samostatném dalším NOTAM.
Poznámka: Pokyny pro vyplňování položky D) jsou
uvedeny v Doc 8126.
8.
Položka E)
Použije se dekódovaný NOTAM kód, doplněný podle
potřeby ICAO zkratkami, označeními, znaky, názvy,
volacími znaky, kmitočty, údaji a otevřenou řečí.
Pokud je NOTAM určen k mezinárodnímu rozesílání,
části vyjádřené v otevřené řeči musí být v angličtině.
Obsah položky E) musí být jasný a srozumitelný, aby
byl vhodný pro zařazení do PIB. Kvůli kontrole
hodnověrnosti, musí být v případě NOTAM C uveden
subjekt a jeho stav.
9.
Položka F) a G)
Tyto položky se běžně používají pro navigační
výstrahy nebo omezení vzdušných prostorů a jsou
zpravidla zahrnovány do PIB. Uvede se jak spodní tak
horní hranice činnosti nebo omezení, přesně uvádějící
jeden referenční údaj a měřící jednotku . Zkratky GND
nebo SFC musí být použity v položce F) pro označení
země a povrchu. Zkratka UNL musí být použita
v položce G) pro označení neomezení.
Poznámka: Příklady
a Předpis L 8400.
Dopl. 6 - 3
NOTAM
viz
Doc
8126
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
DOPLNĚK 7
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 7 - POŽADAVKY NA JAKOST LETECKÝCH DAT
Tabulka 7 - 1. Zeměpisná šířka a zeměpisná délka
Zeměpisná šířka a zeměpisná délka
Publikovaná přesnost
Body hranic letových informačních oblastí
1 min
Body hranic P, R, D prostoru (vně hranic CTA/CTR)
1 min
Body hranic P, R, D prostoru (uvnitř hranic CTA/CTR)
1 vteřina
Body hranic CTA/CTR
1 vteřina
Navigační prostředky, průsečíky na trati a traťové body
a body vyčkávání, a STAR/SID body
1 vteřina
Překážky v Prostoru 1 (území celého státu)
1 vteřina
Vztažný bod letiště/heliportu
1 vteřina
Navigační zařízení umístěné na letišti/heliportu
1/10 vteřiny
Překážky v Prostoru 3
1/10 vteřiny
Překážky v Prostoru 2
1/10 vteřiny
Fixy/body konečného přiblížení a ostatní nezbytné fixy/body
postupů přiblížení podle přístrojů
1/10 vteřiny
Práh dráhy
1/100 vteřiny
Konec RWY
1/100 vteřiny
Vyčkávací stanoviště RWY
1/100 vteřiny
Body osy pojezdové dráhy/body osy naváděcí dráhy
ke stojánce
1/100 vteřiny
Čára značení křižovatky TWY
1/100 vteřiny
Naváděcí čára k výjezdu
1/100 vteřiny
Body stání letounu/INS kontrolní body
1/100 vteřiny
Geometrický střed TLOF nebo prahy FATO, geometrický
střed heliportů
Hranice odbavovací plochy (polygon)
1/100 vteřiny
Integrita
Klasifikace dat
-3
1x10
běžná
-3
1x10
běžná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-3
1x10
běžná
-3
1x10
běžná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-8
Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření
(polygon)
1/10 vteřiny
1x10
kritická
-8
1x10
kritická
-8
1x10
kritická
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-3
1x10
běžná
-8
1x10
kritická
–3
1x10
běžná
–3
1/10 vteřiny
1x10
běžná
Poznámka:
Grafické znázornění souhrnu údajů o překážkových rovinách a kritériích pro určení překážek ve
vymezených prostorech viz Doplněk 8.
Dopl. 7 - 1
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 7
Tabulka 7 - 2 Výška nad mořem/nadmořská výška/výška
Publikovaná přesnost
Integrita
Klasifikace dat
Výška letiště/heliportu nad mořem
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Zvlnění geoidu WGS 84 v poloze, pro kterou se udává výška
letiště/heliportu nad mořem
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Práh dráhy nebo FATO pro nepřesné přístrojové přiblížení
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Zvlnění geoidu WGS 84 v místě prahu dráhy nebo FATO,
na geometrickém středu TLOF pro nepřesné přístrojové
přiblížení
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Práh RWY nebo FATO pro přesné přiblížení
0,1 m nebo 0,1 stopy
1x10
kritická
Zvlnění geoidu WGS 84 v místě prahu dráhy nebo FATO,
na geometrickém středu TLOF pro přesné přiblížení
0,1 m nebo 0,1 stopy
1x10
kritická
Referenční výška, přesné přiblížení
0,1 m nebo 0,1 stopy
1x10
kritická
Překážky v Prostoru 2
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Překážky v Prostoru 3
0,1 m nebo 0,1 stopy
1x10
význačná
1 m nebo 1 stopa
1x10
běžná
3 m (10 stop)
1x10
význačná
30 m (100 stop)
1x10
význačná
50 m nebo 100 stop
1x10
běžná
Výška nad mořem/nadmořská výška /výška
-5
-5
-5
-5
-8
-8
-8
-5
-5
-3
Překážky v Prostoru 1 (území celého státu)
-5
Měřič vzdálenosti/přesný (DME/P)
-5
Měřič vzdálenosti (DME)
-3
Minimální nadmořské výšky
Poznámka:
Grafické znázornění souhrnu údajů o překážkových rovinách a kritériích pro určení překážek ve
vymezených prostorech viz Doplněk 8.
Tabulka 7 - 3 Deklinace a magnetická odchylka
Publikovaná přesnost
Integrita
Klasifikace dat
Deklinace VHF navigačního zařízení použitá pro technické
nastavení
1 stupeň
1x10
význačná
Magnetická odchylka zařízení NDB
1 stupeň
1x10
běžná
Magnetická odchylka letiště/heliportu
1 stupeň
1x10
význačná
Magnetická odchylka kurzového majáku ILS
1 stupeň
1x10
význačná
Magnetická odchylka kurzového majáku MLS
1 stupeň
1x10
význačná
Deklinace/odchylka
-5
-3
-5
-5
-5
19.11.2009
Změna č. 35
Dopl. 7 - 2
DOPLNĚK 7
PŘEDPIS L 15
Tabulka 7 - 4 Směrníky
Směrník
Publikovaná přesnost
Integrita
Klasifikace dat
1 stupeň
1x10
běžná
1/10 stupně
1x10
běžná
1 stupeň
1x10
běžná
1/100 stupně
1x10
význačná
-3
Úseky letových cest
-3
Fixy na trati a koncové oblasti
-3
Úseky příletové/odletové trati v koncové oblasti
-5
Fixy postupu přiblížení podle přístrojů
Nastavení kurzového majáku ILS (zeměpisné)
Nastavení nulového kurzu MLS (zeměpisné)
Směrník RWY a FATO (zeměpisný)
-5
1/100 stupně
1x10
význačná
1/100 stupně
1x10
význačná
1/100 stupně
1x10
běžná
-5
-3
Tabulka 7 - 5 Délka/vzdálenost/rozměr
Publikovaná přesnost
Integrita
Klasifikace dat
Délka úseku letové cesty
1/10 km nebo 1/10 NM
1x10
běžná
Vzdálenost fixů na trati
1/10 km nebo 1/10 NM
1x10
běžná
Délka úseků příletové/odletové trati
1/100 km nebo 1/100 NM
1x10
význačná
Vzdálenost fixů postupu pro přiblížení podle přístrojů
1/100 km nebo 1/100 NM
1x10
význačná
Délka RWY a FATO, rozměry TLOF
1 m nebo 1 stopa
1x10
kritická
Šířka RWY
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Vzdálenost posunutého prahu
1 m nebo 1 stopa
1x10
běžná
Délka a šířka předpolí
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Délka a šířka dojezdové dráhy
1 m nebo 1 stopa
1x10
kritická
Použitelná délka přistání
1 m nebo 1 stopa
1x10
kritická
Použitelná délka rozjezdu
1 m nebo 1 stopa
1x10
kritická
Použitelná délka vzletu
1 m nebo 1 stopa
1x10
kritická
Použitelná délka přerušeného vzletu
1 m nebo 1 stopa
1x10
kritická
Šířka postranního pásu RWY
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Délka/vzdálenost/rozměr
-3
-3
-5
-5
-8
-5
-3
-5
-8
-8
-8
-8
–8
-5
Dopl. 7 - 3
22.11.2007
Změna č. 34
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 7
Publikovaná přesnost
Integrita
Klasifikace dat
Šířka pojezdové dráhy
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Šířka postranního pásu pojezdové dráhy
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Vzdálenost kurzového majáku ILS od konce RWY
1 m nebo 1 stopa
1x10
běžná
Vzdálenost sestupového majáku ILS od prahu dráhy měřená
v ose
1 m nebo 1 stopa
1x10
běžná
Polohová návěstidla ILS, vzdálenost od prahu dráhy
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Vzdálenost antény ILS/DME od prahu dráhy měřená v ose
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Vzdálenost azimutální antény MLS od konce RWY
1 m nebo 1 stopa
1x10
běžná
Vzdálenost sestupové antény MLS od prahu dráhy měřená
v ose
1 m nebo 1 stopa
1x10
běžná
Vzdálenost antény MLS DME/P od prahu dráhy měřená
v ose
1 m nebo 1 stopa
1x10
význačná
Délka/vzdálenost/rozměr
-5
-5
-3
-3
-5
-5
-3
22.11.2007
Změna č. 34
Dopl. 7 - 4
-3
-5
DOPLNĚK 8
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 8 - POŽADAVKY NA DATA TERÉNU A PŘEKÁŽEK
(viz Hlava 10)
Obrázek 8 - 1
Plochy pro sběr dat terénu - Prostor 1 a Prostor 2
1) Data terénu uvnitř oblasti o poloměru 10 km od ARP musí splňovat numerické požadavky pro Prostor 2.
2) Data terénu, který proniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi
10 km a hranicí TMA nebo hranicí o poloměru 45 km (podle toho, která je blíže), musí splňovat numerické
požadavky pro Prostor 2.
3) Data terénu, který neproniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti
mezi 10 km a hranicí TMA nebo hranicí o poloměru 45 km (podle toho, která je blíže), musí splňovat
numerické požadavky pro Prostor 1.
4) Data terénu v těch částech Prostoru 2, ve kterých jsou lety zakázány kvůli vysokému terénu nebo kvůli jiným
místním omezením a/nebo pravidlům, musí splňovat numerické požadavky pro Prostor 1.
Poznámka:
Numerické požadavky na data terénu pro Prostor 1 a 2 jsou uvedeny v Tabulce 8-1.
Dopl. 8 - 1
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 8
Obrázek 8 - 2
Plochy pro sběr dat překážek - Prostor 1 a Prostor 2
1) Data překážek musí být shromažďována a zaznamenávána v souladu s numerickými požadavky pro
Prostor 2 uvedenými v Tabulce 8-2:
a) Prostor 2a: obdélníkový prostor okolo dráhy, který zahrnuje dráhový pás a předpolí, pokud je zřízeno.
Plocha ze které se provádí sběr dat překážek v Prostoru 2 musí mít výšku 3 m nad nejbližší výškou dráhy
nad mořem, měřeno podél osy dráhy a pro části, vztahující se k předpolí, pokud existuje, od nadmořské
výšky nejbližšího konce dráhy;
b) Prostor 2b: prostor, který je veden od konce Prostoru 2a ve směru odletu do vzdálenosti 10 km a rozevírá
se o 15 % na každou stranu. Plocha ze které se provádí sběr dat překážek v Prostoru 2b má 1,2% sklon
vedený od konce Prostoru 2a začínající ve výšce konce dráhy nad mořem ve směru odletu, do
vzdálenosti 10 km a s rozevřením 15 % na každou stranu;
c) Prostor 2c: prostor, který je veden od vnějšího okraje Prostoru 2a a Prostoru 2b do vzdálenosti
max. 10 km od hranice Prostoru 2a. Plocha ze které se provádí sběr dat překážek v Prostoru 2c má 1,2%
sklon vedený od vnějšího okraje Prostoru 2a a 2b do vzdálenosti 10 km od hranice Prostoru 2a. Výchozí
výškou Prostoru 2c musí být výška bodu Prostoru 2a, od které začíná.
d) Prostor 2d: prostor, který je veden od vnějšího okraje Prostorů 2a, 2b a 2c až do vzdálenosti 45 km od
vztažného bodu letiště nebo až k hranici TMA, podle toho co je blíže. Plocha ze které se provádí sběr dat
překážek v Prostoru 2d má výšku 100 m nad zemí.
ČR:
Poznámka:
V Prostoru 2b se provádí sběr dat překážek protínajících plochu uvedenou v odst. 1)
písm. b) a vyšších něž 3 m nad zemí, v Prostoru 2c se provádí sběr dat překážek protínajících plochu
uvedenou v odst. 1) písm. c) a vyšších něž 15 m nad zemí (viz ust. 10.1.6).
2) Data překážek v těch částech Prostoru 2, ve kterých jsou lety zakázány kvůli vysokému terénu nebo kvůli
jiným místním omezením a/nebo pravidlům, musí být shromažďována a zaznamenávána v souladu
s požadavky pro Prostor 1.
3) Data o každé překážce uvnitř Prostoru 1, jejíž výška nad zemí je 100 m nebo více, musí být shromažďována
a zaznamenávána v databázi v souladu s numerickými požadavky pro Prostor 1 uvedenými v Tabulce 8-2.
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 8 - 2
DOPLNĚK 8
PŘEDPIS L 15
Obrázek 8 - 3
Plocha pro sběr dat terénu a překážek - Prostor 3
1) Plocha pro sběr dat terénu a překážek v Prostoru 3 vede půl metru (0,5 m) nad horizontální rovinu
procházející nejbližším bodem na pohybové ploše letiště.
2) Data terénu a překážek v Prostoru 3 musí splňovat numerické požadavky uvedené v Tabulce 8-1 a Tabulce
8-2.
Dopl. 8 - 3
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 8
Obrázek 8 - 4
Plocha pro sběr dat terénu - Prostor 4
V Prostoru 4 musí data terénu splňovat numerické požadavky uvedené v tabulce 8-1.
Poznámka 1:
Horizontální rozsah Prostoru 2 pokrývá Prostor 4. Podrobnější data překážek mohou být
shromážděna v souladu s numerickými požadavky pro data překážek v Prostoru 4, uvedenými v Tabulce 8-2 (viz
ust. 10.1.8).
Poznámka 2:
Prostor 4 může být prodloužen v souladu s ust. 10.1.2.
ČR:
Poznámka:
V Prostoru 4 se sběr dat provádí u překážek vyšších než 0,5 m nad zemí.
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 8 - 4
DOPLNĚK 8
PŘEDPIS L 15
Tabulka 8 - 1
Numerické požadavky na data terénu
Prostor 1
Prostor 2
Prostor 3
Prostor 4
3 obloukové vteřiny
(přibližně 90 m)
1 oblouková vteřina
(přibližně 30 m)
0,6 obloukové vteřiny
(přibližně 20 m)
0,3 obloukové vteřiny
(přibližně 9 m)
Vertikální přesnost
30 m
3m
0,5 m
1m
Vertikální rozlišení
1m
0,1 m
0,01 m
0,1 m
Horizontální přesnost
50 m
5m
0,5 m
2,5 m
Stupeň věrohodnosti
90%
90%
90%
90%
běžná
-3
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
jak požadováno
jak požadováno
jak požadováno
jak požadováno
Rozteč bodů
Klasifikace dat
Integrita
Údržba
Tabulka 8 - 2
Numerické požadavky na data překážek
Prostor 1
Prostor 2
Prostor 3
Prostor 4
Vertikální přesnost
3m
3m
0,5 m
1m
Vertikální rozlišení
1m
0,1 m
0,01 m
0,1 m
Horizontální přesnost
50 m
5m
0,5 m
2,5 m
Stupeň věrohodnosti
90%
90%
90%
90%
běžná
-3
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
význačná
-5
1x10
jak požadováno
jak požadováno
jak požadováno
jak požadováno
Klasifikace dat
Integrita
Údržba
Dopl. 8 - 5
18.11.2010
Změna č. 36
PŘEDPIS L 15
DOPLNĚK 8
Tabulka 8 - 3
Atributy terénu
Atributy terénu
Povinné/volitelné
Oblast pokrytí
povinné
Identifikace původce (originátora) dat
povinné
Způsob získání
povinné
Rozteč bodů
povinné
Horizontální referenční systém
povinné
Horizontální rozlišení
povinné
Horizontální přesnost
povinné
Horizontální stupeň věrohodnosti
povinné
Horizontální poloha
povinné
Výška nad mořem
povinné
Vztažná výška nad mořem
povinné
Vertikální referenční systém
povinné
Vertikální rozlišení
povinné
Vertikální přesnost
povinné
Vertikální stupeň věrohodnosti
povinné
Typ plochy
volitelné
Zaznamenaná plocha
povinné
Úroveň proniknutí
volitelné
Známé odchylky
volitelné
Integrita
povinné
Označení data a času
povinné
Použitá měřicí jednotka
povinné
18.11.2010
Změna č. 36
Dopl. 8 - 6
DOPLNĚK 8
PŘEDPIS L 15
Tabulka 8 - 4
Atributy překážek
Atributy překážky
Povinné/volitelné
Oblast pokrytí
povinné
Identifikace původce (originátora) dat
povinné
Identifikace překážky
povinné
Horizontální přesnost
povinné
Horizontální stupeň věrohodnosti
povinné
Horizontální poloha
povinné
Horizontální rozlišení
povinné
Horizontální rozsah
povinné
Horizontální referenční systém
povinné
Výška nad mořem
povinné
Výška
volitelné
Vertikální přesnost
povinné
Vertikální stupeň věrohodnosti
povinné
Vztažná výška nad mořem
povinné
Vertikální rozlišení
povinné
Vertikální referenční systém
povinné
Druh překážky
povinné
Geometrický druh
povinné
Integrita
povinné
Označení data a času
povinné
Použitá měřicí jednotka
povinné
Provoz
volitelné
Účinnost
volitelné
Osvětlení
povinné
Značení
povinné
Dopl. 8 - 7
18.11.2010
Změna č. 36
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
DODATEK N - POŽADAVKY NA PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ
V PUBLIKACÍCH LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY
1.
AIC
AIP
AIRAC
AFTN
AMDT
AMC
ANC
ATZ
EST
ICAO
LIS
2.
ČHMÚ
LZS
MD-OCL
MO
PATS
PCOM
PLET
PHEL
PMET
PZAŘ
ŘLP
ÚCL
ÚZPLN
ZKS
Zkratky
Letecký informační oběţník
Letecká informační příručka
Regulovaný systém řízení leteckých informací
(v předstihu v předem stanovených datech)
Letecká pevná telekomunikační síť
Změna letecké informační příručky
Pracoviště uspořádání vzdušného prostoru
Letecká mapa ICAO 1: 500 000
Letištní provozní zóna
Předpokládaný (čas)
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
Letecká informační sluţba
NOTAM
PERM
PIB
SUP
UFN
UTC
WGS84
Oznámení rozšiřované telekomunikačními
prostředky, obsahující informaci o zřízení,
stavu nebo změně kteréhokoli leteckého
zařízení, sluţby nebo postupů, nebo
nebezpečí, jejichţ včasná znalost je nezbytná
pro pracovníky, kteří se zabývají letovým
provozem
Trvalý
Předletový informační bulletin
Supplement (Letecké informační příručky)
Aţ do odvolání
Světový koordinovaný čas
Světový geodetický systém 1984
Přehled subjektů zodpovědných za aktualizaci informací uvedených v AIP
Český hydrometeorologický ústav
Letecká záchranná sluţba
Ministerstvo dopravy, Odbor civilního letectví
Ministerstvo obrany
Poskytovatel ATS
Poskytovatel komunikačních sluţeb
Provozovatel letiště
Provozovatel heliportu
Poskytovatel meteorologické sluţby
Provozovatel zařízení
Řízení letového provozu ČR, s.p.
Úřad pro civilní letectví
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Záchranné koordinační středisko Praha
Poznámka 1:
V případě vojenských letišť, vojenských leteckých pozemních zařízení a leteckých služeb
zabezpečovaných Armádou ČR se subjektem odpovědným za předložení podkladu (PLET, PHEL, PATS, PMET,
PCOM, PZAŘ, atd.) vždy rozumí Armáda ČR (místně příslušný vojenský útvar). Schvalujícím subjektem, je-li tak
v tomto dodatku stanoveno, je v tomto případě Velitelství společných sil nebo Ministerstvo obrany, přičemž se
uplatňuje ust. 4.1.3.1.
Poznámka 2:
V případě vojenského letiště, na kterém byl rozhodnutím ÚCL schválen civilní provozovatel,
předkládá tento provozovatel podklady pouze za skutečnosti (služby), které jsou v jeho odpovědnosti, a to přímo
(vždy však po koordinaci s Armádou ČR) nebo prostřednictvím Armády ČR (místně příslušného vojenského
útvaru), v souladu se smlouvou, kterou má tento provozovatel uzavřenou s Ministerstvem obrany.
Dod. N - 1
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
3.
DODATEK N
Úvod
3.1
Informace vydávané LIS se podle
doby platnosti dělí na trvalé a dočasné:
a) Trvalé - platnost informací není časově omezena,
jsou publikovány v AIP.
b) Dlouhodobé - platnost omezena na 3 měsíce
a déle, jsou vydávány AIP SUP (viz Hlava 4, ust.
4.4.1), AIC (viz Hlava 7).
c) Krátkodobé - platnost je menší neţ 3 měsíce (den,
týden), jsou vydávány NOTAM (viz Hlava 5, ust.
5.1.1).
Poznámka: Pokud je doba platnosti změny
informace delší než 1 rok, je vhodnější publikovat
informaci jako trvalou (AMDT nebo AIRAC AMDT).
3.2
Při vyhledávání určité informace v AIP
je nutno ověřit, zda tato informace nebyla změněna
AIP SUP nebo NOTAM.
3.3
Informace uvedené v AIP mohou být
dlouhodobě nebo dočasně změněny AIP SUP nebo
NOTAM. Dlouhodobá změna se provede vydáním AIP
SUP. V době platnosti vydaného AIP SUP má
informace v něm uvedená vyšší prioritu neţ informace
uvedená v AIP. Dočasná změna se provede vydáním
NOTAM. V době platnosti vydaného NOTAM má
informace v něm uvedená nejvyšší prioritu, vyšší neţ
informace uvedená v AIP SUP nebo AIP.
3.4
Není-li v AIP SUP datum ukončení
platnosti dlouhodobé informace přesně známo (např.
v případě různých rekonstrukcí a oprav), uvede se
předpokládané datum ukončení platnosti a za něj
zkratka EST (předpokládané). Je-li tato zkratka
pouţita, AIP SUP platí i po uvedeném datu, aţ do
doby, kdy je zrušen. Dodavatel podkladu je povinen
nejpozději k tomuto datu oznámit Letecké informační
sluţbě, zda má být AIP SUP zrušen či prodlouţen.
3.5
Není-li ukončení platnosti známo ani
přibliţně, je v AIP SUP v kolonce ukončení platnosti
moţno uvést zkratku UFN (do odvolání). AIP SUP pak
platí aţ do doby neţ je zrušen. Podklad pro zrušení je
opět povinen dát dodavatel podkladu.
Příklad: Provozní doba služby uvedená v AIP je 07001500. Na sezónu, na základě požadavků provozu, je
potřebné ji prodloužit. Vydá se tedy AIP SUP, ve
kterém se uvede, že provozní doba služby je od 1
JUN 10 do 30 SEP 10 0600-2000.
Pokud by toto prodloužení provozní doby mělo být
pravidelné, provedla by se změna přímo do AIP ve
smyslu 1 OCT – 31 MAY 0700-1500, 1 JUN – 30 SEP
0600-2000. Jedná li se však o změnu pouze na jednu
sezónu, vydává se AIP SUP.).
3.6
V případě, ţe není přesně známo
ukončení platnosti NOTAM, je moţno, stejně jako u
AIP SUP, pouţít zkratku EST za časovou skupinou
udávající konec platnosti NOTAM. Dodavatel
podkladu je povinen nejpozději k tomuto datu oznámit
Letecké informační sluţbě, zda má být NOTAM
zrušen či prodlouţen. V případě, ţe LIS neobdrţí včas
podklad, bude odpovědný subjekt urgován přičemţ
NOTAM zůstane platit i po uvedeném datu do doby
dodání příslušného podkladu.
Upozornění: U NOTAM se nesmí používat zkratka
UFN.
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
3.7
V NOTAM, kterým je zveřejněná trvalá
informace, se v poli ukončení platnosti uvede zkratka
PERM. Tento NOTAM LIS zahrne později do AIP nebo
AIP SUP a NOTAM automaticky zruší.
4.
Všeobecné požadavky na aktualizací
informací publikovaných LIS
4.1
Odpovědnost
informací v AIP
za
aktualizaci
4.1.1
Kaţdý subjekt uvedený v příloze 1
tohoto Dodatku N, odpovídá za to, ţe letecké
informace předané Letecké informační sluţbě ke
zveřejnění budou správné a svým obsahem a formou
přiměřené poţadavkům bezpečnosti, pravidelnosti a
hospodárnosti letového provozu a dalšího jejich
zpracování. Odpovídá rovněţ za jejich včasné předání
ke zveřejnění a za oznamování všech jejich dalších
změn. Letecká informační sluţba odpovídá za
nezkreslené zveřejnění těchto informací.
4.1.2
Při
změně
informace
v rámci
Integrovaného souboru leteckých informací musí
odpovědný subjekt vţdy posoudit, zda tato změna
nevyvolá nutnost změn souvisejících informací. V tom
případě musí odpovědný subjekt změnit i tyto
související informace, je-li za ně odpovědný, nebo
koordinovat
navrhované
změny
s příslušnými
odpovědnými subjekty. Musí s nimi dohodnout datum
účinnosti změn tak, aby všechny související informace
mohly vstoupit v platnost ke stejnému datu. Datum
účinnosti musí být stanoveno tak, aby všechny
odpovědné subjekty stačily připravit a předat podklady
Letecké informační sluţbě v předstihu, potřebném pro
zpracování a doručení informace k uţivatelům.
V případě provozně významných změn mají být
změny publikovány v systému AIRAC. Zkoordinované
podklady musí být pro konkrétní termín Letecké
informační sluţbě předány nejpozději k datu uzávěrky
příjmu podkladů pro tento termín podle AIRAC
kalendáře. Platný AIRAC kalendář je vţdy uveden
v leteckém oběţníku AIC typu C.
Upozornění: Neobdrží-li Letecká informační služba
všechny podklady potřebné k tomu, aby v rámci
Integrovaného souboru leteckých informací nevznikly
závažné rozpory, nemůže informace, způsobující tyto
rozpory, zveřejnit. Dodavatel podkladu bude o této
skutečnosti informován.
4.1.3
Podklady, u kterých je poţadováno
odsouhlasení schvalujícího subjektu
4.1.3.1
Není-li
schvalujícím
subjektem
stanoveno jinak, podklady předává k publikaci přímo
odpovědný subjekt, který odpovídá za to, ţe byly
schvalujícím subjektem odsouhlaseny.
4.1.3.2
Schvalující
subjekt
můţe
připravovat podklady a předávat je k publikaci.
sám
4.2
Podklad pro zveřejnění informací nebo
změnu zveřejněných informací (dále jen “podklad”)
musí být předloţen LIS v písemné formě:
a) poštou,
b) datovou schránkou,
Dod. N - 2
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
c) email - v pdf formátu opatřený autorizovaným
podpisem,
d) email - scanovaný formulář nebo dopis podepsaný
odpovědným subjektem – převedený do pdf nebo
jpg,
e) faxem,
f) osobně,
g) zaslán po AFTN, nebo
h) zaslán
pomocí
(http://aisview.rlp.cz)
aplikace
AISVIEW
Podklady zaslané elektronickou poštou nebo na
paměťovém médiu, pokud nejsou opatřeny podpisem,
musí být potvrzeny písemným podkladem.
4.3
Kaţdý podklad předávaný Letecké
informační sluţbě k publikaci musí obsahovat
následující náleţitosti:
a) oficiální název subjektu předkládajícího podklad,
b) čitelně funkci, jméno a příjmení oprávněného
zástupce subjektu,
c) podpis oprávněného zástupce subjektu (případně
razítko) - netýká se podkladů zasílaných po AFTN

je-li podklad podepisován v zastoupení, musí
být vţdy uvedeno čitelně jméno osoby, která
podklad podepsala,
d) jméno a telefonické spojení na kontaktní osoby, se
kterými bude moţno konzultovat obsah podkladu,
e) platnost informace - datum a čas v UTC od kdy má
informace vstoupit v platnost, podklad pro AIP
SUP nebo NOTAM - datum a čas v UTC ukončení
platnosti informace (doplněné zkratkou EST
v případě ţe ukončení platnosti není přesně
známo), nebo zkratku PERM u NOTAM a zkratku
UFN u AIP SUP pro trvalé informace,
f) poţadovaný způsob publikace (NOTAM, AIP
AMDT, AIP AIRAC AMDT, AIP SUP, AIP AIRAC
SUP, AIC série A nebo C). Tento údaj není
povinný,
g) u NOTAM a AIP SUP musí být kromě textu změny
uvedeny také odkazy na příslušné strany AIP a
mapy, které změna ovlivňuje,
Příklad:
Požární kategorie AD LKKU je změněna na CAT 2.
REF AIP AD 2-LKKU-4 (25 APR 10) ustanovení
LKKU AD 2.6 bod 1
h) jsou-li měněny, rušeny nebo doplňovány dříve
publikované údaje, musí být v podkladu vţdy
jednoznačně uvedeno, zda mají být stávající údaje
změněny, zrušeny nebo zachovány a doplněny
nové údaje,
Příklad 1: V AIP na straně GEN 1.2-3 změňte
ustanovení 1.2.3.1.3 bod a) text ..……....... na
................ .
Příklad 2: V AIP na straně GEN 1.2-3 doplňte za
ustanovení 1.2.3.1.2 nové ustanovení 1.2.3.1.3.
Stávající ustanovení 1.2.3.1.3 přečíslujte. Text
nového ustanovení 1.2.3.1.3 ............................... .
i)
Příklad 3: V AIP na straně GEN 1.2-3 zrušte
ustanovení 1.2.3.1.2.
odkazy na části integrovaného souboru informací
(AIP, AIP SUP, AIC, NOTAM), které je třeba zrušit
Příklad: Zrušte AIC C 124/09, NOTAM A/X
0258/10, AIP SUP A 8/10,
j) Všechny strany podkladu musí být očíslovány. Na
úvodním listu musí být uveden celkový počet stran
podkladu. Pokud podklad obsahuje přílohy, musí
být jednotlivé přílohy očíslovány. Pokud má
některá příloha více stran, musí být jednotlivé
strany očíslovány. Na úvodním listu musí být
uveden seznam příloh obsahující počty stran
jednotlivých příloh. - netýká se podkladů
zasílaných po AFTN.
Poznámka: Pro předání podkladů (poštou, datovou
schránkou,
email
v pdf
formátu
opatřený
autorizovaným podpisem, scanovaný formulář nebo
dopis
podepsaný
odpovědným subjektem
–
převedený do pdf nebo jpg a zaslaný emailem,
faxem, osobně) Letecké informační službě se
doporučuje použití Formuláře pro předání podkladů
pro zveřejnění informací v publikacích Letecké
informační služby (AIS-FM-1), který je součástí tohoto
Dodatku. Formulář v elektronické podobě ve formátu
*.rtf nebo *.pdf je možno získat na internetových
stránkách Letecké informační služby na adrese
http://lis.rlp.cz pod záložkou „Objednávky“ volbou
„Formuláře“.
4.4
Souřadnice a výšky
4.4.1
Všechny
souřadnice
uváděné
v podkladu musí být ve WGS84, minimální přesnosti a
formát jsou stanoveny leteckými Předpisy L 4, L 15.
4.4.2
Výšky musí být uvedeny ve stopách
nebo metrech, musí být uvedeno, o jakou výšku se
jedná (nadmořská (AMSL), nad terénem (AGL), nebo
elipsoidická nebo letovou hladinu (FL).
4.4.3
Poţadované druhy výšek a jejich
přesnosti jsou stanoveny leteckými Předpisy L 4, L 15.
4.5
Pokud je předáván podklad ke změně
do AIP ČR nebo k AIC série A, měl by být předán i
anglický překlad, případně alespoň anglické
ekvivalenty odborných výrazů, názvů funkcí (např.
vedoucí letového provozu), oficiální anglické názvy
organizací apod. Pokud nebude podklad obsahovat
překlad textu do angličtiny, nemůţe LIS ve všech
případech zaručit, ţe bude schopna zajistit vydání
v poţadovaném termínu, i kdyţ byl podklad předán
k publikaci včas podle AIRAC kalendáře. V tom
případě bude LIS o této skutečnosti informovat
dodavatele podkladu.
5.
Podklady pro NOTAM
5.1
Všeobecně
5.1.1
Podklady
k
předkládané po AFTN se
LKPRYNYL.
vydávání
NOTAM
zasílají na adresu
5.1.2
Před vlastním textem v podkladu se
uvádí následující text: “PODKLAD K VYDANI
NOTAM”.
5.2
Navigační výstrahy
užívání vzdušného prostoru
a
omezení
5.2.1
Navigační výstraha je vydána pouze
jako upozornění na očekávaný zvýšený nebo
Dod. N - 3
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
specifický provoz v určitém prostoru (například
soutěţe v bezmotorovém létání (kluzáky, závěsné
kluzáky, padáky), soutěţe v létání volných balónů,
výsadky nad letištěm, letecké dny apod.). Slouţí jako
informace pro posádky letadel, aby při průletu daným
prostorem dbaly zvýšené opatrnosti. Navigační
výstraha nevyhlašuje zakázaný ani omezený prostor.
Neznamená omezení letů v daném prostoru.
výhradně účinkujícím nebo soutěţícím (je
pořadatele akce, aby jim tyto informace předal).
5.2.2
Navigační výstrahy se zveřejňují
NOTAM. Poţadavky na podklady k vydávání NOTAM
o navigačních výstrahách jsou uvedeny v ust. 5.3.
6.3.1
AIP SUP se vydává, pokud v souvislosti
s akcí dochází:
a) ke změně druhu poskytovaných sluţeb na letišti
(sluţba řízení letového provozu místo sluţby AFIS,
moţnost příletu na letiště ze zahraničí bez nutnosti
prvního přistání v ČR na mezinárodním letišti atd.)
b) k významné změně postupů aplikovaných na letišti
nebo vzdušném prostoru (zvláštní příletové/odletové
tratě, postupy pro přílety, odlety, vyčkávání atd.)
c) ke stanovení řízeného nebo omezeného prostoru
(změně publikovaného řízeného nebo omezeného
prostoru).
5.2.3
Pravidla pro omezení nebo zákaz
uţívání vzdušného prostoru České republiky
k létání stanovuje § 44 zákona č. 49/1997 Sb.,
v platném znění.
5.3
Podklady pro navigační výstrahy
5.3.1
Podklady k publikaci navigační výstrahy
se předávají přímo LIS (NOF).
5.3.2
Prostor, kde má být prováděna činnost,
na kterou je vydávána navigační výstraha, musí být
vţdy popsán souřadnicemi ve WGS84, ve stupních,
minutách a vteřinách. Pokud je určen zeměpisnými
názvy míst, musí být tato místa uvedena na platné
letecké mapě ICAO 1:500 000 a v závorce musí být
uvedeny zeměpisné souřadnice těchto míst (z důvodu
snazší lokalizace prostoru uţivatelem).
5.3.3
Podklad pro vydání navigační výstrahy
musí obsahovat následující text:
“PUBLIKUJTE ZPRÁVOU NOTAM
VÝSTRAHU”
dále musí být v podkladu uvedeno:
NAVIGAČNÍ
ČAS ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

ČAS UKONČENÍ ČINNOSTI (případně jednotlivé
dny, kdy uvedená činnost probíhá)

HORIZONTÁLNÍ HRANICE PROSTORU

HORNÍ A SPODNÍ HRANICE PROSTORU

DRUH ČINNOSTI

ODPOVĚDNÉ
STANOVIŠTĚ
LETOVÝCH
PROVOZNÍCH SLUŢEB

NÁZEV ORGANIZACE, JMÉNO ODPOVĚDNÉ
OSOBY, MOŢNOST SPOJENÍ
5.3.4
V případě nekompletního podkladu
nebude zpráva publikována a podklad bude vrácen
jeho dodavateli.
5.3.5
Oprávněné
subjekty
dodávající
podklady pro navigační výstrahy odpovídají za
správnost obsahu podkladu. Oprávnění subjektu k
této činnosti není Letecká informační sluţba povinna
ověřovat.
6.
Zveřejňování informací o leteckých
dnech, soutěžích a jiných akcích
6.1
Prostřednictvím
letecké
informační
sluţby se zveřejňují informace vztahující se
k bezpečnosti a plynulosti letového provozu.
Nezveřejňují se organizační informace určené
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
6.2
Za
dodání
odpovídá pořadatel akce.
podkladů
věcí
k publikaci
6.3
Informace o těchto akcích se zveřejňují
v AIP SUP nebo NOTAM podle následujících pravidel:
6.3.2
Pokud v souvislosti s akcí nedochází
k výše uvedeným změnám, vydává se NOTAM
navigační výstraha jako upozornění na zvýšený
provoz (například při soutěţích v bezmotorovém
létání). Podklad pro navigační výstrahu musí být
dodán v souladu s poţadavky uvedenými v odstavci
5.3.
6.3.3
Má-li být podle výše uvedených pravidel
vydán AIP SUP, musí být Letecké informační sluţbě
předán v dostatečném časovém předstihu. Data
uzávěrky příjmu podkladů a k nim vztaţená data
obdrţení dokumentů uţivateli jsou publikována
v AIRAC kalendáři uvedeném v leteckém oběţníku
AIC typu C.
7.
Výsadky
Výsadková činnost se publikuje v souladu s ustanoveními
části ENR 5.5 AIP ČR.
8.
Zveřejnění informace o postavení,
odstranění nebo změně letecké překážky
8.1
Zveřejnění informace o letecké překáţce
Stavebník překáţky je povinen po obdrţení
stavebního povolení bez zbytečného odkladu zveřejnit
prostřednictvím LIS (NOF) informaci o postavení nebo
změně letecké překáţky. Toto zajistí vydáním
NOTAM.
8.1.1 Letecká překáţka
Leteckou překáţkou se rozumí překáţka, která je ve
svém vrcholu vyšší neţ 100m nad zemí (u větrné
elektrárny se za vrchol povaţuje špička listu rotoru
v horní úvrati) nebo leţí v blízkosti letiště a svou
výškou protíná plochu pro sběr dat překáţek (letištní
překáţkové plochy, plochy trajektorie vzletu, viz Hlava
10, Doplněk 8).
8.1.2 Dočasná překáţka
Dočasnou překáţkou se rozumí překáţka, jejíţ
existence nebude delší neţ 3 měsíce, např. vztyčený
věţový jeřáb. K tomuto účelu se pouţije NOTAM,
v souladu s ust. Hlavy 5 odst. 5.1.1.1 písm. m).
Dod. N - 4
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
8.1.3 Trvalá překáţka
Trvalou překáţkou se rozumí překáţka, jejíţ existence
je delší neţ 3 měsíce, např. komín, stoţár, větrná
elektrárna. Vzhledem k tomu, ţe informace NOTAM je
informace dočasného charakteru a krátké časové
účinnosti, NOTAM o trvalé překáţce nemůţe být
publikovaný déle neţ 3 měsíce. Pakliţe LIS (NOF)
obdrţí informaci o překáţce, která má delší časové
trvání neţ 3 měsíce bude nejprve publikován NOTAM.
povinný údaj
1 datum
a
čas
vzniku/vztyčení
překážky v UTC
2 datum
a
čas
zániku/odstranění
překážky v UTC
3 název/popis
překážky
4 poloha
6 lokalita
7 značení překážky
8.2
překáţce
8.1.4 Vyplnění povinných údajů v informaci NOTAM
pro leteckou překáţku
Informace NOTAM
povinné údaje:
musí
obsahovat
následující
formát povinného údaje
popis a příklad
RRMMDDHHMM
číslo v mezinárodním formátu, např.
v 13:30 se zapíše jako 1008151330;
RRMMDDHHMM
odhadovaný časový údaj
RRMMDDHHMM EST
OBST NAZEV
číslo v mezinárodním formátu, např. 3.11.2010 v 8:30
se zapíše jako 1011030830, pokud je časový údaj
pouze odhadovaný uvede se časový údaje a EST
název a vhodný popis, který charakterizuje překáţku,
např. OBST 2 JERABY NA STAVBE KOMINU;
udávají se souřadnice ve WGS84 referenčním
systému, např. 501536,50N0123726,10E; případně
pokud se jedná o více překáţek v určitém okruhu, lze
je popsat souřadnicemi středu a poloměrem kruţnice,
např. 501536,50N0123726,10E RADIUS 500M
PSN xxxxxxNyyyyyyyE
nebo
5 výška
vrcholu
překážky nad zemí,
nad mořem
Následně bude informace o překáţce přesunutá do
AIP Supplement (viz. ust. Hlava 4 odst. 4.4), případně
přímo do AIP a NOTAM bude bez náhrady zrušen.
PSN
xxxxxxNyyyyyyyE
R rrrM
MAX HGT hhhM AGL/eeeM
AMSL
(AGL – nad zemí, AMSL –
nad mořem)
LOKALITA volný text
DENNI ZNACENI
NOCNI ZNACENI
BEZ ZNACENI
Zrušení informace NOTAM o letecké
8.2.1
Stavebník je povinen po obdrţení
kolaudačního rozhodnutí bez zbytečného odkladu:
a) poţádat prostřednictvím LIS (NOF) o zrušení
NOTAM nebo AIP SUP, který informoval o
dočasné letecké překáţce, a
b) poţádat prostřednictvím LIS (NOF) o vydání
informace o trvalé letecké překáţce. Náleţitosti
ţádosti jsou stejné jako u dočasné překáţky,
seznam povinných údajů je uvedený v ust. 8.1.4.
8.2.2
NOTAM nebo AIP Supplement, který
bude informovat o překáţce, která je jiţ publikovaná v
AIP, nebo o překáţce podobné, ale stejného typu,
nacházející se v okruhu 1 km od publikované
překáţky a s výškou ± 30m od publikované překáţky,
bude bez náhrady zrušen.
8.2.3
V případě odstranění překáţky má
stavebník povinnost po obdrţení povolení odstranění
stavby bez zbytečného odkladu prostřednictvím LIS
(NOF) oznámit odstranění překáţky. Stavebník jako
povinný údaj k odstranění překáţky uvede datum
odstranění a údaje umoţňující jednoznačnou
identifikaci překáţky.
15.8.2010
výška vrcholu překáţky nad zemí a výška nad mořem
v metrech, u větrné elektrárny se za vrchol povaţuje
špička listu rotoru v horní úvrati, např. MAX HGT
100M AGL/677,5M AMSL;
umístění velkého města nebo jiného význačného
bodu v okolí, např. LOKALITA JINDRICHOVICE;
informace, zda je překáţka označena nočním
značením – překáţkové osvětlení červené barvy,
denním značením – označena červenobílými pruhy
případně překáţkové zábleskové osvětlení bílé barvy
nebo bez označení.
8.3
Aktualizace
informace
o
letecké
překáţce
Stavebník, provozovatel nebo správce překáţky má
v období výstavby a existence překáţky povinnost
udrţovat informace o letecké překáţce odeslané LIS
(NOF) stále aktuální. Změnou je myšleno změna
polohy, výšky nebo značení. V případě změny se
bude postupovat podle ust. 8.1.
8.4
Informace o dočasné překáţce
Informace o dočasné překáţce je uvedená pouze
v platném NOTAM, po překročení určité délky trvání
informace můţe dojít k přesunutí informace do AIP
Supplement.
8.5
Informace o trvalé překáţce
Informace o trvalé překáţce je uvedená v databázi
překáţek vedené v souladu s ust. § 51a zákona č.
49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z této
databáze se uvádějí překáţky v AIP, které jsou
aktualizované aţ na základě aktualizace databáze
překáţek. Jakmile LIS obdrţí informaci o vzniku trvalé
překáţky v souladu s ust. 8.2.1 písm. b), informaci
publikuje vydáním příslušného AIP Supplement, jehoţ
platnost bude končit ke dni aktualizace databáze
překáţek, ve které bude předmětná trvalá překáţka
nově zahrnutá.
Dod. N - 5
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
PŘÍLOHA 1 – OBSAH AIP
Upozornění: Odkazy na související informace ve sloupci 4 následující tabulky jsou uvedeny pouze pro orientaci a
nemusí postihovat všechny vztahy mezi informacemi uvedenými v AIP. Neobsahují také odkazy na související
informace uvedené v AIC, AIP SUP a NOTAM.
Část 1 - Všeobecné údaje (GEN)
Název obsahové části Letecké informační příručky
Odpovědný
subjekt
Schvalující
subjekt
1
2
3
GEN 0.1
Úvod
příslušné dokumenty ICAO;
GEN 0.2
Záznam o AIP AMDT
GEN 0.3
Záznam o AIP SUP
GEN 0.4
Kontrolní seznam platných stran
Letecké informační příručky
GEN 0.5
Seznam ručních oprav Letecké
informační příručky
GEN 0.6
Obsah první části
GEN 1
Národní pravidla a požadavky
GEN 1.1
Pověřené orgány/organizace
změna všech údajů (přidání, zrušení orgánu nebo
organizace, změna názvu orgánu/organizace)
pouze změna adresy orgánu/organizace
GEN 1.2
Vstup, tranzit a výstup letadla
změna všech údajů
změna tel., fax., a telex. čísel ZKS Praha, středisek letecké
záchranné sluţby
GEN 1.3
Vstup, tranzit a výstup cestujících
a posádky
GEN 1.4
Vstup, tranzit a výstup nákladu
GEN 1.5
Palubní přístroje, vybavení a letová
dokumentace
GEN 1.6
Souhrn národních pravidel
a mezinárodních dohod/úmluv
GEN 1.7
Rozdíly od ICAO norem, doporučení
a postupů
GEN 2
Tabulky a kódy
GEN 2.1
Měřicí systém, označení letadel, svátky
GEN 2.1.1
Měřicí jednotky
GEN 2.1.2
Časový referenční systém
GEN 2.1.3
Horizontální referenční systém
GEN 2.1.4
Vertikální referenční systém
GEN 2.1.5
Státní příslušnost letadla a rejstříkové
značky
GEN 2.1.6
Státní svátky
GEN 2.2
Zkratky používané v publikacích
letecké informační služby
GEN 2.3
Mapové symboly (značky)
GEN 2.4
Směrovací značky
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Dod. N - 6
Související
informace
(informativně)
4
ŘLP
MD-OCL
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
MD- OCL
příslušný
orgán/
organizace
MD-OCL
ZKS nebo
příslušný
provozovatel
střediska
MD-OCL
MD-OCL
MD-OCL, ÚCL
GEN 3.6
MD-OCL
MD-OCL
GEN 1.7
MD-OCL
GEN 1.6
MD-OCL, ÚCL
MD-OCL
MD-OCL
ÚCL
MD-OCL
MD-OCL
ŘLP
ŘLP
MD-OCL
MD-OCL
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Název obsahové části Letecké informační příručky
GEN 2.5
Seznam radionavigačních zařízení
identifikační označení, jméno stanice, druh zařízení
označení, zda zařízení slouţí traťovému (E), letištnímu (A)
nebo obojímu (AE) účelu.
GEN 2.6
Převodní tabulky
GEN 2.7
Tabulky východů/západů Slunce
GEN 3
Služby
GEN 3.1
Letecké informační služby
GEN 3.1.1
Odpovědná sluţba
prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichţ
základě je sluţba poskytována a odvolávku na místo
v Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly,
pokud nějaké jsou;
GEN 3.1.2
Prostor působnosti Letecké informační
sluţby
GEN 3.1.3
Letecké publikace
GEN 3.1.4
Systém regulovaných informací (AIRAC)
GEN 3.1.5
Předletová informační sluţba na
letištích/heliportech
GEN 3.1.6
Elektronická data terénu a překáţek
GEN 3.2
Letecké mapy
GEN 3.2.1
Odpovědná sluţba/sluţby
prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichţ
základě je sluţba poskytována a odvolávku na místo v
Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly,
pokud nějaké jsou;
GEN 3.2.2
Udrţování map
GEN 3.2.3
Úprava prodeje
GEN 3.2.4
Mapové řady k dispozici
GEN 3.2.5
Seznam leteckých map k dispozici
GEN 3.2.6
Rejstřík k Letecké mapě světa (WAC) ICAO 1:1 000 000
GEN 3.2.7
Topografické mapy
GEN 3.2.8
Opravy map, které nejsou součástí
Letecké informační příručky
GEN 3.3
Letové provozní sluţby
GEN 3.3.1
Odpovědná sluţba
prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichţ
základě je sluţba poskytována a odvolávku na místo v
Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly,
pokud nějaké jsou;
GEN 3.3.2
Oblast odpovědnosti
GEN 3.3.3
Druhy sluţeb
GEN 3.3.4
Koordinace mezi provozovatelem a
letovou provozní sluţbou
Dod. N - 7
Odpovědný
subjekt
Schvalující
subjekt
Traťová: ENR 4.1, ENR
3.1,2,3,mapy ENR 6-1-1, 6-1-3,
6-7
Letištní: LKxx AD 2.19, LKxx
AD 2.22 (SID, STAR), mapy
LKxx AD 2-19, 31, 35, 37, 39;
LKxx AD 3.18, LKxx AD 3.21
(SID, STAR), mapy LKxx AD 319, 31, 35, 37, 39
E – musí být v ENR 4.1
A – musí být v LKxx AD 2.19
(LKxx AD 3.18)
AE –musí být v ENR 4.1 i
v LKxx AD 2.19 (LKxx AD 3.18)
PZAŘ
ŘLP
MD-OCL,
ÚCL
ŘLP
Související informace
(informativně)
MD-OCL
ÚCL
MD-OCL
ÚCL
ŘLP
ŘLP
ŘLP nebo
PLET/
PHEL
Správce
databáze *
MD-OCL
MD-OCL
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
MD-OCL
ŘLP
ÚCL
MD-OCL
ÚCL
PATS
PATS
ÚCL
ÚCL
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Název obsahové části Letecké informační příručky
Odpovědný
subjekt
GEN 3.3.5
Minimální letová výška
GEN 3.3.6
Seznam adres stanovišť letových
provozních sluţeb
GEN 3.4
Spojovací služby
GEN 3.4.1
Odpovědná sluţba
prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichţ
základě je sluţba poskytována a odvolávka na místo v
Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly,
pokud nějaké jsou;
GEN 3.4.2
Oblast odpovědnosti
GEN 3.4.3
Druhy sluţeb
GEN 3.4.4
Poţadavky a podmínky
GEN 3.5
Meteorologické služby
GEN 3.5.1
Odpovědná sluţba
ÚCL
PATS
prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichţ
základě je sluţba poskytována a odvolávku na místo v
Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly,
pokud nějaké jsou;
GEN 3.5.2
Oblast odpovědnosti
GEN 3.5.3
Meteorologická pozorování a
hlášení/zprávy
GEN 3.5.4
Druhy sluţeb
GEN 3.5.5
Oznámení poţadované od provozovatelů
GEN 3.5.6
Hlášení z letadla
GEN 3.5.7
Sluţba VOLMET
GEN 3.5.8
Meteorologická výstraţná sluţba –
vydávání informací SIGMET a AIRMET
GEN 3.5.9
Jiné automatizované meteorologické
sluţby
GEN 3.6
Pátrání a záchrana
GEN 3.6.1
Odpovědná sluţba (sluţby)
pouze tel., fax. a telex. čísla a AFTN adresu ZKS
GEN 3.6.2
Oblast odpovědnosti
GEN 3.6.3
Druhy sluţeb
Tab 3.6.3.1 ZKS Praha - jakoukoli změnu
změny v tabulce s výjimkou přidání nebo odebrání střediska
pouze vybavení střediska
MD-OCL
Schvalující
subjekt
Související informace
(informativně)
ÚCL
MD-OCL
ÚCL
PATS
PATS
ÚCL
ÚCL
PMET
ÚCL
ÚCL
LKxx AD 2.11, LKxx AD
3.11
LKxx AD 2.11, LKxx AD
3.11
PMET
PMET
PMET
PMET
PMET
PMET
MD-OCL
ZKS
MD-OCL
MD-OCL
MD-OCL
ZKS
GEN 1.2 - spojení na ZKS
provozovatel
střediska
Tab 3.6.2 Střediska letecké pátrací sluţby - jakoukoli
MD-OCL
změnu
změny v tabulce s výjimkou přidání nebo odebrání střediska ZKS
pouze vybavení střediska
provozovatel
střediska
Tab 3.6.3 Střediska letecké záchranné sluţby - jakoukoli
MD-OCL
změnu
změny v tabulce s výjimkou přidání nebo odebrání střediska ZKS
pouze vybavení střediska
provozovatel
střediska
GEN 3.6.4
GEN 3.6.5
dispozici
GEN 3.6.6
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Dohody o pátrání a záchraně
Podmínky, za kterých jsou sluţby SAR k
MD-OCL
MD-OCL
Pouţité postupy a signály
MD-OCL
Dod. N - 8
GEN 1.2 - Střediska LZS
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
GEN 4
Poplatky za použití letišť/heliportů a za
letecké navigační služby
GEN 4.1
Poplatky za použití letišť/heliportů
PLET/PHEL
GEN 4.2
Poplatky za letové navigační služby
PATS
GEN 4.3
Poplatky za výcvikové lety
PATS,
PLET/PHEL
* V souladu s odst. 1 a 2 §51a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Část 2 - Tratě (ENR)
Název obsahové části
Letecké informační příručky
1
Odpovědný
subjekt
2
ENR 0.6
Obsah části 2
ŘLP
ENR 1.
Všeobecná pravidla a
postupy
ENR 1.1
Všeobecná pravidla
ÚCL, ŘLP
ENR 1.2
Pravidla pro let za
ÚCL, ŘLP
viditelnosti (VFR)
ENR 1.3
Pravidla pro let podle
ÚCL, ŘLP
přístrojů (IFR)
ENR 1.4
Klasifikace vzdušného
ÚCL, ŘLP
prostoru ATS
ENR 1.5
Postupy pro vyčkávání,
ŘLP
přiblížení a odlet
ENR 1.6
Přehledové služby a postupy PATS
ATS
ENR 1.7
Postupy pro nastavení
ÚCL
výškoměru
ENR 1.8
Regionální doplňkové
MD-OCL, ÚCL,
postupy
ŘLP
ENR 1.9
Uspořádání toku letového
ŘLP
provozu (ATFM)
ENR 1.10
Plánování letů
ŘLP
ENR 1.11
Adresování zpráv letového
ŘLP
plánu
ENR 1.12
Zakročování proti civilním
MD-OCL
letadlům
ENR 1.13
Protiprávní čin
MD-OCL
ENR 1.14
Incidenty v letovém provozu ÚZPLN, ÚCL
ENR 2
Vzdušný prostor letových provozních služeb
ENR 2.1
FIR, UIR, TMA, CTA, MTMA, MCTR
název, zeměpisné souřadnice vodorovných ÚCL
hranic FIR/UIR vertikální hranice a označení
třídy prostoru;



označení stanoviště, které poskytuje PATS
příslušnou sluţbu;
volací znak stanice daného stanoviště a
pouţívané jazyky s upřesněním, v jakém
prostoru a za jakých podmínek, kdy a
kde se mají pouţít;
kmitočty;
ENR 2.2 Ostatní řízené vzdušné prostory
název, zeměpisné souřadnice vodorovných ÚCL
hranic prostoru vertikální hranice a označení
třídy prostoru;
Dod. N - 9
Schvalující
subjekt
3
Související informace
Poznámky
4
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
MD-OCL
ÚCL
ENR 6 (ENR 6-1-1, ENR 6-1-3,
ANC); mapy LKxx AD 2-31, 35, 37,
39, 43; LKxx AD 3-31, 35, 37, 39, 43;
AD 4.0.7
MD-OCL
Stanoviště poskytující ATS v CTR,
TMA a CTA - související informace:
LKxx AD 2.18 (LKxx AD 3.17), LKxx
AD 2.22 (LKxx AD 3.21)(přílety,
odlety), mapy LKxx AD 2-19, 31, 35,
37, 39; LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 39;
AD 4.0.7
ÚCL
ENR 6 (ENR 6-1-1, ENR 6-1-3, ENR 63); mapy LKxx AD 2-31, 35, 37, 39, 43;
LKxx AD 3-31, 35, 37, 39, 43; AD 4.07
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15



DODATEK N
označení stanoviště, které poskytuje PATS
příslušnou sluţbu;
volací znak stanice daného stanoviště
a pouţívané jazyky s upřesněním,
v jakém prostoru a za jakých podmínek,
kdy a kde se mají pouţít;
kmitočty;
MD-OCL
Stanoviště poskytující ATS v CTR,
TMA a CTA - související informace:
LKxx AD 2.18 (LKxx AD 3.17), LKxx
AD 2.22 (LKxx AD 3.21)(přílety,
odlety), mapy LKxx AD 2-19, 31, 35,
37, 39; LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 39;
AD 4.0.7
ENR 3.
Tratě letových provozních služeb
* Upozornění: Při změně údajů o radionavigačních zařízeních a význačných bodech musí být změněny i následující
související informace:
Radionavigační zařízení - Související informace:
Traťová zařízení: ENR 4.1, ENR 6 mapy (traťové - spodní a horní vzdušný prostor, rozmístění radionav. zařízení
(pouze v případě změny názvu nebo typu))
Traťová a letištní: jako traťová + LKxx AD 2.19 (LKxx AD 3.18), LKxx AD 2.22 (LKxx AD 3.21)(přílety, odlety), mapy
LKxx AD 2-19, 31, 35, 37, 39; LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 39.
Význačné body - Související informace:
Traťové: ENR 4.3, ENR 6 mapy (traťové - spodní a horní vzdušný prostor)
Traťové a letištní: jako traťové + LKxx AD 2.22 (LKxx AD 3.21) (přílety, odlety), mapy LKxx AD 2-31, 35, 37; LKxx AD
3-31, 35, 37
Při změně šířky tratě, zrušení nebo zřízení tratě: mapy ENR 6-1-1, 6-1-3, ANC
ENR 3.1
ENR 3.2
ENR 3.3
ENR 3.4
ENR 3.5
ENR 3.6
ENR 4
ENR 4.1
ENR 4.2
ENR 4.3
ENR 4.4
Tratě
letových
provozních
služeb spodní vzdušný prostor
Tratě
letových
provozních
služeb horní vzdušný prostor
Tratě prostorové navigace
Vrtulníkové tratě
Ostatní tratě
Vyčkávání na trati
Radionavigační zařízení/systémy
Radionavigační zařízení - traťová
ÚCL
ÚCL
*
ÚCL
ÚCL
*
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL, PATS
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
*
*
*
PZAŘ
ÚCL
Pouze traťová (viz. GEN 2.5):
ENR 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ENR 6
mapy - traťové (spodní a horní
prostor),
rozmístění
radionav.
zařízení (pouze změna názvu nebo
typu) Traťová a letištní (viz. GEN
2.5): jako traťová+ LKxx AD 2.19
(LKxx AD 3.18), LKxx AD 2.22 (LKxx
AD 3.21)(přílety, odlety, přiblíţení),
mapy LKxx AD 2-19, 31, 35, 37, 39;
LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 39
Speciální navigační systémy
ÚCL, PZAŘ
Globální navigační satelitní PZAŘ
systém (GNSS)
Kódové názvy označení význačných bodů
ŘLP, ÚCL
ŘLP, ÚCL
ŘLP
ÚCL
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Dod. N - 10
ÚCL
ÚCL
zřízení nového bodu, zrušení bodu
pro body definující tratě ATS a
příletové a odletové tratě:ENR 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ENR 6 mapy traťové (spodní a horní prostor), LKxx
AD 2.22, LKxx AD 3.21 (přílety,
odlety, přiblíţení), mapy LKxx AD 231, 35, 37; LKxx AD 3-31, 35, 37.
pro body definující pouze tratě ATS a
nedefinující příletové a odletové tratě:
ENR 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ENR 6
mapy - traťové (spodní a horní
prostor)
pouze pro příletové a odletové tratě:
LKxx AD 2.22, LKxx AD 3.21 (přílety,
odlety, přiblíţení), mapy LKxx AD 231, 35, 37; LKxx AD 3-31, 35, 37.
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Název obsahové části
Letecké informační příručky
ENR 4.5 Letecká pozemní návěstidla –
traťová
ENR 5
Navigační výstrahy
ENR 5.1 Zakázané, omezené a
nebezpečné prostory
ENR 5.2 Prostory pro vojenský výcvik
a cvičení
ENR 5.3 Jiné činnosti nebezpečné
povahy a jiná možná nebezpečí
ENR 5.4 Letecké překážky
Letecké sportovní a rekreační
činnosti
ENR 5.6 Migrace ptactva a oblasti
s citlivou faunou
ENR 6
Traťové mapy
ENR 6-1-1 Traťová mapa – spodní vzdušný
prostor
ENR 6-1-3 Traťová mapa – horní vzdušný
prostor
ENR 6-3 Zakázané, omezené a
nebezpečné prostory
ENR 6-5 Krytí signálem VOR/DME BRNAV v FL 125
ENR 6-7 Rozmístění radiových zařízení
ENR 6-9 Minimální výšky pro radarové
vektorování
ENR 5.5
Odpovědný
subjekt
PZAŘ
Schvalující
subjekt
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
Správce
databáze *
ÚCL
Související informace
(informativně)
ENR 6-1-1, 3; ENR 6-3; LKxx AD
2-31, 35, 37, 39
ANC
ÚCL
MD-OCL
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ÚCL
ŘLP
ÚCL
* V souladu s odst. 1 a 2 §51a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Část 3 - Letiště (AD)
Název obsahové části Letecké informační
příručky
1
Odpovědný
subjekt
2
Obsah části 3
ŘLP
Letiště/heliporty - úvod
Všeobecné
podmínky
pro ÚCL
využívání letišt’/heliportů
pravidla, týkající se civilního vyuţití
ÚCL, MO
vojenských letišť;
AD 1.2
Záchranné a požární služby a sněhový plán
AD 1.2.1 Záchranné a poţární sluţby
ÚCL
AD 1.2.2 Sněhový plán
PLET/PHEL
AD 1.3
Přehled letišť a heliportů
ÚCL
Schvalující
subjekt
3
Související informace
Poznámky
4
AD 0.6
AD 1
AD 1.1
AD 1.4
Rozdělení
skupin
letišť/heliportů
AD 1.5
Stav osvědčení letišť
do
AD 2
Letiště
LKxx AD 2.1
Směrovací značka a název
letiště
ÚCL
LKxx AD 2.1; AD 4.0.6; AD 4-LKxx
identifikační značka a název AD, druh
letiště
mapa ANC
kódové značení AD
LKxx AD 2.1, AD 4-LKxx druh
letiště
ÚCL
MD-OCL
Dod. N - 11
AD 1.4
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Název obsahové části Letecké informační
příručky
1
LKxx AD 2.2
Zeměpisné
a administrativní údaje
o letišti
Odpovědný
subjekt
2
PLET
vztaţný bod
PLET
směr a vzdálenost letiště od (města)
PLET
výška letiště nad mořem;
PLET
vztaţná teplota letiště;
PMET
magnetická deklinace, datum informace PLET
a roční změna;
provozovatel letiště – adresa/ telefon/ fax/ PLET
email/ telex/ AFTN
povolený druh provozu
PLET
kódové značení letiště
PLET
LKxx AD 2.3
Provozní doby
PLET
LKxx AD 2.4
Služby a zařízení pro
PLET
pozemní odbavení letadel
LKxx AD 2.5
Zařízení pro cestující
PLET
LKxx AD 2.6
Záchranné a požární
PLET
služby
LKxx AD 2.7
Sezónní použitelnost PLET
čištění
LKxx AD 2.8
Údaje o odbavovacích
PLET
plochách, pojezdových
drahách a umístění
kontrolních bodů
LKxx AD 2.9
Vedení pojíždění, řídící
PLET
systém a značení
LKxx AD 2.10 Překážky v blízkosti letiště PLET
LKxx AD 2.11 Poskytované
PMET
meteorologické informace
LKxx AD 2.12 Fyzikální vlastnosti RWY
PLET
LKxx AD 2.13 Vyhlášené délky
PLET
LKxx AD 2.14 Přibližovací a dráhový
PLET
světelný systém
LKxx AD 2.15 Ostatní osvětlení, náhradní PLET
zdroj el. energie
LKxx AD 2.16 Přistávací plocha pro
PLET
vrtulníky
LKxx AD 2.17 Vzdušný prostor letových provozních služeb

určení vzdušného prostoru a zeměpisné ÚCL
souřadnice jeho horizontálních hranic;

vertikální hranice;

klasifikace vzdušného prostoru;
volací
znak
a
jazyk(-y)
pouţívané PATS
stanovištěm poskytujícím letové provozní
sluţby;
převodní nadmořská výška;
LKxx AD 2.18 Spojovací zařízení
letových provozních
služeb
LKxx AD 2.19
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Radionavigační a
přistávací zařízení
Schvalující
subjekt
3
ÚCL
ÚCL
mapa LKxx AD 2-19
ÚCL
mapy LKxx AD 2-19, 39
ÚCL
mapy LKxx AD 2.19, 21, 31, 35,
37, 39
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
LKxx AD 2.18
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
mapa LKxx AD 2-19, 21
ÚCL
mapa LKxx AD 2-19
ÚCL
mapa LKxx AD 2-19, 25, 39
GEN 3.5.1, 3
ÚCL
ÚCL
ÚCL
mapa LKxx AD 2-19
mapa LKxx AD 2-19, 25
mapa LKxx AD 2-19, 27
ÚCL
mapa LKxx AD 2-19
ÚCL
mapa LKxx AD 2-19
ÚCL
mapy LKxx AD 2-31, 35, 37, 39,
43; AD 4.0.7
ENR 6-1-1, ANC
ÚCL
PATS
ÚCL, MO
PZAŘ
ÚCL, MO
Dod. N - 12
Související informace
Poznámky
4
LKxx AD 2.18, LKxx AD 2.20,
LKxx AD 2.22; mapy ENR 6-1-1,
3; LKxx AD 2-19, 37, 39; AD
4.0.7
mapy LKxx AD 2-31, 35, 37
ENR 2.1, LKxx AD 2.3, LKxx AD
2.17, LKxx AD 2.20, LKxx AD
2.22; mapy ENR 6-1-1, 3; LKxx
AD 2-19, 21, 37, 39; AD 4.0.7
Pouze
letištní
zařízení:
LKxx AD 2.22 (přílety, odlety),
mapy LKxx AD 2-19, 31, 35, 37,
39
Letištní a traťová zařízení:
jako letištní + ENR 3, ENR 4.1,
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Název obsahové části Letecké informační
příručky
1
LKxx AD 2.20
LKxx AD 2.21
LKxx AD 2.22
Pravidla pro místní provoz
Postupy pro omezení
hluku
Letové postupy
Odpovědný
subjekt
2
Schvalující
subjekt
3
PLET, PATS
PLET, PATS
ÚCL
PATS, PLET
ÚCL
LKxx AD 2.23 Doplňující informace
PLET
LKxx AD 2.24 Mapy vztahující se k letišti
Pokud některé druhy z níţe uvedených map nejsou vydávány,
prohlášení v tomto smyslu musí být uvedeno v pododdíle GEN
3.2 - Letecké mapy.
LKxx AD 2-19 Mapa letiště/heliportu - ICAO;
PLET
LKxx AD 2-21 Mapa stání/zajíţdění letadel ICAO;
LKxx AD 2-23 Letištní mapa pro pojíţdění ICAO;
LKxx AD 2-25 Letištní překáţková mapa ICAO - Typ A (pro kaţdou
RWY);
LKxx AD 2-26 Letištní terénní a překáţková
mapa - ICAO (elektronická)
LKxx AD 2-27 Terénní mapa pro přesné
přiblíţení - ICAO; (RWY pro
přesné přiblíţení II. a III. kat.);
PLET
Související informace
Poznámky
4
ENR 6 - mapy (spodní a horní
prostor)
přílety a odlety - mapy LKxx AD
2-31, 35
LKxx AD 2.2, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19; AD 4.0.7
LKxx AD 2.2, 8, 18
PLET
LKxx AD 2.10, 13
PLET
ÚCL
PLET
ÚCL
PLET
ÚCL
LKxx AD 2.14
LKxx AD 2-31 Mapa standardních
přístrojových odletů (SID) ICAO;
LKxx AD 2-35 Mapa standardních
přístrojových příletů (STAR) ICAO;
LKxx AD 2-37 Mapa přiblíţení podle přístrojů –
ICAO (pro kaţdou RWY a kaţdý
druh přiblíţení);
LKxx AD 2-39 Mapa příletů a odletů za VFR.
ŘLP
ÚCL
ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1
LKxx AD 2.2, 17, 19, 22
ŘLP
ÚCL
ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1,
LKxx AD 2.2, 17, 19, 22
ŘLP
ÚCL
ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1,
LKxx AD 2.2, 17, 19; AD 4.0.7
ŘLP
ÚCL
ENR 2.1, ENR 4.1, ENR 4.3,
ENR 5.1, LKxx AD 2.2, 17, 18,
19; AD 4.0.7
LKxx AD 2-39-x Mapa přiblíţení okruhem
ŘLP
ÚCL
LKxx AD 2-41 Výskyt ptactva v blízkosti letiště.
LKxx AD 2-43 Mapa minimálních nadmořských
výšek pro radarové vektorování
PLET
ŘLP
ÚCL
ÚCL
LKxx AD 2-45 Monitorování hluku
PLET
AD 3
AD 3.0
AD 3.0.1
Heliporty
ÚCL
Neveřejné vnitrostátní heliporty
Heliporty
pro
leteckou ÚCL
záchrannou službu
Neveřejné heliporty určené výhradně pro
potřeby LZS
Pro jednotlivé heliporty uvést: souřadnice, ÚCL
výšku nad mořem, druh provozu, rozměry
TLOF, FATO, únosnost, směry pro přiblíţení
a vzlety, poznámky
Je-li na letišti přistávací plocha pro vrtulníky, příslušné údaje
musí být uvedeny pouze v pododdíle LKxx AD 2.16.
LKxx AD 3.1
Směrovací značka a název MD-OCL
heliportu
Dod. N - 13
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Název obsahové části Letecké informační
příručky
1
LKxx AD 3.2
Zeměpisné
a administrativní údaje
o heliportu
vztaţný bod
výška heliportu nad mořem
vztaţná teplota heliportu;
magnetická deklinace zaokrouhlená na
nejbliţší stupeň, datum informace a roční
změna;
LKxx AD 3.3
Provozní doby
Odpovědný
subjekt
2
ÚCL
PHEL
PHEL
PMET
PHEL
ÚCL
ÚCL
mapa LKxx AD 3-19
mapy LKxx AD 3-19, 39
ÚCL
mapy LKxx AD 3.19, 31, 35, 37,
39
PHEL
ÚCL
LKxx AD 3.18
Služby a zařízení pro
PHEL
pozemní odbavení
vrtulníků
LKxx AD 3.5
Zařízení pro cestující
PHEL
LKxx AD 3.6
Záchranné a požární
PHEL
služby
LKxx AD 3.7
Sezónní použitelnost PHEL
čištění
LKxx AD 3.8
Údaje o odbavovacích
PHEL
plochách, pojezdových
drahách a umístění
kontrolních bodů
LKxx AD 3.9
Značení a značky
PHEL
LKxx AD 3.10 Překážky v blízkosti
PHEL
heliportu
LKxx AD 3.11 Poskytované
PMET
meteorologické informace
LKxx AD 3.12 Údaje o heliportu
PHEL
LKxx AD 3.13 Vyhlášené délky
PHEL
LKxx AD 3.14 Přibližovací světelná
PHEL
soustava a osvětlení
plochy konečného
přiblížení
a vzletu (FATO)
LKxx AD 3.15 Ostatní osvětlení, náhradní PHEL
zdroj el. energie
LKxx AD 3.16 Vzdušný prostor letových provozních služeb

určení vzdušného prostoru a zeměpisné ÚCL
souřadnice jeho horizontálních hranic;

vertikální hranice;

klasifikace vzdušného prostoru;
volací
znak
a
jazyk(-y)
pouţívané PATS
stanovištěm poskytujícím letové provozní
sluţby;
LKxx AD 3.18
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Radionavigační a
přistávací zařízení
Související informace
Poznámky
4
PHEL
LKxx AD 3.4
Převodní nadmořská výška;
LKxx AD 3.17 Komunikační zařízení
letových provozních
služeb
Schvalující
subjekt
3
ÚCL
ÚCL
ÚCL
ÚCL
mapa LKxx AD 3-19
ÚCL
ÚCL
mapa LKxx AD 3-19
mapy LKxx AD 3-19, 25, 39
ÚCL
GEN 3.5.1, 3
ÚCL
ÚCL
ÚCL
mapa LKxx AD 3-19
mapa LKxx AD 3-19
mapa LKxx AD 3-19, 27
ÚCL
mapa LKxx AD 3-19
ÚCL
mapy LKxx AD 3-31, 35, 37, 39,
43; AD 4.0.7; ENR 6-1-1, ANC
ÚCL
PATS
ÚCL
PZAŘ
ÚCL
Dod. N - 14
LKxx AD 3.17, LKxx AD 3.19,
LKxx AD 3.21; mapy ENR 6-1-1,
3; LKxx AD 3-19, 37, 39; AD
4.0.7
mapy LKxx AD 3-31, 35, 37
ENR 2.1, LKxx AD 3.3, LKxx AD
3.16, LKxx AD 3.19, LKxx AD
3.21; mapy ENR 6-1-1, 3; LKxx
AD 2-19, 37, 39; AD 4.0.7
Pouze
letištní
zařízení:
LKxx AD 3.21 (přílety, odlety), mapy
LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 39
Letištní
a
traťová
zařízení:
jako letištní + ENR 3, ENR 4.1, ENR 6 mapy (spodní a horní prostor)
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Název obsahové části Letecké informační
příručky
1
Odpovědný
subjekt
2
Schvalující
subjekt
3
Související informace
Poznámky
4
PHEL, PATS
PHEL, PATS
ÚCL
LKxx AD 3.21
Pravidla pro místní provoz
Postupy pro omezení
hluku
Letové postupy
PATS, PHEL
ÚCL
přílety a odlety - mapy LKxx AD
3-31, 35
LKxx AD 3.22
Doplňující informace
PHEL
LKxx AD 3.23
Mapy vztahující se k heliportu
LKxx AD 3.2, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18; AD 4.0.7
LKxx AD 3.19
LKxx AD 3.20
Pokud některé druhy z těchto map nejsou vydávány, prohlášení v tomto
smyslu musí být uvedeno v pododdíle GEN 3.2 - Letecké mapy.
LKxx AD 3-19 Mapa letiště/heliportu- ICAO;
PHEL
ÚCL
LKxx AD 3-29 Oblastní mapa – ICAO
(tranzitní a odletové tratě);
LKxx AD 3-31 Mapa standardních
přístrojových odletů;
ŘLP
ÚCL
ŘLP
ÚCL
LKxx AD 3-33 Oblastní mapa - ICAO
(tranzitní a příletové tratě);
LKxx AD 3-35 Mapa standardních
přístrojových příletů - ICAO;
ŘLP
ÚCL
ŘLP
ÚCL
LKxx AD 3-37 Mapa přiblíţení podle přístrojů
- ICAO (pro kaţdý druh
přiblíţení);
LKxx AD 3-39 Vizuální přibliţovací mapa ICAO;
ŘLP
ÚCL
ŘLP
ÚCL
LKxx AD 3-41 Výskyt ptactva v blízkosti
heliportu.
AD 4 – VFR letiště
AD 4.0
AD 4.0.1
Úvod
AD 4.0.2
Záznam o VOL III - AIP
AMDT.
AD 4.0.3
Záznam o VOL III - AIP
SUP.
AD 4.0.4
Kontrolní seznam stran
části III Letecké informační
příručky.
AD 4.0.5
Seznam ručních oprav části
III
Letecké
informační
příručky.
AD 4.0.6
Obsah části III Letecké
informační příručky.
AD 4.0.7
Stanoviště
letových
provozních sluţeb
PHEL
ÚCL
AD 4.0.8
Stanoviště AFIS
ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1
LKxx AD 3.2, 16, 18, 21
ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1,
LKxx AD 3.2, 16, 18, 21
ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1,
LKxx AD 3.2, 16, 18; AD 4.0.7
ENR 2.1, ENR 4.1, ENR 4.3,
ENR 5.1, LKxx AD 3.2, 16, 17,
18; AD 4.0.7
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
ŘLP
AD 1.3
PATS
ENR 2.1, ENR 2.2, LKxx AD
2.17, 18; LKxx AD 3.16, 17; AD
4-LKxx-ADC; AD 4-LKxx-VAC
AD 4-LKxx-ADC; AD 4-LKxxVAC
PLET
ÚCL
Údaje o letištích
Identifikační značka a název letiště
MD-OCL
AD 1.3, AD 4.0.6, AD 4-LKxxADC; AD 4-LKxx-VAC
druh letiště
ÚCL
AD 1.3, AD 1.4
1. Umístění
PLET
Dod. N - 15
ÚCL*
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
Název obsahové části Letecké informační
příručky
1
DODATEK N
Odpovědný
subjekt
2
Schvalující
subjekt
3
2. Provozní pouţitelnost, druhy letadel
PLET
ÚCL*
3. Provozní doba
PLET
ÚCL*
4. Celní a pasové odbavení
PLET
ÚCL*
5. Provozovatel letiště
PLET
ÚCL*
6. Druhy paliva
PLET
7. Druhy olejů
PLET
8. Hangárování
PLET
9. Opravy
PLET
10. Ubytování
PLET
11. Restaurace
PLET
12. Doprava
PLET
Související informace
Poznámky
4
13. Pravidla a omezení místního letového PLET, PATS
provozu
ÚCL*
AD 4-LKxx-ADC, VAC
14. Doplňující informace
PLET
ÚCL*
AD 4-LKxx-ADC, VAC
AD 4-LKxx-ADC
PLET
ÚCL*
AD 4-LKxx-VOC
PLET
Identifikační značka
a název letiště, AD 4-LKxx bod
14
Identifikační značka
a název letiště, AD 4-LKxx bod
14
* Schvalující subjekt vyţaduje, aby podklady byly předkládány jeho prostřednictvím.
ZÁMĚRNĚ NEPOUŢITO
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Dod. N - 16
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Příloha 2 – Formulář pro předání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích Letecké informační služby
Pokyny pro vyplnění formuláře AIS-FM-1:
1.
Údaje o původci podkladu
2.
Kaţdý podklad musí obsahovat funkci, jméno a podpis oprávněného zástupce provozovatele, jinak nebude přijat
k publikaci.
3.
Je-li poţadováno schválení podkladu nadřízeným orgánem, musí být uveden název schvalujícího orgánu, čitelně
funkce, jméno a příjmení, podpis (případně razítko) osoby, která podklad schválila.
4.
Musí být vyplněn pro NOTAM, SUP a AIRAC AMDT. Není-li ukončení platnosti přesně známo, uveďte
předpokládané ukončení platnosti a doplňte zkratku EST (očekávané). V případě podkladu k AIP SUP je moţno místo
data ukončení platnosti uvést téţ zkratku UFN (do odvolání). Zkratka UFN nesmí být použita u NOTAM! Pro trvalé
informace (zveřejnění formou AIRAC AMDT, AMDT nebo NOTAM a následně AMDT) se uvádí zkratka PERM.
5.
Doporučený způsob publikace určete pomocí zaškrtnutí příslušného pole. Je moţno uvést i následující kombinace
polí:

NOTAM a SUP nebo NOTAM a AMDT- informace bude okamţitě vydána NOTAM a následně bude v nejbliţším
moţném termínu vydán AIP SUP nebo AMDT;

SUP a AIRAC pro AIRAC SUP

AMDT a AIRAC pro AIRAC AMDT;
6.
Uveďte čísla (včetně roku) částí Integrovaného souboru leteckých informací, které jsou zahrnuty, měněny a nebo
nahrazovány tímto podkladem
7.
Uveďte celkový počet stran podkladu. (Všechny strany podkladu musí být číslovány). Pokud podklad obsahuje
přílohy, musí být všechny přílohy uvedeny v seznamu příloh. Jednotlivé přílohy musí být označeny. Pokud má příloha
více stran, musí být všechny strany číslovány a počet stran jednotlivých příloh musí být uveden v seznamu příloh.
8.
Musí být vţdy uvedeno číslo strany (např. GEN 1.2-3), odkaz na konkrétní ustanovení (např. GEN 1.2.3.5.1).
U tabulek uveďte sloupec (můţe být udán svým záhlavím nebo číslem), řádek (určete pomocí jednoznačného údaje ne
pořadovým číslem řádku). V případě změny textu musí být jednoznačně uvedeno, zda stávající text:

má být nahrazen novým (případně, která část stávajícího textu je nahrazena novým) nebo

nový text má být doplněn ke stávajícímu. Jedná-li se o nový odstavec, musí být jednoznačně uvedeno, kam má být
doplněn (např. …za odstavec GEN 1.2.3.5.1 doplňte následující text …).
9.
Podklad pro zveřejnění informací nebo změnu zveřejněných informací musí být předloţen LIS v písemné formě:
a) poštou,
b) datovou schránkou,
c) email - v pdf formátu opatřený autorizovaným podpisem,
d) email - scanovaný formulář nebo dopis podepsaný odpovědným subjektem – převedený do pdf nebo jpg,
e) faxem, nebo
f) osobně.
Podklady zaslané elektronickou poštou nebo na paměťovém médiu, pokud nejsou opatřeny podpisem, musí být
potvrzeny písemným podkladem.
Dod. N - 17
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
PŘEDPIS L 15
DODATEK N
Formulář pro předání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích Letecké informační služby (AIS-FM-1)
1. Původce podkladu
Název:
Adresa:
TEL, FAX, email:
Č.J.:
Vyřizuje: (jméno, TEL (FAX, e-mail))
2. Podpis oprávněného zástupce původce podkladu
funkce
jméno a příjmení
datum
podpis (razítko)
jméno a příjmení
datum
podpis (razítko)
3. Schválení podkladu (je-li požadováno)
Název schvalujícího orgánu:
funkce
4. Platnost informace: OD:
5. Způsob publikace NOTAM série:
DO:
A/X
B/Y
SUP
AMDT
AIRAC
6. Publikace ke zrušení
NOTAM
AIC
AIP SUP
VOL III – AIP SUP
7. Počet stran podkladu a seznam příloh
8. Text podkladu
Řízení letového provozu Č.R. s.p., Divize provozní - Letecká informační služba, Navigační 787, 252 61 Jeneč
NOF: TEL: 220 374 311, 220 374 312, TEL/FAX 220 374 253 AFTN: LKPRYNYX
Publikace: TEL: 220 372 825, Kartografie: TEL: 220 372 832, Publikace a Kartografie: FAX: 220 372 702, E-MAIL: [email protected]
8.3.2012
Změna č. 2/ČR
Dod. N - 18
AIC série: A
C

Podobné dokumenty

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy Předmluva k českému vydání Robertsovo repertorium pocitů a vjemů „jako kdyby“ je používáno ve světové homeopatické praxi již sedmdesát let. Za tu dobu se prokázalo jako velmi užitečný a spolehlivý ...

Více

stažení - Střední průmyslová škola a obchodní akademie

stažení - Střední průmyslová škola a obchodní akademie Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění několika dalších zákonů, které jej novelizují, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu...

Více

Údržba a opravy leteckých meteorologických zařízení

Údržba a opravy leteckých meteorologických zařízení Jsou uvedeny v pracovním řádu ČHMÚ a směrnici ředitele ČHMÚ ŘÚ č. 2009/04 – SMĚRNICE zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích Českého hydrometeorologického ústavu. 2.8 Dokum...

Více

ZPR Á VA Madrid 17. – 18. 11. 2011

ZPR Á VA Madrid 17. – 18. 11. 2011 - zp soby m ení se liší v jednotlivých zemích – ší ka skute n m eného profilu, vzdálenost sníma , návaznost na kraj jízdního pruhu (vodorovného dopravního zna ení), délka referen ní p ímky, kterou ...

Více

Čím přispívá integrativní psychoterapie k dnešku

Čím přispívá integrativní psychoterapie k dnešku Pojetí terapeuta jako  „reflexivního praktika“ • Reflexivní fkce – sch. představit si duševní stavy, své i druhých lidí – (Fonagy 2002)  • Kruso – 480 různých přístupů v ptii • Marvin Goldfried 19...

Více

Kbely LKKB - KBELY

Kbely LKKB - KBELY Non–NATO State : a permission has to be obtained from an commander of the Czech Air Force commander for state aircraft landing.

Více

Frazeologie

Frazeologie fráze nebo doplnění náhradní fráze, které je možno použít. Slova, která jsou označena hvězdičkami, jsou další volitelná slova nebo doplňující informace, jichž může být v určitých případech použito ...

Více

Podmínky pro schválení provozu B-RNAV

Podmínky pro schválení provozu B-RNAV Žádost musí obsahovat následující přílohy: o Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz B-RNAV , včetně plnění požadavků na její zachování o MEL o Provozní postupy B-RNA...

Více

Textová část - Airport Karlovy Vary

Textová část - Airport Karlovy Vary Výška zástavby v okolí letiště bude muset splňovat :

Více