Prezentacja_02.10.2014_Projekty modernizace dopravního

Transkript

Prezentacja_02.10.2014_Projekty modernizace dopravního
PROJEKTY MODERNIZACE
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
POHRANIČÍ
Fórum polsko-českého pohraničí
Kudowa Zdrój, 2.-3.10.2014
Pořadatel: Sdružení polských obcí Euroregionu
Glacensis
1. OLOMOUCKÝ KRAJ +
DOLNOSLEZSKÉ VOJVODSTVÍ
DOPRAVNÍ ZÁMĚRY OLOMOUCKÉHO
KRAJE NA ÚZEMÍ EUROREGIONU
GLACENSIS V OBDOBÍ 2014 - 2020
PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA
2014-2020




Úspěšné čerpání OK finanční podpory EU na
dopravní projekty
v období 2004-2006, 2007-2013
Příprava dopravních projektů pro období 20142020 v rámci prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu
přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti
OK předložil společně s polskými partnery pět
strategických záměrů silničních projektů,
způsobilé výdaje OK 10 066 tis. EUR
dva projektové záměry na území Euroregionu
Glacensis
1. Zvýšení přeshraniční dostupnosti Hanušovice
– Stronie Ślaskie





Partneři
Olomoucký kraj
Okres Kladsko
Silnice II/446 (Hanušovice - Nová
Seninka)
Realizace 04/2016 – 10/2017
Délka úseku ČR
12,728 km
Rozpočet projektu 5 925 491,68 EUR
(finanční podíl ČR = 58,2 %; PR = 41,8
%)
Zvýšení dostupnosti hraničního přechodu
pro automobily do 12 t
Staré Město/Nowa Morawa
1. Zvýšení přeshraniční dostupnosti Hanušovice –
Stronie Ślaskie
Projekt přímo navazuje na projekt
OK
z roku 2006 – SROP, délka 4,95
km,
Nová Seninka – hranice s Polskem
Návaznost na silnici II/369 (směr
Jeseník),
na silnici II/312 (směr Králíky)
Národní přírodní rezervace
Králický Sněžník,
Muzeum pivovarnictví
Hanušovice,
Staroměstská pevnostní oblast
2. Stezka Marianny Oranžské k
zámku Jánský Vrch
Partneři
Dolnoslezské vojvodství
Opolské vojvodství
Okres Kladsko
Olomoucký kraj
Silnice II/457 (Travná – Javorník)
Silnice III/4531
(Bílá Voda – Bílý Potok)
Realizace 04/2016 – 10/2017
Délka úseku ČR 7,934 km (3,139
km; 4,795 km)
Rozpočet projektu
17 709
595,16 EUR
(finanční podíl ČR = 14,6 %; PR =
85,4 %)
2. Stezka Marianny Oranžské k
zámku Jánský Vrch
Komplexní řešení sjízdnosti komunikací
II/457 a III/4531 k hraničním přechodům
Travná/Lutynia a Bílá Voda/Złoty Stok
Návaznost na realizované projekty:
SROP 2006, Travná – hranice s Polskem;
ROP SM 2008, rekonstrukce mostů
Travná;
ROP SM 2008, Bílý Potok – Bílá Voda
Silnice II/457 a III/4531 přímo navazují
na silnici I/60 (Javorník – Paczków)
Zámek Jánský vrch, Zámek Bílá Voda,
Borůvková hora, zřícenina hradu
Rychleby,
Klášter Bílá Voda
Za Krajský úřad Olomouckého kraje:
Ing. Marie Šafářová, [email protected],
585 508 669
Ing. Jana Olivíková, [email protected],
585 508 388
DOLNOSLEZSKÉ VOJVODSTVÍ
1 projekt z Krajem Libereckim:
Od zamku Fryland do Zamku Czocha / Od
zámku Frýdlant k zámku Czocha

•
1 projekt z Krajem Ołomunieckim:
Szlakiem Marianny Orańskiej prowadzącym do
Zamku Jansky Vrch (DSDiK - partner wiodacy) /
Stezka Mariany Oranžské vedoucí k zámku
Jánský Vrch

•
OD ZAMKU FRYDLAND DO ZAMKU CZOCHA
Odcinki:
•DW 358: Platerówka –
Świecie (do skrzyżowania z
DW 360) (15,6 km)
•DW 360: Gryfów Śląski –
Świecie (do skrzyż. z DW 358)
(13,2 km)
•DW nr 361: Proszówka Granica Państwa
(Czerniawa) (14,0 km)
Planowany termin realizacji
(roboty budowlane): koniec
2015 - 2017
Szacunkowa wartość: 10 000
000 EU (w tym
dofinansowanie z EFRR (UE)
8 500 000 EUR)
Szlakiem Marianny Orańskiej prowadzącym do Zamku
Jansky Vrch
Odcinki:
•DW 382: Kamieniec
Ząbkowicki – Paczków (ok. 15
km)
•DW nr 390: Kamieniec
Ząbkowicki - Złoty Stok Lądek (ok.20 km)
Planowany termin realizacji
(roboty budowlane): koniec
2016 - 2018
Szacunkowa wartość: 12 167
000,00 EU (w tym
dofinansowanie z EFRR (UE)
10 341 950EUR)
DW nr 390 jest drogą górskim charakterze, która
przyjmuje ruch z drogi krajowej nr 46: od wschodu z
kierunku Katowic i Opola przez Nysę, Otmuchów,
Paczków do Złotego Stoku (przejście graniczne Złoty
Stok/Bila Voda) od zachodu z kierunku Wrocław,
Kłodzko. W kierunku południowym prowadzi przez
Przełęcz Jaworową w Górach Złotych, Orłowiec do
Lądka Zdroju (przejście graniczne Lutnia/Travna).
Pierwotnie wybudowana z inicjatywy Marianny
Orańskiej,
w
połowie
XIX
wieku.
Szlak
M.Orańskiej upamiętnia tą niezwykłą postać, jej
życie i działalność na obszarze pogranicza polskoczeskiego oraz ogromny wkład jaki wniosła w rozwój
społeczno-gospodarczy tego obszaru.
Planowany zakres robót modernizacyjnych w ramach projektów
Uporządkowanie całego ciągu drogowego w ramach
istniejącego pasa drogowego poprzez:
•ścinkę i utwardzenie poboczy,
•wycinkę kolizyjnych z przebudową drogi drzew i
krzewów,
•odtworzenie i udrożnienie rowów oraz przepustów,
•miejscowe poszerzenie jezdni (w granicach
istniejącego pasa drogowego gdzie jest to możliwe ze
względu na uwarunkowania terenowe); DW nr 389
Spalona - Gniewoszów poszerzenie do 5,5 m na całej
długości odcinka
•ułożenie nowych warstw bitumicznych na odcinkach tego
wymagających wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji
jezdni ,
•przebudowa przepustów,
•odnowa obiektów mostowych (balustrady, nawierzchnie, itp.),
murów oporowych
•regulacja i wymiana istniejących barier energochłonnych oraz
budowa nowych,
•uzupełnienie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i
pionowego w tym malowanie odblasków na drzewach przy krawędzi
jezdni,
•montaż dwujęzycznych znaków informacyjnych prowadzących do
zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (obligatoryjne
działanie – wymóg Instytucji Zarządzającej)
2) Pardubický kraj +
Dolnoslezské vojvodství
Dopravní záměry v
příhraniční oblasti
Pardubického kraje v letech
2014 - 2020
SOUHRNNÝ PŘEHLED REKONSTRUOVANÝCH A
MODERNIZOVANÝCH SILNIC II. A III. TŘÍDY V
PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI PARDUBICKÉHO KRAJE
ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT JIŽNÍ
ČÁSTI BYSTŘICKÝCH A ORLICKÝCH HOR
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W
POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GÓR BYSTRZYCKICH I ORLICKICH

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2014 - 2020

Investiční priorita – 2.1

Vedoucí partner – Pardubický kraj

Projektový partner - Dolnoslezská správa silnic a železnic ve Wroclawi

Části projektu:
o Silnice III/31218 Pastviny – Žamberk (délka 9,130 km)
o Silnice č. 389 Spalona – Gniewoszów (délka 12,9 km)

Termín realizace: 09/2015 až 09/2017

Rozpočet projektu: v EUR
EU
(85%)
Pk
(15%)
DSDiK
(15%)
Části projektu
CELKEM
III/31218 Pastviny – Žamberk
6 367 529
5 412 399
955 130
0
389 Spalona – Gniewoszów
3 000 000
2 550 000
0
450 000
CELKEM
9 367 529
7 962 399
955 130
450 000
ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT V
OBLASTI MASIVU SNĚŽNÍKA
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W
OBSZARZE MASYWU ŚNIEŻNIKA




Vedoucí partner - Dolnoslezská správa silnic a železnic ve Wroclawi
Projektový partner - Pardubický kraj
Části projektu:
a) Silnice č. 392 Źelazno – Lądek Zdrój (délka 15,4 km)
b) Silnice č. 392 Stronie Ślaskie - Czarna Góra - Idzikow (délka
11,7km)
c) Silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí (délka 9,6 km)
d) Silnice III/04314 od křižovatky s I/43 - po křižovatku I/11 (délka
5,9km)
Rozpočet projektu: v EUR
EU
(85%)
Pk
(15%)
DSDiK
(15%)
Části projektu
CELKEM
a + b)
6 750 000
5 737 500
0
1 012 500
c + d)
6 280 428
5 338 363
942 065
0
13 030
11 075 863
428
942 065
1 012 500
CELKEM
DALŠÍ (JIŽ REALIZOVANÉ) PROJEKTY
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC V
PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI PARDUBICKÉHO KRAJE




OP Přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013 – Silnice II/312
Pastviny – Mladkov (délka 7,028 km), Silnice č. 392 Idzików –
Bystrica Klodzka (délka 8,930 km), náklady 5,2 mil. EUR
ROP NUTS II Severovýchod - modernizace silnice III/312
Králíky – hranice kraje - 2 projekty s celkovými náklady cca 5,5
mil. EUR
Program Phare CBC – modernizace úseků III/3112 České
Petrovice – Klášterec nad Orlicí, III/311 Mladkov - Čihák a
III/312 Mladkov - Lichkov – Dolní Lipka s celkovými náklady
cca 8,2 mil. EUR
Program INTERREG III A – modernizace silnice III/31227
Červený Potok – Horní Morava s celkovými náklady cca 1,8 mil.
EUR
Ing. Petr Bořek
Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
oddělení regionálního rozvoje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel.: +420 466 026 322
mobil: +420 724 496 031
e-mail: [email protected]
2 projekty z Krajem Pardubickim:
• Poprawa dostępności do atrakcji
turystycznych w obszarze Masywu
Śnieżnika (DSDiK - partner wiodacy) /
Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit
v oblasti masivu Sněžníka,
• Poprawa dostępności atrakcji
turystycznych w południowej części Gór
Bystrzyckich i Orlickich / Zlepšení
dostupnosti turistických atraktivit jižní
části Bystřických a Orlických ho
POPRAWA
DOSTĘPNOŚCI DO ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
W OBSZARZE
MASYWU ŚNIEŻNIKA
Odcinki:
•DW 392 Żelazno-Lądek Zdrój
(15,4 km), Stronie Śląskie-Czarna
Góra (5,4 km), Czarna Góra Idzików (6,3km)
Planowany termin realizacji
(roboty budowlane): koniec 2015 2017
Szacunkowa wartość: 6 750 000
EUR (w tym dofinansowanie z
EFRR (UE) 5 737 500 EUR)


Odcinek drogi nr 392 objęty przedmiotowym
projektem prowadzi do szeregu atrakcji
turystycznych: Lądek Zdr., Stronie Śląskie,
Kletno, Bystrzyca Kłodzka, ośrodków
narciarskich: Czarna Góra (Sienna),
N.Kamienica (Bolesławów)
Udostępnia szlaki turystyczne prowadzące na
Śnieżnik i do rezerwatu Nowa Morawa
(pierwotna puszcza sudecka) oraz do
turystycznego przejścia granicznego na Przełęczy
Płoszczyna
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI
GÓR BYSTRZYCKICH I ORLICKICH
Odcinki:
•DW nr 389 odcinek od
skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3236 D (Spalona) do m.
Gniewoszów – 12,9 km
Planowany termin realizacji
(roboty budowlane): koniec 2015
- 2017
Szacunkowa wartość: 3 000 000
EU
(w tym dofinansowanie z
EFRR (UE)
2 550 000 EUR)
3) Královéhradecký kraj +
Dolnoslezské vojvodství
+Powiat Klodzki a Gmina
Radków
SILNIČNÍ ZÁMĚRY V KRÁLOVÉHRADECKÉM
KRAJI 2014 - 2020
4 řešené oblasti:
1) Trutnovsko – Vedoucí partner
Dolnoslezské vojvodství
2) Broumovsko 1 – Vedoucí partner
Královéhradecký kraj
3) Broumovsko 2 – Vedoucí partner
Powiat Klodzki
4) Orlické hory – Vedoucí partner
Královéhradecký kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Tematické cíle a investiční priority pro oblast dopravy a dopravní
infrastruktury v rámci OPPS ČR – Polsko 2014-2020
Tematický cíl č. 7 - Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v
klíčových síťových infrastrukturách.
Investiční priorita b) - Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení
sekundárních a terciárních uzlů
k infrastruktuře sítě TEN-T – není možno aplikovat, navržené dopravní
záměry nejsou napojeny na sítě TEN-T !
Tematický cíl č. 8 - podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních
sil.
Investiční priorita b) - Podpora růstu zaměstnanosti rozvojem vnitřního
potenciálu jako součásti územní strategie
pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a
zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních
přírodních a kulturních zdrojů.
Tematický cíl č. 11 - Podpora institucionální kapacity a vybudování účinné
veřejné správy.
Investiční priorita - Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi
občany a institucemi – analýzy, studie
apod., včetně oblasti dopravy.
Silniční záměry Královéhradeckého kraje a
Dolnoslezského vojvodství vypracované pro OPPS
ČR – Polsko 2014-2020
Silniční záměry na rekonstrukce komunikací vycházejí z
dopravního memoranda Královéhradeckého kraje a
Dolnoslezského vojvodství, které bylo podepsáno dne
18.4.2013 v polských lázních Kudowa Zdrój.
Požadavek na dotaci z ERDF u silničních záměrů
Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského
vojvodství dosahuje částky 48,3 mil. EUR (1,3 mld. Kč).
Silniční záměry představují tzv. strategické projekty, na
které budou předem vyhrazeny finanční prostředky.
Navržené silniční záměry Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského
vojvodství do OPPS ČR – Polsko 2014-2020:
oblast Trutnovsko (požadavek na dotaci – 9,5 mil. EUR, 261 mil. Kč)
Trutnov (CZ)
Žacléř (CZ)
Královec (CZ)
Lubawka (PL)
Miszkowice (PL)
hraniční přechod
Pomezní Boudy (CZ) / Przelec
Okraj (PL)
odbočka na Jelenia Góra (PL),
Kamienna Góra (PL)
Navržené silniční záměry Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského
vojvodství do OPPS ČR – Polsko 2014-2020:
oblast Broumovsko 1 a 2 (požadavek na dotaci – 30 mil. EUR, 828 mil. Kč)
Broumovsko 1 (tzv. průtah
Broumovskem)
Část 1:
hraniční přechod Meziměstí (CZ)
/ Mieroszów (PL)
Broumov (CZ)
hraniční přechod Otovice (CZ) /
Tłumaczów (PL)
Směr Klodzko (PL)
Odbočky na Nowa Ruda (PL),
Ludwikowice Klodzkie (PL)
Část 2:
Šonov (CZ)
Broumov (CZ)
hraniční přechod Božanov (CZ) / Radków (PL)
(otevření nového HP do 3,5 t)
Odbočky na Scinawka Srednia (PL), Tłumaczów (PL)
Část 3:
Úsek Teplice nad Metují (CZ)
(návaznost na již rekonstruované
komunikace směrem do Polska)
Broumovsko 2
Bezděkov nad Metují (CZ)
Machov (CZ)
hraniční přechod Machovská Lhota (CZ) / Ostra Góra (PL)
(otevření nového HP do 3,5 t)
Karlów (PL)
odbočky na hraniční přechod Náchod (CZ) / Kudowa Słone
(PL),
Radków (PL), Duszniky Zdrój (PL) a Klodzko (PL)
Navržené silniční záměry Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského
vojvodství do OPPS ČR – Polsko 2014-2020:
oblast Orlické hory (požadavek na dotaci – 8,8 mil. EUR, 242 mil. Kč)
Rokytnice v Orl. horách
(CZ)
Říčky v Orl. horách (CZ)
hraniční přechod
Orlické Záhoří (CZ) /
Mostowice (PL)
Spalona (PL)
Bystrzyca Klodzka (PL)
DOLNOSLEZSKÉ VOJVODSTVÍ
3 projekty z Krajem Kralowohradeckim:
•
•
•
Modernizacja dróg regionalnych we Wschodnich
Karkonoszach / Modernizace regionálních silnic
ve Východních Krkonoších,
Poprawa dostępności transportowej ziemi
broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego /
Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a
Kladsko – valbřišského regionu,
Zwiększenie transgranicznej dostępności
pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór
Stołowych / Zlepšení přehranicni dostupnosti
polsko-českého příhraniči v oblasti Stolových hor
MODERNIZACJA DRÓG REGIONALNYCH WE
WSCHODNICH KARKONOSZACH CZ.1
DSDiK - partner wiodacy
•Głównym celem projektu jest
poprawa atrakcyjności
turystycznej obszaru pogranicza
polsko-czeskiego w rejonie
wschodnich Karkonoszy. Poprawa
dostępności drogowej obszarów
docelowych projektu może być
czynnikiem który wpłynie na
zwiększenie liczby turystów
odwiedzających ten obszar a
przez to na wzrost zatrudnienia w
tym sektorze gospodarki lokalnej.
 Dzięki
modernizacji dróg regionalnych w
ramach projektu poprawi się dojazd do
czeskich ośrodków turystycznych
(ośrodki narciarskie i turystyki górskiej)
zlokalizowanych we wschodnich
Karkonoszach (Zaclerz, Wielka i Mała
Upa, Pec, Janske Lazne, Mlade Buky).
Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność
oferty turystycznej (pobytów w
pensjonatach i kwaterach
agroturystycznych) na terenie gminy
Lubawka i Kowary.
MODERNIZACJA DRÓG REGIONALNYCH
WE WSCHODNICH KARKONOSZACH CZ.2

•

•



Odcinki:
DW nr 368 - od przejścia granicznego na przeł. Okraj do skrzyż.
z DW nr 367 – 6,2 km
poprzez połączenie z drogą nr 296 na udostępnia ośrodki
turystyczne zlokalizowane we wschodnich Karkonoszach na
terenie Republiki Czeskiej (m. in. Wielka i Mała Upa, Pec) dla
turystów rezydujących na terenie gminy Karpacz, Kowary,
Kamienna Góra i Lubawka
DW nr 369 - od skrzyż. z DW nr 368 do m. Lubawka – 15,0 km
w układzie docelowym udostępnia węzeł „Lubawka“ w odcinku
S3 Nowa Sól - Hradec Kralove (poprzez Legnicę, Lubawkę)
planowany jest do współfinansowania ze środków UE w
perspektywie 2014-2020 w ramach Connecting Europe Facility
(CEF) – Transeuropejskie Sieci Transportowe
Planowany termin realizacji (roboty budowlane): 2016 - 2017
Szacunkowa wartość: 4 500 000 EUR (w tym dofinansowanie z
EFRR (UE)
3 825 000 EUR)
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ ZIEMI
BROUMOWSKIEJ I REGIONU KŁODZKOWAŁBRZYSKIEGO
Odcinki:
•DW nr 385: granica państwa
Tłumaczów – Nowa Ruda,
granica miasta (9,0 km)
•DW nr 386: skrzyż. z DW nr
387 w Ścinawce Śr. do skrzyż. z
DW 381 Gorzuchów (7,9 km)
•DW nr 387: skrzyż. z DW nr
385 w Ścinawce Grn. do
Radkowa (11,9 km)
•DW nr 388: Ratno –
Wambierzyce (1,6 km)
•DW nr 381: ul. Świdnicka –
Piłsudskiego w Nowej Rudzie
(3,8 km)
 Planowany
termin realizacji (roboty
budowlane): koniec 2015 (2016 - ul.
Świdnicka w N.Rudzie) - 2017 (2018
- ul. Świdnicka w N.Rudzie)
 Szacunkowa
wartość: 10 500 000
EUR (w tym dofinansowanie z EFRR
(UE) 8 925 000 EUR)
ZWIĘKSZENIE TRANSGRANICZNEJ
DOSTĘPNOŚCI POGRANICZA POLSKOCZESKIEGO W OBRĘBIE GÓR STOŁOWYCH
Odcinki:
•DW 387 od m. Radków
(skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej
/ Kolonia Leśna - dojazd nad
zalew Radkowski) do m.
Kudowa Zdrój (skrzyżowanie ul.
1 Maja/ Turystycznej) – 19,6 km
(w tym 10 km odnowa
nawierzchni)
Planowany termin realizacji
(roboty budowlane): koniec
2015 - 2017
Szacunkowa wartość: 2 000 000
EUR (w tym dofinansowanie z
EFRR (UE)
1 700 000 EUR)
Dziękuję za uwagę.
LESZEK LOCH
DYREKTOR
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu
Współpraca powiatu kłodzkiego z
Partnerami z Republiki Czeskiej
w zakresie komunikacji drogowej
WSPÓLNE PROJEKTY
W RAMACH WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
1. „Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa
drogi do przejścia granicznego
Kamieńczyk/Mladkov”
2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej (projektu budowlano wykonawczego) na zadanie: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca Bystrzyca Kłodzka.
3. Zwiększenie transgranicznej dostępności
pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór
Stołowych.
OBSZAR SCHENGEN
PO
5 LATACH - PRZEBUDOWA
DROGI DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO
KAMIEŃCZYK/MLADKOV”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice”.
PL.3.22/3.3.02/11.02900
Całkowity koszt mikroprojektu: 46 915,50 EUR
Dofinansowanie z budżetu UE: 30 000,00 EUR,
Współfinansowanie z budżetu państwa : 3 529,41
EUR
Wkład własny powiatu: 13 386,09 EUR
Projekt był jednym z trzech
projektów partnerskich składanych w
ramach działania "Obszar Schengen
po 5 latach" przez kraj pardubicki,
kraj hradecki i powiat kłodzki,
których celem wspólnym jest
podniesienie jakości (standardu)
przejść granicznych oraz
przypomnienie znaczenia wejścia
Republiki Czeskiej i Polski do strefy
Schengen.
Przedmiotem projektu powiatu kłodzkiego
była przebudowa 207 m drogi powiatowej nr
3272D do przejścia granicznego Kamieńczyk
- Mladkov (od granicy w kierunku
miejscowości Kamieńczyk). Istniejący
odcinek miał nawierzchnię gruntową z
licznymi wybojami i ubytkami. Wykonano
nową nawierzchnię jezdni z betonu
asfaltowego o szer. 3,5 m z niezbędnymi
mijankami oraz przebudową zjazdów do
posesji, a także poboczami z kruszywa
kamiennego wzdłuż jezdni, o szer. 50 cm
każdy.
Wykonane zostało odwodnienie pasa drogowego nowe rowy przydrożne i przepusty pod
zjazdami. Realizacja powiązana jest z
projektem kraju pardubickiego (budowa
miejsca wypoczynkowego z funkcją parkingu
przy przejściu granicznym MladkovPetrovicky/Kamieńczyk) - odcinki dojazdowe z
obu stron granicy łączą się ze sobą tworząc
jednolity przebieg drogi łączącej przygranicze
powiatu kłodzkiego i kraju pardubickiego.
Zwiększony został komfort podróżnych
zmotoryzowanych oraz turystów,
korzystających z przebiegających tamtędy
szlaków pieszych i rowerowych.
Mapa lokalizacyjna
Zdjęcia z realizacji
Zdjęcia z realizacji
Zdjęcia z realizacji
Wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej (projektu budowlano wykonawczego) na zadanie: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa
Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita
Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Przekraczamy granice.
Droga powiatowa nr 3236D, objęta niniejszym
opracowaniem projektowym rozpoczyna swój bieg
w miejscowości Spalona na skrzyżowaniu z drogą
wojewódzką nr 389 - KM 0+000 a kończy na
skrzyżowaniu z drogą krajową nr 33 – KM 14+839.
Całkowita wartość projektu 53 016,00 euro, w tym
dofinansowanie z EFRR 30 000,00 euro. Termin
realizacji projektu czerwiec 2013 do listopad
2014.
Głównym założeniem opracowania projektu
budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr
3236D Spalona – Nowa Bystrzyca - Bystrzyca
Kłodzka jest zintensyfikowanie współpracy
powiatu kłodzkiego z województwem
Kralovohradeckim dotyczące realizacji nowych
projektów infrastrukturalnych w okresie
programowania funduszy unijnych 2014 - 2020.
Podjęcie takiej współpracy jest istotne ze względu
na transgraniczne efekty realizowanych
inwestycji drogowych zarówno po stronie polskiej
jak i czeskiej.
Realizowany projekt stanowi główne połączenie
miejscowości Mostowice oraz przejścia
granicznego Mostowice - Orlickie Zahori z
miejscowością Bystrzyca Kłodzka oraz centralną
częścią powiatu kłodzkiego. Ze względu na zły
stan techniczny drogi, projekt będzie obejmował
jej kompleksową modernizację wraz z poprawą
wszystkich parametrów technicznych,
poczynając od przebudowy jezdni wraz ze
wzmocnieniem jej konstrukcji, poprawę
geometrii oraz płynności ruchu, poprawę
warunków ochronnych dla bezpieczeństwa
użytkowników drogi : bariery, poręcze
odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome,
przebudowie poddane zostanie również
odwodnienie w postaci rowów, przepustów i
kanalizacji deszczowej.
Mapa lokalizacyjna
Zwiększenie transgranicznej dostępności
pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór
Stołowych. W ramach uproszczonego trybu
składania wniosku projektowego do Programu
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020
Oś priorytetowa: Rozwój potencjału przyrodniczego i
kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Priorytet inwestycyjny 2.1: Wspieranie wzrostu
gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez
rozwój potencjału endogenicznego jako elementu
strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w
tym poprzez przekształcanie upadających regionów
przemysłowych i zwiększenie dostępu do
określonych zasobów naturalnych i kulturalnych
oraz ich rozwój.
Przedmiotem projektu po stronie polskiej jest
modernizacja wybranych odcinków dróg
powiatowych 3333D pomiędzy Karłowem
a granicą państwa dalej w kierunku na
Machov, drogi nr 3241D Duszniki Zdrój –
Łężyce, drogi nr 3242D Złotno –
Szczytna Śląska oraz drogi wojewódzkiej
nr 387 pomiędzy Radkowem a Kudową Zdrój. Po stronie czeskiej przedmiotem
projektu jest modernizacja na całym odcinku
drogi nr III/30315 Bezděkov nad Metují Machov – Nízká Srbská oraz części drogi
nr III/30317 Bezděkov nad Metují Machov - Machovská Lhota –granica
państwa.
Partnerzy projektu
1. Powiat Kłodzki – partner
wiodący (PW)
2. Královéhradecký kraj –
partner proejktu (PP1)
3. Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu –
partner projektu (PP2)
Budżet projektu w Euro
Partner Wiodący
Kategoria kosztów
Ogółem
Wydatki osobowe
Wydatki ogólne
Wydatki finansowe
Budżet
2 769 360,00
12 000,00
Partner Projektu PP1
Dofinansowanie EFRR
2 353 956,00
Budżet
3 120 929,00
16 698,00
Wydatki na usługi
zewnętrzne
Wydatki inwestycyjne
2 752 360,00
2 884 615,00
Wydatki na promocję
5 000,00
769,00
Wydatki na
przygotowanie
projektu
Dofinansowanie EFRR
2 652 789,00
95 769,00
123 077,00
Partner Projektu PP2
Kategoria kosztów
Budżet
Ogółem
Wydatki osobowe
Wydatki ogólne
Wydatki finansowe
2 000 000,00
500,00
Wydatki na usługi
zewnętrzne
Wydatki inwestycyjne
500,00
Wydatki na promocję
5 000,00
Wydatki na
przygotowanie
projektu
30 000,00
1 964 000,00
Dofinansowanie EFRR
1 700 000,00
Mapa lokalizująca zadania w projekcie – czerwony kolor –
odcinki do realizacji, zielony – powiązane odcinki
GMINA RADKÓW
„PODPORA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ ZIEMI
BROUMOWSKIEJ I REGIONU KŁODZKO WAŁBRZYSKIEGO”
– GMINA RADKÓW
ZAKRES PROJEKTU
•Modernizacja ul Grunwaldzkiej w
Radkowie na odcinku ok. 900mb
•Modernizacja ul. Jagiellońskiej w
Radkowie ok. 800mb
•Budowa nowej drogi jednojezdniowej
klasy L z dwoma pasami ruchu długość
ok 2km
•Modernizacja istniejącej drogi
jednojezdniowej klasy L z dwoma pasami
ruchu długość ok 1,5km
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU MODERNIZACJA UL GRUNWALDZKIEJ W
RADKOWIE NA ODCINKU OK. 900MB
- poszerzenie
istniejącej jezdni do
szerokości 5,0 m z
wykonaniem nowej
warstwy ścieralnej
- koszt inwestycji:
169 000 euro
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU MODERNIZACJA UL. JAGIELLOŃSKIEJ OK.
800MB:





modernizacja istniejącego
chodnika prawoskrętnego z
wydłużeniem do skrzyżowania
z ul. Stołowogórską na długości
ok. 300m
budowa chodnika
lewoskrętnego w istniejącej
alei na długości ok. 780mb
budowa oświetlenia na całej
długości nowego chodnika
(lampy parkowe)
modernizacja odwodnienia
drogi
modernizacja istniejącej
nawierzchni na długości ok.
800mb.
Koszt inwestycji:
299 742 euro
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU – DROGA
GAJÓW - TŁUMACZÓW
Budowa nowej drogi
jednojezdniowej klasy L z
dwoma pasami ruchu długość
ok 2km
Koszt inwestycji:
1 420 151 euro
Modernizacja istniejącej drogi
jednojezdniowej klasy L z
dwoma pasami ruchu długość
ok 1,5km.
Koszt inwestycji:
611 107 euro
DĚKUJEME ZA POZORNOST!
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Podobné dokumenty