Son pleads for help as mother awaits stoning in Iran Syn

Komentáře

Transkript

Son pleads for help as mother awaits stoning in Iran Syn
Son pleads for help as mother
awaits stoning in Iran
Syn prosí o pomoc, zatímco
matku čeká ukamenování
v Íránu
Sajjad Mohammedie Ashtiani travels to a
Tabriz jail in Iran every Monday to see his
mother.
Sajjad Mohammedie Ashtiani cestuje
každé pondělí do vězení Tabriz v Íránu,
aby viděl svou matku.
And for 15 minutes each week, he speaks
to his mother, Sakine Mohammedie
Ashtiani, through the prison glass that
divides them.
Mluví se svou matkou, Sakine
Mohammedie Ashtiani, po dobu 15 minut
každý týden, přes vězeňské sklo, které je
rozděluje.
Neither mother nor son ever know if the
visit will be their last.
Ani matka, ani její syn nikdy nevědí, jestli
jejich návštěva bude poslední.
Convicted of adultery in 2006, Ashtiani has
been sentenced to be stoned to death for
her alleged crime.
Ashtiani byla v roce v roce 2006 odsouzena
k smrti ukamenováním za svou údajně
trestnou činnost.
Originally sentenced to 99 lashes for her
alleged "illicit relationship outside of
marriage," Ashtiani endured that
punishment in front of her then 17-yearold son.
Původně byla odsouzena k 99 ranám bičem
za její údajně "nezákonný vztah mimo
manželství". Ashtiani si vytrpěla trest v
přítomnosti svého tenkrát 17-ti letého
syna.
"The authorities asked if I wanted to wait
Úředníci se mě zeptali, jestli chci počkat
outside. I said no. I could not leave my
mother alone."
venku. Řekl jsem ne. Nemohl jsem opustit
svou matku.
Sajjad says it is a day he will never forget.
But, he says, that day he thought the
worst was over.
Sajjad říká, že to je den, na který nikdy
nezapomene. Ale také říká, že v ten den si
myslel, že nejhorší mají za sebou.
"I was thinking, OK, they hit her, now it's
finished. They told me this process was
finished. She's done. She's free to go. "
Myslel jsem si, OK, zbičovali ji, hotovo.
Řekli mi, že je po všem a že to má za sebou
a že je volná."
But then a judges' panel in Tabriz
suspected Ashtiani of being involved in
her husband's murder and re-opened her
case.
Ale soudní senát v Tabriz podezíral Ashtiani
z účasti na vraždě jejího manžela a znovu
otevřeli její případ.
She was cleared of the murder charges,
but the panel re-examined Ashtiani's
adultery sentence, and based on
unspecified "judges' knowledge," decided
she should be put to death for the alleged
affair.
Byla zbavena obvinění z vraždy, ale senát
přezkoumal trest cizoložství Ashtiani, a na
základě nespecifikovaných "vědomostí
soudců" rozhodl, že by za to měla být
odsouzena k smrti.
"At that time it should have been finished.
They should have punished her only
once," says her son. "Her documents say
she is innocent. She paid for the crime five
years ago."
"V té době už to mělo být dokončeno. Měli
ji potrestat jen jednou," říká její syn. "Její
dokumenty říkají, že je nevinná. Zaplatila
už za svůj trestný čin před pěti lety."
Human rights activist Mina Ahadi, herself
forced to flee a death sentence in Iran
almost 30 years ago, has also taken up
Ashtiani's cause, working with Sajjad and
his sister Farideh to get their message out.
Aktivistka za lidská práva Mina Ahadi,
sama nucena uprchnout před rozsudkem
smrti v Íránu skoro před 30 lety, se také
připojila k záležitosti Ashtiani a pracuje s
Sajjad a jeho sestrou Farideh na tom , aby
se o případu dozvěděla veřejnost.
She says pressure from outside Iran can
make a difference.
Říká, že tlak zvenčí Íránu může pomoci.
"Legally, it's all over, and we have no
chance. It's a done deal. Sakine can be
stoned at any minute. But we have
experienced again and again that when
we organize events world-wide, when we
protest world-wide, and in particular
when we contact European governments
and these governments put pressure on
the Islamic regime in Iran, sometimes we
have a chance."
Z právního hlediska je po všem a nemáme
šanci. Je to hotová věc. Sakine může být
ukamenována každou minutu. Ale máme
stále více zkušeností s tím, že když se
pořádají akce okolo případu po celém
světě, když protestujeme po celém světě, a
zejména, když kontaktujeme evropské
vlády, které vyvinou tlak na islámský režim
v Íránu, tak někdy máme šanci."
So far, there has been no response from
Iranian officials about the Ashtiani case.
Doposud nedošlo k žádné reakci íránských
představitelů ohledně případu Ashtiani.
And with all legal appeals virtually
exhausted, Sajjad says the Tabriz court has
told him there is only one thing that can
stop his mother's imminent execution.
Sajjad vyčerpal prakticky všechna právní
odvolání a říká, že soud v Tabriz mu sdělil,
že je jen jedna věc, která může zastavit
hrozící popravu jeho matky.
"They told me if supreme leader Ayatollah
Khamenei ... or Judiciary Chairman Sadegh
Larijani grant my mother a letter of
pardon, she will go free."
Řekli mi, že pokud nejvyšší soudce
Ayatollah Khamenei nebo soudní předseda
Sadegh Larijani, udělí matce milost, bude
volná.
Sajjad says he traveled to Tehran six times
to obtain that letter, but has been unable
to gain an audience with either man.
Sajjad říká, že odcestoval do Teheránu
šestkrát, aby získal milost, ale nebyl
vyslechnut ani jedním z mužů.
But he refuses to give up. He is turning to
the international community in hopes the
Iranian government will hear his voice.
Odmítá se ale vzdát. Obrací se na
mezinárodní společenství v naději, že
iránská vláda uslyší jeho hlas.
"It is crucial I tell these men what I have to
say.
Je důležité, co chci těmto mužům říct.
"Dear Mr. Khamenei, Mister Ahmadinejad,
and Mister Larijani:
Vážený pane Chameneí, pane
Ahmadínežáde a pane Larijani:
"All I ask for is a letter. I want a letter for
Jediné, co žádám, je milost. Chci milost pro
my dear mother. Please write this letter of
pardon because she is innocent, 100
percent innocent. If you do not have
respect for what I am saying, just take a
look at her file. You will see she is
innocent.
svou milou maminku. Prosím, napište ji
dopis milosti, protože je nevinná,
stoprocentně nevinná. Pokud
nerespektujete to, co říkám, stačí se
podívat na její spis. Uvidíte, že je nevinná.
"To the people of the world, I want to say,
for this situation we are in: Help us.
Whoever can tell the government to stop
this, please do. If you can pressure
Ayatollah Khamenei or Sadegh Larijani to
give my family a letter, please get them to
send it to us."
Všem lidem na světě chci říct: “Pomozte
nám! Kdokoli můžete říci vládě, aby to
ukončila, prosím udělejte to. Můžete-li
přesvědčit ajatolláha Chameneího nebo
Sadegha Larijani, aby napsali mé rodině
dopis milosti, prosím, udělejte to."
Sajjad knows he is taking a risk by
speaking out so publicly, but says he is not
afraid for his own safety.
Sajjad ví, že riskuje tím, že mluví tak
veřejně, ale říká, že nemá strach o svou
bezpečnost.
"I am just fighting for what is right," he
says.
"Jen bojuji za to, co je správné," říká.
"My mother is a housewife, a good
person, a caring mother," Sajjad says.
"Moje matka je žena v domácnosti, dobrý
člověk, pečující matka," říká Sajjad.
And she has grown weary of what seems
to be a punishment without end. On his
last visit with her she told him, "I can't
stay in this prison any longer."
“A už je unavená z toho, co se zdá být
nikdy nekončící trest.“ Při jeho poslední
návštěvě u ní mu řekla: "Už to v tomhle
vězení déle nevydržím."
And so Sajjad and his sister Farideh are
reaching out in any way they can to try
and save their mother's life.
A tak Sajjad a jeho sestra Farideh dělají
všechno, co je v jejich silách pro to, aby
zachránili život své matky.
In their open letter to the international
community circulated on websites,
Facebook pages and through human rights
organizations late last week their anguish
is clear.
Díky jejich otevřenému dopisu
uveřejněném na webových stránkách,
Facebooku a na stránkách organizací pro
lidská práva koncem minulého týdne, jejich
utrpení je zřetelné.
"Today we stretch out our hands to the
people of the whole world," the letter
reads. "It is now five years that we have
lived in fear and in horror, deprived of
motherly love. Is the world so cruel that it
can watch this catastrophe and do nothing
about it?
"Dnes se obracíme k lidem na celém
světě," uvádí dopis. "Už je to pět let, co
žijeme ve strachu a v hrůze, zbavení
mateřské lásky. Je svět tak krutý, že může
sledovat tuto katastrofu a nic dělat?”
"We resort to the people of the world, no
matter who you are and where in the
world you live. Help to prevent this
nightmare from becoming reality. Save
our mother.
"Nezbývá nám nic jiného, než se uchýlit k
lidem na světě, bez ohledu na to, kdo jste a
kde na světě žijete. Pomozte nám zabránit
této noční můře, než se stane realitou.
Pomozte naší matce!”
"We are unable to explain the anguish of
every moment, every second of our lives.
Words are unable to articulate our fear."
"Nejsme schopni vysvětlit muka každého
našeho okamžiku, každou vteřinu našeho
života. Slova nemohou vyjádřit náš strach."
July 06, 2010, By Gena Somra and Mitra Mobasherat, CNN

Podobné dokumenty