fisslervitavit

Komentáře

Transkript

fisslervitavit
08.02.2006
16:39 Uhr
Seite 2
F I S S L E R
Vitavit Royal
Fissler_VITAVIT_Umschlag.qxd
®
D
Gebrauchsanleitung
V I T A V I T
TR
EG-Konformitätserklärung - Siehe letzte Umschlaginnenseite
GB
EC-Declaration of Conformity - see inside back cover
F I S S L E R
Kullanma Talimat›
V I T A V I T
A
Sayfa 136
Avrupa Toplulu¤u uygunluk sertifikas› - arka kapa¤›n iç
taraf›ndad›r.
Instructions for Use
Page 17
®
9
5
S
Bruksanvisning
6
3
12
Sidan 153
F
Page 34
Déclaration de conformité de l’UE - voir à l’intérieur de la
page de couverture.
NL
PL
EG-Conformiteitsverklaring - Zie laatste pagina aan de
binnenkant van de omslag.
Instrukcjia obsługi
1
Strona 170
Oświadczenie zgodności z wymogami Unii Euripejskiej Patrz tylna wewnętrzna strona okładki
Gebruiksaanwijzing
Pagina 51
2
EU-konformitetsintyg - se insidan på bakre omslaget.
Mode d’emploi
CZ
7
10
Návod k použití
Seznam 187
12
8
3
Prohlášení o shodě EG - viz poslední strana vnitřní obálky
I
4
10
11
Istruzioni per l’uso
Pagina 68
Dichiarazione di conformità CE - Vedere ultima pagina
interna sul retro
E
ARA
220
Indicationes de uso
B
Página 85
Declaración CE de Conformidad - Ver última cubierta interior
P
Instruções de utilização
014 693 00 965
Página 102
Declaração de conformidade CE - ver ínterior da página desdobrável.
Vitavit Royal
a
d
X,Xl
®
Fissler GmbH, Harald-Fissler-Str. 1, 55743 Idar-Oberstein,Tel. 06781-403-0, Fax 06781-403-321, www.fissler.de
GR
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
ÛÂÏ›‰· 119
¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ – µÏ¤Â
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ˘.
YYZZ
b
c
®
Fissler_VITAVIT_Umschlag.qxd
08.02.2006
F I S S L E R
C
16:39 Uhr
Seite 1
V I T A V I T
D
®
E
F I S S L E R
L
V I T A V I T
M
®
P
F I S S L E R
V I T A V I T
Inhaltsverzeichnis
Liebe Kundin, lieber Kunde!
Seite
a
G
1
2. Beschreibung des Schnellkochtopfs . . .
3
3. Sicherheitssysteme des Vitavit®
b
F
1. Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . .
H
N
O
max
Schnellkochtopfs . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4. Eigenschaften des Schnellkochtopfs . .
4
5. Funktionsweise des Schnellkochtopfs .
5
6. Vor dem ersten Gebrauch . . . . . . . . . .
5
7. Vorbereiten des Garens . . . . . . . . . . .
5
8. Der Kochverlauf im
Schnellkochtopf . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9. Pflegehinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10. Fragen und Antworten zum
I
J
K
Q
Schnellkochtopf . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11. Ersatzteilliste . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
12. Garzeiten-Tabelle . . . . . . . . . . . . . . .
15
13. Die Fissler-Garantie . . . . . . . . . . . . . .
16
®
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fissler
Schnellkochtopf! Jetzt bringen Sie Ihren Speisen
das Garen schnell und schonend bei. Sie gewinnen
bis zu 70% Zeit und sparen bis zu 50 % Energie.
Die wertvollen Vitamine und das natürliche Aroma
bleiben erhalten. Sie essen gesund und alles bleibt
besonders schmackhaft.
Welche Funktionen und welche Ausstattungsdetails das Kochen im Schnellkochtopf für Sie so
einfach und sicher machen, vermittelt Ihnen diese
Gebrauchsanleitung. Sie werden mit Ihrem
Schnellkochtopf rasch vertraut sein.
Beachten Sie unbedingt
und mit größter Sorgfalt die
Gebrauchsanleitung, damit
Sie nicht durch unsachgemäße Bedienung zu Schaden kommen. Der
Schnellkochtopf steht im Betriebszustand unter
Druck!
Wir wünschen Ihnen stets viel Freunde am gesunden und vitaminreichen Kochen mit Ihrem Fissler
Schnellkochtopf.
Ihre Fissler GmbH
www.fissler.de
➩
➩
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 97/23/EC – Richtlinie für
Druckgeräte.
Die Konformität der o. g. Richtlinie wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
F I S S L E R
V I T A V I T
®
EG-Konformitätserklärung / EC-Declaration of Conformity/ Déclaration de conformité de l’UE / EG-Conformiteitsverklaring /
Dichiarazione di conformità CE / Declaración CE de Conformidad / Declaração de conformidade CE / ¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌfiÚʈÛ˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ / Avrupa Toplulu¤u uygunluk sertifikas› / EU-konformitetsintyg / Oświadczenie zgodności z wymogami
Unii Euripejskiej / Prohlášení o shodě EG /
Fissler GmbH · Harald-Fissler-Straße 1 · 55743 Idar-Oberstein
bestätigt, dass die Dampfdrucktöpfe / certifies that the pressure cookers / certifie que les autocuiseurs / verklaart dat de snelkookpannen / Si certifica che le pentole a pressione / certifica que las ollas a presión / declara que as panelas de pressão /
ÈÛÙÔÔÈ›, fiÙÈ ÔÈ ¯‡ÙÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ·ÙÌfi / flu düdüklü tencerelerin / bekräftar härmed, att ångtryckkokarna / oświadcza, że
szybkowary ciśnieniowe / potvrzuje, že tlakové hrnce /
vitavit
mit folgenden harmonisierten EG-Richtlinien übereinstimmen:
conform to the following harmonized EC guidelines:
sont conformes aux directives suivantes de l’Union Européenne:
met de volgende geharmoniseerde EG-richtlijnen overeenkomen:
sono conformi alle seguenti Direttive CE armonizzate:
responden a las siguientes directivas CE armonizadas:
estão em conformidade com as seguintes directivas CE harmonizadas:
Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜:
gösterilen Avrupa Toplulu¤u yönetmeliklerine uygun oldu¤unu tasdik eder:
överensstämmer med följande EU-direktiv:
spełnaiją następujące harmonizujące normy Unii Europejskiej:
splňují požadavky harmonizované směrnice EG:
97/23/EG (Modul A,B)
DIN EN 12778
Idar-Oberstein, 23.07.03
Georg Thaller (Sprecher) / Dipl.-Ing. Heribert Bollinger (Geschäftsführer)
Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue
Lieu et date:
Plaats en datum van de verklaring
Luogo e data del rilascio
Lugar y fecha de emisión
Local e data de emissão
∆fiÔ˜ Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘
Yer ve tarih
Ort och datum för utfärdande
Miejsce i data wystawienia
Místo a datum vystavení
Name, Funktion und Unterschrift der Befugten
Name, job function and signature of authorized person
Nom, fonction et signature du responsable
Naam, functie en handtekening van de bevoegde persoon
Nome, qualifica e firma dell’incaricato
Nombre, función y firma de la persona autorizada
Nome, função e assinatura do responsável
ŸÓÔÌ·, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘
Yetkilinin ad›, görevi ve imzas›
Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare
nazwisko, funkcja i podpis upoważnionego
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
Seite 187
F I S S L E R
V I T A V I T
Seznam
Milá zákaznice, milý zákazníku!
Seznam
1. Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . .
188
2. Popis tlakového hrnce . . . . . . . . . . . . . .
190
3. Bezpečnostní systémy
tlakového hrnce Vitavit® . . . . . . . . . . . .
191
4. Vlastnosti tlakového hrnce . . . . . . . . . .
191
5. Způsob funkce tlakového hrnce . . . . . .
192
6. Před prvním použitím . . . . . . . . . . . . . .
192
7. Příprava vaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
8. Průběh vaření v tlakovém hrnci . . . . . .
195
9. Pokyny k ošetřování . . . . . . . . . . . . . . .
197
10. Otázky a odpovědi
k tlakovému hrnci . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
11. Seznam náhradních dílů . . . . . . . . . . . . .
200
12. Tabulka časů vaření . . . . . . . . . . . . . . . .
202
13. Záruka Fissler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
®
Gratulujeme Vám ke koupi nového tlakového hrnce Fissler! Nyní svá jídla uvaříte rychle a šetrně.
Uspoříte až 70% času a ušetříte až 50% energie.
Cenné vitamíny a přirozené aroma zůstanou
zachovány. Budete jíst zdravě a vše bude mimořádně chutné.
Tento návod k použití Vás seznámí s tím, jaké
funkce a detaily vybavení činí vaření v tlakovém
hrnci tak jednoduchým a bezpečným. S Vaším tlakovým hrncem se rychle seznámíte.
Bezpodmínečně a s největší
pečlivostí respektujte tento návod k použití, vyvarujete se tak možných
škod. Jak již název napovídá, je tlakový hrnec
během vaření pod tlakem!
Přejeme Vám mnoho radosti při zdravém a na vitamíny bohatém vaření s Vaším tlakovým hrncem
Fissler.
Váš Fissler GmbH
www.fissler.net
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU 97/23/EC – Směrnice pro tlakové přístroje.
Shoda s výše uvedenou směrnicí je potvrzena označením CE.
187
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
Seite 188
V I T A V I T
1. Bezpečnostní pokyny
• Před prvním použitím tlakového hrnce si
pozorně pročtěte návod. Nedovolte pracovat s
hrncem nikomu, kdo se předem neseznámil s
návodem k použití. Tlakový hrnec předejte třetím osobám pouze s tímto návodem k použití.
• Nenechávejte děti v blízkosti tlakového hrnce,
je-li v provozu.
• Používejte tlakový hrnec pouze k účelům, které
jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
• Nikdy nedávejte tlakový hrnec a tlakovou pečící pánev do trouby, protože by došlo ke zničení
plastových a gumových částí a bezpečnostních
mechanismů.
• V tlakovém hrnci fritujte vždy bez poklice a
tukem jej plňte maximálně do poloviny. (viz
kapitola 7)
• Tlakový hrnec používejte jen pro ty druhy
ohřevu, které jsou uvedeny v návodu k použití
(viz kapitola 2).
• Tlakové hrnce nesmí být používány v lékařství.
Zvláště ne jako sterilizátor, jelikož tlakové hrnce nejsou konstruovány na požadovanou teplotu sterilizace.
• Před každým použitím tlakového hrnce zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo znečištěné
bezpečnostní mechanismy (viz kapitola 7).
• Neprovádějte žádné úpravy na bezpečnostních
mechanismech, kromě opatření pro údržbu,
uvedených v návodu. Ventily nesmí být opravovány nebo mazány. Používejte pouze originální
náhradní díly Fissler v provedení, které je pro
Váš přístroj určeno (viz kapitola 11). Jen tehdy
188
•
•
•
•
•
®
je zaručena funkčnost a bezpečnost Vašeho tlakového hrnce.
Pravidelně po cca 400 vařeních nebo nejpozději
2 letech vyměňte součástky podléhající opotřebení, jako těsnicí kroužek, “O” kroužek sedla
ventilu a “O” kroužek pro Euromatic, za originální náhradní díly Fissler. Součástky s viditelným poškozením (např. trhliny, deformace),
změnou barvy nebo ztvrdlé musí být neprodleně vyměněny. Při nerespektování těchto pokynů je ovlivněna funkce a bezpečnost.
Součástky tlakových hrnců Fissler nebo jejich
náhradní díly nemontujte do jiných výrobků.
Dbejte na to, abyste tlakové hrnce Fissler používali pouze s pokličkami pro tlakové hrnce
Fissler stejného modelu.
Nikdy neuvádějte do provozu tlakový hrnec
bez tekutin, protože by mohlo dojít jak k
poškození hrnce, tak i sporáku. V extrémním
případě přehřátí by se mohlo roztavit hliníkové
dno. V případě přehřátí hrnec nikdy nesundávejte ze sporáku, abyste se vyvarovali popálením vytékajícím horkým hliníkem. Vypněte
sporák, nechte hrnec vychladnout a vyvětrejte
místnost.
Přísně dodržujte udaná plnicí množství:
Minimum: 1/4 litru tekutin (2 šálky)
Maximum: 2/3 objemu hrnce.
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
•
•
•
•
•
•
U jídel, která pění nebo varem zvětšují svůj
objem (např. rýže, luštěniny, omáčky nebo sušená zelenina): max. 1/2 objemu hrnce. Respektujte ukazatel stavu naplnění uvnitř hrnce a dodatečné pokyny v kapitole 7.
Otevřený tlakový hrnec nesmí být v prázdném
stavu nebo s tukem ohříván na maximální
výkon déle než 2 minuty. Při přehřátí může
dojít k zlatavému zbarvení dna. Toto zbarvení
však funkci neovlivňuje.
U indukčních sporáků: Aby se předešlo přehřátí a poškození varných nádob z důvodu vysoké
výkonnosti indukčního ohřevu, nikdy je neohřívejte bez dozoru, prázdné nebo na nejvyšší
výkonový stupeň, a dbejte pokynů k použití
výrobce sporáku. (viz kapitola 8).
V hrnci probíhá var pod tlakem. Nerespektování návodu k použití může vést k opařeninám.
Dbejte na to, aby byl přístroj před ohřevem řádně uzavřen (viz kapitola 7). Nikdy tlakový
hrnec nepoužívejte s volně položenou poklicí!
Během vaření tlakový hrnec kontrolujte a dbejte na ukazatel vaření. Regulujte žár pod hrncem
tak, aby ukazatel vaření nepřesahoval požadovaný stupeň vaření. Nebude-li žár pod hrncem
snížen, unikne pára ventilem. Tím se změní
doby vaření a úplná ztráta tekutin může vést k
poškození hrnce a sporáku.
Pohybujte tlakovým hrncem velmi opatrně, je-li
pod tlakem. Nedotýkejte se horkých vnějších
ploch tlakového hrnce. Je nebezpečí popálení!
Během vaření používejte pouze úchyty a rukojeť. Je-li to nutné použijte rukavice.
Před otevřením tlakovým hrncem zatřeste. Tím se
zabrání tomu, aby při otevření vystříkly bubliny
páry uzavřené v jídle a popálily Vás. V tlakovém
hrnci nepřipravujte jablečné pyré a kompoty.
Seite 189
V I T A V I T
®
• Nikdy tlakový hrnec neotevírejte násilím. Neotevírejte jej dříve, dokud jste se nepřesvědčili, že
veškerý vnitřní tlak již unikl. Respektujte pokyny pro otevření (viz kapitola 8).
• Při vypouštění páry mějte vždy ruce, hlavu a
tělo mimo nebezpečnou oblast! Toto respektujte zvláště při vypouštění páry pomocí otevíracího jezdce.
• Pokud jste vařili maso s kůží (např. jazyk) nebo
vuřty ve slupce, které mohou vlivem tlaku
nabobtnat, nepropichujte povrch, dokud
nabobtnání nezmizí. Mohli byste se popálit!
• Je-li poškozen tlakový hrnec nebo jeho části,
popř. jejich funkce neodpovídá popisu v návodu
k použití, nesmíte jej používat. Obraťte se prosím ihned na svého prodejce nebo na servis
Fissler (Telefon: +49 - (0) 6781 / 403-556).
• Pokud máte i po přečtení návodu jakékoli otázky, obraťte se s důvěrou na svého prodejce nebo
na servis Fissler. Rádi Vám poradí.
• Pečlivě uschovejte tento návod k použití.
189
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
2. Popis tlakového hrnce
viz obrázek A
Seite 190
V I T A V I T
®
Dno Superthermic:
vhodné pro plynové a elektrické
sporáky (varné plotýnky nebo sklokeramické desky)
1. Bezpečnostní držadlo Fissler
2. Ergonomicky tvarovaný jezdec pro plynulé
vypouštění páry a odjištění
3. Bezpečnostní ventil Fissler Euromatic pod
přední částí úchytu
4. Barevná značka na rukojeti a vyražená značka
na poklici ke kontrole správné vzájemné polohy
Dno CookStar pro všechny druhy
sporáků:
vhodné pro plynové a elektrické
sporáky i indukční sporáky
5. Varná hlavice s volbou stupně vaření a bezpečnostní funkcí
6. Ukazatel vaření se značkami pro stupeň jemného vaření I a stupeň rychlého vaření II
7. Těsnicí kroužek
8. Matice varné hlavice pro její přišroubování
Značka na spodku hrnce obsahuje další níže uvedené údaje:
9. Postranní držadlo pro bezpečné přenášení
viz obrázek A
10. Ochrana držadel před plameny při vaření
na plynovém sporáku
a – jmenovitý objem (neodpovídá využitelnému
objemu, viz kapitola 7: maximální plnicí
množství)
b – maximální povolený odpouštěcí tlak varného
ventilu
c – datum výroby (kalendářní týden/rok)
d – značka CE
11. Zapouzdřené dno hrnce pro optimální přenos,
rozdělení a udržování tepla. Podle modelu s
následujícím vybavením:
12. Vložky pro napařování: s děrovanou vložkou a
trojnožkou jako stojanem (Nabízeny jsou tlakové hrnce bez vkládací soupravy. Vložky lze
koupit také samostatně.)
190
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
Seite 191
F I S S L E R
V I T A V I T
3. Bezpečnostní systémy
tlakového hrnce Vitavit®
4. Vlastnosti tlakového hrnce
• Varná hlavice:
1. s ukazatelem vaření se značkami pro stupeň
jemného vaření I a stupeň rychlého vaření II
2. s volbou stupně vaření
3. s funkcí pro omezení tlaku: Při překročení
požadovaného stupně vaření odpustí varná
hlavice automaticky páru (maximálně
1,5 baru).
• Fissler Euromatic:
1. pro automatické odvzdušnění hrnce
2. jako zablokování zbytkového tlaku: pod tlakem je otevírací jezdec blokován tělesem ventilu a tlakový hrnec nemůže být otevřen.
Tlakový hrnec lze otevřít až tehdy, je-li zcela
bez tlaku.
3. s bezpečnostní funkcí při chybně uzavřené
poklici: Ventil otvor neutěsní a tím nedovolí
vytvoření tlaku
4. s funkcí pro omezení tlaku: V případě poruch
bezpečnostního ventilu ve varné hlavici
odpustí Euromatic páru automaticky
®
Tlakový hrnec Vitavit® Vám umožní dosáhnout při
vaření optimálního výsledku. Díky vyšší teplotě v
tlakovém hrnci se potraviny vaří rychleji, cenné
vitamíny a složky zůstanou zachovány. Uspoříte
až 70 % času a ušetříte až 50 % energie.
Automatické uvedení do varu s funkcí FisslerEuromatic zaručuje, že z tlakového hrnce unikne
vzduch. Díky tomu nemůže vzdušný kyslík, který
při vaření ničí důležité vitamíny, uškodit ani jim
ani přirozenému aroma.
Pro každou potravinu můžete na varné hlavici
nastavit vhodný stupeň vaření:
Při šetrném stupni I pro zeleninu a další citlivé
pokrmy činí teplota cca 109 °C (cca 0,4 baru), při
stupni rychlého vaření II pro husté polévky (eintopfy) a masitá jídla činí cca 116 °C (cca 0,8 baru).
Překročí-li provozní tlak v hrnci navolený stupeň,
odpustí se pára při maximálně 1,5 baru automaticky.
Je-li zelenina připravována v děrované vložce v
páře místo ve vodě, zůstávají ve vysoké míře
zachovány i vitamíny rozpustné ve vodě.
• Těsnicí kroužek
• Otevírací jezdec na držadle poklice (ve spojení s
Euromatic):
1. k snížení tlaku vypuštěním páry
2. k odblokování před otevřením poklice
• Bajonetový uzávěr: Zaručuje bezpečné uzavření
pod tlakem
• Bezpečnostní úchyt pro bezpečnou manipulaci
191
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
V I T A V I T
5. Způsob funkce tlakového
hrnce
7. Příprava vaření
V uzavřeném hrnci, který musí vždy obsahovat
minimální množství tekutin, vzniká pára. Díky
ventilu Fissler Euromatic vzduch unikne a dojde k
automatickému uzavření.
V hrnci se vytvoří přetlak, teplota stoupá a ukazatel vaření se zvedá. Nyní musíte snížit žár pod
hrncem.
Po dosažení požadovaného stupně vaření začíná
ubíhat čas vaření. Prostřednictvím ukazatele vaření jste trvale informováni o tlaku v hrnci.
Po uběhnutí doby vaření musí být veškerý tlak z
hrnce nejprve vypuštěn (viz kapitola 8). Teprve
potom je možné tlakový hrnec otevřít.
viz obrázek C
6. Před prvním použitím
Lehkým zatřesením zkontrolujte, zda Fissler
Euromatic (a) není slepený a zda volně a pohyblivě sedí v poklici.
Zkontrolujte, zda v poklici správně sedí těsnicí
kroužek (b).
Možnosti vaření v tlakovém hrnci a tlakové
pečicí pánvi
V tlakovém hrnci můžete vařit všemi způsoby:
vařit, dusit, napařovat a opékat.
U uzavřeného tlakového hrnce dbejte na to, aby
byla vždy dodržena předepsaná minimální
množství tekutin.
Důkladně omyjte hrnec i poklici s přidáním mycího přípravku. Potom hrnec naplňte asi do poloviny vodou, přidejte trochu citrónové šťávy a vařte
na stupeň rychlého vaření II, jak je dále popsáno.
192
Seite 192
®
Otevření hrnce
• Stiskněte nejprve otevírací jezdec dopředu a
• otočte poklici směrem doprava, dokud nebudou
značky na poklici a na rukojeti proti sobě,
potom poklici zvedněte.
Před každým vařením
viz obrázek D
Zkontrolujte, zda jsou ukazatel vaření a těleso
ventilu volně pohyblivé tím, že je zkušebně stisknete směrem nahoru. Pokud odpruží zpět, je jejich
funkce v pořádku.
viz obrázek E
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
Seite 193
F I S S L E R
V I T A V I T
Ukazatel stavu naplnění uvnitř hrnce Vám
pomůže při jejich přidávání.
Vaření bez vložky
viz obrázek F
Maximální plnicí množství:
Maximální plnicí množství činí u normálních jídel
2/3 objemu hrnce (horní značka).
U pěnivých nebo bobtnavých jídel (např. luštěniny, rýže, těstoviny, omáčky nebo sušená zelenina)
nesmí množství přesahovat spodní značku. Hrnec
je pak naplněn do poloviny.
Minimální plnicí množství:
Dbejte prosím na to, že při vaření jak s vložkou tak
i bez ní musí být v hrnci minimálně 1/4 litru tekutin (2 šálky).
Pozor:
Tlakový hrnec vždy naplňte dostatečným
množstvím tekutin, aby se mohla tvořit pára, a
zabraňte úplnému odpaření tekutiny. Hrnec
nesmí v žádném případě “vařit nasucho”, protože by v důsledku přehřátí mohlo dojít k jeho
poškození (k poškození dna nebo bezpečnostních mechanismů) nebo k poškození sporáku.
V případě přehřátí nesmí být hrnec nikdy sundáván ze sporáku. Vypněte ohřev a nechte jej
chvíli stát na chladnoucím sporáku. Před dalším použitím nechte tlakový hrnec prohlédnout v servisu Fissler.
®
Příprava ryb
viz obrázek G
Pečení do křupava s tukem nebo bez přídavku
tuku:
1. Otevřený hrnec bez tuku ohřívejte na střední
stupeň (cca 2/3 výkonu sporáku).
2. Počkejte cca 3-4 minuty.
3. Kápněte do hrnce několik kapek studené vody.
Pokud budou tvořit sklovité perličky a na dně
hrnce “tančit”, je dosažena správná teplota.
4. Podle přání je nyní možné přidat tuk.
5. Neosolené potraviny dejte do hrnce a pevně
přimáčkněte. Na nerez se nyní vše přilepí.
Maso se ale po několika minutách samo uvolní.
6. Nyní je možné jej otočit (viz krok 5) a opečenou stranu podle potřeby okořenit.
7. Ostatní přísady přidejte jako obvykle.
8. Dle receptu přilijte tekutinu, minimálně ale
dva šálky, tedy alespoň 1/4 litru.
9. Hrnec uzavřete. (viz kapitola 7)
10. Přepněte sporák na nejvyšší výkon.
Pokud jste vařili maso s kůží (např. jazyk) nebo
vuřty ve slupce, které mohou vlivem tlaku nabobtnat, nepropichujte povrch, dokud nabobtnání
nezmizí. Mohli byste se popálit!
193
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
V I T A V I T
Příprava polévek a hustých polévek (eintopfů)
Upozornění: Vložky lze koupit také samostatně.
Polévky a husté polévky se připravují vždy bez
vložky. Hrnec se naplní maximálně do 2/3. U pěnivých nebo bobtnavých jídel jej naplňte jen do
poloviny. Polévku potom při sundané poklici
uveďte do varu pro odpěnění, zamíchejte a pak
hrnec uzavřete.
Kompoty a jablečná pyré v tlakovém hrnci nepřipravujte. Při nerespektování hrozí nebezpečí opaření!
Fritování v tlakovém hrnci
Vaření v děrované vložce
Nasaďte poklici tak, aby červený bod na rukojeti a
značka na poklici byly přesně proti sobě.
V děrované vložce s trojnožkou nebo bez ní se připravuje zelenina, ryby a ostatní citlivé pokrmy.
viz obrázek H
Příprava zeleniny a brambor
• Do tlakového hrnce nalijte minimálně dva šálky
(alespoň 1/4 litru) tekutiny, případně přidejte
bylinky, koření nebo víno.
• Očištěnou zeleninu dejte do děrované vložky a
do hrnce vložte trojnožku.
• Hrnec uzavřete.
• Zapněte sporák na nejvyšší výkon.
Příprava ryb
Po přidání minimálního množství tekutiny připravujte rybu ve vývaru na dně hrnce nebo napařujte
v děrované vložce.
Vaření v neděrované vložce
Dbejte prosím na to, že neděrovaná vložka se smí
používat pouze ve spojení s trojnožkou (nebo s
děrovanou vložkou).
194
Seite 194
®
V tlakovém hrnci fritujte vždy bez poklice a plňte
jej maximálně do poloviny, abyste předešli popáleninám od pěnícího nebo stříkajícího oleje. Dbejte
na to, abyste olej nepřehřáli.
Uzavření hrnce
viz obrázek I
viz obrázek J
Pro uzavření otáčejte poklicí ve směru šipky (ve
směru hodinových ručiček) až na doraz, tzn.
dokud otevírací jezdec slyšitelně nezapadne.
Volba požadovaného stupně vaření
viz obrázek K
Otáčejte varnou hlavicí, dokud značka neukazuje
na požadovaný stupeň:
• Při stupni I je vaření jemné, zvláště vhodné pro
citlivá jídla jako zelenina nebo ryby.
• Při stupni II je vaření rychlé, zvláště vhodné pro
jídla s dlouhou dobou vaření jako jsou polévky
nebo maso.
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
Seite 195
F I S S L E R
V I T A V I T
8. Průběh vaření v tlakovém
hrnci
Snížení teploty
Začátek vaření
Postavte tlakový hrnec na příslušnou plotýnku:
Varná ploténka/sklokeramická deska
(záření/halogen):
Ploténka sporáku by měla odpovídat průměru dna
hrnce nebo být menší.
Plynový sporák:
Postavte nádobu na střed a vyvarujte se toho, aby
plameny šlehaly kolem jejích boků.
Indukční ohřev:
Nádobu postavte vždy na střed ploténky. Velikost
hrnce by měla souhlasit s velikostí varné zóny
nebo být větší, protože by jinak byla možnost, že
varné pole nebude na dno hrnce reagovat.
Při používání může vznikat bručivý zvuk. Tento
zvuk je podmíněn technicky a není tedy příznakem závady Vašeho sporáku nebo hrnce.
Uvedení do varu se provádí vždy na nejvyšší
výkon, u indukčního ohřevu na vyšší střední stupeň. Při použití na plynovém sporáku dbejte na to,
aby plameny nepřesahovaly přes okraj hrnce.
Po začátku vaření stoupá teplota a uvedení do varu
proběhne automaticky. Pod rukojetí uniká pára a s
ní i vitamínům nepřátelský vzdušný kyslík. Tento
proces může trvat několik minut. Fissler Euromatic
se uzavírá automaticky. O chvilku později začne
stoupat ukazatel vaření. Je vidět první stříbrný
kroužek.
®
• Chcete-li vařit na šetrný stupeň I (1. kroužek –
viz obrázek L), musíte krátce před tím, než se
první stříbrný kroužek objeví, stáhnout teplotu
na sporáku. Během celého průběhu vaření musí
první stříbrný kroužek zůstat viditelný.
• Chcete-li vařit na rychlý stupeň II (2. kroužek –
viz obrázek M), musíte stáhnout teplotu na sporáku poté, co se objeví první stříbrný kroužek.
Během celého průběhu vaření musí být viditelný druhý kroužek.
Pokud ukazatel vaření nadále stoupá i po objevení
se prvního nebo druhého kroužku (v závislosti na
zvoleném stupni vaření), bude slyšitelné syčení,
přebytečná pára uniká z varné hlavice. V tomto
případě je příliš vysoký přívod tepla a musí být
snížen, jinak se tekutina odpaří.
Začátek vaření
Dosáhl-li ukazatel vaření požadovaného stupně,
začíná se počítat čas vaření. Časy vaření jsou uvedeny v tabulce (viz kapitola 12). Tyto časy vaření
jsou jen orientačními hodnotami, protože jsou
závislé na kvalitě a množství vařeného jídla, stejně
jako na individuální chuti. Dobrou pomoc zde
poskytne kuchyňský minutník, např. magic timer
značky Fissler.
Konec vaření
Pokud již doba vaření uběhla, sundejte hrnec ze
sporáku a odtlakujte jej.
195
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
Pozor:
Nikdy tlakový hrnec neotevírejte násilím. Otevírán smí být jen tehdy, pokud ukazatel vaření
klesl až dolů a při posunutí otevíracího jezdce
již nevychází žádná pára. Před každým otevřením s hrncem zatřeste. Tím zabráníte tomu,
aby při sejmutí poklice vystříkly bubliny páry
uzavřené v jídle. Při nerespektování je nebezpečí opaření vystříknuvší párou a jídlem.
Pro odtlakování hrnce máte tři různé možnosti:
1. “Ochladit” pod mírně tekoucí vodou
viz obrázek N
Držte hrnec pod kohoutkem a nechte mírně
tekoucí vodu proudit přes pokličku – ne přes
úchyty a varnou korunku – dokud ukazatel vaření
neklesne až dolů. Nevkládejte hrnec do vody.
Zatřeste hrncem a potom stiskněte otevírací jezdec. Uniká-li ještě pára, tak opět podržte hrnec
pod tekoucí vodou. Tento postup opakujte tak
dlouho, dokud je při stisknutí otevíracího jezdce
viditelný nebo slyšitelný únik páry. Pro otevření
krátce pusťte otevírací jezdec a pak jej posuňte
zcela dopředu.
2. Vypustit páru
viz obrázek O
Pomocí otevíracího jezdce postupně vypusťte
páru. Pokud ukazatel vaření klesl až dolů, zatřeste
hrncem a stiskněte otevírací jezdec. Přitom z ventilu Euromatic unikne zbylá pára. Tento postup
opakujte tak dlouho, dokud je při stisknutí otevíracího jezdce viditelný nebo slyšitelný únik páry.
Pro otevření krátce pusťte otevírací jezdec a pak jej
posuňte zcela dopředu.
196
Seite 196
V I T A V I T
®
Pozor:
Tuto metodu vypouštění páry nepoužívejte u
polévek, luštěnin, hutných polévek a jazyku
nebo podobných jídel, která snadno nabývají
na objemu, pění, nebo jsou kašovitá. Jablečné
pyré a kompoty v tlakovém hrnci nepřipravujte. Při nerespektování hrozí nebezpečí opaření!
3. Odstavit a nechat vystydnout
Teplota klesá jen pomalu, proto tuto metodu
nepoužívejte u jídel, u kterých je důležitá přesná
doba vaření, jako u ryb nebo zeleniny. Tato metoda nevadí např. u hrachové polévky, která klidně
může chvíli dojít.
Není-li již ukazatel vaření viditelný, zatřeste lehce
s hrncem a pak stiskněte otevírací jezdec. Tento
postup opakujte tak dlouho, dokud je při stisknutí otevíracího jezdce viditelný nebo slyšitelný únik
páry. Pro otevření krátce pusťte otevírací jezdec a
pak jej posuňte zcela dopředu.
Otevření během vaření
Chcete-li hrnec otevřít během vaření, musí být
nejprve zbaven tlaku tak, jak bylo popsáno. Poklice je horká! Buďte opatrní při otevírání a zavírání.
S hrncem manipulujte pouze pomocí rukojeti
poklice, jinak je nebezpečí popálení.
Myslete na to, že jste průběh vaření přerušili: Po
opětném uvedení do varu musíte na kuchyňském
minutníku nově nastavit zbývající čas vaření.
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
Seite 197
F I S S L E R
V I T A V I T
9. Pokyny k ošetřování
Pro dlouhou životnost
Po každém použití tlakový hrnec vyčistěte. Nenechte zbytky jídla přischnout, protože by se na
nerezové oceli mohly vytvořit skvrny a dojít ke
změně povrchu.
Pokrmy neuchovávejte v hrnci, nýbrž je pro uložení přendejte do vhodných nádob. Při nerespektování těchto pokynů může dojít ke korozi dna
hrnce.
Hrnec a poklici (s ventilem Euromatic) můžete
omýt obvyklým způsobem nebo v myčce. Těsnicí
kroužek a varnou hlavici nemyjte v myčce, protože by mohly být poškozeny mycím prostředkem.
Pokud se nádobí s plastovými rukojetěmi dává do
myčky, změní se časem barva těchto rukojetí. To
však funkci neovlivňuje.
Prostředek pro čištění nerezových částí od fy Fissler odstraňuje vodní skvrny a vyčistí Váš tlakový
hrnec do vysokého lesku. Nepoužívejte drátěnku
ani abrazivní prostředky.
®
Po čištění položte poklici na hrnec obráceně, aby
nedošlo k otlačení těsnícího kroužku.
Upozornění:
Součástky podléhající opotřebení, jako těsnicí
kroužek, “O” kroužek sedla ventilu a “O”
kroužek pro Euromatic, mají omezenou životnost a musí být po cca 400 vařeních nebo nejpozději po 2 letech vyměněny za originální
náhradní díly Fissler. Nezávisle na počtu vaření je při poškození (trhliny, deformace), změnách zabarvení nebo ztvrdnutí nutná výměna
těchto dílů za originální náhradní díly Fissler.
Při nerespektování těchto pokynů je ovlivněna
funkce a bezpečnost.
Čištění varné hlavice
viz obrázek P
Po každém použití sundejte varnou hlavici z
poklice a jednotlivé díly důkladně vyčistěte.
K tomu je nutné varnou hlavici rozebrat.
Při opětném sestavování varné hlavice dbejte na
vyobrazené pořadí sestavení, abyste předešli chybné montáži s eventuálními bezpečnostními riziky.
Našroubujte varnou hlavici z horní strany poklice
a její matku ze spodní strany.
Bezpečnostní ventil Euromatic omyjte pod tekoucí vodou od zbytků jídla. Ventil se pro čištění
nedemontuje.
197
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
Seite 198
V I T A V I T
10. Otázky a odpovědi k tlakovému hrnci
Chyba
Možný důvod
Při uvádění do varu vypouští
ventil Fissler Euromatic páru
déle než je obvyklé.
Znečištění nebo poškození venti- Díly vyčistit popř. vyměnit.
lu Fissler Euromatic nebo příslušného “O” kroužku.
Odstranění příčiny chyby
Hrnec je špatně uzavřen.
Hrnec uzavřít správně.
Tlakový hrnec nestojí na varné
desce odpovídající velikosti.
Postavit tlakový hrnec na
plotýnku správné velikosti.
Sporák není nastaven na
maximální výkon.
Nastavit sporák na maximální
výkon.
Z ventilu Fissler Euromatic
nevychází při uvádění do varu
žádná pára.
Do hrnce bylo dáno příliš málo
tekutin.
Přidat minimální množství
(1/4 litru) tekutin.
Na okraji poklice uniká pára.
Těsnicí kroužek není správně
vložen.
Těsnicí kroužek vložit správně.
Těsnicí kroužek je znečištěn nebo Těsnicí kroužek vyčistit popř.
poškozen.
vyměnit.
Ukazatel vaření nestoupá.
198
Hrnec není správně uzavřen.
Hrnec uzavřít správně.
Do hrnce bylo dáno příliš málo
tekutin.
Přidat minimální množství
(1/4 litru) tekutin.
Těsnicí kroužek je poškozený
nebo ztvrdlý.
Vložit nový těsnicí kroužek.
Znečištění nebo poškození
ventilu Fissler Euromatic nebo
příslušného “O” kroužku.
Díly vyčistit popř. vyměnit.
Varná hlavice není správně a
pevně přišroubována.
Varnou hlavici nasadit správně
a pevně utáhnout příslušnou
maticí.
®
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:51 Uhr
F I S S L E R
Chyba
Seite 199
V I T A V I T
®
Možný důvod
Odstranění příčiny chyby
“O” kroužek v sedle ventilu
varné hlavice chybí, je vadný
nebo špatně namontovaný
Do sedla ventilu správně zamontovat neporušený “O” kroužek.
U varné hlavice uniká pára.
To je normální. Uniká-li však
Snižte výkon sporáku –
páry příliš mnoho, je to znamení, pak budete moci vařit dál jako
že je příliš vysoká teplota.
obvykle. Dbejte přitom na to,
aby ukazatel vaření vyčníval
natolik, aby zůstal viditelný
příslušný stříbrný kroužek.
Fissler Euromatic vypouští páru,
ačkoliv ukazatel vaření již
vyčnívá.
Varná hlavice je znečištěna.
Vypnout sporák a tlakový hrnec
nechat ochladit. Varnou hlavici
rozebrat a vyčistit.
Varná hlavice je poškozena.
Vypnout sporák a tlakový hrnec
nechat ochladit. Varnou hlavici
vyměnit za nový náhradní díl.
Šrouby držadel nejsou pevně
utaženy.
Šrouby dotáhnout šroubovákem.
Držadla jsou volná.
Domníváte-li se, že něco není v pořádku, vypněte sporák a nechte hrnec ochladit.
Upozornění:
Je-li jedna část vadná, již hrnec nepoužívejte. Okamžitě jej vyměňte. Bezpodmínečně používejte pouze
originální náhradní díly Fissler v provedení, které je pro Váš přístroj určeno (viz kapitola 11). Jiné
náhradní díly mohou ovlivnit funkci a bezpečnost. Dbejte na to, abyste tlakové hrnce Fissler používali pouze s poklicemi pro tlakové hrnce Fissler stejného modelu. Pokud se Vám nepodařilo odstranit
příčinu chyby nebo závadu, obraťte se na svého prodejce, příslušné oddělení v obchodním domě nebo
přímo na servis Fissler (Tel.: +49 - (0) 6781 / 403-556).
199
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:52 Uhr
F I S S L E R
Seite 200
V I T A V I T
®
11. Seznam náhradních dílů
Dbejte prosím na:
Součástky podléhající opotřebení, jako těsnicí kroužek, “O” kroužek sedla ventilu a “O” kroužek pro
Euromatic, mají omezenou životnost a musí být po cca 400 vařeních nebo nejpozději po 2 letech vyměněny za originální náhradní díly Fissler. Nezávisle na počtu vaření je při poškození (trhliny, deformace),
změnách zabarvení nebo ztvrdnutí nutná výměna těchto dílů za originální náhradní díly Fissler. Při
nerespektování těchto pokynů je ovlivněna funkce a bezpečnost.
Označení
Průměr
Objednací číslo
Vitavit® royal Vitavit® blue
černý
dream (modrý)
Rukojeť kompletní
Tlakový hrnec
18 cm
22 cm
26 cm
18 cm
22 cm
26 cm
11 601 00 630
11 631 00 630 14 633 00 650
11 691 00 630 14 693 00 650
14 609 00 630
11 631 02 630
11 691 04 630 14 693 04 650
Rukojeť poklice kompletní
všechny velikosti
11 631 02 660 14 633 00 660
Profilový pásek
všechny velikosti
11 631 00 740 11 631 00 740
18 cm
22 cm
26 cm
18 cm
22 cm
26 cm
11 101 18 640
11 631 00 640 14 633 00 640
11 101 26 640 14 693 01 640
14 608 02 640
11 631 02 640
11 101 26 640 14 693 00 640
Tlaková pečící pánev
Boční držadlo kompletní
Tlakový hrnec
Tlaková pečící pánev
200
Varná hlavice kompletní s
ventilovou vložkou + sedlem
všechny velikosti
Krytka varné hlavice
všechny velikosti
Vložka varné hlavice
kompletní
všechny velikosti
11 631 01 700 14 633 00 700
11 631 00 730 14 633 00 730
18 632 00 720 18 632 00 720
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:52 Uhr
F I S S L E R
Označení
Průměr
Seite 201
V I T A V I T
®
Objednací číslo
Vitavit® royal Vitavit® blue
černý
dream (modrý)
Sedlo varné hlavice s matkou
a těsnicím kroužkem
všechny velikosti
18 632 00 710 18 632 00 710
“O” kroužek sedla ventilu
všechny velikosti
18 632 00 740 18 632 00 740
Euromatic vč. “O” kroužku
všechny velikosti
11 631 00 750 11 631 00 750
“O” kroužek pro Euromatic
všechny velikosti
11 631 00 760 11 631 00 760
18 cm
22 cm
26 cm
38 617 00 205 38 617 00 205
38 667 00 205 38 667 00 205
38 687 00 205 38 687 00 205
Těsnicí kroužek
Demontáž / montáž “O” kroužku ventilu Euromatic se provádí na vnitřní straně poklice. Sejměte rukojeť
poklice a prstem stiskněte ventil Euromatic na horní straně poklice, tím se výměna “O” kroužku usnadní.
Dbejte na to, aby “O” kroužek seděl po celém obvodu v drážce. (viz obrázek Q)
Příslušenství
Průměr
Objednací číslo
Děrovaná vložka
18 cm
22 cm
26 cm
21 625 02 610
21 633 04 610
21 656 06 610
Neděrovaná vložka
22 cm
26 cm
21 633 04 620
21 656 06 620
Trojnožka
18 cm
22 cm
22 cm
26 cm
21 625 02 630
(3,5 L)
18 621 03 630
(4,5 L + 6,0 L) 18 621 04 630
21 656 08 630
Vkládací poklice
18 cm
22 cm
26 cm
11 601 18 600
11 631 22 600
11 691 26 600
Všechny náhradní díly můžete koupit u svého prodejce nebo v příslušných odděleních obchodních domů.
Obrátit se můžete také na adresu: Fissler GmbH, Abt. Kundendienst, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Německo,
Tel.: +49 - (0) 6781 / 403-556
201
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:52 Uhr
F I S S L E R
V I T A V I T
12. Tabulka časů vaření
Dušená srnčí kýta ............................... 25-30 min.
Treska ...................................................
4-6 min.
Tyto údaje o délce vaření jsou orientační hodnoty,
které se vztahují na množství pro 4 osoby a jsou
udány pro stupeň rychlého vaření II. Použitím
stupně I pro jemné vaření se časy prodlužují přibližně o 50%, přesto jsou však mnohem kratší než
při tradičním způsobu vaření. Přesné časy závisí na
velikosti připravovaných potravin a na jejich kvalitě. Vlastní zkušenosti získáte v krátké době.
Husté polévky (eintopfy)
Maso
Ovarové koleno ..................................
Guláš ....................................................
Kuře (dle velikosti a hmotnosti) ........
Telecí maso, krájené ............................
Telecí pečeně, králík ............................
Telecí frikasé ........................................
Krůtí stehno ........................................
Hovězí pečeně .....................................
Žebírko s kyselým zelím
a brambory ..........................................
Roláda ..................................................
Svíčková pečeně ..................................
Pečená šunka .......................................
Vařená šunka .......................................
Vepřová pečeně ...................................
Vepřové nožičky .................................
30-40 min.
15-20 min.
20-25 min.
6 min.
15-20 min.
5 min.
25-35 min.
40-50 min.
10-12 min.
15-20 min.
30-35 min.
20-25 min.
30-35 min.
25-30 min.
25-35 min.
Ryby, zvěřina
Dušená ryba s brambory ....................
Ryba v omáčce z bílého vína
s brambory ..........................................
202
Seite 202
6-8 min.
6-8 min.
Zelná polévka ......................................
Čočka (namočená) se
špekem a bramborami ........................
Zeleninová polévka .............................
Srbské hovězí maso na houbách ........
®
15 min.
3-5 min.
20 min.
8-10 min.
Polévky
Hrachová polévka
(hrách předem nenamočen) ................
Zeleninová polévka .............................
Krupičná polévka ................................
Gulášová polévka ................................
Bramborová polévka ..........................
Vývar z kostí .......................................
Zelná polévka ......................................
Pot-au-feu ............................................
Rýžová polévka ...................................
Hovězí vývar
(dle hmotnosti masa) ..........................
Kuře do polévky
(dle velikosti a stáří) ............................
Rajská polévka s rýží ..........................
20-25 min.
4-8 min.
3-5 min.
10-15 min.
5-6 min.
20-25 min.
8-10 min.
20-25 min.
6-8 min.
35-40 min.
25-35 min.
6-8 min.
Zelenina
Květák (dle druhu) ..............................
Květák vcelku (dle druhu) ..................
Zelený hrášek ......................................
Zeleninová mísa ..................................
Brambory ve slupce ............................
Brambory loupané ..............................
2-3 min.
4-6 min.
3-4 min.
5-6 min.
8-10 min.
6-8 min.
Vitavit_187-203_CZ.qxd
08.02.2006
10:52 Uhr
Seite 203
F I S S L E R
V I T A V I T
Plněný paprikový lusk .......................
6-8 min.
Houby ..................................................
6-8 min.
Červená řepa ........................................ 15-25 min.
Červené zelí, bílé zelí,
hlávková kapusta ................................. 8-10 min.
Kyselé zelí ............................................
2-3 min.
Černý kořen ........................................
4-5 min.
13. Záruka Fissler
Luštěniny
Barevné fazole, suché .........................
Barevné fazole, naklíčené ...................
Zelený hrášek celý,
neloupaný, suchý ................................
Zelený hrášek celý,
neloupaný, namočený .........................
Zelený hrášek celý,
loupaný, suchý ....................................
Velkozrnná čočka, neloupaná,
suchá .....................................................
Velkozrnná čočka, neloupaná,
namočená .............................................
Bílé fazole naklíčené ...........................
15-20 min.
3-5 min.
45-55 min.
12-45 min.
15 min.
10-15 min.
3-5 min.
3-5 min.
Obilí
Přírodní rýže, oves, pšenice, ječmen,
žito, špalda, nezralá
pšenice špalda vždy ............................
9 min.
Odtlakovat hrnec a obsah nechat dojít
při zavřené poklici ..............................
15 min.
®
Ke všem tlakovým hrncům a tlakovým pečícím
pánvím Fissler poskytuje Fissler 3 letou záruku
(vyjmuty jsou díly podléhající opotřebení jako těsnicí kroužek, “O” kroužek k ventilu Euromatic a
“O” kroužek k sedlu ventilu).
Záruka zaniká při nepřiměřeném používání
a neplatí na čistě vzhledové stopy po používání.
10 let záruky na možnost nákupu náhradních
dílů
Všechny části Vašeho tlakového hrnce – od těsnicího kroužku až po kompletní rukojeť poklice –
můžete koupit u svého prodejce, v příslušných
odděleních obchodních domů nebo přímo na
adrese:
Fissler GmbH
Abt. Kundendienst
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Německo
Tel.: +49 - (0) 6781 / 403-556
www.fissler.net
Pohanka, proso vždy ..........................
6 min.
Odtlakovat hrnec a sundat poklici – nenechávat
dojít!
203

Podobné dokumenty

fissler vitaquick

fissler vitaquick responden a las siguientes directivas CE armonizadas: estão em conformidade com as seguintes directivas CE harmonizadas: Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚...

Více

fissler blue-point fissler blue-point fissler blue-point fissler blue

fissler blue-point fissler blue-point fissler blue-point fissler blue responden a las siguientes directivas CE armonizadas: estão em conformidade com as seguintes directivas CE harmonizadas: Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚...

Více