Projekční podklad NIBE™ SPLIT s hydroboxem HBS

Transkript

Projekční podklad NIBE™ SPLIT s hydroboxem HBS
Projekční podklad
NIBE™ SPLIT s hydroboxem HBS
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
LEK
K
LE
PP CZ V06102013
Obsah
1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT....................... 4
Hlavní vlastnosti............................................ 4
Řízení systému s NIBE SPLIT........................... 4
2 Princip funkce tepelného čerpadla..........................
5
3 Princip činnosti sestavy NIBE SPLIT s HBS................. 6
4 Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda.....
Všeobecné zásady.........................................
Přídavný zdroj tepla......................................
Určení bodu bivalence..................................
Akumulační nádoba v systému s NIBE SPLIT..
Příklad určení bodu bivalence.......................
Příklady dimenzování....................................
5 Technické údaje......................................................
Rozměry a připojení......................................
Technické a energet. parametry NIBE SPLIT....
Hladiny akustického tlaku.............................
Charakteristiky oběhových čerpadel..............
Dostupný objem teplé vody..........................
Systémové kombinace NIBE SPLIT, tabulka....
7
7
7
7
8
8
9
10
10
16
20
21
22
23
6 Umístění tepelného čerpadla NIBE SPLIT..................
Základní předpoklady umístění venkovní jednotky AMS..............................................
Instalační prostor jednotky AMS...................
Základy pod jednotku AMS...........................
Instalace jednotky AMS na stojan.................
Instalace jednotky AMS na konzoli................
Zajištění odvodu kondenzátu........................
Ochrana před sněhem a ledem.....................
Základní předpoklady umístění jednotky HBS
Základní předpoklady umístění ohřívače HEV 300, HEV 500...............................................
Základní předpoklady umístění elektrokotle HE 30...........................................................
7 Připojení potrubí s chladivem.................................. 30
Všeobecné informace................................... 30
8 Připojení k topnému systému..................................
Všeobecné informace...................................
9 Elektro zapojení......................................................
Všeobecné informace...................................
Přístup ke svorkovnicím.................................
Popis jednotlivých připojení...........................
Popis připojení příslušenství..........................
31
31
32
32
33
35
36
10 Příprava před instalací........................................... 37
Stavební připravenost................................... 37
11 Schémata hydraulického zapojení......................... 38
12 Součásti dodávky.................................................. 41
13 Příslušentsví.......................................................... 42
24
24
24
25
25
26
27
28
29
29
29
NIBE™ SPLIT
Obsah
3
1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT
Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT je tepelné čerpadlo systému
vzduch - voda pro vytápění a ohřev teplé vody malých a
středních domů. Obvykle se používá pro domy s tepelnými
ztrátami 4-16 kW. Tepelné čerpadlo využívá energii venkovního vzduchu a předává ji do systémů rozvodů tepla v
domě. NIBE SPLIT je vybaven i funkcí chlazení.
NIBE SPLIT je vhodný pro všechny druhy teplovodních otopných soustav, tedy systémy s radiátory, podlahovým, stěnovým nebo kombinovaným vytápěním s teplotou topné vody
do 58 °C.
Hlavní vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
NIBE SPLIT může být instalováno jak v novostavbách, tak ve
stávajících objektech s původní otopnou soustavou. Je však
třeba mít na paměti, že tepelné čerpadlo pracuje s jiným
teplotním spádem než tomu bylo u původního zdroje tepla.
Proto je vhodné dimenze rozvodů a plochu otopných těles
ověřit výpočtem.
•
Součástí chladícího okruhu venkovní jednotky není kondenzátor. NIBE SPLIT se tak propojuje s vnitřní jednotkou chladírenským měděným potrubím. Toto potrubí se po montáži
naplní chladivem, které je předplněno ve venkovní jednotce. U montáže je nutná asistence mechanika chladících zařízení.
•
•
•
•
Provoz topení / chlazení
Výstupní teplota 58 °C (do -20 °C venkovní teploty)
Chlazení až do venkovní teploty +43 °C
Ohřev teplé vody (pozn. neplatí pro set č.6)
Účinný dvojitý rotační kompresor Mitsubishi s řízeným
výkonem
AMS10-8 a AMS 10-12 nepodléhá pravidleným kontrolám úniku chladiva (náplň menší než 3 kg)
AMS 10-16 podléha pravidelným kontrolám úniku
chladiva (náplň 4 kg chladiva)
Při instalaci je nutná asistence technika chlazení, propojení s vnitřní jednotkou je provedeno chladírenským
potrubím
Maximální délka propojovacího potrubí 30 m
Maximální převýšení propojovacího potrubí 7 m
Je nutné provést tlakovou zkoušku propojovacího potrubí (pracovní tlak až 40 bar)
Široká nabídka příslušenství
Řízení systému s NIBE SPLIT
NIBE SPLIT je kompletní systém tvořený venkovní jednotkou
AMS a vnitřní jednotkou ACVM nebo hydroboxem HBS.
Venkovní jednotka AMS obsahuje řídící systém pro řízení
samotného tepelného čerpadla. Vnitřní jednotka ACVM
nebo hydrobox HBS jsou vybaveny řídícím systémem pro
řízení všech funkcí souvisejících s topným systémem (včetně
chlazení) a ohřevem teplé vody.
Maximálně je možné řídit dva topné okruhy (jeden směšovaný) a případně jeden okruh chlazení.
Elektrokotel o výkonu až 9 kW je součástí všech setů NIBE
SPLIT a je spínán ve čtyřech výkonových stupních.
Je ale možné i připojení stávajícího externího zdroje tepla a
jeho řízení jednotkou ACVM nebo HBS.
Venkovní jednotku AMS nelze provozovat samostatně,
vždy musí být propojena s vnitřní jednotkou ACVM nebo
hydroboxem HBS.
4
Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT
NIBE™ SPLIT
mu
2 Princip funkce tepelného čerpadla
Funkce tepelného čerpadla
H
3
H
I
Venkovní vzduch
A
Venkovní vzduch je nasáván do tepelného čerpadla
B
Ventilátorem je vzduch směrován do výparníku kde
dochází k předání nízkopotencionální energie ze
Topné
médium
Värmebärare
vzduchu do chladiva proudícího výparníkem. Tím je
Värmebärare
Köldmedium
Chladivo
procházející vzduch ochlazen a dále vypuštěn zpět do
Köldmedium
Uteluft
Köldbärare
Primární médium okolního prostředí.
Okruh chladiva
C
40 °C
50 °C
45 °C
55 °C
V hermeticky uzavřeném okruhu tepelného čerpadla
proudí plyn - chladivo, které prochází výparníkem.
G G
Chladivo má velmi nízký bod varu. Ve výparníku zísE E
kává chladivo enegii z venkovního vzduchu a začíná
100 °C
80 °C
Kondensor
se vařit.
Kondenzátor
Kondensor
D
Expansionsventil
Kompressor
Expansionsventil
Kompressor
Expanzní
ventil
Kompresor
Plyn vznikající během vaření je směrován do kompreD
D
F F
soru s elektrickým pohonem. Když se plyn stlačí, jeho
tlak se zvýší a jeho teplota výrazně vzroste z 5°C na
Förångare
-2 °C5 °C
Förångare
Výparník
0 °C
přibl. 80°C.
E
C
C
Plyn z kompresoru je vháněn do tepelného výměníB
ku - kondenzátoru, kde se z něj uvolňuje energie do
B
A
topného systému domu, čímž se plyn ochlazuje a kon-3 -3
°C °C
0 °C2 °C
Zdroj tepla
denzuje zpět na kapalinu.
Uvedené teploty jsou pouze příklady a v různých instalacích
F
a ročním období se mohou lišit.
Vzhledem k tomu, že chladivo má stále vysoký tlak,
musí projít expanzním ventilem, kde klesne tlak, takže
A
teplota chladiva se vrátí na původní hodnotu. V tomto
Värmekälla
bodě dokončilo chladivo celý cyklus. Odvádí se znovu
Uvedené teploty jsou pouze příklady a v různých instalacích a ročních dobách se mohou
Přeměna
energie z venkovního vzduchu do vytápěcího sysdo výparníku a vše se opakuje.
lišit.
tému budovy probíhá ve třech okruzích.
Okruh topného média
Kapitola 2 | Tepelné čerpadlo – srdce domu
NIBE™ F2030 11
V primárním okruhu (1) se získává volná tepelná energie z
G
okolního vzduchu a pomocí chladiva se přepravuje do teTepelná energie vznikající z chladiva v kondenzátoru je
pelného čerpadla.
předávána vodě v klimatizačním systému, což je topV okruhu chladiva (2) se zvyšuje teplota získaného tepla na
né médium ohřívané např. na teplotu 55 °C (výstupní
vysokou hodnotu.
teplota).
V okruhu topného média (3) se rozvádí teplo v topném sysH
tému.
Topné médium obíhá v uzavřeném okruhu a přenáší
tepelnou energii vody do ohřívače vody a do topného
systému (radiátory/podlahové topení).
2
1
Poznámka: V režimu chlazení dojde k záměně funkce
výparníku a kondenzátoru.
Chladivo se vypařuje v deskovém výměníku v HBS a
odebírá tak teplo topné vodě. Kondenzace probíhá ve
venkovní jednotce, v lamelovém výměníku (nyní kondenzátor) a teplo je ventilátorem předáváno do okolního vzduchu.
NIBE™ SPLIT
Princip funkce tepelného čerpadla
5
3 Princip činnosti sestavy NIBE SPLIT s vnitřní systémovou jednotkou HBS
Režim topení, potřebu tepla není možné pokrýt te7HS
pelným čerpadlem, elektrokotel v ohřívači HEV je v
provozu:
Přepínací ventil QM 30 do teplé vody je uzavřen.
Přepínací ventil QM 31 je otevřen to topného systému
Směšovací ventil QN 11 je částečně až plně otevřen, průtok
je ve směru B-AB, ale dochází k přimíchávání topné vody z
%7
7HSORWQ¯ ÏLGOR YHQNRYQ¯ YQÝMģ¯
ohřívače HEV ve směru A-AB.
%7
7HSORWQ¯
Sě¯YRGQ¯
SRWUXE¯
Průtok topné vody je veden
přes ÏLGOR
směšovací
ventil
QN11
a otevřený ventil
QM 317HSORWQ¯
do topného
%7
ÏLGORsystému
YUDWQ£ a zpět do
kondenzátoru EP2.
v ohřívači
HEV YRGD
je v činnos%7Elektrokotel
7HSORWQ¯
ÏLGOR WHSO£
ti a ohřívá topnou vodu nad hodnotu požadované teploty
%7
7HSORWQ¯
ÏLGOR
Y¿VWXS
teplé vody. Tento
„přebytek“
teploty
topné
vodyNRQGHQ]£WRUX
je potom
%7 QN11
7HSORWQ¯
ÏLGOR ]D
NRQGHQ]£WRUHP
vysměšován ventilem
do topného
systému
tak, aby
byla splněna požadovaná
teplota
topné
vody
na
čidle
%7
7HSORWQ¯ ÏLGOR HOHNWURNRWHO BT2.
Systém NIBE SPLIT s hydroboxem HBS je tvořen:
venkovní jednotkou AMS, hydroboxem HBS a ohřívačem
vody HEV 300 nebo HEV 500.
Set 6 (bez ohřevu TUV) obsahuje místo ohřívače vody elektrokotel HE 30. Princip funkce s elektrokotlem HE 30 je zcela
7HSORWQ¯ ÏLGOR
totožný, pouze je vynechána příprava teplé vody.
8P¯VWÝQ¯ ÏLGHO
Režim ohřevu teplé vody:
Přepínací ventil QM 30 do teplé vody je otevřen.
Přepínací ventil QM 31 do topného systémuHBS
je uzavřen.
16
Směšovací ventil QN 11 je zcela uzavřen, průtok je ve směru
B-AB.
Protože přepínací ventil QM 31 je zcela uzavřen, je veškerý
průtok topné vody veden přes směšovací ventil QN11 do
ohřívače vody HEV a zpět do kondenzátoru EP2 přes otevřený ventil QM 30.
BT1
QN11
BT12
EP2
BP4
BT3
AB
B
A
QM31
CM1
BT15
GP1
Režim chlazení7KR$ 7HSORWQ¯ ÏLGOR YHQNRYQ¯ Y]GXFK
7KR'
ÏLGOR
Y¿WODN NRPSUHVRUX
Přepínací ventil QM
30 do7HSORWQ¯
teplé vody
je uzavřen.
Přepínací ventil 7KR5
QM 31 je
otevřen
to
topného/chladícího
7HSORWQ¯ ÏLGOR Y¿VWXS WHSHOQ«KR Y¿PÝQ¯
systému
7KR5 7HSORWQ¯ ÏLGOR YVWXS WHSHOQ«KR Y¿PÝQ¯N
Směšovací ventil QN 11 je zcela uzavřen, průtok je ve směru
7KR6 7HSORWQ¯ ÏLGOR V£Q¯ NRPSUHVRUX
B-AB.
Veškerý průtok topné vody je veden přes směšovací ventil
QN11 a otevřený ventil QM 31 do topného/chladícího sysSUR ÏLGOR
$06
funkce
tému a zpět doœGDMH
kondenzátoru
EP2.Y Je
zaměněna
kondenzátoru a výparníku. V deskovém výměníku EP2 je v
7KR'
režimu chlazení paralelní průtok.
BT2
QM30
Režim topení, veškerou potřebu tepla pokryje svým
výkonem tepelné čerpadlo:
Přepínací ventil QM 30 do teplé vody je uzavřen.
Přepínací ventil QM 31 je otevřen to topného systému
Směšovací ventil QN 11 je zcela uzavřen, průtok je ve směru
B-AB.
Veškerý průtok topné vody je veden přes směšovací ventil
QN11 a otevřený ventil QM 31 do topného systému a zpět
do kondenzátoru EP2.
Sensors
Remote EB1
BP5 FL2
Tho-A
Tho-S
Tho-D
LPT
FMO2
BT19
CM
63H1
Tho
R1
(kΩ)
EB1
20S
CT
FMO1
BT30
Tho-R2
FD1
HE 30
SM2
SM1
AMS 10-16
BT1
HBS 16
QN11
BT12
EP2
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
AB
B
20
40
60
80
100 120 140
160 (ºC)
A
7KR6 7KR5 7KR5
QM31
BT3 CM1
BP4
BT15
(kΩ)
GP1
QM30
BT2
15
10
5
Tho-A
BP5 FL2
Tho-S
HW
Tho-D
LPT
FMO2
CM
63H1
Tho
R1
4
20S
CT
FMO1
BT19
BT24
BT6
Tho-R2
EB1
SM2
SM1
CW
BT30 FD1
AMS 10-16
HEV 300/HEV 500
BT1
Čidlo venkovní teploty
BT2
Čidlo teploty výstupu
BT6
Čidla
teploty
teplé
vody 60
0
20
40
80
BT19 Čidlo teploty za elektrokotlem
EB17KR$
Vestavěný elektrokotel
EP2
Kondenzátor (deskový výměník)
(kΩ)
GP1 35 Oběhové čerpadlo topného média
QM30 Přepínací ventil, teplá voda
30 Přepínací ventil, topení
QM31
QN11 Směšovací ventil
CM125 Expanzní nádoba
100 (ºC)
20
6
Princip činnosti NIBE SPLIT
15
10
5
NIBE™ SPLIT
4 Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem
Všeobecné zásady
•
•
•
•
•
•
•
•
Z důvodu dosažení maximálního energetického efektu a úspor instalovat tepelná čerpadla vzduch-voda do
systémů vytápění s maximální výstupní teplotou topné
vody do otopné soustavy 55 °C.
Dostatečný objem vody v systému. Pro NIBE SPLIT 12 je
minimální objem vody 80 litrů, pro SPLIT 16 minimálně
150 litrů. Nutné pro odtávání reverzací a jako ochrana
proti častým startům kompresoru. Počet startů kompresoru je nutné minimalizovat pro zvýšení životnosti
tepelného čerpadla.
Pro podlahové chlazení je minimální objem vody v systému 100 litrů pro SPLIT 12 resp. 150 litrů pro SPLIT 16.
Dostatečný průtok topným systémem. Jinak je nutné
použít termohydraulický rozdělovač.
Systém se doporučuje řešit jako bivalentní, tedy tepelné
čerpadlo + další doplňkový zdroj tepla (např. elektrokotel, plynový kotel apod.).
Systém s modulací výkonu může být dimenzován i monovalentně.
Při umísťování tepelných čerpadel vzduch-voda v oblastech s výpočtovou teplotou -18 °C a nižších se doporučuje instalace v součinnosti s nízkoteplotním podlahovým nebo stěnovým vytápěním z důvodů dosažení
příznivého topného faktoru.
Vždy platí: vyšší výstupní teplota = nižší topný faktor,
tedy nákladnější provoz.
Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda s modulací výkonu kompresoru se obvykle dimenzuje monovalentně. Díky
řízenému výkonu kompresoru nedochází v letním období
k razantnímu zvýšení výkonu, na který by jinak musel být
dimenzován např. výměník pro ohřev teplé vody nebo celkový objem vody v topném systému apod. Doporučuje se
však i instalace přídavného zdroje pro případ poruchy tepelného čerpadla.
Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda lze dimenzovat i
bivalentně a to obvykle asi na 80 % tepelných ztrát objektu (uvažováno s výkonem tepelného čerpadla za podmínek
A2/W35). Při tomto poměru tepelné čerpadlo dodá do objektu za období topné sezóny 90 až 95 % tepla a doplňkový zdroj dodá pouhých 5 až 10 % tepla.
Při dimenzování je v některých případech nutné připočítat
potřebu tepla pro ohřev teplé vody (viz. další text).
Pokud bude provoz tepelného čerpadla blokován v době
vysokého tarifu, je vhodné do výpočtu zahrnout i dobu po
kterou je tepelné čerpadlo odstaveno z provozu. To je důležité zejména u domů s malou schopností akumulace tepla.
Vysoká sazba trvá obvykle 2 hodiny denně, což je asi 10 %
z celkové denní doby. Celkovou hodnotu potřebného výkonu je tedy nutné o tuto hodnotu navýšit.
NIBE™ SPLIT
Z hlediska topného výkonu potřebného pro ohřev teplé
vody v průtokovém ohřívači HEV 300, HEV 500 nebo v jednotce ACVM 270 není zpravidla u malých rodinných domů
nutné provádět navýšení výkonu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo má vždy dostatečný topný výkon k ohřátí
(dohřátí) topné vody v průtokovém ohřívači HEV, buď v prodlevách vytápění, nebo s prioritou ohřevu vody v krátkých
časových výsečích, které nemají vliv na tepelnou pohodu ve
vytápěném objektu.
Navýšení topného výkonu tepelného čerpadla z hlediska
ohřevu teplé vody se zpravidla provádí až v případě kdy se
jedná o ohřev velkého množství teplé vody nebo nízkoenergetický či pasivní rodinný dům s navrhovaným tepelným
čerpadlem NIBE SPLIT 8.
Kritérium výkonu tepelného čerpadla ve vztahu k tepelné
ztrátě objektu stanovují i distributoři elektrické energie. Pro
přiznání sazby pro provoz tepelného čerpadla pro domácnosti nebo i pro firmy a podnikatele, musí topný výkon tepelného čerpadla krýt minimálně 60% tepelných ztrát vytápěného objektu.
Přídavný zdroj tepla
Při dimenzování tepelného čerpadla vzduch-voda je nutné
vzít v úvahu fakt, že jeho výkon postupně klesá se snižující
se venkovní teplotou. U typů s modulací výkonu sice k tak
velkému poklesu nedochází (v porovnání s typy bez regulace výkonu), ale pokud je systém řešen jako bivalentní je
nutné vzít v úvahu i přídavný zdroj tepla. Tímto řešením se
dosáhne nejen zajištění 100% krytí potřeby tepla pro vytápěný objekt za všech venkovních teplot, ale i optimálního
poměru mezi provozními a pořizovacími náklady.
Jako tzv. bivalentní zdroj tepla pro tepelné čerpadlo NIBE
SPLIT je obvykle použit elektrokotel o výkonu až 9 kW vestavěný ve vnitřní jednotce ACVM, ohřívači vody HEV 300,
HEV 500 nebo v samostatném modulu elektrokotle HE 30.
Výkon elektrokotle je možné snížit nastavením na řídící desce . Další možností je použití externího zdroje tepla připojeného hydraulicky k vnitřní jednotce ACVM nebo k ohřívači
vody HEV 300, HEV 500 viz principielní schéma činnosti.
Většinou se používají zdroje tepla s možností automatické
regulace topného výkonu, např. elektrokotle nebo plynové
kotle. Pokud to je technicky možné, lze dimenzovat externí
bivalentní zdroj tepla na 100 % tepelné ztráty pro případ
výpadku nebo poruchy tepelného čerpadla.
Určení bodu bivalence
Bod bivalence je teplota venkovního vzduchu, kdy je výkon
tepelného čerpadla roven potřebě tepla pro vytápění objektu. Bod bivalence by se měl při optimálním návrhu pohybovat v rozmezí teplot 0°C až -5°C. Bod bivalence se dá
jednoduše určit z průsečíku křivek výkonu tepelného čerpadla v závislosti na venkovní teplotě a průběhu potřeby
tepla. Určení bodu bivalence je graficky znázorněno dále v
této kapitole.
Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda
7
Akumulační nádoba v systému s tepelným čerpadlem NIBE SPLIT
NIBE SPLIT může být k otopné soustavě připojeno přímo
pouze v případě, že je zajištěna podmínka minimálního aktivního objemu topné vody:
NIBE SPLIT 12 minimálně 80 l, 100 l pro podlahové chlazení.
NIBE SPLIT 16 minimálně 150 l topné/chladící vody.
Dále je nutný požadovaný předepsaný průtok bez jakéhokoliv omezení. Jako příklad lze uvést jeden topný okruh
tvořený systémem podlahového vytápění bez dalších uzavíracích ventilů.
V systémech kde není možné zajistit požadovaný průtok
musí být instalován termohydraulický rozdělovač (anuloid).
Obvykle se používá akumulační nádoba.
Systémy s malým aktivním objemem vody nebo systémy
kde je za provozu možnost snížení objemu aktivní vody
např. zónovou regulací je nutné doplnit vyrovnávací nádobou. Obvykle se používá akumulační nádoba zapojená ve
vratném potrubí viz schémata hydraulického zapojení. Dále
je možné doplnit i diferenční tlakový ventil.
Příklad určení bodu bivalence a výkonu přídavného zdroje
Poznámka: toto je pouze příklad, nejedná se o výkonové křivky NIBE SPLIT
Výkon přídavného zdroje
tepla (kW)
Tepelný výkon (kW)
Tepelný výkon 14
(kW)
12
Tepelné čerpadlo 1
10
Bod bivalence
Tepelné čerpadlo 2
8
Tepelné čerpad
6
Tepelné čerpad
4
Tepelná ztráta
Tepelné ztráty budovy
2
0
-20
-15
Výpočtová teplota (°C)
8
-10
-5
0
5
10
15
20
Venkovní teplota (°C)Venkovní teplota (°C)
Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda
NIBE™ SPLIT
Příklady dimenzování
Toto jsou pouze zjednodušené příklady. Skutečný výpočet by měl provést projektant TZB.
Příklad 1
Výchozí údaje:
Novostavba, systém podlahového vytápění.
Běžná potřeba teplé vody (50 l/osoba/den).
Venkovní výpočtová teplota -15 °C
Vnitřní výpočtová teplota +21 °C
Tepelné ztráty objektu 6 kW
Příklad 2
Výchozí údaje:
Starší budova, stávající radiátorový vytápěcí systém.
Běžná potřeba teplé vody (50 l/osoba/den).
Venkovní výpočtová teplota -15 °C
Vnitřní výpočtová teplota +21 °C
Tepelné ztráty objektu 10 kW
V tomto případě může být zanedbána doba odstávky tepelného čerpadla vysokým tarifem, protože krátkodobý výpadek ve vytápění se na tepelném komfortu neprojeví. Stejně
tak může být zanedbán přídavek potřeby tepla pro ohřev
teplé vody, protože potřeba teplé vody není zvlášť vysoká.
Uvažovaným zdrojem tepla je NIBE SPLIT 12.
Vzhledem k modulaci výkonu je výkon NIBE SPLIT 12 při
výpočtovém bodě výkon větší než jsou tepelné ztráty objektu. Tepelné ztráty budovy tedy pokrývá ze 100%. Tepelné čerpadlo bude provozováno pouze monovalentně, není
nutné uvažovat s dalším doplňkovým zdrojem. Doporučuje
se však ponechat aktivován vestavěný elektrokotel ve vnitřní jednotce ACVM nebo v ohřívači HEV 500 (set č.3) jako
případnou zálohu pro případ poruchy tepelného čerpadla.
V tomto případě bude nutné navýšit potřebu tepla pro období odstávky vysokým tarifem (+10%), protože prodleva
ve vytápění by se mohla projevit na tepelném komfortu.
Celková potřeba tepla je tedy 11 kW.
Uvažované tepelné čerpadlo NIBE SPLIT 16 má při výpočtové teplotě maximální výkon výkon asi 7,5 kW. Tepelné ztráty budovy pokrývá z 68%.
Bod bivalence bude asi -7 °C.
Uvažované tepelné čerpadlo NIBE SPLIT 16 má při bodu bivalence výkon asi 9 kW.
Minimální výkon doplňkového zdroje musí tedy být 2 kW.
NIBE™ SPLIT
Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda
9
6\VW«PRY« SRŀDGDYN\
3RŀDGDYN\ QD PLQLP£OQ¯ NRQILJXUDFL
5 Technické údaje NIBE SPLIT.OLPDWL]DÏQ¯
s hydroboxem
V\VW«PHBS
EXGH VSU£YQÝ IXQJRYDW SRX]H SRNXG
VY¿P REMHPHP VSOĊXMH SRŀDGDYN\ QD LQVWDODFL YL] VWU 3RNXG WXWR SRGP¯QNX QHVSOĊXM¯ PXV¯ E¿W QDLQVWDORY£QD
REMHPRY£ Q£GRED 1,%( 8.9
Rozměry a připojení
GRG£Y
Hydrobox HBS 12, HBS 16
XL1
Topná voda, výstup, 28 mm
XL2
Topná voda, vratné potrubí, 28 mm
'DOģ¯ PRŀQRVWL QDMGHWH Y
XL13 Potrubí kapalného chladiva, rozšířené hrdlo 3/8“
XL14 Potrubí plynného chladiva, rozšířené hrdlo 5/8“
5R]PÝU\
D SěLSRMHQ¯
XL18 Propojení s ohřívačem vody, 28 mm
kompresní kroužek
႑ +%6 5R]PÝU\
XL19
Propojení s ohřívačem vody, 28 mm kompresní kroužek
+%6
1£VOHGXM¯F¯ REU£]HN ]Q£]RUĊXMH PRŀQ« Y¿VWXS\ SRWUXE¯
XO $06
SRSLVX ]DSRMHQ¯ QD VWU 9QLWěQ¯ MHGQRWND +%6 UPDPL
152
130
106
327
;/
;/
5ı]Q«
5R]PÝU\ ;/
;/
;/
;/
524
457
9¿N
'LVS
N3D
60
LEK
50
;/
;/
;/
;/
;/
;/
႑
=DMLVWÝWH DE\ GR SRWUXE¯ QHYQLNOD YRGD DQL QHÏLVWRWD
႑
2K¿EHMWH SRWUXE¯ V FR QHMYÝWģ¯P SRORPÝUHP DOHVSRĊ
5a5 1HRK¿EHMWH SRWUXE¯ RSDNRYDQÝ 3RXŀLMWH
YKRGQ¿ Q£VWURM QD RK¿E£Q¯
႑
3ěLSRMWH Sě¯SRMNX UR]ģ¯ěHQ«KR KUGOD D XW£KQÝWH ML V Q£
VOHGXM¯F¯P PRPHQWHP 1HP£WHOL N GLVSR]LFL PRPHQWRY¿
NO¯Ï SRXŀLMWH ಱXWDKRYDF¯ ¼KHOಯ
SU
a
a
SU
a
a
DSDOLQX
UGOR 30
3RG
20
375
9QÝMģ¯ SUıPÝU 8WDKRYDF¯ PR 8WDKRYDF¯ ¼KHO 'RSRUXÏHQ£
PÝGÝQ« SRWUX PHQW 1P
r
G«OND Q£VWURMH
E¯ PP
PP
147
122
88
84
44
33
40
XL14
XL1
XL18
XL2
XL19
10
XL13
;/
;/
;/
;/
;/
;/
.OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P Y¿VWXS SUıP PP
.OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P YUDWQ£ SUıP PP
&KODGLYR ]D NRQGHQ]£WRUHP UR]ģ¯ěHQ« KUGOR 3O\QQ« FKODGLYR UR]ģ¯ěHQ« KUGOR 3ě¯SRMND REÝK
3ě¯SRMND REÝK
0
0,0
6FK
3ěLS
3ěHG
¼ÏHO
ODKR
Sě¯V
1140
832=251Ü1
VQ¯PL
3ěL S£MHQ¯ VH PXV¯ SRXŀ¯YDW RFKUDQQ£ DWPRVI«UD
1040
R
1,%(റ 63/,7
1,%(റ 63/,7
9SUDYR
600
10
Technické údaje
3ěHGQ¯ VWUDQD
NIBE™ SPLIT
HQWLO\ 7\WR YHQWLO\
30 QDLQVWDORY£Q\ YQÝ YQLWěQ¯KR PRGXOX DE\ VH Y
PXV¯ DE\
E¿W
R PRGXOX
VH Y
EXGRXFQX
XVQDGQLO VHUYLV
20
+(9 10O]H SěLSRMLW
+%6NOhřívač
N UDGL£WRURY«PX
V\VW«PX N SRGODKRY«
vody HEV
300
\VW«PX
SRGODKRY«
98
418
XL3
Připojení
studená
voda,
1“
závit
0
PX Y\W£SÝQ¯
DQHER NH NRQYHNWRUıP vnější
V YHQWLO£WRU\
V YHQWLO£WRU\
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90
3UıWRN
XL4
Připojení teplá voda, 1“ vnější závit
OV
;/
3ě¯SRMND
REÝK
3ěHWRNRY¿
XL8 YHQWLO
Přípojka, externí
zdroj
tepla, 1“
vnitřní závit
98
505050
¼ÏHOHP ]Y¿ģHQ¯ SUıWRNX VL SURÏWÝWH RGG¯O ಱ6\VW«P\ V SRG
ODKRY¿P Y\W£SÝQ¯Pಯ QD VWU 3UıWRN QHVP¯ SěHNURÏLW
Sě¯VOXģQ« PD[LP£OQ¯XL4
KRGQRW\
308
XL4
100100 308308
XL3
XL19
.OLPDWL]DÏQ¯
V\VW«P EXGH VSU£YQÝ IXQJRYDW SRX]H SRNXG
XQJRYDW
SRX]H SRNXG
XL18
VY¿P
REMHPHP
QD LQVWDODFL YL] VWU XL18
D LQVWDODFL YL] VWU VSOĊXMH SRŀDGDYN\
WXWR SRGP¯QNX QHVSOĊXM¯ PXV¯ E¿W QDLQVWDORY£QD
V¯ E¿W3RNXG
QDLQVWDORY£QD
REMHPRY£ Q£GRED 1,%( 8.9
1,%(റ 63/,7
;/
;/
;/
100
3RŀDGDYN\ QD PLQLP£OQ¯ XL19
NRQILJXUDFL
250
LEK
5R]PÝU\
+(9 9ģHFKQ\
YDULDQW\
]DSRMHQ¯
2Kě¯YDÏ
YRG\ +(9
Y\ŀDGXM¯ YROQ¿ SUıWRN FRŀ
M¯ YROQ¿ SUıWRN
FRŀ
505050
250 *3 ]D
3ěHG
SěLSRMHQ¯P
GDOģ¯KR
REÝKRY«KR
ÏHUSDGOD
]QDPHQ£
SěHWRNRY¿
YHQWLO
Q SěHWRNRY¿
YHQWLOŀH PXV¯ E¿W QDLQVWDORY£Q505050
250
XL3
5ı]Q«
;/ 3ě¯SRMND REÝK
;/ 3ě¯SRMND REÝK
]Q£]RUĊXMH
PD[
Y¿NRQ
O]H
RPH]LW
Y QDE¯GFH
;/
3ě¯SRMND
REÝK
XL96FK«PD
Přípojka,
externí
zdroj
tepla,7HQ
1“
vnitřní
závit
Propojení s hydroboxem HBS, 1“ vnější závit
XL18
832=251Ü1
XL19
Propojení
s hydroboxem
HBS, 1“ vnější závit
+(9 ÏHUSDGOD
3ěLSRMHQ¯
GDOģ¯KR
REÝKRY«KR
6\VW«PRY« SRŀDGDYN\
418
;/
3RG
PRŀQRVWL
QDMGHWH Y SRSLVX ]DSRMHQ¯ QD VWU RMHQ¯'DOģ¯
QD VWU
5R]PÝU\ D SěLSRMHQ¯
+%6
24
152
130
106
327
524
457
XL8
XL9
XL9
XL18
XL2
XL14
XL19
XL1
XL18
XL2
565 565
147
122
88
84
44
33
565
1880
XL8
XL19
XL13
(justerbar)
600
30㹼45
475
475 475
P ;/
PP .OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P Y¿VWXS SUıP PP
;/
P PP .OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P YUDWQ£ SUıP PP
;/
&KODGLYR
]D NRQGHQ]£WRUHP UR]ģ¯ěHQ« KUGOR ]ģ¯ěHQ«
KUGOR
;/
3O\QQ«
FKODGLYR
UR]ģ¯ěHQ« KUGOR ;/ 3ěLSRMHQ¯ VWXGHQ£ YRGD
;/ 3ěLSRMHQ¯ VWXGHQ£ YRGD
;/ 3ě¯SRMND REÝK
3ěHGQ¯ VWUDQD
;/ 3ěLSRMHQ¯9OHYR
WHSO£ YRGD
;/ 3ěLSRMHQ¯ WHSO£ YRGD
;/ 3ě¯SRMND REÝK
;/
3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ YVWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
;/ 3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ YVWXSX H[WHUQ¯ ]GURM
WHSOD
1DVWDYLWHOQ¿
;/
3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ Y¿VWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
;/ 3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ Y¿VWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
;/ 3ě¯SRMND REÝK
;/ 3ě¯SRMND REÝK
;/ 3ě¯SRMND REÝK
;/ 3ě¯SRMND REÝK
1,%(റ 63/,7
1,%(റ 63/,7
599
1DG
NIBE™ SPLIT
Technické údaje
11
Ohřívač vody HEV 500
XL3
Připojení studená voda, 1“ vnější závit
XL4
Připojení teplá voda, 1“ vnější závit
5ı]Q« externí zdroj tepla, 1“ vnitřní závit
XL8
Přípojka,
5R]PÝU\
XL9
Přípojka,
externí zdroj tepla, 1“ vnitřní závit
XL18 Propojení s hydroboxem HBS, 28 mm kompresní kroužek
XL19 Propojení s hydroboxem HBS, 28 mm kompresní kroužek
3ěLSRMHQ¯ +%6 N Q£GUŀ
2Kě¯YDÏ WHSO« YRG\ +(9 +(9 . +%6 MH WěHED SěLSRMLW RKě¯
Q¯ Sě¯SRMN\ SUR NOLPDWL]DÏQ¯ V\
+%6 XL4
႑
1£GUŀ +( +(9 +
+%6 PXV¯ E¿W QDLQVWDO
WHSORWD QHNOHV£ SRG r&
႑
0D[LP£OQ¯ G«OND SRWUXE¯ P
+(9 MH P
႑
3ě¯SRMND ;/ QD +%6
Q£GUŀH ;/ ႑
3ě¯SRMND ;/ QD +%6
Q£GUŀH ;/ ႑
=DYÝVWH +( QD VWÝQX
SRVWDYLW QD SHYQ¿ SRGNODG
SRGODKX QHER ]£NODGRYRX
1427
1427
1695
1695
XL18
1008
1008
1122
1122
XL8
XL3
657
657
688
688
XL9
Ø670
Ø670
3UR LQVWDODÏQ¯KR WHFKQLND
႑
,QVWDODFH SRWUXE¯
႑
+(9 3ěHGQ¯ VWUDQD
3ěLSRMHQ¯ VWXGHQ£ YRGD
Ø760
3ěLSRMHQ¯ WHSO£ YRGD
210
3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ YVWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ Y¿VWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
3ě¯SRMND REÝK
3ě¯SRMND REÝK
+ODGLQX Y +(9 +(9 VWDYLWHOQ¿FK QRK
=DMLVWÝWH YROQ¿ SURVWRU SěLE
PP QDG ]Dě¯]HQ¯P +(
9OHYR
EXGRXF¯ VHUYLVQ¯ ¼ÏHO\
+( ;/
;/
;/
;/
880
;/
;/
;/
;/
;/
;/
20-55
20-55
259
259
326
326
397
397
XL19
9¿NRQRY£ FKDUDNWHULVWLND ÏHUSDGOD
'LVSR]LÏQ¯ WODN
N3D
70
;/
K
LE
;/
60
LEK
50
40
12
30
1DG
Technické údaje
NIBE™ SPLIT
=DSRMHQ¯ NOLPDWL]DÏQ¯KR V\VW«PX
႑
20
3ěLSRMWH SRWUXEQ¯ Sě¯SRMN\ +%6 ;/ D ;/ NH NOL
PDWL]DÏQ¯PX V\VW«PX
+(9 20-55
Elektrokotel
HE 30
;/ 3ěLSRMHQ¯
VWXGHQ£ YRGD
XL18 Propojení s hydroboxem HBS, 1“ vnější závit
;/ 3ěLSRMHQ¯ WHSO£ YRGD
XL19 Propojení s hydroboxem HBS, 1“ vnější závit
;/
;/
;/
;/
;/
;/
3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ YVWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ Y¿VWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
3ě¯SRMND REÝK
3ě¯SRMND REÝK
9¿NRQRY£ FKDUDNWHULVWLND ÏHUSDGOD
'LVSR]LÏQ¯ WODN
N3D
70
60
50
40
5ı]Q«
30
5R]PÝU\
20
+(9 10
0
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80
1£GUŀ
QD WHSORX YRGX +( 0,85 0,90
3UıWRN
OV
6FK«PD ]Q£]RUĊXMH PD[ Y¿NRQ 7HQ O]H RPH]LW Y QDE¯GFH
3ěLSRMHQ¯ GDOģ¯KR REÝKRY«KR ÏHUSDGOD
360
LEK
3ěHG SěLSRMHQ¯P GDOģ¯KR REÝKRY«KR ÏHUSDGOD *3 ]D
¼ÏHOHP ]Y¿ģHQ¯ SUıWRNX VL SURÏWÝWH RGG¯O ಱ6\VW«P\ V SRG
ODKRY¿P Y\W£SÝQ¯Pಯ QD VWU 3UıWRN QHVP¯ SěHNURÏLW
Sě¯VOXģQ« PD[LP£OQ¯ KRGQRW\
1,%(റ 63/,7
9SUDYR
X]DY¯UDF¯PL YHQWLO\ 7\WR YHQWLO\
YQÝ YQLWěQ¯KR PRGXOX DE\ VH Y
YLV
GL£WRURY«PX V\VW«PX N SRGODKRY«
NRQYHNWRUıP V YHQWLO£WRU\
590
XL19
XL18
178
XV¯ SURY«VW Y VRXODGX V SODWQ¿PL
+%6 PıŀH SUDFRYDW SěL WHSOR
RUQ¿ SURYR] GRSRUXÏXMHPH NOLPDWL
YDW QD PD[ WHSORWX 롑
;/
3ěHGQ¯ VWUDQD
+( 178
FH
;/
;/
;/
E¯

+( K
LE
QLND
Ø670
=DMLVWÝWH YROQ¿ SURVWRU SěLEO PP SěHG ]Dě¯]HQ¯P D
PP QDG ]Dě¯]HQ¯P +( +(9 +(9 SUR
EXGRXF¯ VHUYLVQ¯ ¼ÏHO\
98
418
;/ 3ě¯SRMND REÝK
1DG
;/ 3ě¯SRMND REÝK
98
NIBE™ SPLIT
SRMHQ¯ Y\ŀDGXM¯ YROQ¿ SUıWRN FRŀ
¿W QDLQVWDORY£Q SěHWRNRY¿ YHQWLO
418
+(9 Technické údaje
505050
250
13
Venkovní jednotka AMS 10-12
XL13 Potrubí kapalného chladiva, rozšířené hrdlo 3/8“
XL14 Potrubí plynného chladiva, rozšířené hrdlo 5/8“
5ı]Q«
5R]PÝU\
9HQNRYQ¯ MHGQRWND
$06 190
60
580
200
60
15
38
410
103
55
15
20
40
60
20
40
Opening
for pipe Dand
wiring
2WYRU
SUR SRWUXE¯
NDEHO£ŀ
262
388
3RG
9\SRXģWÝF¯
Drain hole RWYRU
( Ø20 x 3)
Liquid pipe
7UXEND
QD NDSDOLQX
845
3O\QRY£
Gas pipeWUXEND
110
195
242
279
Cable gland
.DEHORY£
SUıFKRGND
9OHYR
50
50
10
195
110
Cable gland
.DEHORY£
SUıFKRGND
27
Opening for pipe and
Opening for pipe
52
50
wiringSUR SRWUXE¯ D NDEHO£ŀ
2WYRU
and wiring
2WYRU
SUR SRWUXE¯ D NDEHO£ŀ
55
15
50
970
9SUDYR
3ěHGQ¯ VWUDQD
40
7UXEND
QD NDSDOLQX
Liquid
pipe
36
51
3O\QRY£
Gas pipeWUXEND
100
1DG
150
50 70
Cable SUıFKRGND
gland
.DEHORY£
=DGQ¯ VWUDQD
40
Opening for pipe and
wiringSUR SRWUXE¯ D NDEHO£ŀ
2WYRU
14
15
50
Technické údaje
NIBE™ SPLIT
1,%(റ 63/,7
Venkovní jednotka AMS 10-16
XL13 Potrubí kapalného chladiva, rozšířené hrdlo 3/8“
XL14 Potrubí plynného chladiva, rozšířené hrdlo 5/8“
5ı]Q«
5R]PÝU\
9HQNRYQ¯ MHGQRWND
$06 .RWYLF¯
RWYRU
Hål för förankring
580
200
15
60
38
103
55
20
40
410
370
20
40
190
60
60
262
Öppning
rör och
kablage
2WYRU
SURför
SRWUXE¯
D NDEHO£ŀ
15
Dräneringshål
9\SRXģWÝF¯
RWYRU
325
3RG
Kopplingsplint
7UXEND
QD NDSDOLQX
Vätskerör
Gasrör WUXEND
3O\QRY£
1300
.DEHORY£
SUıFKRGND
Kabelgenomföring
50
27
50
612
624
195
50
50
10
195
110
110
.DEHORY£
SUıFKRGND
Kabelgenomföring
55
2WYRU
SURför
SRWUXE¯
D NDEHO£ŀ
Öppning
rör och
kablage
50
9OHYR
15
970
9SUDYR
3ěHGQ¯ VWUDQD
7UXEND
QD NDSDOLQX
Vätskerör
1DG
46
51
46
3O\QRY£
Gasrör WUXEND
113
50
150
70
Kabelgenomföring
.DEHORY£
SUıFKRGND
Öppning
förSRWUXE¯
rör ochDkablage
2WYRU SUR
NDEHO£ŀ 15
40
=DGQ¯ VWUDQD
50
NIBE™ SPLIT
Technické údaje
1,%(റ 63/,7
15
Technické a energetické parametry NIBE SPLIT
NIBE SPLIT 3x400 V
SPLIT 12
SPLIT 16
Pracovní rozsah, vytápění s kompresorem (okolní teplota)
-20 až +43 °C
-20 až +43 °C
Pracovní rozsah, chlazení (okolní teplota)
+15 až +43 °C
+15 až +43 °C
Maximální teplota na výstupu
65 °C
65 °C
Maximální teplota na výstupu, pouze kompresor
58 °C
58 °C
Minimální teplota na výstupu, nepřetržitý provoz vytápění
25 °C
25 °C
Minimální teplota na výstupu, chlazení
18 °C
18 °C
Maximální výstupní teplota, nepřetržitý provoz chlazení
25 °C
25 °C
Minimální objem, topný systém
80 l
150 l
Minimální objem, podlahový chladící systém
100 l
150 l
Maximální proud
16 A
25 A
Doporučený jmenovitý proud jističe (charakteristika C)
16 A
25 A
Rozběhový proud
5A
5A
-15 - +10%
-15 - +10%
směrnice EU č 98/83/EF
směrnice EU č 98/83/EF
Vnitřní systémová jednotka
HBS 12
HBS 16
Oběhové čerpadlo, příkon (proměnná rychlost)
9-80 W
9-110 W
57 kPa (vnější)
60 kPa (vnější)
0,54 l/s
0,83 l/s
Vstupní napájení, tolerance
Kvalita vody, užitková voda a topný systém
Oběhové čerpadlo, max. dostupný tlak
Oběhové čerpadlo, max. průtok
Oběhové čerpadlo, průtok při poklesu vnějšího tlaku 20 kPa
0,45 l/s
0,72 l/s
Min./max. průtok systému, vytápění
0,15/0,57 l/s
0,25/0,79 l/s
Min./max. průtok systému, chlazení
0,20/0,57 l/s
0,32/0,79 l/s
0,29 l/s
0,39 l/s
IP 21
IP 21
3 l ±5%
4 l ±5%
0,25 MPa (2,5 bar)
0,25 MPa (2,5 bar)
18 l
18 l
Min. průtok otopným/chladícím systémem při rychlosti oběhového čerpadla 100% (průtok při odmrazování)
Třída krytí
Celkový objem
Max. tlak, topný systém
Expanzní nádoba
Max. tlak, chladící systém
4,5 MPa
4,5 MPa
Kvalita vody, topný systém
směrnice EU č 98/83/EF
směrnice EU č 98/83/EF
Max. pracovní teplota, HBS
65 °C
65 °C
Okolní teplota, HBS
5-35 °C, max. vlhkost 95%
5-35 °C, max. vlhkost 95%
Připojení, ohřívač vody
Kompresní kroužek 28 mm
Kompresní kroužek 28 mm
1040/1140 mm
1040/1140 mm
Šířka
600 mm
600 mm
Hloubka
375 mm
375 mm
Výška, bez trubek/s trubkami
Hmotnost
Elektrické zapojení
Číslo dílu
16
Technické údaje
64,5 kg
68,5 kg
230 V AC 50 Hz nebo
3x400 V AC 50 Hz
230 V AC 50 Hz nebo
3x400 V AC 50 Hz
069116
069114
NIBE™ SPLIT
Ohřívač vody/elektrokotel
HE 30
HEV 300
HEV 500
Elektrokotel, max. výkon.
9 kw
Počet stupňů elektrokotle
4 (2, 4, 6, 9 kW)
Termostat pro nouzový režim
35-45 °C (nastavení z výroby 35 °C)
Omezovač teploty
98 (-8) °C
Pojistný ventil, topný systém
0,25 MPa
Třída krytí
Celkový objem
IP 21
30 l
300 l
500 l
Objem, spirálový ohřívač teplé vody
-
14 l
21 l
Materiál, spirálový ohřívač teplé vody
-
Max. tlak, nádoba
Max. tlak, spirálový ohřívač teplé vody
Nerezová ocel
(AISI316L/AISI316 DIN 1.4404/1.4401)
0,25 MPa (2,5 bar)
-
Kvalita vody, topný systém, užitková voda
1,0 MPa (10 bar)
směrnice EU č 98/83/EF
Max. pracovní teplota, nádrž
65 °C
Okolní teplota, nádrž
5-35 °C, max. relativní vlhkost 95%
Ztráty naprázdno podle EN 255-3
-
Připojení, užitková voda
-
1“ vnější závit
Připojení, externí zdroj tepla
-
1“ vnitřní závit
Připojení, HBS
Výška
Požadovaná výška stropu
82 W
143 W
Kompresní kroužek
28 mm
1“ vnější závit
385 mm
1900 (+ 20-45) mm
1740 (+20-55) mm
-
2080 mm
1900
Šířka
596 mm
600 mm
760 mm
Hloubka
365 mm
600 mm
876 mm
24 kg
95 kg
130 kg
Hmotnost
Elektrické zapojení
Číslo dílu
NIBE™ SPLIT
230 V AC 50 Hz nebo 3x400 V AC 50 Hz
069105
069106
069107
Technické údaje
17
Venkovní jednotka
AMS 10-12
AMS 10-16
Dvojitý rotační (Twin Rotary)
Dvojitý rotační (Twin Rotary)
Rychlost, vytápění
25-85 Hz
25-85 Hz
Rychlost, chlazení
20-80 Hz
20-77 Hz
4830 m³/hod
6000 m³/hod
86 W
2x86 W
Systém odmrazování
Reverzací
Reverzací
Ohřívač odkapní mísy
Vestavěný 120 W
Vestavěný 120 W
Hodnota vypnutí, vysoký tlak
4,15 MPa (41,5 bar)
4,15 MPa (41,5 bar)
Hodnota vypnutí, nízký tlak (15 s)
0,079 MPa (0,79 bar)
0,079 MPa (0,79 bar)
Výška
845 mm
1300 mm
Šířka
970 mm
970 mm
370 mm
(+80 mm včetně patek)
370 mm
(+80 mm včetně patek)
74 kg
105 kg
Barva (dvě vrstvy práškového laku)
Tmavě šedá
Tmavě šedá
Napájecí a komunikační kabel z HBS
5Cx2,5 mm²
3Cx6 mm² + 3Cx1,5 mm²
Množství chladiva (R410a)
2,9 kg
4,0 kg
Max. délka propojovacího potrubí s chladivem
30 m*
30 m*
7m
7m
Zespodu, zezadu, zprava
Zespodu, zezadu, zprava
Rozměry potrubí na chladivo, plyn
Vnější průměr 15,88 (5/8“)
Vnější průměr 15,88 (5/8“)
Rozměry potrubí na chladivo, kapalina
Vnější průměr 9,52 (3/8“)
Vnější průměr 9,52 (3/8“)
Rozšířené hrdlo
Rozšířené hrdlo
Kompresor
Max. průtok vzduchu ventilátoru (vytápění, jmenovitý)
Jmenovitý výkon ventilátoru
Hloubka
Hmotnost
Max. výškový rozdíl propojovacího potrubí s chladivem
Možnost připojení potrubí s chladivem
Připojení, potrubí chladiva
Číslo dílu
064034
064035
* Pokud délka potrubí na chladivo přesahuje 15 m, musí se doplnit další chladivo v množství 0,06 kg/m.
18
Technické údaje
NIBE™ SPLIT
3RNXG G«OND SRWUXE¯ QD FKODGLYR SěHNUDÏXMH P PXV¯ VH GRSOQLW GDOģ¯ FKODGLYR Y PQRŀVWY¯ NJP
9¿NRQ +%6 D $06 9\W£SÝQ¯
9HQN WHSO Y¿VWXSQ¯ WHSO
0LQ
-PHQRYLW¿
0D[
9¿VWXSYVWXS&23 (1 Δ7.
r& SRGODKD
r& SRGODKD
r& SRGODKD
r& SRGODKD
r&
r&
r&
r&
5ı]Q«
7HFKQLFN« VSHFLILNDFH
9HQNRYQ¯ PRGXO
5R]PÝU\ SRWUXE¯ QD FKODGLYR
&KOD]HQ¯
3ěLSRMHQ¯
9¿VWXSYVWXS((5
(1 Δ7.
Î G¯OX
r&
$06 3O\QRY« SRWUXE¯ YQÝMģ¯ SUıPÝU r&
9HQN WHSO Y¿VWXSQ¯ WHSO
.DSDOLQRY«0LQ
SRWUXE¯ YQÝMģ¯ -PHQRYLW¿
SUıPÝU r&
5R]ģ¯ěHQ«
KUGOR
r&
0D[
3RNXG G«OND SRWUXE¯ QD FKODGLYR SěHNUDÏXMH P PXV¯ VH GRSOQLW GDOģ¯ FKODGLYR Y PQRŀVWY¯ NJP
9¿NRQ +%6 D $06 9\W£SÝQ¯
9HQN WHSO Y¿VWXSQ¯ WHSO
0LQ
-PHQRYLW¿
0D[
9¿VWXSYVWXS&23 (1 Δ7.
r& SRGODKD
r& SRGODKD
r& SRGODKD
r& SRGODKD
r&
r&
r&
r&
r&
r&
0LQ
-PHQRYLW¿
0D[
&KOD]HQ¯
9HQN WHSO Y¿VWXSQ¯ WHSO
9¿VWXSYVWXS((5 (1 Δ7.
r&
r&
NIBE™ SPLIT
1,%(റ 63/,7
Technické údaje
19
Hladiny akustického tlaku
Venkovní jednotka AMS se obvykle umisťuje ke stěně
Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti
domu, která přímo rozvádí zvuk, což je třeba vzít v úvahu.
5ı]Q«
Při umisťování je proto vždy nutné pokusit se najít takové
Příklad výpočtu 5ı]Q«
pro AMS 10-12:
7HFKQLFN«
VSHFLILNDFH
místo u stěny, jehož okolí je nejméně citlivé na hluk.
Výpočet hladiny
akustického tlaku
ve vzdálenosti
4 m od
7HFKQLFN«
VSHFLILNDFH
Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivňovány stěnami,
venkovní jednotky.
cihlami, rozdíly v nadzemní výšce atd., proto se musí povaL2 (4m)=L1 (2m) + 20log(r1/r2)=51,5 + 20log(2/4)=45,5
+ODGLQ\
DNXVWLFN«KR
WODNX
žovat pouze
za informativní
hodnoty.
dB(A)
DNX
AMS upravuje
ventilátoru
a kompresoru
v závislosti
$06rychlost
VH REY\NOH
XPLVħXMH
NH VWÝQÝ GRPX
NWHU£ Sě¯PR
]YXN
FRŀ MH WěHED
Y ¼YDKX 3URWR VH PXV¯WH
na venkovní
teplotě,
potřebě
teplaY]¯W
apod.
L2 (4m) - hledaná hladina akustického tlaku
ħXMH NH VWÝQÝ
GRPXUR]Y£G¯
NWHU£
Sě¯PR
SRNXVLW QDM¯W WDNRY« P¯VWR X VWÝQ\ MHKRŀ RNRO¯ MH
L1 (2m) - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m
D Y]¯W Y ¼YDKX 3URWRYŀG\
VH PXV¯WH
QHMP«QÝ FLWOLY« QD KOXN
(dB(A) - hodnota z tabulky)
P¯VWR X VWÝQ\ MHKRŀ RNRO¯ MH
+ODGLQ\ DNXVWLFN«KR WODNX MVRX G£OH RYOLYĊRY£Q\ VWÝQDPL
r1 - vzdálenost 2 m
FLKODPL UR]G¯O\ Y QDG]HPQ¯ Y¿ģFH DWG SURWR VH PXV¯ SR
r2 - vzdálenost 4 m
LEK
LEK
MVRX G£OH RYOLYĊRY£Q\
VWÝQDPL
YDŀRYDW
SRX]H ]D LQIRUPDWLYQ¯ KRGQRW\
Q¯ Y¿ģFH DWG SURWR VH PXV¯ SR
DWLYQ¯ KRGQRW\
2m
2m
0D[
+OXN $06 YROQÝ VWRM¯F¯ MHGQRWN\+ODGLQD
YH Y]G£OHQRVWL
P
DNXVWLFN«KR
WODNX
KRGQRW\
Hluk
/:$
G%$
+ODGLQD DNXVWLFN«KR WODNX YROQÝ VWRM¯F¯ MHGQRWN\ YH Y]G£OHQRVWL P
Hladina akustického
tlaku*
Lw(A)
3URPÝQQ£ Dŀ GR
PD[LP£OQ¯
KRGQRW\
Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky ve vzdálenosti 2m* dB(A)
* Proměnná až do maximální hodnoty
1,%(റ 63/,7
20
Technické údaje
0D[
/:$
G%$
AMS 10-12
AMS 10-16
65,5
71,5
51,5
57,5
NIBE™ SPLIT
32
'DOģ¯ PRŀQRVWL QDMGHWH Y SRSLVX ]DSRMHQ¯ QD VWU 147
122
88
84
44
33
Rychlost čerpadla
Jednotka
HBSčerpadla
je vybavena
úspornými
oběhovými
Obě oběhová
v VVMvysoce
310 jsou
řízena frekvenččerpadly
s
oběžným
kolem
pohybyjícím
se
v
magnetickém
ně a nastavují se podle požadavků
regulace a vnějšíhoXL19
XL14
XL1
XL2
poli.
Oběžné kolo se otáčí na keramickémXL18
ložisku.
Pokud
vytápění.
XL13
mohou být v systému magnetické nečistoty je nutné instaV nabídce pro oběhová čerpadla jsou dva pracovní relovat;/
filtr magnetických
nečistot
jinakSUıP
můžedojít
.OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P
Y¿VWXS
PPk zadření
žimy: „ruční“ a „automatický“. Je-li zvolen „automatickeramického
ložiska
!
;/ .OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P YUDWQ£ SUıP PP
ký“ režim, oběhová čerpadla jsou řízena automaticky
;/
&KODGLYRna
]D vytápění
NRQGHQ]£WRUHP
UR]ģ¯ěHQ«
podle
požadavků
a teplou
vodu. KUGOR XL19
'LVSR]LÏQ¯ WODN
N3D
60
50
40
1427
1008
1122
HBS 10-12
XL9
9¿NRQRY£
FKDUDNWHULVWLND ÏHUSDGOD
657
688
524
457
327
Oběhové čerpadlo obsažené v jednotce
HBS má regulova152
130
telné otáčky nastavitelné v rozmezí
0-100%.
Při uvedení do
106
provozu se nastaví otáčky oběhového čerpadla pro topný
systém podle grafu v návodu pro instalaci.
V některých provozních režimech (např. odmrazování výparníku) jsou pak otáčky nastavovány automaticky řídícím
systémem podle aktuálních požadavků.
XL3
259
326
397
+%6 charakteristiky oběhových čerpadel
Výkonové
Ø670
20-55
5R]PÝU\ D SěLSRMHQ¯
16
XL8
;/ 3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ Y¿VWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
;/ 3ě¯SRMND REÝK
;/ 3ě¯SRMND REÝK
30
;/
3ěLSRMHQ¯ VWXGHQ£ YRGD
;/ 3ěLSRMHQ¯ WHSO£ YRGD
20
;/ 3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ YVWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
10
;/
3ě¯SRMND ]DSRMHQ¯ Y¿VWXSX H[WHUQ¯ ]GURM WHSOD
;/
3ě¯SRMND REÝK
0
0,00 0,06
0,11 0,17REÝK
0,22 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,56 0,61 0,67 0,72
;/
3ě¯SRMND
3UıWRN OV
HBS
6FK«PD
]Q£]RUĊXMH
PD[10-16
Y¿NRQ
7HQ O]H RPH]LW Y QDE¯GFH
9¿NRQRY£
FKDUDNWHULVWLND
ÏHUSDGOD
;/ 3O\QQ« FKODGLYR UR]ģ¯ěHQ« KUGOR ;/ 3ě¯SRMND REÝK
;/ 3ě¯SRMND REÝK
'LVSR]LÏQ¯ WODN
3ěLSRMHQ¯
GDOģ¯KR REÝKRY«KR ÏHUSDGOD
N3D
70
3ěHG SěLSRMHQ¯P GDOģ¯KR REÝKRY«KR ÏHUSDGOD *3 ]D
60
¼ÏHOHP ]Y¿ģHQ¯ SUıWRNX VL SURÏWÝWH RGG¯O ಱ6\VW«P\ V SRG
50
ODKRY¿P
Y\W£SÝQ¯Pಯ QD VWU 3UıWRN QHVP¯ SěHNURÏLW
40
Sě¯VOXģQ«
PD[LP£OQ¯ KRGQRW\
LEK
Tillgängligt WODN
tryck cirkulationspump,
GP1*3
7ODN
'LVSR]LÏQ¯
REÝKRY« ÏHUSDGOR
'LVSR]LÏQ¯ WODN REÝKRY« ÏHUSDGOR *3
N3D
Tillgängligt tryck [kPa]
30
60
20
50
10
1,%(റ 63/,7
0
40
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90
3UıWRN
OV
20
6FK«PD ]Q£]RUĊXMH PD[ Y¿NRQ 7HQ O]H RPH]LW Y QDE¯GFH
10
3ěLSRMHQ¯ GDOģ¯KR REÝKRY«KR ÏHUSDGOD
30
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Flöde
(liter/timme
3UıWRN
OV
7ODN
'LVSR]LÏQ¯
WODN cirkulationspump,
REÝKRY« ÏHUSDGOR
*3
Tillgängligt tryck
GP12
'LVSR]LÏQ¯ WODN REÝKRY« ÏHUSDGOR *3
N3D
Tillgängligt tryck [kPa]
3ěHG SěLSRMHQ¯P GDOģ¯KR REÝKRY«KR ÏHUSDGOD *3 ]D
¼ÏHOHP ]Y¿ģHQ¯ SUıWRNX VL SURÏWÝWH RGG¯O ಱ6\VW«P\ V SRG
ODKRY¿P Y\W£SÝQ¯Pಯ QD VWU 3UıWRN QHVP¯ SěHNURÏLW
Sě¯VOXģQ« PD[LP£OQ¯ KRGQRW\
60
50
40
1,%(റ 63
30
20
10
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
200
Flöde
(liter/timm
3UıWRN
OV
Následné nastavování, odvzdušňování
Na začátku se z teplé vody uvolní vzduch a možná bude
nutné provést odvzdušnění. Pokud se z klimatizačního
systému ozývají bublavé zvuky, bude nutné znovu odvzdušnit celý systém. Odvzdušněte instalaci pomocí
odvzdušňovacích ventilů (QM20). Při odvzdušňování
musí být VVM 310 vypnutý.
NIBE™ SPLIT
Kapitola 6 | Uvádění do provozu a seřizování
Technické údaje
NIBE™ VVM 310
21
WDPL
9 Ï£VWL >1@ 7HSORWD 789 GROH QD VWU MH NRPSOHWQ¯
SRSLV QDVWDYHQ¯ WHSORW WHSO« YRG\ Y QDE¯GN£FK
Dostupný objem teplé vody
3UR
GRPX
3UR YODVWQ¯N\
YODVWQ¯N\
GRPX
'RVWXSQ¿
REMHP
Set 3, SPLIT
12 +WHSO«
HEVYRG\
500
+(9
1DVWDYHQ¯
NRPIRUWQ¯KR
RKěHYX
1DVWDYHQ¯
NRPIRUWQ¯KR
RKěHYX
WHSO«
YRG\
)XQNFL ಱ([WUD WHSO£ YRGDಯ O]H DNWLYRYDW WěHPL Uı]Q¿PL ]Sı
VRE\
3UDYLGHOQ£ ÏDVRYDQ£ ([WUD WHSO£ YRGD
႑ ,QWHUYDO PH]L ]Y\ģRY£Q¯P WHSORW\ VH YRO¯ Y QDE¯GFH
1DE¯GND XND]XMH NG\ P£ SUREÝKQRXW GDOģ¯
]Y¿ģHQ¯ WHSORW\
႑ =Y¿ģHQ£ WHSORWD MH XGUŀRY£QD HOHNWURNRWOHP SR
GREX MHGQ« KRGLQ\
2EMHP
WHSO« XŀLWNRY«
Tappvarmvattenvolym
(liter) YRG\ SěL Uı]Q¿FK SUıWRF¯FK YRG\ r& OLWU\
1600
OPLQ
10 l/min
1DVWDYHQ¯
1DVWDYHQ¯ NRPIRUWQ¯KR
NRPIRUWQ¯KR RKěHYX
RKěHYX WHSO«
WHSO« YRG\
YRG\
1400
1200
OPLQ
12 l/min
2Kě¯YDÏH
2Kě¯YDÏH YRG\
YRG\ MVRX
MVRX VSLU£ORY«
VSLU£ORY« PRGHO\
PRGHO\ NWHU«
NWHU« Y\W£S¯
Y\W£S¯ RE¯KDM¯F¯
RE¯KDM¯F¯
1000
YRGD
YRGD RKě¯YDQ£
RKě¯YDQ£ WHSHOQ¿P
WHSHOQ¿P ÏHUSDGOHP
ÏHUSDGOHP
OPLQ
14 l/min
16
l/min
3ěL
WHSHOQ«KR
OPLQ
3ěL ಱQRUP£OQ¯ಯ
ಱQRUP£OQ¯ಯ VSRWěHEÝ
VSRWěHEÝ VWDϯ
VWDϯ VSXVWLW
VSXVWLW NRPSUHVRU
NRPSUHVRU
WHSHOQ«KR
600
ÏHUSDGOD
NWHU¿
ÏHUSDGOD
NWHU¿ GRN£ŀH
GRN£ŀH ]£VRERYDW
]£VRERYDW WHSORX
WHSORX YRGRX
YRGRX YģHFKQD
YģHFKQD
OPLQ
24 l/min
RGEÝUQ£
P¯VWD
RGEÝUQ£
P¯VWD YY GRPÝ
GRPÝ 9
9 WDNRY«P
WDNRY«P Sě¯SDGÝ
Sě¯SDGÝ VH
VH WHSORWD
WHSORWD WHSO«
WHSO«
400
YRG\
YY RKě¯YDÏL
SRK\EXMH
PH]L
GYÝPL
QDVWDYHQ¿PL
KRGQR
YRG\
RKě¯YDÏL
SRK\EXMH
PH]L
GYÝPL
QDVWDYHQ¿PL
KRGQR
200
WDPL
WDPL
800
0
48
50
52
54
58
60
62
64
9
>1@
789
VWU
9 ϣVWL
Ï£VWL
>1@ 7HSORWD
7HSORWD
78956GROH
GROH QD
QD
VWU MH
MH NRPSOHWQ¯
NRPSOHWQ¯
Stopptemperatur
varmvatten
°C
=DVWDYRYDF¯ WHSORWD
SUR WHSORX
YRGX r&
SRSLV
QDVWDYHQ¯
WHSORW
WHSO«
YRG\
Y
QDE¯GN£FK
SRSLV QDVWDYHQ¯ WHSORW WHSO« YRG\ Y QDE¯GN£FK
'RVWXSQ¿
'RVWXSQ¿ REMHP
REMHP
+(9
+(9 Set 4, SPLIT 16 + HEV 300
6WDQRYHQ¯
SULRULW
Tappvarmvattenvolym
Tappvarmvattenvolym(liter)
(liter)
2EMHP
2EMHP WHSO«
WHSO« XŀLWNRY«
XŀLWNRY« YRG\
YRG\ SěL
SěL Uı]Q¿FK
Uı]Q¿FK SUıWRF¯FK
SUıWRF¯FK YRG\
YRG\ r&
r& OLWU\
OLWU\
600
600 QXWQ« RKě£W YRGX Y RKě¯YDÏL WHSHOQ« ÏHUSDGOR WHQWR
-HOL
10
l/min
OPLQ
10OPLQ
l/min
SRŀDGDYHN XSěHGQRVWQ¯ D SěHSQH FHO¿ Y¿NRQ WHSHOQ«KR
500
500
ÏHUSDGOD
GR UHŀLPX RKěHYX WHSO« YRG\
9400
WRPWR UHŀLPX QHSURE¯K£ Y\W£SÝQ¯ DQL FKOD]HQ¯
400
12
l/min
OPLQ
12OPLQ
l/min
14
l/min
OPLQ
14OPLQ
l/min
3ULRULW\ O]H VWDQRYLW SRPRF¯ SDUDPHWUı QD SěHGQ¯P SDQHOX
16 OPLQ
l/min
300
300
9L] ಱ >1@ 7HSORWD 789ಯ QD VWU 16 OPLQ
l/min
ÎDVRYDQ£ ([WUD WHSO£ YRGD SRGOH UR]YUKX
႑ ÎDV\ VSRXģWÝQ¯ D ]DVWDYRY£Q¯ YH GQHFK Y W¿GQX
NG\ VH SRŀDGXMH ]Y¿ģHQ¯ WHSORW\ VH QDVWDYXM¯ Y
([WUD
([WUD WHSO£
WHSO£ YRGD
YRGD
G¯OϯFK QDE¯GN£FK SRG QDE¯GNRX 9H
IXQNF¯FK
ಱ([WUD
WHSO£
VH
9H YģHFK
IXQNF¯FK
ಱ([WUD
WHSO£ YRGDಯ
YRGDಯHOHNWURNRWOHP
VH GRÏDVQÝ
GRÏDVQÝ ]Y\ģXMH
]Y\ģXMH
႑YģHFK
=Y¿ģHQ£
WHSORWD
MH XGUŀRY£QD
SR
WHSORWD
WHSO«
1HMSUYH
MH
WHSORWD
]Y¿ģHQD
NRPSUHVRUHP
WHSORWD]YROHQ¿
WHSO« YRG\
YRG\
1HMSUYH
MH
WHSORWD
]Y¿ģHQD
NRPSUHVRUHP
ÏDVRY¿ LQWHUYDO
QD
QD QDVWDYLWHOQRX
QDVWDYLWHOQRX KRGQRWX
KRGQRWX QDE¯GND
QDE¯GND DD SRWRP
SRWRP MH
MH ]Y\ģR
]Y\ģR
'RÏDVQ£ ([WUD WHSO£
YRGD
Y£QD
Y£QD HOHNWURNRWOHP
HOHNWURNRWOHP GRNXG
GRNXG QHGRV£KQH
QHGRV£KQH KRGQRW\
KRGQRW\ ]DVWDYRYDF¯
]DVWDYRYDF¯
႑ 3R
VWLVNQXW¯
WODϯWND VH QD GLVSOHML ]REUD]¯ UHŀLP
WHSORW\
QDE¯GND
WHSORW\
QDE¯GND
ಱ([WUD WHSO£ YRGDಯ $ D MHVWOLŀH WODϯWNR SRGUŀ¯WH
'RÏDVQ£
IXQNFH
ಱ([WUD
YRGDಯ
DNWLYXMH
]D
'RÏDVQ£
IXQNFHUHŀLP
ಱ([WUD
WHSO£
YRGDಯ
VH
DNWLYXMH UXÏQÝ
UXÏQÝ
]D
]PÝQ¯WH
]HWHSO£
KRGLQ
QD VH
SRKRWRYRVWQ¯
UHŀLP
W¯PFR
W¯PFR ÏDVRYDQ£
ÏDVRYDQ£ IXQNFH
IXQNFH VH
VH DNWLYXMH
DNWLYXMH SRPRF¯
SRPRF¯ QDVWDYHQ¯
QDVWDYHQ¯ YY ě¯
ě¯
႑ =Y¿ģHQ£ WHSORWD MH XGUŀRY£QD HOHNWURNRWOHP Dŀ GR
GLF¯P
GLF¯P SRϯWDÏL
SRϯWDÏL
XSO\QXW¯ ÏDVRY«KR LQWHUYDOX
3ěL
3ěL ]REUD]HQ¯
]REUD]HQ¯
႑႑
ರ$ಯ
ರ$ಯ QDG
QDG LNRQRX
LNRQRX
MH
MH DNWLYQ¯
DNWLYQ¯ GRÏDVQ£
GRÏDVQ£ H[WUD
H[WUD WHSO£
WHSO£ YRGD
YRGD
႑႑
ರ%ಯ
ರ%ಯ QDG
QDG LNRQRX
LNRQRX
MH
MH DNWLYQ¯
DNWLYQ¯ ÏDVRYDQ£
ÏDVRYDQ£ H[WUD
H[WUD WHSO£
WHSO£ YRGD
YRGD
832=251Ü1
832=251Ü1
ಱ([WUD
ಱ([WUD WHSO£
WHSO£ YRGDಯ
YRGDಯ REY\NOH
REY\NOH ]QDPHQ£
]QDPHQ£ DNWLYDFL
DNWLYDFL HOHNWUR
HOHNWUR
NRWOH
NRWOH DD WXG¯ŀ
WXG¯ŀ ]Y\ģXMH
]Y\ģXMH VSRWěHEX
VSRWěHEX HOHNWULFN«
HOHNWULFN« HQHUJLH
HQHUJLH
200
200
([WUD WHSO£ YRGD
)XQNFL
)XQNFL ಱ([WUD
ಱ([WUD WHSO£
WHSO£ YRGDಯ
YRGDಯ O]H
O]H DNWLYRYDW
DNWLYRYDW WěHPL
WěHPL Uı]Q¿PL
Uı]Q¿PL ]Sı
]Sı
VRE\
VRE\
3UDYLGHOQ£ ÏDVRYDQ£
ÏDVRYDQ£ ([WUD
([WUD WHSO£
WHSO£ YRGD
YRGD
3UDYLGHOQ£
႑႑ ,QWHUYDO
PH]L
]Y\ģRY£Q¯P
WHSORW\
,QWHUYDO PH]L ]Y\ģRY£Q¯P WHSORW\ VH
VH YRO¯
YRO¯ YY QDE¯GFH
QDE¯GFH
1DE¯GND
XND]XMH
NG\
P£
SUREÝKQRXW
1DE¯GND XND]XMH NG\ P£ SUREÝKQRXW GDOģ¯
GDOģ¯
]Y¿ģHQ¯
]Y¿ģHQ¯ WHSORW\
WHSORW\
႑႑ =Y¿ģHQ£
=Y¿ģHQ£ WHSORWD
WHSORWD MH
MH XGUŀRY£QD
XGUŀRY£QD HOHNWURNRWOHP
HOHNWURNRWOHP SR
SR
'RÏDVQ£
ಱ([WUD
WHSO£ YRGDಯ
VH DNWLYXMH
5, SPLIT
16 + HEV
500 UXÏQÝ ]D
+(9
+(9 IXQNFH Set
GREX
MHGQ«
KRGLQ\
GREX
MHGQ«
KRGLQ\
W¯PFR ÏDVRYDQ£ IXQNFH VH DNWLYXMH SRPRF¯ QDVWDYHQ¯ Y ě¯
2EMHP
WHSO«
2EMHP
WHSO« XŀLWNRY«
XŀLWNRY«
YRG\ SěL
SěL Uı]Q¿FK
Uı]Q¿FK SUıWRF¯FK
SUıWRF¯FK YRG\
YRG\ r&
r& OLWU\
OLWU\
Tappvarmvattenvolym
(liter)
Tappvarmvattenvolym
(liter) YRG\
GLF¯P
SRϯWDÏL
ÎDVRYDQ£ ([WUD
([WUD WHSO£
WHSO£ YRGD
YRGD SRGOH
SRGOH UR]YUKX
UR]YUKX
ÎDVRYDQ£
1600
1600
10
OPLQ
OPLQ
10l/min
l/min
႑
ÎDV\
VSRXģWÝQ¯
D
]DVWDYRY£Q¯
YH
႑
ÎDV\
VSRXģWÝQ¯
D
]DVWDYRY£Q¯
YH GQHFK
GQHFK YY W¿GQX
W¿GQX
3ěL
]REUD]HQ¯
1400
1400
NG\
VH
SRŀDGXMH
]Y¿ģHQ¯
WHSORW\
VH
QDVWDYXM¯
YY
NG\
VH
SRŀDGXMH
]Y¿ģHQ¯
WHSORW\
VH
QDVWDYXM¯
႑
ರ$ಯ QDG LNRQRX
MH DNWLYQ¯ GRÏDVQ£ H[WUD WHSO£ YRGD
1200
1200
G¯OϯFK
QDE¯GN£FK
SRG
QDE¯GNRX
G¯OϯFK
QDE¯GN£FK
SRG
QDE¯GNRX
12
OPLQ
OPLQ
12l/min
l/min
႑ 1000
1000
႑႑ =Y¿ģHQ£
=Y¿ģHQ£ WHSORWD
WHSORWD MH
MH XGUŀRY£QD
XGUŀRY£QD HOHNWURNRWOHP
HOHNWURNRWOHP SR
SR
ರ%ಯ QDG LNRQRX
MH DNWLYQ¯ ÏDVRYDQ£ H[WUD WHSO£
YRGD
OPLQ
OPLQ
14
14l/min
l/min
]YROHQ¿
ÏDVRY¿
LQWHUYDO
]YROHQ¿
ÏDVRY¿
LQWHUYDO
800
800
16
16l/min
l/min
OPLQ
OPLQ
'RÏDVQ£ ([WUD
([WUD WHSO£
WHSO£ YRGD
YRGD
'RÏDVQ£
600
600
႑႑ 3R
24
OPLQ
OPLQ
24l/min
l/min
3R VWLVNQXW¯
VWLVNQXW¯ WODϯWND
WODϯWND VH
VH QD
QD GLVSOHML
GLVSOHML ]REUD]¯
]REUD]¯ UHŀLP
UHŀLP
400
400
ಱ([WUD
ಱ([WUD WHSO£
WHSO£ YRGDಯ
YRGDಯ $
$ DD MHVWOLŀH
MHVWOLŀH WODϯWNR
WODϯWNR SRGUŀ¯WH
SRGUŀ¯WH
200
200
]PÝQ¯WH
]PÝQ¯WH UHŀLP
UHŀLP ]H
]H KRGLQ
KRGLQ QD
QD SRKRWRYRVWQ¯
SRKRWRYRVWQ¯ UHŀLP
UHŀLP
1,%(റ 63/,7
00
႑
=Y¿ģHQ£
WHSORWD
MH
XGUŀRY£QD
HOHNWURNRWOHP
Dŀ
႑
=Y¿ģHQ£ WHSORWD MH XGUŀRY£QD HOHNWURNRWOHP Dŀ GR
GR
48
50
52
54
56
58
60
62
64
48
50
52
54
56
58
60
62
64
XSO\QXW¯
Stopptemperatur
varmvatten
°C
XSO\QXW¯ ÏDVRY«KR
ÏDVRY«KR LQWHUYDOX
LQWHUYDOX
Stopptemperatur
varmvatten
°C
=DVWDYRYDF¯
SUR
YRGX
=DVWDYRYDF¯ WHSORWD
WHSORWD
SUR WHSORX
WHSORX
YRGX r&
r&
100
100
9H YģHFK IXQNF¯FK ಱ([WUD WHSO£ YRGDಯ VH GRÏDVQÝ ]Y\ģXMH
00
WHSORWD
WHSO«
YRG\
1HMSUYH
MH WHSORWD
]Y¿ģHQD
NRPSUHVRUHP
48
50
52
54
56
58
60
62
64
48
50
52
54
56
58
60
62
64
QD QDVWDYLWHOQRX KRGQRWX QDE¯GND
D
SRWRP
MH
]Y\ģR
Stopptemperatur
varmvatten
°C
Stopptemperatur
varmvatten
°C
=DVWDYRYDF¯
WHSORWD
YRGX
=DVWDYRYDF¯
WHSORWD SUR
SUR WHSORX
WHSORX
YRGX r&
r&
Y£QD HOHNWURNRWOHP GRNXG QHGRV£KQH KRGQRW\ ]DVWDYRYDF¯
WHSORW\ QDE¯GND 6WDQRYHQ¯
6WDQRYHQ¯ SULRULW
SULRULW
-HOL
-HOL QXWQ«
QXWQ« RKě£W
RKě£W YRGX
YRGX YY RKě¯YDÏL
RKě¯YDÏL WHSHOQ«
WHSHOQ« ÏHUSDGOR
ÏHUSDGOR WHQWR
WHQWR
SRŀDGDYHN
SRŀDGDYHN XSěHGQRVWQ¯
XSěHGQRVWQ¯ DD SěHSQH
SěHSQH FHO¿
FHO¿ Y¿NRQ
Y¿NRQ WHSHOQ«KR
WHSHOQ«KR
ÏHUSDGOD
ÏHUSDGOD GR
GR UHŀLPX
UHŀLPX RKěHYX
RKěHYX WHSO«
WHSO« YRG\
YRG\
9
9 WRPWR
WRPWR UHŀLPX
UHŀLPX QHSURE¯K£
QHSURE¯K£ Y\W£SÝQ¯
Y\W£SÝQ¯ DQL
DQL FKOD]HQ¯
FKOD]HQ¯
3ULRULW\
3ULRULW\ O]H
O]H VWDQRYLW
VWDQRYLW SRPRF¯
SRPRF¯ SDUDPHWUı
SDUDPHWUı QD
QD SěHGQ¯P
SěHGQ¯P SDQHOX
SDQHOX
22 9L]
Technické
údaje
>1@
789ಯ
9L] ಱ
ಱ
>1@ 7HSORWD
7HSORWD
789ಯ QD
QD VWU
VWU NIBE™ SPLIT
1,%(റ
1,%(റ 63/,7
63/,7
Tabulka - systémové kombinace NIBE SPLIT
NIBE SPLIT je dodáván v tzv. setech, není možná libovolná
kombinace venkovních a vnitřních jednotek.
Poznámka: součástí tohoto projektového podkladu není
popis setů s vnitřní systémovou jednotkou ACVM 270.
Číslo setu
Vnitřní jednotka, ohřívač vody
Venkovní jednotka
1
ACVM 270 (vše v jednom)
AMS 10-8 kW
2
ACVM 270 (vše v jednom)
AMS 10-12 kW
3
HBS 12 + HEV 500
AMS 10-12 kW
4
HBS 16 + HEV 300
AMS 10-16 kW
5
HBS 16 + HEV 500
AMS 10-16 kW
6
HBS 16 + HE 30 (bez ohřevu TUV)
AMS 10-16 kW
NIBE™ SPLIT
NIBE SPLIT set č. 3
NIBE SPLIT set č. 4
NIBE SPLIT set č. 5
NIBE SPLIT set č. 6
Technické údaje
23
Q¯P Sě¯SDGÝ GR P¯VWQRVWL YH NWHU« KOXN QHYDG¯ 1
0XV¯ E¿W XP¯VWÝQ WDN DE\ E\O VSRGQ¯ RNUDM Y¿SDUQ¯NX YH
WR PRŀQ« QHXPLVħXMWH ML NH VWÝQÝ ORŀQLFH QHER ML
Y¿ģFH SUıPÝUQ« VQÝKRY« SRNU¿YN\ Y GDQ« REODVWL DYģDN
P¯VWQRVWL Y Q¯ŀ E\ PRKOD KOXÏQRVW SěHGVWDYRYDW
PLQLP£OQÝ PP QDG ]HP¯
$06 VH QHVP¯
XPLV
EO«P
6 Umístění
tepelného
čerpadla
NIBE
SPLIT
ħRYDW NH ]GHP FLWOLY¿P QD KOXN QDSě¯NODG YHGOH ORŀQLFH
႑ 1£VWÝQQ£ NRQ]ROD GYRXG¯OQ£ SUR ]DYÝģHQ¯ MH QD
7DN«
VH
XMLVWÝWH
ŀH
XP¯VWÝQ¯
QHEXGH
UXģLW
VRXVHG\
%ÝKHP
Základní předpoklady umístění venkovní jednotky AMS 10 WRY£QD QD ]DGQ¯ VWUDQÝ +%6 .H VWÝQÝ ] YKRG
LQVWDODFH MH WěHED G£YDW SR]RU DE\ VH WHSHOQ« ÏHUSDGOR
PDWHUL£OX XSHYQÝWH SUYQ¯ Ï£VW NRQ]RO\ 3RWRP QD
WXMWH
+%6umísťovat
QD VWÝQX
'YÝPD
RULJLQ£OQ¯PL
• QHSRģNU£EDOR
Venkovní jednotka AMS 10 se umísťuje vně objektu na
• AMS 10 se
nesmí
tak, aby
mohlo
dojít k ģURXE
pevnou
vodorovnou
základnu nebo
na stěnu na
závěs0ıŀH
Y]QLNDW
YHON« PQRŀVWY¯
NRQGHQ]DÏQ¯
YRG\
D VQÝKRY«
né
konzole
(příslušenství).
YRG\ ] UR]PUD]RY£Q¯ 9 P¯VWÝ LQVWDODFH ]DMLVWÝWH YKRGQ¿
• RGYRG
Pokud D
je XMLVWÝWH
jednotkaVH
umístěna
na zemi jeNG\
vhodné
ŀH Y REGRE¯FK
PıŀHpoužít
Y]QLNDW OHG
stojan (příslušenství), který zajistí minimální výšku nad
QHPıŀH YRGD Y\W«FL QD FHVW\
terénem.
•
• 9]G£OHQRVW
Jednotku je PH]L
možné
montovat
betonový
$06
Di na
GRPHP
PXV¯základ,
E¿W DOHVSRĊ
kterýPP
unese
její hmotnost.
Pokud
používají
betonové
•
=DMLVWÝWH
DE\ E\O
QDGse$06
DOHVSRĊ MHGHQ
desky,
musí
ležet
na
zpevněném
povrchu
asfaltu
nebo
PHWU YROQ«KR SURVWRUX $06 VH QHVP¯ XPLVħRYDW
štěrkovém
podkladu.
Betonové základy
neboY]GXFKX
desky $06
•
WDN
DE\ PRKOR
GRM¯W N UHFLUNXODFL
YHQNRYQ¯KR
musí být položeny tak, aby byl spodní okraj výparníku
VH QHVP¯ XPLVħRYDW QD YÝWUQ£ P¯VWD NGH E\ E\O Y\
ve výšce průměrné sněhové pokrývky v dané oblasti,
VWDYHQ
Sě¯P¿P SRU\YıP
YÝWUX 0RKOR E\ GRM¯W NH
avšak minimálně
200 mmVLOQ«KR
nad zemí.
•
]KRUģHQ¯
¼ÏLQQRVWL
D URYQÝŀ
N QHJDWLY
• VQ¯ŀHQ¯
AMS 10 Y¿NRQX
se nesmí NH
nikdy
umísťovat
přímo na
trávník ani
Q¯PX
RYOLYQÝQ¯
RGPUD]RY£Q¯
jiný nepevný
povrch.
•
• 9AMS
10
se
nesmí
umísťovat
ke
zdem
citlivým
na
hluk,
Sě¯SDGÝ Q£VWÝQQ« LQVWDODFH VH XMLVWÝWH ŀH YLEUDFH VH
například v blízkosti ložnice apod.
QHEXGRX ģ¯ěLW GRYQLWě GRPX 7DN« VH XMLVWÝWH ŀH ]HÑ D
• Před umístěním AMS 10 je nutné posoudit, zda svým
PRQW£ŀQ¯
XQHVRX
KPRWQRVW
WHSHOQ«KR
ÏHUSDGOD
umístěnímSUYN\
v blízkosti
hranic
sousedních
pozemků
nemůže dojít k jejich rušení hlukem.
1HSě¯P¿ SHYQLQVN¿ Y¯WU
3ě¯P¿ SHYQLQVN¿ Y¯WU
cirkulaci venkovního
vzduchu,
tedy k opětovnému
MLVWÝWH +%6
QD Q£VWÝQQ«
NRQ]ROH nasávání ႑vzduchu již ochlazeného tepelným čerpadlem.
3RWUXE¯ YHÑWH WDN DE\ QHE\OR SěLSHYQÝQR N YQLWěQ¯
Mohlo by tak dojít ke snížení topného výkonu a zhorORŀQLFH
QHER RE¿YDF¯KR SRNRMH
šení účinnosti
zařízení.
႑ =DMLVWÝWH
YROQ¿
SURVWRUalespoň
SěLEO PP volSěHG Y¿UREN
Nad AMS
10 musí být
ponechán
1 metr
ného prostoru.
PP QDG Y¿URENHP SUR EXGRXF¯ VHUYLVQ¯ ¼ÏHO\
AMS 10 se
nesmí umísťovat
větrná místa,
kde by
]Dě¯]HQ¯P
PXV¯ E¿WnaGRVWDWHÏQ¿
SURVWRU
SUR SRWUX
byla vystaveno
silným
poryvům
větru.
YHQWLO\ =Dě¯]HQ¯ ]DYÝVWH GR WDNRY« Y¿ģN\ DE\ E\
V místě servisního vstupu AMS 10 na pravé straně při
SOHM GREěH ÏLWHOQ¿
pohledu zepředu musí být zajištěn volný prostor minimálně 300 mm. Doporučuje se však 600 mm.
Q£GRE\
Hrozí-li'LPHQ]RY£Q¯
riziko padajícíhoH[SDQ]Q¯
sněhu ze střechy,
musí se postavit ochranná stříška (minimálně 1 m nad AMS 10)
9QLWěQ¯ REMHP +(9 SUR Y¿SRÏHW H[SDQ]Q¯ Q£GRE
Při provozu AMS 10 vzniká velké množství kondenzační
Omusí
2EMHP
H[SDQ]Q¯
Q£GRE\
PXV¯
ÏLQLWpro
DOHVSRĊ vody. Proto
být pod
jednotkou
zajištěn
prostor
FHONRY«KR
vsakování
tohoto REMHPX
kondenzátu a nebo je možné kondenzát2EMHP
odvádět
trubkou
doY¿UREN\
kanalizace (příslušenství
SUR MHGQRWOLY«
KVR 10 Split). Pokud kondenzát volně skapává, musí
+%6 O
být pod jednotkou zajištěn takový prostor kde se může
+(9období
hromadit takto vznikající
O množství
v zimním
ledu aniž by mohlo způsobit úraz uklouznutím.
3RÏ£WHÏQ¯ WODN D PD[LP£OQ¯ Y¿ģNRY¿ UR]G¯O
6ODE¿ Y¯WU ! NP
6LOQ¿ Y¯WU ! NP
6ODE¿ Y¯WU ! NP
6LOQ¿ Y¯WU ! NP
Instalační prostor AMS 10-12,
AMS 10-16
3RÏ£WHÏQ¯ WODN WODNRY« H[SDQ]Q¯ Q£GRE\ PXV¯ E¿W GLP
Y£Q SRGOH PD[LP£OQ¯ Y¿ģN\ + PH]L Q£GRERX D QHMY
XP¯VWÝQ¿P UDGL£WRUHP MDN MH ]Q£]RUQÝQR QD REU£]N
3RÏ£WHÏQ¯ WODN EDU PYS ]QDPHQ£ PD[LP£OQ¯ Sě
Q¿ Y¿ģNRY¿ UR]G¯O P
3RNXG QHQ¯ SRÏ£WHÏQ¯ WODN Y WODNRY« Q£GREÝ GRVWDWH
Y\VRN¿ MH PRŀQ« KR ]Y¿ģLW VNU] SOQLF¯ YHQWLO Y H[SDQ
Q£GREÝ 6WDQGDUGQ¯ SRÏ£WHÏQ¯ WODN H[SDQ]Q¯ Q£GRE\
PXV¯ XY«VW Y NRQWUROQ¯P VH]QDPX QD VWU 150 mm
-DN«NROLY ]PÝQ\ SRÏ£WHÏQ¯KR WODNX RYOLYĊXM¯ VFKRSQ
H[SDQ]Q¯ Q£GRE\ Y\URYQ£YDW UR]S¯Q£Q¯ YRG\
300 mm
H
5m
300 mm
24
1,%(റ 63/,7
Umístění tepelného čerpadla NIBE SPLIT
NIBE™ SPLIT
Instalace jednotky AMS 10 na betonové základy
1
3
4
95
580
600
150
430
150
1
1
410
1. betonový pas s armaturou
2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace
nebo trativodu
3. volný prostor, případně drenážní vrstva
4. rostlý terén
600
410
1
4
2
95
250
1
800
250
Na příkladu je uvedena jednotka AMS 10-12. Rozměry jsou stejné i pro jednotku AMS 10-16. Rozměry v mm.
580
430
150
150
Instalace jednotky AMS 10 na stojan (příslušenství)
Na příkladu je uvedena jednotka AMS 10-12. Rozměry jsou stejné i pro jednotku AMS 10-16. Rozměry v mm.
95
380
600
410
2
110
150
95
600
580
4
430
580
150
1. betonový pas s armaturou
1. betonový pas s armaturou
2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace
2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace
nebo trativodu
nebo trativodu
3. volný prostor, případně drenážní vrstva
3. volný prostor, případně drenážní vrstva
4. rostlý terén
4. rostlý terén
5. stojan (příslušenství č. 067033)
150
430
11
150
150
NIBE™ SPLIT
4
2
150
11
5
410
410
600
600
4
1
800
550
3
4
110
1
3
1
250
255
1
1
250
1
255
5
5
580
580
430
430
150
150
Umístění tepelného čerpadla NIBE SLIT
25
Instalace
jednotky AMS
10 na konzoli (příslušenství)
na konzoli
(příslušenství
č. 067034)
VM
uslny
NaAMS10-12
příkladu je uvedena jednotka AMS 10-12. Rozměry konzolí jsou stejné i pro jednotku AMS 10-16. Rozměry v mm.
min. 150
410
300
•
•
vou
nou
sti,
onžnita
130
•
jenutnévenkovníjednotkuvybavittopnýmkabelemproohřevspodníhodnajednotky(příslušenstvíDPH11);max.příkon50W
všechna potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, dále i potrubí pro odvod kondenzátu, která
sepřimontážitepelněizolují,jevhodnédodatečně omotat hliníkovou lepicí páskou, která chránítepelnouizolacipředslunečnímsvitemaptactvem
kekotveníAMS10kbetonovémuzákladupoužít
vrutysØ12mmspodložkouapérovkou,případněpryžovoupodložkou
0 a venkovní jednotky AMS 10
VM
H
VM
L
L
a
H
26
Umístění tepelného čerpadla NIBE SPLIT
NIBE™ SPLIT
Zajištění odvodu kondenzátu
•
•
Při provozu AMS 10 vzniká velké množství kondenzační
vody. Proto musí být pod jednotkou zajištěn prostor pro
vsakování tohoto kondenzátu a nebo je možné kondenzát odvádět trubkou do kanalizace (příslušenství
KVR 10 Split).
Pokud kondenzát volně skapává, musí být pod jednotkou zajištěn takový prostor kde se může v zimním
období hromadit takto vznikající množství ledu aniž by
mohlo způsobit úraz uklouznutím.
•
•
•
Úsek potrubí, který by mohl zamrzat, se musí ohřívat
topným kabelem, aby se předešlo zamrznutí.
Potrubí s topným kabelem není součástí dodávky. Je
součástí příslušentsví KVR 10 Split.
Izolace trubky odvodu kondenzátu se musí těsně dotýkat spodní části odkapní vany.
Možné alternativy odvodu kondenzátu pomocí příslušenství KVR 10 Split
Izolace
SifonIzolace
Sifon
Nezámrzná
Frostfritt
hloubka
Nezámrzná
Frostfritt
hloubka
LEK
LEK
LEK
Sifon
Nezámrzná
Frostfritt
hloubka
djup
LEK
Sifon
NIBE™ SPLIT
Nezámrzná
Frostfritt
hloubka
djup
Umístění tepelného čerpadla NIBE SPLIT
27
Ochrana před sněhem a ledem
Příklad ochrany před padajícím sněhem a ledem. Minimální výška 1m nad AMS 10.
min. 1 m
Poznámka: Na obrázku je jednotka AMS 10-12. Stejné
hodnoty platí i pro jednotku AMS 10-16.
28
Umístění tepelného čerpadla NIBE SPLIT
NIBE™ SPLIT
Základní předpoklady umístění vnitřní jednotky HBS
•
•
•
•
•
•
Doporučuje se instalovat HBS 16 do místností se stávající podlahovou výpustí.
Hydrobox HBS se zavěšuje zadní stranou na zeď, nejlépe do místnosti kde nevadí hluk oběhového čerpadla.
Není-li to možné, neumísťuje se ke stěně místností, které by mohly být citlivé na hluk.
Potrubí se vede tak, aby nebylo připevněno ke stěnám
místností citlivých na hluk.
Pod jednotkou HBS musí být dostatečný prostor pro
potrubí a ventily.
Pro budoucí servisní účely je nutné zajistit minimální
volný prostor 500 mm před jednotkou HBS a 220 mm
nad jednotkou HBS.
Jednotka HBS má být zavěšena tak, aby byl displej dobře čitelný (v úrovni očí).
Základní předpoklady umístění ohřívače vody HEV 300, HEV 500
•
•
•
•
Doporučuje se instalovat ohřívač vody HEV 300 a HEV
500 do místností se stávající podlahovou výpustí.
Povrch musí být pevný, pokud možno s betonovou
podlahou nebo betonovými základy. Povrch musí unést
hmotnost ohřívače naplněného vodou.
Potrubí se vede tak, aby nebylo připevněno ke stěnám
místností citlivých na hluk.
Pro budoucí servisní účely je nutné zajistit minimální
volný prostor 500 mm před a 220 mm nad ohřívačem
vody HEV 300, HEV 500.
Základní předpoklady umístění elektrokotle HE 30
•
•
•
•
Doporučuje se instalovat elektrokotel HE 30 do místností se stávající podlahovou výpustí.
Elektrokotel HE 30 se zavěšuje zadní stranou na zeď,
nejlépe do místnosti kde nevadí hluk. Není-li to možné,
neumísťuje se ke stěně místností, které by mohly být
citlivé na hluk.
Potrubí se vede tak, aby nebylo připevněno ke stěnám
místností citlivých na hluk.
Pro budoucí servisní účely je nutné zajistit minimální
volný prostor 500 mm před, 600 mm vpravo a 220 mm
nad elektrokotlem HE 30.
NIBE™ SPLIT
Umístění tepelného čerpadla NIBE SPLIT
29
7 Připojení potrubí s chladivem
Všeobecné informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými
normami a směrnicemi.
Maximální délka potrubí může být až 30 m.
Maximální výškový rozdíl může být až 7 m.
Jednotka AMS 10-12 a AMS 10-16 se dodává předplněná chladivem. Tato dávka chladiva stačí až do vzdálenosti potrubí 15 m. Pokud je trasa delší (max. 30 m)
musí být doplněno 0,06 kg chladiva R410a na každý
další metr trasy potrubí.
Izolace potrubí musí být odolná teplotě alespoň 120
°C.
Ohyby potrubí musí mít minimální poloměr 100 - 150
mm.
Při montáži nesmí do potrubí vniknout žádná voda ani
nečistota.
Po instalaci potrubí musí být na potrubí provedena tlaková zkouška. O zkoušce je vypracován protokol.
Pro tlakovou zkoušku se smí použít výhradně dusík.
Potrubí musí být před naplněním vakuováno aby se ze
systému odstranila veškerá vlhkost.
Napájecí kabel pro jednotku AMS může být veden souběžně s potrubím chladiva.
Připojení potrubí s chladivem
HBS
max. 7m
max. 30m
max. 7m
HBS
NIBE™ SPLIT
8 Připojení k topnému systému
Všeobecné informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými
normami a směrnicemi.
NIBE SPLIT může pracovat s maximální teplotou topné
vody na výstupu až 58 °C a teplota vratné vody může
být až 55 °C.
Maximální pracovní teplota pro jednotku HBS je 65 °C.
Jednotka HBS není vybavena externími uzavíracími ventily na straně vody; tyto ventily musí být nainstalovány,
aby se v budoucnu usnadnil servis.
Jednotka HBS je vybavena expanzní nádobou 18 l. Je-li
nutná větší expanzní nádoba, stávající expanzní nádobu lze odpojit.
Maximální vzdálenost potrubí mezi jednotkou HBS a
ohřívačem vody HEV 300 nebo HEV 500 je 10 m.
Tlakoměr s pojistným ventilem je součástí dodávky. Pojistný ventil musí být vždy instalován.
Objem vody. Při zapojování s NIBE SPLIT 12 se doporučuje minimální dostupný objem systému alespoň 80
litrů, případně 100 litrů pro podlahové chlazení. Pro
NIBE SPLIT 16 je minimální doporučený objem 150 l
pro systém chlazení i topení.
Před připojením tepelného čerpadla ke stávajícímu topnému systému se doporučuje vypláchnout potrubí, aby
nedošlo k poškození součástí nečistotami.
Jednotka HBS je vybaveno vysoce úsporným oběhovým
čerpadlem s oběžným kolem pohybujícím se v magnetickém poli. Pokud mohou být v systému magnetické
nečistoty je nutné instalovat filtr magnetických nečistot.
Možné varianty hydralického zapojení jsou popsány v
kapitole Schémata hydraulického zapojení.
NIBE™ SPLIT
Připojení k topnému systému
31
9 Elektro zapojení
Všeobecné informace
PEN
L1 L2 L3
Domovní rozváděč
Vstupní napájecí kabel
Jistič
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Tepelné čerpadlo se nesmí zapojovat bez svolení dodavatele elektřiny a musí být zapojeno osobou s dostatečnou kvalifikací podle platných norem.
Použitý jistič, musí mít charakteristiku „C“ (kvůli startu
motoru kompresoru). Dimenzování jističe je uvedeno v
kapitole „Technické údaje“.
Jednotka HBS nemá vícepólový jistič na přívodu elektrického napájení. Přívodní kabel se musí připojit k jističi
se vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm. Musí se použít
vstupní napájení 3x400 V AC 50Hz přiváděné z domovního rozváděče.
Je-li budova vybavena proudovým chráničem, jednotka
HBS musí být připojena na samostatný proudový chránič.
Je-li třeba provést zkoušku izolace v budově, odpojte
NIBE SPLIT.
Komunikační kabel pro jednotku AMS je zároveň napájecím kabelem (platí pro AMS 10-12). Přivádí se společně s potrubím chladiva a do jednotky může být přiveden zezadu, zprava nebo zepředu. Komunikační kabel
se vede do vnitřní systémové jednotky HBS.
Jednotka AMS 10-16 má mít samostatný komunikační
a napájecí kabel.
Svorkovnice pro připojení jsou přístupné po odejmutí
krytů.
Jednotka AMS je vybavena jednofázovým kompresorem. Kompresor je připojen na fázi L3. Za provozu
může proud v této fázi dosáhnout až hodnoty 16 A
(pro AMS 10-12) resp. 25 A (pro AMS 10-16).
Nestíněné komunikační kabely a kabely čidel teploty
nemají být vedeny ve vzdálenosti menší než 20 cm souběžně se silovým vedením aby se zabránilo rušení. Vyjímkou je komunikace mezi venkovní jednotkou AMS
a vnitřním modulem HBS, která je vedena souběžně s
napájecím kabelem venkovní jednotky AMS 10-16. U
AMS 10-12 je komunikační linka součástí napájecího
kabelu.
Elektro zapojení
Napájecí a
komunikační kabel
Proudové měřící
transformátory (volitelné)
l apájecí a ovládací
N
klabel
HBS 12
Kabely čidel teploty
HEV 500
AMS 10-12
Schématické znázornění propojení jednotlivých částí.
Připojení proudových čidel je volitelné. Více informací v popisu jednotlivých elektro připojení.
NIBE™ SPLIT
HE 30
Přístup ke svorkovnicím
AMS 10-12
LEK
LEK
HEV 500
LEK
LEK
HEV 300
LEK
AMS 10-16
LEK
LEK
LEK
HEV 500
LEK
LEK
LEK
LEK
HBS
AMS 10-16
LEK
LEK
NIBE™ SPLIT
Elektro zapojení
33
HEV 300
HEV 300
LEK
LEK
LEK
HEV 500
LEK
LEK
LEK
LEK
HEV 500
HBS
AMS 10-16
LEK
HBS
AMS 10-16
HE 30
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
HEV 300
34
Elektro zapojení
NIBE™ SPLIT
Popis jednotlivých připojení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlavní napájecí kabel NIBE SPLIT 12 (5Cx2,5 mm ²)
Hlavní přívodní kabel z domovního rozvaděče pro celý
systém NIBE SPLIT.
Hlavní napájecí kabel NIBE SPLIT 16 (5Cx6 mm ²)
Hlavní přívodní kabel z domovního rozvaděče pro celý
systém NIBE SPLIT.
Napájecí kabel pro jednotku AMS 10-12 (5Cx2,5 mm ²) Připojení venkovní jednotky je provedeno ze svorek modulu HBS 12. U jednotky AMS 10-12
jsou dva vodiče z napájecího kabelu využity jako kominkační linka mezi venkovní jednotkou AMS 10-12 a
vnitřním modulem HBS 12.
Napájecí kabel pro jednotku AMS 10-16 (3Cx6 mm ²) Připojení venkovní jednotky je provedeno
ze svorek modulu HBS 16.
Komunikace s venkovní jednotkou AMS 10-12
Není nutné vést samostatný kabel, komunikace je součástí napájecího kabelu venkovní jednotky, viz. text
výše.
Komunikace s venkovní jednotkou AMS 10-16
(3Cx1,5 mm ²) Samostaný kabel pro kuminkační linku
mezi venkovní jednotkou AMS 10-16 a vnitřním modulem HBS 16.
Propojení mezi jednotkou HBS a ohřívačem vody
HEV 300, HEV 500 nebo elektrokotlem HE 30
(3x kabel 5Cx1,5 mm ²) Propojení mezi tělesy elektrokotle a silovými stykači v jednotce HBS. Čidlo venkovní teploty BT1 (2x0,5 mm ²)
Čidlo pro měření venkovní teploty. Jeho údaje jsou
použity pro správný výpočet teploty topné vody v závislosti na zvolené topné křivce. Prostup čidla do venkovního prostoru musí být utěsněn aby nedocházelo k
ovlivňování měřené teploty teplým vzduchem z budovy.
Čidlo teploty teplé vody BT6 (2x0,5 mm ²)
Čidlo teploty teplé vody BT6 je umístěno v ohřívači teplé vody HEV 300 nebo HEV 500. Čidlo může být vedeno společným kabelem s čidlem elektrokotle BT19, které je také umístěno v ohřívači vody HEV 300, HEV 500.
V případě společného vedení se použije kabel 4Cx0,5
mm ². Čidlo BT6 není použito v případě sestavy s elektrokotlem HE 30.
Čidlo teploty elektrokotle BT19 (2x0,5 mm ²)
Čidlo teploty elektrokotle BT19 je umístěno v ohřívači
teplé vody HEV 300, HEV 500 nad elektrickým topným
tělesem. V případě sestavy s elektrokotlem HE 30 je
toto čidlo umístěno v elektrokotli HE 30. Čidlo může
být vedeno společným kabelem s čidlem teploty teplé
vody BT6, které je také umístěno v ohřívači vody HEV
300, HEV 500. V případě společného vedení se použije
kabel 4Cx0,5 mm ².
Proudové měřící transformátory (4x0,5 mm ²)
Volitelné. Tyto transformátory se instalují na všechny 3
fáze hlavního přívodu budovy. Na desce v jednotce HBS
se otočným ovladačem nastaví vypínací proud hlavního jističe. Pokud jednotka HBS naměří proud téměř na
hranici vypínacího proudu hlavního jističe, je řídící systém schopen omezit výkon elektrokotle a nebo snížit
frekvenci kompresoru.
NIBE™ SPLIT
•
•
•
•
•
•
•
Blokování kompresoru (2x0,5 mm ²)
Volitelné. Musí být připojeny pouze beznapěťové kontakty. Při sepnutí dojde k zablokování kompresoru.
Blokování elektrokotle (2x0,5 mm ²)
Volitelné. Musí být připojeny pouze beznapěťové
kontakty. Při sepnutí dojde k zablokování elektrokotle. Externí oběhové čerpadlo (3Cx0,5 mm ²)
Volitelné. Je možné připojit jedno externí oběhové čerpadlo s příkonem do 50 W. Oběhové čerpadlo je aktivní
pokud je aktivní oběhové čerpadlo vestavěné v jednotce HBS.
Externí elektrokotel nebo plynový kotel (2x0,5 mm²) Volitelné. Jako bivalentní zdroj je možné využít jakýkoliv řiditelný zdroj tepla připojený k sestavě NIBE SPLIT.
Vnitřní elektrokotel je potom vyřazen z funkce. Tento
výstup poskytuje při sepnutí 230 V. Pokud je bivalentní
zdroj nutné ovládat beznapěťovým kontaktem je nutné
použít oddělovací relé.
Kontakt pro změnu pokojové teploty (2x0,5 mm²)
Volitelné. Připojit pouze na beznapěťové kontakty. Sepnutí kontaktu způsobí paralelní posun topné křivky
(snížení nebo zvýšení teploty topné vody) o nastavenou
hodnotu. Pokud jsou instalovány dva topné okruhy lze
připojit samostatný kontakt pro každý topný okruh.
Kontakt pro aktivaci funkce „Extra teplá voda“
(2x0,5 mm ²) Volitelné. Připojit pouze na beznapěťové kontakty. Sepnutí kontaktu alespoň na jednu sekundu způsobí aktivaci funkce „Dočasná extra teplá voda“. Po uplynutí 3
hodin se obnoví předchozí nastavení.
Výstup alarmu (2x0,5 mm ²) Volitelné. Alarm lze signalizovat prostřednictvím relé na
desce řídícího systému.
Poznámka k připojení signálu HDO.
Blokování chodu kompresoru a elektrokotle se využívá například pro ovládání signálem HDO. Signál HDO však nesmí
být zapojen přímo, ale přes externí relé s rozpínacím kontaktem (není součástí dodávky) !
Elektro zapojení
35
Popis připojení příslušenství
•
•
•
•
•
36
Prostorové čidlo RG10 (3x0,5 mm ²)
Volitelné příslušenství. Čidlo prostorové teploty s ovladačem pro nastavení posunu topné křivky. Po připojení
je zobrazována aktuální pokojová teplota na displeji
HBS a zároveň umožňuje automatickou korekci teploty
topné vody podle odchylky prostorové teploty od žádané hodnoty.
Prostorový ovládací panel RE10 (Ethernet kabel)
Volitelné příslušenství. Ovládací panel pro montáž do
místnosti se stejnými funkcemi jako ovládací panel na
jednotce HBS. Obsahuje čidlo prostorové teploty. Propojovací kabel o délce 15 m je součástí dodávky panelu
RE-10. Po připojení je zobrazována aktuální pokojová
teplota na displeji RE-10 a zároveň je umožněna automatická korekce teploty topné vody podle odchylky
prostorové teploty od žádané hodnoty.
Směšovací ventil topného okruhu s nižší teplotou
Volitelné příslušenství ESV 28. Pokud je instalováno
toto příslušenství je možné ovládat směšovací ventil
pro topný okruh s nižší teplotou topné vody. Vyžaduje
připojovací sadu ACK 28 obsahující rozšiřující releovou
kartu, svorkovnice a elektro propojení pro montáž do
jednotky HBS.
Přepínací ventil topení/chlazení
Volitelné příslušenství VCC 28. Pokud je instalováno
toto příslušenství je možné při režimu chlazení přepínat
výstup do odděleného systému pro chlazení. Vyžaduje
připojovací sadu ACK 28 obsahující rozšiřující releovou
kartu, svorkovnice a elektro propojení pro montáž do
jednotky HBS.
Připojovací sada ACK 28 Je nutné použít pokud je instalováno příslušenství ESV
28 nebo VCC 28. Sada obsahuje rozšiřující releovou
kartu, připojovací svorkovnice a propojovací kabeláž.
Montuje se do jednotky HBS. Pokud je použito příslušenství ESV 28 a VCC 28 společně není nutné instalovat dvě sady ACK 28. Jedna sada obsahuje připojovací
svorkovnice pro oba dva typy příslušenství.
Elektro zapojení
NIBE™ SPLIT
10 Příprava před instalací
Před instalací tepelného čerpadla je nutné požádat distributora elektrická energie o připojení tepelného čerpadla pomocí formuláře „Žádost o připojení elektrického zařízení k
distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí“. Po
schválení je možné tepelné čerpadlo instalovat.
Stavební připravenost
•
•
•
•
•
•
•
•
Prostup skrz obvodové zdivo o průměru minimálně 80
mm pro potrubí a elektrické připojení venkovní jednotky. Základy pod venkovní jednotku AMS. Jednotka AMS
se nesmí nikdy umísťovat přímo na trávník nebo jiný
nezpevněný povrch.
Prostor na svislé stěně, která unese hmotnost jednotky
HBS (68,5 kg bez vody).
Pevná vodorovná základna, která unese hmotnost
ohřívače HEV 300 nebo HEV 500 (95 resp. 130 kg bez
vody). Pokud možno betonová podlaha nebo základová deska.
Pokud je instalován set č. 6 s elektrokotlem HE 30 pak
je nutný prostor na svislé stěně, která unese hmotnost
elektrokotle HE30 (24 kg bez vody).
Elektrický přívod napájení z hlavního domovního rozvaděče pro vnitřní jednotku HBS.
Kabel pro čidlo venkovní teploty.
Další kabeláž nutná pro provoz NIBE SPLIT. Závisí na
konfiguraci systému např. kabel pro prostorové čidlo
RG10, kabel pro kontakt na změnu prostorové teploty
apod. Jednotlivé kabely viz. kapitola Elektro připojení.
NIBE™ SPLIT
Příprava před instalací
37
႑
9\EDYHQR Q£GUŀHPL +( +(9 QHER +(9 SUR YQLWěQ¯ PRGXO +%6 D YHQNRYQ¯ PRGXO $06 ႑ 9HVWDYÝQ« KRGLQ\
11 Schémata
hydraulického
zapojení
SUR SO£QRY£Q¯ H[WUD
WHSO« YRG\ D
VQLŀRY£Q¯]Y\ģRY£Q¯ WHSORW\ QD Y¿VWXSX
HEV 300/HEV 500
)XQNFH
1,%( 63/,7 MH V\VW«P NWHU¿ PıŀH ]DMLģħRYDW Y\W£SÝQ¯
Toto ႑jsou3ěLSUDYHQ
pouze přehledová
schémata.
AktuálníV\VW«Pı
instalace musí odpovídat
normám.
RKěHYplatným
WHSO« YRG\
D FKOD]HQ¯
N ě¯]HQ¯ GYRX
NOLPDWL]DÏQ¯FK
NIBE႑ SPLIT
bez IXQNFH
ohřevu
tepléFKOD]HQ¯
vody - set 6
9HVWDYÝQ£
DNWLYQ¯KR
3ULQFLS ÏLQQRVWL EÝKHP Y\W£SÝQ¯ O]H ]MHGQRGXģLW WDNWR
&KODGLYR Y $06 ]¯VN£Y£ WHSOR ] YHQNRYQ¯KR Y]GX
0RŀQRVW SěLSRMHQ¯ YQÝMģ¯FK ]GURMı WHSOD
NIBE SPLIT v zapojení bez ohřevu teplé vody, pouze pro systém vytápěníFKX
(chlazení).
je ]Y\ģXMH
elektrokotel
HE
D SRWRPBivalentním
KR VWODÏXMHzdrojem
ϯPŀ G£OH
WHSORWX
30, který je součástí setu č.6.
+RUN« FKODGLYR Q\Q¯ Y SO\QQ«P VWDYX MH YHGHQR GR
3ULQFLS ÏLQQRVWL 1,%( 63/,7
႑
6\VW«P EH] WHSO« YRG\ SRX]H Y\W£SÝQ¯ FKOD]HQ¯
+%6 &KODGLYR XYROĊXMH WHSOR SUR Q£VOHGQ¿ UR]YRG Y V\VW«
PX
&KODGLYR Q\Q¯ Y NDSDOQ«P VWDYX MH YHGHQR ]SÝW GR
Överströmnings3ěHWRNRY¿
YHQWLO
3ěHWRNRY¿
YHQWLO
ventil3ěHWRNRY¿ YHQWLO
RG10/
RE10
CP1
$06 D FHO¿ SRVWXS VH RSDNXMH
.G\ŀ VH WHQWR SRVWXS REU£W¯ FKODGLYR Y $06 EXGH PRFL
]¯VN£YDW WHSOR ] YRG\ D XYROĊRYDW KR GR YHQNRYQ¯KR Y]GX
FKX WDNŀH Y Sě¯SDGÝ SRWěHE\ PıŀH WHSHOQ« ÏHUSDGOR P¯VWR
Y\W£SÝQ¯ FKODGLW
+%6 QD ]£NODGÝ SRURYQ£Q¯ ¼GDMı ] WHSORWQ¯KR ÏLGOD XU
ÏXMH ]GD P£ $06 EÝŀHW 9 Sě¯SDGÝ ]Y¿ģHQ¿FK Q£URNı
QD Y\W£SÝQ¯ PıŀH +%6 ]DSRMLW HOHNWURNRWHO YH IRUPÝ
YQLWěQ¯KR HOHNWURNRWOH QHER MDN«KRNROLY YQÝMģ¯KR SěLSRMHQ«KR
HOHNWURNRWOH
HBS 16
BT 1
HE 30
AMS 10-16
NIBE SPLIT systém s vytápěním (chlazením) a s ohřevem teplé vody - set 3, 4, 5
1,%(റ 63/,7
NIBE SPLIT v zapojení s ohřevem teplé vody a se systémem vytápění (chlazení). Bivalentním zdrojem je elektrokotel vestavěný
v ohřívači HEV 300 nebo HEV 500.
Poznámka: ve schématu je znázorněna venkovní jednotka AMS 10-16. U setu č. 3 je však použita jednotka AMS 10-12
6\VW«P V Y\W£SÝQ¯P FKOD]HQ¯P D WHSORX YRGRX
R ÏHU
Q¯
ÏQ« D
WY¯P
R RE¯
HSOD
'¯N\
Överströmnings3ěHWRNRY¿
YHQWLO
ventil
3RWěHEQ«
EH]SHÏQRVWQ¯
Erf. säker]Dě¯]HQ¯
hetsutr.
RG10/
RE10
CP1
FQ1
FL1
HBS 16
BT 1
AMS 10-16
ě¯]H
HVRUX
6 \D
HEV 300/HEV 500
38 )XQNFH
Schémata hydraulického zapojení
1,%( 63/,7 MH V\VW«P NWHU¿ PıŀH ]DMLģħRYDW Y\W£SÝQ¯
RKěHY WHSO« YRG\ D FKOD]HQ¯
3ULQFLS ÏLQQRVWL EÝKHP Y\W£SÝQ¯ O]H ]MHGQRGXģLW WDNWR
NIBE™ SPLIT
EP21-GP20
EP22-QN12
A
&KOD]HQ¯
Kyla
AB
CP1
EP22-QN12
EP21-BT2
EP21-QN25
A
&KOD]HQ¯
Kyla
B
B
NIBE SPLIT systém s vytápěním (chlazením) a s ohřevem teplé vody,
externí
bivalentní zdroj 9QÝMģ¯
HOHNWURNRWHO
set 3, 4, 5.
Solfångare
6OXQHÏQ¯
EP21-BT3 NROHNWRU\
CM1
NIBE SPLIT v zapojení s ohřevem teplé vody a se systémem vytápění (chlazení). Bivalentním
zdrojem je stávající externí elektrokotel nebo jiný řiditelný zdroj tepla připojený k ohřívači HEV 300, HEV 500. Elektrokotel vestavěný v ohřívači HEV 300 nebo
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
WHFKQLND
HEV 500 je deaktivován. Externí zdroj je spínán signálem 230 V3URz LQVWDODÏQ¯KR
vnitřní
jednotky
HBS.
CP2
=£VREQ¯N
CP1
,QVWDODFH SRWUXE¯
Bivalentní zdroj v tomto zapojení musí být vybaven vlastním oběhovým čerpadlem.
Poznámka: ve schématu je znázorněna venkovní jednotka AMS 10-12. U setu č. 4 a 5 je však použita jednotka AMS 10-16.
6OXQHÏQ¯
NROHNWRU\
EP8
Öve3
CP1
1,%( 63/,7 V NOLPDWL]DÏQ¯P V\VW«PHP D MDN¿PNROLY HOHNWURNRWOHP
9QÝMģ¯ HOHNWURNRWHO
RM
Klimatsystem
.OLPDWL]DÏQ¯
V\VW«P
Solfångare
6OXQHÏQ¯
NROHNWRU\
Vedpanna
medVH
ackumulator
.RWHO
QD GěHYR
]£VREQ¯NHP
6OXQHÏQ¯
NROHNWRU\
Överströmnings3ěHWRNRY¿
YHQWLO
Extern styrning
([WHUQ¯
UHJXODFH
ventil
RG10/
RE10
EP8
3RWěHEQ«
Erf. säkerEH]SHÏQRVWQ¯
]Dě¯]HQ¯
hetsutr.
CP1
3O\QRY¿
NRWHO
Gaspanna
CP2
=£VREQ¯N
GP31
FL1
3UR LQVWDODÏQ¯KR WHFKQLND
RM
BT 1
GP12
.OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P
Extern styrning
([WHUQ¯
UHJXODFH
=Y¿ģHQ¯
Extra
REMHPX
$/7
ALT 1
system
V\VW«PX
volym
AMS 10-12
CP1
&3
HEV 500
832=251Ü1
5DGL£WRU
SRGODKRY«
Y\W£SÝQ¯
VWHMQÝ
MDNR V\VW«P
Radiator-Doch
golvvärme
för värme
och
7RWR MVRX SěHKOHGRY£ VFK«PDWD $NWX£OQ¯ LQVWDODFH
fläktkonvektor
för kyla SUR FKOD]HQ¯
NRQYHNWRUı
V YHQWLO£WRU\
Extern styrning
([WHUQ¯
UHJXODFH
(3 .OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P %7 7HSORWQ¯
ÏLGOR Sě¯YRGQ¯ SRWUXE¯
RM5
On/off
=DSQXWRY\SQXWR
%7 7HSORWQ¯
ÏLGOR YUDWQ£
=Y¿ģHQ¯
Extra
REMHPX
system
2OHMEULNHW\
*3 2EÝKRY«
ÏHUSDGOR
V\VW«PX
volym
41 6PÝģRYDF¯ YHQWLO
3O\QRY¿
GAS
NRWHOV.
9QÝMģ¯
HOHNWURNRWHO
Extern
tillsats
RM5
GP12
CM1
GP12
2OHMRY¿
NRWHONRWHO
QD EULNHW\
Olje-/pelletspanna
6\VW«P
NRQYHNWRUı
V YHQWLO£WRU\
Fläktkonvektor
$/7
ALT
2
=Y¿ģHQ¯
Extra
REMHPX
system
V\VW«PX
volym
RM5
9\VYÝWOHQ¯
3O\QRY¿
NRWHO Y\W£SÝQ¯
Gaspanna
6\VW«P\
SRGODKRY«KR
Golvvärme
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
3O\QRY¿
GAS
NRWHOV.
$/7
ALT 1
,QVWDODFH SRWUXE¯HBS 12
CM1
CP1
$/7
ALT
2
FQ1
5DGL£WRURY¿
V\VW«P
Radiator
2OHMRY¿
NRWHO
Olje-/pelletsp
=£VREQ¯N
CM1
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
CP1
&3
RM5
GP12
7HSHOQ«
ÏHUS
Frånluftsvärm
EM2
H
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
CP1
&3
9\VYÝWOHQ¯
(3 .OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P
SRGODKRY« Y\W£SÝQ¯
(3
V\VW«P 'YRMLW«
SUR .OLPDWL]DÏQ¯
Y\W£SÝQ¯ D V\VW«P
Dubbla
golvvärme
för värme
och
fläktkonvektor
för FKOD]HQ¯Y\W£SÝQ¯
kyla
NRQYHNWRUı
V YHQWLO£WRU\
SUR FKOD]HQ¯
%7 7HSORWQ¯ ÏLGOR Sě¯YRGQ¯
SRWUXE¯
41
3ěHS¯QDF¯
YHQWLO
EP21-GP20
EP21-GP20
%7 7HSORWQ¯ ÏLGOR YUDWQ£
5ı]Q«
EP22-QN12
EP22-QN12
EP21-BT2
EP21-BT2
EP21-QN25
EP21-QN25
*3
2EÝKRY«
ÏHUSDGOR
%7
A
A
AB
AB 7HSORWQ¯ ÏLGOR YHQNRYQ¯
&KOD]HQ¯
&KOD]HQ¯
Kyla
Kyla
41
6PÝģRYDF¯
YHQWLO
([SDQ]Q¯-Q£GRED
B
Bv provozu
dalšího externího
zdroje tepla,
vnitřní
elektrokotel
zůstává &0
set 3, 4, 5.
VH PXV¯ QDSO£QRYDW SRGOH SODWQ¿FK QRUHP
Připojení
(3
41
5ı]Q«
%7
&0
K systému NIBE SPLIT může být připojen další zdroj
tepla aniž by byl deaktivován elektrokotel vestavěný v ohřívači
HEV 300,
EP21-BT3
EP21-BT3
HEV 500.
CM1
CM1
Regulátor systému NIBE SPLIT neumožňuje
nastavení priorit pro jednotlivé zdroje tepla. Prioritním zdrojem
tepla je vždy
tepelné čerpadlo. Není tedy možné využití externího zdroje tepla jako plné náhrady za provoz kompresoru a vestavěného
Överströmningsventil
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
elektrokotle.
CP1
CP1
1,%(റ 63/,7
63/,7
U všech externích zdrojů tepla musí být1,%(റ
zajištěno,
aby teplota vody v ohřívači HEV nepřesáhla 65 °C.
Externí zdroj musí musí být vybaven vlastní regulací.
9QÝMģ¯ HOHNWURNRWHO
Solfångare
6OXQHÏQ¯
NROHNWRU\
Vedpanna
medVH
ackumulator
.RWHO
QD GěHYR
]£VREQ¯NHP
6OXQHÏQ¯
NROHNWRU\
EP8
GP31
CP2
=£VREQ¯N
.RWHO QD
GěHYR
EM1
=£VREQ¯N
CP1
GP32
RM
FL1
Extern styrning
([WHUQ¯
UHJXODFH
Extern styrning
([WHUQ¯
UHJXODFH
3O\QRY¿
NRWHO
Gaspanna
NIBE™ SPLIT
2OHMRY¿ NRWHONRWHO QD EULNHW\
Olje-/pelletspanna
$/7
ALT
2
$/7
ALT 1
3O\QRY¿
GAS
NRWHOV.
CM5
7HSHOQ«
ÏHUSDGOR QD RGSDGQ¯ Y]GXFK
Frånluftsvärmepump
Schémata hydraulického zapojení
RM5
2OHMEULNHW\
On/off
=DSQXWRY\SQXWR
On/off
=DSQXWRY\SQXWR
)
EB1
39
&
*
*
5
Varianty zapojení topného (chladícího) systému
3UR LQVWDODÏQ¯KR WHFKQLND
Systém NIBE SPLIT umožňuje řídit dva topné okruhy (jeden směšovaný) a jeden okruh chlazení.
,QVWDODFH
Směšovaný
topný SRWUXE¯
okruh a samostatný okruh chlazení vyžadují příslušenství viz. kapitola Příslušenství.
.OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P
5DGL£WRURY¿
V\VW«P
Radiator
6\VW«P\
SRGODKRY«KR Y\W£SÝQ¯
Golvvärme
=Y¿ģHQ¯
Extra
REMHPX
system
V\VW«PX
volym
CM1
=Y¿ģHQ¯
Extra
REMHPX
system
V\VW«PX
volym
CM1
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
=Y¿ģHQ¯
Extra
REMHPX
system
V\VW«PX
volym
CM1
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
CP1
&3
A
'YRMLW« SRGODKRY« Y\W£SÝQ¯ SUR Y\W£SÝQ¯ D V\VW«P
Dubbla
golvvärme
för värme
och fläktkonvektor för kyla
NRQYHNWRUı
V YHQWLO£WRU\
SUR FKOD]HQ¯
EP21-GP20
EP22-QN12
AB
EP21-GP20
EP22-QN12
EP21-BT2
EP21-QN25
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
CP1
&3
CP1
&3
5DGL£WRU
SRGODKRY«
Y\W£SÝQ¯
VWHMQÝ
MDNR V\VW«P
Radiator-Doch
golvvärme
för värme
och
fläktkonvektor
för kyla SUR FKOD]HQ¯
NRQYHNWRUı
V YHQWLO£WRU\
&KOD]HQ¯
Kyla
6\VW«P
NRQYHNWRUı V YHQWLO£WRU\
Fläktkonvektor
A
&KOD]HQ¯
Kyla
B
EP21-BT2
EP21-QN25
AB
B
EP21-BT3
EP21-BT3
CM1
CM1
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
Överströmningsventil
3ěHWRNRY¿ YHQWLO
CP1
CP1
9QÝMģ¯
HOHNWURNRWHOTopný okruh 2, směšovaný
EP21
Solfångare
6OXQHÏQ¯
NROHNWRU\
EP22
BT1
BT2
BT3
GP10,20
GP12
QN12
QN25
CM1RM
CP1
Topný okruh 3, chlazení
Čidlo venkovní teploty
6OXQHÏQ¯
Čidlo teploty, výstupNROHNWRU\
EP8
Čidlo teploty, vratná voda
Oběhové
čerpadlo
CP2
=£VREQ¯N
Plnící čerpadlo
Přepínací ventil topení/chlazení
Směšovací ventil
Expanzní nádoba
Vyrovnávací (akumulační) nádoba
Vedpanna
medVH
ackumulator
.RWHO
QD GěHYR
]£VREQ¯NHP
GP31
GP32
FL1
Extern styrning
([WHUQ¯
UHJXODFH
Extern styrning
([WHUQ¯
UHJXODFH
3O\QRY¿
NRWHO
Gaspanna
2OHMRY¿ NRWHONRWHO QD EULNHW\
Olje-/pelletspanna
$/7
ALT
2
$/7
ALT 1
GP12
.RWHO QD
GěHYR
EM1
=£VREQ¯N
CP1
RM5
7HSHOQ«
ÏHUSDGOR QD RGSDGQ¯ Y]GXFK
Frånluftsvärmepump
On/off
=DSQXWRY\SQXWR
RM5
3O\QRY¿
GAS
NRWHOV.
CM5
On/off
=DSQXWRY\SQXWR
)
EB1
2OHMEULNHW\
GP12
RM5
EM2
HQ
9\VYÝWOHQ¯
(3 .OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P %7 7HSORWQ¯ ÏLGOR Sě¯YRGQ¯ SRWUXE¯
%7 7HSORWQ¯ ÏLGOR YUDWQ£
*3 2EÝKRY« ÏHUSDGOR
41 6PÝģRYDF¯ YHQWLO
40
(3 .OLPDWL]DÏQ¯ V\VW«P 41 3ěHS¯QDF¯ YHQWLO FKOD]HQ¯Y\W£SÝQ¯
5ı]Q«
%7 7HSORWQ¯ ÏLGOR YHQNRYQ¯
&0 ([SDQ]Q¯ Q£GRED
Schémata hydraulického zapojení
&3 9\URYQ£YDF¯ Q£GRED 8.9
*3 2EÝKRY« ÏHUSDGOR
*3 3OQLF¯ ÏHUSDGOR
50 =SÝWQ¿ YHQWLO
NIBE™ SPLIT
1,%(റ 63/,7
12 Součásti dodávky
LEK
K
LE
Set 3
• Hydrobox HBS 12
• Venkovní jednotka AMS 10-12
• Ohřívač vody HEV 500
• Čidlo venkovní teploty
• Proudové čidlo (3x)
• Sada příslušenství HEV 500
• Návod k obsluze a instalaci
Set 4
• Hydrobox HBS 16
• 3UR
Venkovní
jednotka
AMS 10-16
LQVWDODÏQ¯KR
WHFKQLND
• Ohřívač vody HEV 300
9ģHREHFQ« LQIRUPDFH SUR LQVWDODÏQ¯KR
WHFKQLND
3UR LQVWDODÏQ¯KR
WHFKQLND
• Čidlo venkovní teploty
9ģHREHFQ«
LQIRUPDFH
SUR LQVWDODÏQ¯KR WHFKQLND
• Proudové čidlo (3x)
• Pojistný ventil pro HEV 300
• 9ģHREHFQ«
Návod k obsluzeLQIRUPDFH
a instalaci
SUR LQVWDODÏQ¯KR WHFKQLND
D VNODGRY£Q¯
3UR
WHFKQLND 9ģHREHFQ« LQIRUPDFH SUR LQVWDODÏQ¯KR WHFKQLND
Set3ěHSUDYD
5 LQVWDODÏQ¯KR
'RGDQ« VRXÏ£VWL
• 9ģHREHFQ«
Hydrobox HBS
16
LQIRUPDFH
9HQNRYQ¯ PRGXO
$06 SUR LQVWDODÏQ¯KR
3ěHSUDYD DWHFKQLND
VNODGRY£Q¯
+%6 • Venkovní jednotka AMS 10-16
'RGDQ« VRXÏ£VWL
$06
VH
PXV¯
SěHSUDYRYDW
D
VNODGRYDW
VYLVOH
9HQNRYQ¯
PRGXO
$06
• Ohřívač vody HEV 500
+%6 • -HOL
Čidlo
venkovní
teploty
WěHED
]YHGQRXW
WHSHOQ« ÏHUSDGOR
EH] REDORY«KR
PDWH
$06 VH PXV¯ SěHSUDYRYDW
D VNODGRYDW VYLVOH
9ģHREHFQ«
LQIRUPDFH
SUR LQVWDODÏQ¯KR
• UL£OX
Proudové
(3x)
SRPRF¯čidlo
SRSUXKı
]DMLVWÝWH RFKUDQX
SRGOH REU£]NX WHFKQLND
• Sada příslušenství HEV 500 -HOL WěHED ]YHGQRXW WHSHOQ« ÏHUSDGOR EH] REDORY«KR PDWH
3UDY£ VWUDQD
ÏHUSDGOD
SRKOHGX
]HSěHGX
MH
UL£OXSěL
SRPRF¯
SRSUXKı
]DMLVWÝWH
RFKUDQX SRGOH REU£]NX
D WHSHOQ«KR
VNODGRY£Q¯
• 3ěHSUDYD
Návod k obsluze
a instalaci
ÎLGOR YHQNRYQ¯
3URSRMN\ SUR SěLSRMHQ¯ I£]H
WÝŀģ¯
'RGDQ«
VRXÏ£VWLWHSORW\
3UDY£ VWUDQD WHSHOQ«KR ÏHUSDGOD SěL SRKOHGX ]HSěHGX MH
9HQNRYQ¯
PRGXO $06 +%6 ÎLGOR YHQNRYQ¯ WHSORW\
WÝŀģ¯
Set 6
$06 VH PXV¯ SěHSUDYRYDW D VNODGRYDW VYLVOH
• Hydrobox HBS 16
WěHED ]YHGQRXW
ÏHUSDGOR EH] REDORY«KR PDWH
• -HOL
Venkovní
jednotkaWHSHOQ«
AMS 10-16
UL£OX
SRPRF¯
SRSUXKı
]DMLVWÝWH
RFKUDQX SRGOH REU£]NX
• Elektrokotel HE 30
3URXGRY« ÏLGOR I£]H
7ODϯWND SUR PRWRU\ SRKRQX
• 3UDY£
ČidloVWUDQD
venkovní
teploty ÏHUSDGOD SěL SRKOHGX ]HSěHGX MH
WHSHOQ«KR
• WÝŀģ¯
Proudové čidlo (3x)
3URXGRY«
ÏLGOR I£]H
ÎLGOR
YHQNRYQ¯
3URSRMN\
SUR SěLSRMHQ¯
I£]H
+( +(9
+(9WHSORW\
• Sada příslušenství HE 30
+( +(9 +(9 • Návod k obsluze a instalaci
LE
K
3URSRMN
LE
K
LE
K
LE
K
LE
K
LE
K
LE
K
7ODϯWN
LE
K
LE
K
LEK
LE
K
LE
+\GURER[ +%6 K
LEK
LEK
3URXGRY« ÏLGOR I£]H
7ODϯWND SUR PRWRU\ SRKRQX
HUMMEL
+%6 O]H SěHSUDYRYDW YRGRURYQÝ
SRORŀHQ¿
+\GURER[
+%6 QD
]DGQ¯
VWUDQÝ D PXV¯ VH VNODGRYDW VYLVOH Y VXFK«P SURVWěHG¯
+(9 +(9 +%6 O]H SěHSUDYRYDW YRGRURYQÝ+(
SRORŀHQ¿
QD VDGD
]DGQ¯
3ěLORŀHQ£
+( 1£GUŀH +( +(9 +(9VWUDQÝ
D PXV¯ VH VNODGRYDW VYLVOH Y VXFK«P SURVWěHG¯
Patent
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
HUMMEL
Patent
LEK
LEK
3ěLORŀHQ£ VDGD +(9 LEK
LEK
3ěLORŀHQ£ VDGD +( 3ěLORŀ
+(9 D +(9 VH PXV¯1£GUŀH
SěHSUDYRYDW
VYLVOH
XORŀLW+(9 +( +(9D
QD VXFK« P¯VWR
+(9 D +(9 VH PXV¯ SěHSUDYRYDW VYLVOH D XORŀLW
+\GURER[ +%6 +( VH PXV¯ SěHSUDYRYDW D VNODGRYDW
D XORŀLW
QD VXFK« YRGRURYQÝ
P¯VWR
+%6
O]H
SěHSUDYRYDW YRGRURYQÝ SRORŀHQ¿ QD ]DGQ¯
3RMLVWQ¿ YHQWLO +(9 QD VXFK«
P¯VWR
+( VH PXV¯SURVWěHG¯
SěHSUDYRYDW D VNODGRYDW YRGRURYQÝ D XORŀLW
VWUDQÝ D PXV¯ VH VNODGRYDW VYLVOH
Y VXFK«P
3RMLVWQ¿ VDGD
YHQWLO+(9
+(9
3ěLORŀHQ£
QD VXFK« P¯VWR
3ěLORŀHQ«
VDG\VDGD
MVRX+(
XP¯VWÝQ\
]D3ěLORŀHQ£
SěHGQ¯P VHUYLVQ¯P
NU\WHP
1£GUŀH +( +(9 +(9 Y +%6 Y NDUWRQRY« NUDELFL X Q£GUŀH +( SěLOHSHQ«
3ěLORŀHQ« VDG\ MVRX XP¯VWÝQ\ ]D SěHG
+(9 D +(9 VH PXV¯ SěHSUDYRYDW VYLVOH D XORŀLW
SRG Q£GUŀ¯ QD +(9 D QD SDOHWÝ YHGOH +(9 Y +%6 Y NDUWRQRY« NUDELFL X Q£GU
QD VXFK« P¯VWR
SRG Q£GUŀ¯ QD +(9 D QD SDOHWÝ Y
+( VH PXV¯ SěHSUDYRYDW D VNODGRYDW YRGRURYQÝ D XORŀLW
3RMLVWQ¿ YHQWLO +(9 QD VXFK« P¯VWR
LEK
LEK
LEK
LEK
HUMMEL
Patent
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
MOS CZ 1301-2
NIBE™ SPLIT
431131
POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU
NIBE™ SPLIT
AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500
LEK
LEK
LEK
LEK
3ěLORŀHQ« VDG\ MVRX XP¯VWÝQ\ ]D SěHGQ¯P VHUYLVQ¯P NU\WHP
Y +%6 Y NDUWRQRY« NUDELFL X Q£GUŀH +( SěLOHSHQ«
SRG Q£GUŀ¯ QD +(9 D QD SDOHWÝ YHGOH +(9 LEK
LEK
NIBE™ SPLIT
Součásti dodávky
41
13 Příslušenství
RG 10 - pokojové čidlo
Čidlo prostorové teploty s ovladačem pro nastavení posunu
topné křivky. Po připojení je zobrazována aktuální pokojová teplota na displeji HBS. Umožňuje automatickou korekci
teploty topné vody podle odchylky prostorové teploty od
žádané hodnoty.
ESV 28 - sada směšovacího ventilu
Pokud je instalováno toto příslušenství je možné ovládat
směšovací ventil pro topný okruh s nižší teplotou topné
vody. Vyžaduje připojovací sadu ACK 28 obsahující rozšiřující releovou kartu, svorkovnice a elektro propojení pro
montáž do jednotky HBS.
RE 10 - pokojová jednotka
Ovládací panel pro montáž do místnosti se stejnými funkcemi jako ovládací panel na jednotce HBS. Obsahuje čidlo
prostorové teploty. Propojovací kabel o délce 15 m je součástí dodávky panelu RE 10. Po připojení je zobrazována
aktuální pokojová teplota na displeji RE 10. Umožňuje automatickou korekci teploty topné vody podle odchylky prostorové teploty od žádané hodnoty.
ACK 28 - sada kabelů pro ESV 28 a VCC 28
Rozšiřující releová karta, svorkovnice a sada propojovacích
kabelů pro montáž do jednotky HBS. Bez této sady není
možné připojit příslušenství ESV 28 a VCC 28 k jednotce
HBS. Pokud je použito příslušenství ESV 28 a VCC 28 společně není nutné instalovat dvě sady ACK 28. Jedna sada
obsahuje připojovací svorkovnice pro oba dva typy příslušenství.
HR 10 - pomocné relé
Pro spínání větších zátěží.
UKV, NAD - akumulační nádoby
Akumulační nádoby pro využití v systémech topení i chlazení.
SRB 22 - regulátor solárního ohřevu
Možné použití v případě připopojení solárních panelů jako
dalšího zdroje tepla.
VCC 28 - přepínací ventil topení/chlazení
Pokud je instalováno toto příslušenství je možné při režimu chlazení přepínat výstup do odděleného systému pro
chlazení. Vyžaduje připojovací sadu ACK 28 obsahující rozšiřující releovou kartu, svorkovnice a elektro propojení pro
montáž do jednotky HBS.
KVR 10 Split - odvod kondenzátu
Trubka na odvod kondenzátu s topným kabelem a izolací v
různých délkách.
Stojan pod venkovní jednotku AMS
Držák pro nástěnnou montáž jednotky AMS
Sada připojovacího potrubí na chladivo
Předizolováno, není nutná dodatečná izolace.
EMK 270 - sada pro měření energie
Umožňuje měřit energii vyrobenou tepelným čerpadlem.
42
Příslušenství
NIBE™ SPLIT
LEK
LE
K
LEK
LEK
K
LEK
LE
K
LE
LE
K
LEK
LE
K
LEK
LEK
LEK
LE
K
LEK
LEK
067 291
KVR 1
SE
Installatörshandbok Kondensvat
KVR 10 Split
GB
Installer manual Condensation w
KVR 10 Split
DE
Installateurhandbuch Kondensw
KVR 10 Split
FI
Asentajan käsikirja Vedenpoistop
KVR 10 Split
LEK
K
LE
NIBE™ SPLIT
Příslušenství
43
Poznámky
44
Poznámky
NIBE™ SPLIT
Poznámky
NIBE™ SPLIT
Poznámky
45
AT
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: [email protected] www.knv.at
CH
NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: [email protected] www.nibe.ch
CZ
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected] www.nibe.cz
DE
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de
DK
Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk
FI
NIBE – Haato OY, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.haato.fi
GB
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected] www.nibe.co.uk
NL
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl
NO
NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: [email protected] www.nibe-villavarme.no
PL
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected] www.biawar.com.pl
NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected] www.nibe.eu