Uživatelský návod ke ztažení

Transkript

Uživatelský návod ke ztažení
IST 03 C 753 - 01
PANAREA
COMPACT
NÁVOD
K POUŽITÍ A
ÚDRŽBĚ
CZ
Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli tak schopni provádět
instalaci, obsluhu a údržbu výrobku předepsaným způsobem.
VAROVÁNÍ
• Informace pro uživatele:
• Kotle musí být nainstalovány pověřenou společností, která splňuje požadavky stanovené platnými pravidly a pracuje v souladu
s platnými předpisy a normami.
• Každý, kdo se rozhodne instalací pověřit nekvalifikované osoby, bude podroben správním sankcím.
• Údržbu kotle smí provádět pouze kvalifikovaný personál, a to v souladu s požadavky stanovenými platnými právními předpisy.
VAROVÁNÍ
Tento kotel s přirozeným tahem má být připojen pouze ke kouřovodu společnému pro více bytových jednotek ve stávajících
budovách, který odvádí zplodiny spalování z místnosti s kotlem.
Tento kotel nasává spalovací vzduch přímo z místnosti a je vybaven komínovou klapkou.
Jakémukoli jinému použití tohoto kotle je nutno se vzhledem k jeho nižší účinnosti vyvarovat, neboť by vedlo k vyšší spotřebě
energie a vyšším provozním nákladům.
Tímto Vás chceme informovat, že některé modely, verze a/nebo příslušenství týkající se výrobků v této příručce nemusejí být ve
všech zemích dostupné.
Je proto doporučeno kontaktovat výrobce nebo dodavatele, který vám poskytne nezbytné informace týkající se aktuální
dostupnosti těchto modelů, verzí anebo příslušenství.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku a/nebo jeho součástí, kdykoli je to nutné a bez předchozího upozornění.
Tento návod k obsluze je k dispozici ve dvou jazycích, italském a českém, aniž by byla dotčena prevalence italského jazyka v
případě rozdílů v překladu a/nebo sporu v textu.
2
Obecné informace pro instalatéry, techniky údržby a uživatele
Tento NÁVOD K POUŽITÍ, který je nedílnou a nepostradatelnou součástí výrobku, musí být předán uživateli technikem pověřeným instalací a musí
být uchováván na bezpečném místě pro budoucí použití. V případě dalšího prodeje tohoto kotle nebo v případě přepisu jeho vlastnictví je třeba
předat i tento návod.
Po instalaci kotle je pracovník povinen poskytnout uživateli informace o jeho provozu a bezpečnostních prvcích.
Tento kotel je určen pro připojení k systému ústředního topení a k systému ohřevu pitné vody.
Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné a nebezpečné.
Kotel musí být instalován v souladu s platnými právními předpisy a normami a podle pokynů výrobce uvedených v tomto návodu. Nesprávná
instalace může způsobit zranění osob a zvířat a škody na majetku. Výrobce nenese odpovědnost za případné zranění nebo škody.
Poškození nebo zranění způsobená nesprávnou instalací nebo používáním, nebo poškození a zranění v důsledku nedodržení pokynů výrobce
zbavují výrobce veškeré smluvní a mimosmluvní odpovědnosti.
Před instalací kotle zkontrolujte, zda technické údaje odpovídají požadavkům pro jeho správné použití v systému.
Zkontrolujte, zda je kotel neporušený a zda nebyl během přepravy a manipulace poškozen. Neinstalujte zařízení, které je poškozené nebo vadné.
Nezakrývejte sání vzduchu nebo otvory pro odvádění tepla.
Je povoleno instalovat pouze výrobcem předem schválené příslušenství a volitelné soupravy.
Obalové materiály mohou být recyklovány: likvidace musí být provedena prostřednictvím odpovídajících sběrných míst. Uchovávejte obal mimo
dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
V případě poruchy nebo nesprávné funkce kotel vypněte. Nepokoušejte se provádět opravy sami: kontaktujte kvalifikovaný technický personál.
Při všech opravách kotle musí být použity pouze ty díly, které byly schváleny výrobcem.
Při nedodržení výše zmíněných pokynů může dojít k ohrožení bezpečnosti kotle, stejně jako k ohrožení lidí, zvířat a majetku.
Výrobce doporučuje všem zákazníkům, aby kontaktovali kvalifikovaný personál v případě potřeby údržby a oprav.
Pravidelná údržba kotle musí být provedena v souladu s harmonogramem uvedeným v příslušné části této příručky.
Díky vhodné údržbě je zajištěn efektivní provoz, ochrana prostředí a bezpečnost lidí, zvířat a majetku.
Nesprávná a nepravidelná údržba může zapříčinit ohrožení lidí, zvířat a majetku.
V případě dlouhé prodlevy v provozu kotle jej odpojte od hlavního zdroje napájení a uzavřete plynový ventil.
Varování! Pokud má kotel odpojené elektrické napájení, nebude elektronická funkce zabraňující zamrznutí kotle pracovat.
Pokud by zamrznutí hrozilo, použijte nemrznoucí prostředek. Nedoporučuje se systém vyprazdňovat, mohlo by totiž dojít k poškození. Použijte
nemrznoucí prostředky vhodné pro multi-kovové topné systémy.
Pokud ucítíte plyn:
• nedotýkejte se elektrických a elektronických spínačů a nezapínejte žádné spotřebiče;
• nezapalujte oheň a nekuřte;
• uzavřete hlavní plynový ventil;
• otevřete dveře a okna;
• kontaktujte servisní centrum, kvalifikovaného instalatéra nebo dodavatele plynu.
Pro zjištění místa úniku plynu v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň.
VAROVÁNÍ
Tento kotel je určen pro instalaci v zemi vyznačené na jeho obalu nebo typovém štítku.
Instalací v jiné nežli uvedené zemi vzniká nebezpečí poranění lidí a zvířat a poškození majetku.
Výrobce nemůže nést smluvní ani mimosmluvní odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.
3
OBSAH
Obecné informace pro instalatéry, techniky údržby a uživatele. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana3
1. Pokyny pro uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 6
1.1 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 6
1.2 Ovládání kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 7
1.2.1Zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 7
1.2.2Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 7
1.3 Vypnutí kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8
1.3.1 Vypnutí hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8 1.3.2 Vypnutí kvůli přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8
1.3.3 Vypnutí kvůli nízkému tlaku vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8
1.3.4 Vypnutí kvůli špatnému tahu sání/spalin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8
1.3.5 Vypnutí kvůli nesprávné funkci teplotních sond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 8
1.4 Údržba . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 9
1.5 Poznámky pro uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 9
2. Technické vlastnosti a rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 10
2.1 Technické vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 10
2.2 Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 11
2.3 Hydraulické schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 13
2.4 Pracovní hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 14
2.5 Obecné vlastnosti . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 15
2.6. Údaje ERP a Labelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 15
3. Pokyny pro instalatéra . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 16
3.1 Instalační normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 16
3.2 Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 16
3.2.1Balení . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 16
3.2.2 Výběr umístení kotle při instalaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 16
3.2.3 Umístění kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 17
3.2.4 Instalace kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 18
3.2.5 Systém sání vzduchu a odtahu spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 18
3.2.6 Kontrola účinnosti spalování . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 20
3.2.7 Připojení k plynovodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 20
3.2.8 Vodovodní přípojky . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 21
3.2.9 Připojení k elektrické síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 22
3.2.10 Připojení k pokojovému termostatu (volitelné zařízení). . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 22
3.3 Plnění systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 22
3.4
Dostupná hlava . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 22
3.5
Spuštění kotle. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 22
3.5.1 Předběžná kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 23
3.5.2 Zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 23
3.6 Elektrické schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 24
3.7 Přizpůsobení jiným typům plynu a nastavení hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 25
4. Zkouška kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 27
4.1 Předběžná kontrola . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 27
4.2 Zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 27
5. Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 27
5.1 Harmonogram údržby . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 27
5.2 Analýza spalování . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 28
5.3 Vypnutí, demontáž a likvidace . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 28
6. Řešení problémů . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 29
7. Prohlášení výrobce o shodě . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana 31
4
SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. 1 – Ovládací panel. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana6
Obr. 2 – Napouštěcí kohout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana8
Obr. 3 – Rozměry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana11
Obr. 4 – Hydraulické schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana12
Obr. 5 – Šablona pro instalaci . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 17
Obr. 6 – Připojení ke komínu. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana19
Obr. 7 – Rozměry pro připojení ke komínu. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana19
Obr. 8 – Připojení k rozvodu plynu . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 20
Obr. 9 – Dostupná hlava . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana 23
Obr. 10 – Elektrické schéma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 24
Obr. 11 – Zkratovací propojka pro volbu Metan - LPG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana25
Obr. 12 – Nastavení plynového ventilu Siemens VGU56. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Strana26
Obr. 13 – Nastavení plynového ventilu SIT 845. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana26
Obr. 14 – Nastavení plynového ventilu Siemens VGUS56 . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana26
SEZNAM TABULEK
Tabulka č. 1 – Barva diody podle funkce kotle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana6
Tabulka č. 2 – Hodnoty pro nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana13
Tabulka č. 3 – Obecné vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana14
Tabulka č. 4 – Údaje o spotřebě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana14
Tabulka č. 5 – Údaje ERP a Labelling . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Strana15
Tabulka č. 6 – Vztah „Teplota – Jmenovitý odpor“ pro teplotní sondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana25
5
1. Pokyny pro uživatele
1.1.
Ovládací panel
1
2
4
3
5
Obr. 1
1. Dioda signalizující provozní režim kotle (vícebarevná)
Viz tabulka č. 1 na konci strany, kde naleznete další informace o barvách
diody a jejich vztahu k provoznímu režimu kotle.
2. Dioda signalizující provozní režim kotle (vícebarevná)
Viz tabulka č. 1 na konci strany, kde naleznete další informace o barvách
diody a jejich vztahu k provoznímu režimu kotle.
3. Manometr pro tlak vody
Tento přístroj ukazuje tlak vody v systému ÚT.
4. Přepínač ÚT a regulační knoflík
Tento knoflík zapne nebo vypne funkci ÚT a upraví teplotu vody ÚT v
rozmezí od 35 °C do 78 °C.
Pokud je knoflík otočen do své koncové polohy
(proti směru
hodinových ručiček), bude kotel zapnut v letním režimu a ÚT bude
vypnuto.
5. Přepínač teplé vody a vypínač kotle
Tento knoflík přepne kotel do pohotovostní polohy ( do krajní
polohy proti směru hodinových ručiček) a nastavuje ohřev vody na
teplotu mezi 35 °C a 58 °C.
Pokud se kotel vypnul, je třeba jej resetovat otočením knoflíku do
polohy
.
VAROVÁNÍ
Kotel obsahuje speciální zabudovaný regulátor průtoku TPV vody až do
10 litrů za minutu. Kromě nastavení přepínačem č. 5 záleží výsledná TPV
na uživatelském nastavení a na teplotě vody z vodovodní sítě.
DIODA 1
DIODA 2
Napájení připojené ke kotli
n/a
ZELENÁ
Plamen hoří
n/a
ŽLUTÁ
ZELENÁ
n/a
VYPNUTO
ČERVENÁ
ŽLUTÁ
VYPNUTO
ČERVENÁ
VYPNUTO
Alarm plynového ventilu
ZELENĚ BLIKAJÍCÍ
VYPNUTO
Alarm vodního tlakového spínače
ŽLUTĚ BLIKAJÍCÍ
VYPNUTO
ČERVENĚ BLIKAJÍCÍ
n/a
Alarm průtokové sondy ústředního topení
ŽLUTĚ/ČERVENĚ BLIKAJÍCÍ
VYPNUTO
Alarm průtokové sondy TPV
ZELENĚ/ČERVENĚ BLIKAJÍCÍ
VYPNUTO
Je zapnuto ústřední topení
Vypnutí kvůli nehořícímu plamenu
Vypnutí spalinového termostatu
Vypnutí bezpečnostního termostatu
Alarm spínače tlaku vody (>85°)
Tabulka č. 1 – Barva diody podle funkce kotle
VYSVĚTLIVKY
VYPNUTO dioda LED nesvítí
ČERVENÁ dioda LED svítí danou barvou
ČERVENĚ BLIKAJÍCÍ
dioda LED bliká barvou uvedenou v tabulce
ČERVENÁ/ZELENÁ
dioda LED postupně bliká barvami uvedenými v tabulce
n/a stav diody LED není relevantní
6
1.2.
Ovládání kotle
1.2.1.Zapnutí
Následující kroky mohou být provedeny pouze poté, co je kotel nainstalován, ozkoušen a jeho instalace je oficiálně ověřena
kvalifikovaným instalatérem.
• Otevřete plynový kohout.
• připojte kotel k elektrické síti (LED dioda číslo 2 se rozsvítí zeleně);
• pomocí přepínače č. 4 vyberte provozní režim kotle (obr. 1);
• pomocí knoflíku č. 4 nastavte požadovanou teplotu vody ústředního topení (obr. 1);
• pomocí knoflíku č. 5 nastavte požadovanou teplotu teplé vody (obr. 1);
• pomocí pokojového termostatu (pokud je k dispozici) nastavte pokojovou teplotu.
Při ohřev ÚT se rozsvítí dioda č. 1 (zelená).
Pokud hoří plamen, rozsvítí se dioda č. 2 (žlutá).
V případě, že kotel zůstane neaktivní po delší dobu, a to zejména pokud spaluje LPG, mohlo by být zapalování obtížné.
Před zapnutím kotle zapněte nějaký jiný plynový spotřebič (například kuchyňský sporák).
I při tomto postupu se však kotel může jednou nebo dvakrát vypnout.
Proveďte reset kotle otočením knoflíku č. 5 do
resetovací polohy na několik sekund.
1.2.2. Funkce
Abyste předešli častému zapalování a vypínání v režimu vytápění, má kotel mezi každým dalším zapálením 4minutovou prodlevu.
Pokud teplota vody v systému klesne pod 40 °C, bude tato prodleva zrušena a kotel se zapálí znovu.
Elektronický sytém kotle dá vždy přednost ohřevu teplé pitné vody (TPV) před vytápěním ÚT.
Rozsah nastavitelných teplot je 35 °C až 58 °C.
Kotel je vybaven zařízením pro omezení průtoku, který umožňuje maximální průtok teplé vody 10 litrů za minutu.
Průtok TPV, kterého lze dosáhnout, závisí na tepelném výkonu kotle a na teplotě vody z vodovodní sítě, a to podle následujícího vzorce:
l = litry TPV = 318/Δt
kde Δt = teplota TPV – teplota vody z vodovodní sítě
Například když je teplota vody ze sítě 8 °C a požadovaná teplota TPV je 38 °C, bude hodnota Δt:
Δt = 38 °C – 8 °C = 30 °C
a dosažitelný průtok TPV v litrech za minutu při požadované teplotě 38 °C pak bude:
l = 318/30 = 10,6 [litrů za minutu] (voda přicházející do kohoutku).
Kotel je vybaven ochranou proti zamrznutí, který není v pohotovostním režimu kotle aktivní.
Když čidlo teploty vody ÚT naměří teplotu vody 5 °C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody ÚT
nedosáhne 30 °C nebo dokud neuplyne 15 minut.
I v případě vypnutí kotle je funkce čerpadla zaručena.
Funkce zabraňující zamrznutí kotle chrání pouze kotel, nikoli systém ústředního topení.
Systém ústředního topení musí být chráněn pokojovým termostatem, i když je v pohotovostním režimu vypnut.
Vytápěcí systém lze bezpečně zajistit proti zamrzání pomocí příslušných nemrznoucích prostředků, které jsou vhodné pro multi-kovové systémy.
Nepoužívejte nemrznoucí prostředky určené pro osobní vozidla a zkontrolujte účinnost prostředku v průběhu času.
Pokud je kotel neaktivní, ale stále připojen ke zdroji napájení, je čerpadlo zapnuto každých 24 hodin po dobu 30 vteřin, aby nedocházelo k
zadírání.
7
1.3. Vypnutí kotle
Pokud dojde k jakékoli poruše, kotel se automaticky vypne.
Viz tabulka č. 1 (strana 6), která znázorňuje stav chodu kotle.
Pro zjištění povahy závady si přečtěte odstavec č. 6 „Řešení problémů“ na konci tohoto návodu.
Na základě povahy závady pak postupujte podle níže zmíněných instrukcí.
1.3.1. Vypnutí hořáku
Když dojde k vypnutí hořáku, rozsvítí se dioda č. 2 (červená). V takovém případě postupujte následovně:
- Zkontrolujte, zda je plynový kohout otevřený a že je v rozvodné síti plyn, například zapnutím plynového sporáku;
- Pokud je ověřena přítomnost plynu, proveďte reset hořáku otočením ovladače č. 5 do resetovací polohy (obr. 1)
: pokud se zařízení znovu
vypne, proveďte další dva pokusy a v případě selhání požádejte o pomoc servisní centrum nebo kvalifikovaný personál. Pokud by hořák zhasínal
pravidelně a svědčilo by to o opakujícím se selhání funkce kotle, požádejte o pomoc servisní centrum nebo kvalifikovaný personál.
1.3.2. Vypnutí kvůli přehřátí
Pokud dojde k přehřátí průtoku ústředního vytápění, začne blikat dioda č. 1 (obr. 1) červeně. V takovém případě kontaktujte servisní centrum
nebo kvalifikovaný personál a požádejte o provedení údržby.
1.3.3. Vypnutí kvůli nízkému tlaku vody
V případě vypnutí spínačem tlaku vody začne blikat dioda číslo 1 (žlutě).
Naplňte kotel prostřednictvím plnicího kohoutu A (obr. 2) umístěného ve spodní části kotle hned vedle hydraulických přípojek.
Tlak vody se musí pohybovat mezi 1 - 1,3 bary, když je kotel studený.
Úprava tlaku vody se provádí následovně:
- Otočte plnicím kohoutem proti směru hodinových ručiček a nechte vodu vtékat do kotle, dokud tlakoměr č. 3 (obr. 1) neukazuje tlak 1 - 1,3 bar;
poté kohout po směru hodinových ručiček zavřete.
Pokud dochází k vypínání kotle často, znamená to, že došlo k poruše. Požádejte kvalifikovaný personál nebo servisní centrum o provedení
údržby.
Po naplnění systému řádně utáhněte kohout. Pokud není kohout dostatečně uzavřen, může při zvyšování tlaku dojít otevření
pojistného ventilu a úniku vody ze zařízení.
Napouštěcí kohout
Obr. 2
1.3.4.
Vypnutí kvůli špatnému tahu odsávacího systému
Pokud dojde k vypnutí kvůli abnormalitě v systému sání a/nebo odtahu spalin, rozsvítí se dioda č. 1 (obr. 1 - žlutá). V takovém případě
kontaktujte servisní centrum nebo kvalifikovaný personál a požádejte o provedení údržby.
1.3.5.
Vypnutí kvůli nesprávné funkci teplotních sond
Pokud dojde k vypnutí hořáku kvůli nesprávné funkci teplotních sond, začne blikat dioda č. 1 (obr. 1) následujícím způsobem:
- žlutá/červená znamená sondu pro ÚT;
- červená/zelená znamená sondu pro TPV.
V takovém případě kontaktujte servisní centrum nebo kvalifikovaný personál a požádejte o provedení údržby.
8
1.4. Údržba
Pravidelná údržba kotele musí být provedena v souladu s harmonogramem uvedeným v příslušné části této příručky.
Díky vhodné údržbě je zajištěn efektivní provoz, ochrana prostředí a bezpečnost lidí, zvířat a okolních předmětů.
Údržbu kotle smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
Výrobce doporučuje zákazníkům, aby pro účely údržby a oprav kontaktovali pověřená servisní centra, mají pro tyto úkony totiž
nejlepší kvalifikaci.
Jednotlivé úkony údržby najdete v kapitole 5 Údržba.
Uživatel smí pouze čistit vnější kryt kotle, a to pomocí běžných prostředků vhodných pro domácnost.
Nepoužívejte vodu!
1.5. Poznámky pro uživatele
Uživatel smí mít přístup pouze k těm částem kotle, které jsou přístupné bez použití technického zařízení a/nebo nástrojů: proto není uživatel
oprávněn k odstranění krytu kotle a zásahu do jeho vnitřních součástí.
Nikdo, ani kvalifikovaný personál, nemá povolení provádět na kotli jakékoli úpravy.
Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění způsobená lidem ani zvířatům, a ani za škody na majetku způsobené nesprávným
zásahem do kotle.
Pokud byl kotel odstaven a odpojen od elektrického napájení, může být zapotřebí provést odblokování čerpadla.
Tato metoda vyžaduje sejmutí krytu kotle, aby byl umožněn přístup k vnitřní části kotle, a musí být tedy provedena kvalifikovaným personálem.
Zablokování čerpadla lze zabránit přidáním speciálních ochranných prostředků do vody v systému ÚT. Tyto prostředky vytvářejí ochranný film a
jsou vhodné pro multi-kovové systémy ÚT.
9
2. Technické vlastnosti a rozměry
2.1. Technické vlastnosti
Kotel je vybaven vestavěným plynovým atmosférickým hořákem, jehož následující verze jsou dostupné:
- CTN 24 AF: kotel s otevřenou komorou a přirozeným tahem s elektronickým zapalováním a okamžitou dodávkou teplé vody.
Kotle jsou vybaveny plamenoionizačním detektorem ohně.
Kotle splňují příslušné požadavky právních předpisů platných v zemi určené pro jejich použití a zaznačené na jejich typovém štítku
Instalací v jiné nežli uvedené zemi vzniká nebezpečí poranění lidí a zvířat a poškození objektů.
Hlavní technické vlastnosti kotlů jsou uvedeny zde:
Konstrukční vlastnosti
- Bi-termální, vysoce výkonný měděný výměník tepla.
- Čerpadlo ÚT s vestavěným odplynovacím zařízením.
- 6 litrová expanzní nádoba.
- Bezpečnostní tlakový spínač, který zabraňuje chodu při nízkém tlaku vody.
- Spínač priority průtoku TPV.
- Zařízení pro omezení průtoku TPV na 10 litrů/min.
- Kohouty pro plnění a vyprázdnění kotle.
- Teplotní sondy pro TPV a ÚT.
- Bezpečnostní termostat.
- Ovládací panel s elektrickou ochranou IPX4D.
- Vestavěný bezpečnostní a modulační elektronický panel.
- Elektronické zapalování a plamenoionizační detektor.
- Spalinový termostat.
- Modulační plynový ventil s dvojitou závěrkou.
Uživatelské rozhraní
- Knoflík výběru/nastavení ústředního vytápění (rozsah 35 °C/78 °C).
- Knoflík pro reset kotle / nastavení ohřevu vody (rozsah 35 °C/58 °C).
- Měřič tlaku vody v systému - manometr.
- Kontrolky pro:
• stav zapnuto;
• dodávka vody do ÚT;
• detekce plamene;
• vypnutí hořáku;
• alarm plynového ventilu;
• vypnutí kvůli přehřátí;
• zhasnutí hořáku kvůli špatnému tahu komína;
• nedostatečný tlak vody v systému;
• porucha funkce teplotních sond.
Funkční vlastnosti
- Funkce priority ohřevu teplé vody.
- Elektronické nastavení plamene v režimu ústředního topení, s časovaným náběhem.
- Elektronické nastavení plamene v režimu ohřevu TPV.
- Ochrana proti zamrznutí kotle (zapnuto: 5 °C, vypnuto: 30 °C nebo po 15 minutách provozu).
- Časovačem řízený pokojový termostat (240 sekund s teplotou vody proudící v ÚT > 40 °C).
- Funkce doběhu čerpadla v režimu ÚT a v režimu proti zamrznutí (30 sekund).
- Funkce doběhu čerpadla v režimu ohřevu TPV (6 sekund v zimním režimu, 1 sekunda v letním režimu).
- Ochrana proti zablokování čerpadla (30 sekund po spuštění čerpadla, každých 24 hodin při nečinnosti kotle).
10
2.2.Rozměry
M
C
G
pohled shora
F
R
pohled zdola
G Přívod plynu (1/2”)
M Průtok vody ÚT (3/4”)
C Průtok TPV (1/2”)
F Přívod studené vody (1/2”)
R Vratné potrubí ÚT (3/4”)
Rozměry pro připojení k základní hydraulické sadě (volitelné)
Rozměry pro připojení k hydraulické sadě „plus“ (volitelné)
Obr. 3
11
2.3.
Hydraulické schéma
1. Teplotní sonda TPV
2. Modulační plynový ventil
3. Teplotní sonda vody ÚT
4. Trysky hořáku
5. Hořák
6. Elektroda pro detekci zažehnutí/plamene
7. Bezpečnostní termostat
8. Bi-termální výměník tepla
9. Odsavač spalin
10. Spalinový termostat
11. Expanzní nádoba
12. Odplynovací zařízení
13. Čerpadlo
14. Spínač tlaku vody
15. Pojistný ventil 3 bar
16. Napouštěcí kohout
17. Zařízení pro omezení průtoku TPV – 10 litrů za
minutu
18. Spínač studené pitné vody
19. Filtr přívodu studené pitné vody
M Výstup ÚT
C Průtok TPV
G Přívod plynu
F Přívod z vodovodu
R Vratné potrubí ÚT
Obr. 4
12
2.4.
Pracovní hodnoty
Níže uvedené tlaky hořáku musí být zkontrolovány tři minuty po uvedení kotle do provozu.
CTN 24 AF
Max. tepelný
příkon
Max. tepelný
výkon
Min. tepelný
výkon
Vstupní
tlak plynu
Průměr trysek
(kW)
(kW)
(kW)
(mbar)
(mm)
Metan G20
24,5
22,2
10,8
20
1,30
3,2
12,5
Butan G30
24,5
22,2
10,8
29
0,78
6,6
27,5
Propan G31
24,5
22,2
10,8
37
0,78
8,5
35,5
Typ paliva
Tlak hořáku
min
(mbar)
max
Tabulka č. 2 – Hodnoty pro nastavení
Přívod teplé vody ΔT 45 °C = 7,1 l/min
Přívod teplé vody ΔT 40 °C = 8,0 l/min
Přívod teplé vody ΔT 35 °C = 9,1 l/min
Přívod teplé vody ΔT 30 °C = 10,6 l/min*
Přívod teplé vody ΔT 25 °C = 12,7 l/min*
*voda přicházející do kohoutku
13
2.5.
Obecné vlastnosti
CTN 24 AF
Kategorie zařízení
-
II2H3+
Počet trysek hořáku
Počet
11
Minimální průtok ÚT
l/h
550
Minimální tlak ÚT
bar
0,5
Maximální tlak ÚT
bar
3,0
Minimální tlak TPV
bar
0,5
Maximální tlak TPV
bar
8,0
Ohřívací výkon TPV (Δt 30 °C)
l/min
10,6
Elektrické napájení – napětí / frekvence
V - Hz
230-50
Pojistka síťového napájení
A
2
Maximální spotřeba energie
W
61
Absorpce čerpadla
W
41
Elektrické krytí
IP
X4D
Čistá hmotnost
kg
24,9
Spotřeba metanu (*)
3
m /h
2,59
Spotřeba butanu
kg/h
1,93
Spotřeba propanu
kg/h
1,90
Maximální pracovní teplota ÚT
°C
83
Maximální pracovní teplota TPV
°C
58
Celková kapacita expanzní nádoby
l
6
Maximální doporučená kapacita systému ÚT
l
100
Tabulka č. 3 – Obecné vlastnosti
(*) Hodnota pro 15 °C – 1013 mbar
(**) Maximální teplota vody 83 °C, nádoba natlakovaná na 1 bar.
CTN 24 AF
Min. tepelný výkon
30% zátěž
Tepelná ztráta krytu
%
3,57
4,85
-
Tepelná ztráta kouřovodu se zapnutým hořákem
%
5,83
8,65
-
Hmotnostní kapacita kouřovodu (metan)
g/s
16,7
16,5
-
Teplota spalin – teplota vzduchu
°C
85
66
-
CO2 (metan - propan - butan)
%
5,7 - 7,4 - 7,3
2,7 - 3,8 - 3,7
-
Účinnost kotle
%
90,6
90,0
90,0
Třída emisí NOx
-
Tabulka č. 4 – Údaje o spotřebě modelu CTN 24
14
Max. tepelný výkon
2
2.6.
Údaje ERP a Labelling
Model: PANAREA COMPACT CTN 24 AF
Kondenzační kotel: ne
Nízkoteplotní (**) kotel: ne
Kotel typu B1: ano
Kogenerační ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů: ne
Pokud ano, vybavenost přídavným ohřívačem: -
Kombinovaný ohřívač: ano
Položka
Označení
Hodnota
Jednotka
Pn
22
kW
Jmenovitý tepelný výkon
U kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových
kombinovaných ohřívačů: užitečný tepelný výkon
Položka
Sezónní energetická účinnost
vytápění
Označení
Hodnota
Jednotka
ηS
78
%
U kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových
kombinovaných ohřívačů: užitečná účinnost
Při jmenovitém tepelném výkonu a ve
vysokoteplotním režimu (*)
P4
22,2
kW
Při jmenovitém tepelném výkonu a ve
vysokoteplotním režimu (*)
η4
81,6
%
Při 30 % jmenovitého tepelného výkonu
a v nízkoteplotním režimu (**)
P1
6,0
kW
Při 30 % jmenovitého tepelného výkonu
a v nízkoteplotním režimu (**)
η1
81,1
%
Spotřeba pomocné elektrické energie
Další položky
Při plném zatížení
elmax
0,012
kW
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu
Pstby
0,103
kW
Při částečném zatížení
elmin
0,011
kW
Spotřeba elektrické energie
zapalovacího hořáku
Pign
0,000
kW
PSB
0,002
kW
Roční spotřeba energie
QHE
82
GJ
Emise oxidů dusíku
NOx
141
mg/kWh
Energetická účinnost ohřevu vody
ηwh
75
%
V pohotovostním režimu
U kombinovaných ohřívačů:
Deklarovaný zátěžový profil
XL
Denní spotřeba elektrické energie
Qelec
0,038
kWh
Denní spotřeba paliva
Qfuel
25,370
kWh
Roční spotřeba elektrické energie
AEC
8
kWh
Roční spotřeba paliva
AFC
19
GJ
Kontaktní údaje: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Itálie
(*) Vysokoteplotním režimem se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřívače a vstupní teplota 80 °C na výstupu z ohřívače.
(**) Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 °C, u nízkoteplotních kotlů 37 °C a u ostatních ohřívačů 50 °C (na vstupu do
ohřívače).
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění
C
Třída energetické účinnosti ohřevu vody
B
Tabulka č. 5 - Údaje ERP a Labelling
15
3. Pokyny pro instalatéra
3.1.
Instalační normy
Konstrukce kotle odpovídá kategorii II2H3+ a má být instalován v souladu s právními předpisy a normami platnými v zemi instalace.
3.2. Instalace
Instalace a údržba musí být prováděny výhradně s použitím příslušenství a náhradních dílů, které jsou schváleny a dodány
výrobcem. Pokud použijete příslušenství a díly, které nebyly výrobcem schváleny a dodány, nebude zaručen správný chod
kotle.
3.2.1. Balení
Kotel je dodáván v pevné lepenkové krabici.
Vyjměte kotel z krabice a zkontrolujte, zda je neporušen.
Obalové materiály mohou být recyklovány: likvidace musí být provedena prostřednictvím odpovídajících sběrných míst.
Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění způsobená lidem ani zvířatům, a ani za škody na majetku způsobené nedodržením výše
uvedených pokynů.
Součástí balení je jeden plastový sáček obsahující:
a) návod k instalaci, použití a údržbě;
b)šablonu pro připevnění ke zdi (obr. 5);
c) dva kusy šroubů a hmoždinek pro připevnění ke zdi.
3.2.2. Výběr umístění kotle při instalaci
Při výběru místa instalace kotle:
- řiďte se informacemi v odst. 3.2.5.;
- zkontrolujte, zda jsou stěny dostatečně pevné, kotel nesmí být upevněn na nestabilní stěnu;
- po instalaci zkontrolujte, zda je po pravé i levé straně ponechán dostatečný prostor (1 cm), aby bylo možné sejmout kryt;
- Nepřipevňujte kotel nad jakékoli zařízení, které by mohlo ohrozit jeho správný chod (kuchyňské přístroje, které vytváří páru a mastnotu, pračky
atd.);
- Neinstalujte kotel s přirozeným tahem v místnostech s agresivním nebo velmi prašným prostředím, jako jsou kadeřnictví, prádelny, apod.;
můžete tak výrazně snížit životnost kotle.
16
3.2.3. Umístění kotle
Každá jednotka je dodávána v balení spolu s papírovou
šablonu, která umožňuje umístění potrubí spojující
systém ÚT, systém ohřevu TPV, přívod plynu a potrubí
pro sání vzduchu/spalin ke kotli před samotnou
instalací.
Šablona je vyrobena z vysoce odolného papíru a
umisťuje se na stěnu, na kterou bude kotel připevněn,
pomocí vodováhy. Poskytuje veškeré potřebné
informace pro vyvrtání otvorů k upevnění kotle ve
stěně, kotel je připevněn ke zdi pomocí dvou šroubů a
hmoždinek.
Spodní část šablony ukazuje oblasti, které mají
být označeny pro umístění přípojek k přívodního
plynového potrubí, vodovodního potrubí, potrubí pro
TPV, ÚT a vratné potrubí.
IT
Horní část šablony ukazuje oblasti, které mají být
označeny pro umístění přívodu vzduchu a potrubí pro
odtah spalin.
ES
FR
PL
PT
RU
NL
1
Tiraggio
naturale
Tiro
natural
Tirage
naturel
Сiąg
naturalny
Tiragem
natural
Естественная
тяга
Natuurlijke
trek
Schornsteinzug
Natural
draught
Φυσικός
ελκυσμός
Tiraj
natural
Přirozený tah
Kémény
Bacalı
2
Tiraggio
forzato
Tiro
forzado
Tirage
forcé
Сiąg
wymuszony
Tiragem
forçada
Принудительная Geforceerde
тяга
trek
Raumluftunabhängig
Forced
draught
Αναγκαστικός
ελκυσμός
Tiraj forţat
Nucený tah
Ventilátor
Hermetik fanlı
Výstup TPV
HMV
csatlakozás
Sıcak su
çıkış
Přívod
studené vody
Hidegvíz
csatlakozás
C
Sortie eau Wyjście ciepłej Saída de
Uscita acqua Salida agua
sani- chaude saniwody
água quente
calda sanitaria caliente
taria
taire
użytkowej
sanitária
F
Ingresso
agua
acqua fredda Entrada
fría
sanitaria
Ritorno
impianto
R riscaldamento
M
G
Retorno
instalación
calefacción
Mandata
Ida
impianto
instalación
riscaldamento calefacción
Ingresso
gas
Entrada gas
Выход ГВС
Eau froide
sanitaire
Wejście
wody zimnej
Entrada de
água
fria
Вход
холодной
воды
Retour installation
Powrót
systemu
ogrzewania
Retorno do
sistema de
aquecimento
Возврат от
системы
отопления
Départ
installation
Zasilanie Ida do sistema
Подача
systemu
de
в систему
grzewczego aquecimento отопления
Entrée gaz
Wejście gazu Entrada de gás
Подача
газа
DE GB GR RO
WW
Uitgang warm (Auslauf
Wartapwater
mwasser)
DHW
Ingang koud
tapwater
KW
(Einlauf Kaltwasser)
Domestic
cold water
Terugvoer
verwarmingsinstallatie
RL
(Rücklauf
Heizanlage)
CH return
Toevoer
VL
verwarming- (Vorlauf Heisinstallatie
zanlage)
Gasingang
Gas
(Gaseinlass)
Έξοδος
apă calθερμού νερού Ieşire
dă menajeră
οικιακής
Είσοδος
ψυχρού νερού
Intrare apă
rece
Επιστροφή
εγκατάστασης
θέρμανσης
Retur
instalaţie
încălzire
Προσαγωγή
instalaţie
εγκατάστασης Turîncălzire
θέρμανσης
Gas inlet
Είσοδος
αερίου
Racord gaz
CZ HU TR
Soğuk
su giriş
Vratné
potrubí ÚT
Fűtési
rendszer
visszatérő
csatlakozás
Kalorifer
dönüş
Průtok vody
Fűtési
rendszer
előremenő
csatlakozás
Kalorifer
gidiş
Přívod plynu
Gázcsatalkozás
Gaz
NEBEZPEČÍ
0DIMACAR22
V případě hořlavých stěn a přestupů,
vložte izolaci mezi stěnu a potrubí
pro odvod spalin.
Obr. 5
17
3.2.4. Instalace kotle
Před připojením kotle k potrubí ÚT a TPV toto potrubí řádně pročistěte a odstraňte jakýkoli kovový odpad vzniklý při výrobě a svařování,
odstraňte případná zbytková maziva, která by mohla kotel poškodit nebo narušit jeho funkci v případě, že se by se dostala dovnitř zařízení.
Nepoužívejte rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození součástí.
Aby byla zajištěna správná funkce kotle, používejte výhradně původní systémy sání vzduchu/odtahu spalin dodané
výrobcem.
Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění způsobená lidem ani zvířatům, a ani za škody na majetku vzniklé
nedodržením výše uvedených pokynů.
Při instalaci kotle postupujte takto:
- připevněte šablonu ke zdi;
- zkontrolujte, zda je po pravé i levé straně ponechán dostatečný prostor (1 cm), aby bylo možné sejmout kryt;
- vyvrtejte do zdi dva 12mm otvory a vložte do nich hmoždinky, do kterých následně vložíte šrouby pro upevnění kotle;
- v případě potřeby vyvrtejte ve zdi otvory pro protažení potrubí přívodu vzduchu a/nebo odtahu spalin;
- Umístěte přípojky pro plynovodní potrubí (G), pro vodovodní potrubí (F), pro průtok studené pitné vody (C), a pro průtok vody ÚT
(M) a vratné potrubí (R) tak, jak vidíte na spodní části šablony;
- Zavěste kotel na předem připravené šrouby;
- Připojte kotel k přívodnímu potrubí;
- Připojte kotel k přívodu vzduchu a odtahu spalin (viz odst. 3.2.5);
- Připojte napájení a pokojový termostat (pokud je k dispozici).
3.2.5. Systém sání vzduchu a odtahu spalin
Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace, používání, úpravy zařízení nebo nedodržení
pokynů výrobce či platných instalačních norem určených pro tento výrobek.
Pokud jde o vypouštění spalin do ovzduší, řiďte se platnými zákony a předpisy v zemi instalace.
Tento kotel s přirozeným tahem má být připojen pouze ke kouřovodu společnému pro více bytových jednotek ve stávajících budovách, který
odvádí zplodiny spalování z místnosti s kotlem..
Tento kotel nasává spalovací vzduch přímo z místnosti a je vybaven komínovou klapkou.
Jakémukoli jinému použití tohoto kotle je nutno se vzhledem k jeho nižší účinnosti vyvarovat, neboť by vedlo k vyšší spotřebě energie a vyšším
provozním nákladům.
Kotel je vybaven bezpečnostním zařízením, které kontroluje odtah spalin.
V případě poruchy systému pro sání vzduchu/odtah spalin je zařízení vypnuto a dioda č. 1 se rozsvítí (žlutě).
Je přísně zakázáno zasahovat do bezpečnostního zařízení nebo jej vypínat.
V případě opakovaného vypínání kotle je nutné zkontrolovat potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin, mohlo dojít k jejich
ucpání nebo by mohlo mít nevhodné rozměry pro vypouštění spalin do ovzduší.
Připojení ke komínu
Komín je pro správnou funkci kotle; je proto nutné dodržovat následující požadavky:
- musí být vyroben z materiálu odolávajícího vodě a musí být odolný vůči teplotě spalin a uvolněnému kondenzátu;
- musí mít vhodné mechanické vlastnosti a nízkou tepelnou vodivost;
- musí být dokonale utěsněn;
- musí být maximálně kolmý a střešní koncovka musí být vybavena odnímatelným krytem pro účely prohlídek a čištění;
- komín nesmí být užší než potrubí pro odtah spalin; čtvercové nebo obdélníkové komíny musí mít vnitřní část o 10 % širší než je část připojená
ke stabilizační komínové klapce;
- potrubí spojující kotel s komínem musí být svislé a nesmí být delší než dvojnásobek jeho průměru před přípojkou ke komínu.
18
Přímé vypouštění do ovzduší
Kotle s přirozeným tahem mohou odsávat spaliny přímo do ovzduší prostřednictvím potrubí, které vede skrze zdi budovou až ke komínové
koncovce s klapkou.
Potrubí pro odtah spalin musí splňovat následující požadavky:
- jeho část, která není ve zdi, musí být co nejkratší (ne delší než 1000 mm);
- nesmí mít více než 2 záhyby;
- může obsahovat pouze jeden systém odtahu spalin;
- jeho část, která prochází skrz stěnu, je chráněna pláštěm, část pláště směrem k vnitřní části budovy musí být utěsněna, zatímco část směřující
ven musí být otevřena;
- jeho koncová část, na které je umístěna koncovka, musí ze zdi vystupovat do délky alespoň dvojnásobku průměru potrubí;
- koncovka nesmí být umístěna výše než 1,5 metru nad potrubím odtahu spalin z kotle (viz obr. 6).
Sklon
22
11
00
33
bar
bar
Sklon
1,5 m min.
> 3%
Ø
> 3%
1 m max.
2Ø
1 m max.
2Ø
1,5 m min.
Ø
>3Ø
2 Ø min.
>3Ø
2 Ø min.
44
5 5
66
22
11
33
bar
bar
00
44
5 5
66
Obr. 6
121
Ø 130,8
200
700
200
22
11
00
33
bar
bar
44
5 5
66
400
250
Obr. 7
19
3.2.6.
Kontrola účinnosti spalování
Pro kontrolu účinnosti spalování otočte knoflíkem č. 5 až do koncové polohy ve směru hodinových ručiček a zcela otevřete jeden nebo dva
kohoutky s teplou pitnou vodou, aby kotel dosáhl nejvyššího výkonu.
Za účelem ověření funkčnosti spalování musí být provedena následující měření::
• měření přívodu vzduchu v prostoru instalace kotle;
• měření teploty spalin a CO2 odebraného v daném vzorku procházející potrubím pro odvod spalin.
V případě, že zařízení není vybaveno otvorem pro odběr, musí jej provést osoba odpovědná za provoz a údržbu kotle v souladu se zákony a
předpisy.
Otvor pro odebírání vzorků musí být vybaveno těsněním a musí být řádně uzavřeno po každém měření.
Provádějte měření při zapnutém kotli a při pracovní teplotě.
Po dokončení výše uvedených úkonů zavřete kohoutky s teplou pitnou vodou a knoflík č. 5 (obr. 1) uveďte do požadované polohy.
3.2.7.
Připojení k plynovodu
Průřez přívodního plynového potrubí musí být stejný nebo větší než průměr přívodního potrubí kotle. Velikost průřezu závisí na jeho délce,
uspořádání, průtoku plynu. Proto je zapotřebí odpovídající dimenzování.
Dodržujte instalační normy platné v zemi instalace. Jsou nedílnou částí této brožury.
Pamatujte, že před spuštěním vnitřního systému rozvodu plynu a před připojením k plynoměru je třeba zkontrolovat těsnost.
Pro zkoušku těsnosti se řiďte následujícími pokyny:
- Zkouška těsnosti musí být provedena, ještě než jsou potrubí zakryta.
- Pro zkoušku těsnosti nesmíte použít hořlavý plyn: použijte vzduch nebo dusík.
- Pro zkoušení těsnosti potrubí nepoužívejte otevřený oheň. Použijte příslušné, běžně dostupné prostředky.
Během připojování kotle k rozvodu plynu použijte těsnění vhodných rozměrů a z vhodného materiálu (obr. 8).
Pro závit přívodního potrubí plynu do kotle není vhodné použít konopí, teflonovou pásku nebo podobné těsnicí prostředky.
TĚSNICÍ VLOŽKA
Obr. 8
20
3.2.8. Vodovodní přípojky
Před instalací kotle by měl být hydraulický systém důkladně zbaven veškerých nečistot; mohly by způsobit poškození čerpadla nebo výměníku
tepla.
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
Přívodní potrubí ÚT a vratné potrubí ÚT musí být připojena k odpovídajícím 3/4" přípojkám M a R kotle (viz obr. 5).
Při dimenzování vytápěcího systému ÚT dbejte na ztráty způsobené radiátory, termostatickými ventily, šoupátky radiátoru a nastavením
systému samotného.
Je vhodné nasměrovat vypouštění pojistného ventilu kotle do kanalizace.
Pokud tak neučiníte, a pokud dojde k zásahu pojistného ventilu, může dojít k zatopení místnosti kotle.
Výrobce nenese odpovědnost za škody v důsledku nedodržení výše zmíněných bezpečnostních opatření.
TEPLÁ PITNÁ VODA
Přívodní potrubí TPV a vodovodní potrubí musí být připojena k odpovídajícím 1/2" přípojkám C a F kotle (viz obr. 5).
Výměník tepla může vyžadovat častější čištění nebo výměnu, a to v závislosti na tvrdosti vody dodávané do kotle.
VAROVÁNÍ
V závislosti na stupni tvrdosti dodávané vody může být nutné instalovat vhodné zařízení pro úpravu pitné vody v souladu s platnými
právními předpisy a normami.
Úprava vody dodávané do kotle je vhodná vždy, když její tvrdost přesahuje 20° F.
Voda z běžně prodávaných změkčovačů nemusí být kvůli svému pH vhodná pro některé součásti systému.
21
3.2.9.
Připojení k elektrické síti
Kotel je dodáván s trojpólovým napájecím kabelem, který je již připojen k desce elektroniky a je vybaven ochranou proti vytržení.
Kotel musí být připojen k síti 230 V/50 Hz.
Při připojování kotle dbejte na správné zapojení nulovacího vodiče a fáze.
Je nezbytné dodržovat instalační normy, které jsou nedílnou součástí této brožury.
Poblíž kotle je třeba umístit snadno přístupný dvoupólový spínač s minimální vzdáleností 3 mm mezi kontakty. Tento spínač je určen k přerušení
napájení kotle za účelem provedení údržby a servisu.
Napájení kotle musí být vybaveno diferenciálním teplotním spínačem s magnetickými kontakty s vhodným rozpínacím proudem.
Elektrické napájení musí být řádně uzemněno.
Výše uvedená bezpečnostní opatření je třeba ověřit. Pokud si nevíte rady, požádejte kvalifikovaného technika o řádné prověření elektrické sítě.
VAROVÁNÍ
Výrobce nenese odpovědnost za škody v důsledku nesprávného uzemnění systému: plynová, hydraulická potrubí, ani
potrubí ÚT nejsou vhodná pro uzemnění elektrické sítě.
3.2.10. Připojení k pokojovému termostatu (volitelné zařízení)
Kotel může být připojen k pokojovému termostatu (který není dodáván společně s kotlem).
Kontakty pokojového termostatu musí být příslušně dimenzovány pro zátěž 5 mA při 24 Vdc.
Pokojový termostat musí být připojen k odpovídající svorkovnici (viz schéma el. zapojení), a to po odstranění zkratovací propojky dodané
společně s kotlem.
Vodiče pokojového termostatu NESMÍ být v jednom svazku s napájecími kabely.
3.3. Plnění systému
Po provedení veškerého připojení může být systém ÚT naplněn.
Při této proceduře je nezbytné provést každý krok s nejvyšší opatrností:
- otevřete odvzdušňovací ventily u všech radiátorů a ověřte správnou funkci automatického ventilu kotle;
- postupně otvírejte odpovídající napouštěcí kohout (obr. 2), zkontrolujte přitom, zda všechny odvzdušňovací ventily systému ÚT pracují
správně;
- zavřete všechny odvzdušňovací ventily hned, jak z nich začne vytékat voda;
- zkontrolujte tlakoměr kotle, zobrazený tlak nesmí přesáhnout 1/1,3 bar;
- zavřete napouštěcí ventil a znovu vypusťte jakýkoli případný vzduch pomocí odvzdušňovacích ventilů na radiátorech;
- spusťte kotel a vyčkejte, až dosáhne pracovní teploty, poté opakujte odvzdušnění;
- nechte systém vychladnout a obnovte tlak vody 1/1,3 bar.
VAROVÁNÍ
Co se týká úpravy vody a domácích topných systémů, je pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti a pro jejich zachování v
průběhu času, stejně jako pro zajištění dlouhodobého a stabilního výkonu pomocných zařízení, a také pro co nejnižší spotřebu energie
a dodržení místních zákonů a norem vhodné používat specifické prostředky určené pro multi-kovová zařízení.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní tlakový spínač zamezí zapálení hořáku, pokud je tlak vody nižší než 0,4/0,6 bar. Tlak vody ÚT nesmí být nižší než 1/1,3
bar. Správné hodnoty tlaku lze znovu dosáhnout pomocí napouštěcího kohoutu, který je standardní součástí kotle (obr. 2).
Tento krok musí být proveden po vychladnutí systému.
Manometr umístěný na ovládacím panelu kotle udává tlak v systému ÚT.
22
3.4. Dostupná hlava
VAROVÁNÍ
Kotel je vybaven vysoce účinným oběhovým čerpadlem.
Pracovní rychlost oběhového čerpadla je nastavena během výroby a může být změněna.
700
600
500
400
H
100%
300
200
100
0
fig. 9
0
200
400
600
800
Q
1000
1200
1400
1600
Q Průtok (l/h)
H Dostupná hlava (mbar)
3.5.
Spuštění kotle
3.5.1.
Předběžná kontrola
Před uvedením kotle do provozu je nutné ověřit, zda:
- jsou potrubí pro odtah spalin a jeho koncovky nainstalovány v souladu s pokyny: když je kotel v provozu, nesmí přes žádné
z těsnění unikat zplodiny z hoření;
- je napájecí napětí 230 V – 50 Hz;
- je systém správně naplněn vodou (manometr ukazuje tlak 1/1,3 bar);
- jsou veškeré uzavírací kohouty potrubí systému otevřeny;
- plyn dodávaný do kotle odpovídá výrobním parametrům kotle: v případě potřeby lze kotel nastavit na požadovaný plyn (viz část 3.7.
„Přizpůsobení jiným typům plynu a nastavení hořáku“). Tuto proceduru smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál;
- je hlavní ventil přívodu plynu otevřen;
- nikde neuchází plyn;
- externí spínač kotle je zapnut;
- pojistný ventil 3 bar není zablokován;
- nikudy neuniká voda.
3.5.2. Zapnutí a vypnutí
Při zapínání a vypínání kotle se řiďte „Pokyny pro uživatele“.
23
3.6. Elektrické schéma
SS
FL
TA
SR
F
230Vac
50Hz
17
18
19
20
21
22
M6
M9
26
25
M11
1
2
M1
23
24
M1
M10
1
2
PF1
17
18
19
20
21
22
26
25
28
27
M12 M11
M4
2AF
M16
M15
M9
RLVE1
M8
6
7
7
8
8
P
M3
M14
E
M8
P
NC
C
NO
TF
DK
SR
SS
FL
VG
TL
E
P
TA
TF
CM1-CM2
Obr. 10
24
TL
10
11
12
13
14
15
16
Spínač tlaku vody
Sonda ÚT 10 Ohm při 25°C B = 3435
Sonda TPV 10 Ohm při 25°C B = 3435
Průtokoměr
Plynový ventil
Koncový termostat
Detekční/zapalovací elektroda
Oběhové čerpadlo
Pokojový termostat (volitelný)
Termostat chránící před přebytečnou tvorbou spalin
Zkratovací propojky pro volbu typu kotle a plynu
4 5
M7
CM1
DK
VG
9
N
CTFS
GPL
23
24
1 2
CM2
A---B
5
6
M5
M6
M4
M5
P2
CTN
CH4
RLGA1
4
5
M10
M13
3
4
N
10
11
12
13
14
15
16
M2
3
N
RLPO1
P1
M2
Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitou hodnotou odporu (Ohm) sondy SR pro ÚT a sondy SS pro TPV.
T (°C)
0
2
4
6
8
0
27203
24979
22959
21122
19451
10
17928
16539
15271
14113
13054
20
12084
11196
10382
9634
8948
30
8317
7736
7202
6709
6254
40
5835
5448
5090
4758
4452
50
4168
3904
3660
3433
3222
60
3026
2844
2674
2516
2369
70
2232
2104
1984
1872
1767
80
1670
1578
1492
1412
1336
90
1266
1199
1137
1079
1023
Tabulka č. 6 – Vztah „Teplota – Jmenovitý odpor“ pro teplotní sondy
3.7.
Přizpůsobení jiným typům plynu a nastavení hořáku
Kotle jsou vyráběny pro použití s plynem, který je uveden v objednávce.
Jakákoli úprava následující po prodeji musí být realizována výhradně kvalifikovaným personálem s použitím příslušenství navrženého výrobcem
a za dodržování postupu a pokynů pro správné nastavení kotle.
Přizpůsobení kotle z METANU na LPG
- Demontujte hlavní hořák;
- demontujte z hlavního hořáku trysky a nahraďte je novými o průměru odpovídajícím danému plynu; VAROVÁNÍ! Je nezbytné použít měděné
těsnicí vložky;
- namontujte zpět hlavní hořák;
- na desce plošného spoje umístěte zkratovací propojku CM1 CH4-GPL do pozice GPL (obr. 11).
Přizpůsobení kotle z LPG na METAN
- Demontujte hlavní hořák;
- demontujte z hlavního hořáku trysky a nahraďte je novými o průměru odpovídajícím danému plynu; VAROVÁNÍ! Je nezbytné použít měděné
těsnicí vložky;
- namontujte zpět hlavní hořák;
- na desce plošného spoje umístěte zkratovací propojku CM1 CH4-GPL do pozice CH4 (obr. 11).
SS
FL
TA
SR
F
230Vac
50Hz
17
18
19
20
21
22
M6
M9
26
25
M11
1
2
M1
23
24
M1
M10
1
2
PF1
26
25
28
17
18
19
20
21
22
27
M12 M11
M4
2AF
M16
M15
M9
RLVE1
M8
RLGA1
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
P
M5
M10
M13
M2
3
N
10
11
12
13
14
15
16
M2
N
RLPO1
P1
23
24
1
M7
M3
M14
VG
4 5
CTFS
GPL
A---B
9
N
P2
CM2
CTN
CH4
2
M6
M4
M5
CM1
E
DK
P
C
M8
NC
NO
Obr. 11
TF
TL
10
11
12
13
14
15
16
A) Nastavení maximálního tepelného výkonu
- Zkontrolujte přívod plynu a tlak hořáku (viz tab. 2).
- sejměte plastový kryt A (obr. 12, obr. 13 nebo obr. 14) umístěný na horní straně cívky modulačního zařízení, který slouží k ochraně
šroubů zařízení pro regulaci tlaku;
- připojte manometr k IN (obr. 12, obr. 13 nebo obr. 14) pro ověření vstupního tlaku, nebo k OUT (obr. 12, obr. 13 nebo obr. 14) pro
ověření výstupního tlaku;
- otočte knoflík č. 5 na panelu ovládání do koncové polohy ve směru hodinových ručiček (obr. 1) a otevřete jeden nebo dva kohoutky s
teplou vodou, aby kotel dosáhl nejvyššího výkonu;
- při nastavení maximálního výkonu otočte PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK mosaznou maticí B (obr. 12, obr. 13 nebo obr. 14)
pro zvýšení tlaku trysky, nebo PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK pro snížení tlaku trysky;
- u LPG otočte mosaznou maticí B PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK až do koncové polohy.
25
SIEMENS VGU56
SIT 845
D
A
D
OUT
A
C
B
C
B
OUT
IN
Obr. 12
Obr. 13
SIEMENS VGUS56
D
A
OUT
C
B
IN
Obr. 14
4. Zkouška kotle
4.1.
Předběžná kontrola
IN
B) Nastavení minimálního tepelného výkonu
- Odpojte elektrické vedení od modulační cívky (obr. 12, obr. 13 nebo
obr. 14);
- Zapněte hořák a zkontrolujte minimální hodnotu tlaku podle tab. 2;
- pro nastavení tlaku pevně podržte matici B pomocí 10mm nástroje
a otočte plastovým šroubem C PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK pro
zvýšení a PROTI SMĚRU RUČIČEK pro snížení tlaku plynu;
- znovu připojte vedení k modulační cívce.
C) Konečné nastavení
- Zapněte kotel a zkontrolujte jeho správný chod;
- zkontrolujte znovu správné maximální a minimální hodnoty tlaku
pro tlakový ventil;
- proveďte potřebné nastavení;
- nasaďte ochranný plastický kryt A;
- uzavřete otvory pro měření tlaku plynu;
- zkontrolujte těsnost.
Před zkouškou kotle je vhodné ověřit, zda:
- kanály pro odtah spalin a koncovky jsou v souladu s pokyny: při zapnutém kotli nesmí zplodiny z hoření unikat skrze těsnění;
- je napájecí napětí kotle 230 V – 50 Hz;
- je systém správně naplněn vodou (manometr ukazuje tlak 1/1,3 bar);
- jsou veškeré hlavní ventily potrubí otevřeny;
- je typ plynu dodávaného do kotle v souladu s vlastnostmi kotle. Pokud ne, upravte nastavení kotle pro dostupný typ plynu (viz část 3.7.
„PŘIZPŮSOBENÍ JINÝM TYPŮM PLYNU A NASTAVENÍ HOŘÁKU“);
- je hlavní ventil plynovodu otevřen;
- nikde nedochází k úniku plynu;
- je externí spínač kotle zapnut;
- pojistný ventil 3 bar není zablokován;
- nikudy neuniká voda.
Pokud kotel není nainstalovaný v souladu se současnými zákony a normami, uvědomte pověřenou osobu a funkci kotle sami
nezkoušejte.
4.2.
Zapnutí a vypnutí
Při zapínání a vypínání kotle se řiďte „Pokyny pro uživatele“.
26
5. Údržba
Veškerá údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným personálem.
Výrobce doporučuje zákazníkům, aby pro účely údržby a oprav kontaktovali pověřená servisní centra, mají pro tyto úkony totiž nejlepší
kvalifikaci.
Díky vhodné údržbě je zajištěn efektivní provoz, ochrana prostředí a bezpečnost lidí, zvířat a okolních předmětů.
5.1.
Harmonogram údržby
Údržba kotle musí být provedena alespoň jednou ročně.
Před provedením jakékoli údržby zahrnující výměnu součástí a/nebo čištění vnitřních částí kotle odpojte elektrické napájení.
Plán běžné údržby musí zahrnovat:
Inspekce a kontroly:
Plán běžné údržby musí zahrnovat:
- kontrolu celkového stavu kotle;
- kontrolu netěsností kotle o plynovodu;
- kontrolu tlaku mezi přívodem plynu a kotlem;
- kontrolu minimálního a maximálního tlaku plynu v tryskách kotle;
- kontrolu zapalování hořáku;
- kontrolu parametrů pro spalování pomocí analýzy spalin;
- kontrolu, zda je soustava pro odtah spalin neporušená, v dobrém stavu a utěsněná;
- kontrolu stavu komínové klapky;
- kontrolu zpětného chodu plynu v místnosti a správného odtahu spalin;
- kontrolu funkce použitého bezpečnostního termostatu na komínové klapce;
- kontrolu celkového stavu bezpečnostních zařízení kotle;
- kontrolu netěsností a zoxidovaných ploch na přípojkách kotle;
- kontrolu správné funkce pojistného ventilu;
- kontrolu plnicího tlaku expanzní nádoby;
- kontrolu správné funkce spínače tlaku vody.
Je nezbytné pročistit následující části:
- vnitřní část kotle;
- plynové trysky;
- komínovou klapku;
- mříž ventilátoru v místnosti, kde je nainstalován kotel;
- spalinová část výměníku tepla.
Při úplně první kontrole kotle také ověřte:
- zda je místnost pro kotel vhodná;
- otvor ventilátoru místnosti kotle je nainstalován;
- průměr a délku kanálů pro odtah spalin;
- zda je instalace provedena v souladu s pokyny v tomto návodu pro "Instalaci a údržbu";
V případě, že kotel nebude správně pracovat, přestože to nemusí znamenat nebezpečí pro lidi, zvířata nebo majetek, kontaktujte pověřenou
osobu jak ústně, tak písemně.
5.2. Analýza spalování
Spalovací vlastnosti kotle, které je třeba ověřit za účelem určení účinnosti a emisí, musí být změřeny v souladu s platnými právními předpisy a
normami.
5.3. Vypnutí, demontáž a likvidace
Pokud se rozhodnete trvale vypnout kotel, vypnutí, demontáž a likvidaci nechte provést pouze kvalifikovanému
odborníkovi.
Uživatel není oprávněn provést tyto činnosti osobně.
Vypnutí, demontáž a likvidace musí být provedeny s kotlem za studena, po jeho odpojení od plynovodu a elektrické sítě.
Materiály, ze kterých je kotel vyroben, jsou recyklovatelné.
Po demontáži musí být kotel likvidován v souladu s platnými právními předpisy země instalace.
27
6. Řešení problémů
STAV KOTLE
PORUCHA
Hořák nezapaluje
Kotel je vypnut a dioda č. 2 svítí
červeně.
Pro obnovení chodu kotle otočte
knoflíkem č. 5 do resetovací polohy.
Hořák nezapaluje: není jiskra
Hořák se zapálí na několik vteřin a opět
zhasne
Kotel je vypnut a dioda č. 1 svítí žlutě.
Pro obnovení chodu kotle otočte
knoflíkem č. 5 do resetovací polohy.
ŘEŠENÍ
Porucha přívodu plynu
Zkontrolujte tlak plynu
Zkontrolujte hlavní ventil
plynovodu a pojistný ventil
plynovodu
Plynový ventil je odpojen
Znovu jej zapojte
Plynový ventil je poškozen
Proveďte výměnu
DPS je poškozena
Proveďte výměnu
Elektroda pro detekci zážehu/
plamene je poškozena
Vyměňte elektrodu
DPS nezapaluje: je poškozena
Vyměňte DPS
DPS nedetekuje plamen: nesprávné
zapojení fáze a nuly
Ověřte správné zapojení fáze a nuly
Vodič elektrody pro detekci a
zažehnutí plamenu je přerušen
Připojte vodič elektrody pro detekci
plamene nebo jej vyměňte
Elektroda pro detekci zážehu/
plamene je poškozena
Vyměňte elektrodu
DPS nedetekuje plamen: je poškozena Vyměňte DPS
Je nastavena příliš nízká teplota
zažehnutí
Zvyšte teplotu
Minimální tepelný příkon je
nesprávně nastaven
Zkontrolujte nastavení hořáku
Špatný tah spalin
Zkontrolujte systém sání a odtahu
spalin a také mříže ventilátoru
místnosti kotle
Spalinový termostat je poškozen
Proveďte výměnu
Voda pro ÚT neprotéká systémem:
mohlo dojít k zablokování potrubí,
mohou být zavřeny termostatické
ventily nebo mohou být zavřeny
hlavní ventily systému
Zkontrolujte systém ÚT
Čerpadlo je zablokované nebo
poškozené
Zkontrolujte čerpadlo
Spalinový termostat vypnul kotel
Kotel je vypnut a dioda č. 1 svítí
červeně.
Kotel bude automaticky pokračovat
v provozu po 10 sekundách nebo
otočením knoflíku č 5 do původní
polohy.
Bezpečnostní termostat vypnul kotel
Dioda č. 1 svítí červeně.
Kotel obnoví funkci ihned po
odstranění závady.
Teplota vody pro ÚT přesáhla 85 °C
28
MOŽNÁ PŘÍČINA
Průtok vody systémem je
nedostačující
Zkontrolujte čerpadlo
Zkontrolujte systém ÚT
STAV KOTLE
Dioda č. 1 svítí žlutě.
Kotel obnoví funkci automaticky
ihned po odstranění závady.
Dioda č. 1 bliká žlutě a červeně.
Kotel obnoví funkci automaticky
ihned po odstranění závady.
Dioda č. 1 bliká zeleně a červeně.
Kotel obnoví funkci automaticky
ihned po odstranění závady.
PORUCHA
Tlak vody systému ÚT je nízký
MOŽNÁ PŘÍČINA
Systém je netěsný
Zkontrolujte systém ÚT
Spínač tlaku vody je odpojen
Znovu jej připojte
Spínač tlaku vody nefunguje: je
poškozen
Proveďte výměnu
Sonda ÚT je odpojena
Znovu ji připojte
Sonda ÚT je poškozena
Vyměňte ji
Sonda TPV je odpojena
Znovu ji připojte
Sonda TPV je poškozena
Proveďte výměnu
Výstup do ÚT nepracuje
Sonda pro TPV nepracuje
Tlak nebo průtok vody systémem jsou
nedostatečné
Kotel nedodává TPV
Dioda č. 1 bliká zeleně.
Kotel obnoví funkci automaticky
ihned po odstranění závady.
ŘEŠENÍ
Průtokoměr TPV nepracuje
Modulační cívka ventilu nepracuje
Zkontrolujte systém TPV
Zkontrolujte filtr průtokoměru TPV
Čidlo průtokoměru TPV je poškozeno
nebo odpojeno
Vyměňte jej nebo jej znovu připojte
Čidlo průtokoměru TPV je
zablokováno
Proveďte výměnu
Propojení DPS a plynového ventilu je
přerušeno nebo poškozeno
Zkontrolujte připojení k plynovému
ventilu
Modulační cívka ventilu je poškozena
Vyměňte modulační cívku ventilu
29
7. 30
Prohlášení výrobce o shodě
Tato stránka je záměrně ponechána prázdná
31
0LIBMECZ00
Fondital S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Itálie - Via Cerreto, 40
Tel. +39 0365 878.31 - Fax. +39 0365 878.304
e mail: [email protected] - www.fondital.com
Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit informace
uvedené v tomto návodu.
Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 753 - 01 Luglio 2015 (07/2015)

Podobné dokumenty

NIAS CONDENSING - KD Trade Praha sro

NIAS CONDENSING - KD Trade Praha sro Pokud by zamrznutí hrozilo, přidejte nemrznoucí prostředek. Nedoporučuje se systém vyprazdňovat, mohlo by totiž dojít k poškození. Použijte nemrznoucí prostředky vhodné pro multi-kovové topné systé...

Více

187-1-Seznam výrobků _ OPŽP_1_4

187-1-Seznam výrobků _ OPŽP_1_4 Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10B-120 Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10B-120DC Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10C Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10DC Kondenzační kotel Geminox THRs 1-10M-7...

Více

Uživatelský návod ke ztažení

Uživatelský návod ke ztažení Zařízení musí být instalováno v souladu s platnými normami a v souladu s pokyny výrobce uvedenými v této příručce: výrobce nebude nést odpovědnost za jakákoli zranění lidí nebo zvířat a/nebo za ško...

Více

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 Typ C43 Tento kotel je určen pro připojení k systému sběrných komínů se dvěma kanály, jedním pro sání vzduchu a jedním pro odvod spalin, koaxiální nebo s dvojitým potrubím. Komín musí odpovídat pla...

Více