(řenová 26, ó02 00 Brno` tel./íax: +420 543 L55 5l5

Transkript

(řenová 26, ó02 00 Brno` tel./íax: +420 543 L55 5l5
(řenová 26, ó02 00 Brno' tel./íax:
+420 543 L55 5l5
DRAŽEBNÍ VYHLÁšKÁ
DRAŽBY DoBRoVoLNÉ
dle zák. č' 26/2a00 Sb' v platném znění
Dražebnilr:
PROI(ONZULTA, a's., lČ 2fi32953, se sírllem l(řenová 2gg126, 602 00 Bmo, společnost je zapsaná v obchodnim rejstříku u
Krajského soudu v Brně, sp. zn.B 4298, Miloslava Mangerová: 773 380 544, e-mail [email protected]
(dálejen draŽebník)
NavrhovaÍel:
lng. Tomáš Kučera, Ič 75606089' Brno, Čechyr]ská 36l/I6, PSČ 602 00, okres Brtro_město, insolvenční SpIáVce dlužníka
Miroslav Martens, nar' 05.06'l970, trvale býern. Brněnee - Ckastová Lhota 39, PsČ 569 04' okres Svitavy
(iiále
"jen
navrhovatel)
Vlastn ík předrnětu dražby:
Miroslav Martens, nar. 05.0ó'l970, Brněnec - Chrastová Lhota 39' PSČ 569 04, okres Svitavy
Místo lronání dražLry:
v clraŽební místnosti ve Svitavách, budova MěÚ na ulici 'r'.
Daturn dražtly:
3.ó'20l6
Zahájení dražby:
l0:30 bod
c.
Masaryka 40/25
Označeníospecifikace a stručný popis předmětu dražtry:
Pr'ednrětem dražby .i e sou
b
crr nenro vitóh
o nraj etku
:
pozemek p'č. St' 42 _ zastavčná plocha a nádvclří, evidovaná výnrěra 23 l m2
Součástí.ie slavbct: Chrastová Llrota' č'p. 39, rod. d'ůrn
Slqvba stojí fia pzzelnht p.č.: St.42
- por_emek p.č.2l12 - ostatni plocha, evidovaná výtnéraZl? rn2, způsob vyuŽiÍí_ spotÍoviště a rekreačníplrroha
-
vŠezapsáno v katastru trenrovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v
Brněnec a k.ú' Chrastová Lhota' na LV č. 452'
Pardubicích, KP Svitavy, pro obec
Přeclmětem dražby jsou i vešker'é součásti a přislušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu' v jakén je navrhovatel byl
oprávněn uŽívat, nezapsané v kalastru nemovitostí, tj' zejnréna venkovní úpravy, trvalé porosťy a podobně.
Popis:
Přízemnírodinný dům, zcela podsklepený, se rl'emipodlaŽími v obci Brnčnec, část Chrastová Lhota, Rodinný dům rná
zajínavéprostotové řešení,pí'ed severní prričelíje přeclsazena schodišťová rotun<ia, střeclra s velmi str.nlýlrr špádem s1"rývá aŽ
dvě úrtrvrrě vyuŽitelné}ro podkroví' Objekt má kamenné podzemní podlaŽí s klenboqirni sÍropy.
V l ' NP se nacházÍ nebytový pťostor, ve 2. NP pak jednotka typu 3+.i.
Příslušenství stavby tvoří přípoj}qy inŽenýrských sítí,kteréjsoLr odpojeny. Stav objektuje velmi špatný, nutné rozsáhlé sÍavební
úpravy.
ljodrobný popis nenrovitosti
a jej
ich stavu je uveden v posurlku znalce, který je moŽno vyžádat u draŽebníka'
Zá'stavní práva, věcná břemena a dalšízávazl<y váznoucí na předmětu tlražby:
Dle ustanovení insolvenčníhozákona č' |8212006 v platnérn z'néni zpeněženínrvěci, práva, pohledávky nebo^iiné rnajetkové
hodnoty v konkursu zaniká zajištění po}rledávky zajištěného věřitele' Dále zanikají táko ireinky nař.ízení výkónu rozirodnutí
nebo exekuce a vydaných exekučttÍchpťíkaz'ůa dalŠízávady uvedené v insolvenčnímzákoně a týto zanikají v rozsahu,
v nčmž
se týkají zpeněŽeného majetku'
lť: ]53]2953, DlČ: cZ25]3295], rapJán0 0fl l(5 Brno oddil B, vloŽka
rv YíYí.p ro l o n z u l t a' t r, e - m a i l:
iní[email protected]
Y
4298
Tato práva a poznárnky 1,u,1pu 1zymazány z evidence katas*u nemovitostí
na záklaclě Návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí, který podává do katastru nemovitostí vydraŽitel pa nabyti
vlastnictví pr"JÁctu a.uŽby a jehoŽ přílohou
.ie
potvrzenÍ o zániku zástavních práv s úťedněověřenýnr peldpisem
navrhoíatele draŽby.
Veškerá zajišťovacípráva a břemena váznoucí. na předmětu dražby jsou
zapsána v evirienci Katastrálního úřadu pro
Pardubický kaj se sídlem v Pardubicích' l(P Svitavy, pro obec grneneó
a k'ú. Chrastová Lhota, na LV č. 452' který
.je k
dispozici u draŽebníka.
DlaŽebnLk upozorňuje na skutečnost' Že nrohou být vydána usnesení soutlu
o
nařízeni výkonu rozhoclnutí proclejenr
nemovitostí, ustresení sour.lu o naÍízenícxekuce a také nrohou být vy<lány'exekuční pŤíkazy
k prodeji nemovitosti. ttere jsou
zahtnutv dcr přerlrnětu této draŽby azáznam o tomto můžebýt óvid-ovari l{atastrálním
riraclenina dotčenénrlistu vlastnictví'
Tato usnesení a exekuce se nedotknou případného vydražiteló, je však nutno brát v úvahu,
že k qlmazu těchto poznámek z
evidence l(atastrálrriho úřadu můŽe dojít se značnou časovou p.odleuou.
Př"edrlětdraŽbyneníuŽívárrjehovlastníky-insolverrčnímidluŽníky.DraŽebníktímtosděluje,Žedleust.$285odst.2IZjsou
dluŽníci povinni nemovitost vyklidit' Neučiní-lítak dobrovolnČ, můŽe se vyclraŽitel domáhařvykiizení
Žalobou u soudu
DlaŽebnjk Ltpcrzorňuje , Že údaje o přeclmčtu draŽby, zejména popis jeho stavu, pt'áv a závazkťl
na přeclnrětu draŽby váznoLrcich
jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
odhad ceny předmětu dražLry:
420.000'-
Kč
Cena byla zjištěna znalcenr Ing. Bc. Ewou Ht'adil, znalecký posudek číslo604t-50/?a16 ze dne2l.3.2016.
Nejnižšf podání;
420"000'- Kč
Minimální příhoz:
5.000'- Kč
DražebrrÍjistota:
70.000'- Kč
Datum, čas a místo ltonání prohlidlty předmětu dražby:
Ptohlídk;' př'edrnětu dražby se uskutečnív rrížeuvedených terrnírrech r,Ždy v místě, sraz účastníků
prohlídky je na adrese
Chrastová Lhota č.p' 39, Bměnec 56904' Prohlídku bude zajišťovata konkrétníinfotmace na místě poskýnl
draŽebníkern
pověřená osoba. Účastník prohlídky je povinen, na výzvú osoby zajišťujícíprohlídku, pr:okazat
se platným průkazenr
totožnosti na základě čeltoŽ, bude z-apsán clo seznamu účastníkůprohlictky. VzhÍedern k povaze objektu
i. poi'yt ieustnitr,
možný pouze ve skupině, v doprovodu pověÍenó osoby, stejně takje nutno na prohlídku přižpťrsobit vňodny, g6ěy
á obuv.
l. ptohlídka l7.5.2016 v l6:00
2. prohlídka 24'5.Tarc
ho<l
v l6:00 hod
obecné informace o prrlběhu dražby:
Učastnícidražby rnají na draŽbu vstup bezplatný a přístup tlo prostor korrání draŽby jim je umožněn minimálně 30 minut před
zaltá'ierrírn'draŽby. Dalšíosoby molrou být dražbě příÍonrny jako hosté' Vstupné pro host1, draŽby činíl00,- Kč
na osobu a'r1en.
UčastníkdraŽby se zapiše do seznanru ÚčastníkůdraŽby po proltázání totoŽnosti nebo opiávnenílednat za účastníkactražby aje
povinen prokázat sloŽení &ažebníjistoty dle Íétovytrlášky a dáleje povinen doloŽit či ňa nrístě podepsat své eestné
prohláŠení.Že není osobou vyloučenou zdražby. Účastnik draŽby svým podpisem do seznanru účastnikůdiažby vyjadřuje
souhlas sttlutr: clraŽební ryhláškou a závazek řídit se jejími ustanovenÍmi a pokyny draŽebnika a licitátora. baíó
podpisent účastníkdraŽby potvt'zuje" že zaplatil dražebníjistoÍuve stanovené výši a lhůie, převzal draŽební číslo
'uy,rn
a zavazuje se
k ťrhradě vydraŽené ceny, pokud se stanc vydraŽítelem.
DrcŽba se zahajuje prohlášením licitátora, že zaha.iu.ie dražbu a pokr'ačuje vyvolánim' obsahenr vyvotání je označení a popis
pí'edrnětu draŽby a jeho odhadnutá nelro 7jištěná cena, údaje o právech azávazcíeh na předrnětu draŽby-váznorrcich
a inim
spojených, pokud ma.ií podstatný vliv na horlnotu pi'edmětu draŽby, údaje o nájernních smlotrvách' nejnižiípodání a stanovený
ntinimální příhoz. I'jčastníci&aŽhy činípo vyzváií svá podání zretelnýň zveclnutírn dr:aŽebního čisla a vyřoenírn jimi nabízené
ccrry. Není_li přes dvoji vyzvání licitálora k učiněnÍvyššíhopodání některýrn z účastníků
draŽby vysší pó<lání rrčňěno, oznámí
licitátor jeŠtě jednou poslední ptldání.
Po této tř€tí Výzvě udělí pr'íklep účastrríkovidraŽby, který učinil nejvyššípodání' Učiněrrýrn podánirn je účashikdraŽby vázán.
Udělením příklepu je draŽba skončena'
Veškerá podání mohou být činěna výhradrrě v českérnjazyce v měně CZK _ koruna česká.
Účastníci tlražby:
UčashÍkydraŽby nrohou být osoby svéprávné (osoby se mohou v draŽbě dát zastupovat Zástupcem na základě plné rnoci s
úředně ovčřenýn podpisenr)' Učastrlíky dražby nesnrějí b;jt osoby. které nemohou nabývat vlastrrietví a práv k předmětům
draŽby, osoby, najejichŽ rnajetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zanritnut proto,
její rrrajetek nepostačuje k ťrhradě náklaclů insolvenčníhoí'ízení,a to po dobu 3 let od právní moci iakóvého rozho'dnutíl
n ikdo nesnt í draŽ-it z'a ně.
Že
Dále se draŽby nesní účastnitosoby, u nichž by v důsledku nabyÍívlastnictví předmětu óraŽby mohlo dojít k vyloučení,
otnezsní nebo narušeníhospodářské sotttěŽe a které by nabytím vlastnictví porušily usÍancrvení $ 295 zákona ě. l 8212006 Sb'
Dražit ne,rnohou osoby, které rresložily draŽební jistotu, nebo je"ií složenídostatečnčneprokázaly nejpr:zději při zápisu, dále
vydražitel, který způsobil zmaření dražby téhoŽ předrnětu draŽby u téhoždraŽebníka, z draŽby jsou rovněž vyloučeni
zatněstnanci Živnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří jŠoupověřeni kontrolou dražhy, draŽebník
organizu.iící a provádějící tuto draŽbu, osoba, jež je jeho statutántím or'gánenr nebo členern jeho statutárního nebo jinóho
orgánu, licitátor, zaměstnanci draŽebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, insolvenčni správce, likvidátor nebo nucený
správce, jsou_li navlhovateli tétcr c'lraŽliy; zatyto tlsoby rrikdo nesmí draŽit"
Učasffiíkem d:raŽby téžnesmi být osoba, která je ve vztahu k rrěkteré z osob uvedených v orlsÍavci 5 $ 3 zákona č. 2612000 Sb.
osobou blízkou' společníkem, osobou ovládanou nebo osobort, která s rri tvoří koncern; nikdo nesn,í <lraŽit za rrě'
Dražebníjistota:
$IoŽení draŽebn í i istot.v'
UčastníkdraŽby je povinen sloŽit draŽebltí jistotu, a to:
bankovrrím přer'oclem' na ťrčetdražebnika č' 4200509192/6800 vedený u Sber'bank CZ, a.s., s variabilnínr symbolem
,,rodné číslo"účastníkadražby, jako fyzické osoby nebo ,,IČ" účastníkadraŽby, jako právnické osoby
Dokladerrr cl složenídraŽební jistoty je bankou potvrzený výpis z bankovníhcl írčtuúčastníkaclraŽby, potvrzující,Že
z něj byla odepsána částka odpovídajícívýši draŽebníjistoty touto draŽební vyhláškou stanovenou ve prospěch
a.
b'
draŽebníka'
hcrtovostníln vkladem na účetdraŽebnlka č. 4200509l92l68a0 vedený u Sberbank CZ, a's., s variabilním symbolern
.,r<ldné číslo"účastníkadražby, jako ýzické osoby nebo ,,IČ" účastníkadražby, jako právnické osoby
Dok|aderl o složenídražebníjistotyje bankou potvrzerýpokladrrí doklad potvrzující sloŽení částky odpovídajfcíqýši
dražebníjistcrťytouto draŽebni vyhláškou Stanovenotl ve prospěch draŽelrrrika.
v hotovosti k rukám draŽebníka. Dokladem o sl'oženíje příjrnový ctoklad vystavený dražebníkenr.
Íbrmou bankovní záruky _ je)i podrnínky nutno bezpodmínečnčkonzultovat s draŽebníkem. Lhůta pro předloŽení
bankovní záruky končív sídle draŽebníka dnem 2.6.2aft do 16;00 hodin včetně.
Lhůta prcr úhradu dražebníjistoty počiná dnern uveřejnění na Centrální adrese a končízahájenínr clraŽby, vyjma nrožnosti
ťornrou bankovni zárLrky, -iak je uvedeno výše' Doklad o sloŽení draŽební jistoty nusí bý doloŽen při zápisu do seznanru
účastníkťrdražbypředkonánímdraŽby' SIoŽenídraŽebníjistotyplatebníkartounebošckenrjenepřípustné.
c.
d.
Vrácerri dražební jistoty
DraŽební jistota bude neúspěŠnýnrdraŽitelům vrácena po skončenídraŽby převodem na jsjich účetnebo v htlttlvosti po
skorrčení dražby, pokud tato byla složena v hotovosti. Z tohoto důvoduje nulné pt'i složenídražebníjistoty draŽebníkovi sdělít,
na jaký bankovní účetmá trýt jistota vtácena, jinak bude vrácena na barrkovní úč,et,zekterého bylapoukázána. Pokud byla
sloŽena formou bankovní záruky, bude vrácena stejnýn způsobem.
Přettkrrpní práva:
osoby, které nají k př'edrnětu draŽby předkupní právo, jsou povinny doloŽit draŽebníkovi své právo předlcrŽením originálů
nebo ověřených opisťr 1istin, na základě kte{ých předkupní právo vzniklo, a to do zahájerrí dražby.
Úhrada ceny vytlražením:
Vydražitelenl se stává účastníkdraŽby, který učinil nejvyššípodání, na jehoŽ základě m'u licitátor udělil příklep. Neprodleně
po ukončenídraŽby je vydražitel povinen podepsat protokol o provedcné draŽbě.
Dražebníjistota
a
jej í příslušenství, se zapoěítá vydraŽiteli na cenu dosaženou vydraŽeníln.
Cenu closaŽenou vydraŽenírn je vydraŽitel povinen Lrhradit dle zákona č.2612000 Sb' v platnélrr znění ihned po skončení
draŽby v hotovosti k r'ukárn draŽebníka'
Poku<l tato překročí částku 200.000,-Kč, pak ve lhťitě nejpozději c-lo
_500'000'- Kč pak ve llrůtě nejpozději do 5.9.2016, včetně.
l0 dnů od konání draŽby a pokud tato překročíčástku
Fři
Írhradě cerry dosaženévydraŽenínt bankovním převodern či vkladenr v hotovosti na bankovni ťrčetdraŽebníka č'
4200509|92/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. uvede vydraŽitel variabilní synrbol
číslo"vydraŽitele , jako ffzické osoby
',ťodné
trebo
vydraŽitele, jako právnické osoby'
',IČ"
Cenu dosaŽenou vydraŽerrírrr nelze dodateěně snížít.Cenu dosaŽenou vydraŽením nelze Lrhradit započtením. Platba směnkou,
platební kartou či šckenr je rrepřípustná. DraŽba bude pro vydmŽitele pl'ovedena bezťrplaťně, vyjrna úhracly nákladťr spojených
s pl"edánínt a převzetínr předrnětu draŽby, jak je uvedeno tláIe.
Přechod vlastnictví a potvrzení o vlastnietyí:
Uhmdil-|i vydraŽitel cenu closaŽenou vydraŽením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předrnětu draŽby k okamŽiku
utlělení příklepu. V opačnént přÍpaclě na vydraŽitele nepřechází vlastnické právo a dražbaje zmařena z viny vydražitele'
DraŽebník vydá bez zbyečnéhoodkladu vydraŽiteli, kteý nabyl vlastnictví předrnětrr clražby, dvč vyhoiovení písemrrého
potvrzení o nabytí vlastnictví přednrětu draŽby a listiny potřebné pro podání návrhLt vlastnictví přejmětu dražby na vklad do
katastru nemovitostí' Poclpis draŽebníka na poÍvrzetrí o nabytí vlastníctví musí bý úředně ověřen, pokud se rrejedná o věci
movité.
Zma ř'ení dražby vydražitelem:
Je_li draŽba anařena vydraŽitelerrr nebo vydraŽílali předmět draŽby osoba, jeŽje z dlaŽby vyloučena, dražebníjistota sloŽená
vydražitelem se pouŽije rra rráklady zmařené dražby' Koná-li se opakovaná draŽba, zúčtujese zbývdjicí část draŽebni jistcrty
sloŽené vyclraŽitelem, který způsobil zmaťenl draŽby, na náklady opakované clraŽby'
Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývajícíčást vrátí vydražiteli, který způsobil znraření dražhy. VydraŽitel,
který zprisobil zmaření dražby,je povinen na výzvu dražebnika uhradit tu část nákladů draŽby, kterou nepokřyvá-clt.aŽs'btli
-iistotajírn sloŽená; to platí i pro náklady opakované draŽby konané v důsledku zmaření předchozi draŽby vydiaŽitelenr.
Podnrínky odevzdání předmětrr dmžby:
Nabyl-li vy&aŽitel vlastnictví přednrětu ďraŽby, je clraŽebník povinen bez zbyteěného odkladu předat předmět dražby a listiny,
které osvěcičLrjí vlastnictví ajsou nezbytné k nakládání s předrnětem draŽby.
Přednrět draŽby bude vydraŽíteli přeclán v termínu, kteÚ wdraŽitel s draŽebníkem předenr dohodne a bucle předán po
doplacení ceny dosažené vyclraŽenim a po írlradě nákladů na předfuí a převzetí př'edrnětu draŽby. Tyto náklady budou
vyúčtovány při předání předmětu draŽ4sy a nepřesáhnou částku 13"000'-Kč. Tato ěástka nákladůje včetně DPH v zákonné výši
a na tllto částku draŽebník vystaví řádný daňov'ý dcrklad, jakrrrile bude vydraŽitelem tato ťrhrada provedena' Pro úhradu této
částky vydraŽitel použije ťrčetshodný s účtempro dr:placení ceny dosaŽené vy<ilaŽenírn. DraŽebník vyhotoví předávací
proťokol ve strryslu znění z-ákana č.26/2000 Sb' v platném znělrí.
Nebezpečíškotly' odpovědnost za vady:
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navťhovatele na vydraŽitele dnem pŤedání předmětu draŽby. Je-li vydražitel v
prodleni s převzelínr předmětu draŽby, nese nebezpečívydraŽitel"
VydraŽitel přebírá předmět draŽb1, jak stojí a lež'ía můŽe se tudíŽ donráhat pouze odpovědnosti za vady, o jejichŽ neexístenci
byl výslovně ujištěn. Navrhovatel zaručrtje vlastnosÍi předmětu draŽby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stalrovenén
tottto draŽcbrtí vyhláškou.
Př'edání před mětu
el ražtry:
Pokud není v této vyhlášc€ tlveden jiný termín pro předání a převz-etí předmětu draŽby je vydraŽitel povinen do 5 pracovníclr
dnů od doplacení předmětu draŽby písernně převzít předrnět dražby.
V případě' že vydraŽitel předmět dražhy nepřevezme v této lhůtě, nrá se za to. že k předání a převzetí předmětu dražby došlo
dnerl doplacení cerry dosaŽené vydraŽením. Požitky a užitky (např'' nájemnd) z předmětu dražby náleŽejí navrhovateli do dne
<loplacení ceny dosaŽené rydraŽenírn, včetně. VydraŽiteli tak náleŽí poŽitky a uŽitky den následuj ícípo dni doplacení.
Dar'rové aspekty a poplatky:
Vydražitel je povinen uhradit dari z nabyí nemovitostí a související poplatky, Základem daně je cena dosaŽcná vydraŽením'
V Brně dne.'.ďiš:' it:'.r' il... ..'...
KONZULTA,
a.s.
Jedťi4jíc i:"Ing. Jaroslav }lradi1
Statutární ředitel
tt.trlĚ(?tvo
,
q 'í.1Dlc
sve
CIBEc BRNĚNEC
Moravsr<á Ch'astová 77,
ts
/
Brnenec/ li
'ůBB9tl!iBi,,
rY
I
ťa'lo

Podobné dokumenty

nový čas a místo dražetlního jednání

nový čas a místo dražetlního jednání Lucie Toniková, advokátka, Hašta]ská 760127, i 1000, Pral-ra .L

Více

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) (dražebnívyhláška) I' Nařizuje se dr:ržebníjednání, kterése | Více

ŽL 02/2001

ŽL 02/2001 Dne 24.t.2001 jsme obdrželi tuto potěšující zprávu, její celé znění je vystaveno ve skřínce obecního úřadu u zastávt Více

Text

Text k vt,nlnŽ-t'tl' pnl'itttltltl[[ prouitrnÉflo zaplatlt nprávněnénru pohleddl'ku l l'080'- Kč a nálrradu ná|t|adů souclnlhu llnln:zací]lu l]'[u*:ní t''- r'1,ill |?.34E.- ]'ič a povitlnosti por,'innél...

Více

zde ke stažení - Obec Horní Počaply

zde ke stažení - Obec Horní Počaply Výpis z eV dence Rejstříku lreslŮ né 6tarší než 3 měsíce (originálnebo ověřená

Více

DRAŽEBNÍ vYHLÁŠKA

DRAŽEBNÍ vYHLÁŠKA draŽebníka o plnění z bankovní Záruky byla učiněna aŽ po době platnosti bankovní záruky. Záručni listina nesmÍ obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmi ovala lryplacení peněŽité částky, v zár...

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška činnosti (exekučnířád) a o změně dalšich zákonů (dálejen "e,ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99l1963 Sb., občansloý soudní řád, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen "o,s.ř.") ve věci exekuce p...

Více

vznuxÍ nozHoDNUTÍ

vznuxÍ nozHoDNUTÍ Pozemek stavbyje připojen stávajícímvjezdem na místníkomunikaci p.č. 821 k.ú' Rozh|ed.objekt hote|ubude napojen na stávajícívodovodnířad, rozvody NN a splaškovévody budou svedeny do nově vybudované...

Více