osnovy společných předmětů

Transkript

osnovy společných předmětů
Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře
Osnovy společných předmětů
Český jazyk
2
Literatura
7
Cizí jazyk – angličtina
13
Cizí jazyk – němčina
24
Italština
31
Další cizí jazyk - angličtina
40
Občanská nauka
50
Dějepis
57
Informatika
63
Tělesná výchova
68
Úvod do hudební teorie
75
Nauka o nástrojích
79
Dějiny hudby
83
Harmonie
91
Moderní harmonie
94
Intonace
96
Zpěv z listu
101
Kontrapunkt
103
Analýza skladeb
110
Seminář absolventské práce
114
Dějiny moderní hudby
117
Hudební management
134
IT technologie v hudbě
139
Klavírní praktikum
141
Pedagogika a psychologie
159
Hudební pedagogika a psychologie
163
Didaktika hudební výchovy
167
1
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Český jazyk
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
2
II.
1
III.
1
IV.
1
V.
-
VI.
-
Celkem
5
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí:
Český jazyk je předmětem vzdělávací oblasti jazykové vzdělávání a komunikace tvoři spolu
s cizími jazyky základ jazykové vzdělanosti. Učivo navazuje na předchozí vzdělávání v této
oblasti a prohlubuje jej. Je úzce propojeno s učivem předmětu literatura a společně s ním
představuje přípravu k maturitní zkouše z českého jazyka a literatury a zároveň nezbytnou
průpravu k absolventské zkoušce. Žák, který ukončuje vzdělávání v konzervatoři absolutoriem bez
předchozího konání maturitní zkoušky, koná v termínu stanoveném ředitelem školy závěrečnou
komisionální zkoušku z českého jazyka a literatury. Způsob přemyšleni, ke kterém je žák po celou
dobu výuky veden, mu otvírá širší pohled na vlastní uměleckou profesi i činí jej obratným v
běžném každodenním životě.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně
a souvisle, formulovali a obhajovali své názory
chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s
ohledem na jejich uživatele
chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa a pozitivně vnímali
mateřský jazyk
prakticky aplikovali základy jazykovědného vzdělání a orientovali se ve funkčních
jazykových stylech
psali základní typy textů stylu administrativního, odborného, prostě sdělovacího i
publicistického a používali odborný vědecký styl
vyhledávali a získávali informace v odborných textech a publikacích, slovnících,
encyklopediích aj. příručkách pro vlastní studijní a profesní potřebu
rozuměli zákonitostem vývoje češtiny, jejích jazykových vrstev a lexikálního bohatství,
chápali příbuznost slovanských jazyků a jejich místo mezi ostatními evropskými jazyky
2
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do čtyř ročníků. Jde o základní jazykovědné poznatky v rámci
jednotlivých disciplín, jakými jsou především lexikologie, sémantika, gramatika (morfologie,
syntax, ortografie), fonetika, stylistika aj., a praktické aplikování nabytých poznatků. Důležitou
součástí učiva je také poučení o soustavě jazyka a jeho vývoji, o informatice, o jazykovědných
příručkách a jejich typech atd.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména komunikativní kompetence a
kompetence k učení a dále pak občanské kompetence a kulturního povědomí. V průřezovém
tématu člověk a svět práce jsou rozvíjeny obecné kompetence identifikace a formulování vlastních
priorit. Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům jazykového vzdělávání a k
literatuře
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. ročníku dvě hodiny týdně, v 2. až 4. ročníku hodinu týdně. Při výuce
budou využity různé metody a formy práce. Důraz bude kladem na rozvoj komunikačních
dovedností a tedy na metody aktivizující, které budou žáky motivovat, jako jsou samostatná práce
individuální i skupinová, samostatná domácí práce, různé formy jazykových cvičení a testů,
hodnocení vlastní práce i práce druhých, rozbor a interpretace různých druhů textů aj.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí školního
řádu. Důraz při hodnocení je kladen na praktickou aplikaci teoretických poznatků, tj. na dovednost
např. napsat administrativní text či předvést řečnický výkon apod. Hodnotí se obsahová správnost
a použití gramatických a stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném; v písemných
projevech je předmětem hodnocení též ortografie. Hodnocení se provádí především na základě
kombinace různých forem písemného testování, ústního zkoušení a projevu, jazykových cvičení,
slohových prací a průběžného hodnocení práce žáka v hodinách.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1.ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- se vyzná v odborné publikaci (rejstříky, resumé,
seznam použité literatury a pramenů aj.)
- si pořizuje z odborného textu výpisky a výtah,
dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
- vypracuje anotaci
- pracuje se slovníky aj. příručkami
- má přehled o knihovnách a jejich službách
- popíše soustavu jazyků
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny, chápe vývoj
Učivo
I. Úvod do informatiky a práce s odborným textem
- studijní metody získávání a uchovávání
informací z výkladu čteného a slyšeného
- osnova, konspekt, referát, anotace, resumé aj.
- různé druhy odborného textu, jejich specifika
- práce se slovníky, encyklopediemi aj.
příručkami pro školu a veřejnost
- bibliografie a informatika a systém
katalogizace knih (dle možnosti exkurze
v Městské knihovně aj.)
II. Obecné poučení o jazyce
3
-
-
-
mateřského jazyka a jeho proměny i ve srovnání
s jinými jazyky slovanskými a indoevropskými
rozlišuje mezi projevem spisovným a
nespisovným a je schopen posoudit jeho
vhodnost vzhledem ke komunikační situaci a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
osvojuje si kultivovaný jazykový projev psaný a
mluvený
uvědomuje si a využívá bohatství mateřského
jazyka ve všech jeho vrstvách a individuální
jazykový projev jednotlivce jako nedílnou
součást jeho osobnosti
se řídí zásadami správné výslovnosti
vhodně uplatňuje slohové postupy
rozlišuje funkční styly, je schopen posoudit
slovní zásobu, syntax i kompozici textu
píše základní typy textů funkčního stylu prostě
sdělovacího a administrativního, ovládá jejich
formální a grafickou úpravu
má přehled o denním tisku a tisku své profesní
oblasti
Řeč a jazyk
vztah jazyka a řeči
charakteristika češtiny
základy teorie jazykové komunikace
jazyková kultura
Jazyk
zvuková stránka jazyka a spisovná výslovnost
grafická stránka jazyka, ortografie, opakování a
procvičování pravopisu
- pojmenování a slovo
- slovní zásoba, její členění a obohacování
1.
2.
-
III. Sloh a komunikace
1. Obecné poučení o slohu
- funkční styly a jejich útvary
- slohotvorní činitelé
2. Styl prostě sdělovací
- základní znaky, postupy a jazykové prostředky
- krátké informační útvary
(osobní dopis, oznámení, pozvánka aj.)
3. Styl administrativní
- základní znaky, postupy a jazykové prostředky
- formální úprava písemných projevů
- běžné útvary administrativního stylu
(životopis, zápis z pracovní porady, žádost,
inzerát aj.)
2.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
rozpozná způsoby tvoření slov
píše správně zkratky a značky
správně používá gramatické tvary a konstrukce
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky
rozlišuje jednotlivé slovní druhy a orientuje se ve
vývojových tendencích morfologie
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu
používá příručku Pravidla českého pravopisu
sestavuje základní útvary administrativního stylu,
ovládá jejich formální a grafickou úpravu
rozpozná základní znaky slohového postupu popisného
sestaví prostý popis
vypracuje odborný popis, odborně se vyjadřuje
o jevech svého oboru
vystihne charakteristické znaky publicistického stylu
sestaví konkrétní zpravodajské útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka)
má přehled o základních publicistických žánrech, o
I. Komunikace a jazyk
1.
-
Tvoření slov
odvozování
skládání
tvoření zkratek a zkratkových slov
psaní zkratek a značek
spojování slov v sousloví
2.
-
Tvarosloví
slovní druhy
gramatické kategorie jmen
gramatické kategorie sloves
tvary slov
vývojové tendence v tvarosloví
současné češtiny
3. Hlavní principy českého pravopisu a
jejich procvičování
II. Komunikace a sloh
4
denním i periodickém tisku
1.
-
Slohový postup popisný
popis subjektivní
popis statický a dynamický
popis odborný
výstavba popisu
2. Funkční styl administrativní´a jeho
útvary
- písemnosti formulářového typu
- písemnosti se souvislým textem
3. Publicistický styl
- zpravodajské útvary
- publicistické útvary analytického
zaměření
- publicistické útvary beletristického
zaměření
- inzerce, reklama, mediální komunikace
aj.
3.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
I. Komunikace a jazyk
- vysvětlí vznik a typy českých příjmení a správně je
1. Pojmenování a slovo
přechyluje a skloňuje
- vlastní jména v komunikaci
- ovládne pravopis a výslovnost vlastních jmen
(jména osobní a zeměpisná, názvy podniků a
cizího původu
výrobků)
- rozlišuje zeměpisná jména místní a pomístní a
- frazeologie a její užití
jejich pravopis
(vlastnosti a členění frazémů, vztahy mezi
- rozumí základním českým frazémům a umí je
frazémy)
vhodně použít
2. Výpověď a věta
- ovládá větnou skladbu mateřského jazyka
- věty dvojčlenné
- identifikuje a charakterizuje syntax jednotlivých
- podmět a přísudek
funkčních stylů
- předmět, příslovečné určení, přívlastek,
- uplatňuje znalosti skladby ve svém ústním a
doplněk
písemném projevu
- několikanásobné větné členy
- vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
- vztah přístavkový
- díky syntaktickému rozboru a porozumění struktuře
- věty jednočlenné
textu správně používá interpunkci ve větné
výpovědi
- větné ekvivalenty
- tvoří a člení komunikát adekvátně komunikační
- zvláštnosti a nepravidelnosti ve stavbě věty
situaci
- stavba souvětí
- vystihne charakteristické znaky publicistického
- členící znaménka, jejich užívání
textu
3. Komunikát a text
- sestaví základní publicistické žánry, sestylizuje
- návaznost textu
recenzi, fejeton, medailon aj.
- členění textu
- připraví a přednese řečnický projev stylu prostě
- odstavce, titulek
sdělovacího, odborného a publicistického
- rozumí dispozici řečového projevu
II.
Komunikace a sloh
- ovládá zásady ortoepie
- rozlišuje mezi projevem spisovným a nespisovným, 1. Publicistika
připraveným a předneseným spatra, a je schopen
- postupy a prostředky publicistického stylu
posoudit vhodnost jejich použití
- útvary publicistického stylu
2. Veřejně mluvené projevy a jejich styl
- chápe významu kultivovaného mluvního projevu v
5
profesním i osobním životě
- orientuje se v odborném textu a pracuje s různými
typy odborných publikací
- identifikuje a charakterizuje odborný funkční styl
- napíše výklad, referát, konspekt, resumé s literární
tematikou nebo z problematiky vlastního oboru
- připraví si a přednese mluvený výklad
- má přehled o odborném tisku a základních
publikacích svého oboru
rétorika
druhy řečnických projevů
druhy řečnických slohových útvarů
příprava a realizace řečnického vystoupení
uspořádání řeči (oslovení, úvod, jádro řeči,
argumentace, závěr)
- podání projevu (verbální a nonverbální
složka projevu - mimika, gestikulace)
-
3. Funkční oblast odborná
- funkční styl odborný a jeho specifika
- typy textů funkčního odborného stylu
- výklad a slohový postup výkladový
- druhy výkladu
4.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
I. Komunikace a jazyk
- volí ve svém projevu prostředky adekvátní
komunikační situaci
- vhodně komunikuje, dodržuje řečovou etiketu
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy
- rozumí zákonitostem vývoje českého jazyka
- vystihne vývojové tendence současné češtiny
- orientuje se v soustavě jazyků
- pracuje s normativními příručkami českého
jazyka
- v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu
- orientuje se ve stylové diferenciaci češtiny
- volí ve svém projevu prostředky adekvátní
funkčnímu stylu
- vystihne charakteristické znaky mluvených
projevů vyššího stylu
- vystihne charakteristické znaky úvahy
- posoudí kompozici úvahy, její slovní zásobu a
skladbu
- uplatní postup úvahový v konkrétním slohovém
útvaru
- vystihne charakteristické znaky eseje
- odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
- je připraven k ústní i písemné části maturitní
zkoušky z českého jazyka a literatury
1.
2.
3.
4.
-
Chování a řeč
řečové chování a zdvořilost
humor v řeči
Národní jazyk a jeho členění na útvary
spisovný jazyk a jeho užívání
obecná čeština
nářečí
neoficiální profesní a zájmová komunikace
Funkce spisovné češtiny a její vývojové změny,
původ a vývoj slov z pohledu komunikačního
Čeština a příbuzné jazyky z pohledu vývojového
indoevropské jazyky
vývoj českého jazykového systému
vývoj češtiny a nauky o ní ve 20. století
II. Komunikace a sloh
5. Stylová diferenciace češtiny
- stylové vrstvy
- stylová příslušnost jazykového projevu
k vyššímu nebo nižšímu stylu
- zvuková stránka projevů vyššího stylu
6. Styl umělecké literatury
- autorská řeč
- řeč postav v literárním díle
7. Úvaha a postup úvahový
8. Esejistický styl a esej
9. Jazyková a stylizační cvičení z oblasti odborné
III.
Systematická příprava
k maturitní zkoušce
(průběžně během celého ročníku)
IV.
Písemná a ústní maturitní
zkouška
6
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Literatura
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
1
II.
2
III.
2
IV.
2
V.
-
VI.
-
Celkem
7
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí:
Literatura tvoři základ estetického vzdělávání. Učivo navazuje na předchozí vzdělávání v této
oblasti a prohlubuje jej. Je úzce propojeno s učivem předmětu Český jazyk a společně s ním
představuje přípravu k maturitní zkouše z českého jazyka a literatury. Žák, který ukončuje
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem bez předchozího konání maturitní zkoušky, koná v
termínu stanoveném ředitelem školy závěrečnou komisionální zkoušku z českého jazyka a
literatury. Způsob přemyšleni, ke kterém je žák po celou dobu výuky veden, mu otvírá širší
pohled na vlastní uměleckou profesi i činí jej obratným v běžném každodenním životě.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických obdobích
- zhodnotit význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro
další generace
- vyjádřit vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl
- samostatně vyhledávat informace v této oblasti
- vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi
- rozeznat umělecký text od neuměleckého
- interpretovat literární text a debatovat o něm
- zařadit konkrétní literární díla do (základních) druhů a žánrů
- při rozboru textu uplatňovat znalosti z literární teorie
- vysvětlit etický a umělecký odkaz textů minulých epoch, které jsou nedílnou součástí naší
dnešní civilizace (antika, judaismus, křesťanství aj.)
7
- uvést podstatná literární díla a postavy, které byly v průběhu doby a jsou dosud opakovaně
zhudebňovány, zdramatizovány či inspirují tvůrce jiných uměleckých oborů
- chápat uměleckého díla i jako výpovědi o době jeho vzniku v jejích historických, politických,
hodnotových aj. konsekvencích (a vzít tyto okolnosti v úvahu při interpretaci a hodnocení díla),
- chápat umění jako specifickou výpověď o společnosti
- orientovat se jako čtenáři v knižní nabídce současných i starších děl,
- porozumět a ocenit krásu a uměleckou hodnotu literárních děl, s nimž se v životě setkají
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do čtyř ročníků. Učivo je zaměřeno na českou a světovou literaturu, její
vývoj v celospolečenských, kulturních a historických souvislostech, přináší základní poznatky
v oblasti literární vědy, informace o literárních druzích a žánrech; to vše v úzké součinnosti
s předmětem Český jazyk. Žáci jsou vedeni k aktivnímu poznávání našich i světových literárních
děl a též k tvořivé činnosti.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména kompetence k učení a
komunikativní kompetence a dále pak občanské kompetence a kulturního povědomí.
V průřezovém tématu člověk a svět práce jsou rozvíjeny obecné kompetence identifikace a
formulování vlastních priorit. Rozvíjí schopnost na základě získaných vědomostí a osvojeného
zodpovědného a zainteresovaného přístupu k učivu a k práci odborně teoreticky i z hlediska
osobních občanských a citových postojů zhodnotit umělecké dílo, mít na ně vlastní názor a
formulovat jej logicky přehledně a kultivovaně po obsahové a jazykové stránce, adekvátně
vzhledem ke komunikační situaci, a to formou písemnou i ústní. Obhajovat své názory v diskusi,
přijímat kritiku i rady a vhodně na ně reagovat, ovládat i základy metod a postupů odborné
vědecké práce (viz žákova absolventská písemná práce ve vyšších ročnících konzervatoře).
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům jazykového vzdělávání (zde zejména Český
jazyk), dále pak jsou předmětům Dějiny umění a Občanská nauka.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. ročníku jednu hodinu týdně, v 2. až 4. ročníku dvě hodiny týdně. Při
výuce budou uplatňovány různé pedagogické metody a formy práce v souladu s charakterem
učiva, jako jsou řízený dialog, odborný výklad, rozbor a interpretace uměleckých textů,
individuální i skupinová samostatná práce, samostatná domácí práce, využití audiovizuální
techniky aj. Budou voleny tak, aby žáky motivovaly a umožnily jim aktivní a efektivní přístup ke
studiu.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí školního
řádu. Důraz při hodnocení je kladen na porozumění uměleckému textu a schopnost jeho
interpretace, orientaci žáka v dějinách české a světové literatury, schopnost kritického myšlení,
literárně teoretického posouzení díla a samostatného úsudku včetně kultivovaného jazykového
8
projevu písemného i ústního v souladu se vzděláváním a komunikací v českém jazyce. Hodnocení
se bude provádět především na základě kombinace ústního zkoušení, různých forem testování a
průběžného posuzování práce žáka v hodině.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1.ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
I. Základy literární vědy a poetiky
- literární žánry a formy
- struktura a interpretace literárního díla
- rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
(průběžně během celého studia)
- interpretuje literární text s použitím znalostí z
literární teorie a poetiky
- popíše základní literární žánry a formy
- popíše počátky slovesného umění a následně
literatury
II. Literatura starověku
1. Literatura nejstarších starověkých
- chápe a oceňuje význam, specifičnost a
mimoevropských civilizací
následné kulturní vlivy těchto starých literatur
- literatura starověkého Sumeru, Egypta, Číny,
- vysvětí etický a umělecký odkaze judaismu a
Indie atd.
křesťanství
- literatura starověkého Izraele
- popíše vznik Písma a jeho textů
- charakterizuje antickou literaturu, vysvětlí její
2. Antická literatura
význam, charakterizuje základy antické
- řecká mytologie
kultury
- homérské eposy
- uvede antická díla a postavy, které
inspirovaly v průběhu dalších staletí tvůrce
- řecké divadlo aj. díla řecké literatury a kultury
všech uměleckých oborů
- drama, poezie a próza starověkého Říma
- čte a rozebírá texty antické a staré evropské a
české literatury
3. Křesťanské texty starověku
- popíše základní vývojové etapy
- vznik křesťanství a texty Nového zákona
literární historie světové a české
- Bible, její vznik, členění a podoby
-zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
III. Evropská a česká literatura středověku
-zhodnotí význam daného autora nebo
1. Literatura evropského středověku
literárního díla pro dobu vzniku i pro
- literatura středověku, její členění, specifika a
současného čtenáře
nejznámější texty
-vyjadřuje vlastní prožitek z uměleckého díla
(legendy, kroniky aj.)
(knihy, divadelního představení)
- hrdinská epika a dvorská lyrika aj.
2. Literatura raného středověku v Čechách
3. Česká literatura vrcholného středověku
IV. Evropská a česká literatura renesance a baroka
- evropská renesanční literatura
- literatura doby humanismu a renesance v Čechách
- evropská barokní literatura
- barokní literatura v Čechách
(exilová lit., domácí lit. autorská a ústní lidová
slovesnost)
9
2.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- vystihne charakteristické znaky klasicismu a
osvícenství
- uvede hlavní představitele daného období a
jejich stěžejní díla
- vysvětlí podstatu národního obrození
- odliší jednotlivé slohy a směry 19. století, zná
jejich významné představitele a stěžejní díla
- konkrétní literární dílo klasifikuje podle druhů
a žánrů
- při rozboru uměleckého textu používá
odbornou terminologii a uplatňuje znalosti
z literární teorie
- vystihne charakteristické znaky různých
uměleckých textů a rozdíly mezi nimi
- interpretuje literární texty a diskutuje o nich
- posoudí a zhodnotí jazykovou a obsahovou
složku uměleckého textu
- zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr
i pro další generace
- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
- na základě vlastních čtenářských zkušeností si
utváří vlastní názor na literaturu 19. století a
dokáže ho formulovat
I. Světová literatura 18. a 19. století
1.
-
Epocha klasicismu a osvícenství
stěžejní znaky
klasicistní drama
literatura francouzská aj.
2.
-
Epocha romantismu
předpoklady vzniku romantismu
stěžejní znaky romantismu
literatura německá
literatura anglická
literatura francouzská
literatura ruská aj.
3.
-
Počátky realismu
stěžejní znaky realismu
literatura francouzská
literatura německá
literatura ruská
literatura anglická aj.
4. Naturalismus ve světové literatuře
- literatura francouzská
- literatury severské aj.
5.
-
Prokletí básníci a literární moderna
prokletí básníci
literární moderna
impresionismus, symbolismus,
dekadence aj. směry
II. Česká literatura od konce 18. století do
počátku 20. stol.
1. Česká literatura od konce 18. stol. do 2.pol.19.
stol.
- literatura národního obrození
- májovci, ruchovci a lumírovci
- nejvýznamnější čeští autoři 19.stol.
2. Česká literatura přelomu 19.a 20.stol.
- Manifest České moderny
- hlavní básnické směry a osobnosti
- literární kritika
- realismus a naturalismus
- historická próza
- venkovská tematika
- pražský román aj.
10
3.ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
I. Světová literatura 1. pol. 20. stol.
1. Avantgardní umělecké směry světové
- orientuje se základních uměleckých směrech daných
literatury přelomu 19. a 20. stol. a 1.
období, zná jejich hlavních představitele a stěžejní díla
pol. 20. stol.
- charakterizuje moderní beletrii 20. století, čte vybraná
- impresionismus
díla tohoto období
- dekadence
- interpretuje literární texty
- futurismus
- formuluje vlastní názory na moderní umělecká literární
díla, obhajuje je v diskusi a dovede pochopit a posoudit
- dadaismus
názory ostatních
- surrealismus aj.
2. Významné umělecké osobnosti a díla
- posuzuje a zhodnocuje jazykovou a obsahovou složku
uměleckého textu
světové prózy, poezie a dramatu
1.pol.20.stol.
- přiřadí výňatek uměleckého textu k příslušnému
literárnímu směru, autorovi, skupině či období na základě
- lit. francouzská
textové analýzy a použitých uměleckých prostředků
- lit. německá
- rozlišuje individuální autorský styl a charakterizuje jej
- lit. anglická
- charakterizuje českou a světovou moderní poezií, oceňuje
- lit. ruská aj. evrop. lit.
a interpretuje použité básnické prostředky
- pražská německá literatura
- popíše charakteristické znaky různých básnických směrů
- lit. americká
a na základě textové analýzy přiřadí básnický výňatek
k příslušnému období či směru
II. Česká literatura přelomu 19. a 20. stol.
- charakterizuje specifiku dramatického textu, jeho členění
a typické rysy
1. Manifest České moderny
- hodnotí konkrétní jevištní adaptaci známé hry nebo
2. Básnické směry a umělecká uskupení
filmový přepis literárního díla
- symbolismus
- dekadence
- impresionismus
- buřiči aj.
3. Próza a drama
III. Česká literatura 1. poloviny 20. stol.
1. Společenské a kulturní klima let 19181945, periodizace a různorodost této lit.
2. Nejvýznamnější čeští autoři 1. pol.
20. stol.
3. Hlavní skupiny a směry české prózy a
dramatu 1. pol. 20. stol.
- lit.demokratická
- lit. s tematikou 1. světové války
- lit. humoristická
- lit.katolická.
- lit. psychologická aj.
4. Hlavní umělecké směry a osobnosti
české poezie 1. pol. 20. stol.
- proletářská poezie
- poetismus
- surrealismus
- významní čeští básníci let 1918-45
11
4.ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
IV. Světová literatura 2.pol. 20. stol.
4. Významné literární směry 2. pol.20.stol.
- charakterizuje základní umělecké směry
daného období, jejich hlavní představitele
- existencialismus
a stěžejní díla
- neorealismus
- charakterizuje současnou krásnou
- nový román (antiromán)
literaturou, její specifické rysy a témata
- postmoderna
- formuluje vlastní vztah a názor na
- magický realismus aj.
současné literární umění
5. Významné autorské osobnosti, generační
- interpretuje literární texty
seskupení a díla světové poezie, prózy a dramatu 2.
pol. 20. stol.
- posoudí a zhodnotí jazykovou a
obsahovou složku uměleckého textu a
- literatura francouzská
jejich propojení
- literatura německá
- při rozboru literárních textů uplatňuje
- literatura anglická
příslušnou odbornou terminologii a
- literatura ruská aj. evropských lit.
znalosti z literární teorie
- literatura americká
- přiřadí výňatek uměleckého textu
- literatura latinskoamerická aj.
k příslušnému literárnímu směru, skupině
či období na základě jeho analýzy a
V. Česká literatura 2. pol.20. stol.
typických použitých uměleckých
prostředků
1. Kulturní a společenské klima od r. 1945 a
- vystihne charakteristické znaky různých
proměnlivé podmínky umělecké tvorby
literárních textů a rozdíly mezi nimi
2. Základní periodizace české literatury 2. pol. 20.
- textovou analýzu propojí s vědomostmi a
stol. a její dělení
výkladem o autorově tvorbě, jejích
- literatura zakázaná domácí a exilová
specifických rysech, vývoji a jejich
- autoři tolerovaní a publikovaní
případných společenských a politických
- tzv. literatura oficiální
příčinách
3. Nejvýznamnější čeští autoři 2. pol. 20. stol.
- hodnotí dílo, jeho význam a vznik
4. Významní autoři a díla české prózy, poezie a
v kontextu dobových podmínek a
dramatu 2. pol. 20. stol.
okolností
- objasní vztah umělecké tvorby
VI. Průběžné opakování a systemizace učiva 1.-4.
s celospolečenským vývojem
ročníku (během celého ročníku)
- na základě vlastních čtenářských
zkušeností a vědomostí formuluje vlastní VII. Systematická příprava k písemné a ústní maturitní
názory na moderní českou literaturu a
zkoušce (během celého ročníku)
formuluje je ve výkladu a v diskusi
- popíše v stručném přehledu dějiny
VIII. Písemná a ústní maturitní zkouška z českého
světové a české literatury, uvede základní
jazyka a literatury
vývojové trendy a paralely
- vřadí díla do příslušného kulturně
historického kontextu v rámci celých
dějin světové či české literatury
- uvědomuje si místo vlastní národní
literatury v kontextu literatury světové a
specifičnosti jejího historického vývoje
- je připraven k ústní i písemné části
maturitní zkoušky z českého jazyka a
literatury
12
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Cizí jazyk - angličtina
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
3
II.
3
III.
3
IV.
3
V.
2
VI.
2
Celkem
16
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí:
Cizí jazyk tvoři spolu s českým jazykem základ jazykové vzdělanosti. Učivo navazuje na
předchozí vzdělávání v této oblasti a prohlubuje jej. Výuka cizích jazyků je významnou součástí
všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový
kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování.
Aktivní znalost cizího jazyka je nezbytná pro uplatnění absolventa. Předmět rozvíjí schopnost
komunikovat v cizím jazyce, získávat v něm všeobecné i profesní informace, rozšiřuje znalosti o
životě v cizojazyčných zemích a seznamuje s jejich kulturními tradicemi a zvyklostmi.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- komunikovat v cizím jazyce v různých životních situacích, v mluvených i v psaných projevech,
a to jak na všeobecné tak na odborné úrovni, volit vhodné komunikační strategie a jazykové
prostředky, pracovat efektivně s cizojazyčným textem, včetně odborného,
- efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako
zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
- pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, se
slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu
jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
- využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků,
příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského
jazyka při studiu jazyků;
13
- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
- argumentovat, diskutovat a rovněž hodnotit v cizím jazyce umělecké dílo a umělecké výkony
- efektivně pracovat v týmu i samostatně, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální
struktury a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a projevovat se v souladu se
zásadami demokracie.
- vyhledat potřebné informace, účelně s nimi pracovat a získané prostředky, včetně odborných,
využívat v běžné praxi,
- efektivně pracovat s internetem, slovníky, jazykovými příručkami a vše dokázat zhodnotit v
dalším studiu a v prohlubování svých všeobecných a odborných vědomostí a dovedností.
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do šesti ročníků. Obsahem výuky cizího jazyka je v první řadě
systematické osvojování produktivních i receptivních řečových dovedností v návaznosti na
jazykové prostředky - slovní zásobu, výslovnost, gramatiku, pravopis - v podmínkách běžných
komunikativních situací, do nichž jsou zapojovány aktuální informace z reálií. Tematické okruhy
se vztahují k oblastem osobního, společenského a profesního života, odborná témata kladou důraz
na rozvíjení potřebné slovní zásoby a terminologii nezbytnou pro profesní růst žáků. Pří výběru
učiva se vychází z požadavků státní maturity a profilu absolventa.
Vzdělávání v cizím jazyce komplexně směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá úrovni B 1 podle Společného evropského referenčního
rámce, jež je považována za minimální pro složení společné části maturitní zkoušky. Pro získání
absolutoria z cizího jazyka směřuje výuka a vzdělávání k úrovni B2.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména komunikativní kompetence,
kompetence k učení, občanské kompetence a kulturního povědomí, kompetence využívat
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Z průřezových
témat jde zejména o téma informační a komunikační technologie, kdy je rozvíjena kompetence
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace a
získávat informace z otevřených zdrojů s využitím celosvětové sítě.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům jazykového vzdělávání, dále pak k
předmětům společenskovědního vzdělávání, estetického vzdělávání a v tématických odborných
okruzích k předmětům odborné přípravy i společného odborného základu.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku tři hodiny týdně, v 5. a 6. ročníku dvě hodiny týdně. V pojetí
výuky je třeba kromě tradičních metod používaných při výuce cizích jazyků prosazovat i
problémové učení, týmovou práci a kooperaci, neopomíjet diskusi, zařazovat odlehčovací
jazykové hry, soutěže a používat rovněž simulační a situační metody. Všechny zvolené postupy
zvyšují motivaci k učení, a tím i zkvalitňují celý vyučovací proces. V celém procesu výuky se
14
přihlíží k individuálním schopnostem a dovednostem žáků, k jejich zájmům, nadání a budoucím
potřebám.
Ve výuce je nutné a žádoucí uplatňovat princip komunikativnosti, rozvíjet mezipředmětové vztahy
a celou výuku řídit tak, aby ve třídě převládaly pozitivní emoce. Je třeba vést žáky ke vzájemné
spolupráci, podporovat je v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a objektivně je hodnotit
a klást důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu.
K podpoře výuky cizích jazyků je vhodné používat moderní učebnice, výukové časopisy, dostupné
didaktické pomůcky, pracovat s multimediálními výukovými programy, s internetem a vytvářet
příznivé prostředí pro vzájemnou spolupráci.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí školního
řádu. Při hodnocení je kladen důraz především na porozumění učivu, na schopnost žáků aplikovat
poznatky v praxi a samostatně pracovat. Hodnotí se rovněž koncentrovanost při výuce a schopnost
kritického samostatného uvažování a myšlení. V neposlední řadě je posuzována také abilita žáků
formulovat myšlenky, argumentovat, diskutovat, porozumět neznámému textu a poslechu v cizím
jazyce, hodnocena je též úroveň jejich souvislého písemného projevu.
Vyučující využívají ústní i písemné prověřování v různém rozsahu. Průběžně jsou zařazovány
kratší testy i činnosti umožňující sebetestování a sebehodnocení, na závěr každého tematického
celku je využíván delší test k ověření stupně osvojení znalosti žáků. Do hodnocení za klasifikační
období se zahrnuje i celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivní zapojení do vyučování a
plnění studijních povinností.
Rozpis učiva po ročnících a výsledky vzdělávání
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého
mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu
obsahujícímu probrané jazykové prostředky i
přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků
vhodně, pohotově a jazykově relativně správně reaguje
v běžných situacích každodenního života,
- vede přirozený dialog, zeptá se na smysl
nepochopeného výrazu či věty, požádá o zpřesňující
informace a podobné informace podá
- sdělí hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či
přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál
i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů,
Učivo
1. Osobní údaje, rodina, společenský styk
- základní časy
- tvoření otázek
- slovní druhy
- fonetické symboly
- homonyma
2. Bydlení, životní styl
- přítomný čas prostý a průběhový
- have/ have got
- slovní vazby
- minulý čas prostý a průběhový
15
- volně reprodukuje jednoduchý text
- souvisle hovoří v rámci probraných tematických
okruhů i na základě vizuální opory (obrázek, tabulka,
formulář apod.),
- čte výrazně, foneticky správně vybrané texty
- čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně
orientované texty
- využívá logického odhadu k pochopení významu
neznámých výrazů či tvarů z kontextu
- využívá dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky
- vyplní různé typy formulářů
- sestaví neformální dopis i jiná písemná sdělení
- přiměřeně a vhodně zaznamená hlavní myšlenky a
informace z vyslechnutého či přečteného textu
- jednoduchým způsobem písemně vyjádří své myšlenky
- s použitím slovníku samostatně sestaví vyprávění,
charakteristiku osoby
Jazykové prostředky
Žák
- systematicky si upevňuje návyky správné výslovnosti
se zdůrazněním suprasegmentálních prvků (rytmus,
přízvuk, intonace, redukce slabik a slov)
- aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení,
včetně frazeologie běžného společenského styku
- při práci s textem průběžně poznává základní způsoby
tvoření slov
- ovládá základní časy
- správně tvoří otázky
- správně používá tázací zájmena a příslovce
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti
- nepravidelná slovesa
3. Město (místo), kde žijeme
- spojky
- předpony, přípony
- časové výrazy
- příslovce
4. Obchody, nakupování, oblékání
- vyjadřování kvantity
- zájmena
- synonyma
- členy
5. Školství, vzdělávání, plány do budoucna
- slovesné vazby
- vyjadřování budoucnosti
- frazeologická spojení
6. Popis situací a zážitků
- přídavná jména
- infinitiv
7. Písemné kontrolní práce, oprava
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- zná základní geografické údaje, hlavní města,
nejvýznamnější kulturní památky
- nejnavštěvovanější města a oblasti
- orientuje se v problémech každodenního života,
- srovná základní rysy našeho způsobu života a života
zemí daného jazyka
- sleduje významné aktuální informace z kulturního,
společenského a politického života u nás a v anglicky
mluvících zemích
16
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Řečové dovednosti
1. Základní poznatky o zemích dané
Žák
jazykové oblasti
- otázky s like
- rozumí souvislému projevu vyučujícího i
reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého
mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu i
s méně pečlivou výslovností (autentické nahrávky)
v rámci probraného učiva i s přiměřeným množstvím
neznámých výrazů či tvarů
- v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků
vhodně, pohotově a jazykově správně reaguje v běžných
situacích společenského života, v reakcích vyjádří i své
postoje
- sdělí hlavní myšlenky či informace z delšího
vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu,
text komentuje, hodnotí apod.
- volně reprodukuje nepřipravený vyslechnutý či přečtený
text
- souvisle hovoří v rámci probraných tematických okruhů
na všeobecná témata
- aktivně se účastní diskuse, vyjádří své názory, oponuje
či souhlasí s názory ostatních, požádá o zpřesnění údajů
apod.
- připraví a realizuje anketu, interview apod.
- napíše jednoduchý formální dopis
- samostatně sestaví popis, jednoduchý životopis
- čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či
odborně orientované texty
- využívá logického odhadu významu neznámých výrazů
či tvarů z kontextu
- používá výkladový slovník
- stupňování přídavných jmen
- synonyma, antonyma
- vztažné věty
2. Slavné osobnosti
- předpřítomný čas
- for, since
- opakování slovesných časů
3. Péče o zdraví, nemoci
- modální slovesa
- slovesa s doplňkem
- složená podstatná jména
4. Cestování, služby
- časové a podmínkové věty I
- frekventovaná frázová slovesa
- spojování vět
Jazykové prostředky
Žák
-
5. Významné objevy a vynálezy
- pasívum
rozlišuje a používá přítomný čas prostý a průběhový
rozlišuje a používá minulý čas prostý a průběhový
- příčestí trpné
spojuje věty
- slovesa s doplňkem
vytváří a používá trpný rod
správně tvoří slova pomocí předpon a přípon
6. Písemné kontrolní práce, oprava
správně používá kvantitativní výrazy, zájmena a členy
vyjadřuje podmínku skutečnou
správně používá předpřítomný čas prostý
vhodně používá modální slovesa
formuluje otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého
reagování na otázky
- správně stupňuje adjektiva
- zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů
Země příslušné jazykové oblasti
17
Žák
- zná základní geografické, historické a politickospolečenské informace
- identifikuje objekty významné z hlediska kulturního a
turistického
- orientuje se v aktuálním kulturním, politickém a
společenském dění i životě
- zná významné osobnosti, společenské zvyklosti a tradice
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
- porozumí obsahu souvislého ústního projevu i dialogu
rodilých mluvčích z různých oblastí i v rychlejším
tempu a s méně pečlivou výslovností
- pohotově reaguje v rozhovoru a v diskusi i v
náročnějších situacích společenského a pracovního
styku
- vyjadřuje své postoje a obhajuje své názory
- čte s porozuměním delší náročnější obsahově
různorodé texty
- písemně zaznamená podstatné myšlenky a údaje
z delšího vyslechnutého i přečteného textu
- vyjádří své pocity a názory na umělecká díla
- stylisticky vhodně a srozumitelně zformuluje vlastní
myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů,
vyplní dotazník a sepíše žádost o zaměstnání
- písemně i ústně se prezentuje při vstupu na trh práce
Učivo
1. Sny a realita
- podmínkové věty II
- frázová slovesa
- vyjádření pravděpodobnosti
- zvolací věty
2. Práce, zaměstnání
- předpřítomný čas průběhový
- tvoření slov
- spojovací výrazy
3. Člověk a svět
- pomocná slovesa (shrnutí)
- systemizace časů
Jazykové prostředky
- tvoření, otázek, záporu, krátké
odpovědi
Žák
4. Volný čas, koníčky, sport
- rozlišuje používání předpřítomného času prostého a
průběhového
- vyjadřuje časové a podmínkové vztahy
- spojuje věty v souvětí vhodnými spojkami
- orientuje se v hierarchii anglických slovesných časů,
správně je používá
vyjadřuje podmínku neskutečnou
rozumí frázovým slovesům a vhodně je používá
tvoří slova z již známých slov,
vyjadřuje předčasnost v minulosti
chápe význam trpného rodu v anglickém textu, zejména
odborném, sám jej vytváří a používá
- rozumí symbolům užívaným při opravách jazykových
chyb, relativně samostatně opraví své i cizí chyby
-
- přítomný čas prostý a průběhový
(shrnutí)
- dějová a stavová slovesa
- trpný rod
5. Výtvarné umění, hudba, literatura
- minulý čas prostý a průběhový,
- předminulý čas
6. Písemné kontrolní práce, oprava
Země příslušné jazykové oblasti
18
Žák
- prokáže znalost dalších, detailnějších geografických a
demografických fakt, informací o kulturních
památkách, turistických atrakcích
- orientuje se ve státním zřízení jednotlivých zemí
- prokáže znalost společenských zvyků a konvencí,
problémy každodenního života
- orientuje se v nejvýznamnějších představitelích umění,
podá aktuální informace z kulturního, politického a
společenského života anglicky mluvících zemí
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí obsahu souvislého ústního projevu i dialogu
rodilých mluvčích v rychlém hovorovém tempu,
s méně pečlivou výslovností a s některými základními
sociolingvistickými a regionálními variantami jazyka
- pohotově, jazykově správně a přirozeně reaguje i v
náročnějších situacích společenského a pracovního
styku s cizinci
- v rámci osvojených jazykových prostředků s předchozí
přípravou souvisle hovoří na přiměřeně náročná témata
všeobecná i na témata týkající se vlastní profesní
orientace
- čte s porozuměním texty se stupňující se náročností,
orientuje se v různých typech textů
- vhodným způsobem popíše a porovná obrázky,
vystihne jejich podobnosti a rozdíly
- odhaduje význam neznámých slov v kontextu
Učivo
1. Popis a charakteristika osoby
- modální slovesa
- vyjádření žádosti, nabídky, povolení
2. Počasí, příroda, ochrana životního
prostředí
- vyjadřování budoucnosti
3. Všeobecná témata
(se zaměřením na ústní projev a interakci,
poslech, čtení a písemný projev)
- Personal identification
- Family
- Housing and living
- Everyday life
- Education
- Free time
- využívá různých typů čtení (orientační, informativní,
- Interpersonal relationships
studijní) podle daného účelu
- Travel
- správně, výstižně a stylisticky vhodně zformuluje
vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových - Health and hygiene
- Food
útvarů
- Shopping
- Work and profession
Jazykové prostředky
- Service
- Society
Žák
- Geography and nature
- vyjadřuje časové a podmínkové vztahy
4. Oborová témata
- spojuje věty v souvětí vhodnými spojkami
(se zaměřením na samostatný ústní projev)
- používá správně slovesné vazby a infinitivní
konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů
- Places of interest for music/ theatre lovers
- rozumí frázovým slovesům a vhodně je používá
- My favourite musician/actor
- tvoří slova z již známých slov
- The Prague Conservatoire
- Music/theatre and my family
- vyjadřuje předčasnost v minulosti
- Cultural life in the Czech Republic
- se orientuje v hierarchii anglických slovesných časů,
19
správně je používá
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
Výsledky vzdělávání
- rozumí symbolům užívaným při opravách jazykových
chyb, relativně samostatně opravuje své i cizí chyby
- chápe význam trpného rodu v anglickém textu, zejména
odborném, sám jej vytváří a používá
- zapisuje i čte číselné výrazy
- My career plans
- Lifestyle of a professional musician/actor
- Music/theatre-hobby or profession
- Education of music/dramatic art in the Czech
Republic
- Going to concerts/to the theatre
- Music/theatre in my life
Učivo
- Jobs in my field
- My professional idol
- Playing in public
- Theatre buildings, concert halls, opera houses
- My studies of music/dramatic art
Země příslušné jazykové oblasti
- Mass media and music/theatre
- Cultural life in my town
Žák
- Kinds of music
- How to become a successful musician/actor
- samostatně vyhledá geografické a demografické údaje
- My studies at the conservatoire
v návaznosti na již osvojené a utříděné poznatky z
- Cultural events
předchozích ročníků
- Musical instruments
- prokazuje faktické znalosti z historie a současnosti
- Fashion and music styles, theatre costumes
těchto zemí s důrazem na významné aktuální události a
- Auditions/castings, rehearsals,
významné představitele politického života, umění, vědy
performances
a techniky
5. Písemné kontrolní práce, oprava
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
- rozumí obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých
mluvčích v rychlém hovorovém tempu, s méně pečlivou
výslovností a s některými základními sociolingvistickými a
regionálními variantami jazyka
- zapojí se bez přípravy do hovoru
- pohotově, jazykově správně a přirozeně reaguje i v
náročnějších situacích společenského a pracovního styku s
cizinci
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
- komunikuje a aktivně využívá získanou slovní zásobu v
rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích každodenního života a vlastních zálib
- používá opisné prostředky v neznámých situacích a
při
vyjadřování složitějších myšlenek
- vhodně používá základní odbornou slovní zásobu ze svého
oboru vzdělání
- v rámci osvojených jazykových prostředků předchozí
přípravou souvisle hovoří na přiměřeně náročná témata
Učivo
1. Záliby, zájmy
- otázky s like
- slovesné vazby
2. Jídlo, stravovací návyky
- vztažná zájmena
- přívlastek
3. Životní styl ve Velké Británii a USA
- předpřítomný čas
- frázová slovesa a slovesa s předložkou
nebo částicí
4. Pracovní proces, pracovní nabídky
- inzerát
- CV
- motivační dopis
- pohovor
20
-
všeobecná, témata zeměvědného charakteru i na témata
týkající se vlastní profesní orientace
komunikuje v různých profesních situacích
vypracuje písemně svůj profesní životopis, žádost, přihlášku
k účasti v konkurzních řízeních
vyplní jednoduchý neznámý formulář
zaznamená vzkazy volajících
dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
čte s porozuměním odborné texty se stupňující se náročností
a překládá je, orientuje se v různých typech textů
odhaduje význam neznámých slov v kontextu
využívá různých typů čtení podle daného účelu
správně, výstižně a stylisticky vhodně formuluje vlastní
myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů
Jazykové prostředky
5. Hodnoty v lidském životě,
dobročinnost
- podmínkové věty
- časové věty
- klasifikace adjektiv¨
-vyjádření návrhu
6. Mezilidské vztahy
- modalita
- přídavná jména hodnotící
- vyjádření souhlasu, nesouhlasu
Žák
- správně používá infinitivní konstrukce k vyjádření základních
významů a vztahů
- správně uvozuje a gramaticky zpracovává nepřímou řeč,
nepřímé otázky a nepřímý rozkaz
- chápe posuny časů v časové souslednosti a sám je uplatňuje
ve svém projevu písemném i mluveném
- vyjadřuje podmínku neskutečnou
- používá správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních
významů a vztahů
- chápe frázová slovesa a vhodně je používá
- vyjadřuje předčasnost v minulosti, správně reprodukuje
výroky, otázky, rozkazy formou nepřímé řeči
- chápe význam trpného rodu v anglickém textu, zejména
odborném, sám jej vytváří a používá
7. Závislosti a jejich působení
v lidském životě
- předpřítomný čas průběhový
- časové výrazy
- složená substantiva
8. Názory a stanoviska
- nepřímá otázka
- dovětek
- slovesa s doplňkem
Země příslušné jazykové oblasti
- idiomy
Žák
9. Zvyky, tradice, svátky
- nepřímá řeč
- orientuje se v nejvýznamnějších historických etapách a
- časová souslednost
událostech příslušných zemí
- vyhledává si další informace z historie a současnosti zemí s
10. Písemné kontrolní práce, oprava
důrazem na významné aktuální události a jejich hodnocení,
výrazné tendence v myšlení, dějinách a umění daných zemí a
prokazuje faktické znalosti
- prokazuje všeobecný přehled o kulturním životě a dění
v anglicky mluvících zemích
21
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
- pohotově, jazykově správně a přirozeně
reaguje i v náročnějších situacích
společenského a pracovního styku s cizinci
- komunikuje a zapojuje se do činností jako
účastník reálných komunikačních situací v
umělecky teoretické i umělecky výkonové 
oblasti
- vhodně používá pravidla řečové etikety
- uvědomuje si své chyby a dokáže je opravit
- rozumí obsahu souvislého ústního projevu i

dialogu rodilých mluvčích v rychlém
hovorovém tempu, s méně pečlivou
výslovností a s některými základními
sociolingvistickými a regionálními
variantami jazyka

- vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
běžného osobního života, zeměpisným
tématům i k tématům z oblasti svého
studijního zaměření
- používá vhodně odbornou terminologii ze

svého oboru a gramatické prostředky
odborného stylu
- čte s porozuměním texty se stupňující se
náročností, orientuje se v různých typech
textů
- odhaduje význam neznámých slov v kontextu
- ovládá různé typy čtení (orientační, selektivní
apod.) podle daného účelu,
- rozumí odborným textům a dokáže je
zpracovat samostatně a promyšleně, písemně
i ústně, do podoby výkladu, referátu, popisu,
kritického článku, formálního i neformálního
dopisu, diskusního příspěvku apod.
- správně, výstižně a stylisticky vhodně
formuluje vlastní myšlenky a názory ve
formě různých slohových útvarů
- souvisle plynule a podrobně popíše
problematiku svého oboru a vyjádří svůj

osobní názor
- vyjadřuje své hodnocení, postoje, souhlas či
nesouhlas s názory ostatních
- samostatně a srozumitelně popíše možnosti
svého uplatnění
- prezentuje své schopnosti, vědomosti a
dovednosti v oboru vzdělání

- sestaví osobní databázi údajů
dokumentujících vývoj a strukturu osobních a
uměleckých kvalit
- využívá různé informační zdroje-slovníky,
Učivo
Všeobecná tematika
- prohlubování a rozšiřování učiva předcházejících
ročníků
Obecně odborná tematika
1. Anglicky mluvící země, Česká republika
- geografické reálie s orientací na kulturní geografii,
historie, národnostní otázky, sociální otázky, tradice
kultury, profil kulturního dění, kulturní objekty a
instituce
2. Umění
- význam, umělecké druhy, formy umělecké
prezentace: koncerty, divadelní představení,
festivaly
3. Školství – s akcentem na školství umělecké
- anglicky mluvící země, Česká republika, naše
škola, její místo v systému vzdělávání,
charakteristika, tradice, význam
Specificky odborná tematika
4. Profesní situace
- rozhovor, diskuse, jednání, sebeprezentace,
beseda, konferování
5. Autobiograficky zaměřené vylíčení období
před vstupem na konzervatoř, období studia
na konzervatoři, plány do budoucna
- osobní život, počátky uměleckého vzdělávání,
umělecky a studijně motivující faktory, zážitky z
návštěv koncertů a divadel, důležité učitelské
osobnosti, důležité události osobního uměleckého
růstu – soutěže, koncerty, zájezdy, role, oblíbená
umělecká díla
6. Hudební názvosloví
- notopis, stupnice, tóniny, intervaly, tempová a
přednesová označení, vyjádření rytmických kvalit
hudby
7. Hudební nástroje
- všeobecný přehled, můj hudební nástroj (stavba
nástroje, technika hry, výrazové možnosti nástroje,
historie, základní literatura)
22
-
encyklopedie, jazykové příručky, odbornou
literaturu včetně časopisů, internet apod.
využívá znalosti cizího jazyka k vlastní

umělecké činnosti, odborné komunikaci i
umělecko-pedagogické činnosti
čte s porozuměním odborné texty a překládá
je
vyjadřuje se ústně i písemně k odborným
tématům svého oboru
komunikuje v různých profesních situacích
vypracuje písemně svůj profesní životopis,
žádost, přihlášku k účasti v konkurzních
řízeních
vypracuje cizojazyčné resumé k odbornému
textu;
tlumočí spolehlivě do cizího jazyka smysl
odborného textu;
používá vhodně odbornou terminologii ze
svého oboru a gramatické prostředky
odborného stylu
8. Hudební provoz
- divadla, koncertní síně, jejích architektura a
speciální výbava, organizační struktura, realizace
koncertu, přestavení (zkouška, kostýmy, dekorace,
generálka, premiéra, reprízy, zájezdy, derniéra)
Jazykové prostředky
Žák
- upevňuje, prohlubuje a rozšiřuje učivo
předcházejících ročníků s přihlédnutím k
potřebám příslušného oboru
- správným způsobem používá širokou
obecnou i specifickou slovní zásobu
- chápe význam trpného rodu v anglickém
textu, zejména odborném, dovede jej sám
vytvářet a používat
- orientuje se v odborném názvosloví a
hierarchii anglických slovesných časů,
správně je používá
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
- orientuje se v prostředí, historii a geografii
anglicky mluvících zemí v komplexní šíři
- podá přehled o tradicích kultury, kulturním
dění, kulturních objektech a institucích
- srovná jednotlivé jevy na úrovni kulturní a
společenské ve vlastní a anglicky mluvící
zemi
- samostatně si dále rozšiřuje znalosti daných
oblastí sledováním sdělovacích prostředků a
dalších zdrojů
- zasazuje si nově získané poznatky do
kontextu dřívějšího vzdělávání
23
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Cizí jazyk - němčina
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
3
II.
3
III.
3
IV.
3
V.
2
VI.
2
Celkem
16
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí:
Cizí jazyk tvoři spolu s českým jazykem základ jazykové vzdělanosti. Učivo navazuje na
předchozí vzdělávání v této oblasti a prohlubuje jej. Výuka cizích jazyků je významnou součástí
všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový
kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování.
Aktivní znalost cizího jazyka je nezbytná pro uplatnění absolventa. Předmět rozvíjí schopnost
komunikovat v cizím jazyce, získávat v něm všeobecné i profesní informace, rozšiřuje znalosti o
životě v cizojazyčných zemích a seznamuje s jejich kulturními tradicemi a zvyklostmi.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
−
−
−
−
−
−
−
−
komunikovat v cizím jazyce v různých životních situacích, v mluvených i v psaných
projevech, a to jak na všeobecné tak na odborné úrovni, volit vhodné komunikační strategie
a jazykové prostředky, pracovat efektivně s cizojazyčným textem, včetně odborného,
efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke
studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků;
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
argumentovat, diskutovat a rovněž hodnotit v cizím jazyce umělecké dílo a umělecké
výkony.
efektivně pracovat v týmu i samostatně, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné
sociální struktury a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a projevovat se
v souladu se zásadami demokracie.
24
−
−
vyhledat potřebné informace, účelně s nimi pracovat a získané prostředky, včetně
odborných, využívat v běžné praxi,
efektivně pracovat s internetem, slovníky, jazykovými příručkami a vše dokázat zhodnotit
v dalším studiu a v prohlubování svých všeobecných a odborných vědomostí a
dovedností.
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do šesti ročníků. Obsahem výuky cizího jazyka je v první řadě
systematické osvojování produktivních i receptivních řečových dovedností v návaznosti na
jazykové prostředky - slovní zásobu, výslovnost, gramatiku, pravopis - v podmínkách běžných
komunikativních situací, do nichž jsou zapojovány aktuální informace z reálií. Tematické okruhy
se vztahují k oblastem osobního, společenského a profesního života, odborná témata kladou důraz
na rozvíjení potřebné slovní zásoby a terminologii nezbytnou pro profesní růst žáků. Pří výběru
učiva se vychází z požadavků státní maturity a profilu absolventa.
Vzdělávání v cizím jazyce komplexně směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá úrovni B 1 podle Společného evropského referenčního
rámce, jež je považována za minimální pro složení společné části maturitní zkoušky. Pro získání
absolutoria z cizího jazyka směřuje výuka a vzdělávání k úrovni B2.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména komunikativní kompetence,
kompetence k učení, občanské kompetence a kulturního povědomí, kompetence využívat
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Z průřezových
témat jde zejména o téma informační a komunikační technologie, kdy je rozvíjena kompetence
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace a
získávat informace z otevřených zdrojů s využitím celosvětové sítě.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům jazykového vzdělávání, dále pak k
předmětům společenskovědního vzdělávání, estetického vzdělávání a v tématických odborných
okruzích k předmětům odborné přípravy i společného odborného základu.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku tři hodiny týdně, v 5. a 6. ročníku dvě hodiny týdně. V pojetí
výuky je třeba kromě tradičních metod používaných při výuce cizích jazyků prosazovat i
problémové učení, týmovou práci a kooperaci, neopomíjet diskusi, zařazovat odlehčovací
jazykové hry, soutěže a používat rovněž simulační a situační metody. Všechny zvolené postupy
zvyšují motivaci k učení, a tím i zkvalitňují celý vyučovací proces. V celém procesu výuky se
přihlíží k individuálním schopnostem a dovednostem žáků, k jejich zájmům, nadání a budoucím
potřebám.
Ve výuce je nutné a žádoucí uplatňovat princip komunikativnosti, rozvíjet mezipředmětové vztahy
a celou výuku řídit tak, aby ve třídě převládaly pozitivní emoce. Je třeba vést žáky ke vzájemné
spolupráci, podporovat je v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a objektivně je hodnotit
a klást důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu.
25
K podpoře výuky cizích jazyků je vhodné používat moderní učebnice, výukové časopisy, dostupné
didaktické pomůcky, pracovat s multimediálními výukovými programy, s internetem a vytvářet
příznivé prostředí pro vzájemnou spolupráci.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí školního
řádu. Při hodnocení je kladen důraz především na porozumění učivu, na schopnost žáků aplikovat
poznatky v praxi a samostatně pracovat. Hodnotí se rovněž koncentrovanost při výuce a schopnost
kritického samostatného uvažování a myšlení. V neposlední řadě je posuzována také abilita žáků
formulovat myšlenky, argumentovat, diskutovat, porozumět neznámému textu a poslechu v cizím
jazyce, hodnocena je též úroveň jejich souvislého písemného projevu.
Vyučující využívají ústní i písemné prověřování v různém rozsahu. Průběžně jsou zařazovány
kratší testy i činnosti umožňující sebetestování a sebehodnocení, na závěr každého tematického
celku je využíván delší test k ověření stupně osvojení znalosti žáků. Do hodnocení za klasifikační
období se zahrnuje i celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivní zapojení do vyučování a
plnění studijních povinností.
Rozpis učiva po ročnících a výsledky vzdělávání
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák
-
rozumí hlavním myšlenkám jednoduchého
spisovného projevu,
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace,
umí pozdravit a zahájit rozhovor
umí představit sebe i ostatní,
vede jednoduchou německou konverzaci za
předpokladu, že jeho protějšek mluví pomalu,
srozumitelně a spisovně
používá dvojjazyčné slovníky,
srozumitelně reprodukuje přečtený nebo
vyslechnutý méně náročný autentický text,
má základní slovní zásobu včetně frazeologie
v rozsahu daných tematických celků
používá vesměs správně probírané gramatické
struktury
shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově
jednoduché informace
-
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti
-
zahájí a vede jednoduchý dialog
počítá
objedná si v restauraci a zaplatí
sjedná si termín
umí se omluvit za zpoždění
zeptá se na cestu a umí popsat cestu
1.
Komunikativní funkce
poslech monologických i dialogických
projevů s porozuměním
práce s jednoduchým textem
jednoduchý písemný projev (pohlednice,
vzkaz, pozvánka)
mluvený projev (hláskování, situační dialogy:
pozdrav, oslovení představování, omluva,
prosba, poděkování, souhlas, nesouhlas)
2. Gramatika
správná výslovnost hlásek, slovní a větný
přízvuk
podstatná jména a členy
skloňování substantiv
přítomný čas sloves
věta oznamovací v přítomném čase
tvorba otázek
specifika záporu,
osobní a přivlastňovací zájmena
základní číslovky
předložky se 3. a 4. pádem
způsobová slovesa
26
-
k hledanému místu
popíše jednoduše a souvisle své okolí
hovoří o povoláních, jejich náplni
3. Tematické okruhy
já a moje rodina
stravovací návyky
místo, kde žiji
dům, domov
škola
běžné profese
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
rozumí hlavním myšlenkám souvislého
kultivovaného projevu a kratším autentickým
nahrávkám v běžném hovorovém tempu
rozumí jednoduchým pokynům a frázím
týkajícím se základních potřeb (místopis,
zaměstnání), pokud jsou vysloveny zřetelně
sleduje hlavní myšlenky diskuze, které je
svědkem, za předpokladu, že řeč je spisovná a
zřetelná
rozumí nekomplikovaným faktografickým
informacím týkajících se věcí každodenního
života
napíše krátký neformální dopis (žádost,
pozvánka)
napíše jednoduchý souvislý text
pojmenuje důvody a jednoduše vyjádří vlastní
názor
respektuje zvyklosti a základní pravidla
zdvořilosti
identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
prokáže dostatečnou slovní zásobu včetně
frazeologie v rozsahu daných tematických celků
používá vesměs správně běžné gramatické
struktury
dodržuje základní pravopisné normy v písemném
projevu
jednodušším způsobem komunikuje s rodilými
mluvčími na známá témata
jednoduše popíše osobu
popíše denní program a činnosti
hovoří o koníčcích a zájmech
hovoří o kulturních aktivitách, popíše návštěvu
koncertu či divadelního představení
Učivo
Komunikativní funkce
psaní osobních sdělení (E-mail, popis
fotografie)
psaní formálních sdělení (žádost o místo,
životopis)
vyjádření vlastního názoru
vyjádření opaku či alternativ
pozitivní a negativní reakce
vyjádření překvapení
dialogy (orientace ve městě, u lékaře, na
cestách)
Gramatika
časové údaje
skloňování přídavných jmen v přívlastku
vedlejší věty
přítomný čas nepravidelných sloves
imperativ
modální slovesa v préteritu
užívání předložek
perfektum a préteritum
Tematické okruhy
přátelé
popis a charakteristika osoby
cestování, ubytování
volný čas, činnosti ve volném čase
denní režim, povinnosti
kultura (hudba, divadlo, film)
27
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
Učivo
Komunikativní funkce
rozumí již souvislým projevům a diskuzím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém
tempu
v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků
pohotově a jazykově správně reaguje v běžných
situacích společenského života,
aktivně se účastní diskuze, vyjádří své názory,
oponuje, souhlasí či nesouhlasí s názory ostatních
reprodukuje srozumitelně přečtený nebo vyslechnutý
autentický text se slovní zásobou běžných témat
sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché
téma jako lineární sled myšlenek
používá vesměs správně i poněkud složitější
gramatické struktury (způsobová slovesa v préteritu,
konjunktiv préterita, vedlejší věty)
používá základní slovní zásobu, včetně frazeologie
v rozsahu daných tematických celků
odhadne význam neznámých slov na základě již
osvojené slovní zásoby a kontextu
využívá různé druhy slovníků a čte s porozuměním
nekomplikované faktografické texty a překládá je
hovoří o zdravém životním stylu
popíše běžné nemoci i svůj zdravotní stav
hovoří o různých způsobech odívání
zná významná města evropské kultury se zaměřením
na hudební a divadelní festivaly
hovoří o ročních obdobích
napíše životopis
hovoří o životě známých osobností
hovoří o svých plánech do budoucna i o minulých
událostech v životě
poslech monologických i dialogických
projevů s porozuměním
čtení jazykově náročnějších textů a
práce s nimi
písemný projev (psaní inzerátu, delšího
životopisu, překlad)
mluvený projev (jmenování negativ a
pozitiv konkrétních skutečností,
vyjadřování emocí, vyjádření účelu,
složitější dialogy, telefonický
rozhovor)
čtení zpráv o politických událostech
Gramatika
zvratná zájmena
préteritum a perfektum nepravidelných
sloves
věty vedlejší vztažné
sloveso werden
stupňování přídavných jmen v
přívlastku
konjunktiv II, würde + infinitiv
souvětí podřadné – další spojky
další předložky
Tematické okruhy
lidské tělo, zdravý životní styl
sport
u lékaře
člověk a příroda
oblečení, móda
životopis, ucházení se o práci
plány do budoucna
masmédia
svátky a zvyky
umění a kultura
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
Komunikativní funkce
-
rozumí delším autentickým projevům na
známá témata
čte s porozuměním texty se stupňující se
poslech složitějších monologických i
dialogických projevů s porozuměním
ústní i písemné vyjadřování situačně
28
-
náročností a překládá je
je schopen využívat různých typů čtení
(orientační, informativní, studijní) podle účelu
formuluje vlastní názory, dokáže je vysvětlit a
uvést podrobnosti
zapojí se do hovoru na běžné téma s rodilými
mluvčími
ústní projev je srozumitelný, zřetelně
artikulovaný a dostatečně plynulý
logicky a jasně strukturuje středně dlouhý
písemný projev, formální i neformální text na
běžné či známé téma
má poměrně širokou slovní zásobu, včetně
frazeologie v rozsahu daných tematických
celků
ke svému vyjadřování používá širokou škálu
jazykových funkcí (souhlasu, nesouhlasu,
politování, omluvy, překvapení)
používá správně repertoár gramatických
prostředků v rozsahu probraného učiva
vyjadřuje podmínku reálnou
formuluje své názory na řešení osobních a
rodinných problémů
hovoří o studiu a budoucím povolání
rozumí obsahu inzerátu na pracovní pozici
hovoří o svých profesních vzorech
napíše životopisný profil známé osobnosti
v jeho oboru
hovoří o současné situaci ve společnosti
využívá dostupné služby informačních sítí
k vyhledávání informací, ke komunikaci,
k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
zaměřené
vedení složitějšího dialogu
vedení telefonického rozhovoru
Gramatika
plusquamperfektum
konjunktiv II
příčestí přítomné a minulé
trpný rod
závislý infinitiv
vedlejší věty
slovesné vazby, vazby podstatných a
přídavných jmen
zájmenná příslovce
Tematické okruhy
kariéra, úspěch
problémy osobní i profesní
velcí mistři
společenské dění
významné kulturní události
hudební a divadelní zkouška
další vzdělávání
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
rozumí delším promluvám, smyslu mnoha
rozhlasových a televizních programů
souvisejících s jeho oborem
čte s porozuměním texty se stupňující se
náročností všech stylů, tedy i beletrie a překládá
je
orientuje i v různých typech textů v odborné
literatuře vlastního oboru
odhaduje význam neznámých výrazů v kontextu
používá vhodně odbornou terminologii ze svého
oboru a gramatické prostředky odborného stylu
Učivo
Komunikativní funkce
- poslech delších monologických i
dialogických projevů, čtení textů včetně
odborných a beletrie
- ústní a písemné vyjadřování situačně i
tematicky zaměřené (výměna a porovnání
informací, diskuze o problematice jeho
oboru)
- písemné zpracování textu (žádost o práci,
esej na téma vztahující se k jeho oboru)
- složitější telefonické dialogy, použití
neformálních jazykových prostředků při
diskuzi
29
-
zapojuje se do diskuze, ve které jde o výměnu
informací týkajících se žákova oboru
shrne výsledek diskuze, dokáže argumentovat i
oponovat
formuluje stylisticky správně a vhodně své
názory a myšlenky ve formě různých slohových
útvarů
správně intonuje, ústní projev je srozumitelný a
plynulý
ke svému vyjadřování používá širokou škálu
jazykových prostředků
používá vesměs správně i poměrně složité
gramatické struktury
má poměrně bohatou slovní zásobu, včetně
frazeologie v rozsahu daných tematických celků
dodržuje pravopisné normy
vyjadřuje podmínku reálnou i nereálnou
popíše podrobně svůj charakter
hovoří o významných komponistech německy
mluvících zemí
hovoří o německy mluvících zemích
hovoří o svém nástroji i o historii svého oboru
hovoří o školství a vzdělání
informuje o Pražské konzervatoři, o její historii
i o významných osobnostech zde působících
Gramatika
- plusquamperfektum
- konjunktiv plusquamperfekta
- vedlejší věty srovnávací a způsobové
- konjunktiv II
- infinitivní vazby se statt - zu, ohne – zu
- předložky se 2. pádem
- nepřímá řeč
Tematické okruhy
- německy mluvící země
- významní hudebníci a dramatičtí umělci
německy mluvících zemí
- umělecké vzdělávání, Pražská konzervatoř
- hudební nástroje
- problematika dramatického oboru
- mezilidské vztahy, charakterové vlastnosti
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
rozumí delším a složitějším jazykovým promluvám
rozumí smyslu rozhlasových a televizních
programů, týkajících se současných událostí a témat
jeho oboru
čte s porozuměním poměrně náročné texty včetně
textů publicistických, které se vztahují k jeho oboru
čte odborné texty a shrne jejich podstatu
rozpozná relevantní informace, uspořádá je a
pracuje s nimi
reprodukuje na přiměřené úrovni text
vede formální diskuzi, ve které jde o výměnu
odborných informací
správně používá již poměrně složité gramatické
konstrukce
používá nepřímou řeč
má poměrně bohatou slovní zásobu, včetně
frazeologie a některých idiomatických výrazových
prostředků v rozsahu daných tematických celků
podrobně hovoří o svém oblíbeném hudebníkovi či
dramatickém umělci
hovoří o Praze a její kulturní nabídce, zdůrazní
Učivo
Komunikativní funkce
- poslech náročnějších monologických i
dialogických projevů, čtení textů včetně
odborných a publicistických
- ústní a písemné vyjadřování situačně i
tematicky zaměřené (diskuze o současné
umělecké scéně, výměna a porovnání
informací, písemná žádost o práci)
- písemné zpracování textu (článek
s vhodnými spojovacími výrazy,
formální dopis známé osobě, překlad
populárně-naučného textu, recenze)
Gramatika
- konjunktiv I, II
- věty přací
- rekce sloves
- participiální konstrukce
- verbonominální vazby
30
-
Mozartův vztah k Praze
hovoří o významných českých hudebnících a
dramatických umělcích
hovoří o důležitých hudebních a divadelních
festivalech
podá přehled o současných médiích
napíše recenzi
připraví se na přijímací pohovor
je připraven k ústní absolventské zkoušce
z německého jazyka
čte s porozuměním odborné texty a překládá je
vyjadřuje se ústně i písemně k odborným tématům
svého oboru
komunikuje v různých profesních situacích
vypracuje písemně svůj profesní životopis, žádost,
přihlášku k účasti v konkurzních řízeních
vypracuje cizojazyčné resumé k odbornému textu;
tlumočí spolehlivě do cizího jazyka smysl
odborného textu;
používá vhodně odbornou terminologii ze svého
oboru a gramatické prostředky odborného stylu
Tematické okruhy
- významní čeští hudebníci a dramatičtí
umělci
- Praha, její pamětihodnosti, kulturní
nabídka
- Mozart v Praze
- významné hudební a divadelní festivaly
- média, kritika, recenze
- pracovní příležitosti v uměleckých
oborech
Absolventská zkouška
Kód a název oboru vzdělávání: 82-45-M/01 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Italština
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
3
II.
3
III.
3
IV.
3
V.
2
VI.
2
Celkem
16
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí předmětu:
Obecné cíle a didaktické pojetí
Italština tvoří spolu s cizím jazykem /angličtinou nebo němčinou/ a českým jazykem základ
jazykové vzdělanosti. Pro žáky oboru vzdělání Zpěv, zaměření klasický zpěv plní jednak funkci
dalšího cizího jazyka, jednak připravuje vokálního interpreta na pěveckou praxi, pro kterou je
příznačný vysoký podíl oper a jiných vokálních děl na italská libreta v repertoáru domácích i
zahraničních divadel a koncertních síní. Zároveň platí, že v hudebním prostředí je italština jedním
z hlavních jazyků používaných v běžné i oborové (odborné) komunikaci, jednak s cílem. Italština
31
je tedy předmětem odborným a současně předmětem jazykového vzdělávání. Aktivní znalost
italského jazyka je nezbytná pro uplatnění absolventa.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
komunikovat v italštině v různých životních situacích, v mluvených i v psaných projevech,
a to jak na všeobecné tak na odborné úrovni, volit vhodné komunikační strategie a
jazykové prostředky, pracovat efektivně s cizojazyčným textem, včetně odborného,
efektivně pracovat s italským textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako
zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
pracovat s italským libretem, používat pěveckou italštinu se správnou dikcí a výslovností
ve vlastní pěvecké praxi
získávat informace o světě, zvláště o Itálii, a získané poznatky včetně odborných ze svého
oboru využívat ke komunikaci;
pracovat s informacemi a zdroji informací v italštině, včetně internetu nebo CD-ROM, se
slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke
studiu italštiny i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia italštiny ke studiu dalších jazyků,
příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského
jazyka při studiu jazyků;
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty Italského národa a
italských jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v
souladu se zásadami demokracie.
argumentovat, diskutovat a rovněž hodnotit v italštině umělecké dílo a umělecké výkony.
efektivně pracovat v týmu i samostatně, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné
sociální struktury a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a projevovat se
v souladu se zásadami demokracie.
vyhledat potřebné informace, účelně s nimi pracovat a získané prostředky, včetně
odborných, využívat v běžné praxi,
efektivně pracovat s internetem, slovníky, jazykovými příručkami a vše dokázat zhodnotit
v dalším studiu a v prohlubování svých všeobecných a odborných vědomostí a
dovedností.
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do šesti ročníků. Učivo nenavazuje na předchozí vzdělání a je v případě
italštiny vždy od úrovně úplných začátečníků. Obsahem výuky italštiny je v první řadě
systematické osvojování produktivních i receptivních řečových dovedností v návaznosti na
jazykové prostředky - slovní zásobu, výslovnost, gramatiku, pravopis - v podmínkách běžných
komunikativních situací, do nichž jsou zapojovány aktuální informace z reálií. Tematické okruhy
se vztahují k oblastem osobního, společenského a profesního života, odborná témata kladou důraz
na rozvíjení potřebné slovní zásoby a terminologii nezbytnou pro profesní růst žáků. Při studiu
vokálních děl je věnována zvýšená pozornost výslovnosti a dikci, tj. je kladen důraz na fonetický
plán jazyka a na specifickou práci s textem jako jedním ze základních prostředků výrazového
zpívání. Pří výběru učiva se vychází z požadavků maturity a profilu absolventa. Učivo akcentuje
spojení s pěveckou praxí.
Vzdělávání v italském jazyce komplexně směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá úrovni B 1 podle Společného evropského referenčního
rámce, jež je považována za minimální pro složení maturitní zkoušky. Pro získání absolutoria
z cizího jazyka směřuje výuka a vzdělávání k úrovni B2.
32
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména komunikativní kompetence,
kompetence k učení, občanské kompetence a kulturního povědomí, kompetence využívat
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Z průřezových
témat jde zejména o téma informační a komunikační technologie, kdy je rozvíjena kompetence
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace a
získávat informace z otevřených zdrojů s využitím celosvětové sítě.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům jazykového vzdělávání, předmětům
odborné přípravy, předmětům společenskovědního vzdělávání, estetického vzdělávání a
v tématických odborných okruzích k předmětům společného odborného základu.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku tři hodiny týdně, v 5. a 6. ročníku dvě hodiny týdně. V pojetí
výuky je třeba kromě tradičních metod používaných při výuce cizích jazyků prosazovat i
problémové učení, týmovou práci a kooperaci, neopomíjet diskusi, zařazovat odlehčovací
jazykové hry, soutěže a používat rovněž simulační a situační metody. Všechny zvolené postupy
zvyšují motivaci k učení, a tím i zkvalitňují celý vyučovací proces. V celém procesu výuky se
přihlíží k individuálním schopnostem a dovednostem žáků, k jejich zájmům, nadání a budoucím
potřebám. Ve výuce je nutné a žádoucí uplatňovat princip komunikativnosti, rozvíjet
mezipředmětové vztahy a celou výuku řídit tak, aby ve třídě převládaly pozitivní emoce. Je třeba
vést žáky ke vzájemné spolupráci, podporovat je v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a
objektivně je hodnotit a klást důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu.
K podpoře výuky italštiny je nezbytné používat moderní učebnice, italské vokální texty (libreta,
árie, písně atd.), klavírní výtahy a jiné notové materiály podle individuálních potřeb, výukové
časopisy a další dostupné didaktické pomůcky, pracovat s multimediálními výukovými programy,
s internetem a vytvářet příznivé prostředí pro vzájemnou spolupráci. Podpůrnými prostředky jsou
návštěvy generálních zkoušek nebo představení pražských operních divadel a koncertních síní a
audio či video záznamy a (internetové) odkazy na ně.
Práce s texty vokální literatury se zaměřuje na detailní fonetický a jazykově-literární rozbor,
případně na jeho začlenění do kontextu celého díla či konkrétní inscenace, nezabývá se jejich
aktivním překladem. Vzhledem k charakteru těchto textů pracuje – stejně jako profesionální scény
a instituce – s odbornými doslovnými překlady. Obsah výuky zde vychází z individuálních potřeb
(studovaného repertoáru) jednotlivých žáků a je tedy v rámci jednotlivých tříd i ročníků velmi
různorodý.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí školního
řádu. Při hodnocení je kladen důraz především na porozumění učivu, na schopnost žáků aplikovat
poznatky v praxi a samostatně pracovat. Hodnotí se rovněž koncentrovanost při výuce a schopnost
kritického samostatného uvažování a myšlení. V neposlední řadě je posuzována také abilita žáků
formulovat myšlenky, argumentovat, diskutovat, porozumět neznámému textu a poslechu v cizím
jazyce, hodnocena je též úroveň jejich souvislého písemného projevu.
33
Vyučující využívají ústní i písemné prověřování v různém rozsahu. Průběžně jsou zařazovány
kratší testy i činnosti umožňující sebetestování a sebehodnocení, na závěr každého tematického
celku je využíván delší test k ověření stupně osvojení znalosti žáků. Do hodnocení za klasifikační
období se zahrnuje i celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivní zapojení do vyučování a
plnění studijních povinností.
V oborové (pěvecké italštině) složce studia bude hodnocena schopnost aplikovat fonetické zásady
v konkrétní dílech vlastního repertoáru a na profesionální přístup k textu ve vokální literatuře, tzn.
schopnost využívat získané poznatky a dovednosti v pěveckém projevu v hodinách zpěvu, při
zkouškách a veřejných vystoupeních a je zde tedy zřejmý přesah do hlavního oboru žáka.
Rozpis učiva po ročnících a výsledky vzdělávání
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
představí se, poděkuje, omluví se
-
ovládá zápor a vykání
-
orientuje se v problematice pěvecké
italštiny
-
pozdraví
-
objedná si v restauraci (jednoduchá
objednávka)
-
orientuje se v mapě Itálie.
-
popíše základní denní činností, vyjadřuje
preference
-
blahopřeje, informuje o programu
kulturní instituce
-
poskytne základní informace o své osobě a
rodině
-
pracuje s texty vokální literatury
s porozuměním se správnou výslovností
-
popíše vztahy a činností v rodině a různá
prostředí (dům, škola, divadlo)
-
popíše denní činnosti, koníčky a aktivity
volného času
-
konverzuje na probraná témata
Osobní zájmena, sloveso essere. Italská výslovnost.
Systém italských vokálů.Legato.
Určitý a neurčitý člen v singuláru a plurálu. Pádové
vztahy.
Slovesa avere a andare.
Výslovnost c a g v pěveckém kontextu.
Reálie: základní zeměpisná data Itálie
Slovesa I.- III. sl. třídy; piacere, fare, dare, uscire,
potere
Problematika výslovnosti s a z.
Základní číslovky 1-20.
Časové údaje: hodiny,
a další výrazy.
Výslovnost konsonant d, l, n, r.
Přivlastňovací zájmena.
Základní číslovky do miliónu, řadové číslovky 1-10,
Výslovnost q..,
Cestování: doprava, ubytování, poznávací a
oddechové činnosti.
Zájmeno tutto, tázací zájmena. Slovesa bere, dovere,
volere, sapere.
Osobní zájmena přízvučná.
Zdvojené souhlásky v pěveckéliteratuře.
Zvratná slovesa.
Osobní zájmena nepřízvučná.
Příslovce.
Zdvojené souhlásky – pokračování.
Příčestí minulé.
Minulý čas (il passato prossimo).
Superlativ absolutní.
Frekventované chyby operní výslovnosti.
Opakování probrané gramatiky. Příprava ke
zkouškám ze zpěvu.
34
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
Opakování učiva I. Ročníku.
-
konverzuje na dosud probraná témata v Zdrobněliny. Přehled zájmen.
přítomném a minulém čase, v přímém i
Vyjadřování záporu.
telefonním hovoru
-
objedná si a nakoupí potraviny, oděvy,
léky, lístky do divadla a kulturních zařízení
Rozbor studovaných písní a árií - trvalá součást
výuky.
-
vypráví o prázdninách, trávení volného
času
Shoda příčestí minulého.
-
formuluje vlastní názor v konverzaci o
kultuře
Slovosled italské věty.
-
konverzuje v přítomném i minulých
časech na témata z běžného života i
profesní témata
Zájmenná částice ne; zájmeno quello
Reálie: Italský školský systém.
Reálie: životopisy význačných Italských hudebníků
Imperfektum.
-
konverzuje o ročních dobách a počasí
-
plánuje budoucí činnosti
-
(hypoteticky) konverzuje na různá témata
-
sepíše životopis
-
popíše italský školský systém
-
hovoří na témata probraných reálií
-
vyslovuje srozumitelně co nejblíže,
přirozené výslovnosti
Vedlejší věty předmětné a účelové.
Slova zveličující.
Užívání passata prossima a imperfetta.
Shrnutí a opakování sloves.
Reálie: italská historická města.
Reálie: italské obchody a trhy.
Reálie: Řím a jeho dějiny.
Reálie: zeměpis Itálie.
Reálie: význačné italské kulturní instituce. Italská
kinematografie
Budoucí čas.
Roční období; světové strany.
Podmínková souvětí I. Typu. Přehled slovesných
vazeb.
Zájmenné příslovce ci.
Přehled předložek.
35
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák
-
konverzuje na probraná témata v přítomném,
minulém a budoucím čase a vypráví o svých
zážitcích
-
diskutuje o životním stylu a srovná život na
venkově a ve městě
-
konverzuje na téma cestování, studijní a pracovní
pobyt v cizině
-
formuluje a rozlišuje tvary rozkazovacího způsobu
v běžných situacích.
-
hypoteticky komunikace na italských úřadech
-
popíše své zdravotní potíže a podá informaci o
svém zdravotním stavu
-
konverzuje na téma správné životosprávy a
rizikových faktorů dnešního životního stylu
-
formuluje základní problémy mezilidských vztahů
a soužití různých generací
Učivo
Opakování učiva II. ročníku, především
slovesných tvarů.
Rozšiřování slovní zásoby.
Rozbor studovaných písní a árií jako
trvalá součást výuky.
Reálie: italský způsob života.
Podmiňovací způsob přítomný. a minulý.
Minulý infinitiv.
Reálie: italský venkov.
Reálie: dopravní prostředky.
Stupňování přídavných jmen
a příslovcí
Rozkazovací způsob.
Neosobní slovesné tvary.
Reálie: zdravotní systém a pojištění cizinců
v Itálii.
Reálie: italské operní domy a festivaly
Konjunktiv přítomný a minulý.
Faktitivní vazby. Dvojí rod podstatných jmen,
tvoření slov.
Dělivý člen.
36
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák
-
konverzuje na různá obecná i odborná témata
-
vede rozhovor o sportu a sportovních aktivitách
-
popíše pražské památky a zajímavosti
-
srovná některé oblasti italské a české kultury
-
srovná typické prvky italské a české kuchyně
-
vede srovnávací konverzaci o italské a české
politice
-
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
prostředky jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
Učivo
Opakování učiva III. ročníku.
Rozbor studovaných písní a árií - trvalá
součást výuky.
Vztažná zájmena.
Trpný rod.
Přechodník přítomný.
Reálie: italské obchody a trhy.
Reálie: elementární italský a český kulturní
zeměpis.
Reálie: typické italské menu.
Regionální kuchyně.
Konjunktiv imperfekta.
Reálie: Praha a Řím.
Popis některých klíčových .momentů české
historie
Reálie: italský politický systém
Podmínková souvětí II. typu.
Reálie: Klíčové momenty italské historie.
Konjunktiv trapassata.
Podmínková souvětí III. typu.
Souslednost časová.
Minulý čas il passato remoto.
37
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák
-
konverzuje na probíraná témata
-
vypráví svůj životopis
-
napíše strukturované curriculum vitae
-
srovnává moderní a tradiční rodinu
-
konverzuje (nebo popisuje) na témata:
Trvalou součástí každé hodiny je opakování
gramatiky, články k tématu a rozbor
studovaných písní a árií podle individuálních
potřeb
Podstatná a přídavná jména, členy.
Zájmena osobní, ukazovací a tázací.
 dům, byt, bydlení, bytová kultura
Zájmena přivlastňovací a vztažná.
 studium a budoucí profesi
Pomocná slovesa.
 volný čas
 příroda a ekologie
Modální slovesa.
 život ve městě a na venkově
 Praha
Pravidelné tvoření sloves.
 česká kultura (literatura, film,
výtvarné umění, hudba)
Nepravidelná slovesa (přítomný čas).
Minulý čas (il passato prossimo).
 italská kultura (literatura, film,
výtvarné umění, hudba)
Imperfektum.
 Itálie (zeměpis, města, památky)
Minulý čas (il passato remoto).
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák
-
Trvalou součástí každé hodiny je opakování
gramatiky, články k tématu a rozbor
studovaných písní a árií podle individuálních
potřeb
konverzuje (popisuje) na probíraná témata
 cestování, doprava
Konjunktivy.
 režim dne a životospráva
Hypotetická souvětí.
 italská opera
Souslednost časová.
 zdraví a nemoci
 Česká republika
kulturní památky)
(zeměpis,
města,
Zájmena.
Pěvecká italština
Italská výslovnost.
38
 životní styl
 divadlo
 česko-italské vztahy
 klady a zápory umělecké profese
 hlavní problémy dnešního světa
-
čte s porozuměním odborné texty a překládá
je
-
vyjadřuje se ústně i písemně k odborným
tématům svého oboru
-
komunikuje v různých profesních situacích
-
vypracuje písemně svůj profesní životopis,
žádost, přihlášku k účasti v konkurzních
řízeních
-
vypracuje cizojazyčné resumé k odbornému
textu
-
tlumočí spolehlivě do cizího jazyka smysl
odborného textu
používá vhodně odbornou terminologii ze
svého oboru a gramatické prostředky
odborného stylu
-
Číslovky základní a řadové.
Podmiňovací způsob a budoucí čas.
Frekventované slovesné vazby.
Přehled předložek a jejich použití.
Přehled slovesných časů.
Doporučená základní literatura pro výuku italštiny na konzervatoři:
Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová, Učebnice současné italštiny, 1.díl,
Computer Press, Brno, 1. vydání 2008
Marie Kronbergerová: Italština pro operní pěvce, Nakladatelství Akademie múzických umění
v Praze, Praha 2009
Klavírní výtahy a jiné notové materiály podle individuálních potřeb
39
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Další cizí jazyk
Pozn.: Předmět je povinný pro žáky studijních zaměření: populární zpěv, dirigování. Pro žáky
ostatních studijních zaměření žáky je předmětem nepovinným.
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
2
III.
2
IV.
2
V.
-
VI.
-
Celkem
6
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí:
Druhý cizí jazyk patří do vzdělávacího okruhu jazykového vzdělávání. Posláním předmětu je
rozšířit jazykové vzdělání žáků o druhý cizí jazyk. Předmět rozvíjí myšlení a komunikační
dovednosti v cizím jazyce. Předmět rozvíjí schopnost komunikovat v cizím jazyce, získávat v něm
všeobecné i profesní informace, rozšiřuje znalosti o životě v cizojazyčných zemích a seznamuje
s jejich kulturními tradicemi a zvyklostmi.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- komunikovat v cizím jazyce v různých životních situacích, v mluvených i v psaných projevech,
a to jak na všeobecné tak na odborné úrovni, volit vhodné komunikační strategie a jazykové
prostředky, pracovat efektivně s cizojazyčným textem, včetně odborného,
- efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako
zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
- pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, se
slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu
jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
- využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků,
příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského
jazyka při studiu jazyků;
40
- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
- argumentovat, diskutovat a rovněž hodnotit v cizím jazyce umělecké dílo a umělecké výkony
- efektivně pracovat v týmu i samostatně, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální
struktury a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a projevovat se v souladu se
zásadami demokracie.
- vyhledat potřebné informace, účelně s nimi pracovat a získané prostředky, včetně odborných,
využívat v běžné praxi,
- efektivně pracovat s internetem, slovníky, jazykovými příručkami a vše dokázat zhodnotit v
dalším studiu a v prohlubování svých všeobecných a odborných vědomostí a dovedností.
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do tří ročníků. Obsahem výuky dalšího cizího jazyka je učivo na úrovni
A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tomu odpovídá osvojování
produktivních i receptivních řečových dovedností v návaznosti na jazykové prostředky - slovní
zásobu, výslovnost, gramatiku, pravopis - v podmínkách běžných komunikativních situací, do
nichž jsou zapojovány aktuální informace z reálií. Tematické okruhy se vztahují k oblastem
osobního, společenského a profesního života, odborná témata kladou důraz na rozvíjení potřebné
slovní zásoby a terminologii nezbytnou pro profesní růst žáků. Předmět nepřipravuje ke státní
maturitní zkoušce.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a
mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména komunikativní kompetence,
kompetence k učení, občanské kompetence a kulturního povědomí, kompetence využívat
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Z průřezových
témat jde zejména o téma informační a komunikační technologie, kdy je rozvíjena kompetence
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace a
získávat informace z otevřených zdrojů s využitím celosvětové sítě.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům jazykového vzdělávání, dále pak k
předmětům společenskovědního vzdělávání, estetického vzdělávání a v tématických odborných
okruzích k předmětům odborné přípravy i společného odborného základu.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 2. až 4. ročníku dvě hodiny. V pojetí výuky je třeba kromě tradičních metod
používaných při výuce cizích jazyků prosazovat i problémové učení, týmovou práci a kooperaci,
neopomíjet diskusi, zařazovat odlehčovací jazykové hry, soutěže a používat rovněž simulační a
situační metody. Všechny zvolené postupy zvyšují motivaci k učení, a tím i zkvalitňují celý
vyučovací proces. V celém procesu výuky se přihlíží k individuálním schopnostem a dovednostem
žáků, k jejich zájmům, nadání a budoucím potřebám.
Ve výuce je nutné a žádoucí uplatňovat princip komunikativnosti, rozvíjet mezipředmětové vztahy
a celou výuku řídit tak, aby ve třídě převládaly pozitivní emoce. Je třeba vést žáky ke vzájemné
41
spolupráci, podporovat je v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a objektivně je hodnotit
a klást důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu.
K podpoře výuky cizích jazyků je vhodné používat moderní učebnice, výukové časopisy, dostupné
didaktické pomůcky, pracovat s multimediálními výukovými programy, s internetem a vytvářet
příznivé prostředí pro vzájemnou spolupráci.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí školního
řádu. Při hodnocení je kladen důraz především na porozumění učivu, na schopnost žáků aplikovat
poznatky v praxi a samostatně pracovat. Hodnotí se rovněž koncentrovanost při výuce a schopnost
kritického samostatného uvažování a myšlení. V neposlední řadě je posuzována také abilita žáků
formulovat myšlenky, argumentovat, diskutovat, porozumět neznámému textu a poslechu v cizím
jazyce, hodnocena je též úroveň jejich souvislého písemného projevu.
Vyučující využívají ústní i písemné prověřování v různém rozsahu. Průběžně jsou zařazovány
kratší testy i činnosti umožňující sebetestování a sebehodnocení, na závěr každého tematického
celku je využíván delší test k ověření stupně osvojení znalosti žáků. Do hodnocení za klasifikační
období se zahrnuje i celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivní zapojení do vyučování a plnění
studijních povinností.
Rozpis učiva po ročnících a výsledky vzdělávání
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Řečové dovednosti
1. Osobní údaje, rodina, společenský
Žák
styk
- sloveso být
-
- přivlastňovací zájmena
rozumí hlavním myšlenkám jednoduchého projevu vyslovenému
spisovně a pomalu
- přivlastňovací pád
-
čte s porozuměním jednoduché texty
-
rozumí základním slovům a frázím týkajících se osoby, rodiny a
svého okolí
-
používá překladové slovníky
-
poskytne základní informace z textu použitím jednoduchých
gramatických konstrukcí
-
vede jednoduchou konverzaci v základních komunikačních
situacích
-
popíše jednoduchým způsobem své bydliště, běžná povolání,
svůj každodenní život
- anglická abeceda
2. Svět práce
- přítomný čas prostý
- otázka, zápor
- zájmena osobní a přivlastňovací
3. Volný čas, každodenní život
- přítomný čas prostý
42
- frekvenční příslovce
-
vyplní přihlášku
- zájmena tázací
Jazykové prostředky
Žák
-
4. Bydlení, místo, kde žiji
rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje
srozumitelně, vliv mateřského jazyka je patrný, srozumitelnost
projevu však není narušena
má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu
daných tematických celků
v zásadě dodržuje základní pravopisné normy v písemném
projevu
používá v zásadě správně jednoduché gramatické struktury
- vazba there is / there are
- zájmena ukazovací
- výrazy nějaký, některý
- základní spojovací výrazy
- číslovky
5. Písemné kontrolní práce, oprava
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
-
čte s porozuměním jednoduché texty a po předchozí
lexikální přípravě rozumí textům mírně náročnějším
vede jednoduchou konverzaci v základních komunikačních
situacích
rozumí hlavním myšlenkám jednoduchého projevu
vyslovenému spisovně a pomalu
poskytne základní informace z textu použitím jednoduchých
gramatických konstrukcí
používá dvojjazyčné slovníky na základě výběru správných
významů dle svého textu
vyjádří své pocity v různých situacích
souvisle jednoduchým způsobem hovoří v rámci probraných
tematických okruhů
napíše žádost o zaměstnání, životopis, jednoduchý recept
Učivo
1. Úspěšní lidé, talent, nadání
- sloveso mohu/nemohu v přítomném a
minulém čase
- minulý čas slovesa být
- příslovce
- předložky
2. Životní úspěchy a pády, smysl života
- minulý čas prostý
- nepravidelná slovesa
- časové výrazy
- přídavná jména (-ed/-ing adjectives)
Jazykové prostředky
- spojovací výrazy
Žák
-
rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje
srozumitelně a blízko přirozené výslovnosti
systematicky si vytváří návyky správné výslovnosti se
zdůrazněním suprasegmentálních prvků (rytmus, přízvuk,
3. Svět minulosti, významné události
- minulý čas prostý
- otázka, zápor
43
-
intonace, redukce slabik…)
používá dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v
rozsahu daných tematických celků
správně používá probrané předložky, zájmena a příslovce
ovládá čas přítomný a minulý prostý
dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu
- nepravidelná slovesa
- časové výrazy
- příslovce
4. Jídlo a stravování, obchody a
Země příslušné jazykové oblasti
nakupování
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Žák
- vyjádření mám rád a chtěl bych
-
podá základní informace o anglicky mluvících zemích
- způsoby vyjádření nějaký
- vyjádření množství
5. Písemné kontrolní práce, oprava
44
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Řečové dovednosti
Žák
-
-
Učivo
1. Život ve městě a na venkově
- stupňování adjektiv
- sloveso mít
rozumí souvislému projevu vyučujícího, omezeně i
reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého - přídavná jména
mluvčího pronášenému v pomalejším hovorovém
- vztažná zájmena
tempu
v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků
v hodně a jazykově relativně správně reaguje
v běžných situacích každodenního života
vede jednoduchý dialog, zeptá se na smysl
2. Popis osob a prostředí, oblečení a
nepochopeného výrazu či věty
móda
- přítomný čas průběhový
- složeniny se some/any/no
- předložky
- spojovací výrazy
-
-
sdělí, zaznamená hlavní myšlenky či informace
z vyslechnutého či přečteného textu obsahujícího
známý jazykový materiál i přiměřené množství
neznámých výrazů
volně reprodukuje jednoduchý text
souvisle hovoří v rámci probraných tematických
okruhů i na základě vizuální opory
čte výrazně, foneticky správně vybrané texty
čte s přiměřeně náročné všeobecně orientované
texty a rozumí jim
využívá logického odhadu k pochopení významu
neznámých výrazů
využívá dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky
napíše pohlednici z prázdnin
jednoduchým způsobem písemně vyjádří své
3. Plány
do budoucna,
cestování
- vyjadřování budoucnosti
prázdniny,
- vazba going to
- účelové věty
4. Cestování, doprava, festivaly
- předpřítomný čas
- příčestí minulé nepravidelných sloves
- yet, just, ever, never
- slovesa take/get
45
myšlenky
5. Písemné kontrolní práce, oprava
Jazykové prostředky
Žák
-
rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka,
vyslovuje srozumitelně a blízko přirozené
výslovnosti
systematicky si upevňuje návyky správné
výslovnosti se zdůrazněním suprasegmentálních
prvků(rytmus, přízvuk, intonace, redukce slabik…)
ovládá základní časy
správně tvoří otázky
ovládá stupňování adjektiv
správně používá předložky, zájmena a příslovce
má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v
rozsahu daných tematických celků
dodržuje základní pravopisné normy v písemném
projevu
Země příslušné jazykové oblasti
Žák
-
-
orientuje se v základních geografických údajích,
vyjmenuje nejvýznamnější kulturní památky
orientuje se v problémech každodenního života a
srovnává je
sleduje významné aktuální informace z kulturního,
společenského a politického života v příslušných
zemích
46
Německý jazyk (další cizí jazyk)
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák
-
rozumí hlavním myšlenkám jednoduchého
spisovného projevu
umí pozdravit a zahájit rozhovor
umí představit sebe i ostatní
čte s porozuměním jednoduché texty
obsahující základní slovní zásobu
napíše krátký dopis, vyplní dotazník
vede jednoduchou německou konverzaci za
předpokladu, že jeho protějšek mluví
pomalu, srozumitelně a spisovně
používá dvojjazyčné slovníky
srozumitelně vyslovuje, vliv mateřského
jazyka je sice patrný, avšak srozumitelnost
projevu není narušena
má základní slovní zásobu včetně
frazeologie v rozsahu daných tematických
celků
používá vesměs správně probírané
gramatické struktury
zahájí a vede jednoduchý dialog
počítá
objedná si v restauraci a zaplatí
sjedná si termín
umí se omluvit za zpoždění
zeptá se na cestu a umí popsat cestu
k hledanému místu
popíše způsoby bydlení
hovoří o povoláních
1. Komunikativní funkce
- poslech monologických i dialogických
projevů s porozuměním
- práce s jednoduchým textem
- jednoduchý písemný projev
(pohlednice, vzkaz, pozvánka)
- mluvený projev (hláskování, situační
dialogy: pozdrav, oslovení
představování, omluva, prosba,
poděkování, souhlas, nesouhlas,
informace o členech rodiny)
2. Gramatika
- správná výslovnost hlásek, slovní a
větný přízvuk
- slovní zásoba a její tvoření (druhy slov,
frekventované přípony, složeniny)
- gramatika: věta oznamovací a tázací
v přítomném čase, rozkazovací způsob,
specifika záporu, osobní a přivlastňovací
zájmena, předložky v časových údajích,
způsobová slovesa, perfektum
pravidelných i nepravidelných sloves
3. Tematické okruhy
- první kontakty, osobní údaje
- formuláře
- jídlo a pití, nákupy
- termíny a schůzky
- orientace ve městě
- kultura bydlení, dům, domov
- povolání a všední den
- počasí
47
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
-
-
rozumí hlavním myšlenkám
souvislého kultivovaného projevu a
kratším autentickým nahrávkám
v běžném hovorovém tempu
rozumí jednoduchým pokynům a
frázím týkajícím se základních
potřeb (místopis, zaměstnání),
pokud jsou vysloveny zřetelně
sleduje hlavní myšlenky diskuze,
které je svědkem, za předpokladu,
že řeč je spisovná a zřetelná
rozumí nekomplikovaným
faktografickým informacím
týkajících se věcí každodenního
života a zaměstnání
čte s porozuměním krátké
jednodušší texty, se slovníkem i
texty obtížnější
napíše krátký neformální dopis
(žádost, žádost o pracovní místo,
pozvánka)
dokáže zahájit, udržovat a ukončit
středně složitý rozhovor
napíše jednoduchý souvislý text
má dostatečnou slovní zásobu
včetně frazeologie v rozsahu daných
tematických celků
používá vesměs správně běžné
gramatické struktury
dodržuje základní pravopisné normy
v písemném projevu
popíše denní program a činnosti
hovoří o koníčcích a zájmech
hovoří o jídle a pití
objedná ubytování
hovoří o vlastním vzdělání
hovoří o oblečení, popíše vzhled
člověka
hovoří o svátcích
Komunikativní funkce
- čtení jednodušších textů
- psaní osobních sdělení (E-mail, popis
fotografie) překlad
- psaní formálních sdělení (žádost o místo,
životopis)
- vyjádření vlastního názoru
- vyjádření opaku či alternativ
- pozitivní a negativní reakce
- vyjádření překvapení
- složitější dialogy (orientace ve městě, u lékaře,
na cestách)
Gramatika
- stupňování přídavných jmen a příslovcí
- vedlejší věty
- zájmena welcher, jeder
- předložky v místních údajích
- řadové číslovky
- sloveso werden
- zájmeno man
- zdvořilostní konjunktiv könnte, würde
Tematické okruhy
- svátky a oslavy
- móda, oblečení
- popis a charakteristika osoby
- cestování, ubytování
- volný čas, činnosti ve volném čase
- školství a vzdělání
- zaměstnání, žádost o místo
- zdraví, stravovací návyky, sport
48
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
rozumí již delším souvislým projevům a
diskuzím rodilých mluvčích pronášeným
zřetelně a v pomalejším tempu
v rozsahu aktivně osvojených jazykových
prostředků pohotově a jazykově správně
reaguje v běžných situacích společenského
života
aktivně se účastní diskuze, vyjádří své názory,
souhlasí či nesouhlasí s názory ostatních
odhadne význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
vyjádří pozitiva i negativa určitých věcí
vyjádří emoce a reaguje na ně
používá vesměs správně i poněkud složitější
gramatické struktury (nepřímá otázka,
konjunktiv préterita, vedlejší věty
podmínkové, vedlejší věty vztažné)
napíše složitější formální i neformální text
napíše profesní životopis
má základní slovní zásobu, včetně frazeologie
v rozsahu daných tematických celků
hovoří o mezilidských vztazích a problémech
v nich
hovoří o minulosti
domluví se v bance, na poště
zná významná města evropské kultury se
zaměřením na hudební a divadelní festivaly
hovoří o kulturním dění, o významných
kulturních událostech v České republice
hovoří o škole, kterou navštěvuje
hovoří o svých veřejných vystoupeních
hovoří o svých profesních plánech
Učivo
Komunikativní funkce
- poslech monologických i dialogických
projevů s porozuměním
- čtení jazykově náročnějších textů a
práce s nimi
- písemný projev (psaní inzerátu,
delšího životopisu, překlad
jednoduššího textu)
- mluvený projev (jmenování negativ a
pozitiv konkrétních skutečností,
vyjadřování emocí, vyjádření účelu,
složitější dialogy, telefonický
rozhovor)
Gramatika
-préteritum a perfektum
nepravidelných sloves
- věty vedlejší
- trpný rod
- závislý infinitiv
- skloňování adjektiv
- nepřímá otázka
- vazby sloves
- zájmenná příslovce
Tematické okruhy
- peníze
- služby, nákupy
- cestování
- mezilidské vztahy
- důležité okamžiky v životě
- povolání, umělecké profese
49
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Občanská nauka
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
1
II.
1
III.
1
IV.
2
V.
-
VI.
-
Celkem
5
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Učivo občanské nauky zahrnuje tématické celky z oblasti společenskovědního vzdělávání,
vzdělání estetického i vzdělávání pro zdraví. Občanská nauka učí žáky aktivnímu
občanskému životu v demokratické společnosti. Pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci,
morální profil a estetické cítění žáků, učí je cítit život jako nejvyšší hodnotu. Výuka směřuje
především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a
informovanými aktivními občany. Předmět připravuje k maturitní zkoušce.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- jednat odpovědně a uvážlivě nejen k vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a
prospěch
- porozumět společnosti a světu, kde žijí
- uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat
- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně
- cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a
zdokonalování
- preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupovat zejména
proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými
50
občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance,
jednat odpovědně a solidárně
- kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat
se manipulovat
- uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
- na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako
sebe sama tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného
jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti
- cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje
- chápali, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka
- vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu
- chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně
- v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do čtyř ročníků. Jsou realizovány tematické okruhy Soudobý svět,
Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan, Člověk a právo, Člověk a svět, které jsou
součástí vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. Dále tematické okruhy Kultura z
estetické vzdělávací oblasti a tematický okruh Péče o zdraví z oblasti Vzdělávání pro zdraví.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména občanské kompetence a
kulturního povědomí dále pak komunikativní kompetence a kompetence k učení.
Konkrétně jde o obecné kompetence:
- využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve
styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého
politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých
problémů právního a sociálního charakteru;
- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj.
tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy …) a
kombinovaných textů (např. film);
- formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické,
praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o
nich s partnery.
51
V průřezovém tématu člověk a svět práce předmět svým obsahem přispívá zejména k rozvoji
obecné kompetence identifikace a formulování vlastních priorit. Mezipředmětové vztahy jsou
nejužší k dějepisu, literatuře k předmětům jazykového vzdělávání a k hudebnímu
managementu.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 3. jednu po jedné hodině týdně, ve 4. ročníku dvě hodiny týdně.
Při výuce jsou využity různé metody a formy práce. Důraz je kladem na rozvoj
komunikačních dovedností a tedy na metody aktivizující, které budou motivuje, jako jsou
samostatná práce individuální i skupinová, samostatná domácí práce, různé formy jazykových
cvičení a testů, hodnocení vlastní práce i práce druhých, rozbor a interpretace různých druhů
textů aj. Ve výuce je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro
praktický život a další celoživotní vzdělávání. Těžiště výuky proto spočívá zejména v oblasti
rozvoje komunikativních dovedností a mediální gramotnosti.
Výuka předmětu je pro žáky motivující v tom, že řeší praktické otázky jejich osobního a
občanského života. K utváření a rozvoji klíčových kompetencí využíváme tyto metody a
postupy: práce s verbálním textem (odborná literatura a časopisy, internet, dokumenty, denní
tisk apod.), ikonickým textem(obrazový materiál, grafy, mapy, schémata, plakáty) a
kombinovaným textem (film). Dále metody rozvíjející mediální gramotnost, kooperativní
učení a metodu řešení problémů. Důraz je kladen zejména na metodu diskuse (učitel zadává
aktuální témata k řízené diskusi, ve které žáci porovnávají své názory, obhajují vhodnou
formou svá stanoviska a učí se argumentovat,respektovat názory druhých), inscenační (např.
soudní jednání, pracovní pohovor, volební kampaň) a metody sebereflexe formou hraní rolí a
prožitkových psychoher.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Důraz při hodnocení je kladen na praktickou aplikaci teoretických poznatků, na
dovednost vést diskusi, argumentovat, tvořit si vlastní úsudek, vypracovat referát, účastnit se
aktivně projektové práce, samostatně plnit úkoly atd. Žáci jsou hodnoceni na základě
kombinace ústního zkoušení a různých forem písemných didaktických testů a řešení úkolů.
52
Rozpis učiva po ročnících a výsledky vzdělávání
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
charakterizuje současnou českou
společnost, její etnické a sociální složen
popíše, kam se může obrátit ve svízelné
sociální situaci
objasní význam solidarity v komunitě
debatuje o problémech multikulturního
soužití, vysvětlí příčiny migrace lidí
posoudí, kdy je v praktickém životě
rovnost pohlaví narušována
popíše nabídku kulturních institucí
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
popíše, jaké faktory životního prostředí
ovlivňují zdraví lidí
zdůvodní význam zdravého životního stylu
dovede posoudit vliv pracovních podmínek
a povolání na své zdraví v dlouhodobé
perspektivě a vysvětlí, jak by mohl
kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a konfliktních
situací
objasní důsledky sociálně patologických
závislostí na život jednotlivce, rodiny a
společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví
vysvětlí svá práva a povinnosti v případě
nemoci nebo úrazu
diskutuje a argumentuje o etice v
partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat, ví, jak
postupovat při požáru
Učivo
ČLOVĚK V LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ
Současná česká společnost
společenské vrstvy, elity a jejich úloha.
Společnost tradiční, moderní, pozdně
moderní. Sociální nerovnost a chudoba
v současné společnosti.
Rasy, etnika, národy a národnosti,
majorita a minorita ve společnosti,
multikulturní soužití, migranti, azylanti.
Postavení mužů a žen, genderové problémy.
KULTURA
Kulturní instituce v ČR a v regionu
Kultura národností na našem území
Společenská kultura
Funkce reklamy a propagačních prostředků –
vliv na životní styl
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Činitelé ovlivňující zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Péče o veřejné zdraví v ČR
Partnerské vztahy
Lidská sexualita
Zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za mimořádných událostí
mimořádné události (živelní pohromy,
havárie, požár, krizové situace aj.)
základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace)
53
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
ČLOVĚK A PRÁVO
-
vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede
příklady právní ochrany a právních vztahů
popíše soustavu soudů v ČR a činnost
policie, soudů, advokacie a notářství
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý
k právním úkonům a má trestní
odpovědnost
uvede,co je předmětem občanského práva
popíše, jaké závazky vyplývají z běžných
smluv,
na příkladu ukáže možné důsledky
vyplývající z neznalosti smlouvy včetně
jejich všeobecných podmínek
dovede hájit své spotřebitelské zájmy, tj.
např. podá reklamaci
popíše náplň práce ombudsmana
objasní význam a funkce rodiny
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a
rodiči, mezi manželi;
popíše, kde může o této oblasti hledat
informace nebo získat pomoc při řešení
svých problémů
vysvětlí formy náhradní rodinné výchovy
objasní pojem registrované partnerství
uvede,co je předmětem trestního práva
vymezí podmínky trestní odpovědnosti
občanů
odůvodní účel sankcí a formy trestů v ČR,
rozliší přestupek a trestný čin
objasní postupy vhodného jednání, stane -li
se obětí nebo svědkem jednání, jako je
šikana, lichva, korupce,násilí,vydírání atp.
orientuje se v základních pramenech
pracovního práva
vymezí podmínky vzniku,průběhu a zániku
pracovního poměru
uvede, jaké náležitosti musí obsahovat
pracovní smlouva
dokáže sebe prezentovat při vstupu na
pracovní trh, napíše profesní životopis a
motivační dopis
vyhledá pracovní příležitost v tisku či
internetu
charakterizuje podnikání v úpravě
obchodního zákoníku a živnostenského
zákona
vyjmenuje obchodní společnosti
Právo a spravedlnost,právní stát
Právní řád
Právní ochrana občanů
Právní vztahy
Soustava soudů v České republice
Způsobilost k právním úkonům
Občanské právo
Rodinné právo
Trestní právo
Pracovní právo
Obchodní právo
54
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
Učivo
ČLOVĚK JAKO OBČAN
charakterizuje demokracii a interpretuje její
fungování a problémy s ní spjaté
vysvětlí význam práv zakotvených
v českých zákonech a uvede, kam se může
obrátit v případě ohrožení práv
kriticky přistupuje k médiím
má přehled o současném českém
politickém systému, objasní funkci
politických stran
charakterizuje funkci a význam ústavy pro
demokratický stát
uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy
prezentuje možnou aktivní účast v životě
obce
vysvětlí, jak se projevuje politický
radikalismus
vysvětlí, proč je nepřípustná neonacistická
symbolika a hnutí omezující lidská práva
popíše rozčlenění soudobého světa na
civilizační sféry a civilizace
vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se
potýká soudobý svět, jak jsou řešeny,
debatuje o jejich možných perspektivách
charakterizuje základní světová
náboženství
objasní postavení České republiky v
Evropě a v soudobém světě
charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí
její politiku
popíše funkci a činnost OSN a NATO
vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách
uvede příklady projevů globalizace a
debatuje o jejích důsledcích
Demokracie a demokratické hodnoty
v demokratické společnosti.
Lidská práva a jejich pojetí.
Masmédia v demokratické společnosti.
Občan a stát, občan a národ, občanství
ČR.
Politické strany, volební systémy, volby.
Ústava ČR, práva a povinnosti občanů
ČR.
Občan a obec
Politika a politická ideologie.
Radikalismus a extremismus v politice
Občanská společnost a participace na jejím
fungování.
Soudobý svět
Rozmanitost soudobého světa:
Velmoci,rozvojové země a jejich problémy
Nejvýznamnější světová náboženství
Česká republika a svět
Evropská unie
NATO a OSN
Zapojení ČR do dalších mezinárodních struktur
Globální problémy
55
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
-
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie
filozofická etika;
používá vybraný pojmový aparát, který byl
součástí učiva;
pracuje s jemu obsahově a formálně
dostupnými texty;
debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách (ze života kolem sebe, z
kauz známých z médií, z krásné literatury a
jiných druhů umění);
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,
postoje a jednání odpovědni jiným lidem.
žák se seznámí se školami a osobnostmi
jednotlivých období filozofie:
používá vybraný pojmový aparát
pracuje s obsahově a formálně dostupnými
texty
popíše Sokratovu metodu
porovná Platonův a Aristotelův názor na
ideální stát
poukáže na úlohu vzdělání církve ve
společnosti v období středověku
definuje spor mezi nominalisty a realisty
charakterizuje činnost církevních otců a
zná hlavní představitele
objasní význam patristiky a scholastiky pro
středověké myšlení
zhodnotí význam filozofie v období
renesance a humanismu
rozliší hlavní filozofické směry
novověku,uvede jejich klíčové
představitele a porovná řešení základních
filozofických otázek
vysvětlí různý přístup filozofů k otázce
lidského poznání
ukáže na vztah filozofie k přírodním
vědám
charakterizuje významné směry a jejich
osobnosti ve filozofii 19.století
charakterizuje významné směry a jejich
osobnosti ve 20.století
analyzuje přínos českých filozofů
ČLOVĚK A SVĚT
(PRAKTICKÁ FILIZOFIE)
Filozofie a filozofická etika
Význam filozofie a etiky v životě člověka
Etika a její předmět, základní pojmy Morálka,
mravní hodnoty a normy
Mravní rozhodování a odpovědnost
Životní postoje a hodnotová orientace
Svoboda vůle a svědomí
Profesní etika
Sociální etika
Průřez dějinami filozofie
Antická filozofie
Předsokratovská filozofie a sofisté
Vrcholná antická filozofie
Středověká filozofie
Renesanční filozofie
Novověká filozofie
Filozofie 19.století
Filozofie 20.století
Česká filozofie od období středověku do
1.pol.20.století
56
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Dějepis
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
2
II.
2
III.
1
IV.
-
V.
-
VI.
-
Celkem
5
Platnost: od 1.9.2012 počínaje první ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Učivo dějepisu vede k rozvíjení myšlení v historických souvislostech a k chápání problémů
současného světa v širším dějinném kontextu. Poskytuje základní
přehled o
nejvýznamnějších osobnostech, českých a světových dějin a odkazu minulých epoch, které
jsou nedílnou součástí naší dnešní civilizace (antika, judaismus, křesťanství aj.). Učí
aktivnímu občanskému životu v demokratické společnosti. Pozitivně ovlivňuje hodnotovou
orientaci, morální profil a estetické cítění žáků, učí chápat současný svět jako výsledek
složitých a komplexních dějinných pochodů.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- jednat odpovědně a uvážlivě nejen k vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a
prospěch
- porozumět společnosti a světu, kde žijí a vážit si odkazu minulosti
- uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat
- jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně
- cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a
zdokonalování
- preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupovat zejména
proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými
občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance,
jednat odpovědně a solidárně
57
- kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat
se manipulovat
- uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
- na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako
sebe sama tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného
jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti
- vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu
- chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v
diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi
- kriticky posuzovat skutečnost
nenechat se manipulovat
kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek,
- na základě vlastní identity ctít identitu ostatních lidí, oprostit se od předsudků vůči nim,
intolerance, rasismu, , etnické, náboženské či jiné nesnášenlivosti
- objektivně posuzovat uměleckou tvorbu a názory jiných lidí, a to v širších
celospolečenských souvislostech; kultivovaně a na příslušné odborné a jazykové úrovni
formulovat vlastní názory, kvalifikovaně diskutovat, uplatňovat se v týmové práci.
- klást si v životě otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně odpovědi
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do 3 ročníků. Učivem je přehled světových a českých dějiny, lokální
i oborová historie. Ve třetím ročníku jsou zařazena témata týkající se historie po druhé
světové válce. Zahrnují klíčové okamžiky domácí i světové historie, až po tzv. sametovou
revoluci, obnovu demokratického státu a rozdělení Československa.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména občanské kompetence a
kulturního povědomí dále pak komunikativní kompetence a kompetence k učení.
Konkrétně jde o obecné kompetence:
- využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve
styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého
politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých
problémů právního a sociálního charakteru;
- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj.
tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy …) a
kombinovaných textů (např. film);
58
-
formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické,
praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o
nich s partnery.
Z průřezových témat je zapracováno téma
občan v demokratické společnosti.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k občanské nauce, literatuře, předmětům jazykového
vzdělávání a k hudebnímu managementu.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 2. dvě hodiny týdně, ve 3. ročníku hodinu týdně. Při výuce jsou
využity různé metody a formy práce. Důraz je kladem na rozvoj komunikačních dovedností a
tedy na metody aktivizující, které motivují, jako jsou samostatná práce individuální i
skupinová, samostatná domácí práce, různé formy jazykových cvičení a testů, hodnocení
vlastní práce i práce druhých, rozbor a interpretace různých druhů textů aj. Ve výuce je kladen
důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale pochopení probíraných jevů život a další
celoživotní vzdělávání. Kromě hlavní části učiva realizovaného ve výuce se realizují besedy,
workshopy, semináře či exkurze
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Důraz při hodnocení je kladen na porozumění učivu, dějinným kontextům,
porozumění odbornému textu a schopnost jeho interpretace, zhodnocení historického jevu,
osobnosti, mít na ně vlastní názor a formulovat jej logicky přehledně a kultivovaně po
obsahové a jazykové stránce, adekvátně vzhledem ke komunikační situaci, a to formou
písemnou i ústní. Dále též na schopnost obhajovat své názory v diskusi, přijímat kritiku i rady
a vhodně na ně reagovat, ovládat i základy metod a postupů odborné vědecké práce, získávat
a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů orientaci v dějinách, uplatnění kritického
myšlení a samostatného úsudku. Hodnocení se provádí především na základě kombinace
ústního zkoušení, různých forem testování a průběžného posuzování práce žáka v hodině i
mimo ni.
59
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1. ročník:
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
objasní smysl poznávání dějin a
variabilitu jejich výkladů
uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, judaismu a
křesťanství
popíše základní – revoluční změny ve
středověku a raném novověku;
získá základní poznatky z lokální historie
je schopen dále je doplňovat a rozvíjet
uvede příklady přínosu starověkých
civilizací, judaismu a křesťanství a jejich
prolínání do soudobé kultury, aplikuje na
dějepisnou látku své poznatky literatury
vysvětlí, v čem spočívá ovlivňování
evropské kultury islámem
vysvětlí výjimečnou osobnost Karla IV.
zhodnotí v dějinném kontextu osobnost
Jana Husa
charakterizuje především renesanci
italskou
zpracuje referát o některé z významných
renesančních osobností
popíše následky třicetileté války pro
české země
Učivo
Člověk v dějinách
Poznávání dějin, význam poznávání dějin,
Variabilita výkladů dějin
Starověk
Vývoj na území Mezopotámie,Egypt
Osudy starověkých Židů
Antika – vymezení pojmu, řecké městské státy,
kolonizace, helenismus
Řím – od založení do konce republiky,
císařství
Antický polyteismus a křesťanství
Středověk a raný novověk
Křesťanství a jeho podíl na utváření středověkých
států
Oživení antické ideje impéria a univerzalismu;
Byzanc, Francká říše Svatá říše římská
Velká Morava, počátky českého státu
Arabové a islám, Vikingové
Románská kultura
Vrcholný středověk
Český stát za posledních Přemyslovců a
Lucemburků
Středověká kolonizace a urbanizace
Univerzity, gotika
Pozdní středověk
Církev a hereze, husitství
Počátky renesance a humanismus
Evropská expanze do zámoří, počátek
středoevropského soustátí pod vládou Habsburků
Český stát v době poděbradské, jagellonské a za
Habsburků
německá a evropská reformace třicetiletá válka a
její výsledky
60
2. ročník:
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
Učivo
Novověk 17. – 20. století
porovná vývoj v Anglii především
s absolutistickým státem Ludvíka XIV.
kriticky zhodnotí na příkladech osvícenství, a
to především ve vztahu k osobnosti Josefa II.
vysvětlí na příkladech občanských revolucí
boj za občanská práva a vznik občanské
společnosti
objasní vznik novodobého českého národa a
jeho úsilí o emancipaci
popíše česko-německé vztahy a postavení
Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol
charakterizuje proces modernizace
společnosti
popíše evropskou koloniální expanzi, vysvětlí
rozdělení světa
popíše 1. světovou válku a změny po válce;
charakterizuje 1. Československou republiku,
srovná se situací za 2.rep.objasní vývoj čs.něm. vztahů,
vysvětlí příčiny a důsledky velké hospodářské
krize
charakterizuje fašismus, nacismus a
komunistický totalitarismus
popíše mezinárodní vztahy mezi dvěma
válkami
objasní likvidaci ČSR
objasní totální charakter války, popíše válečné
zločiny včetně holocaustu
objasní uspořádání světa po 2. světové válce a
důsledky pro Československo
Důsledky třicetileté války
Absolutismus a parlamentarismus
(Francie a Anglie)
Nerovnoměrný vývoj Evropy
Novověký antropocentrismus
Osvícenství
český stát v době tereziánské a
josefínské
Vývoj v Rusku a Prusku
Barokní a klasicistické umění
Vznik USA
Velká francouzská revoluce
Napoleonská Francie a Evropa
Svatá aliance a revoluce v první
polovině 19. století
Rakouské císařství a české národní
hnutí,česko-německé vztahy,
dualismus v habsburské monarchii
Vztahy mezi velmocemi,vznik a vývoj
koloniální soustavy,příčiny války,její průběh
a výsledky
České země za války, první odboj,vznik ČSR,
budování demokracie;
poválečné uspořádání světa, krize, vznik
totalitních režimů, antisemitismus,genocida
Rozbití Československé republiky, cesta
k válce
Druhý odboj (domácí i zahraniční)
Bilance 2. světové války
61
3. ročník:
Výsledky vzdělávání
Žák
Učivo
Novověk od 2. poloviny 20.století
-
vysvětlí pojem studená válka;
vysvětlí podstatu politických procesech
uvede projevy teroru vůči obyvatelstvu a
vysvětlí příčiny exilu a jeho důsledků
vysvětlí význam protikomunistického
odboje
vysvětlí význam Pražského jara 1968
popíše erozi komunistických režimů a
obnovu demokracie ve východní Evropě
objasní podstatu evropské integraci
vysvětlí globalizaci a úskalí tohoto jevu
vysvětlí nebezpečí mezinárodního
terorismu
vypracuje esej na zadané téma
zpracuje referát na aktuální téma
Uspořádání světa po 2. světové válce: bipolarita,
studená válka, třetí svět a dekolonizace.
Svět v blocích, světové supervelmoci, ČSR od
1948 do 1989, třetí odboj
Eroze komunistických režimů (NDR, Maďarsko,
ČSR, Polsko)
Pražské jaro 1968 a jeho dopady
Normalizace
Pád komunistických režimů, sametová revoluce
Směřování k evropské integraci (EU),globalizace
a její úskalí
62
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M,P/01 Hudba,
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv,
82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Informatika
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
2
II.
2
III.
-
IV.
-
V.
-
VI.
-
Celkem
4
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí:
Informatika je základním předmětem vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích. Předmět učí používat aplikační programové vybavení počítače, efektivně
pracovat s informacemi a komunikačními prostředky, správně se orientovat při řešení
problémů spojených s využíváním prostředků IKT, používat internet k získávání informací,
komunikaci i k prezentaci. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli efektivně pracovat
s informacemi a komunikovat pomocí internetu,
Charakteristika učiva
Učivo je rozložen do dvou ročníků. Zahrnuje seznámení se základními pojmy, práci s
operačním systémem, práci se standardním aplikačním programovým vybavením , práci v
lokální síti, elektronickou komunikaci, internet. Cílem předmětu technologie je naučit
používat základní a aplikační programové vybavení počítače. Žáci jsou vedeni efektivně
pracovat s informacemi a komunikačními prostředky, správně se orientovat při řešení
problémů spojených s využíváním prostředků IKT, používat internet k získávání informací i k
vlastní potřebě. Dále se naučí pracovat s aplikačními programy, které mohou využít pro svoje
odborné zaměření. Jedná se o efektivní použití prostředků IKT pro zpracování notových
materiálů, vlastní uměleckou tvorbu apod.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména kompetence využívat
prostředky informačních a komunikačních technologií
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a
aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní
zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli:
63
-
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
Pokud jde o průřezové témata, předmět přispívá k rozvoji tématu člověk a svět práce,
konkrétně jsou zde rozvíjeny kompetence práce s informacemi, vyhledávání na základě
získaných informací. Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětu IT technologie
v hudbě, který na předmět Informatika navazuje.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. a 2. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v počítačové učebně
ve skupinách, kdy pokud možno každý žák má k dispozici pracoviště s počítačem. Každá
nově vyložená látka je průběžně procvičována, nedostatky opravovány a jsou znovu
vysvětleny. Žáci řeší úlohy, vytvářejí textové dokumenty, databáze, prezentace na zadané
téma atp. a jsou vedeni k využití všech běžných funkcí programů. Některé zadané úkoly
mohou být realizovány v prostředí e-learningu.
Po ukončení výuky dílčí problematiky je vždy v následné výukové hodině prováděno ověření
znalostí a nepochopené pasáže jsou opakovaně vysvětleny a jejich pochopení je ověřeno
praktickými cvičeními.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Důraz je kladen na praktickou aplikaci teoretických poznatků. Tedy na
zvládnutí práce s počítačem, operačním systémem, standardním aplikačním programovým
vybavením, práce v síti, užívání elektronické pošty, práci s internete atp.
64
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání po ročnících:
1.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
popíše historii informatiky a její dalším vývoj
používá základní názvosloví a pojmy z oblasti IT
dodržuje bezpečnostní pravidla z pohledu hardware, internetu,
software a dalších návazných problematik, např. virová
problematika
řídí se zásadami ergonomie a je si vědom nutnosti jejich
uplatňování při práci u počítače
správně hodnotí kapacitu médií zejména při porovnávání
nákupních cen
porovná výkon počítačů a umí navrhnout správné rozhodnutí
pro jejich pořízení
popíše jednotlivé komponenty počítače a jejich technické
vlastností
navrhne funkční počítačovou sestavu
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
pracuje s prostředky správy operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační systém, nastavuje jeho
uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému, tj. chápe strukturu dat a
možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se soubory (vyhledávání,
kopírování, přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává základní
typy souborů a pracuje s nimi
využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a
aplikačním programovým vybavením
vysvětlí specifika práce v síti (včetně popisu rizik), využívá
jejích možností a pracuje s jejími prostředky
ovládá další běžné prostředky online a off-line komunikace a
výměny dat
vyhledává informace na internetu, využívá služeb různých
portálů, sociálních sítí, atd.
řídi se zásadami bezpečnosti při práci na internetu i při
používání elektronické pošty
ovládá komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, ovládá
možnosti užití pošty pomoci lokálního programu, nebo služeb
na jednotlivých portálech
využívá další funkce poštovního klienta (organizování,
plánování….)
ovládá běžné komunikační programy a dle potřeby používá
jejich služeb
je schopen užít praktické poznatky a návyky při užívání
programu pro psaní textových dokumentů,
dokumenty je schopen vytvářet dle ČSN (úprava písemností
zpracovaných textovými editory)
Historie a vývoj
výpočetní techniky
Základní terminologie
Bezpečnost při práci na
počítači, ergonomie,
virová problematika
Soustavy a jednotky
užívané v informatice
Hardware kompletní
skladba počítače
operační systém Windows
a jeho užití
Základní pracovní
činnosti v lokální sítí,
server, pracovní stanice,
připojení k síti a její
nastavení,
specifika práce v síti,
sdílení dokumentů a
prostředků
Internet a elektronická
komunikace
komunikační a přenosové
možnosti internetu
práce s poštovním
klientem, email,
Organizace času a
plánování,
chat, videokonference,
telefonie (skype, live
messenger),
Textové editory
Prezentační programy
65
-
-
-
ovládá principy tvorby prezentací pro propagaci, osobní
potřebu
pracuje s multimediálními prvky, zvuk, fotografie, video,
doprovází svoje prezentace vlastním komentářem a prezentuje
je na webových portálech (youtube)
využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a
aplikačním programovým vybavením i běžným hardware
má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy
rozpoznává a využívá analogií ve funkcích a ve způsobu
ovládání různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení
běžných úkolů
vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové
dokumenty (ovládá typografická pravidla, formátování, práce
se šablonami, styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří
textové dokumenty, prezentace)
2.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
-
pracuje s tabulkovým procesorem (editace,
formátování a podmíněné formátování,
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba grafu)
vytváří vzorce a používá funkce
připraví dokument pro tiskový výstup
vytváří jednoduché HTML dokumenty a umístí
je na webové stránky,
zařadí do HTML dokumentu spolupráci s
multimediálními dokumenty (tedy dokumenty, v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová
složka informace),
ovládá základní nástroje pro vytváření
zdrojového jazyka dokumentu HTML
vhodným způsobem využívá redakčních systémů
prokáže potřebné znalosti o významech typů
grafických formátů,
vybere ze škály možných typů ten správný, který
optimalizuje vlastnosti obrázků vzhledem k
jejich dalšímu využití,
vysvětlí rozdíl mezi rastrovou a vektorovou
grafikou,
volí odpovídající programové vybavení pro
jednoduché úpravy obrázků a fotografie,
zvládá úpravy rastrových obrázků (fotografie), v
jednoduchých programech typu prohlížeč a
editor,
zvládá tisk obrázků,
pracuje nejznámějšími webovými foto sběrnami
a webovými úložišti fotografií
Tabulkový kalkulátor,
ČSN 01 6910 úprava písemností
zpracovaných textovými editory nebo
psaných strojem,
ČSN
ISO
2145
(01
0184)
dokumentace: číslování oddílů a
pododdílů
elektronicky
psaných
dokumentů,
Tvorba webových stránek pomoci
vhodných editorů jazyka HTML, jako
jsou textové editory (poznámkový
blok, PSPad, apod.) nebo vizuální
editory (mozilla NVU, atd.).
Redakční systémy volné nebo
komerční
Základy rastrová a vektorová grafiky,
grafické formáty,
používané programy pro rastrovou
vektorovou grafiku,
jednoduché
úpravy
rastrových
obrázků v dostupných programech,
rastrová a vektorová pokročilá grafika,
Rastrová grafika:
 princip digitální fotografie a její
66
-
-
-
-
ovládá zpracování fotografie ve vybraném
rastrovém programu, Zoner, Gimp, atd
ovládá tvorbu grafických dokumentů ve
vektorovém programu, Callisto, apod.
využívá funkce rastrových programů pro
zpracování fotografie a vektorových programů
k tvorbě plakátů, tiskovin, letáků, a dalších
propagačních materiálů
zpracuje video z různých vstupů, kamera, video
z webu (youtube), sestřihá jej, opatří zvukovým
doprovodem a následně vytvoří vlastní produkt
zpracovává data v prostředí databázového
procesoru (analýza, editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava
pro tisk, tisk);
na základě analýzy problému posoudí vhodnost
použití potřebného programu k jeho řešení
využívá prostředků OLE pro optimální
zpracování dat, těmi programy, které jsou v
praxi používány
vysvětlí význam užíván sítí v praxi
zvládá obslužné procesy potřebné pro využití
sdílení dat a programů
přihlašuje se do síťového pracovního prostředí a
přistupuje k datovým souborům a programům v
prostředí dané počítačové v sítě;
využívá sdílené technické prostředky (síťové
tiskáren, skenery, disky, atd.)
využívá komunikačních služeb, zejména při
propojení různých technických systémů
(Internet, mobil, další zařízení např. iPad, atd.).
dodržuje zásady bezpečnostních pravidel, jako
je ověřování uživatelů, přidělování oprávnění;
využívá souborových služeb - správa a
zabezpečení síťových disků; společná úložiště
dat (cloudy)
vysvětlí základní pasáže zákona o autorském
právu, zejména ty, které se týkají uživatelů díla
a jedná v souladu s nimi.
rozlišuje užívání komerčního a svobodného
software (GNU)
řídi se zásadami pro užívání komerčního
software
využívá elektronické podatelny
vysvětlí principu a užití elektronického podpisu
zpracování,
vektorová grafika
 kreslení základních objektů,
 operace s objekty,
 práce s textem,
 kombinace vektor-rastr,
Multimédia grafika, film a hudba:
 zpracování videa pomoci speciálních
programů, např. Movie Maker,
apod.,
 otevření videa a výběr oblasti uložení
 vlastní střih videa,
 výstupní formát a komprese výstupu
 nastavení filtrů a zvukových filtrů
 uložení souboru
 finální video - kompozice
Relační databáze:
 provedení analýzy,
 návrh tabulek,
 vytvoření tabulek a naplnění daty,
 propojení tabulek do relací,
 práce s dotazy,
 tvorba výstupů, tj. formulářů a sestav
Počítačové sítě:
 rozdělení sítí,
 hardwarové komponenty sítě,
 přenosová média,
 konektory, zásuvky, aktivní prvky,
Zákonné normy, autorské právo,
komerční a volný software,
komunikace se subjekty pomoci
podatelen, elektronický podpis
67
Kód a název oboru vzdělávání:: 82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova
Počet hodin:
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
Dotace
2
2
2
2
-
-
8
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle a didaktické pojetí
Tělesná výchova je základním předmětem vzdělávací oblasti vzdělávání pro zdraví. Učivo je vybráno
ve vztahu profilu absolventa. V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro
celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni
k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny
podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu
života a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a
prevence úrazů při pohybových aktivitách.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a
cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví
racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení
znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový
projev i jako kompenzaci k jednostranné zátěži spojené s cvičením a hrou na hudební nástroj
a usilovat o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností
užívat způsoby vedoucí k správnému držení těla a správnému dýchání jako prevence
poškození organizmu
vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž
pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti; využívat pohybových
činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad fair play
kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu
a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat
preferovat pravidelné provádění
68
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do 4 ročníků. Učivem jsou teoretické poznatky o významu pohybu,
pohybové dovednosti, péče o zdraví a první pomoc. Výuka je vždy volena tak, aby žák v průběhu
studia obsáhl všechna cvičení v oblasti péče o zdraví, kultury pohybu a zdravotní tělesné výchovy.
S různými druhy fyzických a mentálních cvičení se seznamuje od prvního do čtvrtého ročníku. Učivo
je zaměřeno zejména na zlepšení a udržení zdraví a celkové fyzické a psychické kondice žáka po dobu
jeho studia. Žák je veden tak, aby nabyté znalosti a dovednosti dovedl uplatnit i během své hudební
kariéry po ukončení studií. Zásadním způsobem ovlivňuje žákův rozvoj v jeho hlavním hudebním
oboru.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká kompetencí k pracovnímu uplatnění,
občanské kompetence a kulturní povědomí, personální a sociální kompetence.
Konkrétně jde o obecné kompetence:
-
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat
návrhy druhých;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování (=jednak v duchu
fair play);
vytváření odpovědného postoje ke svému vlastnímu zdraví a celkové fyzické a psychické
kondici
V rámci průřezových témat jde o téma občan v demokratické společnosti, zde zejména pak rozvoj
vhodné míry sebevědomí a sebeodpovědnosti a schopností morálního úsudku. V tématu člověk a
životní prostředí je žák veden k zásadám zdravého životního stylu a zejména k vědomí odpovědnosti
za své zdraví a svou fyzickou a psychickou kondici. Předmět má vztah ke všem ostatním předmětům
tím, že kompenzuje jednostrannou zátěž žáků spojenou s cvičením a hrou na hudební nástroj, úzká
návaznost je na tematickou část vzdělávání pro zdraví v občanské nauce.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Výuka je zaměřena k získání základních až pokročilých znalostí a dovedností v oblasti péče o zdraví,
kultury pohybu a zdravotní tělesné výchovy. Vyučující vychází z individuálních dispozic žáků.
Preferují se názorně demonstrační, praktické metody, tj. učitel pokud možno sám žákovi předvede
daný pohyb či techniku a vede ho k správnému provedení a pochopení. Nechybí též slovní popis
(vysvětlení) způsobu řešení daného technického problému. Zároveň žáka vede k tomu, aby pochopil
svou vlastní zodpovědnost za své zdraví a svou celkovou fyzickou a psychickou kondici. Vede jej tak,
aby se podíl vlastní péče o své zdraví a kulturu pohybu v průběhu studia zvyšoval. Vyučující žákovi
probírané učivo teoreticky osvětlí a zařadí do souvislostí s hlavním vyučovacím předmětem. Žák je za
pomoci relaxačních, meditačních a dechových cvičení veden k správnému psychickému a fyzickému
rozpoložení při vystupování na pódiu před obecenstvem.
69
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení výsledků žáků probíhá v průběhu každé vyučovací hodiny, učitel jej sděluje ústní formou.
Toto hodnocení obsahuje přehledné vymezení konkrétních chyb, kterých se žák v průběhu výuky
dopustil a pozitivní hodnocení zadaného učiva, které správně zvládl. Důraz je kladen na celkový
přístup žáka k předmětu a jeho vlastní snahu a úsilí o zlepšení kondice a fyzické zdatnosti.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- ovládá základní
kompenzační cvičení
k regeneraci tělesných i
duševních sil;
- uplatňuje osvojené
způsoby základních
kondičních cvičení.
- Koriguje nedostatky
vlastního držení těla
- využívá pohybové
činnosti pro
všestrannou pohybovou
přípravu
- poznává význam
zdravého životního
stylu
- pomocí relaxačních a
dechových cvičení
zlepšuje svou
pozornost a
soustředění, učí se
navodit lepší duševní
pohodu a rovnováhu
- popíše vliv fyzického a
psychického zatížení
na lidský organismus
Učivo
1. Péče o zdraví
Zdraví
- činitelé ovlivňující zdraví; životní prostředí; zdravý
životní styl
- duševní a tělesné zdraví
2. Kultura pohybu
Teoretické poznatky
-
význam pohybu pro zdraví
hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení cvičební
úbor a obutí; regenerace a kompenzace; relaxace
Pohybové dovednosti
-
-
všestranné rozvíjející, kondiční, koordinační,
kompenzační, korektivní, dechová a relaxační
cvičení
základní posilovací cvičení
základní gymnastické prvky
3. Zdravotní tělesná výchova
-
speciální korektivní a kompenzační cvičení
relaxační a dechová cvičení
70
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- ovládá relaxační
cvičení k regeneraci
tělesných i duševních
sil
- uplatňuje osvojené
způsoby relaxačních
cvičení
- koriguje nedostatky
vlastního držení těla
s vědomím správného
dýchání.
- využívá pohybové
činnosti pro
všestrannou pohybovou
přípravu a zvyšování
tělesné zdatnosti.
- ovládá mírně pokročilá
koordinační, meditační
a dechová cvičeními.
- provádí základní
posilovací cviky
- uplatňuje ve svém
jednání základní
znalosti o stavbě
lidského organismu
jako celku.
- posuzuje vliv
pracovních podmínek a
povolání na své zdraví
v dlouhodobé
perspektivě a ví, jak by
mohl kompenzovat
jejich nežádoucí vlivy.
- popíše vliv fyzického a
psychického zatížení
na lidský organismus.
- poskytne první pomoci
sobě i jiným
Učivo
Teoretické poznatky
význam pohybu pro zdraví; prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; zásady sportovního
tréninku
odborné názvosloví; komunikace
výstroj, výzbroj; údržba
hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení –
cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc;
zásady chování a jednání v různém prostředí; regenerace a kompenzace;
relaxace
pravidla her, závodů a soutěží
rozhodování; zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících
nebo cíleně zaměřených cvičení
pohybové testy; měření výkonů
zdroje informací
Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační,
korektivní, dechová, relaxační atp.
Gymnastika
základní gymnastika
rytmická gymnastika: pohybové činnosti a kondiční programy cvičení
s hudebním a rytmickým doprovodem; tanec
Atletika
průpravná cvičení
Pohybové hry
71
drobné a sportovní
alespoň dvě sportovní hry
1. Péče o zdraví
Zdraví
- činitelé ovlivňující zdraví; životní prostředí; zdravý životní
styl; výživa a stravovací návyky
- duševní a tělesné zdraví
- odpovědnost za své zdraví a zdraví druhých
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
- rizikové situace
První pomoc
- úrazy a náhlé zdravotní příhody
2. Kultura pohybu
Teoretické poznatky
-
význam pohybu pro zdraví
regenerace a kompenzace; relaxace
Pohybové dovednosti
-
-
mírně pokročilá všestranné rozvíjející, kondiční,
koordinační, kompenzační, korektivní, dechová a relaxační
cvičení
základní posilovací cvičení
mírně pokročilé gymnastické prvky
základní atletické prvky
3. Zdravotní tělesná výchova
-
speciální korektivní a kompenzační cvičení
relaxační a dechová cvičení
mírně pokročilá meditační cvičení
cvičení qigong (či-kung)
72
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- ovládá kompenzační a relaxační
cvičení k regeneraci tělesných i
duševních sil, i vzhledem
k požadavkům budoucího povolání
- uplatňuje osvojené způsoby
relaxačních a kompenzačních
cvičení
- koriguje a kompenzuje nedostatky
vlastního držení těla s vědomím
správného dýchání
- využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu
k udržení své tělesné zdatnosti
- uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě lidského
organismu jako celku
- posuzuje vliv pracovních
podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a
vysvětlí, jak může kompenzovat
jejich nežádoucí vlivy
- popíše vliv fyzického a
psychického zatížení na lidský
organismus.
- rozpozná hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
- poskytne první pomoc sobě i
jiným.
1. Péče o zdraví
Zdraví
- činitelé ovlivňující zdraví; životní prostředí;
zdravý životní styl; výživa a stravovací
návyky
- duševní a tělesné zdraví
- odpovědnost za své zdraví a zdraví druhých
- prevence úrazů a nemocí
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
- vyhodnocení a řešení rizikové situace
První pomoc
- úrazy a náhlé zdravotní příhody
- stavy bezprostředně ohrožující život
2. Kultura pohybu
Teoretické poznatky
význam pohybu pro zdraví
záchrana a dopomoc; zásady chování a
jednání v různém prostředí
- zdroje informací
Pohybové dovednosti
- pokročilá kondiční, koordinační,
kompenzační, korektivní, dechová a
relaxační cvičení
- pokročilá posilovací cvičení
- pokročilé atletické prvky
3. Zdravotní tělesná výchova
-
-
pokročilá relaxační a dechová cvičení
pokročilá meditační cvičení
taiji (taiči)
73
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
Učivo
1. Péče o zdraví
ovládá základní plavecké
dovednosti – vznášení a
splývání, potopení a zanoření,
plavecké dýchání, pády a
skoky do vody, základní
záběrové pohyby a rozvoj
pocitu vody
postupně zvládá plavecké
způsoby kraul, znak a prsa.
plaváním koriguje a
kompenzuje nedostatky
vlastního držení těla využívá
plavání pro zvýšení a udržení
své tělesné zdatnosti a
kondice.
Zdraví
- činitelé ovlivňující zdraví; životní prostředí; zdravý
životní styl
- duševní a tělesné zdraví
- odpovědnost za své zdraví a zdraví druhých
- prevence úrazů
První pomoc
- úrazy a náhlé zdravotní příhody
- stavy bezprostředně ohrožující život
2. Plavecká výuka
Teoretické poznatky
-
význam plavání pro zdraví
hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení; záchrana;
zásady chování a jednání na koupališti
regenerace a kompenzace, relaxace skrze plavání
zdroje informací
Pohybové dovednosti
-
všestranné rozvíjející, kondiční, koordinační,
kompenzační, korektivní, dechová cvičení
aerobní zdatnost, silová zdatnost, zvětšení rozsahu
kloubní pohyblivosti, obratnost
3. Zdravotní tělesná výchova
-
kondiční a zdravotní plavání
speciální korektivní a kompenzační cvičení
74
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Úvod do hudební teorie
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
3
II.
-
III.
-
IV.
-
V.
-
VI.
-
Celkem
3
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Úvod do hudební teorie jsou odborným předmětem obsahového okruhu
základ, který představuje vstup do odborného vzdělávání v oboru. Učí
orientovat v tónovém systému, správně používat notové písmo, znát
výrazové názvosloví, bezpečně znát a používat intervaly, tóniny a
k přesnému vyjadřování a správnému používání základních pojmů
terminologie.
společný odborný
žáky bezpečně se
označení temp a
akordy. Vede je
odborné hudební
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
dovedli vysvětlit principy notového zápisu a jeho náležitosti, popsat základní rysy
vývoje notového písma, číst a zapisovat noty
dovedli popsat dynamické, tempové a přednesové označení
dovedli vysvětlit fyzikální a fyziologické základy hudební akustiky
ovládali pravidla tvorby stupnic, modů, intervalů a akordů, rozlišit jejich druhy a měli
utříděné a zautomatizované znalosti a dovednosti v užívání a určování intervalů,
akordů a tónin
dovedli užívat základní odbornou terminologii z oblasti harmonie, hudebních forem a
kontrapunktu
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěn do prvního ročníku. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa a je zaměřeno na notopis, intervaly, tóniny akordy, italské hudební názvosloví a
úvod do harmonie, kontrapunktu a hudebních forem. Zahrnuje též fyzikální a fyziologické
základy hudební akustiky.
75
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. Průřezová témata jsou zde realizována
volbou vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného odborného základu a
předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 1. ročníku tři hodiny týdně a jde o svého druhu intenzivní vstupní kurz
k osvojení základů teoretických i praktických dovedností odborného vzdělávání. Při výuce
jsou využívány různé metody a formy práce, zejména metody aktivizující. Výklad představuje
jen menší část výuky, důraz je kladen na opakování a intenzivní procvičování učiva.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Důraz při hodnocení je kladen na praktickou aplikaci teoretických poznatků, tj.
např. na bezpečné vyjmenování tónů stupnic, akordů, čtení not atd. Při psaní not se hodnotí i
úprava. Hodnocení se provádí především na základě kombinace různých forem písemného
testování, ústního zkoušení, cvičení, testů a průběžného hodnocení práce (aktivity) žáka
v hodinách.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
vysvětlí fyzikální a fyziologické
základy hudební akustiky
objasní základní pojmy z hudební
akustiky, tvorbu zvuku, tvoří
harmonickou řadu parciálních tónů
vysvětlí tónovou soustavu, objasní její
zákonitosti a členění.
plynule čte i zapisuje v G, F a C
klíčích.
Učivo
Hudební akustika.
Vznik a šíření zvuku, vnímání zvuku,
sluchové pole.Harmonická řada částkových
tónů.
Nauka o tónu, tónová soustava, jména not,
alterace, enharmonická záměna.
Chromatický a diatonický půltón.
Notopis.
Notová osnova, hodnoty a tvary not, klíče.
76
Žák:
-
Žák:
Žák:
-
-
Žák:
-
Žák:
-
určí z notového zápisu (partitury)
metrum, rytmický, tempový a
dynamický průběh hudebního díla či
jeho úryvku , charakter požadované
interpretace , způsob hry, interpretaci
melodických ozdob
vytvoří rytmický celek se zapojením
zadaných rytmických prvků
správně interpretuje a používá možné
vyskytující se nepravidelnosti
v rytmické složce hudební věty
používá italské hudební názvosloví,
běžná i vzácnější dynamická, tempová,
přednesová a další označení.
vyjmenuje a popíše běžně používané
tradiční melodické ozdoby
správně uvede předznamenání
kterékoliv durové nebo mollové
tóniny,
vyjmenuje tóny všech stupnic včetně
jejich variant vzestupně i sestupně
tvoří tónický kvintakord a dominantní
septakord.
pohotově tvoří intervaly svrchní a
spodní od daného tónu a zapisuje je
v houslovém a basovém klíči, správně
je pojmenovává
enharmonicky zaměňuje a proměňuje
intervaly (alteruje) intervaly (do
dvojího až trojího) rozšíření a
zkrácení.
tvoří kvintakordy a jejich obraty
v tóninách i od jednotlivých tónů na
různých jednotlivých stupních dur a
moll stupnic.
sluchově určuje druhy kvintakordů a
jejich obraty,
bezpečně je analyzuje z notového
zápisu
Takt a rytmus.
Takty jednoduché a složené, pravidelné a
nepravidelné. Rytmus a metrum. Synkopa,
předtaktí, nepravidelné členění (triola, duola
atd.) Metro-rytmické vztahy v hudbě.
Komplementární rytmus.
Italské hudební názvosloví.
Označení tónů, tónin, dynamiky, tempa,
přednesu, způsobu hry a další označení.
Melodické ozdoby.
Kvintový a kvartový kruh.
Systém řazení tónin dur a moll s křížky a
s bé. Stupnice moll aiolská, harmonická a
melodická. Stupnice paralelní, stejnojmenné
a enharmonické.
Tónický kvintakord a dominantní septakord.
Intervaly základní a alterované.
Intervaly svrchní a spodní. Převraty
intervalů. Intervaly rozšířené přes oktávu
(přenesené). Enharmonická záměna
intervalů.
Akordy.
Typy akordů. Konsonance a disonance.
Kvintakord dur, moll, zv., zm. a jejich
obraty.
Septakordy.
Doškálné septakordy a jejich obraty.
tvoří doškálné septakordy a jejich
obraty od jednotlivých tónů, v tónině a
na jednotlivých stupních dur a moll
stupnic, všech sedm druhů analyzuje a
intonuje
77
Žák:
Žák:
-
Žák:
-
-
Žák:
Žák:
-
rozezná, tvoří a analyzuje nónové
akordy, undecimové, tercdecimové,
kvartové, sekundové shluky atd.
rozezná a vytváří další druhy stupnic.
vytváří od zadaného tónu druhy
církevních modů, stupnice zvláštní,
pentatoniku, celotónovou stup. a
chromatickou stupnici
spolehlivě analyzuje jednotlivé
historické či méně běžné druhy
stupnic.
Druhy akordů.
Alterované akordy. Nónový akord a jeho
obraty. akordy undec., tercdec., kvart. ad.
Církevní stupnice autentické a plagální.
Zvláštní stupnice – pentatonika, harmonická
dur, cikánské stupnice. Stupnice chromatická
(různé přístupy) a celotónová.
Úvod do harmonie.
Čtyřhlas, vedení hlasů. Harmonické funkce
určí tóninu a funkce akordů v tónině..
akordů, příbuznost akordů.
vytváří jednoduché harmonické
Základy spojování akordů.
příklady a spojuje v nich hlavní i
Hlavní i vedlejší kvintakordy - čtyřhlasá
vedlejších kvintakordy přísným i
volným spojem a spojuje
úprava, přísný a volný spoj příbuzných
protipohybem nepříbuzné kvintakordy, kvintakordů
spojení nepříbuzných
na klávesovém nástroji zahraje tónině
kvintakordů, kadence,
kadenci s použitím hlavních
kvintakordů v těsné poloze ve všech
polohách v durových i mollových
tóninách do předznamenání o třech
posuvkách
vyjmenuje druhy hudebních myšlenek
a stručně je charakterizuje
vysvětlí pojem drobná věta
poslechem jednoduchých period
rozpozná předvětí a závětí
vysvětlí pojem imitace, kánon
Úvod do hudebních forem.
Složky a stránky hudby, hudební myšlenky,
drobná věta
Polyfonie – základní pojmy:imitace,
kánon.
78
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Nauka o nástrojích
Počet hodin:
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
Dotace
1
-
-
-
-
-
1
Obecné cíle a didaktické pojetí
Nauka o nástrojích je odborným předmětem obsahového okruhu společný odborný základ.
Předmět podává přehled o systematice hudebních nástrojů, jejich vývoji, stavbě a uplatnění.
Učí žáky rozumět problematice hry na jednotlivé hudební nástroje, jejich stavbě, fyzikálním
vlastnostem materiálu, zvukovým a tónovým vlastnostem, způsobu tvoření tónu a dalším
podstatným technickým údajům.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
popsat historické a současné hudební nástroje, jejich členění a uplatnění
popsat komorní a orchestrální obsazení hudebních těles
identifikovat poslechem hudební nástroj
vysvětlit fyzikální a fyziologické základy hudební akustiky ve vztahu k tvorbě tónu
(zvuku) hudebních nástrojů
užívat správně základní odbornou terminologii z oblasti organologie
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěn do jednoho ročníku. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa a je zaměřeno na systematiku hudebních nástrojů, jejich vývoj, stavbu,
charakteristiku zvuku a hry, uplatnění. Dále na složení základních komorních a orchestrálních
těles a zahrnuje též základy hudební akustiky z hlediska hudebních nástrojů.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. Průřezová témata jsou zde realizována
volbou vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání.
79
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného odborného základu a
předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 1. ročníku jednu hodinu týdně. Výklad představuje podstatnou část
výuky, je ale doplněn názornými ukázkami nástrojů (pokud možno interprety na daný hudební
nástroj) a opakováním probraného učiva. Proto slovní výklad vyučujícího je ihned doplněn
zvukovými ukázkami příslušného hudebního nástroje či souboru a demonstrací „živého“
nástroje nebo jeho fotodokumentací. Na základě názorného předvedení konkrétního
hudebního nástroje a jeho vnějšího popisu doplněného zvukovou demonstrací se žáci
seznamují s jednotlivými složkami, které vytvářejí organologický obraz jednotlivých
hudebních nástrojů, jehož součástí jsou: tvarová a konstrukční charakteristika, druhy
použitých materiálů při výrobě daného hudebního nástroje, akustická a intonační
charakteristika, ladění, rozsah, interpretační charakteristika, historický vývoj hudebního
nástroje a jeho vliv na skladatelskou i interpretační techniku.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Důraz při hodnocení je kladen na užívání odborné terminologie, znalost
systematiky a stavby nástrojů a rozpoznání jednotlivých nástrojů sluchem. Hodnocení se
provádí především na základě kombinace různých forem písemného testování, ústního
zkoušení, cvičení, testů a průběžného hodnocení práce (aktivity) žáka v hodinách.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
Učivo
1. Základy akustiky a organologie
popíše vznik zvuku a
zvukového počitku
vysvětlí fyzikální a
fyziologické základy hudební
akustiky ve vztahu k hudebním
nástrojům
objasní základní pojmy
z hudební akustiky, tvorbu
zvuku, tvoří harmonickou řadu
parciálních tónů
popíše historické a současné
hudební nástroje, jejich členění
Úvod do hudební akustiky ,
Třídění hudebních nástrojů z hlediska organologické
obraz hudebního nástroje.
2.Chordofony
1) smýkací nástroje
a) kolové
b) smyčcové
80
-
a uplatnění;
popíše komorní a orchestrální
obsazení hudebních těles
identifikuje poslechem
hudební nástroj
významné houslařské školy
soudobé smyčcové nástroje
2) drnkací nástroje
a) bez hmatníku
b) s hmatníkem
c) nástroje folklórního charakteru
d) historické nástroje s klaviaturou
3.Aerofony
1) dřevěné dechové nástroje
třídění dřev.dech.nástrojů;základní tón princip
ozvučení a způsob transponování a tóny odvozené;
přefukování
přehled dřevěných dechových nástrojů historické
dechové nástroje; z období antiky,renesance a baroka
soudobé dřevěné dechové
bližší charakteristika dnešních dřevěných nástrojů:
retných, jednoplátkových, dvojplátkových.
Nástroje nátrubkové
historické nátrubkové nástroje a jejich vývoj
princip ozvučení žesťových nástrojů
novodobé nátrubkové nástroje.
Dechové nástroje vícehlasé
Malý historický přehled, vývoj
varhany, harmonium, dudy, akordeon
4.Percussioni
Nástroje samozvučné:
membranofony, metalofony
a) s vyladěným tónem
b) se zvukem neurčité výšky
81
xylofony a elasmatofony
Nástroje blanozvučné:
a) s vyladěným tónem
b) se zvukem neurčité výšky
nástroje spíše tónomalebné
notace bicích nástrojů.
5.Nástroje elektroakustické
Důvody pro vývoj a vznik elektroakustických
Princip ozvučení
výběr hudebních nástrojů elektrických a
elektrofonických hudebních nástrojů
5.Složení běžných komorních a orchestrálních
souborů
82
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Dějiny hudby
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
2
II.
2
III.
2
IV.
2
V.
-
VI.
-
Celkem
8
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Dějiny hudby jsou odborným předmětem obsahového okruhu společný odborný základ, který
žáky učí chápat vývoj hudebního myšlení a dávat jevy a osobnosti hudební historie do
souvislostí. Učivem jsou hudební dějiny, zejména dějiny evropské hudby. Předmět připravuje
ke zkoušce z dějin hudby profilové části maturitní zkoušky. Žák, který ukončuje vzdělávání v
konzervatoři absolutoriem bez předchozího konání maturitní zkoušky, koná v termínu
stanoveném ředitelem školy závěrečnou komisionální zkoušku z dějin hudby.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
-
dovedli popsat vývoj hudebního myšlení a projevu a vysvětlit jeho souvislosti se
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a hlasových technik
dovedli objasnit vzájemné souvislosti jednotlivých vývojových etap společnosti a
tendencí hudebního projevujících se v tomto vývoji
dovedli identifikovat hudební projev jednotlivých historických období podle jeho
základních znaků
dovedli vyjmenovat významné představitele evropské hudební tvorby jednotlivých
historických období a současnosti, charakterizuje jejich stěžejní díla a poslechem je
identifikuje
se dovedli orientovat v hudebních žánrech
využívat všech dostupných zdrojů pro získávání přehledu v oblasti hudebního umění
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do čtyř ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, je
složeno z témat týkajících se periodizace hudebního vývoje, jednotlivých slohových období
od pravěku do poloviny 20. století, všímá si hlavních vývojových trendů, znaků a charakteru
jednotlivých období, významných osobností, reálií z hudebního života v jednotlivých období
atd.
83
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů.
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí. Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání, dále
formou besed, exkurzí apod. Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného
odborného základu a předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku dvě hodině týdně. Převažuje výklad spočívající ve
faktografii a jejím propojení s uměnovědným kontextem. Využívány jsou též metody
aktivizující. Například kladením otázek učitelem s cílem podnítit žáky k samostatnému
myšlení, diskuzi a formulování vlastních otázek. Žáky lze zapojit do výuky formou
prezentací, referátů, praktických ukázek apod. Podstatnou součástí výuky je poslech ukázek
klíčových děl jednotlivých období s komentářem učitele osvětlující významné znaky díla,
charakterizujícím je a zařazením do souvislostí. Výuku bude vhodně doplňována exkurzemi,
besedami, návštěvami koncertů, workshopy apod.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení, a na základě
samostatně zpracovaných referátů. Ověřuje se a hodnotí také dovednost rozpoznat poslechem
probíraná klíčová díla, charakterizovat je a zařadit do souvislostí. Kromě znalostí faktů se
hodnotí především schopnost jejich aplikace, uvádění do souvislostí a porozumění klíčovým
problémům.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících.
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
Učivo
Periodizace dějin hudby
vysvětlí způsob a logiku periodizace dějin hudby
popíše a časově vymezí jednotlivá období dějin
hudby
zařadí hlavní skladatelské osobnosti a hudební
84
druhy k danému období
Žák:
-
Hudba pravěku
shrne současné základní poznatky o hudbě
pravěku
vyjmenuje a popíše důležité hudební nástroje
období pravěku
Žák:
-
charakterizuje hlavní znaky hudby jednotlivých
starověkých kultur
vyjmenuje a zařadí hudební nástroje starověkých
kultur
vysvětlí, v čem spočívá přínos antické kultury
pro pozdější vývoj evropské hudby
Žák:
Žák:
Žák:
-
popíše strukturu mše a oficia
vysvětlí vznik gregoriánského chorálu
poslechem rozpozná základní styly zpěvu
gregoriánského chorálů a popíše je
vyjmenuje hlavní útvary gregoriánského zpěvu
rozpozná a popíše antifonální a responzoriální
psalmodii
vysvětlí základy systém modů
vysvětlí princip chorální notace a její vývoj
Hudba starověku (Mezopotámie,
Egypt, Řecko, Řím, Indie, Čína,
starověká židovská hudba)
Jednohlasá duchovní hudba
středověku
Světská hudba středověku
charakterizuje tvorbu trubadúrů, truvérů a
minesengrů
vyjmenuje hlavní představitele
Vícehlasá hudba středověku
vysvětlí původ vícehlasu v duchovní hudbě
vymezí časově vývojové fáze středověkého
vícehlasu až do roku 1400
vysvětlí základní pojmy, vyjmenuje hlavní
představitele
Na základě poslechu rozpozná a správně slohově
zařadí hudební ukázky významných děl ze všech
probraných období tohoto ročníku
85
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
Hudba období renesance
popíše hlavní charakteristiky hudby období
renesance ve srovnání s předchozím obdobím
vyjmenuje a charakterizuje nejdůležitější
útvary duchovní a světské hudby
vyjmenuje hlavní představitele jednotlivých
skladatelských generací a u klíčových
osobností charakterizuje jejich tvorbu
Žák:
-
Česká hudba 15. a 16. století
vysvětlí specifika české hudební kultury
daného období a uvede příklady osobností a
institucí
Žák:
-
Učivo
Hudba období baroka
charakterizuje umění období baroka s
důrazem na hudbu
rozčlení období na dílčí časové úseky a
vyjmenuje a charakterizuje skladebné druhy
baroka
86
-
vysvětlí proces přechodu od renesanční
polyfonie k novému stylu období baroka
vysvětlí vznik a popíše následný vývoj
klíčových hudebních (skladebných) druhů
duchovní a světské hudby
u nejdůležitějších skladatelů celkově
charakterizuje tvorbu, vyjmenuje hlavní díla a
zná hlavní životopisná data
uvede významné skladatelské osobnosti,
vyjmenuje jejich hlavní díla, charakterizuje
jejich tvorbu, vysvětlí dobové souvislosti
(reálie) a uvede podstatná biografická data
Žák:
-
Česká hudba období baroka
charakterizuje historicko-kulturní okolnosti a
specifika
vyjmenuje nejdůležitější české skladatele
období a uvede příklady jejich tvorby
Na základě poslechu rozpozná a správně
slohově zařadí hudební ukázky významných
děl ze všech probraných období tohoto
ročníku
87
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
Hudba období klasicismu
popíše hlavní historicko-kulturní dění
období klasicismu ve vztahu k hudbě
charakterizuje hudbu klasicismu ve
vztahu k předchozímu období
vyjmenuje a popíše důležité hudební
druhy
u hlavních skladatelských osobností
(Haydn, Mozart, Beethoven) celkově
charakterizuje tvorbu, vyjmenuje
důležitá díla a uvede důležitá biografická
data
uvede další skladatele období, jejichž
dílo navazuje na tvorbu hlavních
představitelů a zařadí je do kontextu
Žák:
-
Česká hudba období klasicismu
vyjmenuje nejdůležitější české skladatele
období a příklady jejich tvorby
vysvětlí význam české hudební emigrace
a uvede důležitá fakta k tomuto tématu
Žák:
-
Hudba 19. století obecně
vymezí hudbu 19. století ve vztahu
k předchozímu období
vyjmenuje a popíše důležité hudební
druhy 19. Století
Žák:
-
Hudba 1. poloviny 19. století
charakterizuje hudební řeč typickou pro
raný romantismus
vyjmenuje důležité skladatele a zařadí
jejich tvorbu ke správným oblastem
hudby
u nejvýznamnějších skladatelských
osobností charakterizuje jejich tvorbu,
vyjmenuje důležitá díla a uvede důležitá
biografická data
Žák:
-
Učivo
Hudba 2. poloviny 19. století
vysvětlí pojmy programní a absolutní
88
-
-
hudba, uvede skladební druhy k těmto
pojmům a významné skladatelské
osobnosti
vyjmenuje důležité skladatele a zařadí
jejich tvorbu k odpovídajícím oblastem
hudby
u nejvýznamnějších skladatelských
osobností dokáže charakterizovat tvorbu,
vyjmenuje důležitá díla a uvede důležitá
biografická data
na základě poslechu rozpozná a správně
slohově zařadí hudební ukázky
významných děl ze všech probraných
období tohoto ročníku
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
Česká hudba 19. století
dokáže vyjmenovat a stručně
charakterizovat důležité domácí hudební
instituce 19. století
popíše situaci v české hudební kultuře v
19. století z hlediska národní emancipace
charakterizuje tvorbu B. Smetany a A.
Dvořáka, vyjmenuje důležitá díla a
uvede důležitá biografická data
uvede další české skladatele 19. století a
zařadí je do kontextu
Žák:
-
Hudba přelomu 19. a 20. století
charakterizuje hudbu přelomu 19. a 20.
století ve vztahu k předchozímu období a
k hudbě 20. století
u nejvýznamnějších skladatelských
osobností dokáže charakterizovat tvorbu,
vyjmenuje důležitá díla a uvede důležitá
biografická data
Žák:
-
Učivo
vyjmenuje důležité české skladatele
Česká hudba přelomu 19. a 20.
století
89
období, charakterizuje jejich tvorbu a
uvede významná díla
Žák:
-
Hudba 20. století obecně
charakterizuje hudbu 20. století ve
vztahu k předchozímu období
Žák:
-
Hudba první poloviny 20. století
vymezí směry v hudbě 1. poloviny 20.
století a přiřadí k nim odpovídající
tvorbu hlavních představitelů
u nejvýznamnějších skladatelských
osobností dokáže charakterizovat tvorbu,
vyjmenuje důležitá díla a důležitá
životopisná data
Žák:
-
vyjmenuje důležité české skladatele
období, charakterizuje jejich tvorbu a
uvede významná díla
Žák:
-
Hudba druhé poloviny 20. století
charakterizuje hudbu druhé poloviny 20.
století ve vztahu k předchozímu období a
s důrazem na nové prvky
vysvětlí důležité směry v hudbě 2.
poloviny 20. století a související pojmy
vyjmenuje hlavní skladatelské osobnosti
a zařadí jejich tvorbu k odpovídajícím
směrům
vyjmenuje důležité české skladatele
období, charakterizuje jejich tvorbu a
uvede významná díla
na základě poslechu rozpozná a správně
slohově zařadí hudební ukázky
významných děl ze všech probraných
období tohoto ročníku
Žák:
-
Česká (a slovenská) hudba první
poloviny 20. století
Historie Pražské konzervatoře
Vysvětlí význam Pražské konzervatoře a
stručně popíše historii školy od jejího
vzniku až po současnost
90
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Harmonie
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
2
III.
2
IV.
-
V.
-
VI.
-
Celkem
4
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Harmonie je odborným předmětem obsahového okruhu společný odborný základ. Předmět
rozvíjí harmonické myšlení žáků, učí je harmonicky (v odborném slova smyslu) myslet a
slyšet, chápat harmonické a tonální vztahy, pracovat s nimi a rozpoznávat je v hudebních
dílech. Předmět připravuje k teoretické zkoušce profilové části maturitní zkoušky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
vytvářet vlastní melodicko-rytmické sestavy
harmonizovat melodii a bas na principu klasicko - romantické harmonie
demonstrovat harmonické jevy v hudebních dílech
zahrát na klávesový nástroj harmonickou kadenci a demonstrovat na něm
probírané harmonické jevy
sluchem rozpoznat harmonické jevy
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a
zahrnuje všechny podstatné jevy diatonické a chromatické harmonie od vedení hlasů, přes
spojování akordů, harmonické funkce, melodické tóny, práce se septakordy a vícezvuky,
modulace, alterace, mimotonální funkce atd. až po úvod do harmonie 20. století.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
91
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného odborného základu a
předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět je vyučován ve 2. a 3. ročníku dvě hodiny týdně. Při výuce jsou využívány různé
metody a formy práce s převahou metod aktivizujících. Výklad představuje jen menší část
výuky, důraz je kladen na opakování a intenzivní procvičování učiva. Procvičování spočívá
zejména ve vypracování příkladů, tj. spojování akordů, vytváření kadencí, harmonizaci
melodie a melodizaci číslovaného basu, a v rozboru harmonických jevů v ukázkách
z hudební literatury. Pravidelně je zařazována sluchová analýza probíraných jevů. Žáci také
boudou hrát některé jevy na klávesový nástroj - jednotlivé spoje akordů, rozvody septakordů,
kadence apod.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení, které lze doplnit
samostatně zpracovanými referáty a domácími písemnými pracemi. Hodnotí se též dovednost
rozpoznat poslechem harmonické jevy. Kromě teoretických znalostí se hodnotí především
schopnost jejich aplikace při vytváření harmonických příkladů a rozboru harmonických jevů
v hudebních ukázkách. Při vypracování příkladů se hodnotí též úprava.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících.
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
vytváří písemně harmonické příklady , v nichž
pracuje s hlavními i vedlejšími kvintakordy, hlavními
i vedlejšími septakordy a dominantním nonovým
akordem a s obraty těchto akordů a s melodickými
tóny v těsné i široké harmonii a správně je funkčně
označuje
analyzuje hudební ukázky z notového zápisu, v nichž
jsou probírané harmonické jevy obsaženy
aplikuje správně pravidla přísného i volného spoje
příbuzných kvintakordů, spoje nepříbuzných
kvintakordů protipohybem , spojování sextakordů
Učivo
Čtyřhlasá harmonická sazba,
základní pojmy
Harmonické funkce
Harmonizace melodie za
pomocí kvintakordů
Práce v moll.tóninách
Sekvence
Závěry
92
-
-
-
-
s kvintakordy a sextakordů mezi sebou
správně používá kvartsextakordy, vysvětlí omezení
použití kvartsextakordu v klasické harmonii a popíše
jednotlivé druhy
vysvětlí pojem sekvence, vytvoří harmonický příklad
se sekvencí
zahraje na klávesový nástroj v kterékoliv tónině
kadenci tvořenou hlavními a vedlejšími trojzvuky
vyjmenuje a popíše druhy harmonických závěrů a
analyzuje je v praktických hudebních ukázkách
vyjmenuje znaky dominantního, subdominantního a
kombinovaného rozvodu, správně aplikuje pravidla
těchto spojů v harmonických cvičeních i při
rozborech hudebních ukázek, zahraje je na
klávesovém nástroji
aplikuje dominantní rozvod na rozvod D9 do T, při
harmonické analýze zadané skladby určuje nónový
akord a jeho obraty, dominantní rozvod zahraje na
klávesovém nástroji
vysvětlí pojem modulace, princip diatonické
modulace, rozliší základní typy diatonické modulace
a analyzuje zadanou notovou ukázku diatonické
modulace
v písemných příkladech diatonicky moduluje do
kterékoliv tóniny
Sextakordy
Kvarsextakordy
Septakordy-hlavní, vedlejší
Dominantní septakord a
obraty-dominantní rozvod
Septakord VII. stupněkombinovaný rozvod
Subdominanta s přidanou
(Rameauovskou) sextousubdominantní rozvod
Nónové akordy-dominantní
nónový akord a obraty
Diatonická modulacespolečným akordem
rychlá diatonická modulace
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
vytváří písemně harmonické příklady , v nichž pracuje
s mimotonálními akordy a akordy alterovanými,
správně je funkčně označuje
popíše systematiku akordů chromatické terciové
příbuznosti a vysvětlí jejich princip na zadané notové
ukázce
vysvětlí pětifunkční harmonický systém
vysvětlí pojem alterace, ovládá systematiku
alterovaných akordů, analyzuje a demonstruje je v
zadané notové ukázce
vysvětlí chromatickou a enharmonickou modulaci a
vysvětlí jejich princip na zadané notové ukázce
v písemných příkladech moduluje pomocí
chromatické i enharmonické modulace do kterékoliv
tóniny
Učivo
Mimotonální
akordy(D7),(VII7)
Chromatická terciová
příbuznost
Frygický a lydický trojzvuk
Alterace-alterované akordy
Modulace-chromatická,
enharmonická, kombinovaná
93
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Moderní harmonie
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
1
V.
-
VI.
-
Celkem
1
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Moderní harmonie je odborným předmětem obsahového okruhu společný odborný základ.
Předmět rozvíjí harmonické myšlení v oblasti moderní harmonie, tj. hudby 20. a 21. století.
Učí žáky chápat a rozumět moderní harmonii a tím hlubšímu porozumění moderní literatury
svého oboru. Předmět připravuje k teoretické zkoušce profilové části maturitní zkoušky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
vysvětlit základní principy harmonického myšlení 20. a 21. století
analyzovat harmonické jevy ve skladbách 20. a 21. století
demonstrovat harmonické jevy v hudebních dílech tohoto období
zahrát na klávesový nástroj akordy (souzvuky) a konvencionalizované spoje
moderní harmonie
sluchem určit o jaký harmonický jev moderní harmonie jde
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěn do jednoho ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa a zahrnuje všechny podstatné jevy moderní harmonie od faktorů vedoucích ke
vzniku moderní harmonie, přes vedení hlasů příznačné pro moderní harmonii, souzvuky,
typické spoje, disonantní charakteristiky, po druhy tónové organizace (rozšířené tonalita,
modalita, serialita).
94
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného odborného základu a
předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět je vyučován ve 4. ročníku jednu hodinu týdně. Při výuce budou využity různé
metody a formy práce s převahou metody aktivizující. Výklad představuje sice menší, ale
podstatnou část výuky. Důraz je kladen na opakování a intenzivní procvičování učiva.
Procvičování spočívá zejména v rozboru harmonických jevů v ukázkách z moderní hudební
literatury. Pravidelně je zařazována sluchová analýza probíraných jevů. Žáci také budou hrát
některé
jevy na klávesový nástroj, zejména souzvuky moderní harmonie a
konvencionalizované spoje.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení, které lze doplnit
samostatně zpracovanými referáty a domácími písemnými pracemi. Hodnotí se též dovednost
rozpoznat poslechem harmonické jevy. Kromě teoretických znalostí se hodnotí především
schopnost jejich aplikace při rozboru harmonických jevů v hudebních ukázkách.
95
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících.
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
popíše faktory vedoucí ke vzniku moderní harmonie
vysvětlí odlišnosti ve vedení hlasů v moderní
harmonii v porovnání s harmonií klasickou a
demonstruje v zadané notové ukázce
popíše druhy moderních akordů a demonstruje je v
zadané notové ukázce
vytváří příklady zahuštěných akordů, akordické
kombinace, akordy o volné intervalové stavbě a
dalších moderních akordů a zahraje je na klávesový
nástroj
uvede příklady typických (konvencionalizovaných)
moderních akordů, zahraje je na klávesový nástroj,
demonstruje je v zadané notové ukázce
uvede typické příklady spojů tradičních akordů
v nových souvislostech, zahraje je na klávesový
nástroj a demonstruje je v zadané ukázce
určuje disonantní charakteristiku akordů,
určuje základní tóny moderních akordů
vysvětlí pojmy tonalita, modality, serialita
Faktory vedoucí ke vzniku moderní
harmonie
Vedení hlasů v moderní harmonii
Systematika souzvuků, problematika
základního tónu v moderních akordech,
disonantní charakteristika akordů
Organizace tónové struktury
96
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Intonace
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
2
II.
2
III.
2
IV.
-
V.
-
VI.
-
Celkem
6
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Intonace je předmětem společného odborného základu, který patří k obsahového okruhu
zaměřenému převážně prakticky, rozvíjejícím hudební myšlení, paměť a sluchové dispozice.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
reprodukovat, analyzovat a zaznamenávat i složitější melodicko-rytmické-metrické
celky
pamatovat si melodicko-rytmické celky
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozloženo do tří ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa.
Spočívá v rozvoji a cvičení intonace, sluchu, rytmu a zpěvu z listu, a to od jednodušších jevů
po složitější.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a kulturní povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného odborného základu a
předmětům odborné přípravy dle zaměření.
97
Strategie výuky
Předmět je vyučován v 1. až 3. ročníku po dvou hodinách týdně. Při výuce budou využity
různé metody a formy práce s převahou metod aktivizujících. Výuka bude vedena ve znamení
neustálé aktivity žáka, individuálního procvičování a častého střídání činností. Výklad
představuje menší část výuky. Součástí každé lekce je sluchová analýza, rytmická cvičení,
paměťová cvičení, cvičení tonálního cítění, uvědomělá intonace solféží, zpěv z listu a též
zadání domácího cvičení.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci budou hodnoceni na základě písemných testů, které probíhají přibližně
jedenkrát týdně (sluchová analýza, transpozice dříve zadané, nazpaměť naučené melodie) a
také na základě ústního zkoušení (intonace cvičení z učebnice,reprodukce rytmických
cvičení). Na závěr každého ročníku probíhá individuální závěrečné zkoušení shrnující učivo
za celý rok.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících.
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
solmizuje
bezpečně analyzuje všechny druhy kvintakordů,z
pívá je oběma směry na jména not v řetězci po
půltónech
správně reprodukuje základní rytmické dělení
transponuje zadaná cvičení z učebnice do různých
tónin
zpívá terciové postupy v dur i v moll v kánonu
s vlastním doprovodem klavíru
orientuje se ve sborové partituře, z listu zpívá
jednoduché vícehlasy
spolehlivě intonuje i analyzuje intervaly, zapisuje je
do not
solmizuje v moll melodické, aiolské i harmonické
intonuje i sluchově analyzuje obraty kvintakordů
analyzuje různé stupnice hrané v protipohybu
zpívá terciové postupy v moll v kánonu se
Cvičení rytmu, cvičení
hudební paměti, cvičení sluchu,
transpozice, zpěv z listu
Solmizace
Diatonika
Jednodušší rytmy
98
-
spolužákem
transponuje melodie v moll do různých tónin
zapisuje jednoduchý nerytmizovaný dvojhlas dle
diktátu
analyzuje základní harmonické funkce v hrané
kadenci
reprodukuje tečkovaný rytmus,4/8,3/8 a 6/8 takty
analyzuje vedlejší harmonické funkce v hrané
kadenci
komponuje krátká intonační cvičení
zapisuje jednoduchý homofonní trojhlas
ovládá střídání osmin,šestnáctin a triol
kombinuje při intonaci intervalovou a tonální metodu
v kterékoliv tónině intonuje jakýkoliv stupeň na
jména not
při společném zpěvu vícehlasů se bezpečně udrží ve
svém hlase, zpívá v triu či kvartetu
zapamatuje si a reprodukuje delší a složitější melodie
a transponuje je do různých tónin
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
Učivo
Cvičení rytmu, cvičení hudební
paměti, cvičení sluchu, zpěv z listu
bezpečně intonuje v dur a moll
sluchově analyzuje doškálné septakordy a
Septakordy
spolehlivě je intonuje
Církevní stupnice, cikánské stupnice
sluchově analyzuje církevní tóniny včetně
protipohybu a spolehlivě je intonuje
sluchově analyzuje cikánské tóniny včetně
protipohybu a spolehlivě je intonuje
reprodukuje správně rytmická cvičení se
synkopami, triolami, ve dvoupůlových
taktech, s dvaatřicetinami v taktech
osminových a reprodukuje rytmický dvojhlas
zapíše jednoduchý dvojhlas dle diktátu a
homofonní trojhlas
zpívá z listu
99
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
Učivo
Cvičení rytmu, cvičení hudební
paměti, cvičení sluchu, zpěv z listu
vícehlasé literatury s použitím
chromatiky
intonuje čistě alterované vedlejší tóny
nastupující stupňovitě i skokem
intonuje precizně chromatickou stupnici na
jména not od jakéhokoliv tónu
Chromatika, alterované tóny v dur i
reprodukuje složitější rytmické útvarymoll
kvartoly, kvintoly proti triolám
zapisuje dle diktátu jednohlasé alterované
Složité rytmy
melodie, polyfonní dvojhlas v dur i v moll,
homofonní vícehlas
sluchem analyzuje (rozpozná) hrané
harmonické funkce včetně mimotonálních
dominant
teoreticky i prakticky ovládá sekundakordy od
všech doškálných septakordů
bezpečně intonuje i analyzuje všechny
stupnice a mody
analyzuje kvintsextakordy všech doškálných
septakordů
intonuje cvičení s alteracemi hlavních stupňů
nastupujících stupňovitě i skokem
zapisuje dle diktátu dvojhlasou a trojhlasou
melodii s alterovanými tóny v dur i v moll
komponuje intonační cvičení s alterovanými
tóny
reprodukuje složité rytmické útvary
zpívá z listu vícehlasou literaturu s
chromatikou
100
Kód a název oboru vzdělávání:
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Zpěv z listu
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
1
V.
-
VI.
-
Celkem
6
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Zpěv z listu je předmětem společného odborného základu pro žáky oboru vzdělání 82-45M/01, 82-45-P/01 Zpěv, který patří k obsahového okruhu zaměřenému převážně prakticky,
rozvíjejícím hudební myšlení, paměť a sluchové dispozice. Rozpíjí zejména pohotovost při
zpěvu z listu, tedy dovednost potřebnou pro uplatnění absolventa v praxi.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
zpívat z listu jednohlasé i vícehlasé melodie
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěno do jednoho ročníku. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa. Spočívá v rozvoji zpěvu z listu jednodušších árii a vícehlasých skladeb.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a kulturní povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného odborného základu, zde
zejména k intonaci, a předmětům odborné přípravy dle zaměření.
101
Strategie výuky
Předmět je vyučován ve 4. ročníku jednu hodině týdně. Při výuce budou využity různé
metody a formy práce s převahou metod aktivizujících. Výuka bude vedena ve znamení
neustálé aktivity žáka, individuálního procvičování a častého střídání činností. Výklad
představuje menší část výuky.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Důraz bude kladen na pohotovost při čtení z listu a schopnost čistě intonovat, a
to i v souhře ve vícehlasých cvičeních.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících.
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
zpívá z listu jednohlas
zpívá z listu vícehlas
Arie antiche
Snazší árie od klasicismu po
současnou dobu
Vícehlasé skladby
(ansámbly, sbory)
102
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Kontrapunkt
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
1
-
IV.
1
V.
-
VI.
-
Celkem
1
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Kontrapunkt je předmětem odborného vzdávání, který učí žáky polyfonnímu myšlení.
Učivem je vokální, instrumentální a moderní polyfonie. Předmět připravuje k teoretické
zkoušce profilové části maturitní zkoušky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
popsat a analyzovat kontrapunktické techniky
uplatňovat techniku kontrapunktické práce
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěn do jednoho ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa a zahrnuje všechny podstatné jevy týkající se polyfonního myšlení od renesanční
vokální polyfonii po soudobé polyfonní myšlení.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a kulturní povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání.
103
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného odborného základu a
předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět je vyučován ve 4. ročníku jednu hodinu týdně. Při výuce budou využity různé
metody a formy práce s převahou metody aktivizující. Výklad představuje sice menší, ale
podstatnou část výuky. Důraz je kladen na rozbor hudebních ukázek jak z notového zápisu,
tak poslechem (zde např. na dovednost odlišit homofonní části skladeb od polyfonních) a na
procvičení některých probíraných jevů kompozičně. Kompoziční procvičení se bude týkat
kánonu.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení. Kromě
teoretických znalostí se hodnotí především schopnost jejich aplikace při rozboru
kontrapunktických jevů v hudebních ukázkách.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících.
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
vyjmenuje znaky vokální a instrumentální
polyfonie
analyzuje ze zadané notové ukázky část mše
nebo moteta z období vrcholné renesance a
demonstruje kontrapunktické jevy
analyzuje v zadané notové ukázce druhy
imitace a kánonu
vypracuje kánon
analyzuje v zadané notové ukázce bachovskou
passacaglii a kratší (celou) barokní fugu a
demonstruje kontrapunktické jevy
analyzuje ze zadané notové ukázky moderní
kontrapunktické myšlení a demonstruje
kontrapunktické jevy
na základě poslechu zvukové nahrávky odliší
polyfonně traktované partie od částí
homofonních
Pojem polyfonie, kontrapunkt
Vokální (renesanční) polyfonie
instrumentální (barokní) polyfonie,
Polyfonické myšlení v dalších hudebně
historických obdobích
Imitace, kánon
Passacaglia, fuga
104
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Hudební formy
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
1
III.
2
IV.
2
V.
-
VI.
-
Celkem
5
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Hudební formy jsou předmětem odborného vzdávání. Učí žáky orientovat se v hudebních
formách a druzích a podstatným způsobem tak přispívá k rozvoji interpretačního umění.
Předmět připravuje k teoretické zkoušce profilové části maturitní zkoušky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
-
orientovat se v základních hudebních formách a druzích (malé formy, velké formy,
variace, sonátová forma, rondová forma, fuga, passacaglia, kombinované a volné
formy)
určit a analyzovat hudební formy
používat principy hudebních forem ve vlastní kreativní činnosti
provést analytický výklad skladby
vyhodnotit interpretační ztvárnění skladby z hlediska stylovosti, osobitosti,
vnímání obsahu díla
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do tří ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a
zahrnuje všechny základní hudební formy a hudební druhy.
105
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání, dále
formou besed, návštěvou koncertu apod. Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům
společného odborného základu a předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět je vyučován ve 2. ročníku hodinu týdně a ve 3.a 4. ročníku po dvou hodinách týdně.
Při výuce budou využity různé metody a formy práce s převahou metod aktivizujících.
Výklad bude doplněn praktickými ukázkami, a to jak poslechem hudebních ukázek, tak jejich
detailním rozborem u klavíru. Při procvičování rozboru se doporučuje vytvořit samostatně
pracující skupiny žáků a poté společně zhodnotit dosažené výsledky. Žáci se aktivně zapojují
do hodnocení svých kolegů a konsensuálním způsobem dospívají k nejlepšímu řešení
problému. Výuku je také vhodné doplnit referáty ve formě připravených analýz vybraných
děl.
Procvičování spočívá zejména v rozboru hudebních ukázek (analýza notového materiálu), při
němž zároveň s formálním rozborem bude věnována pozornost rozboru harmonického a
tonálního průběhu skladby a analyzuje polyfonní jevů. Zařazován je také rozbor poslechem a
žáci též analyzují skladby vlastního repertoáru. Doporučuje se výuku doplnit návštěvou
koncertu apod. Část výuky ve 4. ročníku bude zaměřena k přípravě k maturitní zkoušce.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení. Kromě
teoretických znalostí se hodnotí především schopnost jejich aplikace při formálním rozboru.
106
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání po ročnících:
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
vyjmenuje složky a stránky hudebního díla
a demonstruje je na zadaných (notových)
příkladech z hudební literatury
vysvětlí pojmy skladebný druh, žánr,
hudební forma a přiřadí správně hudební
formy k žánrům a druhům
demonstruje základní pojmy na hudební
ukázkách
Základní pojmy
složky a stránky hudebního díla
časová konstanta
úvod do tektonické problematiky.
periodizace skladebných druhů, žánrů a
hudebních forem, obecný historický
přehled podle různých kritérií
-
vysvětlí pojmy tón, hudební myšlenka,
Nejmenší stavební jednotky hudebního
motiv, téma, figura, pasáž; hierarchizuje je díla
a demonstruje je na zadaných (notových)
příkladech z hudební literatury
tón, motiv, téma atd.
-
popíše znaky a průběh jednotlivých
hudebních forem, analyzuje a demonstruje
formu díla na zadaných notových
ukázkách
zařadí jednotlivé hudební formy do
historických souvislostí a jejich proměn
v dějinném vývoji
analyzuje v zadaných notových ukázkách
celkovou formu skladby i jejích částí (dílů)
určí v zadané ukázce druhy hudebních
myšlenek, hierarchizuje je, analyzuje
motivickou práci
analyzuje tonální a harmonický průběh a
polyfonní práci
vysvětlí rozdíly mezi homofonií a
polyfonií a demonstruje na příkladu
z hudební literatury
-
Jednotlivé hudební formy
Věta, perioda, dvojperioda
Malá (písňová) forma
Velká (písňová) forma
Barokní suita
Polyfonní formy, fuga
107
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
popíše znaky a průběh jednotlivých
hudebních forem, demonstruje formu díla
na zadaných notových ukázkách
zařadí jednotlivé hudební formy do
historických souvislostí a jejich proměn
v dějinném vývoji
analyzuje v zadaných notových ukázkách
celkovou formu skladby i jejích částí
(dílů)
určí v zadané ukázce druhy hudebních
myšlenek, hierarchizuje je, analyzuje
motivickou (tématickou) práci
analyzuje tonální a harmonický průběh a
polyfonní práci
popisuje druhy práce s tématem a
demonstruje principy variačních technik
při analýze notových ukázek
analyzuje rozsáhlejší variační formy 19. a
20. Stol.
samostatně analyzuje sonátovou formu ve
větších celcích
demonstruje kruhový princip formy
analýzou notové hudební ukázky
porovnává rozdíly i styčné body ronda a
sonátové formy a demonstruje je
v hudební ukázce
správnou terminologií uvede kritéria
soudržnosti jednotlivých cyklických
forem, porovnává jejich jednotlivé typy
popíše historický vývoj sonátového
cyklu, uvědomuje si využití ostatních
forem v jeho rámci
analyzuje části oper poslechem i
z notových materiálů
Učivo
Jednotlivé hudební formy (pokračování)
Fuga v rámci větších celků
(kombinovaných forem)
Variace. Přísné, charakteristické,
kontrapunktické a volné.
Sonátová forma obecně, princip a
historický vývoj od barokní sonátové
formy, přes klasickou, romantickou až po
moderní a současnou
Rondo. Princip formy a její historický
vývoj až po současnost. Druhy ronda od
couperinovského a prostého po sonátové.
Cyklické formy. Od nejvolnějších po
nejtěsněji svázané cyklické formy - sbírka,
řada, série, suitový cyklus, moderní suita,
sonátový cyklus (koncert), cyklus cyklů
(opera, balet)
Opera od baroka přes klasicismus po
počátky romantismu
108
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
analyzuje části oper poslechem i
z notových materiálů
popíše formální proměny od číslované
opery po wagnerovský Gesamtkunstwerk
charakterizuje trendy pozdně romantické
a veristické opery, proměny v tektonice a
instrumentaci
charakterizuje proměny operního žánru ve
20. století, analyzuje vybrané ukázky
sumarizuje poznatky ze všech scénických
vokálně-instrumentálních forem a
porovnává je
vysvětlí rozdíly mezi kantátou a
oratoriem, popisuje formální rozdíly,
charakterizuje rituální aspekty mše a
pašijí
provádí komplexní analýzu od malých
celků po makroformu, analyzuje
uspořádání kombinovaných forem
charakterizuje jednotlivé techniky a jejich
formotvorné přesahy, analyzuje
poslechem i z notového materiálu
analyzuje taneční formy poslechem, dává
je do souvislosti se sociologickými
hledisky
provádí komplexní analýzu a aplikuje
znalosti z harmonie a kontrapunktu
Jednotlivé hudební formy (pokračování)
Opera v 19. století – wagnerovské hudební
drama, veristická a pozdně romantická
opera
Opera 20. a 21. století – od Janáčka
k minimalismu
Ostatní vokálně-instrumentální scénické
formy: opereta, muzikál, hudební divadlo
Melodram, kantáta, oratorium, mše, pašije
Kombinované formy a sestavy
Formy na pomezí techniky atonalita,
dodekafonie, serialismus, aleatorika,
minimalismus
Učelové, užitkové, taneční a zábavní
formy
109
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Analýza skladeb
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
-
V.
1
VI.
1
Celkem
2
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Analýza skladeb je předmětem odborného vzdávání. V návaznosti na předmět hudební formy
prohlubuje dovednosti orientovat se z hlediska formy díla v náročnějších partiturách a
podstatným způsobem tak přispívá k rozvoji interpretačního umění. Předmět připravuje
k teoretické zkoušce absolutoria.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
určit a analyzovat hudební formy
používat principy hudebních forem ve vlastní kreativní činnosti
provést analytický výklad skladby
vyhodnotit interpretační ztvárnění skladby z hlediska stylovosti, osobitosti,
vnímání obsahu díla
vytvořit koncepci interpretačního výkonu na základě analýzy hudebního díla
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a
zahrnuje rozbor všech hudební formy a hudební (žánrů) druhů včetně partitur hudby soudobé.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
110
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání, dále
formou besed, návštěvou koncertu apod. Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům
společného odborného základu a předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět je vyučován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně. Při výuce budou využity různé
metody a formy práce s převahou metod aktivizujících. Výklad bude doplněn praktickými
ukázkami, a to jak poslechem hudebních ukázek, tak jejich detailním rozborem u klavíru. Při
procvičování rozboru se doporučuje vytvořit samostatně pracující skupiny žáků a poté
společně zhodnotit dosažené výsledky. Žáci se aktivně zapojují do hodnocení svých kolegů a
konsensuálním způsobem dospívají k nejlepšímu řešení problému. Výuku je také vhodné
doplnit referáty ve formě připravených analýz vybraných děl.
Procvičování spočívá zejména v rozboru hudebních ukázek (analýza notového materiálu), při
němž zároveň s formálním rozborem bude věnována pozornost rozboru harmonického a
tonálního průběhu skladby a analyzuje polyfonní jevů. Zařazován je také rozbor poslechem a
žáci budou též analyzují skladby vlastního repertoáru. Doporučuje se výuku doplnit návštěvou
koncertu apod. Část výuky ve 6. ročníku bude zaměřena k přípravě k absolventské zkoušce.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení. Kromě
teoretických znalostí se hodnotí především schopnost jejich aplikace při formálním rozboru.
111
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících:
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
Metodologií předmětu a odbornou
charakterizuje jednotlivé principy
analýzy, všímá si jejích druhů, zaujímá literatura
stanoviska
s jistotou analyzuje jednodušší typy
forem (barokní suita, klasicistní a
Praktická analýza menších formových
romantická sonáta apod.)
celků (malá a velká písňová forma, sonátová
analyzuje partituru komorní hudby,
forma, rondo apod.), revize znalostí
jednotlivé věty, jejich stavbu a
soudržnost celku, čte z různých klíčů, z předchozích ročníků
provádí harmonickou analýzu
Analýza vybraných skladeb podle
analyzuje dané partitury i z hlediska
odborného zaměření odpovídajícího
instrumentace, celkovou stavbu
skladeb, provádí harmonickou analýzu jednotlivým skupinám žáků (např. smyčcové
analyzuje větší partitury, čte party
nástroje analyzují smyčcový kvartet apod.)
v různých klíčích, provádí harmonickou
Analýza vybraných skladeb jiného
analýzu
odborného zaměření než je daná skupina
žáků (např. smyčcové nástroje analyzují
dechové trio apod.)
Analýza rozsáhlejších partitur klasického
repertoáru (komorní orchestr, symfonický
orchestr)
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
analyzuje komplexně větší partitury
čte s jistotou party v různých klíčích
analyzuje méně typická nástrojová
obsazení, používá terminologii
odpovídající hudbě 20. Století
při analýzách uvažuje v širších
souvislostech, provádí sondy do
Instrumentačně rozsáhlejší partitury
klasického a romantického repertoáru
Méně typická obsazení v klasické a
romantické hudbě, vybrané jednodušší
partitury 20. Století
112
-
dobových reálií analyzovaných děl Části větších celků klasického repertoáru
analyzuje poslechem
(opery, balety atd.)
využívá internet k vyhledávání hudby
zařazuje analyzované do souvislostí, Části větších celků méně obvyklého
repertoáru a skladeb 20. a 21. století, analýza
provádí sondy do dobových reálií
analyzovaných děl
poslechem – využívání multimédií, internetu
používá současnou hudební
apod.
terminologií
propojuje hudebně-teoretické znalosti
nabyté v celém průběhu studia
analyzuje a hodnotí náhodně zvolené
neznámé ukázky děl, zasazuje je do
hudebních i obecných souvislostí
zaujímá estetická stanoviska a
komplexně argumentuje
113
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Seminář absolventské práce
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
-
V.
1
VI.
1
Celkem
2
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Seminář absolventské práce je předmětem odborného vzdávání. Seznamuje žáky se základy
hudební vědy, jejími podobory a metodologií, rozvíjí základy hudebně vědeckého myšlení,
učí žáky vyhledávat odborné informace, kriticky s nimi pracovat a efektivně je uplatnit.
Předmět připravuje k absolventské písemné práci a její obhajobě.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji informací
pracovat s těmito informacemi a uplatnit je při psaní odborného či popularizačního
text
vytvořit delší odborný text (vypracovat absolventskou písemnou práci)
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a
zahrnuje seznámení s hudební vědou jako oborem, její historií a postavením v rámci systému
vědních disciplín. Dále jde o principy práce s odbornou literaturou a dalšími zdroji informací,
zásady pro práci s těmito informacemi a jejich uplatněním např. při psaní odborného či
popularizačního textu. Náplní 6. ročníku je především vypracování absolventské práce a
příprava k její obhajobě.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání, dále
114
formou besed, exkurzí, projektovým vyučováním – tvorba absolventské písemné práce,
návštěvou koncertu apod. Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům společného
odborného základu a předmětům odborné přípravy dle zaměření, dále pak k předmětům
umělecko-pedagogické přípravy a k jazykovému vzdělávání v českém jazyce
Strategie výuky
Předmět je vyučován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně. Při výuce budou využity různé
metody a formy práce s převahou metod aktivizujících. Výuka vychází z výkladu učiva, na
který bezprostředně navazují praktické ukázky a aktivní zapojení žáka formou diskuze a
vlastních písemných výstupů. Výuku lze doplnit exkurzemi (nejlépe do hudební knihovny),
besedami, semináři, workshopy, návštěvami hudebních produkcí apod.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení. V ústním i
písemném projevu (kritiky, recenze, referáty) se hodnotí schopnost kritického myšlení,
diskuse, argumentace a obhajoby názorů, schopnost pracovat s informačními zdroji atp.
V případě absolventské práce se hodnotí i její přínos.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících:
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
vymezí hudební vědu jako obor, zařadí ji do
systému vědních disciplín
vyjmenuje a charakterizuje její základní
podobory
se orientuje v typech zdrojů informací a
dokáže je kriticky zhodnotit
pracuje s informačními zdroji
využívá služeb klíčových institucí pro daný
obor
píše hudební kritiky
samostatně zpracuje hudebně-publicistický
text
diskutuje o vlastních i cizích textech, kriticky
je hodnotí a vystihuje podstatné problémy
píše odborný text dle zásad výstavby
odborného textu
Hudební věda
její předmět, metodologií a základními
pojmy
Základní odborná literatura,
informační zdroje a hudební instituce
Hudební publicistika
Zásady psaní odborného textu
Příprava tématu absolventské práce
115
-
odkazuje správně na různé zdroje informací
zorientuje se v odborném textu, vyhledává v
něm potřebné informace, kriticky je hodnotí a
adekvátně uplatňuje pro vlastní potřebu
vymezí téma odborné práce
zpracuje rámcový stav bádání ke zvolenému
tématu
formuluje výchozí problémy, metodologii,
koncepci a směřování práce na zvoleném
tématu
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
Volba a formulace tématu
vytvoří koncepci absolventské práce
zpracuje anotaci závazně zvoleného tématu
absolventské práce a tvorba
absolventské práce včetně seznamu literatury a
anotace
dalších zdrojů informací
podrobněji se seznámí s relevantními zdroji informací
diskutuje o konkrétních problémech a dále upřesňuje
Studium odborné literatury a
koncepci absolventské práce
dalších zdrojů informací
průběžně předkládá dosud zpracované části textu,
které konzultuje s vyučujícím a diskutuje o nich v
semináři
Tvorba pracovní podoby
zapracovává relevantní podněty do vznikajícího textu
textu absolventské práce
vypracuje pracovní verzi absolventské práce v plném
rozsahu a se všemi požadovanými náležitostmi
zohlední připomínky vyučujícího a zpracuje
Zpracování konečné podoby
konečnou podobu textu
práce
konzultuje s vyučujícím konečnou podobu
absolventské práce po stránce obsahové i formální
odevzdá konečnou podobu práce
Příprava na obhajobu
absolventské práce
diskutuje v semináři o konečné podobě práce
připraví prezentaci absolventské práce pro účely
obhajoby
formuluje argumenty pro potenciální připomínky u
obhajoby
116
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Dějiny moderní hudby
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
-
V.
1
VI.
1
Celkem
2
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Dějiny moderní hudby jsou odborným předmětem obsahového okruhu společný odborný
základ. Poskytují žákům vědomosti a praktické dovednosti, které tvoří nezbytný základ
odborného vzdělávání v oboru. Učí chápat vývoj hudebního myšlení a dávat jevy a osobnosti
hudební historie do souvislostí. Učivem jsou hudební dějiny, zejména pak dějiny evropské
hudby 20. a 21.století. Předmět připravuje k absolventské zkoušce.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
-
dovedli popsat vývoj hudebního myšlení a projevu a vysvětlit jeho souvislosti se
vznikem a vývojem hudebních nástrojů a hlasových technik
dovedli objasnit vzájemné souvislosti jednotlivých vývojových etap společnosti a
tendencí hudebního umění projevujících se v tomto vývoji
dovedli identifikovat hudební projev jednotlivých historických období podle jeho
základních znaků
dovedli vyjmenovat významné představitele evropské hudební tvorby jednotlivých
historických období a současnosti, charakterizuje jejich stěžejní díla a poslechem
je identifikuje
dovedli orientovat se v hudebních žánrech
využívá všech dostupných zdrojů pro získávání přehledu v oblasti hudebního
umění
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, je
složeno z témat týkajících vývoje hudby v posledních zhruba sto letech. Vedle hudby
artificiální přináší témata o vývoji hudby nonartificiální (jazz, populární hudba), hlavních
117
vývojových trendech, znacích a charakteru jednotlivých období, významných osobnostech,
reálií z hudebního života v jednotlivých etap atd.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí. Průřezová témata jsou zde realizována volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu vzdělání, dále
formou besed, návštěvou koncertu apod. Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k předmětům
společného odborného základu a předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 5. ročníku 2 hodiny týdně a 6. ročníku hodinu týdně. Bude převažovat.
výklad spočívající ve faktografii a jejím propojení s uměnovědným kontextem. Využívány
budou též metody aktivizující. Například kladením otázek učitelem s cílem podnítit žáky k
samostatnému myšlení, diskuzi a formulování vlastních otázek. Žáky lze zapojit do výuky
formou prezentací, referátů, praktických ukázek apod. Do výuky lze také zapojit referáty žáků
k jednotlivým tématům absolventské teoretické zkoušky.
Podstatnou součástí výuky je poslech ukázek klíčových děl jednotlivých období
s komentářem učitele osvětlující významné znaky díla, charakterizujícím je a zařazením do
souvislostí. Žáci budou vedeni k orientaci v poslechových ukázkách a jejich analýze. Výuku
bude vhodně doplňována exkurzemi, besedami, návštěvami koncertů, workshopy apod.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení, které lze doplnit
samostatně zpracovanými referáty a domácími písemnými pracemi. Ověřuje se a hodnotí také
dovednost rozpoznat poslechem probíraná klíčová díla, charakterizovat je (analyzovat
poslechem) a zařadit do souvislostí. Kromě znalostí faktů se hodnotí především schopnost
jejich aplikace, uvádění do souvislostí a porozumění klíčovým problémům. Pozitivně se
hodnotí individuální přístup a míra jistoty při používání odborné hudební terminologie.
118
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání po ročnících
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
-
Učivo
Metodologie předmětu, odborná literatura,
opakování pojmů přelomu 19. a 20. stol.
orientuje se v odborné terminologii
přelomu 19. a 20. stol., uvádí
Volná atonalita, atonalita a dodekafonie.
konkrétní příklady děl a přiřazuje
II. vídeňská škola – Schönberg, Berg, Webern
odpovídající pojmy
(od dodekafonie k počátkům serialismu)
analyzuje poslechem rozdíly mezi
volnou atonalitou, atonalitou a
Hudba mimo evropský prostor
dodekafonií, provádí srovnávací
analýzu
provádí formální analýzu Ivesových velký předchůdce Charles Ives a další
souvislosti vývoje americké klasické i populární
děl, zamýšlí se nad strukturou,
hudby
analyzuje polytonalitu
specifikuje rozdíly mezi operou a
muzikálem, analyzuje vlivy populární George Gershwin a první muzikály, hudební
hudby a jazzu na klasickou hudbu a divadlo (Weill, Brecht)
naopak
Folklorismus a neofolklorismus
hledá styčné body folklorismu
různých národních kultur, všímá si Stravinskij, Janáček, Bartók, Kodály, Enescu,
rozdílů
Szymanowski
posuzuje souvislosti melodiky,
harmonie a rytmu u expresionistů
Janáčkovský a bartókovský expresionismus
charakterizuje neklasicistní styl
obecně, posuzuje typické znaky
Neoklasicismus komplexně
velkých neoklasiků
specifikuje rozdíly mezi tradičnějšími Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič, Les Six
(Honegger, Milhaud, Poulenc), Britten,
postupy a hudební modernou,
zaujímá hodnotící stanoviska
Hindemith, Martinů
k vybraným dílům
Česká hudební moderna
posuzuje souvislosti melodiky,
harmonie a rytmu u tradicionalistů a
od pozdně romantických syntetiků (Suk,
modernistů
Novák, Foerster) přes A. Hábu po meziválečnou
generaci ovlivněnou jazzem a taneční hudbou
(Ježek, Schulhoff, Krása, Haas)
119
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
Učivo
Mladá Francie a Olivier Messiaen
Serialismus a aleatorika – různé podoby orientuje se v modech omezených
transpozic, provádí harmonickou a
Boulez, Stockhausen, Lutoslawski,
formální analýzu
Penderecki
poslechem analyzuje seriální a aleatorní
Témbrová hudba – Varése, Penderecki,
díla, porovnává jednotlivé skladatele
porovnává důležitost jednotlivých
Górecki, Ligeti
složek skladby v témbrové hudbě
Minimalismus - americká minimal music
provádí formální a harmonickou
analýzu poslechem, posuzuje důležitost (Riley, Reich, Glass, Adams)
jednotlivých aspektů minimalistické
Evropský redukcionismus (Pärt, Górecki,
techniky
všímá si kolážových technik, uvažuje o Kutavičius)
stylové vyváženosti jednotlivých děl
Polystylovost (Schnittke),
orientuje se v hudebních žánrech
na hudebních ukázkách demonstruje
nonartificiální hudba,
průniky klasické a populární hudby
všímá si specifika české a slovenské
(jazz, populární hudba)
hudby, porovnává v evropském a
světovém měřítku
průniky klasické a populární hudby,
reviduje a propojuje komplexní
multimediální představení
hudebně-teoretické znalosti i umělecké
dovednosti nabyté v celém průběhu
Česká a slovenská hudba od II. světové
studia, komplexně argumentuje
války po současnost
(Kabeláč, Suchoň, Sommer, Ištvan, Fišer,
Beneš ad.)
Příprava na absolventskou zkoušku
120
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
82-47-M/01 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Dějiny umění
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
-
V.
2
VI.
2
Celkem
4
Platnost: od 1.9.2012
Obecné cíle a didaktické pojetí
Dějiny umění jsou předmětem odborného vzdávání obsahového okruhu společný odborný
základ. Učí žáky propojit znalosti z vývoje jednotlivých druhů umění a zařadit je do dobových
a společenských souvislostí. Kultura je pojata jako souhrn materiálních a duchovních hodnot,
které člověk vytváří a které zpětně formují jeho život v různých společenských vrstvách
daného období. Předmět připravuje k absolventské zkoušce.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
objasnit vzájemné vztahy mezi vědou, technikou, filosofií, estetikou a uměním
vyjmenovat jednotlivé druhy umění, popsat jejich vztah a vzájemnou podmíněnost
rozlišit syntakticko-sémantická specifika jednotlivých druhů umění, umělecké
styly a žánry
objasnit vzájemné souvislosti jednotlivých vývojových etap společnosti a
jednotlivých druhů umění ve vztahu k vývoji hudebního umění
využívat všech dostupných zdrojů pro získávání přehledu v oblasti uměleckých
oborů a jejich vazeb na hudební umění
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a
je složeno z témat týkajících vývoje umění od pravěku po současnost s akcentem na vývoj
výtvarného umění. Zahrnuta jsou dále témata z oblasti divadla, literatury či tance a témata
týkající se způsobu života a prostředí, vývoje jednotlivých uměleckých slohů a směrů, vztahů
mezi jednotlivými oblastmi a žánry a vztahů k vývoji hudebního umění.
121
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi, rozvoj kulturního povědomí a využívání infomační technologie. Průřezová
témata jsou zde realizována volbou vyučovacích metod, které vedou žáky zejména
k uvědomování si významu vzdělání, dále formou besed, návštěvou muzea, výstavy apod.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům estetického vzdělávání, přípravy,
předmětům společného odborného základu (zde např. dějinám hudby) a předmětům odborné
přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 5. a 6. ročníku po dvou hodinách týdně. Důraz se klade na názornost
výuky, zejména užívání videa a nahrávek. K jednotlivým etapám vývoje, významným
umělcům či uměleckým dílům z oblasti literatury, malířství, sochařství, architektury, hudby,
divadla či tance zpracovávají posluchači domácí referáty, které mohou být veřejně
prezentovány a srovnávány a stávají se podkladem pro kolektivní besedu. Výuku vhodně
doplní četba, práce s internetem, návštěva divadelních představení, výstav v galeriích a
muzeích, jakož i sledování filmu, rozhlasu a televize.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení, které lze doplnit
samostatně zpracovanými referáty a domácími písemnými pracemi. Ověřuje se a hodnotí také
schopnost rozpoznat (např. z vyobrazení typické ukázky) výtvarné slohy, charakterizovat je a
zařadit do souvislostí. Kromě znalostí faktů se hodnotí především schopnost jejich aplikace,
uvádění do souvislostí a porozumění klíčovým problémům. Pozitivně se hodnotí individuální
přístup a míra jistoty při používání odborné terminologie.
122
Rozpis učiva a vzdělávání po ročnících
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák
-
Učivo
Pravěk
vysvětlí základní znaky kultur
pravěkých civilizací
vysvětlí principy řecké filosofie
popíše vývoj řeckého divadla a
dalších reáliích této kultury
popíše vývoj římské a indické
kultury a dalších reáliích této kultury
popíše vývoji čínské a japonské
společnosti a dalších reáliích této
kultury
podá přehled o kultuře a umění
raného středověku a o filosofických
kontextech této doby
podá přehled o podstatě středověké
kultury a umění
vysvětlí genezi italské renesance a
orientuje se v díle klíčových
osobností této doby
vysvětlí genezi českého národního
obrození a romantismu,
uvede klíčová díla kritického
realismu, naturalismu a verismu
zařadí je do kontextu
Mezopotámie, Egypt, Řecko (úvod) Řecko –
Řecká filozofie a umění
Začlenění řeckého divadla do širšího kontextu
Způsob života, oblékání, nábytek, šperky, zbroj
a zbraně
Řím do Nerona
Řím (dokončení) a Pompeje
Římské vojsko, nábytek, oděvy, šperky, zbroj a
zbraně
Úvod do indické kultury
Indický tanec a divadlo
Čínská kultura a divadlo
Japonská kultura (úvod)
Japonské divadlo nó a kabuki
Kultura raného středověku a význam
křesťanství
Vývoj architektury, malířství a sochařství –
katedrály
František z Assisi a jeho doba (úvod) František
z Assisi (dokončení)
Svatovítský poklad, kult relikvií a náboženské
poutě -Rytíři a šlechtická kultura, Hrad, klášter
a měšťanský dům
Úvod do italské renesance, Florencie a jiná
centra, Michelangelo, Leonardo da Vinci, -Od
renesance k evropskému baroku, manýrismus
123
České národní obrození a romantismus
Kritický realismus v literatuře, výtvarném
umění, hudbě
Kritický realismus v divadle a Delsartův
systém Naturalismus a verismus
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák
-
-
vysvětlí podstatu impresionismu a
jeho vliv ve 20. století
vysvětlí znaky impresionismu
v jednotlivých druzích umění, podá
přehled hlavních tvůrců a jejich děl
vysvětlí, v čem spočívá podstata
symbolismu, dekadence a secese
vysvětlí pojmy futurismus,
kubismus, bruitismus, dá je do
kontextu doby, uvede hlavní
osobnosti a díla
popíše znaky expresionismu
v jednotlivých druzích umění, podá
přehled hlavních tvůrců a jejich děl a
se orientuje ve francouzské a ruské
avantgardě, vysvětlí pojem
socialistický realismus,
orientuje se v poválečném vývoji
umění
Učivo
Úvod k impresionismu a jeho vlivu ve 20.
století
Impresionismus ve výtvarném umění, neo- a
postimpresionismus
Impresionistické divadlo a tanec
Hudební impresionismus
Symbolismus, dekadence, malá divadla Paříž
Secese
Futurismus, kubismus, bruitismus
Divadlo (včetně dada a Ruského baletu
v Paříži)
Expresionismus literární, výtvarný, hudební
Expresionistické divadlo, tanec, film
Expresionismus u nás: Zavřel, Hilar
Francouzská avantgarda - drama
Francouzská avantgarda – režie, herectví
Ruská avantgarda a socialistický realismus,
Mejerchold
Vachtangov, Tairov, Ochlopkov
Filmová avantgarda - Ejzenštejn
124
Česká avantgarda – Gamza a Frejka
Honzl a Osvobozené divadlo, Oldřich Stibor
E. F. Burian a D 34-41
Fašismus a umění
Umění proti fašismu
Stalinismus a umění
Surrealismus proti proudu
Situace po roce 1945
-50. léta
-60. léta
-Divadla malých forem a studiového typu
-Kultura období normalizace
-Postmoderní kultura ve světě
-Postmoderní kultura u nás
125
Kód a název oboru vzdělávání:, 82-45-M/01
Zaměření: Klasický zpěv
82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Dějiny divadla
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
1
IV.
1
V.
-
VI.
-
Celkem
2
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Předmět seznámit žáky s vývojem divadla a dramatu od pravěku do romantismu. Hlavní důraz
je kladen na divadelní prostor a hereckou interpretaci ve vztahu ke studijnímu zaměření. Vede
k rozvoji základů divadelního myšlení.
Výuka směřuje k tomu, aby se žáci naučili:
-
samostatně myslet a vyjadřovat, včetně schopnosti obhájit či změnit svůj názor
propojovat své znalosti a zkušenosti z výuky i umělecké praxe
chápat postupy a zákonitosti v divadle jako inspiraci pro svou tvorbu
neoddělovat svou profesi od etiky a chápání společenské či výchovné funkce divadla
Charakteristika učiva
Učivo zahrnuje jednotlivé etapy vývoje divadla a divadelního myšlení v kontextu vývoje
lidské kultury a hudby slohové etapy kulturního vývoje. V 19. stol. se věnuje spíše
uměleckým směrům, stylům a žánrům, zaměřuje se na vývoj režie, herectví a scénografie do
romantismu.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi, rozvoj kulturního povědomí a využívání infomační technologie. Průřezová
témata jsou zde realizována volbou vyučovacích metod, které vedou žáky zejména
k uvědomování si významu vzdělání, dále formou besed, návštěvou muzea, výstavy apod.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům estetického vzdělávání, přípravy,
126
předmětům společného odborného základu (zde např. dějinám hudby) a předmětům odborné
přípravy dle zaměření (opereta, operní praxe).
Strategie výuky
Výklad bude doplněn zvukovými a audiovizuálními dokumenty, které jako jediné mohou
zachytit časoprostorovost divadla. Poslouží také ke snaze o vlastní rozbor žáků, diskusi o
shlédnutém či vyslechnutém materiálu, doplnění příkladů z historie jejich vazbou na současné
divadelní, filmové, televizní či rozhlasové dění. Písemná forma vyjádření bude směřovat
k jazykové a odborné kultivaci, nezbytné pro závěrečnou absolventskou práci, k níž žáci
dospějí na konci studia oboru v 6. ročníku.
Kritéria hodnocení výsledků žáků
Hodnotí se nejen vědomosti, ale i schopnost učit se, samostatnost a tvořivost v aplikaci
získaných poznatků do vlastní umělecké praxe, schopnost vytvořit, formulovat a obhájit svůj
názor nebo ho pod vlivem nových poznatků korigovat a změnit. Společnému hledání pravdy
napomůže konfrontace názorů se spolužáky a pedagogem, vlastní četba a studium živého
divadla i jeho různých záznamů.
127
Rozpis učiva a výsledků vzdělání
3. ročník
Výsledky vzdělání
Žák:
- popíše zrod divadla, jeho podstatu a
prvky, vztah k magii a náboženství
- vyjmenuje podmínky jeho vzniku
- rozebere herecké a hudební prostředky
na
základě etnografických ukázek
- vysvětlí podobu a funkci starověkých
rituálů a mystérií
- vypráví příběh mýtu, který rituál
znázornil
- rozebere divadelní prostor, herecké a
hudební prostředky
Žák:
- vysvětlí stavbu řecké tragédie a pojem
- katarze
- popíše život a dílo Aischyla, Sofokla a
Eurípida, zvláště aktuální hry
na základě ukázek a četby rozebere
jejich vybraná díla a vypráví stručný
obsah ostatních her (ideální je znalost
základních řeckých bájí)
- srovná prostředky a herecký projev ve
staré a nové řecké komedii, mimu a
pantomimu
- popíše vývoj řeckého divadla a vysvětlí
jeho význam
Žák:
- srovná funkci a podobu divadla
v antickém Řecku a Římě, zejména
odlišnost hierarchie žánrů, divadelní
prostor, herecký projev, sociální
postavení herců
- rozebere divadelní prvky v římských
slavnostech, hrách a rituálech
- vysvětlí vztahy divadla a řečnictví
- vysvětlí zprostředkovatelskou funkci
- divadla v Byzanci ke středověku
- popíše podobu a vývoj římského
divadla a vysvětlí jeho význam
Učivo
Vznik divadla v pravěku
Mezopotámie, Egypt
Projekce k Egyptu
Vznik a podoba řeckého divadla
Řecká tragédie (Aischylos, Sofoklés)
Řecká tragédie (Euripídés)
Řecká komedie stará a nová
Mimos, pantomimos
Opakování řeckého divadla
Římské divadlo ( do vzniku komedie)
Římské divadlo a řečnictví (do Byzance)
128
Výsledky vzdělání
Učivo
Žák:
- uvede základní orientálního divadla a
objasní jeho a odlišnou poetikou
- uvede základní znaky dramatu
- popíše divadelní prostor a rozebere
herecké i hudební prostředky,
specifické v dané zemi
- srovná různé typy orientálního divadla
navzájem, aplikuje poznatky o herectví
na vlastní praxi a dosavadní zkušenosti
- srovná japonské divadlo nó a kabuki
- popíše orientální divadlo a objasní
v čem je inspirativní
Indické divadlo
Žák:
- vysvětlí vznik a podobu středověkého
- náboženského divadla
- popíše divadelní prostor a rozebere
herecké a hudební prostředky, triky a
efekty
- srovná amatérské a profesionální
herectví středověku, vztah k divákům
Žák:
- vysvětlí odlišnost světského divadla a
jeho vztah k náboženskému divadlu
- srovná české a evropské středověké
divadlo
- popíše středověké divadlo, rozebere
jeho prostředky a vysvětlí jejich funkci
a význam
Žák:
- vysvětlí společenské příčiny renesance
a rozebere prostředky návratu k antice
v oblasti dramatu, divadelního prostoru
a herectví
- popíše divadelní prostor, rozebere
herecké prostředky a jejich funkci u
různých typů divadla
- vysvětlí důvody přemístění divadla
z exteriéru do interiéru, užívání
perspektivy a možnosti umělého
osvětlení, vztah k domněle
aristotelským jednotám času, místa,
děje
- vytvoří scénář komedie dell´arte
s uplatněním základních 10 typů postav
Středověké divadlo
Čínské divadlo
Japonské divadlo nó
Japonské divadlo kabuki
Opakování orientálního divadla
Středověké náboženské divadlo:hry
velikonoční a vánoční
Morality, mirakly, mystérie
Středověké světské divadlo
České středověké divadlo
Opakování středověkého divadla
Renesanční divadla
Italské školské či dvorské divadlo, krytá
divadla,herectví
Komedie dell´arte
Italská renesanční dramatika
129
Výsledky vzdělání
srovná život a dílo italských
renesančních dramatiků a zhodnotí
jejich význam a postupy
- popíše italské renesanční divadlo,
- určí jeho význam pro dnešek
Žák:
- vysvětlí příčiny anglické renesance
- popíše vývoj anglického divadla od
středověku k renesanci a určí význam
Shakespearových předchůdců
- srovná život a dílo Marlowa, Jonsona a
Shakespeara
Učivo
-
-
-
-
-
-
rozebere Shakespearovu dramatickou
metodu a aplikuje rozbor na některou
z jeho her podle četby či shlédnutí
popíše divadelní prostor a rozebere
herecký projev v tragédii a komedii
popíše anglické renesanční divadlo,
vysvětlí v čem spočívá jeho význam a
odkaz
popíše podobu a vývoj českého
humanistického a školského divadla,
rozebere jeho drama, divadelní prostor,
herectví
vysvětlí příčiny španělské renesance
srovná život a dílo předchůdců, Lope de
Vegy a jeho školy, Calderóna
rozebere různé typy divadelního
prostoru, herecké prostředky, účast
hudby, zpěvu a tance
vysvětlí vztahy španělské a české
kultury za renesance
rozebere shlédnutý průřez filmem
popíše vývoj španělského divadla
zasadí španělské a české divadlo do
evropského renesančního kontextu
shrne společenské a umělecké
souvislosti, zhodnotí význam
jednotlivých vůdčích zemí
Anglické renesanční divadlo
(úvod,Shakespearovi předchůdci)
Christopher Marlowe, Ben Jonson, William
Shakespeare
Divadelní prostor a herectví
České humanistické a školské divadlo
Španělské divadlo zlatého věku
předchůdci Lope de Vegy)
Lope de Vega a jeho škola
Pedro Calderón de la Barca,
divadelní prostor, herectví
(Itálie, Anglie, Španělsko)
130
4. ročník
Výsledky vzdělání
Žák:
- vysvětlí teorii (znaky) klasicistického
dramatu, požadavek 3 jednot, čistoty
žánru a záměrně omezené slovní zásoby
- popíše život a dílo Corneille a Racina
a srovná jejich tvorbu, popř. rozebere
- Corneillova Cida a Racinovu Faidru
- popíše život a dílo Molièra a rozebere
jednu z jeho charakterových komedií
- rozebere divadelní prostor a herecké
prostředky, včetně hudby, zpěvu, tance
a srovná dvorské divadlo s jarmarečním
a vyloží vliv komedie dell´arte
- popíše francouzský klasicismus,
vysvětlí jeho vztahy k baroku, popíše
vliv výtvarného umění, hudby, tance
Žák:
- rozebere divadelní prostor a herecký
projev dvorského, šlechtického a
církevního divadla (na příkladu jezuitů)
- určí a popíše žánry barokního lidového
divadla a rozebere jeho herectví
- srovná oficiální a lidové barokní
divadlo a rozebere jejich možný
vzájemný vliv
Žák:
- vysvětlí společenské změny a vliv
změny obecenstva na repertoár a
divadelní reformy, realistické tendence,
nové žánry
- popíše život a dílo dramatiků Gaye,
Fieldinga a Sheridana
- rozebere div. prostor a herectví
- vysvětlí vývoj angl. div. 18. st.
Žák:
- popíše život a dílo autorů komedií,
- rozebere FIGAROVU SVATBU a
vysvětlí její význam
- vysvětlí význam Encyklopedie, srovná
život a dílo Diderota, Voltaira,
Rousseaua a zhodnotí jejich význam
Učivo
Francouzské klasicistické divadlo do P.
Corneille
Jean Racine
Divadelní prostor a herectví
Molière
Opakování francouzského klasicismu
České barokní divadlo oficiální
České barokní divadlo lidové
Opakování českého barokního divadla
Úvod do divadla 18. století
Anglické divadlo 18. stol. (úvod+drama)
Herectví, privilegovaná a jarmareční
divadla
Opakování anglického divadla 18. stol.
Francouzské div. 18. stol.(komedie po
Molièrovi až FIGAROVA SVATBA)
Diderot,Voltaire, Rousseau
Velká francouzská revoluce a divadlo,
131
-
-
vysvětlí vliv revoluce na divadlo,
popíše zápas jarmarečních a oficiálních
divadel
rozebere jejich herectví
rozebere nové postupy v herectví a vliv
divadelních reforem
popíše vývoj francouzského div. 18. st.
jarmareční a bulvární divadla
Reforma francouzského herectví
(voltairovci), kostýmu, scény
Opakování francouzského divadla 18. st.
Žák:
- popíše německé divadlo před Lesin- gem, vysvětlí vliv klasicismu a osvícen- ství, srovná Lessingův život a dílo, určí
- jeho význam, vysvětlí měšťanské drama
- uvede základní znaky a motivy hnutí
- Bouře a vzdor, vyjmenuje jeho hlavní
- představitele a díla, popíše život a dílo
- Goetha a Schillera, zhodnotí jejich
význam,
- vysvětlí vznik a hlavní znaky
německého romantismu v dramatu a
herectví
- popíše Goethovu a Schillerovu režii a
určí její význam pro herectví
- popíše vývoj německého divadla
- 18. stol.
Žák:
- rozebere divadelní reformy v Itálii na
historicko-společenském pozadí, srovná
- život a dílo Alfieriho a zhodnotí jeho
význam
- popíše a vysvětlí Goldoniho reformu
komedie a střet s Gozziho pohádkami
- zopakuje vývoj italského divadla 18.
stol.a zhodnotí jeho význam
Německé divadlo 18. st. do Lessinga
včetně
Žák:
- vysvětlí historicko-společenské příčiny
i překážky českého národního obrození,
vyjmenuje tři pražská divadla 18. stol. a
zhodnotí jejich význam
- popíše život a dílo Štěpánka, Klicpery a
Tyla, vyjmenuje žánry jejich
dramatické tvorby a určí význam
- srovná život a dílo uvedených autorů,
charakterizuje český kult Shakespeara a
jeho vliv na herectví
Divadlo českého národního obrození od 18.
stol. do začátku 19. stol.
Preromantické hnutí Bouře a vzdor,
Goethe, Schiller
Vznik německého romantismu a herectví
(do Flecka)
Výmarská škola (režie, výmarský
klasicismus v dramatu)
Opakování a doplnění německého divadla
18.stol. (FAUST)
Italské divadlo 18. století
reforma opery, tragédie, komedie
Goldoniho zápas s Gozzim a herectví
Opakování italského div. 18. stol.
J. N. Štěpánek, V. K. Klicpera, J. K. Tyl
J. J. Kolár, F.B. Mikovec,V. Hálek a český
kult Shakespeara
Od Prozatímního divadla k Národnímu
divadlu a jeho výzdobě. Vedení a
132
rozebere význam Prozatímního divadla
vyjmenuje tvůrce výzdoby Národního
divadla a popíše jejich díla. Popíše
vedení ND a dvě dramaturgické linie
jeho tvorby
- popíše český divadelní vývoj od 18.
stol. do konce 19. stol.
Žák:
- popíše život a dílo vůdčích
romantických dramatiků (Francie,
Itálie, Anglie, Německo)
- rozebere vývoj herectví v těchto
zemích, způsob režie a divadelní
prostor. pol. 19. stol.
- popíše divadelní vývoj evropského
divadla do roku 1848 ( českého divadla
až do konce 19. stol. )
-
dramaturgie prvních dvou desetiletí ND
Opak. a doplnění divadla českého
národního obrození
Francouzské romantické divadlo: drama
(Dumas st. , Hugo, Muset, Vigny)
Francouzské romantické herectví
(Lemaître, Bocage, Mélingue, Dorvalová,
Ráchel, Deburau)
Italské romantické drama a herectví
Anglické romant. Drama (Byron, Shelley)
Anglické romantické herectví
(Kean, Macready, Siddonsová)
Německé romantické drama
Grabbe, Kleist, Hebbel, Büchner) a
herectví (Devrient, Seydelmann)
Opakování a doplnění
133
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Hudební management
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
1
V.
1
VI.
-
Celkem
2
Platnost: od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle a didaktické pojetí
Předmět hudební management patří do obsahového okruhu společný odborný základ. Vede
k porozumění postupům a právním rámcům nezbytným k uplatnění na trhu práce, chápat
strukturu hudebního života, management a marketing, právní úpravu činnosti neziskových
organizací, základní právní předpisy v oblasti kultury, jednání s pracovními partnery a
profesionální etice.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
-
popsat základní strukturu a fungování hudebního života (např. symfonický orchestr,
umělecká agentura apod.)
charakterizovat podstatu, strukturu a funkce hudebního managementu a marketingu
popsat specifické rysy a zaměření managementu a marketingu neziskových
organizací
popsat kulturní trh, jeho členění a význam konkurence
popsat trh práce v oboru hudební produkce, charakteristické rysy strany poptávky a
nabídky a faktory ovlivňující odměňování pracovníků v oboru a měli přehled o
možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru a měli reálnou představu o
pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů a
umět je srovnávat se svými představami a předpoklady
připravit hudební projekt, např. koncertní cyklus apod., (plán přípravy a realizace,
harmonogram, rozpočet, marketing akce apod.)
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle;
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
134
-
orientovat se v možnostech podnikání v daném oboru, rozumět podstatě a principům
podnikání.
vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP;
dodržovat ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
prevenci
uvést příklady bezpečnostních rizik, příčiny úrazů a jejich prevenci
uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a
je zaměřeno na strukturu hudebního života, management a marketing, právní úpravu činnosti
neziskových organizací, základní právní předpisy v oblasti kultury, jednání s pracovními
partnery a dále zahrnuje témata z oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
prevenci
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména rozvoje personálních a
sociálních kompetence, zde zejména
-
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
a dále kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tj. zejména
-
-
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v obor a o
požadavcích zaměstnavatelů a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání;
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle;
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
orientovat se v možnostech podnikání v daném oboru, rozumět podstatě a principům
podnikání.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje ve 4. a 5. ročníku po hodině týdně. Při výuce budou využity různé metody
a formy práce s velkým podílem metod aktivizujících. Výuka vychází z výkladu učiva, na
který bezprostředně navazují praktické aplikace a aktivní zapojení žáka formou diskuze a
vlastních návrhů řešení, projektů, např. příprava festivalu apod. Výuku lze doplnit exkurzemi,
besedami, semináři, workshopy, návštěvami hudebních produkcí apod.
135
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a vychází z pravidel hodnocení, jak jsou dána ve školním
řádu. Celkové hodnocení žáka na konci pololetí se uskutečňuje po zhodnocení výsledků jeho
práce za celé pololetí. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení, a na
základě samostatně zpracovaných referátů. Důraz při hodnocení je kladen na praktickou
aplikaci teoretických poznatků, tj. např. na dovednost připravit a prezentovat konkrétní
hudební projekt apod. Kromě znalostí faktů se hodnotí především schopnost jejich aplikace,
uvádění do souvislostí a porozumění klíčovým problémům.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
4. ročník
Výsledky vzdělávání
učivo
Žák:
-
-
-
-
-
-
popíše základní strukturu a
fungování hudebního života
popíše organizaci symfonického
orchestru, umělecké agentury
vysvětlí pojmy: rozpočtové a
příspěvkové organizace,
neziskový sektor, OPS, občanská
sdružení, nadace
popíše podstatné rysy autorského
zákona, vysvětlí funkci OSA a
Intergramu
vyjmenuje hlavní hudební
divadla, orchestry, sbory v ČR
vyjmenuje hlavní hudební
festivaly v ČR, uvede místo
konání a stručně zhodnotí jejich
zaměření a význam
vyjmenuje hlavní hudební
festivaly v zahraničí, uvede místo
konání a stručně zhodnotí jejich
zaměření a význam
vysvětlí pojmy fundraising,
marketing, sponzoring,
vyjmenuje hlavní koncertní
jednatelství, hudební agentury a
organizátory koncertů v ČR
vyjmenuje hlavní hudební
agentury v zahraničí
1) Hudba v současné společnosti, hudební kultura
a hudebním průmysl
2) Státní sektor, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát
hl.m. Prahy, tzv. zřizovatel
3) Rozpočtové a příspěvkové organizace v oblasti
hudební kultury
4) Ministerstvo zahraničí a Česká kulturní centra
5) Neziskový „třetí“ sektor, zákon o obecně
prospěšných společnostech
6) Občanská sdružení v oblasti kultury
7) Nadace a kultura
8) Privátní sektor a hudba
9) Autorský zákon, IFPI, Intergram, OSA
10) Hudební divadla v ČR
11) Orchestry v ČR
12) Komorní tělesa v ČR
13) Sbory a vokální tělesa v ČR
14) Hudební festivaly v ČR
136
15) Hudební festivaly v zahraničí
16) Hudební školství v ČR, hudební management
17) Fundraising, marketing a sponzoring v oblasti
hudební kultury
18) Koncertní jednatelství, agentury a organizátoři
koncertů v ČR
19) Hudební agentury v zahraničí
5. ročník
Výsledky vzdělávání
učivo
Žák
-
-
-
-
vyjmenuje povinné součásti
pracovní smlouvy
připraví návrh smlouvy o
vytvoření a užití uměleckého
díla nebo návrh smlouvy o
uměleckém výkonu
podá přehled o v základních
mediálních právních
předpisech a uvede jejich
hlavní zásady
vyjmenuje a charakterizuje
hudební nakladatelství a
vydavatelství ČR a základní
hudební periodika v ČR i
v zahraničí
popíše typologii hudebně
rozhlasových pořadů
zorganizuje koncertní
vystoupení, připraví plán
propagace , smlouvy,
pronájem sálu atd.
20) Zákoník práce, pracovní smlouva a pracovní náplň,
smlouva o dílo
21) Smlouva o vytvoření a užití uměleckého výkonu
22) Smlouva o uměleckém výkonu a agentážním
zastupování
23) Mediální zákony: Zákon 483/1991 Sb. o České televizi,
Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlase, Zákon 517/1992
Sb. o České tiskové kanceláři, Zákon 37/1995 o
neperiodických publikacích
24) Televizní vysílání v ČR
25) Rozhlasové vysílání v ČR
26) Hudební nakladatelství a vydavatelství v ČR
27) Hudební periodika v ČR
28) Hudební periodika v zahraničí
29) Reklama a propagace v hudbě
30) Vydavatelství hudebních a hudebně obrazových
hudebních televizních pořadů nosičů v ČR
137
31) Programová struktura Českého rozhlasu
32) Typologie
33) Typologie hudebních rozhlasových pořadů
34) Noviny a hudba, reflexe hudby v tištěných periodikách
35) Internet a hudba
36) Hudba a tržní ekonomika
Doporučená literatura:
Norman Lebrecht, Mýtus jménem Maestro, ICN Polyart, Praha 2003
Peter F. Drucker, To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press, Praha
2004
Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 2007
Jiří Štilec, Úvod do hudebního managementu, HAMU, Praha 2011
138
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: IT technologie v hudbě
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
2
IV.
-
V.
-
VI.
-
Celkem
2
Platnost: od 1. 9. 2012
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle a didaktické pojetí
Předmět patří do obsahového okruhu společný odborný základ. Vede k porozumění postupům
a právním rámcům nezbytným k uplatnění na trhu práce, chápat strukturu hudebního života,
management a marketing, právní úpravu činnosti neziskových organizací, základní právní
předpisy v oblasti kultury, jednání s pracovními partnery a profesionální etice.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
-
používat základní programové vybavení využitelné v hudbě a jeho možnosti
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěn do jednoho. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a je
zaměřeno seznámení se základními vlastnostmi notačních softwarů (sibelius), práce s midi, a
nahrávání zvuku.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká zejména kompetence využívat
prostředky informačních technologií, úzká návaznost je především na předmět informatika.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje ve 3. ročníku dvě hodiny týdně v počítačové učebně či ve školním studiu.
Při výuce budou využity různé metody a formy práce s velkým podílem metod aktivizujících.
Výuka vychází z výkladu učiva, na který bezprostředně navazují praktické aplikace a aktivní
139
zapojení žáka formou praktického používání hudebního softwaru.
natáčením školních koncertů apod.
Výuku lze doplnit
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a vychází z pravidel hodnocení, jak jsou dána ve školním
řádu. Celkové hodnocení žáka na konci pololetí se uskutečňuje po zhodnocení výsledků jeho
práce za celé pololetí. Důraz při hodnocení je kladen na praktickou aplikaci teoretických
poznatků, tj. dovednost používání hudebního softwaru.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák
-
-
Vyjmenuje názvy hlavních
hudebních programů
zapíše v programu Sibelius
jednoduchou skladbu na
nejméně dvou notových
osnovách s polyfonním
vedením hlasů a jednou
osnovou melodie s textem,
zápis obsahuje dynamiku,
tempová a přednesová
označení.
správně umístí mikrofon
pracuje s daným DAW
softwarem,
propojí akustickou a
elektronickou hudbu,
nahraje hudbu a upraví ji
Vybavení počítače a domácího studia.
Základní pojmy související s digitalizací hudby.
Úvod do tematiky hudebních programů s důrazem na
notační programy.
Práce s DAW – softwarem, různé typy a umisťování
mikrofonů, nahrávací techniky.
Základy nahrávání hudby, mixážního procesu, užití
ekvalizéru, dynamických procesorů, dozvukových
jednotek a jiných efektových procesorů.
140
Kód a název oboru vzdělávání: 82-44-M/01 Hudba, 82-44-P/01 Hudba
Zaměření: hra na akordeon, hra na kytaru
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Klavírní praktikum
Počet hodin:
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
Dotace
1
1
1
1
-
-
4
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí předmětu
Obecné cíle a didaktické pojetí
Klavírní praktikum je předmět společného odborného základu zaměřený k získání
praktických dovedností ve hře na klavír. Zároveň má tento i povahu předmětu z obsahového
okruhu odborného vzdělávání neboť rozvíjí i kreativitu a interpretační dovednosti. Učivo je
vybráno ve vztahu k profilu absolventa. Předmět vede žáky k získání technických a
interpretačních dovedností ve hře na klavír v rozsahu potřebném pro studijní zaměření a
umělecko pedagogickou činnost absolventa. Rozvíjí též správné pracovní návyky a zásady
profesní etiky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
pohotově ovládali nástroj při čtení notového zápisu, dbali na rytmus, artikulaci a
dynamiku
-
hráli technicky dostupné skladby z jednotlivých období i ze současnosti
-
reprodukovali jednoduché slyšené melodie
-
ovládali základy doprovodu i podle akordových značek
141
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozprostřen do tří ročníků. Skládá se ze stupnic, technických cvičení, etud,
přednesových skladeb, doprovodu a hry podle akordových značek a reprodukce slyšených
melodií.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká především kompetencí k pracovnímu
uplatnění, zde zejména ve vytváření odpovědného postoje k vlastní profesi. V rámci
průřezových témat jde o téma občan v demokratické společnosti, zde zejména pak rozvoj
vhodné míry sebevědomí a sebeodpovědnosti. V tématu člověk a životní prostředí je žák
veden v předmětu Klavírní praktikum k zásadám zdravého životního stylu a zejména k
vědomí odpovědnosti za své zdraví. Průřezová témata jsou zde realizována též volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu (odborného)
vzdělání. V průřezovém tématu člověk a svět práce jsou rozvíjeny obecné kompetence
identifikace a formulování vlastních priorit. Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali správné
pracovní návyky a chápali význam a nezbytnost systematické a pravidelné přípravy.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům obsahového okruhu společný
odborný základu, k předmětům odborné přípravy, zde zejména k hlavnímu oboru, a též
k předmětům umělecko-pedagogické přípravy, zde zejména k Vyučovací praxi hlavního
oboru (doprovody snazších skladeb studovaných v hlavním oboru).
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku po jedné hodině týdně. Výuka je zaměřena na získání
praktických dovedností ve hře na klavír. Učitel vychází z individuálních dispozic žáka. Vedle
názorně demonstračních metod se uplatňuje verbální popis a zdůvodnění konkrétního
postupu, vysvětlení způsobu řešení technického problému apod. Studovaný repertoár žákovi
učitel také blíže teoreticky osvětlí (např. z hlediska formy skladby), zařadí do souvislostí
dobových apod.
Doporučuje se do výuky zařazovat prezentaci výsledků práce žáka na interních a veřejných
vystoupeních v rámci školy, ať už sólovým vystoupením nebo tak, že žák doprovází na klavír
(korepetuje) svého spolužáka při interpretaci snadnějších skladeb.
Vzhledem k povaze tohoto praktického předmětu je naprosto nezbytné, aby si žák osvojoval
učivo ve vyučování pod stálým vedením a dohledem učitele. Účast ve výuce nelze nahradit
domácí přípravou. Ke zvládnutí učiva je požadováno každodenní cvičení na klavír, ale
výsledky musejí být pod pravidelnou kontrolou učitele v hodinách. Z vyučování tohoto
předmětu proto nelze uvolnit, a to ani zčásti.
142
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení vzdělávání vychází z pravidel hodnocení ve školním řádu. U technických cvičení
se hodnotí zejména technická stránka (vyrovnanost, artikulace, rytmus, apod.), u
přednesového repertoáru pak vedle technické stránky správnost frázování, kvalita tónu,
vyjádření hudebního obsahu, výraz, přesvědčivost podání a kreativita. V případě
(improvizovaného) doprovodu písně (též podle značek) se hodnotí pohotovost, dále pak
vhodnost a bohatost harmonie, v případě doprovodu z not (korepetice) se vedle technického a
přednesového zvládnutí hodnotí též souhra se sólistou.
Hodnotí se také celkový přístup žáka k předmětu během školního roku, snaha, píle, zaujetí,
osvojení správných pracovních návyků a zásad profesní etiky.
Žák je hodnocen také průběžně v každé vyučovací hodině. V dílčích průběžných
hodnoceních učitelé upozorňují na nedostatky, chyby či pozitiva bezprostředně v průběhu
vyučovacích hodin. Poskytují tak rychlou informaci o tom, co žák zvládá v souladu
s požadavky osnov, kde naopak má úsilí zvýšit, na co se má zaměřit apod. Takovéto
hodnocení obsahuje vysvětlení konkrétních nedostatků a návod na jejich odstranění.
Žák je učitelem prokazatelně také včas upozorněn na případné výrazné zhoršení v průběhu
školního roku. V případě nezletilého žáka v takovém případě zároveň o tom informuje jeho
zákonné zástupce.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
ovládá základy klavírní techniky,
sezení u klavíru, držení ruky
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
-
interpretuje jednoduchou skladbu
-
dbá na rytmus, základní dynamiku a
artikulaci
-
hraje základy doprovodu i podle
akordických značek (hlavní
kvintakordy)
seznámení s nástrojem, základy hry na klavír,
elementární nástrojové dovednosti a návyky
stupnice dur i moll a akordy tříhlasé
klavírní škola pro začátečníky
snadné etudy a přednesové skladby
improvizace jednoduchého doprovodu
143
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a etudy
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
-
hraje jednoduchou polyfonní skladbu
-
používá základní výrazové prostředky
-
používá jednoduchou pedalizaci
-
ovládá základy doprovodu i podle akordových
značek s použitím hlavních harmonických funkcí a
septakordů
-
hraje z listu hudební text elementárního stupně
obtížnosti na jedné notové osnově v houslovém i
basovém klíči (např. čtyřruční literaturu)
stupnice dur i moll protipohybem a
tříhlasé nebo i čtyřhlasé akordy a
základní kadence
snadné etudy, např. Album etud I. a
Czerny op. 261
jednoduché barokní skladby, např.
Baroko I, II
jednoduché
skladby
období
klasicismu, romantismu a 20. století
improvizace
doprovodu
akordických značek
dle
hra z listu
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
-
hraje náročnější polyfonní skladby a
stupnice dur i moll rovným pohybem
(kombinovaně), čtyřhlasé akordy a rozšířená
kadence
technicky náročnější etudy, např. obtížnější
z Czerny op. 261 nebo Dvořák: Jazzové etudy
barokní
skladby,
např.
J.S.Bach:
Malá
144
rozlišuje vedení hlasů
preludia
-
používá širší hudebně výrazové
prostředky
-
využívá širokou škálu dynamiky
-
hraje hudební ozdoby
skladby období klasicismu, romantismu, 20.
století a soudobé, např. Benda: Sonatina,
Beethoven: Bagatela, Smetana: Vzpomínka,
Grieg: Valčík, Satie: Gnossiennes, Martinů:
Loutky
-
hraje klasicistní a romantické skladby
větších forem
improvizace doprovodu
akordických značek
-
hraje skladby 20. století a soudobé
skladby
reprodukce jednoduché slyšené melodie
-
hraje čtyřruční skladby
-
ovládá základy doprovodu i podle
akordových značek s použitím hlavních i
vedlejších harmonických funkcí a
septakordů
-
hraje z listu hudební text elementárního
stupně obtížnosti na dvou notových
osnovách (např. čtyřruční literaturu)
-
reprodukuje jednoduché slyšené melodie
písně
i
dle
čtyřruční hra
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
stupnice dur i moll kombinovaně, čtyřhlasé
akordy a rozšířená kadence
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
-
hraje náročnější polyfonní skladby
technicky náročnější etudy, např. obtížnější
z Czerny op. 299 nebo op. 718 (pro levou
ruku)
-
využívá širokou škálu dynamiky
výrazových prostředků
-
hraje hudební ozdoby
-
hraje klasicistní a romantické skladby
jazzové skladby - např.:Milan Dvořák:
Jazzové etudy
barokní skladby, např. J.S.Bach:
preludia nebo Dvouhlasé invence
Malá
145
větších forem
-
hraje skladby 20. století a soudobé
skladby a jazz
-
hraje čtyřruční skladby
-
hraje z listu jednodušší hudební text
(nikoliv však již elementárního stupně
obtížnosti) na dvou osnovách, např.
čtyřruční literaturu
-
ovládá základy doprovodu i podle
akordových značek a vytváří doprovod s
užitím všech stupňů včetně
mimotonálních dominant
-
reprodukuje jednoduché slyšené melodie
skladby období klasicismu, romantismu, 20.
století a soudobé
improvizace doprovodu
akordických značek
písně
i
dle
reprodukce jednoduché slyšené melodie
čtyřruční hra
146
Kód a název oboru vzdělávání:
82-44-M/01 Hudba, 82-44-P/01 Hudba
Zaměření: hra na hudební nástroj (mimo hra na akordeon, hra na kytaru, hra na klavír, hra na
varhany, dirigování, skladba, skladba a aranžování populární hudby)
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Klavírní praktikum
Počet hodin:
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
Dotace
1
1
1
-
-
-
3
Pozn.: V případě zaměření hra na cembalo je předmět zařazen ve stejném rozsahu v 2., 3. a 4.
ročníku
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí předmětu
Obecné cíle a didaktické pojetí
Klavírní praktikum je předmět společného odborného základu zaměřený k získání
praktických dovedností ve hře na klavír. Zároveň má tento i povahu předmětu z obsahového
okruhu odborného vzdělávání neboť rozvíjí i kreativitu a interpretační dovednosti. Učivo je
vybráno ve vztahu k profilu absolventa. Předmět vede žáky k získání technických a
interpretačních dovedností ve hře na klavír v rozsahu potřebném pro studijní zaměření a
umělecko pedagogickou činnost absolventa. Rozvíjí též správné pracovní návyky a zásady
profesní etiky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
pohotově ovládali nástroj při čtení notového zápisu, dbali na rytmus, artikulaci a
dynamiku
-
hráli technicky dostupné skladby z jednotlivých období i ze současnosti
-
reprodukovali jednoduché slyšené melodie
-
ovládali základy doprovodu i podle akordových značek
147
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozprostřen do tří ročníků. Skládá se ze stupnic, technických cvičení, etud,
přednesových skladeb, doprovodu a hry podle akordových značek a reprodukce slyšených
melodií.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových
vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká především kompetencí k pracovnímu
uplatnění, zde zejména ve vytváření odpovědného postoje k vlastní profesi. V rámci
průřezových témat jde o téma občan v demokratické společnosti, zde zejména pak rozvoj
vhodné míry sebevědomí a sebeodpovědnosti. V tématu člověk a životní prostředí je žák
veden v předmětu Klavírní praktikum k zásadám zdravého životního stylu a zejména k
vědomí odpovědnosti za své zdraví. Průřezová témata jsou zde realizována též volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu (odborného)
vzdělání. V průřezovém tématu člověk a svět práce jsou rozvíjeny obecné kompetence
identifikace a formulování vlastních priorit. Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali správné
pracovní návyky a chápali význam a nezbytnost systematické a pravidelné přípravy.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům obsahového okruhu společný
odborný základu, k předmětům odborné přípravy, zde zejména k hlavnímu oboru, a též
k předmětům umělecko-pedagogické přípravy, zde zejména k Vyučovací praxi hlavního
oboru (doprovody snazších skladeb studovaných v hlavním oboru).
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku po jedné hodině týdně. Výuka je zaměřena na získání
praktických dovedností ve hře na klavír. Učitel vychází z individuálních dispozic žáka. Vedle
názorně demonstračních metod se uplatňuje verbální popis a zdůvodnění konkrétního
postupu, vysvětlení způsobu řešení technického problému apod. Studovaný repertoár žákovi
učitel také blíže teoreticky osvětlí (např. z hlediska formy skladby), zařadí do souvislostí
dobových apod.
Doporučuje se do výuky zařazovat prezentaci výsledků práce žáka na interních a veřejných
vystoupeních v rámci školy, ať už sólovým vystoupením nebo tak, že žák doprovází na klavír
(korepetuje) svého spolužáka při interpretaci snadnějších skladeb.
Vzhledem k povaze tohoto praktického předmětu je naprosto nezbytné, aby si žák osvojoval
učivo ve vyučování pod stálým vedením a dohledem učitele. Účast ve výuce nelze nahradit
domácí přípravou. Ke zvládnutí učiva je požadováno každodenní cvičení na klavír, ale
výsledky musejí být pod pravidelnou kontrolou učitele v hodinách. Z vyučování tohoto
předmětu proto nelze uvolnit, a to ani zčásti.
148
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení vzdělávání vychází z pravidel hodnocení ve školním řádu. U technických cvičení
se hodnotí zejména technická stránka (vyrovnanost, artikulace, rytmus, apod.), u
přednesového repertoáru pak vedle technické stránky správnost frázování, kvalita tónu,
vyjádření hudebního obsahu, výraz, přesvědčivost podání a kreativita. V případě
(improvizovaného) doprovodu písně (též podle značek) se hodnotí pohotovost, dále pak
vhodnost a bohatost harmonie, v případě doprovodu z not (korepetice) se vedle technického a
přednesového zvládnutí hodnotí též souhra se sólistou.
Hodnotí se také celkový přístup žáka k předmětu během školního roku, snaha, píle, zaujetí,
osvojení správných pracovních návyků a zásad profesní etiky.
Žák je hodnocen také průběžně v každé vyučovací hodině. V dílčích průběžných
hodnoceních učitelé upozorňují na nedostatky, chyby či pozitiva bezprostředně v průběhu
vyučovacích hodin. Poskytují tak rychlou informaci o tom, co žák zvládá v souladu
s požadavky osnov, kde naopak má úsilí zvýšit, na co se má zaměřit apod. Takovéto
hodnocení obsahuje vysvětlení konkrétních nedostatků a návod na jejich odstranění.
Žák je učitelem prokazatelně také včas upozorněn na případné výrazné zhoršení v průběhu
školního roku. V případě nezletilého žáka v takovém případě zároveň o tom informuje jeho
zákonné zástupce.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
ovládá základy klavírní techniky,
sezení u klavíru, držení ruky
seznámení s nástrojem, základy hry na klavír,
elementární nástrojové dovednosti a návyky
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
stupnice dur i moll a akordy tříhlasé
-
interpretuje jednoduchou skladbu
klavírní škola pro začátečníky
-
dbá na rytmus, základní dynamiku a
artikulaci
snadné etudy a přednesové skladby, např.
Baroko 0 a Klasicismus 0
-
hraje základy doprovodu i podle
akordických značek (hlavní
kvintakordy)
improvizace jednoduchého doprovodu
149
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- hraje požadované stupnice, akordy a etudy
stupnice dur i moll protipohybem a
tříhlasé nebo i čtyřhlasé akordy a
základní kadence
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
-
hraje jednoduchou polyfonní skladbu
-
používá základní výrazové prostředky
-
používá jednoduchou pedalizaci
-
ovládá základy doprovodu podle akordových
značek s použitím hlavních harmonických funkcí a
septakordů
-
snadné etudy, např. Album etud I. a
Czerny op. 261
jednoduché barokní skladby, např.
Baroko I, II
hraje z listu hudební text elementárního stupně
obtížnosti na jedné notové osnově v houslovém i
basovém klíči (např. čtyřruční literaturu)
jednoduché skladby období
klasicismu, romantismu a 20. století
improvizace doprovodu dle
akordických značek
hra z listu
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
-
hraje náročnější polyfonní skladby
-
používá širší hudebně výrazové
prostředky
-
využívá širokou škálu dynamiky
-
hraje hudební ozdoby
-
hraje klasicistní a romantické skladby
stupnice dur i moll rovným pohybem
(kombinovaně), čtyřhlasé akordy a rozšířená
kadence
technicky náročnější etudy, např. obtížnější
z Czerny op. 261 nebo Dvořák: Jazzové etudy
barokní skladby, např. J.S.Bach: Malá
preludia
skladby období klasicismu, romantismu, 20.
století a soudobé, např. Benda: Sonatina,
Beethoven: Bagatela, Smetana: Vzpomínka,
Grieg: Valčík, Satie: Gnossiennes, Martinů:
150
-
větších forem
Loutky
hraje skladby 20. století a soudobé
skladby
part klavírního doprovodu sólisty
-
hraje čtyřruční skladby
-
hraje part klavírního doprovodu skladby
pro svůj či příbuzný nástroj a doprovází
(korepetuje) spolužáka sólistu
-
ovládá základy doprovodu podle
akordových značek s použitím hlavních i
vedlejších harmonických funkcí a
septakordů
-
hraje z listu hudební text elementárního
stupně obtížnosti na dvou notových
osnovách (např. čtyřruční literaturu)
-
reprodukuje jednoduché slyšené melodie
improvizace doprovodu písně dle
akordických značek
reprodukce jednoduché slyšené melodie
čtyřruční hra
151
Kód a název oboru vzdělávání: 82-44-M/01 Hudba, 82-44-P/01 Hudba
Zaměření: hra na varhany, dirigování, skladba, skladba a aranžování populární hudby
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Klavírní praktikum
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
2
II.
2
III.
2
IV.
2
V.
1
VI.
1
Celkem
10
Pozn.: v případě zaměření skladba a aranžování populární hudby je předmět zařazen v1. až 4.
ročníku, v rozsahu odpovídajícím těmto osnovám pro tyto ročníky, v 5. a 6. ročníku na něj
navazuje předmět Moderní piano.
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Klavírní praktikum je předmět společného odborného základu zaměřený k získání
praktických dovedností ve hře na klavír. Zároveň má tento i povahu předmětu z obsahového
okruhu odborného vzdělávání neboť rozvíjí i kreativitu a interpretační dovednosti. Učivo je
vybráno ve vztahu k profilu absolventa. Předmět vede žáky k získání technických a
interpretačních dovedností ve hře na klavír v rozsahu potřebném pro studijní zaměření a
umělecko pedagogickou činnost absolventa. Rozvíjí též správné pracovní návyky a zásady
profesní etiky.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
- pohotově ovládali nástroj při čtení notového zápisu, dbali na rytmus, artikulaci a
dynamiku, výraz, přednes
- hráli i technicky náročnější skladby z jednotlivých období i ze současnosti
- reprodukovali slyšené melodie
- ovládali (improvizovali) doprovod i podle akordových značek
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozprostřen do všech ročníků. Skládá se ze stupnic, technických cvičení,
etud, přednesových skladeb všech období s důrazem na 20. století a soudobou tvorbu,
improvizace doprovodu a hry podle akordových značek, hry z listu, čtyřruční hry a
reprodukce slyšených melodií.
152
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí se týká především kompetencí k pracovnímu
uplatnění, zde zejména ve vytváření odpovědného postoje k vlastní profesi. V rámci
průřezových témat jde o téma občan v demokratické společnosti, zde zejména pak rozvoj
vhodné míry sebevědomí a sebeodpovědnosti. V tématu člověk a životní prostředí je žák
veden v předmětu Klavírní praktikum k zásadám zdravého životního stylu a zejména k
vědomí odpovědnosti za své zdraví. Průřezová témata jsou zde realizována též volbou
vyučovacích metod, které vedou žáky zejména k uvědomování si významu (odborného)
vzdělání. V průřezovém tématu člověk a svět práce jsou rozvíjeny obecné kompetence
identifikace a formulování vlastních priorit. Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali správné
pracovní návyky a chápali význam a nezbytnost systematické a pravidelné přípravy.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům obsahového okruhu společný
odborný základu, k předmětům odborné přípravy, zde zejména k hlavnímu oboru – pro
profesi skladatele má zvládnutí klavírní hry zásadní význam, a též k předmětům uměleckopedagogické přípravy.
Strategie výuky (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku po dvou hodinách týdně, v . a 5.a 6. ročníku jednu
hodinu týdně. Výuka je zaměřena na získání praktických dovedností ve hře na klavír. Učitel
vychází z individuálních dispozic žáka. Vedle názorně demonstračních metod se uplatňuje
verbální popis a zdůvodnění konkrétního postupu, vysvětlení způsobu řešení technického
problému apod. Studovaný repertoár žákovi učitel také blíže teoreticky osvětlí (např.
z hlediska formy skladby), zařadí do souvislostí dobových apod.
Doporučuje se do výuky zařazovat prezentaci výsledků práce žáka na interních a veřejných
vystoupeních v rámci školy, ať už sólovým vystoupením, doprovodem (korepeticí) svého
spolužáka při interpretaci skladeb nebo interpretací vlastních skladeb.
Vzhledem k povaze tohoto praktického předmětu je naprosto nezbytné, aby si žák osvojoval
učivo ve vyučování pod stálým vedením a dohledem učitele. Účast ve výuce nelze nahradit
domácí přípravou. Ke zvládnutí učiva je požadováno každodenní cvičení na klavír, ale
výsledky musejí být pod pravidelnou kontrolou učitele v hodinách. Z vyučování tohoto
předmětu proto nelze uvolnit, a to ani zčásti.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení vzdělávání vychází z pravidel hodnocení ve školním řádu. U technických cvičení
se hodnotí zejména technická stránka (vyrovnanost, artikulace, rytmus, apod.), u
přednesového repertoáru pak vedle technické stránky správnost frázování, kvalita tónu,
vyjádření hudebního obsahu, výraz, přesvědčivost podání a kreativita. V případě
(improvizovaného) doprovodu písně (též podle značek) se hodnotí pohotovost, dále pak
153
vhodnost a bohatost harmonie, v případě doprovodu z not (korepetice) se vedle technického a
přednesového zvládnutí hodnotí též souhra se sólistou.
Hodnotí se také celkový přístup žáka k předmětu během školního roku, snaha, píle, zaujetí,
osvojení správných pracovních návyků a zásad profesní etiky.
Žák je hodnocen také průběžně v každé vyučovací hodině. V dílčích průběžných
hodnoceních učitelé upozorňují na nedostatky, chyby či pozitiva bezprostředně v průběhu
vyučovacích hodin. Poskytují tak rychlou informaci o tom, co žák zvládá v souladu
s požadavky osnov, kde naopak má úsilí zvýšit, na co se má zaměřit apod. Takovéto
hodnocení obsahuje vysvětlení konkrétních nedostatků a návod na jejich odstranění.
Žák je učitelem prokazatelně také včas upozorněn na případné výrazné zhoršení v průběhu
školního roku. V případě nezletilého žáka v takovém případě zároveň o tom informuje jeho
zákonné zástupce.
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání po ročnících
1.ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
ovládá základy klavírní techniky, sezení u
klavíru, držení ruky
-
hraje požadované stupnice, akordy a etudy
-
používá jednoduchou pedalizaci
-
dbá na rytmus, základní dynamiku a artikulaci
-
hraje jednoduchou polyfonní skladbu
-
interpretuje jednoduchou skladbu a používá
základní výrazové prostředky
-
hraje základy doprovodu i podle akordických
značek (hlavní harmonické funkce a
septakordy)
-
seznámení s nástrojem, zopakování
základů hry na klavír, elementární
nástrojové dovednosti a návyky,
odstraňování chybných návyků
stupnice dur i moll a akordy
protipohybem a tříhlasé nebo i čtyřhlasé
akordy a kadence
etudy, např. Czerny op. 261 nebo op. 849
jednoduché skladby období baroka,
klasicismu, romantismu a 20. století
improvizace jednoduchého doprovodu
hraje z listu hudební text elementárního
hra z listu
stupně obtížnosti (u méně pokročilých žáků na
jedné notové osnově) v houslovém i basovém
klíči, např. čtyřruční literaturu
154
2. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
stupnice dur i moll v rovném pohybu,
čtyřhlasé akordy a základní kadence
-
hraje požadované stupnice, akordy a etudy
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
-
hraje polyfonní skladbu a rozlišuje úlohu hlasů
-
používá širší hudebně výrazové prostředky
-
ovládá základy doprovodu i podle akordových
značek s použitím hlavních harmonických funkcí a
septakordů
-
snadné etudy, např.Czerny op. 299
hraje z listu hudební text elementárního stupně
obtížnosti na dvou notových osnovách (např.
čtyřruční literaturu)
náročnější skladby období baroka,
klasicismu, romantismu
snazší skladby 20. století
(Mikrokosmos)
doprovod dle akordických značek
hra z listu, čtyřruční hra
3. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a etudy
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
-
hraje náročnější polyfonní skladby a
rozlišuje vedení hlasů
-
používá širší hudebně výrazové prostředky
-
využívá širokou škálu dynamiky
stupnice dur i moll rovným kombinovaně,
čtyřhlasé akordy a rozšířená kadence
technicky náročnější etudy, např.
obtížnější z Czerny op. 299 , Cramer:
Etudy
barokní skladby, např. J.S.Bach: Malá
preludia a fughetty nebo Dvouhlasé
invence
155
-
hraje hudební ozdoby
-
hraje klasicistní a romantické skladby
větších forem
-
hraje skladby 20. století
-
hraje soudobé skladby
-
ovládá základy doprovodu i podle
akordových značek s použitím hlavních i
vedlejších harmonických funkcí a
septakordů
-
hraje z listu jednoduchý hudební text
(nikoliv však již elementárního stupně
obtížnosti) na dvou osnovách, např.
čtyřruční literaturu
-
reprodukuje jednoduché slyšené melodie
snadné sonáty nebo variace období
klasicismu, náročnější skladby
romantismu,
snazší skladby 20. století (Mikrokosmos)
skladby soudobé (od 2. půle 20.stol.)
improvizace doprovodu písně i dle
akordických značek
reprodukce jednoduché slyšené melodie
4. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
stupnice dur i moll kombinovaně, velký
rozklad, rozšířená kadence
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
technicky náročnější etudy, např. Cramer:
Etudy
-
hraje náročné polyfonní skladby
-
využívá širokou škálu dynamiky
výrazových prostředků
jazzové skladby - např.:Milan Dvořák:
Jazzové etudy
-
hraje hudební ozdoby
-
hraje klasicistní a romantické skladby
větších forem
-
hraje skladby 20. století a soudobé
skladby a jazz
barokní skladby, např. J.S.Bach: Dvouhlasé
invence nebo Temperovaný klavír
náročnější skladby období klasicismu,
romantismu, 20. století a soudobé
improvizace doprovodu písně i dle
akordických značek
156
hraje z listu skladby stupně obtížnosti
snazších kusů z Alb pro mládež
(Schumann, Čajkovskij, apod.)
reprodukce slyšené melodie
-
ovládá improvizaci doprovodu i podle
akordových značek a vytváří doprovod s
užitím všech stupňů včetně
mimotonálních dominant
klavírní part doprovodu nebo interpretace
vlastní klavírní skladby (nebo klavírního
partu vlastní komorní či orchestrální
skladby, nebo klavírního výtahu komorní či
orchestrální skladby)
-
hraje vlastní skladby a (nebo) doprovází
(korepetuje) sólisty
-
reprodukuje slyšené melodie
-
doprovod sólisty
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
stupnice dur i moll kombinovaně, velký
rozklad
-
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
technicky náročnější etudy, např. Cramer:
Etudy
-
využívá všech běžných výrazových
možností klavíru
barokní skladby, např. J.S.Bach:
Temperovaný klavír
-
hraje náročné polyfonní skladby
-
hraje klasicistní a romantické skladby a
skladby 20. století větších forem
sonáty nebo variace období klasicismu,
náročnější skladby romantismu, 20. století
-
hraje díla soudobých autorů
-
hraje čtyřruční skladby 20. století
-
hraje vlastní skladby a (nebo) doprovází
(korepetuje) sólisty
náročnější skladby 20. století (např.: vyšší
díly Mikrokosmu, Hinemith, Prokofjev,
Šostakovič )
náročnější soudobá skladba (např. Slavický,
Eben, I.Hurník, Ligeti apod.)
čtyřruční skladby 20. století
klavírní part doprovodu nebo interpretace
vlastní klavírní skladby (nebo klavírního
partu vlastní komorní či orchestrální skladby,
nebo klavírního výtahu komorní či
157
orchestrální skladby)
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
hraje požadované stupnice, akordy a
etudy
ovládá hru na klavír v míře odpovídající
požadavkům učiva
využívá všech běžných výrazových
možností klavíru
Učivo
stupnice dur i moll kombinovaně, velký
rozklad
technicky náročnější etudy, např. Cramer:
Etudy
barokní skladby, např. J.S.Bach:
Temperovaný klavír
náročnější skladby 20. století (např.: vyšší
díly Mikrokosmu, Hinemith, Prokofjev,
Šostakovič
-
hraje náročné polyfonní skladby
-
hraje skladby 20. století větších forem
-
hraje díla soudobých autorů
náročnější soudobá skladba (např. Slavický,
Eben, I.Hurník, Ligeti apod.)
-
hraje čtyřruční skladby 20. století
čtyřruční skladby 20. století
-
hraje vlastní skladby
interpretace vlastní klavírní skladby (nebo
klavírního partu vlastní komorní či
orchestrální skladby, nebo klavírního výtahu
komorní či orchestrální skladby)
158
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Pedagogika a psychologie
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
-
V.
2
VI.
-
Celkem
2
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Pedagogika a psychologie je předmětem umělecko pedagogické přípravy, který žáky učí
pedagogicky myslet, poskytuje jim odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro výchovně
vzdělávací práci pedagoga. Učí je řídit učební i zájmovou činnost, analyzovat pedagogické
problémy, navrhovat, zdůvodňovat a argumentovat jejich řešení. Přispívá k lepšímu
porozumění osobnosti, rozvíjení tvořivého myšlení, k vytvoření jejich pedagogického myšlení
a postojů, k ovlivňování a rozvíjení klíčových a odborných kompetencí žáků. Výuka směřuje
k tomu, aby žáci získali pozitivní vztah k dětem a pedagogické práci, jednali odpovědně a
eticky se schopností vlastní sebereflexe a ochotou celoživotně pracovat na svém profesním
růstu. Zvládnutí předmětu je nezbytným předpokladem, aby absolvent školy byl schopen
vykonávat také činnost hudebního pedagoga. Dobrá úroveň znalostí o pedagogice a
psychologii je součástí odborné kompetence absolventa školy.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
-
-
využívali v praxi znalosti z pedagogiky a psychologie;
ovládali didaktické principy a využívali je při projektování pedagogické činnosti;
používali moderní metodické přístupy a tvůrčím způsobem rozvíjeli talentové
předpoklady žáků;
objektivně hodnotili výkony žáků, vhodně je motivovali k uměleckým činnostem;
vedli žáky k uvědomělé péči o zdraví a ke zdravému způsobu kompenzace
profesní zátěže;
projektovali, realizovali a vyhodnocovali vlastní pedagogickou činnost a případně
se
zapojovali do činnosti v projektech - uměleckých, pedagogických, atp.;
sledovali a využívali odbornou literaturu
159
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěn do jednoho ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa, je složeno z témat týkajících obecné psychologie, psychologie osobnosti,
vývojová a sociální psychologie a mezilidské vztahy. Výklad jednotlivých pojmů psychologie
osobnosti by měl vycházet z konkrétních vlastností osobnosti žáka, které jsou předpokladem
jeho úspěšnosti v dané profesi. Stejně tak pojmy ze sociální a vývojové psychologie by měly
být vysvětleny na situacích, s nimiž se žák bude setkávat v praxi.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi a rozvoj kulturního povědomí a využívání informační technologie. Průřezová
témata jsou zde realizována volbou vyučovacích metod, které vedou žáky zejména
k uvědomování si významu vzdělání, dále formou besed, návštěvou koncertu apod.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům umělecko pedagogické přípravy.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 5. ročníku 2 hodiny týdně. Základní formou je výklad, doplněný
samostatnými a skupinovými pracemi, při kterých žáci musí navzájem spolupracovat,
naslouchat si a obhajovat vlastní názory i tolerovat ostatní. Z dalších forem vyučování jsou to
referáty, seminární a projektové práce, tvorba komunikativních situací, diskuze, simulace a
řešení konfliktů, praktické upevňování dovedností.
Činnosti nabízené žákům vnášejí do výuky praktický aspekt, přibližují jednotlivé disciplíny a
snaží se naplnit efektivní cíle vzdělávání.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby v pedagogické práci zohledňovali individuální zvláštnosti a
subjektivní potřeby svěřených dětí. Aby používali vzdělávací strategie v souladu se
stanovenými cíly a podmínkami pedagogické práce tak, aby dokázali u dětí rozvíjet pozitivní
sociální vztahy, jejich hodnotovou orientaci a vedli je k prosociálnímu jednání.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení. Důraz se klade na
aktivitu, zájem o předmět či danou problematiku ve výuce, seminární a projektové práce a na
míru schopností žáka aplikovat učivo v rámci svého jeho studijního zaměření.
160
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání po ročnících
5. ročník:
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
charakterizuje pedagogiku a její
postavení ve struktuře systému
společenských věd
používá správně odbornou
terminologii, vysvětlí základní
pedagogické pojmy
orientuje se v metodách pedagogického
výzkumu a jejich uplatnění
vysvětlí funkci a význam výchovy a
vzdělávání v osobním životě i ve
společnosti
podá přehled o dějinách pedagogiky a o
významných osobnostech české i
zahraniční pedagogiky
charakterizuje základní metody
pedagogické diagnostiky a užívá je
adekvátně v praxi
uvede základní legislativní normy
týkající se vzdělávání a
pracovněprávních vztahů
vysvětlí, v čem spočívá respekt
k právům dítěte
pracuje s pedagogickou dokumentací
využívá odbornou pedagogickou
literaturu a další dostupné zdroje
informací
Učivo
Pedagogika jako věda
Pedagogická terminologie
Pedagogický výzkum
Učitelská profese
Osobnost učitele
Učitel –žák –škola
Cíle a prostředky vyučovacího procesu
Současné výchovné problémy
Dějiny pedagogiky
Přehled výchovně-vzdělávacích
systémů v EU
Vzdělávací politika v ČR
Pojem škola 21.století
Klíčové kompetence ve vzdělávání
Cíle a prostředky vyučovacího procesu
Pedagogická dokumentace
Odborná pedagogická literatura a
odborné časopisy
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
vymezí psychologii jako vědní disciplínu
užívá správně odbornou terminologii,
vysvětlí vybrané psychologické pojmy a
situace
vysvětlí rozdíl mezi psychologickým
směrem a disciplínou
charakterizuje základní skupiny
Učivo
Základy psychologie
Psychologie jako věda
Psychologické směry, školy a osobnosti
Psychologické disciplíny
Metody zkoumání v psychologii
161
-
psychologických disciplín, uvede
příklady
dokáže stručně charakterizovat základní
metody vědeckého poznání
charakterizuje strukturu osobnosti a
činitele jejího utváření
objasní biopsychosociální vývoj
osobnosti dítěte do období dospělosti
vymezí pojem učení, analyzuje
podmínky a styly učení z hlediska
umělecké praxe
využívá psychologické vědomosti,
dovednosti a postoje při analýze
pedagogických situací a jejich řešení;
charakterizuje sociální vztahy ve skupině
a možnosti jejich ovlivňování
ovládá metody a techniky vyrovnávání
se stresem a fyzickou zátěží a vhodně je
aplikuje v praxi
vysvětlí význam sebereflexe a motivace
při rozvíjení kreativity žáka a uplatňuje
vhodné způsoby vyrovnávání se
s náročnými životními situacemi
Obecná psychologie
Podstata lidské psychiky
Základní psychické jevy
Psychické procesy
Psychické stavy
Psychické vlastnosti
Vývojová psychologie
Vztah mezi biologickými, sociálními a
psychickými faktory vývoje
Vývoj a formování osobnosti
v jednotlivých etapách lidského života;
Význam celoživotního učení a
sebevýchovy
Sociální psychologie
Proces socializace
Sociální komunikace
Psychohygiena
Psychologie v každodenním životě,
rozhodování o životních otázkách;
zásady duševní hygieny relaxace, náročné
životní situace, systém psychologického
poradenství.
162
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Hudební psychologie a hudební pedagogika
Počet hodin:
Ročník
Dotace
I.
-
II.
-
III.
-
IV.
-
V.
-
VI.
2
Celkem
2
Platnost: od 1.9.2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Hudební psychologie a hudební pedagogika je předmětem umělecko pedagogické přípravy,
který žáky učí hudebně pedagogicky myslet, poskytuje jim odborné vědomosti a dovednosti
potřebné pro výchovně vzdělávací práci uměleckého pedagoga. Učí je řídit učební i zájmovou
činnost, analyzovat pedagogické problémy, navrhovat, zdůvodňovat a argumentovat jejich
řešení. Přispívá k lepšímu porozumění osobnosti, rozvíjení tvořivého myšlení, k vytvoření
jejich pedagogického myšlení a postojů, k ovlivňování a rozvíjení klíčových a odborných
kompetencí žáků. Výuka směřuje k tomu, aby žáci získali pozitivní vztah k dětem a
pedagogické práci, jednali odpovědně a eticky se schopností vlastní sebereflexe a ochotou
celoživotně pracovat na svém profesním růstu. Zvládnutí předmětu je nezbytným
předpokladem, aby absolvent školy byl schopen vykonávat také činnost hudebního pedagoga.
Dobrá úroveň znalostí o pedagogice a psychologii je součástí odborné kompetence absolventa
školy.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
-
-
využívali v praxi znalosti z pedagogiky a psychologie;
ovládali didaktické principy a využívali je při projektování pedagogické činnosti;
používali moderní metodické přístupy a tvůrčím způsobem rozvíjeli talentové
předpoklady žáků;
objektivně hodnotili výkony žáků, vhodně je motivovali k uměleckým činnostem;
vedli žáky k uvědomělé péči o zdraví a ke zdravému způsobu kompenzace
profesní zátěže;
projektovali, realizovali a vyhodnocovali vlastní pedagogickou činnost a případně
se
zapojovali do činnosti v projektech - uměleckých, pedagogických, atp.;
sledovali a využívali odbornou literaturu
163
Charakteristika učiva
Obsah učiva je soustředěn do jednoho ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu
absolventa, v návaznosti na předmět Psychologie a pedagogika realizovaný v 5. ročníku je
složeno z témat týkajících muzikologie, hudební psychologie, hudební pedagogiky a dalších
příbuzných oborů, přičemž je integrováno tak, aby žákům pomohlo porozumět konkrétním
problémům, s nimiž se setká při profesi uměleckého pedagoga, případně při dalším studiu.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Přínos předmětu se týká rozvoje všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj
kompetence k učení a kompetence k řešení problémů, vytváření odpovědného postoje
k vlastní profesi , rozvoj kulturního povědomí a využívání infomační technologie. Průřezová
témata jsou zde realizována volbou vyučovacích metod, které vedou žáky zejména
k uvědomování si významu vzdělání, dále formou besed, návštěvou koncertu apod.
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k dalším předmětům umělecko pedagogické přípravy,
předmětům společného odborného základu a předmětům odborné přípravy dle zaměření.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 6. ročníku 2 hodiny týdně. Základní formou je výklad, doplněný
samostatnými a skupinovými pracemi, při kterých žáci musí navzájem spolupracovat,
naslouchat si a obhajovat vlastní názory i tolerovat ostatní. Z dalších forem vyučování jsou to
referáty, seminární a projektové práce, tvorba komunikativních situací, diskuze, simulace a
řešení konfliktů, praktické upevňování dovedností.
Činnosti nabízené žákům vnášejí do výuky praktický aspekt, přibližují jednotlivé disciplíny a
snaží se naplnit efektivní cíle vzdělávání.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby v pedagogické práci zohledňovali individuální zvláštnosti a
subjektivní potřeby svěřených žáků.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni formou písemného a ústního zkoušení. Důraz se klade na
aktivitu, zájem o předmět či danou problematiku ve výuce, seminární a projektové práce a na
míru schopností žáka aplikovat učivo v rámci svého jeho studijního zaměření.
164
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání po ročnících:
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
Učivo
Hudební psychologie, hudební pedagogika
vymezí hudební psychologii a hudební
pedagogiku a jejich specifika ve vztahu
k muzikologii, psychologii, pedagogice a
dalším příbuzným disciplínám
popíše metodologii hudební psychologie a
pedagogiky
popíše historii hudební psychologie a
pedagogiky
vyjmenuje hlavní oblasti uplatnění daných
oborů v praxi
vysvětlí fyzikální princip vzniku zvuku a jeho
přenosu prostředím
popíše sluchový systém a vysvětlí jeho
fungování
vysvětlí sluchového vnímání a specifika
týkající se hudby
uvede základní psychologické zákonitosti,
které se uplatňují při zpracování hudby
popíše rámcově ontogenezi ve vztahu k hudbě
vysvětlí základní pojmy
vymezí hudební schopnosti z hlediska obecné
psychologie a psychologie osobnosti
diskutuje o vztahu vrozených a získaných
aspektů hudebnosti
aplikuje získané znalosti v hudební pedagogice
vyloží problematiku výrazu emocí z hlediska
estetiky
charakterizuje způsoby působení hudby na
emoční prožívání posluchače
vysvětlí význam oblasti emocí pro hudební
pedagogiku
reflektuje (hodnotí) vlastní estetický prožitek
s ohledem na nabyté poznatky z hudební
psychologie
uvede příklady aplikace hudební psychologie v
praxi (zejména obchodní prostředí, reklama,
hudební pedagogika)
charakterizuje funkce hudby ve společnosti
vymezí důležité otázky hudební sociologie
diskutuje působení hudby ve společnosti a
vlivu společnosti na podobu a uplatnění hudby
vymezení oborů, metodologie a uplatnění
Zvuk a sluchové vnímání
Kognitivní zpracování hudby
Hudební vývoj, hudební schopnosti a
hudební nadání
Hudba a emoce
Aplikovaná hudební psychologie
Hudba a společnost
165
-
vysvětlí hlavní otázky psychologie hudebníků Psychologie hudebníků;
vysvětlí trému jako bio-psycho-sociální jev
tréma a zdravotní problémy hudebníků
popíše faktory, které ovlivňují trému
popíše metody redukce trémy
popíše zdravotní rizika spojených s výkonem Muzikoterapie
hudebního povolání a specifika spojená se
svým hlavním oborem (odborným zaměřením)
vysvětlí pojem muzikoterapie a jeho různé
významy
vyjmenuje hlavní směry a indikace
muzikoterapie
popíše základní metody muzikoterapie
popíše možnosti propojení a vzájemné
inspirace muzikoterapie a hudební pedagogiky
166
Kód a název oboru vzdělávání::
82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba
82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv
Forma vzdělávání: denní
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Učební osnova
Název vyučovacího předmětu: Didaktika hudební výchovy
Počet hodin:
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Celkem
Dotace
0
0
0
0
0
1
1
Platnost: od 3. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle a didaktické pojetí
Didaktika hudební výchovy patří do obsahového okruhu umělecko pedagogické přípravy.
Formuje pedagogické myšlení žáků, učí je pracovat s didaktickými technikami v hudební
výchově a seznamuje je s cíli, úkoly, metodami a organizačními formami hudebního
vyučování při respektování věku a mentální vyspělosti žáků. Žáci si osvojují soubor
didaktických technik vhodných pro individuální i skupinovou hudební výuku a naučí se
vybírat vhodné metodické postupy v rámci komplexně koncipovaného hudebně výchovného
procesu v kontextu moderní hudební pedagogiky. Osvojují si důležité zásady, jako jsou
zásada názornosti, přístupnosti a přiměřenosti (při vytváření hudebně teoretických vědomostí
a konkrétních hudebních dovedností), zásada posloupnosti a soustavnosti. Dobrá úroveň
znalostí o hudební didaktice je součástí odborné kompetence absolventa školy.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
-
využívali v praxi znalosti z pedagogiky a psychologie a hudební didaktiky
-
ovládali didaktické principy a využívali je při projektování pedagogické činnosti;
používali moderní metodické přístupy a tvůrčím způsobem rozvíjeli talentové
předpoklady žáků;
-
objektivně hodnotili výkony žáků, vhodně je motivovali k uměleckým činnostem;
167
-
projektovali, realizovali a vyhodnocovali vlastní pedagogickou činnost a zapojovali se
do činnosti v projektech – např. příprava hodiny, práce s orffovským instrumentářem
atd.
-
sledovali a využívali odbornou literaturu
Charakteristika učiva
Obsah učiva je rozložen do dvou ročníků. Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa a
je složeno z témat týkajících aplikace didaktických technik v hudební výchově, organizace
vyučovací hodiny, zásad hodnocení žáků atp., přičemž je integrováno tak, aby žákům
pomohlo porozumět konkrétním problémům, s nimiž se setká při profesi uměleckého
pedagoga nebo při dalším studiu.
Přínos k realizaci klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Předmět vede k rozvoji klíčových kompetencí zejména v oblasti pracovního uplatnění,
zejména ve vytváření odpovědného postoje k vlastní profesi.
Kompetence k učení
využívat ke svému učení různé informační zdroje
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
Kompetence k řešení problémů
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného
postupu
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
Komunikativní kompetence
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat;
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Personální a sociální kompetence
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
168
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům,
nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým;
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
Kompetence k pracovnímu uplatnění
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech;
vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle;
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání a být připraveni přizpůsobovat se měnícím
pracovním podmínkám
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
získávat informace z otevřených zdrojů, uvědomovat si nutnost prosazovat rozdílnou
věrohodnost těchto informačních zdrojů
Mezipředmětové vztahy jsou nejužší k ostatním předmětům umělecko pedagogického okruhu
a předmětům společného odborného základu. Předmět rozvíjí všechny klíčové kompetence s
důrazem na schopnosti propojení informací z různých oblastí a uplatnění znalostí v praxi.
Schopnosti dialogu a týmové práce jsou facilitovány společnými aktivitami žáků.
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně. V úvodních hodinách je základní
formou výklad, jinak převládá práce žáků. Připravují vyučovací hodiny, modelové
pedagogické výstupy, vypracovávají písemné přípravy, instrumentují vhodné hudební
příklady pro orffovský instrumentář a následně nastudují se spolužáky, rozebírají a diskutují
pedagogické výstupy atd. Zařazovány jsou též exkurze, např. do ZUŠ apod.
Způsoby hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá průběžně a v souladu s pravidly hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Žáci jsou hodnoceni zejména na základě praktické aplikace teoretických
znalostí, dále formou písemného a ústního zkoušení. Důraz se klade na aktivitu, zájem o
předmět či danou problematiku ve výuce a praktickou aplikaci teoretických znalostí.
169
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání po ročnících
5. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
-
vysvětlí didaktické principy, jimiž se řídí
současná hudební pedagogika v kontextu
nadčasové platnosti pedagogických zásad
v hudebně výchovném působení
Pedagogika-didaktika-metodika, hudební
didaktiky, vyučovací metoda
vyjmenuje a zdůvodní, jaké požadavky
jsou kladeny na hudebního pedagoga
v oblasti odbornosti, intelektu, psychiky,
pedagogicko-didaktického vzdělání,
morálních vlastností.
Co má znát a umět učitel hudby
-
vysvětlí význam PHV a HV v systému
základního uměleckého školství
-
připraví a realizuje rozmanité hudebně
didaktické hry i konkrétní didaktické
postupy, jež může uplatnit v práci
s menšími dětmi.
-
-
Principy a didaktické zásady
Pedagogické principy v hudební výchově
Hudebně didaktické hry
PHV a HN v systému ZUŠ
Hudebně didaktické hry a jejich praktická
realizace
Instrumentální složka v hodinách HV
Rytmus a melodie - dva základy dětské
hudební představivosti.
hraje na nástroje orffovského
instrumentáře a zinstrumentuje pro soubor
těchto nástrojů a nacvičí (se spolužáky)
ukázku různých způsobů jejich uplatnění
v hodinách všeobecné hudební výchovy
Hlasová a pěvecká výchova od jednohlasu
k jednoduchému vícehlasu
aplikuje zásady hlasové a pěvecké
výchovy v dětském kolektivu.
Typy vyučovacích hodin.
vypracuje písemnou přípravu na
vyučovací hodinu s danou tematikou a
následný rozbor, používá rozmanité
vyučovací metody a formy práce, při
organizaci vyučovací hodiny jednotlivé
fáze funkčně propojuje a vzájemně
doplňuje tak, aby společně podporovaly
naplnění obsahu a cíle dané vyučovací
hodiny v rámci komplexně pojatého
hudebně výchovného procesu.
Organizace učebního procesu. Komplexně
pojatý hudebně výchovný proces.
Zásady hodnocení a klasifikace žáků
Hudební obor ZUŠ - PHV
Metody a formy práce v PHV
Průzkum hudebnosti a diagnostika hudebních
schopností dětí.
Ukázky a rozbor vzorových příprav na vyuč.
proces v PHV .
HN na 1. stupni ZUŠ
170
-
Vysvětlí zásady hodnocení a klasifikace
-
Popíše rámcový vzdělávací program a
strukturou hudebního oboru ZUŠ a
učební osnovy pro PHV
-
Provede průzkum hudebnosti
-
samostatně vypracuje přípravy na
vyučování
Charakteristika a pojetí předmětu HN, učební
osnovy, metody a formy práce.
orientace v hudebně didaktických materiálech
pro 1.stupeň ZUŠ.
Orffovský instrumentář a možnosti jeho
využití v elementární hudební výchově.
Interpretační činnosti pěvecké, rytmickopohybové, instrumentální a poslechové.
-
vypracuje praktická seminární cvičení
-
prokáže znalost didaktických materiálů
pro 1. st. ZUŠ
Osvojování učiva hudebně teoretické povahy
v rámci komplexně pojatého hudebně
výchovného procesu.
-
prakticky provádí činnosti pěvecké,
rytmicko-pohybové instrumentální a
poslechové.
Práce s písní a s poslechovou skladbou.
Náměty pro rozvoj rytmického cítění dětí a
tvořivou práci s melodií.
-
Žáci pracují s písní a s poslechovou
skladbou
171
6. ročník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
vysvětlí pojmy: rámcový vzdělávací program,
školní vzdělávací program, osnovy, učební plán,
tematický plán
-
popíše osobnostní předpoklady pro povolání
učitel hudby
-
popíše stručně obsah osnov hudební nauky na 2.
stupni ZUŠ v oblasti rytmického výcviku,
interpretačních činností pěveckých, sluchové
výchovy, kreativních aktivit, hudebně
teoretického učiva
-
používá metody a formy práce vhodné pro 2.
stupeň ZUŠ (Činnostní charakter hodin hudební
nauky).
-
realizuje a analyzuje vzorovou přípravu příklady
činnostního pojetí HN.
-
pracuje s poslechem hudby jako se specifickou
hudební aktivitou
-
Práce s hudební skladbou.
RVP, ŠVP, pedagogické dokumenty
Osobní předpoklady pro vykonávání
povolání učitele hudby
HN na 2. stupni ZUŠ
Metody a formy práce na 2. stupni
ZUŠ
Komplexně pojatý hudebně výchovný
proces
Hudební recepce
172

Podobné dokumenty

CPD50x CZ uzivatelsky manual -

CPD50x CZ uzivatelsky manual - Nastavení kvality obrazu: Nejlepší, Vysoká, Normální a Základní Rozšířený čas nahrávání připojením k Nezávislému diskovému poli. Vzdálený dohled mobilním telefonem přes GPRS nebo na PC pomocí inter...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor v úvodní části rozlišuje logicky i historicky korektně neprůmyslová a průmyslová odvětví ekonomiky kultury: „„Neprůmyslová“ … „produkují nereprodukovatelné zboží a služby, které jsou „konzumovány“ ...

Více

Čtvrté číslo - Psalterium - zpravodaj duchovní hudby

Čtvrté číslo - Psalterium - zpravodaj duchovní hudby požadavek na zpěv pouze nepochopitelné znásilňování jeho přirozenosti (česky: buzerace), a  podle toho také jeho zpěv vypadá. Pokud se však na to podíváme z  hlediska formálních požadavků na aktivn...

Více

Sborník příspěvků z doktorandské konference

Sborník příspěvků z doktorandské konference důraz je kladen také na rozvoj aktivního vnímání, komunikace a kooperace. Zdrojem zvuku může být vše okolo nás – vlastí tělo, tradiční nástroje, na které lze hrát netradičními způsoby, věci denní p...

Více

zde

zde Jednotlivé periody se proměňují, zůstává však zachována forma proměny (tzv. stadia či etapy): 1. etapa geneze – formuje se nový pohled na literární hodnoty a funkci literatury 2. etapa realizace – ...

Více

Byť samým sebou? To je otázka

Byť samým sebou? To je otázka jediné téma inscenace a vysledovat děj. V momentě, kdy je představení u konce, máme pocit, jako by bylo nedotažené a závěr z předchozího zcela nevyplýval. Avšak díky tomu, že se divák po celou dobu...

Více