Dodatek č. 1 FBC Vikings

Transkript

Dodatek č. 1 FBC Vikings
DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze dne 17. 3. 2015
I.
SMLUVNÍ STRANY
Město Kopřivnice
se sídlem:
zastoupeno:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
města
00298077
CZ00298077
Česká spořitelna, a.s., pobočka
Kopřivnice
1767241349/0800
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a
FBC Vikings Kopřivnice, o. s.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Štramberská 1096, 742 21 Kopřivnice
Markem Jehlárem, předsedou klubu
70239134
ČSOB
239571198/0300
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
uzavřené dne 17. 3. 2015
V článku IV. - Výše dotace a účelové určení
V odstavci 1. se mění výše dotace a to z 240.851 Kč (dvěstěčtyřicettisícosmsetpadesátjedna
korun českých) na 300.851 Kč (třistatisícosmsetpadesátjedna korun českých)
V článku IV. – Výše dotace a účelové určení
V odstavci 2 se u písmene a) text nahrazuje textem: „nájmy a služby s nájmem spojené s
činností pro děti a mládež do 26 let a částečně pro dospělé ve výši 244.000,- Kč
(sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice)“
V článku V. - Závazky smluvních stran
se odstavec 1 doplňuje o větu:
„Poskytovatel vyplatí navýšení dotace na základě schváleného Dodatku č. 1 této smlouvy
příjemci do 30 dnů ode dne uzavření Dodatku č. 1“.
V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho platnosti a platnosti dnem jeho uzavření.
1
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města
Kopřivnice dne 23.04.2015, číslo 86-2.
V Kopřivnici dne 04.05.2015
V Kopřivnici dne 06.05.2015
…….…………………………….
za poskytovatele
Ing. Miroslav Kopečný
…….…………………………….
za příjemce
Marek Jehlár, předseda klubu
2