Usnesení rady 19.10.2011

Komentáře

Transkript

Usnesení rady 19.10.2011
Usnesení
23. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2011-10-19
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rada obce Soběšovice projednala a bere na vědomí:
Úkoly, trvá: 44/6c (černé stavby), 84/14 (kupní smlouva), 6/13, 16/1, 18/4, 20/11, 21/10,
22/7.
V-projekt, Bc. Zdeněk Vrána, Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek: nová žádost o souhlas
s umístěním rozvodného zařízení na pozemku obce k projektované akci „Soběšovice PLM
přeložka“.
Výbor kontrolní, předseda pan Radek Uher: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ
Soběšovice.
Výbor kontrolní, předseda pan Radek Uher: zápis o kontrole pokladních operací na OÚ
Soběšovice.
Moravskoslezský kraj, KÚ, 28. října 117, 702 18 Ostrava: poskytnutí neúčelové investiční
dotace.
AGRO-DOMINIK spol. s r. o., 739 37 Žermanice 91: cenová nabídka.
HECZKO Karel, lesnictví a zahradnictví, 735 42 Horní Těrlicko č. 38: cenová nabídka.
ČZS, ZO Soběšovice: žádost o příspěvek.
Zastupitel Ing. Miroslav Peřina: žádost o instalaci druhého radaru na měření rychlosti v naší
obci.
ZŠ a MŠ Soběšovice, okres F-M, PO: žádost o schválení mimořádné odměny ředitelce ZŠ
a MŠ Soběšovice.
Pan Martin Dvořák: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
Obec Soběšovice: návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
a paní Anetou Vrbovou na zřízení přípojky vody a plynu.
KÚ MS kraj, odbor ÚP, SŘ a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava: rozhodnutí.
Pan Tomáš Kovalčík: žádost.
Fa Karel Sojka, Soběšovice 149: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění
inzerce „Dny otevřených dveří“.
Obec Soběšovice: Pexeso vyhlídkových věží ČR.
Obec Soběšovice: Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích – výběrové řízení na TD, BOZP
a zhotovitele akce.
Obec Soběšovice: Rekultivace a sanace volnočasového areálu Soběšovice (hřiště)
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Obec Soběšovice: Dokumentace pro žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken objektu
čp. 45.
Obec Soběšovice: nájem restaurace „Nová Husarůvka“.
Paní Drahomíra Kukulová: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
Pan Pavel Kubica: žádost o zřízení napojení par. č. 148/16 v k. ú. Dolní Soběšovice na obecní
komunikaci.
Rada obce Soběšovice ukládá:
Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě za úplatu dle nové žádosti V-projekt, Bc. Zdeněk Vrána,
Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek o souhlas s umístěním rozvodného zařízení na pozemku
obce k projektované akci „Soběšovice PLM přeložka“.
Zodp.: starosta, Popovičová
Předložit zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice příštímu zasedání ZO.
Zodp.: starosta
Předložit zápis o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice příštímu zasedání ZO.
Zodp.: starosta
Uzavřít smlouvu o poskytnutí neúčelové investiční dotace z rozpočtu MSK mezi
Moravskoslezským krajem, KÚ, 28. října 117, 702 18 Ostrava a Obcí Soběšovice.
Zodp.: starosta, Popovičová
Uzavřít smlouvu na zimní údržbu komunikací mezi Obcí Soběšovice a HECZKO Karel,
lesnictví a zahradnictví, 735 42 Horní Těrlicko č. 38 na základě výběru ze dvou zaslaných
nabídek.
Zodp.: starosta, Popovičová
Poskytnout finanční příspěvek dle žádosti ČZS, ZO Soběšovice.
Zodp.: starosta, Popovičová
-2-
7. Zaslat odpověď Ing. Miroslavu Peřinovi k žádosti o instalaci druhého radaru na měření
rychlosti v naší obci ve smyslu usnesení VZ ZO Soběšovice dne 9. 6. 2010.
Zodp.: starosta
8. Zaslat požadavek k vyplacení mimořádné odměny ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice Službě
škole, Frýdek-Místek.
Zodp.: starosta, Guziurová
9. Zveřejnit inzerci dle žádosti pana Martina Dvořáka ve zpravodaji obce bezúplatně.
Zodp.: místostarosta, Guziurová
10. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a paní
Anetou Vrbovou na zřízení přípojky vody a plynu.
Zodp.: starosta
11. Zaslat odpověď k žádosti pana Tomáše Kovalčíka: rada obce souhlasí s umístěním zemní el.
přípojky na pozemku par. č. 310/1 v k. ú. Horní Soběšovice.
Zodp.: starosta
12. Zveřejnit inzerci dle žádosti Fa Karel Sojka, Soběšovice 149 ve zpravodaji obce bezúplatně.
Zodp.: místostarosta, Guziurová
13. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti Čtyřleté a osmileté gymnázium,
s.r.o., Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek.
Zodp.: místostarosta, Guziurová, Popovičová
14. Zajistit 100 ks pexesa vyhlídkových věží ČR.
Zodp.: starosta, Popovičová
15. Vyhlásit výběrové řízení na technický dozor, BOZP a zhotovitele akce „Přístavba tělocvičny
ZŠ v Soběšovicích“.
Zodp.: starosta
16. Zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce „Rekultivace a sanace
volnočasového areálu Soběšovice (hřiště)“ firmou ATRIS, s.r.o.
Zodp.: starosta
17. Připravit dokumentaci pro žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken objektu č.p. 45.
Zodp.: starosta
18. Uzavřít smlouvu o nájmu restaurace Nová Husarůvka na období 5 let mezi Obcí Soběšovice a
Erikou Gálovou, ul. Mírová 11/360, 736 01 Havířov-Město, na základě výběru ze tří
uchazečů: 1. Versatille.cz, s.r.o., Gerasimova 1783/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, jednatel:
Štěpán Korbáš; 2. Karina Majerová, společník: Eva Hermanová; 3. Erika Gálová.
Zodp.: starosta, Popovičová
19. Zveřejnit inzerci dle žádosti p. Drahomíry Kukulové ve zpravodaji obce bezúplatně.
Zodp.: místostarosta, Guziurová
20. Odpovědět k žádosti panu Pavlu Kubicovi: rada obce souhlasí se zřízením sjezdu par. č.
148/16 v k. ú. Dolní Soběšovice na obecní komunikaci par. č. 241/4.
Zodp.: starosta
III.
Rada obce Soběšovice schvaluje:
1. Program zasedání rady obce konané dne 2011-10-19.
2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě za úplatu dle nové žádosti V-projekt, Bc. Zdeněk Vrána,
Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek o souhlas s umístěním rozvodného zařízení na pozemku
obce k projektované akci „Soběšovice PLM přeložka“.
3. Předložení zápisu o kontrole pokladních operací v ZŠ a MŠ Soběšovice příštímu zasedání
ZO.
4. Předložení zápisu o kontrole pokladních operací na OÚ Soběšovice příštímu zasedání ZO.
5. Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 2 900 Kč.
6. Cenovou nabídku a uzavření smlouvy na zimní údržbu komunikací HECZKO Karel, lesnictví
a zahradnictví, 735 42 Horní Těrlicko č. 38 na základě výběru ze dvou zaslaných nabídek.
7. Finanční příspěvek dle žádosti ČZS, ZO Soběšovice.
8. Odpověď Ing. Miroslavu Peřinovi k žádosti o instalaci druhého radaru na měření rychlosti
v naší obci ve smyslu usnesení VZ ZO Soběšovice dne 9. 6. 2010.
9. Poskytnutí mimořádné odměny ředitelce ZŠ a MŠ Soběšovice dle návrhu a zaslání
požadavku k vyplacení Službě škole, Frýdek-Místek.
-3-
10. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce bezúplatně dle žádosti pana Martina Dvořáka.
11. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a paní Anetou
Vrbovou na zřízení přípojky vody a plynu.
12. Odpověď k žádosti pana Tomáše Kovalčíka: rada obce souhlasí s umístěním zemní el.
přípojky na pozemku par. č. 310/1 v k. ú. Horní Soběšovice.
13. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce bezúplatně dle žádosti Fa Karel Sojka, Soběšovice
149.
14. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Čtyřleté a osmileté gymnázium,
s.r.o., Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek.
15. Zajištění 100 ks pexesa vyhlídkových věží ČR.
16. Vyhlášení výběrového řízení na technický dozor, BOZP a zhotovitele akce „Přístavba
tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“.
17. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce „Rekultivace a sanace
volnočasového areálu Soběšovice (hřiště)“ firmou ATRIS, s.r.o.
18. Přípravu dokumentace pro žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken objektu č.p. 45.
19. Smlouvu o nájmu restaurace Nová Husarůvka na období 5 let mezi Obcí Soběšovice a Erikou
Gálovou, ul. Mírová 11/360, 736 01 Havířov-Město, na základě výběru ze tří uchazečů: 1.
Versatille.cz, s.r.o., Gerasimova 1783/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, jednatel: Štěpán Korbáš; 2.
Karina Majerová, společník: Eva Hermanová; 3. Erika Gálová.
20. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce bezúplatně dle žádosti p. Drahomíry Kukulové.
21. Odpověď k žádosti pana Pavla Kubicy: rada obce souhlasí se zřízením sjezdu par. č. 148/16
v k. ú. Dolní Soběšovice na obecní komunikaci par. č. 241/4.
22. Rezignaci paní Ireny Voznicové na funkci předsedy komise kulturní a sportovní.
Zapsal:
Ing. Josef Majer
místostarosta obce
Ing. Karel Obluk
starosta obce

Podobné dokumenty

Zpravodaj 2015 ZDE - Rybářský svaz Lučina

Zpravodaj 2015 ZDE - Rybářský svaz Lučina ÚNOR – v sobotu od 800–1200 hod.

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané 18.3.2015

Usnesení z 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané 18.3.2015 schvaluje 1. Smlouvu o nájmu pozemků, staveb a příslušenství tvořících „Stánek na hrázi“ a parkoviště „Na hrázi“ mezi Obcí Soběšovice, 739 22 Soběšovice 10, jako pronajímatelem a Zdeňkem Hrabcem, 7...

Více

Farníček pro 30. týden

Farníček pro 30. týden ve farním kostele je mše svatá v Soběšovicích již dnes večer v 17 hodin: 17:00 Soběšovice Mše svatá s nedělní platností: Za Josefa Nytru, manželku a syna Karla

Více

Omlazení obličeje - Tradiční čínská medicína

Omlazení obličeje - Tradiční čínská medicína èínské bylinné medicíny a èínské dietní terapie, liší se od ostatních zpùsobù léèení tím, že všechna ošetøení jsou specifická pro Vaši konstituci, založena na diagnóze TCM, kterou urèuje tep, jazyk...

Více

TC Třinec Open, TC Třinec (B - 500)

TC Třinec Open, TC Třinec (B - 500) Lewandowska Paulina Nowak Kamila

Více

22/08 - F1sport.cz

22/08 - F1sport.cz Někdo onen osudný moment viděl (a stále vidí) tak, že Räikkönen bezhlavě na Sutila zaútočil a přitom udělal školáckou chybu. Přitom opakované záběry ukazují, že se Fin do žádného útoku nepouštěl. N...

Více