Usnesení RM č. 14/2013 - Město Špindlerův Mlýn

Transkript

Usnesení RM č. 14/2013 - Město Špindlerův Mlýn
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 14/2013, které se konalo
v pondělí dne 17. 6. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/14/2013
Rada města schvaluje program 14. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/14/2013
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/14/2013
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
300.000,- Kč pro Obec Rudník, se sídlem Rudník 51, 543 72 Rudník jako finanční výpomoc
na odstranění a zmírnění škod způsobených povodní v roce 2013.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/14/2013
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu mezi Obcí Rudník,
se sídlem Rudník 51, 543 72 Rudník jako obdarovaným a Městem Špindlerův Mlýn jako
dárcem na poskytnutí finančního daru na odstranění a zmírnění škod způsobených povodní
v roce 2013.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)
5/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 6/2013 mezi společností
Hotel START s.r.o., se sídlem Bedřichov 17, 543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův
Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané dne
22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 7/2013 mezi společností
HOTEL PRAHA GROUP s.r.o., se sídlem Slezanů 19/2317, 169 00 Praha 6 a Městem
Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané
dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 9/2013 mezi společností
MODAD s.r.o., se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1 a Městem Špindlerův Mlýn na
úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané dne
22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
8/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 10/2013 mezi
společností PENZION LABE CZ s.r.o., se sídlem Špindlerův Mlýn 21, 543 51 Špindlerův
Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci
Špindlerovské pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 11/2013 mezi panem
Petrem Klanicou, pension Seidl, se sídlem Dukelská 1384, 543 01 Vrchlabí a Městem
Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané
dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 12/2013 mezi
společností GASTRO4YOU s.r.o., se sídlem Nerudova 939, 543 01 Vrchlabí a Městem
Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané
dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 13/2013 mezi
společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn
a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské
pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
12/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 8/2013 mezi Sdružením
majitelů a provozovatelů hotelů a penzionů Špindlerův Mlýn, se sídlem Lyžařská 123, 543 51
Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci
Špindlerovské pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
13/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 14/2013 mezi
společností Asten Hotels s.r.o., se sídlem Pařížská 1073/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské
pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
14/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 15/2013 mezi
společností CONATUS s.r.o., hotel Westend, se sídlem Červený Újezd 308, 273 51 Praha
Západ a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci
Špindlerovské pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
15/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o partnerské spolupráci mezi USP
TRAVEL s.r.o., se sídlem Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice a Městem
Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
16/14/2013
Rada města souhlasí s předloženým návrhem autobusových zastávek a návrhem na jejich
umístění.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/14/2013
Rada města bere na vědomí návrh nové podoby Špindlerovských novin.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
18/14/2013
Rada města bere na vědomí záměr založení Klastru Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/14/2013
Rada města bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p. č. 132/2
cca 250 - 300 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem provozování muzea.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
o výměře
20/14/2013
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 907/2 o výměře 60 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem provozu půjčovny sportovních potřeb.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/14/2013
Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku inv. č. 5/204/35 (8 ks monitorů LTD)
a souhlasí s jeho odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu č. 09-99-G034-1 o zavedení a provádění
systému řízení bezpečnosti dětského hřiště (o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy
ČSN 1176-7) mezi společností Tomovy parky-servis s.r.o., se sídlem Jeronýmova 557, 511 01
Turnov jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako provozovatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
23/14/2013
Rada města schvaluje v upraveném znění Nájemní smlouvu č. E-135-2013/MO mezi
společností YELLOW POINT, spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 1133/32, 130 00
Praha 3 – Žižkov jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na
pronájem části pozemku p. č. 614/12 o výměře 100 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/14/2013
Rada města schvaluje výměnu oken v městském bytě č. 2 v domě č. p. 134 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně z důvodu havarijního stavu.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
25/14/2013
Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na službu
„Návrh celoměstského systému parkování ve Špindlerově Mlýně“, dle schválené Směrnice
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-13/2012.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. VINCI Park CZ a.s., se sídlem Washingtonova 17/1599, 110 00 Praha 1,
2. M.O.Z. Consult s.r.o., se sídlem Muchova 223/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice,
3. GS Consult s.r.o., se sídlem Jaurisova 515, 141 00 Praha 4 – Michle a
4. ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
26/14/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu
„Návrh celoměstského systému parkování ve Špindlerově Mlýně“ ve složení: Bc. Vladimír
Staruch, MUDr. Petr Novák, Pavel Jirsa, Ivan Bila, David Tomíček, náhradník Jiří Voborník.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
27/14/2013
Rada města souhlasí s rezervací víceúčelového hřiště na sídlišti Bedřichov ve Špindlerově
Mlýně za účelem konání příměstského tenisového tábora v období od 22. 7. 2013 do
26. 7. 2013 v časech od 9:30 – 11:30 hodin a 13:00 – 15:00 hodin.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
28/14/2013
Rada města schvaluje v upraveném znění Nájemní smlouvu č. E-132-2013/MO mezi
společností AMTRAK s.r.o., se sídlem V Korytech 3234, 100 00 Praha 10 – Strašnice jako
nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části pozemku
p. č. 152/13 o výměře 134 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
29/14/2013
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku Ing. Petra Grégra, se
sídlem Kotulánova 1611/6, 628 00 Brno na nákup kompletního výstražného a světelného
zařízení pro služební vozidlo Městské policie Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
30/14/2013
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise Cestovního ruchu ze dne 29. 5. 2013.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
31/14/2013
Rada města vydává potvrzení, že Mgr. Petr Libřický je v souladu s § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. 8. 2013 ředitelem Základní školy
a mateřské školy Špindlerův Mlýn, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let, tj. do
31. 07. 2019.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto potvrzení.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
32/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720734263
mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
pojistníkem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
33/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8053730815
mezi společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí
1458, 532 18 Pardubice – Zelené Předměstí jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
pojistníkem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
34/14/2013
Rada města určuje vozidlo Dacia Duster, v majetku města Špindlerův Mlýn, jako služební
vozidlo Městské policie Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
35/14/2013
Rada města, na základě doporučení komise Cestovního ruchu ze dne 29. 5. 2013, neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku redakci sezónních novin VESELÝ VÝLET, se sídlem
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
Informace:
1) Návrh výstavby nové budovy autobusového nádraží
2) Žádost o projednání finanční pomoci obcím postiženým povodněmi v Královéhradeckém
kraji
3) Výzva obce Kamýk nad Vltavou k řešení otázky regulace upouštění přehradních nádrží
v ČR při povodňových událostech
Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta
Ve Špindlerově Mlýně, dne 19. 6. 2013
Zapsala: T. Antošová
MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
USNESENÍ
ze zasedání Rady města č. 14/2013, které se konalo
v pondělí dne 17. 6. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
1/14/2013
Rada města schvaluje program 14. zasedání s navrženým doplněním.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
2/14/2013
Rada města pověřuje zápisem Terezu Antošovou.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
3/14/2013
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
300.000,- Kč pro Obec Rudník, se sídlem Rudník 51, 543 72 Rudník jako finanční výpomoc
na odstranění a zmírnění škod způsobených povodní v roce 2013.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
4/14/2013
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu mezi Obcí Rudník,
se sídlem Rudník 51, 543 72 Rudník jako obdarovaným a Městem Špindlerův Mlýn jako
dárcem na poskytnutí finančního daru na odstranění a zmírnění škod způsobených povodní
v roce 2013.
(pro – 3, proti – 0, zdržel se – 1)
5/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 6/2013 mezi společností
Hotel START s.r.o., se sídlem Bedřichov 17, 543 51 Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův
Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané dne
22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
6/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 7/2013 mezi společností
HOTEL PRAHA GROUP s.r.o., se sídlem Slezanů 19/2317, 169 00 Praha 6 a Městem
Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané
dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
7/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 9/2013 mezi společností
MODAD s.r.o., se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1 a Městem Špindlerův Mlýn na
úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané dne
22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
8/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 10/2013 mezi
společností PENZION LABE CZ s.r.o., se sídlem Špindlerův Mlýn 21, 543 51 Špindlerův
Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci
Špindlerovské pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
9/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 11/2013 mezi panem
Petrem Klanicou, pension Seidl, se sídlem Dukelská 1384, 543 01 Vrchlabí a Městem
Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané
dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
10/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 12/2013 mezi
společností GASTRO4YOU s.r.o., se sídlem Nerudova 939, 543 01 Vrchlabí a Městem
Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské pouti konané
dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
11/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 13/2013 mezi
společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn
a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské
pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
12/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 8/2013 mezi Sdružením
majitelů a provozovatelů hotelů a penzionů Špindlerův Mlýn, se sídlem Lyžařská 123, 543 51
Špindlerův Mlýn a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci
Špindlerovské pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
13/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 14/2013 mezi
společností Asten Hotels s.r.o., se sídlem Pařížská 1073/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci Špindlerovské
pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
14/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Sponzorskou smlouvu č. 15/2013 mezi
společností CONATUS s.r.o., hotel Westend, se sídlem Červený Újezd 308, 273 51 Praha
Západ a Městem Špindlerův Mlýn na úhradu kulturního pořadu a výdaje v rámci
Špindlerovské pouti konané dne 22. 6. 2013.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
15/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu o partnerské spolupráci mezi USP
TRAVEL s.r.o., se sídlem Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice a Městem
Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0)
16/14/2013
Rada města souhlasí s předloženým návrhem autobusových zastávek a návrhem na jejich
umístění.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
17/14/2013
Rada města bere na vědomí návrh nové podoby Špindlerovských novin.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
18/14/2013
Rada města bere na vědomí záměr založení Klastru Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
19/14/2013
Rada města bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p. č. 132/2
cca 250 - 300 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem provozování muzea.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
o výměře
20/14/2013
Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 907/2 o výměře 60 m²
v k. ú. Špindlerův Mlýn za účelem provozu půjčovny sportovních potřeb.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
21/14/2013
Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku inv. č. 5/204/35 (8 ks monitorů LTD)
a souhlasí s jeho odepsáním z majetkové evidence.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
22/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Smlouvu č. 09-99-G034-1 o zavedení a provádění
systému řízení bezpečnosti dětského hřiště (o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy
ČSN 1176-7) mezi společností Tomovy parky-servis s.r.o., se sídlem Jeronýmova 557, 511 01
Turnov jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako provozovatelem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
23/14/2013
Rada města schvaluje v upraveném znění Nájemní smlouvu č. E-135-2013/MO mezi
společností YELLOW POINT, spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 1133/32, 130 00
Praha 3 – Žižkov jako nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na
pronájem části pozemku p. č. 614/12 o výměře 100 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
24/14/2013
Rada města schvaluje výměnu oken v městském bytě č. 2 v domě č. p. 134 Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně z důvodu havarijního stavu.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
25/14/2013
Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na službu
„Návrh celoměstského systému parkování ve Špindlerově Mlýně“, dle schválené Směrnice
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Špindlerův Mlýn č. V-13/2012.
Rada města schvaluje oslovení těchto společností:
1. VINCI Park CZ a.s., se sídlem Washingtonova 17/1599, 110 00 Praha 1,
2. M.O.Z. Consult s.r.o., se sídlem Muchova 223/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice,
3. GS Consult s.r.o., se sídlem Jaurisova 515, 141 00 Praha 4 – Michle a
4. ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
26/14/2013
Rada města schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu
„Návrh celoměstského systému parkování ve Špindlerově Mlýně“ ve složení: Bc. Vladimír
Staruch, MUDr. Petr Novák, Pavel Jirsa, Ivan Bila, David Tomíček, náhradník Jiří Voborník.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
27/14/2013
Rada města souhlasí s rezervací víceúčelového hřiště na sídlišti Bedřichov ve Špindlerově
Mlýně za účelem konání příměstského tenisového tábora v období od 22. 7. 2013 do
26. 7. 2013 v časech od 9:30 – 11:30 hodin a 13:00 – 15:00 hodin.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
28/14/2013
Rada města schvaluje v upraveném znění Nájemní smlouvu č. E-132-2013/MO mezi
společností AMTRAK s.r.o., se sídlem V Korytech 3234, 100 00 Praha 10 – Strašnice jako
nájemcem a Městem Špindlerův Mlýn jako pronajímatelem na pronájem části pozemku
p. č. 152/13 o výměře 134 m² v k. ú. Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
29/14/2013
Rada města schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku Ing. Petra Grégra, se
sídlem Kotulánova 1611/6, 628 00 Brno na nákup kompletního výstražného a světelného
zařízení pro služební vozidlo Městské policie Špindlerův Mlýn.
Rada města pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
30/14/2013
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise Cestovního ruchu ze dne 29. 5. 2013.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
31/14/2013
Rada města vydává potvrzení, že Mgr. Petr Libřický je v souladu s § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. 8. 2013 ředitelem Základní školy
a mateřské školy Špindlerův Mlýn, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let, tj. do
31. 07. 2019.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto potvrzení.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
32/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720734263
mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
pojistníkem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
33/14/2013
Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8053730815
mezi společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí
1458, 532 18 Pardubice – Zelené Předměstí jako pojistitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako
pojistníkem.
Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
34/14/2013
Rada města určuje vozidlo Dacia Duster, v majetku města Špindlerův Mlýn, jako služební
vozidlo Městské policie Špindlerův Mlýn.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
35/14/2013
Rada města, na základě doporučení komise Cestovního ruchu ze dne 29. 5. 2013, neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku redakci sezónních novin VESELÝ VÝLET, se sídlem
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov.
(pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0)
Zapsala: T. Antošová
Usnesení ze zasedání Rady města Špindlerův Mlýn
Informace:
1) Návrh výstavby nové budovy autobusového nádraží
2) Žádost o projednání finanční pomoci obcím postiženým povodněmi v Královéhradeckém
kraji
3) Výzva obce Kamýk nad Vltavou k řešení otázky regulace upouštění přehradních nádrží
v ČR při povodňových událostech
Bc. Vladimír Staruch, v.r.
starosta
Ve Špindlerově Mlýně, dne 19. 6. 2013
Zapsala: T. Antošová
MUDr. Petr Novák, v.r.
místostarosta

Podobné dokumenty

Harvey B. Milkman, Stanley G. Sunderwirth: Craving for ecstasy and

Harvey B. Milkman, Stanley G. Sunderwirth: Craving for ecstasy and pitominu vymyslel v šedesátých letech americký psychiatr Pankhee, který vyšel z předpokladu, že opilci hledají mystický zážitek v pivu, vínu a kořalce, ale až jej budou mít koncentrovaně podstrčený...

Více

Pozvánka - školení pracovníků masného průmyslu 2015

Pozvánka - školení pracovníků masného průmyslu 2015 ● Pavel SMETANA, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ● Josef KAMENÍK, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Miroslav JŮZL, Mendelova univerzita v Brně ● Ladislav STARUCH, Slovenská te...

Více

P¤EHLED O POâTU AUTORIZOVAN¯CH OSOB PODLE

P¤EHLED O POâTU AUTORIZOVAN¯CH OSOB PODLE Ing. Pavel BĚLOHLÁVEK Ing. Josef CIGOŠ Ing. Horymír COUFAL Ing. Igor HÖNIG Ing. Petr CHYTIL Ing. Milan JAROŠ Josef KRCHŇÁK Ing. Jiří MATÚŠ Ing. Pavel STARÝ Ing. Jiří ŠIŠÁK Ing. Jaroslav VALKOVIČ In...

Více