Kronika 2006 - Město Plasy

Komentáře

Transkript

Kronika 2006 - Město Plasy
Kronika 2006
Počasí a příroda
Zima tohoto roku trvala měsíc, od poloviny ledna do poloviny února leţel sníh a mrazy se
pohybovaly od -15 do -20 °C. V polovině února sníh sice slezl, ale hned prvního března napadlo
poměrně hodně sněhu, který do dvou dnů roztál. Totéţ se opakovalo šestého března. 11. března,
kdy v Ţebnici slavili masopust, začal v podvečerních hodinách silně padat sníh a do druhého dne
do rána napadalo téměř 20 cm sněhu. Další dny bylo většinou zataţeno s občasnými sněhovými
přeháňkami, takţe sněhová pokrývka vydrţela aţ do 19. března, kdy vysvitlo slunce. Během toho
a následujícího dne sníh zcela zmizel. První jarní den po něm zůstaly jen zbytky v místech, kam
ještě nesvítí slunce. Jaro bylo poměrně chladné a vlastně krátké, protoţe letní počasí se
projevovalo jiţ koncem května. V červenci přišla tropická vedra, která trvala aţ do začátku srpna.
Celkem 20 tropických dnů teplota překračovala 30 °C. Od poloviny srpna se objevovaly časté
přeháňky a konec srpna jiţ měl podobu podzimního počasí. Po chladném zářijovém týdnu se
oteplilo a teplý podzim vydrţel aţ do konce října, kdy přišlo ochlazení a první mrazy dosahovaly
aţ -8 °C. První sníh a námrazy se objevily uţ 2. listopadu. Pak opět došlo k oteplení a celý listopad
se pohybovaly denní teploty v rozmezí 10–15 °C. Zajímavé je, ţe ani začátkem prosince se
nedostavily mrazy. Celý prosinec byl poměrně teplý. Dokonce se v tisku psalo, ţe je to nejteplejší
prosinec v Evropě za posledních 1300 let. Rok 2006 byl označen za rok teplotních rekordů
a celkově byl meteorology vyhodnocen jako devátý nejteplejší rok za posledních 232 let, tedy od
roku 1775.
Firma Lasselsberger a. s. zahájila biologické kultivační práce na rozloze 110 143 m²
v dobývacím prostoru kaolinových oprámů v k. ú. Lomnička. Za tři roky se zde má proinvestovat
1 216 013 Kč bez DPH. Rekultivační práce pro těţební firmu provádí Lesní společnost Plasy a. s.
Město a jeho orgány
Zastupitelstvo města se v tomto roce sešlo celkem sedmkrát, a to 8. března, 3. dubna, 7.
června, 2. srpna, 18. října, 1. listopadu, 22. listopadu a 20. prosince.
Na březnové (20.) schůzi schválilo zastupitelstvo vstup do „Dobrovolného svazku obcí
I/27“, který se bude zasazovat o přípravu a realizaci skupinového projektu obchvatů obcí a měst
leţících na silnici I/27, tedy od Třemošné aţ po Vysokou Libyni. Městské zastupitelstvo schválilo
prodej části výtlačného vodovodu do rybnického vodojemu v délce 862 m. Tento vodovod byl
vybudován roku 1997 společně s obcemi Rybnicí a Kaznějovem. Zmíněnou část prodalo město
Vodárenské a kanalizační a. s. Plzeň za 50 tis. Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji stavebních
parcel manţelům Löffelmannovým (p. p. č. 357/24), Lumíru Pröllovi (p. p. č. 357/29) a Petru
Kuklovi p. p. č. 357/30). Rovněţ schválilo scelení pozemků kolem rybníka v Babině
s odkoupením pozemků od čtyř vlastníků v tomto prostoru. Také schválilo směnu pozemků za
účelem vybudování dětského hřiště u obecního domu v Lomničce s panem Churavým a odkup
pozemků od manţelů Švábových na scelení pozemků, na nichţ se nachází autobusová točna. Totéţ
zasedání schválilo smlouvu s firmou Nexon-Bonus s. r. o. Plzeň na zprostředkování prodeje
dalších parcel v lokalitě Nad Stodolami a jejich zastavění dvěma řadovými domky. Schválilo také
výběrové řízení na provedení kanalizace na Střelnici, v němţ jako vítěz vyšla firma POHL cz. a. s.
Plzeň. Dále byl schválen rozpočet městské knihovny na rok 2006; její výdaje i příjmy mají činit
3 702 tis. Kč.
Dubnová (21.) schůze zastupitelstva byla spíše mimořádná. Konala se tentokrát na radnici
a schválila jako zástupce města na valné hromadě Vodárenské a kanalizační a. s. Plzeň starostu
města Mgr. Miloslava Hurta a jako náhradníky místostarosty Karla Maříka a Ladislava Urbana.
1
Zastupitelstvo také schválilo koupi domu čp. 291 kampeličku se st. p. č. 311 a p. p. č. 115/18
zahrada v k. ú. Plasy od České spořitelny a. s.
Červnová (22.) schůze zastupitelstva schválila vybudování kanalizace v lokalitě na
Střelnici v hodnotě 3,9 mil. Kč, na níţ město dostalo dotaci ze SFŢP 2 mil. Kč a 2 mil. pokryje
penězi z půjčky. Pro Horní Hradiště schválilo zastupitelstvo města 21 Kč za 1 m³ vody, přičemţ se
nepočítá s vytvářením rezervy na investice. Zastupitelstvo odsouhlasilo umístění stavby rodinného
domku manţelům Vlnasovým z Rybnice na pozemku manţelů Hercikových v k. ú. Plasy. Dále
schválilo stavbu rodinného domku v k. ú. Babina Petru Stejspalovi z Kopidla a stavbu chaty v k. ú.
Nebřeziny Kamile Peroutkové z Kaznějova. Rovněţ schválilo směny pozemků v k. ú. Lomnička
s V. Churavým a v k. ú. Ţebnice s Jaroslavem Šimlem. Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku
města za rok 2005. Zůstatek k 1. lednu 2005 činil 10 091 172 Kč, příjmy za předchozí rok činily
70 969 815 Kč, výdaje 66 944 597 Kč a splátky úvěrů 2 090 000 Kč. Výdaje na operace řízené
likvidity vykazovaly 5 008 604 Kč. K 31. prosinci 2005 mělo zůstatek 7 017 785 Kč. Drobný
nehmotný majetek na počátku sledovaného období měl hodnotu 1 270 483 Kč a na jeho konci
1 296 017 Kč. Drobný hmotný majetek měl hodnotu na počátku roku 167 055 531 Kč a na konci
roku 174 856 971 Kč. Dlouhodobý finanční majetek byl na počátku i na konci roku 2005
v hodnotě 9 655 000 Kč. Sociální fond vykazoval na počátku roku 223 650 Kč a na konci 233 570
Kč.
Na srpnové (23.) schůzi zastupitelstvo rozhodlo o navýšení investičních výdajů na
komunikaci v Manětínské ulici. Šlo o finanční částku 910 tis. Kč na chodníky v této ulici.
Zastupitelstvo vyhovělo ţádosti H. Romové z Plzně o povolení výstavby rodinného domku v k. ú.
Plasy a ţádosti I. Slavíka z Kočína o povolení výstavby rodinného domku v k. ú. Babina. Schválilo
ţádost Ing. Iva Kornatovského z Plas o koupi stavebních parcel v lokalitě Nad Stodolami p. p. č.
357/26 a 357/27. Starosta města podal informaci z jednání o rekonstrukci mostu přes řeku Střelu
a vybudování provizoria včetně lávky pro pěší u objektů hasičského záchranného sboru.
Zastupitelstvo stanovilo pro nastávající komunální volby počet členů nového zastupitelstva na 15.
Zastupitelstvo rovněţ rozhodlo o příspěvku 125 tis. Kč plaskému farnímu úřadu na plánovanou
rekonstrukci elektroinstalace ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Říjnové (24.) zasedání zastupitelstva města bylo posledním zasedáním v jeho dosavadním
sloţení, tedy před novými volbami do zastupitelstev obcí a měst. Projednalo ţádost manţelů
Patejdlových z Plas o moţnosti výstavby rodinného domku na p. p. č. 322/1 v k. ú. Plasy, ţádost
Jaroslava Krále o moţnosti výstavby rodinného domku na p. p. č. 265/17 v k. ú. Plasy. Schválilo
ţádost Ing. Kletečkové z Nýřan o povolení výstavby chaty v k. ú. Nebřeziny, prodej p. p. č. 357/13
v k. ú. Plasy Luboši Svátkovi z Rakovníka, prodej p. p. č. 357/31 v k. ú. Plasy manţelům
Drozdovým z Plas a prodej p. p. č. 357/5, 357/9, 357/10, 357/11, 357/14, 357/15, 357/16, 357/17,
357/19, 357/21 a 357/25 Ing. Ivo Kornatovskému z Plas. Odsouhlasilo finanční příspěvek města
TJ Sokol Plasy ve výši 95 966 Kč a povolilo firmě ITTEC přístavbu přístřešku kotelny u budovy
tzv. „bývalé polikliniky“ na Staré cestě s tím, ţe firma nebude 24 měsíců platit nájemné.
Ustavující (1.) zasedání nově zvoleného zastupitelstva města na období let 2006/2010
v celostátních komunálních volbách, které proběhly ve dnech 20.–21. října 2006, se konalo
1. listopadu v přednáškovém sále okresního archivu. Na zasedání byla zvolena nová rada města,
nový starosta města, nový místostarosta města a byly schváleny pomocné orgány zastupitelstva
města pro uvedené volební období, a to kontrolní výbor, finanční výbor a osadní výbory. Rovněţ
zvolilo předsedy jak kontrolního výboru, tak výboru finančního. Na návrh tajemníka městského
úřadu zastupitelstvo rovněţ schválilo jednací řád zastupitelstva města. Zastupitelstvo rozhodlo, ţe
právo nosit odznak se znakem České republiky při slavnostních příleţitostech a jiných občanských
obřadech kromě osob určených zákonem mají téţ Ladislav Urban, Mgr. Markéta Lorenzová,
MUDr. Jitka Bezdíčková a Ing. Tomáš Dušička.
Listopadové (2.) zasedání zastupitelstva projednávalo připravovaný územní plán, který na
zastupitelstvu prezentoval Ing. Salát. Hned na schůzi někteří zastupitelé odmítli v souvislosti
2
s řešením dopravní situace výstavbu kruhové křiţovatky mezi rybníkem a řekou Střelou.
Zastupitelstvo schválilo také obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o poplatku v jednotné výši 460
Kč na trvale bydlícího občana i na majitele rekreačního objektu za provoz systému shromaţďování
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. ledna
2007. Dále odsouhlasilo příspěvek na fasádu kostela v Ţebnici ve výši 10 000 Kč s podmínkou, ţe
sdruţení sv. Jakuba Většího zprovozní věţní hodiny na kostele a doloţí prokazatelné výdaje na
jejich opravu. Sdruţení získalo také na kostel od KÚ PK dotaci ve výši 100 000 Kč. Zastupitelstvo
schválilo setrvání města ve Svazu měst a obcí Plzeňského kraje, Mikroregionu Dolní Střela a
v Dobrovolném sdruţení obcí I/27 a ukončení členství ve Svazu měst a obcí České republiky a ve
Sdruţení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k 31. prosinci 2006. Dále schválilo úpravu
rozpočtu na rok 2006 na straně příjmu i vydání, a to navýšení o 567,6 tis. Kč. Zastupitelstvo téţ
schválilo odkoupení podílových listů IKS v hodnotě 500 Kč. Schůze také projednala závěry
z kontroly České inspekce ţivotního prostředí a jí vyměřenou pokutu za provozování sběrného
dvora a spalování odpadků. Pokuta byla nakonec inspekcí prominuta, nicméně zastupitelstvo dalo
městskému úřadu pokyn k zabezpečení finančních prostředků na roky 2007 a 2008, aby byl
vybudován nový sběrný dvůr, čímţ by se předešlo problémům s řadou odpadů.
Prosincové (3.) zasedání zastupitelstva projednalo a schválilo sloţení kontrolního výboru
a finančního výboru a schválilo sloţení osadních výborů, které vzešly z místních voleb v osadách.
Schválilo rozpočtové provizorium města na rok 2007 bez investičních akcí a rozhodlo o příspěvku
pro Dětský domov v Trnové ve výši 3000 Kč.
Rada města se sešla v tomto roce celkem 14x, a to 46. dne 11. ledna, 47. dne 8. února, 48.
dne 1. března, 49. dne 22. března, 50. dne 18. dubna, 51. dne 10. května, 52. dne 31. května, 53.
dne 28. června, 54. dne 26. července, 55. dne 30. srpna, 56. dne 20. září a 57. dne 12. října.
V novém volebním období 1. dne 8. listopadu a 2. dne 6. prosince.
Na lednové (46.) schůzi rada schválila veřejnoprávní smlouvu s obcí Hvozd o projednávání
přestupků. Za kaţdý projednaný přestupek bude město Plasy účtovat 500 Kč. Na únorové (47.)
schůzi schválila smlouvu s Českou spořitelnou a. s., jíţ město koupilo objekt České spořitelny
(kampeličky) čp. 291. Rovněţ schválila rozšíření územního plánu na všechny osady (katastrální
území) města a tím i dodatek ke smlouvě se zpracovatelem územního plánu Ing. arch. Petrem
Taušem. Dále schválila smlouvu s agenturou 3image Plzeň na zabezpečení plaské poutě 12. srpna
v areálu Velká louka. Odsouhlasila smlouvu se stravovacím zařízením Bama Horní Bříza na
zajištění stravování pro Pečovatelskou sluţbu Plasy. Jmenovala novou vedoucí stavebního úřadu
s platností od 1. března paní Ladislavu Krojovou ze Hvozda, která vystřídala v této funkci paní
Pavlu Ingrišovou ze Ţebnice, jeţ odešla do starobního důchodu. Březnová (48.) schůze rady města
schválila výjimku pro mateřskou školu v počtu dětí ve třídě na 26 smyslově, tělesně a duševně
zdravých dětí. Na 49. schůzi rada odsouhlasila příspěvek pro občanské sdruţení Plaská lilie o. s. na
zajištění kulturního programu a stánkového prodeje u konventu v době konání plaské poutě 12.
srpna. Dále schválila příspěvek 7500 Kč na činnost místní organizace Svazu tělesně postiţených.
Schválila příspěvek města na dopravní obsluţnost Plzeňského kraje ve výši 76 350 Kč veřejnou
vnitrostátní linkovou autobusovou dopravou. 52. schůze rady schválila navýšení rozpočtu
mateřské školy o 42 000 Kč na zastřešení teras. Usnesením 55. schůze převedlo město 40 000 Kč
na účet Římskokatolické farnosti Plasy jako zálohu z dotace ve výši 120 000 Kč, která bude
pouţita na opravu kostela sv. Jakuba Většího v Ţebnici. Na listopadové (1.) schůzi rady města v
novém sloţení po volbách do zastupitelstev obcí schválila mimo jiné příspěvek na opravu věţních
hodin na kostele v Ţebnici ve výši 5.000 Kč. Rozhodla o výši poplatku za likvidaci TDO z 380 na
460 Kč u obyvatel trvale bydlících a ze 400 na 460 Kč u majitelů rekreačních objektů s platností
od 1. ledna 2007. Na prosincové (2.) schůzi se rada rozhodla podat ţádost o dotaci ze státního
rozpočtu na rekonstrukci školní jídelny při základní škole (přístavba a nové technologie) ve výši
8 mil. Kč a usnesla se na zahájení projektové přípravy na tuto akci s její realizací v dalším roce.
3
Volby do zastupitelských orgánů
Rok 2006 byl v naší republice rokem voleb do zastupitelských orgánů. Konaly se volby
do Poslanecké sněmovny ve dnech 2. a 3. června a do Senátu ve dnech 20.–21. a 28.–29. října a do
zastupitelstva města ve dnech 20.–21. října. V našem městě se volilo tradičně na 8 místech, a to
v Babině, v Horním Hradišti, v Lomničce, v Nebřezinech, v Ţebnici a v Plasích na městském
úřadě, v zasedací místnosti Jednoty s. d. a v budově B gymnázia.
Před volbami do zastupitelstva města, které proběhly ve dnech 20.–21. října, navrhla své
kandidáty čtyři politická seskupení – Česká strana sociálně demokratická (ČSSD),
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Křesťansko-demokratická unie –
Československá strana lidová (KDU-ČSL) a Občanská demokratická strana (ODS). Všechny
čtyři strany měly na svých kandidátkách po patnácti kandidujících osobách, coţ je schválený
počet zastupitelů města na příští volební období. Voleb se z 2 121 oprávněných voličů zúčastnilo
1 189 osob, coţ je 56,05 %. Celkem voliči odevzdali 15 847 hlasů, z nich ODS obdrţela 38,69 %
hlasů, ČSSD 27,77 %, KDU-ČSL 21,83 % a KSČM 11,71 % hlasů.
Nově ustavené orgány města, které vzešly z voleb:
Zastupitelstvo města:
MUDr. Jitka Bezdíčková z Plas, dětská lékařka, zvolena za ODS,
Ing. Tomáš Dušička z Babiny, zemědělec, zvolen za KDU-ČSL,
Ing. Václav Gross ze Ţebnice, technik, zvolen za ČSSD,
Zdeněk Hanzlíček z Plas, podnikatel, zvolen za ČSSD,
Mgr. Miloslav Hurt z Plas, starosta města, zvolen za ODS,
Mgr. Zdeněk Chlup ze Ţebnice, učitel, zvolen za KDU-ČSL,
Mgr. Markéta Lorenzová z Plas, ředitelka gymnázia, zvolena za KDU-ČSL,
Miloš Martiniak z Plas, chemik, zvolen za KSČM,
Karel Mařík z Plas, inspektor létání, zvolen za ČSSD,
Jaroslav Novák z Plas, technik, zvolen za KSČM,
Mgr. Jiří Novotný z Plas, vysokoškolský učitel, zvolen za ODS,
Vít Soutner z Plas, stavbyvedoucí, zvolen za ČSSD,
Václav Šiml z Horního Hradiště, podnikatel, zvolen za ODS,
Ing. Petr Škop z Plas, správce počítačových sítí, zvolen za ODS,
Ladislav Urban ze Ţebnice, technik, zvolen za ODS.
Rada města:
uvolněný starosta města Mgr. Miloslav Hurt,
neuvolněný místostarosta Václav Šiml,
další členové rady města: Karel Mařík,
Ing. Václav Gross,
Mgr. Markéta Lorenzová.
Orgány zastupitelstva:
Kontrolní výbor: předseda Ing. Tomáš Dušička, členové: Jaroslav Cejthamr, Ing. Václav
Cejthamr, Ph.D., Zbyněk Jaroš, Jaromír Kovářík, Ing. Pavel Lavička, Ing. Barbora
Dušičková, Vít Soutner a Monika Aksamitová,
Finanční výbor: předseda Ing. Václav Gross, členové: Miloš Martiniak, Ing. Václav Mour,
Petr Hána, Ing. Jiří Sutr, Jaroslav Spěvák, Ing. Miloslav Vaňourek, Zdeněk Hanzlíček a
Mgr. Vladimír Dlouhý,
4
Osadní výbor Babina: předseda Petr Hána, místopředseda Zbyněk Jaroš, jednatelka: Hana
Jarošová, členové: Jitka Koudelová, Jiří Řezáč, Zdeněk Vaník, Jan Černý, Jaroslav Spěvák
a Ing. Tomáš Dušička,
Osadní výbor Horní Hradiště: předseda Vladimír Záhrobský, místopředseda Ing. Václav Mour,
členové: Václav Šiml, Josef Netrh, Pavel Kolář, Jaroslav Hynek, Roman Vaňourek, Ladislav
Havel a Marie Stančová,
Osadní výbor Lomnička: předseda Karel Hubka, místopředseda Julius Boldiţar, členové: Josef
Švajda, Vladimír Kalina a Miloslav Šváb,
Osadní výbor Nebřeziny: předseda Václav Urbánek, místopředseda Ing. František Zídek,
členové: Jindřich Hanzlíček, Otakar Kuruc a Stanislava Hanzlíčková,
Osadní výbor Ţebnice: předseda Roman Gross, místopředsedkyně Dana Kepková, členové: Ing.
Václav Gross, Milan Hora, Mgr. Zdeněk Chlup, Luboš Šiml a Rudolf Tauchen.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhly ve dnech 2.–3.
června. Voleb se zúčastnilo 1 488 z 2 111 voličů (tj. 70,58 %). Občanská demokratická strana
obdrţela 506 hlasů, tj. 34,12 %, Česká strana sociálně demokratická získala 494 hlasů, tj.
33,31 %, Komunistické straně Čech a Moravy odevzdalo hlasy 248 voličů, tj. 16,72 %, Stranu
zelených volilo 86 občanů, tj. 5,79 % odevzdaných hlasů. Na pátém místě kandidátky Občanské
demokratické strany v plzeňském volebním kraji byl také plaský občan Mgr. Vladimír Dlouhý,
který se stal poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konaly současně s volbami do obecních
a městských zastupitelstev 21.–22. října. Prvního kola voleb se v Plasích zúčastnilo 1 102 z 2 122
voličů, tj. 51,93 %. V prvním kole obdrţeli nejvíce hlasů kandidát Komunistické strany Čech
a Moravy hutník-tavič z Hrádku u Rokycan Jan Mudra, který v Plasích získal 121 hlasů, tj.
12,96 %, a kandidát ODS, rokycanský lékař MUDr. Luděk Sefzig, který získal v Plasích 232
hlasů, tj. 24,86 %. Ve druhém kole, které probíhalo o týden později, byla účast výrazně niţší. Ze 2
119 zapsaných plaských voličů se dostavilo k volebním urnám jen 455 občanů, tj. 21,47 %. Ve
druhém kole byl nakonec zvolen senátorem za senátní volební obvod Rokycany, který zahrnuje
okresy Plzeň-sever, Rokycany a jihozápadní část okresu Beroun, MUDr. Luděk Sefzig, který
obdrţel v Plasích 283 hlasů, tj. 62,61 %. Druhý Jan Mudra získal v Plasích 169 hlasů, tj. 37,38 %.
Návštěva místopředsedkyně poslanecké sněmovny
Návštěva místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy
Němcové (ODS) se v Plasích uskutečnila v pátek 13. ledna. Během své návštěvy jednala se
zástupci městského úřadu o problematice veřejné správy. Pak besedovala se studenty střední
odborné školy, s nimiţ probírala otázky parlamentní demokracie. Na závěr návštěvy se setkala
s místními zástupci církve, okresního archivu, knihovny a správy památkového ústavu a vedením
místní organizace ODS. Místopředsedkyni M. Němcovou doprovázel kandidát na poslance do
Poslanecké sněmovny za ODS Mgr. Vladimír Dlouhý a manaţer ODS Plzeňského kraje p. Šašek.
Odpoledne celá delegace odjela do Mariánské Týnice a potom do Manětína.
Osobnost roku 2006
Osobností roku 2006 prohlásila rada města fotbalového trenéra FC Slovanu Liberec
Vítězslava Lavičku z Prahy. Bývalý prvoligový fotbalista pochází z Plas a sem jezdí pravidelně
ve dnech volna na „chalupu“ k rodičům, kteří zde bydlí U Verku v Hutní ulici. V. Lavička přivedl
letos své liberecké svěřence k vítězství v 1. lize. Tohoto roku byl v anketě novinářů oceněn titulem
„Trenér roku“. Po slavnostním vyhlášení osobnosti roku, které se konalo v sále prelatury 17.
5
června, následoval koncert skupiny Spiritual Kvintet. Po koncertě bylo slavnostní odpoledne
zakončeno společenským setkáním v zimním refektáři konventa, kde bylo pak moţné společně
sledovat přímý přenos utkání Mistrovství světa ve fotbale Česko – Ghana.
Ze ţivota v našem městě
Petice proti výstavbě kruhové křiţovatky v Plasích předloţila 24. listopadu na městský
úřad skupina občanů, kterou zastupovali Jaroslav Cejthamr, Plasy čp. 412, a David Váša, Plasy
čp. 360. Návrh územního plánu města, který zahrnuje malý a velký komunikační obchvat Plas
a výstavbu kruhové křiţovatky a nového mostu přes řeku Střelu, zčeřil místní politickou situaci,
zejména vztahy mezi politickými stranami zastoupenými v radě města. Petici proti výstavbě
kruhové křiţovatky podporovali zástupci volební strany KDU-ČSL, která si tento postoj zakotvila
ve volebním programu. Veřejné projednání územního plánu proběhlo v sále kina Střela 13.
prosince. Bylo zde vzneseno 6 připomínek od občanů a připomínka osadního výboru Nebřeziny,
aby navrhovaná trasa byla vedena 100–150 m dále od Nebřezin blíţe k Plasům.
Nezaměstnanost v našem městě měla v průběhu roku sestupnou tendenci. Na počátku roku
vykazovala její míra hodnotu 7,9 % a během roku se sniţovala aţ na 6,7 % v listopadu. Poslední
měsíc se zase navýšila na 7,13 %. V rámci Plaska byla míra nezaměstnanosti v našem městě
o 0,1–1 % vyšší, neţ byla průměrná míra v tomto mikroregionu. Pokud jde o srovnání s okresní
mírou nezaměstnanosti, vykazovala v Plasích během roku nezaměstnanost hodnoty o 1,8–2,4 %
vyšší neţ celý okres Plzeň-sever. Nutno podotknout, ţe v rámci okresu Plzeň-sever nejniţší míru
nezaměstnanosti vykazuje tradičně Nýřansko a Třemošensko následované Touškovskem. Plasko
se pohybuje mírně nad průměrem okresu. Nejvyšší mikroregionální hodnoty nezaměstnanosti v
rámci okresu Plzeň-sever vykazují stále Všerubsko, Kralovicko a Manětínsko. Obecně lze říci, ţe
čím je lokalita vzdálenější od Plzně a čím má menší moţnosti dopravního spojení na Plzeň, tím je
nezaměstnanost vyšší.
Druhý ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2006 probíhal od 12.
do 14. října v prostorách plzeňského domu kultury Inwest. Jedním ze 106 vystavovatelů se
samostatným informačním stánkem bylo i naše město. Propagaci zaměřilo hlavně na plaské
památky – konvent, prelaturu, metternichovskou hrobku, litinu, ale i na cykloturistiku
a vyhlídkové lety plaského aeroklubu. Plasy na sebe vzaly i propagaci všech obcí Mikroregionu
Dolní Střela.
Poţár rodinného domku p. Mourka v Plzeňské ulici v pondělí 23. ledna způsobil rodině
škodu za 200 tis. Kč. Příčinou poţáru bylo nedodrţení bezpečné vzdálenosti topidla od hořlavých
materiálů. Rodině pomohlo v nejtěţší chvíli město, které poskytlo členům postiţené rodiny
ubytování v městském bytě. Plzeňská diecézní charita zase postiţeným pomohla oblečením.
K 1. lednu bylo v přízemí budovy okresního archivu zřízeno Krajskou hospodářskou
komorou Plzeň její detašované pracoviště, které zajišťuje informační a poradenské sluţby
podnikatelům v regionu. Kancelář dalo hospodářské komoře k dispozici město Plasy v části,
kterou má pronajatou pro své potřeby od státního oblastního archivu.
Dobrovolný svazek obcí I/27 je nové společenství obcí zaloţené 28. února 2006 v Plzni.
Jeho hlavním cílem je připravit a následně vybudovat v co nejkratší době novou trasu silnice I/27
z Plzně na hranice kraje za Vysokou Libyní. Jde o to, ţe bude nutné vystavět téměř zcela novou
komunikaci první třídy, která mine všechny lokality, kterými v současnosti prochází stávající
6
silnice. Členy sdruţení se staly kromě města Plzně a měst Třemošné, Horní Břízy, Kaznějova, Plas
a Kralovic ještě obce Rybnice, Výrov a Vysoká Libyně. Předsedou sdruţení byl zvolen primátor
města Plzně Ing. Miroslav Kalous.
Rozšíření Mikroregionu Dolní Střela. Město Plasy a dalších 12 obcí v povodí řeky Střely,
a to Pláně, Štichovice, Rybnice, Obora, Dobříč, Kaceřov, Jarov, Koryta, Dolní Hradiště, Kočín,
Kopidlo a Kozojedy, zaloţily roku 1999 sdruţení obcí, kterému daly název Mikroregion Dolní
Střela. Hlavním motivem jeho vzniku byla potřeba společně řešit řadu otázek a problémů, jeţ se
týkaly tohoto regionu. Jeho cílem bylo napomáhat k zlepšení infrastruktury regionu a ţivotního
prostředí, dále rozvoji cestovního ruchu, kultury a společenského ţivota. Jako nejaktuálnější se
jevila potřeba řešit zanedbanost silniční sítě v mikroregionu a jeho nedostatečnou vybavenost
zdravotnickými sluţbami. Jednou z hlavních náplní sdruţení bylo získávání finančních zdrojů
z krajských, regionálních i evropských fondů a společně řešit opravy škol a hasičských zbrojnic,
budování cyklostezek apod. Do roku 2002 zahrnovalo společenství 12 obcí a 1 město, dohromady
20 částí obcí s 5.468 obyvateli. V roce 2002 se členem mikroregionu stala také kralovická firma
Becker, která v tomto prostoru zajišťuje likvidaci komunálního odpadu. O dva roky později se
mikroregion rozrostl o obce Hromnice a Česká Bříza. Na podzim tohoto roku přistoupilo do
sdruţení dalších šest obcí, a to Bílov, Mrtník, Líté, Draţeň, Hvozd a Horní Bělá. Tím se
Mikroregion Dolní Střela rozrostl na 21 členů.
Rok 2006 vyhlásila rada města rokem Metternicha. Naše město si tak připomíná 180.
výročí, kdy rakouský kancléř Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, jedna
z nejvýznamnějších osobností 19. století, koupil od náboţenského fondu plaské panství.
O duši plaských hodin dal název publikaci její autor Robert Drozda z Plas, dlouholetý
správce plaských věţních hodin. Úhlednou, graficky i textově zdařile vypracovanou propagační
publikaci o hodinách a hodinovém stroji na věţi mezi sýpkami vydalo město Plasy v edici Tilia
Plassensis.
Informační skládačky o Plasích a okolí vydává Informační centrum Mikroregionu Dolní
Střela. V tomto roce vydalo v rámci cyklu „Zajímavosti Plas a Mikroregionu Dolní Střela“ sedm
skládaček. První vyšla s názvem „Studánka Prelátka, pramen zdraví“. Druhá skládačka nesla
název „Metternich v Plasích“, třetí byla s názvem „Vesnická lidová architektura“, čtvrtá se
nazývá „Příroda“, pátá „Litina v Plasích“, šestá je nazvána „Dvory plaských cisterciáků“
a sedmá s názvem „Hrobka rodu Metternichů“. Informační centrum vydalo ještě šest skládaček
Kulturních kalendářů města Plasy a Mikroregionu Dolní Střela s informacemi o plánovaných
kulturních akcích v následujících třech měsících.
Město Plasy společně s městskou knihovnou a ve spolupráci s Ústavem celoţivotního
vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni pořádalo ve studovně městské knihovny přednáškový
cyklus o historii Plas a okolí s názvem Plasko – historie a současnost. Cyklus byl zahájen
9. března a obsahoval celkem 5 přednášek. Zakončen byl 6. dubna poslední pátou přednáškou
a předáním certifikátu jeho absolventům. Druhý cyklus s názvem Plasko – příroda a geologie se
konal za spolupráce týchţ organizátorů v témţe místě ve dnech 16., 23. a 30. listopadu a 7.
prosince.
Silvestrovské setkání pod věţí klášterní sýpky uspořádalo město společně se správou
památkových objektů 31. prosince od 22.00 hod. Zúčastnění občané zde společně přivítali nový
rok 2007.
7
Rozvoj města, obchod, průmysl, doprava a ţivnosti
V rámci hlavního rozvojového programu města byl v tomto roce dokončen kanalizační řad
v ulici Manětínská, Ke Kolu a Lesní v celkové hodnotě 4 350 000 Kč. Na tuto výstavbu navázala
rekonstrukce silničního tělesa celé Manětínské ulice včetně vybudování nových chodníků,
parkovacích stání a vjezdů. Práce provedla fa Berger Bohemia a celá stavební akce byla
dokončena v závěru měsíce listopadu. Na rekonstrukce v Manětínské ulici vynaloţila Správa
a údrţba silnic v Kralovicích 10 mil. Kč a na výstavbu chodníků a vjezdů vydalo město celkem
1 950 000 Kč. V jarních měsících provedla firma BP Dýšina úpravu povrchu komunikace
v ul. Lesní a ul. Ke Kolu za 400 000 Kč. Výstavba kanalizace v lokalitě Střelnice stála 4 mil. Kč
a provedla ji firma Pohl.cz a. s. Plzeň.
Počátkem tohoto roku byla v Plasích zrušena prodejna zeleniny a potravin fy Global Milk
v čp. 436 (do předchozího roku v suterénu objektu fungovala také prodejna elektroinstalačního
materiálu Plzeňského elektroodbytu). Objekt koupil Zdeněk Hanzlíček a v letních měsících jej dal
celý přestavět. Z původní stavby zůstal jen suterén. Objekt byl rozšířen ještě směrem
k obchodnímu domu Severka. Nový majitel dal přistavět celé přízemí a podkroví s mansardovými
okny. Přestavbu prováděla stavební firma JIPS s. r. o. Kralovice. Začátkem prosince dal Zdeněk
Hanzlíček upravit chodník před touto novou prodejnou a zasadil se také o úpravu chodníku před
vedlejší budovou spořitelny.
V dubnu koupilo město za 1 500 000 Kč dům čp. 291 kampeličku se st. p. č. 311 a p. p. č.
115/18 zahrada v k. ú. Plasy od České spořitelny a. s.
V domě čp. 92 u mostu otevřela od 1. prosince prodejnu s galanterním zboţím, bytovým
textilem a s oděvy Petra Stehlíková z Třemošné. V témţe domě ukončila tohoto roku činnost
masáţních sluţeb Jarmila Bundová z Kralovic.
V domě čp. 94 (Pod Nádraţím) byla otevřena prodejna Mar-Len. Majitelkou prodejny, kde
se prodává pouţitý textil, kočárky a hračky, je Martina Sklenářová. Prodavačkou je zde paní
Jílková z Plas.
Přes zimní období dal majitel restaurace Rudolf II. pan Neumann vyhotovit ve střeše
barokního objektu mansardová okna, aby pak dal v podkroví vestavět pokoje pro ubytování.
V říjnu tohoto roku začal také s přestavbou objektu čp. 512, bývalých kanceláří školního statku
u restaurace. Objekt koupil předchozího roku od gymnázia, naposled jej uţíval Ing. Jindřich Nágr,
který v něm měl pronajaty aţ do roku 2004 kanceláře pro svou firmu Čistírny odpadních vod.
V červnu byla v domě čp. 92 zrušena prodejna firmy Velum, která zde prodávala kola
a další cyklistické potřeby.
Stavební činnost v prostoru Za stodolami se letos poměrně urychlila. Pozemkové parcely
č. 357/36–44 byly pronajaty firmě Nexon, která zde hodlala vystavět řadové domky. Tento rok
zahájila hrubou stavbu suterénních částí jedné řadovky. Od června zde na své parcele začal stavět
nový rodinný domek p. Holota. V červenci zahájil stavbu svého rodinného domku Martin
Löffelmann a od září se přidal i Lumír Pröll ml. V ulici Pod Tratí si dal postavit rodinný domek
Marek Šott z Kaznějova.
V červenci otevřela v obchodě U Eschnerů v Babinské ul. čp. 15 přeštická firma Locura
s. r. o. novou prodejnu s vodárenskými, kanalizačními, elektroinstalačními a plynárenskými
materiály a potřebami.
Během léta majitel bývalé trafiky U Sadílků dal po dílčích úpravách vnitřků vyměnit
střešní krytinu a opravit fasádu.
K 31. prosinci 2005 přestala fungovat v Plasích odborná lékařka koţních nemocí MUDr.
Simona Sládková, která uţívala ordinaci MUDr. Půty.
Změny v Českých dráhách s. p. byly motivované hlavně šetřením nákladů na provoz
ţeleznice, která v posledních letech zcela ztratila pozici hlavního dopravce. Její činnosti konkuruje
8
a stále více ji nahrazuje automobilová nákladní doprava jak místní, tak dálková a doprava
osobními automobily. V plaské stanici byla ke konci března zrušena funkce výpravčí. Poslední
výpravčí zde slouţící 30. března byla paní Zuzana Vojáčková z Plas. Od dubna je zde otevřena jen
pokladna, jejíţ činnost zajišťují denně od 5.45 hod. do 17.00 hod. bratři Josef a Václav Vlachovi
a Josef Löffelmann, všichni z Plas. Ještě v tomto roce projíţdělo plaskou ţelezniční stanicí
9 osobních vlaků ve směru na Ţatec a 10 osobních vlaků směrem na Plzeň. V Plasích končil jeden
ranní spoj od Plzně a jeden od Rakovníka jako náhradní autobusová doprava. Tato doprava, které
se všeobecně v Plasích a okolí říká „vlakobus“, měla i opačný spoj do Rakovníka. Kromě toho
byla plaská stanice i zastávkou rychlíku Plzeň – Chomutov, který jezdil na obě strany po třech
spojích, v pátek a v neděli na obě strany měl rychlík o jeden spoj navíc.
K 12. prosinci byla provedena změna jízdních řádů. Od té doby ve směru na Ţatec i ve
směru na Plzeň jezdily osobní vlaky po 11 spojích. Na obě strany pak jezdily denně čtyři
rychlíkové spoje, které mají konečné stanice Plzeň a Most a v neděli jezdí navíc na kaţdou stranu
ještě jeden večerní spoj.
Školní statek Plasy v tomto roce hospodařil na 780 ha zemědělské půdy, z toho bylo 700
ha půdy orné. Počínaje rokem 2006 přestal chovat brojlery, neboť tato produkce se stala
neekonomickou. Stav hovězího dobytka drţí statek poslední tři roky na stejné úrovni – 510 kusů.
Investiční činnost se v této době úplně zastavila. Od roku 2005 je novým agronomem Jindřich
Masner z Babiny a novým zootechnikem od letošního roku Paľo Brezina z Loman.
Od dubna firma Vekra plastová okna s. r. o. Plzeň, která má v Plasích sklad v bývalém
pivovaru, jenţ patří s. d. Jednota, zajišťuje bezpečnost dětí na přechodu silnice 1. třídy I/27
pod školou u ředitelství Lesní společnosti Plasy a. s. Firma zaměstnává Jana Jakeše z Plas, který
ve dnech vyučování od 7.00 do 8.00 hod. a odpoledne od 12.00 do 13.00 hod. dohlíţí na bezpečný
přechod malých školáků. Z kaţdé strany byla v uvedené hodiny umístěna přenosná dopravní
značka omezující rychlost na 20 km/h s reklamní dodatkovou cedulkou a logem VEKRA.
Veřejnost iniciativu této stavební firmy hodnotila velice pozitivně, zejména rodiče dětí. Avšak
dopravní policie záhy zakázala pouţívání těchto přenosných dopravních značek. Od září pan
Jakeš, oděn v reflexní kombinéze, na přechodu pouze dohlíţí, aby děti mohly bezpečně přecházet
neúměrně frekventovanou silnici.
Lesní společnost Plasy a. s. hospodaří od 1. ledna na základě výběrového řízení také
na územních jednotkách Lesů České republiky – LS Františkovy Lázně a Kruţín. Celkový objem
těţby tak narostl ze 105 000 m³ na 171 000 m³ a obhospodařovaná plocha vzrostla z 23 000 ha
na 35 898 ha. Společnost byla rozdělena na tři divize, a to Plasy s manipulačním skladem
v Kaznějově, Přeštice s manipulačním skladem ve Švihově a Františkovy Lázně, a na 3 střediska,
a to středisko sluţeb Plasy, středisko harvestorů Přeštice. Třetím střediskem je pila v Ţihli. Divize
Plasy ale sídlí v Kaznějově v administrativní budově manipulačního skladu (ul. K Cementárně
čp. 536). V Plasích funguje středisko sluţeb zajišťující opravárenské práce, jejím vedoucím je
p. Jaroslav Bláha z Manětína. V současné době zaměstnává společnost v lesním provozu cca 295
zaměstnanců, z nichţ 55 je technickohospodářských pracovníků.
Lesní společnost Plasy a. s. je členem holdingu CiMS, který tvoří ještě společnosti Rašelina
a. s., CiMS a. s. a Fišer – zahradnické centrum s. r. o. Od roku 2005 má všechny certifikace
procesu ISO. V roce 2006 obnovila certifikát v systému spotřebitelského řetězce C-o-C podle nové
normy 1004-2005. Plaská lesní společnost je rovněţ pěstitelem sadebního materiálu pro Lesy
České republiky s. p. a vlastní licenci pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
Celková plocha lesních školek činí 21,59 hektaru. Ročně vyprodukuje kolem 2 milionů kusů
sazenic lesních dřevin. Z toho 48 % tvoří borovice, 27 % smrk, 12 % dub, buk 5 % a ostatní
dřeviny 5 %. Sazenice se pěstují klasickou metodou, jako je školkování a podřezávání, v lesních
9
školkách v okresech Plzeň-sever a Plzeň-jih v nadmořské výšce pod 300 do 500 m nad mořem.
Počátkem roku 2006 zakoupila společnost nový harvestor typu Logset Titan Series 5H od
finské firmy Oy Logset Ab. Tímto strojem společnost doplnila stávající park harvestorů, které
zpracovávají v současné době aţ 65 % z celkového objemu těţeb společnosti.
Ředitelem společnosti je Ing. Emil Cypro, zástupcem ředitele Ing. Pavel Šimandl,
ekonomickým náměstkem Ing. Stanislav Piorecký a vedoucím obchodního úseku Ing. Evţen
Kumpa, MBA. Vedoucím divize Plasy je Ing. Pavel Šimandl, vedoucím divize Přeštice je Josef
Hnát a vedoucím divize Františkovy Lázně je Milan Maršalík, vedoucím dopravně manipulačního
střediska Kaznějov je Václav Soukup, vedoucím manipulačního střediska Švihov Jiří Ţeţulka
a vedoucím střediska sluţeb Plasy je Jaroslav Bláha.
Školství a kultura
Mateřská škola
V tomto roce si plaská mateřská škola připomněla 60. výročí svého zaloţení. Za její vznik
se povaţuje zřízení mateřské školy pro děti od 3 do 6 let, která byla otevřena 4. září 1946
v přízemí Masarykovy školy (dnešní budova střední odborné školy) a která byla organizačně
začleněna pod správu místní obecné školy, jejímţ řídícím učitelem byl Rudolf Soukup.
Na přehlídku souborů mateřských škol v Kralovicích 9. března si pěvecký soubor školy
„Kvítek“ připravil pásmo písniček s názvem „Strašidlácké zpívání“, při němţ děti vystupovaly
v pohádkových kostýmech. Vystoupení plaského souboru patřilo k nejlepším ze zúčastněných.
Šerpování na školáky se v mateřské škole za přítomnosti rodičů koná uţ od roku 2004. Jde
o rozloučení s dětmi, které ukončily předškolní docházku a po prázdninách přecházejí do základní
školy. Letošní rozloučení se školou se uskutečnilo po představení „O kohoutkovi a slepičce“. Děti,
které opouštěly školu, dostaly od „krále a královny“ drobné upomínkové dárky a šerpu a zároveň
byly pasovány na školáky.
Tradiční vánoční besídku mateřské školy za účasti rodičů a veřejnosti na sklonku tohoto
roku škola připravila na 10. prosince odpoledne v kině Střela. Pěvecký krouţek vystoupil
s vánočními koledami a říkadly, taneční krouţek bavil publikum svými tanečky. Vánočním
dárkem pro děti bylo pak představení mosteckého divadla Rozmarýnek s popletenou pohádkou „O
princi Máně“. Dalším dárkem pro nejmenší byl jiţ ozdobený vánoční stromeček.
Základní škola
Na konci školního roku 2005/2006 navštěvovalo školu 250 ţáků a škola byla organizována
jako jedenáctitřídní se dvěma třídami školní druţiny. První stupeň měl sedm tříd a druhý jiţ jen
třídy čtyři. Oproti předchozímu školnímu roku ubylo 15 ţáků a jedna třída. Ve škole pracovalo 36
zaměstnanců, přepočtený stav 31, z toho bylo 22 pedagogických, v přepočteném stavu 18,6, z toho
ve školní druţině 2 pedagogičtí pracovníci, v přepočteném stavu 1,6. Školní jídelna zajišťovala
stravování pro 556 dětí a ţáků a 64 zaměstnanců jak ze základní školy, tak i ze školy mateřské
a gymnázia. Tuto činnost zajišťovalo 8 zaměstnanců, v přepočteném počtu 7,6.
Z 250 ţáků jich 162 prospělo s vyznamenáním či pochvalou, 88 ţáků pouze prospělo. Na
střední školy po ukončení 9. třídy odešlo 18 ţáků, z toho na gymnázium 3. Do středních
odborných učilišť nastoupilo po absolvování povinné školní docházky 11 ţáků. Z pátého
postupného ročníku přešlo na víceleté gymnázium 7 ţáků.
Výchovně vzdělávací proces kromě povinných předmětů zahrnoval ještě volitelné
předměty pro vyšší třídy. Pro 7. ročník to byla informatika, ekologický seminář, zeměpisný
seminář, pro 8. ročník informatika, přírodovědný seminář a dějepisný seminář, pro 9. ročník
informatika a moderní vaření. Škola je také garantem činnosti zájmových krouţků. V tomto roce
10
při škole působily krouţky: počítačový, stolního tenisu, zájmové tělesné výchovy, nápravy
vývojových poruch učení a pro 9. třídy krouţky českého jazyka a matematiky jako přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám na střední školy.
Výchovného poradce vykonávala v tomto školním roce Mgr. Marie Janečková,
preventistku sociálně patologických jevů Mgr. Milena Kotorová a asistenta náprav vývojových
poruch učení Mgr. Marie Molcarová. Na konci školního roku 2005/2006 ukončila pedagogickou
činnost na škole Mgr. Lenka Vilánková a její místo v dalším školním roce zaujaly absolventky PF
ZČU v Plzni Barbora Bajerová a Lucie Kepková s aprobací Tv – Bi. Školní rok 2006/2007 zahájila
škola s 250 ţáky, 18 vyučujícími a 2 vychovatelkami. Do první třídy nastoupilo pouze 23 ţáků. Na
I. stupni bylo otevřeno 6 tříd, na druhém stupni 4, celkem škola měla 10 tříd.
Škola vysílala své zástupce do různých dovednostních a sportovních soutěţí a olympiád.
V několika dosáhla velice pěkných výsledků. Bylo to např. první místo v okresním kole zeměpisné
olympiády ţáka 8. třídy Jana Sekery. Ten reprezentoval školu i na mezinárodním fóru, totiţ
na mezinárodním šachovém turnaji Eurochess 2006 v Nizozemí, kde skončil na 3. místě.
V matematické olympiádě dokonce obsadili ţáci plaské základní školy všechny tři přední místa
okresního kola. Ve fotbalové soutěţi McDonald Cup vyhráli plaští mladší ţáci okresní kolo a v
krajském kole obsadili 3. místo, starší ţáci v okresním kole 2. místo. V běţecké soutěţi Kinderiáda
v okresním kole v běhu na 60 m obsadili ţáci školy B. Votíková a M. Skuhrovec první místa.
V rámci „Sluníčkového dne“ 11. a 12. září vybrala škola 4350 Kč, které pak věnovala
do fondu, z něhoţ se přispívá na vybavení dětských nemocnic.
V letních měsících proběhla ve škole rekonstrukce střechy a podlahy tělocvičny. Nově bylo
instalováno zabezpečovací zařízení. Jedna učebna prvního stupně získala nový přestavitelný
nábytek a od ledna slouţí ţákům moderní jazyková učebna. Škole se také podařilo zajistit
připojení všech kabinetů na internet.
Gymnázium Plasy
Ve školním roce 2005/2006 měla škola celkem 12 tříd a navštěvovalo ji 319 studentů,
z toho 110 ve čtyřletém a 209 v osmiletém gymnazijním výukovém programu. Z celkového počtu
ukončilo tento školní rok 101 studentů s vyznamenáním, tj. 31,66 %. Maturitu skládalo v květnu
57 studentů z oktávy (29) a 4. ročníku (28), z nich 20 sloţilo zkoušku s vyznamenáním. Slavnostní
předávání maturitních vysvědčení se konalo 25. května v zámeckém sále. Na škole pracovalo 36
(přepočtený stav 30) zaměstnanců, z toho 30 pedagogických (přepočtený stav 25). V tomto
školním roce se vyučovalo 16 základním předmětům a studenti si mohli ještě vybrat z dalších 15
předmětů volitelných. Jako nepovinnému předmětu se vyučovalo na škole sportovním hrám (lehké
atletice, volejbalu a basketbalu), základům křesťanství a administrativě v 1. ročníku. Vedle toho
mohli studenti navštěvovat jazykové krouţky latiny, španělštiny a italštiny.
Den otevřených dveří se uskutečnil 13. ledna, kdy si zájemci o budoucí studium mohli
prohlédnout školu. Týden předtím – 6. ledna – věnoval v mutaci pro okres Plzeň-sever Plzeňský
deník celou stránku plaskému gymnáziu, kde škola prezentovala své úspěchy a moţnosti studia.
Přijímací zkoušky se konaly 20. března. Do primy a 1. ročníku školního roku 2006/2007 bylo
v září přijato 51 nových studentů. V uvedeném školním roce navštěvovalo školu 305 studentů,
kteří byli rozděleni do 12 tříd, z toho bylo 8 tříd víceletého studijního programu a 4 třídy
čtyřletého studijního programu. Další den otevřených dveří jiţ ve školním roce 2006/2007 se konal
2. prosince.
Ve školním roce 2005/2006 vypracovali učitelé gymnázia celkem 5 řešení tematických
projektů, z nichţ dva byly vypsány Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy a tři dotovány
Krajským úřadem Plzeňského kraje. Škola v tomto roce vyuţila grant finanční podpory programu
Evropské unie Sokrates/Comenius, jehoţ cílem bylo vypracování metody a jazykových dovedností
učitelů anglického jazyka. Účastníkem mezinárodního grantu byla za gymnázium Mgr. Šárka
Nová. Od tohoto školního roku má gymnázium statut okresního vzdělávacího střediska (OVIS).
11
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Čtyřicítka lektorů střediska, učitelé
nejen gymnázia, ale i dalších škol z okresu, tvoří odborně metodický a poradenský tým, jehoţ
úkolem je realizace programu dalšího vzdělávání pedagogů.
Majáles gymnázia se konal 6. května na Velké louce (sexta gymnázia). 23. ročník pochodu
Gympl na cestách se konal v sobotu 1. dubna a na startu se přihlásilo 468 účastníků, kteří si
vybrali jednu ze tří tras pěších, a to na 10 km, 20 km či 35 km, nebo mohli absolvovat
cykloturistickou trasu.
Ve školním roce 2005/2006 dosáhlo gymnázium významných úspěchů ve vzdělávacích
soutěţích a olympiádách. V celostátní soutěţi Středoškolských počítačový her obsadil student
sexty Martin Radoš 4. místo.
V okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadily ve II. kategorii Pavlína Hubková
z oktávy a Lada Lipková z druhého ročníku první a druhé místo. V krajském kole pak Pavlína
Hubková obsadila první místo a v celostátním kole skončila druhá. Navíc obdrţela za první místo
v celostátním kole Olympiády v českém jazyce v předchozím roce cenu Jaroslava Heyrovského.
Cenu Pavlíně Hubkové a ocenění její třídní profesorce a zároveň vyučující českého jazyka Haně
Kovaříkové předali 9. prosince 2005 v sídle Akademie věd České republiky v Praze nejvyšší
představitelé této vědecké instituce prof. Zahradník a prof. Pačes a dcera Jaroslava Heyrovského
paní Jitka Černá.
V okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z7 vysoutěţil první místo Vojtěch
Procházka. V kategorii Z8 druhé a třetí místo získali Martin Bulín a Veronika Vojtajová a v
kategorii Z9 patřilo první místo Petře Vahalové z kvarty. Posledně jmenovaná byla úspěšná i ve
Fyzikální olympiádě, v regionálním kole v kategorii E obsadila 1. místo. V kategorii F této
olympiády v témţe kole byli nejúspěšnější Martin Bulín a Veronika Vojtajová z tercie. V okresním
kole Zeměpisné olympiády v kategorii A obsadil 2. místo Jiří Koţíšek z primy, v kategorii C
Adam Zíka z kvarty 1. místo, v kategorii D získali studenti Martin Lovecký z oktávy, Veronika
Kupková ze septimy a Tomáš Krofta z druhého ročníku 1.–3. místo. V západočeském kole soutěţe
zeměpisných znalostí Eurorébus obsadily tři trojice plaského gymnázia první tři místa; z oktávy
Martin Lovecký, Filip Strych a Václav Pašek 1. místo, z kvinty Jan Horák, Lukáš Kotrla a Matěj
Včelák 2. místo a ze septimy Veronika Kupková, Michal Plas a Jan Skyba 3. místo. V okresním
kole Biologické olympiády v kategorii C byla úspěšná Tereza Mašková z kvarty, která získala
3. místo.
V konverzační soutěţi v okresním kole v německém jazyce v kategorii II.B obsadil
2. místo Kamil Bulka z tercie. V kategorii III. dosáhli Etiéne Bláha ze sexty a Pavla Procházková
ze septimy druhého a třetího místa. V okresním kole Ars poeticae – soutěţe v kategorii o
umělecký překlad z německého jazyka byl nejúspěšnější Roman Gerhát ze septimy a v kategorii
vlastní poezie v německém jazyce obsadily první dvě místa Stanislava Bicanová ze sexty a
Michala Záveská ze septimy.
Rovněţ na poli sportovním dosáhli reprezentanti gymnázia výborných výsledků. Téměř
ve všech sportovních soutěţích okresních kol získali vţdy některé z předních míst. V krajském
přeboru hry v šachy v kategorii niţších gymnázií byli na třetím místě. Dívky v krajské soutěţi
vyšších gymnázií v basketbalu vybojovaly 2. místo a v krajském přeboru v přespolním běhu
v Chlumčanech dosáhly rovněţ na druhé místo.
Gymnázium se stalo také organizátorem krajského přeboru přespolního běhu 2006.
Soutěţe v šesti kategoriích – mladší ţákyně, mladší ţáci, starší ţákyně, starší ţáci, dorostenky,
dorostenci – se odehrávaly na Velké louce 17. října a zúčastnilo se jich přes 100 závodníků
z celého Plzeňského kraje. Vítězná druţstva staršího ţactva si vybojovala postup na mistrovství
České republiky, které se konalo 3. a 4. listopadu v Jeseníku.
Během letních prázdnin byla budova B zateplena a dostala novou fasádu a v budově A byla
vybudována multifunkční učebna s interaktivní tabulí. V období prázdnin vyuţívaly tělocvičnu
gymnázia basketbalové kluby z Rokycan a Koţlan a volejbalový klub z Ervěnic.
12
V roce 2006 hospodařila škola s 13 382 000 Kč provozních prostředků, z toho na platy
zaměstnanců a související výdaje připadlo 11 125 000 Kč. Investice činily 552 000 Kč.
Střední odborná škola
Maturitní ples 4. ročníku třídy obchodní akademie školního roku 2005/2006 se konal
6. ledna 2006 v kulturním domě v Horní Bříze a 4. ročníku třídy agropodnikání se uskutečnil
13. ledna 2006 v sokolovně v Plzni - Bolevci. Maturitní zkoušky dělalo v květnu 27 studentů
oboru obchodní akademie, z toho dva studenti s vyznamenáním, a v červnu 22 studentů oboru
agropodnikání, jeden student s vyznamenáním. Téhoţ měsíce úspěšní maturanti slavnostně
převzali v zámeckém sále maturitní vysvědčení. V červnu se skupina studentů 2. ročníku
agropodnikání zúčastnila odborné studentské praxe v okolí města Neustadt v Bavorsku. Tam
pracovali na farmách a v rodinných penzionech.
Třídními učiteli ve školním roce 2006/2007 byli: 1. A (agropodnikání) Mgr. Petr Janča,
1. OA (obchodní akademie) Mgr. Martina Chejlavová, 2. A Mgr. Marek Tramba, 2. OA Ludmila
Hágrová, 3. A Ing. Petr Buchtelík, 3. OA Ing. Iveta Jánská, 4. A Mgr. Pavel Bulín, 4. OA Mgr.
Martina Chejlavová. Školní rok 2006/2007 zahájilo celkem v osmi třídách 203 studujících, 87
studentů oboru agropodnikání – 4 třídy a 116 v oboru obchodní akademie – rovněţ 4 třídy.
V říjnu se studenti 3. a 4. ročníku obchodní akademie zúčastnili pětidenního zájezdu do
Anglie. V sobotu 7. října uspořádala škola tradiční Hubertovu jízdu. Stanovená trasa pro koně
a poníky po okolí Plas začínala na Velké louce. 24. listopadu škola uvítala návštěvu z Bavorska.
Delegaci tvořili zástupci spřátelených zemědělských škol a skupina bavorských farmářů.
V prosinci vyšlo první číslo školního časopisu PŘEHLED, který vznikl z iniciativy několika
studentů pod vedením Jiřího Zavřela, studenta 4. ročníku agropodnikání.
Škola hospodařila v kalendářním roce 2006 s provozním rozpočtem 12 621 092 Kč, z toho
mzdové náklady činily 9 161 799 Kč a na provoz školy bylo vyčleněno 3 459 293 Kč. Na investice
bylo v rozpočtu vyčleněno 833 459 Kč, za tuto částku byla v létě provedena rekonstrukce rozvodů
vody v budově školy.
Základní umělecká škola
Mimoškolní kulturní aktivity této školy ovlivňují tradičně nejen ţivot Plas, ale i širokého
okolí. Jen v období do 30. června t. r. to bylo 16 vystoupení, vesměs šlo o výchovné koncerty pro
mateřské školy a ţákovské koncerty na základních školách, ale i jiná hudební vystoupení.
V Plasích uspořádala škola 18. května výchovný koncert pro mateřskou školu. Na 23. května škola
připravila v respiriu plaské základní školy I. ţákovský koncert na zdejší základní škole.
II. ţákovský koncert se konal v témţe místě 7. června. 25. května vystoupili ţáci při předávání
maturitních vysvědčení gymnázia v zámeckém sále v Plasích. Závěrečný ţákovský koncert školy
školního roku 2005/2006 se uskutečnil 13. června v zámeckém sále v Manětíně.
V novém školním roce 2006/2007 měla škola ve všech pobočkách (Plasy, Manětín, Dolní
Bělá, Všeruby a Chotíkov) celkem 273 ţáků, jen v Plasích to bylo 116 ţáků, z toho ve výtvarném
oboru 41 a v hudebním oboru 75 ţáků. Na škole působilo v různých pracovních úvazcích 15
vyučujících. Během podzimu roku 2006 měla škola osm výchovných koncertů pro mateřské školy
v místech působení poboček a jejich okolí a čtyři vánoční koncerty v místech poboček; v Plasích
to bylo 12. prosince. O dva dny později měli ještě ţáci vystoupení pro důchodce v domově
s pečovatelskou sluţbou v Plasích.
Základní umělecká škola společně se základní školou zorganizovaly jako uţ kaţdoročně
rozsvícení vánočního stromu před konventem. Po vánočním vystoupení ţáků obou škol 30.
listopadu v konventním zimním refektáři se všichni účastníci společně odebrali před jiţní nároţí
konventu, kde pak byly rozsvíceny barevné ţárovky navěšené na zde stojícím smrku.
13
Městská knihovna Plasy je nástupnická organizace okresní knihovny. Tedy kromě
vlastních knihovnických a informačních sluţeb v Plasích a v pobočkách v Babině, Nebřezinech
a Ţebnici má od roku 2003 funkci regionálního metodického střediska pro 53 knihoven v okrese
Plzeň-sever. V rámci této činnosti, která je financována zčásti Plzeňským krajem a zčásti
z prostředků, jeţ město obdrţelo od Ministerstva kultury, poskytuje metodickou pomoc těmto
knihovnám, provádí vstupní zaškolování začínajícím knihovníkům, zajišťuje školení a vzdělávání
místních dobrovolných i profesionálních knihovníků. Významnou součástí regionální působnosti
je práce s tzv. výměnnými soubory knih, které městská knihovna poskytuje jednotlivým místním
knihovnám. V tomto roce knihovna vykonala 147 metodických návštěv, provedla výměnu 85
souborů s 6138 knihami. Pěti knihovnám plaská městská knihovna pomohla s revizí knihovního
fondu. Do výměnných souborů dokoupila 1475 knih. Totéţ mnoţství knih zakoupila do vlastního
knihovního fondu. V rámci své působnosti knihovna odebírala v tomto roce 34 titulů časopisů.
Během roku vyuţilo jejích sluţeb 691 registrovaných čtenářů, kteří navštívili knihovnu 6 353krát
a vypůjčili si celkem 44 112 knih a časopisů. Novou sluţbou knihovny, zavedenou od 1. ledna
2006, je bezplatné pouţívání internetu, jehoţ vyuţilo za rok celkem 1688 občanů. V tomto roce se
podařilo knihovně zpřístupnit katalog knihovny na internetových stránkách a zavést internet do
poboček v Babině, Nebřezinech a v Ţebnici. V knihovně proběhla v červenci a v srpnu kontrola
Nejvyššího kontrolního úřadu, jejíţ závěr byl velice příznivý i pro vedení města. Dne 27. října se
konala v čítárně knihovny přednáška plzeňského léčitele Petra Mojţíše s názvem „Co hledáte“.
Dům dětí a mládeţe Radovánek
Aktivity plaského odloučeného pracoviště Domu dětí a mládeţe Radovánek jsou poměrně
široké. Toto mimoškolní výchovně vzdělávací zařízení nabízí pravidelné i příleţitostné aktivity
pro děti, mládeţ i dospělé, a to v oblastech sportu, turistiky, techniky, společenských věd a
výtvarné činnosti. Kromě toho nabízí pro mateřské a základní školy a školní druţiny v
dopoledních hodinách metodickou pomoc zaměřenou na sport, rozvoj zručnosti a tvořivosti dětí.
Od školního roku 2004/2005 je pracoviště zaměřeno zejména na ekologickou výchovu a osvětu.
Během tohoto roku zajišťoval dům dětí a mládeţe řadu akcí, ať uţ šlo o semináře zaměřené na
výtvarné projevy či zručnost v různých technikách, pro dospělé zase kreativní podvečery, setkání
dětí se seniory, turnaj ve florbale pro větší děti, sněhové sochy s vycházkou do přírody pro menší
děti. Radovánek organizuje také výlety mimo naše město nebo bruslení ve Sportaréně v Třemošné.
Klubíčko a Kopretina – dětský den bez úrazů, to jsou výchovné programy zaměřené na
ekologii a prevenci proti dětským úrazům. Dům dětí a mládeţe Radovánek kaţdoročně pořádá
v Plasích na Velké louce v měsíci červnu jeden den, tentokrát ve středu 14. června, který je
věnován těmto programům. Letos šlo jiţ o osmý ročník, na kterém spolupracovaly zdravotní
záchranná sluţba, Policie České republiky a Hasičský záchranný sbore Plzeňského kraje a který
podpořily Všeobecná zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Plzeňského kraje. K uskutečnění
uvedených programů zábavnou formou her a soutěţí byly stanoveny dvě dvoukilometrové trasy,
při nichţ děti plnily různé úkoly. Trasa Klubíčko s 15 stanovišti byla věnována úrazové prevenci
a zajišťovaly ji studentky Střední zdravotní školy v Plzni. Trasu Kopretiny obstarávali studenti
plaského gymnázia a ţáci základní školy z Kralovic. Na této trase děti plnily soutěţní úkoly
zaměřené na ekologické znalosti a dovednosti. Soutěţe, které probíhaly v duchu ţivota Indiánů, se
zúčastnilo 48 kolektivů z Plzeňského kraje. Akce se zúčastnil i jezdecký klub Aris Pláně se svými
koňmi. Součástí celodenního setkání byly téţ ukázky z výcviku sluţebních psů Policie České
republiky a seznámení dětí s hasičskou technikou. Celodenní program slovem provázel moderátor
Rádia Kiss Proton.
Nejvýznamnější podzimní společensko-sportovní akcí Domu dětí a mládeţe Radovánek je
drakiáda. Letos připadla na 28. říjen a konala se jako v předchozích letech na plaském letišti. Na
programu bylo umění pouštění draků. V doprovodné soutěţi o vyhodnocení nejhezčího draka
vlastní výroby, nejhezčího koupeného draka, o největšího a nejmenšího draka a o nejlépe létajícího
14
draka byli majitelé oceněných draků odměněni plaským aeroklubem vyhlídkovým letem nad
Plasy. Děti a jejich doprovod byly seznámeny s letovým provozem letiště aeroklubu. Součástí
odpoledne bylo i ekologické okénko a sportovně ekologický program Road show.
Národní památkový ústav (NPÚ), správa národní kulturní památky klášter Plasy
Během roku navštívilo památkový objekt 12 771 návštěvníků. V památkovém areálu se
uskutečnilo během roku 22 akcí. Stávající expozice v chodbě nemocničního křídla byla zrušena,
neboť tematicky nesouvisela s objektem. Během roku zaměstnanci oddělení mobiliárních fondů
NPÚ vypracovali záměr nové expozice a ke konci roku ji zde nově instalovali. Jde o expozici
obrazů, grafik a soch svatých.
Z programu záchrany architektonického dědictví byla investice pouţita na opravy části
krovu a pláště na nemocničním křídle konventu, která byla zahájena uţ v předešlém roce. Stavební
firma Stavoservis zde pokračovala pokládkou prejzů na maltu, šlo o zbývající 2/3 střešní plochy.
V tomto roce památkový ústav zahájil průzkum a opravy krovu a pláště budovy prelatury včetně
průzkumu a zajištění Liškovy fresky Jákobův ţebřík nad hlavním schodištěm k sálu. Dále správa
zajistila statické jištění jiţní části budov hospodářského dvora. V průběhu roku byla dokončena
obnova barokní dešťové kanalizace (kanál B). Firma Speleo Řehák provedla průzkum destrukce
cihlové dlaţby a základového roštu v západním rondelu (bývalý noviciát) a větracích systémů
u kapitulní síně a s nimi souvisejícími vtokovou šachtou a dešťového kanálu (kanál D).
Zaměstnanci správy provedli svépomocí pokládku cihel v prostoru separací a chodby
severovýchodního křídla. V říjnu byl dokončen byt pro správce v přízemních prostorách prelatury.
Do uvolněných prostor bývalého bytu v nemocničním křídle byl rozšířen centrální depozitář.
V bývalém bytě byl zrušen nevyhovující WC zaústěný dosud do vodního systému pod konventem
a odstraněna nevhodná obloţení stěn. Na chodbách druhého patra zaměstnanci správy vybourali
pórobetonové příčky po bývalém okresním archivu.
Správa kláštera zadala v květnu provést restaurátorům Robertovi a Davidovi Ritschelovým
odborný průzkum na cifernících věţních hodin nad sýpkami pro potřeby budoucího naléhavého
restaurování. V srpnu zrestauroval Marcel Hron komínovou hlavici na nemocničním křídle; jde
o jednu z mála z původně dochovaných na konventu.
Mimořádnou atrakci připravila správa kláštera o pouti 12. a 13. srpna. Byly jí „Netradiční
prohlídky aneb Kam se návštěvník nedostane“, coţ jsou speciální prohlídky mnišských separací,
vodních zrcadel a části unikátního vzdušníkového systému v podzemí konventu. Další noční
prohlídky v konventu se konaly z 1. na 2. září.
Kulturní aktivity letní sezóny v konventu zahájila správa kláštera loutkovým představením
divadla Alfa z Plzně „Tři mušketýři“. Loutkáři své divadélko umístili do rajské zahrady pod širým
nebem uprostřed konventní budovy. Organizátoři si stěţovali, ţe přes příjemné počasí navštívilo
představení málo místních diváků, většinu zde tvořili Plzeňáci. Výstava obrazů Jany Cardové se
konala v sále prelatury od 15. července do 15. srpna.
První koncert Plzeňské filharmonie se v tomto roce konal pod vedením Marka Vorlíčky
19. května v sále prelatury. Druhý koncert filharmonie se v témţe sále uskutečnil 22. září pod
taktovkou Debashish Chaudhuri, dirigenta indického původu. V obou případech organizátory byly
město Plasy, Plzeňský kraj a správa kláštera.
V rámci cyklu „Plaské fotoléto“ uspořádala správa kláštera v jiţním rondelu konventa
v tomto roce čtyři výstavy fotografií. Kurátorem těchto výstav byl Ing. Ivo Kornatovský z Plas.
První, instalovaná zde od 2. do 28. června, nesla název „Mladýma očima“ a tvořily ji fotografie
místních fotografů Jana Cejthamra, Ondřeje Čecha, Jana a Martina Skybových a Davida Richtera.
Druhou byla osobní výstava fotografií Ladislava Neţádala z Kaznějova ve dnech 1.–30. července,
ve třetí výstavě se od 2. do 30. srpna představil plzeňský fotograf Radovan Kodera s názvem
„Jiný svět“ s fotografiemi zachycujícími veřejnosti málo známý ţivot v psychiatrické léčebně
v Dobřanech. Čtvrtou výstavou uvedeného cyklu byla výstava fotografií Mgr. Václava Podestáta
15
z Kralovic s názvem „Tváře času“. Šlo o výběr 35 fotografií z autorových snímků
z připravovaného cyklu „Lidé“ z let 1986–2004 zachycující scény z běţného kaţdodenního ţivota.
Otevřena byla ve dnech od 2. do 30. září také v jiţním rondelu konventa.
„1. plaský fotosalón“ nazvali členové plaského fotoklubu svou kolektivní výstavu
fotografií, která byla otevřena v sále prelatury ve dnech od 24. června do 16. července.
Institut digitální fotografie vyuţil moţnosti a uspořádal v památkových prostorách
plaského kláštera ve dnech 3.–6. července Letní aktový workshop. Akci organizačně připravil Ing.
Ivo Kornatovský z Plas. Účastníci workshopu, jinak ubytovaní v restauraci Rudolf II., na sýpce,
v prelatuře, ale i v exteriérech se zabývali fotografováním šestice aktových modelek za pomoci
zkušeného lektora Karla Pobřísla.
Ve dnech 19. srpna – 10. září byla pod patronací Národního památkového ústavu Plzeň,
města Plasy a Fotoklubu Plasy v sále prelatury pro veřejnost otevřena výstava fotografií
rakovnického fotoklubu Amfora (amatérští fotografové Rakovnicka).
Závěr návštěvnické sezóny spojený s lampiónovým průvodem dětí po Plasích od střední
odborné školy do konventu uspořádala městská knihovna se základní uměleckou školou a se
správou památkového objektu 3. listopadu. Větší děti a menší se svými rodiči prošly vpodvečer
s lampiony městem kolem rybníka a v konventu si mohly prohlédnout část návštěvnické trasy, kde
vystoupili s krátkým hudebním programem ţáci základní umělecké školy.
V průběhu roku se v památkových objektech – v konventu a v sále prelatury odehrála celá
řada drobnějších kulturně společenských akcí. V červnu to byla např. výstava dětských prací
„Podaná ruka“. Dne 15. září předvedli v prostoru před sýpkou svou pantomimu čeští a švýcarští
studenti Ctibora Turby s názvem „Kočka v pytli“. Následující den – 16. září – měla v sále
prelatury svůj absolventský klavírní koncert Lucie Novotná z Plas.
Posledním kulturním podnikem v památkových prostorách byl vánoční koncert souboru
Mrákovských dudáků s jejich pásmem „Vánoce na Chodsku“, který se konal ve čtvrtek
28. prosince v sále prelatury. Vystoupení chodských dudáků v krojích s repertoárem koled
a chodských písní zajistila opět po dvouleté přestávce Mgr. Jana Čiháková za podpory města
a správy památkového objektu.
Manţelka posledního majitele plaského velkostatku Tatiana von Metternich-Winneburg
zemřela koncem července t. r. po dlouhé těţké nemoci na zámku v Johannisbergu ve Spolkové
republice Německo ve věku 91 let. Pohřbena byla v kapli téhoţ zámku po boku svého manţela
Paula Alfonse von Metternich-Winneburg, který zemřel jiţ v roce 1992. Oficiální pohřeb
s poboţnostmi se konal v Johannisbergu aţ 7. října.
Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví
V polovině prvního desetiletí tohoto století přišlo Národní technické muzeum v Praze
(NTM) s návrhem zřídit v Plasích v historických objektech někdejšího kláštera Centrum
stavitelského dědictví (CSD). Hlavním smyslem tohoto záměru bylo vytvořit dokumentační
středisko, které by uchovávalo doklady stavitelského umění, stavebních řemesel, technologií,
materiálů, prvků a konstrukcí. Myšlenku vycházející z nutnosti uchovat znalosti o historickém
stavitelství a zachovat dovednosti historických řemesel rozpracovala skupina odborníků NTM
z oddělení architektury a stavitelství – PhDr. Martin Ebel a Mgr. Pavel Kodera. Vzhledem k tomu,
ţe posledně jmenovaný je absolventem zdejšího gymnázia a velmi důvěrně zná plaské památky
a místní prostředí, padl návrh na bývalý plaský hospodářský dvůr, pivovar a mlýn. Tyto objekty
v kontextu s řadou dalších stavebně a architektonicky zcela jedinečných budov splňovaly
poţadovaná kritéria na vybudování tohoto muzejního zařízení. I kdyţ se v minulosti podařilo
zčásti tyto objekty soustředit do vlastnictví České republiky pod správu památkového ústavu,
přesto bývalý pivovar a mlýn, které se jiţ neuţívají k původnímu účelu a pronajímají si je různé
firmy, jsou dosud ve vlastnictví s. d. Jednota Plasy. Navrhované centrum má zahrnout především
16
„studijní depozitář“, umístěný v prostorách bývalého mlýna, pivovaru a domu sládka, s referenční
sbírkou historických stavebních materiálů, prvků, konstrukcí a řemeslnických nástrojů, zároveň má
však poskytovat zázemí pro předávání zkušeností tradiční řemeslnické praxe, umoţňovat setkávání
odborné veřejnosti a vytvářet základnu pro hlubší vědecko-výzkumnou činnost. Na studijní
depozitář by měla v další dosud nespecifikované fázi navázat realizace „školy historických
stavebních řemesel“, s níţ by se pak počítalo zřejmě v areálu hospodářského dvora. V tomto roce
se pracovní skupině podařilo vypracovat nástin projektu, projednat jeho reálnost s dosavadními
správci a vlastníky objektů a jejich převedení do správy NTM. V září čtveřice autorů Kodera,
Ebel, Bilík a Krajči vypracovala projekt centra a na něj navázal prezentační studií, která se stala
hlavním podkladem k představování projektu odborné veřejnosti a příslušným správním orgánům,
Ing. arch. Zdeněk Ţilka, jenţ má dobré zkušenosti s rekonstrukcemi památkových objektů. V
polovině prosince byla podepsána dohoda mezi Národním památkovým ústavem a Národním
technickým muzeem o spolupráci na přípravě CSD.
Římskokatolická farnost Plasy:
Tříkrálová sbírka České katolické charity vynesla v Plasích 14 917 Kč.
Slavnostní poutní mši svatou v plaském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouţil
v sobotu 12. srpna generální vikář plzeňské diecéze P. Adrián Pavel Zemek, O. Praem.
Rekonstrukce plaských varhan. O potřebě rekonstruovat vzácné varhany ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie se hovořilo uţ několik desetiletí. Koncem 90. let 20. století
bývalí plaští občané Mgr. Richard Sporka a Ing. Lumír Brendl začali hledat konkrétní moţnosti,
jak potřebnou rekonstrukci zajistit. Ing. Brendlovi se podařilo oslovit Mezinárodní nadaci pro
hudbu a umění ve Vaduzu a získat první finanční prostředky. Po písemném příslibu peněz byla
roku 2000 podepsaná smlouva o restaurování varhan s firmou Dušana Doubka z Číţova u Jihlavy,
který měl podle vypracovaného projektu varhany restaurovat. Firma zkrachovala a varhany bylo
nutné dopravit zpět do Plas, kde zůstaly rozebrány a uloţeny v bednách v konventě. V roce 2003
bylo provedeno výběrové řízení na firmu, která celé dílo dotáhne do zdárného konce. Odborná
komise v červenci 2003 vybrala renomovanou firmu Vladimíra Šlajcha z Borovan. Největší objem
finančních prostředků se na dokončení oprav varhan podařilo získat Ing. arch Danielu Špičkovi,
jehoţ rodina pochází z Plas, a Ing. arch. Mikuláši Hulcovi a jejich Centru pro ochranu
a restaurování architektury CORA o. s. Praha, díky velkorysému daru Packard Humanities
Institute (PHI) z USA. Část prostředků na opravu uvolnilo také Ministerstvo kultury a nadace
IMAF z Vaduzu. Po strastiplném a nakonec šťastném dokončení oprav byly zástupcům investorů
představeny varhany v Borovanech 27. května. K dokončení celé akce bylo ještě nutné stavebně
a technicky připravit kůr na jejich umístění v kostele. Během letních měsíců byly všechny
potřebné práce dokončeny včetně vlastní instalace varhan. Celková hodnota rekonstrukce přesáhla
10 mil. Kč. V úterý 19. září proběhla v zimním refektáři plaského kláštera a ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie tisková konference, na které byli zástupcům tisku, rozhlasu a televize
představeny opravené varhany. Zprávu o významné události přinesly poté všechny významné
české deníky. Vzácný nástroj, pocházející z loketské dílny Abrahama Starcka (1688), jiţ na kůru
plaského kostela mohli vidět a hlavně slyšet všichni přítomní. Nutno podotknout, ţe plaské
varhany jsou spolu s varhanami z Týnského chrámu v Praze největším barokním nástrojem ze
sedmnáctého století v České republice. Oficiální představení rekonstruovaného nástroje veřejnosti
proběhlo v pátek 29. září na mši svaté, při níţ plzeňský biskup Mons. František Radkovský
poţehnal opravený nástroj a poprvé slavnostně a veřejně se varhany rozezněly. Na varhany hrál
regenschori z praţského Strahova pan Vladimír Roubal. Po obřadu následoval varhanní koncert.
Vystoupil na něm varhaník doc. Jaroslav Tůma z Hudební fakulty Akademie múzických umění
v Praze, zpěvák Mgr. Richard Sporka, Jiří a Zdeněk Šediví hráli na trubky a Martin Kaplan na
housle.
17
Adventní varhanní koncert se uskutečnil v sobotu 16. prosince ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Pořadatelem byly Římskokatolická farnost Plasy, město Plasy
a Agentura Clavius Praha. Na varhany hrál Jaroslav Tůma, sopránový zpěv zajišťovala Jana
Červinková, bicí nástroje a zpěv v tenoru Richard Sporka. Na programu byly skladby J. S. Bacha,
G. F. Haendela, Ch. Luythona, J. P. Sweelinka, A. Michny, J. J. Frobergera, J. J. Ryby, J. Kličky
a C. Francka.
Slavnosti OV KSČM Plzeň-sever se konaly 9. května na Velké louce u příleţitosti 61.
výročí osvobození Československa. Po poloţení věnce u památníku Sovětské armády promluvila o
významu osvobození místopředsedkyně ÚV KSČM Jana Bystřická. Vzpomínkové slavnosti se
zúčastnili také současní poslanci Parlamentu České republiky a kandidáti na poslance za KSČM a
zástupce konzulátu Ruské federace v Karlových Varech. Po tomto pietním aktu následovalo v kině
Střela představení filmu Sokolovo.
Ze společenského a kulturního ţivota v našem městě
Plaská pouť 12.–13. srpna – její program byl rozdělen na dvě místa. V sobotu na Velké
louce byl odpolední program v reţii rádia Kiss Proton, které prostřednictvím své moderátorky
Veroniky Nágrové vyplňovalo jednotlivá vystoupení svými krátkými pořady a soutěţemi pro
diváky. Po dětském představení Inky Rybákové následoval více jak hodinový program
harmonikového dua Josefa a Renaty Pospíšilových. Další část programu náleţela Petře Černocké
a Jiřímu Pracnému s jejich písněmi Saxanou, Náklaďákem, Mississippi a dalšími. Po nich na pódiu
vystoupila s hodinovým programem hudební skupina, sloţená převáţně z bubeníků, Tam Tam
Orchestra. Ze svého repertoáru představila publiku brazilské, kubánské a africké rytmy. Závěr
odpoledne patřil zase rádiu Kiss Proton. Od večera aţ do ranních hodin na Velké louce vyhrávala
k tanci a poslechu místní hudební skupina Expres.
Dvoudenní program na prostranství před konventem v sobotu a v neděli měl formu
„staročeského jarmarku“, kde mohli návštěvníci zhlédnout ukázky tradičních řemesel – kovářství,
košíkářství, řezbářství a mnohá další, jakoţ i vystoupení šermířů a kejklířů. Zde si mohli také
zakoupit kvalitní české výrobky a domácí speciality. V sobotu odpoledne zde hrálo divadélko
Kuba hru Pohádka z vlny, pak následovaly rytířské souboje, po nich zase divadlo V Boudě
předvedlo hru Don Šajn. Potom s hodinovým programem vystoupila folkrocková skupina Nebojsa
a nakonec divadlo Skřítek představilo svou půlhodinovou hru Mlýn. Stánkový prodej a další
atrakce před konventem organizovalo po oba dny občanské sdruţení Plaská lilie, kterému na tuto
činnost město přispělo finanční částkou 40 tis. Kč.
Další prodejní stánky a pouťové atrakce, kolotoče, houpačky a střelnice obsadily prostory
u rybníka, parkoviště u konventa, cestu na Velkou louku a prostranství u bývalého pivovaru a před
prelaturou.
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích pořádal 20. dubna ve svém
přednáškovém sále v Plasích přednášku Mgr. Jana Kahudy, archiváře Národního archivu v Praze,
na téma Metternich a západní Čechy.
Ve dnech 15.–18. června se uskutečnilo v rekreačním středisku Máj setkání esperantistů,
které organizoval p. Kaprál z Kaznějova.
Město pořádalo 10. listopadu v sále kina Střela představení Vladimíra Hrona „Abeceda
hvězd II“. Jiţ podruhé v Plasích populární zpěvák a imitátor napodoboval ve svém
dvouhodinovém programu řadu známých tuzemských i zahraničních zpěváků a jednotlivé výstupy
prokládal vlastními komentáři.
Ochotnický spolek Osada z Horní Břízy sehrál 24. března pro veřejnost od 19.00 hod.
18
v sále kina Střela v Plasích veselohru Trivial Game.
Výcvikový tábor jezevčíků se konal ve dnech 22.–30. července v rekreačním středisku
Vlašťovka. V tomto rekreačním středisku se také uskutečnil ve dnech 22.–23. září sraz Harley
Davidson Clubu Praha.
Šestý ročník Národní přehlídky koní pořádala JK Aris Pláně za podpory města Plas
a Asociace chovatelů koní České republiky na Velké louce 15. července. (V Plasích jiţ po třetí,
první tři ročníky se konaly v Manětíně.) Přehlídka byla spojena s charitativní činností, jejíţ
výtěţek byl věnován na práci s postiţenými dětmi. Hlavním pořadatelem akce je paní Irena
Eretová z Plání. Bohatý odpolední program přehlídky moderovala herečka Jana Boušková. Po
zahájení se představily divákům tančící kočáry a taneční skupiny Tennessee a Farmáři. Na
přehlídce chovatelé prezentovali málopočetná plemena koní jako je quarter horse, kinský kůň,
shirský kůň, appaloosa, arabský kůň, merénský kůň, kladrubský kůň, paint horse, fellský pony
a další. Součástí odpoledne byla i módní přehlídka v country a western stylu, po ní následovalo
vystoupení herce Václava Vydry s jeho koněm, po něm se v předváděcím prostoru objevil se svým
recitálem Josef Laufer. Pak ukázkový prostor náleţel ranči Červený mlýn, farmě Křakov western
a Rudolfu Paulovi a Vlastě Levé. Další v pořadí programu bylo vystoupení Esther Weberové a po
ní Petra Skořepy a Puty Rasy Espaňoly. Na závěr mohlo několik set návštěvníků vidět ukázky
z ovládání honáckého biče a show Honzy a Gastona.
Českomoravská myslivecká jednota – okresní myslivecké sdruţení Plzeň-sever
uspořádala dne 13. května na Velké louce Oblastní výstavu loveckých psů. Výstava proběhla za
poněkud nepříjemného počasí, protoţe během dopoledne začalo pršet. Další její akcí na Velké
louce byla 20. května soutěţ „O zlatou srnčí trofej“.
Czech Rock Block, letní open air festival, se konal na Velké louce 5. srpna. Tento ročník
v pořadí jiţ 13. byl poznamenán nepříznivým počasím. Déšť a rozbahněná půda pod nohama – tak
lze charakterizovat stav na Velké louce při návštěvě sedmi tisíc posluchačů. Na nejnavštěvovanější
festival v západních Čechách se očekávaných deset tisíc lidí nedostavilo. Publiku se představilo
dvanáct kapel od poprockových aţ po blackmetalové. Jako první se představili plzeňští
streetrockeři Sunset Strip, na jejich ostrý rock´n´roll navázal trashmetalový Debustrol z Mladé
Boleslavi. Kapelu Visací zámek vystřídala na pódiu crossoverová skupina Krucipüsk se zpěvákem
Tomášem Hájíčkem. Po tomto vystoupení se představil black´n´rollový Törr, ten následovala
hudební skupina Škwor a pak Doga. Dalším souborem byl crazyrockový Harlej se zpěvákem
Tomášem Hrbáčkem. Po něm následovalo vystoupení zpěváka Petra Koláře. Po jeho výkonu se
představila slovenská hudební skupina Tublatanka a závěr vyplnily kapely Arakain a Alkehol se
svými pivními hity. Půlnoční závěrečný ohňostroj byl tečkou za celým festivalem.
Činnost spolků a společenských organizací:
Fotoklub Plasy
Plaský fotoklub v tomto roce uspořádal tři klubové workshopy. Dubnový se uskutečnil na
Libštejně a Liblíně, druhý se konal v květnu jako plaský fotomaratón, čili v Plasích. Třetí
workshop byl výjezdní do severních Čech a označen byl jako České středohoří 3 a odehrál se
v Rané u Loun.
Výstavní činnost fotoklubu je obvykle spjata s památkovými objekty plaského kláštera –
s konventem nebo prelaturou. Mimo Plasy se obyčejně pro klubové výstavy vyuţívá E-centrum
v Guldenerově ulici v Plzni. V tomto roce zde měl fotoklub umístěny tři sezónní výstavy – zimní,
jarní a podzimní.
19
Letecko-modelářský klub Plasy.
Aktivity této zájmové společenské organizace mají tradičně celostátní dosah. Letos klub
uspořádal 25. března v rámci Českého poháru 2006 soutěţe volných leteckých modelů
mezinárodní kategorie F1H, F1G a národní kategorie P30, A3 a H, která se konala na zálohovém
letišti u Koţlan. Vítězem soutěţe, nazvané „Memoriál Luboše Širokého“, se stal v kategorii F1G
Jan Klik st. ze Stoda, v kategorii F1H Václav Jiřinec ze Stoda, v kategorii P30 František
Pahorecký z Úšavy, v kategorii A3 Rudolf Janza z Úšavy a v kategorii H Jiří Schieferdecker
z Loun. Dne 1. a 2. dubna pořádal klub na Rané u Loun v rámci Českého poháru volných
leteckých modelů mezinárodní kategorie F1E dvě soutěţe, první vyhrál Jiří Schieferdecker z Loun
a druhou František Kratěna z Kunovic. Ve dnech 15. a 16. dubna na letištní ploše u Koţlan pořádal
klub soutěţe volných modelů mezinárodní kategorie F1A, F1B a F1C v rámci Českého poháru
2006. První soutěţ v kategorii F1A o „Pohár LMK Plasy“ vyhrál Jiří Schieferdecker z Loun,
v kategorii F1B zvítězil Vladislav Urban z Chlumce nad Cidlinou a v kategorii F1C se stal vítězem
Václav Patěk ze Strakonic. Vítězství ze druhé soutěţe v kategorii F1A si odnesl Bohuslav Rýz
z Chocně, v kategorii F1B Milan Nový z Teplic a v kategorii F1C opět Václav Patěk ze Strakonic.
LMK Plasy pořádal ve spolupráci s DDM Radovánek dne 23. září na ploše u obce Koţlany
Mistrovství České republiky ţáků v kategoriích H, A3, P30, F1H a F1A. Ţákovským Mistrem ČR
se v kategorii H stal Ladislav Hanuš z Bechyně, v kategorii A3 Jan Slavík z Kopidlna, v kategorii
P30 Hana Drobiszová z Ostravy, v kategorii F1H Kateřina Chaloupková z Chocně a v kategorii
F1A Radek Štantejský z Ústí nad Orlicí.
Na Mistrovství Evropy letecko-modelářských druţstev v kategorii F1A, konaného ve
dnech 16.–23. července na Ukrajině u města Oděsa, obsadilo druţstvo České republiky, jehoţ
členem byl Ing. Ivo Kornatovský z Plas, šesté místo.
Aeroklub Plasy
Ve dnech 30. dubna a 1. května zorganizoval plaský aeroklub další ročník Dne ve vzduchu
s radiem Kiss Proton. Pro velký zájem vidět plaský letecký den, kterému předcházela masivní
propagace, nabídli organizátoři v obou dnech téměř totoţný program. Letecká show začínala jiţ
dopoledne. Návštěvníci mohli vyuţít nabídku vyhlídkových letů, odváţnější ještě tandemových
seskoků padákem. Této moţnosti vyuţil i předseda ODS Miroslav Topolánek, který Plasy
navštívil v neděli 1. května a okusil tandemový seskok z letadla. Odpoledne přišla na řadu soutěţ v
letecké akrobacii v kategoriích Intermediate a Advanced o Pohár města Plas. Po vyhlášení
výsledků a vystoupení hudebních skupin následoval hlavní odpolední program. Zahájila jej svým
nadzvukovým letounem JAS-39 Gripen Armáda České republiky desetiminutovým předvedením
akrobatických moţností tohoto stroje. Rychlé průlety, kolmé stoupání, pomalý průlet nad letištěm
s vysoce zvednutou přídí bylo zřejmě nejsilnějším záţitkem přihlíţejících z celého dne. Po odletu
Gripenu armáda představila ještě bitevní letoun Mi-24. V další části odpoledne se střídaly ukázky
modelu akrobatického letounu Extra s třímetrovým rozpětím křídel, vrtulníku Robinson R-22,
historické celodřevěné repliky dolnoplošníku Avia BH-1 z roku 1920, dále policejního vrtulníku
a letadla Z-37 Čmelák. Nad Plasy také několikrát proletěl proudový letoun L39 Albatros. Poprvé
v historii „plaských leteckých dnů“ se tu objevil vírník Gyrotrainer BAD 12. Tradiční hromadný
seskok parašutistů z Antonova AN2, který je vynesl vysoko nad letištní plochu, ukončil hlavní
program dne. V závěrečné části odpoledne organizátoři nabídli zájemcům moţnost dalších
tandemových seskoků. V doprovodném hudebním programu vystupovali Peter Nagy a Helena
Zeťová. Nejmenším divákům připravil Dům dětí a mládeţe Radovánek řadu atrakcí a soutěţí.
Letecký den přilákal do Plas několik tisíc návštěvníků.
Tuningový sraz pořádal na plaském letišti 17. června Autotuning Club Plzeň pod názvem
VI. Tuning, Styling a Hifi sraz Plasy 2006.
20
Vánoční pochod aeroklubu se konal 26. prosince. Začínal sice na plaském nádraţí, odkud
se účastníci přepravili autobusem do Nynic. Z Nynic pak pěšky došli na statek Býkov, kde
poobědvali, a potom se vydali dále směrem na Plasy přes Oboru.
Tělovýchovná jednota Sokol Plasy
Koncert bigbítové kapely Brutus pořádala TJ Sokol na Velké louce 27. května, 24. června, 29.
července a 26. srpna.
Činnost největší plaské společenské organizace TJ Sokol za rok 2005 zhodnotila valná
hromada dne 24. února 2006 v restauraci Pod Nádraţím. V roce 2006 se Sokolu podařilo vylepšit
materiální zázemí u hřiště. Před rekonstrukcí sportovního zázemí s hostincem (objektu čp. 553)
bylo třeba pokácet 26 vzrostlých stromů poblíţ tohoto stavení. V jarních měsících prošly
rekonstrukcí kabiny a sklady na sportovní potřeby a část restaurace. Součástí oprav byla kompletní
výměna vodovodního systému a kanalizace aţ po septik. Nově upraveny byly sprchy a WC pro
sportovce včetně ohřevu vody, jakoţ i čerpání uţitkové vody do budovy a na volejbalový kurt.
Částečnou rekonstrukcí prošla i elektroinstalace. Od léta do podzimu probíhala přístavba
k stávajícímu objektu, šlo o WC pro zaměstnance restaurace, úklidovou místnost restaurace, sklad
nápojů, úpravu kuchyňky, garáţ pro mechanizaci a manipulační sklad. Náklady na rekonstrukci a
přístavbu přesáhly 1 mil. Kč.
Volejbalový oddíl ţen pořádal v sobotu 7. ledna 2006 v tělocvičně gymnázia tradiční jiţ
12. ročník volejbalového turnaje příchozích. V témţe místě a týţ rok, ale aţ na jeho konci, tedy
30. prosince se konal ještě 13. ročník tohoto turnaje.
Volejbalové druţstvo ţen, které vedla Václava Votíková, hrálo v sezóně 2005/2006 okresní
přebor. V této sezóně byly volejbalistky opět úspěšné, obsadily 1. místo v okrese.
Fotbalový oddíl TJ se v sezóně 2005/2006 reprezentoval v soutěţích pěti druţstvy. „A“
tým dospělých, vedený Janem Šímou a trenérem Emanuelem Belblem, obsadil v okresní soutěţi
Plzeň-sever 1. místo. „B“ tým dospělých, vedený Lubošem Jílkem a trenérem Františkem Praskou,
ve IV. soutěţní třídě skupiny B vybojoval 3. místo. Dorostenci, vedení Janem Švarcem, trenérem
Lubošem Pochobradským a asistenty Jiřím Epikaridisem a Josefem Průšou, v krajské soutěţi
skupiny B se umístili na 4. místě. Dobře si vedli v okresní soutěţi skupiny B ţáci, kteří obsadili
2. místo. Mladší ţáci – tzv. „přípravka“, vedeni stejně jako ţáci Jiřím Soutnerem, šéftrenérem
Josefem Löffelmannem, trenérem Kamilem Koudelem, asistentem Václavem Mertlem, vybojovali
také 2. místo v okrese ve skupině B. V celookresní soutěţi přípravek se pak umístili na 3. pozici.
Nejstarší hrající plaští fotbalisté, nazýváni „stará garda“ a vedeni trenérem Václavem Avukem
a trenérem Václavem Mertlem, obsadili 6. místo v okresním přeboru.
Do sezóny 2006/2007 fotbalový oddíl přihlásil pět týmů. „A“ druţstvo, vedené Janem
Šímou, trenérem Emanuelem Belblem s asistenty Zdeňkem Štruncem a Lubošem Černým,
postoupilo do I. B třídy skupiny C. „B“ tým dospělých se jiţ do nové sezóny nesešel. Druţstvo
dorostu v krajské soutěţi vedl Jan Švarc s trenérem Jiřím Epikaridisem a s asistentem Josefem
Průšou. Druţstvu ţáků v okresní soutěţi dělal vedoucího Kamil Koudele a trénoval jej Josef
Löffelmann. Přípravku v této sezóně dostali na starost její vedoucí Jiří Soutner a trenér Václav
Mertl. Vedením nejstarší generace plaských fotbalistů „staré gardy“ byli pověřeni Václav Avuk
s trenérem Václavem Mertlem.
Český svaz včelařů
90. výročí zaloţení si místní organizace v Plasích připomněla slavnostní členskou schůzí
v sále prelatury dne 11. června. K tomuto výročí vydala organizace publikaci „Plasy, včely
a včelaři“.
21
Český zahrádkářský svaz
Místní organizace ve spolupráci s městskou knihovnou uspořádala v čítárně knihovny
1. prosince besedu na téma Bylinky pro zdraví s bylinkářkou Ing. Vladimírou Štenglovou z Plzně,
známou z pondělní poradny vysílané Českým rozhlasem Plzeň.
Český svaz rybářů
Místní organizace na výroční členské schůzi 25. března zvolila na čtyřleté období nový
výbor organizace, po Karlu Kydlíčkovi se novým předsedou organizace stal Zdeněk Hanzlíček
z Plas. Dne 21. ledna měli rybáři tradiční rybářský ples v kulturním domě na Hadačce. Dne
14. října provedla místní organizace výlov plaského rybníka. Sloveno bylo 3900 kg ryb, převáţně
kaprů. Vylovené ryby si mohli návštěvníci této akce ihned zakoupit nebo si nechat na místě
připravit rybí pochoutku.
Na své poslední schůzi 4. prosince byla rozpuštěna místní organizace Českého svazu ţen,
a tak definitivně po téměř 50 letech ukončila svou činnost.
Ţivot v osadách
Babina
Petr Hána z Babiny čp. 23 si od 1. ledna pronajal místní hostinec, kde provozuje
hostinskou činnost.
V Babině pokračovala úprava hřiště stavební firmou Občanské stavby Líté a rekonstrukce
místní komunikace u kapličky. Úpravu návsi provedla firma Stavoservis podle předloţené cenové
nabídky a upraveného projektu, cena 1250 tis. Kč bez DPH.
Místní hasičský sbor uspořádal tradiční masopust s průvodem po vsi, který se konal 18.
února. Druţstvo mladých hasičů se aktivně zapojuje do různých sportovních soutěţí, jejich
výsledky jsou v tomto zápise uvedeny v souvislosti s činností mladých hasičů z Horního Hradiště.
Dětský den pořádal sbor dobrovolných hasičů 3. června.
Na podzim získala Babina novou rozhlasovou ústřednu, která bude umístěna v místním
obecním domě. Nová ústředna, která nahradila jiţ starou a nevyhovující, bude slouţit jako
klasický místní rozhlas, ale i pro ozvučení akcí konaných na zdejším hřišti; stála 23 tis. Kč.
Horní Hradiště
Úpravu cvičiště místního sboru dobrovolných hasičů provedla za 30 360 Kč Kralovická
zemědělská a. s. Ve vsi v tomto roce pokračovala výstavba kanalizace za 1 521 000 Kč a části
vodovodu v hodnotě 150 tis. Kč.
Ivo Skuhrovec z Horního Hradiště čp. 22 ukončil nájem místní prodejny k 31. květnu
z důvodů ekonomické nevýhodnosti jejího provozu. Rada města schválila pronájem nebytových
prostor prodejny v čp. 36 v Horním Hradišti Vendule Richterové z Horního Hradiště čp. 37
s platností od 1. srpna.
Společenský, kulturní a sportovní ţivot v Horním Hradišti je v průběhu roku téměř celý
v reţii místního sboru dobrovolných hasičů. Dne 5. února uspořádali hasiči ve svém hostinci turnaj
v karetní hře „Prší“, jehoţ vítězem se stal Radek Maixner z Mladotic. V sobotu 11. února
v hostinci U Floriána sbor uspořádal, jako kaţdoročně, hasičský bál, na němţ vyhrávala kapela
Atlantic. Na neděli 19. února zajistil sbor pro místní děti rovněţ tradiční dětský maškarní bál.
O čtrnáct dní později, tedy na 4. březen, zase hasiči připravili masopustní veselí. Po odpoledním
maškarním průvodu vsí následovala večerní taneční zábava. Dne 29. dubna se konaly u místního
rybníka hasiči organizované rybářské závody. Vítězem s nejlepším úlovkem ryb se stal p. Frank.
22
Místní sbor dobrovolných hasičů pořádal v hostinci U Floriána dne 20. května tradiční májovou
taneční veselici, na níţ vyhrávala taneční hudební skupina Repelent. Dne 29. července v hostinci
U Floriána hasiči pořádali pouťovou taneční zábavu, 26. srpna uspořádal sbor nohejbalový turnaj
a 10. října připravil pro veřejnost posvícenskou taneční zábavu. Nejvýznamnější událostí tohoto
roku bylo otevření nového hasičského sportovního hřiště, jeţ připadlo na počátek září. Celoroční
kulturně sportovní aktivity uzavřel sbor dobrovolných hasičů turnajem ve střelbě ze vzduchovky,
který se konal v hostinci U Floriána 26. prosince. Poslední tečkou za všemi aktivitami místního
sboru dobrovolných hasičů roku 2006 byla 31. prosince silvestrovská zábava v hostinci
U Floriána.
Bohatou celoroční činnost zahájil místní hasičský sbor jiţ 27. ledna, kdy v hostinci
U Floriána proběhla jeho výroční valná hromada, která bilancovala uplynulý rok 2005 a stanovila
plán práce organizace na tento rok.
V hasičských sportech dospělých se zástupci hornohradišťského sboru zúčastnili několika
soutěţí. Především to byl II. ročník Západočeské hasičské ligy, v němţ startovalo
z hornohradišťského sboru jak druţstvo muţů, tak i druţstvo ţen. Liga odstartovala 11. června
soutěţemi v Horní Lukavici. Další týden proběhlo dvojkolo ligy, a to 17. června v Bučí a 18.
června v Krašovicích. Další dvojkolo se konalo 5. července ve Lhůtě a 6. července v Seči.
V Úhercích pokračovala liga 22. července šestým kolem, které bylo spojeno se soutěţí v poţárním
útoku. O týden později ligu hostil sbor hasičů v Dolním Hradišti. 30. července další kolo ligy
zajišťoval hasičský sbor v Nekmíři. Deváté kolo proběhlo 5. srpna v Koutě na Šumavě. 12. a 13.
srpna pokračovala liga dvojkolem ve Stráţově a Bílenicích. Předposlední 12. kolo proběhlo na
nově otevřeném hasičském sportovním areálu v Horním Hradišti 2. září. Posledním 13. kolem
v Hůrkách 3. září skončil II. ročník Západočeské hasičské ligy.
Sportovní výkony hasičských druţstev muţů a ţen, ale i jednotlivců mohli poměřit v rámci
okrsku Plasy členové hradišťského sboru na soutěţi v poţárním sportu v Kaznějově 10. června.
Soutěţe probíhaly v kategorii muţů a v kategoriii ţen. Z devíti druţstev muţů obsadil hradišťský
tým 10. místo. Druţstva muţů soutěţila v běhu na 100 m, štafetou 4 x 100 m, poţárním útokem.
Kategorie ţen byla zastoupena pouze čtyřmi druţstvy a ta soutěţila jen v poţárním útoku. Ţeny
hornohradišťského sboru se staly v této kategorii vítězným týmem. Do soutěţe jednotlivců v běhu
na 100 m s překáţkami se zapojilo 47 muţů. Prvních pět míst obsadili členové hradišťského sboru
– Adam Koudele, Jiří Řezáč, Oldřich Dobrý, Václav Šiml a Jakub Kouba.
Významných úspěchů dosáhl kolektiv mladých hasičů, ten byl v Horním Hradišti obnoven
roku 1999 a navázal na činnost mladých hornohradišťských hasičů zv. „Lvíčat“ ze 70. a 80. let 20.
století. Obnovený kolektiv si dal jméno „Orlíci“. V polovině roku jiţ jej tvořilo 22 dětí z Horního
Hradiště, Ţebnice, Plas, Nebřezin a Kralovic, které byly rozděleny do dvou a od podzimu uţ do tří
druţstev. Starší děti od 11 do 15 let mají samostatné druţstvo. Početnější věková skupina dětí od
6 do 10 let tvoří dvě druţstva. Mladí hradišťští hasiči dosáhli v posledních letech poměrně velkých
úspěchů v rámci okresu. Prvním závodem v hasičských sportovních soutěţích tohoto roku, kterého
se Orlíci zúčastnili, byl závod v rámci soutěţe „O pohár okresní rady mládeţe Plzeň-sever“, jenţ
se konal v Úněšově 1. dubna. Zde v kategorii starších obsadili Hradišťští 2. místo a v kategorii
mladších 1. místo. Mladí hasiči z Babiny dosáhli v obou kategoriích 7. místa. V dalších závodech
v téţe soutěţi 22. dubna v Manětíně v kategorii starších Orlíci vybojovali 3. místo a v kategorii
mladších 2. místo. Babinští mladší ţáci obsadili 8. a starší 12. místo. Ve třetím kole závodu
v poţárním útoku, který pro 17 druţstev mladších ţáků a 12 druţstev starších dětí uspořádal
v rámci soutěţe „O pohár okresní rady mládeţe Plzeň-sever“ sbor dobrovolných hasičů
v Krašovicích dne 25. června, se hornohradišťské týmy umístily v obou kategoriích na 3. místě.
Starší ţáci z Babiny vybojovali v tomto kole 4. pozici. Součástí této pohárové soutěţe mladých byl
také turnaj ve střelbě ze vzduchovky 2. prosince v Ledcích, kde v kategorii mladších soutěţilo 13
druţstev, z toho 2 druţstva z Horního Hradiště, v kategorii starších 21 druţstev. V kategorii
mladších dosáhly hradišťské týmy 4. a 5. místa, druţstvo z Babiny 10. místo. V kategorii starších
23
tým Babiny obsadil 3. pozici a druţstvo hornohradišťských Orlíků 11. místo.
Pod záštitou hornohradišťského sboru se dne 13. května v Plasích na tréninkovém hřišti
Sokola konal jiţ 4. ročník soutěţe o pohár SDH Horní Hradiště v disciplínách štafety dvojic
a poţárního útoku „Hradišťský dvojboj“, kterého se zúčastnilo 17 sborů s 200 soutěţícími.
V kategorii starších se hradišťští Orlíci umístili mezi 15 druţstvy na 8. místě, zatímco Babinští
tentokrát vybojovali 3. post. V kategorii mladších mezi 21 druţstvy Hradišťští zabodovali
2. místem, kdeţto babinští mladší ţáci získali body na 9. místo.
34. ročník (2005/2006) celostátní hry mladých hasičů Plamen, jejíţ závěr okresního kola se
konal na celookresním setkání 27.–28. května v Mrtníku, vybojovali v konkurenci 20 druţstev
hornohradiští mladší ţáci 1. místo a mladí babinští hasiči v téţe kategorii 13. místo. V kategorii
starších, které se zúčastnilo 23 druţstev, dosáhli Hradišťští na 3. místo, Babinští na místo 12.
Okresní kolo 35. ročníku (2006/2007) této celostátní hry mladých hasičů bylo zahájeno okresním
setkáním na novém hasičském hřišti v Horním Hradišti 14. října, dostavilo se sem 270 dětí, které
vytvořily 53 hlídek. Zde uţ Orlíci postavili 3 druţstva. Podle pravidel celostátní hry Plamen jsou
soutěţe této hry soustředěny do dvou celookresních setkání (podzimní a jarní) pětičlenných
druţstev, které musí absolvovat v případě mladší kategorie 7 soutěţních disciplín a v případě
kategorie starších 8 disciplín. Táborové soustředění mladých hasičů se uskutečnilo ve dnech 20.–
27. srpna v Melchiorově Huti. Mikulášskou nadílku pro Orlíky uspořádal sbor v hostinci
U Floriána 9. prosince.
Letní tábor dětí z Tuchlovic „Liga lesní moudrosti“ byl umístěn na louce u malého tunelu
pod Horním Hradištěm ve dnech 9.–30. července.
Lomnička
Aktivity místního osadního výboru a sboru dobrovolných hasičů se v tomto roce projevily
rovněţ na vzhledu vsi. Byly dokončeny opravy fasády hasičské zbrojnice a zajištěna příprava
projektu úpravy obce, hlavně prostoru u obecního domu a kapličky. Osadní výbor zajistil
zatrubnění vodoteče v prostoru u obecního domu, kde se počítá s výstavbou hřiště. Občanský
výbor dal upravit okolí kapličky, pokácet 2 lípy. Opravu střechy kapličky provedla fa Kudrlička
Plzeň za 114 tis. Kč. Také letošní pouťové oslavy 2. července byly v reţii místního sboru
dobrovolných hasičů.
Dne 9. září se konal v Lomanech 2. ročník hudebně divadelního festivalu „Pozdní léto na
hájovně Lipovka“, v rámci jehoţ programu vystoupila řada známých i méně známých hudebníků,
divadelních ochotníků z Plas a ze širokého okolí. Festivalu se zúčastnil ochotnický soubor Štace
z Kaznějova. Doprovodnou akcí s názvem „Lomanský skřivánek“ bylo vystoupení dětských
zpěváků. Na přípravě jejich vystoupení se podílela prof. Helena Tatrmuschová a Petra Kamenická
z Plas a zástupci Domu dětí a mládeţe Radovánek z Plas. Festival podpořilo město Plasy,
Jezdecký klub Aris Pláně a Plzeňský kraj.
Za podpory města Plasy, Plzeňského kraje a Jezdeckého klubu Aris Pláně se na hájovně
Lipovka v Lomanech konala 28. září Svatováclavská pouť. Jízda kníţecí druţiny sv. Václava,
myslivecké halali a dechovka s mysliveckými a lesnickými písněmi dotvářely atmosféru pouťové
slavnosti, při níţ Mgr. Jana Čiháková otevřela ve své hájovně Lipovce v Lomanech „Muzeum
těţby borové smoly“. Vyvrcholila tak její několikaletá příprava a sběr dokladů k této dnes jiţ
historické činnosti, předmětů obrazových dokumentů vypovídajících o dalších funkcích lesa
a ţivota v něm. V muzeu lze zhlédnout staré fotografie, dobové myslivecké uniformy, trofeje
a vycpaná zvířata, na dvoře kolem hájovny pak různé zemědělské nářadí a staré slaměné úly.
Nebřeziny
Zjara byla v Nebřezinech zahájena rekonstrukce středu obce, návsi, stavební práce
provedla firma Vratislav Kypta - Stavoservis Plzeň. Rekonstrukce si vyţádala 1 787 440 Kč.
24
Dětský den zorganizoval místní osadní výbor v sobotu 10. června na hřišti u řeky Střely.
Na programu bylo několik soutěţních disciplín jako skákání v pytli, hod míčkem na cíl, výkop na
branku a další. Největší úspěch měla střelba vzduchovkou na pohyblivý cíl, na pevný terč či na
špejle se sladkostmi. Starší děti měly moţnost ještě sehrát turnaj ve stolním tenise. Sportovně
proţitý den byl zakončen opékáním vuřtů na ohni.
Dětský letní tábor ČTU TK MARY-M Kladno byl umístěn v Nebřezinech v období 8.–29.
července.
Ţebnice
II. etapa rekonstrukcí v kulturním domě v Ţebnici byla dokončena počátkem tohoto roku.
Firma Beneš Elektro Kralovice instalovala 3. ledna elektrický kotel, který zajistí vytápění
a temperování prostor objektu.
Novému antukovému volejbalovému hřišti se zjara dostalo oplocení. Rovněţ byla
provedena oprava odtoku rybníka.
Od podzimu pokračovalo občanské sdruţení Jakub Větší na rekonstrukčních pracích
kostela sv. Jakuba Většího. Po opravách střechy z předchozích let se přistoupilo k opravě fasád
věţe, lodě, sakristie a presbytáře. Na presbytáři bylo nalezeno pozdně románské okno, které bylo
obnoveno i s renesančním rostlinným motivem na ostění. Celkem spolek na opravách kostela
proinvestoval v tomto roce 1 430 000 Kč. Ze státního rozpočtu sdruţení dostalo 1 200 000 Kč,
město Plasy přispělo částkou 130 000 Kč a 100 000 přidal Plzeňský kraj. Dne 2. prosince
uspořádalo sdruţení v místním hostinci U Hasiče přednášku a besedu o historii Ţebnice, kterou
zde provedli P. Hubka z okresního archivu a dr. I. Bukačová z muzea v Mariánské Týnici.
Sdruţení zajistilo na pátek 22. prosince do ţebnického kostela adventní koncert. Karlovarský
symfonický orchestr pod vedením Miloše Boka zde předvedl Rybovu vánoční mši.
Dětský karneval uspořádal sbor dobrovolných hasičů 11. února. Masopustní veselí se
odehrávalo také v reţii místního sboru dobrovolných hasičů 11. března. Odpoledního průvodu vsí
se zúčastnilo asi 30 maškar. Po průvodu pak následovala v hostinci U Hasiče maškarní taneční
zábava. Plzeňský deník v mutaci Plzeň-sever ţebnickému masopustu věnoval téměř půl stránky
v pondělním vydání 13. března.
Čtvrtý ročník traktoriády – závody traktorů do vrchu, od hostince U Hasiče na Trojanskou
bránu, pořádal místní sbor dobrovolných hasičů 22. července. Soutěţ, jíţ se zúčastnilo 175
traktoristů, byla rozdělena do čtyř kategorií. První kategorii tvořily traktory s výkonem do 25 koní,
ve druhé kategorii byly stroje o výkonu nad 25 koní, třetí kategorie byla vymezena pro frézy
tovární výroby a čtvrtá pro DODO (stroje domácí výroby). V první kategorii první aţ třetí místo
obsadili J. Hlavsa, P. Šindelář a P. Soukup. Ve druhé kategorii se umístili na prvních třech místech
M. Holear, F. Řezáč a L. Ekert. Ve třetí kategorii byli nejlepší V. Jánský, Z. Chlup a M. Hora.
V kategorii strojů domácí výroby byli nejúspěšnější S. Karásek, T. Soukup a J. Frýdl. Večer
následovala taneční zábava v hostinci U Hasiče, na níţ vyhrávala hudební skupina Repelent, jeţ
hudebními vstupy vyplňovala odpoledne přestávky mezi jednotlivými závody traktoriády.
O týden později pořádal sbor na místním volejbalovém hřišti turnaj v nohejbale. 21. října
pak pro veřejnost zajistil posvícenskou taneční zábavu.
Grand prix jiţ jako osmý ročník v karetní hře v Prší se uskutečnilo v hostinci U Hasiče 18.
listopadu.
Občanské záleţitosti:
Nově narození spoluobčané: Vanessa Trejbalová, Plasy; Jakub Janeček, Plasy; Martina
Mayová, Plasy; Lukáš Urban, Ţebnice; Štěpán Kepka, Horní Hradiště; Kateřina Milerová, Plasy;
Anna Špottová, Plasy; Lucie Priglová, Plasy; Štěpán Bouda, Horní Hradiště; Daniel Plaček, Plasy;
25
Ondřej Skuhrovec, Horní Hradiště; Nikola Purkarová, Horní Hradiště; Jan Černý, Babina; Vojtěch
Dopita, Lomnička; Jan Klíma, Plasy; Nikola Sidorjaková, Plasy; Vojtěch Šiml, Plasy; Jakub
Ambroţ, Lomnička; Charlotte Antonová, Plasy; Matyáš Mejchar, Babina; Jan Reiser, Lomnička;
Vladislav Reiser, Plasy; Magdaléna Dlouhá, Plasy; Patrik Belbl, Plasy. Během roku se narodilo ve
všech částech našeho města celkem 24 dětí.
86. vítání nově narozených dětí se konalo na radnici 20. května 2006. Za městské
zastupitelstvo obřad přivítání nových občánků provedla členka zastupitelstva MUDr. Jitka
Bezdíčková. Slavnostního aktu se zúčastnilo 11 ze 14 pozvaných dětí se svými rodiči a blízkými.
87. vítání nových občanů města provedla na radnici 4. listopadu 2006 MUDr. Jitka
Bezdíčková, členka zastupitelstva města. Obřadu se zúčastnilo 9 nově narozených dětí se svými
rodiči a rodinnými příslušníky.
50 let společného ţivota oslavili v tomto roce v rodinném kruhu Dana a Jiří Mertlovi
z Babiny. Po padesáti letech si připomněli svůj slib manţelství na radnici 23. června Boţena
a Vlastimil Manclovi z Plas. Zlatou svatbu oslavili a na radnici před zástupcem města 20. října
manţelský slib znovu stvrdili Irena a Václav Halamovi z Plas. Padesát let společného ţivota
oslavili v kruhu svých blízkých 20. listopadu manţelé Marie a Josef Hosprovi z Horního Hradiště.
Zlatý záchranářský kříţ za rok 2005 obdrţel plaský občan Aleš Vítek. Toto vyznamenání
mu bylo předáno 6. dubna 2006 v salónku Praha na Ministerstvu obrany za záchranářskou činnost.
Zemřeli: Karel Doleţel, Lesní 443; Věruška Šmídová, Potoční 546; Jaroslava Molcarová,
Horní Hradiště 31; František Pašek, Lomnička 4; Marie Bundová, Babina 2; Marie Slachová,
Luční 45; Rudolf Šašek, Drahotínská 173; Růţena Šimandlová, Manětínská 147; Cecilie Šimlová,
Ţebnice 12; Jaroslav Pazdera, Stará cesta 434; Anna Václavovičová, Potoční 546; Jitka Zemanová,
Luční 46; František Knedlhans, Ţebnice 19; Jaroslav Sebránek, Lipová 286; Václav Baxa, Babina
22; Julia Bucková, Potoční 491; Miloš Růţička, Potoční 546; Věra Kršková, Na Berličce 336;
Marie Háţová, Plzeňská 10; Jaroslav Holota, K Letišti 296; Miloslava Pavelková, Lomnička E 2;
Jaroslav Střihavka, U Střelnice 260; Josef Urban, Potoční 489; Ludmila Třísková, K Cihelně 396;
Miroslav Krofta, Drahotínská 388; Jarmila Pfauová, Na Berličce 335. Během roku zemřelo 26
našich spoluobčanů.
Přistěhovali se: Josef Rídl, Josef Rídl ml., Andrea Hirtová, Marek Kučera, Anita
Kučerová, všech pět z Rybnice do Plas; Josef Červenka a Zdeňka Červenková, oba z Plzně do
Lomničky; Milan Hrubeš z Prahy do Lomničky; Miroslava Válková ze Ţihle do Plas; Milan
Kříţek z Kaznějova do Plas; Kamil Kříţek ze Ţihle do Plas; Jaroslav Prigl z Horní Břízy do Plas;
Anděla Sachrová z Kaznějova do Lomničky; Jaroslav Šiml a Jana Záhorovská, oba z Třemošné do
Plas; Ludmila Recová z Kočína do Plas; Leoš Holub a Veronika Holubová, oba z Kaznějova do
Nebřezin; Jiří Černý z Krašovic do Plas; Boţena Kříţková a Josef Kříţek, oba z Kaznějova do
Plas; Šárka Brejchová a Nikol Brejchová, obě z Kralovic do Horního Hradiště; Petra Zelenková
z Kočína do Plas; Oldřich Beránek, Marta Kliková, Adéla Kliková, Lucie Kliková, Miloslav Klik
a Miloslav Jonáš, všech šest z Nekmíře do Lomničky; Eva Zásmětová z Plzně do Plas; Radek
Kotěšovec z Kralovic do Plas; Naděţda Knedlíková z Kaznějova do Plas; Lumír Pröll z Krašovic
do Plas; Danuše Eretová ze Štichovic do Horního Hradiště; Jaroslav Stenzel z Třemošné do Plas;
Lucie Plicová z Plzně do Plas; Petr Kvak z Oloví do Plas; Martina Číţková z Koryčan do Plas;
Jana Šmídhámerová z Plzně do Plas; Dana Kepková, Vojtěch Kepka a Adéla Kepková, všichni tři
z Plzně do Ţebnice; Marek Šott, Jana Šottová, Marek Šott ml. a Kristýna Šottová, všichni čtyři
z Kaznějova do Plas; Nikola Houšková z Plzně do Plas; Kateřina Dopitová z Libavského Údolí do
26
Lomničky; Petra Stehlíková, Klára Stehlíková a Daniela Stehlíková, všechny tři z Plzně do
Horního Hradiště; Lukáš Ludwig z Plzně do Plas; Michala Semíková z Chrudimi do Plas; Jindřich
Kučírek, Jana Kučírková a Tereza Kučírková, všichni tři z Kralovic do Plas; Stanislav Huleš
a Vlasta Hulešová, oba z Koryt do Plas; Stanislava Hrubá a Jana Hrubá, obě z Plzně do Nebřezin;
Arnošt Bilík z Mydlovar do Nebřezin; Anna Plevková z Ostrova do Plas; Milada Poděbradská
z Plzně do Plas; Vladimír Eret ze Štichovic do Horního Hradiště; Pavla Záturová a Michaela
Záturová, obě z Kaznějova do Babiny; Jana Rodová, Jaroslav Mour a Daniel Mour, všichni tři
z Plzně do Plas. Během roku se do našeho města nastěhovalo celkem 70 nových spoluobčanů.
Odstěhovali se: Jan Martiniak z Plas do Brna; Václav Nový a Jaroslava Szenteová, oba
z Nebřezin do Kaznějova; Jiří Číţek z Plas do Plzně; Kateřina Dopitová z Lomničky do
Libavského Údolí; Karolína Soutnerová a Ondřej Tříska, oba z Plas do Plzně; Pavel Jícha a Gustav
Menšík, oba z Plas do Kralovic; Josef Vlk z Plas do Mladotic; Markéta Hradecká z Nebřezin do
Plzně; Jaroslav Rosol z Plas do Rybnice; Karel Stejskal z Plas do Obory; Anna Vaňková z Plas do
Plzně; Alena Sulková, Václav Sulek a Štěpánka Sulková, všichni tři z Babiny do Plzně; Aleš Vítek
z Plas do Plzně; Petra Zelenková z Plas do Kočína; Zuzana Růţičková z Plas do Olomouce; Anna
Svačinová z Plas do Mirošova; Šárka Svobodová a Markéta Svobodová, obě z Babiny do Plzně;
Luděk Ukašík z Plas do Zlivi; Petra Vrbová z Plas do Lednice; Naděţda Franková z Horního
Hradiště do Kralovic; Markéta Slachová z Plas do Rybnice; Adam Štrunc z Plas do Plzně; Danuše
Štruncová z Plas do Rybnice; Jaroslav Davídek z Plas do Kaznějova; Ivana Janovská, Martin
Kindl, Ivana Kindlová a Natálie Kindlová, všichni čtyři z Lomničky do Dobříče; Dagmar Kuklová
z Plas do Karlových Varů; Petr Mann a Karla Mannová, oba z Babiny do Chlumu u Třeboně;
Dragica Staňková z Plas do Prahy; Libor Šimandl z Horního Hradiště do Plzně; Kristýna Jirásková
z Plas do Plzně; Václav Hrubý, Jitka Hrubá, Václav Hrubý ml. a Jan Hrubý, všichni čtyři z Plas do
Nezvěstic; Michal Krošlák z Plas do Plzně; Miloš Preisinger z Plas do Horní Břízy; Iva Šašková
z Plas do Dobronic u Bechyně; Alena Vápeníková z Nebřezin do Plzně; Václav Kůsa z Plas do
Horní Břízy; Bohuslava Sklenářová z Plas do Čisté u Rakovníka; Petra Holzmanová, Kateřina
Holzmanová a Filip Holzman, všichni tři z Babiny do Plzně; Hana Procházková z Plas do Dobříče
a Josef Ziegler z Plas do Bavoryně. V průběhu roku se ze všech částí našeho města vystěhovalo 55
občanů.
K 31. prosinci 2006 mělo naše město celkem 2 573 obyvatel.
27

Podobné dokumenty

1 Počasí, příroda, péče o zeleň Počasí v roce 2001 se

1 Počasí, příroda, péče o zeleň Počasí v roce 2001 se se v té nejnebezpečnější a nejkrutější podobě formě 11. září 2001 v podobě sebevraţedného leteckého útoku na světové obchodní centrum v New Yorku v USA, kde zahynulo asi sedm tisíc lidí. Všechny ci...

Více

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj č. 1 - snížení nájemného o 500 Kč za měsíc prosinec 2004 pro paní Věru Šandorovou, Plasy 448 z důvodů opakovaného zatékání při přívalových deštích. - vzhledem k tomu, že škoda způsobená při dopravní neh...

Více

Kronika 2009 - Město Plasy

Kronika 2009 - Město Plasy 38 968 167 Kč s DPH. Dále zastupitelstvo projednalo přípravu výstavby rekreační vodní plochy za rybníkem a schválilo smlouvu s firmou Vratislav Kypta – Stavoservis Plzeň o provedení přeložky kanali...

Více