Výroční zpráva - TP

Transkript

Výroční zpráva - TP
Domov pro seniory Heřmanův Městec
2014
Výroční zpráva
DOMOV PRO SENIORY
HEŘMANŮV MĚSTEC
ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MASARYKOVO NÁM. 37,
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC
www.domov-hm.cz
Obsah
I. SLOVO ŘEDITELKY ....................................................................................................................... 2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ............................................................................................... 3
III. UŽIVATELÉ ..................................................................................................................................... 3
IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ........................................................................................................... 5
V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE ............................................................................... 6
VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY ............................................................................. 11
VII. STRAVOVÁNÍ ............................................................................................................................ 12
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................................................................................... 13
IX. BOZP A PO.................................................................................................................................... 15
X. KONTROLNÍ ČINNOST .............................................................................................................. 15
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY ............................................................................ 16
XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI............................................................................................... 21
XII. SPONZORING .............................................................................................................................. 24
XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI ..................................................................................................... 25
XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ .................................................................................................... 26
XV. PLÁN NA ROK 2015................................................................................................................ 28
XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ .................................................................. 28
1
I. SLOVO ŘEDITELKY
Rok 2014 byl pro náš domov rokem především mimořádně náročným, ba přímo hektickým.
V tomto roce nás zaskočila těžká mimořádná událost v podobě požáru. Požár vznikl
v nočních hodinách dne 1. 9. 2014 v uzavřených půdních prostorách v archívu. Následky
požáru byly veliké, avšak škody vznikly naštěstí pouze na majetku. V den požáru jsme
evakuovali 69 osob. Požár poškodil pokoje v I. a II. poschodí a střechu v západním i severním
křídle. Mimo provoz bylo po dobu 6 měsíců 9 místností v I. patře a 4 pokoje včetně chodby a
WC ve II. patře. I přes nabízenou pomoc zřizovatele, starosty Heřmanova Městce a několika
domovů pro seniory jsme se o všechny naše uživatele i v takto složitých podmínkách dokázali
postarat. Následky požáru se budou likvidovat do konce měsíce března 2015. Požár
dlouhodobě zkomplikoval práci zaměstnancům všech pracovních kategorií DS, i velkému
počtu našich uživatelů. Díky skvělému pracovnímu týmu DS a toleranci uživatelů jsme
nezaznamenali žádnou stížnost, ba naopak slova uznání, pochopení a obdivu ze strany
uživatelů i jejich rodinných příslušníků.
Velké poděkování patří však i zaměstnancům odboru zdravotnictví a soc. péče MHMP, a to
především za obstarání mimořádných finančních prostředků z rozpočtu MPSV (1,5 mil. Kč) a
rozpočtu hl. m. Prahy (4,8 mil. Kč), ale také za velkou morální podporu a účast.
Na druhou stranu k nám byl r. 2014 velmi příznivý.
Po dlouhých rocích systematické práce na zkvalitňování péče o naše uživatele dle zákona o
sociálních službách jsme absolvovali inspekci poskytování sociálních služeb. Tuto inspekci
provedly 3 pracovnice Úřadu práce pro hl. m. Prahu ve dnech 27. – 29. srpna 2014. Inspekce
se uskutečnila na základě opakovaných stížností jednoho našeho uživatele DS. Závěr inspekce
byl i nad naše očekávání – bez jakýchkoli nedostatků a bez jediné připomínky. Inspekční tým
se choval velice profesionálně a korektně a utvrdil naše zaměstnance v tom, že pracují velmi
dobře. K získané Značce kvality v sociálních službách, kterou jsme obdrželi od Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR v r. 2013 v plném počtu 5*, je to další významný důkaz,
který stvrzuje námi garantovanou kvalitu péče o naše uživatele.
V průběhu roku 2014 se uskutečnila řada dalších významných i méně významných událostí.
Avšak pouze již tyto 2 události svědčí o vysoké profesionalitě pracovního týmu našeho
domova.
A za to patří našim zaměstnancům ohromné poděkování a uznání!!!
Děkuji všem, kteří nám pomáhají udržet kvalitní služby a drží nám palce. Děkuji všem
uživatelům Domova za jejich důvěru, díky rodinným příslušníkům za vstřícnost, díky našim
dobrovolníkům za milou spolupráci, poděkování patří i našim sponzorům.
Marie Málková, ředitelka
2
II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je
Hlavní město Praha. Domov slouží tomuto účelu od r. 1952. Od r. 2006 poskytujeme služby
ve 2 objektech (zámek 126 míst, vila 16 míst).
Na základě Registrace KÚ Pardubického jsme v r. 2014 poskytovali 2 pobytové sociální
služby:
Domov pro seniory - 80 míst
Domov se zvláštním režimem - 62 míst
Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří.
Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a
věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a
napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.
Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí
s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního
života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu
stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a
napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.
III. UŽIVATELÉ
Přehled o počtu žádostí za rok 2014
Počet podaných žádostí
Počet schválených
Počet odmítnutých
Celkem v pořadníku
Domov pro
seniory
Domov se zvl.
režimem
Celkový stav
35
26
5
21
59
49
9
28
94
75
14
49
Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k 31. 12. 2014
Kapacita
Počet uživatelů k
31. 12. 2014
Z toho muži
ženy
Prům. počet uživ. za rok
Celkový stav
Domov pro
seniory
Domov se zvl.
režimem
80
73
62
50
142
123 *
24
49
16
34
40
83
78,11
57,89
136,00
*skutečný počet uživatelů k 31. 12. je výrazně nižší oproti schválené kapacitě z důvodu stále
probíhajících prací po požáru ze dne 1. 9. 2014
3
Průměrný věk uživatelů
Členění podle věku
Domov pro
seniory
Domov se zvl.
režimem
celkem
9
46
18
73
77,4
4
33
13
50
80
13
79
31
123
78,70
27 - 65 let
66 – 85 let
Nad 85 let
Celkem
Průměrný věk uživatelů
Počet nástupů a ukončení pobytů
Počet příjmů a ukončení pobytů
Domov pro
seniory
Domov se zvl.
režimem
Celkem
Stav k 1.1.2014
Přijato celkem
Pobyt ukončilo celkem
Z toho – změna služby DS=DZR
do jiného zařízení
- výpovědí ze strany uživ.
- zemřelo
Stav k 31.12.2014
77
9
13
0
0
2
11
73
61
17
28
1
0
1
26
50
138
26
41
1
0
3
37
123
Ubytování
Typ pokoje
Počet pokojů
DS
Počet pokojů
DZR
Celkem
47
12
3
0
62
4
17
7
1
29
51
29
10
1
91
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Třílůžkový
Čtyřlůžkový
Počet pokojů
Počet zemřelých
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Počet zemřelých
v DS (kapacita)
5
10
9
10
8
11
(79)
(75)
(75)
(80)
(80)
(80)
Počet zemřelých
v DZR (kapacita)
13
13
15
21
21
26
Počet
zemřelých
celkem
(kapacita)
(58)
(50)
(50)
(62)
(62)
(62)
19
25
27
31
29
37
4
(165)
(153)
(146)
(142)
(142)
(142)
Počet uživatelů s příspěvkem na péči
Příspěvek na
péči
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Celkem
Bez přísp.
Z toho
nevyřízeno
2009
Kapacita
165
2010
Kapacita
153
2011
Kapacita
146
2012
Kapacita
142
2013
Kapacita
142
2014
Kapacita
142
28
25
34
35
122
26
10
30
23
26
37
116
32
19
22
26
25
31
104
27
4
22
38
22
33
115
21
2
15
27
32
34
108
30
15
19
25
33
30
107
13
2
Náklady na jednoho uživatele za měsíc
Náklady za měsíc na 1 uživatele
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
19.450
21.981
23.409
26.380
27.225
27.151
27.040
27.393
(kapacita 179)
(179)
(165)
(153)
(146)
(142)
(142)
(142)
Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k 31. 12. 2014
Druh služby
Domov pro seniory
Domov se
zvláštním režimem
celkem
Počet uživatelů
73
50
Platí plnou úhradu
30
30
Platí částečnou úhradu
43
20
123
60
63
V 1 případě doplácí do plné úhrady rodina, v1 případě rodina přispívá, ale ne do plné úhrady.
IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ
Pohyb zaměstnanců:
V průběhu roku:
- nastoupilo 17 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou 24
- odešlo 18, ukončení dohodou (6), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (7), odchod
do starobního důchodu (3), okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (1),
zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele (1)
Plánovaný stav zaměstnanců:
Skutečný průměrný počet zaměstnanců:
100,7
101,353
5
Členění
zaměstnanců podle
profesí
Ředitelka
Referent maj. správy
Účetní a mzd. účetní
Pokladní
SZP
Sociální pracovnice
PSS
- přímá obsluž.péče
- nepedagogická čin.
Psychoterapeut
Údržbář
Pradlena
Uklízečka
Provozní
Skladník
Kuchař
celkem
Počet zaměstnanců
Domov pro seniory
Počet zaměstnanců
celkem
0,6
0,6
1,1
0,3
6,6
1,7
Počet zaměstnanců
Domov se zvl.
režim.
0,4
0,4
0,9
0,2
7,4
1,3
19
3,4
0,6
3,4
1,7
6,7
0,6
0,3
4
50,6
24
2,6
0,4
2,6
1,3
5
0,4
0,2
3
50,1
43
6
1
6
3
11,7
1
0,5
7
100,7
1
1
2
0,5
14
3
Limit zaměstnanců pro r. 2014 byl stanoven na 97 zaměstnanců. V důsledku zaměstnávání
pracovníků přes úřad práce (uklízečka, kuchařka, vychovatelka) byl limit navýšen.
Překročení schváleného limitu je způsobeno přijetím zaměstnanců za dlouhodobě nemocné
zaměstnance (PSS a SZP).
Přehled o nemocenských dávkách
Rok
2012
Kalendářní dny nemoci
Nemoc celkem v %
Počet pracov. neschopností
z toho prac. úrazů
OČR
2669
7,31
50
2
14
Rok
2013
3256
8,92
68
3
20
Rok
2014
3618
9,91
65
3
17
Rozdíl
proti
r. 2013
362
0,99
-3
0
-3
V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE
V r. 2014 se uskutečnily tyto plánované akce:
 Výměna 2 oken na č.p. 450
38 tis. Kč
 Výstavba zpevněné plochy (nedokončeno)
189 tis. Kč
 Pěstební zásahy v porostu zámeckého parku
120 tis. Kč
Ostatní práce vznikly v souvislosti s odstraňováním škod po požáru, který zasáhl budovu
zámku dne 1. 9. 2014. Vzhledem k rozsahu škod a zajištění péče o všechny uživatele bylo po
dohodě se zřizovatelem přistoupeno k zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení firmě
Vertikál Chrudim, Vo-top Heřm. Městec a Mibag Praha.
6





Sanační práce po požáru
Rekonstrukce střechy a stropů po požáru
Oprava rozvodů topení po požáru
Oprava elektroinstalace (nedokončeno)
Oprava elektrické požární signalizace
7
673 tis. Kč
5.882 tis. Kč
289 tis. Kč
12 tis. Kč
184 tis. Kč
8
9
10
Předpoklad ukončení veškerých prací je plánován do konce I. Q 2015.
V průběhu roku jsme nedokázali uskutečnit investiční akci Evakuační výtah (1.000 tis. Kč), a
to z důvodů průtahu hasičů se schválením požární zprávy. Realizaci akce předpokládáme
v průběhu 1. pololetí r. 2015.
VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Lékařská služba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a
ve čtvrtek pro zvané uživatele. V případě potřeby je možná telefonická konzultace. V nočních
hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích využívána RZP.
Odborná lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři:
neurolog
psychiatr
ortoped
stomatolog
1x týdně
1x měsíčně
1x měsíčně
dle nutnosti
V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích.
Zdravotní a ošetřovatelská péče
Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných
zaměstnanců složený se SZP s registrací, zdravotnické asistentky a pracovníků přímé
obslužné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru
pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O
každém uživateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle
nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran).
Při vykazování zdravotnické péče v současné době spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a
Oborovou zdravotní pojišťovnou.
11
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán
podpory. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s
rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho
nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím
kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v
souladu s posláním domova.
Rehabilitační péče
Rehabilitační péče je v domově prováděna jako podpora pro udržování fyzických schopností
uživatelů a zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách. Jedna
z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běžné denní aktivity, ale i
cvičení a drobné masážní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou Luckou dochází i na
pokoje k lidem zcela imobilním.
VII. STRAVOVÁNÍ
Počty vydané stravy
kategorie
snídaně
obědy
svačiny
večeře
uživatelé
zaměstnanci
43.300
-
44.795
15.647
44.855
-
43.086
-
celkem Kč
3.453.611,35
424.033,70
Průměrný počet strávníků podle druhu diet
Druhy diet
celkem
Strava racionální
- diabetická
- žlučníková
- diažlučníková
- kašovitá+mixovaná
celkem
82
17
9
2
13
123
Stravovací jednotka byla v r. 2014 stanovena ve výši 124,- Kč (77,50 Kč hodnota potravin +
46,50 Kč režie). Diety 9,9/4 134,-Kč (83,75Kč hodnota potravin + 50,25Kč režie)
12
Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmostí je každodenní výběr stravy
(snídaně, oběd, večeře) ze dvou jídel po 7 dnů v týdnu. 1 x v týdnu pečeme k snídani domácí
sladké pečivo. Nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba). Ze stravovací jednotky
poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (150,Kč). Dále ze stravovací jednotky poskytujeme mikulášské balíčky (70,- Kč) a vánoční balíčky
(80,- Kč), poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů.
Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stavy připravujeme
stravu dietní (žlučníková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných
úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou.
Klademe velký důraz na úroveň stolování. Doba výdeje stravy každého druhu jídla je v
rozpětí 1,5 hodiny. K dispozici jsou po celý den kromě čaje i nápojové automaty na teplé
nápoje (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma) i
automat na cukrovinky (za režijní cenu).
VIII. VZDĚLÁVÁNÍ
Pro poskytování kvalitní sociální služby je nutné neustálé systematické vzdělávání
zaměstnanců všech profesí, což je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců.
a) sociálně ošetřovatelský úsek
V roce 2014 bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména na zlepšení dovedností
vedoucích zaměstnanců a to konkrétně v základních personálních dovednostech, v metodách
řízení lidí, motivaci a hodnocení, plánování a řízení změn. Průběžné vzdělávání vedoucích
zaměstnanců je velmi důležité pro celkovou kvalitu námi poskytovaných služeb. Vzdělávání
těchto manažerů je hrazeno z ESF v rámci projektu s názvem Vzdělávání v DS Heřmanův
Městec, Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218. Tento projekt trvá 17 měsíců a bude
ukončen 31.5.2015. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality poskytovaných
sociálních služeb v DS Heřmanův Městec. Další část výše zmíněného projektu se zaměřuje na
zvýšení odborné kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
Uskutečněných kurzů se účastnili všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku, což
přináší jednotnost v poskytované péči. Kurzy byly zaměřeny na oblast psychopatologie a
tématiku jedinců s demencí.
Významnou událostí bylo úspěšné ukončení vzdělávacího programu pro procesní manažery
modelu E-Qalin, který v několika modulech absolvovaly 2 vedoucí pracovnice sociálně
ošetřovatelského úseku. V roce 2015 bude tento sebehodnotící model řízení kvality zaváděn
v domově dle naplánovaného harmonogramu.
Další 2 pracovnice absolvovaly vícedenní kurz Snoezelen v teorii a praxi a ukázky realizace
snoezelenových programů. Díky získaným zkušenostem z těchto kurzů postupně připravují
návrh a tvorbu místnosti pro Snoezelen v našem domově. Vybudování celé terapeutické
místnosti je naplánováno na 1. pololetí roku 2015.
Leden:
Únor:
Březen:
Úvod do problematiky opatrovnictví – APSSČR – 3 zaměstnanci
Novela zákona o sociálních službách – KÚ Pardubického kraje - 1 zam
Ochrana práv seniorů v instituci se zaměř. na demence – Ochránce práv - 2
Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. – Rytmus Chrudim- 2
Etika v ošetřovatelství – TENA – 24
Společnost lékařů a zdravotníků v soc. službách – APSSČR – 1
Základy měkkých a trakčních technik – Aleš Zelinka – 1
13
Duben:
Květen:
Červen:
Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:
Alternativní myšlení a aplikovaná kreativita – ČSPTP – 1
Kurz pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy – ČSPTP – 1
Alzheimerova choroba – APSSČR – 2
Systém nutriční péče v DS – APSSČR – 1
Vzdělávání procesních manažerů E-Qalin – APSSČR – 2
Snoezelen v teorii a praxi - BAZALSNUZ – 2
Interpersonální dovednosti – Marlin – 15
Vedení lidí a moderní styly řízení – Marlin – 15
Interpersonální dovednosti ve vedení lidí – Marlin – 15
Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích – Marlin – 15
Senior ve středu našeho zájmu – M. Škodová - 2
Úvod do správního řízení v sociální oblasti – Marlin – 15
Kvalitní péče o seniory se sníženou mobilitou – MSM – 28
Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka – Marlin – 15
Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie – ASNOEZ – 2
Organizační dovednosti – Marlin – 15
Komunikační styly – Marlin – 15
Základní manažerské dovednosti – Marlin – 15
Vedení a motivace zaměstnanců – Marlin – 15
Pracovní setkání ved. pracovníků - Abena - 2
Péče o lidi s demencí – SŠZS Chrudim - 1
Věcný zámer zákona o soc. pracovnících – APSSČR – 1
Konference Sociální aspekty – Město Litomyšl – 1
Vzdělávací plány a vzdělávání v sociálních službách– Marlin – 15
Úvod do pracovního práva– Marlin – 15
Hodnocení a motivace zaměstnanců – Marlin – 15
Koncept SET – Sebeudržovací terapie – DS Přelouč - 2
Finanční řízení a plánování v neziskovém sektoru – Marlin – 15
Strategické řízení a plánování – Marlin – 15
Řízení změn – Marlin – 15
Úvod do psychologie stáří – Marlin – 51
Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. – Rytmus Chrudim- 1
Základní otázky současné sociální politiky – Marlin – 15
Základy psychopatologie – Marlin – 51
Mnemotechniky – ČSPTP – 1
Sociální podnikání – P3 People – 2
Individuální plánování v sociálních službách – CREATIO Přelouč - 2
Zákon o sociálních službách – Ing. M. Stará - 1
Cévní mozková příhoda – TENA – 11
Podpora při rozhodování – Marlin – 51
Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání
dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin.
Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků. Všechny požadavky
zaměstnanců na vzdělávání byly splněny. Dále se uskutečnila služební cesta po sociálních
zařízeních Irska, kterou pořádala APSS ČR region Praha a Středočeský region. Této cesty se
účastnili 2 zaměstnanci domova.
V roce 2014 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců: 54.100,- Kč, v rámci projektu OP LZZ
341.800,- Kč.
14
IX. BOZP A PO
Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní
technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněž zastupuje
organizaci při kontrolách.
Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů.
Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo 16. 5. 2013, speciálně pro vedoucí
pracovníky dne 9. 9. 2014
Pracovní úrazy - 3 (123 kalendářních dní, pracovník kuchyně – 32, PSS - 91)
Dle harmonogramu jsou zabezpečovány veškeré revize.
X. KONTROLNÍ ČINNOST
Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol
Finanční kontrola je zabezpečována vydáním směrnice Vnitřní kontrolní systém DS
Heřmanův Městec ze dne 15. 3. 2011 včetně dodatků. Vnitřní kontrolní systém je tvořen
především
a) kontrolním prostředím
b) kontrolními postupy
c) informačními a komunikačními systémy
d) určením a hodnocením rizika
e) monitorovací činností
V návaznosti na vnitřní směrnici je vypracován plán kontrolní činnosti pro příslušný rok, kde
je stanoven druh kontroly, četnost kontroly a osoba, která kontrolu provede. V plánu kontrol
pro r. 2014 bylo stanoveno 31 typů kontrol. Tyto kontroly byly zaměřeny především na
majetková rizika, rizika peněžních prostředků, provozní rizika, právní rizika apod. Výsledky
každé kontroly jsou projednány na poradě vedení (konané 1 x týdně). Účinnost vnitřního
kontrolního systému (včetně analýzy rizik, hodnocení rizik) je ověřována a vyhodnocena na
poradě vedení 2 x ročně a kontrolní systém je hodnocen jako účinný.
V roce 2014 nebyla při řídící kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo
provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům.
Souhrn vnitřní kontrolní činnosti za rok 2014
Úsek
Soc. oš. úsek
Ekonomický
úsek+ředitelka
Provozní úsek
Inter. kontroly
Exter. kontroly
Počet kontrol
Bez závad
53
8
9
22
92
14
27
8
1
16
52
8
15
S následným
doporučením
26
0
8
6
40
6
Externí kontroly
1. Finanční úřad Pardubický kraj 19.2.2014 – kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt
Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l.04.3.1.03/66.00187 – drobné nedostatky
2. Krajská hygienická stanice 25.2.2014 - stravovací provoz – 4 drobná zjištění
3. OSPZ Chrudim 26.5.2014 – dodržování léčeb. režimu zaměstnance – bez porušení
4. MPSV 17.12.2014 – čerpání státní dotace z r. 2013 – bez závad
5. VZP oprávněnost vyúčt. péče v inf. systému v r.1/2012-7/2012,2010, 2009– drobná zjištění
6. ECO-ECONOMIC Tábor 20.4.2014 - ověření hospodaření s rozpočtovými prostředky
MPSV ČR dotace r. 2012 – bez závad
7. Finanční úřad Pardubický kraj 20.5.2014 – kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt
Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l.04.3.1.03/66.00187 – drobné nedostatky
8. OSSZ Chrudim – kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při
odvodu poj. 24.6 a 25.6. 2014 – bez závad
9. KÚ Pardubického kraje – plnění registračních podmínek poskytovatele soc. služeb
10.4.2014 – bez zjištěných nedostatků
10. MPSV - projekt Vzdělávání v DS 15.7.2014 – bez zjištěných nedostatků
11. MHMP odbor kontrol - finanční kontrola za r. 2013 - 21.7.2014 - drobné nedostatky
12. KHS 3.11.2014 proočkování proti pneumokok. nákazám – bez závad
13. VZP - oprávněnost vyúčtování péče v inf. systému v r. 10/2012 – drobné nedostatky
14. ÚP Prahu 27.8.-29.8.2014 – inspekce poskytování soc. služeb - bez jakýchkoli nedostatků
XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
Výčet nepravidelných kulturních a společenských aktivit
9. ledna - Výlet na výstavu „Království mašinek“ zámek Pardubice
11. ledna - Vystoupení pěveckého sboru Klíčenky
22. ledna - Solná jeskyně Třemošnice
23. ledna - Iluzionista Pavel Kožíšek
16
5. února - Solná jeskyně Třemošnice
14. února - Východočeské divadlo Pardubice
19. února - Solná jeskyně Třemošnice
21. února - Hudební vystoupení ZUŠ Přelouč
28. února - Východočeské divadlo Pardubice
5. března - Solná jeskyně Třemošnice
6. března - Vyprávění o cestě na Karpatskou Ukrajinu
13. března - Účast na soutěži „Malešický mozek“ v Praze
1. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl
2. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl
3. dubna - Velikonoční jarmark výrobků v domově
9. dubna - Solná jeskyně Třemošnice
11. dubna - Východočeské divadlo Pardubice
17. dubna - Účast na soutěži „Krčský skřivan“ v Praze
17. dubna - Vystoupení s písněmi p. Vízner
23. dubna - Solná jeskyně Třemošnice
25. dubna - Východočeské divadlo Pardubice
29. dubna - Pálení čarodějnic
6. května - Děti z MŠ pásmo ke dni matek
30. května - Den soutěží pro děti z MŠ
3. června - Účast na sportovních hrách v DS u Bažantnice
13. června - Východočeské divadlo Pardubice
13. června - Účast na akci „Šikovné ruce“ Lysá n/L
17
14. června - Setkání příbuzných a přátel DS a akce „Miss staré koleno“
18. června - Účast na soutěži „Tance v sedě“ v Kobylisích
22. června - Koncert bratří Ebenů
2. července - Výlet na zříceninu hradu Lichnice
2. července - Návštěva výstavy obrazů J. Korečka
9. července - Výlet do Obřího akvária v Hradci Králové
10. července - Sportovní odpoledne v Oáze
16. července - Výlet na Pardubický zámek
23. července - Výlet do hřebčína ve Slatiňanech
30. července - Výlet do Nových hradů
1. srpna - Návštěva galerie v Ronově n/D
6. srpna - Výlet do muzea v Drobovicích
12. srpna - Anketa Srdce na dlani
13. srpna - Výlet do mobilní ZOO Vilémov
20. srpna - Výlet do obory ve Žlebech
25. srpna - Návštěva poutě v bažantnici
31. srpna - Rebelcanto - pěvecké vystoupení na nádvoří
3. září - Návštěva výstavy obrazů Z. Sigmunda
10. září - Výlet na rozhlednu Kaňk
11. září - Účast na soutěži „Tuzemský Um“ v Hájích
17. září - Návštěva výstavy obrazů v galerii v Třemošnici
19. září - Babí léto na Konopáči
18
25. září - začátek akce „Rotopedtours a pěškotours“ – přednáška o zdraví
25. září - písničkový pořad „Bajkajlaj“
8. října - Vyhlášení soutěže zlaté listy 2013
10. října - Východočeské divadlo Pardubice
15. října - Solná jeskyně Třemošnice
22. října - Účast na soutěži „Chodovská šipka“ v Praze
29. října - Solná jeskyně Třemošnice
4. listopadu - místní kolo recitační soutěže „Zámecký šotek“
5. listopadu - Návštěva výstavy vánočních ozdob
11. listopadu - Ukončení akce „Rotopedtours a pěškotours“- předání certifikátů
13. listopadu - X. ročník recitační soutěže „Zámecký šotek“
19. listopadu - Návštěva výstavy o životě F. Bílka
25. listopadu - Hašlerovy písničky
26. listopadu - Solná jeskyně Třemošnice
30. listopadu - Vánoční jarmark výrobků ve městě
2. prosince - Beseda s Miriam Kantorkovou
3. prosince - Vánoční jarmark výrobků v Pardubicích
4. prosince - Adventní prohlídka zámku Žleby
5. prosince - Východočeské divadlo Pardubice
10. prosince - Solná jeskyně Třemošnice
12. prosince - zpívání koled od dětí z MŠ
14. prosince - Beseda s Petrem Rychlým
15. prosince - Vánoční jarmark výrobků v domově
19. prosince - Koledy - sbor p. Štěpánové
19. prosince - Východočeské divadlo Pardubice
19
22. prosince - Koncert souboru Škroup
23. prosince - Vánoční posezení s punčem
24. prosince - Koledy v jídelně – pěvecký sbor p. Štěpánové
30. prosince - Silvestrovská zábava s hudbou
Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za r. 2014 představovaly částku
105.777,- Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů.
Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období
mohou uživatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato možnost je i pro
uživatele na invalidních vozících a zájem uživatelů o tuto činnost je vysoký. Důležitou
součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy
apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých
sdružení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou
je možnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice.
Stále žádanější aktivitou se stává trénování paměti pro seniory, které provádí naše sociální
pracovnice, která je certifikovanou lektorkou. Poptávka po těchto kurzech je čím dál větší.
Několik seniorů také započalo kurzy práce s počítačem a internetem pod vedením 2
dobrovolníků.
Mezi běžné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování jemné motoriky a dalších
lidských smyslů. Denně mají uživatelé možnost zapojit se do hraní společenských her,
navštěvovat filmový klub, taneční nebo pěvecký kroužek. Velmi oblíbenou činností jsou také
sportovní aktivity a to jak venku, tak i v interiéru. Nejvíce se v domově hrají šipky, kroket,
kuželky, venkovní bowling a pétanque. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí,
kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a dále pletou košíčky, vázy, ale i
20
velké koše na hračky z novinových ruliček. Uživatelé pracují též v keramické dílně, která
slouží též jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami.
Každý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace
RADIO DOMA (cca 30 min.).
XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI
Opětovně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod
záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil již 11. ročník turnaje v pétanque (Májové
koulení).
Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 10. jubilejní ročník soutěže v recitaci
(Zámecký šotek). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování
uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů.
Naše zařízení letos spolupracovalo s několika novými institucemi a to zejména v pořádání
kulturních akcí pro seniory.
Významnou událostí bylo uspořádání akce „Miss staré koleno“, kterou pořádá v domovech
pro seniory firma Abena. V porotě této soutěže zasedli známí hosté, například pan Přeučil.
Jejich úkolem bylo vybrat vítěznou miss z 5 předem vybraných uživatelek našeho domova.
Akce se konala v sobotu 14. června 2014 v rámci IV. setkání rodin a přátel Domova pro
seniory. Celodenní akce měla veliký úspěch u seniorů i jejich blízkých a známých.
21
Další skvělou spolupráci jsme zahájili s odborným časopisem Sociální služby při
organizování celorepublikové soutěže Zlaté listy 2013 – soutěž o nej…časopis domova pro
seniory. Celorepubliková soutěž časopisů je určena pro domovy pro seniory a pro domovy se
zvláštním režimem. Soutěž je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopis v tištěné podobě
pro své uživatele, jejich rodinné příslušníky, přátele, zaměstnance, dobrovolníky a další
osoby.
Do soutěže se zapojilo celkem 30 domovů. Po prvním kole bylo vybráno 10 časopisů, které
byly dále hodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhlo
v rytířském sále našeho domova 8. října 2014 u příležitostí Týdne sociálních služeb.
22
Opětovně v roce 2014 probíhala spolupráce s Mateřskou školou v Heřmanově Městci, kdy
děti chodí mezi seniory s ukázkou písniček, říkanek a podobně a naopak v domově se pro ně
připravuje Den dětí s mnoha soutěžemi a pěknými odměnami z našich dílen.
Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to s církví Československou
husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména
koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení,
přehlídka severských psích spřežení. Akce jsou společné pro uživatele domova i občany
Heřmanova Městce.
V roce 2014 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci několik rozličných aktivit (koncerty,
divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.)
Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně
účastní gratulací uživatelům k životním jubileím.
Uživatelé a zaměstnanci se již po sedmé účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení
adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci.
Výrobky našich uživatelů se posílaly na soutěž Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad
Labem. Na přípravě výrobků se podílelo 20 uživatelů z šicí i keramické dílny. Kolekci
vystavovaných výrobků tvořily košíčky, věnečky a další výrobky pletené z novinového
papíru, keramické výrobky a hlavně pak nástěnka ve tvaru Afriky, která zahrnovala prezentaci
pomoci Felixovi z Keni.
Již sedmým rokem pokračuje spolupráce s Humanistickým centrem Dialog. Toto centrum
nám zajišťuje možnost adopce keňského chlapce Felixe. Chlapci platíme roční poplatek na
školné, pomůcky, oblečení a další potřebné věci.
Praxe studentů
V průběhu celého roku 2014 probíhala v domově průběžná odborná praxe studentů Střední
školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá praxe 5
studentek vyšší odborné a vysoké školy sociálního zaměření.
Dále Domov v roce 2014 spolupracoval na regionálním individuálním projektu Odborné
praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji, který byl financován z prostředků
23
Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.
V rámci tohoto projektu zaměstnáváme jednu pracovnici na dotovaném pracovním místě.
Dobrovolnická činnost
Již od r. 2003 do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uživatele
k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí,
pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic pravidelně pracuje se seniory
v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uživatelů
(vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Nově se
k nám připojili 3 dobrovolníci a také započali novou aktivitu, a to výuku práce na počítači.
Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 10 dobrovolníků. Velmi podařené bylo i společné
setkání dobrovolníků, které se uskutečnilo 24. 4. 2014.
Naši velmi aktivní dobrovolnici jsme nominovali také do projektu Dobrá duše, který
podporuje instituce, které napomáhají rozvoji dobrovolnictví. Naše dobrovolnice si odnesla
čestné uznání za svou práci.
XII. SPONZORING
V r. 2014 jsme získaly finanční dary od těchto sponzorů:
 Lékárna U Romédia Choltice, Pardubická 38
 Maja Skolková, Heřmanův Městec
 Christiens s.r.o. Odry
 MK Market Praha
 Dentimed Náchod
 Kateřina Kučerová, Praha
 Vodovody a kanalizace Chrudim
 Mgr. Dana Stocklová Heřmanův Městec
 Luboš Kubík Pardubice
 Soul Help Chrudim
24
26.000,- Kč
1.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
30.000,- Kč
10.000,- Kč






Ing. Petr Trávník Lázně Bělohrad
Mgr. Dana Stocklova Heřmanův Městec
EKOPANELY Přelouč
Marie Šťastná Heřmanův Městec
Josef Janda Heřmanův Městec
MK Market Praha
3.600,- Kč
10.000,- Kč
2.000,- Kč
100.000,- Kč
5.400,- Kč
2.000,- Kč
Tyto finanční prostředky byly dány účelově
– na pořádání kulturních akcí pro naše uživatele
– na úhradu nákladů souvisejících s II. dílem knihy 60 let života 100 km od Prahy – Kníže
O. F. Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci v letech 1919 – 1938
Dále jsme obdrželi věcné dary:
MK Market 126.599,81,-Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele, publikace
Kníže O.F. Kinský na zámku a panství v Heřmanově Městci)
Dentimed
58 921,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele, vánoční
balíčky)
ABENA
15.000,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele a účast na
konferenci na Seči pro 2 osoby)
TENA
13.360,- Kč (z toho čerpáno na hygienické pomůcky pro uživatele + seminář
Etika v ošetřovatelství)
Depend
2.195,- Kč
XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI
V průběhu r. 2014 jsme obdrželi 9 písemných poděkování od příbuzných (8x), od zájemce o
službu (1x).
Během roku 2014 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 8 stížností. U všech bylo
postupováno dle směrnice k vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální
služby ze dne 1. 3. 2012. Všech 8 stížností podal 1 uživatel.
Z toho stížnost:
- oprávněná:
1
(stížnost na nevrácení čistého prádla, nejednalo se o úmyslné chování zaměstnanců,
ale o nedostatečnou snahu uživateli vyhovět, u dotyčných zaměstnanců byly
vyvozeny důsledky)
- neoprávněná
5
- odložena
2
- celkem
8
Spokojenost s kvalitou služeb pro uživatele ověřujeme:
- měsíčně diskuzí na schůzi uživatelů a na schůzi výboru uživatelů
- v sešitech na připomínky ke stravování
- čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 1x týdně vybírá a eviduje –
za rok 2014 bylo ve schránkách 64 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i
připomínky) – 49 vzkazů a provozním záležitostem, např. různým návrhům na stavební
úpravy, na úklid, na prádelnu, zalévání květin a záhonů apod. – 15 vzkazů.
25
- vyhodnocením anket (2 anonymní ankety – pro uživatele, pro příbuzné a známé uživatelů a
dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče – inicioval MHMP)
- vyhodnocením roční zprávy o stížnostech
V roce 2014 bylo zaevidováno 122 mimořádných událostí, z toho:
Za službu DS je evidováno 26 zdravotních mimořádných událostí a 37 ostatních
mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.
Za službu DZR je evidováno 42 zdravotních mimořádných událostí a 17 ostatních
mimořádných, nouzových nebo havarijních situací.
XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok 2014
1. vybudování zpevněné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců a návštěv - nesplněno
2. renovace schodiště u výtahu k jídelně
- splněno
3. stavební úpravy WC u jídelny
- nesplněno
4. oprava vlhkého zdiva dílna aktivizace
- splněno
5. vytvoření relaxační místnosti – Snoezelen
- nesplněno
a proškolení zaměstnanců
- splněno
6. modernizace lůžkového výtahu
- nesplněno
7. zajistit vypracování projektové dokumentace na modernizace strav. provozu
- splněno
8. osazení kamerového systému za účelem ostrahy objektu
- splněno
9. realizace projektu z ESF - Vzdělávání zaměstnanců
-splněno
10. získání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace
- nesplněno
11. zorganizování Setkání uživatelů, příbuzných a zaměstnanců
- splněno
12. zorganizování XI. ročníku turnaje v pétanque
- splněno
13. zorganizování X. ročníku soutěže v recitaci
- splněno
14. zorganizování soutěže o nejlepší časopis vydávaný domovem pro seniory
- splněno
15. účast v soutěži Senior centrum roku - zrušeno pořadatelem
K dalšímu zlepšení péče o naše uživatele, prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců
přispěly tyto uskutečněné nákupy:
úsek aktivizace
 vitríny 2 ks
 hry a pomůcky
 mikrověž Philips
11 tis. Kč
9 tis. Kč
4 tis. Kč
ošetřovatelské úseky
 osobní zvedák Birdie
 poloh. polštáře (2 ks)
 tonometr
stravovací provoz
 vyhřívací vozík
35 tis. Kč
6 tis. Kč
2 tis. Kč
40 tis. Kč
26


vyhřívací termos
úklidový vozík
14 tis. Kč
5 tis. Kč
údržba
 výsuvný žebřík
 čerpadlo
 sekačka elektrická
32 tis. Kč
6,5 tis. Kč
5 tis Kč
recepce
 monitorovací systém
15 tis. Kč
prádelna
 žehlička + žehl. prkno
33 tis. Kč
administrativa
 počítač (2 ks)
 telefony (6 ks)
 kancel židle (2 ks)
33 tis. Kč
8 tis. Kč
16 tis. Kč
nákupy z projektu ESF Vzdělávání zaměstnanců DS
 notebook
 telefon
 flipchart
 dataprojektor
 promítací plátno
 tiskárna
14 tis. Kč
2 tis. Kč
2 tis. Kč
9 tis. Kč
3 tis. Kč
10 tis. Kč
Investice
 dieselagregát Kipor (záložní zdroj k ev.výtahu)
 výrobník čaje a kávy
429 tis. Kč
82 tis. Kč
Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2014, rozpracováním a plněním opatření
z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, kontrolní činnost...) trvale přispíváme
k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb.
Domov hospodařil v r. 2014 se ziskem. Při inventarizaci majetku nevzniklo žádné
manko ani škody.
Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny.
27
XV. PLÁN NA ROK 2015
1. instalace evakuačního výtahu
2. vybudování zpevněné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců a návštěv
3. realizace modernizace stravovacího provozu dle PD z r. 2014
4. zajištění PD pro stavební úpravy části půdy u věže na obytný vestibul
5. stavební úpravy WC u jídelny
6. oprava vlhkého zdiva pokoj č. 15
7. snížení stropu na chodbě v přízemí stanice C
8. realizace zabezpečení neoprávněného vstupu do 4 místností
9. vytvoření relaxační místnosti – Snoezelen
10. zavádění modelu řízení kvality E-Qalin (r.2015-2016)
11. pokračování projektu z ESF - Vzdělávání zaměstnanců DS
12. získání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace pro DZR
13. získání certifikátu Vážka pro službu DZR
14. soutěž o nej.. časopis Zlaté listy ve spolupráci s APSS ČR
15. zorganizování XII. ročníku turnaje v pétanque pod záštitou APSS ČR
16. zorganizování XI. ročníku soutěže v recitaci pod záštitou APSS region Praha
17. účast v soutěži Šikovné ruce našich seniorů v Lysé n. Labem
XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ
Výnosy:
rozpočet schválený:
rozpočet upravený:
plnění:
z toho:
- úhrady od uživatelů za ubytování
- úhrady od uživatelů za stravu
- úhrady od uživatelů za fakultativní služby
- příspěvek na péči
- úhrady od zdravotní pojišťovny
- převody z vlastních rezervních fondů
- výnosy z úroků
- ostatní výnosy
- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
- neinvestiční dotace od zřizovatele
- neinvestiční dotace – OP LZZ
- účelová neinvestiční dotace – úřad práce
45.700.000,- Kč
49.832.900,- Kč
46.679.215,83 Kč
8.644.147,- Kč
4.694.407,28 Kč
17.559,- Kč
10.532.171,- Kč
4.624.849,53 Kč
563.692,- Kč
9.428,45 Kč
104.870,- Kč
5.920.200,- Kč
10.347.339,45 Kč
743.961,12 Kč
476.591,- Kč
V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za:
- sběr starého železa a papíru
- příspěvky za použitý stolní olej
- příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy
od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS
- poplatky za kopírování pro zaměstnance
- poplatky za knihu F.O.Kinský
28
2.409,- Kč
884,- Kč
48.609,- Kč
675,- Kč
8.700,- Kč
- poplatky za výrobky od uživatelů
Neinvestiční dotace od zřizovatele:
Čerpání:
Plnění k UR:
Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek:
SU - 501 – potraviny
SU – 502 – el. energie
SU – 502 – plyn
SU – 502 – voda
SU – 511 – opravy a údržba
SU – 521 – platy zaměstnanců
SU – 524 – zákonné pojištění
SU – 551 – odpisy dlouhodobého majetku
Zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace:
43.593,- Kč
10.347.339,45 Kč
76,84 %
195.748,14 Kč
45.828,- Kč
54.174,29 Kč
124.726,- Kč
1.389.281,02 Kč
5.317.180,- Kč
1.807.841,- Kč
1.412.561,- Kč
3.118.660,55 Kč
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu:
Rozpočet schválený:
4.300.000,- Kč
Rozpočet upravený:
5.920.200,- Kč
Čerpání:
5.920.200,- Kč
Plnění k UR:
100 %
Původně schválenou částku 4.300.000,- Kč jsme použili k pokrytí následujících položek:
SU – 521 – platy zaměstnanců
3.500.000,- Kč
SU – 502 – plyn
400.000,- Kč
SU – 502 – el.energie
400.000,- Kč
Na základě mimořádné dotace v II. a III. kole nám byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve
výši 1.534.000,- Kč a 86.200,- Kč. Tyto prostředky jsme použili k pokrytí následujících
položek:
SU – 501 – zakoupení nového ložního prádla a prošívaných polštářů a dek (zničeno při
požáru)
71.545,- Kč
SU – 502 - elektřina
140.537,- Kč
SU – 502 – voda
30.000,- Kč
SU – 511 – opravy a udržování (oprava vodoinstalace a topení, oprava požární signalizace,
oprava elektroinstalace – po požáru)
485.917,- Kč
SU – 518 – náklady na zajištění cisterny s pitnou vodou
2.001,- Kč
SU – 521 – platy zaměstnanců
686.200,- Kč
SU – 524 – zákonné sociální pojištění
204.000,- Kč
Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu byly v plné výši vyčerpány.
Neinvestiční prostředky - OP LZZ:
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění k UR:
Zbývá k čerpání do nového roku:
778.900,- Kč
743.961,12 Kč
95,51 %
34.938,88 Kč
29
Úřad práce
Prostřednictvím úřadu práce jsme obdrželi částku 166.795,- Kč a částku 309.796,- Kč, které
jsme použili ke krytí mzdových prostředků.
Náklady :
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění k UR:
49.832.900,- Kč
46.679.215,83Kč
93,67 %
SU – 521 – platy zaměstnanců
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění:
23.450.200,- Kč
23.450.200,- Kč
100 %
Rok
Průměrný plat
2011
2012
2013
2014
19.196 Kč
19.427 Kč
18.718 Kč
19.272 Kč
Na základě usnesení RHMP č. 2899 ze dne 21.10.2014 nám byl zpřesněn limit prostředků na
platy o 947 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 2678 ze dne 7.10.2014 byl zpřesněn limit o 100 tis.
Kč v souvislosti se zvýšením platových tarifů o 3,5%. Dále na základě usnesení RHMP č.
3273 nám byl navýšen limit prostředků na platy o 600 tis. Kč. Současně byl zvýšen o 3,7
limit počtu zaměstnanců (hrazeno z neinvestičního příspěvku z úřadu práce). Průměrná mzda
se zvýšila o 554,- Kč oproti minulému roku.
SU – 501 – potraviny
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění:
3.499.100,- Kč
3.499.112,69 Kč
100 %
SU – 558 - DDHM
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění:
336.300,- Kč
336.299,79 Kč
99,99 %
SU – 501 – drobný materiál
Rozpočet upravený:
858.400,- Kč
Čerpání:
858.429,21 Kč
Plnění:
100 %
Jedná se nákup elektromateriálu (81.000,- Kč), materiálu pro potřebu údržby (55.000,- Kč),
pracích prostředků (83.000,- Kč), čistících prostředků, dezinfekčních a mycích prostředků
(230.000,- Kč), kancelářských potřeb (70.000,- Kč), malířských potřeb (25.000,- Kč) apod.
SU - 502 – el. energie
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění:
Spotřeba elektrické energie
1.191.500,- Kč
1.191.507,- Kč
100 %
30
Spotřeba kW
Rok
2011
2012
2013
2014
Výrazné navýšení spotřeby el. energie oproti minulému roku
vysoušečů v důsledku požáru (35.122 KWh).
SU – 502 – plyn
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění:
Spotřeba plynu
249.951
255.755
266.516
280.362
je způsobeno používáním
1.501.000,- Kč
1.500.932,- Kč
100,01 %
Rok
Spotřeba m3
2011
2012
2013
2014
155.229
160.087
150.327
131.502
SU – 502 – voda
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění:
Spotřeba vody
605.700,- Kč
605.732,- Kč
100 %
Rok
Spotřeba m3
2011
2012
2013
2014
8.335
7.596
7.769
8.485
SU – 511 – opravy a údržba
Rozpočet upravený:
Čerpání:
Plnění:
5.195.200,- Kč
2.076.573,30 Kč
39,97 %
SU – 518 – ostatní služby
Rozpočet upravený:
2.372.000,- Kč
Čerpání:
2.336.998,64 Kč
Plnění:
98,52 %
Z ostatních služeb jsou hrazeny:
- 518/0300 – vzdělávání zaměstnanců 395.814,- Kč
- 518/0330 – konzultační a právní služby 5.693,- Kč
- 518/0401 - bankovní poplatky 43.412,- Kč
- 518/0500 – služby telekomunikací 131.308,25 Kč
- 518/0400 – poštovné 10.170,- Kč
- 518/0700 - ostatní služby 1.743.202,39 Kč - svoz odpadu (193.000,- Kč), ostraha objektu
(438.600,- Kč), revize elektro (55.000,- Kč), revize požární signalizace (173.100,- Kč),
31
kontrola hasících přístrojů a hydrantů (18.900,- Kč), kominické práce (6.000,-Kč), auditorské
služby (34.000,- Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (12.000,-Kč), užívání PC programů
(110.000,- Kč), kácení stromů v parku a nová výsadba (119.500,- Kč) deratizační práce
(17.600,- Kč), kontrola plynových hořáků (9.300,- Kč), preventivní a vstupní prohlídky
zaměstnanců (27.200,- Kč), apod.
SU – 551 – odpisy
Rozpočet upravený:
1.412.600,- Kč
Čerpání:
1.412.561,- Kč
Plnění:
99,99 %
Na základě usnesení RHMP č. 2745 ze dne 7. 10. 2014 nám bylo schváleno navýšení
odpisového plánu o 2,6 tis. Kč.
Investice:
V roce 2014 nám bylo schváleno použití finančních prostředků z investičního fondu:
- pořízení přístroje na vaření čaje a kávy 81.700,- Kč, skutečnost – 81.650,- Kč (usnesení
RHMP č. 768 ze dne 15.4.2014)
- projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně 601.400,-,Kč, skutečnost – 573.540,- Kč
(usnesení RHMP č. 768 ze dne 15.4.2014)
- náhradní zdroj pro evakuační výtah 430.000,- Kč, skutečnost – 428.587,- Kč (usnesení
RHMP č. 2899 ze dne 21.10.2014)
- výstavba zpevněné plochy pro parkoviště 590.000,- Kč, skutečnost – 158.548,- Kč (usnesení
RHMP č. 2899 ze dne 21.10.2014)
Dále nám byl poskytnut investiční transfer v celkové výši 4.800.000,- Kč na akci č. 42465 –
rekonstrukce objektu po požáru. Celkové náklady 5.882.110,- Kč. Rozdíl 1.082.110,- jsme
použili z pojistné události (1 mil. Kč) a z vlastních investičních prostředků (82.110,- Kč).
Doplňková činnost:
Tržby celkem:
196.648,- Kč
Jedná se o nájemné z 5 bytů, pronájem ordinace lékaře, kadeřnické místnosti a pronájem
zámeckých prostor a pozemků.
Náklady celkem:
67.332,- Kč
Jednalo se o zhotovení klíčů (65,- Kč), nákup nového WC (2.209,- Kč), oprava plynových
kotlů (4.843,- Kč), výměna oken (37.932,- Kč), oprava střechy (21.483,- Kč), revize
plynového zařízení (800,- Kč)
Hospodářský výsledek:
129.316,- Kč.
Marie Málková, ředitelka
V Heřmanově Městci, 5. února 2015
32

Podobné dokumenty

MEzináRodnÍ ModEly a KoncEPty PÉČE - Snoezelen-MSE

MEzináRodnÍ ModEly a KoncEPty PÉČE - Snoezelen-MSE člověka, kterou popisuje jako lidskou energii duše „elan vital“, která je původním zdrojem pro naše veškeré konání a pro životní motivaci. Veškerá základní i specializovaná péče je teprve sekundárn...

Více

Priloha c_04b

Priloha c_04b Příloha č.4 KS 2005 St. - Anděl, m.č. 456 St. - Smíchovské nádraží (koberce), m.č. 812 St. - Jinonice, m.č. 317 St. - Jinonice, m.č. 416 ATC 1 Chodov, kuchyňka SPO Háje, m.č. 255 St. - Háje, m.č. ...

Více

2015 - Domov odpočinku ve stáří Justynka

2015 - Domov odpočinku ve stáří Justynka vzduchotechniky (pro sušičku), oprava čerpadla – GAMA, náhradní díly PROTO, MOVIS,

Více

kompenzační pomůcky - Maxim-ZDR

kompenzační pomůcky - Maxim-ZDR stimulaci®. Občanské sdružení BAZALSNUZ® je jedinou organizací v ČR a SR, která se může chlubit tímto privilegiem. Navrhuje výukové pomůcky pro speciální pedagogiku a design multismyslových místnos...

Více