Dokument ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

Dokument ve formátu PDF
Zpráva o činnosti Herecké asociace a jejího prezidia
od poslední Valné hromady konané dne 27. 4. 2013
Herecká asociace pracovala během roku prostřednictvím prezidia (9 zasedání),
kanceláře (9 porad) a kontrolní komise (1 zasedání) v tomto složení:
Prezidium: Jiří Hromada (prezident), Zdeněk Hruška, Ondřej Kepka, Zdeněk
Maryška, Taťána Medvecká, Vladimír Nečas, Luděk Nešleha, Václav Postránecký,
Gustav Řezníček, Tomáš Turek, Apolena Veldová, Ondřej Vetchý, Valérie Zawadská
Poradci prezidia: Jiří Hanák (pro FIA), Jaroslav Someš (pro média),
Marek Vašut (zástupce v NŽU), JUDr. Věra Popelková (autorské právo),
David Heidelberger (webmaster), Ivan Lupták (facebook)
Kancelář: Jiří Hromada (prezident HA – stálý pracovní poměr), Martina Němečková
(tajemnice HA a Ceny Thálie – stálý pracovní poměr), Věra Jurková (sekretářka
prezidenta HA, statistika členské základny - dohoda o provedení práce),
Vladimír Petříček (právník HA pro oblast pracovně právní a občanskoprávní,
BOZP – příkazní smlouvy), Zuzana Soldánová (ekonomika a účetnictví - dohoda
o provedení práce), Milada Apeltauerová (produkce Ceny Thálie – příkazní smlouva,
od 1.6.2012 ve stálém pracovním poměru)
Kontrolní komise: Stanislav Lehký (předseda), Miroslav Táborský, Martin Zahálka
Činnost prezidia a kanceláře byla systémově rozdělena do sekcí podle působnosti.
Každá sekce má svého vedoucího a spolupracovníky.
Přehled činností sekcí (z rozsáhlé činnosti vybíráme podstatné události):
A/ Sekce Administrativy
(M. Němečková - vedoucí, V. Jurková)
1. Členská základna
a) Aktuální stav členů HA
- k 12.5. 2014: 964 členů
b) Kompars
- členové komparsu pociťují nutnost řešit pravidelné problémy, se kterými se setkávají,
vytvořením společné platformy, spolupracující s HA
- 15ti představitelům 600 členného komparsu byly předány průkazky členů HA
c) Reakce členů HA na činnost prezidia
- stále přibývají velmi pozitivní hodnocení působení HA, především z regionů
2. Volby 2013
a) ČMKOS ve svém předvolebním vyjádření (Rada, 14.10.) navrhoval jmenovitě doporučit
voličům - ČSSD a KSČM. Prezident proti tomu vystoupil, podporován dalšími zástupci
z kultury. Návrh byl nahrazen obecnějším vyjádřením, shrnující program, který ČMKOS
podporuje (bez jmenovitého doporučení jakékoli strany)
1
b) prezidium HA nebude svým členům dávat žádné doporučení volit nějakou politickou
stranu, nebo hnutí. Naopak, doporučuje svým členům, aby každý jednal a volil podle svého
osobního rozhodnutí
3. Setkání s předsedou Senátu (12. 12., 9. 1., 30.1.)
a) M. Štěch pozval prezidenta a zástupce významných zaměstnaneckých
a zaměstnavatelských organizací na předvánoční setkání, na kterém se diskutovala
problematika Ministerstva kultury a obsazení postu ministra
b) v lednu poskytl předseda Senátu záštitu Cenám Thálie a s tím spojený rozhovor pro
magazín. Zároveň s ním prezident konzultoval způsob spolupráce s kandidátem na ministra
kultury D. Hermana
c) koncem ledna došlo ke třetímu setkání na kterém byla analyzována problematika
vícezdrojového financování kultury (společně s P. Kovarčíkem byla dále projednána podpora
našich kandidátů do Rad TV a ČRo, vícezdrojové financování kultury a zákon
o veřejnoprávních institucích)
- Rada ČT (nominace HA): Petr Oslzlý
- Rada ČRo (nominace HA: Miloš Rejchrt
4. Setkání s ministrem kultury (13.3.)
a) prezident byl ministrem D. Hermanem pozván (spolu s ostatními představiteli organizací
působících v kultuře) k diskuzi o současné pozici kultury (divadla) v ČR (zákony o kultuře
a divadle)
b) ministr aktivně projednává podněty HA na zlepšení financování živé kultury a na prosazení
dlouhodobě slibovaného 1% ze státního rozpočtu pro kulturu
5. Zastoupení HA
a) ČMKOS
- prezident zaslal podklady pro opatření v oblasti kultury, které se staly součástí programu
ČMKOS pro příští volební období
b) VNS
- HA kolektivně zůstává nikoli jako člen, ale jako Sympatizant VNS
c) ITI
- HA reprezentuje v českém národním centru ITI (Mezinárodního divadelního ústavu)
prezident HA
d) APD
- na post prezidenta rezignoval Jan Burian
- novým prezidentem byl zvolen Stanislav Moša
- HA byla oceněna za podporu akce Pomozte svému divadlu (36.087 podpisů pod petici)
- HA byla oceněna za spolupráci na Posilování bipartitního dialogu sektoru živých uměních
(kolektivní vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, naplňování Zákoníku práce a jeho
limity v oblasti živých umění)
- HA byla oceněna za spolupráci na Reformě financování (kooperativní a vícezdrojové)
a správy regionálních divadel
e) SMOSK
- činnost správní rady se podílí na financování (pronájmem budov) činnosti HA
f) SVU
- zapůjčuje (a umožňuje odkup) sestavy PC
- podílí se na podpoře financování projektů HA
2
B) Sekce EKONOMIKY
(Z. Soldánová – vedoucí)
1. Plnění rozpočtu 2013 a návrh rozpočtu 2014
a) vypracována Zpráva o hospodaření za rok 2013 (rozpočet vyrovnaný - nadnáklady způsobil
nákup počítačů, hrobu na Vyšehradě a intenzivní práce dabingové sekce)
b) předložen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2014 (v kontextu předchozího roku)
2. Dům čtyř múz
a) ve výroční zprávě Nadace Charty 77 byla vyzdvižena spolupráce s HA se záměrem, aby
prezident HA byl členem Správní rady, která bude projekt domova pro herce – seniory
realizovat
b) Nadace obdržela další nabídku od Prahy 6, aby zřídila azylový dům v objektech
u Vítězného náměstí (Kulaťák)
3. Koupě hrobu (Vyšehrad)
a) paní V. Menšíková nabídla HA odkoupení rodinného hrobu (č. 54) na Vyšehradském
hřbitově, který má v pronájmu
b) smlouva o postoupení práva k užívání hrobu na Vyšehradě byla podepsána (5. 4.)
4. Pojištění herců
a) společnost London Direct Underwriters zastoupená V. Pulchartem nabídla HA spoluúčast
na propagaci pojištění pro výkonné umělce, kteří z jakýchkoliv důvodů ztratí možnost
pokračovat ve své profesi (milion Kč jednorázově za definitivní, 10.000,- Kč týdně za
přechodnou neschopnost vykonávat své povolání)
5. Adopce na dálku
a) adoptované děvče studuje a bez příspěvku HA by mělo v Africe obtížnou situaci
b) doputoval od ní děkovný dopis s pozdravy
6. Příspěvek na autobiografii, J. Borek
a) J. Borek, člen HA obdržel finanční podporu na vzpomínkovou knihu o 50tiletém působení
s loutkovým divadlem ČR i ve světě (vydanou k jeho 70tinám)
7. O. Brousek, narozeniny
a) HA spolupořádala s firmou KANOPA oslavu 89. narozenin Otakara Brouska (28.9.)
v pronajatém sálu na MK
8. Sociální výpomoc
a) HA poskytla v průběhu roku všem žadatelům finanční výpomoc ve velmi těžké zdravotní
a sociální situaci umělce
b) v odůvodněných případech podpořila HA žádosti o podporu NŽU
9. Půjčky
a) Velmi se zlepšila odpovědnost v dodržování termínu splátek – proto bylo možné půjčky
poskytovat bezúročně rovněž všem žadatelům
3
C) Sekce PRÁVNÍ
(L. Nešleha - vedoucí, V. Petříček)
1. Občanský, Autorský, Divadelní zákon
a) V. Petříček se za HA účastní jednání, která iniciují schválení absentujících zákonných
norem, které potřebují divadla, aby vytvořily mantinely bránící zřizovatelům libovolně s nimi
nakládat
2. Zákon o veřejnoprávních institucích
a) APD vytvořila pracovní skupinu pro vytvoření nové právní formy organizace poskytující
kulturní služby - Veřejnoprávní instituce v kultuře. Na Valné hromadě APD (24. 6.) byl přijat
návrh, aby se členem této skupiny za HA stal - V. Petříček
3. Smlouva s ČT
a) generální ředitel ČT pozval (13. 8. a 3.10.) prezidenta HA (s jeho týmem) k projednání
problematiky společné smlouvy o způsobu honorování a reprízného herců (druhého setkání se
zúčastnil také ředitel Intergramu M. Mařan se svou právničkou)
b) stávající dikce smlouvy s ČT přestává postupně vyhovovat aktuální praxi. HA podporuje
variantu, aby Intergram v každém případě dojednal s ČT kontinuitu proplácení reprízného
a HA (v případě jednostranného vypovězení smlouvy v aspektech odměňování herců) využije
agentury ManPower pro zastupování i v ČT
c) obdobná smlouva s ČRo zůstává zatím ve stávající podobě - naopak byla rozšířena
dodatkem o reprízné v rámci nového rozhlasového programu Rádio Junior
d) ČT poté ustala ve vyjednávání
4. Ochrana osobnosti
a) na příkladu J. Jiráskové a V. Postráneckého z poslední doby je možné definovat setrvalý
problém s především komerčními médii, která bezohledně a ve většině případů lživě
dehonestují umělce
b) HA iniciuje způsob, jakým by mohla své členy v tomto smyslu chránit
5. Změna ve způsobu stanovení platových tarifů
a) HA podala podnět k MPSV na odstranění diskriminačního principu rovného zacházení tak,
aby bylo zaručeno zaměstnancům v uměleckých profesích zařazení do takového platového
stupně, jako všem ostatním zaměstnancům ve státní správě a veřejných službách
6. Danění honorářů u výkonných umělců
a) HA obdržela stanovisko Generálního finančního ředitelství o daních z příjmu - danění
honorářů do 10.000,- Kč u výkonných umělců. Vyplývá z něj (shodně s vyjádřením MK), že
danění honorářů do 10.000,- Kč za měsíc srážkovou daní se NEVZTAHUJE na výkonné
umělce
b) výkon herce nepodléhá autorskému zákonu - jedná se o participaci na vytvoření autorského
díla (podléhá zákonu pouze v případě, že herec je současně autorem nebo režisérem díla)
c) HA rozeslala toto vyjádření studiím a hercům
7. Voda je lidské právo
a) na výzvu organizátorů Evropské občanské iniciativy požádala HA europoslance za ČR
o podporu hlavních bodů řešení této kampaně (jejíž mediální osobností je za ČR - O. Vetchý)
4
D) Sekce INTERGRAM
(T. Turek - vedoucí, V. Nečas)
1. Členové výboru za HA
a) T. Turek (výbor) a V. Nečas (kontrolní komise)
2. Změna adresy: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, 5. patro (od 17.2.2014)
E) Sekce DIVADLA
(A. Veldová - Oblast Čechy + Ostrava)
(G. Řezníček – Oblast Morava + Jihlava)
1. Mezinárodní den divadla (27.3.)
a) MDD byl ustanoven v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem (International
Theatre Institute - ITI). Autorem prvního mezinárodního poselství (1962) byl Jean Cocteau
b) ITI velmi ocenila, že HA vždy v rámci slavnostního večera Cen Thálie z těchto poselství
cituje a MDD tak v přímém přenosu ČT propaguje
2. Ceny MK
a) byl schválen návrh HA ocenit divadelní cenou - Ctibora Turbu
3. Setkání zástupců loutkových divadel (25.1.)
a) v souvislosti s udělením Cen Thálie 2012 v oboru loutkového divadla (poprvé v historii)
svolal prezident setkání jejich šéfů, aby se iniciovala absentující komunikace
4. Východočeské divadlo Pardubice - Grand Festival smíchu (27.1. - 3.2.)
a) na žádost ředitele divadla převzala HA nad XIV. ročníkem záštitu
5. Poděbradské dny poezie (25. - 28.4.)
a) v historii 51. ročníků poprvé převzala nad PDP záštitu Herecká asociace (mladí vítězové ve
dvou kategoriích získali kromě cen také členství v HA na dva roky – osvobozené od
členských příspěvků)
b) festival má vysokou úroveň mladých interpretů a milou kreativní atmosfér
6. Studie optimalizace pražské divadelní sítě
a) Národní divadlo Praha
- ředitel ND - J. Burian zaslal prezidentu HA hlavní teze koncepce dalšího rozvoje ND
s žádostí o vyjádření
- prezident obratem odpověděl (26. 2.) v kontextu priorit HA
- vyjádření prezidenta HA bylo otištěno v příloze Divadelních novin (5/2014) spolu s dalšími
osobnostmi divadelního spektra
b) Divadlo Rokoko
- O. Zajíc, ředitel MDP, svolal mimořádnou celodivadelní schůzi (16. 4.), jako reakci na
návrh expertního týmu ukončit činnost Divadla Rokoko v roce 2018 (s koncem pronájmu
budovy)
- HA zareagovala na výtku expertního týmu, který vypracoval Studii optimalizace pražské
divadelní sítě, že... "pro menšiny hrají pouze MDP, a to pro ekonomicky nejsilnější gay
minoritu, nikoli jiné sociálně a ekonomicky znevýhodněné skupiny" s tím, že tato formulace
je diskriminační, nerespektuje ústavu ČR, antidiskriminační zákon a rovnoprávné postavení
5
gay minority v ČR, která vůbec není ekonomicky nejsilnější (v předpojatém podvědomí
veřejnosti je ekonomicky nejsilnější minorita herců, která bydlí ve vilách a jezdí
v mercedesech)
- ředitelství MDP vyřešilo situaci tím, že vyjednalo prodloužení pronájmu do roku 2023
c) Divadlo v Dlouhé
- v divadle řeší nezákonné podepsání (ročních) smluv, ze kterých vyplývají větší výhody při
odměňování pro herce malých rolí
d) Divadlo Pod Palmovkou
- nový ředitel M. Lang vyslovil zákaz činnosti odborů a v souvislosti s podezřením, že byla
falšována kolektivní smlouva, oznámil výpověď představitelům místní pobočky HA v divadle
- HA upozorňuje na fatální neznalost listiny základních práv a svobod a dalších českých
právních předpisů (odbory vznikají nezávisle na státu, omezovat jejich počet je nepřípustné)
- ředitel nemůže zakázat ani omezit činnost místní organizace HA
- po výměně názorů, kdy právník ředitele nekompetentně argumentuje vymyšlenými
událostmi (krádež kolektivní smlouvy, místní pobočka HA nikdy nevznikla) a kdy byly
zaslány důkazy o založení HA v divadle - došlo k setkání s ředitelem (20.11.)
- na setkání prezident seznámil ředitele s názorem HA, že situace v divadle je velmi tristní
a pro herce nepříznivá. Požádal ho, aby nebránil působení pobočky HA v divadle, výpovědi
nedával ústně, ale zaslal je v písemné podobě
7. Regiony - výběr největší problematiky
a) Městské divadlo a Divadlo Lampion Kladno
- po setkání prezidenta s ředitelkou divadla B. Bendlovou došlo k ujednání seriózního
způsobu ukončení smluv s některými herci
- oba soubory došly ke shodě s uměleckým šéfem D. Přibylem a spolu s vedením se připravují
na znovuzahájení provozu v budově městského divadla v roce 2014
b) Divadlo A. Dvořáka Příbram
- ředitel divadla hledá cesty, které vyloučí možnost automatického vzniku trvalých smluv
(po třetí smlouvě na dobu určitou)
- HA vysvětlila nezákonnost postupu
c) Činoherní Studio Ústí nad Labem
- město vyhlásilo na 12 miliónů (určených ČK) konkurz (8 miliónů Činohernímu klubu,
4 milióny Severočeskému divadlu se záměrem financovat činoherní aktivity) – což v důsledku
znamená likvidaci divadla
- prezident informoval ministra kultury, rozeslal žádost o podporu ČK médiím
- Národní divadlo uspořádalo (6. 2.) tiskovou konferenci, na které vystoupil ministr kultury,
prezident HA, ředitel a šéf činohry ND, senátor J. Šesták a umělecké vedení ČK
- divadlo se nepřihlásilo do nesmyslného konkurzu - zastupitelé proto schválili vznik nové
příspěvkové organizace Činoherní divadlo města Ústí nad Labem
- senátor a primátor města Teplice nabídl souboru, aby přesídlil do Teplic a pokračoval tam
- soubor skončil, bude dohrávat v soukromém prostoru bývalého kina
d) Městské divadlo Zlín
- ředitel odmítá komunikovat s odbory (argumentuje na základě neplatné Kolektivní smlouvy)
- v aktuálním případě je herec nucen podeváté podepsat termínovanou smlouvu
(neodpovídající předchozí dohodě)
- na výzvu G. Řezníčka se HA připojila k podnětu na prošetření právoplatnosti pracovních
smluv na dobu určitou uzavřených v tomto divadle (podnět je adresován Oblastnímu
inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj)
- ředitel na své postoje rezignoval ve prospěch herců
6
e) Slovácké divadlo Uherské Hradiště
- zastupitelé odňali divadlu z již schváleného rozpočtu 6 miliónů Kč – což je pro divadlo
likvidační. Ředitel I. Stránský navštívil prezidenta s žádostí o pomoc HA řešit krizovou
situaci
- po mnohostranných jednáních město ustoupilo – divadlo pokračuje
F) Sekce SENIOŘI
(T. Medvecká – vedoucí)
1. Karel Höger (Slavín, 14.9.)
a) prezidium HA aktivně podpořilo žádost manželky legendárního českého herce paní Evy
Högerové uložit ostatky Karla Högera do hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitově - aby se
tak stal Slavín místem posledního odpočinku tohoto významného a milovaného člena
Národního divadla. S návrhem souhlasilo také Národní divadlo a Národní muzeum
b) požadavek byl Spolkem Svatobor (správcem hrobky Slavín) jednomyslně schválen,
protože bezvýhradně odpovídá poslání, jež bylo zamýšleno zakladateli Slavína - a protože se
plně shoduje s doporučeními, která návrh doprovázela
c) zástupci HA se zúčastnili důstojného umístění urny do posledního volného místa na
Slavíně
2.Výbor seniorů
a) pod vedením Z. Jelena výbor pořádá výlety, návštěvy divadel a pravidelná setkání
b) klub je nově (od 1. 9.) pod správou Kolowratských domů. Schůzky seniorů se neruší - byla
podepsána smlouva, která zajišťuje pravidelné termíny setkávání (do 30. 6.2014) a uspořádání
tradičního Silvestra i v roce 2013
3. Senior Prix
a) na VH Intergramu bylo dojednáno (na návrh HA) rozšíření oceněných NŽU – ta
každoročně vracela značné finanční prostředky Intergramu
b) Správní rada NŽU návrh akceptovala (15. 8.) a ocenila místo 35 umělců - 50 !!! (včetně
všech náhradníků navržených HA)
G) Sekce MLADÍ
(W. Zawadská - vedoucí)
1. Oslovení studentů
a) cílem je navštěvovat v průběhu roku herecké školy (DAMU, JAMU, Konzervatoře a
ostatní soukromé herecké školy) a v diskusi informovat nové absolventy o tom, co je čeká
v praxi
2. PROTEST HA (Kyjev - studenti)
a) HA byla vyzvána, aby podpořila naléhavou žádost o propuštění skupiny studentů Kyjevské
divadelní školy, která byla zatčena policií mimo oblast protestních akcí (studenti byli
uvězněni a hrozilo jim až 15 let vězení za pobuřování)
b) HA rozeslala výzvu k podpoře všem členům HA, všem divadlům a dalším institucím
c) výzva se setkala s velkým ohlasem - sami organizátoři dopisem velmi ocenili okamžitou
podporu HA - vzhledem ke schválené amnestii ukrajinským parlamentem měla aktivita HA
úspěch
7
H) Sekce REALIZACE
(O. Kepka, vedoucí)
1. Hrnec smíchu (Nové Město na Moravě, 15.6.)
a) prezidium rozhodlo udělit cenu HA za mimořádný herecký výkon: Martinu Hofmanovi
(za dlouhodobý autorský komediální přístup k postavě J. Hejla v TV seriálu Ulice)
2. Cena FF za celoživotní mistrovství (Přelouč, 21.9.)
a) prezidium rozhodovalo o cenách pro herce a herečku:
- z nominované trojice získala nejvíce hlasů: Hana Talpová
- z nominované trojice získal nejvíce hlasů: Antonín Molčík
3. Realizační informace
a) Ceny Thálie, Ceny F. Filipovského a Novoměstský hrnec smíchu byly připraveny podle
plánu, bez organizačních a rozpočtových problémů
CH) Sekce DABING
(Z. Hruška - vedoucí)
1. Aktuální situace v dabingu
a) prezident (spolu se Z. Hruškou) postupně projednali (ve dvou kolech) se všemi majiteli
27 studií v ČR vytvoření společné platformy s HA, která by zabránila propadu honorářů
a podhazování cen za výrobu dabingů či komentářů
b) studio Barrandov ve své reakci označilo aktivity HA jako vytváření Kartelu - proto se
prezident obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), předložil všechny
dokumenty a požádal o vyjádření
c) ÚOHS sdělil v dopise (z 21 2.), že HA naplňuje skutkovou podstatu vytvoření Kartelu
a doporučil HA Smlouvu o spolupráci s výrobci dabingu neuzavírat a stejně tak doporučil
členům HA vyhnout se dodržování takto určené výše odměny (za uzavření dohody může být
HA uložena pokuta do 10ti miliónů Kč)
d) dabingová sekce byla pověřena, aby nechala vyjádření prověřit odborníky na soutěžní
právo, zkonfrontovala je s právním systémem a praxí v ostatních zemích EU (učinil J. Hanák
na konferenci FIA) a aby prodiskutovala se zástupci ÚOHS možnost výjimky pro umělce,
kteří pracují jako OSVČ
e) šéf právní sekce ČMKOS (J. Samek) seznámil HA s možností zaměstnat dabingové herce
(OSVČ) v pracovní agentuře
f) dlouhodobým (systémovým) úkolem pro HA je odstranit diskriminaci OSVČ zákonnou
normou
2. Agenturní zastupování dabérů
a) na základě podnětu setkání dabérů (2. 4.) se prezident, Z. Hruška a V. Petříček setkali
s managementem agentury Manpower Group s jeho ředitelkou J. Rezlerovou (prezidentkou
Asociace agentur)
b) ve velmi vstřícné atmosféře bylo dojednáno:
- agentura má zájem zastupovat dabéry v jejich pracovním vztahu se studii
- vytvoří tým, který bude zvládat agendu s tím spojenou
- vytvoří veškerou administrativu (objednávky, smlouvy atd.)
- uzavře smlouvy se všemi studii
8
- bude respektovat návrh HA na pravidla odměňování za dabing
- za svou práci bude strhávat procentuální odměnu od studií a od herců
- podmínkou úspěchu je však nejméně 90ti procentní zájem dabérů o vstup do agentury
- návrh podkladů byl agenturou předložen (30.5.)
- poté se (8. 6.) sešla dabingová sekce, projednala je a opřipomínkovala
- agentura předložila finální podobu všech podkladů (19.6.)
c) Zásadní setkání dabérů (9. 11.)
- bylo získáno 233 podpisů zájemců o zastupování agenturou MannPowerGroup (to je cca
85 % aktivně dabujících herců)
d) Valná hromada dabérů (8. 2.)
- vzhledem k tomu, že část herců (i po svém předběžném souhlasu) stále váhá s podpisem
a má k některým bodům smlouvy pochybnosti - svolala dabingová sekce finální Valnou
hromadu dabérů
- Z. Hruška, šéf dabingové sekce a ředitelka ManpowerGroup - paní Rezlerová detailně
zodpověděli dotazy váhavců, aby získali potřebný počet členů agentury
- M. Hrazdil (který je agenturou zaměstnán pro svou znalost spektra dabérů) jedná
s váhajícími herci a se zástupci studií
- pokud se nepodaří (do 30. 4.) získat nutnou podporu – bude HA nucena (z vůle herců) celý
projekt ukončit (nebo od 1.5. nastartovat za absolutní podpory herců systém, který je
dlouhodobě realizován pro všechny disciplíny herecké profese ve vyspělých demokraciích
kolem naší země)
- poté je na svobodném rozhodnutí herců, kteří vstoupili do agentury, zda v ní i přesto
zůstanou nebo z ní vystoupí
e) Perspektiva
- k 1.5. bylo z 233 podepsaných herců pod dokumentem, že vstoupí do Agentury – získáno
150 podpisů, s tím, že někteří určitě podepíší v dalším termínu - další vyčkají, jak vše
dopadne
- Agentura prodlužuje studiím termín k podepsání rámcové smlouvy o měsíc, s tím, že
podepsaní herci mají veškeré výhody ze zastupování Agenturou (výplata následující měsíc,
administrativní zastupování, prominutí 2% srážek)
- podepsaná (nebo vstřícná studia) mohou po dobu května realizovat rozjednané seriály v
původním režimu (záleží pouze na vůli herců, zda projekt podpoří, nebo ho opustí –
s výhledem krachu tradiční kvality českého dabingu a jeho odměňování)
3. Zrušte dabing
a) za účasti prezidenta a Z. Hrušky proběhla schůzka se zástupci České středoškolské unie
b) po detailní výměně názorů uznali studenti, že zrušení dabingu není řešením (vzhledem
k jeho tradici a sociálním okolnostem, které by vznikly jak pro diváky, tak pro dabéry)
c) společným řešením je zavedení plnohodnotného duálního vysílání u všech pořadů (v TV)
4. Porušování smlouvy ze strany ČT
a) v souvislosti se zprovozněním nového dětského kanálu a výrazným navýšením výroby
dětských pořadů (především animovaných) přestala ČT dodržovat podmínky smlouvy
o reprízném a dabérům předkládá návrh smluv, ve kterých autorská práva na reprízné
vykupuje
b) přestože se aktuálně projednává platnost smlouvy ČT/HA, Intergram - do doby než dojde
k dohodě je nutné smlouvu dodržovat (s dojednanou výjimkou produkce pro dětský kanál ČT,
pro který se herec vzdává reprízného – to je vykupováno podílem na honoráři)
9
I) Sekce MÉDIA
(V. Postránecký - vedoucí, T. Medvecká, O. Vetchý)
1. Internetové stránky HA
a) příspěvky jsou pravidelné (webmasterem pečlivě zpracovávaná aktualizace)
2. Rubrika v Divadelních novinách
a) spolupráce HA s DN pokračuje pravidelnými příspěvky do rubriky HA informuje
b) z přehledu obsahu 22. ročníku DN vyplývá, že v rubrice HA informuje bylo otištěno
22 příspěvků
3. Český rozhlas - mediální partnerství
a) ČRo vyzval HA k prodloužení (o další dva roky) Deklarace o spolupráci, jejíž účinnost
vypršela po dvou letech - 31.12.2013
J) Sekce THÁLIE
(M. Apeltauerová - vedoucí)
1. Vyúčtování Cen Thálie 2013
a) rozpočet (s využitím rezervy z předchozího ročníku) byl vyčerpán podle plánu jako
vyrovnaný
b) větší náročnost byla dána reprezentativnějším večerem k 20. výročí CT
c) ohlasy byly v naprosté většině velmi kladné
2. Kolegium Cen Thálie
a) Kolegium bylo sníženo z počtu 15 na 9 členů. V tomto smyslu byl upraven Statut
b) Kolegium je složeno z předsedy (Z. Barták), jednoho zástupce každé poroty (předsedy)
a pěti osobností
3. Cena za herecký výkon v rozhlasové hře (8.11., ČRo)
a) porota pro rozhlasovou hru (z ČRo) vybrala pět hereckých výkonů
b) prezidium z těchto pěti nominací rozhodlo o nositeli CT: Táňa Medvecká
4. Studentská Thálie (2. 3., Nová scéna)
a) po úspěchu nultého ročníku připravili organizátoři oficiální 1. ročník
b) po prezentaci širší nominace v Divadle Na prádle se ve finále představili tři soubory
Středních hereckých škol a tři Gymnázia
c) v kategorii uměleckých škol zvítězila Mezinárodní konzervatoř Praha (Anna Beránková:
Život je hra) a v kategorii amatérů DS Zpátečníci (EX-PERI-MENT!)
d) prezident udělil Cenu HA - Janu Moucovi za herecko-taneční působivé sdělení
6. Parfém Thálie
a) J. Švarc (z firmy J.S.Perfumes) předložil návrh na reprezentativní parfém THÁLIE
b) parfém tohoto názvu ve světě nefiguruje
c) firma nese veškeré náklady na podobu vůně a výrobu parfému včetně grafického návrhu
(s divadelní tématikou a logem HA)
d) parfém bude prodáván v prodejních možnostech v celostátní síti divadel (spolu s panely
s hlasovacími lístky pro diváky tak bude propagovat Ceny Thálie)
10
7. Ceny Thálie 2013 (29.3.)
a) 21. ročník proběhl v přímém přenosu ČT 1 s příznivým ohlasem v hledišti ND, diváků ČT
i kritiky
b) Cena za celoživotní činoherní mistrovství
- Prezidium HA rozhodlo udělit tuto Cenu Thálie 2013: Josefu Somrovi
c) Prodloužení smlouvy
- Marketingový partner, firma TELEAXIS Petera Kovarčíka se rozhodla (na základě úspěšné
spolupráce s HA) – prodloužit smlouvu o financování dalších ročníků Cen Thálie o další čtyři
roky
K) Sekce ZAHRANIČNÍ
(J. Hanák, poradce pro FIA - vedoucí, Z. Maryška)
1. FIA, Brusel, 14.11.
a) na každoročním setkání (HA zastoupil J. Hanák) byla projednána témata bezpečnosti práce,
rovných příležitostí žen, dvojího zdanění, pracovních víz do USA, nových forem pracovních
úvazků, stavu Morálních práv, pirátství v kopírování (definice plateb) a direktiva v kolektivní
správě
b) FIA vyjadřuje plnou podporu aktivitám HA při řešení problematiky agenturního
zastupování
c) Mezinárodní diskuze o problematice svobodného povolání
- Evropa podržela právo určit kvóty pro uvádění amerických audiovizuálních děl (evropští
zákazníci mají právo kopírovat umělecká díla, ale jejich tvůrci mají právo na remuneraci)
- probíhá diskuze o sjednocení plateb EU za umělecká díla a o zrušení jednotné daně uvalené
na nosiče a vznik modernějšího systému
- zvyšuje se tlak zaměstnavatelů přijímat pracovníky na jednorázové smlouvy (roste počet lidí
ve svobodném povolání)
L) RŮZNÉ
1. Ocenění J. Hlaváčové a L. Munzara primátorem hl. m. Prahy (26.4.)
a) prezident HA se zúčastnil slavnostního předání ceny hlavního města Prahy - stříbrné
medaile J. Hlaváčové a L. Munzarovi
2. Pamětní deska R. Lukavskému (22.6.)
a) Národní divadlo ve spolupráci s Břízovým chrámovým sborem Kameničky a Hereckou
asociací odhalí po pietní vzpomínce u hrobu (na Olšanských hřbitovech) pamětní desku
R. Lukavskému na domě v Kouřimské 24, Praha 3
b) pietní vzpomínku připravilo Národní divadlo (ve spolupráci s Břízovým chrámovým
sborem Kameničky a HA)
3. Ljuba Skořepová, 90 let (21.9.)
a) na oslavě jubilea (22.9. - MDP) předal prezident herečce gratulaci a Cenu HA za
celoživotní herecké mistrovství
Jiří Hromada
11
prezident Herecké asociace
Vysvětlivky zkratek:
ATO - Asociace televizních organizací
APD - Asociace profesionálních divadel
BOZP - Bezpečnost ochrany zdraví při práci
Cena FF - Františka Filipovského
ČT - Česká televize
ČRo - Český rozhlas
ČMKOS - Českomoravská konfederace odborových svazů
DAMU - Divadelní akademie múzických umění
FIA - Mezinárodní herecká federace
FITES - Český filmový a televizní svaz
HA - Herecká asociace
ITI - Mezinárodní divadelní institut
JAMU - Janáčkova akademie múzických umění
MK - Ministerstvo kultury
MPG - Agentura MannPowerGroup
NŽU - Nadace život umělce
ND - Národní divadlo
OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná
OZ - občanský zákoník
NOZ - nový občanský zákoník
SENIOR PRIX - ocenění, za celoživotní uměleckou práci pro vybrané výkonné umělce.
Zástupci jednotlivých zřizovatelů nadace - Herecká asociace, Svaz autorů a interpretů,
Umělecké sdružení Artes, Unie - Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Společnost koncertních umělců – člen Asociace
hudebních umělců a vědců, předkládají návrhy na držitele tohoto ocenění
SMOSK - Správa majetku odborových svazů kultury
SVU - Sdružení výkonných umělců
ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
12

Podobné dokumenty

Březen 2009 - Madam Business

Březen 2009 - Madam Business Běžným způsobem spoření jsou termínované vklady, které nám ale po zdanění zpravidla nepokrývají ani inflaci. Tento rok zřejmě nebude výjimkou a z toho důvodu lze termínované vklady doporučit jen ja...

Více

Činohra - Bonusys

Činohra - Bonusys Nové NdB vzalo výzvu ke změně vážně, proměnou prochází vizuální styl, způsob komunikace s diváky, ale hlavně nový repertoár a složení jednotlivých uměleckých souborů. V pasáži Galerie Vaňkovka se m...

Více

Zápis a usnesení z I. zasedání PRP

Zápis a usnesení z I. zasedání PRP Ondřej Machulda (předseda), Miroslav Jungwirth, Ladislav Šimek mandátovou komisi ve složení: Vít Novák (předseda), Jana Boháčová, David Fatka Přijato jednomyslně

Více

prosinec 2011 - Klub karelských medvědích psů a lajek Praha

prosinec 2011 - Klub karelských medvědích psů a lajek Praha Během dopoledne jsme v přívětivé a milé pohostinnosti pana Škardy projednali jednak průběh předpokládané bonitace a dále bylo přítomnými chovateli schváleno, aby nejen majitel feny při krytí dával ...

Více