Návod k obsluze Řada X

Transkript

Návod k obsluze Řada X
LORCH Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Telefon: +49 (0) 7191 / 503-0
Fax:
+49 (0) 7191 / 503-199
Internet:www.lorch.biz
E-mail:[email protected]
Návod k obsluze
Řada X
909.1550.8-07
Vydavatel
LORCH Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Telefon: +49 (0) 7191 / 503-0
Fax:
+49 (0) 7191 / 503-199
Internet:www.lorch.biz
E-mail:[email protected]
Číslo dokumentu909.1550.8-07
Datum vydání14.06.2013
Copyright
Tato dokumentace včetně všech jejích částí je chráněna autorským právem. Každé
její zhodnocení resp. změna mimo úzký rámec Zákona o autorských právech je bez
souhlasu společnosti LORCH Schweißtechnik GmbH nepřípustné a trestné.
Platí to zejména pro rozmnožování, překlady, záznamy na mikrofilmy a pro ukládání
a zpracování v elektronických systémech.
Technické změny
Naše přístroje se průběžně vylepšují a dále vyvíjejí, a proto si vyhrazujeme právo na
technické změny.
© 2011, LORCH Schweißtechnik GmbH

Obsah
1
Prvky přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2
Výklad symbolů. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Význam obrazových symbolů v návodu k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Význam obrazových symbolů na přístroji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2
3
Pro Vaši bezpečnost. . . . . . . . . . . . . 5
4
Ochrana přístroje . . . . . . . . . . . . . . . 5
5
Okolní podmínky. . . . . . . . . . . . . . . . 6
6
Použití v souladu s určením. . . . . . . 6
7
Kontrola UVV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
8
Emise hluku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9
Elektromagnetická snášenlivost
(EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10 Přeprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
11
Před uvedením do provozu . . . . . . . 7
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
Upevnit popruh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Upevnit přídavný popruh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Způsob svařování elektroda. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Způsob svařování WIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Metoda svařování MSG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Připojení vedení obrobku. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Připojení elektrického napájení . . . . . . . . . . . . . 9
16 Základy metody svařování MIG/
MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
16.1 Princip metody svařování MIG/MAG . . . . . . . . 22
16.2 Typy elektrických oblouků. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
17 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . 24
18 Údržba a péče . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
19 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
20 Servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
21 Prohlášení o shodě. . . . . . . . . . . . . 25
22 Ersatzteilliste / spare parts list /
Список деталей. . . . . . . . . . . . . . . 26
22.1 Zeichnung / graph / Рисунок X 350 Control Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
22.2 X 350 Control Pro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
22.3 X 350 Control Pro PST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
22.4 Zeichnung / graph / Рисунок X 350 Basic Plus.31
22.5 X 350 Basic Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
23 Stromlaufplan / schematic /
Схематический . . . . . . . . . . . . . . . 34
23.1 X 350 Control Pro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
23.2 X 350 Control Pro PST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
23.3 X 350 Basic Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
12 Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . 10
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Způsob svařování elektroda. . . . . . . . . . . . . . . 12
Způsob svařování WIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Metoda svařování MSG (MIG/MAG) . . . . . . . . 13
Vyvolání podružných parametrů. . . . . . . . . . . . 14
Zvláštní funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dálkový ovladač (volitelné příslušenství). . . . . 16
13 Obrázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13.1Elektroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13.2 WIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13.3 Up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
14 Hlášení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
14.1 Upozornění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
14.2 Chybová hlášení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
15 Základy svařování. . . . . . . . . . . . . . 20
15.1 Svařování s elektrodami. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
15.2 Svařování WIG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
06.13
-3-
Výklad symbolů
1
Prvky přístroje
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
Abb. 1:
Prvky přístroje
Držák síťového kabelu
Popruh
Rukojeť (Přepravní bod)
Ovládací panel
Přídavný popruh
Hlavní spínač
Připojovací zdířka dálkového regulátoru
Připojovací zdířka hořáku/Držák elektrody/Vedení
obráběného předmětu
Síťový kabel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Výklad symbolů
2.1
Význam obrazových symbolů v návodu k obsluze
i
-4-
Nebezpečí pro zdraví člověka a jeho život!
V případě zanedbání bezpečnostních pokynů může dojít k lehkým či těžkým úrazům, nebo dokonce k usmrcení.
Nebezpečí vzniku věcných škod!
V případě zanedbání bezpečnostních pokynů může dojít k poškození obrobků, nářadí a různých instalací.
Všeobecná informace!
Označuje užitečné informace k výrobku a
vybavení.
Popruh slouží výhradně přepravě jednou osobou
i
2.2
Zobrazené nebo popsané příslušenství
částečně nepatří k rozsahu dodávky. Změny vyhrazeny.
Význam obrazových symbolů na přístroji
Nebezpečí!
V příručce návodu k obsluze si přečtěte
uživatelské informace.
Vytáhněte síťovou zástrčku!
Před otevřením krytu vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
06.13
Ochrana přístroje
3
Pro Vaši bezpečnost
Bezpečnou práci s přístrojem je možno zajistit pouze tehdy, pokud jste si kompletně
přečetli návod k obsluze a bezpečnostní
pokyny a striktně dodržujete všechny v
nich uvedené pokyny.
Před prvním použitím přístroje se nechte
prakticky zaškolit. Dodržujte bezpečnostní
pokyny (UVV*).
Před začátkem svařování odstraňte z pracovní oblasti všechna rozpouštědla, odmašťovací přípravky a další hořlaviny. Nepohyblivé hořlavé materiály zakryjte. Svařujte
pouze tehdy, neobsahuje-li okolní vzduch
vysoké koncentrace prachu, par kyselin,
plynů nebo vznětlivých látek. Zvláštní pozornost věnujte opravám potrubních systémů a nádob, které obsahují nebo obsahovaly hořlavé kapaliny nebo plyny.
Nikdy se nedotýkejte dílů pod napětím
uvnitř skříně přístroje, ani mimo něj. Je-li
přístroj zapnutý, nikdy se nedotýkejte svařovací elektrody ani dílů, které vedou svařovací napětí.
Nevystavujte přístroj dešti, ani jej neostřikujte vodou nebo párou.
Nikdy nesvařujte bez svářečského štítu.
Osoby ve svém okolí varujte před zářením
elektrického oblouku.
K odsávání plynů a par z řezání používejte
vhodné odsávací zařízení.
Jestliže hrozí nebezpečí vdechnutí výparů
ze svařování nebo řezání, používejte dýchací přístroj.
Dojde-li během pracovní činnosti k poškození nebo přetnutí síťového kabelu, nedotýkejte se ho a okamžitě ho vytáhněte ze
zásuvky. Přístroj s poškozeným kabelem
nikdy nepoužívejte.
Hasicí přístroj vždy umístěte tak, abyste ho
měli v dosahu.
Po skončení svařování proveďte protipožární kontrolu (viz předpisy úrazové prevence*).
Nikdy se nepokoušejte demontovat redukční ventil. Vadný redukční ventil vyměňte.
06.13
Přístroj vždy přepravujte a stavte jen na
rovný a pevný podklad.
Maximální dovolený úhel sklonu při dopravě a instalaci činí 10°.
‰‰ Servisní práce a opravy smí provádět pouze vyškolení kvalifikovaní elektrikáři.
‰‰ Dbejte na dobrý a přímý kontakt vedení obrobku v
bezprostřední blízkosti svařovaného místa. Svařovací proud nikdy neveďte přes řetězy, kuličková ložiska,
ocelová lana, ochranné vodiče atd., protože tyto díly
by se mohly přetavit.
‰‰ Při práci na vysoko položených resp. skloněných pracovních plochách zajistěte sebe i přístroj.
‰‰ Přístroj se smí zapojovat pouze na řádně uzemněnou elektrickou síť. (Třífázový čtyřdrátový systém s
uzemněným neutrálním vodičem nebo jednofázový
třídrátový systém s uzemněným neutrálním vodičem)
Zásuvka a prodlužovací kabel musí být vybaveny
funkčním ochranným vodičem.
‰‰ Noste ochranný oděv, kožené rukavice a koženou
zástěru.
‰‰ Pracoviště odstiňte závěsy nebo pohyblivými stěnami.
‰‰ Pomocí svářečky nerozmrazujte zamrzlé trubky ani
potrubí.
‰‰ V uzavřených nádržích, ve stísněných podmínkách a
při zvýšeném elektrickém ohrožení je dovoleno používat pouze přístroje s označením S.
‰‰ Při přestávkách v práci přístroj vypněte a uzavřete
ventil láhve.
‰‰ Plynovou láhev zajistěte pojistným řetězem proti převrácení.
‰‰ Před tím, než změníte stanoviště přístroje nebo začnete s údržbou přístroje, vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
*) Pouze pro Německo. Tyto předpisy si lze zakoupit v
nakladatelství Carl Heymanns Verlag, Luxemburger Str.
449, D-51149 Köln.
Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy platné ve vaší
zemi. Změny vyhrazeny.
4
Ochrana přístroje
Přístroj je elektronicky chráněný před přetížením. Nepoužívejte silnější pojistky, než je jištění uvedené na typovém
štítku přístroje.
-5-
Přeprava
5
Okolní podmínky
Rozsah teploty okolního vzduchu
při provozu: -20 °C ... +40 °C (-4 °F ... +104 °F)
při přepravě
a skladování: -25 °C ... +55 °C (-13 °F ... +131 °F)
Relativní vlhkost vzduchu:
až 50 % při 40 °C (104 °F)
až 90 % při 20 °C (68 °F)
Provoz, skladování a přeprava se smí provádět jen v uvedených rozsazích! Jakékoliv použití mimo tento rozsah se považuje
za použití v rozporu se stanoveným určením stroje. Za takto vzniklé škody nenese
výrobce žádnou odpovědnost.
Okolní vzduch nesmí obsahovat prach, kyseliny, korozivní plyny nebo jiné škodlivé látky!
6
Použití v souladu s určením
Přístroj je určen k použití v řemeslných a průmyslových
oblastech. Je přenosný a je vhodný k provozu na elektrické síti, ale také k provozu s generátorem elektrického
proudu.
‰‰ Přístroj je určen k elektrodovému svařování stejnosměrným proudem
–– nelegovaných, nízko a vysokolegovaných ocelí,
–– niklu a jeho slitin,
‰‰ společně s hořákem WIG je tento přístroj určen ke
svařování WIG (svařování wolframem v inertním plynu) stejnosměrným proudem
–– nelegovaných, nízko a vysokolegovaných ocelí,
–– mědi a jejích slitin,
–– niklu a jeho slitin,
–– zvláštních kovů jako titanu, zirkonu a tantalu.
‰‰ Společně s kufrem na posuv drátu je tento přístroj
vhodný ke svařování MSG
–– s masivním drátem (MIG/MAG),
–– plnicím drátem.
7
Kontrola UVV
Provozovatel komerčně používaných svařovacích zařízení je povinen pravidelně (podle nasazení zařízení) nechat provádět bezpečnostní přezkoušení zařízení podle
normy ČSN EN 60974-4. Společnost Lorch doporučuje
interval těchto zkoušek 12 měsíců.
Po změně nebo opravě zařízení musí být provedeno jeho
bezpečnostní přezkoušení.
Neodborně provedené kontroly UVV mohu
vést ke zničení zařízení . Bližší informace o
kontrolách UVV na svařovacích zařízeních
obdržíte v autorizovaných servisních místech Lorch.
-6-
8
Emise hluku
Hladina hluku přístroje je menší než 70 dB(A), měřeno
při normálním zatížení podle EN 60974-1 v maximálním
pracovním bodě.
9
Elektromagnetická snášenlivost (EMC)
Přístroj splňuje aktuální platné normy a směrnice elektromagnetické snášenlivosti (EMC). Respektujte:
‰‰ Svářečky mohou z důvodu velkého příkonu způsobovat
poruchy ve veřejné elektrické síti. Jejich připojení proto
podléhá splnění požadavků týkajících se maximální přípustné impedance sítě. Maximální přípustná impedance
(Zmax) rozhraní k elektrické síti (síťové přípojky) je uvedena v technických údajích. Případně se obraťte na svého
provozovatele sítě.
‰‰ Přístroj je určen ke svařování jak při živnostenských tak
průmyslových podmínkách nasazení (CISPR 11 class A ).
Při použití v jiných prostředích (například v obytné oblasti)
může dojít k rušení jiných elektrických přístrojů.
‰‰ Při uvedení do provozu mohou elektromagnetické
problémy vzniknout v těchto zařízeních:
–– síťové přívody, řídicí vedení, signálová a telekomunikační vedení v blízkosti svářecích a řezacích
zařízení,
–– televizních a rozhlasových vysílačích a přijímačích
–– počítače a jiná řídicí zařízení,
–– ochranná zařízení v průmyslových vybaveních
(například zařízení alarmů),
–– kardiostimulátory a naslouchadla,
–– zařízení ke kalibraci nebo měření,
–– zařízení s nízkou odolností proti rušení.
Pokud budou v okolí rušena jiná zařízení, může být nutné
zajistit další odstínění.
‰‰ Prostředí, které je třeba zvažovat, se může rozkládat
až za hranice pozemku. Závisí to na konstrukci domu
a dalších činnostech, které v něm probíhají.
Přístroj provozujte podle údajů a pokynů výrobce. Provozovatel přístroje je odpovědný za instalaci a provoz
přístroje. Vyskytnou-li se elektromagnetické poruchy,
odpovídá za jejich odstranění provozovatel (případně s
technickou pomocí výrobce).
10
Přeprava
Při přepravě pomocí mechanického zdvihacího zařízení (např. jeřáb, ...) smí být
jako bod zvedání použito pouze držadlo.
Používejte pouze vhodné prostředky k
zavěšení břemen. Nezdvihejte přístroj
prostřednictvím vysokozdvižného vozíku nebo podobně za kryt. Popruh slouží
výhradně přepravě jednou osobou
06.13
Před uvedením do provozu
11
Před uvedením do provozu
11.1
Upevnit popruh
2
Abb. 2:
2
12
13
ÂÂ Navlečte popruh na svařovací přístroj a na umělohmotný posunovač. Viz pořadí číslování na obrázku.
Upevnit přídavný popruh
12
Abb. 3:
5
12
14
06.13
13
Popruh
Popruh
Umělohmotné šoupátko
Suchý zip
11.2
12
5
14
Přídavný popruh
Přídavný popruh se zámkem
Umělohmotné šoupátko
Zámek
ÂÂ Navlečte popruh na rukojeť a na umělohmotný posunovač. Viz pořadí číslování na obrázku.
ÂÂ Zastrčte zámky bezpečnostního pásu do sebe.
-7-
Před uvedením do provozu
11.3
Způsob svařování elektroda
Připojení svařovacího kabelu elektrody
ÂÂ Připojte svařovací kabel elektrody ke zdířce minus
nebo plus 8 a zajistěte kabel otočením doprava.
Pólování elektrody závisí na použitém typu
elektrody a metodě svařování. Dbejte pokynů výrobce na obalu elektrod.
i
11.4
Připojení láhve s ochranným plynem
26
27
23
28
22
Způsob svařování WIG
Ke svařování WIG (wolfram v ochranné atmosféře) potřebujete pro tento přístroj hořák s ventilem WIG (typ LTV2600)
i
Vsazení elektrody
21
20
24
25
Abb. 4:
18
16
17
19
Připojení plynu
ÂÂ Láhev s ochranným plynem 28 postavte na vhodné
místo a zajistěte ji před pádem.
‰‰ Stability láhve dosáhnete jejím upevněním do držáku
na stěně nebo umístěním do vozíku na láhve.
ÂÂ Několikrát krátce otevřete ventil plynové láhve 27,
aby se vyfoukly případné částice nečistot.
ÂÂ Na láhev s ochranným plynem 28 připojte redukční
ventil 22.
ÂÂ Hadici s ochranným plynem 24 přišroubujte k tlakovému redukčnímu ventilu 22 a otevřete ventil plynové
láhve 27
Nastavení množství ochranného plynu
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
Odšroubujte upínací uzávěr 17.
Vytáhněte elektrodu 16 z upínacího pouzdra 18.
Naostřete elektrodu 16.
Vsuňte elektrodu 16 do upínacího pouzdra 18.
Vsaďte elektrodu 16 do hořáku a našroubujte a pevně utáhněte upínací uzávěr 17.
Nedemontujte kryt upínacího pouzdra 20
ani plynovou trysku 21.
ÂÂ Otevřete ventil 19 na hořáku WIG s ventilem.
99 Ochranný plyn proudí ven.
99 Průtokoměr 23 ukazuje množství plynu, tlakoměr 26
indikuje obsah láhve.
ÂÂ Pokud nesvařujete, zavřete ventil 19 na hořáku WIG
s ventilem, abyste zbytečně nespotřebovávali plyn.
i
Při přestavování hořáku na jiný průměr
elektrod je třeba dávat pozor na následující.
‰‰ Upínací pouzdro 18, kryt upínacího pouzdra 20 a
elektroda 16 musí mít stejný průměr.
‰‰ Plynová tryska 21 musí souhlasit s průměrem elektrody.
Připojení hořáku WIG
ÂÂ Připojte hořák WIG k připojovacímu pouzdru minus 8
a zajistěte ho otočením doprava.
-8-
06.13
Před uvedením do provozu
11.5
Metoda svařování MSG
i
Ke svařování MSG potřebujete kufr na posuv drátu (volitelně).
Potřebné pracovní kroky se mohou lišit
podle provedení a vybavení kufru na posuv drátu!
Dodržujte přiložený návod k použití kufru
na posuv drátu!
ÂÂ Svařovací kabel kufru na posuv drátu připojte ke zdířce minus nebo plus 8 zdroje elektrického napájení
(X 350).
ÂÂ Řídicí kabel kufru na posuv drátu (případně s adaptérem) připojte ke zdířce dálkového ovladače (7) zdroje
elektrického napájení (X 350). (pokud je k dispozici)
ÂÂ Připojte kufr na posuv drátu. (Viz návod k použití kufru na posuv drátu)
73
77
75
71
70
Abb. 7:
76
74
72
Schéma zapojení při svařování MSG
70
Adaptér - ovládací kabel (volitelné příslušenství)
73
Svařovací kabel
76
Vodič obráběného předmětu
71
Zdroj napájení (X 350)
74
Vodič obráběného předmětu
77
Hořák MIG/MAG
72
Ovládací kabel
75
Kufr na posuv drátu
11.6
Připojení vedení obrobku
ÂÂ Vodič obráběného předmětu připojte k volné zdířce
minus nebo plus 8 a vedení zajistěte otočením doprava.
Upevnit ukostřovací svorku
Abb. 6:
Upevnění ukostřovací svorky - chybně!
‰‰ Nepřipojujte ukostřovací svorku na svařovací zařízení popř. na plynovou bombu, protože jinak je proud
veden přes spoje ochranného vodiče a zničí je.
11.7
Abb. 5:
Upevnění ukostřovací svorky - správně!
ÂÂ Ukostřovací svorku upevněte v bezprostřední blízkosti svařovaného místa, aby si svařovací proud nemohl sám najít zpáteční cestu přes části stroje, kuličková ložiska nebo elektrické obvody.
ÂÂ Ukostřovací svorku připojte pevně ke svařovacímu
stolu nebo obrobku.
06.13
Připojení elektrického napájení
Přístroj je určený pro provoz s elektrickou sítí nebo s generátorem elektrického proudu.
ÂÂ Zastrčte síťovou zástrčku do příslušné zásuvky.
Síťové napětí a tolerance, jakož i jištění
musí odpovídat technickým parametrům
(viz Technické parametry).
-9-
Uvedení do provozu
12
Uvedení do provozu
32 33 34
35 36 37 38 39 40
42 43
44 45 46 47 48 49
31
50
30
51
57
Abb. 8:
41
56
55
54
53
52
Ovládací panel X 350 ControPro
34
35
53
40 39
41
42 43
44
45 47 48 49
56
Abb. 9:
30
31
- ���
����-
55
58
57
52
Ovládací panel X 350 Basic Plus
Výběrové tlačítko Up/Arc Force/Pulse
slouží k volbě svařování zdola nahoru, dynamického obloukového svařování a/nebo impulzního
svařování.
Výběrové tlačítko horký/běžný start
slouží k výběru horkého startu (zvýšený proud při
startu) nebo běžného startovacího proudu.
32
33
34
35
LED běžný svítí při běžném startovacím proudu.
(bez horkého startu)
LED horký start svítí při zvoleném horkém startu.
LED Porucha svítí trvale, na sedmisegmentovém
ukazateli 41 se zobrazí chybový kód.
LED dálkový ovladač svítí, pokud je připojeno
dálkové ovládání.
Ovládací tlačítko 56 udává maximální hodnotu
06.13
Uvedení do provozu
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
06.13
rozsahu nastavení dálkového ovladače. Je-li
například nastaveno 100 A, lze dálkovým ovladačem vyvolat 10 A – 100 A.
LED impulzy svítí při zvolené funkci impulzního
svařování.
(používají se impulzy mezi svařovacím proudem
I1 a I2)
LED Up (svařování zdola nahoru) svítí při zvolené
funkci svařování zdola nahoru.
LED Arc Force (dynamické obloukové svařování)
svítí při zvolené funkci dynamického obloukového
svařování. (krátkodobé zvýšení proudu při krátkém
elektrickém oblouku)
LED % svítí, když se na sedmisegmentovém
ukazateli 41 zobrazí hodnota v procentech.
LED sekundy svítí, když se na sedmisegmentovém ukazateli 41 zobrazí hodnota v sekundách.
Sedmisegmentový ukazatel zobrazuje zvolenou
intenzitu proudu.
Při aktivovaných podružných parametrech se
střídavě zobrazuje kód a hodnota nastavení podružných parametrů.
LED svařovací napětí svítí, když se na sedmisegmentovém ukazateli 41 zobrazuje svařovací
napětí ve voltech.
LED svařovací proud svítí, když se na sedmisegmentovém ukazateli 41 zobrazuje svařovací
proud v ampérech.
LED TIG svítí při zvoleném provozním režimu
WIG.
LED CV svítí při zvoleném provozním režimu svařování MSG s konstantní charakteristikou napětí.
LED CC svítí při zvoleném provozním režimu
svařování MSG s konstantní charakteristikou
proudu.
LED elektroda basic svítí při zvoleném provozním
režimu elektroda. (Elektrody se zásaditým pláštěm)
LED elektroda rutil svítí při zvoleném provozním
režimu rutilová elektroda. (Elektrody s rutilovým
obalem)
LED elektroda CEL svítí při zvoleném provozním
režimu elektroda CEL. (Elektrody s pláštěm s
obsahem celulózy, vhodné pro svařování shora
dolů)
LED Elektroda CEL bliká při zvoleném provozním
režimu vypalování drážek.
Výběrové tlačítko elektroda zásaditá/rutilová/CEL,
vypalování drážek
slouží k výběru provozního režimu elektroda zásaditá/rutilová/CEL.
Pokud stisknete tlačítko na dobu delší než 2
sekundy, zapne se provozní režim vypalování
drážek (bliká LED elektroda CEL).
Výběrové tlačítko WIG/MSG
slouží k výběru provozního režimu WIG/
svařování MSG s charakteristikou konstantního
52
53
54
55
56
●●
●●
●●
●●
57
58 napětí/svařování MSG s charakteristikou konstantního proudu
LED - ukazatele polarity
LED „-“ svítí (přístroj bez měniče pólů)
LED „-“ nebo „+“ svítí (přístroj s měničem pólů)
LED VRD
trvale svítí při aktivní funkci VRD (redukce napětí
naprázdno)
bliká, pokud výstupní napětí překročí přípustnou
hodnotu podle normy (např. ve svařovacím provozu nebo při vybraném provozním režimu MSG
svařování, LED dioda 45, 46)
LED měnič pólů svítí trvale u přístrojů s měničem
pólů (zařízení k přepínání polarity)
Tlačítko Menu slouží k vyvolání podružných parametrů.
Slouží k přepínání polarity (tlačítko stiskněte na 2
sekundy) - jen u přístrojů s měničem pólů.
Ovládací tlačítko Menu/svařovací proud slouží k
těmto činnostem:
Nastavení svařovacího proudu (otáčet).
Výběr podružných parametrů (otáčet)
Potvrzení podružných parametrů (stisknout)
Nastavení podružných parametrů (otáčet)
LED - ukazatele polarity
LED „+“ svítí (přístroj bez měniče pólů)
LED „+“ nebo „-“ svítí (přístroj s měničem pólů)
tlačítko výběru
MMA/TIG/MSG slouží k přepínání mezi režimy
TIG, MIG-MAG s konstantní napěťovou charakteristikou, MMA bazická/rutilová/CEL
Pokud stisknete tlačítko na dobu delší než 2
sekundy, zapne se provozní režim vypalování
drážek (bliká LED elektroda CEL).
- ���
����-
Uvedení do provozu
12.1
Způsob svařování elektroda
Zapnutí zařízení
ÂÂ Zapněte zařízení hlavním vypínačem 6.
ÂÂ Opakovaně tiskněte tlačítko 50 (Control Pro) nebo 58
(Basic Plus), až se zvolí požadovaný provozní režim
elektrody.
99 Rozsvítí se symbol elektroda zásaditá, rutilová nebo
CEL (LED 47, 48 nebo 49).
ÂÂ Stisknutím tlačítka 31 zapněte funkci horký start nebo
běžný start. (Control Pro)
ÂÂ Stisknutím tlačítka 30 se zapíná nebo vypíná funkce
Up, Arc Force a Impulzy. (Control Pro)
ÂÂ Ovládacím tlačítkem 56 nastavte požadovanou hodnotu svářecího proudu.
Ø elektrody [mm]
doporučený proud [A]
1,5
20...40
2,0
35...60
2,5
45...100
3,2
75...140
4,0
130...190
5,0
180...280
6,0
230...370
8,0
290...420
Tab. 1:
i
Průměr elektrody - elektroda
Dbejte údajů výrobce elektrod
Oblast
Nastavení z
výroby
10...350 A
100
Svařovací proud - elektroda
Svařovací proud |1
Tab. 2:
ÂÂ Požadovanou hodnotu nastavte otáčením ovládacím
tlačítkem 56.
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Zopakujte pracovní postup pro nastavení podružných
parametrů času horkého startu „tSt“.
ÂÂ Podružné parametry opustíte stisknutím tlačítka
menu 55.
‰‰ Alternativně lze podružné parametry horkého startu
vyvolat stisknutím tlačítka 31 na 2 sekundy v době,
kdy je horký start aktivovaný (svítí kontrolka LED 33). (Control Pro)
Dynamické obloukové svařování (Arc Force)
‰‰ Krátkodobým zvýšením proudu při krátkém elektrickém oblouku se zabrání přitavení elektrody ve svarové lázni.
ÂÂ Stiskněte tlačítko 30, až se rozsvítí symbol ARC
(LED 38). (Control Pro)
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružné
parametry dynamického obloukového svařování (kód
„dAF“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Požadovanou hodnotu nastavte otáčením ovládacím
tlačítkem 56.
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Podružné parametry opustíte stisknutím tlačítka
menu 55.
‰‰ Alternativně lze podružné parametry dynamického
obloukového svařování vyvolat stisknutím tlačítka 30
na 2 sekundy v době, kdy je aktivované dynamické
obloukové svařování, svítí LED 38). (Control Pro)
Svařovací proud - elektroda
Zapálení elektrického oblouku
ÂÂ V místě, kde chcete zhotovit svar, se krátce dotkněte
obrobku elektrodou a elektrodu trochu přizvedněte.
99 Mezi obrobkem a elektrodou hoří elektrický oblouk.
Horký start
‰‰ Zvýšením svařovacího proudu (horký start) se zlepšuje chování při zapálení oblouku.
ÂÂ Stiskněte tlačítko 31, až se rozsvítí symbol Horký
start (LED 33). (Control Pro)
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružný
parametr horký start (kód „ISt“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
- ���
����-
06.13
Uvedení do provozu
12.2
Způsob svařování WIG
12.3
Metoda svařování MSG (MIG/MAG)
Zapnutí zařízení
Zapnutí zařízení
ÂÂ Zapněte zařízení hlavním vypínačem 6.
ÂÂ Opakovaně tiskněte tlačítko 51 (Control Pro) nebo 58
(Basic Plus), až se zvolí požadovaný provozní režim
WIG.
99 Svítí symbol TIG (LED 44).
ÂÂ Stisknutím tlačítka 30 se zapíná nebo vypíná funkce
impulzního svařování. (Control Pro)
ÂÂ Ovládacím tlačítkem 56 nastavte požadovanou hodnotu svařovacího proudu.
ÂÂ Zapněte zařízení hlavním vypínačem 6.
ÂÂ Opakovaně tiskněte tlačítko 51 (Control Pro) nebo 58
(Basic Plus), až se zvolí požadovaný provozní režim
CV nebo CC (Control Pro).
99 Svítí symbol CV nebo CC (Control Pro) (LED 45
nebo 46).
ÂÂ Ovládacím tlačítkem 56 nastavte požadovanou hodnotu svařovacího proudu (CC) (Control Pro) nebo
svařovacího napětí (CV).
Svařovací proud WIG
Svařovací proud |1
Tab. 3:
Oblast
Nastavení
z výroby
10...350 A
100
Svařovací proud WIG
Zapálení elektrického oblouku
ÂÂ Otevřete ventil 19 na hořáku WIG s ventilem.
1
2
ÂÂ  V místě, kde chcete zhotovit svar, se hrotem elektrody krátce dotkněte obrobku.
ÂÂ  Elektrodu poněkud přizvedněte.
99 Mezi obrobkem a elektrodou hoří elektrický oblouk.
Nárůst proudu (Upslope)
‰‰ Při metodě svařování WIG se k zapálení oblouku používá zkratový proud 60 A. Nárůst proudu probíhá
rychlostí 115 A/s až do nastavené hodnoty svařovacího
proudu.
Směrné hodnoty intenzity proudu a množství
plynu
Průměr wolframových elektrod [mm]
06.13
Intenzita
proudu [A]
Množství
plynu
[l/min]
1,0
3...40
4
1,6
15...130
5...6
2,0
45...180
5...8
2,4
70...240
6...10
3,2
140...320
6...12
4,0
220...450
6...14
- ���
����-
Režim
Elektroda
WIG
MSG
Basic Plus
Control Pro
Rozsah nastavení
Standardní hodnota
Parametr
Kód
Start. proud
50 %
5...200 %
X
X X
Cas start. proudu
0,1 s
0,0...20 s
X
X X
Horký start
125 % 5...200 % X
X X
Horký start - čas
1,0 s
X X
0,0...20 s X
Dynam. oblouk.
100 % 0...200 % X
X X
svař.
Při klesajícím napětí svařování se automaticky zvyšuje
svařovací proud. Dynamika elektrického oblouku udává
poměr mezi svařovacím proudem a automatickým zvýšením.
Up/Impulzy
On
On...OFF X X
Funkce Up a Pulzy lze deaktivovat nebo aktivovat. Je-li
nastaveno „OFF“, tlačítkem 30 již nelze volit funkci Up a
Impulzy.
Frekvence Up
(korekční hod100 % 0...200 % X
nota)
Svařovací proud
Up (korekční
100 % 0...200 % X
hodnota)
Sekundární
proud Up (ko100 % 0...200 % X
rekční hodnota)
Poměr snímání
Up (korekční
100 % 0...200 % X
hodnota)
- ���
����-
X
X
X
Parametr
Režim
Elektroda
WIG
MSG
Basic Plus
Control Pro
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacím tlačítkem 56 vyberte požadovaný podružný parametr.
99 Na sedmisegmentovém ukazateli 41 se zobrazuje
střídavě kód parametru a příslušná hodnota nastavení.
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Hodnotu lze nastavit otáčením ovládacího tlačítka
56.
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Otáčením ovládacím tlačítkem 56 se zobrazí předchozí nebo následující podružný parametr.
‰‰ Podle vybraného režimu provozu a funkce jsou k dispozici různé podružné parametry.
Rozsah nastavení
Vyvolání podružných parametrů
Kód
12.4
Standardní hodnota
Uvedení do provozu
Sekundární
proud I2
(% ze svařovacího proudu I1)
50 %
1...200 % X X
X
Pulzní frekvence
0,2...2000
Hz
3,0 Hz
X X
(Zobrazení
0,2...2,0t)
X
Poměr snímání
pulzu
50 % 1...99 % X X
X
(% ze svařovacího proudu I1)
Udává časový poměr v procentech mezi svařovacím proudem I1 a sekundárním proudem I2. Při nastavené hodnotě
30 je poměr 30 % I1 ku 70 % I2.
Rozpoznání
konce svařování
100 % 0...200 % X X X X X
(korekční hodnota)
Při určité délce oblouku svářečka vypíná svařovací proud.
(Rozpoznání konce svařování). Pomocí parametru „SEE“
lze přizpůsobit maximální délku elektrického oblouku.
Škrticí účinek
(korekční hod100 % 0...200 %
X X X
nota)
OFF, 5,
Hold
OFF
X X X X X
10, On
Po procesu svařování při Hold = 5, 10 nebo On se na displeji zobrazí naměřené hodnoty při posledním svařování
na dobu 5 s, 10 s nebo trvale. Přitom bliká jednotka V (volty) nebo A (ampéry). Při Hold = OFF se na displeji zobrazí
požadovaná hodnota svařovacího proudu nebo aktuální
hodnota svařovacího napětí.
On...OFF
Blokování funkcí
OFF
(aktivní...
X X X X X
neaktivní)
Dálkový ovladač
ON
OFF...On X X X X X
pouze MMA
OFF
OFF...On X X X X
-
-
X X X
X
-
-
X X X
X
-
-
X X X
X
Verze softwaru
ovládacího panelu
Verze softwaru
Master
Verze softwaru
Proces
X
Tab. 4:
X
‰‰ Továrně nastavené hodnoty jsou optimalizovány
prostřednictvím automatických parametrů.
Tato tovární nastavení lze převzít nezměněná pro
většinu svařovacích úloh.
Vedlejší parametry
06.13
Uvedení do provozu
12.5
Zvláštní funkce
Vypalování drážek
‰‰ Vypalování drážek se používá k odstranění kořenů
svaru nebo chybných míst a slouží k přípravě svaru.
‰‰ K vypalování drážek se používá speciální hořák s uhlíkovou elektrodou a přívodem stlačeného vzduchu.
ÂÂ Stiskněte tlačítko Elektroda 50 (Control Pro) nebo 58
(Basic Plus) nejméně na 2 sekundy.
99 Bliká LED Elektroda CEL 49.
ÂÂ Požadovaný proud nastavte otáčením ovládacího
tlačítka 56.
Up/Impulzy (Control Pro)
‰‰ Funkce Up a Impulzy lze aktivovat nebo deaktivovat.
Funkce Up (LED 37) a Impulzy (LED 36) je k dispozici pouze v aktivovaném stavu.
‰‰ Při deaktivované funkci Up/Impulzy lze vybrat nebo
zrušit výběr režimu Arc Force přímo (bez vícenásobného tisknutí tlačítka 30).
Aktivovat/deaktivovat Up/Impulzy (Control Pro)
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružný
parametr funkce Up/Impulzy (kód „PLS“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Požadovanou hodnotu nastavte otáčením ovládacím
tlačítkem 56.
–– „On “ = Zapnuto (aktivováno)
–– „OFF“ = Vypnuto (deaktivováno)
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Podružné parametry opustíte stisknutím tlačítka
menu 55.
Zapnutí/vypnutí režimu Up (Control Pro)
ÂÂ Stiskněte tlačítko 30, až se rozsvítí symbol Up (LED
37).
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružný
parametr frekvence režimu Up (kód „uPF“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Požadovanou hodnotu nastavte otáčením ovládacím
tlačítkem 56.
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Zopakujte pracovní postup pro nastavení podružných
parametrů pro sekundární proud režimu Up „uPI“ a
poměru snímání Up „uPU“.
ÂÂ Podružné parametry opustíte stisknutím tlačítka
menu 55.
06.13
i
Na sedmisegmentovém ukazateli se zobrazí a nastavuje průměrný svařovací proud.
Podle nastavených podružných parametrů
„uPF“, „uP1“, „uP2“ a „uPU“ se svařovací
proud I1 a I2 liší od nastavené hodnoty.
Rozsah nastavení průměrného svařovacího proudu činí 30...200 A
Zapnutí/vypnutí pulzů (Control Pro)
ÂÂ Stiskněte tlačítko 30, až se rozsvítí symbol impulzů
(LED 36).
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružný
parametr sekundárního proudu I2 (kód „I 2“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Požadovanou hodnotu nastavte otáčením ovládacím
tlačítkem 56.
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Zopakujte pracovní postup pro nastavení podružných
parametrů pulzní frekvence „FPU“ a poměru snímání
pulzů „bPU“.
ÂÂ Podružné parametry opustíte stisknutím tlačítka
menu 55.
Funkce Hold
‰‰ Po procesu svařování při Hold = 5, 10 nebo On se
na displeji zobrazí naměřené hodnoty při posledním
svařování na dobu 5 s, 10 s nebo trvale. Přitom bliká
jednotka V (volty) nebo A (ampéry). Při Hold = OFF
se na displeji zobrazí požadovaná hodnota svařovacího proudu nebo aktuální hodnota svařovacího napětí.
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením otočného ovladače 56 vyberte vedlejší parametr Hold (kód „HOL“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Požadovanou hodnotu nastavte otáčením ovládacím
tlačítkem 56.
–– „OFF“ = vyp. (deaktivováno)
–– „5 “ = 5 s zap. (hodnoty posledního svařování se
zobrazí na 5 sekund)
–– „10 “ = 10 s zap. (hodnoty posledního svařování
se zobrazí na 10 sekund)
–– „On “ = zap. (trvale se zobrazí hodnoty posledního svařování)
‰‰ Otáčením otočného ovladače 56 lze přepínat mezi
aktuálními hodnotami svařovacího napětí a svařovacího proudu.
- ���
����-
Uvedení do provozu
Blokování funkcí
Pohotovostní režim (klidový stav)
‰‰ Blokování funkcí lze aktivovat nebo deaktivovat. Blokování funkcí lze zapnout v aktivovaném stavu. Při
zapnutém blokování funkcí jsou zablokována všechna
tlačítka a ovládací tlačítko.
ÂÂ Stiskněte současně ovládací tlačítko 56 a tlačítko 55
nejméně na 3 sekundy.
99 Připojovací zdířky se odpojí od napětí. Všechny LED
se vypnou. Na sedmisegmentovém ukazateli 41 se
zobrazí „OFF“ (vypnuto).
ÂÂ Stiskněte současně ovládací tlačítko 56 a tlačítko 55
nejméně na 3 sekundy, tím se pohotovostní režim
ukončí.
‰‰ (Viz také kapitola Dálkový ovladač)
Aktivace/deaktivace blokování funkcí
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružný
parametr blokování funkcí (kód „LOC“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Požadovanou hodnotu nastavte otáčením ovládacím
tlačítkem 56.
–– „On “ = Zapnuto (aktivováno)
–– „OFF“ = Vypnuto (deaktivováno)
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
Zapnutí/vypnutí blokování funkcí
ÂÂ Stiskněte ovládací tlačítko 56 nejméně na 3 sekundy.
99 Pro potvrzení se na sedmisegmentovém ukazateli 41
krátce zobrazí „---“.
99 Všechna tlačítka a ovládací tlačítko jsou zablokované, při jejich stisknutí se zobrazí „---“.
‰‰ Chcete-li blokování funkcí vypnout, stiskněte ovládací tlačítko 56 opět nejméně na 3 sekundy.
Nastavení blokování funkcí se uloží! Pokud přístroj vypnete se zapnutým blokováním funkcí, je po zapnutí přístroje ovládací
panel i nadále zablokovaný.
i
Pouze MMA (BasicPlus)
‰‰ Pomocí tohoto parametru je možné omezit funkci
stroje pouze na režim svařování elektrodou MMA.
ÂÂ Pro vyvolání vedlejších parametrů stiskněte tlačítko
55.
ÂÂ Otáčením ovládacího knoflíku 56 vyberte parametr
Pouze MMA (kód „ELo“).
ÂÂ Stiskem ovládacího knoflíku 56 zvolený parametr potvrďte.
ÂÂ Otáčením ovládacího knoflíku 56 nastavte požadovanou hodnotu.
–– ON = je možné vybírat pouze v režimu MMA mezi
bazickou /rutilovou /CEL obalenou elektrodou.
–– OFF = na výběr jsou všechny režimy (i MSG a
TIG).
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
knoflíku 56.
- ���
����-
Verze softwaru (Control Pro)
ÂÂ Stiskněte současně tlačítka 30 a 51 nejméně na 3
sekundy.
99 Zobrazí se verze softwaru. (Viz podružné parametry)
Hlavní reset
Pozor! Všechna osobní nastavení se
ztratí.
Všechny parametry sváření a poddružné
parametry se vrátí na původní nastavení z
výroby (funkce hlavního vynulování).
ÂÂ Stiskněte současně tlačítko 31 a 50 nejméně na 3
sekundy. (Control Pro)
ÂÂ Stiskněte současně tlačítko 55 a 58 nejméně na 3
sekundy. (Basic Plus)
99 Pro potvrzení se krátce rozsvítí sedmisegmentový
ukazatel a všechny indikátory ovládacího panelu.
i
12.6
Dálkový ovladač (volitelné
příslušenství)
Ruční dálkový ovladač HR 33 PST
Pro řadu X je k dispozici ruční dálkový ovladač se spínačem polarity a pohotovostního režimu.
ÂÂ Dálkový ovladač zapojte do připojovací zdířky dálkový ovladač 7.
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružný
parametr dálkového ovladače (kód „FrA“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Otáčením ovládacím tlačítkem 56 nastavte hodnotu
„ON“ (Zapnuto).
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Podružné parametry opustíte stisknutím tlačítka
menu 55.
06.13
Uvedení do provozu
i
60
●● Pohotovostní režim se aktivuje, když je otočný regulátor svařovacího proudu na dálkovém ovladači
nastaven na minimum.
●● Na ovládacím panelu nelze přepínat polaritu.
61
0
0
10
I%
62
Abb. 10: Ruční dálkový ovladač HR 33 PST
60
61
62
Otočný regulátor svařovacího proudu
slouží k nastavení svařovacího proudu.
Otočný regulátor zahrnuje rozsah nastavení od
minima (minimální svařovací proud přístroje) do
maxima (nastavený svařovací proud na přístroji).
Je-li nastaveno například 100 A, lze dálkovým
ovladačem vyvolat 10 A – 100 A.
Spínač polarity
slouží k přepínání polarity (jen u přístrojů s měničem pólů).
Přístroj se pomocí 2sekundového zpoždění chrání před opakovaným krátkodobým přepínáním.
Spínač standby
slouží k aktivaci/deaktivaci pohotovostního režimu (klidového stavu)
Poloha spínače dálkového ovladače má
přednost před nastavením na svářečce.
i
Dálkový ovladač bez spínače polarity a pohotovostního režimu
‰‰ Při použití dálkového ovladače Lorch bez spínače
polarity a pohotovostního režimu se musí podružný
parametr dálkového ovladače nastavit na OFF (kód
„FrA“ = OFF).
ÂÂ Dálkový ovladač zapojte do připojovací zdířky dálkový ovladač 7.
ÂÂ Stisknutím tlačítka 55 se vyvolají podružné parametry.
ÂÂ Otáčením ovládacího tlačítka 56 vyberte podružný
parametr dálkového ovladače (kód „FrA“).
ÂÂ Podružný parametr potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Otáčením ovládacím tlačítkem 56 nastavte hodnotu
„OFF“ (Vypnuto).
ÂÂ Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím ovládacího
tlačítka 56.
ÂÂ Podružné parametry opustíte stisknutím tlačítka
menu 55.
06.13
Je-li podružný parametr dálkového ovladače nastaven na On (Code „FrA“ = On),
chová se svářečka takto:
Kontaktní dálkový ovladač KR 10
i
Kontaktní dálkové ovládání KR 10 není se
stroji X 350 VRD kompatibilní.
Pro řadu X je k dispozici kontaktní dálkový ovladač k nastavení svařovacího proudu (vhodný jen pro svařování s
elektrodami).
ÂÂ Kontaktní dálkový ovladač upněte do držáku elektrod.
ÂÂ Kontaktní dálkový ovladač postavte volným koncem
na obrobek nebo svařovací stůl (potenciál svorky
ukostření).
ÂÂ Požadovaný svařovací proud nastavte tlačítkem 65
nebo 66.
ÂÂ Nastavený svařovací proud přeneste do přístroje tlačítkem 67.
65
66
67
Abb. 11: Kontaktní dálkový ovladač KR 10
- ���
����-
Obrázky
13
Obrázky
13.1
Elektroda
bPU Poměr snímání pulzu
FPU Pulzní frekvence
IProud
I1 Svařovací proud
I2 Sekundární proud
ISt Horký start
t
Čas
tSt Horký start - čas
Abb. 12: Graf průběhu proudu při metodě elektrody
13.2
WIG
bPU Poměr snímání pulzu
FPU Pulzní frekvence
IProud
I1 Svařovací proud
I2 Sekundární proud
ISt Start. proud
Iz
Zapalovací proud
t
Čas
tIu Nárůst proudu (Upslope)
tSt Cas start. proudu
Abb. 13: Graf průběhu proudu při metodě WIG
13.3
Up
IProud
I1 Svařovací proud
I2 Sekundární proud
t
Čas
uP1 Svařovací proud Up
uP2 Sekundární proud Up
uPF Frekvence Up
uPU Poměr snímání Up
Abb. 14: Graf průběhu proudu při metodě Up
- ���
����-
06.13
Hlášení
14
Hlášení
14.1
Upozornění
i
‰‰ V případě poruchy se na sedmisegmentovém ukazateli 41 zobrazí chybový kód.
Kód
Upozornění
Po vydání upozornění zůstane přístroj ještě omezeně funkční, poruchu je třeba co
nejrychleji odstranit.
Informační hlášení s upozorněním lze smazat stisknutím ovládacího tlačítka 56.
Příčina
možná náprava
H08
zkrat
zkrat ve výstupním okruhu
odstraňte zkrat (zvedněte držák elektrod, ...)
H30
konfigurace
Vadná identifikace stavebních dílů
Uvědomit servis
H34
Větrák
vadný proud ventilátoru
Uvědomit servis
Tab. 5:
Upozornění
14.2
Chybová hlášení
‰‰ V případě poruchy se na sedmisegmentovém ukazateli 41 zobrazí chybový kód. Po stisknutí libovolného
tlačítka se zobrazí podružná chyba (subkód).
Kód
Chyba
E01
Nadměrná teplota
E02
Přepětí
E04-1
i
Dokud se zobrazuje kód chyby, nelze pokračovat ve svařování.
Příčina
možná náprava
přípustná doba zapnutí překročena
nechat přístroj několik minut vychladnout v zapnutém stavu.
znečištěný prachový filtr
vyměnit prachový filtr
Příliš vysoké síťové napětí
Zkontrolovat síťové napětí
sledování ochranného vodiče
svodový proud na ochranný vodič
připojte svařovací ukostřovací kabel
E06
Přepětí sekundární
Příliš vysoké výstupní napětí
Uvědomit servis
E07
EEProm
Vadná komunikace s EEProm
Vypnout a znovu zapnout přístroj, popř.
provést Master Reset
E09
měření napětí
systém měření napětí je vadný
Uvědomit servis
E12
Výkonový díl
Vadný výkonový díl ovládání
Uvědomit servis
E13
snímač teploty
snímač teploty není připraven k provozu
Uvědomit servis
E14
napájecí napětí
interní napájecí napětí je příliš nízké
zkontrolujte síťové napětí
E15
měření proudu
chyba při měření proudu
Uvědomit servis
E18
Ochrana proti pretizeni
bezpečnostní vypnutí na ochranu
elektrických součástek
Uvědomit servis
E22
podpětí v síti
síťové napětí na výkonovém modulu
je příliš nízké
zkontrolujte síťové napětí
E25
volnoběh generátoru
závada volnoběhu generátoru
Uvědomit servis
E30
chyba konfigurace
chybný nebo nesprávný modul, insta- Uvědomit servis
lován nesprávný systémový software
E31
chyba komunikace
chyba komunikace sběrnice CAN
přístroj vypněte a znovu zapněte
E32
FPGA
chybné FPGA
Uvědomit servis
E33
Výkonový díl
výkonový díl modul není symetrický
Uvědomit servis
E34
Větrák
vadný proud ventilátoru
Uvědomit servis
E40
pólový měnič
pólový měnič je vadný
Uvědomit servis
Monitoring fází
rozpoznána chybějící fáze sítě
zkontrolovat přívod a jištění sítě
E41
Tab. 6:
06.13
Chybová hlášení
- ���
����-
Základy svařování
15
Základy svařování
15.1
Svařování s elektrodami
Při běžně známém ručním svařování s elektrodami se
používají elektrody s pláštěm. Plášť elektrody hoří při
svařování společně s drátem v jádru elektrody. Tím vzniká ochranný plyn. Odtavující plášť elektrody navíc doplňuje prvky slitiny, které se v tavné lázni ničí. Nad svarem
vzniká vrstva strusky, která chrání chladnoucí svar před
okolním vzduchem.
Pláště elektrod se liší podle tloušťky a podle typu, tzn.
podle chemického složení. Tím vznikají svary různých
vlastností a z nich plynou různé oblasti použití elektrod.
Rozdělení a pojmenování tyčových elektrod je popsáno
v normě ČSN EN 499 (dříve DIN 1913).
základní materiál
15.2
Je-li třeba další materiál, přivádí se jako přídavný drát
ručně, jako při plynovém svařování, nebo mechanicky
pomocí speciálních posuvů studeného drátu. Přídavný
drát musí být stejně nebo více legovaný jako základní
materiál. Bez přídavného drátu lze velmi dobře vytvořit
okrajové a rohové švy.
ochranný plyn
wolframová
elektroda
zdroj proudu
tyčová
elektroda
plynová
tryska
plášť
ochranný plyn
tyč v jádru
svařovaný šev
plyn/struska
elektrický
oblouk
elektrický
oblouk
roztavená zóna
Svařování WIG
Metoda svařování WIG je velmi univerzálně použitelná
metoda, kterou se vyhotoví vysoce kvalitní svary.
Při svařování WIG se elektroda skládá z wolframu, který
se netaví, a jako ochranné plyny se používají inertní plyny (WIG). V anglické jazykové oblasti se hovoří o svařování TIG („tungsten“ = wolfram).
Inertní plyny jsou chemicky neutrální a se svařovaným
materiálem nijak nereagují. Mezi inertní plyny patří například argon nebo hélium a jejich směsi. Většinou se
používá čistý argon (99,9% Ar). Plyn pro svařování musí
být suchý. Rozdělení ochranných plynů je stanoveno německou normou DIN 32 526.
Princip metody svařování WIG
přídavný drát
obrobek
V principu lze při svařování WIG používat stejnosměrný
(DC) i střídavý (AC) proud. Typ proudu a pólování se liší
podle svařovaného materiálu.
Nelegovanou a nízkolegovanou ocel, vysokolegovanou
ocel a měď a také titan a tantal lze svařovat stejnosměrně, přičemž elektroda je z důvodu větší proudové zatížitelnosti připojena k zápornému pólu.
Při svařování hliníku a hořčíku a jejich slitin se používá
střídavý proud, aby se roztrhala vysoce tavná, houževnatá povrchová vrstva oxidů, která se vytvoří na tavné
lázni resp. která existuje na základním materiálu. Pokud
tato vrstva oxidů chybí, například protože se svařuje na
stejném místě po delší dobu, může vzniknout nestabilní
elektrický oblouk, který se někdy přetrhne.
Tvar hrotu elektrody
Wolframové elektrody musí být zásadně broušeny v podélném směru, protože napříč probíhající rýhy z broušení způsobují vznik neklidného elektrického oblouku.
Wolframová elektroda, která se netaví, se upne pomocí
upínacího pouzdra do plynem nebo vodou chlazeného
hořáku. Mezi wolframovou elektrodou a obrobkem vznikne elektrický oblouk v inertní ochranné plynové atmosféře. Wolframová elektroda je tedy nositelem elektrického
oblouku. Elektrický oblouk roztaví obrobek bodově a
vytvoří tavnou lázeň. Z plynové trysky proudí ochranný
plyn. Chrání wolframovou elektrodu, elektrický oblouk a
tavnou lázeň před okolním vzduchem. Tím se zabrání
nežádoucí oxidaci. Špatné výsledky svařování mohou
být tedy také důsledkem chyb v přívodu ochranného plynu.
- ���
����-
06.13
Základy svařování
Úhel elektrod
Svařovací proud [A]
20
30°
20-100
60°-90°
100-200
90°-120°
>200
120°
06.13
Přibroušení elektrody musí být a také zůstat při svařování stejnosměrným proudem špičaté, jako u tužky.
Úhel hrotu závisí na intenzitě svařovacího proudu. Při
svařování střídavým proudem stačí okraj elektrod lehce
zabrousit. Po určité době se vytvoří kulatý nebo lehce
vyboulený tvar.
Pokud se hrot elektrody znečistí dotykem s taveninou
nebo se svařovacím drátem, je nutné tuto část zcela
obrousit a elektrodu znovu nabrousit do špičky. Broušení
musí být prováděno v podélném směru.
- ���
����-
Základy metody svařování MIG/MAG
16
Základy metody svařování MIG/MAG
16.1
Princip metody svařování MIG/MAG
Kotouče s posuvem drátu dopravují drátovou elektrodu
z cívky k proudové trysce. Mezi drátovou elektrodou a
obrobkem vznikne elektrický oblouk. Drátová elektroda
je tedy nositelem elektrického oblouku. Elektrický oblouk
roztaví obrobek bodově a vytvoří tavnou lázeň. Drátová
elektroda se utavuje, odkapává do tavné lázně a slouží tedy jako přídavek ke svaru. Z plynové trysky proudí
ochranný plyn a chrání elektrický oblouk a tavnou lázeň
před plyny z atmosféry.
Kladky na podávání
drátu
drátová
elektroda
zdroj proudu
plynová
tryska
proudová
tryska
ochranný
plyn
svařovaný
šev
elektrický
oblouk
obrobek
Abb. 15: Metoda svařování MIG / MAG
Existují dva druhy svařování kovů v ochranné atmosféře,
které se liší podle použitých ochranných plynů: Svařování kovů v inertním plynu (MIG, inertní ochranný plyn)
a svařování v aktivních plynech (MAG, aktivní ochranný
plyn).
Metoda
svařování
MIG
Ochranný plyn
inertní
aktivní
helium (He) argon (Ar)
směsi Ar/He
MAG-C
oxid uhličitý 100
% CO2
MAG-M
směsi Ar/CO2 Ar/
O2
Tab. 7:
Metoda svařování MIG / MAG
Metoda svařování se dále dělí podle druhu elektrického
oblouku. To znamená, že se liší tvar elektrického oblouku, jeho sklony ke zkratům a režim přechodu materiálu.
Volba typu elektrického oblouku je možná jen velmi omezeně, např. při svařování krátkým elektrickým obloukem.
Svařování krátkým elektrickým obloukem je u všech metod svařování kovů v ochranné atmosféře možné volbou
vhodné intenzity proudu a příslušného napětí elektrického oblouku, avšak frekvence zkratů a velikost kapek jsou
podle použitého ochranného plynu velmi odlišné.
- ���
����-
16.2
Typy elektrických oblouků
Krátký elektrický oblouk
Tento typ elektrického oblouku je vhodný díky poměrně
„studenému“ toku taveniny zvláště pro tenké plechy, kořenové polohy a ke svařování v nucené poloze. Díky velmi krátkému elektrickému oblouku lze svařovat s nízkým
napětím elektrického oblouku a nízkou intenzitou proudu.
Díky povrchovému napětí tavné lázně se kapky vtahují
do taveniny a elektrický oblouk se znovu zažehuje. Díky
tomuto opakovanému cyklu dochází k neustálé výměně
mezi zkratem a dobou hoření elektrického oblouku.
Přechod mezi krátkým elektrickým obloukem a obloukem s rozprašovacím nanášením materiálu závisí na směsi plynů a
průměru drátu.
i
Přechodový elektrický oblouk
Přechodový elektrický oblouk se používá na plechy
středních tloušťek a na svařování shora dolů. Přechod
materiálu probíhá jak při zkratu, tak i při volném letu. Tím
vzniká menší počet zkratů a trochu „teplejší“ tavná lázeň než u krátkého elektrického oblouku. Svařování s
přechodovým elektrickým obloukem přináší vyšší výkon
odtavování než u krátkého elektrického oblouku, což je
hospodárnější.
Dlouhý elektrický oblouk
Dlouhé elektrické oblouky jsou typické pro svařování
pod oxidem uhličitým a pod směsnými plyny s vysokým
obsahem CO2 v horní oblasti výkonu. Dlouhý elektrický
oblouk není zvláště vhodný ke svařování v nucených polohách. Velké kapky přecházejí do tavné lázně převážně
vlivem gravitace. Přitom dochází příležitostně ke zkratům, které z důvodu nárůstu proudu v okamžiku zkratu
způsobují vznik stříkanců, když se elektrický oblouk opět
zapaluje.
Elektrický oblouk s rozprašovacím nanášením materiálu
Elektrický oblouk s rozprašovacím nanášením materiálu
není z důvodu silně tekuté tavné lázně vhodný ke svařování v nucených polohách. Vzniká tehdy, když se pod
inertními plyny nebo směsnými plyny s vysokým obsahem argonu svařuje v horní oblasti výkonu. Elektrický
oblouk s rozprašovacím nanášením materiálu vytváří
velmi jemné kapky, materiál přechází bez zkratů.
06.13
Základy metody svařování MIG/MAG
Průměr
drátových
elektrod
mm
Dlouhý el.
oblouk/el.
oblouk s
rozpr.
A
V
Přechodový elektrický oblouk
A
V
Krátký
elektrický
oblouk
A
V
0,8
140… 23…
180
28
110… 18…
150
22
50…
130
14…
18
1,0
180… 24…
250
30
130… 18…
200
24
70…
160
16…
19
1,2
220… 25…
320
32
170… 19…
250
26
120… 17…
200
20
1,6
260… 26…
320
34
200… 22…
300
28
150… 18…
200
21
Dobrých vlastností svaru lze dosáhnout, jen pokud je navzájem dobře sladěné napětí a proud.
U CO2 je zapotřebí vyšší napětí elektrického oblouku přibližně o 3 V než u směsných plynů s obsahem argonu.
Tab. 8:
Pracovní rozsahy při svařování MAG
Přidržování a vedení hořáku
Při svařování kovů v ochranné atmosféře
lze pracovat ve všech polohách: vodorovně (horizontálně), svisle směrem dolů,
svisle směrem nahoru, nad hlavou a v příčné poloze.
Při svařování vodorovně (horizontálně) se hořák drží
svisle (neutrální poloha hořáku) nebo pod ostrým úhlem
až 30° směrem kupředu. U silnějších vrstev lze držák držet i lehce skloněný vzad. Neutrální držení hořáku přináší nejpříznivější hloubku provaření a zakrytí ochranným
plynem. Dbejte na to, aby hořák nebyl příliš skloněný,
protože účinkem injektáže může dojít k nasávání vzduchu do ochranné atmosféry.
Při svařování svisle a nad hlavou držte hořák pod ostrým úhlem směrem kupředu. Pomocí švů shora dolů
svařujte hlavně tenké plechy. Hořák držte neutrálně až
lehce skloněný dozadu. Tato technika vyžaduje zvláště
vyškolené a zkušené svářeče, protože vzniká nebezpečí
chybných spojů v důsledku tavné lázně přetékající dopředu. Toto nebezpečí se zvyšuje u silnějších materiálů
nebo pokud je tavná lázeň v důsledku příliš vysokého
napětí velmi tekutá.
vznikly chybné spoje v důsledku tečení tavné lázně příliš
dopředu. Kromě polohy svisle nahoru kývejte hořákem
do stran jen tolik, abyste zachytili obě čela spáry rovně.
Je-li spára dostatečně široká, musí se svařovat dvě housenky vedle sebe.
Jestliže svařujete svisle směrem nahoru, pohybujte hořákem ve tvaru otevřeného trojúhelníku.
Delka svar. oblouku
Dlouhý elektrický oblouk snižuje hloubku provaření, svarová housenka je širší a plošší, roste sklon k rozstřikování materiálu. Na rozdíl od svařování krátkým elektrickým
obloukem přechází materiál svaru ve větších kapkách.
Delší elektrický oblouk používejte při svařování koutových svarů ve vodorovné poloze, abyste získali plochý
nebo vydutý tvar svaru.
Krátký elektrický oblouk zvyšuje (při stejné intenzitě
proudu) hloubku provaření, svarová housenka je užší
a sklon k rozstřikování materiálu je menší. Pokud ještě
není docílený krátký elektrický oblouk, svařovaný materiál přechází v jemných kapkách.
i
dlouhý elektrický oblouk
Abb. 17: Delka svar. oblouku
Délka drátu elektrod
Vzdálenost hořáku od obrobku zpravidla činí 10-12násobek průměru drátu. Vzdálenost hořáku lze také změnit a
ovlivnit tak volný konec elektrody.
Delší volný konec elektrody snižuje intenzitu proudu a
hloubku provaření.
Kratší volný konec elektrody zvyšuje intenzitu proudu a
hloubku provaření při nezměněné rychlosti posuvu drátu.
dlouhý konec elektrody
směr svařování
bodavý
směr svařování
tažený
krátký elektrický oblouk
krátký konec elektrody
Abb. 18: Délka drátu elektrod
Abb. 16: Držení hořáku
Vyhněte se větším kývavým pohybům, aby se tavná
lázeň nehromadila před elektrickým obloukem. Tím by
06.13
- ���
����-
Technické údaje
Svařování WIG
Rozsah sváření min - max
Napětí volného běhu (Maximální
hodnota podle EN 60974-1)
X 350 VRD RU
X 350
Technické údaje1)
Jednotka
X 350
Technické údaje1)
X 350 VRD RU
Technické údaje
Jednotka
17
Svařování MSG
A
10...350
V
10,4...24,0
V/DC
Napětí volného běhu VRD (podle
ГОСТ 12.2 007.8)
Rozsah sváření min - max
<113
–
Napětí volného běhu (Maximální
hodnota podle EN 60974-1)
–
12
Síť
Nastavení proudu
plynulá
Charakter křivek
klesající
A
10...350
V
14,5...31,5
V/DC
< 113
Síťové napětí
V
400 / 3~
Siťová frekvence
Hz
50...60
Pozitivní síťová tolerance
%
25
Negativní síťová tolerance
%
30
Negativní síťová tolerance, krátkodobá
%
40
mm²
4 x 2,5
Proud sváření při ED 100%
A
250
Proud sváření při ED 60%
A
300
ED při maximálním svářecím proudu
%
40
Odběr proudu I1 (při DZ 100%)
A
12,3
Síťový přívod
Odběr proudu I1 (při DZ 60%)
A
15,7
Síťová zástrčka
Odběr proudu I1 max
A
19,6
Odběr proudu I1 volnoběh
A
0,2
Největší efektivní síťový proud (I1eff)
A
12,4
Neaktivní síťová pojistka WIG/EL
A
25
cos φ
0,99
CEE 32
Příkon S1 (při DZ 100%)
kVA
8,5
Účiník cos φ I2 max
Příkon S1 (při DZ 60%)
kVA
10,9
kVA
13,6
Max. přípustná impedance sítě Zmax
podle normy IEC 61000-3-11/-12
mΩ
Příkon S1 max
Doporučený výkon generátoru
kVA
–
IP
34
Svařování elektroda
Rozsah sváření min - max
Napětí volného běhu (Maximální
hodnota podle EN 60974-1)
A
10...350
V
20,4...34,0
V/DC
Napětí volného běhu VRD (podle
ГОСТ 12.2 007.8)
<113
–
–
12
Nastavení proudu
plynulá
Charakter křivek
klesající
Přístroj
Způsob jištění
Třída izolace
F
Způsob chlazení
F
Emise hluku
db(A)
Norma
<70
EN 60974-1
Značení
CE, S
Míry a váhy
Proud sváření při ED 100%
A
230
Proud sváření při ED 60%
A
280
ED při maximálním svářecím proudu
%
35
Odběr proudu I1 (při DZ 100%)
A
16,0
Tab. 9:
Odběr proudu I1 (při DZ 60%)
A
20,7
DZ
Odběr proudu I1 max
A
27,5
Největší efektivní síťový proud (I
1eff )
A
Rozměry zdroje proudu (DxŠxV)
Váha zdroje proudu
mm
515 x 185 x
400
kg
18,6
Technické údaje1)
= doba zapnutí
16,3
Příkon S1 (při DZ 100%)
kVA
11,1
Příkon S1 (při DZ 60%)
kVA
14,3
Příkon S1 max
kVA
19,1
Svařitelné elektrody
mm
1,5...8,0
- ���
����-
44
1)
měřeno při 40 °C okolní teploty
06.13
Prohlášení o shodě
18
Údržba a péče
Dbejte při všech ošetřovacích a údržbových pracích na platné bezpečnostní
předpisy a předpisy předcházení nehodám.
Přístroj je nenáročný na údržbu. Aby byl přístroj po dlouhá léta použitelný a funkční, měli byste pravidelně kontrolovat jen několik bodů:
ÂÂ Před každým uvedením svařovacího přístroje do provozu zkontrolujte následující komponenty, zda nejsou
poškozené
–– síťovou zástrčku a kabel,
–– svařovací hořák a přípojky
–– vedení a spoje obrobku.
–– Fólie klávesnice a ovládací panel
ÂÂ Každé dva měsíce zkontrolujte prachový filtr.
–– Vypněte přístroj
19
Odpojte síťovou zástrčku
Odšroubujte větrací mřížku zadní strany
Zkontrolujte znečištění prachového filtru
Vyměňte prachový filtr při znečištění (Prachový
filtr: objednací číslo 612.5193.0)
K údržbě a opravám používejte jen originální náhradní díly Lorch.
Při problémech a opravách se obracejte
na obchodníka autorizovaného společností Lorch. Nikdy se nepokoušejte sami
provádět opravy nebo technické změny. V
takovém případě zaniká záruka a výrobce
odmítá veškeré ručení za tento přístroj.
Likvidace
Jen pro země EU.
Nevyhazujte elektrické nářadí do běžného
domovního odpadu!
20
––
––
––
––
Podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních<elektrických a elektronických zařízeních a uplatnění národního práva musí být použité elektrické nástroje shromažďovány samostatně a předány k ekologické recyklaci.
Servis
Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Germany
Tel. +49 (0) 7191 503-0
Fax +49 (0) 7191 503-199
21
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme tímto na svoji výlučnou zodpovědnost,
že jmenovaný výrobek odpovídá níže uvedeným normám, resp. normativním dokumentům: EN 60 974,
EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 podle ustanovení směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU.
2011
Wolfgang Grüb
Jednatel
Lorch Schweißtechnik GmbH
06.13
- ���
����-
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
Ersatzteilliste / spare parts list / Список
деталей
990.4110.0-01
X 350 Control
22 Ersatzteilliste
/ spare Pro
parts list / Список деталей
22.1
9501056
Zeichnung / graph / Рисунок X 350 Control Pro
44
11
6
19
24
4
14
10
37
36 28
20
18
17
43
8
16
29
23
32
7
30
39
22
X
13
12
5
45
27
21
15
35
9
31
34
26
25
41
1
- 26 23.08.2012
40
42
38
3
2
06.13
1/3
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
22.2
X 350 Control Pro
990.4110.0-01
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
X 350 Control Pro
9501056
Pos
Mat.Nr.
1
604.3609.0
Zubehörgurt 40x800 schwarz
G22
Bezeichnung
transportation belt 40x800 black Ремень для принадлежностей
G22
40x800 черный G22
designation
Название
2
604.3613.0
Tragegurt 40x1500 schwarz
G22
transportation belt 40x1500
black G22
Ремень для переноски
40x1500 чер. G22
3
604.3640.0
KUNSTSTOFFSCHIEBER f.
TRAGEGURT 40mm
slide for transportation belt
40mm
Пластмассовый ползунок
40mm
4
602.2809.0
Seitenblech links G28 389mm
RAL2002 GS-G
side panel left G28 389mm
RAL2002GS-G
Боковая часть левая G28
389mm RAL2002 GS-G
5
602.2810.0
Seitenblech rechts G28 389mm
RAL2002GS-G
side panel right G28 389mm
RAL2002 GS-G
Боковая часть правая G28
389mm RAL2002GS-G
6
602.2811.0
Deckblech G28 319mm RAL
2002 GS-G
cover plate G28 319mm
RAL2002 GS-G
Крышка G28 319mm RAL 2002
GS-G
7
604.2800.0
Kunststofffront G28
Plastic front G28
Передняя часть
пластмассовая G28
8
604.2801.0
Kunststoffheck G28
Plastic back G28
Задняя часть пластмассовая
G28
9
604.2802.0
Lüftergitter G28 100mm
Fan grill G28 100mm
Решетка вентилятора G28
100mm
10
604.2803.0
Lüftergitter G28 150mm
Fan grill G28 150mm
Решетка вентилятора G28
150mm
11
604.3741.0
Handgriffrohr Alu 351mm
LORCH-Profil
handle tube Alu 351mm
LORCH-Profil
Рукоятка Alu 351mm LORCHProfil
12
606.2027.0
Aufkleber Netzstecker ziehen
30mm blau
sticker pull mains plug 30 mm
blue
Наклейка Вытащить вилку
30mm синяя
13
606.3083.0
Aufkleber X sw Oc.
sticker X sw Oc.
Наклейка X sw Oc.
14
608.0701.0
Frontfolie G28 ControlPro
Front foil G28 ControlPro
Передняя пленка G28 ControlPro
15
610.2530.0
Zugentlastungsverschraubung
PG 13,5
cable gland PG 13,5
Кабельный ввод PG 13,5
16
610.3032.0
Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6
Foam spacer AD 16xID8xH6
Прокладочное кольцо пор.
пенопласт AD16xID8xH6
17
610.3050.0
Schaumstoffeinlage Front Lüfter Foam inlay front fan
Вставка из пористого
пенопласта передняя для
вентилятора
18
610.3051.0
Schaumstoffeinlage Heck Lüfter Foam inlay rear fan
Вставка из пористого
пенопласта задняя для
вентилятора
19
610.3053.0
Schaumstoffplatte selbstklebend Foam plate self-adhesive
130x25
130x25
Вставка из пористого
пенопласта самоклеющаяся
130x25
20
612.5193.0
Filtervlies 165mmx147mm
filter fleece 203mmx108mm
Фильтр 165mmx147mm
21
612.5194.0
Drahtgewebe 165mmx97mm
MW 2,5mm D0,7mm
filter fleece 203mmx108mm
Проволочная сетка
165mmx97mm MW 2,5mm
D0,7mm
22
614.0650.6
Drehknopf 31mm schwarz Welle knob 31mm black shaft 6mm
6mm
Ручка вращения 31mm черная
ось 6mm
23
614.0661.0
Deckel 31mm rot
knob cap 31mm red
Крышка 31mm красная
24
650.5464.5
E-Baugruppe Mapro01 (E)
pc-board Mapro01 (E)
Электронная плата Mapro01 (E)
(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
2/3
06.13
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz
23.08.2012
- 27 -
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
990.4110.0-01
X 350 Control Pro
9501056
Pos
Mat.Nr.
Bezeichnung
designation
Название
24
650.5464.9
E-Baugruppe Mapro01 (T)
pc-board Mapro01 (T)
Электронная плата Mapro01 (T)
25
650.5466.5
E-Baugruppe SF02 (E)
pc-board SF02 (E)
Электронная плата SF02 (E)
25
650.5466.9
E-Baugruppe SF02 (T)
pc-board SF02 (T)
Электронная плата SF02 (T)
26
650.5467.5
E-Baugruppe DC01 (E)
pc-board DC01 (E)
Электронная плата DC01 (E)
26
650.5467.9
E-Baugruppe DC01 (T)
pc-board DC01 (T)
Электронная плата DC01 (T)
27
653.0014.5
ET-BG DRV02
ET-BG DRV02
З.Ч.-Электронная плата
DRV02
28
650.5509.5
E-Baugruppe BF01 (E)
pc-board BF01 (E)
Электронная плата BF01 (E)
28
650.5509.9
E-Baugruppe BF01 (T)
pc-board BF01 (T)
Электронная плата BF01 (T)
29
650.5510.5
E-Baugruppe NEFI01 (E)
pc-board NEFI01 (E)
Электронная плата NEFI01 (E)
29
650.5510.9
E-Baugruppe NEFI01 (T)
pc-board NEFI01 (T)
Электронная плата NEFI01 (T)
30
655.9076.0
Übertrager WA 13000061
Transformer WA 13000061
Трансформатор WA 13000061
31
657.0121.0
Schalter 3/0 25A 3ph.
Switch 3/0 25A 3ph.
Выключатель 3/0 25A 3ph.
32
658.0245.0
Gleichrichter DB 1600V 80A
rectifier DB 1600V 80A
Выпрямитель DB 1600V 80A
34
661.7724.2
Netzkabel 4x4 CEE 32 3C 1RÖ
-40°C
Net cable 4x4 CEE 32 3C 1RÖ
-40°C
Сетевой кабель 4x4 CEE 32
3C 1RÖ -40°C
35
661.8210.9
Kabelbaum AMP14B-Minifit 12p. Cable loom AMP14B-Minifit 12p. Кабельный жгут AMP14B-Mini400mm
400mm
fit 12p. 400mm
36
663.0207.0
Isolierbuchse M7 Ø9,2
H2,5/7,5mm AD25
insulating bush M7 Ø9,2
h2,5/7,5mm AD25
Изоляционная муфта M7 Ø9,2
H2,5/7,5mm AD25
37
665.0519.0
Nebenwiderstand 350A 35mV
0,1mOhm 4,8mm
Shunt resistance 350A 35mV
0,1mOhm 4,8mm
Шунт 350A 35mV 0,1mOhm
4,8mm
38
665.2216.0
Verschlußkappe AMP 14pol.
cover cap AMP 14pol.
Вставная крышка AMP 14pol.
39
665.7020.0
Einbau-Buchsenteil BEB 35-50
mm²
insert sleeve BEB 35-50
Встроенный разъем BEB 35-50
mm²
40
981.1419.0
BG-Thermosensor 23x7x5
LD3,4
unit thermal sensor 23x7x5
LD3,4
Tермодатчик 23x7x5 LD3,4
41
981.1507.0
BG-Axialventilator 12VDC
80x80x38 310mm
axial fan 12VDC 80x80x38
310mm
Осевой вентилятор 12VDC
80x80x38 310mm
42
981.1212.0
ET-Set Diode 3 Stk.
(713.0301.0)
s.p.l.-kit Diode 3 pcs
(713.0301.0)
Комплект диодов 3 Stk.
(713.0301.0)
43
570.8054.0
Schutzleiterüberwachung 6qmm protective earth monitoring
10A M5
6qmm 10A M5
Контроль заземляющего
провода 6qmm 10A M5
44
602.2821.0
Kabelhalterung G28
Cable holder G28
Кабельное крепление G28
45
604.2804.0
Displayabdeckung G28
Display cover G28
Покрытие дисплея G28
(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
23.08.2012
- 28
-
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz
3/3
06.13
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
22.3
X 350 Control Pro PST
990.4120.0-01
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
X 350 Control Pro PST
9501056
Pos
Mat.Nr.
Bezeichnung
designation
Название
1
604.3609.0
Zubehörgurt 40x800 schwarz
G22
transportation belt 40x800 black Ремень для принадлежностей
G22
40x800 черный G22
2
604.3613.0
Tragegurt 40x1500 schwarz
G22
transportation belt 40x1500
black G22
Ремень для переноски
40x1500 чер. G22
3
604.3640.0
KUNSTSTOFFSCHIEBER f.
TRAGEGURT 40mm
slide for transportation belt
40mm
Пластмассовый ползунок
40mm
4
602.2809.0
Seitenblech links G28 389mm
RAL2002 GS-G
side panel left G28 389mm
RAL2002GS-G
Боковая часть левая G28
389mm RAL2002 GS-G
5
602.2810.0
Seitenblech rechts G28 389mm
RAL2002GS-G
side panel right G28 389mm
RAL2002 GS-G
Боковая часть правая G28
389mm RAL2002GS-G
6
602.2811.0
Deckblech G28 319mm RAL
2002 GS-G
cover plate G28 319mm
RAL2002 GS-G
Крышка G28 319mm RAL 2002
GS-G
7
604.2800.0
Kunststofffront G28
Plastic front G28
Передняя часть
пластмассовая G28
8
604.2801.0
Kunststoffheck G28
Plastic back G28
Задняя часть пластмассовая
G28
9
604.2802.0
Lüftergitter G28 100mm
Fan grill G28 100mm
Решетка вентилятора G28
100mm
10
604.2803.0
Lüftergitter G28 150mm
Fan grill G28 150mm
Решетка вентилятора G28
150mm
11
604.3741.0
Handgriffrohr Alu 351mm
LORCH-Profil
handle tube Alu 351mm
LORCH-Profil
Рукоятка Alu 351mm LORCHProfil
12
606.2027.0
Aufkleber Netzstecker ziehen
30mm blau
sticker pull mains plug 30 mm
blue
Наклейка Вытащить вилку
30mm синяя
13
606.3083.0
Aufkleber X sw Oc.
sticker X sw Oc.
Наклейка X sw Oc.
14
608.0701.0
Frontfolie G28 ControlPro
Front foil G28 ControlPro
Передняя пленка G28 ControlPro
15
610.2530.0
Zugentlastungsverschraubung
PG 13,5
cable gland PG 13,5
Кабельный ввод PG 13,5
16
610.3032.0
Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6
Foam spacer AD 16xID8xH6
Прокладочное кольцо пор.
пенопласт AD16xID8xH6
17
610.3050.0
Schaumstoffeinlage Front Lüfter Foam inlay front fan
Вставка из пористого
пенопласта передняя для
вентилятора
18
610.3051.0
Schaumstoffeinlage Heck Lüfter Foam inlay rear fan
Вставка из пористого
пенопласта задняя для
вентилятора
19
610.3053.0
Schaumstoffplatte selbstklebend Foam plate self-adhesive
130x25
130x25
Вставка из пористого
пенопласта самоклеющаяся
130x25
20
612.5193.0
Filtervlies 165mmx147mm
filter fleece 203mmx108mm
Фильтр 165mmx147mm
21
612.5194.0
Drahtgewebe 165mmx97mm
MW 2,5mm D0,7mm
filter fleece 203mmx108mm
Проволочная сетка
165mmx97mm MW 2,5mm
D0,7mm
22
614.0650.6
Drehknopf 31mm schwarz Welle knob 31mm black shaft 6mm
6mm
Ручка вращения 31mm черная
ось 6mm
23
614.0661.0
Deckel 31mm rot
knob cap 31mm red
Крышка 31mm красная
24
650.5464.5
E-Baugruppe Mapro01 (E)
pc-board Mapro01 (E)
Электронная плата Mapro01 (E)
(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
2/3
06.13
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz
23.08.2012
- 29 -
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
990.4120.0-01
X 350 Control Pro PST
9501056
Pos
Mat.Nr.
Bezeichnung
designation
Название
24
650.5464.9
E-Baugruppe Mapro01 (T)
pc-board Mapro01 (T)
Электронная плата Mapro01 (T)
25
650.5466.5
E-Baugruppe SF02 (E)
pc-board SF02 (E)
Электронная плата SF02 (E)
25
650.5466.9
E-Baugruppe SF02 (T)
pc-board SF02 (T)
Электронная плата SF02 (T)
26
650.5467.5
E-Baugruppe DC01 (E)
pc-board DC01 (E)
Электронная плата DC01 (E)
26
650.5467.9
E-Baugruppe DC01 (T)
pc-board DC01 (T)
Электронная плата DC01 (T)
27
653.0014.5
ET-BG DRV02
ET-BG DRV02
З.Ч.-Электронная плата
DRV02
28
650.5509.5
E-Baugruppe BF01 (E)
pc-board BF01 (E)
Электронная плата BF01 (E)
28
650.5509.9
E-Baugruppe BF01 (T)
pc-board BF01 (T)
Электронная плата BF01 (T)
29
650.5510.5
E-Baugruppe NEFI01 (E)
pc-board NEFI01 (E)
Электронная плата NEFI01 (E)
29
650.5510.9
E-Baugruppe NEFI01 (T)
pc-board NEFI01 (T)
Электронная плата NEFI01 (T)
30
655.9076.0
Übertrager WA 13000061
Transformer WA 13000061
Трансформатор WA 13000061
31
657.0121.0
Schalter 3/0 25A 3ph.
Switch 3/0 25A 3ph.
Выключатель 3/0 25A 3ph.
32
658.0245.0
Gleichrichter DB 1600V 80A
rectifier DB 1600V 80A
Выпрямитель DB 1600V 80A
33
659.3000.0
Pol-Wender DC88-560M
Commutator DC88-560M
Переключатель полюсов
DC88-560M
34
661.7724.2
Netzkabel 4x4 CEE 32 3C 1RÖ
-40°C
Net cable 4x4 CEE 32 3C 1RÖ
-40°C
Сетевой кабель 4x4 CEE 32
3C 1RÖ -40°C
35
661.8210.9
Kabelbaum AMP14B-Minifit 12p. Cable loom AMP14B-Minifit 12p. Кабельный жгут AMP14B-Mini400mm
400mm
fit 12p. 400mm
36
663.0207.0
Isolierbuchse M7 Ø9,2
H2,5/7,5mm AD25
insulating bush M7 Ø9,2
h2,5/7,5mm AD25
Изоляционная муфта M7 Ø9,2
H2,5/7,5mm AD25
37
665.0519.0
Nebenwiderstand 350A 35mV
0,1mOhm 4,8mm
Shunt resistance 350A 35mV
0,1mOhm 4,8mm
Шунт 350A 35mV 0,1mOhm
4,8mm
38
665.2216.0
Verschlußkappe AMP 14pol.
cover cap AMP 14pol.
Вставная крышка AMP 14pol.
39
665.7020.0
Einbau-Buchsenteil BEB 35-50
mm²
insert sleeve BEB 35-50
Встроенный разъем BEB 35-50
mm²
40
981.1419.0
BG-Thermosensor 23x7x5
LD3,4
unit thermal sensor 23x7x5
LD3,4
Tермодатчик 23x7x5 LD3,4
41
981.1507.0
BG-Axialventilator 12VDC
80x80x38 310mm
axial fan 12VDC 80x80x38
310mm
Осевой вентилятор 12VDC
80x80x38 310mm
42
981.1212.0
ET-Set Diode 3 Stk.
(713.0301.0)
s.p.l.-kit Diode 3 pcs
(713.0301.0)
Комплект диодов 3 Stk.
(713.0301.0)
43
570.8054.0
Schutzleiterüberwachung 6qmm protective earth monitoring
10A M5
6qmm 10A M5
Контроль заземляющего
провода 6qmm 10A M5
44
602.2821.0
Kabelhalterung G28
Cable holder G28
Кабельное крепление G28
45
604.2804.0
Displayabdeckung G28
Display cover G28
Покрытие дисплея G28
(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
- 30 23.08.2012
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz
06.13
3/3
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
990.4471.2-01
22.4
23.08.2012
06.13
X 350 Basic Plus
Zeichnung / graph / Рисунок X 350 Basic Plus
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz
9501056
1/3
- 31
-
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
22.5
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
X 350 Basic Plus
990.4471.2-01
X 350 Basic Plus
9501056
Pos
Mat.Nr.
Bezeichnung
designation
Название
1
604.3609.0
Zubehörgurt 40x800 schwarz
G22
transportation belt 40x800 black Ремень для принадлежностей
G22
40x800 черный G22
2
604.3613.0
Tragegurt 40x1500 schwarz
G22
transportation belt 40x1500
black G22
Ремень для переноски
40x1500 чер. G22
3
604.3640.0
KUNSTSTOFFSCHIEBER f.
TRAGEGURT 40mm
slide for transportation belt
40mm
Пластмассовый ползунок
40mm
4
602.2809.0
Seitenblech links G28 404mm
RAL2002 GS-G
side panel left G28 404mm
RAL2002GS-G
Боковая часть левая G28
404mm RAL2002 GS-G
5
602.2810.0
Seitenblech rechts G28 404mm
RAL2002GS-G
side panel right G28 404mm
RAL2002 GS-G
Боковая часть правая G28
404mm RAL2002GS-G
6
602.2811.0
Deckblech G28 406mm RAL
2002 GS-G
cover plate G28 406mm
RAL2002 GS-G
Крышка G28 406mm RAL2002
GS-G
7
604.2800.0
Kunststofffront G28
Plastic front G28
Передняя часть
пластмассовая G28
8
604.2801.0
Kunststoffheck G28
Plastic back G28
Задняя часть пластмассовая
G28
9
604.2802.0
Lüftergitter G28 100mm
Fan grill G28 100mm
Решетка вентилятора G28
100mm
10
604.2803.0
Lüftergitter G28 150mm
Fan grill G28 150mm
Решетка вентилятора G28
150mm
11
604.3741.0
Handgriffrohr Alu 366mm
LORCH-Profil
handle tube Alu 366mm
LORCH-Profil
Рукоятка Alu 366mm LORCHProfil
12
606.2027.0
Aufkleber Netzstecker ziehen
30mm blau
sticker pull mains plug 30 mm
blue
Наклейка Вытащить вилку
30mm синяя
13
606.3083.0
Aufkleber X sw Oc.
sticker X sw Oc.
Наклейка X sw Oc.
14
608.5001.0
Folientastatur X350 BasicPlus
keypad X350 BasicPlus
клавиатура X350 BasicPlus
15
610.2530.0
Zugentlastungsverschraubung
PG 13,5
cable gland PG 13,5
Кабельный ввод PG 13,5
16
610.3032.0
Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6
Foam spacer AD 16xID8xH6
Прокладочное кольцо пор.
пенопласт AD16xID8xH6
17
610.3050.0
Schaumstoffeinlage
178x98,5x44
Foam inlay 178x98,5x44
Вставка из пористого
пенопласта 178x98,5x44
18
610.3051.0
Schaumstoffeinlage
178x162x60,4
Foam inlay 178x162x60,4
Вставка из пористого
пенопласта 178x162x60,4
19
610.3053.0
Schaumstoffplatte selbstklebend Foam plate self-adhesive
130x25
130x25
Вставка из пористого
пенопласта самоклеющаяся
130x25
20
612.5193.0
Filtervlies 165mmx147mm
Filter fleece 165mmx147mm
Фильтр 165mmx147mm
21
612.5194.0
Drahtgewebe 165mmx97mm
MW 2,5mm D0,7mm
Wire gauze 165mmx97mm MW
2,5mm D0,7mm
Проволочная сетка
165mmx97mm MW 2,5mm
D0,7mm
22
614.0650.6
Drehknopf 31mm schwarz Welle knob 31mm black shaft 6mm
6mm
Ручка вращения 31mm черная
ось 6mm
23
614.0661.0
Deckel 31mm rot
knob cap 31mm red
Крышка 31mm красная
24
650.5464.5
E-Baugruppe Mapro-01 (E)
pc-board Mapro01 (E)
Электронная плата Mapro01 (E)
24
650.5464.9
E-Baugruppe Mapro-01 (T)
PC-board Mapro01 (T)
Электронная плата Mapro01 (T)
25
650.5466.5
E-Baugruppe SF02 (E)
pc-board SF02 (E)
Электронная плата SF02 (E)
(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
2/3- 32
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz
23.08.2012
06.13
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
Ersatzteilliste / spare parts list / Список деталей
990.4471.2-01
X 350 Basic Plus
9501056
Pos
Mat.Nr.
Bezeichnung
designation
Название
25
650.5466.9
E-Baugruppe SF02 (T)
PC-board SF02 (T)
Электронная плата SF02 (T)
26
650.5467.5
E-Baugruppe DC01 (E)
pc-board DC01 (E)
Электронная плата DC01 (E)
26
650.5467.9
E-Baugruppe DC01 (T)
PC-board DC01 (T)
Электронная плата DC01 (T)
27
653.0014.5
ET-BG DRV02
ET-BG DRV02
З.Ч.-Электронная плата
DRV02
28
650.5541.5
E-Baugruppe BF03 (E)
PC-board BF03 (E)
Электронная плата BF03 (E)
28
650.5541.9
E-Baugruppe BF03 (T)
PC-board BF03 (T)
Электронная плата BF03 (T)
29
650.5510.5
E-Baugruppe NEFI01 (E)
pc-board NEFI01 (E)
Электронная плата NEFI01 (E)
29
650.5510.9
E-Baugruppe NEFI01 (T)
PC-board NEFI01 (T)
Электронная плата NEFI01 (T)
30
655.9076.0
Übertrager WA 13000061
Transformer WA 13000061
Трансформатор WA 13000061
31
657.0121.0
Schalter 3/0 25A 3ph.
Switch 3/0 25A 3ph.
Выключатель 3/0 25A 3ph.
32
658.0245.0
Gleichrichter DB 1600V 80A
rectifier DB 1600V 80A
Выпрямитель DB 1600V 80A
34
661.7724.2
Netzkabel 4x2,5 CEE 32 3C 1TA Net cable 4x2,5 CEE 32 3C 1TA Сетевой кабель 4x4 CEE 32
-40°C
-40°C
3C 1RÖ -40°C
35
661.8210.9
Kabelbaum AMP14B-Minifit 12p. Cable loom AMP14B-Minifit 12p. Кабельный жгут AMP14B-Mini400mm
400mm
fit 12p. 400mm
36
663.0207.0
Isolierbuchse M7 Ø9,2
H2,5/7,5mm AD25
insulating bush M7 Ø9,2
h2,5/7,5mm AD25
Изоляционная муфта M7 Ø9,2
H2,5/7,5mm AD25
37
665.0519.0
Nebenwiderstand 350A 35mV
0,1mOhm 4,8mm
Shunt resistance 350A 35mV
0,1mOhm 4,8mm
Шунт 350A 35mV 0,1mOhm
4,8mm
38
665.2216.0
Verschlußkappe AMP 14pol.
cover cap AMP 14pol.
Вставная крышка AMP 14pol.
39
665.7020.0
Einbau-Buchsenteil BEB 35-50
mm²
insert sleeve BEB 35-50
Встроенный разъем BEB 35-50
mm²
40
981.1419.0
BG-Thermosensor 23x7x5
LD3,4
unit thermal sensor 23x7x5
LD3,4
Tермодатчик 23x7x5 LD3,4
41
981.1507.0
BG-Axialventilator 12VDC
80x80x38 310mm
axial fan 12VDC 80x80x38
310mm
Осевой вентилятор 12VDC
80x80x38 310mm
42
981.1212.0
ET-Set Diode 3 Stk.
(713.0301.0)
s.p.l.-kit Diode 3 pcs
(713.0301.0)
Комплект диодов 3 Stk.
(713.0301.0)
43
570.8054.0
Schutzleiterüberwachung 6² 10A protective earth monitoring 6²
M5 Minif.
10A M5 M
Контроль заземляющего
провода 6qmm 10A M5
44
602.2821.0
Kabelhalterung G28
Cable holder G28
Кабельное крепление G28
45
604.2804.0
Displayabdeckung G28
Display cover G28
Покрытие дисплея G28
(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
Gültigkeit / Validity / действительность
Type
Serial no. from
Serial no. to
X 350 BasicPlus
2005-0000-0000-0
2005-9999-9999-9
X 350 BasicPlus VRD RU
2006-0000-0000-0
2006-9999-9999-9
06.13
23.08.2012
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz
- 33 3/3
Stromlaufplan / schematic / Схематический
23
Stromlaufplan / schematic / Схематический
23.1
X 350 Control Pro
L1
L3
*
PE
L2
L3
1
5
7
F1
LP3
LP15
L1
LP1
Q1
L2
LP2
X1
LP13
LP14
3
AC
-
LP8
X7/2
X7/1
X9/2
X9/1
X5/3
X5/4
B
LP12
~
LP7
AC
LP4
A
LP11
+
F2
AC
~
LP6
A1
-
~ A2 +
LP5
X2/1
M1 M
X10/1
M2 M
X1
X6/8
3
X6/7
4
X6/6
1
A4
X6/1
X6/2
X6/3
X6/4
X6/5
2
TR1
KL
A3
X2/2
X10/2
16
A9
A10
X2/1
X2/2
X2/3
X2/4
X2/6
X2/5
A11
X1
X7/9
X7/8
X7/7
X7/10
A6
X7/5
X7/1
X7/2
X7/3
X7/6
X7/4
T1
X2
+
A7
X5/2
R1
X5/1
X4
9
X6-2
10
X6-3
3
X6-4
4
X6-5
5
X6-6
6
X6-7
7
X6-8
8
X6/9
11
X6/10
12
X6/11
13
X6/12
14
HR 33
extern
X3
+
*
Option
erstellt am/von
provided to/of
geändert am/von
changed to/of
- 34 -
A8
X1-2
X5/8
X5/6
X5/7
X6-1
X2
10
Stromlaufplan / schematic-diagram
18.02.2011
B.Schieber
14.11.2011
B.Schieber
X 350
S00.0062.3-01
06.13
Stromlaufplan / schematic / Схематический
14.11.2011
/HJHQGH]X6WURPODXISODQ3XWWLQJRQHWRFLUFXLWGLDJUDPɈɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
S00.0062.3-01
X350
Bez.
Pos.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
1
2
3
3
4
4
6
6
7
7
8
MatNr.
orderno.
650.5510.5
650.5510.9
658.0245.0
650.5466.5
650.5466.9
650.5506.5
650.5506.9
650.5467.5
650.5467.9
650.5464.5
650.5464.9
650.5509.5
F
M
M
Q
R
T
X
2
1
2
1
1
1
1
981.1419.0
981.1507.0
981.1507.0
657.0121.0
665.0519.0
655.9076.0
661.7724.2
X
2
665.7020.0
X
X
3
4
665.7020.0
661.8210.9
Benennung
E-Baugruppe NEFI01 (E)
E-Baugruppe NEFI01 (T)
Gleichrichter DB 1600V 80A
E-Baugruppe SF02 (E)
E-Baugruppe SF02 (T)
E-Baugruppe DRV02 (E)
E-Baugruppe DRV02 (T)
E-Baugruppe DC01 (E)
E-Baugruppe DC01 (T)
E-Baugruppe Mapro01 (E)
E-Baugruppe Mapro01 (T)
E-Baugruppe BF01 (E)
A
8 650.5509.9 E-Baugruppe BF01 (T)
A 9-11 713.0301.0 Diode 400V 2x100A ISOTOP
F
1 570.8054.0 Schutzleiterüberwachung 6qmm 10A
designation
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
pc-board NEFI01 (E)
pc-board NEFI01 (T)
rectifier DB 1600V 80A
pc-board SF02 (E)
pc-board SF02 (T)
pc-board DRV02 (E)
pc-board DRV02 (T)
pc-board DC01 (E)
pc-board DC01 (T)
pc-board Mapro01 (E)
pc-board Mapro01 (T)
pc-board BF01 (E)
pc-board BF01 (T)
diode 400V 2x100A ISOTOP
protective earth monitoring 6² 10A
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌E&/Ϭϭ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌E&/Ϭϭ;dͿ
ʦ̛̼̪̬̥̯̖̣́̽ϭϲϬϬsϴϬ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌^&ϬϮ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌^&ϬϮ;dͿ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌ZsϬϮ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌ZsϬϮ;dͿ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌Ϭϭ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌Ϭϭ;dͿ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌DĂƉƌŽϬϭ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌DĂƉƌŽϬϭ;dͿ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌&Ϭϭ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌&Ϭϭ;dͿ
ʪ̨̛̔ϰϬϬsϮdžϭϬϬʰ̨̨̯̪̚
ʶ̨̨̨̨̨̦̯̬̣̖̥̣̺̖̪̬̽̌́̀̐̏̔̌̚̚ϲ²
10A M5
BG-Thermosensor 23x7x5 LD3,4
unit thermal sensor 23x7x5 LD3,4
d̸̨̡̛̖̬̥̯̔̌Ϯϯdžϳdžϱ>ϯ͕ϰ
BG-Axialventilator 12VDC 80x80x38
axial fan 12VDC 80x80x38 310mm
ʽ̨̨̛̭̖̜̖̦̯̣̯̬̏̏́ϭϮsϴϬdžϴϬdžϯϴ
BG-Axialventilator 12VDC 80x80x38
axial fan 12VDC 80x80x38 310mm
ʽ̨̨̛̭̖̜̖̦̯̣̯̬̏̏́ϭϮsϴϬdžϴϬdžϯϴ
Schalter 3/0 25A 3ph.
Switch 3/0 25A 3ph.
ʦ̸̡̼̣̯̖̣̀̌̽ϯͬϬϮϱϯƉŚ͘
Nebenwiderstand 350A 35mV 0,1mOhm Nebenwiderstand 350A 35mV 0,1mOhm ˌ̱̦̯ϯϱϬϯϱŵsϬ͕ϭŵKŚŵϰ͕ϴŵŵ
Übertrager WA 13000061
Transformer WA 13000061
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌tϭϯϬϬϬϬϲϭ
Netzkabel 4x2,5 CEE 32 3C 1RÖ -40°C
Net cable 4x2,5 CEE 32 3C 1RÖ -40°C
ˁ̨̡̖̯̖̜̖̣̏̌̍̽ϰdžϰϯϮϯϭZÖ
Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm²
insert sleeve BEB 35-50
ʦ̨̭̯̬̖̦̦̼̜̬̻̖̥̌̚ϯϱͲϱϬŵŵ²
Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm²
insert sleeve BEB 35-50
ʦ̨̭̯̬̖̦̦̼̜̬̻̖̥̌̚ϯϱͲϱϬŵŵ²
Kabelbaum AMP14B-Minifit 12p.
Cable loom AMP14B-Minifit 12p.
ʶ̖̣̦̼̜̙̱̯̌̍̽̐DWϭϰͲDŝŶŝĨŝƚϭϮƉ͘
400mm
400mm
400mm
((UVDW]VSDUHSDUWɁɁɚɩɚɫɧɵɟɱɚɫɬɢ
77DXVFKUHSODFHPHQWɈɈɛɦɟɧ
Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16:
WeitergabesowieVervielfältigungdieserUnterlage,VerwertungundMitteilungihresInhaltesnichtgestattet,
soweitnichtausdrücklichzugestanden.ZuwiderhandlungenverpflichtenzuSchadenersatz.
AlleRechtefürdenFallderPatenterteilungoderGebrauchsmuster-Eintragungvorbehalten.
CopyrightreservedISO16016:
Copyingofthisdocument,andgivingittoothersandtheuseorcommunicationofthecontentsthereof,
areforbiddenwithoutexpressauthority.Offendersareliabletothepaymentofdamages.
Allrightsarereservedintheeventofthegrantofapatentortheregistrationofautilitymodelordesign.
ɉɪɚɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɫɨɝɥɚɫɧɨ,62
ɉɟɪɟɞɚɱɚɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɫɨɨɛɳɟɧɢɟɨɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɵɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɉɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɢɧɟɫɭɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸɭɛɵɬɤɨɜ
ȼɫɟɩɪɚɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɜɫɥɭɱɚɟɜɵɞɚɱɢɩɚɬɟɧɬɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɛɪɚɡɰɚɦɨɞɟɥɢɢɥɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Lorch Schweißtechnik GmbH
06.13
- 35 -
Stromlaufplan / schematic / Схематический
23.2
X 350 Control Pro PST
L1
X1
L2
L3
*
PE
L1
L2
L3
1
5
7
F1
LP3
LP15
LP2
LP1
-00
LP13
LP14
3
AC
-
K1 1/2
L A1
L A2
LP8
R A1
R A2
X7/2
X7/1
X3/2
X3/3
X3/4
X3/1
X9/2
X9/1
X5/3
X5/4
B
LP12
~
LP7
AC
LP4
A
LP11
+
F2
AC
~
LP6
A1
-
~ A2 +
LP5
X2/1
M1 M
X10/1
M2 M
X1
X6/8
X6/7
X6/6
X6/1
X6/2
X6/3
X6/4
X6/5
3
4
1
2
X2/2
A4
TR1
KL
A3
X10/2
16
A6
A9
A10
X2/1
X2/2
X2/3
X2/4
X2/6
X2/5
A11
A8
X1-2
X5/8
X5/6
X5/7
X4
HR 33 PST
X6-1
9
+/-
X6-2
10
X6-3
3
X6-4
4
X6-5
5
X6-6
6
X6-7
7
HR 33
On/Off
A7
R1
-
3
X5/2
X5/1
4
K1 1/2
L
R
1
2
X3
3
erstellt am/von
provided to/of
geändert am/von
changed to/of
X6-8
8
X6/9
11
X6/10
12
X6/11
13
X6/12
14
L
extern
extern
R
1
- 36 -
10
X2
+
X2
X1
X7/10
X7/9
X7/8
X7/7
X7/5
X7/1
X7/2
X7/3
X7/6
X7/4
T1
2
4
*
Option
Stromlaufplan / schematic-diagram
18.02.2011
B.Schieber
14.11.2011 B.Schieber
X 350 PST
S00.0062.2-01
06.13
Stromlaufplan / schematic / Схематический
14.11.2011
/HJHQGH]X6WURPODXISODQ3XWWLQJRQHWRFLUFXLWGLDJUDPɈɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
S00.0062.2-01
X350 PST
Bez.
Pos.
A
A
A
A
MatNr.
orderno.
650.5510.5
650.5510.9
658.0245.0
Benennung
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌E&/Ϭϭ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌E&/Ϭϭ;dͿ
ʦ̛̼̪̬̥̯̖̣́̽ϭϲϬϬsϴϬ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌^&ϬϮ;Ϳ
650.5466.5
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌^&ϬϮ;dͿ
A
3 650.5466.9
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌ZsϬϮ;Ϳ
A
4 650.5506.5
A
4 650.5506.9
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌ZsϬϮ;dͿ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌Ϭϭ;Ϳ
A
6 650.5467.5
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌Ϭϭ;dͿ
A
6 650.5467.9
A
7 650.5464.5
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌DĂƉƌŽϬϭ;Ϳ
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌DĂƉƌŽϬϭ;dͿ
A
7 650.5464.9
A
8 650.5509.5
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌&Ϭϭ;Ϳ
A
8 650.5509.9
ˑ̡̨̣̖̯̬̦̦̪̣̯̌́̌̌&Ϭϭ;dͿ
ʪ̨̛̔ϰϬϬsϮdžϭϬϬʰ̨̨̯̪̚
A 9-11 713.0301.0
F
1 570.8054.0
ʶ̨̨̨̨̨̦̯̬̣̖̥̣̺̖̪̬̽̌́̀̐̏̔̌̚̚ϲ²
10A M5
F
2 981.1419.0 BG-Thermosensor 23x7x5 LD3,4
unit thermal sensor 23x7x5 LD3,4
d̸̨̡̛̖̬̥̯̔̌Ϯϯdžϳdžϱ>ϯ͕ϰ
K
1 659.3000.0 Pol-Wender DC182
Commutator DC182
ʿ̸̡̨̨̖̬̖̣̯̖̣̪̣̭̀̌̽̀̏ϭϴϮ
axial fan 12VDC 80x80x38 310mm
ʽ̨̨̛̭̖̜̖̦̯̣̯̬̏̏́ϭϮsϴϬdžϴϬdžϯϴ
M
1 981.1507.0 BG-Axialventilator 12VDC 80x80x38
axial fan 12VDC 80x80x38 310mm
ʽ̨̨̛̭̖̜̖̦̯̣̯̬̏̏́ϭϮsϴϬdžϴϬdžϯϴ
M
2 981.1507.0 BG-Axialventilator 12VDC 80x80x38
Switch 3/0 25A 3ph.
ʦ̸̡̼̣̯̖̣̀̌̽ϯͬϬϮϱϯƉŚ͘
Q
1 657.0121.0 Schalter 3/0 25A 3ph.
R
1 665.0519.0 Nebenwiderstand 350A 35mV 0,1mOhm Nebenwiderstand 350A 35mV 0,1mOhm ˌ̱̦̯ϯϱϬϯϱŵsϬ͕ϭŵKŚŵϰ͕ϴŵŵ
Transformer WA 13000061
˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̌̌tϭϯϬϬϬϬϲϭ
T
1 655.9076.0 Übertrager WA 13000061
X
1 661.7724.2 Netzkabel 4x4 CEE 32 3C 1RÖ -40°C
Net cable 4x2,5 CEE 32 3C 1RÖ -40°C
ˁ̨̡̖̯̖̜̖̣̏̌̍̽ϰdžϰϯϮϯϭZÖ
X
2 665.7020.0 Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm²
insert sleeve BEB 35-50
ʦ̨̭̯̬̖̦̦̼̜̬̻̖̥̌̚ϯϱͲϱϬŵŵ²
X
3 665.7020.0 Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm²
insert sleeve BEB 35-50
ʦ̨̭̯̬̖̦̦̼̜̬̻̖̥̌̚ϯϱͲϱϬŵŵ²
X
4 661.8210.9 Kabelbaum AMP14B-Minifit 12p.
Cable loom AMP14B-Minifit 12p.
ʶ̖̣̦̼̜̙̱̯̌̍̽̐DWϭϰͲDŝŶŝĨŝƚϭϮƉ͘
400mm
400mm
400mm
1
1
2
3
E-Baugruppe NEFI01 (E)
E-Baugruppe NEFI01 (T)
Gleichrichter DB 1600V 80A
E-Baugruppe SF02 (E)
E-Baugruppe SF02 (T)
E-Baugruppe DRV02 (E)
E-Baugruppe DRV02 (T)
E-Baugruppe DC01 (E)
E-Baugruppe DC01 (T)
E-Baugruppe Mapro01 (E)
E-Baugruppe Mapro01 (T)
E-Baugruppe BF01 (E)
E-Baugruppe BF01 (T)
Diode 400V 2x100A ISOTOP
Schutzleiterüberwachung 6qmm 10A
designation
pc-board NEFI01 (E)
pc-board NEFI01 (T)
rectifier DB 1600V 80A
pc-board SF02 (E)
pc-board SF02 (T)
pc-board DRV02 (E)
pc-board DRV02 (T)
pc-board DC01 (E)
pc-board DC01 (T)
pc-board Mapro01 (E)
pc-board Mapro01 (T)
pc-board BF01 (E)
pc-board BF01 (T)
diode 400V 2x100A ISOTOP
protective earth monitoring 6² 10A
((UVDW]VSDUHSDUWɁɁɚɩɚɫɧɵɟɱɚɫɬɢ
77DXVFKUHSODFHPHQWɈɈɛɦɟɧ
Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16:
WeitergabesowieVervielfältigungdieserUnterlage,VerwertungundMitteilungihresInhaltesnichtgestattet,
soweitnichtausdrücklichzugestanden.ZuwiderhandlungenverpflichtenzuSchadenersatz.
AlleRechtefürdenFallderPatenterteilungoderGebrauchsmuster-Eintragungvorbehalten.
CopyrightreservedISO16016:
Copyingofthisdocument,andgivingittoothersandtheuseorcommunicationofthecontentsthereof,
areforbiddenwithoutexpressauthority.Offendersareliabletothepaymentofdamages.
Allrightsarereservedintheeventofthegrantofapatentortheregistrationofautilitymodelordesign.
ɉɪɚɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɫɨɝɥɚɫɧɨ,62
ɉɟɪɟɞɚɱɚɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɫɨɨɛɳɟɧɢɟɨɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɵɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɉɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɢɧɟɫɭɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸɭɛɵɬɤɨɜ
ȼɫɟɩɪɚɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɜɫɥɭɱɚɟɜɵɞɚɱɢɩɚɬɟɧɬɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɛɪɚɡɰɚɦɨɞɟɥɢɢɥɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Lorch Schweißtechnik GmbH
06.13
- 37 -
Stromlaufplan / schematic / Схематический
X 350 Basic Plus
L1
L3
*
PE
L1
L2
L3
1
5
7
LP3
LP1
Q1
L2
F1
LP15
X1
LP2
LP13
LP14
-
3
AC
LP8
X7/2
X7/1
X9/2
X5/3
X5/4
B
LP12
~
LP7
AC
LP4
A
LP11
+
F2
AC
~
LP6
A1
Nefi01
-
~ A2 +
LP5
X9/1
23.3
X2/1
M1 M
TR1
KL
A3
X2/2
A4
DRV02
X10/1
M2 M
X1
X6/8
X6/7
X6/6
X6/1
X6/2
X6/3
X6/4
X6/5
3
4
1
2
SF02
X10/2
16
X2/1
X2/2
X2/3
X2/4
X2/6
X2/5
A9
A10
A11
X1
X7/9
X7/8
X7/7
X7/10
A6
DC01
X7/5
X7/1
X7/2
X7/3
X7/6
X7/4
T1
X2
10
A7
Mapro01
R1
X2
16
16
X4
9
X6-2
10
X6-3
3
X6-4
4
X6-5
5
X6-6
6
X6-7
7
X6-8
8
X6/9
11
X6/10
12
X6/11
13
X6/12
14
HR 33
extern
X3
+
*
Option
erstellt am/von
provided to/of
geändert am/von
changed to/of
- 38 -
X5/1
BF-Folie
X6
X6-1
X5/2
A12
BF03
X4
X5/8
X5/6
X5/7
+
A8
X2
Stromlaufplan / schematic-diagram
05.04.2012
B.Schieber
X350 BasicPlus
S00.0068.8-00
06.13
Stromlaufplan / schematic / Схематический
16.04.2012
/HJHQGH]X6WURPODXISODQ3XWWLQJRQHWRFLUFXLWGLDJUDPɈɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
S00.0068.8-00
X350BasicPlus
Bez.
MatNr.
Benennung
Pos.
orderno.
A
1 650.5510.5 E-BaugruppeNEFI01(E)
A
1 650.5510.9 E-BaugruppeNEFI01(T)
A
2 658.0245.0 GleichrichterDB1600V80A
A
3 650.5466.5 E-BaugruppeSF02(E)
A
3 650.5466.9 E-BaugruppeSF02(T)
A
4 650.5506.5 E-BaugruppeDRV02(E)
A
4 650.5506.9 E-BaugruppeDRV02(T)
A
6 650.5467.5 E-BaugruppeDC01(E)
A
6 650.5467.9 E-BaugruppeDC01(T)
A
7 650.5464.5 E-BaugruppeMapro01(E)
A
7 650.5464.9 E-BaugruppeMapro01(T)
A
8 650.5541.5 E-BaugruppeBF03(E)
A
8 650.5541.9 E-BaugruppeBF03(T)
A 9-11 713.0301.0 Diode 400V 2x100A ISOTOP
A
12 608.5001.0 FolientastaturX350BasicPlus
F
1 570.8054.0 Schutzleiterüberwachung6qmm10A
F
2 981.1419.0 BG-Thermosensor23x7x5LD3,4
M
1 981.1507.0 BG-Axialventilator12VDC80x80x38310mm
M
2 981.1507.0 BG-Axialventilator12VDC80x80x38310mm
Q
1 657.0121.0 Schalter3/025A3ph.
R
1 665.0519.0 Nebenwiderstand 350A 35mV 0,1mOhm
T
1 655.9076.0 ÜbertragerWA13000061
X
1 661.7724.2 Netzkabel4x2,5CEE323C1RÖ-40°C
X
2 665.7020.0 Einbau-BuchsenteilBEB35-50mm²
X
3 665.7020.0 Einbau-BuchsenteilBEB35-50mm²
X
4 661.8210.9 KabelbaumAMP14B-Minifit12p.400mm
((UVDW]VSDUHSDUWɁɁɚɩɚɫɧɵɟɱɚɫɬɢ
77DXVFKUHSODFHPHQWɈɈɛɦɟɧ
designation
pc-boardNEFI01(E)
pc-boardNEFI01(T)
rectifierDB1600V80A
pc-boardSF02(E)
pc-boardSF02(T)
pc-boardDRV02(E)
pc-boardDRV02(T)
pc-boardDC01(E)
pc-boardDC01(T)
pc-boardMapro01(E)
pc-boardMapro01(T)
pc-boardBF03(E)
pc-boardBF03(T)
diode 400V 2x100A ISOTOP
foilskeyboardX350BasicPlus
protectiveearthmonitoring6²10A
unit thermal sensor 23x7x5 LD3,4
axial fan 12VDC 80x80x38 310mm
axial fan 12VDC 80x80x38 310mm
Switch3/025A3ph.
Nebenwiderstand 350A 35mV 0,1mOhm
TransformerWA13000061
Netcable4x2,5CEE323C1RÖ-40°C
insertsleeveBEB35-50
insertsleeveBEB35-50
CableloomAMP14B-Minifit12p.400mm
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ1(),(
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ1(),7
ȼɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ'%9$
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ6)(
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ6)7
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ'59(
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ'597
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ'&(
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ'&7
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ0DSUR(
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ0DSUR7
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ%)(
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɚ%)7
Ⱦɢɨɞ9[$ɂɡɨɬɨɩ
ɉɥɺɧɨɱɧɚɹɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ;%DVLF3OXV
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨɩɪɨɜɨɞɚ
7ɟɪɦɨɞɚɬɱɢɤ[[/'
Ɉɫɟɜɨɣɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ9'&[[
Ɉɫɟɜɨɣɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ9'&[[
ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ$SK
ɒɭɧɬ$P9P2KPPP
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ:$
ɋɟɬɟɜɨɣɤɚɛɟɥɶ[&((&5Ö
ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣɪɚɡɴɟɦ%(%PP²
ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣɪɚɡɴɟɦ%(%PP²
Ʉɚɛɟɥɶɧɵɣɠɝɭɬ$03%0LQLILWS
Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16:
WeitergabesowieVervielfältigungdieserUnterlage,VerwertungundMitteilungihresInhaltesnichtgestattet,
soweitnichtausdrücklichzugestanden.ZuwiderhandlungenverpflichtenzuSchadenersatz.
AlleRechtefürdenFallderPatenterteilungoderGebrauchsmuster-Eintragungvorbehalten.
CopyrightreservedISO16016:
Copyingofthisdocument,andgivingittoothersandtheuseorcommunicationofthecontentsthereof,
areforbiddenwithoutexpressauthority.Offendersareliabletothepaymentofdamages.
Allrightsarereservedintheeventofthegrantofapatentortheregistrationofautilitymodelordesign.
ɉɪɚɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɫɨɝɥɚɫɧɨ,62
ɉɟɪɟɞɚɱɚɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɫɨɨɛɳɟɧɢɟɨɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɵɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɉɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɢɧɟɫɭɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸɭɛɵɬɤɨɜ
ȼɫɟɩɪɚɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɜɫɥɭɱɚɟɜɵɞɚɱɢɩɚɬɟɧɬɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɛɪɚɡɰɚɦɨɞɟɥɢɢɥɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Lorch Schweißtechnik GmbH
06.13
- 39 -
Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Německo
Tel. +49 (0)7191 503-0 Fax +49 (0)7191 503-199 [email protected] www.lorch.biz

Podobné dokumenty

Lineární aktuátory a elektronika

Lineární aktuátory a elektronika JUMBO systém (speciální informace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

naleznete ZDE.

naleznete ZDE. program začínal obědem v hotelovém reprezentativním sále Maxe Švabinského, kterého se zúčastnila i starostka Kroměříže Daniela Hebnarová. V českém obědovém menu nechyběla např. tradiční svíčková na...

Více

Apikační tabulka Givi Tanklock

Apikační tabulka Givi Tanklock kroužek BF .. na víčko nádrže a poté na něj mírným tlakem nasaďte tankruksak řady TANKLOCK. Ujistěte se, LW\RXVLPSO\SXOOWKHUHGOHYHUSRVLWLRQHGDWWKHEDVH7KHÁ DQJHVFRXSOHGWRWKHV\VWHP...

Více

Benz - Micro

Benz - Micro Belgická 4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady Tel.: 224 256 844, GSM: 728 342 665

Více

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. Obsahuje IMS transakční manažer a hierarchický DB systém (fungují nezávisle na sobě, je možné je použít zvlášť)

Více

DESKLIFT DL14

DESKLIFT DL14 • PIEZO™ minimalizující riziko poškození stolu a vybavení Možnosti : • Zvláštní barevné provedení • Montážní příruba pro trnož (zvláštní provedení) Použití : • Samostatný sloupek nebo paralelní...

Více