ke stažení ZDE

Transkript

ke stažení ZDE
056
pece na pizzu mini line
Pec na pizzu jednokomorová P134H
Technická data:
Napìtí.............................................. 230V/50Hz
Pøíkon....................................................... 2 kW
Rozmìr (š x h x v) ........... 540 x 590 x 270 mm
Rozmìr komory (š x h x v).. 1x 350x410x90mm
Pizza prùmìr do 34 cm ............................. 1 ks
Regulace teploty 2x .................... 50°C - 450°C
Nastavení èasu .......... elektronické s displejem
Hmotnost ................................................. 22 kg
Model je ovládaný dvìma mechanickými termostaty (horní
a spodní tìleso) v rozmezí od 50°C do 450°C, nastavení èasu
digitální minutkou, šamotové dno komory, celonerezové provedení
s kvalitním odizolováním a odvìtráním, vnitøní osvìtlení komory a prosklená dvíøka
program
1x komora
PIZZERIE
340mm
Ø 34 cm
NEW
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7330515 A Pizza pec P134H 230V
13.900,- Kè
Pec na pizzu dvoukomorová P234H
Technická data:
Napìtí.............................................. 230V/50Hz
Pøíkon........................................................ 3 kW
Rozmìr (š x h x v) ............ 540 x 590 x 350 mm
Rozmìr komory (š x h x v).. 2x 350x410x75mm
Pizza prùmìr do 34 cm ............................. 2 ks
Regulace teploty 3x .................... 50°C - 450°C
Nastavení èasu .......... elektronické s displejem
Hmotnost ................................................. 27 kg
Model je ovládaný tøemi mechanickými termostaty (horní,
prostøední a spodní tìleso) v rozmezí od 50°C do 450°C,
nastavení èasu digitální minutkou, šamotové dno komory,
celonerezové provedení s kvalitním odizolováním a odvìtráním,
vnitøní osvìtlení komory a 1x prosklená dvíøka pro obì komory.
program
2x komora
PIZZERIE
340mm
Ø 34 cm
NEW
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7330516 A Pizza pec P234H 230V
16.900,- Kè
Pec na pizzu jednokomorvá P150H
Technická data:
Napìtí............................................. 230V/50Hz
Pøíkon....................................................... 3 kW
Rozmìr (š x h x v) ............ 690 x 690 x 270 mm
Rozmìr komory (š x h x v).. 1x 500x510x90mm
Pizza prùmìr do 50 cm ............................. 1 ks
Regulace teploty 2x .................... 50°C - 450°C
Nastavení èasu .......... elektronické s displejem
Hmotnost ................................................. 30 kg
Model je ovládaný dvìma mechanickými termostaty (horní
a spodní tìleso) v rozmezí od 50°C do 450°C, nastavení èasu
digitální minutkou, šamotové dno komory, celonerezové provedení
s kvalitním odizolováním a odvìtráním, vnitøní osvìtlení komory a prosklená dvíøka
program
1x komora
PIZZERIE
500mm
Ø 50 cm
NEW
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7330517 A Pizza pec P150H 230V
18.900,- Kè
Pec na pizzu dvoukomorová P250H
Technická data:
Napìtí.............................................. 400V/50Hz
Pøíkon..................................................... 4,3 kW
Rozmìr (š x h x v) ............ 690 x 690 x 350 mm
Rozmìr komory (š x h x v).. 2x 500x510x75mm
Pizza prùmìr do 50 cm ............................. 2 ks
Regulace teploty 3x .................... 50°C - 450°C
Nastavení èasu .......... elektronické s displejem
Hmotnost ................................................. 40 kg
Model je ovládaný tøemi mechanickými termostaty (horní,
prostøední a spodní tìleso) v rozmezí od 50°C do 450°C,
nastavení èasu digitální minutkou, šamotové dno komory,
celonerezové provedení s kvalitním odizolováním a odvìtráním,
vnitøní osvìtlení komory a 1x prosklená dvíøka pro obì komory.
program
2x komora
PIZZERIE
500mm
Ø 50 cm
NEW
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7330518 A Pizza pec P250H 230V
24.900,- Kè
Pec na pizzu tlaková horkovzdušná V1
model jednokomorový
Technická data:
Napìtí ............................................ 230V/50Hz
Pøíkon .................................................... 3,5 kW
Rozmìry (š x h x v) .......... 510 x 590 x 350 mm
Rozmìr komory (š x h x v)..1x 350x370x170mm
Pizza prùmìr do 34 cm .............................. 1 ks
Regulace teploty ............................ automaticky
Ovládání ........................................ elektronické
Hmotnost ................................................. 30 kg
Celonerezové provedení, revoluèní patentovaný systém peèení
dosahující výrazného snížení potøebného èasu (dosaženo kombinací
statického a horkovzdušného ohøevu). Èerstvá pizza již do 90 sekund*.
Zcela automatický proces – konstantní kvalita. Skvìlý výkon malé profesionální trouby.
která umí navíc vaøit také peèivo, croissanty, peèené maso, tìstoviny a další pøílohy …
program
1x komora
PIZZERIE
340mm
Ø 34 cm
NEW
è.artiklu
název
7330519 A Pizza pec V1
*(Èerstvá pizza s rajèatovou omáèkou a sýrem nebo podobný typ, max. 200 gr., s tím, že rychlost peèení a vaøení závisí na druhu tìsta).
napìtí Cena bez DPH
230V
26.900,- Kè
pece na pizzu rotaèní
057
Pec na pizzu rotaèní OCTAGON 25
model jednokomorový s elektronickým ovládáním
první elektrická
Inovativní a revoluèní rotaèní pec na pizzu
pro usnadnìní každodenní práce
Technická data:
Pøíkon........................................................... 6 kW
Napìtí................................................. 400V/50Hz
Rozmìr (š x h x v) ............ 1150 x 980 x 1380 mm
Rozmìr komory (š x h x v)....1x 810x600x105mm
Otoèná peèící plocha .......................... Ø 800 mm
Pizza prùmìr do 30 cm ................................. 3 ks
Pizza prùmìr do 35 cm ................................. 3 ks
Produkèní èas ...................... 2,5 až 3,5 min/pizza
Regulace teploty do .......................... max. 450°C
Hmotnost ................................................... 220 kg
1x komora
Ø 350mm
Ø 350mm
Ø 350mm
Rotaèní pec na pizzu v nerezovém provedení.
Rychlé, výkonné a rovnomìrné peèení se odehrává
na otáèivém šamotu. Programovatelné ovládání
s elektronickou regulací teploty a nastavením
rychlosti otáèení. Vynikající pro peèení široké škály
produktù, jako je pizza, tortily, kuøecí køidélka, maso,
toasty, arabský chleb ...
program
PIZZERIE
Ø 30 cm
Ø 35 cm
2,5 až 3,5 min
OCTAGON 25
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7330504 A1 Pizza pec OCTAGON 25
7330505 A1 Odsávací zákryt C80
Pizza pec je dodávána s nerezovým pojízdným podstavcem.
119.900,- Kè
34.900,- Kè
Pec na pizzu rotaèní OCTAGON 35
model jednokomorový s elektronickým ovládáním
první elektrická
Inovativní a revoluèní rotaèní pec na pizzu
pro usnadnìní každodenní práce
Technická data:
Pøíkon......................................................... 12 kW
Napìtí................................................. 400V/50Hz
Rozmìr (š x h x v) ......... 1390 x 1220 x 1380 mm
Rozmìr komory (š x h x v)..1x 1050x700x105mm
Otoèná peèící plocha .......................... Ø 925 mm
Pizza prùmìr do 30 cm ................................. 6 ks
Pizza prùmìr do 35 cm ................................. 5 ks
Produkèní èas ...................... 2,5 až 3,5 min/pizza
Regulace teploty do .......................... max. 450°C
Hmotnost ................................................... 250 kg
1x komora
program
PIZZERIE
Ø 350mm
Ø 350mm
Ø 350mm
Ø 350mm
Rotaèní pec na pizzu v nerezovém provedení.
Rychlé, výkonné a rovnomìrné peèení se odehrává
na otáèivém šamotu. Programovatelné ovládání
s elektronickou regulací teploty a nastavením
rychlosti otáèení. Vynikající pro peèení široké
škály produktù, jako je pizza, tortily, kuøecí køidélka,
maso, toasty, arabský chleb ...
Ø 350mm
2,5 až 3,5 min
OCTAGON 35 + C90
è.artiklu
Pizza pec je dodávána s nerezovým pojízdným podstavcem.
Ø 30 cm
Ø 35 cm
název
Cena bez DPH
7330502 A1 Pizza pec OCTAGON 35
7330503 A1 Odsávací zákryt C90
159.900,- Kè
39.900,- Kè
Odsávací zákryt C80 a C90
Technická data:
C80
C90
Pøíkon (W)/Napìtí (V) ... 200/230 ........... 200/230
Šíøka (mm) ......................... 1115 ................ 1390
Hloubka (mm) .................... 1100 ................ 1210
Výška (mm) ......................... 430 .................. 430
Hmotnost (kg) ....................... 40 ..................... 45
- osvìtlení a vyjímatelné filtry
- volitelná rychlost motoru
- èasovaè ventilátoru
- funkce automatického vypnutí
è.artiklu
název
7330505 A1 Odsávací zákryt C80
7330503 A1 Odsávací zákryt C90
Cena bez DPH
34.900,- Kè
39.900,- Kè
Inovativní a revoluèní rotaèní pec na pizzu
zrychlení a usnadnìní každodenní práce
058
Prime
nejprodávanìjší elektrickémodely pizza pecí.
Jednoduché a pøehledné mechanické ovládání umožòuje
individuální nastavení výkonu spodních a horních tìles v komoøe.
Pece jsou vybaveny digitálním teplomìrem (termostat do 450°C).
Provedení s nerezovým èelem, kvalitní izolací a opláštìní v laku.
Prime 4
Prime 8
Model
Rozmìry
šxhxv (cm)
95x89x39
70x70x15
450
digitální
5,6/400
88
7330400 A1 19.990,- Kè
70x105x15
450
digitální
9,12/400
115
7330401 A1 23.990,- Kè
130x89x39
105x70x15
450
digitální
9,9/ 400
127
7330402 A1 27.990,- Kè
Prime 9
130x124x39
105x105x15
450
digitální
12,9/400
158
7330403 A1 33.990,- Kè
Prime 8
95x89x68
70x70x15
450
digitální
11,2/400
135
7330404 A1 30.990,- Kè
Prime 12
95x124x68
70x105x15
450
digitální
18,24/400
195
7330405 A1 36.990,- Kè
Prime 12L
130x89x68
105x70x15
450
digitální
19,8/400
236
7330406 A1 42.990,- Kè
130x124x68 105x105x15
450
digitální
25,8/400
260
7330407 A1 51.990,- Kè
Obsah Kapacita Rozmìry Pøíkon/Napìtí Hmotnost è.artiklu
lt.
kg
šxhxv (cm)
kW/V
kg
22
18
40x69x63
1,0/400
94
7112800 A1 31.990,- Kè
IRE 33
33
25
44x83x72
2,0/400
113
7112801 A1 36.990,- Kè
IRE 42
42
38
47x85x72
2,0/400
130
7112802 A1 39.990,- Kè
IRE 53
53
44
53x86x72
2,0/400
133
7112803 A1 44.990,- Kè
UVEDENÁ KAPACITA PLATÍ POUZE PØI DODRŽENÍ
SPRÁVNÉ TECHNOLOGIE PØÍPRAVY TÌSTA !
Obsah Kapacita Rozmìry Pøíkon/Napìtí Hmotnost è.artiklu
lt.
kg
šxhxv (cm)
kW/V
kg
IFME 22 22
IFE 22
22
IFE 33
33
27x54x56
0,5/230
10
31x54x57
18
40x69x63
18
40x69x63
25
44x83x72
Cena bez DPH
49
7112806 A1 16.990,- Kè
0,5/230
51
7112807 A1 19.990,- Kè
1,0/400
76
7112808 A1 22.990,- Kè
1,0/400
76
7112811 A1 21.990,- Kè
2,0/400
100
7112812 A1 27.990,- Kè
IFE 42
42
38
47x85x72
2,0/400
111
7112813 A1 32.990,- Kè
IFE 53
53
44
53x86x72
2,0/400
121
7112814 A1 35.990,- Kè
M35
Cena bez DPH
IRE 22
IFME 22
IFME 15 15
Cena bez DPH
95x124x39
Model
8
Teplomìr Pøíkon/Napìtí Hmotnost è.artiklu
provedení
kW/V
kg
Prime 6
Prime 18
IFME 10 10
Teplota
max.°C
Prime 4
Prime 6L
Model
Komora
šxhxv (cm)
Spirálové hnìtaèe
- výklopný nerezový
bezpeènostní zákryt mísy,
- modely IRE vybaveny výklopnou
hlavou a odnímatelnou mísou
IRE 22
Všechny modely je možno pøíplatkovì
doplnit o pojezdová koleèka
(è.artiklu: 7112815 za 1.530,- Kè).
IFME - pevná hlava a mísa, napìtí 230V
IFE - pevná hlava a mísa, napìtí 400V
IRE - výklopná hlava a odnímatelná mísa, napìtí 400V
Model
Pizza
Ø(mm)
Pizza
gr.
Rozmìry Pøíkon/Napìtí Hmotnost è.artiklu
šxhxv (cm)
kW/V
kg
Cena bez DPH
MR32A
140-310
80-210 43x50x63
0,33/230
30
7110830 A1 19.990,- Kè
MR42A
260-400
210-600 53x53x73
0,50/230
37
7110831 A1 23.990,- Kè
MR42TA 260-400
210-600 53x53x73
0,50/230
40
7110832 A1 25.990,- Kè
M35
140-340
80-400 50x40x45
0,33/230
30
7110833 A1 15.990,- Kè
M42
260-400
210-600 58x42x45
0,33/230
35
7110834 A1 17.990,- Kè
MR42A
Vyvalovaèky MR
Mechanické ovládání, snadné nastavení tloušky válcovaného tìsta u obou sad válcù.
Horní válece slouží k hrubému pøedválení, dolní k dalšímu rozválení tìsta.
Nožní pedál k modelùm MR-32A a MR-42A pøíplatkovì (è.artiklu: 7110829 za 450,- Kè).
A - horní válce uloženy šikmo
TA - rovnobìžné uložení sad válcù nad sebou, nožní pedál ve standardu
M35/42 - modely pouze s jednou sadou válcù
gastro tip
pece na pizzu
059
Pec na pizzu ML4 a ML6
modely jednokomorové s mechanickým ovládáním
QTOP
uality
Technická data:
ML 4
ML 6
Šíøka (mm) ....................... 1010 .............. 1010
Hloubka (mm) .................... 850 .............. 1210
Výška (mm) ........................ 420 ................ 420
Komora (mm).............. 720x720 ...... 720x1080
Výška v komoøe (mm) ........ 140 ................ 140
Prac.teplota max. (°C) .........500 ................ 500
Napìtí (V)/Pøíkon (kW) .... 400/6 ............. 400/9
Hmotnost (kg) ..................... 115 ................ 165
program
1x komora :
350mm
1x komora :
è.artiklu
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
Ø 35 cm
ML6
ML4
Jednokomorový model je ovládaný samostatnì dvìma nezávislými termostaty
horní a spodní topnice (max.pracovní teplota do 500°C), hlavním vypínaèem,
kontrolkou provozu a teplomìrem. Komora je vybavena osvìtlením, proskleným
prùzorem, kvalitním odizolováním a robustním šamotovým dnem.
Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
PIZZERIE
název
napìtí Cena bez DPH
7330300 A1 Pizza pec ML4
7330301 A1 Pizza pec ML6
400V
400V
26.900,- Kè
31.900,- Kè
Pec na pizzu ML6W a ML9
modely jednokomorové s mechanickým ovládáním
QTOP
uality
Technická data:
ML6W
ML9
Šíøka (mm) ....................... 1370 .............. 1370
Hloubka (mm) .................... 850 .............. 1210
Výška (mm) ....................... 420 ................. 420
Komora (mm) ........... 1080x720 .... 1080x1080
Výška v komoøe (mm) ........ 140 ................ 140
Prac.teplota max. (°C) ....... 500 ................. 500
Napìtí (V)/Pøíkon (kW) ... 400/9 ......... 400/13,2
Hmotnost (kg) .................... 175 ................. 220
1x komora :
350mm
1x komora :
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
è.artiklu
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
PIZZERIE
Ø 35 cm
ML9
ML6W
Jednokomorový model je ovládaný samostatnì dvìma nezávislými termostaty
horní a spodní topnice (max.pracovní teplota do 500°C), hlavním vypínaèem,
kontrolkou provozu a teplomìrem. Komora je vybavena osvìtlením, proskleným
prùzorem, kvalitním odizolováním a robustním šamotovým dnem.
Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
program
350mm
název
napìtí Cena bez DPH
7330302 A1 Pizza pec ML6W 400V
7330303 A1 Pizza pec ML9
400V
49.900,- Kè
59.900,- Kè
Pec na pizzu ML44 a ML66
modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním
QTOP
uality
Technická data:
ML 44
ML 66
Šíøka (mm) ........................ 1010 ............. 1010
Hloubka (mm) ..................... 850 ............. 1210
Výška (mm) ........................ 750 ................ 750
Komora (mm) 2x ........ 720x720 ..... 720x1080
Výška v komoøe (mm) ......... 140 ............... 140
Prac.teplota max. (°C) ..........500 ............... 500
Napìtí (V)/Pøíkon (kW) ... 400/12 .......... 400/18
Hmotnost (kg) ...................... 200 ............... 300
program
2x komora :
350mm
2x komora :
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
è.artiklu
Ø 35 cm
Ml66
ML44
Dvoukomorový model je ovládaný pro každou komoru samostatnì dvìma nezávislými
termostaty horní a spodní topnice (max.pracovní teplota do 500°C), hlavním vypínaèem,
kontrolkou provozu a teplomìrem. Komora je vybavena osvìtlením, proskleným prùzorem,
kvalitním odizolováním a šamotovým dnem.Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
PIZZERIE
350mm
název
napìtí Cena bez DPH
7330304 A1 Pizza pec ML44
7330305 A1 Pizza pec ML66
400V
400V
41.900,- Kè
49.900,- Kè
Pec na pizzu ML66W a ML99
modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním
QTOP
uality
Technická data:
ML66W
ML99
Šíøka (mm) ........................ 1370 ............. 1370
Hloubka (mm) ..................... 850 ............. 1210
Výška (mm) ........................ 750 ............... 750
Komora (mm) 2x ....... 1080x720 ... 1080x1080
Výška v komoøe (mm) ......... 140 ............... 140
Prac.teplota max. (°C) ........ 500 ................ 500
Napìtí (V)/Pøíkon (kW) .. 400/18 ........ 400/26,4
Hmotnost (kg) ..................... 320 ................ 400
2x komora :
350mm
2x komora :
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
è.artiklu
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
PIZZERIE
Ø 35 cm
ML99
ML66W
Dvoukomorový model je ovládaný pro každou komoru samostatnì dvìma nezávislými
termostaty horní a spodní topnice (max.pracovní teplota do 500°C), hlavním vypínaèem,
kontrolkou provozu a teplomìrem. Komora je vybavena osvìtlením, proskleným prùzorem,
kvalitním odizolováním a šamotovým dnem.Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
program
350mm
název
napìtí Cena bez DPH
7330306 A1 Pizza pec ML66W 400V 85.900,- Kè
7330307 A1 Pizza pec ML99 400V 104.900,- Kè
Podstavce pod pizza pece
modely neutrální s plnou vrchní a spodní deskou
Technická data:
SPMP-3T SP4/44 SP6/66 SP6W/66W SP9/99
Šíøka (mm) ........780....... 1010 .... 1010 ..........1310 ..........1010
Hloubka (mm) ...600 ........ 850......1210 ........... 850 ..........1210
Výška (mm) .......980 ........980 ...... 980 ........... 980 ........... 980
Podstavce v robustním montovaném lakovaném provedení
(tmavý lak) ve standardu dodávaný se spodní policí. Na objednávku
mùže byt podstavec s výškou 850 mm (modely 44, 66, 99)
è.artiklu
název
7330310 A1 Podstavec-SPMP-3T
7330311 A1 Podstavec-SP4/44
7330313 A1 Podstavec-SP6/66
7330314 A1 Podstavec-SP6W/66W
7330315 A1 Podstavec-SP9/99
model
Cena bez DPH
MP-3T
ML-4/44
ML-6/66
ML-6W/66W
ML-9/99
5.990,- Kè
6.490,- Kè
6.990,- Kè
6.990,- Kè
9.690,- Kè
Za pøíplatek:
7330312 A1 Sada 4 koleèek (2x brzdìná)
3.500,- Kè
060
pece na pizzu
Pec na pizzu PR M4 a PR M6
modely jednokomorové s mechanickým ovládáním
QTOP
uality
Technická data:
PR M4
PR M6
Šíøka (mm) ...................... 1060 ............... 1060
Hloubka (mm) ................. 1020 ............... 1370
Výška (mm) ...................... 400 ................. 400
Komora (cm)..........70x70,v=15 .. 70x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm ........... 4ks ................. 6ks
Pøíkon(kW)/Napìtí (V)...6,6/400 .......... 9,6/400
Hmotnost (kg) ...................... 94 ................ 123
1x komora :
1x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
è.artiklu
program
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR M6
PR M4
Model je elektromechanicky ovládán nezávislými termostaty samostatných
horních a spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty,
kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých
topnic uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a údržba
jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
330mm
330mm
název
7330081 A PR M4
7330082 A PR M6
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
39.900,- Kè
47.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330383 A PR MS4
7330384 A PR MS6
Pec na pizzu PR M6L a PR M9
modely jednokomorové s mechanickým ovládáním
400V
400V
45.900,- Kè
54.900,- Kè
QTOP
uality
Technická data:
PR M6L
PR M9
Šíøka (mm) ....................... 1410 ............... 1410
Hloubka (mm) .................. 1020 ............... 1370
Výška (mm) ....................... 400 .................. 400
Komora (cm).........105x70,v=15 ..105x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm ............ 6ks .................. 9ks
Pøíkon(kW)/Napìtí(V)..10,8/400 .......... 13,5/400
Hmotnost (kg) .................... 126 .................. 165
1x komora :
330mm
1x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR M9
PR M6L
è.artiklu
Model je elektromechanicky ovládán nezávislými termostaty samostatných
horních a spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty,
kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých
topnic uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a údržba
jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
program
330mm
název
7330083 A PR M6L
7330084 A PR M9
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
52.900,- Kè
61.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330385 A PR MS6L
7330386 A PR MS9
Pec na pizzu PR M8 a PR M12
modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním
400V
400V
59.900,- Kè
69.900,- Kè
QTOP
uality
Technická data:
PR M8
PR M12
Šíøka (mm) ...................... 1060 ................ 1060
Hloubka (mm) ................. 1020 ................ 1370
Výška (mm) ...................... 800 .................. 800
Komora 2x(cm)......70x70,v=15 ... 70x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm ........... 8ks ................ 12ks
Pøíkon(kW)/Napìtí(V)..13,2/400 ......... 19,2/400
Hmotnost (kg) ................... 166 .................. 217
2x komora :
330mm
2x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
è.artiklu
program
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR M12
PR M8
Model je elektromechanicky ovládán nezávislými termostaty samostatných
horních a spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty,
kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých
topnic uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a údržba
jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
330mm
název
7330085 A PR M8
7330086 A PR M12
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
69.900,- Kè
82.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330387 A PR MS8
7330388 A PR MS12
400V
400V
79.900,- Kè
95.900,- Kè
Pec na pizzu PR M12L a PR M18
modely dvoukomorové s mechanickým ovládáním
QTOP
uality
Technická data:
P R M12L
PR M18
Šíøka (mm) ....................... 1410 ................ 1410
Hloubka (mm) .................. 1020 ................ 1370
Výška (mm) ....................... 800 .................. 800
Komora 2x(cm).....105x70,v=15 ..105x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm .......... 12ks ................ 18ks
Pøíkon(kW)/Napìtí(V)..21,6/400 .......... 27,0/400
Hmotnost (kg) .................... 228 .................. 291
2x komora :
330mm
2x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
PR M12L
Model je elektromechanicky ovládán nezávislými termostaty samostatných
horních a spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty,
kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých
topnic uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a údržba
jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
program
330mm
è.artiklu
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR M18
název
7330087 A PR M12L
7330088 A PR M18
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
89.900,- Kè
106.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330389 A PR MS12L
7330390 A PR MS18
400V
400V
104.900,- Kè
122.900,- Kè
Podstavce pod pizza pece
modely neutrální se spodní policí
Technická data:
è.artiklu
SPA4 / SPA6 / SPA6L / SPA9 / SPA8 / SPA12 / SPA12L / SPA18
1400
Šíøka (mm)
1050 1050 1040 1400 1050 1050 1400
Hloubka (mm) 850 1200
850 1200 850 1200
850
1200
Výška (mm)
950
950
950
950 850
850
850
850
Hmotnost (kg) 26
27
27
28
25
26
26
27
Celonerezové rámové provedení se spodní policí.
Pøíplatek za pojizdné provedení .......... 4.200,- Kè
provedení: nerez
7330316 A
7330317 A
7330318 A
7330319 A
7330320 A
7330321 A
7330322 A
7330323 A
název
Podstavec-SPA4
Podstavec-SPA6
Podstavec-SPA6L
Podstavec-SPA9
Podstavec-SPA8
Podstavec-SPA12
Podstavec-SPA12L
Podstavec-SPA18
Cena bez DPH
12.700,- Kè
13.600,- Kè
14.300,- Kè
14.700,- Kè
12.300,- Kè
13.200,- Kè
13.600,- Kè
14.300,- Kè
pece na pizzu
061
Pec na pizzu PR D4 a PR D6
modely jednokomorové s digitálním programovatelným ovládáním
Technická data:
PR D4
PR D6
Šíøka (mm) ...................... 1060 ............... 1060
Hloubka (mm) ................. 1020 ............... 1370
Výška (mm) ...................... 400 ................. 400
Komora (cm)..........70x70,v=15 .. 70x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm ........... 4ks ................. 6ks
Pøíkon(kW)/Napìtí (V)...6,6/400 .......... 9,6/400
Hmotnost (kg) ...................... 92 ................ 121
1x komora :
1x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
è.artiklu
program
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR D6
PR D4
Model je elektronicky ovládaný nezávislými termostaty samostatných horních a
spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty, kontrolkou
provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých topnic
uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a
údržba jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
330mm
330mm
název
7330091 A PR D4
7330092 A PR D6
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
45.900,- Kè
55.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330391 A PR DS4
7330392 A PR DS6
Pec na pizzu PR D6L a PR D9
400V
400V
52.900,- Kè
63.900,- Kè
modely jednokomorové s digitálním programovatelným ovládáním
Technická data:
PR D6L
PR D9
Šíøka (mm) ...................... 1410 ................ 1410
Hloubka (mm) ................. 1020 ................ 1370
Výška (mm) ....................... 400 ................. 400
Komora (cm)........105x70,v=15 ..105x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm ........... 6ks .................. 9ks
Pøíkon(kW)/Napìtí(V)..10,8/400 ......... 13,5/400
Hmotnost (kg) .................... 128 ................. 167
1x komora :
1x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR D9
PR D6L
Model je elektronicky ovládaný nezávislými termostaty samostatných horních a
spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty, kontrolkou
provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých topnic
uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a
údržba jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
program
330mm
330mm
è.artiklu
název
7330093 A PR D6L
7330094 A PR D9
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
59.900,- Kè
71.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330393 A PR DS6L
7330394 A PR DS9
Pec na pizzu PR D8 a PR D12
400V
400V
69.900,- Kè
81.900,- Kè
modely dvoukomorové s digitálním programovatelným ovládáním
Technická data:
PR D8
PR D12
Šíøka (mm) ...................... 1060 ............... 1060
Hloubka (mm) ................. 1020 ............... 1370
Výška (mm) ...................... 800 ................. 800
Komora 2x(cm)......70x70,v=15 .. 70x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm ........... 8ks ............... 12ks
Pøíkon(kW)/Napìtí(V)..13,2/400......... 19,2/400
Hmotnost (kg) ................... 175 ................. 225
2x komora :
2x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
è.artiklu
program
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR D12
PR D8
Model je elektronicky ovládaný nezávislými termostaty samostatných
horních a spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty,
kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých
topnic uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a
údržba jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
330mm
330mm
název
7330095 A PR D8
7330096 A PR D12
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
71.900,- Kè
92.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330395 A PR DS8
7330396 A PR DS12
400V 88.900,- Kè
400V 106.900,- Kè
Pec na pizzu PR D12L a PR D18
modely dvoukomorové s digitálním programovatelným ovládáním
Technická data:
PR D12L
PR D18
Šíøka (mm) ...................... 1410 .................1410
Hloubka (mm) ................. 1020 .................1370
Výška (mm) ...................... 800 .................. 800
Komora 2x(cm)....105x70,v=15 ..105x105,v=15
Pizza prùmìr 33cm ..........12ks ................ 18ks
Pøíkon(kW)/Napìtí(V).21,6/400 .......... 27,0/400
Hmotnost (kg) ................... 236 .................. 301
Model je elektronicky ovládaný nezávislými termostaty samostatných
horních a spodních topnic, hlavním vypínaèem, digitálním ukazatelem teploty,
kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložení jednotlivých
topnic uvnitø spodní šamotové peèící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení èasu a
výkonu potøebného k nahøátí komory na pracovní teplotu (snadné èištìní / výmìna a
údržba jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení èela pece a dveøí je nerezové.
2x komora :
2x komora :
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
PR D12L
è.artiklu
program
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
330mm
PIZZERIE
Ø 33 cm
PR D18
název
7330097 A PR D12L
7330098 A PR D18
napìtí
Cena bez DPH
400V
400V
99.900,- Kè
119.900,- Kè
Pec v provedení spodní ACTIVESTONE a vrchní šamot
7330397 A PR DS12L
7330398 A PR DS18
400V 115.900,- Kè
400V 139.900,- Kè
Pizza sada “PROMOSET 33”
popis:
1x lopata Ø33cm, d=135cm
1x lopata Ø20cm, d=150cm
1x koštì pøírodní, d=150cm
1x nùž na pizzu Ø9cm
1x špachtle 10cm
1x pizza møížka Al Ø33cm
è.artiklu
název
Cena bez DPH
1620863 A Sada “PROMOSET 33” 2.990,- Kè
062
Pec na pizzu stohovatelná Zenith
QTOP
uality
modely jednokomorové s elektromechnickým nebo digitálním ovládáním
model elektromechanický
model digitální
Z-435
Z-435E
Z-635S
Z-635SE
Z-635L
Z-635LE
Z-935
Z-935E
Z-635XL
Z-635XLE
40
6
4
60
12
8
60
12
8
90
24
16
80/60
12
12
celkový rozmìr (cm)
119x103x39
(š x h x v)
119x138x39
(š x h x v)
159x103x39
(š x h x v)
159x138x39
(š x h x v)
171x103x39
(š x h x v)
rozmìr komory (cm)
73x73x14
(š x h x v)
73x108x14
(š x h x v)
113x73x14
(š x h x v)
113x108x14
(š x h x v)
125x73x14
(š x h x v)
3,3 - 6,6
400/3N/50Hz
4,5 - 9,9
400/3N/50Hz
5 - 10,5
400/3N/50Hz
6,3 - 13,2
400/3N/50Hz
6 - 12,6
400/3N/50Hz
139
168
173
230
191
Ø 30-35 cm
Ø 45-50 cm
60x40 cm
produkce (ks/h)
spotøeba (kW/h)
napìtí (V)
hmotnost (kg)
možnost stohování, uvedená technická data pro pizza pece s jednou komoru
7
125x73
73x108
119
159
119
131
113x73
Z-935 - Z-935E
7
Z-635LX - Z-635XLE
96
96
7
131
96
73x73
Z-635L - Z-635L/E
7
Z-635S - Z-635SE
7
Z-435 - Z-435E
113x108
171
159
pece na pizzu
063
Pec na pizzu stohovatelná Zenith
modely jednokomorové s elektromechanickým ovládáním
QTOP
uality
- elektromechanický ovládací panel
- nezávislé nastavení topného výkonu horních a spodních
topných tìles v 5 pozicích (po 20% na manuálním pøepínaèi)
- pøesné nastavení teploty v komoøe termostatem (po 1°C)
- zobrazení hodnot na LED displeji
- spouštìní centrálním spínaèem
- ovládání vnitøního osvìtlìní komory
- mechanická regulace otevøení komínu
- samoèístící program (vypálení pece pøi 360°C)
Ceny jsou uvedeny za 1 komoru bez zákrytu a podstavce
è.artiklu
název
model
Cena bez DPH
7330015 A Pizza pec ZENITH Z-435
7330018 A Pizza pec ZENITH Z-635S
7330028 A Pizza pec ZENITH Z-635L
7330031 A Pizza pec ZENITH Z-935
7329100 A Pizza pec ZENITH Z-635XL
73.900,- Kè
86.900,- Kè
88.900,- Kè
102.900,- Kè
104.900,- Kè
Pec na pizzu stohovatelná Zenith
modely jednokomorové s digitálním ovládáním
QTOP
uality
- digitální ovládací panel
- nezávislé nastavení topného výkonu horních
a spodních topných tìles
- nastavení a uložení až 30 peèících programù
- plynulá regulace otevøení komínu
- ovládání vnitøního osvìtlení komory
- nastavení a zobrazení èasu s akustickým signálem
- program ECONOMY - plynulé støídavé spouštìní tìles
s použitím pouze polovièního výkonu (použití pøi nahøáté peci)
- tlaèítko ovládání odsávaèe par se zobrazením stavu odtahu
- pøehledné zobrazení všechny funkce na podsvíceném LCD displeji
- samoèístící program PUL (vypálení pece pøi 400°C)
- funkce automatického spuštìní pece AUTO START.
Ceny jsou uvedeny za 1 komoru bez zákrytu a podstavce
è.artiklu
název
model
Cena bez DPH
7329109 A Pizza pec ZENITH Z-435E
7329106 A Pizza pec ZENITH Z-635SE
7329008 A Pizza pec ZENITH Z-635LE
7329009 A Pizza pec ZENITH Z-935E
7329103 A Pizza pec ZENITH Z-635XLE
94.900,- Kè
109.900,- Kè
110.900,- Kè
127.900,- Kè
135.900,- Kè
Zakonèovací zákryt pecí Zenith
výška 60 mm
zákrytu
è.artiklu
Jednoduchý zákryt pecí øady Zenith sklouží
k zakonèení jednotlivé pece nebo etážové
sestavy (používá se i pøi sestavì s digestoøí) .
název
pro modely
Cena bez DPH
7329011 A Zákryt pro Z-435 / Z-435E
7.500,- Kè
7329012 A Zákryt pro Z-635S / Z-635SE
8.900,- Kè
7329013 A Zákryt pro Z-635L / Z-635LE
9.300,- Kè
7329014 A Zákryt pro Z-935 / Z-935E
11.500,- Kè
7329015 A Zákryt pro Z-635XL / Z-635XLE 12.300,- Kè
Odsavaè par ,, digestoø,, pro pece Zenith
Celonerezový odsavaè par ,,digestoø,, pro
pece øady Zenith s vestavìným ventilátorem
s možností nastavení výkonu odsávání.
è.artiklu
výška 335 mm
digestoøe
název
7329043 A Digestoø
7329044 A Digestoø
7329045 A Digestoø
7329046 A Digestoø
7329047 A Digestoø
U modelù s digitálním ovládáním je souèástí
ovládacího panelu øízení odsavaèe par.
K modelùm s mechanickým ovládáním je
nutno dokoupit øídící jednotku ES2300.
pro modely
Cena bez DPH
Z-435 / Z-435E
Z-635S / Z-635SE
Z-635L / Z-635LE
Z-935 / Z-935E
Z-635XL / Z-635XLE
43.800,- Kè
45.500,- Kè
46.900,- Kè
48.900,- Kè
49.900,- Kè
Pøíslušenství pouze pro elektromechanické modely:
7330033 A Øídící jednotka ES2300
4.700,- Kè
Podstavec otevøený pro pece Zenith
è.artiklu
Celonerezový podstavec
v pojízdném provedení
se 2x brzdìná koleèka.
výška 740 mm
podstavce
výška 910 mm
podstavce
základní provedení
3x komora
1x sada zvýšení
pro 2 komory
výška 1080 mm
podstavce
2x sada zvýšení
pro 1 komoru
název
7329022 A Podstavec
7329023 A Podstavec
7329024 A Podstavec
7329025 A Podstavec
7329026 A Podstavec
pro modely
Z-435/3
Z-635S/3
Z-635L/3
Z-935/3
Z-635XL/3
Cena bez DPH
25.700,- Kè
28.300,- Kè
29.300,- Kè
35.500,- Kè
31.500,- Kè
Pøíslušenství pro zvýšení pecí 2 a 1 komora:
7329027 A Sada zvýšení (4ks) BWL35RO
5.500,- Kè
Podstavec skøíòový neutrální pro pece Zenith
Skøíòový neutrální podstavec
s nerezovou pøední èástí,
køídlová dvíøkav pojízdném
provedení se 2x brzdìná
koleèka.
výška 740 mm
podstavce
základní provedení
3x komora
výška 1080 mm
podstavce
2x sada zvýšení
pro 1 komoru
Za pøíplatek provedení s ohøevem (230V/ 0,6/0,8kW)
výška 910 mm
podstavce
1x sada zvýšení
pro 2 komory
è.artiklu
název
7329033 A Podstavec
7329034 A Podstavec
7329035 A Podstavec
7329036 A Podstavec
7329037 A Podstavec
pro modely
Z-435/3
Z-635S/3
Z-635L/3
Z-935/3
Z-635XL/3
Cena bez DPH
40.800,- Kè
45.200,- Kè
45.900,- Kè
49.200,- Kè
47.800,- Kè
Pøíslušenství pro zvýšení pece 2 a 1 komora:
7329027 A Sada zvýšení (4ks) BWL35RO
5.500,- Kè
064
nástìnné odsávaèe par - digestoøe
Nástìnné odsávaèe par - digestoøe ND-02
kryté vnitøní osvìtlení
výkonný
ventilátor
žlábkem
pro zachycení
kondenzátù
s výpustným
kohoutem
celonerezové provedení AISI 304
V cenì digestoøe:
výkonný ventilátor
typ 7/7-4 - výkon 184W
typ 9/9-4 - výkon 420W
elektromechanický
regulátor REM 10A
- regulace otáèek,
- spouštìní osvìtlení
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ND-02-9/12
ND-02-9/14
ND-02-9/16
ND-02-9/18
ND-02-9/20
ND-02-9/22
ND-02-9/24
ND-02-9/26
ND-02-9/28
ND-02-9/30
1200x900x450
1400x900x450
1600x900x450
1800x900x450
2000x900x450
2200x900x450
2400x900x450
2600x900x450
2800x900x450
3000x900x450
vyjímatelné nerezové filtry
linie 900 mm
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
W
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
210x230/230
210x230/230
210x230/230
210x230/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1360
1580
1800
2040
2270
2500
3000
3000
3000
3000
650
650
650
650
650
1300
1300
1300
1300
1300
184
184
184
184
420
420
420
420
420
420
62
68
76
83
91
98
105
112
117
127
è.artiklu: Cena bez DPH
4274112
4274114
4274116
4274118
4274120
4274122
4274124
4274126
4274128
4274130
23.500,- Kè
24.500,- Kè
26.900,- Kè
28.500,- Kè
33.500,- Kè
36.500,- Kè
37.500,- Kè
39.500,- Kè
40.900,- Kè
42.500,- Kè
linie 1100 mm
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ND-02-11/12
ND-02-11/14
ND-02-11/16
ND-02-11/18
ND-02-11/20
ND-02-11/22
ND-02-11/24
ND-02-11/26
ND-02-11/28
ND-02-11/30
1200x1100x450
1400x1100x450
1600x1100x450
1800x1100x450
2000x1100x450
2200x1100x450
2400x1100x450
2600x1100x450
2800x1100x450
3000x1100x450
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
W
210x230/230
210x230/230
210x230/230
210x230/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1660
1940
2200
2500
2770
3000
3300
3600
3800
4100
650
650
650
650
650
1300
1300
1300
1300
1300
184
184
184
184
420
420
420
420
420
420
70
75
83
93
99
106
112
119
125
137
è.artiklu: Cena bez DPH
4274132
4274134
4274136
4274138
4274140
4274142
4274144
4274146
4274148
4274150
24.500,- Kè
25.900,- Kè
28.500,- Kè
31.900,- Kè
33.900,- Kè
36.900,- Kè
38.500,- Kè
39.900,- Kè
40.900,- Kè
42.900,- Kè
linie 1400 mm
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ND-02-14/12
ND-02-14/14
ND-02-14/16
ND-02-14/18
ND-02-14/20
ND-02-14/22
ND-02-14/24
ND-02-14/26
ND-02-14/28
ND-02-14/30
1200x1400x450
1400x1400x450
1600x1400x450
1800x1400x450
2000x1400x450
2200x1400x450
2400x1400x450
2600x1400x450
2800x1400x450
3000x1400x450
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
W
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
210x230/230
210x230/230
210x230/230
210x230/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
2100
2500
2800
3100
3500
3800
4200
4600
5000
5300
650
650
650
650
650
1300
1300
1300
1300
1300
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
80
84
92
101
107
114
120
126
133
147
è.artiklu: Cena bez DPH
4274152
4274154
4274156
4274158
4274160
4274162
4274164
4274166
4274168
4274170
27.900,- Kè
29.900,- Kè
31.500,- Kè
32.900,- Kè
34.900,- Kè
37.900,- Kè
39.900,- Kè
41.500,- Kè
42.900,- Kè
44.900,- Kè
Nástìnné odsávaèe par modelové øady ND-02 v celonerezovém provedení AISI 304 jsou urèeny výhradnì pro montáž na stìnu, vybaveny vnitøním osvìtlením
(krytí IP 65), nerezovými vyjímatelnými tukovými filtry, žlábkem pro zachycení kondenzátù s výpustným kohoutem, osazeny výkonným ventilátorem
(184W nebo 420W) s elektromechanickým regulátorem (ovládání rychlosti, spouštìní osvìtlení a ventilátoru). Vše uzpùsobeno pro snadné èistìní a údržbu.
Pøíruba pro pøipojení na vzduchotechniku není souèástí dodávky.
nástìnné odsávaèe par - digestoøe
065
Nástìnné odsávaèe par - digestoøe ND-03
V cenì digestoøe:
výkonný ventilátor
typ 7/7-4 - výkon 184W
typ 9/9-4 - výkon 420W
elektromechanický
regulátor REM 10A
- regulace otáèek,
- spouštìní osvìtlení
linie 700 mm
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ND-03-7/10
ND-03-7/12
ND-03-7/14
ND-03-7/16
ND-03-7/18
ND-03-7/20
ND-03-7/22
ND-03-7/24
ND-03-7/26
ND-03-7/28
ND-03-7/30
1000x700x450
1200x700x450
1400x700x450
1600x700x450
1800x700x450
2000x700x450
2200x700x450
2400x700x450
2600x700x450
2800x700x450
3000x700x450
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
W
210x230/230
210x230/230
210x230/230
210x230/230
210x230/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
880
1050
1230
1400
1600
1800
2000
2200
2300
2500
2700
650
650
650
650
650
1300
1300
1300
1300
1300
1300
184
184
184
184
184
420
420
420
420
420
420
47
55
60
65
76
83
89
93
101
107
109
è.artiklu: Cena bez DPH
4274210
4274212
4274214
4274216
4274218
4274220
4274222
4274224
4274226
4274228
4274230
19.900,- Kè
21.500,- Kè
22.500,- Kè
25.500,- Kè
26.500,- Kè
27.900,- Kè
34.900,- Kè
35.500,- Kè
36.500,- Kè
37.900,- Kè
38.900,- Kè
Nástìnné odsávaèe par - digestoøe ND-03
V cenì digestoøe:
výkonný ventilátor
typ 7/7-4 - výkon 184W
typ 9/9-4 - výkon 420W
elektromechanický
regulátor REM 10A
- regulace otáèek,
- spouštìní osvìtlení
linie 900 mm
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ND-03-9/12
ND-03-9/14
ND-03-9/16
ND-03-9/18
ND-03-9/20
ND-03-9/22
ND-03-9/24
ND-03-9/26
ND-03-9/28
ND-03-9/30
1200x900x450
1400x900x450
1600x900x450
1800x900x450
2000x900x450
2200x900x450
2400x900x450
2600x900x450
2800x900x450
3000x900x450
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
W
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
210x230/230
210x230/230
210x230/230
210x230/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1050
1230
1400
1600
1800
2000
2200
2300
2500
2700
650
650
650
650
1300
1300
1300
1300
1300
1300
184
184
184
184
420
420
420
420
420
420
58
63
71
77
85
91
97
103
108
117
è.artiklu: Cena bez DPH
4274232
4274234
4274236
4274238
4274240
4274242
4274244
4274246
4274248
4274250
21.900,- Kè
22.900,- Kè
25.900,- Kè
26.500,- Kè
27.900,- Kè
30.900,- Kè
33.500,- Kè
34.500,- Kè
37.900,- Kè
38.900,- Kè
Nástìnné odsávaèe par - digestoøe ND-03
V cenì digestoøe:
výkonný ventilátor
typ 7/7-4 - výkon 184W
typ 9/9-4 - výkon 420W
elektromechanický
regulátor REM 10A
- regulace otáèek,
- spouštìní osvìtlení
linie 1100 mm
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ND-03-11/12
ND-03-11/14
ND-03-11/16
ND-03-11/18
ND-03-11/20
ND-03-11/22
ND-03-11/24
ND-03-11/26
ND-03-11/28
ND-03-11/30
1200x1100x450
1400x1100x450
1600x1100x450
1800x1100x450
2000x1100x450
2200x1100x450
2400x1100x450
2600x1100x450
2800x1100x450
3000x1100x450
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
W
210x230/230
210x230/230
210x230/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
260x300/230
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
1x 20
1x 20
1x 20
1x 20
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1x 40
1660
1940
2200
2500
2770
3000
3300
3600
3800
4100
650
650
650
650
1300
1300
1300
1300
1300
1300
184
184
184
420
420
420
420
420
420
420
61
66
74
82
91
94
100
106
112
120
è.artiklu: Cena bez DPH
4274252
4274254
4274256
4274258
4274260
4274262
4274264
4274266
4274268
4274270
22.900,- Kè
23.900,- Kè
26.900,- Kè
29.900,- Kè
31.900,- Kè
34.900,- Kè
35.900,- Kè
36.900,- Kè
38.900,- Kè
39.900,- Kè
Nástìnné odsávaèe par, øady ND-03 SNACK v celonerezovém provedení AISI 304 jsou urèeny výhradnì pro montáž na stìnu, vybaveny vnitøním osvìtlením
(krytí IP 65), nerezovými vyjímatelnými tukovými filtry, žlábkem pro zachycení kondenzátù s výpustným kohoutem, osazeny výkonným ventilátorem
(184W nebo 420W) s elektromechanickým regulátorem (ovládání rychlosti, spouštìní osvìtlení a ventilátoru). Vše uzpùsobeno pro snadné èistìní a údržbu.
Pøíruba pro pøipojení na vzduchotechniku není souèástí dodávky.
závìsné odsávaèe par - digestoøe
Závìsné odsávaèe par - digestoøe ZD-02
V cenì digestoøe:
výkonný ventilátor
typ 7/7-4 - výkon 184W
typ 9/9-4 - výkon 420W
elektromechanický
regulátor REM 10A
- regulace otáèek,
- spouštìní osvìtlení
linie 1300 mm
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ZD-02-13/12
ZD-02-13/14
ZD-02-13/16
ZD-02-13/18
ZD-02-13/20
ZD-02-13/22
ZD-02-13/24
ZD-02-13/26
ZD-02-13/28
ZD-02-13/30
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
W
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
1200x1300x450
1400x1300x450
1600x1300x450
1800x1300x450
2000x1300x450
2200x1300x450
2400x1300x450
2600x1300x450
2800x1300x450
3000x1300x450
210x230/610
210x230/610
210x230/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
4
4
6
6
6
8
8
8
10
10
2x 20
2x 20
2x 20
2x 20
2x 20
2x 40
2x 40
2x 40
2x 40
2x 40
2000
2300
2600
3000
3300
3600
4000
4300
4600
4900
2x650
2x650
2x650
2x650
2x650
2x1300
2x1300
2x1300
2x1300
2x1300
184
184
184
420
420
420
420
420
420
420
88
95
101
111
118
125
132
139
146
162
è.artiklu: Cena bez DPH
4274310
4274312
4274314
4274316
4274318
4274320
4274322
4274324
4274326
4274328
27.900,- Kè
29.900,- Kè
33.900,- Kè
36.900,- Kè
38.900,- Kè
42.900,- Kè
44.900,- Kè
46.900,- Kè
48.900,- Kè
49.900,- Kè
Závìsné odsávaèe par - digestoøe ZD-02
V cenì digestoøe:
výkonný ventilátor
typ 7/7-4 - výkon 184W
typ 9/9-4 - výkon 420W
elektromechanický
regulátor REM 10A
- regulace otáèek,
- spouštìní osvìtlení
linie 1500 mm
model
rozmìry
(L x P x V)
mm
ZD-02-15/16
ZD-02-15/18
ZD-02-15/20
ZD-02-15/22
ZD-02-15/24
ZD-02-15/26
ZD-02-15/28
ZD-02-15/30
rozmìry vyústìní poèet
osvìtlení Prùtok
délka ventilátor hmotnost
(A x B/E)
nerez filtrù
IP65
vzduchu záøivky pøíkon
W
mm
400/500x500
m3/h
mm
W
kg
1600x1500x450
1800x1500x450
2000x1500x450
2200x1500x450
2400x1500x450
2600x1500x450
2800x1500x450
3000x1500x450
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
260x300/610
6
8
8
8
10
10
12
12
2x 20
2x 20
2x 40
2x 40
2x 40
2x 40
2x 40
2x 40
3000
3400
3800
4100
4500
5000
5300
5700
2x650
2x650
2x1300
2x1300
2x1300
2x1300
2x1300
2x1300
420
420
420
420
420
420
420
420
116
128
135
141
147
154
161
177
è.artiklu: Cena bez DPH
4274330
4274332
4274334
4274336
4274338
4274340
4274342
4274344
35.900,- Kè
37.900,- Kè
39.900,- Kè
43.900,- Kè
45.900,- Kè
47.900,- Kè
49.900,- Kè
50.900,- Kè
Závìsné odsávaèe par, øady ZD-02 v celonerezovém provedení AISI 304, urèeny pro prostorové zavìšení, oboustrannì vybaveny vnitøním osvìtlením
(krytí IP 65), nerezovými vyjímatelnými tukovými filtry a støedovým žlábkem pro zachycení kondenzátù s výpustným kohoutem, osazeny výkonným ventilátorem
(184W nebo 420W) s elektromechanickým regulátorem (ovládání rychlosti, spouštìní osvìtlení a ventilátoru). Vše uzpùsobeno pro snadné èistìní a údržbu.
Pøíruba pro pøipojení na vzduchotechniku není souèástí dodávky.
RYCHLOST (rpm)
elektronická regulace otáèek
TYPE:
9/9-4 TIGHT
MOTOR: E6G3405
TEST:
2760*
DATE:
18-06-2002
WATT:
420
VOLT:
230
HZ:
50
POLES:
4
mmF:
16 V 450
AMP MAX: 3.6
PROT.:
IP 55
T.H.:
YES out
INS. CI.: F
RPM:
1400
WEIGHT: 15kg
elektronická regulace otáèek
STATICKÝ TLAK
STATICKÝ TLAK
PROUD (A)
TYPE:
7/7-4
MOTOR: E563402
TEST:
1755*
DATE:
25-07-1996
RANGE: 1.214 kg/m3
WATT:
184
VOLT:
230
HZ:
50
mmF:
6.3 V 450
POLES:
4
AMP MAX: 1.9
PROT.:
IP 55
T.H.:
YES out
INS. CI.: F
RPM
1400
WEIGHT: 12 kg
Výkonný ventilátor typ 9/9-4 (420W)
RYCHLOST (rpm)
Výkonný ventilátor typ 7/7-4 (184W)
PROUD (A)
066
0
PRÙTOK(m3/h)
500
1000
1500
PRÙTOK(m3/h)
Typ instalace: volný vstup*, výstupní potrubí, db (A) mìøená oblast hluku m1
2000
2500
3000
horkovzdušné pekaøské pece retigo
067
Horkovzdušná pekaøská a
cukráøská pec HP 5
Technická data:
Kapacita ........................ 5 zásuvù 400/600 mm
Peèící prostor ........................................ 1,2 m2
Výška zásuvù ........................................ 85 mm
Rozmìry (š x v x h) .......... 970 x 727 x 850 mm
Hmotnost ................................................125 kg
Napájení ............................... 3N /400 V /50 Hz
Celkový / Topný pøíkon ...........13,8 kW / 13 kW
Jištìní ........................................................25 A
Pøípojka vody/odpad ................G 3/4” / 40 mm
Pracovní teplota ............................. 30 - 280 °C
Model HP 5
- rychlá volba 12 nejèastìji užívaných progranù Touch&Bake
- horký vzduch 30 - 280°C
- manuální vlhèení
- rozsah èasu 1 min. až 24 hod.
- možnost stálého osvìtlení
- 100 programù s 5 podprogramy
- pøedvolba automatického spuštìní stroje
- rychlé zchlazení peèícího prostoru
- Stand-by režim
- pøedehøev peèícího prostoru
- polovièní otáèky
- speciální program urèený pro peèení zmražených produktù
- integrovaná sprcha
VOLITELNÉ:
- klapka pro odtah vlhkosti
- sestava s kynárnou Retigo
Kynárna HP 16 KN
Technická data:
Kapacita ............................. 16 zásuvù 400/600
Peèící prostor ...................................... 1,84 m2
Rozteèe zásuvù ..................................... 85 mm
Rozmìry (š x v x h) .......... 970 x 915 x 810 mm
Hmotnost ................................................. 40 kg
Napájení ............................... 1N / 230V / 50Hz
Celkový / Tepelný pøíkon ............... 2 kW / 2 kW
Jištìní ........................................................ 16A
Pøípojka vody / odpad ............................ G 3/4”
Teplota ................................................ 25-60°C
è.artiklu
název
7220061 Pec HP 5
HP 5 + ST 1846
napìtí
Cena bez DPH
400V
149.000,- Kè
Model HP 16 KN
- funkèní pouze v sestavì s HP 5 nebo HP 8
- ovládání z panelu pece
- automaticky øízené napouštìní vody
- automatické udržování vlhkosti a teploty
- nastavení délky èasu kynutí
- celonerezové provedení
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220062 Pec HP 5 s HP 16 KN
184.000,- Kè
Horkovzdušná pekaøská a
cukráøská pec HP 8
Technická data:
Kapacita ........................ 8 zásuvù 400/600 mm
Peèící prostor ...................................... 1,92 m2
Výška zásuvù ........................................ 85 mm
Rozmìry (š x v x h) .......... 970 x 982 x 850 mm
Hmotnost ................................................150 kg
Napájení ............................... 3N /400 V /50 Hz
Celkový / Topný pøíkon ...........20,8 kW / 20 kW
Jištìní ........................................................32 A
Pøípojka vody/odpad ................G 3/4” / 40 mm
Pracovní teplota ............................. 30 - 280 °C
Model HP 8
- rychlá volba 12 nejèastìji užívaných progranù Touch&Bake
- horký vzduch 30 - 280°C
- manuální vlhèení
- rozsah èasu 1 min. až 24 hod.
- možnost stálého osvìtlení
- 100 programù s 5 podprogramy
- pøedvolba automatického spuštìní stroje
- rychlé zchlazení peèícího prostoru
- Stand-by režim
- pøedehøev peèícího prostoru
- polovièní otáèky
- speciální program urèený pro peèení zmražených produktù
- integrovaná sprcha
VOLITELNÉ:
- klapka pro odtah vlhkosti
- sestava s kynárnou Retigo
Kynárna HP 16 KN
Technická data:
Kapacita ............................. 16 zásuvù 400/600
Peèící prostor ...................................... 1,84 m2
Rozteèe zásuvù ..................................... 85 mm
Rozmìry (š x v x h) .......... 970 x 915 x 810 mm
Hmotnost ................................................. 40 kg
Napájení ............................... 1N / 230V / 50Hz
Celkový / Tepelný pøíkon ............... 2 kW / 2 kW
Jištìní ........................................................ 16A
Pøípojka vody / odpad ............................ G 3/4”
Teplota ................................................ 25-60°C
è.artiklu
název
7220063 Pec HP 8
napìtí
Cena bez DPH
400V
178.000,- Kè
Model HP 16 KN
- funkèní pouze v sestavì s HP 5 nebo HP 8
- ovládání z panelu pece
- automaticky øízené napouštìní vody
- automatické udržování vlhkosti a teploty
- nastavení délky èasu kynutí
- celonerezové provedení
HP 8 + HP 16KN
è.artiklu
název
7220064 Pec HP 8 s HP 16KN
Cena bez DPH
213.000,- Kè
Podstavec pod pece HP 5 a HP 8
Podstavec ST 1846 pro model HP 5
poèet zásuvù 18x 600x400mm
Podstavec ST 1246 pro model HP 8
poèet zásuvù 12x 600x400mm
è.artiklu
ST 1246
Charakteristika pecí HP 5 a HP 8
Celkové provedení v nerezovém plechu.
Elektronické mikropoèítaèové øízení. Digitální ovládání.
Regulace intenzity vlhèení peèícího prostoru ve tøech stupních.
Systém intenzivního vlhèení. Hygienický peèící prostor se zaoblenými
vnitøními rohy. Rovnomìrnost peèení díky oboustrannì se otáèejícímu
ventilátoru. Dokonalé osvìtlení peèícího prostoru halogenovými
žárovkami. Dvojité rozvírací dveøní sklo zamezující úniku tepla.
Systém chlazení dveøního skla (HPS – heat protection system).
Vyjímatelné tìsnìní dveøí pro snadnou údržbu. Aretace dveøí ve
dvou polohách. Akustický signál ukonèení doby peèení.
Možnost integrované sprchy. Krytí IPX 5.
Charakteristika kynárny HP 16 KM
Tvoøí sestavu s pekaøskou a cukráøskou pecí HP5 nebo HP8.
Ovládání celého stroje pomocí ovládacího panelu pece.
Celoprosklené dvoukøídle dveøe zaruèují dokonalou vizuální kontrolu kynutí.
Snadná údržba a nízké provozní náklady. Kapacita zaøízení je 16 plechù
600x400 (cukráøské plechy) a 60 kg kynutých produktù.
název
7220066 Podstavec ST 1846
7220067 Podstavec ST 1246
Cena bez DPH
14.900,- Kè
14.900,- Kè
068
pece horkovzdušné primax
Elektrická horkovzdušná pec FCE/FDE-803
3x
Technická data:
Napìtí ....................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon ................................................. 3,2 kW
Kapacita ................................ 3x plech GN2/3
Kapacita ...................... 3x plech 440x350mm
Rozmìry (šxhxv) ............... 620x680x510 mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 500x380x300 mm
Rozteè zásuvù .................................... 75 mm
Ovládání ..................................... elektronické
Programování ............... 20 programù / 3 fáze
Ventilátor ...................................... 1x reverzní
Pára (øízený nástøik) ......... ano (model FDE)
Hmotnost .............................................. 42 kg
catering eq uipments i nnovatio n
NEW
Celonerezové provedení • varný prostor se zaoblenými hranami
a lisovaným dnem • intuitivní digitální ovládací panel umožòující
ukládání do pamìti až 20 programù vaøení • plus 3 fáze vaøení
• pøedehøev • modely øady FDE s øízenou vlhkostí jsou s pevným
pøipojením na vodu a odpad • plus možnost manuálního ovládání
vlhkosti (pøivlhèení) • výkonný ventilátor s reverzí • vnitøní osvìtlení
• snadno vyjímatelné tìsnìní varné komory • odvìtrávaná výklopná
dvíøka s dvojitým sklem • nerez vyjímatelné zásuvy s rozteèí 75mm
• využití komory pro GN 2/3, nebo cukráøské plechy 440x350mm
Ve standardu dodávány 3 rošty 440x350mm
FDE-803-HR
è.artiklu název
Cena bez DPH
7222342 Pec FAST LINE FCE-803-HR
7222344 Pec FAST LINE FDE-803-HR
Elektrická horkovzdušná pec FCE/FDE-805
5x
Technická data:
Napìtí ....................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon ............................................... 3,55 kW
Kapacita ................................ 5x plech GN2/3
Kapacita ...................... 5x plech 440x350mm
Rozmìry (šxhxv) ............... 620x680x660 mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 500x380x450 mm
Rozteè zásuvù .................................... 75 mm
Ovládání ..................................... elektronické
Programování ............... 20 programù / 3 fáze
Ventilátory .................................... 2x reverzní
Pára (øízený nástøik) ......... ano (model FDE)
Hmotnost
...............................................
50 kgUMI
Elektrická
horkovzdušná pec 43GM
GN2/3-440x350
catering eq uipments i nnovatio n
NEW
FDE-805-HR
è.artiklu název
Cena bez DPH
7222346 Pec FAST LINE FCE-805-HR
7222348 Pec FAST LINE FDE-805-HR
Elektrická horkovzdušná pec FCE/FDE 903
3x
Technická data:
24.900,- Kè
26.900,- Kè
GN1/1-600x400
catering eq uipments i nnovatio n
Celonerezové provedení • varný prostor se zaoblenými hranami
a lisovaným dnem • intuitivní digitální ovládací panel umožòující
ukládání do pamìti až 20 programù vaøení • plus 3 fáze vaøení
• pøedehøev • modely øady FDE s øízenou vlhkostí jsou s pevným
pøipojením na vodu a odpad • plus možnost manuálního ovládání
vlhkosti (pøivlhèení) • výkonný reverzní ventilátor • vnitøní osvìtlení
• snadno vyjímatelné tìsnìní varné komory • odvìtrávaná výklopná
dvíøka s dvojitým sklem • nerez vyjímatelné zásuvy s rozteèí 75mm
• využití komory pro GN 1/1, nebo cukráøské plechy 600x400mmý
Ve standardu dodáván 1 rošt GN1/1 (530x325mm)
NEW
FDE-903-HR
è.artiklu název
Cena bez DPH
7222350 Pec FAST LINE FCE-903-HR
7222352 Pec FAST LINE FDE-903-HR
Elektrická horkovzdušná pec FCE/FDE-905
5x
Technická data:
Napìtí ....................................... 400V/3/50Hz
Pøíkon ................................................. 6,3 kW
Kapacita ................................ 5x plech GN1/1
Kapacita ...................... 5x plech 600x400mm
Rozmìry (šxhxv) ............... 780x730x660 mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 660x430x450 mm
Rozteè zásuvù .................................... 75 mm
Ovládání ..................................... elektronické
Programování ............... 20 programù / 3 fáze
Ventilátory .................................... 2x reverzní
Pára (øízený nástøik) ......... ano (model FDE)
Hmotnost ............................................... 65 kg
22.900,- Kè
24.900,- Kè
Celonerezové provedení • varný prostor se zaoblenými hranami
a lisovaným dnem • intuitivní digitální ovládací panel umožòující
ukládání do pamìti až 20 programù vaøení • plus 3 fáze vaøení
• pøedehøev • modely øady FDE s øízenou vlhkostí jsou s pevným
pøipojením na vodu a odpad • plus možnost manuálního ovládání
vlhkosti (pøivlhèení) • výkonný ventilátor s reverzí • vnitøní osvìtlení
• snadno vyjímatelné tìsnìní varné komory • odvìtrávaná výklopná
dvíøka s dvojitým sklem • nerez vyjímatelné zásuvy s rozteèí 75mm
• využití komory pro GN 2/3, nebo cukráøské plechy 440x350mm
Ve standardu dodávány 3 rošty 440x350mm
Elektrická horkovzdušná pec 23GM UMI
Napìtí ....................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon ............................................... 3,55 kW
Kapacita ................................ 3x plech GN1/1
Kapacita ...................... 3x plech 600x400mm
Rozmìry (šxhxv) ............... 780x730x510 mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 660x430x300 mm
Rozteè zásuvù .................................... 75 mm
Ovládání ..................................... elektronické
Programování ............... 20 programù / 3 fáze
Ventilátor ...................................... 1x reverzní
Pára (øízený nástøik) ......... ano (model FDE)
Hmotnost .............................................. 52 kg
GN2/3-440x350
26.900,- Kè
29.900,- Kè
GN1/1-600x400
catering eq uipments i nnovatio n
Celonerezové provedení • varný prostor se zaoblenými hranami
a lisovaným dnem • intuitivní digitální ovládací panel umožòující
ukládání do pamìti až 20 programù vaøení • plus 3 fáze vaøení
• pøedehøev • modely øady FDE s øízenou vlhkostí jsou s pevným
pøipojením na vodu a odpad • plus možnost manuálního ovládání
vlhkosti (pøivlhèení) • výkonné reverzní ventilátory • vnitøní osvìtlení
• snadno vyjímatelné tìsnìní varné komory • odvìtrávaná výklopná
dvíøka s dvojitým sklem • nerez vyjímatelné zásuvy s rozteèí 75mm
• využití komory pro GN 1/1, nebo cukráøské plechy 600x400mm
Ve standardu dodáván 1 rošt GN1/1 (530x325mm)
NEW
è.artiklu
FDE-905-HR
název
Cena bez DPH
7222354 Pec FAST LINE FCE-905-HR
7222356 Pec FAST LINE FDE-905-HR
33.900,- Kè
36.900,- Kè
Pøíslušenství pro pece FAST FCE/FDE
Elektrická kynárna CLFF-901T (pro FDE/FCE-903/905)
(kapacita 12x plech 600x400mm) nerezové provedení
s dvíøky a pøesnou elektronickou regulací teploty, rozmìry
(šxhxv) 780x680x900mm, napìtí 230V, stavitelné nohy.
catering eq uipments i nnovatio n
Podstavec SOFR-90T (pro pece FDE/FCE-803/805)
(kapacita 10x GN2/3, nebo 440x350mm) nerezové
provedení s policí v rozloženém stavu, výška 900mm.
Podstavec SOFF-90T (pro pece FDE/FCE-903/905)
(kapacita 10x GN1/1, nebo 600x400mm) nerezové
provedení s policí v rozloženém stavu, výška 900mm.
è.artiklu
NEW
CLFF-901T
název
Cena bez DPH
7222358 Elektrická kynárna CLFF-901T 28.900,- Kè
7222360 Podstavec nerez SOFR-90T
11.490,- Kè
7222362 Podstavec nerez SOFF-90T
11.990,- Kè
horkovzdušné pekaøské pece primax
Elektrická horkovzdušná pec PDE-404
4x
Technická data:
Kapacita .................... 4x plech 600x400mm
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 820x830x550mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 700x490x300mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ..................................... 1x reverzní
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost .............................................. 80 kg
Model LD (pøíkon 3,6kW / 230V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 6,0kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
NEW
PDE-404-LD
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222370 Elektrická pec PDE-404-LD
7222372 Elektrická pec PDE-404-HD
Elektrická horkovzdušná pec PDE-406
6x
Technická data:
79.900,- Kè
84.900,- Kè
plech 400x600
catering eq u ipments i nno vatio n
Model LD (pøíkon 6,0kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 9,0kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
NEW
è.artiklu
PDE-406-HD
Ve standardu dodávány 2 plechy 600x400mm
název
Cena bez DPH
7222374 Elektrická pec PDE-406-LD
7222376 Elektrická pec PDE-406-HD
Elektrická horkovzdušná pec PDE-410
10x
89.900,- Kè
96.900,- Kè
plech 400x600
catering eq u ipments i nno vatio n
Technická data:
Kapacita ................... 10x plech 600x400mm
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 820x830x970mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 700x490x720mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ......... 2x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost ........................................... 120 kg
plech 400x600
catering eq u ipments i nno vatio n
Ve standardu dodáván 1 plech 600x400mm
Kapacita .................... 6x plech 600x400mm
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 820x830x690mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 700x490x440mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ......... 2x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost .............................................. 90 kg
069
Model LD (pøíkon 12 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 18 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
è.artiklu
NEW
Ve standardu dodávány 3 plechy 600x400mm
název
Cena bez DPH
7222378 Elektrická pec PDE-410-LD
7222380 Elektrická pec PDE-410-HD
109.900,- Kè
119.900,- Kè
PDE-410-LD
Elektrická horkovzdušná pec PDE-413
13x
plech 400x600
catering eq u ipments i nno vatio n
Technická data:
Kapacita ................... 13x plech 600x400mm
Rozmìr celkový (šxhxv).. 860x920x1810*mm
Rozmìr komory (šxhxv) ... 740x490x1070mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ......... 3x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost ........................................... 170 kg
Ve standardu dodávány 4 plechy 600x400mm
* Výška vèetnì podstavce, který je v cenì zaøízení.
Model LD (pøíkon 18 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 27 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
è.artiklu
NEW
PDE-413-LD
název
Cena bez DPH
7222382 Elektrická pec PDE-413-LD
7222384 Elektrická pec PDE-413-HD
Elektrická horkovzdušná pec PDE-416
16x
159.900,- Kè
169.900,- Kè
plech 400x600
catering eq u ipments i nno vatio n
Technická data:
Kapacita ................... 16x plech 600x400mm
Rozmìr celkový (šxhxv) ... 860x920x1810mm
Rozmìr komory (šxhxv) ... 740x490x1420mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ......... 4x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost ........................................... 210 kg
Ve standardu dodáván zavážecí vozík (16x plechù 600x400)
a výbava 5 plechù 600x400mm
Další pøíslušenství na stranì 073 a 074.
Model LD (pøíkon 24 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 36 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
è.artiklu
NEW
PDE-416-LD
název
7222386 Elektrická pec PDE-416-LD
7222388 Elektrická pec PDE-416-HD
Cena bez DPH
189.900,- Kè
199.900,- Kè
ovládání primax
070
Elektrické konvektomaty GASTRO PROF LINE
cat ering eq u ipments i nno vatio n
1
ON/OFF
1
2
START - STOP - PAUSA
3
NÍZKÉ OTÁÈKY VENTILÁTORU
4
NASTAVENÍ ÈASU
5
NASTAVENÍ VPICHOVÉ SONDY
6
NASTAVENÍ TEPLOTY
7
NASTAVENÍ DELTA T VAØENÍ
8
NASTAVENÍ VLHKOSTI
2
3
4
5
- funkce pøedehøátí a zchlazení komory
- výkonné vnitøní osvìtlení komory
- snadno rozevíratelné dvojité sklo dveøí
- možnost opaèného otevírání (pøíplatkovì)
- snadno vyjímatelné odolné tìsnìní komory
- ruèní, nebo automatické mytí (pøíplatkovì)
- vyjímatelné vnitøní zásuvy pro snadné mytí
- dostateèná rozteè zásuvù 70mm
- možnost pøipojení pøes USB (pøíplatkovì)
- celonerezové provedení AISI 304 18/10
- hygienická varná komora s oblými rohy
- 99 programù, každý má možnost 4 fází
- vpichová sonda jádra ve standardu
- šetrné Delta T vaøení se sondou
- ventilátory s automatickou reverzí
- volitelné dvì rychlosti ventilátorù
- pøesná kontrola vlhkosti v komoøe
- ètyøí základní varné režimy a kombinace
6
7
8
9
NASTAVENÍ VARNÉ FÁZE
10
VYMAZAT / ZPÌT
11
MENU ULOŽENÝCH RECEPTÙ
12
POTVRDIT
13
VÝBÌR
14
MYTÍ (VOLITELNÉ)
15
MANUÁLNÍ ZVÝŠENÍ VLHKOSTI
16
MANUÁLNÍ SNÍŽENÍ VLHKOSTI
9
10
11
12
13
16
15
Primax konvektomaty v kvalitním provedení a exkluzivním designu, snadno ovladatelné díky inovativnímu
dotykovému Touch panelu s patentovaným systémem regulace parametrù. Snadno a rychle mùžete
vstoupit do všech funkcí nastavení, ovládací prvky jsou pøehledné, dokonale ergonomicky rozvrženy
na velkém displeji umožòujícím obsluze kontrolu vaøení také z velké vzdálenosti.
Konvektomaty Primax nabízí celou øadu programù pro úpravu rùzných pokrmù (hovìzí, vepøové, kuøecí
maso, zelenina, ryby, tìstoviny, peèivo atd.) s možností uložení až 99 programù, každý po ètyøech krocích,
nebo program odloženého vaøení. Vysoký výkon a dvì rychlosti ventilátorù s automatickou reverzí výraznì
zkracují dobu pøípravu a zajišují rovnomìrnìjší vaøení. Ètyøi pøizpùsobitelné varné fáze a jejich kombinace
(nastavitelná vlhkost s možností mechanického pøivlhèení, nastavení èasu, teploty, vaøení s pomocí
vpichové sondy,a Delta T vaøení). Možnost pøíslušenství : sprcha s navíjením, automatické mytí, možnost
USB pøipojení, obrácené otev.dveøí, zavážecí vozík (pro menší modely), etážové sestavení strojù na sebe.
14
Elektrické horkovzdušné pece PASTRY PROF LINE
cat ering eq u ipments i nno vatio n
1
ON/OFF
2
START - STOP - PAUSA
3
NÍZKÉ OTÁÈKY VENTILÁTORU
4
NASTAVENÍ ÈASU
5
NASTAVENÍ VPICHOVÉ SONDY
6
NASTAVENÍ TEPLOTY
7
NASTAVENÍ DELTA T VAØENÍ
8
NASTAVENÍ VLHKOSTI
1
2
3
4
5
- funkce pøedehøátí a zchlazení komory
- výkonné vnitøní osvìtlení komory
- snadno rozevíratelné dvojité sklo dveøí
- možnost opaèného otevírání (pøíplatkovì)
- snadno vyjímatelné odolné tìsnìní komory
- ruèní, nebo automatické mytí (pøíplatkovì)
- vyjímatelné vnitøní zásuvy pro snadné mytí
- dostateèná rozteè zásuvù 70mm
- možnost pøipojení pøes USB (pøíplatkovì)
- celonerezové provedení AISI 304 18/10
- hygienická varná komora s oblými rohy
- 99 programù, každý má možnost 4 fází
- vpichová sonda jádra ve standardu
- šetrné Delta T vaøení se sondou
- ventilátory s automatickou reverzí
- volitelné dvì rychlosti ventilátorù
- pøesná kontrola vlhkosti v komoøe
- ètyøí základní varné režimy a kombinace
6
7
8
9
FÁZE PEÈENÍ
10
VYMAZAT / ZPÌT
11
MENU ULOŽENÝCH RECEPTÙ
12
POTVRDIT
13
VÝBÌR
14
MYTÍ (VOLITELNÉ)
15
MANUÁLNÍ ZVÝŠENÍ VLHKOSTI
16
MANUÁLNÍ SNÍŽENÍ VLHKOSTI
9
10
11
12
13
16
15
14
Primax elektrické horkovzdušné pekaøské/cukráøské pece v kvalitním provedení a exkluzivním designu,
snadno ovladatelné díky inovativnímu dotykovému Touch panelu s patentovaným systémem regulace
parametrù. Snadný pøístup do všech funkcí nastavení, pøehledné ovládací prvky, dokonale ergonomicky
rozvrženy na velkém displeji umožòujícím obsluze kontrolu vaøení také z velké vzdálenosti.
Pece Primax nabízí celou øadu programù pro úpravu rùzných pekaøských a cukráøských pokrmù s další
možností uložení až 99 programù, každý po ètyøech krocích, nebo program odloženého peèení. Vysoký
výkon a dvì rychlosti ventilátorù s automatickou reverzí výraznì zkracují dobu pøípravu a zajišují ideální
rovnomìrné peèení. Ètyøi pøizpùsobitelné varné fáze a jejich kombinace (nastavitelná vlhkost s možností
mechanického pøivlhèení, nastavení èasu, teploty, ale i možnost vaøení s pomocí vpichové sondy a dále
Delta T vaøení). Možnost pøíslušenství : sprcha s navíjením, automatické mytí, možnost USB pøipojení,
obrácené otevírání dveøí, zavážecí vozík (k menším modelùm), možné etážové sestavení strojù na sebe.
Elektrické horkovzdušné pece FAST LINE PRIMAX
1 2
1
NASTAVENÍ VLHKOSTI *
2
ÈAS PEÈENÍ
3
TEPLOTA PEÈENÍ
4
ULOŽENÍ MENU
5
RUÈNÍ PØIVLHÈENÍ *
6
START - STOP - PAUZA
7
PEÈÍCÍ FÁZE
8
TLAÈÍTKA PROGRAMU
3
5
4
6
cat ering eq u ipments i nno vatio n
3
2
1
* pol. 1 a 5
Funkce aktivní pouze pro modely FDE (s øízením vlhkosti, pøipojené na vodu a odpad)
7
8
Primax FAST elektrické horkovzdušné pekaøské / cukráøské pece v kvalitním celonerezovém provedení a exkluzivním designu,
snadno ovladatelné díky intuitivnímu elektronickému ovládání s možností uložení až 20 programù, každý po 3 krocích (nastavení
teploty, èasu a pøípadnì vlhkosti u modelù FDE, které mají navíc možnost mechanického pøivlhèení do komory bìhem peèení,
komora je vybavena svodem do odpadu a pøipojením na vodu). Snadný pøístup do MENU a všech funkcí nastavení, pøehledný
displej a LED kontrolky varných krokù umožòují kontrolu vaøení. Výkonné ventilátory s automatickou reverzí výraznì zkracují
dobu pøípravu a zajišují ideální rovnomìrné peèení. Pece mají osvìtlení komory, snadno vyjímatelné tìsnìní varné komory,
odvìtrávaná výklopná dvíøka s dvojitým sklem, dále nerezové vyjímatelné zásuvy s rozteèí 75mm pro optimální proudìní vzduchu.
elektrické konvektomaty primax
Elektrický konvektomat EDE-805-HS
5x GN2/3 440x350
Technická data:
Kapacita ......................................... 5x GN2/3
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 760x700x700mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 500x370x450mm
Rozteè zásuvù .................................... 75mm
Ventilátor ..................................... 1x reverzní
Ovládání .......................... elektromechanické
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Varné režimy ............................................... 3
Funkce zchlazení .................................... ano
Klapka pro odvlhèení komory .................. ano
Pøíkon / Napìtí ........................ 3,5 kW / 230V
Hmotnost .............................................. 60 kg
catering eq u ipments i nno vatio n
- kvalitní celonerezové provedení, varná komora s oblými rohy
- prolisované dno komory vybaveno odvodem pøebyteèné vody
- 3 varné režimy a chlazení (pára, horký vzduch a kombinace)
- snadné nastavení vlhkosti v komoøe a klapka odvlhèení komory
- ventilátor s automat. reverzí a vypnutím pøi otevøených dveøích
- vybaven funkcí zchlazení a klapkou pro odvlhèení komory
- osvìtlení komory a snadno vyjímatelné odolné tìsnìní komory
- vyjímatelné zásuvy s optimální rozteèí pro proudìní 75mm
- odvìtrávaná dvíøka s dvojitým sklem a nerezovým odkapem
NEW
Ve standardu dodáván 1 rošt GN2/3
EDE-805-HS
è.artiklu
název
catering eq u ipments i nno vatio n
- kvalitní celonerezové provedení, varná komora s oblými rohy
- prolisované dno komory vybaveno odvodem pøebyteèné vody
- 3 varné režimy a chlazení (pára, horký vzduch a kombinace)
- snadné nastavení vlhkosti v komoøe a klapka odvlhèení komory
- 2 ventilátory s aut.reverzí a vypnutím pøi otevøených dveøích
- vybaven funkcí zchlazení a klapkou pro odvlhèení komory
- osvìtlení komory a snadno vyjímatelné odolné tìsnìní komory
- vyjímatelné zásuvy s optimální rozteèí pro proudìní 75mm
- odvìtrávaná dvíøka s dvojitým sklem a nerezovým odkapem
Ve standardu dodáván 1 rošt GN1/1
NEW
EDE-905-HS
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222316 El.konvektomat EDE-905-HS
Elektrický konvektomat EDE-907-HS
56.900,- Kè
7x GN1/1 530x325
Technická data:
catering eq u ipments i nno vatio n
- kvalitní celonerezové provedení, varná komora s oblými rohy
- prolisované dno komory vybaveno odvodem pøebyteèné vody
- 3 varné režimy a chlazení (pára, horký vzduch a kombinace)
- snadné nastavení vlhkosti v komoøe a klapka odvlhèení komory
- 2 ventilátory s aut.reverzí a vypnutím pøi otevøených dveøích
- vybaven funkcí zchlazení a klapkou pro odvlhèení komory
- osvìtlení komory a snadno vyjímatelné odolné tìsnìní komory
- vyjímatelné zásuvy s optimální rozteèí pro proudìní 75mm
- odvìtrávaná dvíøka s dvojitým sklem a nerezovým odkapem
Ve standardu dodáván 1 rošt GN1/1
NEW
EDE-907-HS
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222318 El.konvektomat EDE-907-HS
Elektrický konvektomat EDE-910-HS
69.900,- Kè
10x GN1/1 530x325
Technická data:
Kapacita ............... 10x GN1/1 (600x400mm)
Rozmìr celkový (šxhxv) .. 920x810x1075mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 660x427x825mm
Rozteè zásuvù .................................... 75mm
Ventilátor ..................................... 3x reverzní
Ovládání .......................... elektromechanické
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Varné režimy ............................................... 3
Funkce zchlazení .................................... ano
Klapka pro odvlhèení komory .................. ano
Pøíkon / Napìtí .................... 13,95 kW / 400V
Hmotnost .............................................. 95 kg
49.900,- Kè
5x GN1/1 530x325
Technická data:
Kapacita ................. 7x GN1/1 (600x400mm)
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 920x810x850mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 660x420x600mm
Rozteè zásuvù .................................... 75mm
Ventilátor ..................................... 2x reverzní
Ovládání .......................... elektromechanické
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Varné režimy ............................................... 3
Funkce zchlazení .................................... ano
Klapka pro odvlhèení komory .................. ano
Pøíkon / Napìtí ........................ 9,3 kW / 400V
Hmotnost .............................................. 80 kg
Cena bez DPH
7222314 El.konvektomat EDE-805-HS
Elektrický konvektomat EDE-905-HS
Kapacita ................. 5x GN1/1 (600x400mm)
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 920x810x700mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 660x420x450mm
Rozteè zásuvù .................................... 75mm
Ventilátor ..................................... 2x reverzní
Ovládání .......................... elektromechanické
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Varné režimy ............................................... 3
Funkce zchlazení .................................... ano
Klapka pro odvlhèení komory .................. ano
Pøíkon / Napìtí ........................ 6,3 kW / 400V
Hmotnost .............................................. 70 kg
071
catering eq u ipments i nno vatio n
- kvalitní celonerezové provedení, varná komora s oblými rohy
- prolisované dno komory vybaveno odvodem pøebyteèné vody
- 3 varné režimy a chlazení (pára, horký vzduch a kombinace)
- snadné nastavení vlhkosti v komoøe a klapka odvlhèení komory
- 3 ventilátory s aut.reverzí a vypnutím pøi otevøených dveøích
- vybaven funkcí zchlazení a klapkou pro odvlhèení komory
- osvìtlení komory a snadno vyjímatelné odolné tìsnìní komory
- vyjímatelné zásuvy s optimální rozteèí pro proudìní 75mm
- odvìtrávaná dvíøka s dvojitým sklem a nerezovým odkapem
Ve standardu dodáván 1 rošt GN1/1
NEW
è.artiklu
EDE-910-HS
název
Cena bez DPH
7222319 El.konvektomat EDE-910-HS
79.900,- Kè
Pøíslušenství pro konvektomaty EDE
catering eq u ipments i nno vatio n
Podstavec SOER-90T (pro konvektomat EDE-805)
(kapacita 15x GN2/3) nerezové provedení s policí
dodáván v rozloženém stavu, výška podstavce 900mm.
è.artiklu
název
5120050 Sprcha ruèní se závìsem
8640072 Zmìkèovaè vody LT 08 litrù
8640073 Zmìkèovaè vody LT 12 litrù
Podstavec SOEF-70T (pro konvektomat EDE-907/910)
(kapacita 10x GN1/1) nerezové provedení s policí
dodáván v rozloženém stavu, výška podstavce 700mm.
Podstavec SOEF-90T (pro konvektomat EDE-905)
(kapacita 15x GN1/1) nerezové provedení s policí
dodáván v rozloženém stavu, výška podstavce 900mm.
è.artiklu
NEW
SOEF-70T
název
7222290 Podstavec nerez SOER-90T
7222291 Podstavec nerez SOEF-70T
7222292 Podstavec nerez SOEF-90T
Cena bez DPH
1.250,- Kè
1.690,- Kè
1.890,- Kè
Cena bez DPH
10.900,- Kè
11.500,- Kè
11.900,- Kè
072
elektrické konvektomaty primax
Elektrický konvektomat PDE-104
4x GN1/1 530x325
Technická data:
Kapacita ......................................... 4x GN1/1
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 750x755x550mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 630x410x300mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ..................................... 1x reverzní
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost .............................................. 70 kg
catering eq uipments i nnovatio n
Model LD (pøíkon 3,6kW / 230V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkonn 6,0kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
NEW
è.artiklu
PDE-104-LD
Ve standardu dodáván 1 rošt GN1/1
název
Elektrický konvektomat PDE-106
catering eq uipments i nnovatio n
Model LD (pøíkon 6,0kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 9,0kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
NEW
è.artiklu
PDE-106-HD
Ve standardu dodávány 2 rošty GN1/1
název
Cena bez DPH
7222306 El.konvektomat PDE-106-LD
7222308 El.konvektomat PDE-106-HD
Elektrický konvektomat PDE-110
84.900,- Kè
88.900,- Kè
10x GN1/1 530x325
Technická data:
catering eq uipments i nnovatio n
Kapacita ....................................... 10x GN1/1
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 750x755x970mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 630x410x720mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ......... 2x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost ........................................... 105 kg
Ve standardu dodávány 3 rošty GN1/1
72.900,- Kè
76.900,- Kè
6x GN1/1 530x325
Technická data:
Kapacita ......................................... 6x GN1/1
Rozmìr celkový (šxhxv) .... 750x755x690mm
Rozmìr komory (šxhxv) .... 630x410x440mm
Rozteè zásuvù .................................... 70mm
Ventilátor ......... 2x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování .............. 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) ......................... 0-100%
Delta T vaøení ......................................... ano
Hmotnost .............................................. 88 kg
Cena bez DPH
7222302 El.konvektomat PDE-104-LD
7222304 El.konvektomat PDE-104-HD
Model LD (pøíkon 12 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 18 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
NEW
è.artiklu
PDE-110-LD
název
Cena bez DPH
7222310 El.konvektomat PDE-110-LD 109.900,- Kè
7222312 El.konvektomat PDE-110-HD 116.900,- Kè
Elektrický konvektomat PDE-115
15x GN1/1 530x325
catering eq uipments i nnovatio n
Technická data:
Kapacita ....................................... 15x GN1/1
Rozmìr celkový (šxhxv) ... 860x910x1810mm
Rozmìr komory (šxhxv) ... 740x490x1070mm
Rozteè zásuvù ..................................... 70mm
Ventilátor .......... 2x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování ............... 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) .......................... 0-100%
Delta T vaøení .......................................... ano
Hmotnost ............................................ 170 kg
Ve standardu dodávány 4 rošty GN1/1
* Výška vèetnì podstavce, který je v cenì zaøízení.
Model LD (pøíkon 18 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 27 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
è.artiklu
NEW
PDE-115-LD
název
Cena bez DPH
7222298 El.konvektomat PDE-115-LD 162.900,- Kè
7222299 El.konvektomat PDE-115-HD 169.900,- Kè
Elektrický konvektomat PDE-120
20x GN1/1 530x325
catering eq u ipments i nno vatio n
Technická data:
Kapacita ....................................... 20x GN1/1
Rozmìr celkový (šxhxv) ... 860x910x1810mm
Rozmìr komory (šxhxv) ... 740x490x1420mm
Rozteè zásuvù ..................................... 70mm
Ventilátor .......... 2x (2 rychlosti + aut.reverze)
Programování ............... 99 programù / 4 fáze
Pára (øízený nástøik) .......................... 0-100%
Delta T vaøení .......................................... ano
Hmotnost ............................................ 210 kg
Ve standardu dodáván zavážecí vozík (pro 20x GN1/1)
a výbava 5 roštù GN1/1
Další pøíslušenství na stranì 073 a 074.
Model LD (pøíkon 24 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
Model HD (pøíkon 36 kW / 400V) - s vpichovou sondou
+ výbava za 1,- Kè (zmìkèovaè vody a pøídavná sprcha)
è.artiklu
NEW
PDE-120-LD
název
Cena bez DPH
7222300 El.konvektomat PDE-120-LD 189.900,- Kè
7222301 El.konvektomat PDE-120-HD 199.900,- Kè
pøíslušenství primax
073
Podstavce nerezové SOPG / SOPE
catering eq u ipments i nno vatio n
Podstavec SOPG-90T (70T) - pro konvektomaty PDE
750x680x900 (700mm), kapacita 15 (10x GN1/1)
nerezové provedení s policí, v rozloženém stavu.
è.artiklu
Podstavec SOPE-90T (70T) - pro pekaøské pece PDE
820x750x900 (700mm), kapacita 15 (10x 600x400mm)
nerezové provedení s policí, v rozloženém stavu.
název
Cena bez DPH
7222280 Podstavec nerez SOPG-70T
7222281 Podstavec nerez SOPG-90T
11.990,- Kè
12.690,- Kè
7222282 Podstavec nerez SOPE-70T
7222283 Podstavec nerez SOPE-90T
13.290,- Kè
13.990,- Kè
Koš zavážecí SPG / SPT
Zavážecí koš SPG-106 (110) - pro konvektomat PDE
560x360x420(700)mm, kapacita zásuvù 6x (10x) GN1/1
nerezové provedení s koleèky, rozteè zásuvù 70mm, rychlá
a pohodlná manipulace pøi zakládání do konvektomatu.
catering eq u ipments i nno vatio n
Zavážecí koš SPT-406 (410) - pro pekaøské pece PDE
630x430x420(700)mm, kapacita plechù 600x400 6x (10x)
nerezové provedení s koleèky, rozteè zásuvù 70mm, rychlá
a pohodlná manipulace pøi zakládání do pekaøské pece.
*doporuèené pøíslušenství :
vozík manipulaèní CSPG (CSPT) a podstavec SOPG (SOPE)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222284 Zavážecí koš SPG-106
7222285 Zavážecí koš SPG-110
10.990,- Kè
11.990,- Kè
7222286 Zavážecí koš SPT-406
7222287 Zavážecí koš SPT-410
11.690,- Kè
12.990,- Kè
Vozík manipulaèní CSPG / CSPT
Vozík manipulaèní CSPG-76 (97) pro zavážecí koš SPG-110 (106)
610x780x980 (1190)mm, nerez provedení, ètyøi otoèná koleèka
(2x brzdìná) se spodní policí. Vozík je urèen pro pohodlný
transport a zakládání zavážecího koše do konvektomatu.
Vozík manipulaèní CSPT-76 (97) pro zavážecí koš SPT-410 (406)
680x860x980 (1190)mm, nerez provedení, ètyøi otoèná koleèka
(2x brzdìná) se spodní policí. Vozík je urèen pro pohodlný
transport a zakládání zavážecího koše do pekaøské pece.
*doporuèené pøíslušenství : zavážecí koš SPG (SPT)
a podstavec SOPG (SOPE) dle typu konvektomatu, nebo pece.
catering eq u ipments i nno vatio n
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222270 Vozík manipulaèní CSPG-76
7222271 Vozík manipulaèní CSPG-97
15.490,- Kè
16.990,- Kè
7222272 Vozík manipulaèní CSPT-76
7222273 Vozík manipulaèní CSPT-97
16.690,- Kè
17.990,- Kè
Vozík zavážecí náhradní CFG / CFP
Náhradní zavážecí vozík CFG-120
(pro konvektomat PDE-120-LD/HD) kapacita 20x GN1/1,
nerezové provedení, ètyøi otoèná koleèka (dvakrát brzdìná),
ergonomické madlo, rozteè zásuvù 70mm, pohodlná a rychlá
manipulace s GN nádobami pøi zakládání do konvektomatu.
catering eq u ipments i nno vatio n
Náhradní zavážecí vozík CFP-416
(pro pece PDE-416-LD/HD) kapacita 16 plechù 600x400,
nerezové provedení, ètyøi otoèná koleèka (dvakrát brzdìná),
ergonomické madlo, rozteè zásuvù 70mm, pohodlná a rychlá
manipulace s plechy 600x400 pøi zakládání do pekaøské pece.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222288 Zavážecí vozík CFG-120
7222289 Zavážecí vozík CFP-416
32.490,- Kè
32.490,- Kè
Opaèné otevírání dveøí ... /S (panty vlevo)
catering eq u ipments i nno vatio n
Opaèné otevírání dveøí ...../S
(pro konvektomaty a pekaøské pece PDE .... LD/HD)
Pøíplatková zmìna otevírání dveøí ze standardního
pravého na levé (S = panty vlevo) tuto zmìnu je nutno
specifikovat pøi objednávce konvektomatu / pece.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222262 Otevírání dveøí - levé PDE ..../S 5.890,- Kè
Propojovací sada pro sestavu 2 pøístrojù
catering eq u ipments i nno vatio n
Propojovací sada KSFG - konvektomaty (KSFP-pece)
(pro sestavu 2 zaøízení PDE .... LD/HD)
Propojovací sada pro instalaci dvou pøístrojù PDE
PDE-104/106
na sebe a umožòuje tím zvýšit kapacitu bez dalších
nárokù na potøebný prostor v kuchyni.
Podstavec SOPG-300/500
(pod sestavu 2 konvektomatù PDE .... LD/HD)
750x680x300(500)mm, nerezové provedení dodáváno
v rozloženém stavu, výška 300mm, nebo 500mm.
Podstavec SOPE-300/500
(pod sestavu 2 pekaøských pecí PDE .... LD/HD)
820x750x300(500)mm, nerezové provedení dodáváno
v rozloženém stavu, výška 300mm, nebo 500mm.
KSFG
PDE-106/110
(104)
SOPG-300
(500/70T)
KSFG
è.artiklu
SOPG-300
název
SOPG-500
Cena bez DPH
7222263 Propojovací mezidílec KSFG
7222264 Podstavec nerez SOPG-300
7222265 Podstavec nerez SOPG-500
4.990,- Kè
7.990,- Kè
9.890,- Kè
7222266 Propojovací mezidílec KSFG
7222267 Podstavec nerez SOPG-300
7222268 Podstavec nerez SOPG-500
5.490,- Kè
9.490,- Kè
10.990,- Kè
074
pøíslušenství primax
Pøíslušenství pro pekaøské pece PDE
Elektrická kynárna CLFP-76TR (pro pec FDE-410)
(kapacita plechù 10x 600x400mm, nerezové provedení
s dvíøky a pøesnou elektronickou regulací teploty, rozmìry
(šxhxv) 820x830x760mm, napìtí 230V, stavitelné nohy.
Elektrická kynárna CLFP-97TR (pro pece FDE-404/406)
(kapacita plechù 15x 600x400mm, nerezové provedení
s dvíøky a pøesnou elektronickou regulací teploty, rozmìry
(šxhxv) 820x830x970mm, napìtí 230V, stavitelné nohy.
è.artiklu
CLFP 97TR
název
Cena bez DPH
7222390 Elektrická kynárna CLFP-76TR 34.900,- Kè
7222391 Elektrická kynárna CLFP-97TR 35.900,- Kè
Odsávací a kondenzaèní zákryt CFE
Odsávací a kondenzaèní zákryt CFE-11C (14C)
(CFE-11C pro konvektomaty PDE 104/106/110)
(CFE-14C pro konvektomaty PDE 115/120)
Úèinný nerezový odsávací a kondenzaèní zákryt s filtrací.
è.artiklu
Odsávací a kondenzaèní zákryt CFE-46C (14C)
(CFE-46C pro pece PDE-404/406/410)
(CFE-14C pro pece PDE-413/416)
Úèinný nerezový odsávací a kondenzaèní zákryt s filtrací.
název
Cena bez DPH
7222400 Odsávací zákryt CFE-11C
7222401 Odsávací zákryt CFE-14C
31.900,- Kè
35.900,- Kè
7222402 Odsávací zákryt CFE-46C
7222401 Odsávací zákryt CFE-14C
32.900,- Kè
35.900,- Kè
Ruèní sprcha KDLA (s uchycením na bok)
Sprcha ruèní KDLA
(pro konvektomaty a pece PDE)
sprcha pro ruèní mytí konvektomatù a pecí PDE
dodávána s bezpeèným úchytem na bok stroje
è.artiklu
název
7222395 Ruèní sprcha KDLA
Cena bez DPH
4.990,- Kè
Ruèní sprcha KDLR (s autom. navíjením)
Sprcha ruèní s aut.navíjením KDLR
(pro konvektomaty a pece PDE)
sprcha s automatickým navíjením pro ruèní mytí
konvektomatù a pecí PDE. Sprcha je uchycena pod
zaøízením, které tímto zvýšeno o 40mm.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7222396 Ruèní sprcha s navíjením KDLR 8.900,- Kè
Automatické mytí LAC (s dávkováním)
Automatické mytí LAC
(pro konvektomaty a pece PDE)
systém automatického mytí komory s vestavìným dávkováním
chemie, který je bezpeènì umístìn na zádní stìnì stroje, který
je tímto doplnìním širší o 70mm.
è.artiklu
název
7222397 Automatické mytí LAC
Cena bez DPH
10.500,- Kè
Chemie pro automatické mytí DBF
Chemie pro automatické mytí DBF
(pro konvektomaty a pece PDE)
Úèinný pøípravek 10 lt.pro kvalitní automatické
mytí konvektomatù a pecí (oplachování + mytí)
è.artiklu
název
7222394 Detrgent pro aut.mytí DBF
Pøíslušenství KUSB a HACCP
Cena bez DPH
1.990,- Kè
Doplòkové pøíslušenství
(pro konvektomaty a pece PDE)
KUSB - sada pro pøipojení a stažení dat pomocí USB portu
è.artiklu
HACCP - systém sledování pøípravy pokrmù dle HACCP
KUSB
název
Cena bez DPH
7222398 Pøipojovací port KUSB pro USB 2.900,- Kè
7222399 Systém kontroly dle HACCP
5.700,- Kè
dotknìte se budoucnosti ...
DELTA T PEÈENÍ/VAØENÍ - VAØENÍ PØES NOC - NÍZKOTEPLOTNÍ (NT) PEÈENÍ - COKK & HOLD - ÈASOVÁNÍ ZÁSUVÙ
076
konvektomaty retigo blue vision
Retigo BLUE VISION
tato inovovaná øada konvektomatù uspokojí i velmi nároèné zákazníky. Funkcionalistický design, ovládání a kvalita vybavení tohoto stroje pøedèí všechny dosavadní
pøedstavy o pohodové pøípravì tìch nejúžasnìjších pokrmù. Jedná se o revoluèní spojení elegance, funkènosti a komfortu. Veškeré èinnosti spojené s ovládáním,
programováním a øízením stroje jsou zprostøedkovány pomocí barevného dotykového displeje. Mimo touch screen zùstávají pouze rychlá tlaèítka Start/Stop, volba
režimu vaøení (pára, kombi, horký vzduch) a VISION AGENT.
Základní charakteristika
VISION TOUCH – unikátní dotykový ovládací panel
• Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
• Unikátní oblé vnìjší dveøní sklo snižující riziko popálení
• Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitøními rohy
• Rovnomìrnost peèení díky obousmìrnì se otáèejícímu ventilátoru
• Dokonalé osvìtlení prostoru halogenovými žárovkami
• Dvojité rozvírací dveøní sklo zamezující úniku tepla
• Odkapová vanièka pod dveømi pro zachytávání kondenzátu
• Vyjímatelné tìsnìní dveøí pro snadnou údržbu
• Aretace dveøí ve dvou polohách
• Integrovaná sprcha pro snadné èištìní, nespotøebovává zmìkèenou vodu
• Krytí IPX 5
• WSS (water saving system) chrání pøed vysokou spotøebou vody ve všech
režimech
• SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
• BCS – bojlerový kontrolní systém*
• CCS –systém kontroly zavápnìní bojleru*
• Zavážecí vozík je automatickou souèástí stroje
* - platí pro bojlerové konvektomaty
Funkce
• EASY COOKING
• VISION AGENT – virtuální pomocník
• ACTIVE CLEANING - automatické mytí
• Barevný dotykový displej
• Horký vzduch 30 - 300 °C
• Kombinovaný režim 50 – 300 °C
• Vaøení v páøe 99 – 130 °C
• BIO vaøení 30 – 98 °C
• 4 bodová teplotní sonda
• Oblé vnìjší dveøní sklo
– snižuje riziko popálení
• Delta T peèení/vaøení
• Nízkoteplotní peèení
• Funkce COOK&HOLD
• Regenerace
• Banket systém
• Programování až 1000 programù s 20 kroky
• 5 rychlostí ventilátoru
• Taktování ventilátoru
• Èasovaè zásuvù
• Funkce LEARN
• Fan Stop - okamžité zastavení ventilátoru
po otevøení dveøí
• Automatický pøedehøev/zchlazení
• Autoklima – kontrola sytosti páry
• Automatický start
• QuickView – rychlý náhled programu
• Klapka pro odtah pøebyteèné páry
• ACM (automatické øízení kapacity)
• Energy logic
• Rozvírací dvojité dveøní sklo zabraòující úniku tepla
• Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
• USB rozhraní
• LAN – možnost pøipojení do sítì,
komunikace pøes internetový prohlížeè
šlechtic mezi konvektomaty...
TOUCH SCREEN
Výrazný, barevnì zpracovaný dotykový displej
Vás pøekvapí nejen svým grafickým propracováním, logickou návazností funkcí, odolností
vùèi nežádoucímu tlaku a poškození , ale i
pøednostmi, které oceníte obzvl᚝ pøi nastavování numerických hodnot. Jeho hladký povrh se
snadno udržuje a zaruèuje tak stále luxusní
vzhled Vašeho stroje. Staèí jen pouhý dotyk...
RETIGO EASY COOKING
Vaøeèka a tøi hvìzdy jako znamení snadného,
pøehledného a intuitivního programování
k o n v e k t o m a t ù
R e t i g o .
Funkce Retigo Easy Cooking Vám umožní
bìhem nìkolika minut najít a spustit Váš
oblíbený program. A nejen to. Zde si mùžete své
programy ukládat pod vlastními názvy, tøídit je
do skupin a libovolnì je upravovat. Vyhnete se
opìtovnému nastavování programù a dosáhnete tak stejnì výborných výsledkù znovu a znovu.
RETIGO VIRTUAL AGENT
Virtuální, dosud nevídaný, propracovaný
pomocník, který bude Vaším prùvodcem na
cestách kulináøským umìním. Pouhým zmáèknutím vyvoláte nápovìdu, která Vás provede
tam, kde to zrovna potøebujete.
vývoj k nezastavení
Konvektomat B 2021i a B 2021b
Technická data:
B 2021 i
B 2021 b
Model
Vyvíjení páry .................................. nástøik ............................ bojler
Kapacita ....................... 20 zásuvù GN2/1 ........ 20 zásuvù GN2/1
Kapacita jídel na výdej .............. 500 - 900 ...................... 500 - 900
Rozteè zásuvù [mm] ............................. 65 ................................. 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 1105x1841x952 ............1105x1841x952
Hmotnost ...................................... 330 kg ........................... 330 kg
Celkový pøíkon (pára) .................. 59,4 kW ................. 59,4 (48) kW
Pøíkon ustálený stav ......................... 7 kW ............................. 7 kW
Napìtí / Jištìní ....... 3N~/400V/50Hz / 63A .. 3N~/400V/50Hz / 63A
Teplota ................................... 30 – 300 °C .................. 30 – 300 °C
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
Základní výbava:
BLUE
- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový
displej až 1000 programù s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtah pøebyteèné páry
- ACM (automatické øízení kapacity)
- zavážecí vozík pro 20xGN2/1
- USB rozhraní
- LAN - možnost pøipojení do sítì,
komunikace pøes internetový prohlížeè
Volitelné pøíslušenství:
- náhradní zavážecí vozík
- nájezdová rampa
- banketový systém
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7224010 Model B 2021i 400V 547.000,- Kè
7224010A Model B 2021b 400V 597.000,- Kè
B - blue line, O - orange line, i - nástøik, b - bojler
konvektomaty retigo blue vision
077
Konvektomat B 623i
Technická data:
B 623 i
Model
Vyvíjení páry ………………..................……… nástøik
Kapacita …………………................ 6 zásuvù GN2/3
Kapacita jídel na výdej ……..............….......... 30 - 50
Rozteè zásuvù [mm] ………..................…..……… 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] ............... 683 x 575 x 644
Hmotnost ………………….......................………65 kg
Celkový pøíkon …………....................... 4.9 (3.3 kW*)
Pøíkon ustálený stav ……..............……..……… 2 kW
Napájení / Jištìní….….…....... 3N~/400V/50Hz / 10A
Napájení (volitelné) / Jištìní ..1N~/230V/50Hz / 16A*
Teplota ..................................................... 30 - 300°C
*platné pouze pro napájení 1N~/230V/50Hz
Konvektomat B 611i a B 611b
Technická data:
B 611 i
B 611 b
Model
Vyvíjení páry ............................... nástøik ................................. bojler
Kapacita ........ 6 zásuvù GN1/1+1 extra .. 6 zásuvù GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej ............. 50 - 150 ............................. 50 - 150
Rozteè zásuvù [mm] .......................... 65 ..................................... 6 5
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 933x786x863 .................... 933x786x863
Hmotnost ......................................110 kg .............................. 116 kg
Celkový pøíkon (pára) ................10.2 kW ....................... 10.2 (9) kW
Pøíkon ustálený stav ....................... 3kW ................................. 3 kW
Napìtí / Jištìní .... 3N~/400V/50Hz / 16A ....... 3N~/400V/50Hz / 16A
Teplota .................................30 – 300 °C ....................... 30 – 300 °C
Konvektomat B 1011i a B 1011b
Technická data:
Model
B 1011 i
B 1011 b
Vyvíjení páry ............................... nástøik ................................ bojler
Kapacita .......10 zásuvù GN1/1+1 extra..11 zásuvù GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej ............150 - 250 ...........................150 - 250
Rozteè zásuvù [mm] .......................... 65 ..................................... 6 5
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 933x1046x863 ................. 933x1046x863
Hmotnost ..................................... 132 kg .............................. 138 kg
Celkový pøíkon (pára) ................ 17.6 kW ..................... 17.6 (12) kW
Pøíkon ustálený stav ....................... 4 kW ................................. 4 kW
Napìtí / Jištìní ..... 3N~/400V/50Hz / 32A ...... 3N~/400V/50Hz / 32A
Teplota ..................................30 – 300 °C ...................... 30 – 300 °C
Základní výbava:
- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový
displej až 1000 programù s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtah pøebyteèné páry
- ACM (automatické øízení kapacity)
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
název
7224001 Model B 623i
napìtí Cena bez DPH
400V 139.000,- Kè
Základní výbava:
- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový
displej až 1000 programù s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtah pøebyteèné páry
- ACM (automatické øízení kapacity)
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
BLUE
BLUE
název
napìtí Cena bez DPH
7224002 Model B 611i
7224003 Model B 611b
400V 185.000,- Kè
400V 206.000,- Kè
Základní výbava:
- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový
displej až 1000 programù s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtah pøebyteèné páry
- ACM (automatické øízení kapacity)
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
název
BLUE
napìtí Cena bez DPH
7224004 Model B 1011i 400V 229.000,- Kè
7224005 Model B 1011b 400V 263.000,- Kè
Konvektomat B 1221i a B 1221b
Technická data:
B 1221 i
B 1221 b
Model
Vyvíjení páry ..................................nástøik ................................ bojler
Kapacita .......................12 zásuvù GN2/1 .............12 zásuvù GN2/1
Kapacita jídel na výdej ............. 400 - 600 .......................... 400 - 600
Rozteè zásuvù [mm] ............................ 65 ..................................... 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 1105x1353x997 ................1105x1353x997
Hmotnost ....................................... 197 kg ............................. 207 kg
Celkový pøíkon (pára) ..................... 35 kW ....................... 35 (24) kW
Pøíkon ustálený stav ..........................7 kW ................................ 7 kW
Napìtí / Jištìní ....... 3N~/400V/50Hz / 50A .......3N~/400V/50Hz / 50A
Teplota ....................................30 – 300 °C ...................... 30 – 300 °C
Základní výbava:
- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový
displej až 1000 programù s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtah pøebyteèné páry
- ACM (automatické øízení kapacity)
- zavážecí vozík pro 12xGN2/1
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
Konvektomat B 2011i a B 2011b
Technická data:
Model
B 2011 i
B 2011 b
Vyvíjení páry ................................ nástøik .................................. bojler
Kapacita ....... 20 zásuvù GN1/1+1 extra ..20 zásuvù GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej .............400 - 600 .............................400 - 600
Rozteè zásuvù [mm] ........................... 65 ....................................... 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 948x1824x871 ................... 948x1824x871
Hmotnost ..................................... 221 kg ................................ 233 kg
Celkový pøíkon .............................. 35 kW ................................. 35 kW
Pøíkon ustálený stav (pára) ............. 7 kW ........................... 7 (24) kW
Napìtí / Jištìní ...... 3N~/400V/50Hz / 63A ....... 3N~/400V/50Hz / 63A
Teplota ...................................30 – 300 °C ....................... 30 – 300 °C
název
BLUE
napìtí Cena bez DPH
7224006 Model B 1221i 400V 339.000,- Kè
7224007 Model B 1221b 400V 370.000,- Kè
Základní výbava:
- EASY COOKING
- VISION AGENT - virtuální pomocník
- ACTIVE CLEANING - automatické mytí
- VISION TOUCH - barevný dotykový
displej až 1000 programù s 20 kroky
- 4 bodová teplotní vpichová sonda
- 5 rychlostí ventilátoru
- klapka pro odtah pøebyteèné páry
- ACM (automatické øízení kapacity)
- zavážecí vozík pro 20xGN1/1
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
název
BLUE
napìtí Cena bez DPH
7224008 Model B 2011i 400V 375.000,- Kè
7224009 Model B 2011b 400V 444.000,- Kè
B - blue line, O - orange line, i - nástøik, b - bojler
078
konvektomaty retigo orange vision
Retigo ORANGE VISION
u této øady konvektomatù vycházíme z požadavku uspokojit i uživatele s nižšími nároky na množství funkcí ovšem s dùrazem na kvalitu a jednoduchost ovládání.
Zásadním rozdílem je tedy støídmost. Elegantní èerný ovládací panel a propracovaný design si ponechávají svou tváø. Pøehledný led-diodový displej vás postupnì
provede naprogramováním a nastavením stroje. Jsou zachovány základní funkce a mùžete si zde uložit pìt libovolných pøedvoleb.
Základní charakteristika
VISION TOUCH – unikátní dotykový ovládací panel
• Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
• Unikátní oblé vnìjší dveøní sklo snižující riziko popálení
• Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitøními rohy
• Rovnomìrnost peèení díky obousmìrnì se otáèejícímu ventilátoru
• Dokonalé osvìtlení prostoru halogenovými žárovkami
• Dvojité rozvírací dveøní sklo zamezující úniku tepla
• Odkapová vanièka pod dveømi pro zachytávání kondenzátu
• Vyjímatelné tìsnìní dveøí pro snadnou údržbu
• Aretace dveøí ve dvou polohách
• Integrovaná sprcha pro snadné èištìní, nespotøebovává zmìkèenou vodu
• Krytí IPX 5
• WSS (water saving system) chrání pøed vysokou spotøebou vody ve všech
režimech
• SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
• BCS – bojlerový kontrolní systém*
• CCS –systém kontroly zavápnìní bojleru*
• Zavážecí vozík je automatickou souèástí stroje
* - platí pro bojlerové konvektomaty
Funkce
• VISION TOUCH - dotykový ovládací panel
• Digitální ovládací displej
• Horký vzduch 30 - 300 °C
• Kombinovaný režim 50 – 300 °C
• Vaøení v páøe 99 – 130 °C
• BIO vaøení 30 – 98 °C
• Oblé vnìjší dveøní sklo
– snižuje riziko popálení
• Regenerace
• Energy logic – využití tepla odpadní páry
• Automatický start
• Automatický pøedehøev/zchlazení
• Banket systém
• 5 programù s 5 kroky
• 1 rychlost ventilátoru
• Rozvírací dvojité dveøní sklo zabraòující úniku tepla
• Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
• USB rozhraní
• LAN – možnost pøipojení do sítì,
komunikace pøes internetový prohlížeè
Volitelné
• Sada HACCP
• Klapka pro odtah pøebyteèné páry
• Teplotní sonda
• Softwarové rozšíøení na 99 programù s 5 kroky
• Bezpeènostní otevírání dveøí ve dvou krocích
v jádru profesionál...
Podstavec ST 1116 FP
Podstavec ST 1116 FP
pro modely 611 a 1011
- poèet zásuvù 16x GN 1/1mm
- provedení celonerezové montované
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7224031 Podstavec ST 1116 FP 9.900,- Kè
Širší nabídka
originálního pøíslušenství
na vyžádání.
vývoj k nezastavení
Konvektomat O 2021i a O 2021b
ORANGE
Technická data:
Model
O 2021 i
O 2021 b
Vyvíjení páry .................................. nástøik ............................ bojler
Kapacita ....................... 20 zásuvù GN2/1 ........ 20 zásuvù GN2/1
Kapacita jídel na výdej .............. 500 - 900 ...................... 500 - 900
Rozteè zásuvù [mm] ............................. 65 ................................. 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 1105x1841x952 ............1105x1841x952
Hmotnost ....................................... 330 kg .......................... 330 kg
Celkový pøíkon (pára) .................. 59,4 kW ................. 59,4 (48) kW
Pøíkon ustálený stav ......................... 7 kW ............................. 7 kW
Napìtí / Jištìní ....... 3N~/400V/50Hz / 63A ...3N~/400V/50Hz / 63A
Teplota ................................... 30 – 300 °C .................. 30 – 300 °C
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
Základní výbava:
- VISION TOUCH - digitální ovládací
displej 99 programù s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní èerný ovládací panel
- zavážecí vozík pro 20xGN2/1
- USB rozhraní
- LAN - možnost pøipojení do sítì,
komunikace pøes internetový prohlížeè
Volitelné pøíslušenství:
- náhradní zavážecí vozík
- nájezdová rampa
- banketový systém
è.artiklu
název
napìtí
bez
B - blue line, O - orange
line, iCena
- nástøik,
b - DPH
bojler
7224020 Model O 2021i 400V
7224021 Model O 2021b 400V
496.000,- Kè
524.000,- Kè
B - blue line, O - orange line, i - nástøik, b - bojler
konvektomaty retigo orange vision
079
Konvektomat O 623i
Technická data:
O 623 i
Model
Vyvíjení páry ………………..................……… nástøik
Kapacita …………………............… 6 zásuvù GN2/3
Kapacita jídel na výdej ……..............….......... 30 - 50
Rozteè zásuvù [mm] ………..................…..……… 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] .............. 683 x 575 x 644
Hmotnost …………………......................………65 kg
Celkový pøíkon …………...................... 4.9 (3.3 kW*)
Pøíkon ustálený stav ……..............……..……… 2 kW
Napájení / Jištìní….….…....... 3N~/400V/50Hz / 10A
Napájení (volitelné) / Jištìní ..1N~/230V/50Hz / 16A*
Teplota ..................................................... 30 - 300°C
*platné pouze pro napájení 1N~/230V/50Hz
Konvektomat O 611i a O 611b
Technická data:
Model
O 611 i
O 611 b
Vyvíjení páry ............................... nástøik ................................ bojler
Kapacita ........ 6 zásuvù GN1/1+1 extra ..6 zásuvù GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej ............. 50 - 150 ............................ 50 - 150
Rozteè zásuvù [mm] .......................... 65 ..................................... 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 933x786x863 ................... 933x786x863
Hmotnost .....................................110 kg ............................... 116 kg
Celkový pøíkon (pára) ...............10.2 kW ....................... 10.2 (9) kW
Pøíkon ustálený stav ...................... 3kW ................................. 3 kW
Napìtí / Jištìní ... 3N~/400V/50Hz / 16A ...... 3N~/400V/50Hz / 16A
Teplota ................................30 – 300 °C ...................... 30 – 300 °C
Konvektomat O 1011i a O 1011b
Technická data:
Model
O 1011 i
O 1011 b
Vyvíjení páry ............................... nástøik ................................. bojler
Kapacita .......10 zásuvù GN1/1+1 extra..10 zásuvù GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej ............150 - 250 ...........................150 - 250
Rozteè zásuvù [mm] .......................... 65 ..................................... 6 5
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 933x1046x863 ................. 933x1046x863
Hmotnost ..................................... 132 kg .............................. 138 kg
Celkový pøíkon (páry) ................ 17.6 kW ............................ 17.6 kW
Pøíkon ustálený stav ....................... 4 kW ......................... 4 (12) kW
Napìtí / Jištìní ..... 3N~/400V/50Hz / 32A .......3N~/400V/50Hz / 32A
Teplota ..................................30 – 300 °C ...................... 30 – 300 °C
Základní výbava:
- VISION TOUCH - digitální ovládací
displej 99 programù s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní èerný ovládací panel
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
ORANGE
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
název
7224011 Model O 623i
napìtí Cena bez DPH
400V 109.000,- Kè
Základní výbava:
- VISION TOUCH - digitální ovládací
displej 99 programù s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní èerný ovládací panel
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
ORANGE
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7224012 Model O 611i 400V
7224013 Model O 611b 400V
Základní výbava:
- VISION TOUCH - digitální ovládací
displej 99 programù s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní èerný ovládací panel
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
155.000,- Kè
175.000,- Kè
ORANGE
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7224014 Model O 1011i 400V 196.000,- Kè
7224015 Model O 1011b 400V 229.000,- Kè
Konvektomat O 1221i a O 1221b
Technická data:
Model
O 1221 i
O 1221 b
Vyvíjení páry ..................................nástøik ................................ bojler
Kapacita .......................12 zásuvù GN2/1 .............12 zásuvù GN2/1
Kapacita jídel na výdej ............. 400 - 600 .......................... 400 - 600
Rozteè zásuvù [mm] ............................ 65 ..................................... 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 1105x1353x997 ............1105 x 1353 x 997
Hmotnost ....................................... 197 kg ............................. 207 kg
Celkový pøíkon (páry) ..................... 35 kW ......................... 35 (7) kW
Pøíkon ustálený stav .........................7 kW ................................. 7 kW
Napìtí / Jištìní ....... 3N~/400V/50Hz / 50A .......3N~/400V/50Hz / 50A
Teplota ....................................30 – 300 °C ...................... 30 – 300 °C
Základní výbava:
- VISION TOUCH - digitální ovládací
displej 99 programù s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní èerný ovládací panel
- zavážecí vozík pro 12xGN2/1
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
Konvektomat O 2011i a O 2011b
Technická data:
O 2011 i
O 2011 b
Model
Vyvíjení páry ................................ nástøik .................................. bojler
Kapacita ....... 20 zásuvù GN1/1+1 extra..20 zásuvù GN1/1+1 extra
Kapacita jídel na výdej .............400 - 600 ........................... 400 - 600
Rozteè zásuvù [mm] ........................... 65 ...................................... 65
Rozmìry (Š x V x H) [mm] 948x1824x871 .................. 948x1824x871
Hmotnost .................................... 221 kg ................................ 233 kg
Celkový pøíkon (pára).................... 35 kW ........................... 35 (7) kW
Pøíkon ustálený stav ....................... 7 kW .................................. 7 kW
Napìtí / Jištìní ..... 3N~/400V/50Hz / 63A ....... 3N~/400V/50Hz / 63A
Teplota ..................................30 – 300 °C ....................... 30 – 300 °C
ORANGE
název
napìtí Cena bez DPH
7224016 Model O 1221i 400V 299.000,- Kè
7224017 Model O 1221b 400V 329.000,- Kè
Základní výbava:
- VISION TOUCH - digitální ovládací
displej 99 programù s 5 kroky
- teplotní vpichová sonda
- 1 rychlost ventilátoru
- elegantní èerný ovládací panel
- zavážecí vozík pro 20xGN1/1
- USB rozhraní + LAN pøipojení do sítì
ORANGE
Pøípojné body:
Pøípojka vody ..... G 3/4”
Odpad ….......... 40 mm
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7224018 Model O 2011i 400V
7224019 Model O 2011b 400V
334.000,- Kè
391.000,- Kè
B - blue line, O - orange line, i - nástøik, b - bojler
080
Inteligentní centrum Vaší kuchynì
Nové zaøízeni SelfCookingCenter® whitefficiency® je naprostou špièkou z hlediska kvality pøipravovaných pokrmù i výkonu. Patentovaná
technologie HiDensityControl® neustale zajišuje maximalní míru rovnomìrnosti. Disponuje výkonným generátorem páry, systémem dynamického
víøeni vzduchu a distribuce tepla, jakož i extremnì úèinným odvlhèováním. Má v zásobì nezbytnou výkonnostní rezervu, diky níž dokonale zvládá
pøesnou souhru výkonu, èasu, tepla, vlhkosti a proudìní vzduchu. Tyto prvky jsou základem rovnomìrného špièkového výkonu ve všech
disciplínách, a to zásuvku po zásuvce, odpøedu až dozadu – zejména pøi velkém množství pøipravovaných pokrmù.
>
Vždy zaruèený výsledek a kvalita pro Vás
Jídlo si zachovává atraktivní vzhled, intenzivní barvu i zdravé látky. Vynikající chu, šavnatost a køupavost a zachování vitamínù,
minerálních látek i živin tvoøí pilíø nové dimenze v kvalitì pokrmù. Vše dokážete s minimální námahou.
>
Nejnižší možné hmotnostní ztráty na potravinách, šetøíte až 20% surovin.
Nabízí nejvyšší kvalitu pokrmù, a to samozøejmì
v malém i ve skuteènì velkém množství. Nezbytným
pøedpokladem je rovnomìrné a intenzivní rozdìlení
tepla, vzduchu a vlhkosti ve varném prostoru.
>
Rychlost pøi plné kapacitì
SCC
>
Se zaøízením SelfCookingCenter® whitefficiency®
jednoduše vaøíte na vysoké úrovni a nic nemusíte
kontrolovat ani dodateènì nastavovat SelfCookingControl®
zná, reguluje a monitoruje ideální prùbìh pøípravy
všech myslitelných potravin, s pøihlédnutím k vámi
požadovanému výsledku.
Od pozvolného vaøení pøes noc k peèení,
smažení až po grilování pøi 300°C.
Jak zkratit dobu pøipravy se systémem
Efficient LevelControl® (ELC®) zlepšit vytížení
pøístroje, maximalizovat celkovou efektivitu a zároveò
mít vše suverénnì pod kontrolou. To umožòuje
spoleèné vaøení jídel, které patøí k sobì.
>
Ušetøíte za zmìkèovaè a jeho provoz.
Vše zabezpeèí CareControl
odvápòovací systém
CareControl
>
>
>
Funkce zajišuje záøivou èistotu a automatické
odvápòování pøi minimální spotøebì chemie,
energie a vody – na pøání i automaticky pøes noc.
Automatické mytí pøes noc šetøí náklady
Minimální spotøeba energie a vody
Rentabilní investice
SelfCookingCenter® whitefficiency® dokáže na nejmenší ploše
nahradit 40-50 procent všech bìžných varných pøístrojù, jako jsou
trouby, horkovzdušné pøístroje, sklopné pánve, kotle, paøáky èi grily,
musí vám být zøejmé, proè je efektivita souèástí jeho názvu.
Funkce
- SelfCookingControl®se sedmi provozními režimy
- Režim konvektomatu se tøemi provozními režimy:
Rozsah teplot 30–300 °C
- ClimaPlus Control® – mìøení, nastavování a regulace
vlhkosti s pøesností na procenta
- HiDensityControl® – patentovaná technologie
zaruèujíci rovnomìrné rozdìlení energie ve
varném prostoru
- Integrovaná ruèní sprcha s automatickým navíjením
Parametry vybavy
- Sonda teploty jádra se šestibodovým mìøením
- 350 programù až s dvanácti kroky
- Napaøovaní nastavitelné ve tøech krocích
- Pìt rychlostí vzduchu, programovatelné
- Rozhraní USB
selfcooking center whitefficiency
081
Konvektomat elektrický SCC WE 61 E
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ................................ 30 - 80
Podélné vsuny pro ... 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ........ 847 x 771 x 782 mm
Hmotnost .............................................. 110 kg
Pøíkon/Jištìní ............................ 11 kW/3x16 A
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ........ 10,3 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ........................... 9 kW
NEW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................ 5 x2,5 mm2
CareControl
è.artiklu
název
7220030 Model SCC WE 61 E
napìtí
Cena bez DPH
400V 199.000,- Kè
Konvektomat elektrický SCC WE 101 E
Technická data:
Kapacita ...................................... 10 x 1/1 GN
Poèet jídel za den .............................. 80 - 150
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 847 x 771x 1042 mm
Hmotnost .......................................... 135,5 kg
Pøíkon/Jištìní ........................ 18,6 kW/3x32 A
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, .......... 18 kW
Výkon v režimu ,,pára,, .........................18 kW
NEW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu .............................. 5 x 4 mm2
CareControl
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
7220031 Model SCC WE 101 E 400V 269.000,- Kè
Konvektomat elektrický SCC WE 62 E
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ............................. 60 - 160
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 1069 x 971x 782 mm
Hmotnost .......................................... 142,5 kg
Pøíkon/Jištìní ........................ 22,3 kW/3x32 A
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ....... 21,8 kW
Výkon v režimu ,,pára,, .........................18 kW
CareControl
NEW
è.artiklu
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu .............................. 5 x 4 mm2
název
7220032 Model SCC WE 62 E
napìtí
Cena bez DPH
400V 289.000,- Kè
Konvektomat elektrický SCC WE 102 E
Technická data:
Kapacita ...................................... 10 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ........................... 150 - 300
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1069 x 971x 1042 mm
Hmotnost ............................................. 182 kg
Pøíkon/Jištìní ........................ 36,7 kW/3x63 A
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, .......... 36 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ........................ 36 kW
NEW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................. 5 x10 mm2
CareControl
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
7220033 Model SCC WE 102 E 400V 354.000,- Kè
Konvektomat elektrický SCC WE 201 E
Technická data:
Kapacita ...................................... 20 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ........................... 150 - 300
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 879 x 791x 1782 mm
Hmotnost ............................................. 258 kg
Pøíkon/Jištìní ........................... 37 kW/3x63 A
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, .......... 36 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ........................ 36 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................. 5 x10 mm2
NEW
CareControl
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
7220034 Model SCC WE 201 E 400V 464.000,- Kè
Konvektomat elektrický SCC WE 202 E
Technická data:
Kapacita ...................................... 20 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ........................... 300 - 500
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1084 x 996x 1782 mm
Hmotnost ............................................. 332 kg
Pøíkon/Jištìní ...................... 65,5 kW/3x100 A
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ....... 64,2 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ........................ 54 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................ 5 x 25 mm2
NEW
CareControl
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
7220035 Model SCC WE 202 E 400V 635.000,- Kè
082
selfcooking center whitefficiency
Konvektomat plynový SCC WE 61 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ..........1021 mm
Pøívod vody ............................................. R 3/4"
Odpad vody ............................................ DN 50
Tlak vody ........ 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................ 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................. 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ................................ 30 - 80
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ........ 847 x 771 x 782 mm
Hmotnost ............................................. 126 kg
Pøíkon elektro/Jištìní .............. 0,3 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 13kW/13kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 13kW/13kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 12kW/12kW
NEW
CareControl
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm)
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220036 Model SCC WE 61 G plyn 235.000,- Kè
7225148 Pøerušovaè tahu 61 (70.00.737) 5.500,- Kè
Konvektomat plynový SCC WE 101 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ......... 1281 mm
Pøívod vody ............................................. R 3/4"
Odpad vody ............................................ DN 50
Tlak vody ........ 150-600hPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................. 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................. 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ...................................... 10 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ............................. 80 - 150
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 847 x 771x 1042 mm
Hmotnost .......................................... 154,5 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............. 0,39 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 22kW/22kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 22kW/22kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 20kW/20kW
NEW
CareControl
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm)
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220037 Model SCC WE 101 G plyn 299.000,- Kè
7225149 Pøerušovaè tahu 101(70.00.757) 5.500,- Kè
Konvektomat plynový SCC WE 62 G
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 2/1 GN
Poèet jídel za den .............................. 60 - 160
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 1069 x 971x 782 mm
Hmotnost ............................................. 168 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............... 0,4 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 28kW/28kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 28kW/28kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 21kW/21kW
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ......... 1021 mm
Pøívod vody ............................................. R 3/4"
Odpad vody ............................................ DN 50
Tlak vody ........ 150-600hPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................. 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................. 3 x2,5 mm2
NEW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
CareControl
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220038 Model SCC WE 62 G plyn 339.000,- Kè
7225150 Pøerušovaè tahu 62 (70.00.768) 14.500,- Kè
Konvektomat plynový SCC WE 102 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ......... 1281 mm
Pøívod vody ............................................. R 3/4"
Odpad vody ............................................ DN 50
Tlak vody ....... 150-600hPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................ 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................. 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ...................................... 10 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ............................ 150 - 300
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1069 x 971x 1042 mm
Hmotnost ............................................. 198 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............... 0,6 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 45kW/45kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 45kW/45kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 40kW/40kW
NEW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
CareControl
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220039 Model SCC WE 102 G plyn 424.000,- Kè
7225151 Pøerušovaè tahu 102(70.00.769) 14.500,- Kè
Konvektomat plynový SCC WE 201 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ......... 2021 mm
Pøívod vody ............................................. R 3/4"
Odpad vody ............................................ DN 50
Tlak vody ....... 150-600hPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................ 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................ 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ...................................... 20 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ........................... 150 - 300
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 879 x 791x 1782 mm
Hmotnost ............................................. 286 kg
Pøíkon elektro/Jištìní .............. 0,7 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 44kW/44kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 44kW/44kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 38kW/38kW
NEW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
è.artiklu
CareControl
název
provedení Cena bez DPH
7220040 Model SCC WE 201 G plyn 495.000,- Kè
7225152 Pøerušovaè tahu 201(70.00.770) 15.900,- Kè
Konvektomat plynový SCC WE 202 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ......... 2021 mm
Pøívod vody ............................................. R 3/4"
Odpad vody ............................................ DN 50
Tlak vody ....... 150-600hPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................ 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................. 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ...................................... 20 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ............................ 300 - 500
Podélné vsuny pro ........................ 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1084 x 996x 1782 mm
Hmotnost ........................................... 370,5 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............... 1,1 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 90kW/90kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 90kW/90kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 51kW/51kW
NEW
CareControl
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220041 Model SCC WE 202 G plyn 719.000,- Kè
7225153 Pøerušovaè tahu 202(70.00.771) 15.900,- Kè
Dokonale zkonstruované.
Nabité užiteènými funkcemi.
Geniálnì jednoduché
kvalita od
www.rational-online.com
084
Celosvìtovì èíslo 1
– v kompetenci vaøení a technologiích udávajících smìr
Maximální užitek pro naše zákazníky: Tak zní cíl, jejž sledujeme již více než 35 let. Vše zaèalo vývojem prvního konvektomatu, který obrátil svìt
tepelné pøípravy pokrmù vzhùru nohama. Od té doby dùslednì kráèíme cestou specializace a soustøedíme se výhradnì na pøání a potøeby našich
zákazníkù. Vaøení vyžaduje pøesnost. Jak od kuchaøe, tak od jeho nástrojù. Nový konvektomat CombiMaster® Plus pracuje naprosto pøesnì,
a to zkaždého hlediska: Nabízí pokroèilou technologii a podporuje individuální øemeslný um kuchaøe.
RATIONAL CombiMaster Plus - výkon, který vás ohromí.
S CombiMaster® Plus hledíte s klidem vstøíc každodenním výzvám kuchyòského pracovního dne.
S 5 provozními režimy: horký vzduch, pára, kombinace, vario-pára, Finishing® a funkcí ClimaPlus® je Vám k dispozici
neomezená rùznorodost pøípravy RATIONAL CombiMaster® Plus. Umožní vám dosáhnout nejvyšší kvality pokrmù:
køupavé krusty, šavnaté peèenì, intenzivního aroma, syté barvy a maximalního obsahu vitamínù a minerálních látek,
vše v jednom jediném spotøebièi.
CombiMaster® Plus je schopen nahradít až 50% všech bìžných varných pøístrojù (nebo sníží jejich vytížení).
Diky krátké dobì pøedehøívání nemusí konvektomat bìžet na prázdno, s èímž se obvykle setkáváme
u bìžných pøístrojù. Spoleènì s podstatnì kratší dobou pøípravy ušetøíte nejen èas, ale také 60 % energie.
Vysoký varný výkon umožòuje konvektomat CombiMaster® Plus naplnit až o 30% vìtším množstvím
potravin. I pøi souèasném vložení nejrùznìjších produktù nedochází k pøenášení chutí. Vitamíny,
minerály a živiny zùstanou zachovány. Vynikající, trvale vysoká kvalita jídel pøesvìdèuje
den co den.
Diky jemnì nastavitelnému klimatu ve varném prostoru se maso, drùbež, ryby
nebo také zvìøina pøipravují mimoøádnì šetrnì. Díky nižším ztrátám hmotnosti a
menšímu množství odpadu pøi krájení ušetøíte v prùmìru 10 procent surovin.
CombiMaster® Plus je spolehlivý pomocník. Díky možnosti výroby pøedem, kterou
lze dobøe naplánovat, snadné obsluze a pohodlnému èištìni ušetøíte v prùmìru
1–2 hodiny dennì.
Pìt provozních režimù volitelných
pouze jedním ovládacím knoflíkem
> Provozní režim „Pára“ od 30 °C do 130 °C
> Provozní režim „Horký vzduch“ od 30 °C do 300 °C
> Kombinovaný provozní režim od 30 °C do 300 °C
> Finishing®
> Pìt rychlostí vzduchu
Najednou je všechno zcela jednoduché
> Mimoøádnì snadná obsluha pomocí intuitivních symbolù
> Individuální programování (50 programù s až 6 kroky)
> 5 programovatelných rychlostí vzduchu
> kombinované napaøování se 3 provozními režimy:
teplotní interval 30 - 300°C
> Podélná zásuvka (GN 1/3 a 2/3)
> ClimaPlus® - aktivní øízení klimatu ve varném prostoru
(mìøení vlhkosti, 5stupòové nastavení a ovládání)
> Nová technika proudìní vzduchu (dynamické víøení vzduchu)
> Parní generátor
> Cool-down pro rychlé a spolehlivé ochlazení varné komory
> Èidlo teploty v jádøe (sériovì)
> Pøepínání zobrazení mezi „°C“ a „°F“
> Hygienická èistota stisknutím tlaèítka - èistící program
> Odvápòovací program
> Odvìtrávaná dvíøka s dvojitým sklem a tepelnì reflexní vrstvou
> Integrovaná dveøní odkapávací vanièka
> Odstøedivé odluèování tukù
> Pøívod energie odpovídající aktuální potøebì
> Integrovaná tìsnící mechanika u volnì stojících pøístrojù
> Vysoce výkonný výmìník tepla u plynových pøístrojù
> Integrovaná ruèní sprcha (volitelnì)
> USB rozhraní
Nejvyšší bezpeènost práce díky
malé výšce vsunù
Pracovat s naplnìnými, horkými nádobami nad výší oèí
je spojeno se znaèným nebezpeèím. Odborové svazy
a profesní komory proto vyžadují výškové omezení
nejvyššího vsunu. Nejvyšší vsun u všech
CombiMaster® Plus leží ve výši jen 1,60 m.
rational combimaster plus
085
Konvektomat elektrický CM Plus 61 E
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ................................ 30 - 80
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ........ 847 x 771 x 782 mm
Hmotnost .............................................. 110 kg
Pøíkon/Jištìní ............................ 11 kW/3x16 A
Napìtí .............................................. 400V/3N
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ........ 10,3 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ........................... 9 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................. 5 x2,5 mm2
NEW
è.artiklu
název
napìtí
7220042 Model CM Plus 61 E 400V
7220054 Sprcha s navíjením
Cena bez DPH
135.000,- Kè
7.500,- Kè
Konvektomat elektrický CM Plus 101 E
Technická data:
Kapacita ....................................... 10 x 1/1 GN
Poèet jídel za den .............................. 80 - 150
Podélné vsuny pro ... 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 847 x 771x 1042 mm
Hmotnost ........................................... 135,5 kg
Pøíkon/Jištìní ......................... 18,6 kW/3x32 A
Napìtí .............................................. 400V/3N
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ........... 18 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ......................... 18 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................... 5 x4 mm2
NEW
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
7220044 Model CM Plus 101 E 400V 199.000,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat elektrický CM Plus 62 E
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ............................. 60 - 160
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 1069 x 971x 782 mm
Hmotnost .......................................... 142,5 kg
Pøíkon/Jištìní ........................ 22,3 kW/3x32 A
Napìtí ............................................... 400V/3N
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ....... 21,8 kW
Výkon v režimu ,,pára,, .........................18 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................... 5 x4 mm2
NEW
è.artiklu
název
7220043 Model CM Plus 62 E
7220054 Sprcha s navíjením
napìtí
Cena bez DPH
400V 222.000,- Kè
7.500,- Kè
Konvektomat elektrický CM Plus 102 E
Technická data:
Kapacita ...................................... 10 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ........................... 150 - 300
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1069 x 971x 1042 mm
Hmotnost ............................................. 182 kg
Pøíkon/Jištìní ........................ 36,7 kW/3x63 A
Napìtí .............................................. 400V/3N
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, .......... 36 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ........................ 36 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................. 5 x10 mm2
NEW
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
7220045 Model CM Plus 102 E 400V 315.000,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat elektrický CM Plus 201 E
Technická data:
Kapacita ....................................... 20 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ............................ 150 - 300
Podélné vsuny pro ... 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 879 x 791x 1782 mm
Hmotnost ............................................. 258 kg
Pøíkon/Jištìní ........................... 37 kW/3x63 A
Napìtí .............................................. 400V/3N
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ........... 36 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ......................... 36 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................. 5 x10 mm2
NEW
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
7220046 Model CM Plus 201 E 400V 399.000,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat elektrický CM Plus 202 E
Technická data:
Kapacita ...................................... 20 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ............................ 300 - 500
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1084 x 996x 1782 mm
Hmotnost ............................................. 332 kg
Pøíkon/Jištìní ...................... 65,5 kW/3x100 A
Napìtí .............................................. 400V/3N
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ........ 64,2 kW
Výkon v režimu ,,pára,, ......................... 54 kW
Pøípojné body:
Pøívod vody ........................................ R 3/4"
Odpad vody ........................................ DN 50
Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ....................... 3 NAC 400 V
Prùøez kabelu ............................. 5 x25 mm2
NEW
è.artiklu
U modelù CM není sprcha s automatikou navíjení ve standardu (pouze pøíprava).
název
napìtí
Cena bez DPH
7220047 Model CM Plus 202 E 400V 554.000,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
086
rational combimaster plus
Konvektomat plynový CM Plus 61 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ........... 1021 mm
Pøívod / Odpad vody .................... R 3/4" / DN 50
Tlak vody .......... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................... 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................... 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ............................... 30 - 80
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ........ 847 x 771 x 782 mm
Hmotnost ............................................. 126 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............... 0,3 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 13kW/13kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 13kW/13kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 12kW/12kW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm)
NEW
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220048 Model CM Plus 61 G
plyn 175.000,- Kè
7225148 Pøerušovaè tahu 61 (70.00.737) 5.500,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat plynový CM Plus 101 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ........... 1281 mm
Pøívod / Odpad vody .................... R 3/4" / DN 50
Tlak vody .......... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................... 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................... 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ...................................... 10 x 1/1 GN
Poèet jídel za den .............................. 80 - 150
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 847 x 771x 1042 mm
Hmotnost ............................................. 154 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............. 0,39 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 22kW/22kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 22kW/22kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 20kW/20kW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm)
NEW
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220050 Model CM Plus 101 G plyn 228.000,- Kè
7225149 Pøerušovaè tahu 101(70.00.757) 5.500,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat plynový CM Plus 62 G
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ........... 1021 mm
Pøívod / Odpad vody .................... R 3/4" / DN 50
Tlak vody .......... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................... 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................... 3 x2,5 mm2
Technická data:
Kapacita ........................................ 6 x 2/1 GN
Poèet jídel za den .............................. 60 - 160
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 1069 x 971x 782 mm
Hmotnost ............................................. 168 kg
Pøíkon elektro/Jištìní .............. 0,4 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 28kW/28kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 28kW/28kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 21kW/21kW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
è.artiklu
NEW
název
provedení Cena bez DPH
7220049 Model CM Plus 62 G
plyn 269.000,- Kè
7225150 Pøerušovaè tahu 62 (70.00.768) 14.500,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat plynový CM Plus 102 G
Technická data:
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ........... 1281 mm
Pøívod / Odpad vody .................... R 3/4" / DN 50
Tlak vody .......... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................... 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................... 3 x2,5 mm2
Kapacita ...................................... 10 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ............................ 150 - 300
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1069 x 971x 1042 mm
Hmotnost ............................................. 198 kg
Pøíkon elektro/Jištìní .............. 0,6 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 45kW/45kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 45kW/45kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 40kW/40kW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
è.artiklu
NEW
název
provedení Cena bez DPH
7220051 Model CM Plus 102 G plyn 379.000,- Kè
7225151 Pøerušovaè tahu 102(70.00.769) 14.500,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat plynový CM Plus 201 G
Technická data:
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ........... 2021 mm
Pøívod / Odpad vody .................... R 3/4" / DN 50
Tlak vody .......... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka .............................. 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................... 3 x2,5 mm2
Kapacita ...................................... 20 x 1/1 GN
Poèet jídel za den ............................ 150 - 300
Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Rozmìry (š x h x v) ....... 879 x 791x 1782 mm
Hmotnost ............................................. 283 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............... 0,7 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 44kW/44kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 44kW/44kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 38kW/38kW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
NEW
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220052 Model CM Plus 201 G plyn 442.000,- Kè
7225152 Pøerušovaè tahu 201(70.00.770) 15.900,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
Konvektomat plynový CM Plus 202 G
Technická data:
Pøípojné body:
Výška vèetnì pøerušovaèe tahu ........... 2021 mm
Pøívod / Odpad vody .................... R 3/4" / DN 50
Tlak vody .......... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa
Síová pøípojka ............................... 1 NAC 230 V
Prùøez kabelu ................................... 3 x2,5 mm2
Kapacita ...................................... 20 x 2/1 GN
Poèet jídel za den ............................ 300 - 500
Podélné vsuny pro ....................... 2/1, 1/1 GN
Rozmìry (š x h x v) ..... 1084 x 996x 1782 mm
Hmotnost .......................................... 370,5 kg
Pøíkon elektro/Jištìní ............... 1,1 kW/1x16 A
Zemní plyn/kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení ............ 90kW/90kW
Výkon v režimu ,,horký vzduch,, ............ 90kW/90kW
Výkon v režimu ,,pára,, .......................... 51kW/51kW
Pøerušovaè tahu (Ø180 mm) s tlumièem hluku.
NEW
U modelù CM není sprcha s automatikou navíjení ve standardu (pouze pøíprava).
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7220053 Model CM Plus 202 G plyn 629.000,- Kè
7225153 Pøerušovaè tahu 202(70.00.771) 15.900,- Kè
7220054 Sprcha s navíjením
7.500,- Kè
originální pøíslušenství rational
Combi Grill rošt èerný
Špíz na sele typ 101/102/201/202
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
do 8 Kg
Celá jehòata a selata pøipravíte hravì s tímto
speciálním pøíslušenstvím: jednoduše nasadit,
zavìsit, hotovo. Model 202 pojme dokonce
dva rožnì souèasnì. Oznaèení (60.70.819)
è.artiklu
název
3170940 Špíz na sele typ 101/102/201/202 do 8kg
087
Nezvykle vysoká tepelná vodivost
roštu CombiGrill umožòuje perfektní
grilovací vzorek na minutkách, mražených rybách, nebo na grilované
zeleninì.
Cena bez DPH
5.900,- Kè
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3170906 CombiGrill rošt èerný
PIZZA/GRILL deska grilovací oboustranná
3.100,- Kè
Forma víceúèelová VOLSKÁ OKA 8x
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
è.artiklu
název
3170919 Deska grilovací oboustranná
Cena bez DPH
3.800,- Kè
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3170913 Forma víceúèelová Volská oka 8x
CombiFry koš grilovací a smažící - drátìný
2.300,- Kè
Trny na peèení brambor
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
200 porcí hranolkù za pouhých 15 minut
®
bez tuku. S patentovaným CombiFry
je poprvé možné, pøipravit velké množství
pøedsmažených polotovarù. Náklady na
koupi, skladování a likvidaci tuku zcela
odpadají.
è.artiklu
název
3170907 Koš grilovací a smažící
Cena bez DPH
2.350,- Kè
è.artiklu
název
Plech peèící zelený dìrovaný
è.artiklu
název
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
teflonová vrstva
Cena bez DPH
1.500,- Kè
è.artiklu
název
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
Stojícím uspoøádáním kuøat a kachen
dosáhneme obzvláštì št’avnatá prsíèka
i køupavou a rovnomìrnì zhnìdlou
kùži.
název
1.450,- Kè
Superspike rošt grilovací na kachny (8ks)
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
è.artiklu
Cena bez DPH
3170917 Plech smažící nepøipékavý povrch
Superspike rošt grilovací na kuøata (8ks)
3170910 Superspike rošt grilovací na kuøata (8ks)
2.600,- Kè
Plech smažící nepøipékavý povrch
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
3170916 Plech peèící zelený dìrovaný
Cena bez DPH
3170924 Trny na peèení brambor
Stojícím uspoøádáním kuøat a kachen
dosáhneme obzvláštì št’avnatá prsíèka
i køupavou a rovnomìrnì zhnìdlou kùži.
Cena bez DPH
1.450,- Kè
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3170912 Superspike rošt gril. na kachny (8ks)
3.000,- Kè
Rošt na špízy Grill a Tandoori
Rošt na peèená žebírka
kompletní sestava roštu se špízy
pro modely 61/101/201 (60.72.414)
pro modely 62/102/202 (60.72.415)
GN RATIONAL 1/1 (530x325)
1x zásuvný rošt
1x kulatá špízová jehla 5 mm
1x kulatá špízová jehla 8 mm
1x hrantá špízová jehla 5 mm
1x hrantá špízová jehla 8 mm
1x hrantá špízová jehla 4x10 mm
è.artiklu
název
3170923 Rošt na peèená žebírka
Cena bez DPH
2.700,- Kè
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3170934 Rošt na špízy komplet GN 1/1 (60.72.414) 2.800,- Kè
3170935 Rošt na špízy komplet GN 2/1 (60.72.415) 3.200,- Kè
088
originální pøíslušenství rational
Ohøívací skøíò
Podstavec pod konvektomaty 61 / 101
Podstavec je konstruován s univerzální
výškou 750 mm pro modely 61 a 101
(není možno využívat zavážecích vozíkù).
Tuhá svaøená nerezová konstrukce
se zadním dorazem pro GN
- poèet zásuvù 5 + 5 GN 1/1
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220068 Podstavec pod konvektomaty 61 / 101
9.500,- Kè
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7225161 Ohøívací skøíò 61/101
7225162 Ohøívací skøíò 62/102
(60.30.352)
(60.30.357)
58.900,- Kè
67.900,- Kè
Podstavec pod konvektomaty 62 / 102
Podstavec pod konvektomaty 61 / 101
Pro modely 61
- poèet zásuvù 6 + 6 GN 1/1
- výška podstavce 931 mm
Pro modely 62
- poèet zásuvù 6x GN1/1 + 6x GN2/1
- výška podstavce 931 mm
Podstavce jsou konstruovány s výškou
optimální pro využití závážecích vozíkù
Tuhá svaøená nerezová konstrukce
se zadním dorazem pro GN
Podstavce jsou konstruovány s výškou
optimální pro využití závážecích vozíkù
Tuhá svaøená nerezová konstrukce
se zadním dorazem pro GN
Pro modely 101
- poèet zásuvù 4 + 4 GN 1/1
- výška podstavce 671 mm
Pro modely 102
- poèet zásuvù 4x GN1/1 + 4x GN2/1
- výška podstavce 671 mm
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220082 Podstavec pod konvektomaty 6+6 RAT 61 9.900,- Kè
7220083 Podstavec pod konvektomaty 4+4 RAT 101 9.200,- Kè
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220084 Podstavec pod konvektomaty 6+6 RAT 62 11.900,- Kè
7220085 Podstavec pod konvektomaty 4+4 RAT 102 11.200,- Kè
UltraVent® odsávací zákryt pro modely 61 / 101 E
Mezidílec Combi Duo
UltraVent®
Kondenzaèní technologie nástavcù UltraVent® váže
a odvádí vystupující výpary. Není nutné zøizovat
nákladné vzduchotechnické instalace. Instalace je
snadná a dá se provést kdykoli, i dodateènì. Vyvedení
do venkovního prostoru není nutné.
UltraVent® Plus
Kromì kondenzaèni technologie nastavce UltraVent®
je nastavec UltraVent® Plus vybaven specialni filtraèni
technikou. Diky tomu odstraòuje jak vypary, tak protivný
dým, vznikajici pøi grilovani a peèeni. Pøistroje Rational
tak mùžete instalovat i na kriticka mista, napøiklad
v pøedni èasti kuchynì.
název
Cena bez DPH
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7225007 UltraVent Plus 61/101 E
7225009 UltraVent 61/101 E
vnítøní vozík typ 201
è.artiklu
název
Cena bez DPH
16.900,- Kè
4.200,- Kè
23.900,- Kè
139.900,- Kè
84.900,- Kè
Vozík zavážecí STANDARD 201 a 202
Sestava zavážecího vozíku STANDARD 102
4420099 Stojanový vozík 102 (60.12.011)
4420108 Vjezdová ližina 102 (60.62.094)
4420106 Pøepravní vozík 102 (60.60.678)
(60.72.202)
(60.72.320)
è.artiklu
vnítøní vozík typ 202
è.artiklu
7225170 Mezidílec Combi Duo 61/101 (60.71.926) 22.900,- Kè
7225171 Mezidílec Combi Duo 62/102 (60.71.932) 28.900,- Kè
název
4420101 Vozík zavážecí 201
4420100 Vozík zavážecí 202
Cena bez DPH
(60.21.054)
(60.22.086)
42.900,- Kè
48.900,- Kè
RATIONAL mycí a oplachové tablety
Chemie do konvektomatù RATIONAL
- mycí tablety, balení: 100 ks
Chemie do konvektomatù RATIONAL
- oplachové tablety, balení: 50 ks
Chemie do konvektomatù RATIONAL
- oplachové tablety CareControl
urèeny pro modely Rational od r. 2009
balení: 100 ks
Chemie do konvektomatù RATIONAL
- tableta pro redukci pìnivosti bìhem mytí
- tablety se pøidávají k bìžným mycím tabletám
balení: 120 ks
CareControl
množství Cena bez DPH
è.artiklu
název
7220055
7220056
7220059
7220060
Mycí tablety
100 ks
Oplachové tablety
50 ks
Oplachové tablety CareControl 100 ks
Tableta pro redukci pìnivosti
120 ks
1.790,- Kè
1.295,- Kè
2.200,- Kè
1.495,- Kè
www.bertos.com
5 let záruka
nové výkonné hoøáky
kontrolka v prolisu
zesílené dveøe
LX
TOP
ergonomická madla
Rozdíl v detailu
VYBRANÉ MODELY
090
nosièe talíøù a transportní vozíky
Nosièe talíøù SERVISTAR GASTRO 30
Technická data:
Kapacita ...... 30 talíøù (2 sloupce á 15 talíøù)
Výškový odstup ................................. 80 mm
Rozmìry (šxhxv) ......... 491 x 652 x1457 mm
Hmotnost ............................................. 13 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení.
Jedineèný systém na rovnání talíøù s patentovaným
talíøovým clipem. Maximální zatížení na talíø 1 kg.
Vhodné pro talíøe o prùmìru až 30 cm.
Slouží jako hygienický zákryt
celého nosièe. Tepelnì izoluje.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223801 A Nosiè talíøù GASTRO 30
17.300,- Kè
Pøíslušenství:
7223802 A Hygien. zákryt GASTRO 30
8.100,- Kè
Nosièe talíøù SERVISTAR GASTRO 80
Technická data:
Kapacita ...... 80 talíøù (4 sloupce á 20 talíøù)
Výškový odstup ................................. 80 mm
Rozmìry (šxhxv) ......... 652 x 761 x1857 mm
Hmotnost ............................................. 21 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení.
Jedineèný systém na rovnání talíøù s patentovaným
talíøovým clipem. Maximální zatížení na talíø 1 kg.
Vhodné pro talíøe o prùmìru až 30 cm.
Slouží jako hygienický zákryt
celého nosièe. Tepelnì izoluje.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223803 A Nosiè talíøù GASTRO 80
24.700,- Kè
Pøíslušenství:
7223804 A Hygien. zákryt GASTRO 80
8.500,- Kè
Nosièe talíøù SERVISTAR PORTABEL 20
Technická data:
Kapacita ...... 20 talíøù (2 sloupce á 10 talíøù)
Výškový odstup ................................. 80 mm
Rozmìry (šxhxv) .......... 590 x 530 x 905 mm
Hmotnost ............................................ 6,5 kg
Stolní zaøízení v celonerezovém provedení.
Jedineèný systém na rovnání talíøù s patentovaným
talíøovým clipem. Maximální zatížení na talíø 1 kg.
Vhodné pro talíøe o prùmìru až 30 cm.
è.artiklu
Chladící izolované vozíky BW-UK10
Technická data:
Kapacita ................................ 10x GN2/1-100
Kapacita ................................ 20x GN1/1-100
Rozteè zásuvù ................................... 115mm
Ovládací panel ........................... elektronický
Typ chlazení........................ cirkulaèní systém
Teplotní rozsah ....................... -10°C do +8°C
Doba vychlazení ........................ cca 100 min.
Rozmìry (šxhxv)............ 756 x 932 x1816mm
Napìtí / Pøíkon ...................... 230 V / 0,8 kW
Chladivo .............................................. R404a
Hmotnost ............................................. 173 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10,
hygienické provedení HS vèetnì komory s oblými
rohy a prolisovanými zásuvy.
název
7223805 A Nosiè talíøù PORTABEL 20
Cena bez DPH
11.600,- Kè
“BW-UK” transport, chlazení
Banketové vozíky BLANCO INMOTION jsou zhotoveny z vysoce
jakostní nerez oceli CrNi 18/10 v HS hygienickém provedení. Vozíky
jsou vybaveny systémem aktivního chlazení s cirkulujícím vzduchem.
Provedení vozíku a dveøí je dvoupl᚝ové s kvalitní izolací a tìsnìním. Pøi otevøení dveøí vypne dveøní spínaè chlazení, nedochází také
k nežádoucímu namrzání stìn. Digitální ovládání s pøesným nastavení
požadované teploty -10°C až +8°C. Prolisované zásuvy pro GN ve
stìnì vozíku s pojistkou proti pøeklopení, distanèní dorazy pro zajištìní
dostateèného odstup GN od stìn pro rovnomìrnou cirkulaci chlazeného
vzduchu. Robustní dobøe izolované dveøe s masivními panty úhel
otevøení 270° - aretování. Ergonomická madla. Ètyøi koleèka Ø200mm,
(2x brzdìná) s ochranou proti korozi. Vozík je dále vybaven ochranými
polyamidovými rohy vozíku (nárazníky), které poskytují ochranu vozíku
a dalším zaøízením v provozu.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223807 A Banketový vozík BW-UK10 159.900,- Kè
Chladící izolované vozíky BW-UK15
“BW-UK” transport, chlazení
Technická data:
Kapacita .............................. 15x GN2/1-65
Kapacita .............................. 30x GN1/1-65
Rozteè zásuvù ................................ 75 mm
Ovládací panel ....................... elektronický
Typ chlazení................... cirkulaèní systém
Teplotní rozsah .................. -10°C do +8°C
Doba vychlazení ................... cca 100 min.
Rozmìry (šxhxv)....... 756 x 932 x1796mm
Napìtí / Pøíkon ...................... 230 V / 0,8 kW
Chladivo ......................................... R404a
Hmotnost ....................................... 173 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10,
hygienické provedení HS vèetnì komory s oblými
rohy a prolisovanými zásuvy.
Banketové vozíky BLANCO INMOTION jsou zhotoveny z vysoce
jakostní nerez oceli CrNi 18/10 v HS hygienickém provedení. Vozíky
jsou vybaveny systémem aktivního chlazení s cirkulujícím vzduchem.
Provedení vozíku a dveøí je dvoupl᚝ové s kvalitní izolací a tìsnìním. Pøi otevøení dveøí vypne dveøní spínaè chlazení, nedochází také
k nežádoucímu namrzání stìn. Digitální ovládání s pøesným nastavení
požadované teploty -10°C až +8°C. Prolisované zásuvy pro GN ve
stìnì vozíku s pojistkou proti pøeklopení, distanèní dorazy pro zajištìní
dostateèného odstup GN od stìn pro rovnomìrnou cirkulaci chlazeného
vzduchu. Robustní dobøe izolované dveøe s masivními panty úhel
otevøení 270° - aretování. Ergonomická madla. Ètyøi koleèka Ø200mm,
(2x brzdìná) s ochranou proti korozi. Vozík je dále vybaven ochranými
polyamidovými rohy vozíku (nárazníky), které poskytují ochranu vozíku
a dalším zaøízením v provozu.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223808 A Banketový vozík BW-UK15 162.900,- Kè
transportní vozíky vyhøívané
Vyhøívané a izolované vozíky BW11
091
“BW” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ............................. 11x GN2/1-100
Kapacita ............................. 22x GN1/1-100
Rozteè zásuvù ................................ 115mm
Kapacita talíøù (max. Ø26cm) ............ 40 ks
Kapacita talíøù (max. Ø31cm) ............ 20 ks
Ovládací panel ........................ elektronický
Druh ohøevu .................... cirkulaèní systém
Teplotní rozsah ................. +30°C do +90°C
Doba vyhøátí ............................. cca 15 min.
Rozmìry (šxhxv)......... 756 x 932 x1778mm
Napìtí ............................................... 230 V
Pøíkon .............................................. 2,2 kW
Hmotnost ......................................... 126 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10, hygienické
provedení HS vèetnì komory s oblými rohy a prolisovanými zásuvy.
Banketové vozíky BLANCO INMOTION jsou zhotoveny z vysoce
jakostní nerez oceli CrNi 18/10 v HS hygienickém provedení. Vozíky
jsou vyhøívané s cirkulací v dvoupl᚝ovém provedení s kvalitní
izolací. Vyjímatelný topný modul a nádobka na mechanické pøivlhèení
pro snadné èistìní a servis. Digitální ovládání, pøehledný display,
pøesné øízení a nastavení požadované teploty +30°C až +90°C.
Prolisované zásuvy pro GN (hygienické oblé rohy-snadné vytíránÍ)
ve stìnì vozíku s pojistkou proti pøeklopení, distanèní dorazy pro
zajištìní dostateèného odstup GN od stìn pro rovnomìrnou cirkulaci
horkého vzduchu. Robustní dobøe izolované dveøe s masivními panty
lze otevøít v úhlu 270° a za aretovat. Ergonomická madla jsou snadno
dostupná i pøi otevøených dveøích. Ètyøi velká otoèná koleèka
(Ø160mm, 2x brzdìná) s ochranou proti korozi. Vozík je dále vybaven
ochranými polyamidovými rohy vozíku (nárazníky), které poskytují
ochranu vozíku a dalším zaøízením v provozu.
è.artiklu
název
7223809 A Banketový vozík BW11
Vyhøívané a izolované vozíky BW18
Cena bez DPH
89.900,- Kè
“BW” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita .............................. 18x GN2/1-65
Kapacita .............................. 36x GN1/1-65
Rozteè zásuvù ................................ 75 mm
Kapacita talíøù (max. Ø26cm) ........... 68 ks
Kapacita talíøù (max. Ø31cm) ........... 34 ks
Ovládací panel ....................... elektronický
Druh ohøevu ................... cirkulaèní systém
Teplotní rozsah ............... +30°C do +90°C
Doba vyhøátí ............................ cca 15 min.
Rozmìry (šxhxv)........ 756 x 932 x1873mm
Napìtí ............................................. 230 V
Pøíkon ............................................. 2,2 kW
Hmotnost ........................................ 126 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10, hygienické
provedení HS vèetnì komory s oblými rohy a prolisovanými zásuvy.
Banketové vozíky BLANCO INMOTION jsou zhotoveny z vysoce
jakostní nerez oceli CrNi 18/10 v HS hygienickém provedení. Vozíky
jsou vyhøívané s cirkulací v dvoupl᚝ovém provedení s kvalitní
izolací. Vyjímatelný topný modul a nádobka na mechanické pøivlhèení
pro snadné èistìní a servis. Digitální ovládání, pøehledný display,
pøesné øízení a nastavení požadované teploty +30°C až +90°C.
Prolisované zásuvy pro GN (hygienické oblé rohy-snadné vytíránÍ)
ve stìnì vozíku s pojistkou proti pøeklopení, distanèní dorazy pro
zajištìní dostateèného odstup GN od stìn pro rovnomìrnou cirkulaci
horkého vzduchu. Robustní dobøe izolované dveøe s masivními panty
lze otevøít v úhlu 270° a za aretovat. Ergonomická madla jsou snadno
dostupná i pøi otevøených dveøích. Ètyøi velká otoèná koleèka
(Ø160mm, 2x brzdìná) s ochranou proti korozi. Vozík je dále vybaven
ochranými polyamidovými rohy vozíku (nárazníky), které poskytují
ochranu vozíku a dalším zaøízením v provozu.
è.artiklu
název
7223810 A Banketový vozík BW18
Vyhøívané a izolované vozíky BW22
Cena bez DPH
92.900,- Kè
“BW” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ............................ 22x GN2/1-100
Kapacita ............................ 44x GN1/1-100
Rozteè zásuvù ............................... 115mm
Kapacita talíøù (max. Ø26cm) ........... 80 ks
Kapacita talíøù (max. Ø31cm) ........... 40 ks
Ovládací panel ....................... elektronický
Druh ohøevu ................... cirkulaèní systém
Teplotní rozsah ................ +30°C do +90°C
Doba vyhøátí ............................ cca 15 min.
Rozmìry (šxhxv)..... 1307 x 932 x1778 mm
Napìtí .............................................. 230 V
Pøíkon ............................................ 2,2 kW
Hmotnost ........................................ 202 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10,
hygienické provedení HS vèetnì komory s oblými rohy
a prolisovanými zásuvy. Pøíplatkovì s oddìlovací stìnou.
Banketové vozíky BLANCO INMOTION jsou zhotoveny z vysoce
jakostní nerez oceli CrNi 18/10 v HS hygienickém provedení. Vozíky
jsou vyhøívané s cirkulací v dvoupl᚝ovém provedení s kvalitní
izolací. Vyjímatelný topný modul a nádobka na mechanické pøivlhèení
pro snadné èistìní a servis. Digitální ovládání, pøehledný display,
pøesné øízení a nastavení požadované teploty +30°C až +90°C.
Prolisované zásuvy pro GN (hygienické oblé rohy-snadné vytíránÍ)
ve stìnì vozíku s pojistkou proti pøeklopení, distanèní dorazy pro
zajištìní dostateèného odstup GN od stìn pro rovnomìrnou cirkulaci
horkého vzduchu. Robustní dobøe izolované dveøe s masivními panty
lze otevøít v úhlu 270° a za aretovat. Ergonomická madla jsou snadno
dostupná i pøi otevøených dveøích. Ètyøi velká otoèná koleèka
(Ø160mm, 2x brzdìná) s ochranou proti korozi. Vozík je dále vybaven
ochranými polyamidovými rohy vozíku (nárazníky), které poskytují
ochranu vozíku a dalším zaøízením v provozu.
è.artiklu
název
7223811 A Banketový vozík BW22
Vyhøívané a izolované vozíky BW36
Cena bez DPH
119.900,- Kè
“BW” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita .............................. 36x GN2/1-65
Kapacita .............................. 72x GN1/1-65
Rozteè zásuvù ................................ 75 mm
Kapacita talíøù (max. Ø26cm) ......... 136 ks
Kapacita talíøù (max. Ø31cm) ........... 68 ks
Ovládací panel ....................... elektronický
Druh ohøevu ................... cirkulaèní systém
Teplotní rozsah ............... +30°C do +90°C
Doba vyhøátí ............................ cca 15 min.
Rozmìry (šxhxv) .... 1307 x 932 x1873 mm
Napìtí .............................................. 230 V
Pøíkon ............................................. 2,2 kW
Hmotnost ........................................ 202 kg
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10,
hygienické provedení HS vèetnì komory s oblými rohy
a prolisovanými zásuvy. Pøíplatkovì s oddìlovací stìnou.
Banketové vozíky BLANCO INMOTION jsou zhotoveny z vysoce
jakostní nerez oceli CrNi 18/10 v HS hygienickém provedení. Vozíky
jsou vyhøívané s cirkulací v dvoupl᚝ovém provedení s kvalitní
izolací. Vyjímatelný topný modul a nádobka na mechanické pøivlhèení
pro snadné èistìní a servis. Digitální ovládání, pøehledný display,
pøesné øízení a nastavení požadované teploty +30°C až +90°C.
Prolisované zásuvy pro GN (hygienické oblé rohy-snadné vytíránÍ)
ve stìnì vozíku s pojistkou proti pøeklopení, distanèní dorazy pro
zajištìní dostateèného odstup GN od stìn pro rovnomìrnou cirkulaci
horkého vzduchu. Robustní dobøe izolované dveøe s masivními panty
lze otevøít v úhlu 270° a za aretovat. Ergonomická madla jsou snadno
dostupná i pøi otevøených dveøích. Ètyøi velká otoèná koleèka
(Ø160mm, 2x brzdìná) s ochranou proti korozi. Vozík je dále vybaven
ochranými polyamidovými rohy vozíku (nárazníky), které poskytují
ochranu vozíku a dalším zaøízením v provozu.
è.artiklu
název
7223812 A Banketový vozík BW36
Cena bez DPH
122.900,- Kè
profesionální mikrovlnné
trouby Samsung
PROÈ PROFESIONÁL ?
ÈAS NA VAØENÍ
Proè si vybrat Samsung
profesionální mikrovlnné trouby?
Profesionální mikrovlnné trouby jsou zhotoveny z vysoce kvalitních
komponentù, které budou pokraèovat v práci i vysokém zatížení
po dlouhou dobu a dosáhnout plného výkonu rychleji než mykrovlné
trouby pro domácnost.
Ty nejsou svojí konstrukcí a výkonem stavìny pro trvalé užívání
a pøi delším zatížení ztrácejí sílu, protože jejich komponenty jsou
nadmìrnì zatìžovány teplem, což zkracuje jejich životnost.
tlaèítko 20 sekund - pøidá èas navíc,
zatímco mikrovlnná trouba I nadále vaøí
CM 1929
-
možnost stohování
úspora pracovního místa
vnitøní rozmìr 370x370 mm
vhodné pro GN 2/3 (NE kovové)
snadné a odolné mechanické ovládání
modely CM 1019, 1519 a 1919 je možné
dodat s digitálním programovatelným ovládáním
Na obou modelech je použit pøehledný digitální displej.
Model CM 1929 s programovatelným ovládání
a CM 1019 s manuální ovládání
slouží profesionálùm
CM 1019
profesionální mikrovlnné trouby
093
Profesionální mikrovlnná trouba
Samsung CM-1079
Rozmìry (š x h x v) .... 517x412x297 mm
Rozmìry komory ........ 336x349x225 mm
Obsah komory.............................. 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ........... GN1/2
Poèet magnetronù .............................. 1
Ovládání .............................. mechanické
Regulace výkonu ........... 550/770/1100W
Rozmrazovací výkon .............. 170/330W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ....... 1100W
Pøíkon / Napìtí ................. 1,45kW/ 230V
Hmotnost..................................... 17,5 kg
- mechanické ovládáním s èasovaèem
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení
- 5 stupòù mikrovlnného výkonu
- funkce rozmrazení pøi výkonu 170 a 330W
- signalizace ukonèení procesu
è.artiklu
NEW
název
výkon Cena bez DPH
7221043 A Model CM-1079 1100W
7.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba
Samsung CM-1069
- pøehledné programovatelné ovládání
- digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení
- možnost nastavení až 20 programù
- 4 stupòù mikrovlnného výkonu
- funkce rozmrazení
pøi výkonu 170 a 330W
- rychlé tlaèítko pøidání èasu
ohøevu +30 sec.
- signalizace ukonèení procesu
Rozmìry (š x h x v) ..... 517x412x297 mm
Rozmìry komory ......... 336x349x225 mm
Obsah komory .............................. 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ............. GN1/2
Poèet magnetronù ............................... 1
Ovládání ....................... programovatelné
Regulace výkonu ........... 550/770/1100W
Rozmrazovací výkon .............. 170/330W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ........ 1100W
Pøíkon / Napìtí ................... 1,6kW/ 230V
Hmotnost ..................................... 17,5 kg
è.artiklu
název
výkon Cena bez DPH
7221033 A Model CM-1069 1100W
9.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba
Samsung CM-1019
Rozmìry (š x h x v) ... 464x557x368 mm
Rozmìry komory ....... 370x370x190 mm
Obsah komory ............................ 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro .......... GN2/3
Poèet magnetronù ............................. 1
Ovládání ............................ mechanické
Regulace výkonu .......... 500/700/1000W
Rozmrazovací výkon ............. 180/300W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ....... 1000W
Pøíkon / Napìtí .................. 1,7kW/ 230V
Hmotnost ................................... 26,5 kg
- snadné a rychlé mechanické ovládání, velký vnitøní
prostor 370x370 ( GN2/3 ), digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení, snadno odnímatelný strop lze mýt v myèce)
- vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový), 5 stupòù mikrovlnného výkonu, 2 funkce rozmrazení pøi výkonu
180 a 300W, rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec.
è.artiklu
název
výkon Cena bez DPH
- signalizace ukonèení procesu
7221034 A Model CM-1019 1000W
15.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba
Samsung CM-1519
Rozmìry (š x h x v) ... 464x557x368 mm
Rozmìry komory ....... 370x370x190 mm
Obsah komory ............................ 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro .......... GN2/3
Poèet magnetronù ............................. 2
Ovládání ............................ mechanické
Regulace výkonu .......... 750/105/1500W
Rozmrazovací výkon ............. 195/375W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ....... 1500W
Pøíkon / Napìtí .................... 3 kW/ 230V
Hmotnost ...................................... 32 kg
- snadné a rychlé mechanické ovládání
- velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 )
- digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení
- snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce)
- vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový)
- 5 stupòù mikrovlnného výkonu
- 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 195 a 375W
- rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec.
- signalizace ukonèení procesu
NEW
è.artiklu
název
výkon Cena bez DPH
7221036 A Model CM-1519 1500W
18.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba
Samsung CM-1919
Rozmìry (š x h x v) ... 464x557x368 mm
Rozmìry komory ....... 370x370x190 mm
Obsah komory ............................ 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ........... GN2/3
Poèet magnetronù ............................. 2
Ovládání ............................. mechanické
Regulace výkonu ....... 925/1295/1850W
Rozmrazovací výkon ............ 180/370W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ...... 1850W
Pøíkon / Napìtí .................. 3,2kW/ 230V
Hmotnost ...................................... 32 kg
- snadné a rychlé mechanické ovládání
- velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 )
- digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení
- snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce)
- vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový)
- 5 stupòù mikrovlnného výkonu
- 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 180 a 370W
- rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec.
- signalizace ukonèení procesu
è.artiklu
název
výkon Cena bez DPH
7221040 A Model CM-1919 1850W
21.900,- Kè
094
profesionální mikrovlnné trouby
Profesionální mikrovlnná trouba NE-3240EUG
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .................. 650x526x471 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm
Výška komory ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro .................... GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2
Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì
Regulace výkonu .............. 340 / 1600 / 3200 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W
Výstupní výkon ..................................... 3200 W
Pøíkon / napìtí ............ 4,96kW / 400V/2N/50Hz
Hmotnost .................................................. 65 kg
Provedení: Celonerezové
- ovládání manuální
Možnost vaøení ve dvou patrech.
Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje,
že bude disponovat velkým výkonem 3200 W a rozsáhlou
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering,
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování. Jednotka
i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké
zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu interiéru a s
odnímatelným vnitøním regálem. Èíselný displej. Tahem
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).
NE-3240EUG
è.artiklu
název
7220997 A Mikrovlnná trouba NE-3240EUG
Cena bez DPH
94.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba NE-2140EUG
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .................. 650x526x471 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm
Výška komory ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro .................... GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2
Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì
Regulace výkonu .............. 340 / 1050 / 2100 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W
Výstupní výkon ..................................... 2100 W
Pøíkon / napìtí ............ 3,65kW / 400V/2N/50Hz
Hmotnost .................................................. 54 kg
Provedení: Celonerezové
- ovládání manuální
Možnost vaøení ve dvou patrech.
Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje,
že bude disponovat velkým výkonem 2100 W a rozsáhlou
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering,
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování. Jednotka
i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké
zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu interiéru a s
odnímatelným vnitøním regálem. Èíselný displej. Tahem
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).
NE-2140EUG
è.artiklu
název
7220996 A Mikrovlnná trouba NE-2140EUG
Cena bez DPH
84.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba NE-1880EUG
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .................. 650x526x471 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm
Výška komory ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro .................... GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2
Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì
Regulace výkonu ................ 340 / 900 / 1800 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W
Výstupní výkon ..................................... 1800 W
Pøíkon / napìtí .............. 3,2kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 54 kg
Provedení: celonerezové
- ovládání programovatelné (16 programù)
Možnost vaøení ve dvou patrech.
Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje,
že bude disponovat velkým výkonem 1800 W a rozsáhlou
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering,
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování.
Programovatelný model, èasový èíselný displej, dotyková
programovací tlaèítka,16 pøedvoleb, každá obsahuje 2 a 3
úrovnì, po naprogramování ovládání pomocí jednoho
tlaèítka. Jednotka i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli,
urèené pro velké zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu
interiéru a s odnímatelným vnitøním regálem. Tahem
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).
NE-1880EUG
è.artiklu
název
7221002 A Mikrovlnná trouba NE-1880EUG
Cena bez DPH
82.500,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba NE-1840EUG
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .................. 650x526x471 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm
Výška komory ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro .................... GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2
Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì
Regulace výkonu ................ 340 / 900 / 1800 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W
Výstupní výkon ..................................... 1800 W
Pøíkon / napìtí .............. 3,2kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 54 kg
Provedení: celonerezové
- ovládání manuální
Možnost vaøení ve dvou patrech.
NE-1840EUG
Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje,
že bude disponovat velkým výkonem 1800 W a rozsáhlou
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering,
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování. Jednotka
i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké
zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu interiéru a s
odnímatelným vnitøním regálem. Èíselný displej. Tahem
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).
è.artiklu
název
7221001 A Mikrovlnná trouba NE-1840EUG
Cena bez DPH
77.500,- Kè
profesionální mikrovlnné trouby
095
Profesionální mikrovlnná trouba NE-2146-2EUG
Profesionální mikrovlnná trouba NE-2156-2EUG
Technická data:
Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje,
že bude disponovat velkým výkonem 2100 W a rozsáhlou
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely
stálé hodnoty. Uvedený model je vhodný pro provozy s
rychlou obrátkou jídel (rychlá obèerstvení, menší prodejny,
bufety a stánky). Dva magnetrony zajišují dvojí vyzaøování
ze stropu a dna pro rovnomìrné ohøívání, Tøi úrovnì
výkonu: vysoký, støední a rozmrazování. Jednotka i vnitøní
dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké zatížení.
Snadné èištìní hladkého povrchu intriéru s odnímatelnou
vnitøní deskou. Èíselný displej. Tahem otevíratelná
postranní dvíøka s prùhledným okénkem.
Rozmìry (šxhxv) .................. 422x508x337 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 330x310 mm
Výška komory ...................................... 175 mm
Obsah komory.............................................. 18 l
Poèet magnetronù ........................................... 2
Nastavení výkonu ................................ 3 úrovnì
Regulace výkonu ....................... 1050 / 2100 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 2100 W
Pøíkon / napìtí .......... 3,160kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 30 kg
Provedení: celonerezové
Model NE-2146EUG - ovládání mechanické
Model NE-2156EUG - ovládání programovatelné (20 programù x 3)
Možnost vaøení ve dvou patrech.
NE-2146EUG
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220999 A Mikrovlnná trouba NE-2146-2EUG 47.500,- Kè
7221000 A Mikrovlnná trouba NE-2156-2EUG 49.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba NE-1646EUG
Profesionální mikrovlnná trouba NE-1656EUG
Technická data:
Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje,
že bude disponovat velkým výkonem 1600 W a rozsáhlou
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely
stálé hodnoty. Uvedený model je vhodný pro provozy s
rychlou obrátkou jídel (rychlá obèerstvení, menší prodejny,
bufety a stánky). Dva magnetrony zajišují dvojí vyzaøování
ze stropu a dna pro rovnomìrné ohøívání, Tøi úrovnì
výkonu: vysoký, støední a rozmrazování. Jednotka i vnitøní
dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké zatížení.
Snadné èištìní hladkého povrchu intriéru s odnímatelnou
vnitøní deskou. Èíselný displej. Tahem otevíratelná
postranní dvíøka s prùhledným okénkem.
Rozmìry (šxhxv) .................. 422x508x337 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 330x310 mm
Výška komory ...................................... 175 mm
Obsah komory.............................................. 18 l
Poèet magnetronù ....................................... 1+1
Nastavení výkonu ................................ 3 úrovnì
Regulace výkonu .......................... 800 / 1600 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 1600 W
Pøíkon / napìtí ........... 2,590kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 30 kg
Provedení: celonerezové
Model NE-1646EUG - ovládání mechanické
Model NE-1656EUG - ovládání programovatelné (20 programù x 3)
NE-2156EUG programovatelný model, èasový èíselný
displej, dotyková programovací tlaèítka, 20 pøedvoleb,
každá obsahuje 2 a 3 úrovnì, po naprogramování ovládání
pomocí jednoho tlaèítka
NE-1646EUG
NE-1656EUG programovatelný model, èasový èíselný
displej, dotyková programovací tlaèítka, 20 pøedvoleb,
každá obsahuje 2 a 3 úrovnì, po naprogramování ovládání
pomocí jednoho tlaèítka
è.artiklu
název
7221004 A Mikrovlnná trouba NE-1646EUG
7221005 A Mikrovlnná trouba NE-1656EUG
Cena bez DPH
42.500,- Kè
44.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba NE-1037EZG
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .................. 510x360x306 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 330x330 mm
Výška komory ...................................... 200 mm
Obsah komory.............................................. 22 l
Poèet magnetronù ............................. 1 (spodní)
Nastavení výkonu ................................ 3 úrovnì
Regulace výkonu .......................... 500 / 1000 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 1000 W
Pøíkon / napìtí ........... 1,490kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost ............................................... 17,8 kg
Programovatelný model NE-1037, snadný pro obsluhu,
konstruováný pro používání v nároèných profesionálních
podmínkách a už znovu ohøíváte jídlo v chlazené nebo
zmražené podobì souèasnì s pøílohou, model této øady
urèitì splní požadavky støednì nároèných majitelù rušných
provozù. Tøi úrovnì výkonu (od 340 W do 1000 W). Pamì
na deset pøedvoleb a na dvojité množství jídla (funkce X2).
Dvì a tøi úrovnì vaøení umožòují, aby se nastavený výkon
mohl samoèinnì mìnit v prùbìhu vaøení. Možnost uzamèení
programu dovoluje ovládání spotøebièe jedním tlaèítkem,
volba zvukového upozornìní. Kryt a vnitøní prostor nerez.
NE-1037EZG
Provedení: Celonerezové
- ovládání programovatelné (10 programù x 2)
è.artiklu
název
7220998 A Mikrovlnná trouba NE-1037EZG
Cena bez DPH
19.900,- Kè
Profesionální mikrovlnná trouba NE-1027ETG
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .................. 510x360x306 mm
Rozmìry komory (šxh) .................. 330x330 mm
Výška komory ...................................... 200 mm
Obsah komory.............................................. 22 l
Poèet magnetronù ............................. 1 (spodní)
Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì
Regulace výkonu ................. 100 / 500 / 1000 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 1000 W
Pøíkon / napìtí ........... 1,490kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost ............................................... 17,8 kg
Provedení: Celonerezové
- ovládání manuální
Model s manuálním ovládáním, snadno ovladatelný,
konstruováný pro používání v nároèných profesionálních
podmínkách, a už znovu ohøíváte jídlo v chlazené nebo
zmražené podobì souèasnì s pøílohou, model této øady
urèitì splní požadavky støednì nároèných majitelù rušných
provozù. Ètyøi úrovnì výkonu (od 100 W do 1000 W).
Kryt a vnitøní prostor nerez.
NE-1027ETG
è.artiklu
název
7221003 A Mikrovlnná trouba NE-1027ETG
Cena bez DPH
18.500,- Kè
pro profesionální kuchaøe
systém pro øešení
krytických fází
v organizaci
Vaší kuchynì
regenerace a udržování
!
w
e
N
chlazení s regenerací
dva pøístroje v jednom !
chlazení a transport
udržování a transport
v teplém stavu
nízkoteplotní peèení
nízkoteplotní peèení a uzení
inovativní systém
nízkoteplotní peèení a udržování
Nízkoteplotní peèení a udržení FS-041E
pøíprava, ohøev a udržení
Technická data:
Kapacita ..... 4x GN1/1 (rozteè zásuvù 70mm)
Max. vsádka produktu ........................... 12 kg
Ovládání ... E- elektronické - programovatelné
Systém ohøevu ................................... statický
Regulace teploty .................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)............ 800 x 450 x 600 mm
Pøíkon / Napìtí .............. 1,2 kW / 230V/50Hz
Funkce “HOLD” pomalé peèení ............... ano
Funkce “udržení” ...................................... ano
Sonda teploty v jádru ............................... ano
Funkce “uzení” ........................................... ne
NEW
FS-041E
Zaøízení v celonerezovém provedení, hygienické provedení
vèetnì komory s oblými rohy. Vyjímatelné vnitøní zásuvy GN1/1
a teplotní vpichovou sondu.
Zaøízení FS jsou urèeny k pomalému (nízkoteplotnímu) peèení,
peèení ”pøes noc”, dohotovení a udržení teploty hotových pokrmù
ve stavu jako by byli právì nyní pøipraveny díky šetrnému ohøevu
(statický kruhový topný systém bez ventilátoru, mìkké sálavé teplo
využívající vlhkosti surovin), pøesné elektronické kontrole teploty
(v komoøe a jádru produktu s vpichovou teplotní sondou), èasu a
systému odvlhèení komory. Snadné programovatelné øízení (LCD
dotykový displej plus otoèný ovladaè) k využití až 200 programù s
dalšími podkroky (90 receptù dodáno s MODULINE - MY CHEF).
Pec je vybavena osvìtlením komory a zvukovou signalizací. Dále
máte možnost ukládat až 30 rùzných teplot v jádru a s USB portem
(pøíplatkovì) také data HACCP až 13 dnù po 24 hodin. Nízkoteplotní
zaøízení nevysušuji potraviny a výraznì snižují ztráty hmotnosti, šetøí
energii (pouze 1,2kW), napìtí pouze 230V, nepotøebuji zvlhèování a
pøipojení na odpad. Nepøekonatelný koneèný výsledek úpravy masa.
è.artiklu
NEW
FS-052E
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223020 A El.nízkoteploní pec FS-052E
7223021 A El.nízkoteploní pec FA-052E
Technická data:
NEW
Zaøízení FS jsou urèeny k pomalému (nízkoteplotnímu) peèení,
peèení ”pøes noc”, dohotovení a udržení teploty hotových pokrmù
ve stavu jako by byli právì nyní pøipraveny díky šetrnému ohøevu
(statický kruhový topný systém bez ventilátoru, mìkké sálavé teplo
využívající vlhkosti surovin), pøesné elektronické kontrole teploty
(v komoøe a jádru produktu s vpichovou teplotní sondou), èasu a
systému odvlhèení komory. Snadné programovatelné øízení (LCD
dotykový displej plus otoèný ovladaè) k využití až 200 programù s
dalšími podkroky (90 receptù dodáno s MODULINE - MY CHEF).
Pec je vybavena osvìtlením komory a zvukovou signalizací. Dále
máte možnost ukládat až 30 rùzných teplot v jádru a s USB portem
(pøíplatkovì) také data HACCP až 13 dnù po 24 hodin.Nízkoteplotní
zaøízení nevysušuji potraviny a výraznì snižují ztráty hmotnosti,šetøí
energii (pouze 3,0kW), napìtí pouze 230V, nepotøebuji zvlhèování a
pøipojení na odpad. Nepøekonatelný koneèný výsledek úpravy masa.
Typ FA-082E je navíc vybaveno vyvíjeèem kouøe a umožòuje uzení
(”za tepla a za studena”), možnost pøípravy øady inovativních receptù.
è.artiklu
FA-082E
název
Cena bez DPH
7223022 A El.nízkoteploní pec FS-082E
7223023 A El.nízkoteploní pec FA-082E
Nízkoteplotní peèení FS-082E / FA + uzení
114.900,- Kè
139.900,- Kè
pøíprava, ohøev a udržení
Zaøízení FS jsou urèeny k pomalému (nízkoteplotnímu) peèení,
peèení ”pøes noc”, dohotovení a udržení teploty hotových pokrmù
ve stavu jako by byli právì nyní pøipraveny díky šetrnému ohøevu
(statický kruhový topný systém bez ventilátoru, mìkké sálavé teplo
využívající vlhkosti surovin), pøesné elektronické kontrole teploty
(v komoøe a jádru produktu s vpichovou teplotní sondou), èasu a
systému odvlhèení komory. Snadné programovatelné øízení (LCD
dotykový displej plus otoèný ovladaè) k využití až 200 programù s
dalšími podkroky (90 receptù dodáno s MODULINE - MY CHEF).
Pec je vybavena osvìtlením komory a zvukovou signalizací. Dále
máte možnost ukládat až 30 rùzných teplot v jádru a s USB portem
(pøíplatkovì) také data HACCP až 13 dnù po 24 hodin. Nízkoteplotní
zaøízení nevysušuji potraviny a výraznì snižují ztráty hmotnosti, šetøí
energii (pouze 3+3kW), napìtí pouze 230V, nepotøebuji zvlhèování a
pøipojení na odpad. Nepøekonatelný koneèný výsledek úpravy masa.
Technická data:
Kapacita ............... 8+8 GN2/1 (16+16 GN1/1)
Rozteè zásuvù ...................................... 70mm
Max. vsádka produktu ................... 55 + 55 kg
Ovládání ... E- elektronické - programovatelné
Systém ohøevu ................................... statický
Regulace teploty 2x .............. +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)........ 770 x 8550 x 1930 mm
Pøíkon / Napìtí .............. 3+3 kW / 230V/50Hz
Funkce “HOLD” pomalé peèení ............... ano
Funkce “udržení” ...................................... ano
Sonda teploty v jádru ............................... ano
Ovládání samostatnì pro 2 komory ..... ano
Funkce “uzení” ........................................... ne
99.900,- Kè
124.900,- Kè
pøíprava s uzením a udržení
Vyvíjeè
kouøe
Zaøízení v celonerezovém hygienickém provedení,
komora s oblými rohy a sbìrnou vanou na kondenzát.
V cenì : vyjímatelné nerezové zásuvy pro GN2/1 (1/1)
a teplotní vpichová sonda.
74.900,- Kè
Zaøízení FS jsou urèeny k pomalému (nízkoteplotnímu) peèení,
peèení ”pøes noc”, dohotovení a udržení teploty hotových pokrmù
ve stavu jako by byli právì nyní pøipraveny díky šetrnému ohøevu
(statický kruhový topný systém bez ventilátoru, mìkké sálavé teplo
využívající vlhkosti surovin), pøesné elektronické kontrole teploty
(v komoøe a jádru produktu s vpichovou teplotní sondou), èasu a
systému odvlhèení komory. Snadné programovatelné øízení (LCD
dotykový displej plus otoèný ovladaè) k využití až 200 programù s
dalšími podkroky (90 receptù dodáno s MODULINE - MY CHEF).
Pec je vybavena osvìtlením komory a zvukovou signalizací. Dále
máte možnost ukládat až 30 rùzných teplot v jádru a s USB portem
(pøíplatkovì) také data HACCP až 13 dnù po 24 hodin. Nízkoteplotní
zaøízení nevysušuji potraviny a výraznì snižují ztráty hmotnosti, šetøí
energii (pouze 3,0kW), napìtí pouze 230V, nepotøebuji zvlhèování a
pøipojení na odpad. Nepøekonatelný koneèný výsledek úpravy masa.
Typ FA-052E je navíc vybaveno vyvíjeèem kouøe a umožòuje uzení
(”za tepla a za studena”), možnost pøípravy øady inovativních receptù.
Nízkoteplotní peèení FS-082E / FA + uzení
Kapacita ........ 8x GN2/1 (16GN1/1) h=70mm
Max. vsádka produktu ........................... 55 kg
Ovládání ... E- elektronické - programovatelné
Systém ohøevu ................................... statický
Regulace teploty .................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv).......... 755 x 870 x 1120 mm
Pøíkon / Napìtí .................. 3 kW / 230V/50Hz
Funkce “HOLD” pomalé peèení ............... ano
Funkce “udržení” ...................................... ano
Funkce “uzení” ................... ano (model FA)
Sonda teploty v jádru ............................... ano
Pojízdné provedení .................................. ano
Cena bez DPH
pøíprava s uzením a udržení
Technická data:
Zaøízení v celonerezovém hygienickém provedení,
komora s oblými rohy a sbìrnou vanou na kondenzát.
V cenì : vyjímatelné nerezové zásuvy pro GN2/1 (1/1)
a teplotní vpichová sonda.
název
7223001 A El.nízkoteploní pec FS-041E
Nízkoteplotní peèení FS-052E / FA + uzení
Kapacita ........ 5x GN2/1 (10GN1/1) h=70mm
Max. vsádka produktu ........................... 46 kg
Ovládání ... E- elektronické - programovatelné
Systém ohøevu ................................... statický
Regulace teploty .................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)............ 755 x 870 x 900 mm
Pøíkon / Napìtí .................. 3 kW / 230V/50Hz
Funkce “HOLD” pomalé peèení ............... ano
Funkce “udržení” ...................................... ano
Funkce “uzení” ................... ano (model FA)
Sonda teploty v jádru ............................... ano
Pojízdné provedení .................................. ano
097
NEW
è.artiklu
Zaøízení v celonerezovém hygienickém provedení, dvì
oddìlené komory (2x elektronické ovládání) s oblými rohy
a sbìrnou vanou na kondenzát. V cenì vyjímatelné nerezové
zásuvy pro GN2/1 (1/1) a teplotní vpichová sonda.
název
Cena bez DPH
7223024 A El.nízkoteploní pec FS-282E
219.900,- Kè
Pøíslušenství k modelùm FS/FA :
FS-282E
7223326 A Port pro USB US 00X
1.900,- Kè
7223327 A Elektronický zámek dveøí DL 00X 6.800,- Kè
098
nízkoteplotní peèení a udržování
Nízkoteplotní peèení a udržení MC-031E
pøíprava, ohøev a udržení
Technická data:
Kapacita ........................ 3x GN1/1 (h=70mm)
Max. vsádka produktu ........................... 10 kg
Ovládání ... E- elektronické - programovatelné
Systém ohøevu ................................... statický
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Rozmìry (šxhxv)............ 450 x 630 x 410 mm
Pøíkon / Napìtí ............... 700 W / 230V/50Hz
Funkce “HOLD” pomalé peèení ............... ano
Funkce “èasovaní” ................................... ano
Sonda teploty v jádru ............................... ano
Klapky odvlhèení, stohování .................... ano
Zaøízení MC-031E urèeno k nízkoteplotnímu peèení, dlouhodobému
peèení “pøes noc”, šetrnému dohotovení a dále k udržení pokrmù
v teplém stavu a následnému výdeji. Díky elektronické kontrole teploty
komory jádra, èasu a snadnému systému odvlhèení komory je možno
pokrmy udržovat, pøipravovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by
byly právì pøipraveny. Statický kruhový topný systémem šetrného
ohøevu, pøesné a rychlé nastavení požadované teploty v komoøe i jádru.
Zaøízení je v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy,
stohovatelné, s elektronickým panelem, regulací teploty +30 až +130°C
a zobrazením teploty, klapkami pro odvlhèování ve dveøích a na zadní
stìnì komory. Šetrný provoz, snížení ztrát, úspora elektrické energie
s využitím noèního provozu. Zaøízení je dodáváno bez GN.
NEW
MC-031E
è.artiklu
Zaøízení je v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
název
Nízkoteplotní peèení a udržení MC-051E
pøíprava, ohøev a udržení
Technická data:
Kapacita ....................... 5x GN1/1 (h=70mm)
Max. vsádka produktu ........................... 15 kg
Ovládání ... E- elektronické - programovatelné
Systém ohøevu ................................... statický
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Rozmìry (šxhxv)............ 450 x 630 x 560 mm
Pøíkon / Napìtí ............. 1000 W / 230V/50Hz
Funkce “HOLD” pomalé peèení ............... ano
Funkce “èasovaní” ................................... ano
Sonda teploty v jádru ............................... ano
Klapky odvlhèení, stohování .................... ano
Cena bez DPH
7223005 A El.nízkoteploní pec MC-031E 39.900,- Kè
Zaøízení MC-051E urèeno k nízkoteplotnímu peèení, dlouhodobému
peèení “pøes noc”, šetrnému dohotovení a dále k udržení pokrmù
v teplém stavu a následnému výdeji. Díky elektronické kontrole teploty
komory jádra, èasu a snadnému systému odvlhèení komory je možno
pokrmy udržovat, pøipravovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by
byly právì pøipraveny. Statický kruhový topný systémem šetrného
ohøevu, pøesné a rychlé nastavení požadované teploty v komoøe i jádru.
Zaøízení je v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy,
stohovatelné, s elektronickým panelem, regulací teploty +30 až +130°C
a zobrazením teploty, klapkami pro odvlhèování ve dveøích a na zadní
stìnì komory. Šetrný provoz, snížení ztrát, úspora elektrické energie
s využitím noèního provozu. Zaøízení je dodáváno bez GN.
NEW
Zaøízení je v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
è.artiklu
MC-051E
název
Cena bez DPH
7223006 A El.nízkoteploní pec MC-051E 44.900,- Kè
Zaøízení pro udržení a ohøev MS-031E
udržení a ohøev
Technická data:
Kapacita ........................ 3x GN1/1 (h=70mm)
Ovládání ................................ E- elektronické
Systém ohøevu .................................. statický
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Možnost stohování .................................. ano
Klapky odvlhèení ..................................... ano
Rozmìry (šxhxv)............ 450 x 630 x 410 mm
Pøíkon .................................................. 700 W
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Zaøízení MS-031E je urèeno k udržování pokrmù v teplém stavu
a díky elektronické kontrole teploty a systému odvzdušnìní je možno
pokrmy udržovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právì
pøipraveny. Statický kruhový topný systém šetrného ohøevu, model
v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy, stohovatelný,
s elektronickým ovládacím panelem, regulací teploty a zobrazením
teploty, s klapkami pro odvlhèování ve dveøích a na zadní stìnì
komory. Šetrný provoz, snížení ztrát, úspora el.energie.
Zaøízení je dodáváno bez GN.
Zaøízení je v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
è.artiklu
MS-031E
název
Cena bez DPH
7223010 A Ohøevný zásobník MS-031E
Zaøízení pro udržení a ohøev MS-051E
35.900,- Kè
udržení a ohøev
Technická data:
Kapacita ........................ 5x GN1/1 (h=70mm)
Ovládání ................................ E- elektronické
Systém ohøevu .................................. statický
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Možnost stohování .................................. ano
Klapky odvlhèení ..................................... ano
Rozmìry (šxhxv)............. 450 x 630 x 560mm
Pøíkon ............................................... 1000 W
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Zaøízení MS-051E je urèeno k udržování hotových pokrmù bìhem
expedice (horké v expedièní teplotì) stavu a díky elektronické
kontrole teploty a systému odvzdušnìní je možno pokrmy udržovat
a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právì pøipraveny. Statický
kruhový topný systém šetrného ohøevu, model v celonerezovém
provedení se zaoblenými rohy, stohovatelný, s elektronickým
ovládacím panelem, regulací teploty a zobrazením teploty, s klapkami
pro odvlhèování ve dveøích a na zadní stìnì komory. Šetrný provoz,
snížení ztrát, úspora el.energie. Zaøízení je dodáváno bez GN.
Zaøízení je v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
è.artiklu
MS-051E
název
Cena bez DPH
7223011 A Ohøevný zásobník MS-051E
Zásuvky pro udržení a ohøev MSC-11E (12/13)
39.900,- Kè
udržení a ohøev
Technická data:
Zaøízení MSC jsou urèena k udržování hotových pokrmù bìhem
expedice (horké v expedièní teplotì) stavu a díky elektronické
kontrole teploty a systému odvzdušnìní je možno pokrmy udržovat
a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právì pøipraveny. Statický
kruhový topný systém šetrného ohøevu, modely v celonerezovém
provedení se zaoblenými rohy, stohovatelný, s elektronickým
ovládacím panelem, regulací a zobrazením teploty. Klapky pro
odvlhèování ve dveøích zásuvek a na zadní stìnì komory. Šetrný
provoz, snížení ztrát, úspora el.energie. Zaøízení je dodáváno
bez GN.
MSC-11E
MSC-12E
MSC-13E
Kapacita ..... 1x GN1/1 ..... 2x GN1/1 ..... 3x GN1/1
(h=150mm) (h=150 mm) (h=150 mm)
Ovládání ................. E .................. E ................. E
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Šíøka (mm) ......... 660............... 660 .............. 660
Hloubka (mm) ..... 620 .............. 620 .............. 620
Výška (mm) ........ 290............... 500 .............. 710
Pøíkon (W) .......... 700............. 1000 ............ 1000
Napìtí (V/Hz) .. 230/50 ........ 230/50 .......... 230/50
MSC-13E
E - elektrické
Pøíplatkovì: Sada koleèek (2+2) ......................... 4.700,- Kè
pro modely MC / MS / MSC
è.artiklu
MSC-12E
Zaøízení je v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
MSC-11E
název
7223012 A Ohøevný zásobník MSC-11E
7223013 A Ohøevný zásobník MSC-12E
7223014 A Ohøevný zásobník MSC-13E
Cena bez DPH
39.900,- Kè
49.900,- Kè
59.900,- Kè
udržovací vozíky - statický ohøev
Udržovací transportní vozík MS 081E
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita .......................................... 8x GN1/1
Rozteè zásuvù .................................... 70 mm
Ovládací panel ............................ elektronický
Ohøev ..................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Rozmìry (šxhxv) ......... 520 x 720 x 1000 mm
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Pøíkon ................................................. 1,0 kW
Zaøízení v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Transportní vozík MS 081E slouží pro udržování potravin v teplém
stavu. Pøesné elektronické nastavování tepoty od 30 – 120°C. Ve
dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální odvlhèení
komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohøevu využívá
a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Dveøe s možností
volby otevírání vlevo èi vpravo vybaveny odolným tìsnìním.
Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvì z nich brzdìná.
Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná
servisní údržba.
NEW
è.artiklu
MS-081 E
NEW
MS-052 E
è.artiklu
název
7223659 A Transportní vozík MS 052E
Cena bez DPH
64.900,- Kè
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Zaøízení v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
59.900,- Kè
Transportní vozík MS 052E slouží pro udržování potravin v teplém
stavu. Pøesné elektronické nastavování tepoty od 30 – 120°C. Ve
dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální odvlhèení
komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohøevu využívá
a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Dveøe s možností
volby otevírání vlevo èi vpravo vybaveny odolným tìsnìním.
Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvì z nich brzdìná.
Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná
servisní údržba.
Udržovací transportní vozík MS 082E
Kapacita .......................................... 8x GN2/1
Kapacita: ........................................16x GN1/1
Rozteè zásuvù ..................................... 70 mm
Ovládací panel ............................ elektronický
Ohøev ..................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Rozmìry (šxhxv).......... 725 x 852 x 1000 mm
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Pøíkon ................................................. 1,5 kW
Cena bez DPH
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Zaøízení v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
název
7223660 A Transportní vozík MS 081E
Udržovací transportní vozík MS 052E
Kapacita .......................................... 5x GN2/1
Kapacita: ........................................10x GN1/1
Rozteè zásuvù .................................... 70 mm
Ovládací panel ............................ elektronický
Ohøev ..................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Rozmìry (šxhxv)............. 725 x 852 x 780mm
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Pøíkon ................................................. 1,5 kW
099
Transportní vozík MS 082E slouží pro udržování potravin v teplém
stavu. Pøesné elektronické nastavování tepoty od 30 – 120°C. Ve
dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální odvlhèení
komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohøevu využívá
a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Dveøe s možností
volby otevírání vlevo èi vpravo vybaveny odolným tìsnìním.
Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvì z nich brzdìná.
Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná
servisní údržba.
NEW
è.artiklu
MS-082 E
název
7223665 A Transportní vozík MS 082E
Udržovací transportní vozík MS 162E
Cena bez DPH
69.900,- Kè
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita .........................................16x GN2/1
Kapacita: ........................................32x GN1/1
Rozteè zásuvù .................................... 70 mm
Ovládací panel ........................... elektronický
Ohøev ..................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Poèet dveøí / komor ................................. 2 / 1
Rozmìry (šxhxv)........... 725 x 852 x 1740 mm
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Pøíkon .................................................. 3,0 kW
Zaøízení v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Transportní vozík MS 162E slouží pro udržování potravin v teplém
stavu. Pøesné elektronické nastavování tepoty od 30 – 120°C. Ve
dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální odvlhèení
komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohøevu využívá
a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Rozdìlené dveøe
pro snížení tepelných ztrát pøi otevøení celého prostoru. Dveøe s
možností zmìny otevírání vlevo èi vpravo a vybaveny odolným
tìsnìním. Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150 mm, dvì
z nich brzdìná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost
vozíku. Snadná servisní údržba.
NEW
è.artiklu
MS-162 E
název
7223666 A Transportní vozík MS 162E
Udržovací transportní vozík MS 282E
Cena bez DPH
99.900,- Kè
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ...................................... 8+8x GN2/1
Kapacita: ................................. 16+16x GN1/1
Rozteè zásuvù .................................... 70 mm
Ovládací panel ....................... 2x elektronický
Ohøev ..................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Poèet dveøí / komor ................................. 2 / 2
Rozmìry (šxhxv).......... 725 x 852 x 1740 mm
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Pøíkon ......................................... 1,5 + 1,5 kW
Zaøízení v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì obou komor s oblými rohy.
Model E
s elektronickým ovládáním
A - hlavní vypínaè
B - zvýšení teploty
C - snížení teploty
D - display
E - START/ STOP
Transportní vozík MS 282E slouží pro udržování potravin v teplém
stavu. Pøesné elektronické nastavování tepoty od 30 – 120°C. Ve
dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální odvlhèení
komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohøevu využívá
a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Rozdìlené dveøe
a samostatnì oddìlené komory pro snížení tepelných ztrát pøi
otevírání a regulaci teploty v každé komoøe samostatnì. Dveøe
s možností zmìny otevírání vlevo èi vpravo a vybaveny odolným
tìsnìním. Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvì
z nich brzdìná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost
vozíku. Snadná servisní údržba.
NEW
è.artiklu
MS-282 E
název
7223667 A Transportní vozík MS 282E
Cena bez DPH
114.900,- Kè
100
udržovací vozíky - statický ohøev
Udržovací transportní vozík MS 048E
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ..................... 48x talíøù (Ø 260 mm)*
Kapacita ................... 32x talíøù (Ø 320 mm)**
Rozteè zásuvù .................................... 70 mm
Ovládací panel ........................... elektronický
Ohøev .................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Rozmìry (šxhxv).......... 880 x 825 x 1040 mm
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Pøíkon ............................................... 0,75 kW
Transportní vozík MS 048E slouží pro udržování potravin
na talíøích. Elektronické nastavení tepoty 30 – 120°C.
Ve dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální
odvlhèení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného
ohøevu, pøesné a rychlé nastavení požadované teploty.
Pøehledné elektronické nastavování teploty. Výborné tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Dveøe
s možností volby otevírání vlevo èi vpravo vybaveny odolným
tìsnìním. Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150 mm,
dvì z nich brzdìná. Ergonomická madla pro snadnou
ovladatelnost vozíku. Snadná údržba.
NEW
Zaøízení v celonerezovém provedení, hygienické provedení
vèetnì komory s oblými rohy a 2ks roštù. Kapacita talíøù pøi použití
držákù na talíøe *12x PC-260, nebo **8x PC-320 (pøíplatkovì)
MS-048 E
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223661 A Transportní vozík MS 048E
Udržovací transportní vozík MS 096E
72.900,- Kè
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita .................... 96x talíøù (Ø 260 mm)*
Kapacita ................... 64x talíøù (Ø 320 mm)**
Rozteè zásuvù .................................... 70 mm
Ovládací panel ........................... elektronický
Ohøev .................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Poèet dveøí ................................................ 2x
Rozmìry (šxhxv).......... 880 x 825 x 1820 mm
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Pøíkon ................................................. 1,5 kW
Transportní vozík MS 096E slouží pro udržování potravin
na talíøích. Elektronické nastavení tepoty 30 – 120°C.
Ve dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální
odvlhèení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného
ohøevu, pøesné a rychlé nastavení požadované teploty.
Pøehledné elektronické nastavování teploty. Výborné tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Dveøe
s možností volby otevírání vlevo èi vpravo vybaveny odolným
tìsnìním. Dvoje dveøe pro snížení tepelných ztrát pøi otevøení
dveøí. Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150 mm, dvì
z nich brzdìná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost
vozíku. Snadná údržba.
NEW
Zaøízení v celonerezovém provedení, hygienické
provedení vèetnì komory s oblými rohy a 2ks roštù.
Kapacita talíøù pøi použití držákù na talíøe *24x PC-260
nebo **16x PC-320 (pøíplatkovì)
è.artiklu
MS-096 E
název
Cena bez DPH
7223662 A Transportní vozík MS 096E
Udržovací transportní vozík MS 128E
98.900,- Kè
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita .................. 128x talíøù (Ø 260 mm)*
Kapacita ................... 96x talíøù (Ø 320 mm)**
Rozteè zásuvù .................................... 70 mm
Ovládací panel ............................ elektronický
Ohøev ..................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Poèet dveøí ................................................. 2x
Rozmìry (šxhxv)......... 1130 x 825 x 1820 mm
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Pøíkon ................................................ 2,25 kW
Transportní vozík MS 128E slouží pro udržování potravin
na talíøích. Elektronické nastavení tepoty 30 – 120°C.
Ve dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální
odvlhèení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného
ohøevu, pøesné a rychlé nastavení požadované teploty.
Pøehledné elektronické nastavování teploty. Výborné tìsnìní
komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Dveøe
s možností volby otevírání vlevo èi vpravo vybaveny odolným
tìsnìním. Dvoje dveøe pro snížení tepelných ztrát pøi otevøení
dveøí. Ochrana rohù z plastu. Robustní kola 4x150 mm, dvì
z nich brzdìná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost
vozíku. Snadná údržba.
NEW
Zaøízení v celonerezovém provedení, hygienické
provedení vèetnì komory s oblými rohy a 2ks roštù.
Kapacita talíøù pøi použití držákù na talíøe *32x PC-260
nebo **24x PC-320 (pøíplatkovì)
è.artiklu
MS-128 E
název
Cena bez DPH
7223663 A Transportní vozík MS 128E
Udržovací transportní vozík MS 192E
106.900,- Kè
“MS” transport, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ................... 192x talíøù (Ø 260 mm)*
Kapacita .................. 128x talíøù (Ø 320 mm)**
Rozteè zásuvù ..................................... 70 mm
Ovládací panel ....................... 2x elektronický
Ohøev ..................... statický (kruhový) systém
Regulace teploty ................... +30 až +120°C
Poèet dveøí ................................................. 4x
Rozmìry (šxhxv)......... 1710 x 825 x 1820 mm
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Pøíkon .................................................. 3,0 kW
Zaøízení v celonerezovém provedení, komora s oblými
rohy a 2ks roštù. Kapacita talíøù pøi použití držákù
*PC-260, nebo **32x PC-320 (pøíplatkovì).
Transportní vozík MS 192E slouží pro udržování potravin
na talíøích. Elektronické nastavení tepoty 30 – 120°C.
Ve dveøích umístìny dva ventilaèní otvory pro manuální
odvlhèení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného
ohøevu, pøesné a rychlé nastavení požadované teploty
samostatnì v levé i pravé èásti. Výborné tìsnìní komory, oválné
rohy, vyjímatelné vnitøní zásuvy. Dveøe s možností volby otevírání
vlevo èi vpravo vybaveny odolným tìsnìním. Model s oddìleným
vnitøním prostoem a samostatným ovládáním (pravá/levá èást)
s dìlenými dveømi pro snížení tepelných ztrát pøi otevøení
jednotlivých dìlených sekcí. Ochrana rohù z plastu. Robustní
kola 6x150 mm, dvì z nich brzdìná. Ergonomické madlo pro
snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná údržba.
NEW
Model E
s elektronickým ovládáním
A - hlavní vypínaè
B - zvýšení teploty
C - snížení teploty
D - display
E - START/ STOP
MS-0192 E
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223664 A Transportní vozík MS 192E
176.900,- Kè
Pøíslušenství pro vozíky Banquet chef
è.artiklu
PC 260
PC 320
název
talíøù
Cena bez DPH
7223699 A Držák talíøù PC-260 (4x Ø26cm) 860,- Kè
7223698 A Držák talíøù PC-320 (4x Ø32cm) 980,- Kè
7223697 A Sada zásuvù pro GN 2/1(komora) 980,- Kè
regenerace a udržování
Regenerátor pojízdný RC-061
101
“RC” regenerace, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ........................ 6x GN1/1 (h=70mm)
Kapacita ............... 12x talíøù (Ø 230/260 mm)
Ovládání dle modelu ................................ M/E
Systém ohøevu ............................. ventilovaný
Regulace teploty .................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)............ 850 x 775 x 970 mm
Napìtí .......................................... 400V/50Hz
Pøíkon ................................................. 3,2 kW
Vestavìný zásobník vody ........................ ano
Zaøízení jsou v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Cena obsahuje vnitøní zásuvy pro GN1/1.
Modely RC umožòují pokrmy dopøipravovat, regenerovat,
udržovat a transportovat v teplém stavu pøi teplotì +65°C.
Modely mají zvonkový mechanizmus, který je aktivován pøi
regeneraci (dosažení provozní teploty) a pøechodu do fáze
udržování v teplém stavu. Skøínì jsou vybaveny zásobníkem
vody pro zajištìní mobility a optimálního klima uvnitø komory,
dále systémem odvlhèení komory. K ohøevu jsou použity
výkonné topnice, optimální proudìní a rozložení horkého
vzduchu v komoøe je zajištìno výkonnými ventilátory.
NEW
RC-061E
è.artiklu
název
Regenerátor pojízdný RC-101
“RC” regenerace, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ...................... 10x GN1/1 (h=70mm)
Kapacita ............... 20x talíøù (Ø 230/260 mm)
Ovládání dle modelu ............................... M/E
Systém ohøevu ............................ ventilovaný
Regulace teploty .................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv).......... 850 x 775 x 1270 mm
Napìtí .......................................... 400V/50Hz
Pøíkon ................................................. 6,5 kW
Vestavìný zásobník vody ........................ ano
Modely RC umožòují pokrmy dopøipravovat, regenerovat,
udržovat a transportovat v teplém stavu pøi teplotì +65°C.
Modely mají zvonkový mechanizmus, který je aktivován pøi
regeneraci (dosažení provozní teploty) a pøechodu do fáze
udržování v teplém stavu. Skøínì jsou vybaveny zásobníkem
vody pro zajištìní mobility a optimálního klima uvnitø komory,
dále systémem odvlhèení komory. K ohøevu jsou použity
výkonné topnice, optimální proudìní a rozložení horkého
vzduchu v komoøe je zajištìno výkonnými ventilátory.
NEW
è.artiklu
Zaøízení jsou v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Cena obsahuje vnitøní zásuvy pro GN1/1.
RC-101M
název
Cena bez DPH
7223606 A Regenerátor pojízdný RC-101M 94.900,- Kè
7223607 A Regenerátor pojízdný RC-101E 106.900,- Kè
Regenerátor pojízdný RC-112
“RC” regenerace, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ...... 10x GN2/1 (20xGN1/1) h=70mm
Kapacita ............... 64x talíøù (Ø 230/260 mm)
Ovládání dle modelu ................................ M/E
Systém ohøevu ............................. ventilovaný
Regulace teploty .................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)........... 950 x 800 x 1130 mm
Napìtí ........................................... 400V/50Hz
Pøíkon .................................................. 6,5 kW
Vestavìný zásobník vody ........................ ano
Cena bez DPH
7223602 A Regenerátor pojízdný RC-061M 79.900,- Kè
7223603 A Regenerátor pojízdný RC-061E 94.900,- Kè
Modely RC umožòují pokrmy dopøipravovat, regenerovat,
udržovat a transportovat v teplém stavu pøi teplotì +65°C.
Modely mají zvonkový mechanizmus, který je aktivován pøi
regeneraci (dosažení provozní teploty) a pøechodu do fáze
udržování v teplém stavu. Skøínì jsou vybaveny zásobníkem
vody pro zajištìní mobility a optimálního klima uvnitø komory,
dále systémem odvlhèení komory. K ohøevu jsou použity
výkonné topnice, optimální proudìní a rozložení horkého
vzduchu v komoøe je zajištìno výkonnými ventilátory.
NEW
Zaøízení jsou v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Cena obsahuje vnitøní zásuvy pro GN2/1 (1/1).
è.artiklu
RC-112M
název
Cena bez DPH
7223610 A Regenerátor pojízdný RC-112M 109.900,- Kè
7223611 A Regenerátor pojízdný RC-112E 124.900,- Kè
Regenerátor pojízdný RC-153
“RC” regenerace, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ..... 16x GN2/1 (32xGN1/1) h=70mm
Kapacita ............. 64x talíøù (Ø 230 - 260 mm)
Ovládání dle modelu ................................ M/E
Systém ohøevu ............................. ventilovaný
Regulace teploty .................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)........... 950 x 800 x 1650 mm
Napìtí ........................................... 400V/50Hz
Pøíkon .................................................. 9,6 kW
Vestavìný zásobník vody ........................ ano
Modely RC umožòují pokrmy dopøipravovat, regenerovat,
udržovat a transportovat v teplém stavu pøi teplotì +65°C.
Modely mají zvonkový mechanizmus, který je aktivován pøi
regeneraci (dosažení provozní teploty) a pøechodu do fáze
udržování v teplém stavu. Skøínì jsou vybaveny zásobníkem
vody pro zajištìní mobility a optimálního klima uvnitø komory,
dále systémem odvlhèení komory. K ohøevu jsou použity
výkonné topnice, optimální proudìní a rozložení horkého
vzduchu v komoøe je zajištìno výkonnými ventilátory.
NEW
Zaøízení jsou v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Cena obsahuje vnitøní zásuvy pro GN2/1 (1/1).
è.artiklu
RC-153E
název
Cena bez DPH
7223614 A Regenerátor pojízdný RC-153M 142.900,- Kè
7223615 A Regenerátor pojízdný RC-153E 154.900,- Kè
102
regenerace a udržování
Regenerátor pojízdný RC-156
“RC” regenerace, ohøev, udržení
Technická data:
Kapacita ....... 16x GN2/1 (32GN1/1) h=70mm
Kapacita .............. 64x talíøù (Ø 230/260 mm)
Ovládání dle modelu ............................... M/E
Systém ohøevu ............................. ventilovaný
Regulace teploty ................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv).......... 950 x 820 x 1650 mm
Napìtí .......................................... 400V/50Hz
Pøíkon ................................................. 9,6 kW
Vestavìný zásobník vody ........................ ano
Modely RC umožòují pokrmy pøipravovat, regenerovat,
udržovat a transportovat v teplém stavu pøi výdejní teplotì
+65°C. Zaøízení s automatickým mechanizmem pøepnutí
na udržování v teplém stavu, který aktivovaný po ukonèení
regenerace (dosažení žádané teploty). Modely jsou vybaveny
zásobníkem vody pro zajištìní mobility a optimálního klima
uvnitø komory, dále mech. systémem odvzdušnìní komory.
Zaøízení využívá k ohøevu výkonné topnice, optimální proudìní
a rozložení horkého vzduchu v komoøe zajišují výkonné
ventilátory. Pøíplatkové provedení k modelù “E” (CLIMA chef
- automatická kontrola klimatu v komoøe) a vpichová teplotní
sonda s vnìjší pøípojkou pro snímání a kontrolu teploty v jádru.
NEW
Zaøízení jsou v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Cena obsahuje vnitøní zásuvy pro GN2/1 (1/1).
è.artiklu
RC-156E
Provedení prùchozí !!
název
Cena bez DPH
7223618 A Regenerátor pojízdný RC-156M 159.900,- Kè
7223619 A Regenerátor pojízdný RC-156E 174.900,- Kè
Regenerátor pojízdný RC-161
“RC” regenerace, ohøev, udržení
Technická data:
Modely RC umožòují pokrmy pøipravovat, regenerovat,
udržovat a transportovat v teplém stavu pøi výdejní teplotì
+65°C. Zaøízení s automatickým mechanizmem pøepnutí
na udržování v teplém stavu, který aktivovaný po ukonèení
regenerace (dosažení žádané teploty). Modely jsou vybaveny
zásobníkem vody pro zajištìní mobility a optimálního klima
uvnitø komory, dále mech. systémem odvzdušnìní komory.
Zaøízení využívá k ohøevu výkonné topnice, optimální proudìní
a rozložení horkého vzduchu v komoøe zajišují výkonné
ventilátory. Pøíplatkové provedení k modelù “E” (CLIMA chef
- automatická kontrola klimatu v komoøe) a vpichová teplotní
sonda s vnìjší pøípojkou pro snímání a kontrolu teploty v jádru.
Kapacita ........ 16x GN1/1 (600x400) h=70mm
Kapacita ............... 32x talíøù (Ø 230/260 mm)
Ovládání dle modelu ................................ M/E
Systém ohøevu ............................. ventilovaný
Regulace teploty ................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)........... 850 x 730 x 1730 mm
Napìtí ........................................... 400V/50Hz
Pøíkon .................................................. 9,6 kW
Vestavìný zásobník vody ........................ ano
Zaøízení jsou v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Cena obsahuje vnitøní zásuvy pro GN1/1.
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223622 A Regenerátor pojízdný RC-161M 124.900,- Kè
7223623 A Regenerátor pojízdný RC-161E 135.900,- Kè
RC-161M
Regenerátor pojízdný RC-162
“RC” regenerace, ohøev, udržení
Technická data:
Modely RC umožòují pokrmy pøipravovat, regenerovat,
udržovat a transportovat v teplém stavu pøi výdejní teplotì
+65°C. Zaøízení s automatickým mechanizmem pøepnutí
na udržování v teplém stavu, který aktivovaný po ukonèení
regenerace (dosažení žádané teploty).Modely jsou vybaveny
zásobníkem vody pro zajištìní mobility a optimálního klima
uvnitø komory, dále mech. systémem odvzdušnìní komory.
Zaøízení využívá k ohøevu výkonné topnice, optimální proudìní
a rozložení horkého vzduchu v komoøe zajišují výkonné
ventilátory. Pøíplatkové provedeník modelù “E” (CLIMA chef
- automatická kontrola klimatu v komoøe) a vpichová teplotní
sonda s vnìjší pøípojkou pro snímání a kontrolu teploty v jádru.
Kapacita ...................... 16x GN2/1 (h=70mm)
Kapacita ............... 64x talíøù (Ø 230/260 mm)
Ovládání dle modelu ............................... M/E
Systém ohøevu ............................ ventilovaný
Regulace teploty ................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv).......... 900 x 840 x 1830 mm
Napìtí .......................................... 400V/50Hz
Pøíkon ................................................. 9,6 kW
Vestavìný zásobník vody ........................ ano
Zaøízení jsou v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Cena obsahuje vnitøní zásuvy pro GN2/1.
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223626 A Regenerátor pojízdný RC-162M 132.900,- Kè
7223627 A Regenerátor pojízdný RC-162E 144.900,- Kè
RC-162E
Pøíslušenství modelù RC
Pøíslušenství k modelùm RC (s ovládáním “E”) :
Pøíslušenství k modelùm RC :
è.artiklu
název
è.artiklu
talíøù
Cena bez DPH
s elektromechanickým ovládáním
a zvlhèováním
A - Regulace teploty regenerace
30° až 160°C.
Pro bìžnou regeneraci
140°C. Pro regeneraci fritovaných
pokrmù se doporuèuje teplota 160°C
B - Nastavení èasu regenertace se
svìtelnou indikací provozu.
C - Nastavení vlhkosti s indikací
provozu.
D - Pøepínaè režimu regenerování
nebo udržování
E - Hlavní vypínaè
Cena bez DPH
7223319 A Øízení CLIMA chef AU 00X (E)
7223320 A Vpichová sonda SC 00X(E)
7223326 A Port pro pøipojení USB US 00X(E)
7223640 A Koš 1/1 na talíøe PC726 (8 x Ø23/26cm) 2.400,- Kè
7223641 A Koš 2/1 na talíøe PC926 (11x Ø23/26cm) 2.700,- Kè
Model M
název
Model H
Model E
s elektronickým
ovládáním a zvlhèováním
s elektromechanickým
ovládáním
bez zvlhèování
A - Hlavní vypínaè
B - Dotykový displej
C - Otoèný knoflík
A - Nastavení èasu
regenerace se svìtelnou
indikací provozu
B - Hlavní vypínaè
pro nastavení
a potvrzení volby
D - START/STOP
E - Osvìtlení komory
10.900,- Kè
6.900,- Kè
1.900,- Kè
Model S
s elektromechanickým
ovládáním
bez zvlhèování
A - Hlavní vypínaè
B - Nastavení èasu
regenerace se svìtelnou
indikací provozu
C - Regulace teploty
Zásobník na vodu pro pøivlhèování
Koš 1/1 na talíøe PX-726 Velká kola pr.150mm
(8x pr.230/260mm)
Nárazníkové hrany
Klapka odvzdušnìní
Ergonomická rukoje
promanipulaci pøi pojíždìní
regenerace 140° až 160°C.
Pro bìžnou regeneraci
140°C. Pro regeneraci
fritovaných pokrmù
se doporuèuje teplota
160°C
regenerace a nízkoteplotní peèení
Regeneraèní a nízkoteplotní pec RB-023E
103
“RB” regenerace, ohøev a udržení
Technická data:
Kapacita ............ 5x GN2/3 (rozteè vsunù 90mm)
Kapacita talíøù ...................... 5 ks (Ø230/260mm)
Ovládání ......... E- elektronické - programovatelné
Ventilovaný systém ohøevu (s periodickou reverzí)
Regulace teploty ........................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)....................... 595x555x630 mm
Pøíkon ........................................................ 3,2 kW
Napìtí ................................................. 230V/50Hz
Funkce : ........................... HOLD / COOK / Delta t
Programování ....................................... ano (30/9)
Sonda teploty v jádru ...................................... ano
Signalizace /multifunkèní ovladaè ................... ano
Zvlhèování/pøívod vody ................................... ano
Klapky odvlhèení/osvìtlení ............................. ano
Zaøízení RB-023E je urèeno k regeneraci potravin v nádobách
a tácech popø.nízkoteplotnímu a dlouhodobébu peèení HOLD
”pøes noc” . Pøehledné elektronické ovládání teploty, èasu
a vlhkosti s pamìtí na 13 programù. Ventilovaný ohøev s
periodickým støídáním smìru otáèení ventilátoru pro lepší
rozptýlení vzduchu v komoøe. Automatické vypnutí ventilátoru
pøi otevøení dveøí. Nastavení teploty 30-160 °C. Zvuková
signalizace konce cyklu. Manuální odvlhèení komory. Komora
s oblými rohy, odpadním otvorem. Zaøízení s pøipojením na vodu
(na objednávku modely s vestavìným zásobníkem vody,
vpichovou sondou popøípadì s automatickým øízením vlhkosti
CLIMA chef ). Vyjímatelné vnitøní zásuvy, vnitøní osvìtlení
komory.
NEW
RB-023E
Zaøízení je v celonerezovém provedení s vyjímatelnými zásuvy,
prosklenými dveømi, vnitøním osvìtlením. Hygienické provedení
vèetnì komory s oblými rohy.
Dùležité pøednosti : šetrný provoz, neznatelné ztráty
hmotnosti pokrmù, lepší vzhled pøipravených pokrmù,
šavnaté jemné mìkké maso, úspora energie díky využití
noèního provozu.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223015 A Regenerátor RB-023E
Regeneraèní a nízkoteplotní pec RB-056E
69.900,- Kè
“RB” regenerace, ohøev a udržení
Technická data:
Kapacita ......... 5x 600x400 (rozteè vsunù 90mm)
Kapacita talíøù .................... 10 ks (Ø230/260mm)
Ovládání ......... E- elektronické - programovatelné
Ventilovaný systém ohøevu (s periodickou reverzí)
Regulace teploty ........................... +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)....................... 870x555x630 mm
Pøíkon ........................................................ 3,2 kW
Napìtí ................................................. 230V/50Hz
Funkce : ........................... HOLD / COOK / Delta t
Programování ....................................... ano (30/9)
Sonda teploty v jádru ...................................... ano
Signalizace /multifunkèní ovladaè ................... ano
Zvlhèování/pøívod vody ................................... ano
Klapky odvlhèení/osvìtlení ............................. ano
Zaøízení chef RB-056E je urèeno k regeneraci potravin
v nádobách a tácech popø.nízkoteplotnímu a dlouhodobébu
peèení HOLD ”pøes noc” . Pøehledné e lektronické ovládání
teploty, èasu a vlhkosti s pamìtí na 13 programù. Ventilovaný
ohøev s periodickým støídáním smìru otáèení ventilátoru pro
lepší rozptýlení vzduchu v komoøe. Automatické vypnutí
ventilátoru pøi otevøení dveøí. Nastavení teploty 30-160 °C.
Zvuková signalizace konce cyklu. Manuální odvlhèení komory.
Komora s oblými rohy, odpadním otvorem. Zaøízení
s pøipojením na vodu (na objednávku modely s vestavìným
zásobníkem vody, vpichovou sondou popøípadì s automatickým
øízením vlhkosti CLIMA chef). Vyjímatelné vnitøní zásuvy, vnitøní
osvìtlení komory.
NEW
RB-056E
Zaøízení je v celonerezovém provedení s vyjímatelnými zásuvy,
prosklenými dveømi, vnitøním osvìtlením. Hygienické provedení
vèetnì komory s oblými rohy.
Dùležité pøednosti : šetrný provoz, neznatelné ztráty
hmotnosti pokrmù, lepší vzhled pøipravených pokrmù,
šavnaté jemné mìkké maso, úspora energie díky využití
noèního provozu.
è.artiklu
název
Regeneraèní pec RB-105H
Technická data:
Jednoduché, ale výkonné zaøízení RB-105E urèené pro
tepelnou regeneraci pøipravených pokrmù v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, nebo miskách. Zaøízení je vybaveno
snadným elektromechanickým ovládáním (panel H) umožòující
nastavení pøesného èasu regenerace a signalizující provozní
stav. Teplota regenerace je nastavena na pevných 140°C
(standardní regenerace). Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní
nerezové oceli 18/10 AISI 304, komora se zaoblenými rohy pro
snadné èištìní, vyjímatelné zásuvy pro GN, automatické
blokování ventilátoru pøi otevøených dveøích, ventilátory
s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení vzduchu
uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno
vyjímatelná a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí.
NEW
RB-105H
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223017 A Regenerátor RB-105H
Regeneraèní pec RB-110H
54.900,- Kè
“RB” regenerace
Technická data:
Jednoduché, ale výkonné zaøízení RB-110E urèené pro
tepelnou regeneraci pøipravených pokrmù v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, nebo miskách. Zaøízení je vybaveno
snadným elektromechanickým ovládáním (panel H) umožòující
nastavení pøesného èasu regenerace a signalizující provozní
stav. Teplota regenerace je nastavena na pevných 140°C
(standardní regenerace). Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní
nerezové oceli 18/10 AISI 304, komora se zaoblenými rohy pro
snadné èištìní, vyjímatelné zásuvy pro GN, automatické
blokování ventilátoru pøi otevøených dveøích, ventilátory
s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení vzduchu
uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno
vyjímatelná a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí.
Kapacita .............................................. 5x GN1/1
Kapacita talíøù .................. 20 ks (Ø230/260mm)
Rozteè zásuvù ......................................... 70mm
Ovládání ............................ elektromechanické
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Pøivlhèování ................................................... ne
Teplota regenerace .................................. 140°C
Rozmìry (šxhxv)..................... 825x625x950mm
Pøíkon ................................................... 12,5 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Celonerezové provedení s vnitøními vyjímatelnými zásuvy.
75.900,- Kè
“RB” regenerace
Kapacita .............................................. 5x GN1/1
Kapacita talíøù .................. 10 ks (Ø230/260mm)
Rozteè zásuvù ......................................... 70mm
Ovládání ............................ elektromechanické
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Pøivlhèování ................................................... ne
Teplota regenerace .................................. 140°C
Rozmìry (šxhxv)..................... 825x625x575mm
Pøíkon ..................................................... 6,2 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Celonerezové provedení s vnitøními vyjímatelnými zásuvy.
Cena bez DPH
7223016 A Regenerátor RB-056E
NEW
è.artiklu
RB-105H
název
7223018 A Regenerátor RB-110H
Cena bez DPH
65.900,- Kè
104
regenerátory gn 1/1
Regenerátor RB 061
“RB” pøíprava, regenerace, udržení
Technická data:
Zaøízení RB je urèeno k ohøevu, regeraci, uchování a výdeji jídel v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, miskách v požadované výdejní teplotì. Zaøízení je možno
dodat ve tøech variantách ovládání: (*pøíplatkové)
model S - mechanické ovládání (nastavení èasu regenerace, termostatem
je pøednastavena na teplotu 140°C
model M - elektromechanické ovládání (nastavení èasu, teploty 140/160°C,
režimu regenerace/udržování, *nastavení vlhkosti)
model E - elektronické øízení s možností programování (volba 10 programù
rùzných provozních režimù a teplot HOLD-90°C / 140°C / 160°C,
display, otoèný multifuknèní ovladaè, * CLIMA chef - automatická
kontrola klimatu v komoøe, * vpichová teplotní sonda)
Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací
prostor se zaoblenými rohy pro jednoduché èištìní (* v základu bez zásuvù
a koše), odvìtrání komory, automatické blokování ventilátoru pøi otevøených
dveøích, ventilátory s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení
vzduchu uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno vyjímatelná
a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí s odolným západkovým systémem
uzávìru, centrální výpust pro snadné èištìní.
Kapacita .... 6x GN1/1 (RB-061 - rozteè 70mm)
Kapacita* .... 5x GN1/1 (RB-051 - rozteè 90mm)
Ovládání dle modelu ................................ S/M/E
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Regulace teploty ........................ +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)..................... 800x700x815mm
Pøíkon ..................................................... 6,2 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
O 230/260
1/2 GN
GN 1/1 • 600x400
10 •
10
GN 1/1 • 600x400
12 •
12
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) k modelùm “M/E”:
Zásobní nádoba na vodu k pøivlhèování, snímaè teploty
v jádru s vnìjší pøípojkou, Climachef - øízení a automatická
kontrola klimatu v ohøívacím prostoru (teplota a vlhkost).
Kapacita zásuvù dle objednaného modelu (RB-051, nebo RB-061).
* Cena obou modelù je shodná a obsahuje vniøní zásuvy.
NEW
è.artiklu
RB-061M+BA011
Regenerátor RB 101
69.900,- Kè
76.900,- Kè
89.900,- Kè
Zaøízení RB je urèeno k ohøevu, regeraci, uchování a výdeji jídel v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, miskách v požadované výdejní teplotì. Zaøízení je možno
dodat ve tøech variantách ovládání: (*pøíplatkové)
model S - mechanické ovládání (nastavení èasu regenerace, termostatem
je pøednastavena na teplotu 140°C
model M - elektromechanické ovládání (nastavení èasu, teploty 140/160°C,
režimu regenerace/udržování, *nastavení vlhkosti)
model E - elektronické øízení s možností programování (volba 10 programù
rùzných provozních režimù a teplot HOLD-90°C / 140°C / 160°C,
display, otoèný multifuknèní ovladaè, * CLIMA chef - automatická
kontrola klimatu v komoøe, * vpichová teplotní sonda)
Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací
prostor se zaoblenými rohy pro jednoduché èištìní (* v základu bez zásuvù
a koše), odvìtrání komory, automatické blokování ventilátoru pøi otevøených
dveøích, ventilátory s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení
vzduchu uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno vyjímatelná
a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí s odolným západkovým systémem
uzávìru, centrální výpust pro snadné èištìní.
Kapacita ...... 10x GN1/1 (RB-101 rozteè 70mm)
Kapacita* ....... 8x GN1/1 (RB-081 rozteè 90mm)
Ovládání dle modelu ................................ S/M/E
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Regulace teploty ........................ +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)................... 800x700x1115mm
Pøíkon ................................................... 12,5 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
1/2 GN
GN 1/1 • 600x400
16 •
16
GN 1/1 • 600x400
20 •
20
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) k modelùm “M/E”:
Zásobní nádoba na vodu k pøivlhèování, snímaè teploty
v jádru s vnìjší pøípojkou, Climachef - øízení a automatická
kontrola klimatu v ohøívacím prostoru (teplota a vlhkost).
Kapacita zásuvù dle objednaného modelu (RB-081, nebo RB-101).
* Cena obou modelù je shodná a obsahuje vniøní zásuvy.
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223303 A Regenerátor RB-101S
7223304 A Regenerátor RB-101M
7223305 A Regenerátor RB-101E
RB-101E+BA011
Regenerátor RB 141
82.900,- Kè
89.900,- Kè
99.900,- Kè
“RB” pøíprava, regenerace, udržení
Technická data:
Zaøízení RB je urèeno k ohøevu, regeraci, uchování a výdeji jídel v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, miskách v požadované výdejní teplotì. Zaøízení je možno
dodat ve tøech variantách ovládání: (*pøíplatkové)
model S - mechanické ovládání (nastavení èasu regenerace, termostatem
je pøednastavena na teplotu 140°C
model M - elektromechanické ovládání (nastavení èasu, teploty 140/160°C,
režimu regenerace/udržování, *nastavení vlhkosti)
model E - elektronické øízení s možností programování (volba 10 programù
rùzných provozních režimù a teplot HOLD-90°C / 140°C / 160°C,
display, otoèný multifuknèní ovladaè, * CLIMA chef - automatická
kontrola klimatu v komoøe, * vpichová teplotní sonda)
Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací
prostor se zaoblenými rohy pro jednoduché èištìní (* v základu bez zásuvù
a koše), odvìtrání komory, automatické blokování ventilátoru pøi otevøených
dveøích, ventilátory s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení
vzduchu uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno vyjímatelná
a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí s odolným západkovým systémem
uzávìru, centrální výpust pro snadné èištìní.
Kapacita ...... 14x GN1/1 (RB-141 rozteè 70mm)
Kapacita* ..... 11x GN1/1 (RB-111 rozteè 90mm)
Ovládání dle modelu ................................ S/M/E
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Regulace teploty ........................ +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)................... 800x700x1610mm
Pøíkon ...................................................... 16 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
O 230/260
Cena bez DPH
“RB” pøíprava, regenerace, udržení
Technická data:
O 230/260
název
7223300 A Regenerátor RB-061S
7223301 A Regenerátor RB-061M
7223302 A Regenerátor RB-061E
1/2 GN
GN 1/1 • 600x400
22 •
22
GN 1/1 • 600x400
28 •
28
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) k modelùm “M/E”:
Zásobní nádoba na vodu k pøivlhèování, snímaè teploty
v jádru s vnìjší pøípojkou, Climachef - øízení a automatická
kontrola klimatu v ohøívacím prostoru (teplota a vlhkost).
Kapacita zásuvù dle objednaného modelu (RB-111, nebo RB-141).
* Cena obou modelù je shodná a obsahuje vniøní zásuvy.
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223306 A Regenerátor RB-141S
7223307 A Regenerátor RB-141M
7223308 A Regenerátor RB-141E
RB-141E
Pøíslušenství k regenerátorùm RB
104.900,- Kè
112.900,- Kè
124.900,- Kè
Pøíslušenství k modelùm RB :
è.artiklu
Model M
s elektromechanickým
ovládáním
a zvlhèováním
A - Regulace teploty
regenerace 140° / 160°C.
Pro bìžnou regeneraci
140°C. Pro regeneraci
fritovaných pokrmù
se doporuèuje teplota 160°C
B - Nastavení èasu
regenerace se svìtelnou
indikací provozu.
C - Nastavení vlhkosti
s indikací provozu.
D - Pøepínaè režimu
regenerování
nebo udržování
E - Hlavní vypínaè
CS-011
(pevný)
CR-011
(sklopný)
BA-011
CS-141
(prosklené dveøe + osvìtlení)
OL-0...
RRF-04X
SP (600x400)
Sonda
SC-00X
(k modelùm E)
PS
CLIMA chef
AU-00X
(k modelùm E)
SA-003
(pro model M/E)
ST (GN 1/1)
ST (061/101/141) - rozteè 65mm
ST (051/081/111) - rozteè 85mm*
název
Cena bez DPH
7223319 A Øízení CLIMA chef AU00X(E)
7223320 A Vpichová sonda SC00X(E)
7223326 A Port pro USB US 00X(E)
10.900,- Kè
6.900,- Kè
1.900,- Kè
7223454 A Vozík CS011 (RB061/101)
7223455 A Vozík CR011 (RB061/101)
7223456 A Vozík CS141 (RB141)
7223350 A Podstavec BA011(RB061/101)
15.500,- Kè
17.900,- Kè
24.900,- Kè
6.900,- Kè
7223330 A Prosklené dveøe OL (RB051-061) 5.900,- Kè
7223331 A Prosklené dveøe OL (RB081-101) 6.600,- Kè
7223332 A Prosklené dveøe OL (RB111-141) 8.200,- Kè
7223323 A Zásobník vody SA-003(M/E)
6.500,- Kè
7223324 A Sada koleèek RRF-04X(2+2)
4.500,- Kè
7223325 A Otevírání pravé PS
3.200,- Kè
7223316 A Koš zavážecí ST 061 (pro RB-061) 6.900,- Kè
7223317 A Koš zavážecí ST 101 (pro RB-101) 7.900,- Kè
7223318 A Koš zavážecí ST 141 (pro RB-141) 13.500,- Kè
regenerátory gn 2/1
Regenerátor RB-072
“RB” pøíprava, regenerace, udržení
Technická data:
Zaøízení RB je urèeno k ohøevu, regeraci, uchování a výdeji jídel v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, miskách v požadované výdejní teplotì. Zaøízení je možno
dodat ve tøech variantách ovládání: (*pøíplatkové)
model S - mechanické ovládání (nastavení èasu regenerace, teploty 140°/160°C)
model M - elektromechanické ovládání (nastavení èasu, teploty 140°/160°C,
režimu regenerace/udržování, *nastavení vlhkosti)
model E - elektronické øízení s možností programování (volba 10 programù
rùzných provozních režimù a teplot HOLD-90°C / 140°C / 160°C,
display, otoèný multifuknèní ovladaè, * CLIMA chef - automatická
kontrola klimatu v komoøe, * vpichová teplotní sonda)
Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací
prostor se zaoblenými rohy pro jednoduché èištìní (* v základu bez zásuvù
a koše), odvìtrání komory, automatické blokování ventilátoru pøi otevøených
dveøích, ventilátory s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení
vzduchu uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno vyjímatelná
a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí s odolným západkovým systémem
uzávìru, centrální výpust pro snadné èištìní.
Kapacita ....... 7x GN2/1 (RB-072 rozteè 70mm)
Kapacita* ....... 6x GN2/1 (RB-062 rozteè 90mm)
Ovládání dle modelu ................................ S/M/E
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Regulace teploty ........................ +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)..................... 860x850x895mm
Pøíkon ................................................... 12,5 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
O 230/260
105
1/2 GN
GN 2/1
24 •
24
GN 2/1
28 •
28
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) k modelùm “M/E”:
Zásobní nádoba na vodu k pøivlhèování, snímaè teploty
v jádru s vnìjší pøípojkou, Climachef - øízení a automatická
kontrola klimatu v ohøívacím prostoru (teplota a vlhkost).
Kapacita zásuvù dle objednaného modelu (RB-062, nebo RB-072).
* Cena obou modelù je shodná a obsahuje vniøní zásuvy.
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223400 A Regenerátor RB-072S
7223401 A Regenerátor RB-072M
7223402 A Regenerátor RB-072E
RB-062M+BA021
Regenerátor RB-102
87.900,- Kè
95.900,- Kè
108.900,- Kè
“RB” pøíprava, regenerace, udržení
Technická data:
Zaøízení RB je urèeno k ohøevu, regeraci, uchování a výdeji jídel v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, miskách v požadované výdejní teplotì. Zaøízení je možno
dodat ve tøech variantách ovládání: (*pøíplatkové)
model S - mechanické ovládání (nastavení èasu regenerace, teploty 140°/160°C)
model M - elektromechanické ovládání (nastavení èasu, teploty 140°/160°C,
režimu regenerace/udržování, *nastavení vlhkosti)
model E - elektronické øízení s možností programování (volba 10 programù
rùzných provozních režimù a teplot HOLD-90°C / 140°C / 160°C,
display, otoèný multifuknèní ovladaè, * CLIMA chef - automatická
kontrola klimatu v komoøe, * vpichová teplotní sonda)
Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací
prostor se zaoblenými rohy pro jednoduché èištìní (* v základu bez zásuvù
a koše), odvìtrání komory, automatické blokování ventilátoru pøi otevøených
dveøích, ventilátory s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení
vzduchu uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno vyjímatelná
a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí s odolným západkovým systémem
uzávìru, centrální výpust pro snadné èištìní.
Kapacita ...... 10x GN2/1 (RB-102 rozteè 70mm)
Kapacita* ..... 8x GN2/1 (RB-082 rozteè 90mm)
Ovládání dle modelu ................................ S/M/E
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Regulace teploty ........................ +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)................... 860x850x1115mm
Pøíkon ...................................................... 16 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
O 230/260
1/2 GN
GN 2/1
32 •
32
GN 2/1
40 •
40
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) k modelùm “M/E”:
Zásobní nádoba na vodu k pøivlhèování, snímaè teploty
v jádru s vnìjší pøípojkou, Climachef - øízení a automatická
kontrola klimatu v ohøívacím prostoru (teplota a vlhkost).
Kapacita zásuvù dle objednaného modelu (RB-082, nebo RB-102).
* Cena obou modelù je shodná a obsahuje vniøní zásuvy.
NEW
è.artiklu
RB-102M+BA021
Regenerátor RB-142
Cena bez DPH
102.900,- Kè
109.900,- Kè
122.900,- Kè
“RB” pøíprava, regenerace, udržení
Technická data:
Zaøízení RB je urèeno k ohøevu, regeraci, uchování a výdeji jídel v GN nádobách,
popøípadì na talíøích, miskách v požadované výdejní teplotì. Zaøízení je možno
dodat ve tøech variantách ovládání: (*pøíplatkové)
model S - mechanické ovládání (nastavení èasu regenerace, teploty 140°/160°C)
model M - elektromechanické ovládání (nastavení èasu, teploty 140°/160°C,
režimu regenerace/udržování, *nastavení vlhkosti)
model E - elektronické øízení s možností programování (volba 10 programù
rùzných provozních režimù a teplot HOLD-90°C / 140°C / 160°C,
display, otoèný multifuknèní ovladaè, * CLIMA chef - automatická
kontrola klimatu v komoøe, * vpichová teplotní sonda)
Zaøízení jsou vyrobena z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací
prostor se zaoblenými rohy pro jednoduché èištìní (* v základu bez zásuvù
a koše), odvìtrání komory, automatické blokování ventilátoru pøi otevøených
dveøích, ventilátory s periodickou zmìnou smìru chodu pro lepší rozložení
vzduchu uvnitø komory, komora s kvalitní tepelnou izolací, snadno vyjímatelná
a odolná tìsnìní, masivní rukoje dveøí s odolným západkovým systémem
uzávìru, centrální výpust pro snadné èištìní.
Kapacita ...... 14x GN2/1 (RB-142 rozteè 70mm)
Kapacita* ..... 11x GN2/1 (RB-112 rozteè 90mm)
Ovládání dle modelu ................................ S/M/E
Systém ohøevu.................................. ventilovaný
Regulace teploty ........................ +30 až +160°C
Rozmìry (šxhxv)................... 860x850x1610mm
Pøíkon ...................................................... 23 kW
Napìtí .............................................. 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
O 230/260
název
7223403 A Regenerátor RB-102S
7223404 A Regenerátor RB-102M
7223405 A Regenerátor RB-102E
1/2 GN
GN 2/1
44 •
44
GN 2/1
56 •
56
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) k modelùm “M/E”:
Zásobní nádoba na vodu k pøivlhèování, snímaè teploty
v jádru s vnìjší pøípojkou, Climachef - øízení a automatická
kontrola klimatu v ohøívacím prostoru (teplota a vlhkost).
Kapacita zásuvù dle objednaného modelu (RB-112, nebo RB-142).
* Cena obou modelù je shodná a obsahuje vniøní zásuvy.
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223406 A Regenerátor RB-142S
7223407 A Regenerátor RB-142M
7223408 A Regenerátor RB-142E
RB-142E
132.900,- Kè
139.900,- Kè
149.900,- Kè
Pøíslušenství k regenerátorùm RB
Pøíslušenství k modelùm RB :
è.artiklu
Model E
s elektronickým
ovládáním a zvlhèováním
A - Hlavní vypínaè
B - Dotykový displej
C - Otoèný knoflík
pro nastavení
a potvrzení volby
D - START/STOP
E - Osvìtlení komory
CS-021
(pevný)
CR-021
(sklopný)
BA-021
CS-142
(prosklené dveøe + osvìtlení)
OL-0...
RRF-04X
SP (600x400)
Sonda
SC-00X
(k modelùm E)
CLIMA chef
AU-00X
(k modelùm E)
SA-003
(pro model M/E)
PS
ST (GN 2/1)
ST (061/101/141) - rozteè 65mm
ST (051/081/111) - rozteè 85mm*
název
Cena bez DPH
7223319 A Øízení CLIMA chef AU00X(E)
7223320 A Vpichová sonda SC00X(E)
7223326 A Port pro USB US 00X(E)
10.900,- Kè
6.900,- Kè
1.900,- Kè
7223451 A Vozík CS021 (RB072/102)
7223452 A Vozík CR021 (RB072/102)
7223453 A Vozík CS142 (RB142)
7223450 A Podstavec BA021(RB062/102)
15.500,- Kè
17.900,- Kè
24.900,- Kè
7.900,- Kè
7223333 A Prosklené dveøe OL (RB062-072) 5.900,- Kè
7223334 A Prosklené dveøe OL (RB082-102) 6.600,- Kè
7223335 A Prosklené dveøe OL (RB112-142) 8.200,- Kè
7223323 A Zásobník vody SA-003(M/E)
6.500,- Kè
7223324 A Sada koleèek RRF-04X(2+2)
4.500,- Kè
7223325 A Otevírání pravé PS
3.200,- Kè
7223416 A Koš zavážecí ST 072 (pro RB-072) 13.900,- Kè
7223417 A Koš zavážecí ST 102 (pro RB-102) 14.900,- Kè
7223418 A Koš zavážecí ST 142 (pro RB-142) 18.900,- Kè
106
chlazení s následnou regenerací
Kombi chladící a regeneraèní vozík FR-061E
chlazení, regenerace, výdej
Technická data:
Kapacita ....................... 6x GN1/1 (6x 600x400)
Kapacita talíøù ............................................ 12 ks
Rozteè zásuvù ......................................... 70 mm
Ovládání ....... E- elektronické - programovatelné
Systém chlazení/ohøevu ... ventilovaný (reverzní)
Rozmìry (šxhxv)................... 880x785x1300mm
Pøíkon/Napìtí ........................ 4 kW / 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
Funkce pøepnutí do cyklu regenerace ......... ano
Pøivlhèování (zásobník na vodu) ................. ano
Pojízdné provedení ..................................... ano
Kombinované chladící a ohøevné regeneraèní zaøízení FR. Urèeno k udržení,
uchování, pøipravených pokrmù (na talíøích, nebo GN nádobách) v chlazeném
stavu s možností následné automatické regenerace na výdejní teplotu pouze
v jednom zaøízení (dvì zaøízení v jednom). Snadné elektronické ovládání (LCD
dotykový displej s otoèným multifuknèním ovladaèem) a možností programování
(volba programù a rùzných provozních režimù chlazení a regenerace). Zaøízení
je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací prostor se
zaoblenými rohy, vyjímatelnými zásuvy pro snadné každodenní èištìní a vanou
pro zachycení a vypuštìní kondenzátu. Komora s kvalitní tepelnou izolací, dveøe
se samouzavíráním a vybaveny odolným vyjímatelným tìsnìním, výkonný ventilátor s automatickou reverzí (lepší rozložení vzduchu uvnitø komory) a vypnutím
pøi otevøených dveøích. Zaøízení v pojízdném provedení pro snadnou manipulaci
bez nutnosti pøipojení na vodu a odpad (vestavìný zásobník na vodu).
Jedna skøíò, dva režimy (možnost pøipojit a provozovat kdekoliv) ..
NEW
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) :
prosklené dveøe, vpichová teplotní sonda, CLIMAchef
øízení a automatická kontrola klima v komoøe (teplota a vlhkost),
port USB pro sledování a záznam teplot dle HACCP.
è.artiklu
FR-061E
název
Cena bez DPH
7223644 A Chlazení/regerace FR-061E
7223328 A Prosklené dveøe OL 061
Kombi chladící a regeneraèní vozík FR-101E
139.900,- Kè
5.900,- Kè
chlazení, regenerace, výdej
Technická data:
Kapacita ................... 10x GN1/1 (10x 600x400)
Kapacita talíøù ............................................ 20 ks
Rozteè zásuvù ......................................... 70 mm
Ovládání ....... E- elektronické - programovatelné
Systém chlazení/ohøevu ... ventilovaný (reverzní)
Rozmìry (šxhxv)................... 880x785x1600mm
Pøíkon/Napìtí ........................ 7 kW / 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
Funkce pøepnutí do cyklu regenerace ......... ano
Pøivlhèování (zásobník na vodu) ................. ano
Pojízdné provedení ..................................... ano
Kombinované chladící a ohøevné regeneraèní zaøízení FR. Urèeno k udržení,
uchování, pøipravených pokrmù (na talíøích, nebo GN nádobách) v chlazeném
stavu s možností následné automatické regenerace na výdejní teplotu pouze
v jednom zaøízení (dvì zaøízení v jednom). Snadné elektronické ovládání (LCD
dotykový displej s otoèným multifuknèním ovladaèem) a možností programování
(volba programù a rùzných provozních režimù chlazení a regenerace). Zaøízení
je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací prostor se
zaoblenými rohy, vyjímatelnými zásuvy pro snadné každodenní èištìní a vanou
pro zachycení a vypuštìní kondenzátu. Komora s kvalitní tepelnou izolací, dveøe
se samouzavíráním a vybaveny odolným vyjímatelným tìsnìním, výkonný ventilátor s automatickou reverzí (lepší rozložení vzduchu uvnitø komory) a vypnutím
pøi otevøených dveøích. Zaøízení v pojízdném provedení pro snadnou manipulaci
bez nutnosti pøipojení na vodu a odpad (vestavìný zásobník na vodu).
Jedna skøíò, dva režimy (možnost pøipojit a provozovat kdekoliv) ..
NEW
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) :
prosklené dveøe, vpichová teplotní sonda, CLIMAchef
øízení a automatická kontrola klima v komoøe (teplota a vlhkost),
port USB pro sledování a záznam teplot dle HACCP.
è.artiklu
FR-101E
název
Cena bez DPH
7223645 A Chlazení/regerace FR-101E
7223329 A Prosklené dveøe OL 101
Kombi chladící a regeneraèní vozík CR-061E
154.900,- Kè
6.900,- Kè
chlazení, regenerace, výdej
Technická data:
Kombinované chladící a ohøevné regeneraèní zaøízení CR. Urèeno k udržení,
uchování, pøipravených pokrmù (na talíøích, nebo GN nádobách) v chlazeném
stavu s možností následné automatické regenerace na výdejní teplotu pouze
v jednom zaøízení (dvì zaøízení v jednom). Snadné elektronické ovládání (LCD
dotykový displej s otoèným multifuknèním ovladaèem) a možností programování
(volba programù a rùzných provozních režimù chlazení a regenerace). Zaøízení
je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací prostor se
zaoblenými rohy, vyjímatelnými zásuvy pro snadné každodenní èištìní a vanou
pro zachycení a vypuštìní kondenzátu. Komora s kvalitní tepelnou izolací, dveøe
se samouzavíráním a vybaveny odolným vyjímatelným tìsnìním, výkonný ventilátor s automatickou reverzí (lepší rozložení vzduchu uvnitø komory) a vypnutím
pøi otevøených dveøích. Zaøízení v pojízdném provedení pro snadnou manipulaci
bez nutnosti pøipojení na vodu a odpad (vestavìný zásobník na vodu). Model CR
má navíc oproti modelùm FR chladící pøíruèní úložný prostor (samostatné ovládání
a nastavení teploty - pracuje pouze v chladícím režimu). Ideální pro rozvoz jídel
v nemocnicích, domovech dùchodcù, nepostradatelný pro cateringové spoleènosti.
Jedna skøíò, dva režimy (možnost pøipojit a provozovat kdekoliv) ..
Kapacita ....................... 6x GN1/1 (6x 600x400)
Kapacita talíøù ............................................ 12 ks
Kapacita pøíruèního chlazení .............. 5x GN1/1
Rozteè zásuvù ......................................... 70 mm
Ovládání ....... E- elektronické - programovatelné
Systém chlazení/ohøevu ... ventilovaný (reverzní)
Rozmìry (šxhxv) ................. 1410x785x1200mm
Pøíkon/Napìtí ..................... 4,5 kW / 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu .......................... ano
Funkce pøepnutí do cyklu regenerace .......... ano
Pøivlhèování (zásobník na vodu) .................. ano
Pojízdné provedení ...................................... ano
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) :
prosklené dveøe, vpichová teplotní sonda, CLIMAchef
øízení a automatická kontrola klima v komoøe (teplota
a vlhkost), port USB pro sledování a záznam teplot dle HACCP.
NEW
CR-61E
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7223646 A Chlazení/regerace CR-061E
7223328 A Prosklené dveøe OL 061
Kombi chladící a regeneraèní vozík CR-101E
179.900,- Kè
5.900,- Kè
chlazení, regenerace, výdej
Technická data:
Kapacita ................... 10x GN1/1 (10x 600x400)
Kapacita talíøù ............................................ 20 ks
Kapacita pøíruèního chlazení .............. 5x GN1/1
Rozteè zásuvù ......................................... 70 mm
Ovládání ....... E- elektronické - programovatelné
Systém chlazení/ohøevu ... ventilovaný (reverzní)
Rozmìry (šxhxv) ................. 1410x785x1200mm
Pøíkon/Napìtí ..................... 7,5 kW / 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu .......................... ano
Funkce pøepnutí do cyklu regenerace .......... ano
Pøivlhèování (zásobník na vodu) .................. ano
Pojízdné provedení ...................................... ano
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) :
prosklené dveøe, vpichová teplotní sonda, CLIMAchef
øízení a automatická kontrola klima v komoøe (teplota
a vlhkost), port USB pro sledování a záznam teplot dle HACCP.
Kombinované chladící a ohøevné regeneraèní zaøízení CR. Urèeno k udržení,
uchování, pøipravených pokrmù (na talíøích, nebo GN nádobách) v chlazeném
stavu s možností následné automatické regenerace na výdejní teplotu pouze
v jednom zaøízení (dvì zaøízení v jednom). Snadné elektronické ovládání (LCD
dotykový displej s otoèným multifuknèním ovladaèem) a možností programování
(volba programù a rùzných provozních režimù chlazení a regenerace). Zaøízení
je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli CrNi 18/10 AISI 304, ohøívací prostor se
zaoblenými rohy, vyjímatelnými zásuvy pro snadné každodenní èištìní a vanou
pro zachycení a vypuštìní kondenzátu. Komora s kvalitní tepelnou izolací, dveøe
se samouzavíráním a vybaveny odolným vyjímatelným tìsnìním, výkonný ventilátor s automatickou reverzí (lepší rozložení vzduchu uvnitø komory) a vypnutím
pøi otevøených dveøích. Zaøízení v pojízdném provedení pro snadnou manipulaci
bez nutnosti pøipojení na vodu a odpad (vestavìný zásobník na vodu). Model CR
má navíc oproti modelùm FR chladící pøíruèní úložný prostor (samostatné ovládání
a nastavení teploty - pracuje pouze v chladícím režimu). Ideální pro rozvoz jídel
v nemocnicích, domovech dùchodcù, nepostradatelný pro cateringové spoleènosti.
Jedna skøíò, dva režimy (možnost pøipojit a provozovat kdekoliv) ..
NEW
Model E
s elektronickým ovládáním a zvlhèováním
A - Hlavní vypínaè
B - Dotykový displej
C - Otoèný knoflík pro nastavení a potvrzení volby
D - START/STOP
E - Osvìtlení komory
CR-101E
è.artiklu
název
7223647 A Chlazení/regerace CR-101E
7223329 A Prosklené dveøe OL 101
Cena bez DPH
194.900,- Kè
6.900,- Kè
chlazení s následnou regenrací
Kombi chladící/regeneraèní komora FRP-20E
chlazení, regenerace, výdej
Technická data:
Kombinované chladící a ohøevné regeneraèní zaøízení FRP slouží k udržení,
uchování, pøipravených pokrmù (na talíøích, nebo GN nádobách) v chlazeném
stavu s možností následné automatické regenerace na výdejní teplotu pouze
v jednom zaøízení (dvì zaøízení v jednom). Snadné elektronické ovládání (LCD
dotykový displej s otoèným multifuknèním ovladaèem) a možností programování
(volba programù a rùzných provozních režimù chlazení a regenerace). Zaøízení
je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, vnitøní prostor se zaoblenými rohy, dno pro
je uzpùsobeno pro snadné vjíždìní se zavážecími vozíky (vozíky jsou pøíplatkovì)
Komora s kvalitní tepelnou izolací, masivní dveøe s odolným vyjímatelným
tìsnìním, výkonný ventilátor s automatickou reverzí (lepší rozložení vzduchu
uvnitø komory) s vypnutím pøi otevøených dveøích. Zaøízení v provedení s pøipojení
na vodu a odpad. Jedna skøíò, dva režimy (možnost pøipojit a provozovat
kdekoliv) ...
Kapacita ........................................... 20x GN1/1
Kapacita talíøù ............................................ 80 ks
Rozteè zásuvù ......................................... 70 mm
Ovládání ....... E- elektronické - programovatelné
Systém chlazení/ohøevu ...ventilovaný (reverzní)
Rozmìry (šxhxv).................. 1110x810x2270mm
Pøíkon/Napìtí ................... 13,6 kW / 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
Funkce pøepnutí do cyklu regenerace ......... ano
Pøivlhèování do komory ............................... ano
Pøipojení na vodu a odpad .......................... ano
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) :
zavážecí vozík pro GN, zavážecí vozík na talíøe,
prosklené dveøe, vpichová teplotní sonda, port USB
è.artiklu
NEW
pro sledování a záznam teplot dle HACCP.
FRP-20E
název
Technická data:
Kombinované chladící a ohøevné regeneraèní zaøízení FRP slouží k udržení,
uchování, pøipravených pokrmù (na talíøích, nebo GN nádobách) v chlazeném
stavu s možností následné automatické regenerace na výdejní teplotu pouze
v jednom zaøízení (dvì zaøízení v jednom). Snadné elektronické ovládání (LCD
dotykový displej s otoèným multifuknèním ovladaèem) a možností programování
(volba programù a rùzných provozních režimù chlazení a regenerace). Zaøízení
je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, vnitøní prostor se zaoblenými rohy, dno pro
je uzpùsobeno pro snadné vjíždìní se zavážecími vozíky (vozíky jsou pøíplatkovì)
Komora s kvalitní tepelnou izolací, masivní dveøe s odolným vyjímatelným
tìsnìním, výkonný ventilátor s automatickou reverzí (lepší rozložení vzduchu
uvnitø komory) s vypnutím pøi otevøených dveøích. Zaøízení v provedení s pøipojení
na vodu a odpad. Jedna skøíò, dva režimy (možnost pøipojit a provozovat
kdekoliv) ...
è.artiklu
NEW
FRP-40E
název
Cena bez DPH
7223631 A Chlazení/regerace FRP-40E
7223633 A Vozík pro 20 GN2/1 CPT 040
7223635 A Thermozákryt CT040
7223637 A Vozík na talíøe CPP 120
7223639 A Thermozákryt CT120
Banketový chladící vozík MR/MD-122E
279.900,- Kè
34.900,- Kè
17.900,- Kè
67.900,- Kè
17.900,- Kè
chlazení, udržení, transport
Technická data:
Kapacita ................................................ 13x GN2/1
Kapacita ................................................ 26x GN1/1
Rozteè zásuvù ............................................ 70 mm
Kapacita (pro talíøe Ø 230 - 260 mm) ............. 48 ks
Poèet dveøí ......................................................... 1x
Ovládání ............................................. elektronické
Chlazení ............................................... ventilované
Rozsah teplot (model MD) ........................ 0 / +5°C
Rozsah teplot (model MR) ..................... -12 / +5°C
Chladivo ...................................................... R404A
Rozmìry (šxhxv)....................... 820x875x1765mm
Pøíkon ......................................................... 0,9 kW
Napìtí .................................................. 230V/50Hz
Chladící transportní vozík v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
249.900,- Kè
29.900,- Kè
14.500,- Kè
39.900,- Kè
14.500,- Kè
chlazení, regenerace, výdej
Kapacita ...................... 20x GN2/1 (40x GN1/1)
Kapacita talíøù ......................................... 120 ks
Rozteè zásuvù ........................................ 70 mm
Ovládání ....... E- elektronické - programovatelné
Systém chlazení/ohøevu ...ventilovaný (reverzní)
Rozmìry (šxhxv)................ 1110x1080x2270mm
Pøíkon/Napìtí ................... 24,1 kW / 400V/50Hz
Signalizace ukonèení cyklu ......................... ano
Funkce pøepnutí do cyklu regenerace ......... ano
Pøivlhèování do komory ............................... ano
Pøipojení na vodu a odpad .......................... ano
pro sledování a záznam teplot dle HACCP.
Cena bez DPH
7223630 A Chlazení/regerace FRP-20E
7223632 A Vozík pro 20 GN1/1 CPT 020
7223634 A Thermozákryt CT020
7223636 A Vozík na talíøe CPP 080
7223638 A Thermozákryt CT080
Kombi chladící/regeneraèní komora FRP-40E
Zvláštní pøíslušenství (pøíplatkové) :
zavážecí vozík pro GN, zavážecí vozík na talíøe,
prosklené dveøe, vpichová teplotní sonda, port USB
107
Banketové vozíky MODULINE s jednoduchými, nebo dvojitými dveømi
a provozní teplotou 0 až +5°C (modely MD) -12°C / +5°C (modely MR)
pro bezpeèné chlazení a udržování Vaší zásoby, nebo jídelní banky.
Chladící vozíky MODULINE jsou ideální pomocník pro obsluhu banketù
a èasovì posunuté servisní služby. Nehluèný provoz, snadná a nenároèná
obsluha, nejvyšší hygiena, avšak pøedevším vynikající tepelná izolace pro
bezpeènou pøepravu pøi optimálním zachování požadované teploty. Celá
konstrukce je vyrobena z kvalitní nerezové oceli 18/10 AISI 304, úložné
prostory se zaoblenými rohy, vyjímatelné zásuvy pro snadné èištìní
a údržbu. Magnetické tìsnìní dveøí s vyhøíváním zabraòující pøimrzání.
Zaøízení jsou vzduchem chlazené s ekologickým agregátem, elektronické
øízení teploty a odtávání, digitální teplomìr. Velká pojezdová kola pro
snadný a nehluèný pojezd (pr.150mm / 2x brzdìná).
è.artiklu
MD-122E
název
Cena bez DPH
7223650 A Banketový vozík MD-122E
7223651 A Banketový vozík MR-122E
Banketový chladící vozík MR/MD-123E
112.900,- Kè
127.900,- Kè
chlazení, udržení, transport
Technická data:
Kapacita ................................................ 10x GN2/1
Kapacita ................................................ 20x GN1/1
Rozteè zásuvù ............................................ 70 mm
Kapacita (pro talíøe Ø 230 - 260 mm) ............ 32 ks
Poèet dveøí ........................................................ 2x
Ovládání ............................................ elektronické
Chlazení .............................................. ventilované
Rozsah teplot (model MD) ....................... 0 / +5°C
Rozsah teplot (model MR) .................... -12 / +5°C
Chladivo ..................................................... R404A
Rozmìry (šxhxv)....................... 820x875x1765mm
Pøíkon ......................................................... 0,9 kW
Napìtí .................................................. 230V/50Hz
Banketové vozíky MODULINE s jednoduchými, nebo dvojitými dveømi
a provozní teplotou 0 až +5°C (modely MD) -12°C / +5°C (modely MR)
pro bezpeèné chlazení a udržování Vaší zásoby, nebo jídelní banky.
Chladící vozíky MODULINE jsou ideální pomocník pro obsluhu banketù
a èasovì posunuté servisní služby. Nehluèný provoz, snadná a nenároèná
obsluha, nejvyšší hygiena, avšak pøedevším vynikající tepelná izolace pro
bezpeènou pøepravu pøi optimálním zachování požadované teploty. Celá
konstrukce je vyrobena z kvalitní nerezové oceli 18/10 AISI 304, úložné
prostory se zaoblenými rohy, vyjímatelné zásuvy pro snadné èištìní
a údržbu. Magnetické tìsnìní dveøí s vyhøíváním zabraòující pøimrzání.
Zaøízení jsou vzduchem chlazené s ekologickým agregátem, elektronické
øízení teploty a odtávání, digitální teplomìr. Velká pojezdová kola pro
snadný a nehluèný pojezd (pr.150mm / 2x brzdìná).
Chladící transportní vozík v celonerezovém provedení,
hygienické provedení vèetnì komory s oblými rohy.
Provedení s dvojitými dveømi (komora nedìlená).
7223652 A Banketový vozík MD-123E
7223653 A Banketový vozík MR-123E
è.artiklu
MD-123E
název
Cena bez DPH
119.900,- Kè
134.900,- Kè
108
udržení a regenerace
Udržovací komora MTP
Regeneraèní komora RTP
udržení / regenerace
Technická data:
Kapacita ............ 20x GN 1/1 (60x talíø 23/31 cm)
Ovládání ......... E- elektronické - programovatelné
Ventilovaný systém ohøevu (s periodickou reverzí)
Regulace teploty ........................... +30 až +160°C
Rozmìry vnìjší (šxhxv)....... 940 x 920 x 1950 mm
Rozmìry vnitøní (šxhxv) ...... 570 x 785 x 1860 mm
Vstupní šíøka ve dveøích .......................... 740 mm
Pøíkon (MTP/RTP) ..................... 6,2 kW / 12,5 kW
Napìtí ............................................ 400V/3N/50Hz
Funkce CLIMAchef / programování................. ano
Sonda teploty v jádru ........................ (pøíplatkovì)
Signalizace /multifunkèní ovladaè ................... ano
Zvlhèování/pøívod vody ................................... ano
Klapky odvlhèení/osvìtlení ............................. ano
Regenerace na talíøi (vanièkách/tácech), ohøívání a udržování
v teplém stavu pøi teplotì +65°C pomocí inovaèního zaøízení
a exkluzivního elektronického systému pro kontinuální
a momentální kontrolu doby peèení / teploty / vlhkosti ve varném
prostoru s možností naprogramování programù. Tento unikátní
systém vyvinutý speciálnì pro perfektní regeneraci bez nahromadìní
kapek na talíøi a aniž by se pokrmy vysušovali. Díky zaøízení mohou
pøecházet pokrmy Vámi pøipravené na talíøi z chlazeného udržování
v èerstvém stavu na pøesnou regeneraci, aby pøišly na stùl hotové pro
servírování a byly uchovány po dobu nìkolika hodin pøi servírovací
teplotì +65°C. Pokrmy si zachovávají chu i vizuální vzhled jako by
byly právì pøipraveny. U zaøízení je možno mìnit nastavené
parametry, doby peèení, teplotu a vlhkost dle vlastních zvyklostí,
nebo podle druhu pøipravovaného pokrmu.
NEW
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10 AISI 304, bezpeèné
tøíbodové zavírání dveøí, kompletní tepelná izolace, odolná, snadno
èistitelná a trvanlivá tìsnìní, hygienické provedení pláštì a komory.
è.artiklu
MTP 20E/MTP 22E
RTP 20E/RTP 22E
název
Udržovací komora MFP
Regeneraèní komora RFP
Kapacita ............ 20x GN 1/1 (60x talíø 23/31 cm)
Ovládání ......... E- elektronické - programovatelné
Ventilovaný systém ohøevu (s periodickou reverzí)
Regulace teploty ........................... +30 až +160°C
Rozmìry vnìjší (šxhxv)...... 1110 x 810 x 1950 mm
Rozmìry vnitøní (šxhxv) ...... 740 x 675 x 1860 mm
Vstupní šíøka ve dveøích .......................... 740 mm
Pøíkon (MFP/RFP) ..................... 6,2 kW / 12,5 kW
Napìtí ............................................ 400V/3N/50Hz
Funkce CLIMAchef / programování................. ano
Sonda teploty v jádru ........................ (pøíplatkovì)
Signalizace /multifunkèní ovladaè ................... ano
Zvlhèování/pøívod vody ................................... ano
Klapky odvlhèení/osvìtlení ............................. ano
Regenerace na talíøi (vanièkách/tácech), ohøívání a udržování
v teplém stavu pøi teplotì +65°C pomocí inovaèního zaøízení
a exkluzivního elektronického systému pro kontinuální
a momentální kontrolu doby peèení / teploty / vlhkosti ve varném
prostoru s možností naprogramování programù. Tento unikátní
systém vyvinutý speciálnì pro perfektní regeneraci bez nahromadìní
kapek na talíøi a aniž by se pokrmy vysušovali. Díky zaøízení mohou
pøecházet pokrmy Vámi pøipravené na talíøi z chlazeného udržování
v èerstvém stavu na pøesnou regeneraci, aby pøišly na stùl hotové pro
servírování a byly uchovány po dobu nìkolika hodin pøi servírovací
teplotì +65°C. Pokrmy si zachovávají chu i vizuální vzhled jako by
byly právì pøipraveny. U zaøízení je možno mìnit nastavené
parametry, doby peèení, teplotu a vlhkost dle vlastních zvyklostí,
nebo podle druhu pøipravovaného pokrmu.
NEW
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10 AISI 304, bezpeèné
tøíbodové zavírání dveøí, kompletní tepelná izolace, odolná, snadno
èistitelná a trvanlivá tìsnìní, hygienické provedení pláštì a komory.
è.artiklu
MFP 20E/MFP 22E
RFP 20E/RFP 22E
název
Cena bez DPH
7223464 A Udržovací komora MFP-20E
7223465 A Udržovací komora MFP-22E
7223466 A Regenerátor
RFP-20E
7223467 A Regenerátor
RFP-22E
Udržovací komora MFP
Regeneraèní komora RFP
171.900,- Kè
202.900,- Kè
186.900,- Kè
217.900,- Kè
udržení / regenerace
Technická data:
Kapacita .......... 20x GN 2/1 (100x talíø 23/31 cm)
Ovládání ......... E- elektronické - programovatelné
Ventilovaný systém ohøevu (s periodickou reverzí)
Regulace teploty ........................... +30 až +160°C
Rozmìry vnìjší (šxhxv)... 1110 x 1080 x 1950 mm
Rozmìry vnitøní (šxhxv) ..... 740 x 945 x 1860 mm
Vstupní šíøka ve dveøích .......................... 740 mm
Pøíkon (MFP/RFP) ........................ 7,5 kW / 23 kW
Napìtí ............................................ 400V/3N/50Hz
Funkce CLIMAchef / programování................. ano
Sonda teploty v jádru ........................ (pøíplatkovì)
Signalizace /multifunkèní ovladaè ................... ano
Zvlhèování/pøívod vody ................................... ano
Klapky odvlhèení/osvìtlení ............................. ano
Zaøízení v celonerezovém provedení CrNi 18/10 AISI 304, bezpeèné
tøíbodové zavírání dveøí, kompletní tepelná izolace, odolná, snadno
èistitelná a trvanlivá tìsnìní, hygienické provedení pláštì a komory.
Regenerace na talíøi (vanièkách/tácech), ohøívání a udržování
v teplém stavu pøi teplotì +65°C pomocí inovaèního zaøízení
a exkluzivního elektronického systému pro kontinuální
a momentální kontrolu doby peèení / teploty / vlhkosti ve varném
prostoru s možností naprogramování programù. Tento unikátní
systém vyvinutý speciálnì pro perfektní regeneraci bez nahromadìní
kapek na talíøi a aniž by se pokrmy vysušovali. Díky zaøízení mohou
pøecházet pokrmy Vámi pøipravené na talíøi z chlazeného udržování
v èerstvém stavu na pøesnou regeneraci, aby pøišly na stùl hotové pro
servírování a byly uchovány po dobu nìkolika hodin pøi servírovací
teplotì +65°C. Pokrmy si zachovávají chu i vizuální vzhled jako by
byly právì pøipraveny. U zaøízení je možno mìnit nastavené
parametry, doby peèení, teplotu a vlhkost dle vlastních zvyklostí,
nebo podle druhu pøipravovaného pokrmu.
NEW
è.artiklu
MFP 40E/MFP 42E
RFP 40E/RFP 42E
SA-003
“Chladící øetìzec nachází
spolehlivého spojence”
název
Cena bez DPH
7223468 A Udržovací komora MFP-40E 189.900,- Kè
7223469 A Udržovací komora MFP-42E 233.900,- Kè
7223470 A Regenerátor
7223471 A Regenerátor
è.artiklu
RFP-40E 210.900,- Kè
RFP-42E 245.900,- Kè
název
Cena bez DPH
7223320 A Teplotní sonda
SC-00X
7223323 A Zásobník na vodu SA-003
Sonda SC-00X
Modely
prùchozí
Model E
s elektronickým
ovládáním a zvlhèováním
KAPACITA
171.900,- Kè
202.900,- Kè
186.900,- Kè
217.900,- Kè
udržení / regenerace
Technická data:
Modely
1x dveøe
Cena bez DPH
7223460 A Udržovací komora MTP-20E
7223461 A Udržovací komora MTP-22E
7223462 A Regenerátor
RTP-20E
7223463 A Regenerátor
RTP-22E
A - Hlavní vypínaè
B - Dotykový displej
C - Otoèný knoflík
pro nastavení
a potvrzení volby
D - START/STOP
E - Osvìtlení komory
CLIMA chef pøizpùsobitelné
a flexibilní modely pro pøípravu
a regeneraci pokrmù. Univerzální
pro plechy, vanièky a talíøe rùzných velikostí.
6.900,- Kè
6.800,- Kè
Všechny modely mají lícovánís podlahou
a jsou univerzálnípro všechny bìžné
druhy zavážecích vozíkù.
párkovacè - hot dogy
109
Hot Dog SW1 - parní ohøev
Technická data:
Napájení ......................................................230 V
Pøíkon .........................................................260 W
Poèet trnù ...........................................................0
Rozmìry (š x h x v) .............245 x 300 x 400 mm
Hmotnost .......................................................6 kg
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100150 A Hot Dog SW1
230V
è.artiklu
napìtí Cena bez DPH
9.990,- Kè
Hot Dog 2P
Technická data:
Napájení ......................................................230 V
Pøíkon .........................................................385 W
Poèet trnù ...........................................................2
Rozmìry (š x h x v)...............245 x 370 x 400 mm
Hmotnost ........................................................7 kg
Model v celonerezovém provedení, sklenìná nádoba, nerezovým košem.
Dva poteflované opékací trny (každý se samostatnou vnitøní topnou patronou
pro optimální rozložení teploty v celém trnu a výraznì nižší spotøebu).
Teplota ohøevu párkù je plynule ovládána termostatem.
název
7100151 A Hot Dog 2P
230V
11.990,- Kè
Hot Dog 4P
Technická data:
Napájení ......................................................230 V
Pøíkon .........................................................545 W
Poèet trnù ...........................................................4
Rozmìry (š x h x v) .............245 x 370 x 400 mm
Hmotnost .......................................................8 kg
Model v celonerezovém provedení, sklenìná nádoba, nerezovým košem.
Ètyøi poteflované opékací opékací trny (každý se samostatnou vnitøní topnou
patronou pro optimální rozložení teploty v celém trnu a výraznì nižší spotøebu).
Teplota ohøevu párkù je plynule ovládána termostatem.
è.artiklu
název
7100152 A Hot Dog 4P
napìtí Cena bez DPH
230V
13.990,- Kè
Hot Dog TP2
Technická data:
Napájení ......................................................230 V
Pøíkon .........................................................170 W
Poèet trnù ...........................................................2
Rozmìry (š x h x v)...............220 x 220 x 270 mm
Hmotnost .......................................................2 kg
Model v celonerezovém provedení. Dva poteflonované opékací trny
(každý se samostatnou vnitøní topnou patronou pro optimální rozložení
teploty v celém trnu a výraznì nižší spotøebu).
Teplota ohøevu párkù je plynule ovládána termostatem.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100171 A Hot Dog TP2
230V
è.artiklu
napìtí Cena bez DPH
4.990,- Kè
Hot Dog TP4
Technická data:
Napájení ......................................................230 V
Pøíkon .........................................................340 W
Poèet trnù ...........................................................4
Rozmìry (š x h x v)..............220 x 220 x 270 mm
Hmotnost .......................................................3 kg
Model v celonerezovém provedení. Ètyøi poteflonované opékací trny
(každý se samostatnou vnitøní topnou patronou pro optimální rozložení
teploty v celém trnu a výraznì nižší spotøebu).
Teplota ohøevu párkù je plynule ovládána termostatem.
název
7100172 A Hot Dog TP4
230V
6.590,- Kè
Hot Dog TP6
Technická data:
Napájení ......................................................230 V
Pøíkon .........................................................510 W
Poèet trnù ...........................................................6
Rozmìry (š x h x v)..............220 x 340 x 270 mm
Hmotnost ........................................................4 kg
Model v celonerezovém provedení. Šest poteflonovaných opékacích trnù
(každý se samostatnou vnitøní topnou patronou pro optimální rozložení
teploty v celém trnu a výraznì nižší spotøebu).
Teplota ohøevu párkù je plynule ovládána termostatem.
è.artiklu
název
7100173 A Hot Dog TP6
napìtí Cena bez DPH
230V
8.990,- Kè
110
hot dogy a opékaèe uzeniny
Ohøev párkù - parní HD-WS
Technická data:
Napájení ............................................... 230V
Pøíkon ................................................. 450 W
Rozmìry (š x h x v) ........... 240x310x385mm
Nádoba na párky .............. Ø 200, v=235 mm
Hmotnost ........................................... 6,25 kg
CENOVÌ
! ZVÝHODNÌNO !
è.artiklu
Zaøízení na šetrný ohøev párkù v nerezovém
provedení se sklenìným válcem a dìleným
nerezovým košem. Teplotu ohøevu je možno
plynule regulovat. Zaøízení je vybaveno
vypínaèi a kontrolkami chodu.
název
7100148 A Pára HD-WS
napìtí Cena bez DPH
230V
3.725,- Kè
Hot dog HD/TW
Technická data:
Napájení ............................................... 230V
Pøíkon ................................................. 700 W
Rozmìry (š x h x v) ........... 465x310x385mm
Nádoba na párky ............. Ø 200, v=235 mm
Výhøevné trny .................... Ø 28, v=215 mm
Poèet výhøevných trnù ............................... 3
Hmotnost .......................................... 9,25 kg
CENOVÌ
! ZVÝHODNÌNO !
è.artiklu
Zaøízení na pøípravu pokrmù Hot Dog
v nerezovém provedení se sklenìným válcem
a dìleným nerezovým košem. Teplotu ohøevu je
možno plynule regulovat. Samostatnì vyhøívané
nerezové trny (vybaveny topným tìlesem)
s možností jednotné regulace teploty ohøevu
rohlíkù. Zaøízení je vybaveno vypínaèi
a kontrolkami chodu.
název
7100149 A Hot dog HD/TW
napìtí Cena bez DPH
230V
4.990,- Kè
Opékaè W 12/5 T
Technická data:
Napájení ...............................................230 V
Pøíkon ................................................1100 W
Poèet otoèných opékacích válcù .................5
Délka otoèných opékacích válcù ..... 350 mm
Rozmìry (š x h x v)........450 x 230 x 180 mm
Hmotnost .................................................6 kg
Zaøízení v nerezovém provedení na šetrné
a efektní opékání párkù a klobás s regulací
teploty otoèných opékacích válcù.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100178 A Opékaè W12/5 T 230V
13.990,- Kè
Opékaè W 18/7 T
Technická data:
Napájení ...............................................230 V
Pøíkon ................................................1500 W
Poèet otoèných opékacích válcù .................7
Délka otoèných opékacích válcù ..... 350 mm
Rozmìry (š x h x v)........450 x 300 x 180 mm
Hmotnost ............................................ 8,5 kg
Zaøízení v nerezovém provedení na šetrné
a efektní opékání párkù a klobás s regulací
teploty otoèných opékacích válcù.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100179 A Opékaè W18/7 T 230V
15.790,- Kè
Opékaè W 24/5 T
Technická data:
Napájení ...............................................230 V
Pøíkon ..................................................900 W
Poèet otoèných opékacích válcù .................5
Délka otoèných opékacích válcù ..... 460 mm
Rozmìry (š x h x v)........560 x 230 x 180 mm
Hmotnost ............................................ 7,5 kg
Zaøízení v nerezovém provedení na šetrné
a efektní opékání párkù a klobás s regulací
teploty otoèných opékacích válcù.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100180 A Opékaè W 24/5 T 230V
15.590,- Kè
Opékaè W 24/7 T
Technická data:
Napájení ...............................................230 V
Pøíkon ................................................1350 W
Poèet otoèných opékacích válcù .................7
Délka otoèných opékacích válcù ..... 460 mm
Rozmìry (š x h x v)........560 x 300 x 180 mm
Hmotnost ................................................9 kg
Zaøízení v nerezovém provedení na šetrné
a efektní opékání párkù a klobás s regulací
teploty otoèných opékacích válcù.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100181 A Opékaè W 24/7 T 230V
17.990,- Kè
Opékaè W 32/9 T
Opékaè W 32/9 S
Technická data:
Napájení ...............................................230 V
Pøíkon ................................................1650 W
Poèet otoèných opékacích válcù .................9
Délka otoèných opékacích válcù ..... 460 mm
Rozmìry (š x h x v)........560 x 375 x 180 mm
Hmotnost ................................................6 kg
Model W 32/9 S v provedení s dvojí regulací teploty
Zaøízení v nerezovém provedení na šetrné
a efektní opékání párkù a klobás s regulací
teploty otoèných opékacích válcù.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100190 A Opékaè W 32/9 T 230V
7100191 A Opékaè W 32/9 S 230V
19.990,- Kè
22.990,- Kè
d
o
a
t
i
l
a
v
k
www.cb-italy.com
Tradice a inovace od
112
elektrické grily na kuøata
Elektrický gril na kuøata E-6 P
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení/ Pøíkon .................... 230 V/ 2,8 kW
Rozmìry (š x h x v) ...... 700 x 360 x 530 mm
(Rozmìr podstavce ... 700 x 450 x 1220 mm)
Poèet jehel .................................................. 2
Vsádka dle velikosti max. .................. 6 kuøat
Hmotnost ............................................. 38 kg
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou. Ve standardu základní špízy na grilování
kuøat. Pøíplatkovì možno dodat náhradní jehly, koše
a spony dle vyobrazeného pøíslušenství.
Podstavec pojízdný E-6
(4x otoèná / 2x brzdìná koleèka)
E-6P
Elektrický gril na kuøata E-8P-S2
napìtí
Cena bez DPH
7100359 A El.gril E-6P
230V
7100333 A Neutrál.podstavec pro E-6
è.artiklu
název
33.990,- Kè
12.990,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení/ Pøíkon .................... 230 V/ 3,5 kW
Rozmìry (š x h x v) ...... 880 x 470 x 530 mm
(Rozmìr podstavce ... 880 x 470 x 1100 mm)
Poèet jehel .................................................. 2
Vsádka dle velikosti max. .................. 8 kuøat
Hmotnost ............................................. 41 kg
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou. Ve standardu základní špízy na grilování
kuøat. Pøíplatkovì možno dodat náhradní jehly, koše
a spony dle vyobrazeného pøíslušenství.
Podstavec pojízdný E-8
(4x otoèná / 2x brzdìná koleèka)
E-8P-S2
Elektrický gril na kuøata E-12P-S3
napìtí
Cena bez DPH
7100362 A El.gril E-8P-S2
230V
7100334 A Neutrál.podstavec pro E-8
è.artiklu
název
39.990,- Kè
13.990,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení/ Pøíkon ..................... 400 V / 5 kW
Rozmìry (š x h x v) ..... 880 x 470 x 710 mm
(Rozmìr podstavce .... 880 x 470 x 960 mm)
Poèet jehel ................................................. 3
Vsádka dle velikosti max................. 12 kuøat
Hmotnost ............................................. 48 kg
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou. Ve standardu základní špízy na grilování
kuøat. Pøíplatkovì možno dodat náhradní jehly, koše
a spony dle vyobrazeného pøíslušenství.
Podstavec pojízdný E-12
(4x otoèná / 2x brzdìná koleèka)
è.artiklu
E-12P-S3
Plynový gril na kuøata G-8P
název
napìtí
7100364 A El.gril E-12P-S3
400V
7100335 A Neutrál.podstavec pro E-12
Cena bez DPH
47.990,- Kè
13.990,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení ................................................. plyn
Výkon (plyn) min-max. .......................... 9 kW
Napájení motorku a osvìtlení... 230V (130W)
Rozmìry (š x h x v) ...... 880 x 430 x 530 mm
(Rozmìr podstavce ... 880 x 470 x 1100 mm)
Poèet jehel .................................................. 2
Vsádka dle velikosti ........................... 8 kuøat
Hmotnost ............................................. 55 kg
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou. Ve standardu základní špízy na grilování
kuøat. Pøíplatkovì možno dodat náhradní jehly a spony
dle vyobrazeného pøíslušenství.
Podstavec pojízdný E-8
(4x otoèná / 2x brzdìná koleèka)
G-8P
è.artiklu
název
napìtí
Pøíslušenství ke grilùm E6/8/12P a G-8P
Špíz s kotvením
Koš otevøený
na porce
Cena bez DPH
7100376 A Plynový gril G-8P
plyn
46.990,- Kè
7100334 A Neutrál.podstavec pro E/G-8 13.990,- Kè
Spona na plátky
Koš uzavíratelný
na porce
Koš uzavíratelný
na grilování
brambor
elektrické a plynové grily na kuøata
Elektrický gril na kuøata E - 8 P
113
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení/ Pøíkon ........................400 V/ 4 kW
Rozmìry (š x h x v) ...... 900 x 510 x 490 mm
Poèet jehel ......................................... 2 jehly
Pro grilování ................................. 8/10 kuøat
Hmotnost ............................................. 42 kg
Prosklený ze dvou stran, vnitøní osvìtlení.
Možno dodat náhradní jehly, koše, spony atd..
Vyhøívaný podstavec VR 8/12E
Technická data:
Napájení/ Pøíkon .................... 230 V/ 1,8 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 900 x 510 x 1155 mm
Poèet polic .................................................. 2
Rozsah teplot ................................ 60 - 90°C
Hmotnost ............................................ 55 kg
E-8P
VR-8/12E
Prosklený ze dvou stran, pojízdný, vnitøní osvìtlení.
Pro modely E -8P a E-12P
Elektrický gril na kuøata E-12 P
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7100361 A El.gril E-8P
400V
7100370 A El.zásobník VR 8/12E 230V
41.990,- Kè
41.990,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení/ Pøíkon ..................... 400 V/.5,7 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 900 x 510 x 540 mm
Poèet jehel .......................................... 3 jehly
Pro grilování .................................12/15 kuøat
Hmotnost .............................................. 48 kg
Prosklený ze dvou stran, vnitøní osvìtlení.
Možno dodat náhradní jehly, koše, spony atd.
Podstavec neutrální PER 8/12
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ..... 900 x 510 x 1155 mm
Poèet polic ....................................................1
Hmotnost ...............................................12 kg
Celonerezové pojízdné provedení.
Pro modely E- 8P a E -12P.
è.artiklu
E-12P
PER-8/12
Plynový gril na kuøata G-12P
název
napìtí Cena bez DPH
7100366 A El.gril E-12P
400V
7100336 A Neutrál.podstavec PER 8/12
49.990,- Kè
13.990,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení ................................................. plyn
Výkon (plyn) min-max. .......................... 9 kW
Napájení motorku a osvìtlení .. 230V (130W)
Rozmìry (š x h x v) ...... 900 x 510 x 780 mm
(Rozmìr podstavce ..... 900 x 510 x 960 mm)
Poèet jehel .................................................. 3
Vsádka dle velikosti ......................... 12 kuøat
Hmotnost ............................................. 76 kg
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou. Ve standardu základní špízy na grilování
kuøat. Pøíplatkovì možno dodat náhradní jehly, koše a spony
dle vyobrazeného pøíslušenství.
Podstavec pojízdný G-12/20
(4x otoèná / 2x brzdìná koleèka)
Vyhøívaný podst.VR-12G/G20P
Technická data:
Napájení/ Pøíkon ..................... 230 V/ 2,2 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 900 x 510 x 960 mm
Poèet polic ................................................... 2
Rozsah teplot ............................... 0°C - 90°C
Hmotnost .............................................. 59 kg
Urèeno pro modely .................... G12P/G20P
G-12P
VR12/20G
Plynový gril na kuøata G-20P
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7100375 A Plynový gril G-12P
plyn
7100335 A Neutrál.podstavec pro G-12
7100415 A El.zásobník VR 12/20G
62.990,- Kè
13.990,- Kè
41.990,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení ................................................. plyn
Výkon (plyn) min-max. .......................... 9 kW
Napájení motorku a osvìtlení .. 230V (170W)
Rozmìry (š x h x v) ...... 900 x 510 x 780 mm
(Rozmìr podstavce ..... 900 x 510 x 960 mm)
Poèet jehel .................................................. 5
Vsádka dle velikosti ......................... 20 kuøat
Hmotnost ............................................. 81 kg
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou. Ve standardu základní špízy na grilování
kuøat. Pøíplatkovì možno dodat náhradní jehly, koše a spony
dle vyobrazeného pøíslušenství.
Podstavec pojízdný G-12/20
(4x otoèná / 2x brzdìná koleèka)
è.artiklu
G-20P
název
provedení Cena bez DPH
7100407 A Plynový gril G-20P
plyn
7100335 A Neutrál.podstavec pro G-20
7100415 A El.zásobník VR 12/20G
71.990,- Kè
13.990,- Kè
41.990,- Kè
114
elektrické grily na kuøata
Elektrický gril na kuøata E-15 P
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení/ Pøíkon .........................400 V/ 8 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 705 x 450 x 1250 mm
Poèet jehel .................................................. 5
Vsádka dle velikosti max. ..................15 kuøat
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou s výpustným kohoutem. Možno dodat
náhradní jehly, koše, spony atd.
Neutrální podstavec E
Technická data:
E-15P E-20P
E-30P
Šíøka (mm) .............. 705 ........ 880 ...... 1160
Hloubka (mm) ......... 450 ........ 450 ........ 450
Výška (mm) ............ 740 ........ 740 ........ 740
Poèet polic .................. 1 ............ 1 ............ 1
Celonerezové pojízdné provedení s køídlovými plnými dvíøky
è.artiklu
název
napìtí
Cena bez DPH
400V
68.990,- Kè
7100367 A El.gril E-15P
E-15P
E-15
Elektrický gril na kuøata E - 20 P
7100330 A Neutrál. podstavec E-15
7100331 A Neutrál. podstavec E-20
7100332 A Neutrál. podstavec E-30
19.990,- Kè
20.990,- Kè
22.990,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení /Pøíkon ....................400 V/10,7 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 880 x 450 x 1250 mm
Poèet jehel .................................................. 5
Vsádka dle velikosti max.................. 20 kuøat
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou s výpustným kohoutem. Možno dodat
náhradní jehly, koše, spony atd.
Vyhøívaný podstavec VR
Technická data:
VR-15P VR-20P VR-30P
Napájení (V) .............. 230 ......... 230 ......... 230
Pøíkon (kW) ................ 2,1 .......... 2,1 ........... 2,1
Šíøka (mm) ................ 705 ......... 880 ........ 1160
Hloubka (mm) ........... 450 ........ 450 .......... 450
Výška (mm) .............. 740 ......... 740 .......... 740
Poèet polic .................. 2 ............. 2 .............. 2
Rozsah teplot ..................................... 60 - 90°C
è.artiklu
E-20P
VR-20
napìtí
Cena bez DPH
7100368 A Elektrický gril E-20P 400V
název
74.990,- Kè
7100373 A El.podstavec VR-15 230V
7100374 A El.podstavec VR-20 230V
7100372 A El.podstavec VR-30 230V
34.990,- Kè
36.990,- Kè
39.990,- Kè
Celonerezové pojízdné provedení, vnitøní osvìtlení a prosklená èelní dvíøka.
Elektrický gril na kuøata E - 30 P
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení ...............................................400 V
Pøíkon ................................................. 15 kW
Rozmìry (š x h x v) ...... 1160x450x1250 mm
Poèet jehel ................................................. 5
Vsádka dle velikosti max. ................ 30 kuøat
Vyhøívaný podstavec VR
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých jehel,
prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením a spodní
odkapovou miskou s výpustným kohoutem.
Možno dodat náhradní jehly, koše, spony atd.
è.artiklu
název
napìtí
7100369 A El.gril E-30P
E-30P
Elektrický gril na kuøata E-36 P
400V
Cena bez DPH
99.990,- Kè
Za pøíplatek:
7100357 A Èasovaè do 120 min.
2.300,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení ...............................................400 V
Pøíkon .............................................. 18,7 kW
Rozmìry (š x h x v) ...... 1270x500x1950 mm
Poèet jehel .................................................. 6
Vsádka dle velikosti max. ................ 36 kuøat
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých
jehel, prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením
a spodní odkapovou miskou s výpustným kohoutem.
Možno dodat náhradní jehly, koše, spony atd.
è.artiklu
název
7100401 A El.gril E-36P/I
7100402 A El.gril E-36P/B
7100403 A El.gril E-36P/R
Zaøízení je dodáváno vèetnì pojízdného podstavce
se spodní policí.
provedení
nerez
èerná
èervená
E-36P-S6/I(B/R)
Cena bez DPH
125.990,- Kè
129.990,- Kè
129.990,- Kè
Za pøíplatek:
7100357 A Èasovaè do 120 min.
2.300,- Kè
elektrické grily na kuøata
Elektrický gril na kuøata E-48 P
115
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení ...............................................400 V
Pøíkon ................................................. 24 kW
Rozmìry (š x h x v) ...... 1270x500x2030 mm
Poèet jehel .................................................. 8
Vsádka dle velikosti max. ................ 48 kuøat
E-48P-S8/B
Celonerezové provedení s ovládáním jednotlivých
jehel, prosklenými pøedními dvíøky, vnitøním osvìtlením
a spodní odkapovou miskou s výpustným kohoutem.
è.artiklu
název
provedení Cena bez DPH
7100371 A El.gril E-48P/I
7100404 A El.gril E-48P/B
7100405 A El.gril E-48P/R
Možno dodat náhradní jehly, koše, spony atd.
E-48P-S8/R
nerez 148.990,- Kè
èerná 154.990,- Kè
èervená 154.990,- Kè
Za pøíplatek:
E-48P-S8/I
Nástavba na zachycení par a tuku D
7100357 A Èasovaè do 120 min.
2.300,- Kè
QTOP
uality
Technická data:
D15 D20
D30
D36
D48
Šíøka (mm) ...... 705 ... 880 ...1160 ... 1270 ... 1270
Hloubka (mm).. 450 ... 450 .... 450 ..... 550 ..... 550
Výška (mm)..... 740 ... 740 .... 740 ..... 375 ..... 375
Poèet filtrù .......... 1 ....... 1 ........ 2 ......... 2.......... 2
Celonerezové provedení, snadné èištìní filtrù
Digestoø je ve standardu dodávána bez ventilátoru.
è.artiklu
název
7100316 A
7100317 A
7100318 A
7100319 A
Nerez odsávaè par
Nerez odsávaè par
Nerez odsávaè par
Nerez odsávaè par
provedení Cena bez DPH
D-15
D-20
D-30
D-36/48
28.990,- Kè
30.290,- Kè
35.990,- Kè
38.990,- Kè
Za pøíplatek:
Možno dodat:
Ventilátorový motor s prùtokem 725 m3/h (modely D-15 a D-20)
Ventilátorový motor s prùtokem 1060 m3/h (modely D-30, D-36, D-48)
7100320 A Ventilátor (725 m3/h)
7100321 A Ventilátor (1060 m3/h)
El.gril na kuøata - planetový P7/5
9.990,- Kè
10.590,- Kè
gril v základním provedení
s jehlou na kuøata
QTOP
uality
Technická data:
Napájení/ Pøíkon .................. 400 V / 7,3 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 1008 x 660 x 790 mm
Poèet jehel ......................................... 5 jehel
Pro grilování ............................... 20/25 kuøat
Hmotnost ........................................... 100 kg
Prosklený ze dvou stran, vnitøní osvìtlení.
Možno dodat náhradní jehly, koše, spony atd.
Vyhøívaný podstavec VR - 20 E
Podstavec pojízdný G-12/20
(4x otoèná / 2x brzdìná koleèka)
Technická data:
Napájení/ Pøíkon ......................230 V/1,8 kW
Rozmìry (š x h x v) .....1000 x 660 x 955 mm
Poèet polic .................................................. 2
Rozsah teplot .................................. 0 - 90°C
Hmotnost ..............................................74 kg
è.artiklu
P 7/5
VR-20E
Prosklený ze dvou stran, vnitøní osvìtlení.
Teplá samoobslužná vitrína ESP/2-TG
7100400 A
7100338 A
7100410 A
7100356 A
QTOP
uality
název
napìtí Cena bez DPH
El.gril P-7/5
400V 96.990,- Kè
Neutrál.podstavec pro P7/5 14.990,- Kè
El.zásobník VR 20 230V 46.990,- Kè
Èasovaè do 120 min.
2.900,- Kè
peèení, dohotovení a regenerace
Technická data:
Kapacita .................... 2x GN2/1-40 (standard)
Ovládání ....................................... elektronické
Systém ohøevu .............................. ventilovaný
Regulace teploty ........................ +30 až +90°C
Osvìtlení vnitøního prostoru ...................... ano
Vnitøní roštová police ................................. ano
Rozmìry (š x h x v) ....... 1160 x 750 x 830 mm
Pøíkon ................................................... 2,8 kW
Napìtí ............................................ 230V/50Hz
Hmotnost ................................................ 74 kg
Teplá pultová vitrína ESP/2 v samoobslužném provedení
s ventilovaným rovnomìrným ohøevem a možností pøivlhèování
(mechanické-pøíplatkovì). Vitrína je v celonerezovém provedení
s oboustrannì prosklenými a posuvnými dvíøky a vnitøním osvìtlením
a nerezovou roštovou policí. Pøesné nastavení a zobrazení požadované
teploty digitálním termostatem. Pøíplatkové možno vitrínu osadit odkládací
policí, držákem na reklamní tabuli, nebo nerezovým pojízdným vozíkem
se 4 otoè.koleèky a brzdou.
Vitrína ESP/2-G
(model s pojízdným podstavcem)
ESP/2-TG
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7100261 A Teplá vitrína ESP/2-TG
71.990,- Kè
7100262 A Vitrína ESP/2G s podstavcem 82.990,- Kè
116
GYROS GRILY
GRILY ...
...
GYROS
ideální pro
labužníky
E1
gyros gril
elektrický E1
gyros gril
plynový G2
kvalita od
MADE IN
GERMANY
www.potis.com
Nùž na gyros POTIS S 120 plus
QTOP
uality
Technická data:
Napájení .............................................. 230V
Otáèky nože .............................. 6500 ot/min.
Pøíkon ...................................................120W
Hmotnost ............................................. 870 g
Hloubka øezu nastavitelná .............. 0-10 mm
Ochranné krytí ....................................... IP67
Denní kapacita .............................. cca. 60 kg
Profesionální elektrický nùž na gyros-kebab (snadno
krájí vepøová a nebo kuøecí masa). Nùž je konstruován pro
profesionální využití s ochrannou proti rozstøiku (patentováno).
Snadná regulace tloušky øezu v rozmezí od 0 až do 10mm.
Optimální model s denní kapacitou až 60 kg masa.
è.artiklu
název
7230102 A1 Nùž S120 plus
napìtí Cena bez DPH
230V
15.990,- Kè
gryros grily potis elektrické
Gyros gril elektrický EH
max.kapacita
Technická data:
motor špízu
NAHOØE
7kg
Napìtí motorku.......................................... 230 V
Pøíkon .................................................... 3,00 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 280/315* x 330 x 615 mm
Délka jehly ............................................. 415 mm
Max.výška produktu na jehle ................. 180 mm
Regulace ........................................ 3 reg.stupnì
Max.kapacita ................................................7 kg
Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
název
7230150 A1 Gyros gril EH
Gyros gril elektrický E1
max.kapacita
Technická data:
QTOP
uality
117
QTOP
uality
napìtí Cena bez DPH
230V
14.990,- Kè
motor špízu
NAHOØE
15kg
Napìtí ................................................. 400 V/ 2N
Pøíkon .......................................................3,9 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 415/450* x 500 x 790 mm
Délka jehly .............................................. 570 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 320 mm
Regulace ......................................... 3 reg.stupnì
Max.kapacita ...............................................15 kg
Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
Gyros gril elektrický E2
max.kapacita
název
napìtí Cena bez DPH
7230120 A1 Gyros gril E1
400V
QTOP
uality
motor špízu
NAHOØE
22.990,- Kè
30kg
Technická data:
Napìtí .................................................. 400 V/ 2N
Pøíkon ....................................................... 5,2 kW
Rozmìry (š x h x v) .... 415/450* x 500 x 915 mm
Délka jehly .............................................. 695 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 450 mm
Regulace ......................................... 3 reg.stupnì
Max.kapacita ...............................................30 kg
Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
název
7230130 A1 Gyros gril E2
Gyros gril elektrický E3
max.kapacita
Technická data:
QTOP
uality
napìtí Cena bez DPH
400V
25.990,- Kè
motor špízu
NAHOØE
50kg
Napìtí .........................................................400 V
Pøíkon ........................................................7,8 kW
Rozmìry (š x h x v) ... 415/450* x 500 x 1115 mm
Délka jehly .............................................. 895 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 620 mm
Regulace ......................................... 3 reg.stupnì
Max.kapacita ...............................................50 kg
Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
název
7230140 A1 Gyros gril E3
Gyros gril elektrický E4
QTOP
uality
max.kapacita
napìtí Cena bez DPH
400V
29.990,- Kè
motor špízu
NAHOØE
50kg
Technická data:
Napìtí .........................................................400 V
Pøíkon ......................................................10,5 kW
Rozmìry (š x h x v) ... 415/450* x 500 x 1285 mm
Délka jehly .............................................1080 mm
Max.výška produktu na jehle .................. 700 mm
Regulace ......................................... 4 reg.stupnì
Max.kapacita ............................................... 80kg
Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
Provedení: nerezové
Spec.upravené nerezové topné spirály. Šamotové obložení
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
Gyros grily v provedení s motorem nahoøe:
- ménì namáhaný a lepe chlazený motorek
- zabránìno zanášením tukem a krytem pøed žárem
è.artiklu
název
7230145 A1 Gyros gril E4
napìtí Cena bez DPH
400V
38.990,- Kè
118
gyros grily potis plynové
Gyros gril plynový GD1
max.kapacita
QTOP
uality
motor špízu
NAHOØE
7kg
Technická data:
Napìtí ....................................................... 230 V
Pøíkon ..................................................... 3,5 kW
Rozmìry (š x h x v).....280/320* x 330 x 615 mm
Délka jehly ..............................................415 mm
Max.výška produktu na jehle ..................180 mm
Regulace ..................3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita ................................................7 kg
Modely mají pohon jehly umístìn nahoøe a jsou
osazeny tepelným krytem motoru. Posuv
vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
Dodáváno v provedení na PB (v balení pøiloženy trysky
na zemní plyn)
è.artiklu
název
7230155 A1 Gyros gril GD1
Gyros gril plynový G1
max.kapacita
QTOP
uality
motor Cena bez DPH
nahoøe 14.990,- Kè
motor špízu
NAHOØE
15kg
Technická data:
Napìtí ............................................................230 V
Pøíkon ....................................................... 5,25 kW
Rozmìry G1/S (š x h x v)..355/395*x500x790 mm
Rozmìry G1/MU(š x h x v)..355/395*x530x705 mm
Délka jehly ................................................. 570 mm
Max.výška produktu na jehle ..................... 320 mm
Regulace ............................................ 3 reg.stupnì
Max.kapacita ..................................................15 kg
Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole
Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
název
motor Cena bez DPH
7230160 A1 Gyros gril G1/S nahoøe 23.990,- Kè
7230161 A1 Gyros gril G1/MU dole 26.990,- Kè
Gyros gril plynový G2
max.kapacita
QTOP
uality
motor špízu
NAHOØE
30kg
Technická data:
Napìtí ........................................................... 230 V
Pøíkon ....................................................... 7,00 kW
Rozmìry G2/S (š x h x v)..355/395*x500x915 mm
Rozmìry G2/MU(š x h x v)..355/395*x530x830 mm
Délka jehly ..................................................695 mm
Max.výška produktu na jehle ..................... 450 mm
Regulace ............................................ 3 reg.stupnì
Max.kapacita ..................................................30 kg
Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole
Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
Gyros gril plynový G3
max.kapacita
Technická data:
QTOP
uality
motor Cena bez DPH
motor špízu
NAHOØE
50kg
Napìtí ..............................................................230 V
Pøíkon ......................................................... 8,75 kW
Rozmìry G3/S (š x h x v)..415/455*x600x1115 mm
Rozmìry G3/MU(š x h x v)..415/455*x630x1030 mm
Délka jehly ....................................................895 mm
Max.výška produktu na jehle ....................... 620 mm
Regulace .............................................. 3 reg.stupnì
Max.kapacita ....................................................50 kg
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
název
7230170 A1 Gyros gril G2/S nahoøe 26.990,- Kè
7230171 A1 Gyros gril G2/MU dole 29.990,- Kè
Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole
Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.
Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
Gyros grily v provedení s motorem nahoøe:
- ménì namáhaný a lepe chlazený motorek
- zabránìno zanášením tukem a krytem pøed žárem
è.artiklu
název
motor Cena bez DPH
7230180 A1 Gyros gril G3/S nahoøe 29.990,- Kè
7230181 A1 Gyros gril G3/MU dole 32.990,- Kè
gyros grily potis plynové
Gyros gril plynový GD2
QTOP
uality
max.kapacita
119
motor špízu
NAHOØE
30kg
Technická data:
Napìtí ............................................................. 230 V
Pøíkon ...........................................................10,5 kW
Rozmìry GD2/S (š x h x v)..355/395*x500x915 mm
Rozmìry GD2/MU(š x h x v)..355/395*x530x830 mm
Délka jehly ....................................................695 mm
Max.výška produktu na jehle ....................... 430 mm
Regulace ....................... 3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita ................................................... 30 kg
Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole
Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
název
motor Cena bez DPH
7230182 A1 Gyros gril GD2/S nahoøe 22.990,- Kè
7230183 A1 Gyros gril GD2/MU dole 25.990,- Kè
Gyros gril plynový GD3
max.kapacita
QTOP
uality
motor špízu
NAHOØE
40kg
Technická data:
Napìtí ............................................................. 230 V
Pøíkon .......................................................... 10,5 kW
Rozmìry GD3/S (š x h x v)..470/510*x600x915 mm
Rozmìry GD3/MU(š x h x v)..470/510*x630x830 mm
Délka jehly ....................................................695 mm
Max.výška produktu na jehle ....................... 450 mm
Regulace ....................... 3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita ................................................... 40 kg
Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole
Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
název
motor Cena bez DPH
7230184 A1 Gyros gril GD3/S nahoøe 26.990,- Kè
7230185 A1 Gyros gril GD3/MU dole 29.990,- Kè
Gyros gril plynový GD4
max.kapacita
QTOP
uality
motor špízu
NAHOØE
70kg
Technická data:
Napìtí ............................................................... 230 V
Pøíkon ...........................................................14,00 kW
Rozmìry GD4/S (š x h x v)..470/510*x600x1115 mm
Rozmìry GD4/MU(š x h x v)..470/510*x630x1030 mm
Délka jehly ......................................................895 mm
Max.výška produktu na jehle ......................... 630 mm
Regulace ..........................3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita jehly ............................................. 70 kg
Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole
Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
è.artiklu
Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
název
Gyros gril plynový GD5
QTOP
uality
max.kapacita
Technická data:
motor špízu
NAHOØE
120kg
Napìtí ................................................................ 230 V
Pøíkon ........................................................... 17,50 kW
Rozmìry GD5/S (š x h x v)..620/660*x650x1310 mm
Rozmìry GD5/MU(š x h x v)..620/660*x680x1220 mm
Délka jehly .....................................................1080 mm
Max.výška produktu na jehle .......................... 810 mm
Regulace ...........................3 reg.stupnì/dvouhoøákový
Max.kapacita .....................................................120 kg
Provedení: nerezové
*rozmìr vèetnì ovládání (postranní regulace)
motor Cena bez DPH
7230186 A1 Gyros gril GD4/S nahoøe 29.990,- Kè
7230187 A1 Gyros gril GD4/MU dole 32.990,- Kè
Modely S mají pohon jehly umístìn nahoøe
a jsou osazeny tepelným krytem motoru.
Posuv vzdálenosti motoru, jehly a naklánìní jehly
umožòuje lépe regulovat teplotu v jednotlivých
úrovních tepelnì opracovávaného produktu.
motor
dole
Modely MU mají pohon jehly umístìn dole
s motorem bezpeènì umístìným mimo dosah
tuku a žáru.
Dodáváno v provedení na PB
(v balení pøiloženy trysky na zemní plyn)
Gyros grily v provedení s motorem nahoøe:
- ménì namáhaný a lepe chlazený motorek
- zabránìno zanášením tukem a krytem pøed žárem
è.artiklu
název
motor Cena bez DPH
7230188 A1 Gyros gril GD5/S nahoøe 37.990,- Kè
7230189 A1 Gyros gril GD5/MU dole 40.990,- Kè
fritézy - salamandery - toastery - grily
Duplex
Digitální ovládání
catering
d
o
a
t
i
l
a
v
k www.rst.pt
Greener Line
zelenìjší.rychlejší.lepší.
grilovací plotny plynové
121
catering
Plynová grilovací plotna GGP6.4 / 6.6 / 6.8
Technická data:
GGP6.4 / GGP6.6 / GGP6.8
Šíøka (mm) ......................... 420 ........... 620 ............ 820
Hloubka (mm) .................... 510 ........... 510 ............ 510
Výška (mm) ....................... 235 ........... 235 ............ 235
Celkový pøíkon (kW) .......... 3,1 .............. 5 ............. 7,5
Regulace gril.zón .................. 1 ................ 2 ................ 3
Zapalování .................... piezzo ....... piezzo ....... piezzo
Tlouška desky (mm).............. 6 ............... 6 ................ 6
Grilovací deska (mm).. 383x395 ... 583x395 .... 783x395
Celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - ocelová grilovací deska
NEW
GGP6.4
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220320 A1 Plyn.gril GGP6.4
7220321 A1 Plyn.gril GGP6.6
7220322 A1 Plyn.gril GGP6.8
* zemní plyn G20, (propan-butan G30/G31)
6.990,- Kè
9.990,- Kè
11.990,- Kè
catering
Plyn.gril.plotna GGP10.6 / 10.8 DUPLEX
Technická data:
GGP10.6 / GGP10.8
Šíøka (mm) ............................ 620 ............ 820
Hloubka (mm) ....................... 510 ............ 510
Výška (mm) .......................... 305 ............ 305
Celkový pøíkon (kW) ................. 6 ................ 9
Regulace gril.zón ...................... 2 ................ 3
Zapalování ........................ piezzo ....... piezzo
Grilovací deska ............ DUPLEX .... DUPLEX
Rozmìr gr.desky (mm)... 555x400 .... 755x400
Greener Line
Duplex
Greener Line
Celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - nový materiál DUPLEX
(plátované provedení nerez/hliník/nerez
velká energetická efektivita, úspora energie
nahøátí na 300°C již do 5 min., optimální a
rychlý rozvod tepla bez pøipalování, snadné
èistìní nerezového povrchu grilu).
NEW
GGP10.8 DUPLEX
* zemní plyn G20, (propan-butan G30/G31)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220260 A1 Pl.gril GGP10.6 DUPLEX
7220261 A1 Pl.gril GGP10.8 DUPLEX
26.490,- Kè
34.490,- Kè
catering
Plynová sestava grilovací tál s vaøièem
Technická data:
GGP6.4F / GGP6.6F / GGP6.8F
Šíøka (mm) ............................. 820 ........ 1020 ....... 1220
Hloubka (mm) ........................ 510 .......... 510 .......... 510
Výška (mm) ........................... 235 .......... 235 .......... 235
Celkový pøíkon (kW) .............. 6,2* .......... 7,9* ....... 10,2*
Pøíkon vaøièe (kW) ................. 3,2* .......... 3,2* ......... 3,2*
Tlouška gril.desky (mm)............ 6 .............. 6 .............. 6
Rozmìr gril.desky (mm).. 383x395 .. 583x395 .. 783x395
Poèet hoøákù/vaøièù (ks).......... 1/1 ........... 2/1 ........... 3/1
Hmotnost (kg) ....................... 16,5 ......... 24,5 ......... 32,5
Greener Line
- dvì funkce, jedno zaøízení ..
- právì nyní mùžete grilovat
a vaøit soubìžnì s novým zaøízením
a zároveò šetøit pracovní prostor
NEW
è.artiklu
GGP6.4F
název
Cena bez DPH
7220294 A1 Plyn.gril GGP6.4F
7220295 A1 Plyn.gril GGP6.6F
7220296 A1 Plyn.gril GGP6.8F
* zemní plyn G20, (propan-butan G30/G31)
10.990,- Kè
12.990,- Kè
14.990,- Kè
catering
El.grilovací plotna EGP 15.6 / 15.8
Greener Line
Technická data:
EGP15.6 / EGP15.8
Šíøka (mm) ............................ 608 ............ 808
Hloubka (mm) ....................... 530 ............ 530
Výška (mm) ........................... 305 ........... 305
Rozmìr gr.desky (mm)... 555x400 .... 755x400
Celkový pøíkon (kW) .................. 4 ............... 6
Napìtí (V) .............................. 400 .......... 400
Regulace grilovacích zón .......... 2 ............... 2
Ovládání ........................... elektromechanické
Celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - zesílená 15mm hladká
ocelová grilovací deska s velkou akumulaèní
schopností. Snadné mechanické ovládání.
M = dìlená gril.deska (hladká/vroubkatá)
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220262 A1 Elektrický gril EGP15.6
7220263 A1 Elektrický gril EGP15.6M
7220264 A1 Elektrický gril EGP15.8
7220265 A1 Elektrický gril EGP15.8M
EGP15.6
13.990,- Kè
15.990,- Kè
16.990,- Kè
19.990,- Kè
Digitální ovládání
Duplex
Technická data:
EGP10.6D / EGP10.8D
Šíøka (mm) ............................ 608 ............. 808
Hloubka (mm) ....................... 530 ............. 530
Výška (mm) ........................... 305 ............ 305
Rozmìr gr.desky (mm)... 555x400 .... 755x400
Grilovací deska ............. DUPLEX ... DUPLEX
Celkový pøíkon (kW) ............... 4 .................. 6
Napìtí (V) ............................. 400 ............ 400
Regulace grilovacích zón ........ 2 .................. 2
Ovládání ............................ elektronické DIGIT
NEW
EGP10.8D/DUPLEX
è.artiklu
catering
El.gril.plotna EGP10.6/10.8 DIGIT DUPLEX
Greener Line
Celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - nový materiál DUPLEX
(plátované provedení nerez / hliník / nerez
velká energetická efektivita, úspora energie
nahøátí na 300°C již do 5 min., optimální a
rychlý rozvod tepla bez pøipalování, snadné
èistìní nerezového povrchu grilu). Digitální
ovládání - možnost nastavení èasu a teploty.
název
Cena bez DPH
7220266 A1 El.gril EGP10.6D/DUPLEX 26.990,- Kè
7220267 A1 El.gril EGP10.8D/DUPLEX 38.990,- Kè
122
kontaktní grily a plotny
Technická data:
Digitální ovládání
Duplex
Napìtí / Pøíkon
230V/50Hz / 1,7 kW
Regulace
50 - 250°C
Rozmìr (šxhxv)
350x445x245mm
Rozmìr grilovací desky 2x 250x250mm
Grilovací deska ....................... DUPLEX
Ovládání .................. elektronické DIGIT
Celonerezové provedení, odkapová miska, kontaktní plochy
nový materiál DUPLEX (plátované provedení nerez/hliník/nerez)
velká energetická efektivita, úspora energie nahøátí na 300°C již
do 5 min., optimální a rychlý rozvod tepla bez pøipalování,
snadné èistìní nerezového povrchu grilu). Digitální ovládání
s možností nastavení èasu a požadované teploty.
catering
El.grilovací deska DUPLEX CG4 DIGIT
Greener Line
SS - hladká
GG - rýhovaná
SG - kombinovaná
CG4GG
è.artiklu
NEW
CG4GG
CG4SG
název
CG4SS
Cena bez DPH
7220268 A1 El.gril CG4 GG/DUPLEX
7220269 A1 El.gril CG4 SG/DUPLEX
7220270 A1 El.gril CG4 SS/DUPLEX
11.990,- Kè
11.990,- Kè
11.990,- Kè
Technická data:
Digitální ovládání
Duplex
SS - hladká
Napìtí / Pøíkon
230V/50Hz / 3 kW
Regulace
50 - 250°C
Rozmìr (šxhxv)
470x445x245mm
Rozmìr grilovací desky 2x 370x250mm
Grilovací deska ....................... DUPLEX
Ovládání ................... elektronické DIGIT
Celonerezové provedení, odkapová miska, kontaktní plochy
nový materiál DUPLEX (plátované provedení nerez/hliník/nerez)
velká energetická efektivita, úspora energie nahøátí na 300°C již
do 5 min., optimální a rychlý rozvod tepla bez pøipalování,
snadné èistìní nerezového povrchu grilu). Digitální ovládání
s možností nastavení èasu a požadované teploty.
catering
El.grilovací deska DUPLEX CG6 DIGIT
Greener Line
GG - rýhovaná
SG - kombinovaná
CG6GG
è.artiklu
NEW
CG6SG
CG6SG
název
CG6SS
Cena bez DPH
7220271 A1 El.gril CG6 GG/DUPLEX
7220272 A1 El.gril CG6 SG/DUPLEX
7220273 A1 El.gril CG6 SS/DUPLEX
14.990,- Kè
14.990,- Kè
14.990,- Kè
Technická data:
Digitální ovládání
Duplex
Napìtí / Pøíkon
230V/50Hz / 3,4 kW
Regulace
50 - 250°C
Rozmìr (šxhxv)
640x445x245mm
Rozmìr grilovací desky 4x 250x250mm
Grilovací deska ....................... DUPLEX
Ovládání .................. elektronické DIGIT
Celonerezové provedení, odkapová miska, kontaktní
plochy nový materiál DUPLEX (plátované provedení
nerez/hliník/nerez) velká energetická efektivita, úspora
energie nahøátí na 300°C již do 5 min., optimální a rychlý
rozvod tepla bez pøipalování, snadné èistìní nerezového
povrchu grilu). Digitální ovládání s možností nastavení
èasu a požadované teploty.
catering
El.grilovací deska DUPLEX CG2x4 DIGIT
SS - hladká
GG - rýhovaná
SG - kombi
CG2x4GGGG
è.artiklu
NEW
CG2x4SGGG
CG2x4SGSG
název
Cena bez DPH
7220274 A1 Gril CG2x4GGGGDUPLEX
7220275 A1 Gril CG2x4SGSGDUPLEX
7220276 A1 Gril CG2x4SSGGDUPLEX
7220277 A1 Gril CG2x4SGGGDUPLEX
Technická data:
230V/50Hz / 1,5 kW
50 - 250°C
470x375x135mm
370x250mm
8 kg
Celonerezové provedení, postranní svod a výsuvná odkapová
miska, kontaktní plochy - sklokeramika (nepøilnavý povrch,
snadná údržba, rychlé nahøátí do 5min., nízká spotøeba el.energie),
pøesná regulace teploty, kontrolka chodu, síový vypínaè.
CG2x4SSGG
catering
El.grilovací deska sklokeramická CG6
Napìtí / Pøíkon
Regulace
Rozmìr (šxhxv)
Rozmìr desky
Hmotnost
Greener Line
24.990,- Kè
24.990,- Kè
24.990,- Kè
24.990,- Kè
Greener Line
CG6GV
NEW
è.artiklu
CG6GV
název
CG6SV
Cena bez DPH
7220381 A1 Gril. sklokeram. CG6 GV
7220382 A1 Gril. sklokeram. CG6 SV
6.990,- Kè
6.990,- Kè
catering
El.grilovací deska sklokeramická CG6
Technická data:
Napìtí / Pøíkon
Regulace
Rozmìr (šxhxv)
Rozmìr desky
Hmotnost
230V/50Hz / 3 kW
50 - 250°C
470x445x245mm
370x250mm
17 kg
Celonerezové provedení, postranní svod a výsuvná
odkapovámiska, kontaktní plochy vrchní/spodní - sklokeramika
(nepøilnavý povrch, snadná údržba, rychlé nahøátí do 5min.,
nízká spotøeba el.energie), pøesná regulace teploty,
kontrolka chodu, síový vypínaè.
CG6GGV
CG6SSV
è.artiklu
NEW
CG6GGV
Greener Line
název
CG6SGV
Cena bez DPH
7220383 A1 Gril. sklokeram. CG6 SSV
7220384 A1 Gril. sklokeram. CG6 SGV
7220385 A1 Gril. sklokeram. CG6 GGV
13.990,- Kè
13.990,- Kè
13.990,- Kè
catering
El.gril. deska sklokeramická CG8
Technická data:
Napìtí / Pøíkon
230V/50Hz / 3,4 kW
Regulace
50 - 250°C
Rozmìr (šxhxv)
640x445x245mm
Rozmìr spodní desky 1x 550x250mm
Rozmìr vrchní desky 2x 250x250mm
Hmotnost
26 kg
Celonerezové provedení, postranní svod a výsuvná
odkapová miska, kontaktní plochy horní i spodní jsou
sklokeramické (nepøilnavý povrch, snadná údržba, rychlé
nahøátí do 5min., nízká spotøeba el.energie), samostatné
ovládání pro pravou a levou èást grilu, pøesná regulace
teploty, kontrolka chodu, síový vypínaè.
CG8GGV
è.artiklu
NEW
CG8SGV
název
Greener Line
SG8SGV
CG8SSV
Cena bez DPH
7220386 A1 Gril. sklokeram. CG8 SSV 22.990,- Kè
7220387 A1 Gril. sklokeram. CG8 SGV 22.990,- Kè
7220388 A1 Gril. sklokeram. CG8 GGV 22.990,- Kè
kontaktní grily a plotny
123
catering
Elektrický kontaktní gril 1/2 - GR 4.1
Technická data:
GR 4.2 GR 4.1L GR 4.1LTL
Napìtí (V)
230
230
230
Pøíkon (kW)
1,8
1,8
1,8
Regulace (°C)
0 - 250 0 - 250
0 - 250
Šíøka (mm)
330
330
330
Hloubka (mm)
430
430
430
Výška (mm)
240
240
240
Rozmìr desky(mm) 260x245 260x245 260x245
Hmotnost (kg)
20
20
20
hladká deska
rýhovaná deska
kombinovaná
GR 4.2
è.artiklu
GR 4.1 L
název
GR 4.1 LTL
Cena bez DPH
7220300 A1 El.kontaktní gril GR 4.2
7.490,- Kè
7220301 A1 El.kontaktní gril GR 4.1L
7.490,- Kè
7220302 A1 El.kontaktní gril GR 4.1LTL 7.490,- Kè
Robustní celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - litina s nepøilnavým povrchem,
pøesná regulace teploty ohøevu a kontrolka chodu
catering
Elektrický kontaktní gril 2/3 - GR 6.1
Technická data:
GR 6.2 GR 6.1L GR 6.1LTL
Napìtí (V)
230
230
230
Pøíkon (kW)
3
3
3
Regulace (°C)
0 - 250 0 - 250
0 - 250
Šíøka (mm)
440
440
440
Hloubka (mm)
430
430
430
Výška (mm)
240
240
240
Rozmìr desky(mm) 370x245 370x245 370x245
Hmotnost (kg)
28
28
28
è.artiklu
Robustní celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - litina s nepøilnavým povrchem,
pøesná regulace teploty ohøevu a kontrolka chodu
7220303 A1 El.kontaktní gril GR 6.2
8.890,- Kè
7220304 A1 El.kontaktní gril GR 6.1L
8.890,- Kè
7220305 A1 El.kontaktní gril GR 6.1LTL 8.890,- Kè
hladká deska
rýhovaná deska
kombinovaná
GR 6.2
GR 6.1 L
název
GR 6.1 LTL
Cena bez DPH
catering
Elektrická grilovací plotna 1/1 - GR 8
Technická data:
GR 8
GR 8L
GR 8M
Napìtí (V)
230
230
230
Pøíkon (kW)
1,8
1,8
1,8
Regulace (°C)
0 - 250 0 - 250
0 - 250
Šíøka (mm)
620
620
620
Hloubka (mm)
430
430
430
Výška (mm)
240
240
240
Rozmìr desky(mm) 550x245 550x245 550x245
Hmotnost (kg)
28
28
28
hladká deska
rýhovaná deska
kombinovaná
GR 8
è.artiklu
Robustní celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - litina s nepøilnavým povrchem,
pøesná regulace teploty ohøevu a kontrolka chodu
GR 8L
název
GR 8 M
Cena bez DPH
7220306 A1 El.grilovací plotna GR 8
7220307 A1 El.grilovací plotna GR 8L
7220308 A1 El.grilovací plotna GR 8M
6.990,- Kè
6.990,- Kè
6.990,- Kè
catering
Elektrický kontaktní gril 1/1 - GR 8.1
Technická data:
Napìtí (V)
Pøíkon (kW)
Regulace (°C)
Šíøka (mm)
Hloubka (mm)
Výška (mm)
Rozmìr desky(mm)
Hmotnost (kg)
GR 8.1L
230
2,9
0 - 250
620
430
240
550x245
30
GR 8.1M
230
2,9
0 - 250
620
430
240
550x245
30
hladká deska
rýhovaná deska
kombinovaná
GR 8.1 L
è.artiklu
Robustní celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - litina s nepøilnavým povrchem,
pøesná regulace teploty ohøevu a kontrolka chodu
název
GR 8.1 M
Cena bez DPH
7220309 A1 El.kontaktní gril GR 8.1L
7220310 A1 El.kontaktní gril GR 8.1M
10.990,- Kè
10.990,- Kè
catering
Elektrický kontaktní gril 1/1 - GR 8.2
Technická data:
GR 8.2 GR 8.2L GR 8.2LTL GR 8.2M
Napìtí (V)
230
230
230
230
Pøíkon (kW)
3,6
3,6
3,6
3,6
Regulace (°C)
0 - 250 0 - 250
0 - 250
0 - 250
Šíøka (mm)
620
620
620
620
Hloubka (mm)
430
430
430
430
Výška (mm)
240
240
240
240
Rozmìr desky(mm) 550x245 550x245 550x245 550X245
Hmotnost (kg)
37
37
37
37
Robustní celonerezové provedení, odkapová miska,
kontaktní plochy - litina s nepøilnavým povrchem,
pøesná regulace teploty ohøevu a kontrolka chodu
hladká deska
rýhovaná deska
kombinovaná
GR 8.2
GR 8.2 L
è.artiklu
GR 8.2LTL
název
GR 8.2 M
GR 8.2T
Cena bez DPH
7220311 A1 El.kontaktní gril GR 8.2
12.590,- Kè
7220312 A1 El.kontaktní gril GR 8.2L 12.590,- Kè
7220313 A1 El.kontaktní gril GR 8.2LTL 12.590,- Kè
7220314 A1 El.kontaktní gril GR 8.2M 12.590,- Kè
7220315 A1 El.kontaktní gril GR 8.2T 12.590,- Kè
toastery
Toaster gril S3
jednopatrový
catering
124
Technická data:
Celonerezovém provedení, èasovaè 1-15min,
kontrolka chodu, odpadní miska
Toaster gril TRS 20.2
è.artiklu
název
Toaster gril D 3
è.artiklu
název
4.500,- Kè
140,- Kè
dvoupatrový
Technická data:
Napìtí ................................................... 230 V
Pøíkon ............................................... 2,75 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 525 x 305 x 405 mm
Poèet toastù.................................................. 6
Rošt toastovací ............................................ 2
Hmotnost ............................................... 10 kg
è.artiklu
Celonerezovém provedení, èasovaè 1-15min,
kontrolka chodu, odpadní miska
7220337 A1 Toaster gril D 3
7220339 A1 Kleštì na 1 toast
název
Cena bez DPH
5.500,- Kè
140,- Kè
dvoupatrový
catering
Toaster gril TRD 30.2
Cena bez DPH
7220336 A1 Toaster gril TRS 20.2
7220339 A1 Kleštì na 1 toast
catering
Celonerezové provedení, èasovaè 1-15min,
ovládání spodních a horních tìles, odpadní miska
4.200,- Kè
140,- Kè
jednopatrový
Technická data:
Napìtí ................................................... 230 V
Pøíkon .................................................... 2 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 525 x 305 x 305 mm
Poèet toastù................................................. 3
Rošt toastovací ........................................... 1
Hmotnost ............................................... 8 kg
Cena bez DPH
7220335 A1 Toaster gril S3
7220339 A1 Kleštì na 1 toast
catering
Napìtí ................................................... 230 V
Pøíkon .................................................... 2 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 525 x 305 x 305 mm
Poèet toastù................................................. 3
Rošt toastovací ........................................... 1
Hmotnost ................................................ 8 kg
Technická data:
Napìtí ................................................... 230 V
Pøíkon ............................................... 2,75 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 525 x 305 x 405 mm
Poèet toastù.................................................. 6
Rošt toastovací ............................................ 2
Hmotnost ............................................... 10 kg
Celonerezovém provedení, èasovaè 1-15min,
odpadní miska, ovládání spodních, støedových
a horních tìles
è.artiklu
název
7220338 A1 Toaster gril TRD 30.2
7220339 A1 Kleštì na 1 toast
Cena bez DPH
5.900,- Kè
140,- Kè
Prùbìžný toaster ROLLER COMPACT VV
Technická data:
Napìtí ................................................... 230 V
Pøíkon ................................................. 1,3 kW
Rozmìry (š x h x v) .. 294x418(*632)x349 mm
Produkce ............................. 65 - 360 toastù/h
Šíøka pásu ......................................... 185 mm
Délka pásu ........................................ 500 mm
Hmotnost ............................................... 12 kg
- provedení nerez ocel AISI 304, vèetnì dopravníku
- motor chlazený ventilátorem
- zabudovaný zchlazovací ventilátor proti pøehøátí
a nežádoucímu zpálení toastu
- výkonná topná tìlesa pro dlouhou životnost
- plynulá regulace rychlosti posunu toastù
- provedení pro optimální a rovnomìrný horní/spodní ohøev
- snadné nastavení výstupu toastù (pøední, zadní)
* celková hloubka s podávacím roštem
è.artiklu
název
7240122 A Roller Compact VV
Cena bez DPH
19.990,- Kè
Prùbìžný toaster ROLLER SMALL VV
Technická data:
Napìtí ................................................... 230 V
Pøíkon ................................................. 2,6 kW
Rozmìry (š x h x v) .. 370x480(*630)x340 mm
Produkce ............................. 80 - 360 toastù/h
Šíøka pásu ......................................... 220 mm
Délka pásu ........................................ 330 mm
Hmotnost ............................................ 15,5 kg
* celková hloubka s podávacím roštem
- provedení nerez ocel AISI 304, vèetnì dopravníku
- motor chlazený ventilátorem
- zabudovaný zchlazovací ventilátor proti pøehøátí
a nežádoucímu zpálení toastu
- model je vybaven køemíkovými topnými tìlesy
- plynulá regulace rychlosti posunu toastù
- provedení pro optimální a rovnomìrný horní/spodní ohøev
è.artiklu
název
7240123 A Roller Small VV
Cena bez DPH
24.990,- Kè
salamandery
125
catering
Salamander gril SEF 450
Technická data:
Napìtí .............................................. 230 V
Pøíkon ............................................. 2,3 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 600x400x455 mm
Rozmìr komory ............. 450x350x215 mm
Poèet poloh roštu ..................................... 3
Poèet roštù ............................................... 1
Hmotnost ........................................ 14,1 kg
Model SEF 450 - v celonerezovém provedení
odpadní miska, nerezový rošt s plastovými madly
možnost nastavení výkonu a signalizace chodu
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220340 A1 Salamander gril SEF 450
6.990,- Kè
catering
Salamander gril SEF 650
Technická data:
Napìtí .............................................. 230 V
Pøíkon .................................... 1,3 + 1,7 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 800x400x455 mm
Rozmìr komory ............ 650x350x215 mm
Poèet poloh roštu .................................... 3
Poèet roštù .............................................. 1
Hmotnost ....................................... 17,5 kg
Vhodné pro GN 1/1
Model SEF 650 - v celonerezovém provedení
odpadní miska, nerezový rošt s plastovými madly
možnost nastavení výkonu u každého ze dvou
samostatnì ovládaných tìles a signalizace zapnutí a chodu
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220342 A1 Salamander gril SEF 650
8.990,- Kè
catering
Salamander gril SEF 450 I
Technická data:
Napìtí ................................... 230 V (400V)
Pøíkon tìles ....................... 2300x+1300 W
Rozmìry (š x h x v) ....... 600x400x455 mm
Rozmìr komory ............. 450x350x215 mm
Poèet poloh roštu ..................................... 3
Poèet roštù ............................................... 1
Hmotnost ........................................... 15 kg
Model SEF 450 I - v celonerezovém provedení s pøídavným
regulovatelným spodním ohøevem, odpadní miska, nerezový
rošt s plastovými madly možnost nastavení výkonu a signalizace chodu
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220345 A1 Salamander gril SEF 450 I
8.290,- Kè
catering
Salamander gril SEF 650 I
Technická data:
Napìtí ............................................... 400 V
Pøíkon tìles ............. (1300+1700)+1700 W
Rozmìry (š x h x v) ....... 800x400x455 mm
Rozmìr komory ............. 650x350x215 mm
Poèet poloh roštu ..................................... 3
Poèet roštù ............................................... 1
Hmotnost ........................................... 19 kg
Vhodné pro GN 1/1
Model SEF 650 I - v celonerezovém provedení s pøídavným
regulovatelným spodním ohøevem, odpadní miska, nerezový
rošt s plastovými madly možnost nastavení výkonu u každého ze dvou
samostatnì ovládaných tìles a signalizace zapnutí a chodu
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220344 A1 Salamander gril SEF 650 I
9.990,- Kè
catering
Salamander gril SEF 600 P
Technická data:
Napìtí ............................................... 400 V
Pøíkon ................................................ 4 kW
Rozmìr (š x h x v) ......... 600x450x500 mm
Rozmìr roštu ........................ 600x350 mm
Nastavení teploty ................... 50 až 300°C
Poèet termostatù ..................................... 2
Hmotnost .......................................... 47 kg
Vhodné pro GN 1/1
Profesionální výkonný elektrický salamander gril
Nerezové provedení posuvnou a nastavitelnou výškou
horních topnic a regulací teploty od 50 do 300°C
Snadná obsluha s jednoduchým ovládáním, rozebíráním a èištìním
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220346 A1 Salamander gril SEF 600P 33.990,- Kè
126
salamandery
Salamander gril SG 270
Technická data:
Napìtí ................................................ 230 V
Pøíkon .............................................. 2,0 kW
Rozmìry (š x h x v) ........ 570x340x260 mm
Rozmìr komory .............. 440x280x150 mm
Nastavení teploty .................... 50 až 250°C
Poèet poloh roštu ...................................... 3
Poèet roštù ................................................ 1
Hmotnost ......................................... 14,1 kg
Model v celonerezovém provedení s výsuvnou odpadní miskou,
pevný nerezový rošt výškovì nastavitelný s plastovými madly,
èasovaè 0-15 min. Regulace výkonu ohøevu (topnice 2 kW dává
dostatek výkonu pro rychlou tepelnou pøípravu pokrmù), kontrolka
chodu a nahøátí. Velký vnitøní rozmìr vhodný dva talíøe.
è.artiklu
název
7220352 A1 Salamander gril SG 270
Cena bez DPH
5.590,- Kè
Salamander gril SG 5
Technická data:
Napìtí ................................................ 230 V
Pøíkon .............................................. 2,8 kW
Rozmìr (š x h x v) .......... 450x520x525 mm
Rozmìr roštu ......................... 440x320 mm
Nastavení teploty .................... 50 až 300°C
Regulace výška tìles ............... 0 - 140 mm
Poèet termostatù ...................................... 1
Hmotnost ........................................ 38,5 kg
Profesionální elektrický salamander gril
Nerezové provedení s nastavitelnou výškou horních
topnic a regulací teploty od 50 do 300°C
Snadná obsluha s jednoduchým ovládáním, rozebíráním a èištìním
Salamander gril SG 6
è.artiklu
název
7220350 A1 Salamander gril SG 5
Cena bez DPH
15.990,- Kè
GN
NORM
Technická data:
Napìtí ................................................ 230 V
Pøíkon .............................................. 3,6 kW
Rozmìr (š x h x v) .......... 600x520x552 mm
Rozmìr roštu ......................... 590x320 mm
Nastavení teploty .................... 50 až 300°C
Regulace výška tìles ............... 0 - 140 mm
Poèet termostatù ...................................... 2
Hmotnost ........................................... 49 kg
Vhodné pro GN 1/1
Profesionální elektrický salamander gril
Nerezové provedení s nastavitelnou výškou horních
topnic a regulací teploty od 50 do 300°C
Snadná obsluha s jednoduchým ovládáním, rozebíráním a èištìním
è.artiklu
název
7220351 A1 Salamander gril SG 6
Cena bez DPH
18.990,- Kè
plotna na palaèinky - crepes
El.plotna s nepøilnavým povrchem Ø40cm
Technická data:
Napìtí ........................................ 230V/50Hz
Pøíkon ............................................... 3,0 kW
Rozmìry (š x v) ................... Ø 400x145 mm
Prùmìr plotny ................................. 400 mm
Hmotnost ............................................ 15 kg
Model je v robustním celonerezovém provedení. Kompaktní
nepøilnavá litinová pracovní plocha s prùmìrem 400mm.
Stavitelné nohy pro optimální rovinu pracovní plotny.
Snadná regulace výkonu, kontrolka chodu a nahøátí plotny.
DØEVÌNÉ HRABLO V CENÌ PLOTNY
TRVALE NÍZKÁ CENA !
è.artiklu
název
6830619 A1 Elektrická plotna Ø 40 cm
6830122 A1 Špachtle 40 cm
Cena bez DPH
6.990,- Kè
180,- Kè
fritézy stolní
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-6
127
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon ............................... 230V/ 2,5 kW
Rozmìry koše (š x h x v)....183 x 253 x 100 mm
Rozmìry (š x h x v).............230 x 445 x 340 mm
Obsah ............................................. 4 - 5 l oleje
Produkce (hranolky) ........................ cca 10 kg/h
Regulace ........................................... 90 - 180°C
Hmotnost .................................................. 6,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(183x253x100mm), výkonná nerezová topnice 2,5kW dává
dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální tepelnou
pøípravu pokrmu, chladná zóna, pøehledný panel s kontrolkou
vyhøátí, regulací teploty od 50 - 180°C, a síovým vypínaèem.
název
Cena bez DPH
4.990,- Kè
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-6+6
è.artiklu
7220525 A1 Fritéza FF-6
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon .......................... 230V/ 2x 2,5 kW
Rozmìry koše 2x(š x h x v).... 183x253x100 mm
Rozmìry (š x h x v)............ 480 x 445 x 340 mm
Obsah ........................................... 2x 4-5 l oleje
Produkce (hranolky) ................... cca 10+10 kg/h
Regulace ........................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................... 12 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(183x253x100mm), robustní nerezové topnice 2x 2,5kW
dávají dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální
tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty,
pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.
název
Cena bez DPH
9.990,- Kè
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-10 s výpustí
è.artiklu
7220526 A1 Fritéza FF-6+6
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon ..............................230V/ 3,4 kW
Rozmìry koše (š x h x v)...219 x 285 x 100 mm
Rozmìry (š x h x v)............252 x 520 x 390 mm
Obsah ............................................. 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) ....................... cca 13 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................. 8,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(219x285x100mm), výkonná nerezová topnice 3,4kW dává
dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální tepelnou
pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný kohout, pøehledný
panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty od 50 - 180°C
a síovým vypínaèem.
název
Cena bez DPH
7.490,- Kè
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-10+10 s výpustí
è.artiklu
7220527 A1 Fritéza FF-10 s výpustí
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon ......................... 230V/ 2x 3,4 kW
Rozmìry koše 2x (š x h x v) ... 219x285x100mm
Rozmìry (š x h x v) .......... 510 x 520 x 390 mm
Obsah ........................................ 2x 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) .................. cca 13+13 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ............................................... 15,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(219x285x100mm), robustní nerezové topnice 2x 3,4kW dávají
dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje a optimální tepelnou
pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty, pøehledný
panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty od 50 - 180°C
a síovým vypínaèem.
è.artiklu
název
7220528 A1 Fritéza FF-10+10 s výpustí
Cena bez DPH
13.990,- Kè
128
fritézy stolní
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-10TR s výpustí
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon ............................. 400V/ 4,5 kW
Rozmìry koše (š x h x v)...219 x 285 x 100 mm
Rozmìry (š x h x v)............252 x 520 x 390 mm
Obsah ............................................. 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) ....................... cca 15 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost .................................................... 9 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(219x285x100mm), robustní nerezová topnice 1x 4,5kW
(400V/3/50Hz) dává dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný
kohout, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220529 A1 Fritéza FF-10TR s výpustí
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-10+10TR s výpustí
8.990,- Kè
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon ........................ 400V/ 2x 4,5 kW
Rozmìry koše 2x (š x h x v)...219x285x100 mm
Rozmìry (š x h x v).......... 510 x 520 x 390 mm
Obsah ....................................... 2x 7 - 8 l oleje
Produkce (hranolky) ................. cca 15+15 kg/h
Regulace ......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................. 18 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(219x285x100mm), robustní nerezové topnice 2x 4,5kW
(400V/3/50Hz) dávají dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné
kohouty, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.
název
Cena bez DPH
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-15TR s výpustí
è.artiklu
7220530 A1 Fritéza FF-10+10TR s výpustí 16.990,- Kè
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon ................................. 400V/ 9 kW
Rozmìry koše (š x h x v)... 285 x 285 x 118 mm
Rozmìry (š x h x v).............. 322 x 520 415 mm
Obsah ................................................ 13 l oleje
Produkce (hranolky) ........................ cca 25 kg/h
Regulace .......................................... 90 - 180°C
Hmotnost ................................................ 11,5 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
(285x285x118 mm), robustní nerezová topnice 1x 9 kW
(400V/3/50Hz) dává dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný
kohout, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem.
název
Cena bez DPH
11.490,- Kè
QTOP
uality
catering
Fritéza FF-15+15TR s výpustí
è.artiklu
7220523 A1 Fritéza FF-15TR s výpustí
Technická data:
Napìtí/ Pøíkon ........................... 400V/ 2x 9 kW
Rozmìry koše 2x (š x h x v).. 285x285x118 mm
Rozmìry (š x h x v)......... 650 x 520 x 415 mm
Obsah ............................................ 2x 13 l oleje
Produkce (hranolky) ................ cca. 25+25 kg/h
Regulace ......................................... 90 - 180°C
Hmotnost .................................................. 23 kg
Celonerezové provedení s robustním pevným košem
2x(285x285x118mm), robustní nerezové topnice 2x 9 kW
(400V/3/50Hz) dávají dostatek výkonu pro rychlé nahøátí oleje
a optimální tepelnou pøípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné
kohouty, pøehledný panel s kontrolkou vyhøátí, regulací teploty
od 50 - 180°C a síovým vypínaèem. ,
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220524 A1 Fritéza FF-15+15TR s výpustí 21.990,- Kè
fritézy stolní
Elektrická fritéza FCF 6 a FCF 6+6
129
catering
QTOP
uality
Technická data:
FCF 6
FCF 6+6
Napìtí (V) ......................... 230 ..................... 2x 230
Pøíkon (kW)......................... 2,5 ................. 2,5 + 2,5
Rozmìr koše .. 183x253,v=100 .. 2x 183x253,v=100
Šíøka (mm)......................... 230 ......................... 467
Hloubka (mm) ................... 460 ......................... 460
Výška (mm) ...................... 304 ......................... 304
Obsah oleje (l) ...................... 4 ......................... 4+4
Produkce hranolky (kg/h) ... 10 ...................... 10+10
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180
Hmotnost (kg) ...................... 7 ............................ 13
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou
údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými
a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné lisované vany. Všechny
ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì a chránìny èelním krytem
pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar,
zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.
FCF 6+6
FCF 6
è.artiklu
název
7220515 A1 Fritéza FCF 6
7220395 A1 Fritéza FCF 6+6
Elektrická fritéza FCF 10 a FCF 10+10
napìtí Cena bez DPH
230V
230V
5.990,- Kè
11.490,- Kè
catering
QTOP
uality
Technická data:
FCF 10
FCF 10+10
Napìtí (V) ......................... 230 ..................... 2x 230
Pøíkon (kW)......................... 3,4 ................. 3,4 + 3,4
Rozmìr koše .. 219x285,v=100 .. 2x 219x285,v=100
Šíøka (mm)......................... 265 ......................... 537
Hloubka (mm) ................... 478 ......................... 478
Výška (mm) ...................... 321 ......................... 321
Obsah oleje (l) ...................... 7 ......................... 7+7
Produkce hranolky (kg/h) ... 13 ..................... 13+13
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180
Hmotnost (kg) ................... 8,5 ......................... 15,5
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou
údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými
a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné lisované vany se sklonem
a bezpeènostním výpustným kohoutem pro snadné vypouštìní oleje. Všechny
ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì a chránìny èelním krytem
pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar,
zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.
FCF 10+10
FCF 10
è.artiklu
název
7220516 A1 Fritéza FCF 10
7220396 A1 Fritéza FCF 10+10
El. fritéza FCF 10 TR a FCF 10+10 TR
napìtí Cena bez DPH
230V
230V
9.990,- Kè
15.490,- Kè
catering
QTOP
uality
Technická data:
FCF 10 TR
FCF 10+10 TR
Napìtí (V) ......................... 400 ..................... 2x 400
Pøíkon (kW)......................... 5,1 ................. 5,1 + 5,1
Rozmìr koše .. 219x285,v=100 .. 2x 219x285,v=100
Šíøka (mm)......................... 265 ......................... 537
Hloubka (mm) ................... 478 ......................... 478
Výška (mm) ...................... 321 ......................... 321
Obsah oleje (l) ...................... 7 ......................... 7+7
Produkce hranolky (kg/h) ... 15 ..................... 15+15
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180
Hmotnost (kg) ...................... 9 ............................ 17
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost,
snadnou údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno
FCF 10TR
odnímatelnými a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné
lisované vany se sklonema bezpeènostním výpustným kohoutem pro snadné
vypouštìní oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì
a chránìny èelním krytem pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost.
Nový ergonomický tvar, zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.
FCF 10+10TR
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7220517 A1 Fritéza FCF 10TR
400V 9.490,- Kè
7220397 A1 Fritéza FCF 10+10TR 400V 18.490,- Kè
El. fritéza FCF 15 TR a FCF 15+15 TR
catering
QTOP
uality
Technická data:
FCF 15 TR
FCF 15+15 TR
Napìtí (V) ......................... 400 ..................... 2x 400
Pøíkon (kW)........................... 9 ........................ 9 + 9
Rozmìr koše .. 285x285,v=118 .. 2x 285x285,v=118
Šíøka (mm)......................... 323 ......................... 653
Hloubka (mm) ................... 474 ......................... 474
Výška (mm) ...................... 347 ......................... 347
Obsah oleje (l) .................... 13 ..................... 13+13
Produkce hranolky (kg/h) ... 25 ..................... 25+25
Regulace (°C) .............. 50 - 180 ..................... 50 - 180
Hmotnost (kg) .................... 13 ......................... 22,5
Inovativní øada fritéz FCF konstruovaná pro dlouhou životnost,
snadnou údržbu a dokonalé èistìní. Fritézy jsou vybaveny snadno
odnímatelnými a pøístupnými komponenty vèetnì snadno vyjímatelné
lisované vany se sklonema bezpeènostním výpustným kohoutem pro snadné
FCF 15TR
vypouštìní oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístìny na pøední stranì
a chránìny èelním krytem pro zcela bezpeèný provoz a prodlouženou životnost.
Nový ergonomický tvar, zpevnìné tuhé koše a navýšení výkonu u tøífázových modelù.
FCF 15+15TR
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7220518 A1 Fritéza FCF 15TR
400V 11.990,- Kè
7220398 A1 Fritéza FCF 15+15TR 400V 22.990,- Kè
130
vodní láznì
catering
Vodní lázeò BMF 1/1 E
Technická data:
Napìtí ................................................ 230 V
Pøíkon ..............................................1300 W
Rozmìr vany GN .......................... 1/1 - 150
Rozmìry (š x d x v)......... 350x590x305 mm
Regulace ....................................... 0 - 85°C
Hmotnost ........................................... 10 kg
Provedení: nerezové 18/10
Cena je uvedena bez GN nádob
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
4280068 A1 Vodní lázeò BMF 1/1 E
5.500,- Kè
BMF 1/1 E
catering
Vodní lázeò BMF 1/1 ET s výpustí
Technická data:
Napìtí ................................................ 230 V
Pøíkon ..............................................1300 W
Rozmìr vany GN .......................... 1/1 - 150
Rozmìry (š x d x v) ........ 350x620x305 mm
Regulace ....................................... 0 - 85°C
Hmotnost ........................................ 10,5 kg
Provedení: nerezové 18/10 s výpustným kohoutem
Cena je uvedena bez GN nádob
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
4280072 A1 Vodní lázeò BMF 1/1 ET
6.500,- Kè
BMF 1/1 ET
catering
Vodní lázeò BMF 1/1 G
Technická data:
Napájení ............................................... plyn
Pøíkon (plyn) ................................... 1800 W
Rozmìr vany GN .......................... 1/1 - 150
Rozmìry (š x d x v) ........ 365x575x305 mm
Obsah ................................................... 20 l
Hmotnost ............................................. 9 kg
Cena je uvedena bez GN nádob.
Model je v celonerezovém 18/10 provedení s lisovanou
vnitøní vanou vhodnou pro GN 1/1 - hloubka 150mm,
nerez hoøák 1,8 kW dává dostatek výkonu pro rychlé
nahøátí vany, ovládání s regulací výkonu, piezzo
zapalování hoøáku, regulace teploty.
è.artiklu
NEW
BMF 1/1 G
název
4280069 A1 Vodní lázeò BMF 1/1 G
Cena bez DPH
5.900,- Kè
Vodní lázeò BM 1/1 165B
Technická data:
Napìtí ................................................ 230 V
Pøíkon ..............................................1200 W
Rozmìr vany GN .......................... 1/1 - 150
Rozmìry (š x h x v)..........335x535x228 mm
Obsah ....................................................18 l
Regulace ..................................... 65 - 90°C
Provedení: nerezové 18/10
Cena je uvedena bez GN nádob
Model BM 1/1 165B - provedení bez vypouštìcího kohoutu
Model BM 1/1 165BT - provedení s vypouštìcím kohoutem
è.artiklu
BM 1/1 165BT
název
4280075 A1 Vodní lázeò BM 1/1 165B
4280070 A1 Vodní lázeò BM 1/1 165BT
Cena bez DPH
2.590,- Kè
2.990,- Kè
Vodní lázeò Economic BM 3-200
Technická data:
Vodní lázeò je v nerezovém provedení s opláštìním,
spodní policí, posuvnými dvíøky (ze strany obsluhy)
a vnitøní nedìlenou vanou GN 3/1-hloubka 220mm
(pro 3xGN 1/1-200). Rychlé nahøátí zajišuje výkonná
topnice 2,5 kW uložená uvnitø vany, regulace teploty
termostatem od 30 - 110°C, kontrolka chodu, výpustný
ventil pro snadné vypouštìní a údržbu, spodní
uzavíratelný prostor, robustní pojezdová kola o pr.120mm
(2x pevná + 2x otoèná a brzdìná).
Napìtí .................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon .............................................. 2,5 kW
Kapacita ............ GN 3/1 (pro 3GN 1/1-200)
Rozmìry (š x h x v) ...... 1225x760x840 mm
Regulace ................................... 30 - 110°C
Hmotnost ........................................... 38 kg
Výbava ............................... 2 dìlící lišty 1/1
Cena je uvedena vèetnì pevnì uchycených
dìlících lišt 1/1, bez výbavy GN.
è.artiklu
BM 3-200
název
4280202 A1 Lázeò Economic BM 3-200
Cena bez DPH
17.990,- Kè
Vodní lázeò Economic BM 4-200
Technická data:
Vodní lázeò je v nerezovém provedení s opláštìním,
spodní policí, posuvnými dvíøky (ze strany obsluhy)
a vnitøní nedìlenou vanou GN 4/1-hloubka 220mm
(pro 4xGN 1/1-200). Rychlé nahøátí zajišuje výkonná
topnice 2,5 kW uložená uvnitø vany, regulace teploty
termostatem od 30 - 110°C, kontrolka chodu, výpustný
ventil pro snadné vypouštìní a údržbu, spodní
uzavíratelný prostor, robustní pojezdová kola o pr.120mm
(2x pevná + 2x otoèná a brzdìná).
Napìtí .................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon .............................................. 2,5 kW
Kapacita ............ GN 4/1 (pro 4GN 1/1-200)
Rozmìry (š x h x v) ...... 1525x760x840 mm
Regulace ................................... 30 - 110°C
Hmotnost ........................................... 45 kg
Výbava ............................... 3 dìlící lišty 1/1
Cena je uvedena vèetnì pevnì uchycených
dìlících lišt 1/1, bez výbavy GN.
BM 4-200
è.artiklu
název
4280203 A1 Lázeò Economic BM 4-200
Cena bez DPH
19.990,- Kè
ohøev talíøù a vodní láznì
131
Vodní lázeò pojízdná, modely MB(P)
Technická data:
2GN 1/1
3GN 1/1
4GN 1/1
Šíøka (mm).............. 650 ............ 650 ........... 650
Hloubka (mm)......... 800 ........... 1200 ........ 1500
Výška (mm) ............ 900 ........... 900 .......... 900
Velikost vany .. 2x GN1/1 .. 3x GN1/1 .. 4x GN1/1
Hloubka GN (mm) ... 200 ........... 200 ........... 200
Regulace teploty každé vany (°C) ........... 30 - 90
Pøíkon (kW) ............. 1,5 ........... 2,25 ............ 3,0
Napìtí (V/Hz) .................................. 230V/1/50Hz
Modely MB(P) - ovládání a pøívodní kabel je
umístìn na èelním panelu vozíku.
è.artiklu
Celonerezový pojízdný výdejní stùl s vyhøívanou vodní lázní,
v robustním provedení bez, nebo se spodní policí pevnì spojenou
s nohami, které jsou osazeny pojezdovými koleèky (2x brzdìná).
Vrchní deska s jednotlivými lisovaným vanami, každá samostatnì
regulována a vybavena výpustným ventilem.
Ceny jsou uvedeny bez GN !
P - provedení se spodní policí
NEW
MBP-3GN1/1
název
4280012 A Vodní lázeò MB-2GN1/1
4280013 A Vodní lázeò MB-3GN1/1
4280014 A Vodní lázeò MB-4GN1/1
Cena bez DPH
16.900,- Kè
21.900,- Kè
26.900,- Kè
4280058 A Vodní lázeò MBP-2GN1/1 17.900,- Kè
4280059 A Vodní lázeò MBP-3GN1/1 23.900,- Kè
4280060 A Vodní lázeò MBP-4GN1/1 28.900,- Kè
Vodní lázeò pojízdná, modely MBB(P)
Technická data:
2GN 1/1
3GN 1/1
4GN 1/1
Šíøka (mm).............. 800 ........... 1200 ........ 1500
Hloubka (mm)......... 650 ............. 650 ........... 650
Výška (mm) ............ 900 ........... 900 .......... 900
Velikost vany .. 2x GN1/1 .. 3x GN1/1 .. 4x GN1/1
Hloubka GN (mm) ... 200 ........... 200 ........... 200
Regulace teploty každé vany (°C) ........... 30 - 90
Pøíkon (kW) ............. 1,5 ........... 2,25 ............ 3,0
Napìtí (V/Hz) .................................. 230V/1/50Hz
Modely MBB(P) - ovládání a pøívodní kabel je
umístìn na boèním panelu (delší stranì) vozíku.
è.artiklu
Celonerezový pojízdný výdejní stùl s vyhøívanou vodní lázní,
v robustním provedení bez, nebo se spodní policí pevnì spojenou
s nohami, které jsou osazeny pojezdovými koleèky (2x brzdìná).
Vrchní deska s jednotlivými lisovaným vanami, každá samostatnì
regulována a vybavena výpustným ventilem.
Ceny jsou uvedeny bez GN !
P - provedení se spodní policí
NEW
MBBP-3GN1/1
název
4280017 A Vodní lázeò MBB-2GN1/1
4280015 A Vodní lázeò MBB-3GN1/1
4280016 A Vodní lázeò MBB-4GN1/1
Cena bez DPH
16.900,- Kè
21.900,- Kè
26.900,- Kè
4280018 A Vodní lázeò MBBP-2GN1/1 18.500,- Kè
4280063 A Vodní lázeò MBBP-3GN1/1 24.500,- Kè
4280062 A Vodní lázeò MBBP-4GN1/1 29.500,- Kè
Vodní lázeò pojízdná, modely SAW
QTOP
uality
Technická data:
1GN 1/1
2GN 1/1
3GN 1/1
Šíøka (mm)............... 508 ........... 900 .......... 1241
Hloubka (mm).......... 749 ........... 749 ............ 749
Výška (mm) ............ 933 ........... 933 .......... 933
Velikost vany .. 1x GN1/1 .. 2x GN1/1 .. 3x GN1/1
Hloubka GN (mm) ... 200 ........... 200 ........... 200
Regulace teploty každé vany (°C) ........... 30 - 95
Pøíkon (kW) ............. 0,7 ............. 1,4 ............ 2,1
Napìtí (V/Hz) ................................. 230V/1/50Hz
Hmotnost (kg) .......... 25 .............. 36 ............. 48
Modely SAWL - ovládání a pøívodní kabel je
umístìn na boèním panelu (delší stranì) vozíku.
è.artiklu
- vany s vylisovaným profilem na dnì umožòující lepší výmìnu tepla
- vany možno používat i pro ohøev bez vody (pro suchý i vlhký
provoz – dle typu jídel)
SAWL-2
- vany mají uvnitø vylisovaný bod pro maximální naplnìní vodou
a vylisované èíslo vany shodné s èíslem vypínaèe
- spodní police je pevnì pøivaøena a zvyšuje stabilitu vozíku a prodlužuje jeho životnost
- vany bezespárovì vevaøené, v horní èásti s profilem pro odtékání kondenzované
vody zpìt do vany
- koleèka prùmìr 125 mm, z tvrzeného plastu, nerezavìjící, odolná proti poškození
- povrch –leštìný nerez – dokonalá hygiena pøi èištìní
- ergonomické a úrazu zabraòující držadlo – prùmìr 32 mm
- odolné nárazníky proti poškození na všech rozích vozíku
- elektrické ovládací prvky zabezpeèeny proti mechanickému poškození
a proti støíkající a proudové vodì (IP X5)
- veškerá elektroinstalace dle platných evropských norem a pøedpisù (DIN, VDE)
NEW
název
4280251 A Vodní lázeò SAWL-1
4280252 A Vodní lázeò SAWL-2
4280253 A Vodní lázeò SAWL-3
Cena bez DPH
18.500,- Kè
25.500,- Kè
29.500,- Kè
Ceny jsou uvedeny bez GN !
Technická data:
2GN 1/1
3GN 1/1
4GN 1/1
Šíøka (mm)............... 714 ........... 714 ........... 714
Hloubka (mm).......... 936 ......... 1276 ......... 1615
Výška (mm) ............ 933 ........... 933 .......... 933
Velikost vany .. 2x GN1/1 .. 3x GN1/1 .. 4x GN1/1
Hloubka GN (mm) ... 200 ........... 200 ........... 200
Regulace teploty každé vany (°C) ........... 30 - 95
Pøíkon (kW) ............. 1,4 ............. 2,1 ............ 2,8
Napìtí (V/Hz) ................................. 230V/1/50Hz
Hmotnost (kg) .......... 36 .............. 44 ............. 58
Modely SAW - ovládání a pøívodní kabel je
umístìn na èelním panelu vozíku.
è.artiklu
NEW
SAW3
název
4280262 A Vodní lázeò SAW2
4280263 A Vodní lázeò SAW3
4280264 A Vodní lázeò SAW4
Cena bez DPH
22.900,- Kè
29.500,- Kè
37.900,- Kè
132
ohøev talíøù a vodní láznì
Zásobník na talíøe s ohøevem VOI
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ................. 428 x 440 x 900 mm
Celkový rozmìr ................. 496 x 554 x 1050 mm
Max.poèet talíøù ................................... 60 - 70 ks
Max.prùmìr talíøe (VOI)................. 140 - 270 mm
Max.prùmìr talíøe (VOI-V).............. 285 - 320 mm
Nastavení teploty ......................... +30°až + 80°C
Pøíkon ........................................................ 666 W
Napìtí ............................................. 230V/1/50Hz
Celonerezový pojízdný zásobník na talíøe s ohøevem, opatøen
ètyømi pojezdovými koleèky (2x brzdìná), rohy jsou chránìny
pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci
v provozu. Ètyøi stavitelná vodítka zajišují spolehlivé vedení i talíøù
s vìtším prùmìrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti
talíøe (snadnou úpravou poètu tažných pružin). Snadná regulace teploty
vnitøního prostoru zásobníku v rozpìtí +30°C až + 80°C. Model VOI-V
s vnitøním prostorem uzpùsobeným pro vkládání talíøù až do prùmìru
320 mm a vybaven mléèným polypropylenovým zákrytem.
è.artiklu
VOI-270
název
7220631 A Ohøívaè talíøù VOI-270
7220632 A Ohøívaè talíøù VOI-V-320
Cena bez DPH
12.990,- Kè
14.990,- Kè
Zásobník na talíøe s ohøevem VOO
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ................. 428 x 800 x 900 mm
Celkový rozmìr ................. 496 x 920 x 1050 mm
Max.poèet talíøù ............................... 120 - 140 ks
Max.prùmìr talíøe (VOO)................ 140 - 270 mm
Max.prùmìr talíøe (VOO-V)............ 285 - 320 mm
Nastavení teploty ......................... +30°až + 80°C
Pøíkon ........................................................ 666 W
Napìtí ............................................. 230V/1/50Hz
Celonerezový pojízdný zásobník na talíøe s ohøevem, opatøen
ètyømi pojezdovými koleèky (2x brzdìná), rohy jsou chránìny
pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci
v provozu. Ètyøi stavitelná vodítka zajišují spolehlivé vedení i talíøù
s vìtším prùmìrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti
talíøe (snadnou úpravou poètu tažných pružin). Snadná regulace teploty
vnitøního prostoru zásobníku v rozpìtí +30°C až + 80°C. Model VOO-V
s vnitøním prostorem uzpùsobeným pro vkládání talíøù až do prùmìru
320 mm a vybaven mléèným polypropylenovým zákrytem.
è.artiklu
VOO-270
Zásobník na talíøe s ohøevem TS-H1 18-33
Technická data:
Vysoká flexibilita, zvýšení energetické úèinnosti,
bezpeèná manipulace
Zvýšená kapacita vozíku až o 20% díky chytrému designu
a uspoøádání vodících tyèí. Vìtší pružnost pro ukládání
rùzných formátù (hranaté talíøe, misky, ovály a jiné nádobí).
NEW
è.artiklu
název
7220646 A Zásobník TS-H1 18-33
Zásobník na talíøe s ohøevem TS-H2 18-33
Cena bez DPH
19.990,- Kè
QTOP
uality
Technická data:
Vysoká flexibilita, zvýšení energetické úèinnosti,
bezpeèná manipulace
Rozmìry (šxhxv) ............ 520 x 1076 x 1030 mm
Max.poèet talíøù ............................. cca. 2x 80 ks
Max.prùmìr talíøe ......................... 180 - 330 mm
Ukládání hranatých talíøù .......... do 280x280 mm
Nastavení teploty ....................... +30°až + 110°C
Vyjímatelný tubus .......................................... ano
Krytí ............................................................ IP X5
Pøíkon ..................................................... 1200 W
Napìtí ............................................. 230V/1/50Hz
Hmotnost .................................................... 79 kg
Vyjímatelný zásobník, snadná èistitelnost, údržba a nastavení
zátìže talíøù. Zásobník je vybaven ukazatelem stavu náplnì talíøù.
Úchyt pro zavìšení èirého polykarbonátového zákrytu. Vyjímatelná
zásuvka na odpadní kondenzát. ,, Saving Energy ,, zachování výkonu
a snížení spotøeby. Celonerezové dvoupl᚝ové a izolované provedení
s ohøevem, se ètyømi pojezdovými koleèky (2x brzdìná), rohy jsou chránìny
pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu.
Cena bez DPH
QTOP
uality
Rozmìry (šxhxv) .............. 520 x 680 x 1030 mm
Max.poèet talíøù .................................. cca. 80 ks
Max.prùmìr talíøe ......................... 180 - 330 mm
Ukládání hranatých talíøù .......... do 280x280 mm
Nastavení teploty ....................... +30°až + 110°C
Vyjímatelný tubus .......................................... ano
Krytí ............................................................ IP X5
Pøíkon ....................................................... 900 W
Napìtí ............................................. 230V/1/50Hz
Hmotnost .................................................... 44 kg
Vyjímatelný zásobník, snadná èistitelnost, údržba a nastavení
zátìže talíøù. Zásobník je vybaven ukazatelem stavu náplnì talíøù.
Úchyt pro zavìšení èirého polykarbonátového zákrytu. Vyjímatelná
zásuvka na odpadní kondenzát. ,, Saving Energy ,, zachování výkonu
a snížení spotøeby. Celonerezové dvoupl᚝ové a izolované provedení
s ohøevem, se ètyømi pojezdovými koleèky (2x brzdìná), rohy jsou chránìny
pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu.
název
7220635 A Ohøívaè talíøù VOO-270
16.490,- Kè
7220642 A Ohøívaè talíøù VOO-V-320 18.490,- Kè
Zvýšená kapacita vozíku až o 20% díky chytrému designu
a uspoøádání vodících tyèí. Vìtší pružnost pro ukládání
rùzných formátù (hranaté talíøe, misky, ovály a jiné nádobí).
NEW
è.artiklu
název
7220647 A Zásobník TS-H2 18-33
Cena bez DPH
31.990,- Kè
plynové hoøáky a stolièky
133
Hoøák plynový profi WOK F 04P
Technická data:
Napájení .................................................... plyn
Výkon ................................................... 7,5 kW
Šíøka ................................................... 400 mm
Hloubka ............................................... 550 mm
Výška .................................................. 175 mm
Hmotnost ................................................ 7,2 kg
Model v robustním litinovém provedení.
Pøipojení možno pouze na LPG (propan-butan)
è.artiklu
název
7220400 A1 Hoøák plynový WOK F 04P
Cena bez DPH
1.490,- Kè
Plynová stolièka NRC-300
Technická data:
Napájení .................................................... plyn
Výkon ...................................................... 7 kW
Rozmìry (š x h x v) .......... 428 x 400 x 384 mm
Hmotnost ................................................. 12 kg
Plynová stolièka je vyrobena s nerezovou nosnou
konstrukcí a robustním litinovým horním rámem pro
hrnce od prùmìru 240mm. Masivní, snadno rozebíratelný
hoøák s výkonem 7 kW s piezoelektrickým zapalováním
a pojistkou. Nohy jsou opatøeny gumovými
protiskluzovými návleky.
7230460 - Provedení LPG (pro pøipojení na propan-butan)
7230461 - Provedení NG (pro pøipojení na zemní plyn)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7230460 A Plyn. stolièka NRC-300 (LPG) 5.990,- Kè
7230461 A Plyn. stolièka NRC-300 (NG) 5.990,- Kè
Plynová stolièka PS-1 BIG FLAME
Technická data:
Napájení .................................................... plyn
Výkon ...................................................... 6 kW
Spotøeba ............................................... 466 g/h
Rozmìry (š x h x v) ............... 420x420x400mm
Dodáváno v provedení PB (PROPAN-BUTAN)
vèetnì sady NG k pøestavbì na zemní plyn (NATUR GAS)
Model v nerezovém provedení,
regulací teploty, piezzo zapalováním
snadné ovládání, snímatelný litinový køíž,
možnost dodání držáku na WOK páneva pánev Ø700 mm
è.artiklu
název
7230452 A Plynová stolièka PS -1
Cena bez DPH
9.990,- Kè
Plynová stolièka GS-9.5
Technická data:
Napájení ..................................................... plyn
Výkon .................................................... 9,5 kW
Rozmìry (š x h x v) .............. 580x580x400 mm
Zatížení ......................................... max. 100 kg
Hmotnost .............................................. 17,6 kg
Plynová stolièka v celonerezovém provedení,
robustní nerezový rošt pro hrnce od Ø 240 mm,
až do obsahu 100 litrù. Dvojitý hoøák o výkonu 9,5 kW.
Výškovì stavitelné nohy.
7220181 - Provedení NG (pro pøipojení na zemní plyn)
7220182 - Provedení LPG (pro pøipojení na propan-butan)
è.artiklu
název
7220181 A Plyn.stolièka GS-9.5 (NG)
7220182 A Plyn.stolièka GS-9.5 (LPG)
Cena bez DPH
10.890,- Kè
10.890,- Kè
Elektrická stolièka ES-5
Technická data:
Napájení .................................................. 400 V
Pøíkon ...................................................... 5 kW
Rozmìry (š x h x v) .............. 580x580x400 mm
Rozmìry plotny ................................ Ø 400 mm
Zatížení .......................................... max.100 kg
Hmotnost ................................................. 25 kg
Elektrická stolièka v celonerezovém provedení,
robustní litinová plotna o prùmìru 400 mm vhodná
pro hrnce až do obsahu 100 litrù. Regulace výkonu
v rozmezí 1 až 6. Výškovì stavitelné nohy.
è.artiklu
název
7220180 A Elektrická stolièka ES-5
Cena bez DPH
14.990,- Kè
134
plynové vaøièe
Vaøiè plynový BIG 5001 L1
Technická data:
Pøíkon ............................................. 1x 3,5 kW
Šíøka ................................................. 315 mm
Hloubka ............................................. 330 mm
Výška ................................................. 150 mm
Hmotnost .................................................. 4 kg
Ø315 mm
è.artiklu
Model v celonerezovém provedení
název
Cena bez DPH
7220434 A Vaøiè plynový BIG 5001 L1
7220430 A Stojan WOK nerez Ø315 mm
7.490,- Kè
950,- Kè
Vaøiè plynový BIG 5002 L3
Technická data:
Pøíkon ......................................... 2,5 + 3,5 kW
Šíøka ................................................. 620 mm
Hloubka ............................................. 330 mm
Výška ................................................. 150 mm
Hmotnost .................................................. 6 kg
Ø315 mm
è.artiklu
Model v celonerezovém provedení
název
Cena bez DPH
7220433 A Vaøiè plynový BIG 5002 L3
7220430 A Stojan WOK nerez Ø315 mm
9.990,- Kè
950,- Kè
Vaøiè plynový profi BIG 700
Technická data:
Pøíkon (SR / R / DC)................ 3 / 4,5 / 6,5 kW
Šíøka ................................................. 350 mm
Hloubka ............................................. 350 mm
Výška ................................................. 170 mm
Hmotnost ............................................. 10,3 kg
SR
6,5 kW
4,5 kW
3 kW
R
DC
Model v celonerezovém provedení 18/10, litinový rošt,
B700 F7
è.artiklu
B700 F8
název
B700 F9
Cena bez DPH
7220410 A Vaøiè plynový B700 F7 (SR)
7220411 A Vaøiè plynový B700 F8 (R)
7220412 A Vaøiè plynový B700 F9 (DC)
15.990,- Kè
15.990,- Kè
15.990,- Kè
Vaøiè plynový profi BIG 700
Technická data:
Pøíkon (SR / R / DC) ................ 3 / 4,5 / 6,5 kW
Šíøka .................................................. 660 mm
Hloubka .............................................. 350 mm
Výška ................................................. 170 mm
Hmotnost .............................................. 23,8 kg
B700 L1
è.artiklu
6,5 kW
4,5 kW
3 kW
SR
R
DC
Model v celonerezovém provedení 18/10, litinový rošt,
B700 L2
B700 L3
B700 L4
název
B700 L5
B700 L6
Cena bez DPH
7220413 A Vaøiè plynový B700 L1 (DC+R) 19.990,- Kè
7220414 A Vaøiè plynový B700 L2 (R+SR) 19.990,- Kè
7220415 A Vaøiè plynový B700 L3 (DC+SR) 19.990,- Kè
7220416 A Vaøiè plynový B700 L4 (DC+DC) 19.990,- Kè
7220417 A Vaøiè plynový B700 L5 (R+R)
19.990,- Kè
7220418 A Vaøiè plynový B700 L6 (SR+SR) 19.990,- Kè
Vaøiè plynový profi BIG 700
Technická data:
Pøíkon (SR / R / DC) ................ 3 / 4,5 / 6,5 kW
Šíøka .................................................. 350 mm
Hloubka .............................................. 660 mm
Výška ................................................. 170 mm
Hmotnost .............................................. 23,8 kg
B700 F1
è.artiklu
6,5 kW
4,5 kW
3 kW
SR
R
DC
Model v celonerezovém provedení 18/10, litinový rošt,
B700 F2
název
B700 F3
B700 F4
B700 F5
B700 F6
Cena bez DPH
7220419 A Vaøiè plynový B700 F1 (DC+R) 19.990,- Kè
7220420 A Vaøiè plynový B700 F2 (R+SR) 19.990,- Kè
7220421 A Vaøiè plynový B700 F3 (DC+SR) 19.990,- Kè
7220422 A Vaøiè plynový B700 F4 (DC+DC) 19.990,- Kè
7220423 A Vaøiè plynový B700 F5 (R+R)
19.990,- Kè
7220424 A Vaøiè plynový B700 F6 (SR+SR) 19.990,- Kè
sporáky a ponorné filtry na olej
135
Elektrický sporák s troubou CE874FP
Technická data:
Celkový pøíkon ..................................... 13,4 kW
Výkon ploten Ø 220 mm .................. 4 x 2,6 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 800x700x850/900 mm
Elektrická cirkulaèní trouba pro ............. GN 1/1
Pøíkon/Napìtí (trouby) ............... 3,0 kW / 230V
Rozmìry trouby (š x h x v) ... 625x420x360 mm
Regulace teploty trouby .................... 50-270°C
Nastavení èasu ............ 0 - 120 min/trvalý chod
TRVALE
NÍZKÁ
CENA !
Nerezové provedení CNS 18/10. Ètyøí litinové
plotny Ø 220 mm s regulací výkonu až 2,6 kW.
Výškovì nastavitelné nohy (850-900mm).
Ergonomické madlo z nerezové oceli.
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7097899 A1 Elektrický sporák CEL874FP 35.990,- Kè
Plynový sporák s el. troubou CE874F
Technická data:
Celkový výkon hoøákù ............... 19,0 kW (plyn)
Plynové hoøáky ............ 2 x 3,5 kW / 2 x 6,0 kW
Rozmìry (š x h x v) ....... 800x700x850/900 mm
Elektrická cirkulaèní trouba pro ............. GN 1/1
Pøíkon/Napìtí (trouby) ............... 3,0 kW / 230V
Rozmìry trouby (š x h x v) ... 625x420x360 mm
Regulace teploty trouby .................... 50-270°C
Nastavení èasu ............ 0 - 120 min/trvalý chod
TRVALE
NÍZKÁ
CENA !
Nerezové provedení CNS 18/10. Masivní rozdìlené
litinové rošty. Plynové hoøáky s pojistným termostatem.
Snadné manuální zapalování hoøákù. Výškovì nastavitelné
nohy (850-900mm). Ergonomické madlo z nerezové oceli.
Sporák je v základu seøízen na zemní plyn.
(v balení pøiloženy trysky na propan butan)
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7097900 A1 Sporák plynový CEL874F
39.990,- Kè
Plynový sporák s el. troubou CE1276F
Technická data:
Celkový výkon hoøákù ............... 28,5 kW (plyn)
Plynové hoøáky ............ 3 x 3,5 kW / 3 x 6,0 kW
Rozmìry (š x h x v) ..... 1200x700x850/900 mm
Elektrická cirkulaèní trouba pro ............. GN 1/1
Pøíkon/Napìtí (trouby) ............... 3,0 kW / 230V
Rozmìry trouby (š x h x v) ... 625x420x360 mm
Regulace teploty trouby .................... 50-270°C
Nastavení èasu ............ 0 - 120 min/trvalý chod
TRVALE
NÍZKÁ
CENA !
Nerezové provedení CNS 18/10. Masivní rozdìlené
litinové rošty. Plynové hoøáky s pojistným termostatem.
Snadné manuální zapalování hoøákù. Výškovì nastavitelné
nohy (850-900mm). Ergonomické madlo z nerezové oceli.
Sporák je v základu seøízen na zemní plyn.
(v balení pøiloženy trysky na propan butan)
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7097901 A1 Sporák plynový CEL1276F
49.990,- Kè
Ponorné filtry VITO na fritovací olej
VITO
Technická data:
VITO 30 VITO 50 VITO 80
Napájení (V) .................... 230 .......... 230 ......... 230
Pøíkon (W) ....................... 500 .......... 500 ......... 700
Šíøka (mm) ...................... 120 .......... 120 ......... 120
Hloubka (mm) ................. 190 .......... 190 .......... 200
Výška (mm) ..................... 380 .......... 380 ......... 530
Doba filtrace (min.) ...... cca. 9 ... cca. 4,5 ... cca. 3,5
Hloubka sání (mm) .. max 150 .. max 300 .. max 450
Kapacita neèistot (l) ......... 0,5 ........... 0,7 ........... 3,5
Hmotnost (kg) .................. 6,8 ........... 7,3 ........... 7,7
Použitím ponorného filtru VITO prodloužíte životnost
Vašeho fritovacího oleje a výraznì zvýšíte kvalitu a
chu pøipravených pokrmù. Umístìte VITO jednoduše
do Vaší fritézy (ideální teplota oleje 175°C - max.200°C)
a stisknìte tlaèítko START. Patentovaný automatický
proces mechanického mikrofiltrování se postará o kvalitní
vyfiltrování oleje pøímo ve fritéze, za pár minut je olej èistý.
Díky pravidelné péèi o Váš olej Vám klesnou náklady za
nákup oleje až o 50%. Náklady spojené s poøízením filtru
se Vám vrátí za pouhých nìkolik mìsícù!!! Zaøízení je v
celonerezovém provedení, snadno rozebíratelné a všechny
souèást , které pøicházejí do styku s olejem je možno mýt
snadno v myèce. Celý proces obsluze zabere opravdu
jen nìkolik málo minut ...
VITO 80
VITO 50
VITO 30
pro fritézy s obsahem
do 12 litrù
(výkon do 30 l/min)
pro fritézy s obsahem
do 25 litrù
(výkon do 50 l/min)
pro fritézy s obsahem
nad 25 litrù
(výkon do 95 l/min)
VITO
ušetøíte až
50%
è.artiklu
název
7220575 A Ponorný filtr VITO 30
7220576 A Ponorný filtr VITO 50
7220577 A Ponorný filtr VITO 80
Cena bez DPH
36.990,- Kè
46.990,- Kè
57.990,- Kè
136
prùmyslové kotle
El.kotel glycerinový GL 90F / 120F / 150F
prùmyslové
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5450124 A Kotel GL 90F
5450123 A Kotel GL 120F
5450122 A Kotel GL 150F
49.900,- Kè
54.900,- Kè
59.900,- Kè
Pøíslušenství:
5450170 A Koš 1-dílny pro 90 lt.
6.900,- Kè
5450171 A Koš 1-dílny pro 120 lt.
8.500,- Kè
5450172 A Koš 1-dílny pro 150 lt.
9.900,- Kè
Popis:
- celonerezové masivní dvoupl᚝ové
provedení bez vnìjší izolace
- glycerinová náplò v duplikátorovém plášti
- analogový termostat
- vypouštìcí kohout 1 1/4”
- pojizdný (3 koleèka, 1 brzdìné).
5450174 A Koš 2-dílny pro 90 lt.
5450175 A Koš 2-dílny pro 120 lt.
5450176 A Koš 2-dílny pro 150 lt.
Model
Kapacita
(litr)
10.500,- Kè
11.500,- Kè
12.500,- Kè
Max. plnìní
(litr)
Rozmìr vany
(mm)
Napìtí
(V)
Pøíkon
(kW)
Rozmìry [š x h x v]
(mm)
Glycerinová náplò
(kg)
Hmotnost
(kg)
GL 90 F
90
80
Ø480x530
400
6
Ø540x860
35
90
GL 120 F
120
100
Ø540x530
400
9
Ø600x860
43,5
100
GL 150 F
150
130
Ø600x530
400
9
Ø660x860
51
120
linie 700
Elektrický kotel GL7-120 / GL7-150
prùmyslové
Popis:
- celonerezová masivní konstrukce.
- nepøímý elektrický ohøev s glycerinovou
náplní v dvouplášti
- glycerínová náplò je ideální
pro rovnomìrný a pozvolný ohøev
pro použití až do 140°C - škvaøení
- dvojité izolované (20 mm) víko
s úhlem otevøení 90°
- vypouštìcí kohout 1 1/4”
- regulovatelný topný výkon
pomocí analogového termostatu
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5450159 A Kotel GL7-120
5450161 A Kotel GL7-150
5450171 A
5450175 A
5450172 A
5450176 A
89.900,- Kè
99.900,- Kè
Pøíslušenství:
Koš 1-dílny pro 120 lt.
8.500,- Kè
Koš 2-dílny pro 120 lt. 11.500,- Kè
Koš 1-dílny pro 150 lt.
9.900,- Kè
Koš 2-dílny pro 150 lt. 12.500,- Kè
Na objednávku možnost pojízdného provedení.
Model
Kapacita
(litr)
Max.
plnìní
(litr)
Tvar vany
kulatá
(mm)
Napìtí
/Jištìní
(V/A)
Pøíkon Pracovní
teplota
(kW)
(°C)
GL7-120
120
100
Ø540x530
400/14
8
GL7-150
150
130
Ø590x550
400/14
8
Rozmìry
[š x h x v/v*]
(mm)
Krytí
IP
Vyústìní Glycerinová Hmotnost
ve výšce
náplò
(mm)
(kg)
(kg)
max.140
700x700x950
54
360
38
165
max.140
700x700x950
54
360
44
170
linie 700
Elektrický kotel GL7-120-KA10 / GL7-150-KA10
prùmyslové
Popis:
- celonerezová masivní konstrukce.
- nepøímý elektrický ohøev s glycerinovou
náplní v dvouplášti
- glycerínová náplò je ideální
pro rovnomìrný a pozvolný ohøev
pro použití do 120°C (možnost škvaøení)
- dvojité izolované (20 mm) víko
s úhlem otevøení 90°
- vypouštìcí kohout 1 1/4”
- mikroprocesor KA 10 Aditec pro nastavení
požadované teploty a èasu vaøení
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5450160 A Kotel GL7-120-KA10
5450162 A Kotel GL7-150-KA10
5450171 A
5450175 A
5450172 A
5450176 A
99.900,- Kè
109.900,- Kè
Pøíslušenství:
Koš 1-dílny pro 120 lt.
8.500,- Kè
Koš 2-dílny pro 120 lt. 11.500,- Kè
Koš 1-dílny pro 150 lt.
9.900,- Kè
Koš 2-dílny pro 150 lt. 12.500,- Kè
Na objednávku možnost pojízdného provedení a vpichovou varnou sondu.
Model
Kapacita
(litr)
Max.
plnìní
(litr)
Tvar vany
kulatá
(mm)
Napìtí
/Jištìní
(V/A)
Pøíkon Pracovní
teplota
(kW)
(°C)
GL7-120-KA10
120
100
Ø540x530
400/14
8
GL7-150-KA10
150
130
Ø590x550
400/14
8
Rozmìry
[š x h x v/v*]
(mm)
Krytí
IP
Vyústìní Glycerinová Hmotnost
ve výšce
náplò
(mm)
(kg)
(kg)
do 120
700x700x950
54
360
38
165
do 120
700x700x950
54
360
44
175
prùmyslové kotle s mícháním
Elektrický kotel
GL9-200-KA10 / GL-300-KA10 / GL-400-KA10
137
prùmyslové
- celonerezová masivní konstrukce.
- nepøímý elektrický ohøev s glycerinovou
náplní v dvouplášti
- glycerínová náplò je ideální pro rovnomìrný
a pozvolný ohøev pro použití do 120°C
(možnost škvaøení)
- izolované víko (20 mm)
- otevírání víka s úhlem otevøení 90°
- vypouštìcí kohout 1 1/2”
- mikroprocesor KA 10 Aditec pro nastavení
požadované teploty a èasu vaøení
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5450163 A Kotel GL9-200-KA10
5450165 A Kotel GL-300-KA10
5450167 A Kotel GL-400-KA10
124.900,- Kè
209.900,- Kè
265.900,- Kè
Na objednávku možnost pojízdného provedení a vpichovou varnou sondu.
Model
Kapacita
(litr)
Max.
plnìní
(litr)
Tvar vany
kulatá
(mm)
Napìtí
/Jištìní
(V/A)
Pøíkon Pracovní
teplota
(kW)
(°C)
Rozmìry
[š x h x v/v*]
(mm)
Krytí
IP
GL9-200-KA10
200
170
Ø690x540
400/17
12
do 120
GL9-300-KA10
300
250
Ø850x600
400/40
GL9-400-KA10
400
340
Ø950x600
400/40
850x900x950
54
360
63
245
27
do 120 1000x1050x1050 54
400
90
320
27
do 120 1100x1150x1050
450
125
370
54
Vyústìní Glycerinová
ve výšce
náplò
(mm)
(kg)
Elektrický kotel s mícháním
GLM9-200-KA10 / GLM-300-KA10 / GLM-400-KA10
Hmotnost
(kg)
prùmyslové
- celonerezová masivní konstrukce.
- nepøímý elektrický ohøev s glycerinovou
náplní v dvouplášti
- glycerínová náplò je ideální pro rovnomìrný
a pozvolný ohøev pro použití do 120°C
(možnost škvaøení)
- izolované víko (20 mm)
- dvoustupòové otevírání víka s úhlem
otevøení 90°
- bezpeènostní vypínání pøi otevøení víka
- vypouštìcí kohout 1 1/2”
- mikroprocesor KA 10 Aditec pro nastavení
požadované teploty a èasu vaøení
- samostatný vypínaè pro míchadlo
- snadno demontovatelné míchadlo
- pohyb míchadla pøi rotaci cca. 20 mm
od stìny
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5450164 A GLM9-200-KA10 (míchání) 219.900,- Kè
5450166 A GLM-300-KA10 (míchání) 319.900,- Kè
5450168 A GLM-400-KA10 (míchání) 329.900,- Kè
Pøíplatkovì je možné upravit poèet otáèek a pøíkon míchadla
Model
Kapacita
(litr)
Max. Tvar vany
plnìní
kulatá
(litr)
(mm)
Napìtí
/Jištìní
(V/A)
Pøíkon
(kW)
Pracovní
teplota
(°C)
Pøíkon
Rychlost
mích.ramene míchání
(kW)
(ot.min)
Rozmìry
[š x h x v/v*]
(mm)
Krytí
IP
Vyústìní Glycerinová
ve výšce
náplò
(mm)
(kg)
Hmotnost
(kg)
GLM9-200-KA10 200
170 Ø690x540
400/17
12,2
do 120
0,18
8
850x900x950
54
360
44
270
GLM9-300-KA10 300
250 Ø850x600
400/40
27
do 120
0,37
10
1000x1050x1050
54
400
90
375
GLM-400-KA10
340 Ø950x600
400/40
27
do 120
0,37
10
1100x1150x1050
54
450
125
425
400
M
A
D
E
B
Y
… eine Idee voraus!
Indukèní technologie
v nové dimenzi od SCHOLL
vaøíme a grilujeme
indukce scholl
Indukèní vaøiè SCHOLL SH/BA (BH/BA Small)
139
QTOP
uality
M
A
D
E
B
Y
… eine Idee voraus!
Technická data:
*BH/BA 3500 SH/BA 3500 SH/BA 5000
Napìtí ..................... 230 .......... 230 .............. 400 V
Pøíkon ................... 3500 ......... 3500 .......... 5000 W
Šíøka ....................... 320 ........... 380 .......... 380 mm
Hloubka .................. 380 ........... 440 ........... 440 mm
Výška ...................... 105 .......... 138 ........... 138 mm
Rozmìr plotny.. 260x260 ... 320x320 .. 320x320 mm
Varný prùmìr .......... 220 ........... 250 .......... 250 mm
Regulace výkonu .................. 1 až 12 stupòù výkonu
Hmotnost .................... 9 ............. 11 ............... 11 kg
*Model BH/BA (Small line) je rozmìrovì úspornìjší
se zachováním shodného výkonu jako model SH/BA.
è.artiklu
BH/BA 3500
název
Cena bez DPH
7230432 A Indukèní vaøiè BH/BA 3500
7230437 A Indukèní vaøiè SH/BA 3500
7230436 A Indukèní vaøiè SH/BA 5000
Indukèní vaøiè SCHOLL SH/DU/BA
34.900,- Kè
54.900,- Kè
66.900,- Kè
QTOP
uality
M
A
D
E
B
Y
… eine Idee voraus!
Technická data:
SH/DU/BA 3500 SH/DU/BA 5000
Napìtí .............................. 400 V .................. 400 V
Pøíkon ...................... 2x 3500 W ........... 2x 5000 W
Šíøka ............................. 380 mm .............. 380 mm
Hloubka ........................ 700 mm .............. 700 mm
Výška ............................ 160 mm .............. 160 mm
Rozmìr plotny ........ 320x580 mm ...... 320x580 mm
Varný prùmìr ............ 2x250 mm .......... 2x250 mm
Regulace výkonu ................ 1 až 12 stupòù výkonu
Hmotnost .......................... 25 kg ................... 25 kg
è.artiklu
SH/DU/BA 3500
SH/DU/BA 5000
název
Cena bez DPH
7230415 A Indukèní vaøiè SH/DU/BA 3500 104.900,- Kè
7230416 A Indukèní vaøiè SH/DU/BA 5000 122.900,- Kè
Indukèní wok SCHOLL SH/WO
QTOP
uality
M
A
D
E
B
Y
… eine Idee voraus!
Technická data:
SH/WO 3500
SH/WO 5000
Napìtí .............................. 230 V .................. 400 V
Pøíkon ........................... 3500 W ............... 5000 W
Šíøka ............................. 380 mm .............. 380 mm
Hloubka ........................ 440 mm .............. 440 mm
výška ............................ 198 mm .............. 198 mm
Varný prùmìr ................ 300 mm .............. 300 mm
Pro pánve wok prùmìr ..350 mm .............. 350 mm
Regulace výkonu ................ 1 až 12 stupòù výkonu
Hmotnost .......................... 13 kg ................... 13 kg
è.artiklu
SH/WO 3500
SH/WO 5000
SH/WO 8000
Model SH/WO 8000 (výkon 8000W) ostatní technická
data shodná s modelem SH/WO 5000
název
Cena bez DPH
7230438 A Indukèní wok SH/WO 3500
7230428 A Indukèní wok SH/WO 5000
7230429 A Indukèní wok SH/WO 8000
Indukèní gril SCHOLL SH/GR
59.900,- Kè
76.900,- Kè
88.900,- Kè
QTOP
uality
M
A
D
E
B
Y
… eine Idee voraus!
Technická data:
SH/GR 3500
SH/GR 7000
Napìtí ............... 230 V (400 V*) ................... 400 V
Pøíkon ......... 3500 W (5000 W*)................. 7000 W
Šíøka ............................ 526 mm ............... 620 mm
Hloubka ....................... 443 mm ............... 600 mm
Výška ........................... 198 mm .............. 198 mm
Rozmìr plotny ...... 486x345 mm ...... 600x475 mm
Regulace teploty .................................. 0 až 230°C
Digitální teplomìr ............... ano ..................... ano
Varné zóny a regulace ............ 1 ......................... 2
Hmotnost ......................... 24 kg ................... 48 kg
SH/GR 7000
è.artiklu
SH/GR 3500
SH/GR 5000
* výkonnìjší model SH/GR 5000 s napìtím 400 V
M
A
D
E
B
… eine Idee voraus!
Y
název
7230441 A Indukèní gril SH/GR 3500
7230440 A Indukèní gril SH/GR 5000
7230442 A Indukèní gril SH/GR 7000
Cena bez DPH
104.900,- Kè
109.900,- Kè
182.900,- Kè
140
indukèní a elektrické vaøièe
Indukèní vaøiè 3400W
Technická data:
Napìtí ................................................ 230V/1/50Hz
Pøíkon ......................................................... 3400 W
Celkový rozmìr .......................... 325x420x100 mm
Pro pánev/hrnec o prùmìru ................ 120-260 mm
Nastavení èasu ..................................... 0 - 180 min
Regulace výkonu ................ 1 až 13 stupòù výkonu
(500 / 800/ 1000/ 1300/ 1500/ 1800/ 2000/ 2300/ 2500/ 2700/ 2900/ 3100/ 3400W)
Nastavení teploty ................................... 60 - 240°C
Profesionální model s digitálním nastavením èasu
a optimálního výkonu 500W až 3400W dle pokrmu. Model je
v robustním nerezovém provedení, bezpeènýa bezztrátový
dotykový systém, sklokeramika-snadná údržba a èistìní, krátká
doba pøípravy-nízká spotøeba. Zaøízení je vhodné používat jako
doplnìk k základní varným blokùm k rychlé pøípravì a ohøevu.
è.artiklu
název
výkon
Cena bez DPH
7230433 A1 Indukèní vaøiè 3400W (3,4kW)
3140008 A1 Víko GN 2/3
3140007 A1 Perforovaná GN 2/3
3140006 A1 Indukèní GN 2/3
4.890,- Kè
350,- Kè
2.450,- Kè
1.450,- Kè
Indukèní vaøiè WOK 350B
Technická data:
Napìtí ................................................ 230V/1/50Hz
Pøíkon ......................................................... 3100 W
Rozmìr (š x h x v) ...................... 340x440x120 mm
Nastavení èasu ..................................... 0 - 180 min
Regulace výkonu ..1 až 10 stupòù výkonu (500 - 3100W)
Regulace teploty .............................. 1 až 10 stupòù
Nastavení teploty ................................... 60 - 240°C
Profesionální model WOK s digitálním nastavením èasu
a optimálního výkonu 500W až 3100W dle pokrmu. Model je
v robustním nerezovém provedení, bezpeèný a bezztrátový
dotykový systém, sklokeramika-snadná údržba a èistìní, krátká
doba pøípravy-nízká spotøeba. Zaøízení je vhodné používat jako
doplnìk k základní varným blokùm k rychlé pøípravì a ohøevu.
è.artiklu
název
výkon
Cena bez DPH
7230435 A1 Indukèní WOK 350B (3,1kW)
7230459 A1 Pánev WOK Ø36cm s poklicí
4.990,- Kè
2.390,- Kè
Mikrovlnná trouba Galanz MWO-1400
Technická data:
Rozmìr (š x h x v) ...................... 540x415x300 mm
Rozmìr komory (š x h) ...................... 354x358 mm
Výška komory ............................................ 220 mm
Obsah komory ............................................. 30 litrù
Poèet magnetronù ................................................ 1
Ovládání ............................................. elektronické
Mikrovlnný výkon .......................................... 900W
Otoèný talíø ............................................ Ø 315 mm
Pøíkon / napìtí .................................. 1,4kW / 230V
Hmotnost ........................................................ 16kg
Celonerezové provedení
- celonerezové provedení s jedním magnetronem
- snadné elektronické ovládání
- praktické tlaèítko volby rozmražení dle homotnosti
- velký prùzor odolných dveøí, vnitøní osvìtlení komory
- snadné a pøehledné digitální ovládání
se zobrazením provozních hlášení na display
- zvukový signál ukonèení vaøení
- bezpeèné uzamèení klávesnice
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220987 A1 Mikrovlnká Galanz MWO-1400
2.990,- Kè
El.konvekèní trouba SC 423 EAD
Technická data:
Napájení ......................................................... 230V
Pøíkon .......................................................... 3,1 kW
Rozmìry (š x h x v) ......... 620 x 560/600 x 590 mm
Velikost komory ....................................... 4x GN2/3
Optimální rozteè zásuvù .............................. 75 mm
Nastavení teploty ...................................... 0-270°C
Nastavení èasu ...................................... 0-120 min
Nastavení vlhkosti .................................. 0-100 %
Ovládání ............................ mechanické 10 režimù
Hmotnost ....................................................... 23 kg
Nerezové provedení AISI 430. Komora se zaoblenými
hranami. Bezpeèná dobøe izolující dvojitá dvíøka.
Snadno vyjímatelné tvrzené vnitøní sklo. Odolné
a vyjímatelné tìsnìní firmy EFESTO. Snadno pøístupný
ventilátor pro èistìní. Osvìtlení komory, vyjímatelné
zásuvy, pøipojením na vodu a odpad. Mechanický
multifukèní ovladaè režimù, ovládání jednotlivých topnic
a ventilátoru popø. trvalý chod, plynulé nastavení
vlhkosti a výroba páry (pøímý nástøik). Automatické
zastavení ventilátoru pøi otevøených dveøích.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7097905 A Elektrická trouba SC423EAD 19.990,- Kè
chafingy a kotlíky na polévku
Chafing s poklopem TOP GN1/1
141
profesionální
Technická data:
Rozmìr (š x h x v) ......... 620 x 360 x 320mm
Pro GN .......................................... GN1/1-65
Obsah ................................................. 9 litrù
Topení .......................... * hoølavá pasta 200g
Provedení ............................................ nerez
Chafing TOP GN1/1 v provedení bain-marie s šetrným
ohøevem, odnímatelné víko s držákem, dvìma zásobníky na
hoølavou pastu 200g (*pasta není souèástí dodávky). Celonerezové
provedení s možností stohování (snadné rozložení na jednotlivé díly).
Cena je uvedena vèetnì GN1/1 - 65
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3191010 A1 Chafing TOP GN1/1
Chafing roletový ROLL-TOP GN1/1
1.190,- Kè
profesionální
Technická data:
Rozmìr (š x h x v) ...... 600 x 350 x 400 mm
Pro GN ......................................... GN1/1-65
Obsah ................................................ 9 litrù
Topení ......................... * hoølavá pasta 200g
Provedení ........................................... nerez
Chafing ROLL-TOP GN1/1 v provedení bain-marie s šetrným
ohøevem, odnímatelný roletový zákryt (možnost otevøení 90°),
dva zásobníky na hoølavou pastu 200g. Celonerezové provedení
s možností stohování (snadné rozložení na jednotlivé díly).
(*hoølavá pasta není souèástí dodávky)
Cena je uvedena vèetnì GN1/1 - 65
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3191011 A1 Chafing ROLL-TOP GN1/1 3.095,- Kè
Elektrický chafing 1/1 s poklopem
profesionální
Technická data:
Napájení ................................................. 230 V
Pøíkon .................................................... 900 W
Rozmìr (š x h x v) ........... 550 x 350 x 370 mm
Pro GN ............................................. GN1/1-65
Topení ............................................... elektrické
Model s nerezovým víkem, nádobou (vana + GN1/1-65)
a nerezovým rámem s úchyty pro pøenášení.
Spodní opláštìní z tmavého plastu odolného vysokým
teplotám. Možnost regulace teploty a kontrolka chodu.
Cena je uvedena vèetnì GN1/1 - 65
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190997 A1 El. chafing GN1/1+poklop
Chafing polévkový 3,5 lt. a 7,5 lt.
2.990,- Kè
profesionální
Technická data:
3,5 lt.
7,5 lt.
Prùm. nádoby (mm) .............. 300 ............. 300
Hloubka nádoby(mm) ............. 60 .............. 120
Celkový Ø s uchy (mm) ........ 420 .............. 420
Celková výška (mm) ............. 270 .............. 320
Obsah (litrù) .......................... 4,0 ............... 7,5
Topení hoølavá pasta (g) ....... 200 .............. 200
Modely jsou v celonerezovém provedení bain-marie
s šetrným ohøevem, odnímatelným víkem a otvorem pro nabìraèku.
Souèástí balení je zásobník na hoølavou pastu 200g.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3191000 A1 Chafing polévkový 3,5lt.
3191001 A1 Chafing polévkový 7,5lt.
Kotlík elektrický na polévku SB-10
990,- Kè
1.290,- Kè
profesionální
Technická data:
Napájení ................................. 230V/1/50Hz
Pøíkon ............................................... 400 W
Celkový rozmìr ............. Ø340 / v = 400mm
Obsah .............................................. 10 litrù
Regulace teploty ........................ 50° - 90°C
Barva .............................. èerná nebo nerez
Elektrický varný kotlík s nepøímým ohøevem slouží
k udržování a výdeji teplých polévek a dalších pokrmù.
Zaøízení je vybaveno svìtelnou kontrolkou chodu a termostatem
k nastavení požadované teploty, nerezová nádoba a víko s otvorem
pro nabìraèku, které lze pøi výdeji zafixovat v otevøené poloze.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7220735 A1 Kotlík SB-10 (èerná) 10 L 1.790,- Kè
7220734 A1 Kotlík SB-10S (nerez) 10 L 3.490,- Kè
142
varné termosy na kávu a svaøené víno
Varný termos na kávu CP-06
Technická data:
Napìtí ..................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon .............................................. 1150 W
Celkový rozmìr ............. Ø300 / v = 480mm
Obsah ................................................ 6 litrù
Automatický režim teplot ............. 90° / 50°C
Celonerezové varné zaøízení vèetnì filtru slouží k pøípravì
kávy, èaje a dalších horkých nápojù, svìtelná kontrolka chodu,
hladinomìr, výpustný kohout, atraktivní design. Po ukonèení
varného procesu se zaøízení automaticky pøepne na udržovací
teplotu pøipraveného nápoje 50°C.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190730 A1 Varný termos na kávu CP-06
2.490,- Kè
Varný termos na kávu CP-10
Technická data:
Napìtí ..................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon .............................................. 1520 W
Celkový rozmìr ............. Ø330 / v = 560mm
Obsah .............................................. 10 litrù
Automatický režim teplot ............. 90° / 50°C
Celonerezové varné zaøízení vèetnì filtru slouží k pøípravì
kávy, èaje a dalších horkých nápojù, svìtelná kontrolka chodu,
hladinomìr, výpustný kohout, atraktivní design. Po ukonèení
varného procesu se zaøízení automaticky pøepne na udržovací
teplotu pøipraveného nápoje 50°C.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190731 A1 Varný termos na kávu CP-10
3.190,- Kè
Varný termos na kávu CP-15
Technická data:
Napìtí ..................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon .............................................. 1520 W
Celkový rozmìr ............. Ø330 / v = 600mm
Obsah .............................................. 15 litrù
Automatický režim teplot ............. 90° / 50°C
Celonerezové varné zaøízení vèetnì filtru slouží k pøípravì
kávy, èaje a dalších horkých nápojù, svìtelná kontrolka chodu,
hladinomìr, výpustný kohout, atraktivní design. Po ukonèení
varného procesu se zaøízení automaticky pøepne na udržovací
teplotu pøipraveného nápoje 50°C.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190732 A1 Varný termos na kávu CP-15
3.890,- Kè
Varný termos na svaøené víno 30 lt.
Technická data:
Napìtí ..................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon .............................................. 2200 W
Celkový rozmìr ............. Ø450 / v = 500mm
Obsah .............................................. 30 litrù
Regulace teploty ........................... do 100°C
Provedení: celonerezové
Varné zaøízení k pøípravì a udržení horkých nápojù, svìtelná
kontrolka chodu, termostat výpustný kohout, atraktivní design.
Topná tìlesa jsou krytá pod dnem vany.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190670 A1 Termos na svaøené víno 30 lt.
Elektrický ohøevný termos TLF6
5.990,- Kè
catering
mléko
Technická data:
Napìtí ...................................... 230V/1/50Hz
Pøíkon .............................................. 1300 W
Obsah ................................................ 6 litrù
Rozmìry (š x h x v) ..... 280 x 360 x 530 mm
Regulace teploty do ............................ 85°C
Provedení ....... dvoupl᚝ové (bain-marie)
Hmotnost ............................................. 10 kg
Model je v nerezovém dvoupl᚝ovém provedení “bain-marie”
s výkonnou topnicí 1,3 kW, která šetrnì ohøívá vodu v plášti,
zabraòuje pøipalování a znehodnocení mléka a dalších nápojù.
Uvedený termos je vhodný pro pøípravu, udržení a výdej
rùzných druhù nápojù (mléko, vodu, kávu, èaj atd.) Termos je
ovládán pomocí regulaèního termostatu do 85°C, dále je
vybaven kontrolkou chodu a hladiny vody v plášti,
anti-kondenzaèním systémem, vyjímatelnou vložkou, poklicí
a výpustným kohoutem (se snadnou údržbou), centrálním
síovým vypínaèem a výškovì stavitelnými nohami.
è.artiklu
název
3190735 A1 Elektrický varný termos TLF6
Cena bez DPH
10.990,- Kè
varné boilery
Varný izolovaný termos WB-10K a WB-20K
izolovaný
Technická data:
dvoupl᚝ové
izolované provedení
WB-10K
WB-20K
Napájení (V) .................... 230 ............. 230
Pøíkon (W) ...................... 1500 .......... 1500
Šíøka (mm) .................... Ø 210 ........ Ø 260
Výška (mm) ...................... 450 ............ 520
Obsah (l) ........................... 8,5 .............. 16
Regulace teploty (°C) .. 30-110 ....... 30-110
Automatický varný a udržovací termos. Dvoupl᚝ové
provedení s vnitøní izolací. Pro ohøev, pøípravu a udržovaní
teplých nápojù pøi varné, nebo nastavené výdejní teplotì.
Snadné ovládání a nastavení požadované teploty mechanickým
termostatem +30 až +110°C, vypínaè ON/OFF, svìtelná signalizace
chodu a dosažení požadované teploty. Bezpeèné uzavírací víko
s odvzdušòovacím otvorem. Pøehledný vodoznak, nerezová
vana s vylisovanou ryskou max.náplnì. Topná tìlesa umístìna
pod dnem zásobníku. Dávkování automatickým výpustným
kohoutem (samouzavírací Auto-stop).
143
topné tìleso pod dnem
WB-10K
WB-20K
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190725K A1 Varný boiler WB-10K
3190727K A1 Varný boiler WB-20K
2.490,- Kè
3.190,- Kè
Varný jednopl᚝ový termos WB-10A
Technická data:
Napájení ........................................... 230 V
Pøíkon ........................................... 2000 W
Šíøka (s uchy)................... Ø 220 (340) mm
Výška ............................................. 440 mm
Kapacita (po rysku) ........................ 7,5 litrù
Regulace teploty ......................... 30-110 °C
Automatický varný a udržovací termos. Jednopl᚝ové
provedení pro ohøev, pøípravu a udržovaní teplých nápojù
pøi varné, nebo nastavené výdejní teplotì. Snadné ovládání
a nastavení požadované teploty mechanickým termostatem
+30 až +110°C, vypínaè ON/OFF, svìtelná signalizace chodu
a dosažení požadované teploty. Bezpeèné uzavírací víko
s odvzdušòovacím otvorem. Pøehledný vodoznak, nerezová
vana s vylisovanou ryskou max.náplnì. Topná tìlesa umístìna
pod dnem zásobníku. Dávkování automatickým výpustným
kohoutem.
topné tìleso pod dnem
WB-10A
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190725T A1 Varný boiler WB-10A
2.190,- Kè
Varný jednopl᚝ový termos WB-15A
Technická data:
Napájení ............................................. 230V
Pøíkon ............................................. 2500 W
Šíøka (s uchy)..................... Ø 250 (370) mm
Výška ............................................. 440 mm
Kapacita (po rysku) ......................... 12 litrù
Regulace teploty .......................... 30-110°C
Automatický varný a udržovací termos. Jednopl᚝ové
provedení pro ohøev, pøípravu a udržovaní teplých nápojù
pøi varné, nebo nastavené výdejní teplotì. Snadné ovládání
a nastavení požadované teploty mechanickým termostatem
+30 až +110°C, vypínaè ON/OFF, svìtelná signalizace chodu
a dosažení požadované teploty. Bezpeèné uzavírací víko
s odvzdušòovacím otvorem. Pøehledný vodoznak, nerezová
vana s vylisovanou ryskou max.náplnì. Topná tìlesa umístìna
pod dnem zásobníku. Dávkování automatickým výpustným
kohoutem.
topné tìleso pod dnem
WB-15A
è.artiklu
název
Cena bez DPH
3190726T A1 Varný boiler WB-15A
2.590,- Kè
Varný jednopl᚝ový termos WB-20A
Technická data:
Napájení ............................................ 230 V
Pøíkon ............................................. 2500 W
Šíøka (s uchy)..................... Ø 250 (370) mm
Výška ............................................. 550 mm
Kapacita (po rysku) ......................... 17 litrù
Regulace teploty ......................... 30-110°C
Automatický varný a udržovací termos. Jednopl᚝ové
provedení pro ohøev, pøípravu a udržovaní teplých nápojù
pøi varné, nebo nastavené výdejní teplotì. Snadné ovládání
a nastavení požadované teploty mechanickým termostatem
+30 až +110°C, vypínaè ON/OFF, svìtelná signalizace chodu
a dosažení požadované teploty. Bezpeèné uzavírací víko
s odvzdušòovacím otvorem. Pøehledný vodoznak, nerezová
vana s vylisovanou ryskou max.náplnì. Topná tìlesa umístìna
pod dnem zásobníku. Dávkování automatickým výpustným
kohoutem.
topné tìleso pod dnem
è.artiklu
WB-20A
název
3190727T A1 Varný boiler WB-20A
Cena bez DPH
2.990,- Kè
144
y
r
a
v
o
v
c
i
á
t
k
n
í
š
a
l
j
t
ì
A
n
a
e
áv
d
lini
o
r
nejp
dvouskupinový pákový kávovar
univerzální pomocník
pro pøípravu lahodných kávových nápojù
Mlýnek na kávu
s poèítadlem porcí MCF9A
Mlýnek na kávu
pro jednotlivé porce MCF12PG
napìtí 230V / pøíkon 330W
otáèky 1400 ot/min
kapacita zásobníku kávy 1,5 kg
zásobník umleté kávy 300 g
mlecí kámen Ø64 mm
možnost dávkování 5 - 9 g
rozmìry (š x h x v) 230x410x640 mm
produkce 10 kg/h
hmotnost 13 kg
napìtí 230V / pøíkon 368W
otáèky 880 ot/min.
kapacita zásobníku 1,5 kg
mlecí kámen Ø65mm
rozmìr (š x d x v) 180x400x535 mm
hmotnost 13 kg
s tímto porcovým mlýnkem kávy
FIAMMA máte vždy èerstvì namletou kávu,
snadné programování a záznam o poètu
vydaných porcí
Nástupce úspìšného modelu MCF7.
7240178 A
è.artiklu
MCF9A
model
9.900,- Kè
7240181 A1
cena bez DPH
è.artiklu
NEW
MCF12PG
model
17.990,- Kè
cena bez DPH
kávovary pákové
145
Pákový kávovar ATLANTIC COMPACT II CV
dvouskupinový
QTOP
uality
Provedení ..................... dvouskupinový
Objem boileru ........................... 6,5 litrù
Napìtí .......................................... 400V
Pøíkon ....................................... 2,1 kW
Rozmìry (š x h x v) .. 475x563x530 mm
Hmotnost .................................. 52,5 kg
Profesionální dvoupákový kávovar s programovatelným
nastavením skupin a velikosti šálkù.
- poèet skupin: 2
- nastavení: automatické
- ovládání: programovatelné
- provedení: nerez/lak*
- tryska na vodu: ano
- tryska na páru: ano
- ohøev šálkù: ano
* pøíplatkovì s nerezovým boèním opláštìním
profesionální
catering
Technická data:
ZDARMA
+
zmìkèovaè vody
(odstraní vodní kámen)
Automatický kávovar COMPACT II CV je díky svým rozmìrùm
nejefektivnìjší model na trhu - šíøka pouze 475 mm
(bìžná šíøka pouze jednopákových modelù).
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7240188 A1 Kávovar AT. COMPACT II CV
44.990,- Kè
Pákový kávovar ATLANTIC CV
QTOP
uality
Technická data:
Provedení .................... jednoskupinový
Obsah bojleru .............................. 5 litrù
Napìtí ........................... 400V/2N/50Hz
Pøíkon ........................................ 2,1 kW
Rozmìry (š x h x v) .. 475x640x530 mm
- optimální krémová pìna pressa
- provedení jednoskupinové
- vývod páry 1x
- jeden vývod horké vody
- doteková programovatelná klávesnice pro každou
hlavu samostatnì s pøesným objemovým dávkováním
- snadná instalace cappuccinátoru
- automatické dopouštìní boileru, optický indikátor hladiny
- provedení: nerez/lak*
- bezpeènostní systém hlídání hladiny boileru
* pøíplatkovì s nerezovým boèním opláštìním
profesionální
catering
jednoskupinový
ZDARMA
+
zmìkèovaè vody
(odstraní vodní kámen)
Nejprodávanìjší jednopákový a dvoupákový
kávovar Fiamma ATLANTIC CV
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7240186 A1 Pákový kávovar ATLANTIC I CV
37.990,- Kè
Pákový kávovar ATLANTIC CV
QTOP
uality
Technická data:
Provedení ..................... dvouskupinový
Obsah bojleru .............................. 9 litrù
Napìtí ........................... 400V/2N/50Hz
Pøíkon ....................................... 3,8 kW
Rozmìry (š x h x v) .. 665x640x530 mm
- optimální krémová pìna pressa
- provedení dvouskupinové
- vývod páry 2x
- jeden vývod horké vody
- doteková programovatelná klávesnice pro každou
hlavu samostatnì s pøesným objemovým dávkováním
- snadná instalace cappuccinátoru
- automatické dopouštìní boileru, optický indikátor hladiny
- provedení: nerez/lak*
- bezpeènostní systém hlídání hladiny boileru
* pøíplatkovì s nerezovým boèním opláštìním
profesionální
catering
dvouskupinový
ZDARMA
+
zmìkèovaè vody
(odstraní vodní kámen)
Nejprodávanìjší jednopákový a dvoupákový
kávovar Fiamma ATLANTIC CV
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7240187 A1 Pákový kávovar ATLANTIC II CV 46.990,- Kè
Pákový kávovar ATLANTIC II Tall Cups CV
QTOP
uality
Technická data:
Provedení ................................... dvouskupinový
Obsah bojleru ............................................ 9 litrù
Napìtí ......................................... 400V/3N/50Hz
Pøíkon ...................................................... 3,8 kW
Rozmìry (š x h x v) ............ 665 x 563 x 530 mm
Hmotnost ................................................... 58 kg
Profesionální dvoupákový kávovar s programovatelným
nastavením skupin a velikosti šálkù.
- poèet skupin: 2
- nastavení: automatické
- ovládání: programovatelné
- provedení: nerez/lak*
- tryska na vodu: 1
- tryska na páru: 2
- ohøev šálkù: ano
- držák na malé šálky: 2
* pøíplatkovì s nerezovým boèním opláštìním
profesionální
catering
dvouskupinový
ZDARMA
+
zmìkèovaè vody
(odstraní vodní kámen)
Díky svému zvýšenému prostoru pod pákou je
automatický kávovar Tall Cups vhodný také
pro pøípravu kávových nápojù ve vysokých sklenicích
è.artiklu
název
7240189 A1 Kávovar AT. II Tall Cups CV
Cena bez DPH
48.990,- Kè
146
kávovary automatické
Automatický kávovar ECAM 22.110
lehký provoz
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ................ 238x430x351 mm
Hmotnost ..................................................... 9 kg
Pøíkon .................................................... 1450 W
Naspìtí ..................................................... 230 V
Kapacita nádoby na vodu ........................... 1,8 lt
Kapacita nádoby na zrnkovou kávu .......... 250 g
Prùm. spotøeba v režimu stand-by ........ <0,35 W
Prùm. spotøeba ve spoøícím módu .......... <0,7 W
- cappuccino system” smíchá páru, vzduch a mléko, a vytvoøí
bohatou hustou krémovou pìnu pro skvìlé cappuccino
- pøíprava kávy kdykoli si vzpomenete, nebyla nikdy tak snadná,
lze si vybrat z malé,støední èi velké kávy, silného èi extra jemného
aroma,vychutnejte si espreso horké èi støednì teplé
- lze používat zrnkovou i mletou kávu
- lze pøipravit až 2 šálky kávy najednou
- vyjímatelná spaøovací jednotka s nastavitelnou kapacitou ( 6-14g)
- tichý mlýnek zrnkové kávy,13 stupòù nastavení hrubosti mletí
- nastavitelné množství kávy a vody, funkce pøedpaøení
- nastavitelná výška adaptéru pro rùznou velikost šálkù (86-142mm)
- automatické vypnutí pøístroje, funkce stand-by
- ukazatel kapacity zásobníku na sedlinu: 14 šálkù/72h
- vyjímatelný zásobník na vodu (1.8 l.) s ukazatelem stavu vody
- samoèistící funkce a odvápòovací program
- vodní filtr, nastavitelná tvrdost vody
- odnímatelná odkapávací miska s ukazatelem množství vody
- rapid Cappuccino
- vypínaè elektrické energie pro nulovou spotøebu
- funkce pro úsporu energie
- nový patentovaný termoblok s elektronickou kontrolou teploty
Nový ovládací panel
Umožòuje pøipravit jakoukoli kávu pouhým stiskem tlaèítka.
Otáèením knoflíku lze snížit èi zvýšit intenzitu kávy.Stiskem
jednotlivých tlaèítek lze vybrat množství kávy (až long Coffee).
Tryska na cappuccino
Nerezový Cappuccino systém je ideální pro pøípravu bohaté ,
krémové pìny pro perfektní cappuccino.
NEW
Kávovar ECAM 22.110B - èerný
Kávovar ECAM 22.110SB - støíbrnoèerný
Modely bez pøipojení na vodu a odpad.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
800439932505 A Kávovar ECAM 22.110B 10.825,- Kè
800439932506 A Kávovar ECAM 22.110SB 11.655,- Kè
Automatický kávovar ECAM 23.450
lehký provoz
Technická data:
- vyjímatelná nádoba na vodu (1,8 l) s indikátorem vody
- patentovaný termoblok: udržuje ideální a stálou teplotu
- vodní filtr
- upozornìní na nutnost proèištìní systému od mléka
- automatická èistící a odvápòovací funkce
- nastavitelnost tvrdosti vody
- automatická funkce vypnutí umožòuje redukovat
spotøebu energie
- funkce rychlého Cappuccina
- signální tón oznamující zahøívání pøístroje
Rozmìry (š x h x v) ................ 238x430x340 mm
Hmotnost ..................................................... 9 kg
Pøíkon .................................................... 1450 W
Naspìtí ..................................................... 230 V
Kapacita nádoby na vodu ........................... 1,8 lt
Kapacita nádoby na zrnkovou kávu .......... 150 g
Prùm. spotøeba v režimu stand-by ........ <0,35 W
Prùm. spotøeba ve spoøícím módu .......... <0,7 W
- dvouøádkový display v èeském jazyce
- patentovaný Cappuccino Systém pro vytvoøení lahodného
šálku cappuccina pøipraveného jedním stiskem
- individuálnì nastavitelné malé, støední nebo velké kávy, silné
nebo extra jemné chuti s horkou nebo støední teplotou kávy
- možnost uložení do pamìti pøístroje Vámi navolené kafe
- osvìtlení šálkù
- automat lze naplnit zrnkovou i mletou kávou
- mùžete si pøipravit dva šálky kávy najednou
- vyjímatelná spaøovací jednotka
- zabudovaný tichý mlýnek na zrnkovou kávu
s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
- nastavitelné množství kávy a vody, funkce pøedpaøení
- nastavitelný odtok kávy od 86 mm do 142 mm
- možnost naprogramování zapnutí pøístroje
- statistika poèítání šálkù
- nádobka na zrnkovou kávu pøipravý až 14 šálkù
Kávovar ECAM 23.450B - èerný
Kávovar ECAM 23.450S - støíbrný
NEW
Model bez pøipojení na vodu a odpad.
è.artiklu
název
800439932386 A Kávovar ECAM 23.450B
800439932389 A Kávovar ECAM 23.450S
Automatický kávovar
PrimaDonna S De Luxe ECAM 26.455
Cena bez DPH
19.160,- Kè
23.325,- Kè
lehký provoz
Technická data:
Rozmìry(š x h x v) ................. 238x441x345 mm
Hmotnost ................................................ 11,5 Kg
Pøíkon ..................................................... 1450 W
Napìtí ........................................................ 230 V
Kapacita nádoby na vodu ........................... 1,8 lt
Kapcita mlýnku na zrnkovou kávu ............. 250 g
Bojlery .............................................................. 2
Tlak ........................................................... 15 bar
Výška šálku min/max .......................... 86/14 mm
- patentovaný systém IFD cappuccino: pro perfektní
cappuccino, caffe latte a latte macchiato
- promyšlená technika individuálního nastavení kávy od malé,
støední po velkou, jemnou èi velmi silnou, s volitelnou teplotou
- lze použít zrnkovou i mletou kávu
- možnost pøipravit dva šálky espressa najednou
- vyjímatelná spaøovací jednotka s kapacitou 6 až14 g
- tichý zabudovaný ocelový mlýnek (13 možností nastavení)
- funkce pøedpaøení, nastavitelné množství kávy a vody
- nastavitelný adaptér na výdej kávy 87 - 142 mm
- naprogramování automatického zapnutí a vypnutí pøístroje
- statistika množství uvaøených nápojù
- nahøívací plocha na šálky
- kapacita odpadní nádobky na kávovou sedlinu 14 káv
- vyjímatelná nádoba na vodu o objemu 1,8 litrù
- automatická èistící a odvápòovací funkce
- vodní filtr, nastavitelná tvrdost vody
- odnímatelná odkapávací møížka s indikátorem hladiny vody
- energeticky úsporný režim, automatické funkce vypnutí
umožòují redukce spotøeby energie na nulu
- funkce stand-by režimu
- dva bojlery
è.artiklu
název
800439932509 A Kávovar ECAM 26.455
Cena bez DPH
29.160,- Kè
kávovary
Pákový kávovar EC 850 Espresso
lehký provoz
Technická data:
Chcete mít kávu jako z profesionálního stroje?
EC 850 Vám to umožní díky zabudovanému termobloku!
A navíc disponuje funkcí cappuccino jedním stiskem.
Rozmìry (š x h x v) ................ 268x310x305 mm
Hmotnost ..................................................... 7 kg
Napìtí / Pøíkon ........................... 230 V / 1450 W
Tlak ........................................................ 15 barù
Kapacita nádoby na vodu .............................. 1 lt
- patentovaný systém pro pøípravu cappuccina
jedním stiskem, získáte skvìlé cappuccino èi
latte macchiato pøipravené pøímo do šálku
- systém ohøevu s termoblokem
- elektronicky kontrolovaná teplota
- lze použít mletou i porcovanou kávu (E.S.E.pody)
- podsvícená tlaèítka pro pøípravu espressa
(jednoho èi dvou šálkù), cappuccina nebo
teplé vody pro snadnou a intuitivní pøípravu
- nastavitelný prostor pro sklenici vysokou až 10 cm
- speciální profesionální držák (páka) filtru na mletou kávu
a pody s nástavcem na pìnu pro pøípravu 1 èi 2 šálkù
- systém je vždy nahøátý a pøipraven k použití
- vypínaè se svìtelnou kontrolkou
- odkapávací miska s ukazatelem hladiny vody
- tìlo z nerezové oceli, nahøívaè šálkù
- vodní filtr, proti odkapávací systém
147
EC850 využívá technologii ohøevu vody pomocí termobloku,
kde je zajištìn prùbìžný ohøev vody a teplota je elektronicky
kontrolována. Tím je dosaženo profesionálního výsledku
a rychlejší pøípravy kávy, pøi nižší spotøebì energie. Pøístroj
disponuje profesionální držákem (pákou) filtru kávy z masivního kovu, který výbornì udržuje teplotu. K pøípravì lze použít
mletou i porcovanou kávu (E.S.E. pody). Cappuccino jedním
stiskem, do šálku vtéká již hotové lahodné cappuccino.
NEW
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) 285x420x405 mm
Hmotnost 13,4 kg
Pøíkon 1350 W / Napìtí 230 V
Kapacita nádoby na vodu 1,4 lt
Kapacita nádoby na zrnkovou kávu 250 g
Model bez pøipojení na vodu a odpad.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
800439932535 A Kávovar pákový EC 850
7.490,- Kè
Patentovaný systém
CAPPUCCINO JEDNÍM STISKEM:
díky speciální nádobce si snadno pøipravíte
našlehané Cappuccino, italské Latte Macchiato,
Caffelatte, napìnìné mléko i horkou èokoládu.
Systém disponuje 5 tlaèítky pro maximálnì
jednoduchou pøípravu mléèných nápojù.
800439932573 A ESAM 6900.M 41.655,- Kè
è.artiklu
model
cena bez DPH
- barevný displej
- snadné osobní nastavení s uložením do pamìti,
zvolte si velikost kávy a její požadovanou chu
- mnohonásobné nastavení profilu
- speciální nádobka na horkou èokoládu
- speciální termo nádobka na mléko
- tryska na Cappuccino
- tlaèítko pro pøípravu velké kávy
- lze použít zrnkovou i mletou kávu
- lze pøipravit 2 espressa najednou
- vyjímatelná spaøovací jednotka
- zabudovaný mlýnek na kávu s nastavitelnou
hrubostí mletí (13 možností)
- nastavitelné množství kávy a vody
- elektronická kontrolka teploty a funkce pøedpaøení
- výškovì stavitelná skupina: od 88 do140 mm
- programovatelná funkce zapnutí a stand-by režimu
- indikátor prázdné nádoby na vodu a zrna
- poèítadlo uvaøených káv
- indikátor plného zásobníku na sedlinu
- upozornìní na èištìní cappuccino systému
- automatická èisticí a odvápòovací funkce,
vodní filtr a nastavitelná tvrdost
- nahøívací plocha na šálky
- akustický signál
AUTOMATICKÉ CAPPUCCINO, CAFFELATTE,
LATTE MACCHIATO, NAPÌNÌNÉ MLÉKO A HORKÁ ÈOKOLÁDA
Zrnková káva DeLonghi
Espresso Classic
Objevte lahodnou chu a svùdnou rozkoš kávy Kimbo pro
D.L. Espresso Classic: nepøekonatelné smìsi (60% Robusta,
40% Arabica) s intenzivním aromatem a plnou chutí tìch
nejlepších jihoamerických káv.
100% Arabica
Nejlepší druhy kávy Arabica vybrané pøímo v místì pùvodu:
smìs jemné chuti, složená výhradnì z nejjemnìjších druhù kávy
Arabica z náhorních planin Støední a Jižní Ameriky. Dokonalé pražení
zdùrazòuje její svìží chu a pronikavé aroma s nádechem kvìtin.
S kávou Kimbo De Longhi si mùžete pøipravit doma
lahodné espresso a krémové capuccino, stejnì jako
praví profesionálové v kavárnách a barech.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
800220014045 A Espresso Classic (1kg) 335,- Kè
800220014046 A Espresso Arabica (1kg) 415,- Kè
148
kávovary automatické
Vysokokapacitní automatický kávovar
Macchiavalley - ZION
profesionál
Technická data:
Napìtí ................................................ 230 V
Pøíkon .............................................. 3,5 kW
Rozmìry (š x h x v) ........ 325x560x725 mm
Kapacita ................................ 700 porcí/24h
Kapacita ............................. až 100 porcí/1h
Bojler ....................................................... 2x
Pøedvolba nápojù .................................... 21
Hmotnost ............................................ 40 kg
MADE IN
GERMANY
laté
èokoláda
cappuccino
espresso
káva
èaj
Standardní výbava modelu ZION 2M/1P:
- 2M = 2x mlýnek na kávu 650g - výdej porcové kávy
- 1P = 1x zásobník práškových - napìòovaè mléka
smìsí (èokolády) 1000g
- TFT plnì grafický displej
- dvojitý výdej kávy
- kompletní pøehled výdeje
- dvojitý výdej mléka
- èteèka èipových karet
- výdej horké vody
- IQ technologie výroby kávy
- výdej horké páry
- instalace a zaškolení
Modely s pøipojením na vodu a volitelnì i odpad.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7242100 A Kávovar ZION 2M/1P 230V 158.900,- Kè
7242103 A Kávovar ZION 1M/2P 230V 158.900,- Kè
7242104 A Kávovar ZION 2M
230V 144.900,- Kè
Kávové speciality stisknutím tlaèítka. Plnì automatické vysokokapacitní kávovary ZION nabízí perfektní a moderní technologii, konstantnì vysokou kvalitu I pøi velké
produkci, flexibilní volba produktu, snadná obsluha a optimální pomìr ceny, výkonu a mnohem více. Až 21 druhù kávy, èokolády, specialit pro Vaše šálky si mùžete
snadno pøipravit a naprogramovat. Každá káva a specialita je èerstvì uvaøená volbou pøíslušného tlaèítka. Vysoký výkon mlýnku s individuálním nastavením tak,
aby káva i èokoláda byla v té nejvyší kvalitì spoleènì s èerstvým mlékem. Stroje mohou být vybaveny mincovníkem, nebo pøímo pøipojeny k platebním systémùm.
Vysokokapacitní automatický kávovar
Macchiavalley - TASMAN 2M
profesionál
Technická data:
Napìtí ................................... 400 V (230 V)
Pøíkon ................................ 4,6 kW (2,0 kW)
Rozmìry (š x h x v) ........ 325x579x824 mm
Kapacita 400 V .................... 1600 porcí/24h
Kapacita 400 V ................... až 240 porcí/1h
Bojler ....................................................... 2x
Pøedvolba nápojù .................................... 21
Hmotnost ............................................ 53 kg
Standardní výbava:
- 2x mlýnek na kávu 1.300g
- dvojitý výdej kávy
- dvojitý výdej mléka
- extra výdej horké vody
- výdej horké páry
- výdej porcové kávy
- èerpadlo na mléko
- napìòovaè mléka
MADE IN
GERMANY
laté
cappuccino
espresso
káva
èaj
- TFT plnì grafický displej
- chytrá èteèka èipových karet
- IQ technologie výroby kávy
- PID systém (automatická
regulace teploty vody v bojleru)
- možnost soubìžného výdeje
horké vody a zvolené kávy
- instalace a zaškolení
Modely s pøipojením na vodu a volitelnì i odpad.
è.artiklu
název
napìtí Cena bez DPH
7242113 A Kávovar TASMAN 2M 400V
7242111 A Kávovar TASMAN 2M 230V
7242112 A Výrobník èokolády
230V
229.900,- Kè
229.900,- Kè
24.900,- Kè
Kávové speciality stisknutím tlaèítka. Plnì automatické vysokokapacitní kávovary TASMAN nabízí perfektní moderní technologii, konstantnì vysokou kvalitu i pøi velké
produkci, flexibilní volba produktu, snadná obsluha, optimální pomìr ceny, výkonu a mnohem více... Až 21 druhù kávy, èokolády, specialit. Snadné naprogramování
a pøíprava dle velikosti Vašich šálkù. Každá káva a specialita je èerstvì uvaøená volbou pøíslušného tlaèítka. Ideální zaøízení pro rychlý výdej kávových specialit,
èaje a horké èokolády všude tam, kde je tøeba vydat až 240 nápojù za hodinu. Tasman má integrované èerpadlo na mléko a je možno jej pøipojit k dalším modulùm,
(výrobník èokolády s kapacitou 4 litry) a popø.dovybavit mincovníkem, nebo pøipojit k platebním systémùm.
Chladnièka na mléko
Technická data:
pro ZION
pro TASMAN
Napìtí (V) ................. 230 .................... 230
Pøíkon (W) ................ 700 .................... 700
Šíøka (mm) ............... 215 .................... 215
Hloubka (mm) .......... 387 .................... 387
Výška (mm) ............. 584 ..................... 625
Kapacita (l) .................. 5 ......................... 5
Hmotnost (kg) ............ 22 ....................... 24
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7242101 A Chladnièka na mléko ZION
36.900,- Kè
7242121 A Chladnièka na mléko TASMAN 41.900,- Kè
Ohøevný zásobník šálkù
Technická data:
pro ZION
pro TASMAN
Napìtí (V) ................. 230 .................... 230
Pøíkon (W) ................ 100 .................... 100
Šíøka (mm) ................ 213 .................... 215
Hloubka (mm) ........... 387 .................... 387
Výška (mm) .............. 585 .................... 625
Kapacita (šálkù) ... až 100 ............... až 100
Police (vyhøívané) ..... 3(2) ................... 3(2)
Hmotnost (kg) .............. 11 ..................... 13
è.artiklu
název
7242102 A Ohøívaè šálkù ZION
7242122 A Ohøívaè šálkù TASMAN
Cena bez DPH
18.900,- Kè
25.900,- Kè
širší výbìr doplòkù a pøíslušenství pro kávovary na vyžádání (speciální mincovník, napojení na pokladní systém, rozšíøení èipových karet a pøístupù pro
personál, rozšíøení programù, GSM moduly, interface, zámky k zásobníkùm a chladnièce, externí èerpadlo na mléko, podstolový zásobník na vodu atd.)
šlehaèkové lahve iSi
Šlehaèková láhev GOURMET WHIP (PLUS)
149
QTOP
uality
jednopl᚝
Technická data:
model
1403
1603
1703
Plnìní (litr)......... max. 0,25 ... max. 0,5 .......... max. 1
Rozmìry (mm) ... Ø94x268 ... Ø94x310 ... Ø102xx336
Hmotnost (kg)............. 0,89 .......... 0,95 ............... 1,11
Povrch ..................... matný ....... matný ........... matný
Gourmet Whip Plus se používá více pøi vaøení, protože
mùžeme regulovat teplotu sami pomocí vodní láznì. Napøíklad
když se omáèka vychladí, mùže se v nìm opìt ohøát. Je to
možné i naopak - když je obsah pøíliš teplý, mùže se vychladit
v lednici. Nerezová hlavice s robustním ventilem. Konstruováno
pro pøípravu horkých pokrmù použita kvalitní odolná silikonová
tìsnìní. Protiskluzová rukoje. Možné mýt v myèkách.
Vyhovuje všem požadavkùm HACCP.
Šlehaèková láhev THERMO WHIP
Tøi praktické vymìnitelné zdobièky
s kovovým závitem.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
900237701401 A1 GOURMET WHIP 1403
900237702431 A1 GOURMET WHIP 1603
900237702441 A1 GOURMET WHIP 1703
1.455,- Kè
1.595,- Kè
1.755,- Kè
QTOP
uality
dvoupl᚝
Technická data:
model
1801
Plnìní ................................ max. 0,5 litru
Rozmìry .......................... Ø102x291 mm
Hmotnost ..................................... 1,21 kg
Povrch ........................................... matný
Nerezová vakuovì izolovaná láhev s dvojitou stìnou a maximální
tepelnou izolací. Thermo Whip nepotøebuje žádné pomocné pøístroje
(jako lednice a vodní lázeò).Thermo Whip mùže obsah samostatnì
udržovat až 8 hodin chladný nebo až 3 hodiny teplý. Když tento interval
uplyne, není možné mìnit teplotu obsahu. Je ideální jako transportní
prostøedek pro catering, nebo pro pulty, když není v blízkosti lednièka.
Urèeno k pøípravì šlehaèky, nadýchaných lehkých krémù, dezertù,
teplých a studených omáèek i našlehaných krémových polévek.
Nerezová hlavice se silikonovým povlakem a robustním dávkovacím
ventilem. Možné mýt v myèkách. Vyhovuje všem požadavkùm HACCP.
Výrobník šlehaèky THERMO XPRESS WHIP(PLUS)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
900237702470 A1 THERMO WHIP 1801
1.950,- Kè
QTOP
uality
dvoupl᚝
Technická data:
model
1805
Plnìní ...................................... max. 1 litr
Rozmìry ................. 390 x 132 x 132 mm
Hmotnost ..................................... 2,81 kg
Povrch ........................................... matný
Statický výrobník šlehaèky. Nerezová vakuovì
izolovaná láhev s dvojitou stìnou. Udržuje chladnou
náplò až 8 hodin, teplou až 3 hodiny. Inovaèní systém
výtlakové trubky - snadné dávkování stlaèením.
K pøípravì šlehaèky, nadýchaných lehkých krémù,
dezertù, teplých a studených omáèek i našlehaných
krémových polévek. Vybaveno protiskluzovou podložkou
a odkapávací miskou. Možné mýt v myèkách.
Vyhovuje všem požadavkùm HACCP.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
900237702480 A1 THERMO EXPRESS WHIP 1805 3.350,- Kè
SAHNE 24 originál bombièky
Popis:
Jednorázové bombièky iSi pro výrobu šlehaèky
a krémù s garantovanou náplní 8 g díky speciálnímu uzávìru.
Použití: jedna bombièka na 0,5 litrù náplnì.
Poèet kusù v balení 24.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
900237700084 A1 Bombièky SAHNE 24 (balení 24 ks) 230,- Kè
Plnící jehly FILL IT
Popis:
Balení obsahuje plnící jehly (Ø 3 a 5 mm) v ochranném obalu
a jsou dokonalým doplòkem pro kreativní kuchaøe k plnìní:
- croissantù, trubièek
- zdobení koblih
- nastøikování masa a peèiva
Jehly jsou vhodné pro výhradní použití s lahvemi
iSi Thermo Whip (PLUS) nebo iSi Gourmet Whip (PLUS)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
900237702708 A1 Plnící jehly FILL IT (balení 2 ks)
250,- Kè
150
fontány na èokolády
Fontána na èokoládu SELECT a CLASSIC
Technická data:
SELECT
CLASSIC
Napìtí (V) ................... 230 .................. 230
Šíøka (mm) .............. Ø 230 .............. Ø 273
Výška (mm) ................ 410 .................. 457
Max. náplò (kg) ........... 1,8 ................... 2,5
Min. náplò (kg) ............ 1,0 ................... 1,8
Hmotnost ..................... 3,6 ..................... 4
! PRAVÁ !
Belgická
èokoláda
balení
907g
Fontána SELECT na èokoládu pro lehké provozy.
Ideální model pro malá a støednì velká domácí setkání
s možností náplnì 1,8 kg. Základna v nerezovém provedení.
Kaskády a podávací šnek jsou vyrobeny z odolného plastu.
Model s tichým chodem motoru.
è.artiklu
SELECT
CLASSIC
Fontána CLASSIC na èokoládu pro lehké provozy. Ideální
model pro malá a støednì velká domácí setkání s možností
náplnì až 2,5 kg. Základna v nerezovém provedení. Kaskády
a podávací šnek jsou vyrobeny z odolného plastu.
Model s tichým chodem motoru.
název
Cena bez DPH
7112104 A1 Fontána na èokoládu SELECT 2.990,- Kè
7112101 A1 Fontána na èokoládu CLASSIC 5.890,- Kè
Pøíslušenství:
7112105 A Èokoláda mléèná (balení 907g)
350,- Kè
7112106 A Èokoláda hoøká (balení 907g)
350,- Kè
7112107 A Èokoláda bílá
(balení 907g)
390,- Kè
Fontána na èokoládu CORTEZ a AZTEC
Technická data:
CORTEZ
AZTEC
Napìtí (V) ................... 230 .................. 230
Šíøka (mm) .............. Ø 330 .............. Ø 380
Výška (mm) ................ 590 .................. 690
Max. náplò (kg) ........... 2,8 ................... 5,0
Min. náplò (kg) ............ 2,0 ................... 2,7
Pøepravní box ........... ANO ................ ANO
Hmotnost ................... 10,6 ................ 12,2
! PRAVÁ !
Belgická
èokoláda
balení
907g
CORTEZ malá, masivní a již profesionální fontána
na èokoládu v celonerezovém provedení. Oblíbený,
profi model vhodný pro menší provozy. Pro pøípravu
až 2,8 kg èokolády. Ideální pro transport a uskladnìní
(dodáváno v plastovém kufru).
Fontána AZTEC v celonerezovém provedení je univerzální
pro všechny bìžné provozy a èokolády. Perfektní pro akce
s kapacitou do 100 osob. Tato fontána zvládne pøípravu
až 5 kg èokolády. Ideální pro transport a uskladnìní
(dodáváno v plastovém kufru).
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7112102 A1 Fontána na èokoládu CORTEZ 42.900,- Kè
7112103 A1 Fontána na èokoládu AZTEC 62.900,- Kè
CORTEZ
AZTEC
Pøíslušenství:
7112105 A Èokoláda mléèná (balení 907g)
350,- Kè
7112106 A Èokoláda hoøká (balení 907g)
350,- Kè
7112107 A Èokoláda bílá
(balení 907g)
390,- Kè
Fontána na èokoládu MONTEZUMA a SEPHRA
Technická data:
MONTEZUMA
SEPHRA
Napìtí (V) ................... 230 .................. 230
Šíøka (mm) .............. Ø 470 .............. Ø 470
Výška (mm) ................ 860 ................ 1120
Max. náplò (kg) ............ 10 .................... 10
Min. náplò (kg) ............ 5,4 ................... 6,3
Pøepravní box ........... ANO ................ ANO
Hmotnost ................... 23,1 ................ 25,4
! PRAVÁ !
Belgická
èokoláda
balení
907g
Fontána MONTEZUMA v celonerezovém provedení
ideální pro události všech velikostí, zajistí každou
velkou prezentaci a ohromí každého hosta. Tento
model zvládne pøípravu až 10 kg èokolády,
ale i množstvím nad 5,4 Kg.
Model SEPHRA v celonerezovém provedení ohromující
svojí výškou 112cm, vybavena ètyømi kaskádami. Jedná
se o nejvíce pùsobivou fontánu firmy Sephra. Tento
model zvládne pøípravu až 10 kg èokolády s minimálním
množstvím nad 6,3 Kg.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7112108 A1 Fontána na èok. MONTEZUMA 92.900,- Kè
7112109 A1 Fontána na èok. SEPHRA
99.900,- Kè
MONTEZUMA
SEPHRA
Pøíslušenství:
7112105 A Èokoláda mléèná (balení 907g)
350,- Kè
7112106 A Èokoláda hoøká (balení 907g)
350,- Kè
7112107 A Èokoláda bílá
(balení 907g)
390,- Kè
Chladnièka na mléko W5
Technická data:
Obsah ......................................................... 5 litrù
Rozmìry (š x h x v) ................. 190x281x313 mm
Napájení .... 230V AC s integrovaným adaptérem
Pøíkon ......................................................... 33 W
Teplotní rozsah ................................ +20 až +1°C
Materiál ................................................ ABS plast
Hmotnost ................................................... 3,3 kg
Chladnièka mléka pro kávovary se samonasávacím èerpadlem
a tryskou na cappuccino. Teplotní rozsah v chladícím režimu až +20°C
pod okolní teplotu, teplota omezena na +1°C. Termoelektrický systém
s vysoce výkonným ventilátorem pro nepøetržitý provoz. Chladnièka
je urèena až pro dvì 1 litrové krabice mléka. Vnitøní osvìtlení komory.
Uzavíratelné otvory pro hadièku na obou stranách (40cm hadièka na
mléko souèástí dodávky). Dìlící møížka. Izolace - PUR pìna.
è.artiklu
název
7242110 A Chladnièka na mléko W5
Cena bez DPH
2.990,- Kè
infra lampy
Infra - lampa SO
151
ohøev, udržení, výdej
Technická data:
Infra 2/1 SO Infra 3/1 SO Infra 4/1 SO
Napìtí (V/Hz) ........ 230/50 .......... 230/50 .......... 230/50
Pøíkon lampy (W) .. 2x 250 .......... 3x 250 .......... 4x 250
Kapacita GN ............... 2/1 ................ 3/1 ................ 4/1
Šíøka (mm).................. 700 .............. 980 ............. 1280
Hloubka (mm) ............ 470 .............. 470 ............... 470
Výška (mm) ............... 400 .............. 400 ............... 400
INFRA 3/1 SO
Robustní provedení s infraèervenou lampou a ochranným/hygienickým
bezpeènostním zákrytem urèené pro zavìšení.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7230350 A1 Infra lampa 2/1 SO
7230351 A1 Infra lampa 3/1 SO
7230352 A1 Infra lampa 4/1 SO
Infra - lampa AL
11.490,- Kè
13.990,- Kè
16.690,- Kè
ohøev, udržení, výdej
Technická data:
Infra 1/1 AL Infra 2/1 AL Infra 3/1 AL
Napìtí (V/Hz) ........ 230/50 .......... 230/50 .......... 230/50
Pøíkon lampy (W) .. 1x 250 .......... 2x 250 .......... 3x 250
Kapacita GN ............... 1/1 ................ 2/1 ................ 3/1
Šíøka (mm).................. 640 .............. 750 ............. 1030
Hloubka (mm) ............ 280 .............. 530 ............... 530
Výška (mm) ............... 860 .............. 720 ............... 720
Robustní provedení s infraèervenou lampou
a ochranným/hygienickým bezpeènostním zákrytem
INFRA 2/1 AL
è.artiklu
INFRA 3/1 AL
INFRA 1/1 AL
název
Cena bez DPH
7230353 A1 Infra lampa 1/1 AL
7230354 A1 Infra lampa 2/1 AL
7230355 A1 Infra lampa 3/1 AL
Infra - lampa VU
7.490,- Kè
12.690,- Kè
15.490,- Kè
ohøev, udržení, výdej
Technická data:
Infra 1/1VU Infra 2/1VU Infra 3/1VU Infra 4/1VU
Napìtí (V/Hz) ...... 230/50 ......... 230/50 ........ 230/50 ........ 230/50
Pøíkon lampy (W) ..1x 250 ........ 2x 250 ......... 3x 250 ........ 4x 250
Pøíkon desky (W) ...... 700 ............. 700 ........... 1400 ........... 2100
Kapacita GN ............... 1/1 .............. 2/1 .............. 3/1 .............. 4/1
Šíøka (mm)................. 360 ............. 690 ........... 1040 ........... 1360
Hloubka (mm) ........... 560 ............. 560 ............. 560 ............. 560
Výška (mm) ............... 720 ............. 830 ............. 830 ............. 830
Robustní provedení, ohøevná deska (regulace teploty) s infraèervenou
lampou a ochranným/hygienickým bezpeènostním zákrytem.
Dvì nezávislá ovládání (samostatné pro lampu a vyhøívací desku)
INFRA 2/1 VU
è.artiklu
INFRA 3/1 VU
INFRA 1/1 VU
název
Cena bez DPH
7230356 A1 Infra lampa 1/1 VU
7230357 A1 Infra lampa 2/1 VU
7230358 A1 Infra lampa 3/1 VU
7230359 A1 Infra lampa 4/1 VU
Infra-lampa K1 a K2
12.690,- Kè
18.890,- Kè
25.690,- Kè
29.990,- Kè
ohøev, udržení, výdej
Technická data:
K1
K2
Napìtí (V/Hz) ............. 230/50 .............. 230/50
Pøíkon (W) ...................... 675 ................. 1350
Šíøka (mm) ..................... 400 ................... 750
Hloubka (mm) ................ 600 .................... 600
Výška (mm) ................... 690 .................... 690
Regulace .............. termostat ...... termostatem
è.artiklu
Provedení: nerezové se sklokeramickou deskou
7230401 A1 Infra K1
7230402 A1 Infra K2
K1
název
napìtí Cena bez DPH
230V
230V
15.700,- Kè
29.500,- Kè
K2
Infra-lampa N1 a N2
ohøev, udržení, výdej
Technická data:
N1
N2
Napìtí (V/Hz) ............. 230/50 .............. 230/50
Pøíkon (W) ...................... 675 .................. 1350
Šíøka (mm) ..................... 400 .................... 750
Hloubka (mm) ................ 600 .................... 600
Výška (mm) ................... 690 .................... 690
Regulace .............. termostat ...... termostatem
è.artiklu
Provedení: nerezové s nerezovou topnou deskou
7230403 A1 Infra N1
7230404 A1 Infra N2
N1
název
napìtí Cena bez DPH
230V
230V
15.400,- Kè
28.900,- Kè
N2
Infra-lampa P1 a P2
pro GN1/1 s ohøevem
na udržení a ohøev jídel
Technická data:
Napìtí ........................................... 230 V/ 50Hz
Pøíkon ......................................... 675 / 1350 W
Rozmìry(š x d x v)... 400 / 750 x 600 x 690 mm
Regulace ........................................... termostat
P1
è.artiklu
Provedení: nerezové s ohøevným zásobníkem na GN 1/1
P2
název
7230405 A1 Infra P1
7230406 A1 Infra P2
napìtí Cena bez DPH
230V
230V
15.700,- Kè
29.500,- Kè
152
infra lampy a vyhøívané vitríny
Infra - lampa závìsná
1
2
3
4
5
è.artiklu
Popis:
6
název
pozice
Cena bez DPH
7230393 A1 Lampa Ø19cm-hliník (1.)
7230394 A1 Lampa Ø23cm-chrom (2.)
7230395 A1 Lampa Ø23cm-mìï (3.)
7230396 A1 Lampa Ø23cm-hliník (4.)
7330023 A1 Lampa Ø23cm-m.brus (5.)
7230392 A1 Lampa Ø23cm-chrom (6.)
napìtí 230V / pøíkon 250W
provedení dle vybraného modelu
7330024 A1 Žárovka náhradní 250W
Ohøevná deska OD-VU
3.990,- Kè
6.890,- Kè
6.990,- Kè
4.990,- Kè
7.990,- Kè
8.820,- Kè
595,- Kè
ohøev, udržení, výdej
Technická data:
OD 1/1VU OD 2/1VU OD 3/1VU OD 4/1VU
Napìtí (V/Hz) ...... 230/50 ....... 230/50 ...... 230/50 ....... 230/50
Pøíkon desky (W) ..... 700 ............ 700 ......... 1400 .......... 2100
Kapacita GN .............. 1/1 ............. 2/1 ........... 3/1 ............. 4/1
Šíøka (mm)................ 330 ............ 630 .......... 980 ........... 1300
Hloubka (mm) .......... 560 ............ 560 .......... 560 ............. 560
Výška (mm) ............... 60 .............. 60 ............ 60 ............... 60
Robustní provedení, ohøevná deska - regulace teploty 30-90°C
Zaøízení je dodáváno bez GN.
OD 1/1 VU
è.artiklu
OD 2/1 VU
název
Cena bez DPH
7230360 A1 Ohøevná deska OD 1/1VU 6.490,- Kè
7230361 A1 Ohøevná deska OD 2/1VU 8.690,- Kè
7230362 A1 Ohøevná deska OD 3/1VU 12.490,- Kè
7230363 A1 Ohøevná deska OD 4/1VU 14.990,- Kè
Teplá vitrína na peèivo DH 260 a DH 395
Technická data:
DH 260
DH395
Napájení (V) .................. 230 .................. 230
Pøíkon (W) ..................... 250 .................. 250
Šíøka (mm) .................... 500 .................. 500
Hloubka (mm) ............... 360 .................. 360
Výška (mm) ................... 260 ................. 395
Poèet dvíøek ...................1+1 ................. 2+2
Poèet pater ........................1 ...................... 2
Provedení ................ statické ........... statické
Termostat (°C) ........ 30 až 60 ......... 30 až 60
Hmotnost (kg) .................. 10 ................... 14
Provedení: Celonerezové
jednopatrová/dvoupatrová panoramatická vitrína, statický
ohøev, oboustranné otevírání a pøístup, regulace teploty
DH 260
DH 395
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7101034 A1 Teplá vitrína DH 260
7101035 A1 Teplá vitrína DH 395
5.990,- Kè
6.990,- Kè
Teplá vitrína DH 580 a DH 805
Technická data:
Napájení (V) ................ 230 .................... 230
Pøíkon (kW)...................... 1 ..................... 1,5
Šíøka (mm) .................. 640 .................... 865
Hloubka (mm) ............. 360 .................... 360
Výška (mm) ................ 530 ..................... 625
Poèet polic .......................4 ........................ 5
Teplota (°C) ......... 30 až 80 ............ 30 až 80
Sklo .......................... rovné ................. rovné
Hmotnost (kg) ............... 42 ...................... 56
Provedení: Celonerezové
oboustrannì prosklená vitrína, statický ohøev, posuvná dvíøka
ze strany obsluhy, roštové police, kontrolka chodu a teplomìr.
DH580
DH805
è.artiklu
název
7101012 A1 Teplá vitrína DH580
7101013 A1 Teplá vitrína DH805
Cena bez DPH
9.990,- Kè
10.990,- Kè
vitríny vyhøívané pultové
153
Vitrína vyhøívaná pultová HOT A530
Vyhøívaná obslužná pultová vitrína
s nerezovým AISI 304 provedením interiéru.
Elegantní design, rovné èelní sklo, halogenové
osvìtlení jednotlivých polic (horní police 28x77cm,
spodní police v rozmìru 33x73cm). Ventilovaný
ohøev (+40°C/+75°C), šetrný k uloženým produktùm
(proudìní podél èelních skel). Digitální termostat
(zobrazení nastavené a reálné teploty), miska pro
mechanické pøivlhèení komory, ze strany obsluhy
posuvná izolovaná skla.
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 900x540x790 mm
Kapacita ........................................ 140 lt
Poèet polic ........................................... 2
Teplota ............................. +40 až +75°C
Pøíkon .......................................... 765 W
Napìtí ........................................... 230 V
Hmotnost ....................................... 80 kg
+40°C ~ +75°C
NEW
è.artiklu
název
6171114 A Vitrína vyhøívaná HOT A530
Cena bez DPH
29.990,- Kè
Vitrína vyhøívaná pultová HOT S530
Vyhøívaná obslužná pultová vitrína
s nerezovým AISI 304 provedením interiéru.
Elegantní design, oblé èelní sklo, halogenové
osvìtlení jednotlivých polic (horní police 21x77cm,
spodní police v rozmìru 33x73cm). Ventilovaný
ohøev (+40°C/+75°C), šetrný k uloženým produktùm
(proudìní podél èelních skel). Digitální termostat
(zobrazení nastavené a reálné teploty), miska pro
mechanické pøivlhèení komory, ze strany obsluhy
posuvná izolovaná skla.
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 900x540x790 mm
Kapacita ........................................ 115 lt
Poèet polic ........................................... 2
Teplota ............................. +40 až +75°C
Pøíkon .......................................... 765 W
Napìtí ........................................... 230 V
Hmotnost ....................................... 80 kg
+40°C ~ +75°C
NEW
è.artiklu
název
6171117 A Vitrína vyhøívaná HOT S530
Cena bez DPH
33.990,- Kè
vitríny chlazené a mrazící
Vitrína chladící pultová COLD S530
Chladící obslužná pultová vitrína s nerezovým
provedením interiéru. Elegantní design, oblé
èelní sklo, osvìtlení jednotlivých polic (rozmìr
horní police 21x77cm, spodní police 33x73cm).
Výkonné ventilované chlazení (+2°C/+8°C),
šetrné k uloženým produktùm (proudìní podél
èelních skel). Digitální termostat (zobrazení
nastavené a reálné teploty), automatický systém
odmrazování. Èelní sklo (vakuové s výhøevem
zabraòujícím nežádoucímu rosení skel),
posuvná izolovaná skla ze strany obsluhy.
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 900x540x790 mm
Kapacita ........................................ 115 lt
Poèet polic ........................................... 2
Teplota ................................. +2 až +8°C
Pøíkon .......................................... 420 W
Napìtí ........................................... 230 V
Hmotnost ....................................... 90 kg
+2°C ~ +8°C
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6171116 A Vitrína chlazená COLD S530 38.990,- Kè
Vitrína chladící pultová COLD A530
Technická data:
Chladící obslužná pultová vitrína s nerezovým provedením
interiéru. Elegantní design, rovné èelní sklo, osvìtlení
jednotlivých polic (rozmìr horní police 28x77cm, spodní
police 33x73cm). Výkonné ventilované chlazení (+2°C/+8°C),
šetrné k uloženým produktùm (proudìní podél èelních skel).
Digitální termostat (zobrazení nastavené a reálné teploty),
automatický systém odmrazování.Èelní sklo (vakuové
s výhøevem zabraòujícím nežádoucímu rosení skel),
posuvná izolovaná skla ze strany obsluhy.
Rozmìry (š x h x v) ... 900x540x790 mm
Kapacita ........................................ 140 lt
Poèet polic ........................................... 2
Teplota ................................. +2 až +8°C
Pøíkon .......................................... 420 W
Napìtí ........................................... 230 V
Hmotnost ....................................... 90 kg
+2°C ~ +8°C
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6171113 A Vitrína chlazená COLD A530 34.990,- Kè
Vitrína mrazící pultová ICE 530
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 900x540x790 mm
Kapacita ........................................ 140 lt
Kapacita GN 1/3-100 ........................... 4
Teplota ............................... -12 až -18°C
Pøíkon .......................................... 487 W
Napìtí ........................................... 230 V
Hmotnost ..................................... 110 kg
-12°C ~ -18°C
NEW
Mrazící obslužná pultová vitrína urèená k prezentaci a prodeji
kopeèkové zmrzliny. Elegantní design, rovné èelní sklo
a nerezové provedení interiéru AISI 304 s kvalitním osvìtlením
uložené zmrzliny v polykarbonátových GN nádobách (kapacita
4x GN1/3-100, obsah nádob 3,5 litru). Intenzivní ventilované
chlazení (-12°C/-18°C), šetrné k uloženým produktùm. Digitální
termostat (zobrazení nastavené a reálné teploty), automatický
systém odmrazování. Rovné èelní sklo (vakuové s výhøevem
zabraòujícím nežádoucímu rosení skel), posuvná izolovaná
skla ze strany obsluhy, nádoby uloženy v pøehledném
a vyjímatelném polykarbonátovém rámu.
Použité bezfreonové chladivo R404a
è.artiklu
název
6171115 A Vitrína mrazící ICE 530
Cena bez DPH
39.990,- Kè
154
vitríny vyhøívané a chlazené pultové
Teplé vitríny KENTUCKY HOT/Economy
vnitøní prostor
pro 2xGN1/1 a 3xGN1/1
Technická data:
2HOT/E
3HOT/E
Délka (cm) .......................... 75 .............. 108
Šíøka (cm) ........................ 75,5 ............. 75,5
Výška (cm) ...................... 58,5 ............. 58,5
Rozmìr police (cm)....... 63x40 .......... 95x40
Kapacita (GN1/1-20) ............ 2 .................. 3
Teplota (°C) ................................... +30 / +90
Pøíkon (W) ...................... 1500 ............ 2500
Napájení (V) .................... 230 ............... 230
Sklo ................................. oblé .............. oblé
Teplé pultové vitríny KEN 2 a 3 HOT/Economy v provedení
s výklopným èelním sklem a posuvnými zadními dvíøky, ventilovaný
ohøev, možné mechanické pøivlhèení, regulace teploty +30 až +90°C.
Vitrína je vybavena osvìtlením a roštovou policí upevnìnou 172mm
nad uloženými GN1/1-20 (v cenì vitríny).
KEN 2GN HOT/E
è.artiklu
NEW
název
Cena bez DPH
7100256 A KEN 2GN HOT/E
7103002 A KEN 3GN HOT/E
Chladící vitríny KENTUCKY COLD/Economy
33.500,- Kè
42.500,- Kè
vnitøní prostor
pro 2xGN1/1 a 3xGN1/1
Technická data:
2COLD/E 3COLD/E
Délka (cm) ......................... 75 .............. 108
Šíøka (cm) ....................... 75,5 ............ 75,5
Výška (cm) ...................... 58,5 ............ 58,5
Rozmìr police (cm)....... 63x40 ......... 95x40
Kapacita (GN1/1-20) ............ 2 ................. 3
Teplota (°C) ...................................... +4 / +8
Pøíkon (W) ....................... 360 .............. 450
Napájení (V) .................... 230 .............. 230
Sklo ................................. oblé ............. oblé
Chladící pultové vitríny KEN 2 a 3 COLD/Economy v provedení
s výklopným èelním sklem a posuvnými zadními dvíøky, šetrné
ventilované chlazení pro optimální klima uvnitø vitríny, regulace teploty
+4 až +8°C. Vitrína je vybavena osvìtlením a roštovou policí upevnìnou
172 mm nad úložným dnem.
KEN 3GN COLD/E
NEW
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7103004 A KEN 2GN COLD/E
7103005 A KEN 3GN COLD/E
Teplé vitríny KENTUCKY HOT/Standard
41.500,- Kè
49.900,- Kè
vnitøní prostor
pro 1 - 2 - 3 - 4 GN1/1
Technická data:
1 HOT/S 2HOT/S 3HOT/S 4HOT/S
Délka (cm) .......... 48 ............ 75 ....... 108 ........... 141
Šíøka (cm) ........ 77,5 ......... 77,5 .......77,5 ......... 77,5
Výška (cm) ....... 58,5 ........ 58,5 ...... 58,5 .......... 58,5
Police (cm) .... 36x40 ...... 63x40 ... 95x40 ..... 128x40
Kapacita ......1GN1/1.... 2GN1/1.. 3GN1/1..... 4GN1/1
Teplota (°C) ................................................. +30 / +90
Pøíkon (W) ....... 1049 ....... 2061 ..... 2061 ......... 2122
Napájení (V) ...... 230 ......... 230 ....... 230 ........... 230
Sklo .................. oblé ......... oblé ...... oblé .......... oblé
Teplé pultové vitríny KENTUCKY HOT/Standard v provedení
s výklopným èelním sklem a zadními dvíøky (modely 1GN a 2GN)
modely 3 a 4GN se zadními posuvnými dvíøky, šetrný ventilovaný
ohøev, možnost mechanického pøivlhèení, regulace teploty +30 až +90°C.
Vitrína je vybavena osvìtlením a policí upevnìnou 172mm nad GN1/1-20
(v cenì vitríny). Na vyžádání : Provedení “custom desing” (pøední osvìtlený
reklamní panel, nebo zrcadlové zadní dveøe), PE krájecí deska, pizza
vnitøní plechy atd.
KEN 3GN HOT/S pizza
è.artiklu
NEW
KEN 3GN HOT/S
+ custom design
+ pizza plechy
KEN 3GN HOT/S/custom
název
Cena bez DPH
7100220 A
7100221 A
7100222 A
7100237 A
KEN
KEN
KEN
KEN
1GN
2GN
3GN
4GN
HOT/S
HOT/S
HOT/S
HOT/S
7103030 A
7103031 A
7103032 A
7103033 A
7103034 A
Pizza plech 1GN
Custom design 1GN
Custom design 2GN
Custom design 3GN
Custom design 4GN
33.500,39.500,49.900,59.500,-
Kè
Kè
Kè
Kè
Pøíslušenství :
Chladící vitrína KENTUCKY COLD/Standard
400,- Kè
2.500,- Kè
3.200,- Kè
3.700,- Kè
5.100,- Kè
vnitøní prostor
pro 1 - 2 - 3 - 4 GN1/1
Technická data:
1 COLD/S 2COLD/S 3COLD/S 4COLD/S
Délka (cm) ......... 48 .......... 75 ......... 108 ........... 141
Šíøka (cm) ....... 77,5 ....... 77,5 .........77,5 .......... 77,5
Výška (cm) ...... 58,5 ....... 58,5 ........ 58,5 .......... 58,5
Police (cm) ... 36x40 ..... 63x40 ..... 95x40 ..... 128x40
Kapacita .....1GN1/1... 2GN1/1... 3GN1/1..... 4GN1/1
Teplota (°C) .................................................... +2 / +6
Pøíkon (W) ........ 290 ......... 330 ........ 480 .......... 650
Napájení (V) ..... 230 ......... 230 ........ 230 .......... 230
Sklo ................. oblé ......... oblé ....... oblé ......... oblé
Chladící pultové vitríny KENTUCKY COLD/Standard v provedení
s výklopným èelním sklem a zadními dvíøky (modely 1GN a 2GN)
modely 3 a 4GN se zadními posuvnými dvíøky, šetrný ventilovaný
ohøev, možnost mechanického pøivlhèení, regulace teploty +30 až +90°C.
Vitrína je vybavena osvìtlením a policí upevnìnou 172mm nad GN1/1-20
(v cenì vitríny). Na vyžádání : Provedení “custom desing” (pøední osvìtlený
reklamní panel, nebo zrcadlové zadní dveøe).
KEN 3GN COLD/S
è.artiklu
NEW
KEN 3GN COLD/S
+ custom design
KEN 2GN COLD/S
název
Cena bez DPH
7103011 A
7103012 A
7103013 A
7103010 A
KEN 1GN COLD/S
KEN 2GN COLD/S
KEN 3GN COLD/S
KEN 4GN COLD/S
7103031 A
7103032 A
7103033 A
7103034 A
Custom design 1GN
Custom design 2GN
Custom design 3GN
Custom design 4GN
44.900,- Kè
49.900,- Kè
58.900,- Kè
68.900,- Kè
Pøíslušenství :
2.500,- Kè
3.200,- Kè
3.700,- Kè
5.100,- Kè
vitríny vyhøívané a chlazené pultové
Teplé vitríny KENTUCKY HOT/HIGH
155
vnitøní prostor
pro 2xGN1/1 a 3xGN1/1
Technická data:
523
745~765
NEW
40
20
60
Teplé pultové vitríny ”vysoké” KENTUCKY HOT/HIGH v provedení
s výklopným èelním sklem a posuvnými zadními dvíøky, ventilovaný
ohøev, možné mechanické pøivlhèení, regulace teploty +30 až +90°C.
Vitríny “HIGH” nabízí více výstavní plochy na shodném pùdorysu, jsou
vybaveny osvìtlením a dvìmi rošty nad GN1/1-20 (v cenì vitríny).
722/1052
130
80
2HOT/HIGH 3HOT/HIGH
Délka (cm) ......................... 75 ............... 108
Šíøka (cm) ....................... 77,5 .............. 77,5
Výška (cm) ...................... 74,5 ............. 74,5
Rozmìr police I.(cm)..... 63x40 .......... 95x40
Rozmìr police II.(cm).... 63x34 .......... 95x34
Kapacita (GN1/1-20) ............ 2 ................. 3
Teplota (°C) .................................. +30 / +90
Pøíkon (W) ...................... 2130 ........... 2260
Napájení (V) .................... 230 .............. 230
114
41
510
775
è.artiklu
NEW
KEN 2GN HOT/HIGH
570/900
150
746/1076
název
Cena bez DPH
7100216 A KEN 2GN HOT/HIGH 44.900,- Kè
7100248 A KEN 3GN HOT/HIGH 57.900,- Kè
Chladící vitríny KENTUCKY COLD/HIGH
vnitøní prostor
pro 2xGN1/1 a 3xGN1/1
Technická data:
2COLD/E
3COLD/E
Délka (cm) .......................... 75 .............. 108
Šíøka (cm) ........................ 77,5 ............. 77,5
Výška (cm) ...................... 74,5 ............. 74,5
Rozmìr police I.(cm)..... 63x40 .......... 95x40
Rozmìr police II.(cm).... 63x34 .......... 95x34
Kapacita (GN1/1-20) ............ 2 .................. 3
Teplota (°C) ....................................... +2 / +6
Pøíkon (W) ........................ 340 .............. 420
Napájení (V) ..................... 230 .............. 230
Chladící pultové vitríny ”vysoké” KENTUCKY HOT/HIGH v provedení
s výklopným èelním sklem a posuvnými zadními dvíøky, ventilované
chlazení pro optimální klima uvnitø vitríny, regulace teploty +2 až +6°C.
Vitríny “HIGH” nabízí více výstavní plochy na shodném pùdorysu, jsou
vybaveny osvìtlením a dvìmi rošty nad GN1/1-20 (v cenì vitríny).
722/1052
222~242
523
745~765
130
570/900
510
114
150
775
è.artiklu
NEW
KEN 2GN COLD/HIGH
746/1076
název
Cena bez DPH
7103014 A KEN 2GN COLD/HIGH 56.900,- Kè
7100241 A KEN 3GN COLD/HIGH 67.900,- Kè
Teplé vitríny ADDA HOT (Self service)
vnitøní prostor
pro 2xGN1/1 a 3xGN1/1
Technická data:
AD2HOT
AD3HOT
Délka (cm) ......................... 75 ............... 108
Šíøka (cm) ....................... 71,7 .............. 71,7
Výška (cm) ...................... 84,5 ............. 84,5
Rozmìr police I.(cm)..... 64x45......... 102x45
Rozmìr police II.(cm).... 64x39 ........ 102x39
Kapacita (GN1/1-20) ............ 2 .................. 3
Teplota (°C) ................................... +30 / +85
Pøíkon (W) ...................... 2130 ............ 3150
Napájení (V) ..................... 230 .............. 230
Teplé pultové vitríny ADDA HOT v provedení s výklopným
èelním sklem, zadní zrcadlová køídlová dvíøka (ze strany obsluhy)
ventilovaný ohøev, vnitøní osvìtlení, dvì roštové police, GN nádoby,
možnost mechanického pøivlhèení, regulace teploty +30 až +85°C.
Model HOT/Self service v samoobslužném provedení s výklopnými
sklenìnými dvíøky pro každou polici (ze strany zákazníka).
5°
662
845
5°
200
662
200
845
200
200
2 GN SELF SERVICE
746
717
717
è.artiklu
NEW
AD 2GN HOT
SELF SERVICE
746
název
Cena bez DPH
7103022 A ADDA 2GN HOT
7103023 A ADDA 3GN HOT
SELF SERVICE:
7103024 A ADDA 2GN HOT/SF
7103025 A ADDA 3GN HOT/SF
Modely ADDA HOT je možné zapustit do desky stolu po odejmutí èelního panelu.
38.500,- Kè
47.500,- Kè
Chladící vitríny ADDA COLD (Self service)
39.900,- Kè
49.900,- Kè
vnitøní prostor
pro 2xGN1/1 a 3xGN1/1
Technická data:
AD2COLD AD3COLD
Délka (cm) ......................... 75 ............... 108
Šíøka (cm) ....................... 71,7 .............. 71,7
Výška (cm) ...................... 84,5 ............. 84,5
Rozmìr police I.(cm)..... 64x45.......... 102x45
Rozmìr police II.(cm).... 64x39 ......... 102x39
Kapacita (GN1/1-20) ............ 2 .................. 3
Teplota (°C) ....................................... +2 / +6
Pøíkon (W) ........................ 340 .............. 420
Napájení (V) ..................... 230 .............. 230
5°
200
662
845
5°
746
717
Chladíci pultové vitríny ADDA COLD v provedení s výklopným
èelním sklem, zadní zrcadlová køídlová dvíøka pro vìtší atraktivnost
vystaveného zboží (ze strany obsluhy) šetrné ventilované chlazení,
elektronická regulace teploty +2 až +6°C, vnitøní osvìtlení, dvì police.
Model COLD/Self service v samoobslužném provedení s výklopnými
sklenìnými dvíøky pro každou polici (ze strany zákazníka).
662
200
845
200
200
3 GN SELF SERVICE
è.artiklu
NEW
Modely ADDA COLD je možné zapustit do desky stolu po odejmutí èelního panelu.
AD 2GN COLD
SELF SERVICE
název
7103026 A ADDA 2GN COLD
7103027 A ADDA 3GN COLD
1076
Cena bez DPH
48.500,- Kè
59.500,- Kè
SELF SERVICE:
7103028 A ADDA 2GN COLD/SF 49.900,- Kè
7103029 A ADDA 3GN COLD/SF 59.900,- Kè
156
salátové bary a doplòky pro enofrigo
Teplá vitrína HOT S.B.
Technická data:
Teplá vitrína urèená k udržení a výdeji pokrmù
pøi optimální výdejní teplotì. Vitrína je dodávána
vèetnì dvou topných desek BASE HOT 630 s elektronickým
termostatem, který umožòuje nastavení teploty v rozmezí +30 +100°C.
70
125
450
Napájení ............................... 230 V
Pøíkon ................................ 2200 W
Rozmìry ................140x63xv55 cm
Vyhøívání z vrchu .......... 4 x 150 W
Pracovní teplota ....... +30 +100 °C
Hmotnost .............................115 kg
1350x580xH40
1400x630
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7100246 A1 HOT S.B.
Mod.1420
83.900,- Kè
Teplá vitrína HOT S.B. GLASS
Technická data:
Teplá vitrína urèená k udržení a výdeji pokrmù
pøi optimální výdejní teplotì. Vitrína je dodávána
vèetnì dvou topných desek BASE HOT 630 s elektronickým
termostatem, který umožòuje nastavení teploty v rozmezí +30 +100°C.
70
125
450
Napájení ............................... 230 V
Pøíkon ................................ 1600 W
Rozmìry ................140x63xv52 cm
Vyhøívání z vrchu ..............1 x 36 W
Pracovní teplota ....... +30 +100 °C
Hmotnost .............................115 kg
1350x580xH40
1400x630
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7100246G A1 HOT S.B.GLASS Mod.1420 72.900,- Kè
Teplá vitrína BASE HOT PROTETTA
Technická data:
450
Napájení .............................. 230 V
Pøíkon ............................ 1 x800 W
Rozmìry ................ 67x58xv45 cm
Vyhøívání z vrchu ...........2 x 150 W
Pracovní teplota ........ +30 +80 °C
Hmotnost ............................115 kg
Teplá vitrína urèená k udržení a výdeji pokrmù
pøi optimální výdejní teplotì. Vitrína je dodávána
s halogenovým ohøevem a hygienickými zákryty.
Elektronický termostat, umožòuje nastavení teploty
v rozmezí +30 +80°C.
580x685
è.artiklu
název
7100236 A1 BASE HOT Protetta 1420
Cena bez DPH
40.900,- Kè
Vyhøívaný salátový bar HOT 4xGN1/1
Technická data:
Délka .............................. 1565 mm
Šíøka ..................... 725 (1090) mm
Výška .................... 900 (1460) mm
Rozmìr vany ... 4/1GN (4x1/1-150)
Regulace teploty ........ +70 / +80°C
Napájení / Pøíkon ...... 230V / 2 kW
Osvìtlovací rampa ................. ano
Pojízdné provedení ................ ano
Hmotnost ............................. 66 kg
O
Teplé salátové bary slouží k uchování, prezentaci, a výdeji
(samoobslužnému, obslužnému) pøipravených pokrmù.
Nerezová lisovaná vana (snadná údržba a hygiena)umožòuje
vkládat a kombinovat GN nádoby v rozmìru 4x GN1/1
a menších s hloubkou do 150 mm. Díky pojízdnému provedení
není problém tyto vozíky umístit kdekoli ve vašem provozu
s možností využití dvou postranních nerezových odkládacích
polic (možno sklopit, nebo zcela odebrat). Salátové vozíky
jsou provedeny v imitaci ušlechtilého døeva (O-dub a W-oøech)
a nerezu. Teplota je øízena elektromechanickým termostatem
umožòujícím nastavit teplotu od +70°C do +80°C.Vozíky jsou
vybaveny osvìtlovací rampou.
W
HOT
NEW
è.artiklu
HOT 4 GN1/1 (oøech)
název
7100199 A HOT 4 GN1/1 O - dub
7100199W A HOT 4 GN1/1 W - oøech
Cena bez DPH
44.990,- Kè
44.990,- Kè
Chladící salátový bar COLD 4xGN1/1
Technická data:
Délka .............................. 1565 mm
Šíøka ..................... 725 (1090) mm
Výška .................... 900 (1460) mm
Rozmìr vany ... 4/1GN (4x1/1-150)
Regulace teploty ............ +2 / +7°C
Napájení / Pøíkon ..... 230V / 230W
Osvìtlovací rampa .................. ano
Pojízdné provedení ................. ano
Hmotnost .............................. 80 kg
O
COLD
Chladící salátové bary slouží k uchování, prezentaci, a výdeji
(samoobslužnému, obslužnému) pøipravených pokrmù.
Nerezová lisovaná vana (snadná údržba a hygiena)umožòuje
vkládat a kombinovat GN nádoby v rozmìru 4x GN1/1
a menších s hloubkou do 150 mm. Díky pojízdnému provedení
není problém tyto vozíky umístit kdekoli ve vašem provozu
s možností využití dvou postranních nerezových odkládacích
polic (možno sklopit, nebo zcela odebrat). Salátové vozíky
jsou provedeny v imitaci ušlechtilého døeva (O-dub a W-oøech)
a nerezu. Teplota je øízena elektromechanickým termostatem
umožòujícím nastavit teplotu od +2°C do +7°C (agregát Aspera
- statické chlazení). Vozíky jsou vybaveny osvìtlovací rampou.
W
NEW
è.artiklu
COLD 4 GN1/1 (dub)
název
Cena bez DPH
6130200 A COLD 4 GN1/1 O - dub
54.990,- Kè
6130200W A COLD 4 GN1/1 W - oøech 54.990,- Kè

Podobné dokumenty

Dodatek č. 3 SOD BN14_uzavřený-komplet_ep

Dodatek č. 3 SOD BN14_uzavřený-komplet_ep D+M dveře vni 1kř dř.800/2250mm, vč.zárubně bezp.vl.zámek, D40 doplnění obložení ostění a zárubně D+M dveře vni 2kř dř.1300/2500mm, vč.zárubně el.mag.zámek, D43 doplnění obložení ostění a zárubně D...

Více

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ zámek dveří stropní osvětlení dveře pravé nebo levé izolace o síle 70 mm elektronická řídící jednotka elektronické řízení vlhkosti izolace 70 mm vnitřní osvětlení max. teplota okolí +43°C monobloko...

Více

Chladící a mrazící zařízení

Chladící a mrazící zařízení Výrobníky ledu. Jestliže chcete potěšit Vaše zákazníky v horkých letních dnech chlazenými nápoji a za dlouhých zimních večerů míchanými nápoji, nezbývá Vám než si koupit výrobník ledu. V naší nabíd...

Více

Dva· případy průmyslové otravy trikresylfosfátem

Dva· případy průmyslové otravy trikresylfosfátem 110/80 mm Hg. S hlediska psychiatrického (as. MUDr Petráň) šlo o neurastenický syndrom, zvláště zvýšenou dráždivost a unavitelnost. Zmínili jsme se již o neklidném spánku a o snížení pohlavních fun...

Více

ke stažení ZDE

ke stažení ZDE viditelný) a spoleènì se zrcadlovou zadní stìnou a vnitøním osvìtlením je nabídka pro zákazníka vždy lákavá ..

Více