Politika integrovaného systému řízení

Transkript

Politika integrovaného systému řízení
Politika Integrovaného
systému řízení
Cílem společností kapitálové skupiny SYNTHOS
S.A. je dodávat klientům chemické produkty
s vysokou úrovni kvality a vysokou užitnou
a environmentální hodnotou.
Naše Politika Integrovaného systému řízení zahrnuje tyto závazky:
Zvyšováni spokojenosti zákazníků
prostřednictvím:
Odpovědná péče o technický stav zařízení
a infrastruktury díky:
1. Pochopení a uspokojování jejich potřeb a očekávání
a monitorování jejich spokojenosti.
2. Nabídky široké řady inovativních produktů se stabilní kvalitou.
3. Neustálým zvyšováním efektivnosti realizovaných procesů
a realizací včasných a efektivních dodávek
4. Inovací nabízených produktů.
5. Poradenství v oblasti zpracování výrobků.
12. Udržování řádného stavu zařízení a infrastruktury.
Řízení činnosti společnosti způsobem
příznivým pro životní prostředí a bezpečnost
práce prostřednictvím:
15. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich povědomí
o úkolech a cílech zlepšování.
6. Zajištění souladu s právními předpisy a dalšími dobrovolnými závazky na ochranu životního prostředí a ochranu zdraví zaměstnanců.
7.
Snižování negativních dopadů na životní prostředí
(emise do ovzduší, odpadni vody, odpady) pomocí vlastních projektů zlepšování a využití bezpečných surovin a služeb
od kvalifikovaných dodavatelů.
8. Rozšíření nabídky o produkty, které podporují snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů prostřednictvím efektivního využívání surovin a energie.
9. Komunikace se zákazníky, dodavateli, místními orgány
a veřejností obecně, pokud jde o dopad činnosti naší společnosti na životní prostředí a bezpečnost práce.
13. Modernizacím a investicím v souladu s plánovaným rozvojem.
Zapojení pracovníků do procesu trvalého
zlepšování prostřednictvím:
14. Zvyšování povědomí zaměstnanců o jejich vlivu na kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
16. Odměňování profesionality a efektivity.
Výše stanovené závazky stanovují rámec pro konkrétní cíle a cílové hodnoty.
Vedení společnosti se zavazuje poskytnout dostatečné zdroje pro plnění
závazků.
Zavazujeme se k dodržování právních předpisů vztahujících se na společnosti
a dodržování dalších závazků, ke kterým se společnosti přihlásily.
Veškeré činnosti provádíme podle Integrovaného systému řízení dle norem
ISO 9 001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001 tak, aby byla trvale zajišťována jeho
efektivita a neustálé zlepšování.
Tomasz Kalwat
10. Zlepšování stavu BOZP a zvyšování úrovně ochrany zdraví
při práci.
Oświęcim, marzec 2012. Wydanie II
11. Prevence nehod, pracovních úrazů, nemocí z povolání
a havarijních stavů.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Synthos S.A.