podmínky

Komentáře

Transkript

podmínky
Všeobecné obchodní podmínky TUI.com GmbH
Vážený zákazníku,
níže naleznete Všebecné obchodní podmínky (dále „VOP“) TUI.com GmbH, 10117 Berlin (dále
„TUI.com GmbH). Přečtete si je prosím pozorně, jelikož obsahují důležité informace o vztahu mezi
Vámi (dále uvedeno „uživatel“) a námi.
Úvodní ustanovení
TUI.com GmbH vystupuje jako zprostředkovatel zájezdů, letecké přepravy a jiných cestovních
služeb. Pro tuto činnost platí oddíl A těchto VOP. Oddíl B platí při rezervacích zvlášť označených
leteckých tarifů. Oddíl C platí pro rezervace internetového program Partner.
Oddíl A. Zprostředkování zájezdů, letecké přepravy a jiných cestovních služeb
1. Rozsah platnosti a smluvní vztahy
1.1 TUI.com GmbH provozuje na této webové stránce (dále „webová stránka“) online cestovní
portál. Uživatel si může na těchto stránkách ověřit dostupnost zájezdů, služeb letu, hotelu a jiných
cestovních služeb (dále souhrnně „cestovní služby“), jako např. cestovní pojištění, pronájem vozidla
atd., různé pořadatele zájezdů, letecké společnosti, zprostředkovatele zájezdů atd. (dále souhrně
„nabízející“) dle vlastních údajů. Pokud si to uživatel přeje, může uzavřít smlouvy na cestovní
služby s příslušnými nabízejícími. Dále jsou k dispozici všeobecné cestovní informace a pokyny.
1.2 TUI.com GmbH vystupuje výhradně jako zprostředkovatel cestovních služeb příslušných
nabízejících a zprostředkovává smlouvy jménem a účtem nabízejícího. Mezi TUI.com GmbH a
uživatelem se v případě rezervace cestovních služeb uskutečňuje smlouva o obstarání obchodu,
jejímž předmětem je zprostředkování cestovních služeb.
1.3 Cestovní služby, uváděné na internetových stránkách nebo přes naši hotlinku rezervací a příp.
zaslané přílohou emailem, nepředstavují závaznou nabídku smlouvy ze strany TUI.com GmbH
a/nebo přislušného nabízejícího. Naopak se jedná o požadavek vůči uživateli postoupit nabídku k
uzavření smlouvy nabízejícímu cestovních služeb (invitatio ad offerendum). Doručení nabídky
uživatele probíhá vložením údajů do online rezervačního formuláře a jeho odeslání na TUI.com
GmbH. Při telefonických rezervacích probíhá postoupení nabídky uživatele ústně telefonicky nebo
emailem odpovědí na emailovou nabídku TUI.com GmbH po předchozím telefonátu s uživatelem.
Uživatel je na svou smluvní nabídku vázán po dobu maximálně 6 dnů. Během této doby může
TUI.com GmbH jménem příslušného nabízejícího nebo nabízejících sama předáním potvrzení
oznámit přijetí nabídky, směřované k uzavření smlouvy. Smlouva o cestovních službách se uzavírá
předáním potvrzení. Předá-li TUI.com GmbH uživateli naproti tomu novou nabídku smlouvy, může
ji během termínu, který je na ní určen, přijmout. Smlouva o cestovních službách se v tomto případě
uzavírá ve chvíli, kdy uživatel přijme nabídku, kterou TUI.com GmbH nebo příslušný nabízející
zaslal. Uzavření smlouvy se uskutečňuje rovněž zasláním faktury zákazníkovi ze strany TUI.com
GmbH nebo příslušného nabízejícího.
1.4 Základem zprostředkované smlouvy na cestovní služby mohou být vlastní Všeobecné obchodní
podmínky (VOP) nabízejícího. V nich mohou být upraveny platební podmínky, ustanovení o
splatnosti, záruce, stornování, přerezervacích a vracení plateb (pokud je tak stanoveno) a další
podmínky a povinnosti uživatele. Příslušné VOP nabízejících jsou pro uživatele, pokud jsou k
dispozici, dostupné na webových stránkách TUI.com GmbH k nahlédnutí a akceptaci.
1.5 Smluvní text a Vaše data objednání jsou uložena TUI.com GmbH k obstarání smluvního vztahu,
nejsou pro Vás však dostupné přímo na webových stránkách. V rámci zpracování smlouvy předává
TUI.com GmbH smluvní data smluvnímu partnerovi, kterého jste si zvolili (jako např. pořadatel
zájezdu, aerolinka, banka atd.).
K jednoduché archivaci Vám dáváme k dispozici veškeré informace k uzavřené
zprostředkovatelské, resp. cestovní smlouvě v rámci potvrzovacího emailu Vaší rezervace
objednávky, v němž je k dispozici link a povrzení pořadatele zájezdu. Všeobecné smluvní
podmínky TUI.com GmbH, podmínky nabízejících cestovních služeb a pojistné podmínky
produktů, které nabízíme, si můžete kdykoliv prohlédnout na našich internetových stránkách a
uložit si je do Vašeho počítače.
2. Povinnosti zákazníka
2.1 Nedostatky služeb zprostředkovaných TUI.com GmbH je třeba neprodleně oznámit; pokud je to
únosné, lze sjednat nápravu. Nebudou-li nedostatky vlastní vinou náhlášeny, odpadají jakékoli
nároky uživatele ze zprostředkovatelské smlouvy, pokud by únosná náprava prostřednictvím
TUI.com vůči uživateli byla možná.
2.2 Uživatel je upozorněn na to, že TUI.com není oprávněna a povinna přijímat nedostatky týkající
se cestovních služeb. Takovéto výhrady je třeba klást přímo vůči nabízejícímu cestovních služeb.
2.3 Rezervace cestovních služeb zprostředkovaných TUI.com GmbH je možná teprve po nabytí
plné prodejní schopnosti.
3. Průběh nákupu
3.1 Internetové servisní centrum:
Při jakýchkoli dotazech je uživateli k dispozici internetové servisní centrum. Nachází se na stránce s
kontakty v servisní oblasti na této webové stránce a telefonní číslo uvedené v impresu je k dispozici
denně v době 8.00 – 22.00 hodin.
3.2 Platba
a) Při uzavření smlouvy může příslušný nabízející požadovat zálohu, která se účtuje dle ceny
cestovní služby. Pokud se jedná o zájezd ve smyslu §§651 a-m BGB (německého Občanského
zákoníku), smí být záloha vyžadována pouze oproti předání pojistného dokladu nabízejícího. Další
platby jsou splatné ve smluvených termínech; doplatek zájezdu je splatný nejpozději s vydáním
nebo doručením plánu cesty, resp. pokynů k zájezdu. Odlišně od výše uvedeného jsou platby při
smlouvách na leteckou přepravu splatné zpravidla ihned při doručení potvrzení letecké společnosti.
Totéž platí i při pronájmu vozidel. Při pronájmu vozidla navíc upozorňujeme, že při pronájmu mimo
otevírací dobu nájemní stanice mohou být dodatečné poplatky, které uživatel platí na místě.
Nezávisle na zarezervovaných produktech probíhá každý příchod platby přes samotného
nabízejícího, přes TUI.com GmbH nebo přes poskytovatele služby stanoveného při příchodu
požadavků. Pokud TUI.com GmbH nebo jeden z poskytovatelů služeb určený TUI.com k přijetí
platby vyúčtuje a inkasuje platby cestovních nebo jiných služeb, děje se toto jménem a účtem
příslušného nabízejícího.
b) Splatné platby nabízejícímu cestovních služeb může uživatel platit kreditními kartami TUI Card,
VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, pokud jsou nabízeny jako platební prostředek
nabízejícím cestovní služby. Bližší informace k nabízeným platebním prostředkům si prosím zjistěte
v místě rezervace a přímo v obchodních podmínkách nabízejícího cestovní služby.
c) Stejně tako mohou platby probíhat z Giro konta německého platebního institutu prostřednictvím
SEPA-bankovního inkasa.
d) TUI.com GmbH si vyhrazuje právo dodatečně účtovat uživateli případné poplatky platebních
institucí nebo bank, které TUI.com GmbH a/nebo nabízejícímu cestovní služby vznikají v
souvislosti s provededním platby způsobem uvedeným v b) a c). Uživatel bude o příslušných
poplatcích uvědoměn. TUI.com GmbH je navíc oprávněna dále uživateli účtovat případné poplatky
za zpětné zatížení účtu v případě neprovedených plateb kartou nebo bankovních dluhopisů.
3.3 Cestovní plán, resp. pokyny k zájezdu
aa) Ohledně zaslání pokynů k zájezdu odkazujeme na příslušná pravidla v cestovních podmínkách
pořadatele, jehož se to týká, které se rovněž nachází na webových stránkách.
bb) Letecké společnosti nabízejí výhradně namísto letenky v papírové formě elektornickou letenku
(E-Ticket). Přitom je zpravidla textovou formou (většinou emailem) předán elektronický rezervační
kód, který zákazník uvede nebo předloží při Check-In spolu s dokladem totožnosti (občanský
průkaz nebo cetovní pas).
cc) Obzvlášť při rezervacích hotelů a nájemních vozů probíhá předání opravňujícího dokladu
přeložením rezervačního čísla nabízejícímu.
3.4 Změny smlouvy (přerezervace, storno)
a) Po uzavření smlouvy s nabízejícím cestovní služby se podmínky orientují dle změn smlouvy,
které zákazník provedl nebo si přál (např. přerezervace, odstoupení) dle podmínek příslušného
nabízejícího. TUI.com GmbH je oprávněna všechny náklady vznikající na základě změn smlouvy
uživateli účtovat jménem příslušného nabízejícího a tyto částky přijmout a zadržet.
b) Při změnách smlouvy v případě již uzavřených smluv o letecké přepravě je TUI.com GmbH
oprávněna dodatečně k poplatkům vyžadovaným leteckou společností a/nebo vystavovatelem lístků
požadovat vlastní servisní poplatek 17,85 € na uživatele.
3.5 Předání údajů k vykonání zarezervované služby
TUI.com GmbH vyžaduje a užívá Vaše údaje dle ustanovení o zákonné ochraně dat. K provedení
rezervace předává TUI.com GmbH osobní data zadaná uživatelem příslušnému nabízejícímu.
Výhradně při rezervaci primární letecké služby předáváme Vaše údaje na informační kancelář
spotřebitelů, která se zabývá zjišťováním Vašich pravděpodobných platebních vzahů a mimo jiné
Vašimi údaji o adrese.
4. Cestovní pojištění
TUI.com GmbH upozorňuje obzvlášť na možnost uzavření pojistění odstoupení od zájezdu a
pojištění k pokrytí nákladů na zpětnou přepravu při úrazu nebo nemoci.
5. Ručení TUI.comGmbH
5.1 TUI.com GmbH neručí za úspěšné zprostředkování a/nebo skutečné/nezávadné poskytnutí
samotné cestovní služby, nýbrž pouze za to, že bude zprostředkování provedeno s pečlivostí
řádného obchodníka.
5.2 TUI.com GmbH se v únosném rozsahu snaží zajistit, aby na webových stránkách byly k
dispozici v okamžiku zveřejnění aktuální, úplné a správné informace, softwary a další údaje,
obzvlášť v souvislosti s cenou, omezeními a termíny. Jednotlivé údaje týkající se cestovních služeb
se zakládají na údajích nabízejícího. TUI.com GmbH však za to nepřebírá garanci.
5.3 Veškeré cestovní služby zveřejněné na webových stránkách jsou k dispozici pouze omezeně.
TUI.com GmbH neručí za dostupnost cestovní služby v okamžiku rezervace.
5.4 TUI.com GmbH k tomu nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost a spolehlivost jiných
obsahů třetí strany. Zeměpisná data uvedená na webových stránkách, obzvlášť mapy, slouží pouze k
nezávislé orientaci přibližné pozice nabídky. Směrodatné pro uzavření smlouvy jsou však samotné
místní údaje, které jsou pro Vás uvedeny v nabídce v průběhu online rezervace a/nebo v přislušném
potvrzení.
5.5 Výjimky uvedené v bodech 5.2, 5.3 a 5.4 neplatí, pokud TUI.com byly známy chybné a/nebo
nesprávné údaje nebo musely být známy při užití pečlivosti obvyklé v obchodě a v branži. Do té
míry je ručení TUI.com GmbH omezeno na znalost takových okolností v případech úmyslu nebo
hrubé nedbalosti.
5.6 V ostatních případech ručí TUI.com GmbH při škodách, které nejsou tělesnými zraněními,
pouze v případě záměru nebo hrubě nedbalosti, při ručení kvůli převzaté garanci a při ručení za
porušení podstatných povinností ze smlouvy (stěžejní povinnosti). Při hrubém porušení stěžejních
povinností je záruka TUI.com GmbH omezena na smluvně typické a předvídatelné škody a v
každém případě na trojnásobnou hodnotu zprostředkovaných cestovních služeb.
5.7 TUI.com GmbH neručí za nezaviněnou ztrátu nebo zničení cestovního plánu, resp. pokynů k
zájezdu v souvislosti se zasláním.
5.8 TUI.com GmbH neručí za následky vyšší moci. K tomu patří nařízení úřadů, války, vnitřní
nepokoje, únosy letadel, teroristické útoky, požáry, povodně, výpadky proudu, nehody, bouře,
stávky, výluky a další opatření pracovního odboje, jimiž jsou ovlivněny služby TUI.com GmbH
nebo jejich dodavatelů.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 TUI.com GmbH si vyhrazuje právo účinnost Všeobecných obchodních podmínek do budoucna
kdykoliv měnit, aniž by přitom existovala povinnost sdělit toto uživateli. Na webových stránkách je
uvedena vždy aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek v okamžiku jejich platnosti. Při
dalším užití webových stránek po změně Všeobecných obchodních podmínek vyslovuje uživatel
svůj souhlas se změnami.
6.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují všechna ustanovení zprostředkovatelské smlouvy
existující mezi uživatelem a TUI.com GmbH a nahrazují všechny předchozí dohody, nezávisle na
tom, jestli proběhly ústně, elektronicky nebo písemně.
6.3 Smluvní vztah mezi uživatelem a TUI.com GmbH podléhá – nehledě na státní příslušnost
uživatele – právu Spolkové republiky Německo. Soudní příslušnost pro obchodníky zaregistrované
v registru, pro osoby, které nemají všeobecnou soudní příslušnost v tuzemsku a pro osoby, které po
uzavření smlouvy změnily svůj trvalý pobyt nebo místo obvyklého pobytu do zahranicí nebo jejich
trvalého bydliště nebo místo obvyklého pobytu v době podání obžalob není známo, je Hannover
(Německo).
6.4 Pokud by některá z výše uvedených ustanovení byla neplaná, nevztahuje se tato neúčinnost na
zbylá ustanovení. Neúčinnná ustanovení je třeba nahradit ustavením, které dojde ekonomickému
účelu nahrazeného ustanovení.
Oddíl B: Zvláštně označené letecké tarify
Při zvlášně označených leteckých tarifech lze zvolený let zarezervovat výhradně ve spojení s
minimálně jednou další cestovní službou (jako např. pronájem vozidla nebo služba hotelu).
Tyto zvláštně označené lety (letové tarify) nemohou zůstat jako jednotlivá součást rezervace.
Oddělené stornování veškerých dodatečných služeb proto není možné.
Oddíl C: Rezervace přes internetový program Partner
Pokud jste se během rezervace rozhodli, že si zájezd nezarezervujete online, nýbrž raději provedete
závazný požadavek na rezervaci přes cestovní kancelář, uskutečňuje se smlouva o zprostředkování
zvolené cestovní služby výhradně mezi Vámi a cestovní agenturou, kterou jste si určili.
TUI.com GmbH předává u takovýchto rezervací výhradně osobní údaje, které jste vložili, a Vaše
závazné požadavky na rezervaci agentuře, kterou jste si zvolili. Vaše platební údaje nejsou z důvodu
právní ochrany dat předávány přímo cestovní kanceláři.
Poté, co jste vložili Vaše údaje a Vaše požadavky na rezervaci, cestovní kancelář, kterou jste si
zvolili, se Vám v rámci své pracovní doby co nejrychleji ozve, aby uzavřela rezervaci.
Prosíme o pochopení, že Vámi zvolená cestovní agentura eventuálně nabízí odlišné možnosti
platby. Uzavření rezervace dle smlouvy a vykonání cestovních služeb, které upřednosňujete,
probíhá výhradně přes Vámi zvolenou agenturu.
TUI.com GmbH neručí při rezervacích v rámci internetového programu Partner ani za průběh
zprostředkování ani za samotné skutečné/nezávadné provedení cestovní služby, nýbrž pouze za to,
že údaje, které jste uvedli, byly předány zvolené cestovní agentuře.
Uživatel
TUI.com GmbH, Hausvogteiplatz 3, 10117 Berlin
Geschäftsführung: Henrik Homann, Stefanie Waehlert
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 138940 B
USt.-IdNr.: DE 180 110 087
Stav: leden 2015

Podobné dokumenty