stáhnout prezentaci 7,2 MB

Transkript

stáhnout prezentaci 7,2 MB
TENKÉ VRSTVY NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH
PRO TĚŽKOOBROBITELNÉ PLASTY
VÝVOJ TENKÝCH VRSTEV
APLIKOVANÝCH NA ŘEZNÝCH
NÁSTROJÍCH
Tato přednáška vznikla sloučením dvou původních
příspěvků, které jsou uvedeny ve sborníku na str. 152-163.
Obráběný materiál
2
3
Vliv sklonu vláken na kvalitu povrchu
Zpočátku byla obava z vlivu vláken a to z důvodu možného
abrazivního poškození břitu a rovněž z negativního ovlivnění
kvality obrobené plochy.
Skutečný problém byl ve vytvoření defektních otřepů
na obrobené ploše, aniž by nastalo výrazné opotřebení
břitu nástroje.
4
5
Stav břitu v okamžiku špatné kvality obrobené plochy
6
Komplexní řešení – cesta k úspěchu
13/58
7
Způsob řešení
Materiálové řešení:
• materiál nástroje
• povrchová úprava
Geometrie nástroje:
• mikrogeometrie
• makrogeometrie
Úprava technologie obrábění:
• v současné době jsou prováděny rozsáhlé zkoušky, které
objasní tyto souvislosti. Prozatím je zjištěno,
že při sousledném obrábění je kvalita obrobené plochy HORŠÍ
než při nesousledném.
6 / 28
8
Průběh obrábění
Nesousledně
363mm
Sousledně
190mm
Celkem
553mm
Materiálové řešení
Materiál nástroje
V současné době se aplikuje velmi jemný slinutý karbid K10UF
KIC
HV50
= 6,2
MPa ⋅ m1/2
∑L
Lomová houževnatost KIC= 10,2±0,4 MPa m1/2
9
Úprava mikrogeometrie před depozicí
Omletí v ořechových skořápkách s brusivem Al2O3
Otryskání1 Al2O3 – 7 mikronové zrno
Omletí 2 v ořechových skořápkách s brusivem Al2O3
Otryskání2 diamantovým prachem unášeným gumovým granulátem
10
11
Před otryskáním
Reálný stav běžně broušeného
nástroje ze slinutého karbidu
Po otryskání
Změna povrchu následkem předdepoziční úpravy
břitu nástroje
12
(Makro) geometrie nástroje
ostatní kombinace
50%
řezné
materiály
19%
geometrie
řezných
nástrojů 1%
tenké vrstvy
30%
Rozdělení hlavních nároků patentových přihlášek
v oboru řezných nástrojů v Německu. r. 2002
Zdroj: Evropský patentový úřad Mnichov
13
14
15
VÝVOJ TENKÝCH VRSTEV APLIKOVANÝCH
NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH
1968 – CVD depozice vrstvy TiC na řezné destičce
ze slinutého karbidu
Firma Ceratizit sídlí v rakouských Alpách
v blízkosti jezera Plansee.
Co je to tenká vrstva?
Srovnání tloušťek lidského vlasu a vrstvy
deponované CVD technologií (u PVD vrstev je tloušťka 1- 5µm)
3/39
16
17
Rozšíření použitelnosti řezného nástroje
Vrstvy firmy LISS Platit a.s.
Zdroj: Ceme Con, Kunden Magazin fur Beschichtungstechnologie,
Science, Nr. 10, Januar 2004
Zdroj: Martin Kathrein, Aktuelle Entwicklungen
in der Hartmetallbeschichtung,
Hartmetallbeschichtung, Ceratizit - Seminarkunde
Důležité vlastnosti řezného nástroje
• tvrdost
• nízký koeficient tření
• tepelná bariéra
Systém tenká vrstva-substrát
18
Vrstva
Rozhraní
Substrát
Deponované tenké vrstvy je třeba chápat jako systém, neboť
vrstva pro svoji tloušťku dosahuje společně se substrátem
specifických vlastností a chování.
Samotné tenké vrstvy mají na rozdíl od objemových materiálů
rozdílné vlastnosti a to nejen z důvodů svojí tloušťky, ale i následkem
depozičních procesů, které lze označit jako nerovnovážné a iniciující
vznik metastabilních fází.
19
Pro zajištění požadovaných vlastností je nutné věnovat pozornost všem
složkám tvořící
daný systém
Otěruvzdorná vrstva
Odolnost proti opotřebení
Redukce tření
Korozní odolnost
Difúzní bariéra
Tepelná bariéra
Substrát
Pevnost
Tuhost
Geometrie
Mezivrstva
Adheze
Bariéra rozvoje trhlin
Kompenzace dilatace a pnutí
Modifikace struktury a morfologie
20
Moderní struktura vrstvy
Monovrstva
Monovrstva s
adhezní vrstvičkou 80. léta
Zdroj: Martin Kathrein, Aktuelle Entwicklungen
in der Hartmetallbeschichtung,
Hartmetallbeschichtung, Ceratizit - Seminarkunde
Gradientní vrstva
21
Moderní struktura vrstvy
Sendvičově řešená vrstva
Skladba vrstvy
Část výbrusu kaloty
Moderní struktura vrstvy - Nanostrukturované vrstvy
22
Nanovrstevná struktura
Substrát
100 nm
Zdroj: Pavel Holubář, Nová průmyslová technologie povlakování
Přednáška Vrstvy a Povlaky 2003
Schématický postup šíření trhliny
multivrstevným systémem
23
Nanokompozitní struktura; nc- (Ti1-x Alx)/a-Si3N4
Model
TEM obrázek monovrstvy nc-kompozitu
Source: S. Veprek, TU München
Zdroj: S. Veprek, TU Mnichov
Nanorozměrové krystaly AlTiN jsou
„vsazeny“ do matrice Si3N4
Zdroj: S. Veprek, TU Mnichov
Měřeno v EPF, Lausanne
24
Tvrdost [GPa]
Tvrdost
Zdroj: Cselle Tibor, přednáška Quo Vadis Coating,
Vrstvy a Povlaky 2004
Nedeponované
SK
TiN
TiAlN
AlTiN
TiAlSiN
Zvýšení mikrotvrdosti aplikací progresivních tenkých vrstev TiAlSiN
Vývoj nanokompozitní vrstvy
• 2003: nACo®: TiAlN / SiNx: pro obecné použití
• 2004: nACRo®: AlCrN / SiNx: pro použití v
obtížných podmínkách
• 2005: nACo®+: TiAlN / Si(+)Nx+CBC: pro
použití v těžkých podmínkách
• 2006: nACVIc ®: AlCrN / SiNx + CBC:
pro kombinované použití
Zdroj: Cselle Tibor, přednáška Quo Vadis Coating 2007,
Vrstvy a Povlaky 2006
25
nACo … nanokompozit založený na bázi Ti …. nc-AlTiN / a-Si3N4
Největší novinka roku 2006 v oblasti průmyslové aplikace tenkých vrstev na řezných
nástrojích je
AlCrN / SiNx + CBC (PLC)
nACRo .. nanokompozit založený na bázi Cr … nc-AlCrN / a-Si3N4
The Camel-Curve ® : Nanocomposite Structure Eliminates
Disadvantages of Conventional Coating
nACRo ® : Nanocomposite: (nc-AlCrN)/(a- Si
3N4)
AlCrN
Zdroj: Cselle Tibor, přednáška Quo Vadis Coating,
Vrstvy a Povlaky 2004
26
27
Kluzné vrstvy
Srovnání - "PIN - on - DISC" ball Al2O3
1,1
Srovnání koeficientu tření – „PIN“ (kulička)
Al2O3
MoS2
AlTiN
Vrstva na bázi uhlíku
1,0
0,9
AlTiN
0,8
koef. tření
0,7
0,6
Vrstva na bázi uhlíku
0,5
0,4
0,3
0,2
MoS2
0,1
0,0
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Dráha v km
Krystalografická mřížka MoS2
0,25
0,30
0,35
Polymer-Like Carbon (PLC) - Diamond-like carbon (DLC)
Hybridizace orbitalů (a) sp, (b) sp2, (c) sp3
Hybridní
orbitaly
sp
vzniknou
hybridizací jednoho orbitalu s a jednoho
orbitalu p.
(a)
(b)
(c)
Ternární fázový diagram vazeb u a –C:H.
28
Změnou koncentrace vodíku a poměru sp2 /
sp3 vazeb mohou být připraveny měkké
polymer-like (PLC) vrstvy nebo tvrdé
amorfní diamond-like carbon (DLC) vrstvy.
Diamond-like carbon (DLC) vrstvy mají
podobné mechanické, optické, elektrické a
chemické vlastnosti jako přírodní diamant,
ale nemají jednoznačnou krystalovou
strukturu. Jsou amorfní a skládají se ze
směsi sp3 a sp2 uhlíkových struktur.
Zdroj: Sosnová M., Kříž A., Hájek J.:
FRICTION THIN LAYERS, Vrstvy a Povlaky 2005
V minulosti byla hlavní pozornost věnována
ekonomice obrábění
29
Hodnoty trvanlivosti T při limitním opotřebení VB=0,3 mm
SK (v=38,52,63,80 m/min)
TiN (v=54,64,72,80 m/min)
TiN-TiP (v=50,60,70,80 m/min)
TiAlN-AlP (v=48,57,68,77 m/min)
TiAlSiN-alfa (v=52,62,73,80 m/min)
TiAlSiN-beta (v=57,67,75,87 m/min)
250
Ra
Trvanlivost T (min)
200
150
100
50
0
40
50
60
70
80
Řezná rychlost v (m/min)
Ekonomická stránka je samozřejmostí, hlavní trend vývoje bude
sledovat kvalitu, ekologický dopad a snadnou obnovitelnost nástrojů.
30
Trend vývoje – požadavek na moderní nástroje s progresivními vrstvami:
- Větší trvanlivost nástroje (využití v hromadné výrobě, automaty)
- Obrobený povrch s vyšší kvalitou (lepší povrch při stejné ceně – vyšší kvalita)
- Obrábění s minimálním množstvím procesní kapaliny (ekologie, cena,
starosti s recyklací a skladováním)
- Reprodukovatelnost výsledků alespoň z 80%
- Odstranění „starých“ vrstev z nástrojů SK bez nutnosti následného přeostření
31
Vyplatí se depozice řezných nástrojů?
Ceny dle katalogu
Odvrtaná délka; Lf [m]
50
0
Bez
vrstvy
TiN
TiAlN
TiN
Přeostřeno a deponováno
7.4
Přeostřeno
27
10.8
Přeostřeno a deponováno
28
4.5
Bez
vrstvy
50
45,- Kč /1m odvrtané délky
Depozice
10
Přeostřeno+přepovlakováno
51
Přeostřeno
20
přeostřeno
Depozice
30
288,- Kč /1m odvrtané délky
40
Povlakovaný nástroj
288,- Kč /1m odvrtané délky
Bez PVD
78,- Kč /1m odvrtané délky
60
4.5
Bez Multivrstva TiAlN
vrstvy
Mat: 38MnV35 - Rm=800 N/mm 2 - Emulsion 7%
K40UF - d=12.6mm - ap=13,5mm - vc=78 m/min - f=0.25 mm/U
Quelle: DC, Stuttgart, Gühring, Sigmaringen
České firmy zabývající se depozicí tenkých
vrstev
38/39
32
33
Povrchová úprava nástrojů v aplikaci
obrábění sendvičových
težkoobrobitelných plastů
Nanokrystalická vrstva TiAlSiN
34
Gradientní vrstva TiAlN s kluznou vrstvou na povrchu
Monovrstva vrstva TiAlN
Testované nástroje a jejich povrchová úprava
1
Otrysk u dodavatele tryskacích strojů
Bez vrstvy
4
Otrysk u dodavatele tryskacích strojů
TiAlSiN
7
Omleto u výrobce vrstvy TiAlN gradientní
Bez vrstvy
12
Omleto u výrobce vrstvy
TiAlSiN
14
Otrysk u dodavatele tryskacích strojů
TiAlN - monovrstva
17
Otrysk u dodavatele tryskacích strojů
TiAlN – gradientní s kluznou vrstvou
22
Omleto u výrobce vrstvy TiAlSiN
Bez vrstvy
23
Beze změny
Bez vrstvy
26
Beze změny
TiAlSiN
30
Omleto u výrobce vrstvy TiAlSiN
TiAlN - monovrstva
33
Omleto u výrobce vrstvy
TiAlN – gradientní s kluznou vrstvou
36
Beze změny
TiAlN – gradientní s kluznou vrstvou
39
Beze změny
TiAlN - monovrstva
35
Bylo obráběno 10 desek se stejnými řeznými podmínkami:
n = 24 000 ot/min f = 3 600 mm/min (fz = 0,15)
Po obrobení čtyř desek byly břity nástrojů zdokumentovány na
řádkovacím elektronovém mikroskopu po focení bylo
provedeno frézování dalších 6 desek.
Celkové vyhodnocení chování nástrojů dle vrstev
Varianta
Gradientní TiAlN
s kluznou vrstvou
Nanokompozitní
TiAlSiN
I.
II.
III.
Prům.
1,78 1,33 2,00
1,71
1.
1,55 2,11 2,00
1,89
3.
Monovrstva TiAlN
1,78 1,56 2,00
1,78
2.
36
Technologické zkoušky v laboratorních podmínkách
Způsob opotřebení zahrnuje faktory, které mnohdy zůstávají
nepovšimnuty
- např. chvění nástroje nevyvážeností, nedostatečnou tuhostí
nástroje, obrobku ….
37
38
Cíl laboratorních testů – porozumět dějům při obrábění
Mikrotvrdost
39
40
Mikrotvrdost
Laboratorně předupravené povrchy vzorků + vzorky s „průmyslovým“ povrchem
HIT
Hupl.
E
We
Wr
1bez změny substrátu
34,2
42,7
3,52
6,4
3,0
8 -TiAlN+uhlík. vrstva (bez změny
substrátu)
28,3
33,5
3,5
5,8
3,8
11 - TiAlN+uhlík. vrstva
(otryskání)
25,4
30,6
2,8
6,4
4,7
15 - TiAlN (beze změny)
38,9
49,3
4,0
6,1
2,7
22 - TiAlN(beze změny)
29,9
36,1
3,4
6,1
3,7
CSI TiAlSiN
30,3
37,5
3,1
6,6
3,1
DSI TiAlN+uhlík. vrstva
36,09
44,532
4,0
6,0
2,8
TSI - TiAlN
38,4
48,4
4,0
6,2
2,6
0
TSI - TiAlN
(met. leštěn)
DSI
TiAlN+uhlík.
vrstva (met.
leštěn)
CSI TiAlSiN
(metal.
leštěn)
22 TiAlN(beze
změny)
15 - TiAlN
(beze
změny)
8TiAlN+uhlík.
vrstva (bez
změny
substrátu)
11 TiAlN+uhlík.
vrstva
(otryskání)
1bez změny
substrátu
We/Wr
[nJ]
41
Energie elastické a plastické deformace
12
10
8
6
4
2
Scratch test – vrypová zkouška
42
Parametry zkoušky při použití standardních podmínek měření –
10 mm/min a 100 N/min., zatížení 0-100 N, indentor je diamantový
Rockwellův kužel s vrcholovým úhlem 120° a s poloměrem zaoblení
špičky hrotu 200 mm.
Zatížení v místě, kde došlo k prvnímu
porušení vrstvy (trhliny) – LC1,
porušení vrstvy většího rozsahu – LC2 ,
první odhalení substrátu – LC3,
totální odhalení substrátu – LS
43
Testy s laboratorně upravenými povrchy
Vrstva TiAlSiN
•
Tloušťka ~ 4,3 µm.
•
Vrstva je celistvá, na několika
místech nastalo „rozmáznutí“
makročástic přejetím hrotu.
•
Vrstva se neštěpí, má dobrou
plasticitu.
•
V oblasti vyšších zatížení nastává
vrásnění vrstvy, které přechází
v její štěpení, zejména podél
hrany vrypu.
•
Vrstva má dobrou adhezi, ale to
může být také ovlivněno její
tloušťkou, která je v porovnání
s ostatními cca dvojnásobná.
Kritické zatížení Lc [N]
Vzorek
Lc1
Lc2
TiAlSiN 16 ± 5 39 ± 10
Lc3
Ls
58 ± 1
62 ± 1
44
Vrstva TiAlSiN
Lc2 (39N) a Lc3 (58N).
45
Vrstva TiAlN + PLC
•
Tloušťka ~ 1,8µm.
•
Vrstva
podléhající
plastické
deformaci má dobrou odezvu.
•
Neštěpí se, na okrajích vrypu se
vyskytují pouze jemné trhlinky
kohezivního charakteru.
•
Uvnitř stopy se vrstva jemně vrásní,
ale nedochází k žádnému vytrhávání.
•
První odhalení substrátu nastává
společně s celkovým odhalením při
zatížení ~ 52N.
Kritické zatížení Lc [N]
Vzorek
TiAlN
+PLC
Lc1
Lc2
Lc3
Ls
38 ± 2
47 ± 1
52 ± 0
52 ± 0
46
Vrstva TiAlN + PLC
Lc2 (47N) a Lc3 = Ls (52N)
47
Vrstva TiAlN
•
Tloušťka ~ 2,3µm.
•
Vrstva se porušuje uvnitř stopy
vrypu „rozmazává se“.
S rostoucím zatížením dochází
k ovlivnění hran vrypu.
•
Kritické zatížení Lc [N]
Vzorek
TiAlN
Lc1
Lc2
Lc3
Ls
21 ± 2
46 ± 0
53 ± 0
57 ± 2
48
Hodnoty kritických zatížení
Vzorek
Kritické zatížení Lc [N]
Lc1 [N]
Lc2 [N]
Lc3 [N]
Ls [N]
TiAlSiN
16 ± 5
39 ± 10
58 ± 1
62 ± 1
TiAlN + PLC
38 ± 2
47 ± 1
52 ± 0
52 ± 0
TiAlN
21 ± 2
46 ± 0
53 ± 0
57 ± 2
49
Vzorek
Popis porušení
Vyhodnocení
z hlediska
A/K
porušení
TiAlSiN
Rozmáznutí makročástic přejetím hrotu.
Vrstva se neštěpí, má dobrou plasticitu.
V oblasti vyšších zatížení nastává mírné
vrásnění vrstvy, které přechází v její štěpení,
zejména podél hrany vrypu
1
3
TiAlN +
PLC
Neštěpí se, na okrajích vrypu se vyskytují
pouze jemné trhlinky kohezivního charakteru.
Uvnitř stopy se vrstva jemně vrásní, ale
nedochází k žádnému vytrhávání. Vrstva se
pouze kohezivně porušuje až do dosažení Lc3
a Ls.
3
1
TiAlN
Vrstva se porušuje uvnitř stopy vrypu
„rozmazává se“. Na okrajích vrypu nedochází
k porušení, pouze po dosažení kritického
zatížení Lc3.
2
2
TRIBOLOGICKÝ TEST
• Tribologický test metodou „PIN-on-DISC“ není pouze
prostředek k získání hodnot koeficientu tření určité
materiálové dvojice, ale je jedním z nejdůležitějších
laboratorních testů, který má za cíl určit charakter daného
experimentálního materiálu a oblast jeho využití.
• Podmínky tribologického testu byly koncipovány tak,
aby nastalo odhalení substrátu.
50
51
Průběh koeficientu tření
0,9
friction coefficient
0,8
0,7
TiAlN – 7 000
TiAlSiN – 15 000
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
TiAlN s kluznou vrstvou – 10 000
52
Vrstva TiAlSiN
• V průběhu tohoto testu - 15 000 cyklů, nenastalo totální odhalení substrátu,
vrstva je porušena pouze do mezivrstvy.
• Koeficient tření je po době záběhu ustálený na hodnotě
~ 0,55.
• Ve srovnání s vrstvou TiAlN je hodnota koeficientu tření nižší
a stabilnější. Ve srovnání s vrstvou TiAlN+PLC je koeficient tření vyšší.
Vrstva má evidentně výborné adhezivní chování. Abrazivní opotřebení se
projevuje rýhami na povrchu způsobené především částicemi samotné
vrstvy.
Vrstva TiAlN+DLC
• Tato vrstva díky kluzné vrstvě PLC na povrchu systému vykazuje nejenom
nejnižší koeficient tření ~ 0,1, ale i jeho stabilní průběh v rámci celého
testu. V průběhu testu - 10 000 cyklů - lokální porušení, nenastalo totální
odstranění, což zajišťuje systému výborné kluzné vlastnosti.
Vrstva TiAlN
• Změny v průběhu koeficientu tření jsou s největší pravděpodobností
způsobeny přechody mezi jednotlivými částmi systému vrstvy.
Na rozdíl od předchozích vrstev nastalo odhalení substrátu již
po 7000 cyklech.
53
vrstva TiAlSiN – 15 000 cyklů
vrstva TiAlN – 7000 cyklů
vrstva TiAlN + PLC– 10 000 cyklů
54
• Nejlepší kluzné vlastnosti a tím i nejnižší koeficient tření má
vrstva TiAlN + PLC, kdy se jedná o výbornou kombinaci tenké
otěruvzdorné vrstvy, která má na svém povrchu vrstvu kluznou
(PLC).
• I když hodnoty kritických zatížení patří k nejnižším je nutné
uvažovat, že z hlediska adhezivně kohezivního chování vyniká
vrstva mechanismem opotřebování.
• Vrstva TiAlSiN vyniká dobrou otěruvzdorností, avšak při
vyhodnocování výsledků je třeba uvažovat její přibližně
dvojnásobnou tloušťku v porovnání s ostatními vrstvami. Vrstva
TiAlN vykazuje nestabilní průběh koeficientu tření a zároveň u ní
jako u jediné během tribologického testu nastalo odhalení
substrátu a to již po 7000 cyklech.
55
Scratch test – vrypová zkouška
Laboratorně předupravené povrchy vzorků + vzorky s „průmyslovým“ povrchem
Vzorek
Kritické zatížení Lc [N]
Lc1 [N]
Lc2 [N]
Lc3 [N]
Ls [N]
TiAlSiN – nanokompozitní vrstva 1
1
17 ± 0
46 ± 12
66 ± 6
72 ± 4
Omleto u výrobce vrstvy + TiAlSiN – nanokompozitní vrstva
4
15 ± 4
32 ±9
69 ± 5
71 ± 4
Otrysk u dodavatele tryskacích strojů + TiAlSiN–
nanokompozitní vrstva
7
31 ± 14
45 ± 9
69 ± 2
72 ± 1
Beze změny - TiAlN – gradientní vrstva
8
26 ± 7
32 ± 6
55 ± 2
57 ± 1
Otrysk u dodavatele tryskacích strojů + TiAlN – gradientní vrstva
14
28 ± 11
36 ± 5
51 ± 7
56 ± 0
Beze změny - TiAlN – monovrstva
15
25 ± 5
36 ± 1
57 ± 3
59 ± 2
Otrysk u dodavatele tryskacích strojů + TiAlN – monovrstva
18
20 ± 5
29 ± 8
59 ± 2
64 ± 1
Omleto u výrobce vrstev (konkurence) + TiAlN – monovrstva
19
15 ± 0
23 ± 0
57 ± 2
58 ± 1
Beze změny - AlTiN – monovrstva
22
16 ± 3
32 ± 11
59 ± 1
59 ± 1
Metalograficky leštěn - TiAlSiN – nanokompozitní vrstva
CS1
16 ± 5
39 ± 10
58 ± 1
62 ± 1
Metalograficky leštěn TiAlN – gradientní vrstva
DS1
38 ± 2
47 ± 1
52 ± 0
52 ± 0
Metalograficky leštěn - TiAlN – monovrstva
TS1
21 ± 2
46 ± 0
53 ± 0
57 ± 2
56
Tribologická měření
Vzorky s „průmyslovým“ povrchem
Pořadí
2 - TiAlSiN – nanokompozitní vrstva
5- Omleto u výrobce vrstvy + TiAlSiN –
nanokompozitní vrstva
9 - Beze změny - TiAlN – gradientní vrstva
16 - Beze změny - TiAlN – monovrstva
20 - Otrysk u dodavatele tryskacích strojů
– bez vrstvy
21 - Omleto u výrobce vrstvy– bez vrstvy
29 - Beze změny - AlTiN – monovrstva
7
2
4
3
1
5, 6
5, 6
Tribologická zkouška za rotace
57
Rychlost rotace polypropylenového tělíska 3000 ot./min.
Test byl rozdělen na několik časových úseků po
5.,15.,30.,60. a 90. minutě.
Detail stopy vzorku bez vrstvy s vyznačením
jednotlivých druhů opotřebení po 30 minutách
testu
58
Stopa opotřebení vzorku bez vrstvy po
90 min. testu. Záznam byl proveden
pomocí konfokálního mikroskopu.
Stopa opotřebení vzorku s vrstvou
TiAlN+DLC po 90 min. testu. Záznam
byl proveden pomocí konfokálního
mikroskopu.
Při tribologickém testu za rotace testu se potvrdil velmi důležitý
poznatek.
Skleněná vlákna, která jsou chaoticky umístěna v polypropylenu,
neovlivňují výrazně mechanismus poškození povrchu. V žádném
sledovaném případě nebyly shledány výrazně degradující stopy po
abrazivním opotřebení.
59
ZÁVĚR
Na základě laboratorních testů a získaných korelačních srovnání
s technologickými zkouškami byla navržena vrstva TiAlN
s povrchovou kluznou vrstvou.
Cílem této vrstvy bude především tlumit rázy, které se mohou
iniciovat při chvění nástroje popř. obrobku. Rovněž bude v okamžiku
krizových situací zabraňovat náhlé změně mikrogeometrie. Ta bude
spočívat jednak ve větší otěruvzdornosti, která bude zajištěna nejen
tvrdou vrstvou TiAlN, ale i měkkou kluznou vrstvou na povrchu.
Prezentaci upravené přednášky je možné stáhnout na
internetové adrese:
www.ateam.zcu.cz

Podobné dokumenty

Tenké vrstvy

Tenké vrstvy Vrstva Rozhraní Substrát

Více

Nová průmyslová technologie povlakování

Nová průmyslová technologie povlakování jsou limitováni maximálním obsahem 70 % Al, protože větší podíl způsobuje hexagonální strukturu, pro obrábění nevhodnou. Z obou zmíněných faktů plyne, že běžná povlakovací zařízení

Více

VLIV TVARU ŘEZNÉ HRANY NÁSTROJE NA PRŮBĚH ŘEZNÉHO

VLIV TVARU ŘEZNÉ HRANY NÁSTROJE NA PRŮBĚH ŘEZNÉHO na našem trhu. Na počátku byla vrstva TiN, později se k této modifikaci přidaly systémy TiCN a CrN a samozřejmě dodnes velmi používaná vrstva TiAlN. V současné době známe více než 70 druhů vrstev, ...

Více

Prezentace

Prezentace alespoň 1 znak, jinak se časové razítko neaktualizuje) někdy můžou být rozbité tzv. triggery v databázi, které registrují změny v Aktualitách,.... a aktualizují toto časové razítko. To musím vždy o...

Více

solid carbide - k

solid carbide - k povlak aostfiení povlaka povlak

Více

Vztah mezi mechanickými vlastnostmi otěruvzdorných PVD vrstev a

Vztah mezi mechanickými vlastnostmi otěruvzdorných PVD vrstev a Okolí těchto krystalitů je tvořeno amorfní fází Si3N4. Od této skladby vrstvy se očekává nejen

Více

Studium vlivu předdepozičních procesů na vlastnosti progresivních

Studium vlivu předdepozičních procesů na vlastnosti progresivních stripping - proces odstranění vrstvy v případě redepozice nástroje, který byl již dříve povlakován - kapitola 4.

Více

Výstružníky VYSOCE VÝKONNÝ VÝSTRUŽNÍK HPC

Výstružníky VYSOCE VÝKONNÝ VÝSTRUŽNÍK HPC Provedení: - s vnitřním chlazením - základní materiál tvoří celotvrdokovové tělo s chladicím kanálkem z vysoce kvalitního, vůči opotřebení odolného jemnozrnného tvrdokovu - propojením Know-How, k...

Více