study report erasmus +

Transkript

study report erasmus +
VYHODNOCENÍ STUDIE
ERASMUS + MASTERS Březen 2016
media
member of bit group
STRUČNÉ SHRNUTÍ
Cílová skupina
Průzkumu se účastnilo celkem 346 respondentů, z celkového počtu bylo
83,8 % mužů a pouze 16,2 % žen. Značný rozdíl mezi muži a ženami lze
přičíst oboru, který respondenti studují – střední odbornou školu, kde
najdeme studijní obory, jež jsou typické spíše pro muže. Většina
účastníků průzkumu, konkrétně 41,3 % je z České republiky, Rakousko
zastupuje 31,5 % a Německo 27,2 % účastníků. Věkové rozmezí vychází
z místa průzkumu, tedy střední školy a je mezi 14 a 21 lety, průměrný věk
je 17,2. Pro lepší představu o cílové skupině = 9 z 10 respondentů se
hodnotí jako středně pokročilý až pokročilý uživatel mobilních zařízení.
Používání mobilních zařízení
Devět z deseti dotázaných používá své mobilní zařízení takřka
nepřetržitě, nebo několikrát za den. Smartphone je využíván po celý
den, zatímco laptop zapínají dotázání především v podvečer. Z pohledu
připojení k internetu je nejpoužívanější Wi-Fi připojení, čemuž odpovídá
fakt, že 98 % účastníků má Wi-Fi připojení doma. Celkem 62,1 %
dotázaných se ve škole připojuje na školní Wi-Fi, a to i přesto, že mají
ve svém zařízení placený datový tarif. Samotný přístup na internet
nejčastěji zajišťuje mobilní webový prohlížeč 55 % v porovnání s 42 %,
kdy je využívána mobilní aplikace.
Vlastnictví mobilních zařízení
Mobilní zařízení vlastní 98 % respondentů. Nejběžnější zařízení jsou
smartphone a laptop, které vlastní 94 % a 73,7 % účastníků. Vlastní
tablet má 41 % dotázaných. V průměru stráví respondenti každý den 5,6
hod používáním smartphonu, 3,8 hod používáním laptopu a 2,4 hod u
tabletu. Z pohledu operačních systémů dominuje Android OS, který má
66% dotázaných na svém smartphone, operační systém společnosti
Apple - iOS používá celkem 24 % respondentů. U laptopů je
nejpoužívanější OS Windows - 68.2 %. Smartphone je pro 3 ze 4
účastníků studie hlavní mobilní zařízení, laptop takto označuje pouze
18,5 % dotázaných.
Zkušenosti s M-learning
Celá třetina respondentů již má zkušenosti se vzděláváním s pomocí
ICT. Spojení ICT a vzdělávání je doposud nejběžnější v oblasti výuky
cizích jazyků, autoškoly, různých online kurzů a využívání Moodle LMS.
Respondenti, kteří zkušenost s m-learningem mají, jej hodnotí pozitivně
či přímo velice pozitivně – 76 %. S názorem, že je m-learning učební
prostředek, který bude mít zásadní roli v následujících letech souhlasí
63 % všech dotázaných.
STRUČNÉ SHRNUTÍ
Postoj vůči m-learningu
Při posuzování překážek využití m-learningu většina respondentů zvolila
neutrální odpověď „ani ano, ani ne“. Tento způsob odpovědi lze přičíst
skutečnosti, že respondenti zatím nemají dostatek zkušeností. Na druhé
straně, většina dotázaných shledává značné výhody m-learningu ve
snadném přístupu ke kurzům, zvyšování znalostí v oboru a stejně tak i
motivaci. Přibližně 60 % dotázaných se domnívá, že notifikace o
aktuálním pokroku bude mít klíčový dopad při rozhodování, zda znovu
použít m-aplikaci. Jeden z dalších motivačních faktorů by zcela jistě bylo
využívání m-aplikace u přátel či kolegů.
Komparativní analýza #1
Po vyhodnocení odpovědí respondentů z jednotlivých škol byly nalezeny
výraznější rozdíly v odpovědích u následujících otázek: O1, O8, O10,
O13 a O25. Značný rozdíl byl u O1, na kterou odpovídalo v Německé
škole takřka shodný počet studentů a studentek (m=46, ž=48), v České
republice se zapojilo do průzkumu pouze 8 studentek a v Rakousku
žádná. U O8 37 % českých studentů zvolilo laptop jako svoje primární
mobilní zařízení, zatímco v německé a rakouské škole shodně
odpovědělo pouze 9 % dotázaných. U O10 celkem 84 % německých
studentů odpovědělo, že nevyužívají školní Wi-Fi, v české škole stejně
odpovědělo pouze 17,5 % a v rakouské 24,8 % studentů.
Preferované funkce mobilní aplikace
Při posouzení vlastností běžně používaných aplikací je třeba zejména
zmínit klíčové prvky působivý design, interaktivita a snaha zjednodušit
život – uživatelská přívětivost při realizaci jinak zdlouhavých procesů.
Respondenti hodnotí jako důležité, nebo velice důležité, zda je obsah
zábavný, mají možnost propojení na sociální média a zda jde přes
aplikaci komunikovat. Dotázaným byla položena otázka, která vlastnost
by měla být do m-app implementována, šlo především o možnost
srovnání výsledků s ostatními, fórum/chat, označení „líbí se“, možnost
sdílet, komentovat atd. Doporučení od respondentů, co by mohlo m-app
vylepšit: kvíz, tutoriály, případové studie a jednoduché hry.
Komparativní analýza #2
Odpovědi na O13, která je zaměřena na předchozí zkušenosti se
vzděláváním s pomocí ICT, jasně ukazují, že čeští studenti mají
zkušeností nejvíce a rakouští nejméně. Při vyhodnocování O25 jsme
zjistili, že CZ studenti dávají přednost m-learningu, který využívá prvky
hry. Němečtí studenti volí spíše tutoriály a rakouští tzv. osvědčené
postupy. Komparativní analýza odpovědí u dalších otázek zjistila
homogenitu, která je důležitá pro vytvoření m-learning aplikace, jež
bude vyhovovat potřebám a uspokojí očekávání všech studentů.
STUDIE & METODOLOGIE VÝZKUMU
Vyhodnocení studie
Tato studie je součást projektu Masters, jde o akronym: Mobile Application for Skills Training in EntRepreneurShip.
Hlavním cílem projektu je podpořit odborné vzdělávání na trhu práce, podpořit podnikatelské vzdělávání a sociální podnikání mezi mladými
lidmi, zvýšit digitální integraci v oblasti učení, vyučování, školení a práci s mladými na různých úrovních.
Studie zahrnuje kvalitativní a kvantitativní průzkum provedený s cílem vyvinout pro cílovou skupinu řešení na míru.
Metodologie
Online průzkum
Průzkumu se účastnilo celkem 346 studentů ve věku 14–21 let. Otázky byly zaměřeny na využívání mobilních zařízení studenty, jejich
zvyky, postoj ke vzdělávání pomocí mobilních aplikací a očekáváné vlastnosti m-learning aplikací. Průzkum probíhal od 20. ledna do
5. února 2016 v České republice, Německu a Rakousku.
Vzorek účastníků není náhodný, byl definován tezí projektu a současně pečlivou volbou partnerů projektu Masters.
Expertní rozhovory
Platforma pro vedení expertních rozhovorů s účastníky projektu (učitelé, rodiče, vývojáři) byla vyhodnocena jako nejefektivnější tzv. World
Café. World Café bylo organizováno na třech místech, a to v České republice, Německu, Rakousku a vycházelo z 5 klíčových otázek.
VÝSLEDKY
Demografie
Postoje a preference u m-learningu
Vlastnictví mobilních zařízení
Expertní rozhovory
Využívání mobilních zařízení a
internetu
Erasmus + MASTERS O1: Pohlaví
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
GER - Kaufmännische Schule Göppingen
46
48
C Z - S t ř e d n í p r ů m ys l o v á š k o l a t e c h n i c k á a
automobilní Jihlava
135
109
A T - L B S - Mu r a u
0
Erasmus + MASTERS O1 (Porovnání škol/států): Pohlaví
Oslovení: AT (n=109), CZ (n=143), GER (n=94)
8
20
40
Male
Female
60
0
80
100
120
140
160
Erasmus + MASTERS O2: Kterou školu navštěvujete?
Oslovení: Všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O3: Kolik je Vám let?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O15: Která z následujících kategorií vás nejlépe vystihuje jako mobilního uživatele?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O4: Vlastníte mobilní zařízení?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O5: Které z následujících mobilních zařízení vlastníte?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O7: Jaký operační systém vaše mobilní zařízení používá?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O8: Které z následujících mobilních zařízení používáte nejvíce?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
GER - Kaufmännische Schule Göppingen
83
C Z - S t ř e d n í p r ů m ys l o v á š k o l a t e c h n i c k á a
automobilní Jihlava
8
80
47
94
A T - L B S - Mu r a u
0
Smartphone
20
40
9
60
80
Portable computer/laptop
Erasmus + MASTERS O8 (Porovnání škol/států): Které z následujících mobilních zařízení používáte nejvíce?
Oslovení: AT (n=103), CZ (n=127), GER (n=91)
100
120
140
5,6
2,4
3,8
Erasmus + MASTERS O6: Kolik hodin denně v průměru strávíte na následujících mobilních zařízeních?
Oslovení: z celkového počtu respondentů v závislosti na vlastnictví zařízení: smartphone (n=327), tablet (n=108), laptop (n=232)
Erasmus + MASTERS O9: V kterou denní dobu se obvykle připojujete k internetu na tomto konkrétním zařízení?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O10: Kde se připojujete k internetu?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
GER - Kaufmännische Schule Göppingen
15
79
C Z - S t ř e d n í p r ů m ys l o v á š k o l a t e c h n i c k á a a u t o m o b i l n í
Jihlava
118
25
82
A T - L B S - Mu r a u
0
20
Yes
40
27
60
No
Erasmus + MASTERS O10 (Porovnání škol/států): Využíváte pro připojení k internetu Wi-Fi síť ve škole?
Oslovení: AT (n=109), CZ (n=143), GER (n=94)
80
100
120
140
160
Erasmus + MASTERS O11: Jak často se připojujete k internetu na mobilních zařízeních (na všech mobilních zařízeních, která vlastníte)?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O12: Jak většinou přistupujete k mobilnímu obsahu?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O13: Setkali jste se někdy s nějakým druhem výuky pomocí moderních informačních technologií
(např. vypracování domácího úkolu na internetu online, sledování výukových videí online, online kurzy atd. )?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
13
GER - Kaufmännische Schule Göppingen
47
34
45
CZ - Střední průmyslová škola technická a automobilní Jihlava
28
70
17
AT - LBS-Murau
79
13
0
Don't know
10
No
20
30
40
50
60
70
80
Yes
Erasmus + MASTERS O13 (Porovnání škol/států): Setkali jste se někdy s nějakým druhem výuky pomocí moderních informačních technologií
(např. vypracování domácího úkolu na internetu online, sledování výukových videí online, online kurzy atd. )?
Oslovení: AT (n=109), CZ (n=143), GER (n=94)
90
Erasmus + MASTERS O14: Jak byste ohodnotili vaši zkušenost?
Oslovení: z celkového počtu respondentů – ti, kteří již mají zkušenost s nějakým druhem vzdělávání s využitím ICT (n=117)
Erasmus + MASTERS O16: Souhlasíte s následujícím výrokem? M-learning bude mít významnou roli v procesu vzdělávání v budoucnosti.
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O17: Souhlasíte s tím, že následující důvody jsou překážkou pro používání m-learningu?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O18: Souhlasíte s tím, že používání mobilních aplikací/zařízení má následující výhody?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O19: Zhodnoťte důležitost následujících faktorů při rozhodování, zda znovu použít m-learningovou aplikaci.
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O22: Pokud porovnáte aplikace, které používáte často, s těmi, které používáte málo nebo vůbec. Souhlasíte s tím, že následující atributy
můžete nalézt u aplikací, které používáte častěji?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O23: Stanovte důležitost následujících kategorií v m-learningu.
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O24: Které prvky byste rádi viděli obsažené v m-learningových aplikacích?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
Erasmus + MASTERS O25: Jaký typ m-learningové aplikace byste preferovali pro zlepšení svého vzdělávání?
Oslovení: všichni respondenti (n=346)
60
50
50
40
40
37
33
31
30
26
25
25
25
22
20
19
13
10
0
Game-based
Tutorials
Quizzes
Best practice/case studies
AT - LBS-Murau
CZ - Střední průmyslová škola technická a automobilní Jihlava
GER - Kaufmännische Schule Göppingen
Erasmus + MASTERS O25 (Porovnání škol/států): Jaký typ m-learningové aplikace byste preferovali pro zlepšení svého vzdělávání?
Oslovení: AT (n=109), CZ (n=143), GER (n=94)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Vhodné pro ekonomické předměty
Kombinace s tradičním způsobem výuky
Levné/zdarma a jednoduché na ovládání/použití
Možné využití na všech zařízeních by bylo velkou výhodou
Flexibilita online obsahu = aktualizace
Pokud je možné využívat vlastní mobilní zařízení a výsledky jsou
sdílené – silná motivace ke zlepšení
Efektivní doplňková forma výuky
Vždy dostupná – studium a volný čas se prolínají
Ano určitě. Nové možnosti činí výuku zajímavější
Vyžaduje od studentů znalosti nejen odborné, ale také
multimediální
Výměna informací mezi učiteli – využití zkušeností
Poznámka: z pozice učitele; nebát se a využívat nové možnosti
Poznámka: otevřít se novým metodám výuky
o
o
o
o
o
Dostupnost Wi-Fi / 4G, nejsou k dispozici vzdělávací aplikace,
problémy s kompatibilitou – funkčnost prvků na různých
zařízeních
Je těžké zapojit všechny studenty
Studenti nesmí používat smartphony ve třídě během výuky –
pouze na domácí úkoly - výzkum
Nejsou nezbytné, ale pomáhají
Pro dosažení cíle v oblastí výuky nejsou nezbytné
Erasmus + MASTERS O1: Jsou mobilní technologie nezbytné pro podporu studentů k dosažení očekávaných/požadovaných výsledků – v době vzestupu digitálních
technologií a jak byste se chtěli na podpoře této oblasti podílet?
Oslovení: expertní rozhovory na World café
Překážky a podmínky pro implementaci
Postoj učitelů
Nedostatek kvalitních aplikací
Nekompatibilita iOS a Android OS
Nedostatek informací o existujících aplikacích
Nedostatek školení pro učitele
Studenti – ne všichni si jej mohou dovolit
Připojení k internetu
Nejednotné aplikace - standardizace
Věkový rozdíl mezi učiteli a studenty
Neochota se učit nové věci
Možnost propojení na učební osnovy / plán výuky
Nedostatek odborných znalostí na technickou a didaktickou
implementaci
o Nejasná míra sebevzdělávání u učitelů
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Dovednosti učitelů a studentů
Výsledky testů možné kontrolovat (v LMS)
Různá úroveň motivace
Podpora: kdo bude odpovídat na otázky uživatelů
Propojení na existující systémy / zařízení: např. EPortfolio MAHARA
o Nejasná integrace aplikace do současných
osnov, kapacita učitelů je již vyčerpaná - aplikace
nesmí znamenat další práci / zátěž pro učitele
o Individuální rychlost učení – bez možnosti srovnání
o
o
o
o
o
Erasmus + MASTERS O2: Co vidíte jako největší překážky pro využívání m-learningu s ohledem na všechny zúčastněné strany (studenti, učitelé, školy, vzdělávací
systém)? / Jsou ve vaší škole všechny nezbytné podmínky pro implementaci konceptu m-learningu?
Oslovení: expertní rozhovory na World café
Koncepty učení
o
o
o
o
o
o
o
Testy
Modul pro osobní finance
Pouze doplněk k výuce
Přenos interaktivity do běžné výuky
Psaní poznámek
Využití sociálních sítí (sdílení zkušeností, sociální interakce, uzavřené studijní skupiny)
Blended Learning (flexibilní metoda, hodnocení otázek, možnost důkladného shrnutí, variabilní formy výuky,
aplikace jako doplnění běžné výuky, možné individuální zlepšení ve výuce, okamžité ověření znalostí, získání
zpětné vazby obratem, procvičování při cestě do školy, motivace ke zlepšení, více učebních postupů)
o Spolupráce ve skupinách (cvičné testy před zkouškou, tip týdne)
Erasmus + MASTERS O3: Jaké koncepce vzdělávání jsou vhodné pro implementaci do m-learningu?
Oslovení: expertní rozhovory na World café
M-learning app – doporučené prvky
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Podpora konkurenčního prostředí - motivace
Možnost porovnat výsledky s jinými studenty
Obsahuje příběh
Přehlednost, využití rozcestníků apod.
Diskrétní, ale zábavná
Srozumitelná
Bez zbytečného klikání
Jednoduchá
Intuitivní obsah, interaktivní, možnost snadno přepínat
jednotlivé části
Snadno ovladatelná, možnost ukládat data, možnost dozoru,
atraktivní grafika
Zdarma ke stažení
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Certifikát
Umožňuje soutěž v rámci třídy, školy, státu
Chat
Obsah má odkaz na zdroj pro získání dalších informací
Funguje offline, tj. bez přerušování při ztrátě signálu
Funkce „nejvyšší skóre“
Simulační hra
Notifikace metodou „Push“
Možnost tisknout z aplikace
Erasmus + MASTERS O4: Jaké prvky mají být využity pro vytvoření úspěšné/uživatelsky přívětivé mobilní aplikace pro vzdělávání v oblasti podnikatelských
dovednosti a proč?
Oslovení: expertní rozhovory na World café
Implementace výukových metod
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Výuka pomocí her: Rozřazovací test - Hodnocení - Závěrečný
test
Interaktivní prvky - Učitel, App, Teambuilding
Videa pro motivaci
Vizualizace pokroku ve výuce - popup texty
Ucelené výukové části
Společné prvky: dílčí úkol pro vyřešení rozsáhlého úkolu
Pobídky k pravidelnému využívání m-app
Efektivní kontrola domácích úkolů
Pravidelná revize obsahu m-aplikace
Individuální rychlost učení
Testy se zpětnou vazbou dle obsahu učiva
Peer-Learning
Učení s využitím her
Konkurenční prostředí v rámci výuky
Skupinové úkoly
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ekonomické kalkulačky
Grafy
Brainstorming
Oživení výuky
Problémové úkoly
Multiple choice testy
Procvičování
Rozvoj kreativního uvažování
Ilustrace, rozvoj představivosti
Myšlenkové mapy
Zaměření na praktické úkoly
Glosář a lexikon pro studenty může zlepšit jejich základní
znalosti velice rychle
Využití her, které obsahují učební látku a různé způsoby výuky
Erasmus + MASTERS O5: Které výukové metody je možné implementovat do m-learningu a vylepšit tak studijní výsledky žáků?
Oslovení: expertní rozhovory na World café
DOPORUČENÍ
Mobilní aplikace je určena pro dospívající ve věku 14-21 let.
Aplikace musí byt dvoujazyčná – česky a německy, a je
velice důležité, aby byla aplikace ke stažení zcela zdarma.
Je třeba brát v potaz fakt, že většina účastníků studie zvolila
jako svoje hlavní mobilní zařízení smartphone. Pro naplnění
cíle – co největšího rozšíření m-learning aplikace - je
žádoucí, aby aplikace byla dostupná na co největším počtu
mobilních zařízení. Na základě shromážděných údajů
můžeme konstatovat, že aplikace na webovém základu je
právě to nejvhodnější řešení i s ohledem na fakt, že studenti
využívají na svých smartphonech různé operační systémy.
Ve spolupráci s partnerskými školami je třeba najít
způsoby jak zajistit, aby se každý student mohl připojit na
stabilní Wi-Fi, a to kdykoli. Další identifikované překážky
mohou být odstraněny školením zaměstnanců škol a
studentů.
Kladný postoj respondentů vůči m-learningu by měl být
využit vytvořením užitečné aplikace s perfektní a
působivou grafikou, intuitivním ovládáním, interaktivitou a
– to vše s odpovídajícím učebním materiálem.
DOPORUČENÍ
Funkce, který byly v průzkumu označeny za žádoucí, by
měly být implementovány do návrhu mobilní aplikace.
Například prvky konceptu Web 2.0 s rozšířenými
komunikačními schopnostmi, jako je fórum/chat, sdílení,
označení „like“, psaní komentářů apod. Možnost porovnávat
výsledky se spolužáky je jedna z požadovaných vlastností,
jelikož podporuje soutěživost a motivaci dosáhnout co
nejlepšího výsledku. Kvízy, tutoriály a případové studie byly
také označeny za požadované vlastnosti – aplikace by měla
studenty naučit novou látku zábavnou, hrací formou.
Porovnání škol/států bylo implementováno ve studii. Zjištění
však mají pouze informativní charakter, jelikož teze projektu
navrhuje pouze jednu m-learning aplikaci, která musí
obsáhnout průměrné potřeby všech zapojených škol.
Mobilní aplikace by měla obsahovat následující metody
výuky: učení prostřednictvím her: rozřazovací test hodnocení - závěrečný test, kooperativní prvky: dílčí úkol
tvořící část velkého úkolu, peer-learning, skupinové úkoly,
brainstorming, řešení problémů, multiple choice testy,
orientace na praxi, glosář a lexikon pro studenty (který by
mohl studentům rychle a efektivně zlepšit slovní zásobu).