VPP pro pojištění budov - zvláštní část - POS

Transkript

VPP pro pojištění budov - zvláštní část - POS
V‰eobecné pojistné podmínky
UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480
pro poji‰tûní budov a ostatních staveb
obãanÛ na území âR
- zvlá‰tní ãást -
Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek,
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást – UCZ/05, které
spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako ‰kodové poji‰tûní.
Rozsah poji‰tûní, povinnosti pojistníka a poji‰tûného
Pojistník (poji‰tûn˘) je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala; zejména nesmí poru‰ovat povinnosti smûfiující k odvrácení nebo zmen‰ení nebezpeãí, které jsou mu právními pfiedpisy uloÏeny nebo které vzal na sebe
pojistnou smlouvou.
Majetkové poji‰tûní
EU 2137/1/E
Co je poji‰tûno? – ãlánek 1
Poji‰tûny jsou:
• rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové s uÏitnou provozní
plochou (plochou vyuÏitelnou k podnikání) v rozsahu nejv˘‰e 1/3
celkové plochy;
• rekreaãní budovy jednobytové nebo dvoubytové (nevyuÏívané k podnikání);
• bytové jednotky v osobním vlastnictví vã. podílu na spoleãn˘ch ãástech
budovy;
• rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové a byty v osobním
vlastnictví ve stavbû, tj. novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce s
platn˘m stavebním povolením;
• v‰echny vedlej‰í budovy na poji‰tûném pozemku s vnitfiní plochou
do 35 m (ve‰ker˘ch existujících podlaÏí), pokud nejsou vyuÏívány
provoznû/Ïivnostensky ani zemûdûlsky;
za vedlej‰í budovy jsou povaÏovány budovy, které neslouÏí k úãelÛm
bydlení a mají pevné základy nebo ukotvení;
• vedlej‰í budovy uvedené v pojistce, s vnitfiní plochou nad 35 m2 (ve‰ker˘ch
existujících podlaÏí), pokud nejsou vyuÏívány provoznû/Ïivnostensky ani
zemûdûlsky;
za vedlej‰í budovy jsou povaÏovány budovy, které neslouÏí k úãelÛm
bydlení a mají pevné základy nebo ukotvení;
• ostatní stavby jako napfi. bazény, zastfie‰ení bazénÛ, studny, septiky,
skleníky, solární a fotovoltaické zafiízení, technologie tepeln˘ch ãerpadel, pouze tehdy, jsou-li ve smlouvû v˘slovnû uvedeny a samostatnû
pfiipoji‰tûny;
• základy a základové zdi nacházející se pod úrovní zemû, nosné sklepní zdi a ostatní souãásti staveb, jako napfi. elektroinstalace, rozvody
plynu a sanitární instalace, zafiízení pro rozvod vody a odvod odpadních vod vãetnû mûfiících pfiístrojÛ k nim pfiíslu‰ejících, v˘topná a sanitární zafiízení, mark˘zy a vnûj‰í Ïaluzie;
• vodomûry, plynomûry a elektromûry, pokud je poji‰tûn˘ povinen je
hradit;
• ohraniãení pozemku (nemusí b˘t totoÏné s hranicí pozemku), jako
napfi. zdi, ploty nezávisle na zpÛsobu, jak˘m jsou postaveny;
• terasy a pergoly spojené s poji‰tûnou budovou
• celkové vnûj‰í zasklení budovy – aÏ do velikosti 6 m2 jednotlivé tabule
resp.prvku. Uvedené zasklení je poji‰tûno i tehdy, pokud je sklo nahrazeno plastem
• na poji‰tûném pozemku v místû poji‰tûní
– nádrÏe na plyn a topn˘ olej (bez obsahu) k úãelÛm vytápûní,
– zemní kabely a domácí vodní ãerpadla,
– pfiívodní a odvádûcí potrubí a smû‰ovací kanály na vodu;
– anténní zafiízení,
• vedlej‰í náklady,
coÏ jsou náklady vzniklé po pojistné události podléhající plnûní, pokud se tyto náklady t˘kají poji‰tûn˘ch vûcí, a to
– náklady na vyklizení, strÏení, uha‰ení poÏáru, odstranûní, demon
táÏ, opûtovnou montáÏ, ochranu a vyãi‰tûní a
– náklady na transport k nejbliωí povolené skládce vãetnû nutn˘ch opat
fiení na likvidaci (kontrola a zpracování odpadu) a uloÏení na skládce.
Vzniknou-li vedlej‰í náklady za zeminu nebo za poji‰tûné vûci, které byly
kontaminovány jiÏ pfiedtím, neÏ nastala pojistná událost (kontaminace
UCZ/N/10
vzniklá v minulosti), budou nahrazeny pouze ty náklady, které pfievy‰ují
ãástku potfiebnou k odstranûní kontaminace vzniklé v minulosti.
Poji‰tûny jsou rovnûÏ náklady nezbytného nového naplnûní v˘kopové jámy
zeminou. Pro tyto náklady na nové zasypání a likvidaci kontaminované zeminy se pfii kaÏdé pojistné události sniÏuje ãástka pojistného plnûní o spoluúãast ve v˘‰i 25%.
Náklady nejv˘‰e ‰estimûsíãního provizorního uskladnûní jsou v rámci pojistné ãástky vedlej‰ích nákladÛ poji‰tûny pouze za pfiedpokladu, Ïe toto
provizorní uskladnûní bylo pojistiteli neprodlenû oznámeno.
V poÏárním poji‰tûní jsou poji‰tûny ‰kody:
– na podpûrn˘ch zdech,
– na ve‰ker˘ch motorov˘ch vozidlech, pfiívûsech k motorov˘m vozidlÛm a lodi umístûné v garáÏi, jakoÏ i také ve vedlej‰í budovû –
uskladnûné zemûdûlské pracovní nástroje a stroje, není-li zemûdûlství
provozováno podnikatelsky a pokud pro nû není uzavfieno jiné poji‰tûní a dále drobné stavební mechanismy a stavební materiál pro
osobní potfiebu,
– stromech, Ïiv˘ch plotech a kefiích - s v˘jimkou lesních porostÛ;
Poji‰tûny nejsou:
• objekty urãené ke strÏení – od podání Ïádosti o strÏení nebo pfii
úfiedním nafiízení od obdrÏení demoliãního v˘mûru;
• vedlej‰í budovy, které nemají základ ani ukotvení;
• mobilní pfiíbytky, obytné vozy, kryty bazénÛ z palchet ãi folií a fóliovníky.
Kde poji‰tûní platí? – ãlánek 2
Na pozemku, kter˘ je v pojistce uveden jako místo poji‰tûní.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna?– ãlánek 3
1. PoÏár
a) poÏár
Poji‰tûny jsou
• ‰kody zpÛsobené poÏárem, v˘buchem a pohfie‰ování poji‰tûn˘ch vûcí pfii tûchto událostech.
• koufiem, kter˘ náhle unikl v dÛsledku poruchy ze zafiízení, nacházejících se v místû poji‰tûní nebo koufiem v dÛsledku poÏáru nebo v˘buchu v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. Vylouãeny jsou ‰kody vzniklé dlouhodob˘m pÛsobením
koufie. Toto poji‰tûní se sjednává s limitem pojistného plnûní ve v˘‰i
50% ze sjednané pojistné ãástky, maximálnû v‰ak 10 mil. Kã.
Poji‰tûny nejsou ‰kody,
• které byly zpÛsobeny ohnûm, kter˘ se nemohl roz‰ífiit sám (napfi.
‰kody zpÛsobené oÏehnutím resp. se‰kvafiením);
• které byly zpÛsobeny na elektropfiístrojích (elektrické stroje, aparáty,
zafiízení) energií elektrického proudu;
• na pfiedmûtech, které jsou vystaveny uÏitkovému ohni.
PoÏár
- je oheÀ, kter˘ se roz‰ífiil z místa svého urãení.
V˘buch
- je náhl˘ úãinek síly, kter˘ byl zpÛsoben rozpínavostí plynÛ nebo par.
b) úder blesku
Poji‰tûny jsou
• ‰kody zpÛsobené úderem blesku a pohfie‰ování poji‰tûného majetku
pfii tûchto událostech.
·kody zpÛsobené úderem blesku jsou ‰kody, které vznikly
• na poji‰tûn˘ch vûcech (ãlánek 1) ‰kodlivou silou blesku nebo teplem
jím vyvinut˘m (pfiím˘ úder blesku).
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûny jsou ‰kody na:
• pevnû zabudovan˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních, stro-
jích a pfiístrojích, které slouÏí provozu poji‰tûné budovy, bezprostfiedním vlivem atmosférické elektfiiny ( nepfiím˘m bleskem).
c) zfiícení vzdu‰n˘ch nebo vesmírn˘ch tûles
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené zfiícením nebo nárazem
• vzdu‰n˘ch nebo vesmírn˘ch plavidel nebo satelitÛ, jejich ãástí resp.
nákladu;
• meteoritÛ a
• rázovou vlnou ‰ífiící se vzduchem, zpÛsobenou letem nadrvukového
letadla v dÛsledku pfiekonání rychlosti zvuku;
• ‰kody zpÛsobené pohfie‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pfii tûchto událostech.
2. Vichfiice
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
• vichfiicí (vítr s rychlostí více neÏ 60 km/h); u budov ve stavbû nastává
toto poji‰tûní aÏ v okamÏiku, kdy je zcela dokonãena stfiecha a ve‰keré
venkovní otvory, napfi.okna a dvefie, jsou zcela zaskleny resp. uzavfieny
napfi.bednûním.
• tíhou snûhu;
• sesuvem snûhu sklouznutím nahromadûné masy snûhu ze stfiechy;
• zfiícením skal, pádem kamenÛ, stromÛ, stoÏárÛ a sesuvem pÛdy a
• krupobitím;
• pohfie‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pfii tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou ‰kody zpÛsobené
• deformací na plechov˘ch stfiechách a ostatním oplechování, které
nemají vliv na funkãnost nebo dobu vyuÏití;
• zatopením vodou z atmosférick˘ch sráÏek;
• pohybem skalních blokÛ, suti nebo mas zeminy, pokud tyto pohyby
byly vyvolány lidskou ãinností, odstfielem nebo v˘ronem plynn˘ch,
tekut˘ch nebo pevn˘ch látek z nitra zemû;
• na budovách urãen˘ch k demolici nebo na budovách ve stadiu hrubé stavby nebo pfiestavby.
3. Voda z potrubí
je voda ve vodovodním potrubí nebo potrubí odpadních vod nebo
pfiipojen˘ch zafiízení (jako napfi. pfiívodní teplovodní potrubí, zafiízení ústfiedního vytápûní, podlahové vytápûní, solární a klimatizaãní zafiízení a pfiívodní zafiízení bazénÛ) v místû poji‰tûní.
U budov ve stavbû vzniká nárok na pojistmné plnûní pouze tehdy, pokud
za ‰kodu neodpovvídá dodavatelská firma nebo jin˘ odpovûdn˘ subjekt.
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené
• vodou uniklou z v˘‰e uveden˘ch potrubí a zafiízení;
• protrÏením resp. prosakováním potrubí vãetnû smû‰ovacích kanálÛ
na vodu bez ohledu na pfiíãinu vzniku (napfi. rez nebo koroze);
• pouze uvnitfi poji‰tûné budovy na vodovodním potrubí a/nebo napojen˘ch zafiízeních, jejich armaturách a sanitárním zafiízení v dÛsledku jejich po‰kození zamrznutím;
• ‰kody na zafiízeních a armaturách napojen˘ch na vedení (napfi. sanitární zafiízení, topná tûlesa, kotle a bojlery), pokud je nutná jejich v˘mûna nebo oprava pfii odstraÀování po‰kozen˘ch trubek;
• náklady na odstranûní netûsností nebo ucpání vodovodních zafiízení
ãi napojen˘ch zafiízení, jeÏ byly pfiíãinou pojistné události.
Poji‰tûny nejsou ‰kody
• zpÛsobené spodní vodou;
• zpÛsobené mikroorganismy v dÛsledku zv˘‰ené vlhkosti (houba, plísnû
apod.).
4. ·kody na elektromotorech zkratem nebo pfiepûtím
Poji‰tûny jsou ‰kody zpÛsobené zkratem nebo pfiepûtím na pevnû zabudovan˘ch provozuschopn˘ch elektromotorech, slouÏících v˘hradnû provozu poji‰tûné budovy. Pojistitel uhradí nezbytné náklady na pfievinutí
motoru, jeho demontáÏ a montáÏ. Není-li moÏné pfievinutí, uhradí jeho
ãasovou hodnotu.
5. Náraz vozidla
Poji‰tûny jsou ‰kody na poji‰tûn˘ch budovách, na ohraniãení pozemku
a na kulturách s v˘jimkou lesních porostÛ, zpÛsobené nárazem silniãního
vozidla. Vylouãeny jsou ‰kody zpÛsobené poji‰tûn˘m nebo osobou Ïijící
s ním ve spoleãné domácnosti.
Pokud mÛÏe b˘t náhrada ‰kody poÏadována z jiného poji‰tûní, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnûní.
6. KrádeÏ vloupáním
Poji‰tûny jsou ‰kody na vnitfiních stavebních souãástech a pfiíslu‰enství
poji‰tûn˘ch budov a staveb, stavebním materiálu a drobn˘ch stavebních
mechanismech umístûn˘ch uvnitfi uzamãen˘ch budov, které jsou ve
vlastnictví poji‰tûného ãi je oprávnûnû uÏívá a které slouÏí údrÏbû, restaurování ãi v˘stavbû:
a) zpÛsobené pokusem o krádeÏ vloupáním nebo dokonanou krádeÏí
vloupáním, kter˘mi se rozumí proniknutí pachatele do poji‰tûn˘ch
místností tak, Ïe s pouÏitím síly prokazatelnû pfiekonal uzamãené jistící pfiekáÏky, chránící vûc pfied odcizením a zmocnil se jí nûkter˘m
dále uveden˘m zpÛsobem
– vtlaãením nebo vylomením dvefií nebo jin˘ch ãástí budovy,
– uzamãen˘ prostor otevfiel klíãem, kter˘ prokazatelnû nabyl krádeÏí
vloupáním do jin˘ch míst, neÏ je místo poji‰tûní, nebo loupeÏí;
b) zpÛsobené jejich úmysln˘m po‰kozením nebo zniãením. Podmínkou
pojistného plnûní je oznámení ‰kody Policii âR a pfiedloÏení tohoto dokladu pojistiteli.
Toto poji‰tûní se sjednává na ãasovou cenu.
Limit pojistného plnûní v jednom pojistném roce ãiní v souãtu pro písmeno a) a b) maximálnû 70.000,- Kã.
7. Odcizení krádeÏí
Poji‰tûny jsou ‰kody na vnûj‰ích stavebních souãástech a pfiíslu‰enství poji‰tûn˘ch budov a staveb, zpÛsobené jejich krádeÏí, po‰kozením ãi zniãením pfii pokusu o jejich odcizení nebo jejich úmysln˘m po‰kozením ãi
zniãením. Pfii jejich odcizení musí pachatel násilím pfiekonat jejich pevné
ukotvení (pfiipevnûní). Podmínkou pojistného plnûní je oznámení ‰kody
Policií âR a pfiedloÏení tohoto dokladu pojistiteli.
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûny jsou ‰kody na fasádách
zpÛsobené nástfiikem ãi nánosem barev.
Poji‰tûny nejsou ‰kody
• na historick˘ch ãi umûleck˘ch vûcech
8. Katastrofické ‰kody
Poji‰tûny jsou
• ‰kody zpÛsobené snûhov˘mi lavinami
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny masami snûhu a ledu sesut˘mi z horsk˘ch svahÛ formou lavin suchého
snûhu (napfi. prachové laviny, snûhová prkna atd.), lavin vlhkého
a mokrého snûhu a ledov˘ch lavin (sesutí ledovcÛ nebo firnového
snûhu) nebo tlakovou vlnou zpÛsobenou lavinou;
• ‰kody zpÛsobené povodnûmi
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny pfiekroãením pfiíslu‰né maximální hranice stavu vody stojat˘ch nebo
tekoucích vod v dÛsledku mimofiádn˘ch sráÏek nebo mimofiádného tání snûhu;
Jako maximální hranice stavu vody se pouÏije stav vody pfii nejniωí
povodni za posledních deset let, publikovaná vefiejnou hydrografickou sluÏbou (tzv. desetiletá voda);
• ‰kody zpÛsobené záplavami
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny vystoupením vody z vodního koryta tekoucích nebo stojat˘ch pozemních
vod v dÛsledku mimofiádn˘ch sráÏek nebo mimofiádného tání
snûhu;
• ‰kody zpÛsobené závalem
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny pohybem povrchov˘ch mas zemû vyvolan˘mi pÛsobením vody;
• ‰kody zpÛsobené zadrÏením vody
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny zadrÏením vody po povûtrnostních sráÏkách, pfiiãemÏ se vytvofií souvislá
vodní plocha i v bezprostfiedním okolí místa poji‰tûní;
• ‰kody zpÛsobené zemûtfiesením
– jsou to ‰kody na poji‰tûn˘ch vûcech, které byly zpÛsobeny otfiesem
povrchu zemského pfii pohybech pevné zemské kÛry;
• ‰kody pohfie‰ováním poji‰tûn˘ch vûcí pfii tûchto událostech.
Poji‰tûny nejsou
• ‰kody zpÛsobené spodní vodou;
• ‰kody vzniklé v dÛsledku zavalení, které bylo dÛsledkem lidské ãinnosti nebo odstfielÛ.
Poãátek poji‰tûní
Poji‰tûní katastrofick˘ch ‰kod zaãíná nejdfiíve po uplynutí 28 dnÛ (ãekací
doba) od sjednaného poãátku poji‰tûní. Pfii zmûnû pojistné ãástky platí
v˘‰e uvedená ãekací doba pouze pro nav˘‰en˘ díl pojistné ãástky.
9. Poji‰tûní skel
Je-li ve smlouvû v˘slovnû ujednáno, poji‰tûní se vztahuje na rozbití
skel jakoukoli nahodilou událostí. Poji‰tûní se sjednává na 1. riziko.
10. Poji‰tûny nejsou
– ‰kody zpÛsobené teroristick˘mi ãiny, váleãn˘mi událostmi jakéhokoli druhu, nepokoji, povstáními, zabavením, vyvlastnûním nebo jin˘m
zásahem vy‰‰í moci, jadernou energií nebo radioaktivitou, poklesem
pÛdy,
– ‰kody zpÛsobené kontaminací biologick˘mi a/nebo chemick˘mi látkami v dÛsledku teroristick˘ch útokÛ,
Teroristick˘mi ãiny jsou jednání osob nebo skupin osob za úãelem dosaÏení politick˘ch, náboÏensk˘ch, etnick˘ch, ideologick˘ch nebo podobn˘ch cílÛ, které jsou vhodné k tomu, aby ‰ífiily strach nebo obavy mezi
obyvatelstvem nebo ãástmi obyvatelstva, a tím docílily vlivu na vládu nebo státní orgány.
Jaká zabezpeãovací opatfiení je tfieba provést ? – ãlánek 4
•
•
Poji‰tûné budovy, zejména stfiecha, vodovodní potrubí a ostatní zafiízení urãené k vedení vody musí b˘t udrÏovány v fiádném stavu.
Jsou-li rodinné domy více neÏ 72 hodin neobydleny, musí b˘t bûhem
této doby uzavfiena v‰echna vodovodní vedení (hlavní uzávûr).
Bûhem topné sezóny musí b˘t dále v‰echna vodovodní vedení a zafiízení vypu‰tûna, pokud není topení nepfietrÏitû v provozu.
Vypou‰tûní napou‰tûcího vedení topného zafiízení nemusí b˘t v pfiípadû dostateãného zaji‰tûní nemrznoucími prostfiedky provádûno.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení nebo odmítnutí pojistného plnûní.
Poji‰tûní odpovûdnosti vlastníka budovy a pozemku
Co se povaÏuje za pojistnou událost ? – ãlánek 5
Pojistná událost je ‰kodná událost, která vypl˘vá z poji‰tûného nebezpeãí a ze které poji‰tûnému vzniká nebo mÛÏe vzniknout zákonná povinnost (nikoliv smluvní) nahradit ‰kodu.
Poji‰tûní odpovûdnosti vlastníka budovy a pozemku kryje ‰kody na zdraví osob a na vûcech a finanãní ‰kody, které se vztahují k poji‰tûn˘m ‰kodám na zdraví osob a na vûcech.
Dále se za jednu pojistnou událost (hromadné ‰kody) povaÏuje:
• nûkolik ‰kodn˘ch událostí, které mají stejnou pfiíãinu:
• ‰kodné události, které mají pfiíãinu stejného druhu, pokud mezi tûmito pfiíãinami existuje právní, ekonomická nebo technická souvislost.
Jaká nebezpeãí jsou poji‰tûna ? – ãlánek 6
Poji‰tûní se vztahuje na povinnost poji‰tûného náhradit ‰kodu:
1. Z vlastnictví, správy, dohledu, úklidu, osvûtlení a péãe o poji‰tûnou nemovitost vãetnû staveb a zafiízení nacházejících se v ní nebo na ní, jako napfiíklad
v˘tahy, v˘topná a klimatizaãní zafiízení, bazény, dûtská hfii‰tû a zahrady.
Spolupoji‰tûno je riziko odpovûdnosti pro soukromou pláÏ v bezprostfiední prostorové souvislosti s poji‰tûnou nemovitostí.
Spolupoji‰tûny jsou závazky k náhradû ‰kod
– vlastníka a uÏivatele poji‰tûné nemovitosti,
– správce domu,
– osob, které jednají pro poji‰tûného z jeho povûfiení, pokud tato ãinnost nespoãívá ve v˘konu jejich povolání nebo Ïivnosti.
2. Z ubytování cizích osob v poji‰tûné nemovitosti, pokud k tomu není
nutné úfiední povolení k provozování Ïivnosti.
Poji‰tûní se vztahuje také na odpovûdnost poji‰tûného za po‰kození nebo zniãení vnesen˘ch vûcí ubytovan˘ch hostÛ a na závazky k náhradû
ãist˘ch finanãních ‰kod aÏ do 15.000,- Kã.
âisté finanãní ‰kody jsou ‰kody, které se nevztahují k poji‰tûn˘m ‰kodám
na zdraví osob a na vûcech.
– ze ‰kod na zdraví a ‰kod na vûci, které vzniknou z plánování provedeného poji‰tûn˘m,
– ze ‰kod na podzemních zafiízeních (jako vedení elektrické, plynové, vodovodní, kabely na dálnopis, kanály apod.), pfiiãemÏ se nepouÏije ãlánek 6, bod 5c,
– ze ‰kod vznikl˘ch podkopáním nebo podchycením základÛ staveb,
– ze ‰kod vznikl˘ch poklesem pozemkÛ, také staveb na nich zfiízen˘ch nebo jejich ãástí a také vznikl˘ch sesuvem pÛdy,
– ze ‰kod na sousedních pozemcích v dÛsledku neprovedení správného bednûní (také v˘ztuÏe a vzpûry),
– ze ‰kod zpÛsoben˘ch odpálením náloÏe, pokud odstfiely jsou provádûny osobou oprávnûnou k odstfielu.
·kody na vûci, které se nacházejí uvnitfi okruhu 100 m od místa odstfielu, jsou z pojistné ochrany vylouãeny.
Kromû toho pojistitel neposkytuje pojistnou ochranu pro takové ‰kody
na vûci, které pfii odstfielech nelze ani pfies vynaloÏení fiádné péãe a za dodrÏení pfiedepsan˘ch pfiedpisÛ vylouãit.
4. Z drÏení psa, pfiiãemÏ jsou rovnûÏ poji‰tûny závazky k náhradû ‰kody
uschovatele, osoby o nûj peãující a osoby s dispoziãním oprávnûním
k nûmu.
Pokud je v okamÏiku vzniku ‰kody pfiítomen více neÏ jeden pes a pokud není pro tyto dal‰í psy uzavfieno zvlá‰tní poji‰tûní odpovûdnosti
z chovu psa, bude pojistná ochrana poskytnuta pouze ãásteãnû (napfi. jsou-li v okamÏiku ‰kodní události pfiítomni tfii psi, existuje pojistné krytí ve v˘‰i jedné tfietiny).
Po poji‰tûném kousnutí psem budou uhrazeny i náklady obvyklé odborné veterinární prohlídky na nakaÏení vzteklinou.
5. Poji‰tûny nejsou:
a) ‰kody zpÛsobeny poji‰tûnému samotnému a druhému z manÏelÛ nebo jeho druhu nebo ostatním osobám Ïijícím s pojistníkem ve spoleãné domácnosti,
b) ‰kody na zdraví, u kter˘ch se jedná o pracovní úrazy ve smyslu pfiíslu‰ného právního pfiedpisu âeské republiky,
c) závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod na
– movit˘ch vûcech, které vznikly pfii nebo v dÛsledku jejich uÏívání,
transportu, zpracování nebo ostatní ãinnosti na nich nebo s nimi,
– tûch ãástech nemovit˘ch vûcí, které jsou bezprostfiednû pfiedmûtem
zpracování, uÏívání nebo jiné ãinnosti,
d) závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod na
– vûcech, které si poji‰tûn˘ nebo osoby za nûj jednající vypÛjãili,
najali, pronajali na leasing nebo vzali do úschovy (s v˘jimkou
v˘‰e uveden˘ch vûcí hostÛ k pfienocování),
e) závazky k náhradû ‰kod v dÛsledku ‰kod, které jsou v pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s úãinky atomové energie,
f) nároky
– z odpovûdnosti za vady,
– pokud na základû smlouvy nebo zvlá‰tního pfiíslibu pfiesahují
zákonn˘ rozsah náhrady ‰kody,
g) plnûní smluv a plnûní nahrazující plnûní smluv,
h) závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené úmyslnû,
Na úroveÀ úmyslu se staví jednání nebo opomenutí, pfii kterém musel b˘t vznik ‰kody pravdûpodobnû oãekáván, ale nedbalo se na to
(napfi. s ohledem na v˘bûr zpÛsobu práce, kter˘ ‰etfií náklady a ãas),
i) závazky k náhradû ‰kody zpÛsobené pohfie‰ováním ztrátou nebo odcizením vûcí,
j) závazky k náhradû ‰kod na Ïivotním prostfiedí, tj. naru‰ením vlastností vzduchu, pÛdy nebo vod,
k) závazky k náhradû ‰kod z drÏení a provozu motorov˘ch vozidel a pfiívûsÛ, které podléhají úfiední evidenci,
l) ‰kody vyvolané váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakoÏ i s tím
spojen˘mi vojensk˘mi, policejními a úfiedními opatfieními.
U ãist˘ch finanãních ‰kod je pojistnou událostí poru‰ení právní povinnosti (jednáním nebo opomenutím), ze kterého poji‰tûnému vznikne nebo mÛÏe vzniknout povinnost nahradit ‰kodu.
Kdy poji‰tûní platí? – ãlánek 7
3. Kromû toho jsou spolupoji‰tûny:
závazky k náhradû ‰kod poji‰tûného jako stavebníka z provádûní demoliãních, stavebních, opravárensk˘ch a v˘kopov˘ch prací na poji‰
tûném pozemku, zejména
·kodné události, jejichÏ pfiíãina spadá do doby pfied poãátkem poji‰tûní,
jsou kryty pouze tehdy, pokud poji‰tûnému tato pfiíãina nebyla aÏ do doby uzavfiení pojistné smlouvy známa.
U ‰kod na zdraví vznikl˘ch pozvoln˘m pÛsobením nastává v pfiípadû po-
Poji‰tûní se vztahuje na ‰kodé události, které vznikly v dobû trvání poji‰tûní.
chyb pojistná událost pfii prvním zji‰tûní lékafie, Ïe do‰lo k po‰kození
zdraví.
tel v rámci sjednan˘ch ãástek podílnû v pomûru, ve kterém je jeho plnûní k plnûní jin˘ch pojistitelÛ.
Kde poji‰tûní platí ? – ãlánek 8
Pfii pojistné události bude plnûní sníÏeno o spoluúãast uvedenou v pojistce.
Pojistná ochrana se vztahuje na pojistné události, které nastaly v Evropû
v geografickém smyslu, v mimoevropsk˘ch pfiímofisk˘ch státech ve
Stfiedozemí nebo na Kanársk˘ch ostrovech.
KdyÏ nastane ‰kodná událost
Nehradí se:
• u spolu souvisejících jednotliv˘ch vûcí pfiípadné znehodnocení, které
nepo‰kozené jednotlivé vûci utrpûly po‰kozením nebo zniãením jin˘ch;
• hodnota subjektivní obliby.
Co je potfieba udûlat, kdyÏ nastane ‰kodná událost? – ãlánek 9
Jakmile nastane ‰kodná událost, ihned se obraÈte na va‰eho poji‰Èovacího poradce nebo na UNIQA poji‰Èovnu, a.s. a informujte je podrobnû o
pfiíãinû a rozsahu ‰kody.
1. Majetkové poji‰tûní
• ·kodu zpÛsobenou poÏárem, v˘buchem, neznám˘m vozidlem na ohraniãení pozemku a pohfie‰ování poji‰tûn˘ch vûcí v dÛsledku ‰kody
musíte ihned po zji‰tûní oznámit pfiíslu‰né policejní sluÏebnû. Nechejte
si své oznámení potvrdit. Pfied pfiíslu‰n˘m vy‰etfiováním mÛÏe b˘t stav,
kter˘ nastal po vzniku ‰kody, mûnûn bez vûdomí pojistitele pouze tehdy, je-li to nutné ke zmírnûní ‰kod.
• Na Ïádost musí b˘t pojistiteli pfiedloÏen ovûfien˘ v˘pis z katastru nemovitostí (stav ke dni vzniku ‰kody).
• Podle moÏností se musíte postarat o zachování, záchranu a opûtovné nabytí poji‰tûn˘ch vûcí a fiídit se pfiípadn˘mi pokyny pojistitele.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení nebo odmítnutí pojistného plnûní.
2. Poji‰tûní odpovûdnosti vlastníka budovy a pozemku
Povinnosti poji‰tûného a spolupoji‰tûn˘ch osob:
• Ihned informujte pojistitele, pokud proti Vám budou uplatnûny
soudní nebo správní opatfiení (Ïaloby, platební rozkazy obÏaloby
atd.).
DodrÏujte pfiedev‰ím lhÛty a termíny v nich uvedené.
V pfiípadû soudního procesu urãí pojistitel advokáta, kter˘ Vás bude
zastupovat u soudu.
• Podle moÏností musíte pojistitele pfii vy‰etfiování a vypofiádání nebo
odvracení ‰kody podporovat a dbát jeho pfiípadn˘ch pokynÛ.
• Poji‰tûn˘ není bez pfiedchozího souhlasu pojistitele oprávnûn uznat
ani narovnat zcela ani zãásti nárok na náhradu ‰kody, pokud ov‰em
poji‰tûn˘ toto uznání nemohl odmítnout, protoÏe by to bylo oãividnû nesprávné.
• Pokud není moÏné vyzvednutí pokynu vãas, musíte v pfiedepsan˘ch
lhÛtách provést v‰echny procesní úkony.
• Cese nebo zástava pojistného nároku mÛÏe b˘t provedena pouze se
souhlasem pojistitele.
Poru‰ení tûchto povinností mÛÏe vést ke sníÏení nebo odmítnutí pojistného plnûní.
Pojistitel je zmocnûn k tomu, aby v rámci pojistné smlouvy va‰ím jménem
provedl v‰echny nezbytné úkony v souvislosti s vyfiízením ‰kody.
Pokud námi poÏadované vyfiízení nároku z odpovûdnosti uznáním,
uspokojením nebo narovnáním ztroskotá na odporu poji‰tûného, není
pojistitel od okamÏiku odmítnutí povinen hradit vy‰‰í náklady pohledávky ani jejího pfiíslu‰enství.
Pojistné plnûní – ãlánek 10
1. Majetkové poji‰tûní
V rámci smlouvy uhradíme ‰kodu aÏ do pojistn˘ch ãástek (limitÛ) uveden˘ch v pojistce a v tûchto podmínkách.
Po vzniku pojistné události ruãí pojistitel opût aÏ do plné v˘‰e sjednan˘ch
pojistn˘ch ãástek (limitÛ).
U poji‰tûní na 1.riziko je pojistná ãástka pro jednotlivé poloÏky horní hranicí plnûní pojistitele pro plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí v prÛbûhu jednoho pojistného období. Do‰lo-li v prÛbûhu jednoho pojistného období
v dÛsledku pojistného plnûní ke sníÏení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mÛÏe si poji‰tûn˘ tuto pojistnou ãástku do její pÛvodní v˘‰e opût obnovit doplacením pojistného.
Pokud pro tutéÏ budovu dojde k soubûhu nûkolika poji‰tûní, plní pojisti-
Poji‰tûn˘ získá nárok na úhradu ãástky plnûní pfiesahující ãasovou cenu
vûcí pouze tehdy, pokud je zaji‰tûno pouÏití plnûní k novému opatfiení
nebo nové v˘stavbû budov bûhem tfií let po ‰kodné události.
JestliÏe v dobû vzniku ‰kody je ãasová cena vûci niωí neÏ 40% její nové
hodnoty, plní pojistitel pouze ãasovou cenu vûci.
Pokud vznikne nárok poji‰tûného na náhradu ‰kody vÛãi nájemci bytu
v poji‰tûné budovû, vÛãi zamûstnancÛm v jeho domácnosti nebo vÛãi
nûkterému ãlenu rodiny, kter˘ s nájemcem bytu Ïije ve spoleãné domácnosti, vzdává se pojistitel svého právního postihu.
Pfiedpokladem je, aby odpovûdná osoba nezpÛsobila ‰kodu úmyslnû ani
hrubou nedbalostí.
Pojistitel uhradí:
• ‰kodu, která vzniká úãinkem poji‰tûn˘ch nebezpeãí nebo jejich bezprostfiedním neodvratiteln˘m dÛsledkem, to znamená náklady na
nové pofiízení budovy v den vzniku ‰kody (plnûní v nové cenû);
– zbytky pouÏitelné pfii novém pofiízení budovy se zapoãítávají podle své hodnoty,
– je-li nové zfiízení budovy na pÛvodním místû úfiednû zakázáno, pak
je lze novû zfiídit na jiném místû v âeské republice,
– pokud budova nebude postavena do tfií let ode dne vzniku ‰kody,
plní se podle ãasové ceny.
V pfiípadû soudního procesu, zda nárok na pojistné plnûní vznikl ãi nikoliv, se lhÛta pro nové zfiízení budovy prodluÏuje o dobu trvání tohoto fiízení.
• hodnotu resp. sníÏení hodnoty poji‰tûn˘ch vûcí, které byly zniãeny,
po‰kozeny nebo zmizely pfii ha‰ení, strÏení nebo vyklízení budovy,
pfiiãemÏ pro motorová vozidla, pfiívûsy za motorová vozidla a lodi
odstavené v garáÏi a pro zemûdûlské pracovní nástroje a stroje (odstavené i ve vedlej‰í budovû) jiÏ neprovozovaného zemûdûlství jsou
náklady na opravu limitovány ãasovou cenou sníÏenou o zÛstatkovou
hodnotu.
Pojistné plnûní je omezeno v rámci pojistné ãástky pro budovu na
50.000,-Kã pro pojistnou událost.
• U poji‰tûní vodovodních ‰kod náklady
– na odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch protrÏením vãetnû potfiebn˘ch
vedlej‰ích prací na vodovodním potrubním systému,
– na odstranûní ‰kod vznikl˘ch zmrznutím vãetnû potfiebn˘ch vedlej‰ích prací na vodovodním potrubním systému a pfiipojen˘ch
zafiízeních a
– náklady na rozmrazení zafiízení pro pfiívod vody a/nebo pfiipojen˘ch zafiízení,
– náklady na nalezení po‰kozeného místa vãetnû obnovení pÛvodní
ho stavu pfied protrÏením trubky.
Náhrada nákladÛ na zataÏení trubek je omezena na maximální délku 10 m.
Pokud jsou po ‰kodné události zatahovány trubky v délce pfievy‰ující poji‰tûnou maximální délku, pak je nahrazena pouze alikvótní ãást
nákladÛ potfiebn˘ch na odstranûní ‰kody zpÛsobené protrÏením
vãetnû vedlej‰ích prací v pomûru poji‰tûné maximální délky ke skuteãnû zataÏené délce trubky.
• maximálnû 35.000,- Kã za ‰kodu, která vznikla pfiepûtím (indukcí) po
úderu bleskem, pouze v‰ak v pfiípadû, je-li tak ve smlouvû v˘slovnû
ujednáno;
• maximálnû 6.000,- Kã za ‰kody na elektromotorech, není-li ve
smlouvû ujednáno jinak;
• maximálnû 10.000,- Kã za ‰kody odcizením krádeÏí vnûj‰ích stavebních souãástí a pfiíslu‰enství poji‰tûn˘ch budov a staveb, není-li ve
smlouvû ujednáno jinak
• maximálnû 10.000,- Kã za ‰kody na fásádách zpÛsobené nástfiikem
barev, je-li tak ve smlouvû v˘slovnû ujednáno;
• u katastrofick˘ch ‰kod ãiní spoluúãast 1% z pojistného plnûní, minimálnû 10.000 Kã;
•
vedlej‰í náklady aÏ do v˘‰e 10% sjednané pojistné ãástky budovy,
pokud není uvedeno jinak.
Po vzniku ‰kody, za kterou je poskytováno pojistné plnûní se v rámci pojistné ãástky pro budovu hradí:
• náklady, které musí b˘t vynaloÏeny k tomu, aby byla ‰koda co nejmen‰í.
Vylouãeny jsou:
– náklady, které jsou zpÛsobeny po‰kozením zdraví pfii plnûní
zábranné povinnosti,
– náklady v˘konÛ hasiãÛ nebo jin˘ch osob, které tak ãiní ve vefiejném
zájmu nebo z nafiízení úfiadÛ.
• ztráta na nájemném pfii pojistné události podle následujících bodÛ:
– pokud se obytné místnosti, které poji‰tûn˘ a/nebo nájemník
v poji‰tûné budovû ob˘vá, stanou zcela nebo ãásteãnû neobyvateln˘mi, nahradí pojistitel hodnotu nájemného resp. u nájemníka
nájemné za místnosti, které se staly neobyvateln˘mi, pokud nelze
spravedlivû poÏadovat uÏívání zbylé ãásti obytn˘ch místností;
– za nájemné se povaÏuje právním pfiedpisem stanovené nájemné
v místû za prostory stejného druhu, velikosti a polohy;
– plnûní se poskytuje po dobu skuteãné neobyvatelnosti maximálnû
do uplynutí ‰esti mûsícÛ od vzniku ‰kodné události;
– plnûní se poskytuje pouze po dobu, kdy poji‰tûn˘ opravu místností nezdrÏuje vlastním zavinûním.
• vícenáklady vynaloÏené na stavební úpravy
– jsou náklady, které v pfiípadû obnovy po pojistné události podle
ãlánku 3 vzniknou tím, Ïe na základû zmûnûn˘ch právních pfiedpisÛ
musí b˘t ãásti zafiízení budovy zcela nebo ãásteãnû obnoveny ãi
dodateãnû vyrobeny.
Poskytování plnûní za takové vícenáklady je v‰ak omezeno v˘hradnû
na ãásti budov postiÏené ‰kodou a v rámci pojistné ãástky pro budovu ãiní maximálnû 5% z pojistného plnûní za budovu.
Dále se v rámci pojistné ãástky rodinného domu poskytuje plnûní:
• aÏ do v˘‰e 50.000,-Kã
– náklady, které musí b˘t vynaloÏeny po sesuvu pÛdy na zaji‰tûní
svahu a na jeho opûtovné nasypání;
• aÏ do v˘‰e 0,5 % pojistné ãástky
– náklady na zaji‰tûní, odstranûní resp. likvidaci stromÛ nacházejících
se na poji‰tûném pozemku, které byly po‰kozeny v dÛsledku vichfiice
(ãl.2, bod 2).
ãást ‰kody se stanoví z celkové v˘‰e vzniklé ‰kody, a to v pomûru odpovídajícím velikosti spoluvlastnictkého podílu poji‰tûného na spoleãn˘ch
ãástech domu, resp. velikosti spoluvlastnického podílu poji‰tûného na
pozemku.
Poznámka:
Zda se za urãitou ‰kodu odpovídá a zda kromû toho existuje také zavinûní po‰kozeného, závisí na okolnostech kaÏdého jednotlivého pfiípadu.
Pouhá skuteãnost, Ïe vznikla ‰koda, je‰tû nemusí znamenat, Ïe existuje
také odpovûdnost za ‰kodu.
3. ZachraÀovací náklady
V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraÀovací náklady:
a) úãelnû ovû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû
hrozící pojistné události, nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné
události;
b) vynaloÏené náklady z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného majetku nebo jeho
zbytkÛ.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu
Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e 30 % ze sjednané pojistné ãástky
nebo limitu pojistného plnûní. Úhrada ostatních vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky. ZachraÀovací náklady,
které pojistník vynaloÏil na základû písemného souhlasu pojistitele,
uhradí pojistitel bez omezení.
V‰eobecná ustanovení, základ smlouvy
Základní ukazatel (hodnota) – ãlánek 11
Rodinn˘ (rekreaãní) dÛm
Základem pro stanovení pojistné ãástky a v˘poãet pojistného je poãet
metrÛ ãtvereãních vnitfiní plochy, které slouÏí k úãelu bydlení, vÏdy za zohlednûní provedení stavby (sklep, poschodí a obytné podkroví).
Vedlej‰í budovy
Základem pro stanovení pojistné ãástky a v˘poãet pojistného je poãet
metrÛ ãtvereãních vnitfiní plochy (ve‰ker˘ch existujících podlaÏí).
Vedlej‰í budovy, jejichÏ zastavûná plocha nepfiesahuje 35 m2, se nezohledÀují.
2. Poji‰tûní odpovûdnosti vlastníka budovy a pozemku
U jednotlivé pojistné události je plnûní pojistitele omezeno sjednanou
pojistnou ãástkou. Pro v‰echny pojistné události v pojistném roce celkem
je sjednaná pojistná ãástka k dispozici maximálnû tfiikrát.
V pfiípadû pojistné události se plnûní poji‰Èovny sniÏuje o spoluúãast
uvedenou v pojistce.
Pfievezmeme:
• plnûní závazkÛ k náhradû ‰kody, které vzniknou poji‰tûnému nebo
spolupoji‰tûn˘m osobám v dÛsledku ‰kody na zdraví osob, vûcn˘ch
‰kod nebo finanãních ‰kod, které se vztahují k poji‰tûn˘m ‰kodám
na zdraví osob nebo na vûcech, na základû zákonn˘ch ustanovení
o odpovûdnosti za ‰kodu soukromoprávního rozsahu;
• náklady na zji‰tûní a obranu (také pfied soudem) závazku k náhradû
‰kody uplatÀovaného tfietí osobou, a to i v pfiípadû neoprávnûného
nároku. Tyto náklady se zapoãítávají do sjednané pojistné ãástky.
Pokud musí poji‰tûn˘ platit plnûní ve formû dÛchodu (renty) a kapitálová hodnota dÛchodu pfiesahuje pojistnou ãástku nebo po odeãtení pfiípadn˘ch jin˘ch plnûní z téÏe pojistné události je‰tû zb˘vající díl pojistné
ãástky, pak se dÛchod hradí pouze v pomûru sjednané pojistné ãástky
resp. její zÛstatkové hodnoty ke kapitálové hodnotû dÛchodu.
Jde-li o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu vypl˘vající z vlastnictví bytu
v osobním vlastnictví (ve smyslu zákona o vlastnictví bytu ã. 72/1994 Sb.
v platném znûní) za ‰kodu vzniklou jinému v souvislosti se spoluvlastnictvím spoleãn˘ch ãástí domu nebo pozemku, má poji‰tûn˘ právo, aby pojistitel za nûj uhradil oprávnûné osobû pomûrnou ãást ‰kody. Pomûrná
Byt v osobním vlastnictví
Základem pro stanovení pojistné ãástky a v˘poãet pojistného je poãet
metrÛ ãtvereãních vnitfiní plochy bytu.
DÛleÏité!
• Takto stanovená pojistná ãástka mÛÏe b˘t v pfiípadû potfieby zv˘‰ena.
• Zmûny základních ukazatelÛ musí b˘t neprodlenû oznámeny pojistiteli.
• V pfiípadû nesprávn˘ch údajÛ, zv˘‰ení poãtu metrÛ ãtvereãních nebo
zmûnách v˘‰e uvedeného provedení stavby (napfi. pfiístavba dal‰ích
pater, pfiístavba obytného podkroví) se plnûní sniÏuje ve stejném pomûru, v jakém je smluvní pojistná ãástka k pojistné ãástce zji‰tûné na
základû skuteãné velikosti budovy a provedení stavby.
• Odchylky do 5% se nezohledÀují.
Dal‰í základy smlouvy – ãlánek 12
Na va‰i pojistnou smlouvu se kromû tûchto podmínek vztahují je‰tû
ustanovení:
• DoplÀkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvû.
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.1.2010.

Podobné dokumenty

VPP - zvláštní část - POS

VPP - zvláštní část - POS • obchodní zboÏí, vûci pouÏívané k provozování Ïivnosti, vãetnû penûÏních nebo obdobn˘ch prostfiedkÛ, a to ani tehdy, je-li poji‰tûno zafiízení kanceláfie; • motorová vozidla, motorová jízdní kola a j...

Více

vozidla

vozidla a ‰kodním prÛbûhu“ manÏela/manÏelky, od kterého/ které je bonus pfievádûn. V pfiípadû, Ïe se prokáÏe, Ïe pfieveden˘ poãet mûsícÛ neodpovídá skuteãnosti nebo údaje uvedené v âestném prohlá‰ení o pfievod...

Více

V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI·TùNÍ

V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI·TùNÍ Obecné v˘luky z poji‰tûní Není-li ve zvlá‰tních ustanoveních tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nebo v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu vzniklou v dÛsledku: a) ú...

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro tzv. BREF. S tûmito technikami byla v prÛbûhu správního fiízení srovnávána i na‰e spoleãnost. Získání integrovaného povolení v‰ak neznamená, Ïe tím na‰e odpovûdnost za dopady na‰í ãinnosti na Ïivotn...

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro Pod názvem aktivní ochrana fiidiãe a osádky se skr˘vá velké mnoÏství sloÏit˘ch souãástek, které zaji‰Èují v pfiípadû nehody ochranu osádky vozidla, a to zejména zabránûní pohybu tûla v prostoru vozu ...

Více

UCZ/Kas/08 - ePojisteni.cz

UCZ/Kas/08 - ePojisteni.cz UNIQA poji‰Èovna, a. s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloÏky 2012.

Více

Pozemní, inženýrské a technologické stavby a obory související

Pozemní, inženýrské a technologické stavby a obory související inÏen˘rÛ a technikÛ. Byly rovnûÏ v úzké spolupráci architektÛ a inÏen˘rÛ zpracovány a vydány podstatné ãásti profesních standardÛ dokumentaãních a v˘konov˘ch, které se ostatnû staly základem tohoto...

Více