2. Scintigrafie

Transkript

2. Scintigrafie
Studijní materiál UK
2. Scintigrafie
P i vyšet ení v nukleární medicín a p i radiodiagnostických vyšet eních jsou informace o
t lesných strukturách a funkcích p enášeny ionizujícím zá ením (zá ení gama a rentgenové). U
jiných zobrazovacích metod je nositelem informace nap . ultrazvukové vln ní (ultrasonografie),
infra ervené zá ení (termografie), vysokofrekven ní zá ení (MRI).
Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostiku a lé bou pomocí otev ených radioaktivních
zá i aplikovaných do vnit ního prost edí organismu. P evážnou ást jeho sou asné nápln tvo í
zobrazovací diagnostika, v menší mí e laboratorní diagnostika a lé ba.
Zobrazovací metoda, která se v nukleární medicín využívá, se nazývá scintigrafie (podle
scintila ního detektoru tvo ícího základ klasické scintila ní kamery) nebo gamagrafie (podle
zá ení gama emitovaného radionuklidy používanými v diagnostice). /1/
P i scintigrafii jsou scintila ní kamerou snímány obrazy (mapy) prostorového rozložení
aplikovaného radiofarmaka ve vyšet ované anatomické oblasti (viz obr.1).
Obrázek 1: Celot lový snímek scintigrafického vyšet ení kostí
Zobrazovací metody používané v radiologii (rentgenové metody v etn CT, ultrazvukové metody
a MRI) až na výjimky (nap . funk ní magnetická rezonance) zviditel ují p edevším strukturu
orgán (uložení, velikost, tvar, ohrani ení, atd.) a umož ují vizuáln hodnotit nap . zlomeninu
kosti, zúžení cévy, velikost cysty nebo rozsah nádoru.
Scintigrafie zobrazuje funkci orgánu i tkán , tedy lokální nahromad ní (akumulace)
radiofarmaka, které závisí na funk ním stavu vyšet ované tkán . Funk ní scintigrafické zobrazení
umož uje zobrazit nap . hypoxii, zán t, perfuzi, koncentraci receptor , p estavbu kosti atd.
P ípadné poruchy funkce lze pomocí scintigrafického zobrazení nejen lokalizovat, ale asto i
kvantifikovat. Poruchy funkce v mnoha p ípadech p edcházejí poruchám struktury. Proto lze
patologické d je odhalit metodami nukleární medicíny zpravidla d íve než jinými zobrazovacími
postupy. /1/
1/4
Studijní materiál UK
Scintigrafie zobrazuje distribuci radiofarmaka pomocí radionuklid po jeho aplikaci pacientovi.
Pro zobrazení se preferují radionuklidy emitující zá ení gama v rozmezí 80 – 511 kev (511
keV=anihila ní fotony). Tato energie zá ení gama je dostate ná k tomu, aby zá ení v dostate ném
množství proniklo t lem pacienta i z hluboce uložených orgán a zárove bylo snadno
detekováno pomocí scintila ních krystalu a odstín no olovem.
Obrázek 2: Princip scintigrafie [2]
Ve vyšet ovaném objektu jsou ložiska (na obr.2 ervené oblasti) o zvýšené koncentraci
radiofarmaka. Z každého místa se izotropn emituje zá ení gama, které proniká ven z
vyšet ovaného objektu. Pro vzniknutí obrazu je nutné provést kolimaci zá ení. Kolimaci
dosahujeme olov nou deskou, umíst nou p ed detektorem. Tato olov ná deska – kolimátor má
mnoho drobných otvor . Kolimátorem projdou pouze ty fotony gama, které se pohybují tém
p esn ve sm ru osy otvor . Ostatní fotony, které nejdou ve sm ru osy jsou pohlceny olov nými
p epážkami mezi otvory – septy. Kolimátor tak vytvá í rovinnou projekci distribuce radiofarmaka
do roviny scintila ního detektoru. Scintila ním detektorem je velkoplošný tenký krystal NaI(Tl) –
jodid sodný dopovaný thaliem. Každý foton gama zá ení, který projde kolimátorem, vyvolá v
krystalu scintila ní záblesk. Scintilace v krystalu jsou snímány soustavou fotonásobi , které
p evád jí scintilace na elektrické impulzy, které m žeme dále zpracovávat v elektrických
obvodech.
Detektory jsou stín ny olovem, aby se dosáhlo co nejnižšího pozadí. Pozadím máme na mysli
p írodní pozadí jako je kosmické zá ení i zá ení, pocházející z radioaktivních materiál
obklopujícího prost edí. Stín né detektory mají velkou hmotnost (až n kolik stovek kg), což
klade zna né nároky na mechanickou stabilitu p ístroje.
Kolimátor a jeho parametry
Kolimátory, jak bylo uvedeno d íve, jsou olov né desky provrtané mnoha malými otvory. Slouží
k vymezení sm ru foton , dopadajících na scintila ní krystal. Fotony, které neprocházejí ve
sm ru osy otvor kolimátoru jsou pohlceny v olov ných p epážkách (septech) mezi otvory.
Kolimátory jsou vým nné a na jejich vlastnostech závisí kvalita obrazu. Nej ast ji se používají
paralelní, pinhole a fanbeam.
2/4
Studijní materiál UK
Paralelní kolimátor má otvory, jejichž osa je kolmá ke snímanému objektu. Tvar otvor m že
být r zný – kruhový, tvercový, trojúhelníkový, ale nejvíce rozší ený tvar je hexagonální.
Velikost obrazu snímaného paralelním kolimátorem se nem ní.
Paralelní kolimátor rozd lujeme podle energie, pro kterou má být použit: na kolimátor pro nízké
energie (99mTc – 140 keV), st ední energie (nap . 111In - 171 a 245 keV) a pro vysoké energie
(nap . 131I - 364 keV).
Obrázek 3: Schéma paralelního kolimátoru [2]
Prostorová rozlišovací schopnost kolimátoru
Polohová rozlišovací schopnost udává schopnost, s jakou systém zobrazuje bodový zdroj.
Rozlišovací schopnost kolimátoru velmi ovliv uje vzdálenost zdroje od kolimátoru (viz. obr.4).
Se zv tšující se vzdáleností zdroje od kolimátoru se zv tšuje (zhoršuje) rozlišovací schopnost
kolimátoru. Proto je nezbytn nutné, aby p i vyšet ení pacienta byly detektory kamery co
nejblíže k pacientovi!
Obrázek 4: Vliv vzdálenosti zdroje od kolimátoru na rozlišení kolimátoru
3/4
Studijní materiál UK
Druhy scintigrafického zobrazení
Z hlediska asového je základním druhem scintigrafie statická - je to prost jeden i n kolik
scintigrafických obraz vyšet ované oblasti (bez ohledu na as). Bu se snímá totéž místo z
r zných projekcí (p ední, zadní, levá bo ní, pravá bo ní apod.), nebo n kolik r zných míst
organismu - takové scintigrafie se n kdy nazývají též multistatické. P i statickém zobrazení je
možné p edvolit celkový po et impulz , které se mají nasbírat nebo as, za který se sbírají
impulzy.
Mezi statická zobrazení pat í i celot lovém vyšet ení, p i kterém se s pacientem pohybuje l žko
mezi detektory konstantní rychlostí (8-16 cm/min) a snímá se rozložení radioafarmaka v t le
pacienta od hlavy až k pat .
Sledujeme-li pomocí radiofarmaka d j m nící se s asem a zajímá nás jeho dynamika, provádíme
dynamickou scintigrafii - je to série (statických) snímk vyšet ované oblasti postupn v r zných
asech. U dynamické scintigrafie m žeme nejen vizuáln sledovat pohyb a asové zm ny
distribuce radiofarmaka v organismu, ale vytvá et p íslušné dynamické k ivky a matematickou
analýzou stanovovat kvantitativní parametry funkce jednotlivých orgán .
Z hlediska prostorového (geometrického) je základním druhem scintigrafie planární - je to obraz
projekce distribuce radiofarmaka zá ení γ do dvojrozm rné zobrazované roviny.
Prostorové trojrozm rné zobrazení poskytuje scintigrafie tomografická. Je realizována nej ast ji
jako série planárních obraz vyšet ovaného místa, snímaných pod mnoha r znými úhly (0o-360o)
detektorem kamery obíhajícím kolem pacienta. Po íta ovou rekonstrukcí se pak z t chto obraz
konstruují tomografické obrazy p í ných ez vyšet ovaným objektem.
Reference
1. Kupka K, Kubinyi J, Šámal M a kol: Nukleární medicína, u ební text, nakladatelství P3K,
P íbram, 2007
2. www.sweb.astronuklfyzika.cz
4/4

Podobné dokumenty

Obecné pokyny pro objednávání pacientů k vyšetření na ONM

Obecné pokyny pro objednávání pacientů k vyšetření na ONM Poučte, prosím, řádně pacienta o vyšetření, kdy a kam se má dostavit , a jakou přípravu před vyšetřením je nutné dodržet. Vypište žádanku k vyšetření dvojmo, uveďte alespoň nejzákladnější údaje. Ze...

Více

Daniel Janeba, Otakar Bělohlávek, Kateřina Táborská

Daniel Janeba, Otakar Bělohlávek, Kateřina Táborská Dalším volitelným dodatkem je EKG monitor, který je používán pro hradlování kardiologických studií. EKG monitor je zapojen do podstavce lůžka (datová komunikace i napájení 110V/60Hz), ale má i přep...

Více

MALÝ PRINC

MALÝ PRINC nedá p ehlédnout. Scénu podbarvuje jeho d sivý k ik. TOMÁŠ (k ik) CGI.: Kamera zabírá místnost z boku. Maminka p ibíhá z kuchyn k Tomášovo postýlce a sedá si na prost radlo. P itom mluví na svého s...

Více

Novinky Elektro lumen

Novinky Elektro lumen with the help of a button module or, for example, a remote control.

Více

Obecná metodologie kriminalistické praktické činnosti

Obecná metodologie kriminalistické praktické činnosti Měření – jeho cílem je kvantitativní určení vybraných vlastností objektů nebo jevů. Takovými vlastnostmi je např. hmotnost, délka, doba trvání, teplota, rychlost. Popisování – je vyjádřením charakt...

Více

Astronomická pozorování - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Astronomická pozorování - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky vlivem zm¥n indexu lomu vzduchu v m¥nící se atmosfé°e nejsou konstantní. D·vodem zm¥n indexu lomu jsou teplotní a hustotní nehomogenity £i r·zná koncentrace vodních par. Základní nehomogenity jsou ...

Více

Úvod do forenzní chemie

Úvod do forenzní chemie • Rozklad stopy vs. detekční limit se v průběhu času posouvá. • Nové metody umožňují i po letech vyřešit případ – „pomník“.

Více

Oficiální stanovisko výboru sekce radiofarmacie ČSNM k žádosti

Oficiální stanovisko výboru sekce radiofarmacie ČSNM k žádosti (2), písm. b) stanoví, že léčivé přípravky se mohou připravovat pouze na pracovišti nukleární medicíny zdravotnického zařízení, jde-li o radiofarmaka a v odst. (8) tohoto paragrafu písm. a) se stan...

Více

1. strana Orthopedic Foundation for Animals Žádost o zařazení do

1. strana Orthopedic Foundation for Animals Žádost o zařazení do měl být stanoven ošetřujícím veterinářem. Poloha psa Poloha psa by měla být dorzální, vleže s roztaženýma nohama paralelně vedle sebe. Tento standartní ventrodorzální pohled je základem pro posouze...

Více