Co je nového vAdvance Concrete 8.1

Komentáře

Transkript

Co je nového vAdvance Concrete 8.1
CO JE NOVÉHO v Advance Concrete
MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ
VÝKRESY TVARU
VÝKRESY VÝZTUŽE
8.1
Co je nového v Advance Concrete 8.1
OBSAH
TECHNOLOGIE ................................................................................................................................................................................................... 5
Techno 1 : Kompatibilní platformy Autodesk ..................................................................................................................................................... 5
Techno 2 : Kompatibilní s Windows Vista ......................................................................................................................................................... 5
Techno 3 : 64 bitová kompatibilita..................................................................................................................................................................... 6
Techno 4 : IFC 2x3 kompatibilita....................................................................................................................................................................... 6
Techno 5 : Aktualizace GTC technologie .......................................................................................................................................................... 6
Techno 6 : Nový nástrojový panel –“Nastavení projektu” .................................................................................................................................. 7
Techno 7 : Uložení celkové konfigurace projektu .............................................................................................................................................. 8
MODELOVÁNÍ ..................................................................................................................................................................................................... 9
Model 1 : Nové řízení výšek podlaží ................................................................................................................................................................. 9
Model 2 : Střechy – Spojování střech................................................................................................................................................................ 9
Model 3 : Deska – Globální modifikace okrajů ................................................................................................................................................ 10
Model 4 : Deska - Nový nástroj na rozdělení................................................................................................................................................... 11
Model 5 : Stěna - Nový atribut pro vytváření ozubů......................................................................................................................................... 12
Model 6 : Stěna - Nová možnost vytvoření spoje během přerušení stěny ....................................................................................................... 13
Model 7 : Nový nástroj pro izolování nebo skrytí prvků ................................................................................................................................... 13
VÝKRESY TVARU ............................................................................................................................................................................................. 14
Výkresy 1 : Popisy a symboly : Zobrazení jednotek atributu............................................................................................................................ 14
Výkresy 2: Řezy : Nová funkce pro vytvoření řezů v půdorysu(sklopené řezy)................................................................................................ 14
Výkresy 3 : Výkresy výztuže: Možnost návratu k parametrům pohledu ........................................................................................................... 15
Výkresy 4 : Výškové kóty: Zobrazení mm v exponentu ................................................................................................................................... 15
Výkresy 5 : Řezy : Posun bublin rastru v řezech a ostatních vypočtených pohledech............................................................................................ 16
VÝKRESY VÝZTUŽE ......................................................................................................................................................................................... 17
Armat 1 : Ocelové třmeny : Modifikace délek úseků v okně vlastností............................................................................................................. 17
Armat 2 : Výběr způsobu výpočtu délky prutů ................................................................................................................................................. 18
Armat 3 : Volba počtu číslic pro číslo položky prutu ........................................................................................................................................ 18
Armat 4 : Volba obsahu popisu položky prutu v předvolbách .......................................................................................................................... 19
Armat 5 : Kontrola kolizí prvků : Nový nástroj.................................................................................................................................................. 19
Armat 6 : Přerušit prut : Přesahová délka jako funkce průměru....................................................................................................................... 20
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 2/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 7 : Přerušit prut : Nové možnosti pro body přerušení ............................................................................................................................ 20
Armat 8 : Přerušit prut : Automatické umístění spojek..................................................................................................................................... 21
Armat 9 : Přerušit prut : Návrat k vlastnostem přerušení ................................................................................................................................. 22
Armat 10 : Vytváření uživatelských tvarů prutů a jejich ukládání v knihovně –Tvar s volitelným úsekem......................................................... 23
Armat 11 : Vytvořit výkaz: Advance poskytuje pouze výkazy které korespondují s vybranými prvky ............................................................... 23
Armat 12 : Vizuální posun prutů z kontextového menu: .................................................................................................................................. 24
Armat 13 : Multiplikátor na kladení typu řez .................................................................................................................................................... 25
Armat 14 : Správa tolerancí délek prutů .......................................................................................................................................................... 26
Armat 15 : Automatická úprava : Nové uspořádání rozkreslení prutů souhlasně k modelu.............................................................................. 27
Armat 16 : Výkazy prutů : Možnost skytí varovných hlášení ### ..................................................................................................................... 27
Armat 17 : Modifikace prutu : Možnost modifikovat všechny pruty se stejným číslem ..................................................................................... 28
Armat 18 : Výkaz prutů : Výběr první stránky .................................................................................................................................................. 28
Armat 19 : Nová tabulka tříd oceli a krytí podle prvků ..................................................................................................................................... 29
Armat 20 : Nová tabulka pro přesahy jako funkce průměru ............................................................................................................................. 30
Armat 21 : « Dynamické vyztužování » : Nová technologie pro výztužná řešení ............................................................................................ 31
Armat 22 : Přímé kladení : Zobrazení pouze distribuční čáry (bez prutů) .............................................................................................................. 35
Armat 23 : Vykladení : Změny definičního prutu.............................................................................................................................................. 35
Armat 24 : Přímé kladení : Možnost porovnání tolerance na roztečích............................................................................................................ 36
Armat 25 : Přímé kladení : Grafické zadání úhlů prutu .................................................................................................................................... 37
Armat 26 : Kvantitativní vykladení: Možnost jako zobrazení symbolu.............................................................................................................. 37
Armat 27 : Proměnné kladení: Volba typu indexu ........................................................................................................................................... 38
Armat 28 : Proměnné kladení: Nová úprava pro vykladené řezy prutů............................................................................................................ 38
Armat 29 : Proměnné kladení: Zamknutí nebo uvolnění délky úseku .............................................................................................................. 39
Armat 30 : Na přerušeném prutu : Přesunutí přesahů ..................................................................................................................................... 40
Armat 31 : Symboly prutů – Doplněk k "popisu výztuže" ................................................................................................................................. 41
Armat 32 : Sítě: Detailní popis parametrů v knihovně sítí. ............................................................................................................................... 42
Armat 33 : 3D prohlížeč výztuže : Vytvoření nových filtrů................................................................................................................................ 43
Armat 34 : Automatické vyhledání kódů tvaru prutů ........................................................................................................................................ 44
Armat 35: Nový modul pro správu množství materiálů .................................................................................................................................... 45
Armat 36: Asociování prutu s konstrukčním prvkem ....................................................................................................................................... 48
Armat 37: Nová tabulka pro háky .................................................................................................................................................................... 49
Armat 38: Kontrola minimální délky úseků a háků........................................................................................................................................... 50
Armat 39 : Nová knihovna distančníků............................................................................................................................................................ 51
Armat 40 : Nová funkce pro umístění distančníků ........................................................................................................................................... 52
Armat 41 : Umístění a pravidla rozdělení pro distančníky................................................................................................................................ 53
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 3/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 42 : Váhový předpoklad........................................................................................................................................................................ 54
DOKUMENTY .................................................................................................................................................................................................... 56
Doc 1 : Výběr formátu pro obnovení měřítka................................................................................................................................................... 56
Doc 2 : Nová funkce pro kopírování dokumentů.............................................................................................................................................. 56
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 4/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
TECHNOLOGIE
Techno 1 : Kompatibilní platformy Autodesk
Verze 8.1 je kompatibilní s následujícími platformami Autodesk:
Autocad 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
ADT 2004, 2005, 2006, 2007
Autocad Architecture 2008
Techno 2 : Kompatibilní s Windows Vista
Verze 8.1 je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 2000 Pro – SP4, Windows XP Pro a Windows Vista Bus.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 5/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Techno 3 : 64 bitová kompatibilita
Advance Concrete 8.1 je Windows Vista 64-bit kompatibilní.
Techno 4 : IFC 2x3 kompatibilita
Advance Concrete 8.1 je kompatibilní IFC 2x3. Tento standard umožňuje výměnu dat mezi softwarem pro konstrukční odvětví.
Techno 5 : Aktualizace GTC technologie
Nová GTC platforma múže pracovat s formáty IFC 2x3. Další vylepšení umožňuje exportovat smíšený model vytvořený pomocí Advance
Steel a Advance Concrete. Pro synchronizaci bylo navrženo nové dialogové okno.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 6/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Techno 6 : Nový nástrojový panel –“Nastavení projektu”
Všechny nastavení pro projekt (např. jednotky, knihovna materiálů, knihovna prutů, zobrazovací styly, atd.) jsou přístupné z jednoho
nástrojového panelu. Tato centralizace usnadňuje a znatelně urychluje počáteční proces konfigurace.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 7/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Techno 7 : Uložení celkové konfigurace projektu
Některé skupiny komplexních nastavení mohou být uloženy v ACPRJ souborech pro pozdější použití. Výhoda je že konfigurační soubory
mohou být sdíleny mezi uživateli. Nastavení je provedeno pouze jednou.
Během vytváření nového projektu může manažer projektu použít již dříve definovanou konfiguraci. Jediným požadavkem je výběr
požadovaného ACPRJ souboru v konfigiračním dialogovém okně.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 8/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
MODELOVÁNÍ
Model 1 : Nové řízení výšek podlaží
Výška každého podlaží je definována relativně ke spodnímu podlaží jako v předchozí verzi, nebo relativně k pevnému počátku (např. GSS
systém). Pro zjednodušené zadání výšek jsou dostupné jak mód relativní, tak i absolutní.
Model 2 : Střechy – Spojování střech
Pro snadnější a rychlejší vytváření střech mohou být střechy vytvořené samostatně seskupeny do jedné.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 9/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Model 3 : Deska – Globální modifikace okrajů
Významné urychlení: odskok okraje desky může být zadán globálně. Tato funkčnost je užitečná pro rychlou úpravu desek.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 10/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Model 4 : Deska - Nový nástroj na rozdělení
Jak se projekt vyvíjí, tak mohou vznikat nové podpory a je potřeba rozdělit desku. Nová funkce na rozdělení desky přizpůsobí model rychle a
lehce bez nutnosti vymazat a znovu vytvořit prvky.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 11/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Model 5 : Stěna - Nový atribut pro vytváření ozubů
Ve vlastnostech stěny je nový atribut, který umožňuje vytvořit odskákanou spodní část stěny. Profil vytvořený pomocí obyčejné křivky
postačuje k vytvoření ozubu na části nebo celé tloušťce stěny.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 12/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Model 6 : Stěna - Nová možnost vytvoření spoje během přerušení stěny
Funkce na přerušení prvků má novou možnost umístit symbol spoje (např. Těsnící pás) na výkresu do právě části řezu.
Model 7 : Nový nástroj pro izolování nebo skrytí prvků
Nástrojový panel “Advance Nástroje” má dvě nové ikony pro skrytí nebo izolování výběru prvků.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 13/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
VÝKRESY TVARU
Výkresy 1 : Popisy a symboly : Zobrazení jednotek atributu
Jednotky atributů mohou být zobrazeny v symbolech a popisech použitím příslušného zápisu.
Výkresy 2: Řezy : Nová funkce pro vytvoření řezů v půdorysu(sklopené řezy)
Lokální řezy mohou být vytvořeny přímo v půdorysu.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 14/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Výkresy 3 : Výkresy výztuže: Možnost návratu k parametrům pohledu
I po vytvoření výkresu výztuže, je možné se vrátit do parametrů každého pohledu.
Výkresy 4 : Výškové kóty: Zobrazení mm v exponentu
Milimetry mohou být zobrazeny jako exponent ve výškových kótách stejně jako v tradičních kótách.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 15/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Výkresy 5 : Řezy : Posun bublin rastru v řezech a ostatních vypočtených pohledech
Užitečná funkce pro umisťování : bubliny popisu os rastru mohou být ve vypočtených pohledech posunuty.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 16/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
VÝKRESY VÝZTUŽE
Armat 1 : Ocelové třmeny : Modifikace délek úseků v okně vlastností
Jako pro ostatní pruty, rozměry úseků třmenu mohou být přímo editovány v okně vlastností.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 17/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 2 : Výběr způsobu výpočtu délky prutů
Advance 8.1 nabízí tři způsoby pro výpočet celkové délky prutu :
Výpočet přesné střižné délky
Výpočet pomocí prostého součtu délek úseků
Výpočet založený na uživatelském vzorci
Armat 3 : Volba počtu číslic pro číslo položky prutu
Uživatel může nastavit počet číslic k zobrazení v čísle položky. Pro prut č. 1, formát bude : 1, 01, 001…
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 18/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 4 : Volba obsahu popisu položky prutu v předvolbách
Uživatel může vytvořit popis položky prutu v závislosti na typu (např. Přímý, ohyb, proměnný). Uživatel může vybírat z těchto atributů :
průměr, délka, předpona, číslo, a přípona.
Armat 5 : Kontrola kolizí prvků : Nový nástroj
Je dostupná detekce kolizí prutů. V komplexních uzlech prutů nebo v lokálně zahuštěných oblastech, nakreslené pruty mohou být překryty.
Advance detekuje tyto kolize a ulehčuje jejich lokalizaci pro rychlejší návrh. Tento nový nástroj je založen na 3D zobrazení výztuže odvozeného
z 2D pohledů.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 19/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 6 : Přerušit prut : Přesahová délka jako funkce průměru
V nástroji “přerušit prut” je přesahová délka definována jako funkce průměru prutu.
Armat 7 : Přerušit prut : Nové možnosti pro body přerušení
Nástroj “přerušit prut” poskytuje více možností pro umisťování oblastí překrytí: 3 automatické módy a 1 manuální mód.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 20/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 8 : Přerušit prut : Automatické umístění spojek
Když jsou pruty přerušeny, Advance doplní spojku a řešení závitu jako doplněk k tradičním módům přesahu. Knihovna spojek je otevřená a
může být doplněna uživateli.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 21/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 9 : Přerušit prut : Návrat k vlastnostem přerušení
Přeřušení prutu se stává součástí prutu. Přerušené pruty zůstávají provázané a všechny vlastnosti jejich přerušení mohou být zobrazeny a
upraveny.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 22/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 10 : Vytváření uživatelských tvarů prutů a jejich ukládání v knihovně –Tvar s volitelným úsekem
Jako doplněk k standardním tvarům prutů, může uživatel vytvořit a uložit nové typy které jsou zcela přizpůsobitelné.
Armat 11 : Vytvořit výkaz: Advance poskytuje pouze výkazy které korespondují s vybranými prvky
Po výběru typu výkazu pro pruty i ostatní typy pro sítě, Advance vytvoří jako výchozí, seznam který koresponduje s vybranými prvky.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 23/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 12 : Vizuální posun prutů z kontextového menu:
V kontextovém menu k prutu je dostupný nástroj: vizuálně posouvá pruty v pohledech k vylepšení jejich čitelnosti. Toto je užitečné pokud
jsou pruty umístěny ve stejné hladině. 3D model není dotčen těmito změnami.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 24/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 13 : Multiplikátor na kladení typu řez
Multiplikátor je použit na kladení typu řez stejně jako na ostatní kladení. Jeho chování je homogenní.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 25/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 14 : Správa tolerancí délek prutů
Toleranční pravidla na délkách mohou být použita pro pruty k zredukování množství položek. Výpočet zaokrouhlení může být proveden pro
jednotlivé úseky prutu nebo celkovou délku prutu. Zaokrouhlené délky se projeví na rozkreslení prutů a ve výkazech. Číslování prutů
zohledňuje zaokrouhlené délky.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 26/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 15 : Automatická úprava : Nové uspořádání rozkreslení prutů souhlasně k modelu
Automaticky vytvořené rozkreslení prutů je srovnáno podle umístění prutů na výkrese a ne podle jejich délky.
Armat 16 : Výkazy prutů : Možnost skytí varovných hlášení ###
Ve vlastnostech výkazu prutů je možnost skrýt budoucí varovná hlášení.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 27/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 17 : Modifikace prutu : Možnost modifikovat všechny pruty se stejným číslem
Chování aplikace během modifikace prutů je definované v předvolbách. Na výběr jsou tři možnosti :
Modifikace všech prutů se stejným číslem
Přiřazení nového čísla modifikovanému prutu
Výběr chování při každé modifikaci.
Armat 18 : Výkaz prutů : Výběr první stránky
Pokud výkaz prutů má více než jednu stranu, tak v záhlaví se zobrazí číslo strany. Uživatel může zvolit číslo první strany, např. pokud výkaz
bude součástí knihy.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 28/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 19 : Nová tabulka tříd oceli a krytí podle prvků
V Advance Concrete byla vytvořena nová tabulka pro definování krytí prutů jako funkce jejich typu, umístění, a kvality betonu.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 29/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 20 : Nová tabulka pro přesahy jako funkce průměru
Přesahové délky jsou centralizovány ve specifické tabulce v software.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 30/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 21 : « Dynamické vyztužování » : Nová technologie pro výztužná řešení
Nová technologie
Uživatel může použít poskytnutou knihovnu dynamické vyztužení nebo si definovat uživatelská pravidla vyztužení.
dynamické vyztužení může být přiřazeno jednomu konstrukčnímu prvku nebo skupině konstrukčních prvků a jejich spojení (např. sloup/základ,
trám/sloup, deska/stěna, atd.).
Uživatel může vytvořit armokoš použitím výztužných pohledů a referenčních bodů.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 31/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Řešení je poté uloženo :
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 32/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Podmínky použití řešení které mohou být definovány : maximální nebo minimální tloušťka prvků, použité materiály, atd.
Parametry jsou dostupné pro přizpůsobení řešení během jeho použití.
Každé dynamické vyztužení je uloženo v nezávislém souboru :
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 33/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Když je použito dynamické vyztužení, Advance poskytne všechny příslušné řešení pro vybrané typy prvků.
Vytvořená výztuž se přizpůsobí rozměrům bednění. Pruty jsou obsaženy v modelu a mohou být zohledněny na výztužných pohledech nebo
výkazech.
Důležité vlastnosti této nové technologie :
Dynamické vyztužení může obsahovat aplikační podmínky (maximální a minimální rozměry, atd.).
Když je použito dynamické vyztužení, Advance poskytne všechny typy vhodné pro daný typ konstrukce.
Řešení jsou uložena v externích souborech. Mohou být použity opakovaně, vyměněny, staženy, atd.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 34/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 22 : Přímé kladení : Zobrazení pouze distribuční čáry (bez prutů)
Nové zobrazení pro vizuální prvky z přímého vykladení : všechny pruty mohou být skryty pouze distribuční čára zůstane zobrazena.
Armat 23 : Vykladení : Změny definičního prutu
Schopnost změnit definiční prut je rozšířena na vykladení “kus po kusu” a na volné vykladení.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 35/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 24 : Přímé kladení : Možnost porovnání tolerance na roztečích
Nová úprava se zobrazí v přímých distribucích : zbytkové rozteče jsou potlačeny specifikováním tolerance na hodnotě rozteče v panelu
vlastností.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 36/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 25 : Přímé kladení : Grafické zadání úhlů prutu
Během vytváření přímého vykladení, úhel prutu může být přímo zadán v panelu vlastností, nebo zadán graficky na obrazovce.
Armat 26 : Kvantitativní vykladení: Možnost jako zobrazení symbolu
Nová možnost v předvolbách projektu umožňuje množstevnímu vykladení mít stejné zobrazení jako symboly prutu. Červená barva pro tyto
vykladení stále zůstává dostupná.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 37/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 27 : Proměnné kladení: Volba typu indexu
V předvolbách projektu může být zvolen typ indexu pro číslování proměnných prutů: číslice, malá nebo velká písmena.
Armat 28 : Proměnné kladení: Nová úprava pro vykladené řezy prutů
Ve vlastnostech proměnných vykladení může být zadána tolerance pro zadané řezy prutů. Pruty jsou seskupeny, pokud je to možné, podle
skupin stejných délek , které usměrňují pořadí prutů limitováním počtu referencí.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 38/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 29 : Proměnné kladení: Zamknutí nebo uvolnění délky úseku
Před vytvořením proměnného vykladení, uživatel může nastavit (z kontextového menu k definičnímu prutu) úseky s pevnou délkou a úseky s
proměnnou délkou.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 39/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 30 : Na přerušeném prutu : Přesunutí přesahů
pro přesahy prutů, které je třeba graficky posunout je k dispozici lepší flexibilita.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 40/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 31 : Symboly prutů – Doplněk k "popisu výztuže"
Æ Dvojklikem na symbol prutu může být doplněna libovolná poznámka: poznámka k výztuži. Vytvořené poznámky mohou být uloženy a
znovu použity i pro ostatní pruty.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 41/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 32 : Sítě: Detailní popis parametrů v knihovně sítí.
Knihovna sítí obsahuje precizní popis detailů ohýbání skupinou geometrických parametrů dostupných pro každý panel.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 42/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 33 : 3D prohlížeč výztuže : Vytvoření nových filtrů
3D okno zobrazující výztuž má na levé straně skupinu filtrů, které mohou zobrazovat pruty podle typu.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 43/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 34 : Automatické vyhledání kódů tvaru prutů
Když je nakreslen polygonální prut, program automaticky hledá jeho kód tvaru ve standardní knihovně.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 44/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 35: Nový modul pro správu množství materiálů
Tento nový modul správy množství materiálu vytváří a zobrazuje výkazy prutů a připravuje objednávky.
Prvky jsou seřazeny ve stromové struktuře projektu.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 45/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Prvky mohou být vybrány na obrazovce.
Vytvořené výkazy mohou být exportovány do Excelu, Wordu nebo přímo umístěny na výkres.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 46/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Tento modul připravuje objednávky prutů ve formátu souboru vhodného pro numericky řízené stroje (NC). Dostupné formáty jsou aSa a Soule.
Objednané pruty jsou uzamčeny a již nemohou být na výkresech změněny.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 47/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 36: Asociování prutu s konstrukčním prvkem
Pruty jsou automaticky asociovány s konstrukčním prvkem pokud jsou vytvořeny pomocí vyztužovacího stylu nebo výztužného řešení. Pokud
byly nakresleny pomocí základních příkazů, je možné je také manuálně asociovat s konstrukčním prvkem. Poté některé výkazy prutů mohou
být uváděny podle prvků.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 48/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 37: Nová tabulka pro háky
Výchozí hodnoty pro háky a kotvení jsou přímo dostupné z prostředí Advance Concrete. Všechna data jsou centralizována do nové tabulky.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 49/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 38: Kontrola minimální délky úseků a háků
Aplikace má dodatečnou kontrolu nad minimálními délkami úseků prutů a jejich háky. Tyto minimální hodnoty byly přidány do knihovny prutů.
Tato volba umožňuje výběr chování Advance : nedělat nic, zobrazit varování, zablokovat příkaz pro prut.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 50/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 39 : Nová knihovna distančníků
V Advance Concrete je obsažena nová knihovna : pro distančníky. Integruje všechny typy distančníků. Pro kladení a započtení k novému
prvku jsou dostupné specifické příkazy.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 51/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 40 : Nová funkce pro umístění distančníků
Byla vytvořena nová funkce pro umístění distančníků.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 52/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 41 : Umístění a pravidla rozdělení pro distančníky
Volby dostupné pro jednotlivé distančníky jsou definovány ve specifické tabulce. Uživatel může definovat seznam vhodných distančníků jako
funkci k rozměrům a typy prvků.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 53/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Armat 42 : Váhový předpoklad
Při otevření souboru může manažer projektu zadat váhové předpoklady. Tento předpoklad může být více nebo méně detailní : rozdělení
konstrukce do zón nebo podlaží, distribuce podle typu prutů nebo průměru, atd.
Během modelování je každý výkres přiřazen k předpokládanému segmentu:
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 54/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
Je možné sledovat procento rozkreslené nebo objednané výztuže během tvorby projektu.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 55/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
DOKUMENTY
Doc 1 : Výběr formátu pro obnovení měřítka
Jako doplněk ke standardním formátům měřítka, může uživatel editovat styl, např : « 1 :# »
Doc 2 : Nová funkce pro kopírování dokumentů
Pokud je aktivní funkce kopie AutoCAD zobrazení v Advance navigátoru se vytvoří kopie výkresu.
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 56/57
08/02/08
Co je nového v Advance Concrete 8.1
100 NOVÝCH BODŮ VE VÝVOJI
Advance Concrete
8.1
GRAITEC SA – Service Marketing
Strana: 57/57
08/02/08

Podobné dokumenty

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy 1) Žák vytvoří obrázek, který ho inspiroval po dramatizaci pohádky. 2) Své dílo doprovodí komentářem.

Více

Untitled

Untitled výchozí hodnota. Toto vylepšení má za cíl minimalizovat opakované zadávání hodnot pro každý výkres.

Více

SP2 Co je nového

SP2 Co je nového tabulka háků obsahuje nové pole kde může uživatel pro každý průměr prutu, třídu oceli a úhel háku zadat konkrétní délku úseku. Některé záznamy jsou definovány jako “rozvinuté”, jiné jsou definovány...

Více

Allplan Engineer Start

Allplan Engineer Start které nabízejí CAD programy. Ze systému Allplan Engineer můžete přenést jednotlivé stavební prvky do systému Frilo Statics nebo dokonce celý model budovy do statického systému Scia Engineer.

Více

PŘÍDAVKY PRO BIZZARO BIZARRO tloušťka 8,0 cm

PŘÍDAVKY PRO BIZZARO BIZARRO tloušťka 8,0 cm PŘ Í DAV KY PRO B I Z Z A RO Mokrý řez a vrtání do jádra, zhotoveno ve výrobě – strana 244

Více

Návod k použití - Svařování trubek

Návod k použití - Svařování trubek se tyto musí bez prodlení rychle zasunout do sebe. Trubku a tvarovku přitom nesmíte navzájem pootočit. V případě časové prodlevy mezi stažením dílů a jejich sesazením se roztavený materiál ochlazuj...

Více